EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971L0319

1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su skysčių, išskyrus vandenį, skaitikliais, suderinimo

OL L 202, 1971 9 6, p. 32–36 (DE, FR, IT, NL)
specialusis leidimas anglų kalba: serija I tomas 1971(III) p. 740 - 745

Kiti specialieji leidimai (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2006; panaikino 32004L0022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/319/oj

31971L0319Oficialusis leidinys L 202 , 06/09/1971 p. 0032 - 0036
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 2 p. 0033
specialusis leidimas danų kalba: serija I skyrius 1971(III) p. 0662
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 2 p. 0033
specialusis leidimas anglų kalba: serija I skyrius 1971(III) p. 0740
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 13 tomas 1 p. 0170
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 13 tomas 2 p. 0048
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 13 tomas 2 p. 0048


Tarybos direktyva

1971 m. liepos 26 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su skysčių, išskyrus vandenį, skaitikliais, suderinimo

(71/319/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi valstybėse narėse skysčių skaitiklių konstrukcijai ir kontrolės metodams taikomos privalomosios nuostatos, kurios įvairiose valstybėse narėse yra skirtingos ir todėl trukdo prekybais tokiais matuokliais; kadangi dėl to būtina suderinti šias nuostatas;

kadangi 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva [3] dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis matavimo priemonių ir metrologinės kontrolės metodų nuostatomis, suderinimo nustato EEB modelio patvirtinimo ir EEB pirminės patikros procedūras; kadangi pagal šią direktyvą turėtų būti nustatyti skysčių, išskyrus vandenį, tūrinių skaitiklių konstrukcijos ir veikimo techniniai reikalavimai;

kadangi, siekiant užtikrinti, kad tokie matuokliai galėtų būti naudojami tiesiogiai skysčių matavimo sistemose, būtina nedelsiant suderinti nacionalines nuostatas, reglamentuojančias tokių matavimo sistemų didžiausias leidžiamąsias paklaidas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva yra taikoma skysčių, išskyrus vandenį, tūriniams skaitikliams, kuriuose skystis priverčia judėti matavimo kamerų judamąsias sieneles, ir tai leidžia išmatuoti tūrį.

2 straipsnis

1. "Skysčių tūrinis skaitiklis" – skaitiklis, sudarytas tik iš matavimo įtaiso ir rodomojo įtaiso. Kartu jie sudaro matavimo sistemos dalį.

2. "Skysčių matavimo sistema" – matuoklis, kuriame, be paties skaitiklio ir su juo susijusios papildomos įrangos, dar yra įtaisų, reikalingų tiksliam matavimui garantuoti, bei kitokių įtaisų, palengvinančių matavimą. Matavimo sistemas reglamentuoja kita direktyva.

3 straipsnis

Tūriniai matavimo skaitikliai, kurie gali būti ženklinami EEB ženklais ir žymenimis, aprašyti priedo I skyriuje. Jiems privalomas EEB modelio tvirtinimas ir jie turi būti pateikti EEB pirminei patikrai, vadovaujantis sąlygomis, nustatytomis Direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis matavimo priemonių ir metrologinės kontrolės metodų nuostatomis, suderinimo II priedo 1 ir 2 punktuose, bei sąlygomis, kurias nustato kita direktyva matavimo sistemoms.

4 straipsnis

Nė viena valstybė narė negali atsisakyti, uždrausti ar apriboti skysčių, išskyrus vandenį, tūrinių skaitiklių, pažymėtų EEB modelio patvirtinimo ženklu ir EEB pirminės patikros žymeniu, tiekimo į rinką ar naudojimo.

5 straipsnis

Kai pirminė patikra taikoma sistemoms, kurias, be kita ko, sudaro skysčių tūriniai skaitikliai, paženklinti EEB ženklais ir žymenimis, didžiausios leidžiamosios paklaidos turi atitikti tas, kurios nustatytos priedo II skyriuje.

6 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję per 18 mėnesių nuo pranešimo apie šią direktyvą, ją įgyvendina. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1971 m. liepos 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Moro

[1] OL C 25, 1970 2 28, p. 76.

[2] OL C 26, 1970 3 4, p. 2.

[3] OL L 202, 1971 9 6, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

I SKYRIUS

SKYSČIŲ, IŠSKYRUS VANDENĮ, SKAITIKLIŲ APRAŠAI

1. Apibrėžimai

1.1. "Mažiausias matuojamasis kiekis" – mažiausias skysčio tūris, kuris gali būti išmatuotas tam tikro modelio skaitikliu.

1.2. "Ciklo tūris" – skysčio tūris, atitinkantis matavimo įtaiso vieną veikimo ciklą, kitaip sakant, visus vidinių judančių matavimo įtaiso dalių judesius, kuriems pasibaigus šios dalys pirmą kartą sugrįžta į savo pradinę padėtį.

1.3. "Periodinis nuokrypis" – didžiausias skirtumas, pasireiškiantis vieno veikimo ciklo metu, tarp judančių dalių išstumto skysčio tūrio ir tūrio, kurį rodo rodyklė, sujungta su matavimo įtaisu be tuščiosios eigos ar slysties ir taip, kad ciklo pabaigoje rodytų tūrį, lygų ciklo tūriui. Šis skirtumas gali būti sumažintas tinkamu pataisos įtaisu.

2. Rodomieji įtaisai

2.1. Skaitikliai turi būti su rodomuoju įtaisu, kuris rodytų išmatuotą tūrį kubiniais centimetrais arba mililitrais, kubiniais decimetrais ar litrais, arba kubiniais metrais.

2.2. Jei rodomasis įtaisas turi vieną ar kelis elementus, "pirmasis elementas" yra tas, kurio skalės padalos vertė yra mažiausia.

2.3. Pavara, jungianti rodomąjį ir matavimo įtaisus, turi būti patikima, ilgaamžė ir turi veikti mechaninės jungties arba įtaiso su nuolatiniu magnetu principu.

2.4.1. Rodmenų skaitymas turi būti patikimas, aiškus ir nedviprasmiškas.

2.4.2. Jeigu rodomasis įtaisas turi kelis elementus, jis turi būti taip sukonstruotas, kad matavimo rezultatą galima būtų perskaityti paprasto skirtingų elementų rodmenų palyginimo būdu.

2.5. Rodomojo įtaiso didžiausioji matavimo riba turi būti pateikiama 1 × 10n, 2 × 10n, 5 × 10n patvirtintų tūrio matavimo vienetų, čia n yra teigiamas ar neigiamas sveikasis skaičius arba nulis.

2.6. Tam tikro elemento rodmens pokytis gali būti tolydusis arba trūkusis.

2.7. Jeigu judamoji elemento dalis juda tolydžiai, graduota skalė ir pradinės atskaitos žymė turi leisti nustatyti išmatuotą kiekį padėtyje, kurioje gali sustoti elementas.

2.8. Pirmojo elemento skalės padalų vertė turi atitikti vertę 1 × 10n, 2 × 10n, 5× 10n patvirtintų tūrio matavimo vienetų.

2.9. Elemento vieno sūkio vertė, išskyrus elementą, kuris atitinka rodomojo įtaiso didžiausią matavimo ribą, turi atitikti 10n patvirtintų vienetų vertę, kai šio elemento skalė yra visiškai matoma.

2.10. Kai elementą sudaro fiksuota apvali skalė ir sukioji rodyklė, pastaroji turi suktis pagal laikrodžio rodyklę.

2.11. Jei rodomasis įtaisas sudarytas iš kelių elementų, elementų su visiškai matoma skale judamosios dalies sūkis turi atitikti paskesnio elemento skalės padalos vertę.

2.12. Jei rodomasis įtaisas sudarytas iš kelių elementų, netolydžiai judančio elemento, išskyrus pirmąjį elementą, rodyklė turi pasislinkti į priekį vienu skaičiumi, kai pirmesnis elementas pasisuka ne daugiau kaip vieną dešimtąją savo sūkio dalį. Toks poslinkis turi baigtis, kai pirmesnis elementas rodo nulį.

2.13. Kai rodomasis įtaisas sudarytas iš kelių elementų ir tik antrojo bei paskesnių elementų skalių dalis yra matoma langeliuose, pastarieji elementai privalo judėti su pertrūkiais. Pirmojo elemento judėjimas gali būti tolydusis arba trūkusis.

2.14. Jeigu rodmuo pateikiamas vienoje eilutėje ir pirmojo elemento judėjimas yra trūkusis, dešinėje šio elemento pusėje leidžiama pažymėti vieną arba kelis fiksuotus nulius.

2.15. Jeigu langelyje matoma tik dalis pirmojo elemento skalės ir elemento judėjimas yra tolydusis, gali kilti rodmenų skaitymo dviprasmiškumas, kurį būtina kiek galima sumažinti. Dėl to ir tam, kad būtų galima skaityti interpoliacijos būdu, atitinkamas langelis lygiagrečiai skalės judėjimui turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis už nuotolį tarp dviejų iš eilės numeruotų skalės žymių ašių, kad mažiausiai dvi skalės žymės, kurių viena pažymėta skaičiumi, būtų nuolat matomos. Langelis gali būti asimetriškas fiksuotos atskaitos žymės atžvilgiu.

2.16. Brūkšninių graduotų skalių žymės turi būti vienodo storio ir negali viršyti vienos ketvirtosios atstumo tarp dviejų gretimų žymių ašių dalies.

Žymės, atitinkančios vertę 1 × 10n, 2 × 10n, 5 × 10n patvirtintų tūrio matavimo vienetų, išskiriamos skirtingais ilgiais.

2.17. Tikrasis ar regimasis atstumas tarp dviejų gretimų skalės žymių ašių turi būti ne mažesnis kaip 2 milimetrai.

2.18. Tikrasis ar regimasis skaitmenų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 4 milimetrai.

3. Reguliatoriai

3.1. Skaitikliai turi būti su reguliatoriumi, kuriuo būtų galima keisti rodomo ir tikrai per skaitiklį pratekėjusio skysčio tūrių santykį.

3.2. Kai toks įtaisas santykį keičia netolydžiai, paeiliui einančios šio santykio vertės niekada neturi skirtis daugiau kaip 0,002.

3.3. Draudžiama skaitiklį reguliuoti įrengiant apylanką.

4. Specialios sąlygos, susijusios su mažiausiu matuojamu kiekiu.

4.1. Mažiausias matuojamas kiekis turi būti toks, kad nė viena iš toliau nurodytų verčių nebūtų didesnė už tokio matuojamojo kiekio didžiąsias leidžiamąsias paklaidas, nurodytas II skyriaus 2 ir 3 punktuose:

1) tūris, atitinkantis rodomojo įtaiso pirmojo elemento skalės 2 milimetrų poslinkį ir vieną penktąją skalės padalos vertės, jeigu pirmasis elementas juda tolydžiai;

2) tūris, atitinkantis dviejų skaitmenų poslinkius vieną po kito, jeigu pirmasis elementas juda netolydžiai;

3) paklaida, kurią, esant normalioms veikimo sąlygoms, sukelia pavaros, jungiančios matavimo įtaisą ir rodomojo įtaiso pirmąjį elementą, laisvoji eiga arba slystis;

4) dvigubas periodinis nuokrypis.

4.2. Nustatant tokį mažiausią matuojamąjį kiekį, kur reikia, turi būti atsižvelgta į matavimo įrangos papildomųjų dalių poveikį, vadovaujantis direktyvos reikalavimais dėl tokios įrangos.

4.3. Mažiausias matuojamasis kiekis turi atitikti 1 × 10n, 2 × 10n, 5 × 10n patvirtintų vienetų vertę, čia n yra teigiamas ar neigiamas sveikasis skaičius, arba nulis.

5. Didžiausias ir mažiausias srautas

5.1. Didžiausias ir mažiausias srautai yra nurodyti modelio tvirtinimo liudijime, remiantis rezultatais, gautais tyrimo metu. Skaitiklis turi veikti nustatytą laikotarpį, nurodytą modelio patvirtinimo liudijime, esant apytikriai didžiausiam srautui ir nesant jokių pastebimų matavimo savybių pokyčių.

5.2. Visuose skaitikliuose didžiausiojo ir mažiausiojo srautų santykis turi būti lygus mažiausiai 10, o suskystintų dujų skaitikliuose – 5.

6. Skysčio rūšies, temperatūros ir slėgio poveikis

6.1. Skaitiklio modelio patvirtinimo liudijime turi būti nurodytas skystis arba skysčiai, kuriems yra skirtas skaitiklis, matuojamojo skysčio temperatūros ribos, jeigu jos yra mažesnės už – 10 oC arba didesnės kaip + 50 oC, taip pat didžiausiasis darbinis slėgis.

6.2. Tyrimas, atliekamas tvirtinant skaitiklio modelį, turi parodyti, kad paklaidos pokyčiai, susiję su skysčių savybių didžiausiais pakyčiais, su slėgiu ir skysčio temperatūra, tose ribose, kurios turės būti nurodytos modelio patvirtinimo liudijime, neviršija kiekvienam iš šių veiksnių pusės kiekvienos vertės, nurodytos II skyriaus 1, 2 ir 3 punktuose.

7. Skaitiklio didžiausios leidžiamosios paklaidos

7.1. Kai prieš pirminę matavimo sistemos patikrą atliekamas tik skaitiklio metrologinis tyrimas, įvertinant 3 straipsnio nuostatas, didžiausios leidžiamosios paklaidos tyrimo metu yra lygios pusei didžiausių leidžiamųjų paklaidų, nurodytų II skyriaus 1, 2 ir 3 punktuose, bet ne mažesnės kaip 0,3 % išmatuoto kiekio, jeigu matuojamasis skystis yra tas, kuriam yra skirtas skaitiklis.

7.2. Tačiau jeigu matavimas yra nepakankamai tikslus, norint taikyti šį reikalavimą, modelio patvirtinimo liudijime didžiausios leidžiamosios paklaidos gali būti padidintos iki II skyriaus 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų verčių.

7.3. Be to, modelio patvirtinimo liudijime gali būti nurodytos sumažintos ir (arba) pakeistos didžiausios leidžiamosios paklaidos, jeigu minėtas tyrimas atliekamas tik su numatytu skysčiu arba su skirtingu skysčiu.

Pastaruoju atveju (t. y., kai tyrimui naudojamas skystis skiriasi nuo skysčio, kuriam skirtas skaitiklis) modelio patvirtinimo liudijime gali būti nurodyti bandomi srautai, kurių vertės gali skirtis nuo srautų, esančių tarp didžiausio ir mažiausio srautų.

8. Užrašai

8.1. Ant skaitiklio ciferblato, rodomojo įtaiso arba specialios lentelės privalo būti pateikta įskaitoma ir nenutrinama informacija:

a) EEB modelio patvirtinimo ženklas;

b) gamintojo prekės ženklas arba pavadinimas;

c) gamintojo aprašymas, jeigu toks yra;

d) skaitiklio serijos numeris ir pagaminimo metai;

e) ciklo tūris;

f) didžiausias ir mažiausias srautai;

g) didžiausias darbinis slėgis;

h) temperatūros ribos, kai skystis gali būti matuojamas, esant mažesnei kaip – 10 oC ar didesnei kaip + 50 oC temperatūrai;

i) matuojamojo skysčio arba skysčių rūšis ir kinematinės ar dinaminės klampos ribos, jei vien skysčio nuorodos nepakanka klampai nustatyti.

8.2. Tokie duomenys turi būti nurodyti matomai rodomojo įtaiso ciferblate:

a) matavimo vienetas, kuriuo išreiškiamas išmatuotas tūris, arba tokio matavimo vieneto simbolis;

b) mažiausias matuojamasis kiekis.

8.3. Jeigu yra neaiškumo galimybė, ant skaitiklio korpuso strėle turi būti nurodyta skysčio tekėjimo kryptis.

8.4. Skaitiklių, kurie matuoja geriamuosius skysčius ir kurie gali būti išardyti, serijos numeris arba trys paskutiniai šio numerio skaičiai turi kartotis ant dalių, kurių pakeitimas gali paveikti matavimo rezultatus.

8.5. Rodomasis įtaisas gali būti su identifikavimo numeriu ir pridėtu specialiu aprašymu.

9. Plombos ir patikros žymenų uždėjimas

9.1. Plombos turi neleisti prieigos prie dalių, kuriomis galima pakeisti matavimo rezultatus bei netgi iš dalies išardyti skaitiklį, jei toks išardymas nenumatytas modelio patvirtinimo liudijime (išardomieji geriamųjų skysčių skaitikliai).

9.2. Ant matavimo įtaiso, rodomojo įtaiso arba ant pagrindinės jų korpuso dalies, matomos neišardžius, turi būti paliktas tvirtas pagrindas EEB patikros žymeniui.

9.3. Modelio patvirtinimo liudijime gali būti reikalaujama, kad išardomuosiuose skaitikliuose būtų palikta vietos spaudui dėti ant keičiamųjų dalių šalia serijos numerio, minimo šio skyriaus 8.4 punkte.

II SKYRIUS

MATAVIMO SISTEMŲ DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOSIOS PAKLAIDOS

1. Kai skaitiklis yra įmontuotas matavimo sistemoje, didžiausios leidžiamosios paklaidos, teigiamos ir neigiamos, šios sistemos pirminės patikros metu, esant normalioms naudojimo sąlygoms ir modelio patvirtinimo liudijime patikslintoms ribinėms naudojimo sąlygoms, pagal matuojamąjį kiekį yra nurodytos šioje lentelėje:

Matuojamasis kiekis | Leidžiamosios paklaidos |

Nuo 0,02 iki 0,1 litrų | 2 ml |

Nuo 0,1 iki 0,2 litrų | 2 % nuo išmatuoto kiekio |

Nuo 0,2 iki 0,4 litrų | 4 ml |

Nuo 0,4 iki 1 litrų | 1 % nuo išmatuoto kiekio |

Nuo 1 iki 2 litrų | 10 ml |

2 litrai ir daugiau | 0,5 % nuo išmatuoto kiekio |

2. Tačiau didžiausio matuojamojo kiekio didžiausios leidžiamosios paklaidos yra dvigubai didesnės, negu nustatyta II skyriaus 1 punkte, ir nepriklausomai nuo išmatuoto kiekio didžiausios leidžiamosios paklaidos niekada nėra mažesnės už mažiausio matuojamojo kiekio didžiausias leidžiamąsias paklaidas.

3. Dėl sunkumų, susijusių su bandymų įrenginiais, didžiausios leidžiamosios paklaidos yra dvigubai didesnės, negu pateikta II skyriaus 1 ir 2 punktuose, jeigu jos taikomos matavimo įrangai, skirtai suskystintoms dujoms ar kitiems skysčiams, kurie yra matuojami mažesnėje kaip – 10 oC ar didesnėje kaip + 50 oC temperatūroje, taip pat įrangai, kurios mažiausias srautas yra ne didesnis kaip 1 litras per valandą.

4. Jeigu pirminės patikros metu paklaidos yra vienodo tipo, mažiausiai viena iš jų neturi viršyti I skyriaus 7.1 punkte nustatytų ribų.

--------------------------------------------------

Top