EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1108

1970 m. birželio 4 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1108/70 įvedantis geležinkelių, kelių ir vidaus vandens kelių transporto infrastruktūros išlaidų apskaitos sistemą

OJ L 130, 15.6.1970, p. 4–14 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 312 - 322
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 363 - 374
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 138 - 149
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 130 - 140
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 130 - 140
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 100 - 109
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 100 - 109
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 57 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 57 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 5 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 11/02/2023; panaikino 32023R0144 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1108/oj

31970R1108Oficialusis leidinys L 130 , 15/06/1970 p. 0004 - 0014
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 7 tomas 1 p. 0100
specialusis leidimas danų kalba: serija I skyrius 1970(II) p. 0312
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 7 tomas 1 p. 0100
specialusis leidimas anglų kalba: serija I skyrius 1970(II) p. 0363
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 07 tomas 1 p. 0138
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 07 tomas 1 p. 0130
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 07 tomas 1 p. 0130


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1108/70

1970 m. birželio 4 d.

įvedantis geležinkelių, kelių ir vidaus vandens kelių transporto infrastruktūros išlaidų apskaitos sistemą

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 straipsnį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimą dėl geležinkelių, kelių ir vidaus vandens kelių transporto infrastruktūros išlaidų tyrimo organizavimo [1], ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi, norint į bendrąją transporto politiką įdiegti infrastruktūros naudojimo apmokestinimo sistemą, būtina visų pirma žinoti, kokios išlaidos yra susijusios su infrastruktūra; kadangi visose valstybėse narėse įvedus nuolatinę, tipines kiekvienos transporto rūšies sąskaitų formas naudojančią apskaitos sistemą būtų galima gauti tiksliausią informaciją;

kadangi infrastruktūros išlaidų sąskaitos turėtų apimti visą visuomeninio geležinkelių, kelių ir vidaus vandens kelių transporto infrastruktūrą; kadangi į šias sąskaitas vis dėlto gali būti neįtrauktos tam tikros antraeilės reikšmės ir tam tikros jūrų laivybai tinkančių vidaus vandens kelių infrastruktūros rūšys;

kadangi, siekiant atsižvelgti į kiekvienu konkrečiu atveju besiskiriančius ypatingus veiksnius ir aplinkybes, reikėtų leisti valstybėms narėms laisvai nustatyti išsamią infrastruktūros išlaidų sąskaitų pildymo tvarką;

kadangi, siekiant įvesti infrastruktūros naudojimo apmokestinimo sistemą, reikėtų surinkti infrastruktūros naudojimo ataskaitinius duomenis bei parengti šių duomenų lenteles;

kadangi valstybės narės Komisijai turėtų reguliariai siųsti infrastruktūros išlaidų sąskaitas, o Komisija šias sąskaitas turėtų pateikti Tarybai metinės santraukos forma;

kadangi, siekdama užtikrinti, kad kuo vienodžiau būtų taikomos šio reglamento nuostatos, vyriausybės ekspertų komiteto padedama Komisija turėtų koordinuoti įvairias su šio reglamento taikymu susijusias priemones;

kadangi reikėtų nustatyti sąskaitų formų, infrastruktūros rūšių sąrašo ir infrastruktūros naudojimo ataskaitinių duomenų lentelių nuolatinio tikslinimo tvarką atsižvelgiant į įgytą patirtį ir bendrosios transporto politikos plėtojimąsi;

kadangi, siekiant atsižvelgti į sunkumus, su kuriais valstybės narės susidurs per pirmuosius šio reglamento taikymo metus, reikėtų nustatyti tam tikrus nukrypimus nuo bendrųjų taisyklių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 1971 m. sausio 1 d. šiame reglamente nustatyta tvarka įvedama tipinė ir nuolatinė geležinkelių, kelių ir vidaus vandens kelių transporto infrastruktūros išlaidų apskaitos sistema.

2 straipsnis

1. Į sąskaitas įtrauktinos išlaidos apima tiek konkrečiai su infrastruktūros transporto funkcija susijusias išlaidas, tiek su minėtai funkcijai bei kitoms funkcijoms tenkančia išlaidų dalimi, kuri priskiriama transporto funkcijai.

2. Nepriklausomai nuo valstybėse narėse taikomų apskaitos taisyklių registruotinos atskirų metų išlaidos apima per tuos metus infrastruktūros kūrimui, eksploatavimui ir administravimui tenkančias išlaidas. Infrastruktūros išlaidoms padengti paimtų paskolų laipsniškas grąžinimas periodiniais mokėjimais ir palūkanos neįtraukiamos.

3 straipsnis

Infrastruktūros išlaidų sąskaitos pildomos visiems viešajam transportui naudojamiems geležinkeliams, keliams ir vidaus vandens keliams, išskyrus:

a) prie pagrindinių atskirų valstybių narių tinklų neprijungtus geležinkelius;

b) kelius, kuriais neleidžiama naudotis motoriniam transportui, t.y. transporto priemonėms, kurių cilindro tūris yra 50 cm3 arba didesnis;

c) kelius, kuriais naudojasi tik žemės ūkio arba miškininkystės transporto priemonės arba kurie naudojami, kad būtų patekta į žemės ūkio ar miškininkystės darbų atlikimo vietą;

d) vidaus vandens kelius, kuriais plaukti leidžiama laivams, kurių dedveitas ne didesnis kaip 250 metrinių tonų;

e) jūros kelius, kurių sąrašą sudaro Komisija, laikydamasi 9 straipsnio. Sudarant šį sąrašą atsižvelgiama į jūros kelių eismo ir vidaus vandens kelių eismo santykį arba į pageidavimą įvesti tokių vandens kelių infrastruktūros išlaidų apskaitos sistemą paisant infrastruktūros naudojimo apmokestinimo sistemos.

4 straipsnis

Infrastruktūros išlaidų sąskaitos parengiamos pagal I priede pateiktas formas.

Kiekviena valstybė narė nustato išsamią šių sąskaitų rengimo tvarką.

5 straipsnis

1. Iki kiekvienų metų gruodžio 31 d., laikydamosi I priede nurodytų formų, valstybės narės pateikia Komisijai praėjusių metų infrastruktūros išlaidų sąskaitas.

2. Atskiros sąskaitos pateikiamos:

a) geležinkeliams:

i) visiems II A priede išvardytiems tinklams;

ii) visiems kitiems visumą sudarantiems tinklams;

b) keliams: visoms II B priede išvardytoms kelių kategorijoms, nurodant atskirus skaičius kelių, nutiestų užstatytose teritorijose ir neužstatytose teritorijose, ruožams;

c) vidaus vandens keliams: pagal II C priede nustatytas antraštes.

6 straipsnis

Valstybės narės, pateikdamos 5 straipsnyje nurodytas sąskaitas, tuo pačiu metu pateikia Komisijai su tuo pačiu laikotarpiu susijusius kiekvienos transporto rūšies naudojamos infrastruktūros išlaidų rezultatus, kuriuose pateikia duomenis apie:

- per metus sudarytas paskolų, skirtų infrastruktūros išlaidoms padengti, sutartis,

- anksčiau sudarytų sutarčių paskolų laipsnišką grąžinimą periodiniais mokėjimais ir palūkanas.

Rengdamos šiuos rezultatus, valstybės narės atsižvelgia tik į tiesiogiai infrastruktūros išlaidoms padengti skirtas paskolas.

7 straipsnis

Valstybės narės, pateikdamos 5 straipsnyje nurodytas sąskaitas, tuo pačiu metu pateikia Komisijai su tuo pačiu laikotarpiu susijusius infrastruktūros naudojimo ataskaitinius duomenis pagal III priede nurodytą formą.

Tačiau minėto priedo B 2 lentelėje nurodyti ataskaitiniai duomenys siunčiami tik kartą per penkerius metus, pradedant nuo 1970 m.

8 straipsnis

1. Kol Komisija, vadovaudamasi 9 straipsnio 1 dalimi, nustatys bendrus kriterijus transporto funkcijos išlaidų, susijusių su minėta funkcija ir su kitomis infrastruktūros funkcijomis, proporcijai nustatyti, o valstybės narės ims juos taikyti, konkrečiai su transporto funkcija susijusių išlaidų ir visų bendrųjų išlaidų apskaita vedama atskirai pagal įvairias sąskaitų formose nurodytas antraštes.

2. Kol, vadovaujantis 9 straipsnio 1 dalimi, bus susitarta dėl kriterijų, taikomų nustatant skiriamąją liniją tarp kelių, nutiestų užstatytose teritorijose ir už šių teritorijų ribų, valstybės narės, rinkdamos 5 straipsnio 2 dalies b punkte ir III B priede nurodytus skaičius, taiko savo pasirinktus kriterijus, o duomenis apie šiuos kriterijus įtraukia į informaciją, kurią jos pateikia Komisijai pagal 5 ir 7 straipsnius.

3. Vokietijos Federacinė Respublika II C priede nurodytą informaciją Komisijai privalo pateikti tik nuo 1972 m.

4. III priedo B 1 lentelėje nurodytus infrastruktūros naudojimo 1972-1974 m. ataskaitinius duomenis privaloma pateikti tik apie vienaženklės kategorijos transporto priemones, o apie kitas kategorijas - neprivaloma.

5. Nyderlandai III priedo B lentelėje nurodytus infrastruktūros naudojimo ataskaitinius duomenis apie II B priedo 5 kategorijai priskiriamus šalies kelius Komisijai privalo pateikti tik nuo 1975 m.

6. Italija privalo Komisijai pirmą kartą pateikti III priedo B 2 lentelėje nurodytus infrastruktūros naudojimo 1971 m. ataskaitinius duomenis. Vėliau pagal šią lentelę pateikiami 7 straipsnio antroje dalyje nurodytų metų ataskaitiniai duomenys.

7. III priedo C lentelėje pateiktus infrastruktūros naudojimo ataskaitinius duomenis Komisijai privalo pateikti:

- Belgija: apie e ir f kategorijos laivus ir apie judėjimą Scheldt jūros baseine tik nuo 1973 m.,

- Vokietijos Federacinė Respublika: tik nuo 1973 m.,

- Prancūzija: apie e ir f kategorijos laivus ir apie pro šliuzo vartus praplaukusių laivų skaičių tik nuo 1974 m.,

- Nyderlandai: apie upes, kuriose eismas reguliuojamas, tik nuo 1972 m.

9 straipsnis

1. Komisija atsako už bendrą įvairių su šio reglamento taikymu susijusių priemonių koordinavimą bei rūpinimąsi, kad šio reglamento nuostatos būtų taikomos vienodai. Visų pirma Komisija tiksliai apibrėžia I priede pateiktų įvairių sąskaitų formų antraščių turinį ir nustato bendrus kriterijus transporto funkcijos išlaidų, susijusių su minėta funkcija ir su kitomis infrastruktūros funkcijomis, proporcijai nustatyti.

Komisija taip pat stengiasi, kad būtų progresyviai reguliuojama išsami valstybių narių naudojamos apskaitos tvarka, suderinami kriterijai, kurie yra taikomi nustatant skiriamąją liniją tarp kelių, nutiestų užstatytose teritorijose ir už šių teritorijų ribų, bei tobulinami ir derinami infrastruktūros naudojimo ataskaitinių duomenų kaupimo metodai.

2. 1965 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimo, įgyvendinančio 1964 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimą 64/389/EEB dėl geležinkelių, kelių ir vidaus vandens kelių transporto infrastruktūros išlaidų tyrimo organizavimo 4 straipsnio nuostatas [4], 5 straipsnyje nurodytas vyriausybės ekspertų komitetas padeda Komisijai vykdyti šias užduotis bei sudaryti 3 straipsnio e punkte nurodytą vidaus vandens kelių sąrašą.

3. Kasmet, praėjus šešiems mėnesiams nuo 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytos informacijos pateikimo dienos, Komisija pateikia Tarybai infrastruktūros išlaidų sąskaitų pagrindinių požymių suvestinę.

10 straipsnis

Komisijos siūlymu Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti tokius šio reglamento priedų pakeitimus, kokių gali prireikti atsižvelgus į patirtį ir į priemones, kurių buvo imtasi infrastruktūros naudojimui apmokestinti.

11 straipsnis

Tinkamu laiku ir pasikonsultavusios su Komisija valstybės narės priima tokius įstatymus ir kitus teisės aktus, kokių gali prireikti šiam reglamentui įgyvendinti.

Kai to paprašo valstybė narė arba kai Komisija mano, jog tai tikslinga, Komisija konsultuojasi su atitinkamomis valstybėmis narėmis dėl ankstesnėje šio straipsnio dalyje nurodytose priemonėse pasiūlytų sąlygų.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1970 m. birželio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Bertrand

[1] OL 102, 1964 6 29, p. 1598/64.

[2] OL C 135, 1968 12 14, p. 33.

[3] OL C 45, 1969 4 16, p. 1.

[4] OL 88, 1965 5 24, p. 1473/65.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

4 STRAIPSNYJE NURODYTŲ IŠLAIDŲ SĄSKAITŲ FORMOS

A. GELEŽINKELIAI:

1. Išlaidos investicijoms

(išlaidos naujoms statyboms, plėtimui, rekonstrukcijai ir atnaujinimui)

2. Einamosios išlaidos

(priežiūros ir eksploatacijos išlaidos)

3. Bendrosios išlaidos

B. KELIAI:

1. Išlaidos investicijoms

(išlaidos naujoms statyboms, plėtimui, rekonstrukcijai ir atnaujinimui)

2. Einamosios išlaidos

(priežiūros ir eksploatacijos išlaidos)

20. Važiuojamosios kelio dalies paviršiaus priežiūra

21. Kitos einamosios išlaidos

3. Kelių eismo policija

4. Bendrosios išlaidos

C. VIDAUS VANDENYS:

1. Išlaidos investicijoms

(išlaidos naujoms statyboms, plėtimui, rekonstrukcijai ir atnaujinimui)

2. Einamosios išlaidos

(priežiūros ir eksploatacijos išlaidos)

3. Vandens eismo policija

4. Bendrosios išlaidos

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

5 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ GELEŽINKELIŲ TINKLŲ SĄRAŠAS, KELIŲ IR VIDAUS VANDENS KELIŲ KATEGORIJOS

A. GELEŽINKELIAI:

Belgijos Karalystė

- Société nationale des chemins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Vokietijos Federacinė Respublika

- Deutsche Bundesbahn

Prancūzijos Respublika

- Société nationale des chemins de fer français

Italijos Respublika

- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

Nyderlandų Karalystė

- N. V. Nederlandse Spoorwegen

B. KELIAI:

Belgijos Karalystė

1. AutoroutesAutosnelwegen

2. Autres Routes de l'EtatAndere rijkswegen

3. Routes provincialesProvinciale wegen

4. Routes communalesGemeentewegen

Vokietijos Federacinė Respublika

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Land-(Staats-)straßen

4. Kreisstraßen

5. Gemeindestraßen

Prancūzijos Respublika

1. Autoroutes

2. Routes nationales

3. Chemins départementaux

4. Voies communales

Italijos Respublika

1. Autostrade

2. Strade statali

3. Strade regionali e provinciali

4. Strade communali

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

1. Routes d'Etat

2. Chemins repris

3. Chemins vicinaux

Nyderlandų Karalystė

1.Autosnelwegen van het Rijkswegenplan | (primaire wegen) |

2.Overige wegen van het Rijkswegenplan |

3.Wegen van de secundaire wegenplannen | |

4.Wegen van de tertiaire wegenplannen | |

5.Overige verharde wegen | |

C. VIDAUS VANDENS KELIAI

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

7 STRAIPSNYJE MINĖTŲ INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO ATASKAITINIŲ DUOMENŲ LENTELĖ

A LENTELĖ - GELEŽINKELIAI

+++++ TIFF +++++

B LENTELĖ - KELIAI

1. Transporto priemonė/per metus neužstatytose teritorijose nutiestais keliais nuvažiuoti kilometrai

+++++ TIFF +++++

2. Didžiausio bendro svorio ir faktinio ašių apkrovimo kategorijai priskiriamomis komercinėmis transporto priemonėmis nuvažiuoto atstumo analizė

(neužstatytose teritorijose nutiestais keliais)

+++++ TIFF +++++

C LENTELĖ - VIDAUS VANDENS KELIAI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top