EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31965R0019

1965 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas Nr. 19/65/EEB dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims

OJ 36, 6.3.1965, p. 533–535 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 31 - 32
English special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 35 - 37
Greek special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 59 - 61
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 85 - 87
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 85 - 87
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 6 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 6 - 8
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 001 P. 3 - 5

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1965/19/oj

31965R0019Oficialusis leidinys 036 , 06/03/1965 p. 0533 - 0535
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 8 tomas 1 p. 0036
specialusis leidimas danų kalba: serija I skyrius 1965-1966 p. 0031
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 8 tomas 1 p. 0036
specialusis leidimas anglų kalba: serija I skyrius 1965-1966 p. 0035
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 08 tomas 1 p. 0059
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 08 tomas 1 p. 0085
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 08 tomas 1 p. 0085


Tarybos reglamentas Nr. 19/65/EEB

1965 m. kovo 2 d.

dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims

EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 87 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi Sutarties 85 straipsnio 1 dalis pagal šios Sutarties 85 straipsnio 3 dalį gali būti paskelbta netaikytina tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų rūšims, kurios atitinka Sutarties 85 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas;

kadangi Sutarties 85 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo nuostatos turi būti priimtos reglamentu pagal šios Sutarties 87 straipsnį;

kadangi atsižvelgiant į didelį pranešimų, pateiktų remiantis Reglamentu Nr. 17 [3], skaičių, pageidautina, kad siekiant palengvinti Komisijos uždavinį, jai turėtų būti suteikta teisė paskelbti reglamentu, kad Sutarties 85 straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos tam tikroms susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims;

kadangi turėtų būti nustatyta, kokiomis aplinkybėmis Komisija, palaikydama glaudžius ir nuolatinius ryšius su kompetentingomis valstybių narių institucijomis, gali vykdyti tokius įgaliojimus po to, kai bus sukaupta pakankama patirtis individualių sprendimų srityje, ir todėl bus galima apibrėžti susitarimų ir suderintų veiksmų rūšis, kurios gali būti laikomos atitinkančiomis Sutarties 85 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas;

kadangi Komisija savo veiksmais, ypač Reglamentu Nr. 153 [4] parodė, kad negali būti palengvintos jokios procedūros, nustatytos Reglamentu Nr. 17 tam tikriems susitarimams ir suderintiems veiksmams, kurie gali iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje;

kadangi pagal Reglamento Nr. 17 6 straipsnį Komisija gali numatyti, kad pagal Sutarties 85 straipsnio 3 dalį priimtas sprendimas taikomas atgaline data; kadangi taip pat pageidautina, kad Komisija būtų įgaliota priimti reglamentu nuostatas, turinčias tokį patį poveikį;

kadangi pagal Reglamento Nr. 17 7 straipsnį Komisija gali nuspręsti neuždrausti susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų, jeigu jie pakeičiami taip, kad atitiktų Sutarties 85 straipsnio 3 dalies reikalavimus; kadangi pageidautina, kad Komisija būtų įgaliota suteikti panašias išimtis tokiems susitarimams ir suderintiems veiksmams, jeigu jie pakeičiami taip, kad priskiriami tokiai rūšiai kaip apibrėžta išimtis suteikiančiame reglamente;

kadangi netenkinat Sutarties 85 straipsnio 3 dalies sąlygų, negali būti suteiktos išimtys, Komisija privalo turėti teisę savo sprendimu nustatyti sąlygas, kurias, privalo tenkinti susitarimas arba suderinti veiksmai, kurie dėl ypatingų aplinkybių turi tam tikrą poveikį, nesuderinamą su Sutarties 85 straipsnio 3 dalimi.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Nepažeisdama Reglamento Nr. 17 taikymo ir pagal Sutarties 85 straipsnio 3 dalį, Komisija gali savo reglamentu paskelbti, kad Sutarties 85 straipsnio 1 dalis netaikoma tokiems susitarimams, kurie sudaryti tik tarp dviejų šalių, ir:

a) - kuriais viena šalis susitaria su kita šalimi tiekti tik tai susitarimo šaliai tam tikras prekes perpardavimui apibrėžtoje bendrosios rinkos teritorijoje; arba

- viena šalis susitaria su kita šalimi pirkti prekes perpardavimui tik iš kitos susitarimo šalies, arba

- dvi įmonės įsipareigoja, kaip ir dviejuose pirmesniuose punktuose, išimtinai viena kitai tiekti ir viena iš kitos pirkti prekes, skirtas perparduoti;

b) kuriuose nustatyti apribojimai, taikomi pramoninės nuosavybės teisėms įsigyti arba naudotis, ypač patentų, naudingųjų modelių, dizainų arba prekių ženklams, arba teisėms, kylančioms iš sutarčių dėl gamybos metodo arba žinių, susijusių su gamybos procesu arba jo pritaikymu, perdavimo arba dėl teisės jais naudotis.

2. Šis reglamentas apibrėžia susitarimų rūšis, kurioms jis yra taikomas, o svarbiausia nurodo:

a) apribojimus arba nuostatas, kurių neturi būti susitarimuose;

b) nuostatas, kurios turi būti susitarimuose, bei kitas sąlygas, kurios turi būti įvykdytos.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys pagal analogiją taikomos suderintų veiksmų, kurių šalys yra tik dvi įmonės, rūšims.

2 straipsnis

1. 1 straipsnyje numatytas reglamentas parengiamas tik apibrėžtam laikotarpiui.

2. Jis gali būti panaikintas arba pakeistas, jeigu pasikeičia aplinkybės, susijusios su veiksniu, dėl kurio ir buvo parengtas toks reglamentas; tokiu atveju turi būti nustatytas laikotarpis, per kurį turi būti pakeisti susitarimai ir suderinti veiksmai, kuriems buvo taikomas ankstesnis reglamentas.

3 straipsnis

1 straipsnyje numatytas priimti reglamentas gali numatyti, kad jis bus taikomas atgaline data tokiems susitarimams arba suderintiems veiksmams, kurių atžvilgiu tokio reglamento įsigaliojimo dieną būtų priimtas sprendimas dėl reglamento taikymo atgaline data remiantis Reglamento Nr. 17 6 straipsniu.

4 straipsnis

1. straipsnyje numatytas priimti reglamentas gali numatyti, kad Sutarties 85 straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas nebus taikomas reglamente nustatytu laikotarpiu, susitarimams ir suderintiems veiksmams, kurie jau buvo sudaryti 1962 m. kovo 13 d., ir kurie netenkina Sutarties 85 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu:

- per tris mėnesius nuo tokio reglamento įsigaliojimo jie pakeičiami taip, kad pagal tame reglamente priimtas nuostatas, atitiktų pirmiau nurodytas Sutarties 85 straipsnio 3 dalies sąlygas; ir

- Komisijai pranešama apie pakeitimus per reglamente nustatytą laikotarpį.

2. 1 dalis taikoma susitarimams ir suderintiems veiksmams, apie kuriuos pagal Reglamento Nr. 17 5 straipsnį, turėjo būti pranešta iki 1963 m. vasario 1 d., tik tada, jeigu apie juos buvo pranešta iki tos dienos.

3. Šio straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo negalima apskųsti imantis teisinių veiksmų įsigaliojus pagal 1 straipsnį priimtam reglamentui, nei remtis tokiais teisiniais veiksmais kaip pagrindu, pateikiant trečiosioms šalims ieškinį dėl žalos atlyginimo.

5 straipsnis

Prieš priimdama reglamentą, Komisija turi paskelbti jo projektą ir paraginti suinteresuotus asmenis per Komisijos nustatytą laikotarpį, ne trumpesnį kaip mėnuo, pateikti savo pastabas.

6 straipsnis

1. Komisija turi konsultuotis su Konkurenciją ribojančių veiksmų ir monopolijų patariamuoju komitetu:

a) prieš paskelbdama reglamento projektą;

b) prieš patvirtindama reglamentą.

2. Reglamento (EEB) Nr. 17/62 10 straipsnio 5 ir 6 dalys, susijusios su konsultacijomis su patariamuoju komitetu, turi būti taikomos analogiškai, atsižvelgiant į tai, kad bendri posėdžiai su Komisija turi vykti ne anksčiau, kaip po mėnesio nuo pranešimo apie jų sušaukimą.

7 straipsnis

Jeigu Komisija savo iniciatyva arba valstybei narei, juridiniams arba fiziniams asmenims, turintiems teisinį interesą, prašant nustato, kad konkretus susitarimas arba suderint i veiksmai kuriems taikomas pagal 1 straipsnį priimtas reglamentas, visgi turi poveikį, nesuderinamą su Sutarties 85 straipsnio 3 dalyje nustatytomis sąlygomis, ji gali atšaukti to reglamento taikymą ir priimti sprendimą pagal Reglamento (EEB) Nr. 17/62 6 ir 8 straipsnius, be jokio pranešimo, reikalaujamo pagal pastarojo reglamento 4 straipsnio 1 dalį.

8 straipsnis

Komisija iki 1970 m. sausio 1 d. turi pateikti Tarybai pasiūlymus dėl numatyto reglamento parengimo bei šio reglamento pakeitimo, kurie yra būtini, atsižvelgiant į sukauptą patirtį. Šis reglamentas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1965 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

M. Couve de Murville

Pirmininkas

[1] OL 81, 1964 5 27, p. 1275/64.

[2] OL 197, 1964 11 30, p. 3320/64.

[3] OL 13, 1962 2 21, p. 204/62 (Reglamentas Nr. 17 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 59 - OL 58, 1962 7 10, p. 1655/62 ir Reglamentu Nr. 118/63/EEB - OL 162, 1963 11 7, p. 2696/63).

[4] OL 139, 1962 12 24, p. 2918/62.

--------------------------------------------------

Top