EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970L0156

1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo

OJ L 42, 23.2.1970, p. 1–15 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(I) P. 82 - 94
English special edition: Series I Volume 1970(I) P. 96 - 110
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 46 - 60
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 174 - 188
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 174 - 188
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 001 P. 120 - 133
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 001 P. 120 - 133
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 41 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 41 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; panaikino 32007L0046 . Latest consolidated version: 12/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/156/oj

31970L0156Oficialusis leidinys L 042 , 23/02/1970 p. 0001 - 0015
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 1 p. 0120
specialusis leidimas danų kalba: serija I skyrius 1970(I) p. 0082
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 1 p. 0120
specialusis leidimas anglų kalba: serija I skyrius 1970(I) p. 0096
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 13 tomas 1 p. 0046
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 13 tomas 1 p. 0174
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 13 tomas 1 p. 0174


Tarybos direktyva

1970 m. vasario 6 d.

dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo

(70/156/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi kiekvienoje valstybėje narėje transporto priemonės, skirtos prekėms ar žmonėms vežti, turi atitikti tam tikrus privalomus techninius reikalavimus; kadangi šie techniniai reikalavimai kiekvienoje valstybėje narėje skiriasi ir todėl trukdo prekybai Europos ekonominėje bendrijoje;

kadangi šias kliūtis, trukdančias bendrajai rinkai deramai veikti galima sumažinti ir netgi pašalinti, jeigu visos valstybės narės kartu su galiojančiais arba vietoje galiojančių įstatymų priimtų vienodus reikalavimus;

kadangi valstybėse narėse yra nusistovėjusi tokia tvarka, kad transporto priemonės, prieš jas pateikiant rinkai, turi būti tikrinamos, ar jos atitinka tam tikrus techninius reikalavimus; kadangi šis tikrinimas atliekamas pagal transporto priemonės tipą;

kadangi suvienodinti techniniai reikalavimai, taikytini atskiroms transporto priemonės dalims ir jos charakteristikoms, turėtų būti nurodyti konkrečiose direktyvose;

kadangi Bendrijos lygiu reikia nustatyti kiekvieno Bendrijos tipo patvirtinimo procedūrą kiekvienam transporto priemonės tipui, kad būtų galima patikrinti, ar laikomasi pirmiau nurodytų reikalavimų, ir kad kiekviena valstybė narė galėtų pripažinti kitos valstybės narės atliktus patikrinimus;

kadangi ši procedūra privalo kiekvienai valstybei narei sudaryti sąlygas nustatyti, ar buvo atlikti atskirojoje direktyvoje nustatyti ir tipo patvirtinimo liudijime išvardyti transporto priemonės patikrinimai; kadangi ši procedūra privalo sudaryti sąlygas gamintojams užpildyti visų transporto priemonių, kurios atitinka patvirtintą tipą, tipo atitikties liudijimą; kadangi transporto priemonę, kuriai išduotas toks liudijimas, visos valstybės narės privalo laikyti atitinkančia jų įstatymus; kadangi kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms turėtų pranešti apie savo sukauptus duomenis, siųsdama užpildytų kiekvieno transporto priemonės tipo, kuris buvo patvirtintas, tipo patvirtinimo liudijimų nuorašus;

kadangi, kaip pereinamąją priemonę, turi būti įmanoma suteikti tipo patvirtinimą bendrijos reikalavimų pagrindu, kai įsigalios atskiros direktyvos dėl įvairių transporto priemonių detalių ir savybių, nors ir liks galioti nacionaliniai reikalavimai, taikomi toms detalėms ir savybėms, kurių dar neapims direktyvos;

kadangi, nepažeidžiant Sutarties 169 ir 170 straipsnių, patartina, bendradarbiaujant valstybių narių atsakingosioms institucijoms, apibrėžti nuostatas, kurios padėtų spręsti techninio pobūdžio ginčus, iškylančius dėl to, ar gaminami modeliai atitinka patvirtintą tipą;

kadangi transporto priemonė patvirtinto tipo reikalavimus gali atitikti, tačiau vis tiek tam tikros transporto priemonės savybės gali kelti pavojų saugumui keliuose; kadangi todėl yra patartina nustatyti atitinkamą procedūrą, kuria tokiems pavojams būtų užkirstas kelias;

kadangi atsižvelgiant į techninę pažangą reikia deramai suderinti atskirose direktyvose išdėstytus techninius reikalavimus; kadangi tam, kad greičiau būtų diegiamos šiam tikslui reikalingos priemonės, turėtų būti nustatyta procedūra, pagal kurią būtų užmezgamas glaudus valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimas Komitete dėl prisitaikymo prie direktyvų dėl techninių kliūčių prekyboje motorinėmis transporto priemonėmis panaikinimo,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

Apibrėžimai

1 straipsnis

Šioje direktyvoje "transporto priemonė" – tai bet kokia motorinė transporto priemonė, skirta naudoti keliuose, su kėbulu ar be jo, bent su keturiais ratais, kurios maksimalus konstrukcinis greitis yra ne mažesnis nei 25 km/h, ir šių transporto priemonių priekabos, išskyrus transporto priemones, riedančias bėgiais bei žemės ūkio paskirties traktorius ir techniką.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a) "nacionalinio tipo patvirtinimas" – tai administracinė procedūra, kuri vadinama:

- "agréation par type" ir "aanneming" Belgijos įstatymuose,

- "allgemeine Betriebserlaubnis" Vokietijos įstatymuose,

- "reception par type" Prancūzijos įstatymuose,

- "omologazione" arba "approvazione del tipo" Italijos įstatymuose,

- "agréation" Liuksemburgo įstatymuose,

- "typegoedkeuring" Nyderlandų įstatymuose;

b) "EEB tipo patvirtinimas" – tai procedūra, kuria valstybė narė patvirtina, kad transporto priemonės tipas atitinka atskirų direktyvų techninius reikalavimus ir EEB tipo patvirtinimo liudijime, kurio pavyzdys pateiktas II priede, išvardytus patikrinimus.

II SKYRIUS

Transporto priemonės EEB tipo patvirtinimas

3 straipsnis

Paraišką dėl EEB tipo patvirtinimo gamintojas arba įgaliotasis gamintojo atstovas turi įteikti valstybei narei. Su paraiška turi būti pateikiamas informacinis dokumentas, kurio pavyzdys pateiktas I priede, ir šiame priede nurodyti dokumentai. Paraiška dėl bet kokio tipo transporto priemonės gali būti įteikiama ne daugiau nei vienai valstybei narei.

4 straipsnis

1. Valstybė narė patvirtina visus transporto priemonių tipus, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a) transporto priemonės tipas privalo atitikti konkrečią, informaciniame dokumente pateiktą informaciją;

b) turi būti atlikti transporto priemonės tipo patikrinimai, išvardinti 2 straipsnio b punkte nurodytame tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdyje.

2. Valstybė narė, kuri suteikia tipo patvirtinimą, imasi reikalingų priemonių patikrinti, jeigu reikia ir jeigu reikėtų bendradarbiaujant su kitų valstybių narių atsakingosiomis institucijomis, ar pagaminti modeliai atitinka patvirtintą pirminį tipą. Toks patikrinimas atliekamas apsiribojant atsitiktiniais patikrinimais.

Kiekviena valstybė narė užpildo visus kiekvieno transporto priemonės tipo, kurį valstybė narė patvirtina, tipo patvirtinimo liudijimo skyrius.

5 straipsnis

1. Kiekvienos valstybės narės atsakingosios institucijos per mėnesį kiekvieno transporto priemonės tipo, kurį jos patvirtina arba atsisako patvirtinti, informacinio dokumento kopiją ir tipo patvirtinimo liudijimo kopiją nusiunčia kitų valstybių narių atsakingosioms institucijoms.

2. Gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas registravimo valstybėje užpildo kiekvienos transporto priemonės, pagamintos pagal patvirtintą pirminį tipą, atitikties liudijimą, kurio pavyzdys pateiktas III priede.

3. Tačiau valstybės narės, norėdamos nustatyti mokestį už transporto priemonę ar užpildyti transporto priemonės registravimo dokumentus, apie tipo atitikties liudijimą gali prašyti išsamesnės informacijos, kuri nepateikta III priede, jeigu tokia informacija yra aiškiai išdėstyta informaciniame dokumente arba remiantis šiuo dokumentu galima gauti atlikus tiesioginius apskaičiavimus.

6 straipsnis

1. Valstybė narė, suteikusi EEB tipo patvirtinimą, privalo imtis reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog valstybei narei bus pranešta apie bet kokį gamybos nutraukimą ir apie bet kokius informaciniame dokumente esančios informacijos pakeitimus.

2. Jeigu suinteresuotoji valstybė laiko, kad galiojančio tipo patvirtinimo liudijimo dėl tokio keitimo taisyti arba pildyti kito tipą patvirtinančio liudijimo nereikia, šios valstybės atsakingosios institucijos apie tai praneša gamintojui ir kitų valstybių narių atsakingosioms institucijoms reguliariai siunčia pataisymų, padarytų informaciniuose dokumentuose, kurie jau yra išplatinti, kopijas.

3. Jeigu suinteresuotoji valstybė nustato, kad informacinio dokumento pataisymas įteisina naujus patikrinimus arba naujus bandymus ir kad atitinkamai yra būtina pataisyti galiojantį tipo patvirtinimo liudijimą arba pildyti naują tipo patvirtinimo liudijimą, atsakingosios šios valstybės institucijos apie tai praneša gamintojui ir per mėnesį nuo tos datos, kai šie naujieji dokumentai buvo užpildyti, nusiunčia juos kitų valstybių narių atsakingosioms institucijoms.

4. Jeigu tipo patvirtinimo liudijimas yra taisomas ar keičiamas arba nustoja galioti, nes tipas, kuriam šis liudijimas suteikiamas, nustojamas gaminti, valstybės narės atsakingoji institucija, suteikusi tą tipo patvirtinimą, per mėnesį praneša kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms paskutiniosios transporto priemonės, pagamintos pagal senąjį liudijimą, serijinį numerį ir, jeigu taikoma, pirmosios transporto priemonės, pagamintos pagal naująjį arba pataisytąjį liudijimą, serijinį numerį.

7 straipsnis

1. Nė viena valstybė narė negali atsisakyti registruoti arba drausti pardavinėti, pradėti eksploatuoti ar naudoti bet kokią naują transporto priemonę remdamasi priežastimis, kurios susijusios su transporto priemonės konstrukcija ar veikimu, jeigu yra išduotas šios transporto priemonės tipo atitikties liudijimas.

2. Vis dėl to šis liudijimas neturi kliudyti valstybei narei tokių veiksmų imtis dėl tų transporto priemonių, kurios neatitinka patvirtinto pirminio tipo.

Patvirtinto pirminio tipo reikalavimų nebus laikomasi, jeigu bus nustatyta, kad yra nukrypimų nuo informaciniame dokumente pateiktų duomenų ir jeigu šių nukrypimų pagal 6 straipsnio 2 arba 3 dalį nėra patvirtinusi valstybė narė, suteikusi tipo patvirtinimą. Transporto priemonė neturi būti laikoma neatitinkančia patvirtinto tipo reikalavimų, jeigu leistina paklaida yra numatoma atskirose direktyvose ir jeigu šios paklaidos laikomasi.

8 straipsnis

1. Jeigu valstybė narė, suteikusi EEB tipo patvirtinimą, nustato, kad tam tikras transporto priemonių, kurioms išduotas tipo atitikties liudijimas, skaičius neatitinka to tipo, kurį valstybė narė patvirtino, reikalavimų, valstybė narė imasi reikalingų priemonių garantuoti, kad gaminami modeliai atitiktų patvirtintą tipą. Tos valstybės atsakingosios institucijos praneša kitų valstybių narių atsakingosioms institucijoms apie priemones, kurių imtasi, tarp jų, jeigu reikia, ir apie paskelbimą, kad EEB tipo patvirtinimas netenka savo galios.

Nurodytosios institucijos imasi tokių pat priemonių, jeigu joms kitos valstybės narės atsakingosios institucijos praneša apie tokius atvejus, kai nesilaikoma reikalavimų.

2. Atsakingosios valstybių narių institucijos vienos kitoms per mėnesį praneša apie bet kokį EEB tipo patvirtinimo paskelbimą negaliojančiu ir apie priežastis, paskatinusias tokios priemonės imtis.

3. Jeigu valstybė narė, suteikusi EEB tipo patvirtinimą, jai pateiktą pranešimą apie reikalavimų nesilaikymą užginčija, suinteresuotosios valstybės narės stengiasi ginčą išspręsti.

Komisijai turi būti pranešama apie ginčą ir, jeigu reikia, kad būtų rastas sprendimas, su ja atitinkamai konsultuojamasi.

9 straipsnis

Jeigu valstybė narė nustato, kad tam tikro tipo transporto priemonės kelia pavojų kelių eismo saugumui, nors šioms transporto priemonėms yra išduoti nustatyti atitikties liudijimai, tuomet tokia valstybė ilgiausiai šešių mėnesių laikotarpiui gali atsisakyti šias transporto priemones registruoti arba drausti jas pardavinėti, pradėti eksploatuoti ar naudoti savo teritorijoje. Valstybė narė, nurodydama tokio savo sprendimo priežastis, apie tai nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.

III SKYRIUS

Laikinosios nuostatos

10 straipsnis

1. Kai ši direktyva įsigalioja ir kai atskirąsias direktyvas, reikalingas suteikiant EEB tipo patvirtinimą, bus galima taikyti:

- nacionalinis tipo patvirtinimas, jeigu pareiškėjas pageidauja, vietoje atitinkamų nacionalinių reikalavimų turi būti grindžiamas suvienodintais reikalavimais,

- gamintojui arba jo įgaliotajam atstovui pateikus paraišką ir 3 straipsnyje nurodytą informacinį dokumentą, suinteresuotoji valstybė narė užpildo 2 straipsnio b punkte nurodyto tipo patvirtinimo liudijimo skyrius. Šio liudijimo kopija turi būti išduota paraiškos pateikėjui. Kitos valstybės narės, kurioms įteikiamos paraiškos, kad nacionaliniu lygiu būtų atliktas to paties tipo transporto priemonių tipo patvirtinimas, tą kopiją privalo laikyti įrodymu, patvirtinančiu, kad reikiami patikrinimai buvo atlikti.

2. Šio straipsnio pirmosios dalies nuostatos turi būti skelbiamos netekusiomis galios tuomet, kai bus taikomi visi reikalavimai, būtini suteikiant EEB tipo patvirtinimą.

IV SKYRIUS

Bendrosios ir baigiamosios nuostatos

11 straipsnis

Visi pakeitimai, reikalingi, kad būtų pritaikyti:

- šios direktyvos I, II ir III priedai arba

- nuostatos, įtrauktos į atskiras direktyvas, išvardytas II priede ir nurodytas kiekvienoje iš šių direktyvų,

atsižvelgiant į techninę pažangą, privalo būti priimami laikantis 13 straipsnyje išdėstytos procedūros.

12 straipsnis

1. Dėl to kuriamas Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo prekyboje autotransporto priemonėmis derinimo su technikos pažanga komitetas (toliau — Komitetas). Komitetas sudaromas iš valstybių narių atstovų. Jam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

1. Pagal šiame straipsnyje išdėstytą procedūrą svarstomus klausimus Komitetui pateikia jo pirmininkas arba savo iniciatyva, arba valstybės narės atstovo prašymu.

2. Komisijos atstovas Komitetui pateikia priemonių, kurių reikia imtis projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per laikotarpį, kurį, atsižvelgdamas, ar klausimas skubus, nustato Komiteto pirmininkas. Nuomonės patvirtinamos dvylikos balsų dauguma, valstybių narių balsai paskirstomi Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Komiteto pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija numatomas priemones patvirtina tuomet, jeigu joms pritaria Komitetas.

b) Jeigu numatomos priemonės Komiteto nuomonės neatitinka arba jeigu nepareiškiama jokia nuomonė, Komisija nedelsdama siūlo Tarybai priimtinas priemones. Taryba balsuoja kvalifikuota balsų dauguma.

c) Jeigu praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kada Tarybai buvo įteiktas pasiūlymas, ji nesiima jokių veiksmų, siūlomas priemones turi patvirtinti Komisija.

14 straipsnis

Visuose sprendimuose, priimtuose laikantis nuostatų, patvirtintų įgyvendinant šią direktyvą, ir kuriais atsisakoma patvirtinti tipą ar tipas skelbiamas netekusiu galios arba kuriais atsisakoma registruoti ar draudžiama pardavinėti arba naudoti transporto priemones, turi būti išsamiai nurodytos priežastys, kuriomis remiantis toks sprendimas grindžiamas. Sprendimas privalo būti įteiktas suinteresuotajai šaliai, kuri tuo pat metu turi būti informuota apie teisių gynimo priemones, prieinamas šaliai pagal valstybėse narėse galiojančius įstatymus, ir apie terminus, per kuriuos galima nurodytosiomis teisių gynimo priemonėmis pasinaudoti.

15 straipsnis

1. Valstybės narės priima nuostatas, kurios, įsigalioję per 18 mėnesių nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos, įgyvendina šią direktyvą ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės įpareigojamos jų nacionalinių įstatymų, priimtų tai sričiai, kuriai taikoma ši direktyva, pagrindinių nuostatų tekstus perduoti Komisijai.

16 straipsnis

Ši direktyva skiriama valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1970 m. vasario 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Harmel

[1] OL C 160, 1969 12 18, p. 7.

[2] OL C 48, 1969 4 16, p. 14.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

PAVYZDINIS INFORMACINIS DOKUMENTAS (a)

0. BENDROSIOS NUOSTATOS

0.1. Gamyba (įmonės pavadinimas)

0.2. Tipas ir komercinis aprašymas (paminėkite visus variantus)

0.3. Rūšis

0.4. Transporto priemonės kategorija (b)

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas

0.6. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu toks yra) pavadinimas ir adresas

0.7. Pagal įstatymą numatytų gamintojo firminių plokštelių išdėstymas, įrašai šiose plokštelėse ir plokštelių tvirtinimo būdai

0.7.1. ant važiuoklės

0.7.2. ant kėbulo

0.7.3. ant variklio

0.8. Šio tipo važiuoklės serijinis numeris prasideda Nr. …

1. BENDROJI TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKA

(pridėkite transporto priemonės, pasuktos trimis ketvirčiais, nuotrauką iš priekio ir iš galo)

(pridėkite visos transporto priemonės brėžinį su nurodytais jos matmenimis)

1.1. Nurodykite transporto priemonės ašių ir ratų skaičių (jeigu taikoma, vikšrų arba vikšrinių ratų skaičių)

1.1.1. Ašių su dvigubais ratais skaičius (jeigu taikoma)

1.2. Varantieji ratai (skaičius, padėtis, jungimas su kitomis ašimis)

1.3. Važiuoklė (jeigu tokia yra) (bendrasis brėžinys)

1.4. Šoninei išilginei konstrukcijai (lonžeronui) naudotos medžiagos (c)

1.5. Variklio padėtis ir jo tvirtinimas

1.6. Vairavimo kabina (esanti prieš variklį, ant variklio ar normalioje padėtyje)

2. MASĖ IR MATMENYS (d) (išreikšti kg ir mm)

2.1. Atstumas tarp ašių (visa apkrova ) (e)

2.1.1. Jeigu kalbama apie puspriekabę: atstumas tarp puspriekabės sukabintuvo piršto, suspaudžiamo vilkiko prikabinimo įtaise, ašies ir paskutinės ašies

2.2. Kai kalbama apie vilkikus:

2.2.1. Atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio iki galinio rato vidurio (didžiausias ir mažiausias) (f)

2.2.2. Vilkiko įtaiso, kuriuo prikabinama priekaba, didžiausias aukštis (pagal normatyvą) (g)

2.2.3. Atstumas tarp kabinos galinės dalies ir galinės ašies:

2.2.3.1. Atstumas tarp kabinos galinės dalies ir galinės(-ių) ašies(-ių) (jeigu važiuoklė yra su kabina)

2.2.3.2. Atstumas tarp vairo galinės dalies ir galinės(-ių) ašies(-ių) (jeigu važiuoklė yra tik su važiavimui būtinais įtaisais ir detalėmis (be kuro, aušinimo skysčio, atsarginio rato, instrumentų)

2.3. Kiekvienos ašies provėža (h)

2.4. Didžiausi transporto priemonės matmenys (gabaritiniai) (i)

+++++ TIFF +++++

2.5. Važiuoklės masė be priedų (be kabinos, aušinimo skysčio, alyvų, kuro, atsarginio rato, įrankių arba vairuotojo)

2.5.1. Kiek šios masės tenka kiekvienai ašiai

2.6. Transporto priemonės masė su kėbulu, parengtu eksploatuoti arba važiuoklės svoris su kabina, jeigu gamintojas neprimontavo kėbulo (su aušinimo skysčiu, alyvomis, kuru, įrankiais, atsarginiu ratu ir su vairuotoju) (p)

2.6.1. Kiek šios masės tenka kiekvienai ašiai (jeigu kalbama apie puspriekabę, tai kiek masės tenka ašims ir sukabintuvo pirštui tenkanti apkrova)

2.7. Techniškai leidžiama didžiausia masė su kroviniu, kurį yra nurodęs gamintojas

2.7.1. Kiek šios masės tenka kiekvienai ašiai (jeigu kalbama apie puspriekabę, tai kiek masės tenka ašims ir sukabintuvo pirštui tenkanti apkrova)

2.8. Gamintojo nurodyta techniškai leidžiama didžiausia apkrova, tenkanti kiekvienai ašiai (jeigu kalbama apie puspriekabę, tai kokia apkrova tenka ašims ir prikabinimo įtaisui)

2.9. Jeigu transporto priemonė naudojama kaip krovininė transporto priemonė, gamintojo nurodyta didžiausia techniškai leidžiama automobilinio traukinio masė su kroviniu (ir, jeigu taikoma, techniškai leidžiama didžiausia priekabos masė)

2.10. Didžiausia vertikalioji apkrova sukabinimo taške (ties kabliu ar specialiąja trijų atramų prikabinimo sistema)

2.11. Vėžės plotis

2.12. Variklio galios/didžiausios masės santykis (AG/kg) ir geba įveikti įkalnes

3. VARIKLIS (q)

3.1. Gamintojas

3.2. Vidaus degimo variklis

3.2.1. Pavadinimas

3.2.2. Tipas (priverstinio uždegimo, dyzelis, ir t. t.), ciklas

3.2.3. Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas

3.2.4. Cilindrų skersmuo, eiga ir galia

3.2.5. Maksimali galia esant… apsisukimų per minutę (nurodykite taikomą normatyvą)

3.2.6. Maksimalus sukamasis judesys, esant… apsisukimų per minutę (tas pats normatyvas, kaip ir 3.2.5.punkte)

3.2.7. Standartinis kuras

3.2.8. Kuro rezervuarai (jų talpa ir išdėstymas)

3.2.9. Atsarginiai kuro rezervuarai (talpa ir išdėstymas)

3.2.10. Kuro tiekimo sistema (tipas)

3.2.11. Pūstuvas (slėgtuvas) (jeigu įmontuotas) (tipas, valdymas, pripūtimo slėgis)

3.2.12. Reguliatorius (jeigu įmontuotas) (veikimo principai)

3.2.13. Elektros sistema (įtampa, teigiamas arba neigiamas polius)

3.2.14. Generatorius (tipas ir vardinė galia)

3.2.15. Uždegimas (įrangos tipas, paskubos nustatymo tipas)

3.2.16. Radijo trukdžių slopintuvas (aprašymas)

3.2.17. Aušinimo sistema (aušinama oru, vandeniu)

3.2.18. Triukšmo lygis

3.2.19. Išmetamųjų dujų šalinimo sistema (brėžinys)

3.2.20. Priemonės, kurių imtasi oro teršimui mažinti

3.3. Elektros variklis

3.3.1. Tipas (serija, apvijos)

3.3.2. Didžiausia ir darbinė įtampa per valandą

3.3.3. Akumuliatorių baterija (elementų skaičius, jų masė, galia, skaičiuojant amperais per valandą ir išdėstymas)

3.4. Ne elektros varikliai ir ne vidaus degimo varikliai (apie tokių elektros variklių arba vidaus degimo variklių detales)

4. TRANSMISIJA (r) (transmisijos brėžinys ir schema)

4.1. Tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė ir t. t.)

4.2. Sankaba (tipas)

4.2.1. Sankabos masė

4.3. Greičių dėžė (tipas, tiesioginis įjungimas, valdymo būdas)

4.3.1. Greičių dėžės masė

4.4. Transmisija tarp variklio ir greičių dėžės, galinės (-ių) ašies (-ių), į skirstomąją dėžę arba tarpinę pavarą, jeigu įmontuota

4.5. Perdavimo skaičius, su arba be paskirstymo dėžės (-ių)

+++++ TIFF +++++

4.6. Transporto priemonės normaliai sumontuotomis padangomis greitis, kai jos variklio apsisukimų skaičius per minutę yra 1000 (6.1.) (padangų apskritimas, kai transporto priemonė pakrauta, yra……metrais) (s)

+++++ TIFF +++++

4.7. Didžiausias transporto priemonės greitis, kai įjungta aukščiausia pavara (km/h) (s)

4.8. Traukos jėga (ir stabdymo jėgų perdavimas)

4.9. Spidometras

4.10. Greitį fiksuojantis įtaisas (jeigu įmontuotas) (gamintojas ir įtaiso tipas)

4.11. Diferencialo blokavimo įtaisas (jeigu įmontuotas)

5. TRANSPORTO PRIEMONĖS AŠYS

(pridėkite kiekvienos ašies brėžinį su matmenimis ir naudotų medžiagų sąrašą, taip pat (nurodyti neprivaloma) gamintoją ir tipą)

6. PAKABA (pakabos įtaisų bendrasis brėžinys)

6.1. Normaliai sumontuotos padangos (matmenys ir charakteristika)

6.2. Kiekvienos transporto priemonės ašies arba rato pakabos tipas ir brėžinys

6.3. Tampriųjų pakabos detalių charakteristikos (brėžinys, medžiagų charakteristikos ir matmenys)

6.4. Stabilizatoriai (t)

6.5. Amortizatoriai (t)

7. VAIRO MECHANIZMAS (schema)

7.1. Mechanizmo tipas ir sujungimas su ratais, vairo stiprintuvas, jeigu yra (modelio veikimo metodas ir veikimo brėžinys ir tipas) bei vairavimo pastanga sukant vairą

7.2. Didžiausias ratų pasukimo kampas:

7.2.1. į dešinę… (laipsniais): kiek kartų sukamas vairas…

7.2.2. į kairę… (laipsniais): kiek kartų sukamas vairas…

7.3. Mažiausias posūkio skersmuo (u):

7.3.1. į dešinę

7.3.2. į kairę

8. STABDŽIAI (bendrasis eskizas ir stabdžių veikimo eskizas) (v)

8.1. Darbinis stabdys

8.2. Antrinis stabdymo įtaisas

8.3. Rankinis stabdys

8.4. Papildomasis stabdymo įtaisas, jeigu įmontuotas (įskaitant ir stabdiklį)

8.5. Automatinis stabdymo įtaisas, kuris ima veikti sugedus sukabintuvui (kalbama apie priekabą arba puspriekabę)

8.6. Stabdymo sistemos skaičiavimai: bendrųjų stabdymo jėgų, veikiančių ratų apskritimą ir jėgos, kuri naudojama stabdžiams valdyti, santykio nustatymas

8.7. Išoriniai energijos šaltiniai, jeigu yra (jų charakteristikos, energijos rezervuarų talpa, didžiausias ir mažiausias slėgis, manometras ir įtaisas, prietaisų skydelyje parodantis, kad labai sumažėjo slėgis, vakuuminio rezervuaro ir tiekimo vožtuvas, tiekimo kompresoriai, ar laikomasi nuostatų dėl slėginės įrangos)

8.8. Transporto priemonės, suprojektuotos vilkti priekabą

8.8.1. Priekabos stabdymo įtaisas

8.8.2. Sukabintuvas, apsauginiai įtaisai

9. KĖBULAS (eskizas, kuriame nurodyti bendrieji vidaus ir išorės matmenys)

9.1. Kėbulo tipas

9.2. Naudotos medžiagos ir taikyti metodai

9.3. Durys (skaičius, matmenys, atidarymo kryptis, spragtukai ir kilpos)

9.4. Apžvalgos zona

9.5. Priekinis stiklas ir kiti langai (skaičius ir padėtis, naudotos medžiagos)

9.5.1. Priekinio stiklo palinkimo kampas

9.6. Priekinis stiklas

9.7. Įtaisas langams plauti

9.8. Langų šildymas

9.9. Galinio vaizdo veidrodis

9.10. Vidinė kėbulo įranga:

9.10.1. Apsaugos priemonės keleiviams, esančios kėbule

9.10.2. Valdymo įtaisų išdėstymas ir žymėjimas

9.10.3. Sėdynės (skaičius, padėtis, charakteristikos)

9.11. Išoriniai įtaisai

9.12. Saugos diržai ir kiti sulaikomieji įtaisai (skaičius ir padėtis)

9.13. Saugos diržų inkarinis tvirtinimas ( skaičius ir padėtis)

9.14. Vieta registravimo numeriams tvirtinti

9.15. Galiniai apsaugos įtaisai

10. APŠVIETIMO IR ŠVIESOS SIGNALINIAI ĮTAISAI

(išoriniai transporto priemonės eskizai, kuriuose nurodyti visų įtaisų šviečiančiųjų paviršių matmenys ir padėtis)

10.1. Privalomieji įtaisai

10.1.1. Artimosios šviesos

10.1.2. Tolimosios šviesos

10.1.3. Priekiniai gabaritiniai žibintai

10.1.4. Posūkio rodikliai

10.1.5. Galiniai gabaritiniai žibintai

10.1.6. Stabdymo šviesos

10.1.7. Galinio transporto priemonės registravimo numerio apšvietimo lemputės

10.1.8. Galiniai raudonieji atšvaitai

10.1.9. Priekiniai priekabų atšvaitai

10.2. Neprivalomoji įranga:

10.2.1. Rūko žibintai

10.2.2. Stovėjimo žibintai

10.2.3. Atbulinės eigos žibintai

10.2.4. Priekiniai gabaritiniai priekabos žibintai

10.2.5. Geltonieji šoniniai atšvaitai

10.3. Specialiųjų transporto priemonių papildomieji įtaisai

11. VILKIKO IR PRIEKABOS AR PUSPRIEKABĖS SUKABINTUVAS

12. KITOS DETALĖS

12.1. Garsiniai įspėjamosios signalizacijos įtaisai:

12.1.1. Paprasti

12.1.2. Specialieji

12.2. Specialiosios visuomeninio transporto priemonių nuostatos

12.3. Specialiosios nuostatos, taikomos taksi automobiliams

12.4. Specialiosios nuostatos, taikomos prekes gabenančioms transporto priemonėms

12.5. Transporto priemonės apsauginiai įtaisai, kad ja nebūtų galima naudotis be leidimo.

12.6. Velkamasis kablys

12.7. Priekabos stovas

12.8. Apie pavojų įspėjantis įtaisas

PASTABOS

Prie kiekvienos detalės, prie kurios turi būti pridedamas brėžinys arba nuotrauka, nurodykite atitinkamus pridedamų dokumentų numerius.

a) Jeigu yra suteiktas sudėtinės dalies tipo pavirtinimas ir jeigu apie tokį patvirtinimą užsimenama, tokios sudėtinės dalies aprašyti nereikia. Sudėtinės dalies nereikia aprašyti ir tuo atveju, jeigu jos konstrukcija aiškiai suprantama iš pridedamų brėžinių ir eskizų.

b) Suklasifikuotos pagal šias tarptautines kategorijas:

1. „M“ kategorija: transporto priemonės bent su keturiais ratais arba su trimis ratais, jeigu transporto priemonės didžiausia masė viršija 1 toną ir jeigu transporto priemonė naudojama keleiviams vežti.

- „M1“ kategorija: transporto priemonės keleiviams vežti, kuriose yra ne daugiau kaip aštuonios vietos be vairuotojo vietos,

- „M2“ kategorija: transporto priemonės keleiviams vežti, kuriose yra daugiau nei aštuonios vietos be vairuotojo vietos ir kurių didžiausia masė neviršija 5 tonų,

- „M3“ kategorija: transporto priemonės keleiviams vežti, kuriose yra daugiau nei aštuonios vietos be vairuotojo vietos ir kurių didžiausia masė viršija 5 tonas.

2. „N“ kategorija: transporto priemonės bent su keturiais ratais arba su trimis ratais, jeigu jų didžiausia masė viršija 1 toną ir jeigu transporto priemonės skirtos prekėms vežti.

- „N1“ kategorija: transporto priemonės, kurių didžiausia masė neviršija 3,5 tonos, skirtos prekėms vežti,

- „N2“ kategorija: transporto priemonės, kurių didžiausia masė viršija 3,5 tonos, tačiau neviršija 12 tonų, skirtos prekėms vežti,

- „N3“ kategorija: transporto priemonės, kurių didžiausia masė viršija 12 tonų, skirtos prekėms vežti.

3. „O“ kategorija: priekabos ( įskaitant ir puspriekabes)

- „O1“ kategorija: priekabos, kurių didžiausia masė neviršija 0,75 tonos,

- „O2“ kategorija: priekabos, kurių didžiausia masė viršija 0,75 tonos, tačiau neviršija 3,5 tonos,

- „O3“ kategorija: priekabos, kurių didžiausia masė viršija 3,5 tonos, tačiau neviršija 10 tonų,

- „O4“ kategorija: priekabos, kurių didžiausia masė viršija 10 tonų.

c) Jeigu įmanoma, nurodykite Euronormų pavadinimus. Jeigu taikoma, pateikite:

- medžiagos aprašymą,

- takumo ribą,

- didžiausią atsparumą tempimui,

- santykinį pailgėjimą (procentais),

- kietumą pagal Brikelį;

d) Jeigu vienas variantas yra su normalia kabina, o kitas su kabina, kurioje yra miegamoji vieta, turi būti pateikta abiejų variantų sudėtis, jų masė ir matmenys.

e) ISO rekomendacijos projektas 586 [1], apibrėžimas Nr. 2.

f) ISO rekomendacijos projektas 586, apibrėžimas Nr. 33.

g) ISO rekomendacijos projektas 586, apibrėžimas Nr. 35.

h) ISO rekomendacijos projektas 586, apibrėžimas Nr. 586.

i) Jeigu tipui patvirtinti pateikiama transporto priemonė yra be kėbulo, gamintojo nurodomi didžiausi ir mažiausi matmenys privalo būti įrašomi į antrąjį stulpelį, o trečiasis stulpelis turi likti tuščias.

j) ISO rekomendacijos projektas 586, apibrėžimas Nr. 9.

k) ISO rekomendacijos projektas 586, apibrėžimas Nr. 586.

l) ISO rekomendacijos projektas 586, apibrėžimas Nr. 13.

m) ISO rekomendacijos projektas 586, apibrėžimas Nr. 18.

n) ISO rekomendacijos projektas 586, apibrėžimas Nr.19.

o) ISO rekomendacijos projektas 586, apibrėžimas Nr. 7.

p) Turi būti laikoma, kad vairuotojo masė yra 75 kg.

q) Jeigu variklyje nėra slankiojamųjų (pirmyn ir atgal) stūmoklių, turi būti pateiktas bendrasis aprašymas.

r) Konkrečios detalės turi būti pateikiamos apie kiekvieną siūlomą variantą.

s) Leidžiama 5 % paklaida.

t) Tik tuomet pateikite, jeigu yra įmontuota.

u) ISO rekomendacijos projektas 586, apibrėžimas Nr. 27.

v) Ši informacija privalo būti pateikiama apie kiekvieną stabdžių sistemą:

- stabdžių tipas ir charakteristikos (brėžinys su matmenimis) (būgnai ar diskai, stabdomieji ratai, jungimas su stabdomaisiais ratais, trinties paviršiai, jų savybės ir naudingasis plotas, būgnų spindulys, kaladėlių spindulys arba diskų spindulys, būgnų masė, reguliavimo įtaisai).

- transmisija ir valdymo įtaisai (eskizas) (konstrukcija, reguliavimas, svirčių santykiai, valdymo įtaisų prieinamumas ir jų išdėstymas, reketu atliekamas reguliavimas, jeigu transmisija yra mechaninė, pagrindinių sujungimo detalių charakteristikos, cilindrai ir valdymo stūmokliai, stabdžių cilindrai).

[1] Doc ISO/TC 22 (Sekretoriatas 133) 328 – 1963 m. saucis.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

EEB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

A. BENDROSIOS NUOSTATOS

Tipo patvirtinimo liudijimas, išduotas suteikus EEB tipo patvirtinimą, turi būti pildomas taip:

1. Pildykite atitinkamus tipo patvirtinimo liudijimo, pateikto šio priedo B skyriuje, poskyrius, remdamiesi informacija, esančia informaciniame dokumente, prieš tai patikrinus tokios informacijos teisingumą.

2. Atlikę atitinkamus patikrinimus ir bandymus, standartiniame tipo patvirtinimo liudijime prie kiekvieno poskyrio išspausdinkite sutrumpinimą (-us):

"CONF" patikrinkite, ar tam tikra sudėtinė dalis arba charakteristikos sutampa su informaciniame dokumente pateikta informacija;

"SD" patikrinkite, ar nurodyta sudėtinė dalis arba charakteristikos atitinka suvienodintuosius reikalavimus, priimtus įgyvendinant susijusias atskiras direktyvas;

"R" parenkite pranešimą apie bandymą, kuris turi būti pridedamas prie tipo patvirtinimo liudijimo;

"S" patikrinkite, ar yra pridėtas eskizas ir (arba) schema.

B. TRANSPORTO PRIEMONĖS MODELIO TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

0.BENDROSIOS NUOSTATOS

0.1.Gamyba (įmonės pavadinimas) |

0.2.Tipas ir komercinis aprašymas (paminėkite visus variantus) |

0.3.Rūšis |

0.4.Transporto priemonės kategorija |

0.5.Gamintojo pavadinimas ir adresas |

0.6.Gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas (jeigu toks yra) |

0.7.Gamintojo identifikavimo lentelių išdėstymas, įrašai jose ir šių lentelių tvirtinimo metodai: | SD |

0.7.1.ant važiuoklės0.7.2.ant kėbulo0.7.3.ant variklio |

0.8.Šio tipo važiuoklės serijinis numeris prasideda Nr. … |

1.BENDROSIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS

1.1.Važiuoklė (jeigu yra) | CONF |

2.MASĖ IR MATMENYS (išreikšta kg ir mm)

2.1.Kai kalbama apie vilkikus |

2.1.1.Atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio iki galinio rato vidurio (maksimalus ir minimalus) | CONF |

2.2.Didžiausi transporto priemonės matmenys (gabaritiniai) | SD |

+++++ TIFF +++++

|

2.3.Techniškai leidžiama didžiausia transporto priemonės masė su kroviniu | CONF |

2.3.1.Kiek šios masė tenka kiekvienai ašiai (jeigu kalbama apie puspriekabę, tuomet kiek šios masės tenka ašims ir kokia apkrova tenka sukabintuvo pirštui) | CONF |

2.4.Didžiausias leistina masė su kroviniu: | SD |

2.4.1.Kiek šios masės tenka kiekvienai ašiai (jeigu kalbama apie puspriekabę, tuomet kiek masės tenka ašims ir kokia apkrova tenka sukabintuvo pirštui) | SD |

2.5.Techniškai leidžiama didžiausia kiekvienos ašies apkrova (jeigu kalbama apie puspriekabę, tuomet kiekvienai ašiai tenkanti apkrova ir sukabintuvo pirštui tenkanti apkrova) | CONF |

2.6.Leidžiama didžiausia kiekvienos ašies apkrova (jeigu kalbama apie puspriekabę, tuomet kokia apkrova tenka sukabintuvo pirštui) | SD |

2.7.Jeigu transporto priemonė naudojama kaip vilkikas, techniškai leidžiama didžiausia automobilinio traukinio masė (ir, jeigu taikoma, techniškai leidžiama didžiausia priekabos masė) | CONF |

2.8.Jeigu transporto priemonė naudojama kaip vilkikas, leidžiama didžiausia automobilinio traukinio masė (ir, jeigu taikoma, didžiausia priekabos masė) | SD |

2.9.Vėžės plotis | SD |

2.10.Variklio galios/didžiausios masės santykis (AG/kg) ir geba įveikti įkalnes | SD |

3.VARIKLIS

3.1.Gamintojas |

3.2.Vidaus degimo variklis:

3.2.1.Didžiausia variklio galia, kai apsisukimų skaičius per minutę yra …… min-¹ (nurodykite taikomą normatyvą) | CONF |

3.2.2.Degalų bakai | SD |

3.2.3.Atsarginiai degalų bakai | SD |

3.2.4.Elektros sistema | CONF |

3.2.5.Radijo trukdžių slopintuvas | SD R |

3.2.6.Triukšmo lygis | SD R |

3.2.7.Triukšmo slopintuvai | SDR D |

3.2.8.Oro tarša:

3.2.8.1.Transporto priemonės, kuriose įmontuoti benzininiai varikliai | SD R |

3.2.8.2.Transporto priemonės, kuriose įmontuoti dyzeliniai varikliai | SD R |

4.TRANSMISIJA

4.1.Didžiausias transporto priemonės greitis, kai įjungta aukščiausia pavara (km/h) | CONF |

4.2.Spidometras | SD |

4.3.Atbulinė eiga | SD |

5.AŠYS | CONF |

6.PAKABA

6.1.Normaliai sumontuotos padangos | SD |

6.2.Tampriųjų pakabos detalių charakteristikos | SD |

7.VAIRO MECHANIZMAS

7.1.Mechanizmo tipas ir jungimas | SD |

7.2.Vairo stiprintuvas ir vairavimo pastanga sukant vairą | SD |

7.3.Mažiausias posūkio skersmuo | CONF |

7.3.1.sukant į dešinę7.3.2.sukant į kairę |

8.STABDŽIAI

8.1.Kojinis stabdymo įtaisas | SD |

8.2.Antrinis stabdymo įtaisas | SD |

8.3.Stovėjimo stabdys | SD |

8.4.Papildomas stabdymo įtaisas, jeigu įmontuotas (įskaitant ir stabdiklį) | SD |

8.5.Automatinis stabdymo įtaisas, kuris suveikia atsijungus sukabinimo įtaisui (kai kalbama apie priekabą arba puspriekabę) | SD |

8.6.Kai kalbama apie transporto priemones, skirtas vilkti priekabą: |

8.6.1.priekabos stabdžių įtaisas | SD |

8.7.Bet koks išorinis energijos šaltinis | SD |

8.8.Bandymo sąlygos | R |

8.9.Bandymo rezultatai | R |

9.KĖBULAS

9.1.Durys (skaičius, matmenys, durų atidarymo kryptis, spragtukai ir kilpos) | SD |

9.2.Apžvalgos zona | SD |

9.3.Priekinis langas ir kiti langai: | SD |

9.3.1.Priekinio lango palinkimo kampas |

9.4.Priekinio lango stiklo valytuvas | SD |

9.5.Priekinio stiklo plovimo įtaisas | SD |

9.6.Stiklo šildymas | SD |

9.7.Galinio vaizdo veidrodžiai | SD |

9.8.Kėbulo vidaus įtaisai | SD |

9.8.1.Kėbulo viduje esančios apsauginės priemonės keleiviams9.8.2.Valdymo svertų išdėstymas ir žymėjimas9.8.3.Sėdynės (skaičius, išdėstymas, charakteristikos) |

9.9.Išoriniai įtaisai | SD |

9.10.Saugos diržai ir kiti sulaikymo įtaisai | SD |

9.11.Saugos diržų tvirtinimas | SD |

9.12.Vieta registravimo numeriams tvirtinti | SD |

9.13.Galiniai apsauginiai įtaisai | SD |

10.APŠVIETIMO IR SIGNALIZUOJAMIEJI ŠVIESOS ĮTAISAI

10.1.Privalomieji įtaisai:

10.1.1.Artimosios šviesos | SD |

10.1.2.Tolimosios šviesos | SD |

10.1.3.Priekiniai gabaritiniai žibintai | SD |

10.1.4.Posūkių žibintai | SD |

10.1.5.Galiniai gabaritiniai žibintai | SD |

10.1.6.STOP signalas | SD |

10.1.7.Galinio transporto priemonės registravimo numerio šviesos | SD |

10.1.8.Raudonieji galiniai atšvaitai | SD |

10.1.9.Priekiniai priekabos atšvaitai | SD |

10.2.Neprivalomieji įtaisai:

10.2.1.Rūko žibintai | SD |

10.2.2.Stovėjimo šviesos | SD |

10.2.3.Atbulinės eigos žibintas | SD |

10.2.4.Priekiniai priekabos gabaritiniai žibintai | SD |

10.2.5.Šoniniai geltonieji atšvaitai | SD |

11.VILKIKO JUNGTYS SU PRIEKABA ARBA SU PUSPRIEKABE | SD |

12.KITOS DETALĖS

12.1.Garsinės signalizacijos įtaisas | SD |

12.2.Specialiosios viešojo transporto priemonių nuostatos | SD |

12.3.Specialiosios taksi automobilių nuostatos | SD |

12.4.Specialiosios prekėms vežioti skirtų transporto priemonių nuostatos | SD |

12.5.Prietaisai, skirti apsaugoti, kad transporto priemone nebūtų galima pasinaudoti be leidimo | SD |

12.6.Velkamasis kablys | SD |

12.7.Priekabos atrama | SD |

12.8.Avarinės signalizacijos įtaisas | SD |

12.9.Greitį registruojantis įtaisas (jeigu įmontuotas) | SD |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

PAVYZDYS

ATITIKTIES LIUDIJIMAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top