EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A0609(02)

Susitarimas Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikosdėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

ST/12363/2019/INIT

OJ L 180, 9.6.2020, p. 3–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/752/oj

Related Council decision

9.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/3


SUSITARIMAS

Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikosdėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga,

ir

BALTARUSIJOS RESPUBLIKA, toliau – Baltarusija,

(toliau kartu – Šalys),

SIEKDAMOS palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių vystymui, abipusiškumo pagrindu supaprastinant vizų išdavimo tvarką Sąjungos ir Baltarusijos piliečiams;

PRIPAŽINDAMOS, kad toks vizų režimo supaprastinimas neturėtų skatinti neteisėtos migracijos, ir skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai;

ATSIŽVELGDAMOS į pagrindinius principus, kuriais reglamentuojamas Šalių bendradarbiavimas, taip pat į prievoles ir atsakomybę (įskaitant pagarbą žmogaus teisėms ir demokratijos principams), kylančius iš atitinkamų tarptautinių dokumentų, kurie joms yra taikomi;

ATSIŽVELGDAMOS į prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtus Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos Jungtinei Karalystei ir Airijai netaikomos;

ATSIŽVELGDAMOS į prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą dėl Danijos pozicijos ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos Danijos Karalystei netaikomos,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

Šio susitarimo tikslas – abipusiškumo pagrindu supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų buvimo laikotarpiui išdavimo tvarką Sąjungos ir Baltarusijos piliečiams.

2 straipsnis

Bendroji nuostata

1.   Šiuo susitarimu numatomas vizų režimo supaprastinamas Sąjungos ir Baltarusijos piliečiams taikomas tik tais atvejais, kai jiems taikomas reikalavimas gauti vizą pagal Sąjungos, Baltarusijos arba valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, šį susitarimą arba kitus tarptautinius susitarimus.

2.   Šio susitarimo nuostatose nenumatytiems klausimams, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir draudimui atvykti bei išsiuntimo priemonėms, bus taikoma Baltarusijos arba valstybių narių nacionalinė teisė arba Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)

valstybė narė – bet kuri Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airiją ir Jungtinę Karalystę;

b)

Sąjungos pilietis – valstybės narės, kaip apibrėžta a punkte, pilietis;

c)

Baltarusijos pilietis – Baltarusijos Respublikos pilietis;

d)

viza – valstybės narės arba Baltarusijos išduotas leidimas vykti tranzitu per valstybių narių arba Baltarusijos teritoriją arba atvykti numatomam buvimui joje, kurio trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

e)

teisėtai gyvenantis asmuo:

Baltarusijos atveju – Sąjungos pilietis, Baltarusijos teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę Baltarusijos teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų;

Sąjungos atveju – Baltarusijos pilietis, Sąjungos arba valstybių narių teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų;

f)

ES laissez-passer – dokumentas, kurį Sąjunga išduoda tam tikriems Sąjungos institucijų tarnautojams pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1417/2013 (1).

4 straipsnis

Kelionės tikslą patvirtinantys dokumentai

1.   Šių kategorijų Sąjungos ir Baltarusijos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą Šalį tikslui pagrįsti:

a)

oficialių delegacijų nariams, įskaitant nuolatinius tokių delegacijų narius, kurie pagal oficialų valstybei narei, Sąjungai ar Baltarusijai adresuotą kvietimą dalyvaus oficialiuose susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos kurios nors iš valstybių narių arba Baltarusijos teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos:

valstybės narės, Sąjungos ar Baltarusijos kompetentingos valdžios institucijos rašto, kuriuo patvirtinama, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo yra delegacijos narys (arba delegacijos nuolatinis narys), vykstantis į kitos Šalies teritoriją dalyvauti minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

b)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniams, vaikams, tėvams ir tėvų teises turintiems asmenims, seneliams, vaikaičiams, lankantiems Sąjungos piliečius, teisėtai gyvenančius Baltarusijoje, arba Baltarusijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybėse narėse, arba Sąjungos piliečius, gyvenančius valstybės narės, kurios piliečiai jie yra, teritorijoje, arba Baltarusijos piliečius, gyvenančius Baltarusijos teritorijoje:

priimančiojo asmens rašytinio kvietimo;

c)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

priimančiojo juridinio asmens arba įmonės, tokio juridinio asmens arba įmonės organizacijos, biuro arba filialo, Baltarusijos arba vienos iš valstybių narių valstybinės ar vietos valdžios institucijos arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų Baltarusijos arba vienos iš valstybių narių teritorijoje, organizacinių komitetų rašytinio kvietimo, patvirtinto kompetentingų valdžios institucijų pagal nacionalinės teisės aktus;

d)

vairuotojams, teikiantiems tarptautinio krovinių ir keleivių pervežimo paslaugas tarp Baltarusijos ir valstybių narių teritorijų transporto priemonėmis, registruotomis valstybėse narėse arba Baltarusijoje:

rašytinio Baltarusijos nacionalinės vežėjų įmonės ar asociacijos (sąjungos) arba valstybių narių nacionalinių vežėjų asociacijų kvietimo dėl tarptautinių pervežimų keliais, kuriame nurodomas kelionių tikslas, maršrutas, trukmė ir dažnumas;

e)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į Baltarusijos ir valstybių narių teritoriją:

Baltarusijos arba vienos iš valstybių narių geležinkelių kompetentingos organizacijos ar įmonės rašytinio kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

f)

žurnalistams ir juos lydintiems techniniams darbuotojams, einantiems profesines pareigas:

profesinės organizacijos arba prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens darbdavio išduoto pažymėjimo arba kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad atitinkamas asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas ir kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinį darbą arba kad tas asmuo yra žurnalistą lydintis techninis darbuotojas, einantis profesines pareigas;

g)

mokslo, akademinėje, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims:

priimančiosios organizacijos rašytinio kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

h)

mokiniams, studentams, aukštesnės studijų pakopos studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

priimančiojo universiteto, akademijos, instituto, kolegijos arba mokyklos rašytinio kvietimo arba pažymos dėl įtraukimo į studentų sąrašus, studento pažymėjimo arba lankytinų kursų pažymėjimo;

i)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems asmenims, einantiems profesines pareigas:

priimančiosios organizacijos, t. y. kompetentingų institucijų, valstybių narių ar Baltarusijos nacionalinių sporto federacijų arba Baltarusijos nacionalinio olimpinio komiteto ar valstybių narių nacionalinių olimpinių komitetų, rašytinio kvietimo;

j)

susigiminiavusių miestų ar kitų savivaldos institucijų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

tų miestų administracijos vadovo (mero) arba savivaldos institucijų rašytinio kvietimo;

k)

lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat prašymą pateikiančio asmens ir palaidoto asmens giminystės arba kitokio ryšio įrodymo;

l)

į laidotuves vykstantiems giminaičiams:

oficialaus dokumento, patvirtinančio mirties faktą, taip pat dokumento, kuriame nurodytas prašymą pateikiančio asmens ir mirusio asmens giminystės arba kitoks ryšys;

m)

dėl medicininių priežasčių vykstantiems asmenims ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims:

oficialaus medicinos įstaigos dokumento, patvirtinančio, kad būtina medicininė priežiūra šioje institucijoje ir būtinas lydintysis asmuo, taip pat pakankamų lėšų medicininiam gydymui apmokėti įrodymo;

n)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose Baltarusijos arba valstybių narių teritorijoje:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, kuriuo patvirtinama, kad atitinkamas asmuo dalyvauja renginyje;

o)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie vyksta mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinimo, kad asmuo yra pilietinės visuomenės organizacijos atstovas ir tokios organizacijos įsteigimo pažymėjimo iš atitinkamo registro, išduoto valstybės institucijos pagal nacionalinės teisės aktus;

p)

Baltarusijos ir Sąjungos oficialių ES tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų dalyviams:

priimančiosios organizacijos rašytinio kvietimo.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimame rašytiniame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

kviečiamojo asmens: vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, paso numeris, kelionės laikas ir tikslas, atvykimų į šalį skaičius ir reikiamais atvejais kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių vaikų vardai ir pavardės;

b)

kviečiančiojo asmens: vardas, pavardė ir adresas;

c)

kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės ar organizacijos: visas pavadinimas, adresas ir,

jei kvietimą išduoda organizacija arba įstaiga, – kvietimą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos;

jei kviečiantysis asmuo yra juridinis asmuo ar įmonė arba tokio juridinio asmens arba įmonės biuras ar filialas, registruotas valstybės narės arba Baltarusijos teritorijoje, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės arba Baltarusijos nacionalinės teisės aktus.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto Šalių teisės aktuose.

5 straipsnis

Daugkartinių vizų išdavimas

1.   Valstybių narių ir Baltarusijos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda 5 metus galiojančias daugkartines vizas šių kategorijų piliečiams:

a)

profesines pareigas atliekantiems nacionalinių ir regioninių Vyriausybių bei parlamentų nariams, konstitucinių ir aukščiausiųjų teismų teisėjams, jeigu jie šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;

b)

oficialių delegacijų nuolatiniams nariams, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Sąjungai ar Baltarusijai adresuotą kvietimą reguliariai dalyvaus susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Baltarusijos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c)

sutuoktiniams, jaunesniems nei 21 metų arba išlaikomiems vaikams, tėvams ir tėvų teises turintiems asmenims, seneliams, vaikaičiams, lankantiems Sąjungos piliečius, teisėtai gyvenančius Baltarusijos teritorijoje, arba Baltarusijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje, arba Sąjungos piliečius, gyvenančius valstybės narės, kurios piliečiai jie yra, teritorijoje, arba Baltarusijos piliečius, gyvenančius Baltarusijos teritorijoje;

d)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, reguliariai vykstantiems į Baltarusiją arba į valstybes nares.

Kai akivaizdu, kad keliauti dažnai arba reguliariai būtina arba ketinama trumpesnį laikotarpį, nukrypstant nuo šios dalies pirmo sakinio išduodama daugkartinė viza, galiojanti tik atitinkamą laikotarpį, visų pirma jei:

b punkte nurodytų asmenų atveju – nuolatinio oficialios delegacijos nario statuso galiojimo trukmė yra trumpesnė nei penkeri metai;

c punkte nurodytų asmenų atveju – teisėtai vienoje iš valstybių narių gyvenančių Baltarusijos piliečių arba teisėtai Baltarusijoje gyvenančių Sąjungos piliečių leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmė yra trumpesnė nei penkeri metai;

d punkte nurodytų asmenų atveju – verslo organizacijos atstovo statuso ar darbo sutarties galiojimo trukmė yra trumpesnė nei penkeri metai.

2.   Valstybių narių ir Baltarusijos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda vienus metus galiojančias daugkartines vizas šių kategorijų piliečiams (su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą ir pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje):

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Sąjungai ar Baltarusijai adresuotą kvietimą reguliariai dalyvaus oficialiuose susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Baltarusijos arba valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

b)

vairuotojams, teikiantiems tarptautinio krovinių ir keleivių pervežimo paslaugas tarp Baltarusijos ir valstybių narių teritorijų transporto priemonėmis, registruotomis valstybėse narėse arba Baltarusijoje;

c)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į Baltarusijos ir valstybių narių teritoriją;

d)

mokslo, akademinėje, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į Baltarusiją arba valstybes nares;

e)

studentams ir aukštesnės studijų pakopos studentams, kurie reguliariai vyksta studijų arba mokymosi tikslais, taip pat pagal mainų programas;

f)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems asmenims, einantiems profesines pareigas;

g)

susigiminiavusių miestų ir kitų savivaldos institucijų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams;

h)

asmenims, kuriems dėl medicininių priežasčių būtina reguliariai lankytis valstybėse narėse, ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims;

i)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose;

j)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į Baltarusiją arba valstybes nares mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

k)

Baltarusijos ir Sąjungos oficialių ES tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų dalyviams;

l)

žurnalistams ir juos lydintiems techniniams darbuotojams, einantiems profesines pareigas.

Kai akivaizdu, kad keliauti dažnai arba reguliariai būtina arba ketinama trumpesnį laikotarpį, nukrypstant nuo šios dalies pirmo sakinio išduodama tik atitinkamą laikotarpį galiojanti daugkartinė viza.

3.   Valstybių narių ir Baltarusijos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų asmenims išduoda nuo 2 iki 5 metų galiojančias daugkartines vizas su sąlyga, kad per praėjusius 2 metus jie pasinaudojo vienus metus galiojančia daugkartine viza laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje, išskyrus tuos atvejus, kai akivaizdu, kad keliauti dažnai arba reguliariai būtina arba ketinama trumpesnį laikotarpį, – tuomet išduodama tik atitinkamą laikotarpį galiojanti daugkartinė viza.

6 straipsnis

Prašymo išduoti vizą tvarkymo mokestis

1.   Prašymo išduoti vizą tvarkymo mokestis yra 35 EUR. Ši suma gali būti peržiūrėta šio susitarimo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Valstybės narės ir Baltarusija taiko 70 EUR mokestį už prašymų išduoti vizą tvarkymą tais atvejais, kai prašymą pateikiantis asmuo paprašė sprendimą dėl prašymo išduoti vizą priimti per dvi dienas nuo jo pateikimo ir konsulatas sutiko sprendimą priimti per dvi dienas.

3.   Nedarant poveikio 4 daliai, nuo prašymo išduoti vizą tvarkymo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys:

a)

nacionalinių ir regioninių Vyriausybių bei parlamentų nariai, Konstitucinių Teismų ir aukščiausiųjų teismų teisėjai, jeigu jie šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;

b)

oficialių delegacijų nariai, įskaitant nuolatinius oficialių delegacijų narius, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Sąjungai ar Baltarusijai adresuotą kvietimą dalyvaus oficialiuose susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Baltarusijos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvalstybinės organizacijos;

c)

artimi giminaičiai – Sąjungos piliečių, teisėtai gyvenančių Baltarusijos teritorijoje, Baltarusijos piliečių, teisėtai gyvenančių valstybių narių teritorijoje, Sąjungos piliečių, gyvenančių valstybės narės, kurios piliečiai jie yra, teritorijoje, ir Baltarusijos piliečių, gyvenančių Baltarusijos teritorijoje, sutuoktiniai, vaikai, tėvai ir tėvų teises turintys asmenys, seneliai ir vaikaičiai;

d)

mokslo, akademinėje, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;

e)

mokiniai, studentai, aukštesnių studijų pakopų studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą;

f)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems asmenims, einantiems profesines pareigas;

g)

susigiminiavusių miestų ir kitų savivaldos institucijų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams;

h)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kai vykstama mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

i)

Baltarusijos ir Sąjungos oficialių ES tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų dalyviams;

j)

neįgalieji ir, jei reikia, juos lydintys asmenys;

k)

asmenys, pateikę dokumentus, kuriais patvirtinama jų būtinybė keliauti dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo, arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį;

l)

vaikai, jaunesni nei 12 metų.

4.   Jei išduodama vizas valstybė narė ar Baltarusija bendradarbiauja su išorės paslaugų teikėju, jis gali imti aptarnavimo mokestį. Šis mokestis proporcingas išorės paslaugų teikėjo išlaidoms, patirtoms teikiant paslaugą, ir neviršija 30 EUR. Kai įmanoma, valstybė narė ir Baltarusija prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims palieka galimybę tiesiogiai teikti prašymus jų konsulatuose.

Bendradarbiaudamas su Sąjunga išorės paslaugų teikėjas vykdo veiklą laikydamasis Vizų kodekso ir visų Baltarusijos teisės aktų.

Bendradarbiaudamas su Baltarusija išorės paslaugų teikėjas vykdo veiklą laikydamasis Baltarusijos teisės aktų ir visų ES valstybių narių teisės aktų.

7 straipsnis

Prašymų išduoti vizą tvarkymo procedūrų trukmė

1.   Valstybių narių ir Baltarusijos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos priima sprendimą dėl prašymo išduoti vizą per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo dienos.

2.   Atskirais atvejais, t. y. jei prašymą reikia išnagrinėti išsamiau, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 2 arba mažiau darbo dienų.

Jei reikalaujama, kad prašymai išduoti vizą būtų pateikiami susitarus dėl susitikimo, toks susitikimas paprastai turi įvykti per dvi savaites nuo tos dienos, kai jo buvo paprašyta. Nepaisant ankstesnio sakinio, išorės paslaugų teikėjai užtikrina, kad paprastai prašymą išduoti vizą būtų galima pateikti nedelsiant.

Pagrįstais skubiais atvejais konsulatas gali leisti prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims pateikti jį nesusitarus dėl susitikimo arba susitikimas paskiriamas nedelsiant.

8 straipsnis

Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Sąjungos ar Baltarusijos piliečiai, pametę savo kelionės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems būnant Baltarusijos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš Baltarusijos arba valstybių narių teritorijos be jokios vizos arba kitokio leidimo, pateikę galiojančius asmens kelionės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną ir išduotus valstybių narių ar Baltarusijos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 straipsnis

Vizos galiojimo pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Sąjungos ir Baltarusijos piliečiams, kurie dėl force majeure arba humanitarinių priežasčių neturi galimybės išvykti iš Baltarusijos arba valstybių narių teritorijos iki jų vizoje nurodytos datos, išduotų vizų galiojimo terminas pratęsiamas nemokamai pagal Baltarusijos arba priimančiosios valstybės narės teisės aktus laikotarpiui, kuris reikalingas grįžti į valstybę, kurioje jie gyvena.

10 straipsnis

Diplomatiniai pasai ir ES laissez-passer

1.   Sąjungos piliečiai, turintys valstybių narių išduotus galiojančius biometrinius diplomatinius pasus, taip pat galiojančių ES laissez-passer turėtojai gali atvykti į Baltarusijos teritoriją, iš jos išvykti arba per ją vykti tranzitu be vizos.

2.   Baltarusijos piliečiai, turintys Baltarusijos išduotus galiojančius biometrinius diplomatinius pasus, gali atvykti į valstybių narių teritoriją, iš jos išvykti arba per ją vykti tranzitu be vizos.

3.   1 ir 2 dalyse minimi asmenys Baltarusijos teritorijoje arba valstybių narių teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

11 straipsnis

Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines Baltarusijos ir valstybių narių taisykles bei teisės aktus dėl nacionalinio saugumo ir Sąjungos taisykles dėl riboto teritorinio galiojimo vizų, Sąjungos ir Baltarusijos piliečiai gali keliauti valstybių narių ir Baltarusijos teritorijoje tuo pačiu pagrindu kaip ir Baltarusijos ir Sąjungos piliečiai.

12 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – komitetas), sudarytą iš Sąjungos ir Baltarusijos atstovų.

2.   Komiteto užduotys visų pirma yra šios:

a)

stebėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b)

siūlyti šio susitarimo pakeitimus arba papildymus;

c)

spręsti ginčus, kylančius dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Komitetas posėdžiauja prireikus vienos iš Šalių prašymu ir bent kartą per metus.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Šio susitarimo ryšys su dvišaliais valstybių narių ir Baltarusijos susitarimais

Nuo įsigaliojimo dienos šis susitarimas yra viršesnis už visų dvišalių arba daugiašalių susitarimų arba kitų sutartinių susitarimų, sudarytų tarp atskirų valstybių narių ir Baltarusijos, nuostatas tiek, kiek tokių susitarimų nuostatos gali daryti įtaką šio susitarimo taikymo sričiai arba ją keisti.

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras, ir jis įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus vienam mėnesiui po to, kai Šalys praneša viena kitai, kad pirmiau nurodytos procedūros yra baigtos.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis susitarimas įsigalioja tik Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos įsigaliojimo dieną, jei ši diena yra vėlesnė už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą.

3.   Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

4.   Šis susitarimas gali būti keičiamas raštišku Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Šalys viena kitai praneša, kad tam reikalingos vidaus procedūros yra baigtos.

5.   Kiekviena Šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai Šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi Šalis iš karto informuoja kitą Šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

6.   Kiekviena Šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai Šaliai. Šis susitarimas baigia galioti praėjus 90 dienų po tokio pranešimo dienos.

Priimta dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir baltarusių kalbomis, kiekvienas tekstas yra vienodai autentiškas.

Съставено в Брюксел на осми януари две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de enero de dos mil veinte.

V Bruselu dne osmého ledna dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende januar to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel am achten Januar zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuarikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels on the eighth day of January in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles, le huit janvier deux mille vingt.

Sastavljeno u Bruxellesu osmog siječnja godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles, addì otto gennaio duemilaventi.

Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada astotajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų sausio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év január havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, acht januari tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas, em oito de janeiro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles la opt ianuarie două mii douăzeci.

V Bruseli ôsmeho januára dvetisícdvadsať.

V Bruslju, dne osmega januarja leta dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel den åttonde januari år tjugohundratjugo.

Заключана ў горадзе Бруселi восьмага студзеня дзве тысячы дваццатага года.

Image 1


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1417/2013, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos išduodamo laissez-passer forma (ES OL L 353, 2013 12 28, p. 26).


SUSITARIMO PROTOKOLAS DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ, KURIOS TAIKO NE VISĄ ŠENGENO ACQUIS

Valstybės narės, kurioms Šengeno acquis yra privaloma, tačiau kurios dar neišduoda Šengeno vizų, laukdamos atitinkamo Tarybos sprendimo dėl šio klausimo, išduoda nacionalines vizas, kurios galioja tik jų teritorijoje.

Pagal 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 565/2014/ES (1), kuriuo nuo 2014 m. birželio 16 d. Bulgarijai, Kroatijai, Kiprui ir Rumunijai leidžiama vienodas trumpalaikes vizas, kurias turint galima atvykti du ar daugiau kartų, bei Šengeno valstybių išduotas ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi ir Šengeno valstybių narių pagal Vizų kodekso 25 straipsnio 3 dalį išduotas riboto teritorinio galiojimo vizas, taip pat Bulgarijos, Kroatijos ir Rumunijos išduotas nacionalines vizas ir leidimus gyventi vienašališkai pripažinti lygiaverčiais jų nacionalinėms vizoms ne tik tranzitui, bet ir numatomam buvimui jų teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, buvo imtasi suderintų priemonių siekiant supaprastinti Šengeno vizų ir Šengeno leidimų gyventi turėtojų tranzitą per valstybių narių, kurios dar taiko ne visą Šengeno acquis, teritoriją ir trumpą buvimą joje.


(1)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 565/2014/ES, kuriuo nustatoma supaprastinta asmenų kontrolės prie išorės sienų tvarka, grindžiama vienašališku Bulgarijos, Kroatijos, Kipro ir Rumunijos tam tikrų dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją arba buvimo joje ne ilgiau kaip 90 per bet kurį 180 dienų laikotarpį tikslu ir panaikinami sprendimai Nr. 895/2006/EB ir Nr. 582/2008/EB (ES OL L 157, 2014 5 27, p. 23).


BENDRA DEKLARACIJA

dėl Danijos

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Danijos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vizų išdavimo tvarkai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Danijos ir Baltarusijos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos šiuo susitarimu.


BENDRA DEKLARACIJA

dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Jungtinės Karalystės ir Airijos teritorijai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Jungtinės Karalystės, Airijos ir Baltarusijos valdžios institucijos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.


BENDRA DEKLARACIJA

dėl Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Sąjungos ir Šveicarijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Šveicarijos, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Baltarusijos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikių vizų režimo supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos šiuo susitarimu.


BENDRA DEKLARACIJA

dėl bendradarbiavimo kelionių dokumentų klausimais

Šalys susitaria, kad pagal 12 straipsnį įsteigtas Jungtinis komitetas stebėdamas, kaip įgyvendinamas šis susitarimas, turėtų įvertinti atitinkamų kelionės dokumentų saugumo lygio poveikį šio susitarimo veikimui. Šiuo tikslu Šalys susitaria reguliariai informuoti viena kitą apie priemones, kurių imtasi, siekiant, kad vienam asmeniui nebūtų išduodami keli kelionės dokumentai, apie priemones, kuriomis nustatomi kelionės dokumentų saugumo techniniai aspektai, ir apie priemones, susijusias su kelionės dokumentų išdavimo personalizavimo procesu.

Valstybės narės, Sąjunga ir Baltarusija, pradėdamos naudoti naujus kelionės dokumentus arba keisdamos esamus kelionės dokumentus, nedelsdamos praneš apie tai ir pateiks šių kelionės dokumentų pavyzdžius bei jų aprašymus.


BENDRA DEKLARACIJA

dėl informacijos apie trumpalaikių vizų išdavimo tvarką ir dokumentus, reikalingus teikiant prašymą išduoti trumpalaikę vizą, suvienodinimo

Pripažindamos, kad prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims svarbus skaidrumas, Šalys mano, kad reikėtų imtis atitinkamų priemonių:

prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims pateikti bendrą informaciją apie prašymo išduoti trumpalaikę vizą pateikimo tvarką ir sąlygas, taip pat apie jų galiojimą;

Sąjungai plačiai viešinti patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos Baltarusijoje turi pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys, sąrašą, priimtą 2014 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2014) 2727.

Pirmiau minėta informacija turi būti pateikiama aiškiai (konsulatų informacijos stenduose, interneto svetainėse ir kt.).


BENDRA DEKLARACIJA

dėl būtino konsulatų aprūpinimo darbuotojais, kad būtų užtikrintas veiksmingas susitarimo įgyvendinimas

Pripažindamos, kad svarbu veiksmingai įgyvendinti šį susitarimą, Šalys pabrėžia, kad būtina Šalių konsulatus tinkamai aprūpinti darbuotojais.

Atsižvelgdamos į tai, Šalys susitaria, kad pagal šio susitarimo 12 straipsnį įsteigtas Jungtinis komitetas turėtų stebėti, kaip abi Šalys įgyvendina šio susitarimo 6 straipsnio 4 dalį ir 7 straipsnį, kuriuose atitinkamai nustatoma prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų galimybė prašymą pateikti tiesiogiai konsulate ir prašymų išduoti vizą nagrinėjimo procedūrų trukmė.


Top