EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018A0525(01)

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų

OJ L 129, 25.5.2018, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/760/oj

Related Council decision
Related Council decision

25.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/3


Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų

A.   Europos Sąjungos laiškas

Gerb. pone (-ia),

turiu garbės priminti apie 2017 m. balandžio 5 d. baigtas Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės (toliau – Šalys) derybas dvišalės prekybos žemės ūkio produktais klausimais.

Pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau – EEE susitarimas) 19 straipsnį Europos Komisija ir Norvegijos vyriausybė pradėjo naują derybų dėl prekybos žemės ūkio produktais etapą, siekdamos lengvatinės, abipusės ir bendros naudos pagrindu toliau palaipsniui liberalizuoti Šalių tarpusavio prekybą žemės ūkio produktais. Derybos vyko reikiama tvarka, tinkamai atsižvelgiant į Šalių atitinkamos žemės ūkio politikos pokyčius ir aplinkybes, įskaitant dvišalės prekybos pokyčius ir prekybos su kitais prekybos partneriais sąlygas.

Šiuo laišku patvirtinu, kad derybų rezultatai tokie:

1.

Norvegija įsipareigoja netaikyti muitų šio susitarimo I priede išvardytiems Europos Sąjungos kilmės produktams.

2.

Norvegija įsipareigoja nustatyti tarifines kvotas šio susitarimo II priede išvardytiems Europos Sąjungos kilmės produktams.

3.

Europos Sąjunga įsipareigoja netaikyti muitų šio susitarimo III priede išvardytiems Norvegijos kilmės produktams.

4.

Europos Sąjunga įsipareigoja nustatyti tarifines kvotas šio susitarimo IV priede išvardytiems Norvegijos kilmės produktams.

5.

Susitarimo I–IV prieduose išvardyti tarifiniai kodai yra nuo 2017 m. sausio 1 d. Šalims taikomi tarifiniai kodai.

6.

Jei ateityje bus įgyvendinamas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas dėl žemės ūkio, tai neturės poveikio esamoms tarifinėms kvotoms, taikomoms 2011 m. balandžio 15 d. Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais (toliau – 2011 m. susitarimas) II priede nurodytam 600 t kiaulienos, 800 t paukštienos ir 900 t jautienos importui į Norvegiją. Todėl 2011 m. susitarimo 7 punktas yra išbraukiamas.

7.

Dėl papildomos tarifinės kvotos, taikomos 1 200 t sūrio ir varškės importui į Norvegiją, Šalys susitaria, kad 700 t bus administruojama aukciono būdu, o 500 t – taikant licencijų sistemą.

8.

Šalys toliau dės pastangas, kad būtų konsoliduotos visos dvišalės nuolaidos (tos, kurios jau galioja, ir tos, kurios nurodytos šiame susitarime) iš naujo pasikeisdamos laiškais; jais turėtų būti pakeisti esami dvišaliai žemės ūkio susitarimai.

9.

Prekių kilmės taisyklės šio susitarimo I–IV prieduose nurodytų nuolaidų taikymo tikslais yra nustatytos 1992 m. gegužės 2 d. Susitarimo pasikeičiant laiškais (toliau – 1992 m. susitarimas) IV priede. Tačiau vietoj 1992 m. susitarimo IV priedo priedėlio taikomas EEE susitarimo 4 protokolo II priedas.

10.

Šalys užtikrins, kad jų viena kitai taikomos nuolaidos nebūtų pažeidžiamos.

11.

Šalys susitaria užtikrinti, kad tarifinės kvotos būtų administruojamos taip, kad produktai būtų importuojami reguliariai, o sutartas kiekis galėtų būti faktiškai importuotas.

12.

Šalys sutinka reguliariai keistis informacija apie produktus, kuriais prekiaujama, tarifinių kvotų administravimą, kainas ir visa kita naudinga informacija, susijusia su jų atitinkamomis vidaus rinkomis ir šių derybų rezultatų įgyvendinimu.

13.

Bet kurios Šalies prašymu bet kuriuo su derybų rezultatų įgyvendinimu susijusiu klausimu bus rengiamos konsultacijos. Jei kils su įgyvendinimu susijusių sunkumų, šios konsultacijos bus surengtos kuo skubiau, kad būtų priimtos reikiamos taisomosios priemonės.

14.

Šalys dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą pagal EEE susitarimo 19 straipsnį toliau stengtis laipsniškai liberalizuoti prekybą žemės ūkio produktais. Todėl Šalys sutinka po dvejų metų vėl persvarstyti prekybos žemės ūkio produktais sąlygas, kad išnagrinėtų nuolaidų taikymo galimybes.

15.

Jeigu į Europos Sąjungą būtų priimta daugiau valstybių, Šalys įvertins poveikį dvišalei prekybai, siekdamos dvišales lengvatas suderinti taip, kad nenutrūktų buvę Norvegijos ir stojančiųjų šalių lengvatinės prekybos srautai.

Šis susitarimas įsigalioja trečio mėnesio po to, kai deponuojamas paskutinis patvirtinimo dokumentas, pirmą dieną.

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad Jūsų vyriausybė sutinka su tuo, kas pirmiau išdėstyta.

Reiškiu Jums didelę pagarbą.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel,

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

I PRIEDAS

BEMUITIS EUROPOS SĄJUNGOS KILMĖS PRODUKTŲ IMPORTAS Į NORVEGIJĄ

Norvegijos muitų tarifo kodas

Produktų apibūdinimas

01.01.2100

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai; arkliai; grynaveisliai veisliniai gyvuliai

01.01.2902

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai; kiti arkliai; sveriantys mažiau nei 133 kg

01.01.2908

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai; kiti arkliai; kiti

02.07.4300

Naminių paukščių, nurodytų 01.05 pozicijoje, mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti; ančių; riebiosios kepenėlės, šviežios arba atšaldytos;

02.07.5300

Naminių paukščių, nurodytų 01.05 pozicijoje, mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti; žąsų; riebiosios kepenėlės, šviežios arba atšaldytos;

05.06.9010

Kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti, be riebalų, paprastai apdoroti (bet neišpjauti pagal formą), apdoroti rūgštimi ar deželatinizuoti; šių produktų milteliai ir atliekos; kiti; skirti pašarams

05.11.9911

Gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje; nugaišę gyvūnai, priskiriami 1 arba 3 skirsniui, netinkami vartoti žmonių maistui; kiti; žmonėms vartoti netinkami kraujo miltai; skirti pašarams

05.11.9930

Gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje; nugaišę gyvūnai, priskiriami 1 arba 3 skirsniui, netinkami vartoti žmonių maistui; kiti; mėsa ir kraujas; skirti pašarams

05.11.9980

Gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje; nugaišę gyvūnai, priskiriami 1 arba 3 skirsniui, netinkami vartoti žmonių maistui; kiti; kiti; skirti pašarams

06.02.1021

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena; neįsišakniję auginiai ir ūgliai; auginiai, skirti daigynams arba sodininkystei, išskyrus žaliuosius augalus laikotarpiu nuo gruodžio 15 d. iki balandžio 30 d.; begonijos, visų rūšių, Campanula isophylla, Eupharboria pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Hibiscus, Kalanchoe ir svyrančiosios petunijos (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana)

06.02.1024

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena; neįsišakniję auginiai ir ūgliai; auginiai, skirti daigynams arba sodininkystei, išskyrus žaliuosius augalus laikotarpiu nuo gruodžio 15 d. iki balandžio 30 d.; pelargonijos

06.02.9032

kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena; kiti; su šaknimis dirvožemyje arba kitoje maitinamojoje terpėje; kiti vazoniniai augalai arba metiniai augalai, įskaitant dekoratyviniais tikslais naudojamus vaisių ir daržovių augalus; žalieji vazoniniai augalai laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki gruodžio 14 d.; Asplenium, Begonia x rex-cultorum Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Rader-machera, Stereo-spermum, Syngonium ir X-Fatshedera, taip pat, kai importuojami maišytose augalų grupėse

ex ex 07.08.2009  (1)

Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos; pupelės; šviežios arba atšaldytos pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.), išskyrus žaliąsias pupeles, šparagines pupeles, vaškines pupeles ir daržines pupeles

07.09.9930

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos: kitos; kitos; saldieji kukurūzai; skirti pašarams

ex ex 07.10.2209  (1)

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), užšaldytos; ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos; pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.); išskyrus žaliąsias pupeles, šparagines pupeles, vaškines pupeles ir daržines pupeles.

07.11.5100

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais); grybai ir trumai; pievagrybiai (Agaricus genties)

07.11.5900

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais); grybai ir trumai; kiti

07.14.3009

Maniokai, marantos, salepai, topinambai, batatai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti; sago palmės šerdys. Dioskorėjos (Dioscorea spp.), netinkamos pašarams

ex ex 07.14.4000  (1)

Maniokai, marantos, salepai, topinambai, batatai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti; sago palmės šerdys. Kolokazijos (Colocasia spp.)

07.14.5009

Maniokai, marantos, salepai, topinambai, batatai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti; sago palmės šerdys. Ksantosomos (Xanthosoma spp.), netinkamos pašarams

08.11.2011

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; gervuogės, šilkmedžio vaisiai ar ilgavaisės gervuogės

08.11.2012

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių; baltieji arba raudonieji serbentai

08.11.2013

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių; agrastai

08.11.2092

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; kiti; gervuogės, šilkmedžio vaisiai ar ilgavaisės gervuogės

08.11.2094

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; kiti; baltieji arba raudonieji serbentai

08.11.2095

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; kiti; agrastai

08.12.1000

Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais); vyšnios

10.08.5000

Grikiai, soros ir kanarėlių lesalas (strypainio sėklos); kiti javai; bolivinės balandos (Chenopodium quinoa)

11.09.0010

Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas; skirtas pašarams

12.12.2910

Saldžiavaisių pupmedžių vaisiai, jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, cukriniai runkeliai ir cukranendrės, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti; vaisių kauliukai ir branduoliai, taip pat kiti augaliniai produktai (įskaitant neskrudintas Cichorium intybus sativum rūšies trūkažolių šaknis), dažniausiai vartojami žmonių maistui, nenurodyti kitoje vietoje; jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai; kiti; skirti pašarams

17.02.2010

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė; klevų cukrus ir klevų sirupas; skirti pašarams

20.08.9300

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje; kiti, įskaitant mišinius, išskyrus priskiriamus 2008.1900 subpozicijai; spanguolės (Vaccinium macrocarpon, Vaccinum oxycoccus, Vaccinium vitis-idaea)

20.09.8100

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių; bet kurių kitų vienos rūšies vaisių arba daržovių sultys; spanguolių (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

ex ex 20.09.8999

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių; bet kurių kitų vienos rūšies vaisių arba daržovių sultys; kitos, kitos, kitos, mėlynių sultys arba koncentratas

22.06

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus, sakė); fermentuotų gėrimų mišiniai, taip pat fermentuotų gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai, nenurodyti kitoje vietoje

23.03.1012

Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos, cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos ir alaus gamybos atliekos; krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos; skirtos pašarams; iš bulvių.

II PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS KILMĖS PRODUKTŲ IMPORTO Į NORVEGIJĄ TARIFINĖS KVOTOS

Norvegijos muitų tarifo kodas

Produkto apibūdinimas

Konsoliduotosios tarifinės kvotos (metinis kiekis tonomis)

Iš kurių papildomos kvotos (1)

Pagal tarifinę kvotą importuojamų produktų muito norma (NOK/kg)

 

Galvijų mėsa, šviežia arba atšaldyta

2 500

1 600

0

02.01.1000

Skerdenos ir skerdenų pusės

02.01.2001

„Kompensuoti“ ketvirčiai, t. y. vienu metu pateikiami to paties gyvūno priekiniai ir užpakaliniai ketvirčiai

02.01.2002

Kiti priekiniai ketvirčiai

02.01.2003

Kiti užpakaliniai ketvirčiai

02.01.2004

Išpjovos „pistola“

 

Galvijų mėsa, užšaldyta

 

 

 

02.02.1000

Skerdenos ir skerdenų pusės

02.02.2001

„Kompensuoti“ ketvirčiai, t. y. vienu metu pateikiami to paties gyvūno priekiniai ir užpakaliniai ketvirčiai

02.02.2002

Kiti priekiniai ketvirčiai

02.02.2003

Kiti užpakaliniai ketvirčiai

02.02.2004

Išpjovos „pistola“

 

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

300 (2)

300 (2)

15

02.03.1904

Šoninės (su raumenų sluoksneliais) ir jų dalys; su kaulais.

 

Naminių paukščių, nurodytų 01.05 pozicijoje, mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

Gallus domesticus rūšies paukščių (vištų ir gaidžių);

950

150

0

02.07.1100

skerdenėlės, nesukapotos į dalis, šviežios arba atšaldytos

02.07.1200

skerdenėlės, nesukapotos į dalis, užšaldytos

02.07.2400

Kalakutų;

skerdenėlės, nesukapotos į dalis, šviežios arba atšaldytos

02.07.2500

skerdenėlės, nesukapotos į dalis, užšaldytos

02.07.4401

Ančių, švieži arba atšaldyti;

krūtinėlės ir jų dalys

200

100

30

 

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti (vytinti) arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

Kiaulių mėsos; kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais;

600 (3)

200 (3)

0

02.10.1101

kurių sudėtyje kaulai sudaro ne mažiau kaip 15 % masės

02.10.1109

Kita (kaulai sudaro mažiau kaip 15 % masės

02.10.1900

Kita (išskyrus kumpius, mentes ir jų dalis arba šonines ir jų gabalus, su kaulais)

04.06

Sūriai ir varškė

8 400

1 200

0

ex ex 06.02.9043  (4)

06.02.9044

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena

Kiti; vazoniniai augalai arba metiniai augalai, žydėjimo būsenoje;

20 mln. NOK

12 mln. NOK

0

06.02.9031

Žalieji vazoniniai augalai; nuo gegužės 1 d. iki gruodžio 14 d. (5)

7 mln. NOK

3 mln. NOK

0

 

Salotos (Lactuca sativa) ir trūkažolės (Cichorium spp.), šviežios arba atšaldytos

Sėjamosios salotos gūžinis varietetas;

nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.;

500 (6)

100 (6)

0

07.05.1112

Sveikos

07.05.1119

Kitos

10.05.9010

Kukurūzai

Skirti pašarams

15 000

5 000

0

16.01.0000

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

600

200

0

III PRIEDAS

BEMUITIS NORVEGIJOS KILMĖS PRODUKTŲ IMPORTAS Į EUROPOS SĄJUNGĄ

KN kodas

Kombinuotosios nomenklatūros aprašymas

0101 21 00

Gyvi arkliai, grynaveisliai veisliniai gyvuliai

0101 29 10

Gyvi arkliai, išskyrus skerstinus grynaveislius veislinius gyvulius

0101 29 90

Gyvi arkliai, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius, išskyrus skerstinus

0207 43 00

Riebiosios ančių kepenėlės, šviežios arba atšaldytos

0207 53 00

Riebiosios žąsų kepenėlės, šviežios arba atšaldytos

ex 0506 90 00

Kaulai ir ragų šerdys, šių produktų milteliai ir atliekos, neapdoroti, be riebalų, deželatinizuoti ar paprastai apdoroti (išskyrus oseiną ir kaulus, apdorotus rūgštimi ir išpjautus pagal formą), skirti gyvūnų pašarams

ex 0511 99 85

Gyvūnų pašarams skirti kraujo miltai, netinkami vartoti žmonių maistui

ex 0511 99 85

Gyvūnų pašarams skirta mėsa ir kraujo miltai, netinkami vartoti žmonių maistui

ex 0511 99 85

Kiti gyvūnų pašarams skirti gyvūniniai produktai, nenurodyti ar neįtraukti kitoje vietoje, netinkami vartoti žmonių maistui (išskyrus gaminius iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių; nugaišę gyvūnai, priskiriami 3 skirsniui; kraujas; mėsa; gyvūninės kilmės gamtinės pintys; galvijų sperma

ex 0602 10 90

Visų rūšių Begonia, Campanula isophylla, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe ir svyrančiųjų petunijų (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) neįsišakniję auginiai, skirti daigynams arba sodininkystei [išskyrus žaliuosius augalus laikotarpiu nuo gruodžio 15 d. iki balandžio 30 d.]

ex 0602 10 90

Pelargonium neįsišakniję auginiai, skirti daigynams arba sodininkystei [išskyrus žaliuosius augalus laikotarpiu nuo gruodžio 15 d. iki balandžio 30 d.]

ex 0602 90 99

Asplenium, Begonia x rex-cultorum, Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium ir X-Fatshedera, pateikiami kaip žalieji vazoniniai augalai laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki gruodžio 14 d.

ex 0708 20 00

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.), gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos, išskyrus žaliąsias pupeles, šparagines pupeles, vaškines pupeles ir daržines pupeles

ex 0709 99 60

Gyvūnų pašarams skirti cukriniai kukurūzai, švieži arba atšaldyti

ex 0710 22 00

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.), nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje, užšaldytos, išskyrus žaliąsias pupeles, šparagines pupeles, vaškines pupeles ir daržines pupeles

0711 51 00

Konservuoti pievagrybiai (Agaricus genties), netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui

0711 59 00

Konservuoti pievagrybiai (išskyrus Agaricus genties) ir trumai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui

ex 0714 30 00

Dioskorėjos (Dioscorea spp.), neskirtos gyvūnų pašarams, šviežios, atšaldytos, užšaldytos arba džiovintos, supjaustytos griežinėliais arba nesupjaustytos, granuliuotos arba negranuliuotos

ex 0714 40 00

Kolokazijos (Colocasia spp.), neskirtos gyvūnų pašarams, šviežios, atšaldytos, užšaldytos arba džiovintos, supjaustytos griežinėliais arba nesupjaustytos, granuliuotos arba negranuliuotos

ex 0714 50 00

Ksantosomos (Xanthosoma spp.), neskirtos gyvūnų pašarams, šviežios, atšaldytos, užšaldytos arba džiovintos, supjaustytos griežinėliais arba nesupjaustytos, granuliuotos arba negranuliuotos

ex 0811 20 11

Gervuogės, šilkmedžio vaisiai ar ilgavaisės gervuogės, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės

ex 0811 20 19

Gervuogės, šilkmedžio vaisiai ar ilgavaisės gervuogės, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis neviršija 13 % masės

0811 20 51

Raudonieji serbentai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos nepridėta nei cukraus, nei kitų saldiklių

0811 20 59

Gervuogės ir šilkmedžio vaisiai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldytos, į kurias nepridėta nei cukraus, nei kitų saldiklių

ex 0811 20 90

Ilgavaisės gervuogės, baltieji serbentai ir agrastai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos nepridėta nei cukraus, nei kitų saldiklių

0812 10 00

Konservuotos vyšnios, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui

1008 50 00

Bolivinės balandos (Chenopodium quinoa)

ex 1109 00 00

Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas, skirtas gyvūnų pašarams

ex 1212 29 00

Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, skirti gyvūnų pašarams, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti

ex 1702 20 10

Klevų cukrus, kurio būvis kietas, į kurį pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų, neskirtas gyvūnų pašarams

ex 1702 20 90

Klevų cukrus (išskyrus kieto būvio, į kurį pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų) ir gyvūnų pašarams skirtas klevų sirupas

2008 93

Spanguolės (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), paruoštos arba konservuotos kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio

2009 81

Nefermentuotos spanguolių (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea) sultys, į kurias nepridėta alkoholio ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

ex 2009 89

Nefermentuotos mėlynių sultys arba koncentratas, į kuriuos nepridėta alkoholio ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

2206

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus, sakė); fermentuotų gėrimų mišiniai, taip pat fermentuotų gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai, nenurodyti kitoje vietoje

ex 2303 10 90

Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos iš bulvių, skirtos gyvūnų pašarams

2302 50

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito javų arba ankštinių augalų apdorojimo liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos:

ankštinių augalų

ex 2309 90 31

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip 10 % masės, kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės, išskyrus šunų arba kačių ėdalą, supakuotą į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, ir išskyrus žuvims skirtą pašarą

IV PRIEDAS

NORVEGIJOS KILMĖS PRODUKTŲ IMPORTO Į EUROPOS SĄJUNGĄ TARIFINĖS KVOTOS

KN kodas

Kombinuotojoje nomenklatūroje pateikiamas apibūdinimas

Konsoliduotosios tarifinės kvotos (metinis kiekis tonomis)

Iš kurių papildomos kvotos sudaro (7)

Muitas pagal tarifinę kvotą (EUR/kg)

0207 14 30

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti:

 

Gallus domesticus rūšies paukščių (vištų ir gaidžių)

 

Skerdenėlių dalys su kaulais, užšaldytos

 

Sveiki sparneliai su plongaliais arba be jų

550

550

0

0207 14 70

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti:

 

Gallus domesticus rūšies paukščių (vištų ir gaidžių)

 

Kitos skerdenėlių dalys su kaulais, užšaldytos

150

150

0

0204

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

500

0

0

0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti (vytinti) arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

0404 10

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

1 250

1 250

0

0404 10 02

Išrūgų ir pakeistų savybių išrūgų miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38) ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

3 150

3 150

0

0603 19 70

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, išskyrus rožes, gvazdikus, gegužraibes (orchidėjas), chrizantemas, lelijas (Lilium spp.), kardelius ir vėdrynus

500 000 EUR

500 000 EUR

0

1602

Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

300

300

0

2005 20 20

Supjaustytos plonais griežinėliais bulvės, virtos riebaluose arba keptos, sūdytos arba nesūdytos, su prieskoniais arba be prieskonių, sandariai supakuotos, tinkamos iš karto vartoti maistui

350

150

0

2309 90 96

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams; kiti

200

200

0

3502 20

Albuminai (įskaitant dviejų arba daugiau išrūgų baltymų koncentratus, kurių sudėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip 80 % sausojo produkto masės), albuminatai ir kiti albuminų dariniai:

pieno albuminas (laktalbuminas), įskaitant dviejų arba daugiau išrūgų baltymų koncentratus

500

500

0

B.   Norvegijos Karalystės laiškas

Gerb. pone (-ia),

turiu garbės pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

„turiu garbės priminti apie 2017 m. balandžio 5 d. baigtas Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės (toliau – Šalys) derybas dvišalės prekybos žemės ūkio produktais klausimais.

Pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau – EEE susitarimas) 19 straipsnį Europos Komisija ir Norvegijos vyriausybė pradėjo naują derybų dėl prekybos žemės ūkio produktais etapą, siekdamos lengvatinės, abipusės ir bendros naudos pagrindu toliau palaipsniui liberalizuoti Šalių tarpusavio prekybą žemės ūkio produktais. Derybos vyko reikiama tvarka, tinkamai atsižvelgiant į Šalių atitinkamos žemės ūkio politikos pokyčius ir aplinkybes, įskaitant dvišalės prekybos pokyčius ir prekybos su kitais prekybos partneriais sąlygas.

Šiuo laišku patvirtinu, kad derybų rezultatai tokie:

1.

Norvegija įsipareigoja netaikyti muitų šio susitarimo I priede išvardytiems Europos Sąjungos kilmės produktams.

2.

Norvegija įsipareigoja nustatyti tarifines kvotas šio susitarimo II priede išvardytiems Europos Sąjungos kilmės produktams.

3.

Europos Sąjunga įsipareigoja netaikyti muitų šio susitarimo III priede išvardytiems Norvegijos kilmės produktams.

4.

Europos Sąjunga įsipareigoja nustatyti tarifines kvotas šio susitarimo IV priede išvardytiems Norvegijos kilmės produktams.

5.

Susitarimo I–IV prieduose išvardyti tarifiniai kodai yra nuo 2017 m. sausio 1 d. Šalims taikomi tarifiniai kodai.

6.

Jei ateityje bus įgyvendinamas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas dėl žemės ūkio, tai neturės poveikio esamoms tarifinėms kvotoms, taikomoms 2011 m. balandžio 15 d. Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais (toliau – 2011 m. susitarimas) II priede nurodytam 600 t kiaulienos, 800 t paukštienos ir 900 t jautienos importui į Norvegiją. Todėl 2011 m. susitarimo 7 punktas yra išbraukiamas.

7.

Dėl papildomos tarifinės kvotos, taikomos 1 200 t sūrio ir varškės importui į Norvegiją, Šalys susitaria, kad 700 t bus administruojama aukciono būdu, o 500 t – taikant licencijų sistemą.

8.

Šalys toliau dės pastangas, kad būtų konsoliduotos visos dvišalės nuolaidos (tos, kurios jau galioja, ir tos, kurios nurodytos šiame susitarime) iš naujo pasikeisdamos laiškais; jais turėtų būti pakeisti esami dvišaliai žemės ūkio susitarimai.

9.

Prekių kilmės taisyklės šio susitarimo I–IV prieduose nurodytų nuolaidų taikymo tikslais yra nustatytos 1992 m. gegužės 2 d. Susitarimo pasikeičiant laiškais (toliau – 1992 m. susitarimas) IV priede. Tačiau vietoj 1992 m. susitarimo IV priedo priedėlio taikomas EEE susitarimo 4 protokolo II priedas.

10.

Šalys užtikrins, kad jų viena kitai taikomos nuolaidos nebūtų pažeidžiamos.

11.

Šalys susitaria užtikrinti, kad tarifinės kvotos būtų administruojamos taip, kad produktai būtų importuojami reguliariai, o sutartas kiekis galėtų būti faktiškai importuotas.

12.

Šalys sutinka reguliariai keistis informacija apie produktus, kuriais prekiaujama, tarifinių kvotų administravimą, kainas ir visa kita naudinga informacija, susijusia su jų atitinkamomis vidaus rinkomis ir šių derybų rezultatų įgyvendinimu.

13.

Bet kurios Šalies prašymu bet kuriuo su derybų rezultatų įgyvendinimu susijusiu klausimu bus rengiamos konsultacijos. Jei kils su įgyvendinimu susijusių sunkumų, šios konsultacijos bus surengtos kuo skubiau, kad būtų priimtos reikiamos taisomosios priemonės.

14.

Šalys dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą pagal EEE susitarimo 19 straipsnį toliau stengtis laipsniškai liberalizuoti prekybą žemės ūkio produktais. Todėl Šalys sutinka po dvejų metų vėl persvarstyti prekybos žemės ūkio produktais sąlygas, kad išnagrinėtų nuolaidų taikymo galimybes.

15.

Jeigu į Europos Sąjungą būtų priimta daugiau valstybių, Šalys įvertins poveikį dvišalei prekybai, siekdamos dvišales lengvatas suderinti taip, kad nenutrūktų buvę Norvegijos ir stojančiųjų šalių lengvatinės prekybos srautai.

Šis susitarimas įsigalioja trečio mėnesio po to, kai deponuojamas paskutinis patvirtinimo dokumentas, pirmą dieną.“

Turiu garbės patvirtinti, kad Norvegijos Karalystė pritaria šio rašto turiniui.

Reiškiu Jums didelę pagarbą.

Utferdiget i Brussel,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Għar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


(1)  Šie produktai importuojami be muito. Tačiau Norvegija pasilieka teisę pradėti taikyti muitą, jei produktai importuojami pašarams.

(1)  Laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir per pirmuosius Susitarimo taikymo metus prireikus pro rata. Papildomos kvotos turi būti pridėtos prie esamų kvotų, dėl kurių susitarta pagal ankstesnius ES ir Norvegijos susitarimus.

(2)  Laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(3)  Kiekis nurodytas importuojamiems kumpiams su kaulais. Kumpiams be kaulų taikomas perskaičiavimo koeficientas 1,15.

(4)  Išimtis taikoma šiems augalams: Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescens, Begonia x hiemalis, Begonia elatior, Campanula, Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Hibiscus, Kalanchoe, Pelargonium, Primula ir Saintpaulia.

(5)  Taikoma šiems augalams: Condiaeum, Croton, Dieffenbachia, Epipremnum, Scindapsus aureum, Hedera, Nephrolepis, Peperomia obtusifolia, Peperomia rotundifolia, Schefflera, Soleirolia ir Helxine, taip pat, kai importuojami maišytose augalų grupėse.

(6)  Galutinio naudotojo kriterijai: perdirbimo pramonė.

(7)  Laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir pirmaisiais Susitarimo taikymo metais prireikus – pro rata. Papildomos kvotos pridedamos prie esamų kvotų, dėl kurių susitarta pagal ankstesnius ES ir Norvegijos susitarimus.


Top