EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A1231(03)

Pareiškimai, nurodyti Tarybos sprendime dėl Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo ir Susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

OJ L 444, 31.12.2020, p. 1475–1485 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/declar/2020/2252/oj

Related Council decision

2020 12 31   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 444/1475


Pareiškimai, nurodyti Tarybos sprendime dėl Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo ir Susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

BENDRAS PAREIŠKIMAS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS IR JUNGTINĖS KARALYSTĖS BENDRADARBIAVIMO FINANSINIŲ PASLAUGŲ REGLAMENTAVIMO SRITYJE

1.

Siekdamos sukurti ilgalaikius ir stabilius autonominių jurisdikcijų santykius, Sąjunga ir Jungtinė Karalystė susitaria pradėti struktūrizuotą bendradarbiavimą finansinių paslaugų reglamentavimo srityje. Remiantis bendru įsipareigojimu išsaugoti finansinį stabilumą, rinkos vientisumą ir investuotojų bei vartotojų apsaugą, šie susitarimai sudarys sąlygas:

dvišaliam keitimuisi nuomonėmis ir analize, susijusiomis su reglamentavimo iniciatyvomis ir kitais svarbiais klausimais;

skaidrumui ir tinkamam dialogui priimant, sustabdant ar panaikinant sprendimus dėl lygiavertiškumo ir

tvirtesniam bendradarbiavimui ir veiksmų koordinavimui, be kita ko, atitinkamais atvejais tarptautinėse organizacijose.

2.

Iki 2021 m. kovo mėn. abi Šalys susitars dėl susitarimo memorandumo, kuriuo nustatoma šio bendradarbiavimo sistema. Šalys, inter alia, aptars, kaip abiem pusėms, nedarant poveikio kiekvienos Šalies vienašaliam ir autonominiam sprendimų priėmimo procesui, imtis tolesnių veiksmų dėl Sąjungos ir Jungtinės Karalystės sprendimų dėl lygiavertiškumo priėmimo.

BENDRAS POLITINIS PAREIŠKIMAS DĖL KOVOS SU ŽALINGAIS MOKESČIŲ REŽIMAIS

Europos Sąjunga (1)ir Jungtinė Karalystė (toliau – Dalyvės) patvirtina toliau išdėstytą Bendrą politinį pareiškimą dėl kovos su žalingais mokesčių režimais.

Dalyvės, atsižvelgdamos į pasaulinius sąžiningos mokesčių konkurencijos principus ir EBPO mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) veiksmų plano 5 veiksmą, patvirtina savo įsipareigojimą kovoti su žalingais mokesčių režimais, visų pirma tais, kurie gali palengvinti mokesčių bazės eroziją ir pelno perkėlimą. Todėl Dalyvės patvirtina savo įsipareigojimą taikyti kovos su žalingais mokesčių režimais principus pagal šį Bendrą politinį pareiškimą.

Žalingi mokesčių režimai apima verslo apmokestinimo režimus, kurie daro arba gali daryti didelį poveikį verslo vykdymo, įskaitant įmonių grupių vietą, vietai Dalyvių teritorijoje. Mokesčių režimai apima tiek įstatymus ar kitus teisės aktus, tiek administracinę praktiką.

Jei mokesčių režimas atitinka patekimo į taikymo sritį kriterijų, nes juo nustatytas gerokai žemesnis faktinis apmokestinimo lygis, nei paprastai taikomas Dalyvėse, įskaitant nulinį apmokestinimą, jis turėtų būti laikomas potencialiai žalingu. Toks apmokestinimo lygis gali būti taikomas remiantis teisės aktais įtvirtintu mokesčio tarifu, mokesčio baze arba bet kokiu kitu susijusiu veiksniu.

Todėl pagal pasauliniu lygmeniu nustatytą požiūrį, vertinant, ar verslo apmokestinimo režimas yra žalingas, reikėtų atsižvelgti į tai, ar tinka vienas ar keli iš šių pagrindinių veiksnių:

a)

ar lengvatos yra atskirtos nuo vidaus ekonomikos, kad jos neturėtų įtakos nacionalinei mokesčių bazei, arba suteikiamos tik ne rezidentams;

b)

ar pagal lengvatų suteikimo režimą nereikalaujama, kad tokias lengvatas teikiančioje Dalyvėje būtų vykdoma esminė ekonominė veikla ir iš esmės dalyvaujama jos ekonomikoje;

c)

ar pelno nustatymo taisyklės, taikomos tarptautinės įmonių grupės veiklai, nukrypsta nuo tarptautiniu mastu pripažintų principų, visų pirma nuo taisyklių, dėl kurių susitarta EBPO;

d)

ar mokesčių režimui trūksta skaidrumo, be kita ko, kai teisinės nuostatos administraciniu lygmeniu neskaidriai sušvelninamos arba kai nėra veiksmingo keitimosi informacija apie šį režimą.

Dalyvės pagal savo konstitucinę tvarką turėtų skatinti, kad šie principai būtų taikomi teritorijose, su kuriomis susijusią specialią atsakomybę arba apmokestinimo prerogatyvas jos turi.

Dalyvės turėtų rengti metinį dialogą, kad aptartų su šių principų taikymu susijusius klausimus.

EUROPOS SĄJUNGOS IR JUNGTINĖS KARALYSTĖS BENDRAS PAREIŠKIMAS DĖL PINIGŲ POLITIKOS IR SUBSIDUJŲ KONTROLĖS

Šalys patvirtina abipusį supratimą, kad centrinio banko vykdoma pinigų politikos veikla nepatenka į Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo antros dalies pirmo podalio [Prekyba] XI antraštinės dalies [Vienodos sąlygos atvirai ir sąžiningai konkurencijai ir darniam vystymuisi] 3 skyriaus [Subsidijų kontrolė] taikymo sritį.

BENDRAS PAREIŠKIMAS DĖL SUBSIDIJŲ KONTROLĖS POLITIKOS

Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė (toliau – Dalyvės) patvirtina toliau išdėstytą Politinį pareiškimą dėl subsidijų kontrolės politikos.

Šiame bendrame pareiškime pateikiamos gairės atspindi bendrą Dalyvių supratimą apie tinkamą subsidijų politiką toliau išvardytose srityse.

Nors gairės Dalyvėms nėra privalomos, jos gali atsižvelgti į šias rekomendacijas savo atitinkamose subsidijų kontrolės sistemose.

Dalyvės gali susitarti atnaujinti šias gaires.

Subsidijos palankių sąlygų neturinčioms vietovėms vystyti

1.

Subsidijos gali būti skiriamos palankių sąlygų neturinčioms arba skurdžioms vietovėms ar regionams vystyti. Nustatant subsidijos sumą, gali būti atsižvelgiama ir į:

palankių sąlygų neturinčios vietovės socialinę ir ekonominę padėtį;

subsidijos gavėjo dydį ir

investicinio projekto dydį.

2.

Subsidijos gavėjas turėtų pats svariai prisidėti prie investicinių išlaidų padengimo. Pagrindinis subsidijos tikslas ar poveikis neturėtų būti paskata subsidijos gavėjui perkelti tos pačios ar panašios veiklos iš vienos Šalies teritorijos į kitos Šalies teritoriją.

Transportas

1.

Subsidijos oro uostams, skirtos investicijoms į infrastruktūrą ir veiklos išlaidoms padengti, gali būti skiriamos atsižvelgiant į oro uosto dydį pagal metinį keleivių skaičių. Norėdamas gauti subsidijų veiklos išlaidoms padengti, oro uostas, kuris nėra mažas regioninis oro uostas, turėtų įrodyti savo gebėjimą užtikrinti gyvybingumą ateityje laikotarpiu, per kurį subsidiją būtų galima laipsniškai panaikinti.

2.

Subsidijos kelių infrastruktūros projektams gali būti skiriamos, jei jie nėra parengti taip, kad pasirinktinai teiktų pranašumą tam tikram ekonominės veiklos vykdytojui ar sektoriui, o būtų naudingi visai visuomenei. Skiriant subsidiją turėtų būti užtikrinta, kad visiems naudotojams nediskriminacinėmis sąlygomis būtų užtikrinama atvira prieiga prie infrastruktūros (2).

3.

Subsidijos uostams gali būti skiriamos dugno gilinimo darbams arba infrastruktūros projektams, jei jos neviršija mažiausios sumos, būtinos projektui pradėti.

Moksliniai tyrimai ir plėtra

Subsidijos gali būti skiriamos moksliniams tyrimams ir plėtrai (3). Tai apima fundamentinius tyrimus, pramoninius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, visų pirma naujų ir itin novatoriškų technologijų, kurios skatina našumo augimą ir konkurencingumą, kūrimą, jei subsidijos būtinos, proporcingos ir jų pagrindinis tikslas ar poveikis nėra tokios veiklos perdavimas ar nutraukimas kitos Šalies teritorijoje. Subsidijos taip pat gali būti skiriamos kitoms iniciatyvoms, pavyzdžiui, naujiems gamybos procesams, atitinkamai infrastruktūrai, inovacijų grupėms ir skaitmeniniams centrams. Subsidijos suma, be kitų veiksnių, turėtų atspindėti su projektu susijusių technologinių inovacijų riziką ir kiekį, projekto priartėjimo prie rinkos laipsnį ir projekto indėlį į žinių generavimą.

BENDRAS SĄJUNGOS IR JUNGTINĖS KARALYSTĖS PAREIŠKIMAS DĖL ENER-4 PRIEDO

Šalys susitaria, kad tikslas užtikrinti kuo didesnę prekybos naudą, kaip nurodyta ENER-4 priede, reiškia, kad, atsižvelgiant į tame priede nustatytus apribojimus, prekybos tvarka:

turėtų būti kuo efektyvesnė ir

įprastomis aplinkybėmis elektros energijos jungiamųjų linijų srautai turėtų atitikti kainas Šalių kitos paros rinkose.

BENDRAS PAREIŠKIMAS DĖL EXC.1 STRAIPSNIO [BENDROSIOS IŠIMTYS] IR EXC.4 STRAIPSNIO [SAUGUMO IŠIMTYS]

Šalys patvirtina bendrą sutarimą, kad:

1.

EXC.1 straipsnis [Bendrosios išimtys] ir EXC.4 straipsnis [Saugumo išimtys] nėra tarpusavyje nesuderinami. Visų pirma neatmestina, kad Šalies saugumo interesas vienu metu gali būti laikomas „esminiu saugumo interesu“ taikant EXC.4 straipsnį [Saugumo išimtys] ir „visuomenės saugumo“ arba „viešosios tvarkos“ reikalu taikant EXC.1 straipsnį [Bendrosios išimtys].

2.

EXC.1 straipsnis [Bendrosios išimtys] ir EXC.4 straipsnis [Saugumo išimtys], įskaitant visų pirma terminus „esminiai saugumo interesai“, „visuomenės saugumas“, „visuomenės dorovė“ ir „viešoji tvarka“, turi būti aiškinami pagal Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo aiškinimo taisykles, nustatytas COMPROV.13 straipsnyje [Aiškinimas] ir OTH.[4a] straipsnyje [PPO praktika].

BENDRAS POLITINIS PAREIŠKIMAS DĖL KROVINIŲ VEŽĖJŲ

Šalys pažymi, kad nors Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarime nėra nuostatų dėl susitarimų dėl vizų ar sienų, taikomų kitos Šalies teritorijoje veiklą vykdantiems krovinių vežėjams, krovinių judėjimui, visų pirma per Jungtinės Karalystės ir Sąjungos sieną, svarbus geras ir veiksmingas krovinių vežėjams taikomų susitarimų dėl vizų ir sienų valdymas.

Siekdamos šio tikslo ir nepažeisdamos kiekvienos Šalies teisių reglamentuoti fizinių asmenų atvykimą į jos teritoriją arba jų laikiną buvimą joje, Šalys susitaria pagal savo atitinkamus teisės aktus tinkamai palengvinti vairuotojų, vykdančių veiklą, leidžiamą pagal šio Susitarimo antros dalies [Prekyba, transportas ir žvejyba] trečio podalio [Kelių transportas] I antraštinę dalį [Krovinių vežimas keliais].

BENDRAS POLITINIS PAREIŠKIMAS DĖL PRIEGLOBSČIO IR GRĄŽINIMO

Nors į Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą neįtrauktos nuostatos dėl prieglobsčio, grąžinimo, nelydimų nepilnamečių šeimų susijungimo ar neteisėtos migracijos, Šalys pažymi, kad svarbu tinkamai valdyti migracijos srautus, ir pripažįsta ypatingas aplinkybes, atsirandančias dėl lygiagrečiai taikomų kontrolės priemonių, ro-ro keltų paslaugų, Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties ir bendros kelionių erdvės.

Dėl to Šalys atkreipia dėmesį į Jungtinės Karalystės ketinimą pradėti dvišales diskusijas su labiausiai paveiktomis valstybėmis narėmis ir aptarti tinkamus praktinius susitarimus dėl prieglobsčio, nelydimų nepilnamečių šeimų susijungimo ar neteisėtos migracijos, laikantis atitinkamų Šalių įstatymų ir kitų teisės aktų.

BENDRAS POLITINIS PAREIŠKIMAS DĖL TREČIOS DALIES [TEISĖSAUGOS IR TEISMINIS BENDRADARBIAVIMAS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE] III ANTRAŠTINĖS DALIES [PNR]

Šalys pripažįsta, kad veiksmingas keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų, susijusių su kitų rūšių transportu nei skrydžiai, pvz., jūrų, geležinkelių ir kelių vežėjais, naudojimas yra naudingas terorizmo ir sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už juos tikslais, ir pareiškia savo ketinimą peržiūrėti ir prireikus išplėsti Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo trečios dalies III antraštinėje dalyje pasiektą susitarimą, jei Sąjunga nustato vidinę teisinę kitų rūšių transporto PNR duomenų perdavimo ir tvarkymo sistemą.

Susitarimas nedaro poveikio valstybių narių ir Jungtinės Karalystės galimybei sudaryti ir taikyti dvišalius susitarimus dėl kitų transporto paslaugų teikėjų nei nurodytieji Susitarime turimų PNR duomenų rinkimo ir tvarkymo sistemos, jei valstybės narės veikia laikydamosi Sąjungos teisės.

BENDRAS POLITINIS PAREIŠKIMAS DĖL TREČIOS DALIES [TEISĖSAUGOS IR TEISMINIS BENDRADARBIAVIMAS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE] VII ANTRAŠTINĖS DALIES [PERDAVIMAS]

Trečios dalies [Teisėsaugos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose] VII antraštinės dalies [Perdavimas] LAW.SURR.77 straipsnyje [Proporcingumo principas] numatyta, kad bendradarbiavimas perdavimo srityje turi būti būtinas ir proporcingas, atsižvelgiant į prašomo perduoti asmens teises ir nukentėjusiųjų interesus, taip pat į veikos sunkumą, tikėtiną bausmę ir galimybę, kad valstybė imsis švelnesnių prievartos priemonių nei prašomo perduoti asmens perdavimas, visų pirma siekiant išvengti be reikalo ilgo kardomojo kalinimo laikotarpio.

Proporcingumo principas yra svarbus viso proceso metu, kol priimamas perdavimo sprendimas, kaip nustatyta VII antraštinėje dalyje [Perdavimas]. Kai vykdančiajai teisminei institucijai kyla abejonių dėl proporcingumo principo, ji paprašo pateikti būtinos papildomos informacijos, kad išduodančioji teisminė institucija galėtų išdėstyti savo nuomonę dėl proporcingumo principo taikymo.

Abi Šalys atkreipia dėmesį į tai, kad LAW.SURR 77 straipsniu [Proporcingumo principas] ir 93 straipsniu [Perdavimo sprendimas] valstybių kompetentingoms teisminėms institucijoms sudaromos sąlygos įgyvendinant VII antraštinę dalį [Perdavimas] įvertinti proporcingumą ir galimą kardomojo kalinimo trukmę ir kad tai atitinka jų atitinkamą vidaus teisę.

BENDRAS POLITINIS PAREIŠKIMAS DĖL TREČIOS DALIES [TEISĖSAUGOS IR TEISMINIS BENDRADARBIAVIMAS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE] IX ANTRAŠTINĖS DALIES [KEITIMASIS NUOSPRENDŽIŲ REGISTRŲ INFORMACIJA]

Šalys pripažįsta, kad svarbu, jog darbdaviai turėtų informaciją apie asmenų, kuriuos jie samdo profesinei ar organizuotai savanoriškai veiklai, susijusiai su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su pažeidžiamais suaugusiaisiais, teistumą ir atitinkamą teisių atėmimą apkaltinamaisiais nuosprendžiais. Šalys pareiškia ketinančios peržiūrėti trečios dalies [Teisėsaugos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose] IX antraštinę dalį [Keitimasis nuosprendžių registrų informacija] ir prireikus ją išplėsti, jei Sąjunga šiuo atžvilgiu iš dalies pakeis savo teisinę sistemą.

ES IR JK BENDRAS PAREIŠKIMAS DĖL KEITIMOSI ĮSLAPTINTA INFORMACIJA IR JOS APSAUGOS

Šalys pripažįsta, kaip svarbu kuo greičiau sudaryti susitarimus, kad Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė galėtų keistis įslaptinta informacija. Dėl to Šalys dės visas pastangas, kad derybos dėl Susitarimo dėl informacijos saugumo įgyvendinimo taisyklių būtų baigtos, kai tik tai bus praktiškai įmanoma, ir būtų galima taikyti Susitarimą dėl informacijos saugumo, kaip reikalaujama pagal Susitarimo 19 straipsnio 2 dalį. Iki tol Šalys gali keistis įslaptinta informacija pagal savo atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus.

BENDRAS PRANEŠIMAS DĖL DALYVAVIMO SĄJUNGOS PROGRAMOSE IR GALIMYBĖS NAUDOTIS PASLAUGOMIS, TEIKIAMOMIS PAGAL PROGRAMAS

Šalys pripažįsta abipusę bendradarbiavimo naudą bendrų interesų, pavyzdžiui, mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų, branduolinių mokslinių tyrimų ir kosmoso, srityse. Kad paskatintų būsimą bendradarbiavimą šiose srityse, Šalys ketina nustatyti oficialų būsimo bendradarbiavimo pagrindą: kaip Jungtinė Karalystė dalyvaus atitinkamose Sąjungos programose sąžiningomis ir tinkamomis sąlygomis ir, kai tinkama, naudosis prieiga prie tam tikrų pagal Sąjungos programas teikiamų paslaugų.

Šalys pripažįsta, kad I protokolo „Programos ir veikla, kuriose dalyvauja Jungtinė Karalystė“, kuriuo sukuriama Jungtinės Karalystės dalyvavimo tam tikrose Sąjungos programose ir veikloje asociacija, ir II protokolo „dėl Jungtinės Karalystės galimybės gauti tam tikras pagal Sąjungos programas ir veiklą teikiamas paslaugas“ teksto nebuvo galima užbaigti derantis dėl Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo, nes Susitarimo pasirašymo metu daugiametė finansinė programa ir atitinkami Sąjungos teisės aktai dar nebuvo priimti.

Šalys patvirtina, kad dėl toliau išdėstytų protokolų projektų iš esmės susitarta ir jie bus pateikti Specialiajam dalyvavimo Sąjungos programose komitetui svarstyti ir priimti. Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga pasilieka teisę persvarstyti dalyvavimą [I ir II] protokoluose išvardytose programose, veikloje ir naudojimąsi paslaugomis prieš juos priimant, nes Sąjungos programas ir veiklą reglamentuojantys teisės aktai gali keistis. Protokolų projektus taip pat gali prireikti iš dalies pakeisti, kad būtų užtikrinta jų atitiktis šiems priimtiems aktams.

Šalys tvirtai siekia, kad Specialusis dalyvavimo Sąjungos programose komitetas kuo greičiau priimtų Protokolus ir juos būtų galima kuo greičiau įgyvendinti, visų pirma siekiant, kad Jungtinės Karalystės subjektai galėtų dalyvauti nuo nurodytų programų ir veiklos pradžios, užtikrinant atitinkamų taisyklių ir susitarimų parengimą, kiek tai įmanoma ir laikantis Sąjungos teisės aktų.

Šalys taip pat primena savo įsipareigojimą vykdyti programą „PEACE+“, dėl kurios bus sudarytas atskiras finansavimo susitarimas.

I PROTOKOLO PROJEKTAS

Programos ir veikla, kuriose dalyvauja Jungtinė Karalystė

1 straipsnis. Jungtinės Karalystės dalyvavimo aprėptis

1.

[Nuo 2021 m. sausio 1 d.] Jungtinė Karalystė dalyvauja Sąjungos programose ir veikloje arba jų dalyse, nustatytose šiais pagrindiniais aktais, ir prie jų prisideda:

a)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas XXX, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES (4), kiek tai susiję su taisyklėmis, taikomomis to reglamento 3 straipsnio c punkte nurodytam komponentui; [programa „Copernicus“];

b)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas XXX dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių (5), kiek tai susiję su taisyklėmis, taikomomis to reglamento 1 straipsnio 3 dalies a ir aa punktuose nurodytiems komponentams;

c)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas XXX dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (6);

d)

Tarybos reglamentas XXX dėl 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (7) (toliau – Euratomo programa);

e)

Tarybos sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas (toliau – Tarybos sprendimas dėl F4E) (8).

2 straipsnis. Jungtinės Karalystės dalyvavimo trukmė

1.

1 straipsnyje [Jungtinės Karalystės dalyvavimo aprėptis] nurodytose Sąjungos programose ir veikloje arba jų dalyse Jungtinė Karalystė dalyvauja nuo [2021 m. sausio 1 d.] jų galiojimo laikotarpiu arba 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu, atsižvelgiant į tai, kuri data yra trumpesnė.

2.

Jungtinė Karalystė arba Jungtinės Karalystės subjektai atitinka reikalavimus pagal UNPRO.1.4 straipsnyje [Programos taisyklių laikymasis] nustatytas sąlygas, kiek tai susiję su Sąjungos skyrimo procedūromis, kuriomis įgyvendinami 1 straipsnyje [Jungtinės Karalystės dalyvavimo aprėptis] nurodyti programų ir veiklos arba jų dalių biudžetiniai įsipareigojimai per šio straipsnio pirmoje pastraipoje nustatytą laikotarpį.

3.

Šis protokolas pratęsiamas ir 2026–2027 m. laikotarpiu tomis pačiomis sąlygomis taikomas Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) mokslinių tyrimų ir mokymo programą (toliau – Euratomo programa) pakeisiančiai programai, nebent per 3 mėnesius nuo tos pakeisiančios programos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje kuri nors Šalis praneša apie savo sprendimą nepratęsti šio Protokolo taikymo tai pakeisiančiai programai. Tokio pranešimo atveju šis Protokolas Euratomo programą pakeisiančiai programai nuo 2026 m. sausio 1 d. netaikomas. Tai nedaro poveikio Jungtinės Karalystės dalyvavimui kitose Sąjungos programose ir veikloje arba jų dalyse.

3 straipsnis. Konkrečios dalyvavimo Kosmoso programoje sąlygos

1.

Laikydamasi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, ypač UNPRO.1.4 straipsnio [Programos taisyklių laikymasis], Jungtinė Karalystė dalyvauja įgyvendinant Kosmoso programos „Copernicus“ komponentą ir naudojasi programos „Copernicus“ paslaugomis bei produktais taip pat kaip ir kitos dalyvaujančios valstybės (9).

2.

Jungtinė Karalystė gali visapusiškai naudotis „Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga. Aktyvavimo ir naudojimo sąlygos nustatomos specialiu susitarimu.

Išsamios galimybės naudotis tokiomis paslaugomis taisyklės nustatomos atitinkamuose susitarimuose, be kita ko, dėl UNPRO.3.1 straipsnio 4 dalies, UNPRO.3.2 straipsnio 4 dalies ir UNPRO.3.3 straipsnio 5 dalies konkretaus veikimo.

3.

Jungtinė Karalystė, kaip įgaliotasis naudotojas, turi prieigą prie programos „Copernicus“ saugumo paslaugų komponentų tiek, kiek šalys susitaria dėl bendradarbiavimo atitinkamose politikos srityse. Aktyvavimo ir naudojimo sąlygos nustatomos specialiais susitarimais.

Išsamios galimybės naudotis tokiomis paslaugomis taisyklės nustatomos atitinkamuose susitarimuose, be kita ko, dėl UNPRO.3.1 straipsnio 4 dalies, UNPRO.3.2 straipsnio 4 dalies ir UNPRO.3.3 straipsnio 5 dalies konkretaus veikimo.

4.

Taikant 3 dalį, Jungtinės Karalystės arba Jungtinės Karalystės subjektų ir atitinkamo Sąjungos organo derybos pradedamos kuo greičiau po to, kai pagal šį Protokolą nustatoma, kad Jungtinė Karalystė dalyvauja programoje „Copernicus“, ir laikantis nuostatų, kuriomis reglamentuojama galimybė tokiomis paslaugomis naudotis.

Jei toks susitarimas būtų gerokai atidėtas arba taptų neįmanomas, Specialusis dalyvavimo Sąjungos programose komitetas išnagrinėja, kaip, atsižvelgiant į šią padėtį, pakoreguoti Jungtinės Karalystės dalyvavimą programoje „Copernicus“ ir jos finansavimą.

5.

Jungtinės Karalystės atstovų dalyvavimui Saugumo akreditavimo valdybos posėdžiuose taikomos dalyvavimo šioje valdyboje taisyklės ir procedūros, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės, kaip trečiosios valstybės, statusą.

4 straipsnis. Konkrečios dalyvavimo programoje „Europos horizontas“ sąlygos

1.

Laikydamasi 6 straipsnio, Jungtinė Karalystė, kaip asocijuotoji valstybė, dalyvauja visose Reglamento XXX 4 straipsnyje nurodytos programos „Europos horizontas“ dalyse, įgyvendinamose pagal specialiąją programą, nustatytą Sprendimu XXX dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, ir teikiamą finansinį įnašą Europos inovacijos ir technologijos institutui, įsteigtam 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 294/2008.

2.

Laikydamiesi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, ypač UNPRO.1.4 straipsnio [Programos taisyklių laikymasis], Jungtinės Karalystės subjektai gali dalyvauti Jungtinio tyrimų centro (JRC) tiesioginiuose ir netiesioginiuose veiksmuose tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos Sąjungos subjektams.

3.

Kai Sąjunga priima Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 185 ir 187 straipsnių įgyvendinimo priemones, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Karalystės subjektai gali dalyvauti pagal tas nuostatas sukurtose teisinėse struktūrose, laikydamiesi Sąjungos teisės aktų, susijusių su šių teisinių struktūrų steigimu.

4.

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo (10) su pakeitimais ir Sprendimas XXX dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027 m. strateginės inovacijų darbotvarkės. Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas (11) su pakeitimais taikomas Jungtinės Karalystės subjektų dalyvavimui žinių ir inovacijos bendrijose pagal UNPRO.1.4 straipsnį [Programos taisyklių laikymasis].

5.

Jeigu Jungtinės Karalystės subjektai dalyvauja Jungtinio tyrimų centro tiesioginiuose veiksmuose, Jungtinės Karalystės atstovai turi teisę dalyvauti Jungtinio tyrimų centro valdytojų tarybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis be balsavimo teisės. Laikantis tos sąlygos, tokiam dalyvavimui taikomos tos pačios taisyklės ir procedūros, kaip ir valstybių narių atstovams, įskaitant teisę kalbėti ir informacijos bei dokumentų, siejamų su klausimu, susijusiu su Jungtine Karalyste, gavimo tvarką.

6.

Siekiant apskaičiuoti veiklos įnašą pagal UNPRO.2.1 straipsnio 5 dalį, į Sąjungos biudžetą, galutinai priimtą atitinkamais metais programai „Europos horizontas“ finansuoti, įtraukti pradiniai įsipareigojimų asignavimai, įskaitant programos rėmimo išlaidas, padidinami asignavimais, atitinkančiais išorės asignuotąsias pajamas pagal Tarybos reglamento [XXX], kuriuo nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po COVID-19 pandemijos paremti (12), [XXX straipsnį].

7.

Jungtinės Karalystės atstovavimo ir dalyvavimo Europos mokslinių tyrimų erdvės komitete ir jo pogrupiuose teisės yra asocijuotosioms valstybėms taikomos teisės.

8.

Jungtinė Karalystė gali dalyvauti Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (toliau – ERIC) veikloje remdamasi teisės aktais, kuriais tas ERIC įsteigiamas, ir atsižvelgdama į savo dalyvavimą programoje „Horizontas 2020“ pagal sąlygas, kurios tam dalyvavimui taikomos prieš pat įsigaliojant šiam Protokolui, ir savo dalyvavimą programoje „Europos horizontas“, kaip nustatyta šiame Protokole.

5 straipsnis. Automatinio koregavimo mechanizmo taikymo programai „Europos horizontas“ pagal UNPRO.2.2 straipsnį [Programos, kurioms taikomas automatinio koregavimo mechanizmas] sąlygos

1.

Programai „Europos horizontas“ taikomas UNPRO.2.2 straipsnis [Programos, kurioms taikomas automatinio koregavimo mechanizmas].

2.

Taikomos šios sąlygos:

a)

automatinio koregavimo apskaičiavimo tikslais konkursinės dotacijos – dotacijos, skiriamos skelbiant kvietimus teikti pasiūlymus, kurių galutinius naudos gavėjus galima nustatyti, kada apskaičiuojama automatinė korekcija, išskyrus finansinę paramą trečiosioms šalims, apibrėžtą Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento (13) 204 straipsnyje;

b)

kai teisinis įsipareigojimas pasirašomas su konsorciumo koordinatoriumi, sumos, naudojamos UNPRO.2.2 straipsnio [Programos, kurioms taikomas automatinio koregavimo mechanizmas] pirmoje pastraipoje nurodyto teisinio įsipareigojimo pradinėms sumoms nustatyti, yra bendros pradinės sumos, pagal teisinį įsipareigojimą skirtos konsorciumo nariams, kurie yra Jungtinės Karalystės subjektai;

c)

visos teisinių įsipareigojimų sumos nustatomos naudojant Europos Komisijos elektroninę sistemą „eCorda“;

d)

neintervencinės išlaidos – kitos nei konkurencinės dotacijos veiksmų programos išlaidos, įskaitant rėmimo išlaidas, konkrečios programos administravimą, kitus veiksmus (14);

e)

sumos, skirtos tarptautinėms organizacijoms kaip juridiniams asmenims, kurie yra galutiniai naudos gavėjai (15), laikomos neintervencinėmis išlaidomis.

3.

Mechanizmas taikomas taip:

a)

N metų automatinės korekcijos, susijusios su N metams skirtų įsipareigojimų asignavimų vykdymu, taikomos remiantis iš 2 dalies c punkte nurodytos sistemos „eCorda“ gautais N ir N + 1 metų duomenimis N + 2 metais, kai pagal UNPRO.2.1 straipsnio 8 dalį buvo atlikti visi Jungtinės Karalystės įnašo į programą „Europos horizontas“ patikslinimai. Aptariama suma bus konkursinių dotacijų, apie kurias turima duomenų, suma.

b)

Automatinės korekcijos suma apskaičiuojama atsižvelgiant į skirtumą tarp:

i)

visos šių konkursinių dotacijų sumos, paskirstytos Jungtinės Karalystės subjektams kaip prisiimti N metų biudžeto asignavimų įsipareigojimai, ir

ii)

Jungtinės Karalystės patikslinto N metų įnašo sumos, padaugintos iš santykio tarp:

(A)

konkursinių dotacijų, šiai programai suteiktų iš N metų įsipareigojimų asignavimų, sumos ir

(B)

visų teisinių įsipareigojimų, prisiimtų dėl N metų įsipareigojimų asignavimų, įskaitant rėmimo išlaidas, bendros sumos.

Jei pagal UNPRO.2.1 straipsnio 8 dalį atliekamas tikslinimas dėl situacijų, kai Jungtinės Karalystės subjektai neįtraukiami, atitinkamos konkursinės dotacijos sumos į skaičiavimą neįtraukiamos.

6 straipsnis. Neįtraukimas į Europos inovacijų tarybos fondo veiklą

1.

Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Karalystės subjektai nedalyvauja Europos inovacijų tarybos (EIC) fondo, įsteigto pagal programą „Europos horizontas“, veikloje. EIT fondas yra finansinė priemonė, kuri yra programos „Europos horizontas“ EIC programos „Accelerator“ dalis, pagal kurią lėšos investicijoms teikiamos nuosavo kapitalo ar kita grąžintina forma (16).

2.

Kiekvienais metais, nuo 2021 m. iki 2027 m., Jungtinės Karalystės įnašas į programą „Europos horizontas“ tikslinamas suma, gauta apskaičiuotas pagal programą įsteigto EIC fondo paramos gavėjams skirtinas sumas, neįskaitant sumos, gautos iš grąžintų ir grįžtamųjų lėšų, padauginus iš įnašo rakto, kaip apibrėžta UNPRO.2.1 straipsnio 6 dalyje.

3.

Po bet kurių N metų, kuriais buvo atliktas patikslinimas pagal 2 dalį, Jungtinės Karalystės įnašas vėlesniais metais tikslinamas jį padidinant arba sumažinant, iš įnašo rakto padauginant apskaičiuotos sumos, skirtos EIC fondo paramos gavėjams, kaip nurodyta 6 straipsnio 2 dalyje, ir sumos, skirtos EIC fondo paramos gavėjams N metais, skirtumą, kaip apibrėžta UNPRO 2.1 straipsnio 6 dalyje.

7 straipsnis. Konkrečios dalyvavimo Euratomo programoje sąlygos

1.

Jungtinė Karalystė, kaip asocijuotoji valstybė, dalyvauja visose Euratomo programos dalyse.

2.

Laikydamiesi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, ypač UNPRO.1.4 straipsnio [Programos taisyklių laikymasis], Jungtinės Karalystės subjektai gali dalyvauti visose Euratomo programos srityse tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos Euratomo juridiniams asmenims.

3.

Jungtinės Karalystės subjektai gali dalyvauti JRC tiesioginiuose veiksmuose pagal šio Protokolo 4 straipsnio 2 dalį.

8 straipsnis. Konkrečios dalyvavimo Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės veikloje sąlygos, ITER susitarimas ir Platesnio požiūrio susitarimas

1.

Jungtinė Karalystė dalyvauja kaip ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) narė pagal Tarybos sprendimą dėl F4E ir prie jo pridėtus jos įstatus (toliau – F4E įstatai) su paskutiniais pakeitimais arba būsimais pakeitimais ir papildys būsimą mokslinį ir technologinį bendradarbiavimą kontroliuojamos branduolių sintezės srityje, Jungtinei Karalystei prisijungus prie Euratomo programos.

2.

Laikydamiesi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, ypač UNPRO.1.4 straipsnio [Programos taisyklių laikymasis], Jungtinės Karalystės subjektai gali dalyvauti visose F4E veikloje tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos Euratomo juridiniams asmenims.

3.

Jungtinės Karalystės atstovai dalyvauja F4E posėdžiuose pagal F4E įstatus.

4.

Pagal Tarybos sprendimo dėl F4E 7 straipsnį Jungtinė Karalystė, vykdydama savo veiklą pagal Tarybos sprendimą dėl F4E, taiko Protokolą dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų bendrajai įmonei, jos direktoriui ir personalui. Pagal Tarybos sprendimo dėl F4E 8 straipsnį Jungtinė Karalystė, F4E bendrajai įmonei taip pat suteikia visas lengvatas, numatytas Euratomo sutarties III priede, kiek tai susiję su jos oficialia veikla.

5.

Šalys susitaria, kad:

a)

Jungtinės Karalystės teritorijoje taikomas Susitarimas įsteigti Tarptautinę ITER branduolio sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą (toliau – ITER susitarimas) ir, taikant šį straipsnį, šis Protokolas laikomas svarbiu susitarimu taikant ITER susitarimo 21 straipsnį;

b)

Jungtinės Karalystės teritorijoje taikomas Susitarimas dėl ITER tarptautinės branduolio sintezės energijos organizacijos siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą privilegijų ir imunitetų (toliau – Susitarimas dėl privilegijų ir imunitetų) ir, taikant šį straipsnį, šis Protokolas laikomas svarbiu susitarimu taikant Susitarimo dėl privilegijų ir imunitetų 24 straipsnį ir

c)

Jungtinės Karalystės teritorijoje taikomas Euratomo ir Japonijos Vyriausybės susitarimas bendrai vykdyti platesnio požiūrio veiklą branduolių sintezės energijos mokslinių tyrimų srityje (toliau – Platesnio požiūrio susitarimas), ypač 13 ir 14.5 straipsniuose nustatytos privilegijos ir imunitetai, ir, taikant šį straipsnį, šis Protokolas laikomas svarbiu susitarimu taikant Platesnio požiūrio susitarimo 26 straipsnį.

6.

Euratomas praneša Jungtinei Karalystei, ar reikia iš dalies pakeisti ITER susitarimą, Platesnio požiūrio susitarimą arba Susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų. Visi pakeitimai, kurie turėtų poveikio Jungtinės Karalystės teisėms ar pareigoms, šiuo atžvilgiu aptariami Specialiajame dalyvavimo Sąjungos programose komitete, siekiant pritaikyti Jungtinės Karalystės dalyvavimą prie naujos padėties. Prieš Jungtinės Karalystės atžvilgiu įsigaliojant visiems pakeitimams, kurie turėtų poveikio Jungtinės Karalystės teisėms ar pareigoms, būtinas oficialus Jungtinės Karalystės sutikimas.

7.

Euratomas ir Jungtinė Karalystė gali konkrečiame susitarime susitarti, kad Sąjungoje įsisteigę juridiniai asmenys gali turėti teisę dalyvauti Jungtinės Karalystės veikloje, susijusioje su F4E vykdoma veikla.

9 straipsnis. Abipusiškumas

Šiame straipsnyje Sąjungos subjektas – bet kuris subjektas (fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kito tipo subjektas), kuris gyvena arba yra įsisteigęs Sąjungoje.

Reikalavimus atitinkantys Sąjungos subjektai gali dalyvauti Jungtinės Karalystės programose, lygiavertėse šio Protokolo 1 straipsnio [Jungtinės Karalystės dalyvavimo aprėptis] b, c ir d punktuose nurodytoms programoms, laikydamiesi Jungtinės Karalystės teisės ir taisyklių.

10 straipsnis. Intelektinė nuosavybė

1 straipsnyje [Jungtinės Karalystės dalyvavimo aprėptis] išvardytų programų ir veiklos atveju, laikydamiesi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, ypač UNPRO.1.4 straipsnio [Programos taisyklių laikymasis], Jungtinės Karalystės subjektai, dalyvaujantys programose, kurioms taikomas šis Protokolas, kiek tai susiję su dėl tokio dalyvavimo atsirandančios informacijos ir intelektinės nuosavybės priklausymu, naudojimu ir sklaida, turi lygiavertes teises ir pareigas, kaip ir Sąjungoje įsteigti subjektai, dalyvaujantys tokiose programose ir veikloje. Ši nuostata netaikoma projektų, pradėtų iki šio Protokolo taikymo, rezultatams.

II PROTOKOLO PROJEKTAS

dėl Jungtinės Karalystės galimybės gauti paslaugas, sukurtas pagal tam tikras Sąjungos programas ir veiklą, kuriose Jungtinė Karalystė nedalyvauja

1 straipsnis.

Galimybės naudotis paslaugomis aprėptis Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarime, pagrindiniuose aktuose ir kitose taisyklėse, susijusiose su atitinkamų Sąjungos programų ir veiklos įgyvendinimu, nustatytomis sąlygomis Jungtinė Karalystė gali naudotis šiomis paslaugomis:

a)

kosmoso stebėjimo ir sekimo (SST) paslaugomis, kaip apibrėžta Reglamento XXX (17) [Kosmoso reglamentas] 54 straipsnyje.

Kol įsigalios įgyvendinimo aktai, kuriais nustatomos sąlygos, pagal kurias trečiosios valstybės galės naudotis trimis viešai prieinamomis SST paslaugomis, Sprendimo 541/2014/ES 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos SST paslaugos teikiamos Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje arba iš jos veikiantiems viešiesiems ir privatiesiems erdvėlaivių savininkams bei operatoriams pagal šio sprendimo 5 straipsnio 2 dalį (arba bet kokius teisės aktus, kuriais jis pakeičiamas, su pakeitimas ar be jų).

2 straipsnis. Galimybės naudotis paslaugomis trukmė

Jungtinė Karalystė gali naudotis 1 straipsnyje nurodytomis paslaugomis visą jų galiojimo laikotarpį arba visą 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kuris yra trumpesnis.

3 straipsnis. Konkrečios naudojimosi SST paslaugomis sąlygos

Pateikus prašymą ir laikantis trečiosioms valstybėms taikomų sąlygų, pagal Reglamento XXX 8 straipsnio 1 dalį Jungtinei Karalystei suteikiama galimybė naudotis (18) to reglamento 54 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytomis viešai prieinamomis SST paslaugomis.

Galimybė Jungtinei Karalystei naudotis to pagrindinio akto 54 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytomis SST paslaugomis, kai įmanoma (19), suteikiama laikantis trečiosioms valstybėms taikomų sąlygų.

PAREIŠKIMAS DĖL SPRENDIMŲ DĖL TINKAMUMO PRIĖMIMO JUNGTINĖS KARALYSTĖS ATŽVILGIU

Šalys atkreipia dėmesį į Europos Komisijos ketinimą skubiai pradėti sprendimų dėl tinkamumo priėmimo Jungtinės Karalystės atžvilgiu procedūrą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Teisėsaugos direktyvą ir jos ketinimą tuo tikslu glaudžiai bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir institucijomis, dalyvaujančiomis atitinkamoje sprendimų priėmimo procedūroje.


(1)  Įgyvendinant šiame Pareiškime numatytus įsipareigojimus, Europos Sąjungos atžvilgiu nuorodos į Dalyves suprantamos kaip nuorodos į Europos Sąjungą, jos valstybes nares arba Europos Sąjungą ir jos valstybes nares.

(2)  Šiuo tikslu diskriminacija reiškia, kad panašios situacijos vertinamos skirtingai, o diferenciacija nėra objektyviai pateisinama.

(3)  Moksliniai tyrimai ir plėtra, kaip apibrėžta EBPO Fraskačio vadove.

(4)  [įrašyti OL nuorodą]

(5)  [įrašyti OL nuorodą]

(6)  [įrašyti OL nuorodą]

(7)  [įrašyti OL nuorodą]

(8)  [įrašyti OL nuorodą] (su pakeitimais)

(9)  Nuorodos į dalyvaujančias valstybes turi būti nustatytos atsižvelgiant į pagrindinių aktų, kai jie bus priimti, terminus.

(10)  OL L 97, 2008 4 9.

(11)  [OL L …].

(12)  [OL L …; COM(2020) 441]

(13)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (ES OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(14)  Kiti veiksmai galėtų apimti apdovanojimus, finansines priemones, JRC teikiamas technines ir (arba) mokslines paslaugas, abonementus (EBPO, „Eureka“, IPEEC, TEA ir kt.), įgaliojimo susitarimus, ekspertus (vertintojus, projektų stebėseną).

(15)  Sumos, skirtos tarptautinėms organizacijoms, būtų laikomos neintervencinėmis išlaidomis tik jei jos yra galutinės naudos gavėjos. Tai netaikoma, kai tarptautinė organizacija yra projekto koordinatorė (paskirstanti lėšas kitiems koordinatoriams).

(16)  Ši apibrėžtis pakeičiama apibrėžtimi iš teisėkūros procedūra priimamo akto, pateikiant nuorodą į šį teisėkūros procedūra priimamą aktą galutinės protokolo redakcijos išnašoje (paskutinė EIC fondo apibrėžtis programoje „Horizontas 2020“ pateikta Komisijos sprendime C(2020) 4001, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas C(2019) 5323). Jei baigiant rengti protokolą nebus su programa „Europos horizontas“ susijusios apibrėžties, apibrėžtį gali tekti peržiūrėti.

(17)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas XXX, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES [COM/2018/447 final] [OL L ...].

(18)  Tam taikoma pagrindinio akto galutinė sąlyga ir jeigu abi Šalys susitaria dėl SST paslaugos teikimo sąlygos.

(19)  Tam taikoma pagrindinio akto galutinė sąlyga ir jeigu abi Šalys susitaria dėl SST paslaugos teikimo sąlygos.


Top