EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1107

1970 m. birželio 4 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1107/70 dėl pagalbos teikimo geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportui

OJ L 130, 15.6.1970, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 309 - 311
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 360 - 362
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 135 - 137
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 164 - 166
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 164 - 166
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; panaikino 32007R1370 . Latest consolidated version: 17/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1107/oj

31970R1107Oficialusis leidinys L 130 , 15/06/1970 p. 0001 - 0003
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 7 tomas 1 p. 0097
specialusis leidimas danų kalba: serija I skyrius 1970(II) p. 0309
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 7 tomas 1 p. 0097
specialusis leidimas anglų kalba: serija I skyrius 1970(II) p. 0360
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 07 tomas 1 p. 0135
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 08 tomas 1 p. 0164
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 08 tomas 1 p. 0164


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1107/70

1970 m. birželio 4 d.

dėl pagalbos teikimo geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportui

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75, 77 ir 94 straipsnius,

atsižvelgdama į 1965 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimą dėl tam tikrų nuostatų, įtakojančių konkurenciją geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporte, suderinimo [1], ypač į jo 9 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi skirtumų, galinčių iškreipti transporto rinkos konkurencijos sąlygas, panaikinimas yra esminis bendrosios transporto politikos tikslas;

kadangi todėl tikslinga nustatyti tam tikras pagalbos teikimo taisykles geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportui, atsižvelgiant į tai, kiek ši pagalba tiesiogiai siejasi su šio sektoriaus veikla;

kadangi 77 straipsnyje nustatyta, kad ši pagalba turi būti laikoma atitinkančia Sutarties nuostatas, jei ji tenkina transporto koordinavimo poreikius arba jei skirta atlyginti už tam tikrų viešosios paslaugos sąvokai būdingų įsipareigojimų vykdymą;

kadangi 1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentais (EEB) Nr. 1192/69 ir (EEB) Nr. 1191/69 [4] nustatytos bendrosios taisyklės ir tvarka, atitinkamai reglamentuojančios kompensacijų, susijusių su geležinkelio įmonių sąskaitų sisteminimu ir kompensacijų už finansinės naštos, susijusios su viešųjų paslaugų įsipareigojimais geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportu, mokėjimą;

kadangi dėl to reikia tiksliai apibrėžti atvejus ir aplinkybes, kuriems susiklosčius valstybės narės galėtų imtis koordinacinių priemonių arba nustatyti įsipareigojimus, neatskiriamus nuo viešosios paslaugos sąvokos, į kuriuos įeina pagalbos, kuriai netaikomas pirmiau minėtas reglamentas, teikimas pagal Sutarties 77 straipsnį;

kadangi, vadovaujantis 1965 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimo 8 straipsniu, valstybių ir valdžios institucijų atsiskaitymai su geležinkelio įmonėmis turi būti vykdomi pagal Bendrijos taisykles; kadangi atsiskaitymams, padarytiems remiantis tuo, kad minėtame 8 straipsnyje nurodytas suderinimas dar neįvykdytas, turi būti netaikomos šio reglamento nuostatos, ribojančios valstybių narių teises imtis koordinacinių priemonių arba nustatyti viešosios paslaugos sąvokai būdingus įsipareigojimus, pagal kuriuos būtų teikiama pagalba vadovaujantis Sutarties 77 straipsniu;

kadangi dėl ypatingo šių atsiskaitymų pobūdžio atrodo tikslinga, vadovaujantis Sutarties 94 straipsniu, nustatyti specialią Komisijos informavimo apie šiuos atsiskaitymus tvarką;

kadangi pageidautina, kad tam tikros šio reglamento nuostatos būtų netaikomos priemonėms, kurių ėmėsi bet kuri valstybė narė įgyvendindama pagalbos teikimo sistemą, kurią Komisija patvirtino vadovaudamasi Sutarties 77, 92 ir 93 straipsniais;

kadangi pageidautina, siekiant padėti Komisijai nagrinėti transportui teikiamą pagalbą, prie Komisijos prijungti patariamąjį komitetą, sudarytą iš valstybių narių paskirtų ekspertų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šis reglamentas taikomas geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportui teikiamai pagalbai, jeigu ši pagalba tiesiogiai siejasi su šio sektoriaus veikla.

2 straipsnis

Sutarties 92-94 straipsniai taikomi geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportui teikiamai pagalbai.

3 straipsnis

Nepažeisdamos 1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių sąskaitų sisteminimo bendrųjų taisyklių ir 1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų, susijusių įsipareigojimais, neatskiriamais nuo viešosios paslaugos geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto srityje sąvokos, nuostatų, valstybės narės nesiima koordinacinių priemonių ir nenustato viešosios paslaugos sąvokai būdingų įsipareigojimų, pagal kuriuos teikiama pagalba, vadovaujantis Sutarties 77 straipsniu, išskyrus šiuos atvejus arba aplinkybes:

1. Transporto koordinavimo atžvilgiu:

a) kai pagalba, teikiama geležinkelio įmonėms, kurioms netaikomas Reglamentas (EEB) Nr. 1192/69, skiriama kompensacijoms už papildomą finansinę naštą, kurią turi šios įmonės, palyginti su kitomis transporto įmonėmis, ir kuri įtraukta į vieną iš šio reglamento norminimo pozicijų;

b) kol įsigalios infrastruktūros išlaidų paskirstymo bendrosios taisyklės, kai pagalba teikiama įmonėms, kurios patiria su jų naudojama infrastruktūra susijusių išlaidų, o kitos įmonės panašių išlaidų neturi. Nustatant tokiu būdu teikiamos pagalbos dydį, atsižvelgiama į infrastruktūros išlaidas, kurių konkuruojančios transporto rūšys nepatiria;

c) kai pagalba teikiama siekiant skatinti:

- visuomenei ekonomiškesnių transporto sistemų ir technologijų tyrimą bendrai arba

- visuomenei ekonomiškesnių transporto sistemų ir technologijų tobulinimą bendrai.

Ši pagalba teikiama tik tyrimo ir tobulinimo etapui, ji negali būti skirta tų transporto sistemų ir technologijų komerciniam naudojimui;

d) kol įsigalios Bendrijos taisyklės dėl patekimo į transporto rinką, kai teikiama pagalba yra reorganizavimo plane numatyta išimtinė ir laikina priemonė, skirta nemažų struktūrinių problemų sukeliančiam pajėgumų pertekliui panaikinti ir tokiu būdu prisidėti prie efektyvesnio transporto rinkos poreikių patenkinimo.

2. Atsiskaitymo už įsipareigojimų, neatskiriamų nuo viešosios paslaugos sąvokos, vykdymą atžvilgiu:

kol įsigalios atitinkamos Bendrijos taisyklės, pagal kurias atsiskaitoma su geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto įmonėmis mokant kompensacijas už valstybės arba valdžios institucijų nustatytų su viešosiomis paslaugomis susijusių įsipareigojimų vykdymą, į kuriuos įeina:

- tarifų prievolės, kurios nėra apibrėžtos Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 2 straipsnio 5 dalyje, arba

- transporto įmonės arba veikla, kuriems minėtas reglamentas netaikomas.

3. Nepažeidžiant Sutarties 75 straipsnio 3 dalies nuostatų, Komisijos siūlymu kvalifikuota balsų dauguma Taryba gali papildyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą sąrašą.

4 straipsnis

Kol įsigalios Bendrijos taisyklės, priimtos vadovaujantis 1965 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimo 8 straipsniu, bei nepažeidžiant Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 ir Reglamento (EEB) Nr. 1192/69 nuostatų, 3 straipsnio nuostatos netaikomos valstybių ir viešųjų institucijų mokėjimams geležinkelio įmonėms, padarytiems tuo pagrindu, kad nepavyko pasiekti, kaip nustatyta nurodytame 8 straipsnyje, finansinius santykius tarp geležinkelio įmonių ir valstybių reguliuojančių taisyklių suderinimo, kai šiuo suderinimu buvo siekiama šioms įmonėms suteikti finansinę autonomiją.

5 straipsnis

1. Kai, vadovaujantis Sutarties 93 straipsnio 3 dalimi, Komisijai pranešama apie ketinimus teikti pagalbą arba ją keisti, valstybės narės perduoda Komisijai visą informaciją, reikalingą nustatyti, ar ši pagalba nepažeidžia šio reglamento nuostatų.

2. 4 straipsnyje nurodytai pagalbai netaikoma Sutarties 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvienų metų pradžioje išsami informacija apie šią pagalbą Komisijai pateikiama sąmatų, o vėliau kiekvienų finansinių metų pabaigoje - ataskaitų forma.

6 straipsnis

Įsteigiamas Komisijos patariamasis komitetas; jis padeda Komisijai tikrinti pagalbą, teikiamą geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportui. Komitetui pirmininkauja Komisijos atstovas, jį sudaro visų valstybių narių paskirti atstovai. Apie komiteto susirinkimus pranešama ne vėliau kaip prieš dešimt dienų, šiame pranešime pateikiamos darbotvarkės detalės. Skubiais atvejais šis laikotarpis gali būti sutrumpintas. Komitetas dirba vadovaudamasis Sutarties 83 straipsniu.

Komitetas gali ištirti ir pateikti nuomonę visais klausimais, susijusiais su šio reglamento vykdymu ir kitomis nuostatomis, reglamentuojančiomis pagalbos teikimą transporto sektoriui.

Komitetas nuolatos informuojamas apie transporto įmonėms teikiamos pagalbos pobūdį ir dydį bei apie visas su šia pagalba susijusias detales, iškart apie ją pranešus Komisijai vadovaujantis šio reglamento nuostatomis.

7 straipsnis

3 straipsnio nuostatos netaikomos priemonėms, kurias patvirtina bet kuri valstybė narė įgyvendindama pagalbos sistemą, kurią Komisija paskelbė vadovaudamasi Sutarties 77, 92 ir 93 straipsniais.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja nuo 1971 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1970 m. birželio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Bertrand

[1] OL 88, 1965 5 24, p. 1500/65.

[2] OL 103, 1967 6 2, p. 2050/67.

[3] OL 178, 1967 8 2, p. 18.

[4] OL L 156, 1969 6 28, p. 1.

--------------------------------------------------

Top