EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974L0268

1974 m. gegužės 2 d. Komisijos Direktyva nustatanti tam tikras Avena fatua buvimo pašarinių augalų ir javų sėkloje sąlygas

OL L 141, 1974 5 24, p. 19–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/06/2006; panaikino 32006L0047

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/268/oj

31974L0268Oficialusis leidinys L 141 , 24/05/1974 p. 0019 - 0019
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 6 p. 0005
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 03 tomas 10 p. 0220
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 6 p. 0005
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 7 p. 0214
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 7 p. 0214


Komisijos Direktyva

1974 m. gegužės 2 d.

nustatanti tam tikras Avena fatua buvimo pašarinių augalų ir javų sėkloje sąlygas

(74/268/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvas dėl prekybos pašarinių augalų sėkla [1] ir dėl prekybos javų sėkla [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1973 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva [3], ypač į jų 11 straipsnį,

kadangi minėtose direktyvose buvo nustatyti leistini nukrypimai nuo Avena fatua kiekio pašarinių augalų ir javų sėkloje normos;

kadangi atsižvelgiant į tam tikrus reikalavimus minėtos paklaidos yra per didelės, minėtose direktyvose numatytas sėklos, atitinkančios tam tikras sąlygas dėl Avena fatua buvimo, papildomas ženklinimas;

kadangi dėl to nustatytos tokios atitinkamos sąlygos, kad būtų laikomasi pirmiau minėtų reikalavimų kartu atsižvelgiant į sėklos auginimą ir kontrolę;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pateikus prašymą, valstybės narės išduoda direktyvos dėl prekybos pašarinių augalų sėkla 11 straipsnyje numatytą oficialų sertifikatą:

a) ne mažesnėms už kviečio grūdą sėkloms, jei oficialiai ištyrus ne mažesnį kaip 500 g šios sėklos mėginį, paimtą pagal minėtos direktyvos 7 straipsnio nuostatas, nerandama Avena fatua;

b) mažesnėms už kviečio grūdą sėkloms,

- jei pagal minėtos direktyvos I priedo nuostatas atliekant oficialią lauko kontrolę pasėliuose nerandama Avena fatua ir jei oficialiai ištyrus ne mažesnį kaip 100 g šios sėklos mėginį, paimtą pagal minėtos direktyvos 7 straipsnio nuostatas, nerandama Avena fatua, arba

- jei oficialiai ištyrus ne mažesnį kaip 300 g šios sėklos mėginį, paimtą pagal minėtos direktyvos 7 straipsnio nuostatas, nerandama Avena fatua.

2 straipsnis

1. Valstybės narės išduoda direktyvos dėl prekybos javų sėkla 11 straipsnyje numatytą oficialų sertifikatą,

- jei pagal minėtos direktyvos I priedo nuostatas atliekant oficialią lauko kontrolę pasėliuose nerandama Avena fatua ir jei oficialiai ištyrus ne mažesnį kaip 1 kg šios sėklos mėginį, paimtą pagal minėtos direktyvos 7 straipsnio nuostatas, nerandama Avena fatua, arba

- jei oficialiai ištyrus ne mažesnį kaip 3 kg šios sėklos mėginį, paimtą pagal minėtos direktyvos 7 straipsnio nuostatas, nerandama Avena fatua.

3 straipsnis

Valstybės narės gali nustatyti, kad oficialus sertifikatas būtų išduodamas tik vienu iš dviejų atitinkamai 1 straipsnio b punkte ir 2 straipsnyje nurodytų atvejų.

4 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1974 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai, kuri apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1974 m. gegužės 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

François-Xavier Ortoli

[1] OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66.

[2] OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66 .

[3] OL L 356, 1973 12 27, p. 79 .

--------------------------------------------------

Top