EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31967R0422

1967 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentas Nr. 422/67/EEB, 5/67/Euratomas, nustatantis Komisijos pirmininko ir narių bei Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų ir sekretoriaus tarnybines pajamas

OJ 187, 8.8.1967, p. 1–5 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1967 P. 199 - 203
English special edition: Series I Volume 1967 P. 222 - 226
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 102 - 106
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 123 - 127
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 123 - 127
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 35 - 38
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 35 - 38
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 6 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 6 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 6 - 10

In force. Latest consolidated version: 07/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1967/422/oj

31967R0422Oficialusis leidinys 187 , 08/08/1967 p. 0001 - 0005
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 1 tomas 1 p. 0035
specialusis leidimas danų kalba: serija I skyrius 1967 p. 0199
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 1 tomas 1 p. 0035
specialusis leidimas anglų kalba: serija I skyrius 1967 p. 0222
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 01 tomas 1 p. 0102
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 01 tomas 1 p. 0123
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 01 tomas 1 p. 0123


Tarybos reglamentas Nr. 422/67/EEB, 5/67/Euratomas

1967 m. liepos 25 d.

nustatantis Komisijos pirmininko ir narių bei Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų ir sekretoriaus tarnybines pajamas

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų jungtinės Tarybos ir jungtinės Komisijos steigimo sutartį [1], ypač į jos 6 straipsnį, taip pat į Protokolo dėl Europos Bendrijų imuniteto ir privilegijų [2] 20 ir 21 straipsnius,

kadangi Taryba turi nustatyti Komisijos pirmininko ir narių bei Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų ir sekretoriaus atlyginimus, išmokas ir pensijas, taip pat kitus mokėjimus, mokamus vietoje atlyginimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo pirmosios tarnybos dienos iki mėnesio, kurį jie pasitraukė iš užimamų pareigų, paskutinės dienos Komisijos nariai ir Teismo nariai turi teisę gauti pagrindinį atlyginimą, šeimos išmokas ir kitas išmokas.

2 straipsnis

1. Komisijos nariams mokamas šis pagrindinis mėnesinis atlyginimas:

Pirmininkui | 111300 Belgijos frankų |

Pirmininko pavaduotojui | 100550 Belgijos frankų |

Kitiems nariams | 89950 Belgijos frankų. |

2. Teismo nariams mokamas šis pagrindinis mėnesinis atlyginimas:

Pirmininkui | 111300 Belgijos frankų |

Teisėjui ar generaliniam advokatui | 89950 Belgijos frankų |

Sekretoriui | 80950 Belgijos frankų. |

3 straipsnis

1. a) namų ūkio galvos išmoka, lygi 5 % pagrindinio atlyginimo;

b) išlaikomų vaikų išmoka, lygi 1100 Belgijos frankų per mėnesį už kiekvieną vaiką;

c) švietimo išmoka.

2. "Šeimos ūkio galva" — tai vedęs (ištekėjusi) Komisijos ar Teismo narys (narė), arba narys, turintis išlaikomų vaikų. Kai sutuoktinis dirba mokamą darbą, narys neturi teisės gauti šeimos ūkio galvos išmoką.

3. "Išlaikomas vaikas" — tai teisėtas, tikras arba įvaikintas Komisijos ar Teismo nario ar jo sutuoktinio vaikas, kurį faktiškai išlaiko Komisijos arba Teismo narys.

Išmoka skiriama:

- už jaunesnį kaip aštuoniolikos metų vaiką,

- už vaiką, kurio amžius yra nuo aštuoniolikos iki dvidešimt penkerių metų, kuris yra dieninio skyriaus studentas arba mokosi profesijos.

Už vaiką, kuris dėl sunkios ligos ar negalios negali užsidirbti pragyvenimui, išmoka mokama per visą tos ligos ar negalios laikotarpį, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus.

4. Už kiekvieną 3 dalyje pateiktą apibrėžimą atitinkantį išlaikomą vaiką, kuris nuolat mokosi švietimo įstaigos dieniniame skyriuje, Komisijos ar Teismo narys papildomai turi teisę gauti švietimo išmoką, kuri lygi to vaiko faktinėms mokymo išlaidoms, prisiimtomis nario, bet ne daugiau kaip 1000 Belgijos frankų per mėnesį.

Teisė gauti šią išmoką įgyjama pirmąją dieną mėnesio, kurį vaikas pradeda lankyti pradinę mokyklą, ir galioja iki mėnesio, kurį vaikui sukanka dvidešimt penkeri metai, pabaigos.

4 straipsnis

1. Komisijos ar Teismo nariai turi teisę gauti gyvenamosios vietos išmoką, lygią 15 % jų pagrindinio atlyginimo.

2. Komisijos nariams yra mokama tokia mėnesinė reprezentacinė išmoka:

Pirmininkui | 22100 Belgijos frankų |

Pirmininko pavaduotojui | 14200 Belgijos frankų |

Kitiems nariams | 9475 Belgijos frankų. |

3. Teismo nariams yra mokama tokia mėnesinė reprezentacinė išmoka:

Pirmininkui | 22100 Belgijos frankų |

Teisėjui ar generaliniam advokatui | 9475 Belgijos frankų |

Sekretoriui | 8650 Belgijos frankų. |

Teismo kolegijoms pirmininkaujantiems teisėjams kadencijos metu papildomai mokamos specialios pareiginės išmokos, sudarančios 12625 Belgijos frankus per mėnesį.

5 straipsnis

Pradėdamas tarnybą ir pasitraukdamas iš pareigų, Komisijos ar Teismo narys turi teisę gauti:

a) pradėdamas tarnybą — įsikūrimo pašalpą, lygią dvejiems mėnesiniams atlyginimams, ir pasitraukdamas iš pareigų — persikėlimo pašalpą, lygią vienam mėnesiniam atlyginimui;

b) asmeninių daiktų ir baldų perkraustymo išlaidų, įskaitant draudimo nuo įprastų rizikų (vagystės, sugadinimo, gaisro) kompensuotiną sumą.

Jei nario kadencija pratęsiama, jis neturi teisės gauti nė vienos šiame straipsnyje nustatytos išmokos. Šios teisės jis neturi ir tais atvejais, kai jis skiriamas kitos Bendrijų institucijos nariu, jei laikinoji tos institucijos buveinė yra tame mieste, kuriame narys privalėjo gyventi ir seniau, nes ten buvo jo darbovietė, ir jei naujojo paskyrimo metu jis dar nebuvo persikraustęs.

6 straipsnis

Jei Komisijos ar Teismo narys, atlikdamas savo pareigas, turi išvykti iš laikinosios jo institucijos buveinės, jis turi teisę gauti:

a) kelionės išlaidų kompensaciją;

b) viešbučio išlaidų kompensaciją (atlyginamos tik kambario, paslaugų ir mokesčių išlaidos);

c) 750 Belgijos frankų pragyvenimo išlaidas už kiekvieną visą komandiruotės dieną; keliaujant už Europos ribų, išlaidų suma padidinama iki 1250 Belgijos frankų.

7 straipsnis

1. Tris metus nuo pirmosios dienos mėnesio, einančio po mėnesio, kurį Komisijos ar Teismo narys pasitraukia iš pareigų, buvęs Komisijos ar Teismo narys gauna mėnesinę pereinamojo laikotarpio išmoką; jei jo tarnyba truko mažiau kaip dvejus metus, ši išmoka sudaro 40 % pagrindinio atlyginimo, kuris jam buvo mokamas jo tarnybos pabaigoje; jei tarnyba truko daugiau kaip dvejus metus, bet mažiau kaip trejus metus — 45 % šio pagrindinio atlyginimo; visais kitais atvejais ši išmoka sudaro 50 %.

2. Buvęs Komisijos ar Teismo narys netenka teisės gauti šią išmoką, kai jam suteikiama tarnyba kurioje nors Bendrijų institucijoje arba mirties atveju. Suteikus tarnybą, išmoka mokama iki tarnybos pradžios datos; mirties atveju mokėjimas už nario mirties mėnesį yra paskutinis.

3. Jei per šį trejų metų laikotarpį tas asmuo imasi kitos apmokamos veiklos, iš šios išmokos atskaitoma suma, kuria jo bendrojo mėnesinio darbo atlyginimo (t. y. prieš atskaitant mokesčius) ir 1 dalyje nustatytos išmokos suma viršija atlyginimą, prieš atskaitant mokesčius, kurį jis gaudavo 2, 3 straipsniuose ir 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, dirbdamas Komisijos ar Teismo nariu. Skaičiuojant už naująją veiklą gautą atlyginimą, įtraukiamos visos darbo užmokesčio formos, išskyrus išlaidų atlyginimą.

4. Pasitraukimo iš tarnybos dieną, kiekvienų kitų metų sausio 1 d. bei finansinės padėties pasikeitimo atveju Komisijos ar Teismo narys institucijos, kurioje jis anksčiau dirbo, pirmininkui deklaruoja visomis formomis gautą atlyginimą už jo paslaugas, išskyrus išlaidų atlyginimą.

Teisėtai gautas papildomas atlyginimas, kurį buvęs Komisijos narys gavo, eidamas Komisijos ar Teismo nario pareigas, neatskaitomas iš pereinamojo laikotarpio išmokos.

Ši deklaracija pateikiama sąžiningai; ji yra traktuojama kaip konfidenciali. Deklaracijoje pateikta informacija nenaudojama kitais tikslais, išskyrus šio reglamento įgyvendinimo, ir neatskleidžiama tretiesiems asmenims.

8 straipsnis

1. Pasitraukę iš savo pareigų, Komisijos ar Teismo nariai turi teisę gauti pensiją iki gyvos galvos, kuri mokama nuo dienos, kai jie pasiekia šešiasdešimt penkerių metų amžių.

2. Tačiau jie gali prašyti skirti šią pensiją nuo šešiasdešimties metų amžiaus. Šiuo atveju pensijai taikomi šie koeficientai:

Amžius | Koeficientas |

60 metų | 0,64271 |

61 metai | 0,69762 |

62 metai | 0,75985 |

63 metai | 0,82157 |

64 metai | 0,90554. |

9 straipsnis

Pensijos sumą sudaro 4,5 % nuo pagrindinio atlyginimo, gauto per paskutinius visus tarnybos metus ir viena dvyliktoji šios sumos už kiekvieną visą mėnesį. Didžiausia pensija gali būti 50 % paskutinio pagrindinio atlyginimo.

10 straipsnis

Komisijos ar Teismo narys, kuris, tapęs visiškai neįgaliu, negali atlikti savo pareigų ir todėl atsistatydina ar yra priverčiamas atsistatydinti, nuo atsistatydinimo ar priverstinio atsistatydinimo dienos turi teisę gauti šias išmokas:

a) kai pripažįstama, kad negalia yra nuolatinė, jis turi teisę gauti pensiją iki gyvos galvos, kuri yra skaičiuojama 9 straipsnyje nustatyta tvarka ir negali būti mažesnė kaip 25 % paskutinio gauto pagrindinio atlyginimo. Jis turi teisę gauti didžiausią pensiją, jei jis tapo nedarbingu dėl negalios ar ligos, atsiradusios jam atliekant savo pareigas;

b) kai negalia yra laikina, iki pasveiks jis turi teisę gauti 50 % paskutinio atlyginimo dydžio pensiją, jei negalia ar liga atsirado jam atliekant savo pareigas; kitais laikinos negalios atvejais skiriama 25 % paskutinio atlyginimo dydžio pensija. Kai šios pensijos gavėjas sulaukia šešiasdešimt penkerių metų amžiaus arba kai invalidumo pensija mokama septynerius metus, vietoje jos pradedama mokėti pensija iki gyvos galvos, kuri skaičiuojama 9 straipsnyje nustatyta tvarka.

11 straipsnis

Komisijos ar Teismo narys turi teisę gauti socialinės apsaugos schemoje nurodytas išmokas, nustatytas Europos Bendrijų pareigūnų personalo taisyklėse, įskaitant išmokas ligos, profesinės ligos, nelaimingo atsitikimo darbe, gimdymo ir mirties atveju.

12 straipsnis

Kai atsakomybė už nario negalią ar mirtį tenka trečiajai šaliai, to nario ar jo paveldėtojų teisės pateikti teismo ieškinį tai trečiajai šaliai pereina Komisijai; teisių perdavimo apimtis priklauso nuo pensijų schemoje prisiimtų įsipareigojimų.

13 straipsnis

Vienas asmuo tuo pat metu negali gauti 7 straipsnyje nustatytos pereinamosios išmokos, 8 straipsnyje nustatytos pensijos bei 10 straipsnyje nustatytų pensijų. Kai Komisijos ar Teismo narys turi teisę gauti išmokas pagal daugiau kaip vieną iš pirmiau pateiktų nuostatų, taikoma tik ta nuostata, kuri yra palankiausia paraišką pateikusiam asmeniui.

14 straipsnis

Kai Komisijos ar Teismo narys miršta savo kadencijos metu, likęs gyvas jo sutuoktinis ar išlaikomi vaikai turi teisę gauti atlyginimą, kurį Komisijos ar Teismo narys būtų turėjęs teisę gauti pagal 2 ir 3 straipsnių bei 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, šią teisę jie turi iki trečiojo mėnesio, einančio po mėnesio, kai įvyko mirtis, pabaigos.

15 straipsnis

1. Komisijos ar Teismo nario ar buvusiojo nario, kuriam mirties metu buvo atsiradę teisės gauti pensiją, našlė ar išlaikomi vaikai turi teisę gauti maitintojo netekimo pensiją.

Ši pensija lygi procentinei daliai Komisijos ar Teismo nariui ar buvusiajam nariui mirties metu pagal 9 straipsnio nustatytą tvarką priklausiusios pensijos, t. y.:

Našlei | 50 % |

Kiekvienam vaikui, kai motina dar gyva | 10 % |

Kiekvienam vaikui, kai tėvas ir motina yra mirę | 20 %. |

Tačiau kai Komisijos ar Teismo narys miršta savo kadencijos metu, paveldėtojų pensija skaičiuojama nuo pensijos, kuri sudaro 50 % mirties metu mokėto pagrindinio atlyginimo. Kai kadencijos metu miręs Komisijos ar Teismo narys yra įgijęs teisę gauti didžiausią 9 straipsnyje nustatytą pensiją, našlei skiriama maitintojo netekimo pensija sudaro 30 % mirties metu mokėto pagrindinio atlyginimo.

2. Šių maitintojo netekimo pensijų bendroji suma negali viršyti Komisijos ar Teismo nario ar buvusiojo nario pensijos, kurios pagrindu jos apskaičiuojamos. Tam tikrais atvejais, didžiausia mokėtina maitintojo netekimo pensijų suma naudos gavėjams paskirstoma atsižvelgiant į pirmiau pateiktas procentines dalis.

3. Maitintojo netekimo pensijos skiriamos nuo mėnesio, kuris eina po mirties mėnesio, pirmosios dienos; tačiau kai taikomos 14 straipsnio nuostatos, teisė gauti pensiją neatsiranda anksčiau nei nuo ketvirto mėnesio, kuris eina po mirties mėnesio, pirmosios dienos.

4. Teisė gauti maitintojo netekimo pensiją nutrūksta tą teisę turinčio asmens mirties kalendorinio mėnesio pabaigoje. Teisė gauti našlaičių pensiją nutrūksta mėnesio, kurį vaikui sueina dvidešimt vieneri metai, pabaigoje. Tačiau jei vaikas mokosi profesijos, teisė gauti šią pensiją pratęsiama, bet ne ilgiau kaip iki mėnesio, kurį jam sueina dvidešimt penkeri metai, pabaigos.

Pensija toliau mokama našlaičiui, kuris dėl ligos ar negalios negali užsidirbti pragyvenimui.

5. Kai Komisijos ar Teismo buvusysis narys susituokia ir santuokos dieną turi teisę gauti pensiją pagal šio reglamento nuostatas, žmona ir visi vaikai iš šios santuokos neturi teisės gauti paveldėtojų pensijos, išskyrus atvejus, kai santuoka sudaryta prieš penkerius metus ar daugiau iki Komisijos ar Teismo buvusiojo nario mirties.

6. Ištekėjusi antrą kartą, našlė netenka teisės gauti maitintojo netekimo pensiją. Šiuo atveju ji turi teisę nedelsiant gauti vienkartinę išmoką, kurios suma dvigubai didesnė už jai skirtą metinę maitintojo netekimo pensiją.

16 straipsnis

Komisijos ar Teismo narys, atleistas iš tarnybos už rimtus nusižengimus, praranda teisę gauti pereinamojo laikotarpio išmoką ir ištarnauto laiko pensiją; ši nuostata netaikoma jo artimiesiems, kurie turi teisę gauti išmokas.

17 straipsnis

Tarybai nusprendus padidinti pagrindinį atlyginimą, ji tuo pat metu priima sprendimą atitinkamai padidinti nustatytų pensijų dydžius.

18 straipsnis

Šioje pensijų schemoje nustatytos išmokos įtraukiamos į Bendrijų biudžetą. Valstybės narės bendrai užtikrina šių išmokų mokėjimą, atsižvelgiant į šių išlaidų finansavimo skalę.

19 straipsnis

1. Pagal 2, 3, 4, 5, 11 ir 14 straipsnių nuostatas skiriamos sumos išmokamos valiuta tos valstybės, kurioje laikinai įsikūrusi atitinkama institucija.

2. Naudos gavėjai gali pasirinkti gauti 7, 8, 10 ir 15 straipsniuose nustatytas išmokas valstybės, kurios piliečiai jie yra, arba valstybės, kurioje yra jų gyvenamoji vieta, arba valstybės, kurioje laikinai įsikūrusi jų institucija, valiuta; pasirinkus valiutą, šis pasirinkimas galioja ne mažiau kaip dvejus metus.

Kai nei pirmoji nei antroji valstybė nėra Bendrijos valstybė narė, mokėtinos sumos mokamos valstybės, kurioje laikinai įsikūrusi juos įdarbinusi institucija, valiuta.

20 straipsnis

Šis reglamentas taikomas Europos ekonominės bendrijos komisijos, Europos atominės energijos bendrijos komisijos, Vyriausiosios valdybos bei Teisingumo Teismo buvusiems nariams ir jų išlaikytiniams, kuriems šio reglamento įsigaliojimo metu taikytinos Tarybos reglamento Nr. 63 (EEB) [3], Tarybos reglamento Nr. 14 (EAEB) [4], 1962 m. gegužės 22 d. Specialiosios ministrų tarybos sprendimo (EAEB) [5] ar Tarybų reglamento Nr. 62 (EEB), 13 (EAEB) [6] nuostatos.

21 straipsnis

Komisijos ar Teismo nariams taikomos reglamento, nustatančio Bendrijų mokesčių mokėjimo sąlygas ir tvarką, nuostatos. Iki to reglamento įsigaliojimo taikomos Reglamento Nr. 32 (EEB), 12 (EAEB) [7] nuostatos.

22 straipsnis

Šis reglamentas taikomas nuo 1967 m. liepos 6 d.

Šiuo dokumentu Tarybos reglamentas Nr. 63 (EEB), 14 (EAEB), 1962 m. gegužės 22 d. Europos anglių ir plieno bendrijos specialiosios ministrų tarybos sprendimas ir Tarybų reglamentas Nr. 62 (EEB), 13 (EAEB) panaikinami, išskyrus 20 straipsnį.

1958 m spalio 13 ir 14 d. Europos anglių ir plieno bendrijos specialiosios ministrų tarybos sprendimas lieka galioti.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1967 m. liepos 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Fr. Neef

[1] OL 152, 1967 7 13, p. 2.

[2] OL 152, 1967 7 13, p. 13.

[3] OL 62, 1962 7 19, p. 1724/62.

[4] OL 62, 1962 7 19, p. 1730/62.

[5] OL 62, 1962 7 19, p. 1734/62.

[6] OL 62, 1962 7 19, p. 1713/62.

[7] OL 45, 1962 6 14, p. 1461/62.

--------------------------------------------------

Top