Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D1035

2019 m. balandžio 10 d. ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo jungtinio komiteto, sprendimas Nr. 1/2019 [2019/1035]

OJ L 167, 24.6.2019, p. 81–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1035/oj

24.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 167/81


ES IR JAPONIJOS EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMO JUNGTINIO KOMITETO

2019 m. balandžio 10 d.

SPRENDIMAS Nr. 1/2019 [2019/1035]

ES IR JAPONIJOS EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMO JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimą (toliau – ES ir Japonijos EPS), ypač į jo 22.1 straipsnio 4 dalies e punktą, 21.6 straipsnio 2 dalį ir 21.30 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal ES ir Japonijos EPS 22.1 straipsnio 4 dalies e punktą Jungtinis komitetas turi priimti savo Darbo tvarkos taisykles;

(2)

pagal 21.6 straipsnio 2 dalį Jungtinis komitetas turi nustatyti tarpininkavimo procedūrą ir

(3)

pagal 21.30 straipsnį Jungtinis komitetas turi priimti kolegijos Darbo tvarkos taisykles ir arbitrų Elgesio kodeksą,

NUSPRENDĖ:

Jungtinio komiteto Darbo tvarkos taisyklės, išdėstytos I priede;

tarpininkavimo procedūra, išdėstyta II priede;

kolegijos Darbo tvarkos taisyklės, išdėstytos III priede ir

arbitrų Elgesio kodeksas, išdėstytas IV priede,

priimami šiuo sprendimu.

Pasirašyta Tokijuje 2019 m. balandžio 10 d.

ES ir Japonijos EPS jungtinio komiteto vardu

Japonijos vardu

Taro KONO

ES vardu

Cecilia MALMSTRÖM


1 PRIEDAS

JUNGTINIO KOMITETO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS IR JAPONIJOS EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ

1 straipsnis

Sudėtis ir pirmininkas

1.   Jungtinis komitetas, įsteigtas Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo (toliau – Susitarimas) 22.1 straipsnio 1 dalimi, vykdo Susitarimo 22.1 straipsnyje nustatytas pareigas ir jam tenka atsakomybė už bendrą Susitarimo įgyvendinimą ir veikimą.

2.   Jungtinį komitetą sudaro Europos Sąjungos ir Japonijos atstovai ir, vadovaujantis Susitarimo 22.1 straipsnio 3 dalimi, jam bendrai pirmininkauja už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys ir Japonijos užsienio reikalų ministras.

3.   Pirmininkams gali atstovauti jų atitinkami paskirti asmenys, kaip nustatyta Susitarimo 22.1 straipsnio 3 dalyje. Šiose Darbo tvarkos taisyklėse visos tolesnės nuorodos į Jungtinio komiteto pirmininkus suprantamos kaip apimančios jų paskirtus asmenis.

4.   Pirmininkams gali padėti pareigūnai. Kiekvienos Šalies vardu posėdyje dalyvaujančių pareigūnų sąrašais pasikeičiama prieš kiekvieną posėdį per ryšių centrus.

5.   Pirmininkai gali bendru sutarimu nuspręsti ad hoc pagrindu kviesti stebėtojus ar nepriklausomus ekspertus.

2 straipsnis

Ryšių centrai

1.   Pagal Susitarimo 22.6 straipsnio 1 dalį paskirti ryšių centrai (toliau – ryšių centrai) koordinuoja pasirengimą Jungtinio komiteto posėdžiams ir jų organizavimą.

2.   Visas su Jungtinio komiteto darbu susijęs susirašinėjimas ir komunikacija tarp Šalių vyksta per ryšių centrus pagal Susitarimo 22.6 straipsnio 2 dalies c punktą.

3.   Ryšių centrai yra atsakingi už Jungtinio komiteto preliminarios darbotvarkės, sprendimų projektų ir rekomendacijų projektų rengimo koordinavimą, taip pat Jungtinio komiteto ir specialiųjų komitetų, darbo grupių ir kitų pagal Susitarimą įsteigtų organų susirašinėjimą ir komunikaciją.

3 straipsnis

Darbotvarkė

1.   Ryšių centrai kartu parengia kiekvieno posėdžio preliminarią darbotvarkę ir kartu su susijusiais dokumentais perduoda ją Jungtinio komiteto posėdžio dalyviams ne vėliau kaip likus 15 kalendorinėms dienoms iki posėdžio dienos.

2.   Bet kuri Šalis gali siūlyti įtraukti punktus į darbotvarkę ne vėliau kaip likus 21 kalendorinei dienai iki posėdžio dienos.

3.   Abipusiu sutarimu Šalys gali sutrumpinti 1 ir 2 dalyse nurodytus laikotarpius, kad atsižvelgtų į konkretaus atvejo aplinkybes.

4.   Jungtinis komitetas tvirtina darbotvarkę kiekvieno posėdžio pradžioje. Šalių sutarimu į darbotvarkę gali būti įtraukta ir kitų klausimų, kurie nebuvo įtraukti į preliminarią darbotvarkę.

4 straipsnis

Darbo kalba

Jeigu Šalys nenusprendžia kitaip, visas su Jungtinio komiteto darbu susijęs susirašinėjimas ir komunikacija tarp Šalių, taip pat sprendimų ir rekomendacijų rengimas ir jų svarstymai vyks anglų kalba.

5 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

1.   Jungtinio komiteto sprendimai ir rekomendacijos pagal Susitarimo 22.2 straipsnį priimami bendru sutarimu. Jie gali būti priimami taikant rašytinę procedūrą komiteto pirmininkams pasikeičiant raštais.

2.   Visiems Jungtinio komiteto sprendimams ir rekomendacijoms bus priskirtas serijos numeris, priėmimo data ir jų dalyką nurodantys pavadinimai.

6 straipsnis

Bendras protokolas

1.   Paprastai bendro protokolo projekte, be kita ko, pateikiama galutinė darbotvarkė ir diskusijų pagal kiekvieną darbotvarkės punktą santrauka.

2.   Ryšių centrai kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo posėdžio datos, parengia kiekvieno posėdžio bendro protokolo projektą.

3.   Šalys kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 70 dienų nuo posėdžio datos, raštu patvirtina bendro protokolo projektą. Protokolo projektą patvirtinus, du jo egzempliorius pasirašys ryšių centrai ir kiekviena Šalis gaus po vieną šio dokumento originalų egzempliorių. Šalys gali nuspręsti, kad elektroninių egzempliorių pasirašymas ir keitimasis jais tenkina šį reikalavimą.

7 straipsnis

Viešumas ir konfidencialumas

1.   Jei Susitarime nenustatyta kitaip arba jei Šalys nenusprendžia kitaip, Jungtinio komiteto posėdžiai nėra vieši.

2.   Kai Šalis pateikia Jungtiniam komitetui ar bet kuriam specialiajam komitetui, darbo grupei ar kitam pagal Susitarimą įsteigtam organui informaciją, kuri pagal jos įstatymus ir kitus teisės aktus laikoma konfidencialia arba saugoma nuo atskleidimo, kita Šalis tą informaciją taip pat laiko konfidencialia, kaip nustatyta Susitarimo 1.6 straipsnyje.

3.   Kiekviena Šalis prieš Jungtinio komiteto posėdį bet kuriuo tinkamu būdu gali paviešinti galutinę darbotvarkę, dėl kurios Šalys galutinai susitarė, pagal 6 straipsnį parengtą patvirtintą bendrą protokolą, jei laikomasi šio straipsnio 2 dalies. Kiekviena Šalis užtikrina, kad Jungtinio komiteto priimti sprendimai, rekomendacijos ir aiškinimai būtų paskelbiami.

8 straipsnis

Išlaidos

Kiekviena Šalis padengia visas savo išlaidas, patiriamas dėl Jungtinio komiteto posėdžių. Su posėdžių organizavimu susijusias išlaidas padengia priimančioji Šalis. Jei posėdis vyksta už Europos Sąjungos arba Japonijos ribų, Šalys abipusiu sutarimu nusprendžia dėl atsakomybės už posėdžio organizavimo išlaidas.


2 PRIEDAS

TARPININKAVIMO PROCEDŪRA

I.   Tikslas

1.

Tarpininkavimo procedūros pagal Susitarimo 21.6 straipsnį tikslas, kaip nustatyta šiame dokumente, yra padėti rasti abipusiai sutartą sprendimą laikantis išsamios ir greitos procedūros ir padedant tarpininkui.

II.   Apibrėžtys

2.

Šiame dokumente:

a)   Susitarimas– Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas;

b)   Elgesio kodeksas– Susitarimo 21.30 straipsnyje nurodytas Arbitrų elgesio kodeksas;

c)   dienos– kalendorinės dienos;

d)   Jungtinis komitetas– pagal Susitarimo 22.1 straipsnį įsteigtas Jungtinis komitetas;

e)   prašomoji Šalis– Šalis, kuriai adresuojamas prašymas pradėti tarpininkavimo procedūrą pagal Susitarimo 21.6 straipsnį;

f)   prašančioji Šalis– Šalis, kuri prašo pradėti tarpininkavimo procedūrą pagal Susitarimo 21.6 straipsnį ir

g)   Darbo tvarkos taisyklės– kolegijos Darbo tvarkos taisyklės, nurodytos Susitarimo 21.30 straipsnyje.

III.   Tarpininkavimo procedūros inicijavimas

3.

Šalis gali bet kuriuo metu prašyti pradėti tarpininkavimo procedūrą. Prašymas kitai Šaliai pateikiamas raštu. Prašymas turi būti pakankamai išsamus, kad kita Šalis aiškiai suprastų Šaliai, prašančiai pradėti tarpininkavimo procedūrą, susirūpinimą keliančius klausimus. Prašančioji Šalis savo prašyme apibūdina nagrinėjamą klausimą:

a)

nurodydama konkrečią priemonę;

b)

nurodydama įtariamą neigiamą poveikį, kurį, kaip mano prašančioji Šalis, priemonė daro arba darys Šalių tarpusavio prekybai arba investicijoms, ir

c)

paaiškindama priežastinį ryšį tarp priemonės ir neigiamo poveikio Šalių tarpusavio prekybai ir investicijoms.

4.

Paprastai tikimasi, kad Šalis, prieš teikdama rašytinį prašymą kitai Šaliai pagal 3 punktą, pasinaudos visomis susijusiomis Susitarimo nuostatomis dėl bendradarbiavimo ar konsultacijų. Patikslinama, kad prieš pradedant tarpininkavimo procedūrą nereikalaujama naudotis Susitarimo 21.5 straipsnyje nurodytomis konsultacijomis.

5.

Tarpininkavimo procedūra gali būti pradėta tik Šalims susitarus tarpusavyje, siekiant išnagrinėti galimybes pasiekti abipusiai sutartą sprendimą ir apsvarstyti visus tarpininko patarimus ir pasiūlytus sprendimus. Prašomoji Šalis prašymą palankiai apsvarsto ir priima arba atmeta raštu per 10 dienų nuo jo gavimo. Jei prašomoji Šalis nepateikia atsakymo per šį laikotarpį, laikoma, kad prašymas atmestas. Laikoma, kad prašomosios Šalies teigiamo atsakymo prašančiajai Šaliai gavimo data yra tarpininkavimo procedūros inicijavimo data.

IV.   Tarpininko atranka

6.

Šalys stengiasi susitarti dėl tarpininko ne vėliau kaip per 15 dienų nuo tarpininkavimo procedūros inicijavimo dienos.

7.

Jei Šalys nesusitaria dėl tarpininko per 6 punkte numatytą laikotarpį, bet kurios iš Šalių prašymu prašančiajai Šaliai atstovaujantis Jungtinio komiteto pirmininkas ar jo paskirtas asmuo ne vėliau kaip per penkias dienas nuo prašymo pateikimo burtais atrenka tarpininką iš pirmininkų sąrašo, sudaryto pagal Susitarimo 21.9 straipsnio 1 dalį. Prašymo kopija pateikiama kitai Šaliai.

8.

Prašančiosios Šalies pagal Susitarimo 21.25 straipsnio 1 dalį paskirta tarnyba yra atsakinga už burtų traukimo organizavimą ir Jungtinio komiteto pirmininkams iš anksto praneša apie burtų traukimo datą, laiką ir vietą. Traukiant burtus prašomajai Šaliai atstovaujantis pirmininkas gali dalyvauti arba jam gali atstovauti kitas asmuo. Taip pat gali dalyvauti abiejų Šalių atstovai. Bet kuriuo atveju burtai traukiami esant tai (toms) Šaliai (-ims), kurios dalyvauja.

9.

Jei Šalys nesusitaria kitaip, tarpininkas negali būti kurios nors iš Šalių pilietis ar dirbti kuriai nors iš Šalių.

10.

Tarpininkas nešališkai ir skaidriai padeda Šalims išsiaiškinti nagrinėjamą klausimą, įskaitant konkrečios priemonės galimą poveikį prekybai ar investicijoms, ir pasiekti abipusiai sutartą sprendimą.

11.

Tarpininkams mutatis mutandis taikomas Jungtinio komiteto pagal Susitarimo 21.30 straipsnį priimtas arbitrų Elgesio kodeksas.

V.   Tarpininkavimo procedūros taikymo taisyklės

12.

Per 10 dienų nuo tos dienos, kurią susitarta dėl tarpininko pagal 6 punktą arba jis atrinktas pagal 7 punktą, prašančioji Šalis tarpininkui ir prašomajai Šaliai raštu pateikia išsamų nagrinėjamo klausimo apibūdinimą, įskaitant tai, kaip konkreti priemonė yra ar būtų taikoma ir kokį poveikį ji daro prekybai ar investicijoms. Per 20 dienų nuo šios informacijos pristatymo prašomoji Šalis gali raštu pateikti savo pastabas dėl aprašymo. Aprašydamos problemą ar teikdamos pastabas Šalys gali teikti bet kokią, jų nuomone, svarbią informaciją.

13.

Tarpininkas gali nuspręsti dėl tinkamiausio būdo išsiaiškinti nagrinėjamą klausimą, įskaitant konkrečios priemonės galimą poveikį prekybai ar investicijoms. Visų pirma tarpininkas gali rengti Šalių susitikimus, konsultuotis su Šalimis kartu ar atskirai ir teikti papildomą Šalių prašomą pagalbą. Tarpininkas, pasikonsultavęs su Šalimis, taip pat gali prašyti atitinkamų ekspertų ir suinteresuotųjų subjektų pagalbos arba konsultacijų.

14.

Tarpininkas stengiasi patarti Šalims ir pasiūlyti joms sprendimą. Šalys gali sutikti su siūlomu sprendimu arba jį atmesti, arba susitarti dėl kitokio sprendimo. Tarpininkas nepataria ar neteikia pastabų dėl konkrečios priemonės atitikties Susitarimui.

15.

Procedūra vyksta prašomojoje Šalyje, nebent Šalys susitartų kitaip.

16.

Per 60 dienų nuo tos dienos, kurią susitarta dėl tarpininko pagal 6 punktą arba jis atrinktas pagal 7 punktą, Šalys stengiasi pasiekti abipusiai sutartą sprendimą. Jei Šalis prašo, abipusiai sutartas sprendimas priimamas Jungtinio komiteto sprendimu. Abipusiai sutarti sprendimai skelbiami viešai, nebent Šalys susitartų kitaip. Viešai paskelbtoje versijoje negali būti informacijos, kurią Šalis nurodė esant konfidencialią. Kol galutinis abipusiai sutartas sprendimas nepriimtas, Šalys gali svarstyti galimus tarpinius sprendimus.

17.

Bet kurios iš Šalių prašymu tarpininkas Šalims raštu pateikia faktinės ataskaitos projektą, kuriame trumpai aprašoma:

a)

nagrinėjamas klausimas, įskaitant konkrečios priemonės galimą poveikį prekybai ar investicijoms;

b)

taikytos procedūros;

c)

kai tinkama, Šalių, ekspertų ir suinteresuotųjų subjektų pareikštos nuomonės ir

d)

jei taikoma, bet koks abipusiai sutartas sprendimas ir tarpiniai sprendimai,

per 15 dienų nuo prašymo pateikti šią ataskaitą dienos.

Šalys gali teikti pastabas dėl faktinės ataskaitos projekto per 15 dienų nuo jos paskelbimo. Apsvarstęs Šalių pateiktas pastabas, tarpininkas per 30 dienų nuo faktinės ataskaitos projekto paskelbimo dienos raštu Šalims pateikia galutinę faktinę ataskaitą. Faktinėje ataskaitoje tarpininkas neaiškina Susitarimo.

18.

Tarpininkavimo procedūra baigiama:

a)

Šalims priėmus abipusiai sutartą sprendimą – jo priėmimo dieną;

b)

po konsultacijų su Šalimis – rašytiniu tarpininko pareiškimu, kuriame nurodoma, kad tolesni tarpininkavimo veiksmai būtų nenaudingi, – to pareiškimo dieną;

c)

Šalių abipusiu sutarimu bet kuriuo procedūros etapu – to susitarimo dieną, arba

d)

rašytiniu ir pagrįstu Šalies pareiškimu, kuris pateikiamas išnagrinėjus abipusiai sutartus sprendimus pagal tarpininkavimo procedūrą – to pareiškimo dieną.

Tarpininkavimo procedūra užbaigiama nedarant poveikio 17 punktui.

19.

Tarpininkavimo procedūrai mutatis mutandis taikomi kolegijos Darbo tvarkos taisyklių 5–9, 15–26, 33, 34 ir 42–46 punktai.

VI.   Konfidencialumas

20.

Jeigu Šalys nesusitaria kitaip ir nedarant poveikio 16 punktui, visi tarpininkavimo procedūros etapai, įskaitant patarimus ar pasiūlytus sprendimus, yra konfidencialūs. Tarpininkas ir Šalys konfidencialia laiko visą informaciją, kurią Šalis pateikė tarpininkui ar gavo iš kito šaltinio ir nurodė, kad ji yra konfidenciali. Tačiau bet kuri Šalis gali paviešinti, kad vyksta tarpininkavimo procedūra.

VII.   Ryšys su kitomis ginčų sprendimo procedūromis

21.

Tarpininkavimo procedūra nedaro poveikio Šalių teisėms ir pareigoms pagal Susitarimo 21 skyrių (Ginčų sprendimas) ar pagal ginčų sprendimo procedūrą pagal bet kurį kitą susitarimą.

22.

Taikydama kitas ginčų sprendimo procedūras pagal šį Susitarimą arba bet kokius kitus susitarimus Šalis pagrindimui nenaudoja ar neteikia kaip įrodymų toliau išvardytų dalykų ir nelaikoma, kad kolegija į juos atsižvelgia:

a)

pozicijų, kurias kita Šalis pareiškė per tarpininkavimo procedūrą, ar pagal 13 punktą surinktos informacijos;

b)

to, kad kita Šalis nurodė norinti sutikti su sprendimu dėl klausimo, dėl kurios buvo pradėta tarpininkavimo procedūra, arba

c)

tarpininko pateiktų patarimų ar pasiūlymų.

23.

Jei Šalys nesusitaria kitaip, tarpininkas negali būti arbitras ar kolegijos narys kitose ginčų sprendimo procedūrose pagal Susitarimą arba bet kurį kitą susitarimą, jei jie susiję su tuo pačiu dalyku, dėl kurio jis tarpininkavo.

VIII.   Laikotarpis

24.

Kiekvienas šioje tarpininkavimo procedūroje nurodytas laikotarpis gali būti pakeistas Šalių bendru sutarimu.

IX.   Išlaidos

25.

Kiekviena Šalis padengia savo išlaidas, susijusias su dalyvavimu tarpininkavimo procedūroje.

26.

Šalys po lygiai pasidalija išlaidas, susijusias su organizaciniais klausimais, įskaitant tarpininko atlygį ir išlaidas. Tarpininko atlygis yra lygiavertis kolegijų Darbo tvarkos taisyklių 4 punkte nustatytam arbitrų atlygiui.

3 PRIEDAS

KOLEGIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Ginčų sprendimo dalyvaujant kolegijai procedūroms pagal Susitarimo 21 skyriaus C skirsnį (Ginčų sprendimas) taikomos šios taisyklės:

I.   Apibrėžtys

1.

Šiose Darbo tvarkos taisyklėse:

a)   administracijos personalas– arbitro atveju, tai yra arbitro vadovaujami ir kontroliuojami asmenys, išskyrus padėjėjus;

b)   patarėjas– asmuo, Šalies pasamdytas patarti arba padėti tai Šaliai ginčų sprendimo dalyvaujant kolegijai procedūros tikslais, išskyrus tos Šalies atstovus;

c)   Susitarimas– Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas;

d)   arbitras– kolegijos narys;

e)   padėjėjas– asmuo, kuris arbitro nustatytomis sąlygomis atlieka tyrimus ar jam padeda;

f)   Elgesio kodeksas– Susitarimo 21.30 straipsnyje nurodytas Arbitrų elgesio kodeksas;

g)   Šalis ieškovė– Šalis, kuri prašo įsteigti kolegiją pagal Susitarimo 21.7 straipsnį;

h)   dienos– kalendorinės dienos;

i)   kolegija– pagal Susitarimo 21.7 straipsnį įsteigta kolegija;

j)   Šalis atsakovė– Šalis, kurios atžvilgiu pagal Susitarimo 21.7 straipsnį kolegijai pateiktas spręsti ginčas;

k)   procesas– kolegijoje vykstantis procesas ir

l)   Šalies atstovas– Šalies atveju yra Šalies Vyriausybės departamento, agentūros ar kito viešojo subjekto pareigūnas ar kitas asmuo ir kitas personalas, kurį Šalis paskiria savo atstovu kolegijos procedūros tikslais.

II.   Arbitrų skyrimas

2.

Šalies ieškovės pagal Susitarimo 21.25 straipsnio 1 dalį paskirta tarnyba yra atsakinga už Susitarimo 21.8 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodyto burtų traukimo organizavimą ir Jungtinio komiteto pirmininkams pakankamai iš anksto praneša apie burtų traukimo datą, laiką ir vietą. Traukiant burtus Šalies atsakovės pirmininkas gali dalyvauti arba jam gali atstovauti kitas asmuo. Taip pat gali dalyvauti abiejų Šalių atstovai. Bet kuriuo atveju burtai traukiami esant tai (toms) Šaliai (-ims), kurios dalyvauja.

3.

Šalys raštu praneša kiekvienam asmeniui, atrinktam būti arbitru pagal Susitarimo 21.8 straipsnį, apie jo paskyrimą. Kiekvienas asmuo per penkias dienas nuo tos datos, kai jis buvo informuotas apie jo paskyrimą, abiem Šalims patvirtina, kad gali eiti šias pareigas.

III.   Organizacinis posėdis

4.

Jei Šalys nesusitaria kitaip, Šalys su kolegija susitinka per septynias dienas nuo kolegijos sudarymo, kad nuspręstų dėl klausimų, kuriuos Šalys ar kolegija laiko tinkamais, be kita ko dėl:

a)

arbitrų atlygio ir atlygintinų išlaidų, kurios turi atitikti PPO standartus ir kriterijus;

b)

padėjėjams mokėtino atlygio. Jei Šalys nesusitaria kitaip, kiekvieno arbitro padėjėjui ar padėjėjams mokamo atlygio bendra suma neviršija 50 % tam arbitrui mokamo atlygio, ir

c)

proceso tvarkaraščio, kuris nustatomas atsižvelgiant į Šalies atsakovės laiko juostą.

Šiame posėdyje asmeniškai arba telefonu ar vaizdo konferencijos būdu gali dalyvauti tik arbitrai ir Šalių atstovai, kurie yra pareigūnai ar Vyriausybės departamento, įstaigos ar kito viešojo subjekto darbuotojai.

IV.   Pranešimai

5.

Visi prašymai, pranešimai, rašytiniai pareiškimai ar kiti dokumentai, kuriuos pateikė:

a)

kolegija, tuo pat metu siunčiami abiem Šalims;

b)

Šalis kolegijai – jų kopija tuo pat metu siunčiama kitai Šaliai ir

c)

Šalis kitai Šaliai – šių dokumentų kopijos atitinkamais atvejais tuo pat metu siunčiamos kolegijai.

Kai tinkama, bet kurio šioje dalyje nurodyto dokumento kopija tuo pat metu siunčiama Susitarimo 21.25 straipsnio 2 dalyje nurodytai išorės tarnybai.

6.

Pranešimas Šaliai apie bet kurį 5 punkte nurodytą dokumentą adresuojamas tos Šalies pagal Susitarimo 21.25 straipsnio 1 dalį paskirtai tarnybai.

7.

Visi 5 punkte nurodyti pranešimai siunčiami e. paštu arba, tinkamais atvejais, bet kokiomis kitomis ryšių priemonėmis, kurias naudojant registruojami išsiunčiami pranešimai. Jei neįrodyta kitaip, toks pranešimas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną.

8.

Prašyme, pranešime, rašytiniame pareiškime ar kitame su kolegijos procesu susijusiame dokumente rastos smulkios korektūros klaidos gali būti ištaisytos atsiunčiant naują dokumentą, kuriame aiškiai nurodyti pakeitimai.

9.

Jeigu paskutinė diena, kurią galima įteikti dokumentą, yra Japonijos ar Europos Sąjungos oficiali švenčių diena ar bet kuri kita diena, kurią Šalies Vyriausybės įstaigos oficialiai arba dėl force majeure nedirba, dokumentas laikomas gautu kitą darbo dieną. 4 dalyje nurodytame organizaciniame posėdyje kiekviena Šalis pateikia savo oficialių švenčių dienų ir bet kurių kitų dienų, kuriomis jos tarnybos yra oficialiai nedirba, sąrašą. Kiekviena Šalis užtikrina, kad kolegijos proceso metu tas sąrašas būtų atnaujinamas.

V.   Rašytiniai pareiškimai

10.

Šalis ieškovė ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kolegijos sudarymo dienos pateikia rašytinį pareiškimą. Šalis atsakovė atsakomąjį rašytinį pareiškimą pateikia ne vėliau kaip per 20 dienų po Šalies ieškovės rašytinio pareiškimo gavimo dienos.

VI.   Kolegijos veikimas

11.

Kolegijos pirmininkas pirmininkauja visiems posėdžiams. Kolegija gali įgalioti pirmininką priimti administracinius ir procedūrinius sprendimus.

12.

Jei Susitarimo 21 skyriuje ar šiose taisyklėse nenumatyta kitaip, kolegija veiklą gali vykdyti naudodama bet kokias priemones, įskaitant telefoninį, faksimilinį ar kompiuterinį ryšį.

13.

Kilus procedūriniam klausimui, kuris nepatenka į Susitarimo 21 skyriaus, šių taisyklių ar arbitrų Elgesio kodekso, nurodyto 21.30 straipsnyje, taikymo sritį, kolegija, pasitarusi su Šalimis, gali patvirtinti tinkamą procedūrą, kuri atitinka minėtas nuostatas.

14.

Kolegija, pasitarusi su Šalimis, gali pakeisti bet kurį laikotarpį, išskyrus nustatytą Susitarimo 21 skyriuje, ir atlikti kitus procedūrinius ar administracinius proceso koregavimus. Konsultuodamasi su Šalimis ji raštu informuoja Šalis apie siūlomą pakeitimą ar koregavimą ir jo priežastį.

VII.   Posėdžiai

15.

Vadovaudamasis pagal 4 punktą nustatytų tvarkaraščiu ir pasitaręs su Šalimis ir kitais arbitrais, kolegijos pirmininkas nustato posėdžio datą ir laiką.

16.

Jei Šalys nesusitaria kitaip, Šalis, kurioje vyksta posėdis pagal Susitarimo 21.15 straipsnio 2 dalį:

a)

nustato posėdžio vietą ir apie tai informuoja kolegijos pirmininką ir

b)

atsako už posėdžio logistinį administravimą.

17.

Jei Šalys nesusitaria kitaip, nedarant poveikio 46 punktui, Šalys dalijasi išlaidas, susijusias su posėdžio logistiniu administravimu.

18.

Kolegijos pirmininkas raštu laiku informuoja Šalis ir, kai tinkama, Susitarimo 21.25 straipsnio 2 dalyje nurodytą išorės tarnybą apie posėdžio datą, laiką ir vietą. Šią informaciją viešai paskelbia Šalis, kurioje vyksta posėdis, arba, kai tinkama, Susitarimo 21.25 straipsnio 2 dalyje nurodyta išorės tarnyba, nebent posėdis yra uždaras.

19.

Paprastai turėtų būti rengiamas tik vienas posėdis. Jei ginčas yra susijęs su ypatingai sudėtingais klausimais, kolegija savo iniciatyva arba bet kurios iš Šalių prašymu, pasikonsultavusi su Šalimis, gali surengti papildomų posėdžių. Kiekvienam papildomam posėdžiui mutatis mutandis taikomos 15–18 punktai.

20.

Visi arbitrai dalyvauja visame posėdyje.

21.

Nepaisant to, ar posėdis viešas, ar ne, jame gali dalyvauti šie asmenys:

a)

Šalių atstovai;

b)

patarėjai;

c)

padėjėjai ir administracijos personalas;

d)

vertėjai žodžiu bei raštu ir kolegijos teismo referentai ir

e)

ekspertai, dėl kurių sprendimą priima kolegija pagal Susitarimo 21.17 straipsnio 2 dalį.

22.

Ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki posėdžio dienos kiekviena Šalis įteikia kolegijai asmenų, kurie posėdyje tos Šalies vardu pateiks žodinius argumentus ar žodinius pareiškimus ir kitų atstovų ir patarėjų, kurie dalyvaus posėdyje, pavardžių sąrašą.

23.

Užtikrindama, kad Šaliai ieškovei ir Šaliai atsakovei pateikiant argumentus ir priešinius argumentus būtų skirta tiek pat laiko, kolegija posėdžius rengia taip:

Argumentai

a)

Šalies ieškovės argumentai ir

b)

Šalies atsakovės argumentai.

Priešiniai argumentai

a)

Šalies ieškovės atsakymas ir

b)

Šalies atsakovės prieštaravimas.

24.

Posėdžio metu Kolegija gali bet kada pateikti klausimus bet kuriai Šaliai.

25.

Kolegija pasirūpina, kad posėdžio protokolas būtų parengtas ir įteiktas Šalims kuo greičiau po posėdžio. Šalys gali pateikti pastabų dėl protokolo, o kolegija gali į tas pastabas atsižvelgti.

26.

Per 10 dienų nuo posėdžio dienos kiekviena Šalis gali pateikti papildomą rašytinį pareiškimą dėl bet kurio posėdžio metu kilusio klausimo.

VIII.   Svarstymai

27.

Kolegijos svarstymuose gali dalyvauti tik arbitrai. Nepaisant pirmesnio sakinio, kolegija gali leisti svarstymų metu dalyvauti padėjėjams.

IX.   Klausimai raštu

28.

Kolegija bet kuriuo proceso metu gali vienai ar abiem Šalims pateikti klausimus raštu. Visų vienai Šaliai pateiktų klausimų kopijos pateikiamos kitai Šaliai.

29.

Atsakymo į kolegijos pateiktus klausimus kopiją kiekviena Šalis pateikia kitai Šaliai. Per penkias dienas nuo atsakymo kopijos gavimo dienos Šaliai suteikiama galimybė raštu pateikti pastabų dėl kitos Šalies atsakymo.

X.   Arbitrų pakeitimas

30.

Keičiant arbitrus pagal Susitarimo 21.11 straipsnį mutatis mutandis taikomas 21.8 straipsnis.

31.

Jei Šalis mano, kad arbitras nesilaiko Elgesio kodekso reikalavimų ir dėl šios priežasties turėtų būti pakeistas, per 15 dienų nuo momento, kai ji gavo pakankamai įrodymų, kad arbitras pažeidė Elgesio kodekso reikalavimus, ta Šalis apie tai praneša kitai Šaliai.

32.

Jei Šalis mano, kad arbitras, išskyrus pirmininką, nesilaiko Elgesio kodekso reikalavimų, Šalys konsultuojasi ir, jei susitaria, atrenka naują arbitrą pagal 30 punktą.

Jei Šalys nesutaria, ar reikia pakeisti arbitrą, bet kuri iš Šalių gali prašyti šį klausimą perduoti spręsti kolegijos pirmininkui, kurio sprendimas yra galutinis.

Jei, gavęs tokį prašymą, pirmininkas nustato, kad arbitras nesilaiko Elgesio kodekso reikalavimų, naujas arbitras atrenkamas pagal 30 punktą.

33.

Jei Šalis mano, kad kolegijos pirmininkas nesilaiko Elgesio kodekso reikalavimų, Šalys konsultuojasi ir, jei susitaria, atrenka naują pirmininką pagal 30 punktą.

Jei Šalys nesutaria, ar reikia pakeisti pirmininką, bet kuri Šalis gali prašyti šį klausimą perduoti spręsti dviem likusiems arbitrams. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo pristatymo arbitrai nusprendžia, ar reikia pakeisti kolegijos pirmininką. Jų sprendimas dėl būtinybės pakeisti pirmininką yra galutinis.

Jei arbitrai nustato, kad pirmininkas nesilaiko Elgesio kodekso reikalavimų, naujas pirmininkas atrenkamas pagal 30 punktą.

34.

Kolegijos procesas sustabdomas laikotarpiui, reikalingam 30–33 punktuose numatytoms procedūroms vykdyti.

XI.   Konfidencialumas

35.

Jei Šalis kolegijai pateikia savo rašytinių pareiškimų konfidencialų variantą, ji kitos Šalies prašymu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo to prašymo dienos taip pat pateikia nekonfidencialų tų pareiškimų variantą, kurį būtų galima skelbti viešai. Nė viena šių taisyklių nuostata Šaliai neužkertamas kelias viešai paskelbti savo pareiškimų, jeigu juose neatskleidžiama ta informacija, kurią kita Šalis nurodė esant konfidencialią. Jei Šalies pareiškimuose ir argumentuose yra konfidencialios informacijos, kolegija rengia uždarus posėdžius. Jei posėdžiaujama uždarai, kolegija ir Šalys užtikrina kolegijos posėdžio konfidencialumą.

XII.    Ex parte ryšiai

36.

Kolegija nesusitinka ar nesusisiekia su Šalimi, jeigu nedalyvauja kita Šalis.

37.

Arbitras su viena iš Šalių arba abiem Šalimis neaptarinėja jokio proceso aspekto, jeigu nedalyvauja kiti arbitrai.

XIII.    Amicus curiae pareiškimai

38.

Jei Šalys per tris dienas nuo kolegijos sudarymo dienos nesusitaria kitaip, kolegija gali priimti savo iniciatyva teikiamus rašytinius Susitarimo 21.17 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų, nepriklausomų nuo Šalių Vyriausybių, pareiškimus, jeigu jie gaunami per 10 dienų nuo kolegijos sudarymo dienos.

39.

Pareiškimai turi būti glausti ir jokiu būdu ne ilgesni kaip 15 puslapių (su dvigubais tarpais) ir tiesiogiai susiję su kolegijos svarstomais faktiniais ar teisiniais klausimais. Pareiškimuose pateikiamas jį pateikusio asmens aprašymas, be kita ko:

a)

jei tai fizinis asmuo – jo pilietybė ir

b)

jei tai juridinis asmuo – jo įsisteigimo vieta, veiklos pobūdis, teisinis statusas, bendrieji tikslai ir finansavimo šaltinis.

Bet kuris asmuo savo pareiškime nurodo, kokie jo interesai procese. Pareiškimai surašomi Šalių pasirinktomis kalbomis pagal šių Darbo tvarkos taisyklių 42 ir 43 punktus.

40.

Kolegija savo ataskaitoje išvardija visus pagal 38 ir 39 punktus gautus pareiškimus. Kolegija neprivalo savo ataskaitoje atsižvelgti į šiuose pareiškimuose pateiktus argumentus. Tie pareiškimai pateikiami Šalims, kad šios galėtų pateikti pastabų. Kolegija atsižvelgia į pastabas, kurias Šalys jai pateikia per 10 dienų.

XIV.   Skubūs atvejai

41.

Susitarimo 21 skyriuje nurodytais skubos atvejais kolegija, pasikonsultavusi su Šalimis, kai tinkama, koreguoja šiose taisyklėse nurodytus laikotarpius. Apie tokius pakeitimus kolegija praneša Šalims.

XV.   Kalba ir vertimas

42.

Vykstant Susitarimo 21.5 straipsnyje nurodytoms konsultacijoms ir ne vėliau nei įvyksta 4 punkte nurodytas organizacinis posėdis, Šalys siekia susitarti dėl bendros kolegijos proceso darbo kalbos. Kiekviena Šalis ne vėliau kaip per 90 dienų nuo dienos, kurią Jungtinis komitetas priima šias Darbo tvarkos taisykles pagal Susitarimo 22.1 straipsnio 4 dalies f punktą, pateikia kitai Šaliai kalbų, kurioms teikia pirmenybę, sąrašą. Tame sąraše turi būti bent viena PPO darbo kalba.

43.

Jei Šalims nepavyksta susitarti dėl bendros darbo kalbos, kiekviena Šalis rašytinius pareiškimus teikia savo pasirinkta kalba, tuo pačiu metu pateikdama jų vertimą į vieną iš PPO darbo kalbų, apie kurią kita Šalis atitinkamai praneša pagal 42 punktą. Už žodinio bylos nagrinėjimo organizavimą atsakinga Šalis atitinkamais atvejais pasirūpina žodinių pareiškimų vertimu į tą pačią PPO darbo kalbą.

44.

Kolegijos tarpinė ir galutinė ataskaitos rengiamos bendra darbo kalba. Jeigu Šalys nėra sutarusios dėl bendros darbo kalbos, kolegijos tarpinė ir galutinė ataskaitos turi būti parengtos 43 punkte nurodytomis PPO darbo kalbomis.

45.

Šalis gali pateikti pastabų dėl pagal šias taisykles parengtų dokumentų vertimo tikslumo.

46.

Jei būtinas Šalies pareiškimų raštu ir žodžiu vertimas į atitinkamą PPO darbo kalbą, ta Šalis padengia su juo susijusias išlaidas.

4 PRIEDAS

ARBITRŲ ELGESIO KODEKSAS

I.   Apibrėžtys

1.

Šiame Elgesio kodekse:

a)   administracijos personalas– arbitro atveju, tai yra arbitro vadovaujami ir kontroliuojami asmenys, išskyrus padėjėjus;

b)   Susitarimas– Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas;

c)   arbitras– kolegijos narys;

d)   padėjėjas– asmuo, kuris arbitro nustatytomis sąlygomis atlieka tyrimus ar jam padeda;

e)   kandidatas– asmuo, kurio pavardė yra Susitarimo 21.9 straipsnyje nurodytame arbitrų sąraše;

f)   kolegija– pagal Susitarimo 21.7 straipsnį įsteigta kolegija ir

g)   procesas– kolegijoje vykstantis procesas.

II.   Elgesio kodekso pateikimas

2.

Šalys šį Elgesio kodeksą pateikia kiekvienam kandidatui tuo metu, kai jo pavardė įtraukiama į Susitarimo 21.9 straipsnyje nurodytą sąrašą.

III.   Svarbiausi principai

3.

Kiekvienas kandidatas ir arbitras laikosi tinkamo elgesio normų pagal šį Elgesio kodeksą, kad būtų išlaikytas ginčų sprendimo mechanizmo nepriklausomumas ir nešališkumas.

IV.   Pareiga atskleisti informaciją

4.

Prieš sutikdamas būti paskirtas arbitru, kandidatas, kurio prašoma eiti arbitro pareigas, atskleidžia informaciją apie interesus, ryšius ar dalykus, kurie gali paveikti jo nepriklausomumą ar nešališkumą arba pagrįstai sukelti netinkamo elgesio ar šališkumo įspūdį proceso metu. Todėl kandidatas deda visas pagrįstas pastangas, kad išsiaiškintų minėtus interesus, ryšius ir dalykus, įskaitant finansinius interesus, profesinius interesus arba darbo ar šeimos interesus.

5.

Informacijos atskleidimo pagal 4 punktą pareiga yra nuolatinė ir taip pat taikoma arbitrui jam sutikus eiti pareigas. Proceso metu arbitras Šalims raštu atskleidžia visą naują informaciją, susijusią su pareiga pagal 4 punktą, kai tik apie ją sužino.

6.

Posėdžio metu paisoma šių informacijos atskleidimo reikalavimų ir asmens privatumo.

V.   Pareigų vykdymas

7.

Sutikęs būti paskirtas, arbitras sutinka atlikti savo pareigas ir jas visos kolegijos procedūros metu vykdo kruopščiai, greitai, sąžiningai ir stropiai.

8.

Arbitras nagrinėja tik per kiekvieną procesą iškeltus ir sprendimui priimti reikalingus klausimus, ir šios nagrinėjimo pareigos neperleidžia jokiam kitam asmeniui.

9.

Arbitras nepalaiko su kolegijos proceso metu nagrinėjamais klausimais susijusių ex parte ryšių.

VI.   Nepriklausomumas ir nešališkumas

10.

Arbitras yra nepriklausomas ir nešališkas, vengia tiesioginių ir netiesioginių interesų konfliktų, jam nedaro įtakos asmeniniai interesai, išorinis spaudimas, politiniai sumetimai, visuomenės protestai ir lojalumas Šaliai ar kritikos baimė, taip pat jis vengia sukelti netinkamo elgesio ar šališkumo įspūdį.

11.

Arbitras nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neprisiima jokių pareigų ir nesiekia jokios naudos, jeigu tai kokiu nors būdu darytų įtaką arba atrodytų, kad gali daryti įtaką tinkamam jo pareigų vykdymui.

12.

Arbitras nesinaudoja priklausymu kolegijai, kad patenkintų asmeninius ar privačius interesus, ir vengia veiksmų, kurie galėtų sukelti įspūdį, kad kiti asmenys gali jį kaip nors paveikti.

13.

Arbitras neleidžia, kad buvę ar esami finansiniai, verslo, profesiniai, asmeniniai, šeimos ar socialiniai ryšiai ar įsipareigojimai paveiktų jo elgesį arba nuomonę.

14.

Arbitras vengia užmegzti ryšius ar įgyti finansinių interesų, kurie gali paveikti jo nešališkumą arba dėl kurių gali kilti pagrįstų abejonių dėl jo elgesio arba šališkumo.

15.

Buvęs arbitras vengia veiksmų, kurie gali daryti įspūdį, jog vykdydamas pareigas jis buvo šališkas arba galėjo turėti naudos dėl kolegijos, kurios nariu jis buvo, sprendimo.

VII.   Konfidencialumas

16.

Arbitrai niekada neatskleidžia neviešos informacijos, susijusios su kolegijos, į kurią jis paskirtas, procedūra ar gautos kolegijos procedūros metu. Arbitras niekada nesinaudoja tokia informacija, kad įgytų asmeninės naudos, suteiktų naudos kitiems arba pakenktų kitų asmenų interesams.

17.

Arbitrai neatskleidžia kolegijos sprendimų ar jų dalių, nebent sprendimas yra paskelbtas viešai.

18.

Arbitras niekada neatskleidžia kolegijos svarstymų ar jokio arbitro nuomonės, taip pat nedaro pareiškimų dėl kolegijos procedūros, į kurią jis paskirtas, ar dėl tokios procedūros metu nagrinėtų ginčo klausimų.

19.

Buvusiam arbitrui toliau taikomos 16–18 punktuose nustatytos pareigos.

VIII.   Kitos pareigos

20.

Kandidatas arba arbitras kuo anksčiau ir konfidencialiai pateikia su faktiniais ar galimais šio Elgesio kodekso pažeidimais susijusią informaciją abiem Šalims apsvarstyti.

21.

Arbitras imasi visų pagrįstų ir tinkamų priemonių užtikrinti, kad jo padėjėjas ir administracijos personalas būtų susipažinę su šio Elgesio kodekso III, IV, VI ir VII dalyse arbitrams nustatytomis pareigomis ir jų laikytųsi.

22.

Kiekvienas arbitras registruoja kolegijos procedūrai skirtą laiką ir savo išlaidas, taip pat savo padėjėjų laiką ir išlaidas, ir pateikia galutinę jų ataskaitą.

Top