EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969R1192

1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių

OJ L 156, 28.6.1969, p. 8–20 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(I) P. 264 - 274
English special edition: Series I Volume 1969(I) P. 283 - 295
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 107 - 119
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 137 - 148
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 137 - 148
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 70 - 81
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 70 - 81
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 26 - 38
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 26 - 38
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 26 - 38
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 26 - 38
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 26 - 38
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 26 - 38
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 26 - 38
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 26 - 38
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 26 - 38
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 32 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 32 - 53
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 3 - 15

No longer in force. Latest consolidated version: 12/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/1192/oj

31969R1192Oficialusis leidinys L 156 , 28/06/1969 p. 0008 - 0020
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 7 tomas 1 p. 0070
specialusis leidimas danų kalba: serija I skyrius 1969(I) p. 0264
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 7 tomas 1 p. 0070
specialusis leidimas anglų kalba: serija I skyrius 1969(I) p. 0283
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 07 tomas 1 p. 0107
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 08 tomas 1 p. 0137
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 08 tomas 1 p. 0137


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69

1969 m. birželio 26 d.

dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 ir 94 straipsnius,

atsižvelgdama į 1965 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimą dėl tam tikrų nuostatų, turinčių įtakos konkurencijai tarp vežėjų geležinkeliais, automobilių keliais ir vidaus vandenų keliais, suderinimo [1],

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Asamblėjos nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3];

kadangi viena bendrosios transporto politikos užduočių yra panaikinti skirtumus, atsirandančius, kai valstybinės valdžios institucijos geležinkelio įmonėms paskiria pinigines prievoles arba privilegijas, smarkiai iškraipančias konkurencijos sąlygas;

kadangi dėl to reikia imtis priemonių, pašalinančių tokių piniginių prievolių ar privilegijų padarinius, kad visos transporto rūšys būtų traktuojamos vienodai; kadangi pritaikius minėtas priemones tam tikrų kategorijų piniginės prievolės ar privilegijos gali būti pirma laiko panaikintos; kadangi tokios priemonės, skirtos kitų kategorijų prievolėms ar privilegijoms, turi būti įgyvendintos norminant geležinkelio įmonių apskaitą, o tuo norminimu, be kita ko, numatoma mokėti kompensacijas dėl tokių piniginių prievolių ar privilegijų padarinių;

kadangi dėl galutinės pozicijos, susijusios su tam tikrų kategorijų piniginėmis prievolėmis ar privilegijomis, kurios turi būti sunormintos, reikia tartis kartu laipsniškai derinant taisykles, reguliuojančias piniginius santykius tarp geležinkelio įmonių ir valstybių, kaip nustatyta 1965 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimo dėl tam tikrų nuostatų, turinčių įtakos konkurencijai tarp vežėjų geležinkeliais, automobilių keliais ir vidaus vandenų keliais, suderinimo 8 straipsnyje; kadangi dėl šios priežasties tikslinga, kol dar nepatvirtinta galutinė pozicija, leisti kiekvienai valstybei pačiai spręsti, ar kiekvienu atskiru atveju būtina norminti tų kategorijų prievoles ir privilegijas; kadangi, jeigu nuspręsta norminti, turėtų būti laikomasi šiame reglamente nustatytų bendrųjų taisyklių, ypač pasirenkant piniginių kompensacijų skaičiavimo metodus;

kadangi apskaitos norminimo metu prieš išmokant bet kokias su tuo susijusias kompensacijas būtina nustatyti, kokias pinigines prievoles vykdo arba kokiomis privilegijomis naudojasi geležinkelio įmonės palyginti su jų padėtimi, jeigu jos dirbtų tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kitos transporto įmonės;

kadangi, siekiant nustatyti minėtą dalyką, reikia apibrėžti, kokie atvejai turi būti sunorminti; kadangi turėtų būti sunorminti visi valstybėse narėse pasitaikantys atvejai, išskyrus, pirma, su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus tokia prasme, kaip vartojama 1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų, susijusių įsipareigojimais, neatskiriamais nuo viešosios paslaugos geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto srityje sąvokos [4] ir, antra, infrastruktūros ir mokestinių prievolių, taikomų remiantis tris minėtas vežimo rūšis reglamentuojančiomis taisyklėmis, skirtumus, kurie, atėjus laikui, bus panaikinti pritaikius siūlomas priemones dėl infrastruktūros išlaidų kartu sureguliuojant bendrąsias ir specifines transporto mokesčių sistemas;

kadangi, atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas norminimo atvejis turi savo ypatumų, tikslinga apibrėžti kiekvieno tokio atvejo taikymo sritį ir nustatyti principus, kuriais remiantis bus apskaičiuojami geležinkelio įmonėms taikomų piniginių prievolių ar privilegijų dydžiai;

kadangi tam, kad būtų galima nustatyti tokių prievolių ar privilegijų dydžius, būtina palyginti geležinkelio įmonėms taikomą sistemą su sistemomis, taikomomis privačioms kitų rūšių transporto įmonėms;

kadangi geležinkelio įmonių piniginės prievolės paprastai yra didesnės už privilegijas, kuriomis jos naudojasi, ir, be to, šios įmonės gali nesunkiai pateikti apskaitos duomenis, kurių reikia apskaičiuoti tokių prievolių ar privilegijų dydžius; kadangi dėl to tikslinga leisti, kad tokios įmonės pačios imtųsi iniciatyvos šiuo klausimu, o kompetentingos valstybių narių institucijos, atsižvelgdamos į šio reglamento nuostatas ir prieš nustatydamos kompensacijos dydį, išnagrinėtų duomenis, kuriais įmonės pagrindė savo prašymus; kadangi pageidautina nustatyti laikotarpį, per kurį tokios institucijos turi pranešti savo sprendimą;

kadangi, atsižvelgiant į tai, kad kompensacijų mokėjimas yra susijęs tiek su valstybių ar kompetentingų institucijų, tiek su geležinkelio įmonių biudžetų formavimu, tikslinga nustatyti konkrečias nuostatas, kuriose leidžiama atlikti mokėjimus remiantis sąmata ir likviduoti nepadengtą skirtumą;

kadangi, kad būtų aiškiau ir siekiant tinkamai paviešinti apskaitos norminimą, pageidautina nustatyti, kad išmokėtų kompensacijų, susijusių su apskaitos norminimu, dydžiai turėtų būti surašomi lentelėje, pridedamoje prie geležinkelio įmonių metinių ataskaitų;

kadangi pageidautina, kad valstybės narės sudarytų sąlygas transporto įmonėms ginti savo interesus, susijusius su atskirais valstybės narės sprendimais, priimtais įgyvendinant šį reglamentą;

kadangi Komisijai turi būti sudarytos sąlygos iš valstybių narių gauti visą informaciją, susijusią su šio reglamento taikymu;

kadangi, atsižvelgiant į tai, kad pagal šį reglamentą priklausančią kompensaciją turi skirti valstybės narės, remdamosi šiame reglamente nustatytomis bendrosiomis taisyklėmis, tokioms kompensacijoms neturėtų būti taikoma išankstinio pranešimo tvarka, nustatyta Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 93 straipsnio 3 dalyje;

kadangi įgyvendinant bendrąją transporto politiką būtina nedelsiant pritaikyti šio reglamento nuostatas visoms šešioms valstybinėms geležinkelio įmonėms; kadangi dėl kitų geležinkelio įmonių padėties, pirmiausia atsižvelgiant į konkurencijos tarp transporto įmonių sąlygas, ir dėl to, kad pirmiau minėtą politiką reikia įgyvendinti atskirais etapais, sąlygas, kuriomis šio reglamento nuostatos bus pritaikytos kitoms geležinkelio įmonėms, galima nagrinėti keleriais metais vėliau;

kadangi dėl atliekamo norminimo valstybės narės neatleidžiamos nuo pareigos savo ruožtu kiek įmanoma šalinti pasitaikančias iškraipymų priežastis; kadangi dėl tokių jų veiksmų jokiu būdu neturi pablogėti teisinė ar faktinė geležinkelio įmonių darbuotojų padėtis arba

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKIRSNIS

Sąvokos ir taikymo sritis

1 straipsnis

1. Geležinkelio įmonių apskaita norminama pagal šiame reglamente nustatytas bendras taisykles.

2. Visos piniginės kompensacijos, priklausančios atliekant 1 dalyje minėtą norminimą, pradedamos mokėti nuo 1971 m. sausio 1 d., laikantis šiame reglamente nustatytos bendrosios tvarkos.

2 straipsnis

1. Geležinkelio įmonių apskaita, remiantis šiuo reglamentu, norminama:

a) nustatant, kurios piniginės prievolės ar privilegijos kurioms geležinkelio įmonėms taikomos remiantis kuriais nors įstatymais ar kitais teisės aktais, skiriasi nuo tų, kurios būtų taikomos, jeigu tos įmonės dirbtų tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitos transporto įmonės;

b) išmokant pinigines kompensacijas už prievoles ir privilegijas, nustatytas vadovaujantis a punktu.

2. Piniginės prievolės, kylančios iš bet kurių įstatymų ar kitų teisės aktų, kurie buvo priimti, atsižvelgus į derybų tarp darbdavių ir darbuotojų rezultatus, šiame reglamente nelaikomos piniginėmis prievolėmis.

3. Apskaitos norminimas pagal šį reglamentą netaikomas su viešąja paslauga susijusiems įsipareigojimams, įtvirtintiems valstybės narės, ir kurie patenka į Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 taikymo sritį.

3 straipsnis

1. Šis reglamentas taikomas toliau išvardintoms geležinkelio įmonėms:

- "Société nationale des chemins de fer belges"/(SNCB) "Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)",

- "Deutsche Bundesbahn" (DB),

- "Société nationale des chemins de fer français" (SNCF),

- "Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato" (FS),

- "Société nationale des chemins de fer luxembourgeois" (CFL),

- "Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen" (NS).

2. Komisija iki 1973 m sausio 1 d. pateikia Tarybai sąrašą priemonių, kurių, jos nuomone, būtina imtis, kad šį reglamentą būtų galima taikyti ir kitoms įmonėms, užsiimančioms vežimu geležinkeliais.

4 straipsnis

1. Pagal šį reglamentą norminama toliau išvardytų piniginių prievolių ar privilegijų kategorijų apskaita:

a) geležinkelio įmonių privalomi mokėjimai, kuriuos už kitus ūkio subjektus, įskaitant ir kitų rūšių transporto įmones, padengia valstybė (I kategorija);

b) pašalpoms šeimai skiriama geležinkelio įmonių socialinio pobūdžio išlaidų dalis, kitokia nei ta, kuri būtų mokama, jeigu joms būtų taikomos tos pačios sąlygos, kaip ir kitoms transporto įmonėms (II kategorija);

c) mokėjimai, susiję su išėjimu į pensiją bei pensijomis, kuriuos geležinkelio įmonės atlieka kitokiomis sąlygomis nei kitos transporto įmonės (III kategorija);

d) geležinkelio įmonių dengiamos geležinkelio pervažų statybos ir eksploatacijos išlaidos (IV kategorija);

2. Įsigaliojus šiam reglamentui, ne vėliau kaip nuo 1971 m. sausio 1 d. nebetaikomos toliau išvardintų kategorijų piniginės prievolės ir privilegijos:

a) prievolė samdyti įmonės poreikius viršijantį darbuotojų skaičių (V kategorija);

b) valstybės narės vyriausybės nurodymu atgaline data paskirti atlyginimų ir darbo užmokesčių padidinimai išskyrus atvejus, kai atlyginimai ir darbo užmokesčiai didinami vien tiktai siekiant juos suvienodinti su atlyginimais ir darbo užmokesčiais, mokamais kitose transporto įmonėse (VI kategorija);

c) kompetentingų institucijų nustatytas reikalavimas atidėti įrangos atnaujinimą ir techninę priežiūrą (VII kategorija);

3. Ne vėliau kaip 1973 m. sausio 1 d. panaikinama tokia piniginių prievolių ir privilegijų, galiojusių šio reglamento įsigaliojimo momentu, kategorija:

geležinkelio įmonėms tenkančios piniginės prievolės, susijusios su atstatymo ir atkūrimo darbais, reikalingais karo padarytai žalai likviduoti, kurias turėjo prisiimti valstybė (VIII kategorija);

kapitalo ir paskolų, suteiktų remiantis šia dalimi, palūkanų prievolių apskaita norminama pagal šį reglamentą tol, kol minėtas įsipareigojimas pasibaigia.

4. Pagal šį reglamentą gali būti norminama toliau išvardytų kategorijų piniginių prievolių ir privilegijų, galiojusių tada, kai įsigaliojo šis reglamentas, apskaita:

a) prievolė išlaikyti įmonėje jos poreikius viršijantį darbuotojų skaičių (IX kategorija);

b) priemonės suteikti privilegijų darbuotojams už tam tikrus nuopelnus savo šaliai, kurias valstybė pavedė įgyvendinti geležinkelio įmonėms taikydama kitokias sąlygas nei kitoms transporto įmonėms (X kategorija);

c) geležinkelio įmonių darbuotojams skiriamos pašalpos, kurių kitos transporto įmonės nėra įpareigotos mokėti (XI kategorija);

d) geležinkelio įmonių socialinio pobūdžio išlaidų dalis, visų pirma tenkanti medicininiam gydymui, besiskirianti nuo tos, kuri būtų mokama, jeigu jos mokėtų įnašus tuo pačiu pagrindu, kaip ir kitos transporto įmonės (XII kategorija);

e) piniginės prievolės, tenkančios geležinkelio įmonėms dėl to, kad valstybė reikalauja iš jų tęsti kai kurių dirbtuvių ar kitų ūkio vienetų darbą nesuderinamomis su komercine veikla aplinkybėmis (XIII kategorija);

f) sąlygos, keliamos paskirstant viešojo darbų ir prekių tiekimo sutartis (XIV kategorija).

Toliau minimos piniginių prievolių ir privilegijų kategorijos apskaita gali būti norminama tokia prasme kaip vartojama šiame reglamente:

anksčiau nesunormintos kapitalo ir palūkanų prievolės (XV kategorija).

Užbaigtą derinti poziciją dėl IX-XV kategorijų Taryba patvirtina ne vėliau negu tuo momentu, kai pritaikomos priemonės įgyvendinant 1965 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimo dėl tam tikrų nuostatų, turinčių įtakos konkurencijai tarp vežėjų geležinkeliais, automobilių keliais ir vidaus vandenų keliais, suderinimo 8 straipsnį. Iki tol valstybės narės stengiasi pašalinti tų piniginių prievolių ar privilegijų priežastis.

II SKIRSNIS

Bendrosios norminimo ir kompensavimo taisyklės

5 straipsnis

1. Visos norminamos ar galinčios būti norminamos piniginės prievolės ir privilegijos, paskirtos geležinkelio kompanijoms, nustatomos remiantis šio reglamento prieduose išdėstytomis nuostatomis. Priedai yra neatskiriama šio reglamento dalis.

2. Tuo atveju, kai norminant kurią nors kategoriją reikia palyginti geležinkelio įmonėms taikomas sąlygas su kitų rūšių transporto įmonėms taikomomis sąlygomis, palyginimui reikia pasirinkti privačias įmones.

6 straipsnis

1. Bendroji kompensacijų suma kiekvienos norminamos kategorijos atveju nustatoma taikant skaičiavimo principus, apibrėžtus atitinkamai kategorijai skirtame priede.

Grynoji suma nustatoma tik vieną kartą atsižvelgiant į bet kokį straipsnį, kuris skaičiuojant įvairių kategorijų bendrąsias sumas pasitaiko dažniau negu vieną kartą.

2. Jeigu, atlikus apskaičiavimus pagal prieduose pateiktas nuostatas, nustatoma, kad geležinkelio įmonė vykdo kokią nors piniginę prievolę, ta įmonė iš valdžios institucijų

Jeigu atlikus tokius apskaičiavimus nustatoma, kad geležinkelio įmonė naudojasi kokia nors privilegija, toji įmonė valdžios institucijoms turi sumokėti tokio paties dydžio kompensaciją.

7 straipsnis

1. Kiekvienais metais geležinkelio įmonės kompetentingoms institucijoms pateikia paraiškas atlikti norminimą pagal šio reglamento nuostatas.

2. Tokiose paraiškose pateikiami:

a) kitų piniginių metų duomenys, apskaičiuoti remiantis įstatymų ir kitų teisės aktų, galiojusių paraiškos pateikimo laikotarpiu, nuostatomis ir

b) duomenys, kuriais remiantis koreguojamos negalutinės sumos, sumokėtos metais, kurių galutiniai duomenys jau žinomi.

3. Tokioje paraiškoje, pateikiamoje iš anksto tam, kad valstybinės valdžios institucijos spėtų numatyti biudžete atitinkamus rezervus, turi būti visa susijusi pagalbinė informacija, būtent:

a) kiekvienos norminamos kategorijos piniginės prievolės ar privilegijos;

b) kiekvienos konkrečios kategorijos atveju taikomas skaičiavimo metodas;

c) 6 straipsnio 1 dalyje minėtos bendroji ir grynoji sumos, apskaičiuotos kiekvienai kategorijai. Sąmata, minėta 2 dalies a punkte, sudaroma remiantis paskutinio laikotarpio, kurio galutiniai rezultatai jau žinomi, duomenimis ir atsižvelgiant į bet kuriuos pokyčius, kurie galėjo įvykti kiekvienoje norminamoje kategorijoje nuo to laiko, kai buvo pateikta paraiška.

8 straipsnis

1. Valstybių narių kompetentingos institucijos išnagrinėja duomenis, kuriais pagrįsta geležinkelio įmonės paraiška.

2. Valstybių narių kompetentingos institucijos suteikia galimybę atitinkamai įmonei pateikti savo komentarus ir po to gali:

- koreguoti kompensacijų dydžius ir pakeisti kitus paraiškos punktus, jeigu buvo nesilaikoma šio reglamento nuostatų,

- įtraukti į paraišką kitas bet kurios kategorijos, minėtos 4 straipsnyje, pinigines prievoles ar privilegijas.

3. Kompetentingos institucijos, remdamosi šio reglamento nuostatomis, iš anksto apskaičiuoja kitų finansinių metų kompensacijos dydį ir nustato galutinį paskutiniųjų praėjusių metų, kurių galutiniai rezultatai jau žinomi, kompensacijos dydį. Savo sprendime jos išsamiai paaiškina, kaip šie dydžiai buvo apskaičiuoti.

4. Kompetentingos institucijos praneša savo sprendimą geležinkelio įmonėms ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo paraiškos gavimo dienos.

Jei kompetentingos institucijos per nurodytą laikotarpį nepraneša savo sprendimo, laikoma, kad įmonės paraiška laikinai priimta.

9 straipsnis

Valstybės narės sumoka kompensaciją, kurios dydis buvo apskaičiuostas remiantis 8 straipsniu, per tuos finansinius metus, kuriems toks įvertinimas buvo atliktas.

Per tuos finansinius metus valstybės narės sumoka arba atsiima likusią kompensacijos dalį, susidariusią dėl galutinės paskutiniųjų praėjusių metų, kurių galutiniai rezultatai jau žinomi, kompensacijos ir sumokėtų iš anksto apskaičiuotų sumų skirtumo.

10 straipsnis

1. Kompensacijos, išmokamos norminant kiekvieną kategoriją, surašomos lentelėje, kuri pridedama prie geležinkelio įmonės metinės ataskaitos. Lentelėje atskirai įrašomos gautos įvertintų kompensacijų sumos ir sumos, gautos arba sumokėtos likviduojant nepadengtą skirtumą, kaip numatyta 9 straipsnyje.

Lentelėje taip pat įrašomos atskiros kompensacijų, gautų už kiekvieną su viešąja paslauga susijusį įsipareigojimą, remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 1191/69, sumos.

2. Bendras visų kompensacijų, gautų norminant apskaitą, ir kompensacijų už su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus dydis, nelygu konkrečioje valstybėje galiojančios taisyklės, įtraukiama arba į atitinkamos geležinkelio įmonės prekybos operacijų ataskaitą, arba į jos pelno (nuostolio) ataskaitą.

11 straipsnis

Valstybių narių kompetentingų institucijų sprendimuose, priimtuose įgyvendinant šio reglamento nuostatas, nurodomos priežastys, kuriomis remiantis jie buvo priimti, o patys sprendimai skelbiami oficialiai.

12 straipsnis

Valstybės narės sudaro sąlygas geležinkelio įmonėms tinkamomis priemonėmis ginti savo interesus, susijusius su sprendimais, priimtais įgyvendinant šį reglamentą, naudojantis geležinkelio įmonės statuso suteikiamomis galimybėmis.

III SKIRSNIS

Baigiamosios nuostatos

13 straipsnis

1. Komisija gali pareikalauti, kad valstybės narės pateiktų visą informaciją, susijusią su šio reglamento taikymu. Komisija, jei, jos nuomone, tai būtina, tariasi su atitinkama valstybe nare.

2. Kompensacijoms, mokamoms remiantis šiuo reglamentu, netaikoma išankstinio pranešimo tvarka, nustatyta Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 93 straipsnio 3 dalyje.

Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai išsamią informaciją apie kompensacijų dydžius, faktiškai išmokėtus pagal kiekvieną piniginių prievolių arba privilegijų kategoriją, kuriai taikomas šis reglamentas.

14 straipsnis

1. Valstybės narės, pasikonsultavusios su Komisija, laiku priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šį reglamentą.

2. Valstybei narei pareikalavus arba kai, Komisijos nuomone, to reikia, Komisija tariasi su atitinkama valstybe nare dėl siūlomų 1 dalyje minėtų priemonių sąlygų.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1969 m. birželio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Thorn

[1] OL 88, 1965 5 24, p. 1500/65.

[2] OL C 135, 1968 12 14, p. 34.

[3] OL C 118, 1968 11 11, p. 7.

[4] OL L 156, 1969 6 28, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

I kategorija: Geležinkelio įmonių privalomi mokėjimai, kuriuos už kitus ūkio subjektus, įskaitant ir kitų rūšių transporto įmones, padengia valstybė

A. Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai laikydamasi kurių nors įstatymų ar kitų teisės aktų, geležinkelio įmonė turi pati padengti išlaidas, kurias už kitus ūkio subjektus, įskaitant kitas transporto įmones, visiškai arba iš dalies padengia valstybė. Tokioms išlaidoms priskiriamos kompensacijos už žalą ar sužalojimus dėl nelaimingo atsitikimo darbe bei specialios pašalpos darbuotojų vaikams.

B. Skaičiavimo principas

Kompensacijos dydis lygus sumai, kurią dengtų valstybė, jei tai būtų kitas ūkio subjektas, įskaitant kitų transporto rūšių įmones.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

II kategorija: Pašalpoms šeimai skiriama geležinkelio įmonių socialinio pobūdžio išlaidų dalis, kitokia nei ta, kuri būtų mokama, jeigu joms būtų taikomos tos pačios sąlygos, kaip ir kitoms transporto įmonėms

A. Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai laikydamasi kurių nors įstatymų ar kitų teisės aktų, geležinkelio įmonė turi mokėti pašalpas šeimoms arba tiesiogiai, arba per specializuotą instituciją.

B. Skaičiavimo principas

Norminama piniginė prievolė lygi skirtumui tarp:

a) geležinkelio įmonės mokamų pašalpų, kurias numato bendrųjų įstatymų nuostatos, sumos ir

b) tos pačios sumos, pakoreguotos atsižvelgus į:

- dalies, kurią sudaro šeimų galvos, palyginti su visų geležinkelio įmonės dirbančių darbuotojų skaičiumi, ir tokios dalies, palyginti su visų dirbančių darbuotojų skaičiumi visose įmonėse, pervedančiose lėšas institucijai, kuri pasirinkta kaip pagrindas palyginimui, santykį;

- vidutinio kiekvieno maitintojo išlaikytinių skaičiaus geležinkelio įmonėje, ir tokio vidutinio skaičiaus visose įmonėse, pervedančiose lėšas institucijai, kuri pasirinkta kaip pagrindas palyginimui, santykį.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

III kategorija: Mokėjimai, susiję su išėjimu į pensiją bei pensijoms, kuriuos geležinkelio įmonės atlieka kitokiomis sąlygomis nei kitos transporto įmonės

A. Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai laikydamasi kurių nors įstatymų ar kitų teisės aktų, geležinkelio įmonė turi mokėti senatvės ir kitas pensijas savo darbuotojams ir kitiems asmenims, turintiems teisę gauti tokias pensijas, o tokių mokėjimų sąlygos skiriasi nuo kitų rūšių transporto įmonėms taikomų sąlygų.

Sąlygų skirtumai, lemiantys skirtingas išmokas atsiranda dėl to, kad:

1) geležinkelio įmonės turi išmokėti visą pensijų sumą tiesiogiai, kai tik ateina jų mokėjimo terminas, o kitos transporto įmonės atitinkamai institucijai perveda sumą, proporcingą jų dirbančių darbuotojų skaičiui ir tų darbuotojų darbo užmokesčių dydžiui; arba dėl to, kad:

2) geležinkelio įmonių darbuotojai naudojasi tam tikrose specialiose nuostatose jiems suteikiamomis privilegijomis, kurios nesuteikiamos kitų rūšių transporto įmonių darbuotojams, ir todėl geležinkelio įmonėms tenka papildomos finansinės prievolės arba privilegijos.

B. Skaičiavimo principai

1. Mokėjimų, minėtų A dalies 1 punkte, kompensacijos dydis lygus skirtumui tarp piniginės prievolės, kuri tenka įmonei, dydžio ir dydžio tokios prievolės, kuri jai tektų, jeigu, esant tokiam pačiam dirbančių darbuotojų, gaunančių tokį patį užmokestį, skaičiui, jiems būtų taikoma bendra įstatymais nustatyta tvarka (bendra socialinės apsaugos programa arba privalomos papildomos programos) arba programa, taikoma kitų rūšių transporto įmonėms. Tokiu atveju, kai remiantis t

Geležinkelio įmonei tenkanti prievolė nustatoma tiesiog iš tos įmonės apskaitos dokumentų.

Piniginė prievolė, kuri tektų įmonei, jeigu, esant tokiam pačiam dirbančių darbuotojų, gaunančių tokį patį užmokestį, skaičiui, joje būtų taikoma palyginimui pasirinkta programa, nustatoma pritaikant tokią programą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.

2. Mokėjimų, minėtų A dalies 2 punkte, kompensacijos dydis lygus arba:

a) skirtumui tarp:

- įmonei taikomos piniginės prievolės, nustatomos tiesiog iš tos įmonės apskaitos dokumentų, dydžio ir

- tiesioginių ar netiesioginių privilegijų, kuriomis įmonės naudojasi palyginti su kitų rūšių transporto įmonėmis pagal A dalies 2 punkte minėtas specialias nuostatas, dydžių; arba

b) skirtumui tarp:

- piniginių prievolių, kurias įmonė vykdo ar vykdytų, kad išmokėtų visas senatvės ar kitas pensijas, priklausančias mokėti pagal įmonėje taikomą pensijų programą, dydžio ir

- piniginių prievolių, kurias įmonė turėtų vykdyti, jei būtų taikoma palyginimui pasirinkta programa, dydžių.

3. Jeigu remiantis kokiomis nors nacionaliniuose įstatymuose nustatytomis taisyklėmis, kuriomis siekiama to paties tikslo, tačiau taikant kitokias sąlygas, gaunami tokie patys rezultatai kaip ir 1 bei 2 punktų atveju, kompensaciją galima skaičiuoti pagal tas taisykles.

4. Kiekviena valstybė narė iki 1970 m. gruodžio 31 d. informuoja Komisiją apie savo geležinkelio įmonei pagal aukščiau minėtus principus numatomų išmokėti kompensacijų dydžius.

Iki 1971 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia ataskaitą šiuo klausimu. Remdamasi šia ataskaita ir ne vėliau negu pritaikomos priemonės įgyvendinant 1965 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimo dėl tam tikrų nuostatų, turinčių įtakos konkurencijai tarp vežėjų geležinkeliais, automobilių keliais ir vidaus vandenų keliais, suderinimo 8 straipsnio nuostatas, Taryba nusprendžia, kokių veiksmų reikia imtis šiuo klausimu.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

IV kategorija: Geležinkelio įmonių dengiamos geležinkelio pervažų statybos ir eksploatacijos išlaidos

A. Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai laikantis kurių nors įstatymų ar kitų teisės aktų, geležinkelio įmonė turi padengti nenormaliai didelę dalį išlaidų infrastruktūros, kuria naudojasi ir geležinkelio, ir kitų rūšių transportas, statybai bei eksploatacijai.

Pripažįstama, kad nenormaliai didelė išlaidų dalis tenka tokiais atvejais:

a) kai tiesiamas naujas kelias,

kurio geležinkelio kompanija neužsakė, tačiau turi padengti naujos pervažos įrengimo ir eksploatacijos išlaidas;

b) kai modernizuojamas viadukas ar tunelis arba kai vietoj pervažos statomas viadukas ar tunelis,

kurių geležinkelio įmonė neužsakė, tačiau turi padengti modernizacijos išlaidas, atėmus bet kokias papildomas išlaidas už geležinkelio įmonės užsakymu padarytas modifikacijas ir bet kokios naudos, kurią ji gauna iš modernizacijos, piniginę vertę;

c) kai modernizuojama pervaža,

ir geležinkelio įmonė dengia daugiau kaip pusę išlaidų;

d) kai rekonstruojant, remontuojant ar eksploatuojant:

- viaduką ar tunelį,

geležinkelio įmonė dengia didesnę visų išlaidų dalį, negu pagal a arba b punktus jai priklausanti pervažų infrastruktūros statybos ar modernizacijos išlaidų dalis;

- pervažą,

geležinkelio įmonė dengia daugiau negu pusę visų išlaidų.

B. Skaičiavimo principai

Kompensacija nustatoma tokiu būdu:

a punkte nurodytais atvejais: | kompensacijos dydis lygus geležinkelio įmonės, neužsakiusios kelio statybos, patirtų išlaidų daliai, atėmus bet kokias papildomas išlaidas geležinkelio įmonės užsakymu padarytoms modifikacijoms; |

b punkte nurodytais atvejais: | kompensacijos dydis lygus geležinkelio įmonės, neužsakiusios atliktų statinio modernizacijos darbų, patirtų išlaidų daliai, atėmus bet kokias papildomas išlaidas geležinkelio įmonės užsakymu padarytoms modifikacijoms ir naudos, kurią geležinkelio įmonė gauna iš atliktų darbų, piniginę vertę; tais atvejais, kai vietoj pervažos buvo įrengtas viadukas arba tunelis, tokia nauda įvertinama atsižvelgiant į bet kokias kompensacijas, kurias geležinkelio įmonė jau gavo už pervažą; |

c punkte nurodytais atvejais: | kompensacijos dydis lygus geležinkelio įmonės patirtų išlaidų daliai, viršijančiai jai priklausančią pusę visų išlaidų; |

d punkte nurodytais atvejais: | kai darbai susiję su viadukais ar tuneliais, kompensacijos dydis lygus geležinkelio įmonės patirtų išlaidų daliai, kuri viršija pagal a ir b punktuose išdėstytus skaičiavimo principus nustatomą pervažųstatinių statybos ar modernizavimo išlaidų dalį, kurią ji turi padengti; —kai darbai susiję su pervažomis, kompensacijos dydis lygus geležinkelio įmonės patirtų išlaidų daliai, kuri viršija jai priklausančią pusę visų išlaidų. |

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

V kategorija: Prievolė samdyti įmonės poreikius viršijantį darbuotojų skaičių

Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai laikantis kurių nors įstatymų ar kitų teisės aktų, geležinkelio įmonė turi samdyti daugiau darbuotojų, negu jai faktiškai reikia.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

VI kategorija:Valstybės narės vyriausybės nurodymu atgaline data paskirti atlyginimų ir darbo užmokesčių padidinimai išskyrus atvejus, kai atlyginimai ir darbo užmokesčiai didinami vien tiktai siekiant juos suvienodinti su atlyginimais ir darbo užmokesčiais, mokamais kitose transporto

Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai dėl kokios nors vyriausybės taikomos priemonės reikalaujama, kad geležinkelio įmonė atgaline data padidintų darbuotojų atlyginimą ir darbo užmokestį, neleidžiant dėl tokių padidinimų keisti paslaugų įkainių, o kitoms transporto įmonėms panašios piniginės prievolės neskiriamos.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

VII kategorija:Kompetentingų institucijų nustatytas reikalavimas atidėti įrangos atnaujinimą ir techninę priežiūrą

Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai dėl valstybinės valdžios institucijų sprendimų geležinkelio įmonė įpareigojama tiek sumažinti savo išlaidas įrangos atnaujinimui bei remontui, kad tampa nebeįmanoma užtikrinti nepertraukiamos įmonės veiklos.

Dėl tokios intervencijos tais finansiniais metais, į kuriuos nukeliami atidėti darbai, išlaidos padidėja iki nenormalių sumų. Dėl tokios padėties geležinkelio įmonei, kuri neišgali padidinti tais metais skiriamų išlaidų įrangos atnaujinimui ar remontui, susidaro piniginė prievolė.

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

VIII kategorija:Geležinkelio įmonėms tenkančios piniginės prievolės, susijusios su atstatymo ir atkūrimo darbais, reikalingais karo padarytai žalai likviduoti, kurias turėjo prisiimti valstybė

A. Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai, laikydamasi kurių nors įstatymų ar kitų teisės aktų, geležinkelio įmonė turi kitokiomis sąlygomis negu kitos transporto įmonės prisiimti piniginių prievolių, susijusių su atstatymo ir atkūrimo darbais, reikalingais karo padarytai žalai likviduoti.

B. Skaičiavimo principai

Sumos nustatomos lyginant tarp geležinkelio ir kitoms transporto kompanijoms taikomas minėtų prievolių sąlygas ir atsižvelgiant į bet kokias netiesiogines išlaidas, patirtas dėl specifinio geležinkelio įmonės veiklos pobūdžio.

Reikia atsižvelgti į tokias pinigines prievoles:

a) tiesioginės atstatymo ir atkūrimo darbų išlaidos;

b) kapitalo ir paskolų, paimtų dėl atstatymo ir atkūrimo darbų, palūkanų prievolės.

Kompensacijos dydis nustatomas tiesiog iš geležinkelio įmonės apskaitos dokumentų.

Kai paskola buvo paimta dar ir kitoms išlaidoms padengti, dėl jos atsirandanti piniginė prievolė nustatoma remiantis ta paskolos dalimi, kuri skiriama atstatymo ir pakeitimo darbams.

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

IX kategorija:Prievolė išlaikyti įmonėje jos poreikius viršijantį darbuotojų skaičių

A. Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai dėl valstybinės valdžios institucijų sprendimų geležinkelio įmonė įpareigojama:

a) išlaikyti įmonėje darbuotojų perteklių, kurį, remdamasi nuostatomis dėl personalo, ji turėtų teisę atleisti;

b) pagal tam tikrus jos pareigybinius nuostatus, su kuriais geležinkelio įmonė nesutiko, išlaikyti darbuotojus, kurių darbo vietos buvo panaikintos pritaikius racionalizavimo priemones ir kuriems įmonė negali suteikti deramo darbo.

B. Skaičiavimo principai

Piniginė prievolė, kylanti iš būtinybės išlaikyti darbuotojų perteklių, yra proporcinga asmenų, kuriems taikoma ši priemonė, skaičiui.

a punkte nurodytais atvejais: | asmenų, kuriuos reikėtų atleisti, skaičių pasiūlo įmonė. Kompetentinga institucija nusprendžia, kiek asmenų reikia išlaikyti įmonėje. Kompensuojamos išlaidos, susijusios su tokiu darbuotojų pertekliumi ir tiek laiko, kiek įmonė negali aprūpinti tokių darbuotojų darbu. |

b punkte nurodytais atvejais: | darbuotojų perteklių, į kurį reikia atsižvelgti atliekant apskaičiavimus, nurodo geležinkelio įmonė. Šis skaičius prilyginamas darbuotojų, atsilaisvinusių dėl pritaikytų racionalizavimo priemonių, skaičiui, atsižvelgus į galimybę vėl aprūpinti darbu kai kuriuos tokius darbuotojus racionalizavimo priemonių pritaikymo metais įdarbinant juos vietoj išėjusių į pensiją darbuotojų arba naujai sukurtose darbo vietose. |

Susidarančios piniginės prievolės dydis lygus visų atlyginimų ar darbo užmokesčių, pašalpų bei socialinių išmokų, mokamų kiekvienam asmeniui, paliktam dirbti įmonėje, arba kiekvienai vienodos socialinės padėties asmenų grupei, sumai. Pastaruoju atveju sumą galima apskaičiuoti remiantis kiekvienos tokios vienodos socialinės padėties grupės vidurkiais.

--------------------------------------------------

X PRIEDAS

X kategorija: Priemonės suteikti privilegijų darbuotojams už tam tikrus nuopelnus savo šaliai, kurias valstybė pavedė įgyvendinti geležinkelio įmonėms taikydama kitokias sąlygas nei kitoms transporto įmonėms

A. Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai, laikantis kurių nors įstatymų ar kitų teisės aktų, geležinkelio įmonė įpareigojama imtis ypatingų priemonių, pavyzdžiui, skirti pašalpas, įskaityti ilgesnį darbo stažą, papildomai skirti aukštesnes pareigas ar suteikti atskiras atostogas darbuotojams, kurie tarnavo ginkluotosiose pajėgose arba ypač nusipelnė savo šaliai.

B. Skaičiavimo principai

Kompensacijos dydis lygus ypatingų privilegijų, kurias įmonė įpareigota suteikti minėtiems darbuotojams, vertei.

Nagrinėjant papildomai skiriamas aukštesnes pareigas, atsižvelgiama tiktai į tokius paaukštinimus, kurie pagal esamą personalo struktūrą yra pertekliniai.

Kompensaciją galima skaičiuoti dviem skirtingais būdais, priklausomai nuo asmenų, kuriems taikomos tokios priemonės, skaičiaus:

a) galima skaičiuoti kiekvienu atveju atskiram asmeniui arba

b) vienodos socialinės padėties asmenų grupėms, kiekvienai grupei kasmet nustatant, kiek vidutiniškai padidėjo išlaidos vienam asmeniui ir kiek asmenų naudojasi privilegijomis.

--------------------------------------------------

XI PRIEDAS

XI kategorija: Geležinkelio įmonių darbuotojams skiriamos pašalpos, kurių kitos transporto įmonės nėra įpareigotos mokėti

A. Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai, laikantis kurių nors įstatymų ar kitų teisės aktų, geležinkelio įmonė įpareigojama savo dirbantiems arba galintiems dirbti darbuotojams ar jų daliai mokėti pašalpas, kurių kitos transporto įmonės nėra įpareigotos mokėti. Tokioms pašalpoms priklauso visų pirma papildomos pašalpos šeimoms ir papildomos atostogų išmokos.

B. Skaičiavimo principas

Kompensacijos dydis lygus piniginės prievolės, kurią įmonė turi vykdyti, dydžiui.

--------------------------------------------------

XII PRIEDAS

XII kategorija: Geležinkelio įmonių socialinio pobūdžio išlaidų dalis, visų pirma tenkanti medicininiam gydymui, besiskirianti nuo tos, kuri būtų mokama, jeigu jos mokėtų įnašus tuo pačiu pagrindu kaip ir kitos transporto įmonės

A. Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai dėl valstybinės valdžios institucijų sprendimų geležinkelio įmonė įpareigojama arba tiesiogiai, arba per kurią nors specializuotą įstaigą padengti tam tikras išlaidas, pavyzdžiui, medicininio gydymo.

B. Skaičiavimo principai

Kompensacijos dydis lygus skirtumui tarp geležinkelio įmonei faktiškai tenkančios piniginės prievolės ir prievolės, kuri jai tektų, jeigu ji būtų palyginimui pasirinktos įmonės padalinys, dydžių, atėmus geležinkelio įmonės savanoriškai suteiktas privilegijas.

Medicininis gydymas palyginamas tokiu būdu: geležinkelio įmonei tenkanti piniginė prievolė nustatoma tiesiogiai iš jos apskaitos dokumentų. Prievolė, kuri jai tektų, jeigu, esant tokiam pačiam dirbančių darbuotojų skaičiui, gaunančių tokį patį užmokestį, įmonėje būtų taikoma palyginimui pasirinkta programa, nustatoma remiantis tokią programą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis. Išlaidos, susijusios su geležinkelio savo darbuotojams įmonės savanoriškai suteiktomis privilegijomis papildomai prie tų išmokų, kurios turi būti mokamos pagal palyginimui pasirinktą programą, atimamos iš pirmiau nurodytu būdu nustatytų prievolių dydžių skirtumo.

--------------------------------------------------

XIII PRIEDAS

XIII kategorija: Piniginės prievolės, tenkančios geležinkelio įmonėms dėl to, kad valstybė reikalauja iš jų tęsti kai kurių dirbtuvių ar kitų ūkio vienetų darbą nesuderinamomis su komercine veikla aplinkybėmis

A. Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai dėl valstybinės valdžios institucijų sprendimų geležinkelio įmonė socialinės ar regioninės politikos sumetimais įpareigojama tęsti kurių nors dirbtuvių ar kitų ūkio vienetų, kurių buvimo nebepagrindžia įmonės poreikiai, darbą.

B. Skaičiavimo principai

Kompensacijos dydis lygus išlaidoms, kurios reikalingos, kad tokių dirbtuvių darbas būtų tęsiamas. Išlaidų dydis nustatomas remiantis geležinkelio įmonės apskaitos dokumentų duomenimis.

--------------------------------------------------

XIV PRIEDAS

XIV kategorija: Sąlygos, keliamos paskirstant viešojo darbų ir prekių tiekimo sutartis

A. Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai dėl valstybinės valdžios institucijų sprendimų geležinkelio įmonė įpareigojama tam tikrą dalį savo darbų ir tiekimo sutarčių sudaryti su šalies įmonėmis, esančiomis tam tikruose tos šalies regionuose arba su tos šalies rangovais, priklausančiais nurodytoms kategorijoms.

B. Skaičiavimo principai

Palyginama sutarties šalies, su kuria pirmenybės teise sudaroma sutartis, nustatyta kaina ir kaina, pateikta ekonomiškai palankiausiame sutarties konkurso pasiūlyme, o jeigu toks konkursas nebuvo surengtas, - kaina, sumokėta pagal panašaus turinio sutartį.

Kompensacijos dydis lygus tų dviejų kainų skirtumui.

--------------------------------------------------

XV PRIEDAS

XV kategorija: Anksčiau nesunormintos kapitalo ir palūkanų prievolės

A. Taikymo sritis

Šiai kategorijai priklauso atvejai, kai dėl valstybinės valdžios institucijų sprendimų į geležinkelio įmonės biudžetą įtrauktos prievolės, susijusios su kapitalu ir palūkanomis už paskolas arba avansus, dėl kurių susitarta arba kurie gauti iš kompetentingų institucijų, remiantis tų institucijų praeityje priimtais sprendimais, kurie buvo pagrįsti argumentais, neatitinkančiais šiame reglamente apibrėžto norminimo principų.

B. Skaičiavimo principai

Minėtas kapitalo ir palūkanų prievoles kompetentingos institucijos gali įtraukti į savo biudžetą arba jos gali būti sunormintos pagal šį reglamentą. Pastaruoju atveju norminamos visos kapitalo ir palūkanų už paskolas, dėl kurių susitarta su kompetentingomis institucijomis arba už iš jų gautus grąžintinus avansus, prievolės, įtrauktos į geležinkelio įmonės biudžetą.

Prievolės dydis nustatomas remiantis geležinkelio įmonės apskaitos dokumentais.

--------------------------------------------------

Top