EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016A0316(01)

Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo * stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

OL L 71, 2016 3 16, p. 3–321 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/342/oj

Related Council decision
Related Council decision
Related Council decision
Related Council decision

16.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/3


Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo (*)

STABILIZACIJOS IR ASOCIACIJOS SUSITARIMAS

EUROPOS SĄJUNGA (toliau – Sąjunga arba ES) bei EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA (toliau – Euratomas)

ir

KOSOVAS (*),

toliau kartu – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į tvirtus Šalių ryšius ir bendras vertybes, jų norą sustiprinti tuos ryšius ir sukurti glaudžius bei ilgalaikius santykius, pagrįstus savitarpiškumu ir abipusiais interesais, kurie turėtų sudaryti sąlygas Kosovui toliau stiprinti ir plėtoti santykius su ES;

ATSIŽVELGDAMOS į šio susitarimo svarbą stabilizacijos ir asociacijos procesui (toliau – SAP) Vakarų Balkanų šalyse, į jo svarbą kuriant ir stiprinant stabilią Europą, grindžiamą bendradarbiavimu, kurio pagrindas yra ES;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad ES, laikydamasi regioninės perspektyvos, yra pasirengusi imtis konkrečių veiksmų įgyvendinti Kosovo europinę perspektyvą ir užtikrinti suartėjimą su ES integruodama Kosovą į Europos politinę ir ekonominę erdvę, skatindama Kosovo dalyvavimą SAP, kad būtų tenkinami atitinkami kriterijai bei SAP sąlygos, jeigu bus sėkmingai įgyvendintas šis susitarimas, visų pirma regioninį bendradarbiavimą reglamentuojančios nuostatos; šis procesas padės siekti Kosovo europinės perspektyvos įgyvendinimo ir suartėjimo su ES pažangos, jeigu tam bus palankios objektyvios aplinkybės ir Kosovas tenkins 1993 m. birželio 21–22 d. Kopenhagoje vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime nustatytus kriterijus ir minėtas sąlygas;

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą deramomis priemonėmis prisidėti prie Kosovo ir viso regiono politinio, ekonominio ir institucinio stabilizavimo kuriant pilietinę visuomenę ir skatinant demokratiją, stiprinant institucijas ir vykdant viešojo administravimo reformas, skatinant regioninės prekybos integraciją bei stiprinant ekonominį bendradarbiavimą, plataus pobūdžio bendradarbiavimą, įskaitant teisingumo ir vidaus reikalų srityse, taip pat didinant saugumą;

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą užtikrinti didesnes politines ir ekonomines laisves, kurios yra šio susitarimo pagrindas, taip pat gerbti žmogaus teises, įskaitant mažumoms ir pažeidžiamoms grupėms priklausančių asmenų teises;

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą stiprinti teisinės valstybės, gero valdymo ir demokratijos principais pagrįstas institucijas skatinant daugiapartinę sistemą ir laisvus bei sąžiningus rinkimus;

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą laikytis Jungtinių Tautų Chartijos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO), visų pirma 1975 m. Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos baigiamojo akto (toliau – Helsinkio baigiamasis aktas) ir 1990 m. Paryžiaus chartijos dėl naujos Europos, principų;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS Šalių įsipareigojimą vykdyti tarptautines prievoles, visų pirma, bet ne tik susijusias su žmogaus teisių apsauga ir asmenų, priklausančių mažumoms ir pažeidžiamoms grupėms, apsauga, ir šiuo atžvilgiu atkreipdamos dėmesį į Kosovo įsipareigojimą laikytis atitinkamų tarptautinių dokumentų;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS visų pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų teisę grįžti, jų teisę saugoti savo nuosavybę ir kitas susijusias žmogaus teises;

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą laikytis laisvosios rinkos ekonomikos ir darnaus vystymosi principų ir į ES pasirengimą prisidėti prie ekonominių reformų Kosove;

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą vykdyti laisvąją prekybą laikantis atitinkamų Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) nustatytų principų, kurie turi būti taikomi skaidriai ir nediskriminuojant;

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą toliau plėtoti nuolatinį politinį dialogą abiem Šalims svarbiais klausimais, įskaitant regioninius aspektus;

ATSIŽVELGDAMOS į svarbą, kurią Šalys teikia kovai su organizuotu nusikalstamumu bei korupcija ir bendradarbiavimo kovos su terorizmu srityje stiprinimui laikantis ES acquis, taip pat neteisėtos migracijos prevencijai, tuo pat metu remiant judumą teisėtomis ir saugiomis sąlygomis;

ĮSITIKINUSIOS, kad šiuo susitarimu bus sukurtos naujos sąlygos ekonominiams Šalių tarpusavio santykiams, visų pirma prekybos ir investicijų plėtrai – esminiams ekonomikos pertvarkymo ir modernizavimo veiksniams;

ATSIŽVELGDAMOS į Kosovo įsipareigojimą savo atitinkamų sričių teisės aktus derinti su ES teisės aktais ir veiksmingai juos įgyvendinti,

ATSIŽVELGDAMOS į ES norą ryžtingai remti reformos įgyvendinimą ir taikyti visas turimas bendradarbiavimo ir techninės, finansinės bei ekonominės pagalbos priemones įgyvendinant tam skirtą išsamią daugiametę orientacinę programą, jei tam bus palankios objektyvios aplinkybės;

PABRĖŽDAMOS, kad šiuo susitarimu nekeičiamos pozicijos dėl statuso ir kad jis atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos;

PABRĖŽDAMOS, kad Sąjungos įsipareigojimai ir bendradarbiavimas, kurie bus vykdomi pagal šį susitarimą, yra susiję tik su sritimis, kurioms taikoma ES acquis arba esama Sąjungos politika;

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ į tai, kad priimant Kosovo valdžios institucijų pagal šį susitarimą išduotus dokumentus gali būti taikomos Europos Sąjungos valstybių narių (toliau – valstybės narės) vidaus procedūros,

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ į tai, kad šiuo metu vyksta derybos dėl Transporto bendrijos sukūrimo su Vakarų Balkanų šalimis,

PRIMINDAMOS 2000 m. Zagrebo aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriame buvo paraginta toliau stiprinti santykius vykdant SAP bei stiprinti regioninį bendradarbiavimą,

PRIMINDAMOS, kad 2003 m. birželio 19 ir 20 d. Salonikuose posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba sustiprino SAP kaip ES ir Vakarų Balkanų šalių tarpusavio santykių politinį pagrindą ir kad susitikime buvo pabrėžta Vakarų Balkanų šalių integracijos į ES perspektyva atsižvelgiant į kiekvienos iš jų reformų pažangą ir nuopelnus,

PRIMINDAMOS Kosovo įsipareigojimus, prisiimtus pagal 2006 m. gruodžio 19 d. Bukarešte pasirašytą Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą, kuris sudarytas siekiant stiprinti regiono gebėjimą pritraukti investicijų ir jo integravimosi į pasaulio ekonomiką perspektyvą, jei tam bus palankios objektyvios aplinkybės,

SIEKDAMOS glaudžiau bendradarbiauti kultūros srityje ir plėtoti keitimąsi informacija,

PABRĖŽDAMOS, kad jei Šalys nuspręstų pagal šį susitarimą sudaryti specialius susitarimus laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės srityje, kuriuos ES turėtų sudaryti pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinę dalį, tokių būsimų specialių susitarimų nuostatos nebūtų privalomos Jungtinei Karalystei ir (arba) Airijai, nebent ES kartu su Jungtine Karalyste ir (arba) Airija, remdamosi jų ankstesniais dvišaliais santykiais, tuo pačiu metu Kosovui praneštų, kad tokių būsimų specialių susitarimų nuostatos Jungtinei Karalystei ir (arba) Airijai kaip ES valstybėms narėms tampa privalomos pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės. Bet kokios paskesnės ES vidaus priemonės, kurios pagal minėtą V antraštinę dalį turėtų būti priimtos šiam susitarimui įgyvendinti, nebūtų privalomos Jungtinei Karalystei ir (arba) Airijai, nebent jos praneštų apie savo pageidavimą dalyvauti įgyvendinant tokias priemones arba joms pritarti pagal Protokolą Nr. 21. Taip pat pabrėždamos, kad tokiems būsimiems specialiems susitarimams arba tokioms paskesnėms ES vidaus priemonėms būtų taikomas prie tų Sutarčių pridėtas Protokolas Nr. 22 dėl Danijos pozicijos,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1.   Sudaroma ES ir Kosovo asociacija.

2.   Šios asociacijos tikslai:

a)

remti Kosovo pastangas stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę;

b)

prisidėti prie politinio, ekonominio bei institucinio stabilumo Kosove ir prie regiono stabilizavimo;

c)

sukurti tinkamas sąlygas politiniam dialogui, kad Šalys galėtų plėtoti glaudžius politinius tarpusavio santykius;

d)

remti Kosovo pastangas plėtoti ekonominį ir tarptautinį bendradarbiavimą, jei tam bus palankios objektyvios aplinkybės, be kita ko, derinant Kosovo teisės aktus su ES teisės aktais;

e)

remti Kosovo pastangas galutinai pereiti prie veikiančios rinkos ekonomikos;

f)

skatinti darnius ekonominius santykius ir laipsniškai kurti ES ir Kosovo laisvosios prekybos zoną;

g)

skatinti regioninį bendradarbiavimą visose srityse, kurioms taikomas šis susitarimas.

2 straipsnis

Nė vienas iš šiame susitarime, įskaitant jo priedus ir protokolus, vartojamų terminų, formuluočių arba apibrėžčių nereiškia, kad ES pripažįsta Kosovą kaip nepriklausomą valstybę arba kad atskiros valstybės narės pripažįsta tokį Kosovo statusą, jei anksčiau to nėra padariusios.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIEJI PRINCIPAI

3 straipsnis

Pagarba demokratijos principams ir žmogaus teisėms, kaip paskelbta 1948 m. Jungtinių Tautų Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir apibrėžta 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Helsinkio baigiamajame akte bei Paryžiaus chartijoje dėl naujos Europos, pagarba tarptautinės teisės principams, įskaitant visapusišką bendradarbiavimą su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (toliau – TBTBJ), ir teisinės valstybės bei rinkos ekonomikos principų, kaip nurodyta Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Bonos konferencijos dėl ekonominio bendradarbiavimo dokumente, laikymasis yra ES ir Kosovo politikos pagrindas ir esminiai šio susitarimo elementai.

4 straipsnis

Kosovas įsipareigoja be jokios diskriminacijos laikytis tarptautinės teisės ir tarptautinių dokumentų, visų pirma, bet ne tik susijusių su žmogaus ir pagrindinių teisių apsauga bei mažumų grupėms priklausančių asmenų apsauga.

5 straipsnis

Kosovas įsipareigoja toliau siekti regimo ir tvaraus santykių su Serbija pagerėjimo ir veiksmingai bendradarbiauti su įkurta bendros saugumo ir gynybos politikos misija, kaip išsamiau apibrėžta 13 straipsnyje. Šie įsipareigojimai laikomi pagrindiniais šio susitarimo principais ir jais pagrįsta Šalių tarpusavio santykių ir bendradarbiavimo plėtotė. Jeigu Kosovas šių įsipareigojimų nesilaikytų, ES gali imtis priemonių, kurias ji mano esant tinkamomis, įskaitant viso šio susitarimo arba jo dalies sustabdymą.

6 straipsnis

Šalys dar kartą patvirtina, kad asmenys, atsakingi už visai tarptautinei bendruomenei susirūpinimą keliančius sunkiausius nusikaltimus, neturėtų likti nenubausti ir kad jų baudžiamasis persekiojimas turėtų būti užtikrintas vidaus ir tarptautinėmis priemonėmis.

Šiuo požiūriu Kosovas įsipareigoja visų pirma visapusiškai bendradarbiauti su TBTBJ ir jo funkcijas perėmusiu teismu, taip pat pagal tarptautinės teisės normas atliekant visus kitus tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą.

Kosovas taip pat įsipareigoja laikytis Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto ir imtis būtinų vidaus priemonių jam įgyvendinti.

7 straipsnis

Regioninio bendradarbiavimo ir gerų kaimyninių santykių plėtotė, pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, yra SAP pagrindas. Šis susitarimas sudaromas ir įgyvendinamas pagal SAP ir grindžiamas Kosovo laimėjimais.

8 straipsnis

Kosovas įsipareigoja toliau skatinti bendradarbiavimą bei gerus kaimyninius santykius regione, įskaitant atitinkamą asmenų, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimo abipusių lengvatų lygį, taip pat abiem Šalims svarbių įvairių sričių projektų, įskaitant teisinės valstybės srities, vystymą. Šis įsipareigojimas yra pagrindinis Šalių tarpusavio santykių ir bendradarbiavimo plėtotės veiksnys, padedantis didinti regiono stabilumą.

9 straipsnis

Asociacija įgyvendinama laipsniškai ir galutinai sukuriama per dešimties metų laikotarpį.

Pagal 126 straipsnį įsteigta Stabilizacijos ir asociacijos taryba (toliau – SAT) kasmet peržiūri, kaip įgyvendinamas šis susitarimas ir kaip Kosovas priima ir įgyvendina teisines, administracines, institucines ir ekonomines reformas. Ši peržiūra vykdoma atsižvelgiant į preambulę ir laikantis bendrųjų šio susitarimo principų. Peržiūra atitinka pagal SAP sukurtus mechanizmus, visų pirma SAP pažangos ataskaitą.

Remdamasi šia peržiūra SAT rengs rekomendacijas ir gali priimti sprendimus.

Jeigu per peržiūrą nustatoma tam tikrų sunkumų, gali būti pasitelkti šiame susitarime nustatyti ginčų sprendimo mechanizmai.

Ne vėliau kaip penktaisiais metais nuo šio susitarimo įsigaliojimo SAT atlieka išsamią šio susitarimo įgyvendinimo peržiūrą. Remdamasi šia peržiūra SAT įvertina Kosovo padarytą pažangą ir gali priimti sprendimus dėl tolesnės asociacijos proceso eigos. Panašių veiksmų SAT imasi prieš baigiantis dešimtiesiems metams nuo šio susitarimo įsigaliojimo. Remdamasi peržiūros rezultatais SAT gali priimti sprendimą pratęsti pirmoje pastraipoje nustatytą laikotarpį ne ilgiau kaip penkeriems metams. Jeigu SAT tokių sprendimų nepriima, šis susitarimas toliau įgyvendinamas, kaip jame numatyta.

Minėta peržiūra netaikoma laisvam prekių judėjimui, kurio konkretus tvarkaraštis pateiktas IV antraštinėje dalyje.

10 straipsnis

Šis susitarimas visiškai atitinka susijusias PPO susitarimų nuostatas, visų pirma 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXIV straipsnio ir Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) V straipsnio nuostatas, ir šių nuostatų laikomasi jį įgyvendinant.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

POLITINIS DIALOGAS

11 straipsnis

1.   Šalių politinis dialogas toliau plėtojamas pagal šį susitarimą. Politiniu dialogu skatinamas ir įtvirtinamas ES ir Kosovo suartėjimas ir juo prisidedama kuriant glaudžius Šalių solidarumo ryšius ir naujas bendradarbiavimo formas.

2.   Politiniu dialogu visų pirma turi būti skatinama:

a)

Kosovo dalyvavimas tarptautinėje demokratinėje bendruomenėje, jeigu tam bus palankios objektyvios aplinkybės;

b)

Kosovo europinės perspektyvos įgyvendinimo ir suartėjimo su ES pažanga, atsižvelgiant į regiono europinę perspektyvą, remiantis individualiais nuopelnais ir atsižvelgiant į Kosovo įsipareigojimus pagal šio susitarimo 5 straipsnį;

c)

didesnė konvergencija su tam tikromis bendros užsienio ir saugumo politikos priemonėmis, visų pirma ES priimtomis ribojamosiomis priemonėmis, taikomomis trečiosioms šalims, fiziniams ar juridiniams asmenims ar nevalstybiniams subjektams, be kita ko, keičiantis atitinkama informacija, ypač klausimais, galinčiais turėti Šalims didelį poveikį;

d)

veiksmingas, įtraukus ir atstovaujamasis regioninis bendradarbiavimas ir Vakarų Balkanų šalių gerų kaimyninių santykių plėtotė.

12 straipsnis

Šalys palaiko dialogą kitais politikos klausimais, kurie patenka į šio susitarimo taikymo sritį.

13 straipsnis

1.   Politiniu dialogu ir dialogu politikos klausimais, kai tinkama, prisidedama prie Kosovo ir Serbijos santykių normalizavimo.

2.   Kaip numatyta 5 straipsnyje, Kosovas įsipareigoja toliau siekti regimo ir tvaraus santykių su Serbija pagerėjimo. Vykstant šiam procesui užtikrinama, kad abi šalys galėtų toliau savarankiškai siekti integracijos į Europą, išvengdamos padėties, kai viena galėtų trukdyti kitos pastangoms, ir kad laipsniškai būtų visapusiškai normalizuoti Kosovo ir Serbijos santykiai sudarant teisiškai privalomą susitarimą, pagal kurį abi šalys galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis ir vykdyti savo įsipareigojimus.

3.   Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Kosovas nuolat:

a)

sąžiningai įgyvendina visus susitarimus, pasiektus palaikant dialogą su Serbija;

b)

visapusiškai paiso įtraukaus regioninio bendradarbiavimo principų;

c)

palaikydamas dialogą ir siekdamas kompromiso sprendžia kitus neišspręstus klausimus, remdamasis praktiškais ir tvariais sprendimais, ir bendradarbiauja su Serbija būtinais techniniais ir teisiniais klausimais;

d)

veiksmingai bendradarbiauja su įkurta bendros saugumo ir gynybos politikos misija ir aktyviai prisideda prie visapusiško ir nevaržomo misijos įgaliojimų visoje Kosovo teritorijoje vykdymo.

4.   SAT reguliariai peržiūri šio proceso pažangą ir gali priimti sprendimus ir teikti rekomendacijas šiuo klausimu. Stabilizacijos ir asociacijos komitetas gali padėti vykdyti šį procesą pagal 129 straipsnį.

14 straipsnis

1.   Politinis dialogas ir dialogas politikos klausimais iš esmės vyksta SAT, kuri yra bendrai atsakinga už visus klausimus, kuriuos Šalys jai gali pateikti.

2.   Bet kurios iš Šalių prašymu šie dialogai taip pat gali vykti:

a)

prireikus rengiant Kosovui atstovaujančių vyresniųjų pareigūnų ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir (arba) Komisijos atstovo susitikimus;

b)

visapusiškai pasinaudojant visais tinkamais Šalių ryšiais, įskaitant atitinkamus kontaktus ES nepriklausančiose šalyse, tarptautinėse organizacijose ir kituose tarptautiniuose forumuose, jeigu tam bus palankios objektyvios aplinkybės;

c)

taikant bet kurias kitas priemones, kuriomis būtų galima skatinti šių dialogų įtvirtinimą, plėtotę ir stiprinimą, įskaitant nustatytąsias Salonikų darbotvarkėje, patvirtintoje 2003 m. birželio 19 ir 20 d. Salonikuose posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos išvadose.

15 straipsnis

Politinis dialogas parlamentiniu lygmeniu vyksta pagal 132 straipsnį įsteigtame Stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

REGIONINIS BENDRADARBIAVIMAS

16 straipsnis

Kosovas aktyviai skatina regioninį bendradarbiavimą, laikydamasis savo įsipareigojimų pagal 5 ir 13 straipsnius ir įsipareigojimo puoselėti taiką ir stabilumą tarptautiniu bei regioniniu lygmeniu ir plėtoti gerus kaimyninius santykius. ES šias pastangas gali remti taikydama deramas priemones, įskaitant paramą regioninio arba tarpvalstybinio/tarpteritorinio masto projektams.

Nusprendęs sustiprinti bendradarbiavimą su viena iš 17, 18 ir 19 straipsniuose nurodytų šalių, Kosovas apie tai praneša ES ir šiuo klausimu su ja konsultuojasi pagal X antraštinės dalies nuostatas.

Kosovas toliau įgyvendina Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą.

17 straipsnis

Bendradarbiavimas su Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą pasirašiusiomis šalimis

Pasirašęs šį susitarimą Kosovas, jeigu tam bus palankios objektyvios aplinkybės, pradeda derybas su Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą su ES jau pasirašiusiomis šalimis, siekdamas sudaryti dvišales regioninio bendradarbiavimo konvencijas, kurių tikslas – plėsti susijusių šalių bendradarbiavimą.

Pagrindiniai šių konvencijų elementai yra:

a)

politinis dialogas;

b)

susijusias PPO nuostatas atitinkančių laisvosios prekybos zonų kūrimas;

c)

abipusės darbuotojų judėjimo, įsisteigimo, paslaugų teikimo, einamųjų mokėjimų ir kapitalo judėjimo nuolaidos, taip pat su kitais asmenų judėjimo politikos aspektais susijusios nuolaidos, lygiavertės Stabilizacijos ir asociacijos susitarime, kurį ta atitinkama šalis sudarė su ES, nustatytoms nuolaidoms;

d)

nuostatos dėl bendradarbiavimo kitose srityse, kurioms taikomas arba netaikomas šis susitarimas, visų pirma laisvės, saugumo ir teisingumo srityse.

Prireikus šiose konvencijose išdėstomos nuostatos dėl būtinų institucinių mechanizmų kūrimo.

Šios konvencijos sudaromos per dvejus metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo.

18 straipsnis

Bendradarbiavimas su SAP dalyvaujančiomis šalimis

Kosovas toliau palaiko regioninį bendradarbiavimą su SAP dalyvaujančiomis šalimis tam tikrose arba visose bendradarbiavimo srityse, kurioms taikomas šis susitarimas, taip pat kitose su SAP susijusiose srityse, ypač bendro intereso srityse. Toks bendradarbiavimas visada turėtų atitikti šio susitarimo principus ir tikslus.

19 straipsnis

Bendradarbiavimas su šalimis kandidatėmis į ES nares, nedalyvaujančiomis SAP

Kosovas skatina bendradarbiavimą ir sudaro, jeigu tam bus palankios objektyvios aplinkybės, bendradarbiavimo su bet kuriomis šalimis kandidatėmis į ES nares, nedalyvaujančiomis SAP, konvencijas šiame susitarime nustatytose bendradarbiavimo srityse, taip pat kitose Kosovui ir šioms šalims abipusiškai svarbiose srityse. Tokiomis konvencijomis turėtų būti siekiama palaipsniui suderinti dvišalius Kosovo ir tų šalių santykius su atitinkama ES ir Kosovo santykių dalimi.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

20 straipsnis

1.   ES ir Kosovas, laikydamiesi šio susitarimo, GATT 1994 ir atitinkamų PPO susitarimų nuostatų, ne vėliau kaip per dešimt metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo palaipsniui sukuria dvišalę laisvosios prekybos zoną. Tai darydami jie atsižvelgia į šio straipsnio 2–6 dalyse nustatytus konkrečius reikalavimus.

2.   Klasifikuojant prekes, kuriomis Šalys prekiauja tarpusavyje, taikoma Kombinuotoji nomenklatūra.

3.   Šiame susitarime muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai apima visus bet kokio pobūdžio muitus arba privalomuosius mokėjimus, taikomus prekės importui arba eksportui, įskaitant bet kokios formos papildomą mokestį arba rinkliavą, susijusius su tokiu importu arba eksportu, tačiau neapima:

a)

privalomųjų mokėjimų, lygiaverčių vidaus mokesčiui, taikomų laikantis GATT 1994 III straipsnio 2 dalies;

b)

antidempingo arba kompensacinių priemonių;

c)

mokesčių arba privalomųjų mokėjimų, atitinkančių suteiktų paslaugų sąnaudas.

4.   Kiekvieno produkto bazinis muitas, kurio tarifai turėtų būti mažinami, kaip nustatyta šiame susitarime, yra šis:

a)

ES – ES bendrasis muitų tarifas, nustatytas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 (1), faktiškai taikomas erga omnes šio susitarimo pasirašymo dieną;

b)

Kosovui – tarifas, Kosovo taikomas nuo 2013 m. gruodžio 31 d.

5.   Jei pasirašius šį susitarimą bet koks tarifų sumažinimas taikomas erga omnes pagrindu, tokie sumažinti muitai nuo jų sumažinimo taikymo dienos pakeičia 4 dalyje nurodytą bazinį muitą.

6.   ES ir Kosovas praneša vienas kitam apie atitinkamus savo bazinius muitus ir visus jų pakeitimus.

I SKYRIUS

Pramonės produktai

21 straipsnis

Termino apibrėžtis

1.   Šis skyrius taikomas ES arba Kosovo kilmės produktams, išvardytiems Kombinuotosios nomenklatūros 25–97 skirsniuose, išskyrus PPO susitarimo dėl žemės ūkio I priedo I dalies ii punkte išvardytus produktus.

2.   Produktais, kuriems taikoma Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis, Šalys prekiauja laikydamosi tos Sutarties.

22 straipsnis

ES nuolaidos pramonės produktams

1.   1. Kosovo kilmės pramonės produktų importo į ES muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai panaikinami įsigaliojus šiam susitarimui.

Kosovo kilmės pramonės produktų importo į ES kiekybiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės panaikinami įsigaliojus šiam susitarimui.

23 straipsnis

Kosovo nuolaidos pramonės produktams

1.   I priede neišvardytų ES kilmės pramonės produktų importo į Kosovą muitai panaikinami įsigaliojus šiam susitarimui.

2.   ES kilmės pramonės produktų importo į Kosovą muitams lygiaverčiai privalomieji mokėjimai panaikinami įsigaliojus šiam susitarimui.

3.   Muitai į Kosovą importuojamiems ES kilmės pramonės produktams, išvardytiems I priede, palaipsniui mažinami ir panaikinami pagal tame priede nurodytą tvarkaraštį.

4.   ES kilmės pramonės produktų importo į Kosovą kiekybiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės panaikinami įsigaliojus šiam susitarimui.

24 straipsnis

Muitai ir eksporto apribojimai

1.   Įsigaliojus šiam susitarimui ES ir Kosovas panaikina visus eksporto muitus ir lygiaverčio poveikio privalomuosius mokėjimus, taikomus jų tarpusavio prekybai.

2.   Įsigaliojus šiam susitarimui ES ir Kosovas panaikina vienas kito atžvilgiu eksporto kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

25 straipsnis

Greitesnis muitų mažinimas

Kosovas pareiškia, kad yra pasirengęs sumažinti prekybai su ES taikomus muitus greičiau nei numatyta 23 straipsnyje, jeigu tai leidžia jo bendra ekonominė padėtis ir atitinkamo ekonomikos sektoriaus padėtis.

SAT analizuoja padėtį šiuo požiūriu ir teikia atitinkamas rekomendacijas.

II SKYRIUS

Žemės ūkis ir žuvininkystė

26 straipsnis

Termino apibrėžtis

1.   Šis skyrius taikomas prekybai ES arba Kosovo kilmės žemės ūkio ir žuvininkystės produktais.

2.   Terminas „žemės ūkio ir žuvininkystės produktai“ reiškia Kombinuotosios nomenklatūros (2) 1–24 skirsniuose ir PPO susitarimo dėl žemės ūkio I priedo I dalies ii punkte išvardytus produktus.

3.   Ši termino apibrėžtis apima žuvų ir žuvininkystės produktus, išvardytus 3 skirsnio pozicijose 1604 (Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių), 1605 (Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti gaminiai (išskyrus rūkytus)) ir subpozicijose 0511 91 (Žuvų atliekos), 2301 20 (Miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui) ir ex 1902 20 (Įdaryti tešlos gaminiai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės žuvų, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių).

Ji taip pat apima subpozicijas 1212 21 00 (Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai), ex 1603 00 (Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai) ir ex 2309 90 10 (Produktai, naudojami gyvūnų pašarams: tirpus žuvų maistas), taip pat 1504 10 ir 1504 20 (Žuvų taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti):

Žuvų kepenų taukai ir jų frakcijos;

Žuvų taukai ir aliejus bei jų frakcijos, išskyrus žuvų kepenų taukus).

27 straipsnis

Perdirbti žemės ūkio produktai

I protokole nustatyta prekybos jame išvardytais perdirbtais žemės ūkio produktais tvarka.

28 straipsnis

ES nuolaidos Kosovo kilmės žemės ūkio produktų importui

1.   Įsigaliojus šiam susitarimui ES panaikina visus Kosovo kilmės importuojamiems žemės ūkio produktams taikomus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

2.   Įsigaliojus šiam susitarimui ES panaikina Kosovo kilmės importuojamiems žemės ūkio produktams, išskyrus tuos, kurie klasifikuojami Kombinuotosios nomenklatūros pozicijose 0102 (Gyvi galvijai), 0201 (Galvijų mėsa, šviežia arba atšaldyta), 0202 (Galvijų mėsa, užšaldyta), 1701 (Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas), 1702 (Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus)) ir 2204 (Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus klasifikuojamą 2009 pozicijoje), taikomus muitus ir lygiaverčio poveikio privalomuosius mokėjimus.

Kombinuotosios nomenklatūros 7 ir 8 skirsniuose išvardytiems produktams, kuriems pagal Bendrąjį muitų tarifą numatyta taikyti ad valorem muitą ir specifinį muitą, panaikinimas taikomas tik ad valorem muito daliai.

3.   Įsigaliojus šiam susitarimui ES nustato 20 % ad valorem muitą ir 20 % specifinį muitą į ES importuojamiems II priede apibrėžtiems Kosovo kilmės jaučių jauniklių mėsos produktams, kaip nustatyta Bendrajame muitų tarife, kurie neviršija 475 tonų, apskaičiuotų pagal skerdenos svorį, metinės tarifinės kvotos.

29 straipsnis

Kosovo nuolaidos žemės ūkio produktams

1.   Įsigaliojus šiam susitarimui Kosovas panaikina visus ES kilmės importuojamiems žemės ūkio produktams taikomus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

2.   Įsigaliojus šiam susitarimui Kosovas:

a)

panaikina muitus, taikomus tam tikriems ES kilmės importuojamiems žemės ūkio produktams, išskyrus išvardytus III priede;

b)

palaipsniui panaikina tam tikriems IIIa, IIIb ir IIIc prieduose išvardytiems ES kilmės importuojamiems žemės ūkio produktams taikomus muitus pagal tuose prieduose pateiktą tvarkaraštį.

3.   Muitas, taikomas tam tikriems IIId priede išvardytiems produktams, yra bazinis muitas, kuris Kosove taikomas nuo 2013 m. gruodžio 31 d.

30 straipsnis

Vyno ir spiritinių gėrimų protokolas

II protokole nurodytiems vynams ir spiritinių gėrimų produktams taikoma tvarka nustatyta tame protokole.

31 straipsnis

ES nuolaidos žuvų ir žuvininkystės produktams

1.   Įsigaliojus šiam susitarimui ES panaikina visus Kosovo kilmės importuojamiems žuvų ir žuvininkystės produktams taikomus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

2.   Įsigaliojus šiam susitarimui ES panaikina visus muitus ir lygiaverčio poveikio priemones, taikomus Kosovo kilmės žuvų ir žuvininkystės produktams, išskyrus IV priede išvardytus produktus. IV priede išvardytiems produktams taikomos jame išdėstytos nuostatos.

32 straipsnis

Kosovo nuolaidos žuvų ir žuvininkystės produktams

1.   Įsigaliojus šiam susitarimui Kosovas panaikina visus ES kilmės importuojamiems žuvų ir žuvininkystės produktams taikomus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

2.   Įsigaliojus šiam susitarimui Kosovas panaikina visus muitus ir lygiaverčio poveikio priemones, taikomus ES kilmės žuvų ir žuvininkystės produktams, išskyrus V priede išvardytus produktus. V priede išvardytiems produktams taikomos jame išdėstytos nuostatos.

33 straipsnis

Peržiūros sąlyga

Atsižvelgdama į Šalių tarpusavio prekybos žemės ūkio ir žuvininkystės produktais apimtį, ypatingą jų pažeidžiamumą, ES bendrosios politikos ir Kosovo žemės ūkio ir žuvininkystės politikos taisykles, žemės ūkio ir žuvininkystės įtaką Kosovo ekonomikai ir su PPO reglamentavimu susijusius pokyčius, praėjus ne daugiau kaip trejiems metams nuo šio susitarimo įsigaliojimo, aptardama kiekvieną produktą, SAT abipusiškai ir reguliariai svarsto Šalių galimybes suteikti viena kitai papildomų nuolaidų ir taip labiau liberalizuoti prekybą žemės ūkio ir žuvininkystės produktais.

34 straipsnis

Žemės ūkio ir žuvininkystės apsaugos sąlyga

Nepaisant kitų šio susitarimo nuostatų, visų pirma 43 straipsnio, atsižvelgiant į ypatingą žemės ūkio ir žuvininkystės rinkų pažeidžiamumą, jeigu vienoje iš Šalių pagamintų produktų, kuriems pagal 27, 28, 29, 30, 31 ir 32 straipsnius taikomos nuolaidos, importas smarkiai sutrikdo rinkų veikimą arba rinkų vidaus reguliavimo mechanizmus bet kurioje Šalyje, Šalys nedelsdamos pradeda konsultacijas Stabilizacijos ir asociacijos komitete, kad rastų tinkamą sprendimą. Kol toks sprendimas nepriimtas, atitinkama Šalis gali imtis tinkamų priemonių, kurias laiko būtinomis.

35 straipsnis

Žemės ūkio bei žuvininkystės produktų ir maisto produktų (išskyrus vyną ir spiritinius gėrimus) geografinių nuorodų apsauga

1.   Laikydamasis šio straipsnio sąlygų, Kosovas užtikrina ES geografinių nuorodų, užregistruotų ES pagal 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (3), apsaugą. Kosovo geografinės nuorodos gali būti registruojamos ES laikantis tame reglamente nustatytų sąlygų.

2.   1 dalyje nurodytos geografinės nuorodos saugomos nuo:

a)

bet kokio tiesioginio ar netiesioginio saugomo pavadinimo naudojimo komerciniais tikslais:

i)

panašiems produktams, kurie neatitinka produkto su saugomu pavadinimu specifikacijos, pavadinti; arba

ii)

jeigu taip naudojamasi geru geografinės nuorodos vardu;

b)

bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei nurodoma tikroji produkto ar paslaugos kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas arba prie jo prirašomi žodžiai „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar kiti panašūs žodžiai;

c)

bet kokios melagingos ar klaidinančios nuorodos į produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį ar esmines savybes, pateikiamos ant produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su tuo produktu susijusiuose dokumentuose, ir nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri gali sudaryti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;

d)

bet kokio kitokio naudojimo, dėl kurio vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąją panašaus produkto kilmę.

3.   Siūlomas registruoti pavadinimas, kuris visiškai arba iš dalies sutampa su jau saugomu pavadinimu, nėra saugomas, išskyrus atvejus, kai galima faktiškai aiškiai atskirti vėliau įregistruoto homonimo ir pavadinimo, kuris jau buvo įrašytas į registrą, vietinio ir tradicinio naudojimo ir pateikimo sąlygas, atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti vienodas sąlygas atitinkamiems gamintojams, ir siekiant neklaidinti vartotojų. Homonimiškas pavadinimas, kurį perskaitęs vartotojas gali klaidingai manyti, kad produktai kilę iš kitos teritorijos, nėra registruojamas, net jeigu pavadinimas tiksliai atitinka tikrą teritorijos, regiono ar vietos, iš kurios kilę tie produktai, pavadinimą.

4.   Kosovas atsisako registruoti prekės ženklą, kuris naudojamas kaip nurodyta 2 dalyje.

5.   Praėjus penkeriems metams nuo šio susitarimo įsigaliojimo nebenaudojami prekės ženklai, kurie įregistruoti Kosove arba kurių naudojimas yra nusistovėjęs, kurie naudojami kaip nurodyta 2 dalyje. Tačiau tai netaikoma trečiųjų šalių piliečiams priklausantiems prekės ženklams, kurie įregistruoti Kosove ir kurių naudojimas nusistovėjęs, su sąlyga, kad jie jokiu būdu neklaidina visuomenės, kiek tai susiję su prekių kokybe, specifikacijomis ir geografine kilme.

6.   Bet koks geografinių nuorodų, saugomų pagal 1 dalį, arba produktų, kurie buvo teisėtai pateikti Kosovo rinkai, pavadinimų vartojimas kaip bendrinėje kalboje įprastinių terminų, t. y. kaip bendrinis tokių prekių pavadinimas, nutraukiamas vėliausiai praėjus penkeriems metams nuo šio susitarimo įsigaliojimo.

7.   Kosovas užtikrina, kad praėjus penkeriems metams nuo šio susitarimo įsigaliojimo iš jo teritorijos eksportuojant prekes nebūtų pažeidžiamos šio straipsnio nuostatos.

8.   Kosovas užtikrina 1–7 dalyse nurodytą apsaugą savo iniciatyva ir suinteresuotosios šalies prašymu.

III SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

36 straipsnis

Taikymo sritis

Šis skyrius taikomas Šalių tarpusavio prekybai visais produktais, išskyrus atvejus, kai šiame skyriuje arba I protokole numatyta kitaip.

37 straipsnis

Palankesnės nuolaidos

Jeigu bet kuri Šalis vienašališkai taiko palankesnes priemones, ši antraštinė dalis tam taikymui neturi jokio poveikio.

38 straipsnis

Esamos padėties išlaikymas

1.   Įsigaliojus šiam susitarimui ES ir Kosovo tarpusavio prekybai nenustatomi jokie nauji ir nedidinami jau taikomi importo arba eksporto muitai arba lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai.

2.   Įsigaliojus šiam susitarimui ES ir Kosovo tarpusavio prekybai nenustatomi jokie nauji ir nedaromi labiau ribojančiais jau taikomi importo arba eksporto kiekybiniai apribojimai arba lygiaverčio poveikio priemonės.

3.   Nedarant poveikio pagal 28, 29, 30, 31 ir 32 straipsnius suteiktoms nuolaidoms, šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis jokiu būdu neribojamas atitinkamos ES ir Kosovo žemės ūkio ir žuvininkystės politikos tęstinumas ir netrukdoma imtis bet kokių tos politikos priemonių, jeigu nepažeidžiamos II–V prieduose ir I protokole nustatytos importo sąlygos.

39 straipsnis

Fiskalinio diskriminavimo draudimas

1.   ES ir Kosovas susilaiko nuo bet kokių vidinių fiskalinio pobūdžio priemonių ar praktikos, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai būtų diskriminuojami vienos Šalies produktai ir panašūs kitos Šalies teritorijos kilmės produktai. Jei tokios priemonės ar praktika jau vykdomos, ES ir Kosovas atitinkamai jas sustabdo arba panaikina.

2.   Už produktus, eksportuotus į vienos iš Šalių teritoriją, grąžinta netiesioginių vidaus mokesčių suma neviršija netiesioginių mokesčių, kuriais jie apmokestinami, sumos.

40 straipsnis

Fiskaliniai muitai

Nuostatos dėl importo muitų panaikinimo taikomos ir fiskaliniams muitams.

41 straipsnis

Muitų sąjungos, laisvosios prekybos zonos, tarpvalstybiniai/tarpteritoriniai susitarimai

1.   Šiuo susitarimu nesudaroma kliūčių veikti muitų sąjungoms ir laisvosios prekybos zonoms arba jas kurti, taip pat taikyti arba sudaryti tarpvalstybinės/tarpteritorinės prekybos susitarimus, jeigu jais nekeičiama šiame susitarime numatyta prekybos tvarka.

2.   20 straipsnyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu šis susitarimas netrukdo taikyti konkrečios lengvatinių prekių judėjimą reglamentuojančios tvarkos, kuri nustatyta anksčiau vienos arba kelių valstybių narių ir Kosovo sudarytuose tarpvalstybiniuose/tarpteritoriniuose susitarimuose arba dėl kurios susitarta III antraštinėje dalyje nurodytose Kosovo sudarytose dvišalėse konvencijose siekiant skatinti regioninę prekybą.

3.   Šalių konsultacijos dėl 1 ir 2 dalyse nurodytų susitarimų ir, jei prašoma, dėl kitų svarbių klausimų, susijusių su tam tikrais jų prekybos politikos trečiųjų šalių atžvilgiu klausimais, vyksta SAT. Kai tokios konsultacijos rengiamos dėl to, kad į ES stoja trečioji šalis, jomis visų pirma siekiama užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į šiame susitarime nustatytus abipusius ES ir Kosovo interesus.

42 straipsnis

Dempingas ir subsidijos

1.   Šiuo susitarimu neužkertamas kelias Šalims imtis prekybos apsaugos veiksmų pagal šio straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnį.

2.   Vienai iš Šalių sužinojus, kad prekybai su kita Šalimi taikomas dempingas ir (arba) kompensuotinos subsidijos, ta Šalis gali imtis atitinkamų priemonių prieš tokius veiksmus pagal PPO susitarimą dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo arba PPO susitarimą dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių bei remdamasi atitinkamais su tais susitarimais susijusiais vidaus teisės aktais.

43 straipsnis

Apsaugos sąlyga

1.   Šalys susitaria, kad taikomos GATT 1994 XIX straipsnio ir PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių taikymo taisyklės ir principai.

2.   Nepaisydama 1 dalies, importuojanti Šalis gali imtis atitinkamų dvišalių apsaugos priemonių laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų sąlygų ir tvarkos, jeigu bet kuris vienos Šalies produktas importuojamas į kitos Šalies teritoriją tokiais dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad tai:

a)

daro arba gali daryti didelę žalą panašių ar tiesiogiai konkuruojančių produktų vidaus pramonei importuojančios Šalies teritorijoje; arba

b)

sukelia arba gali sukelti bet kurio ekonomikos sektoriaus sutrikimų arba sunkumų, dėl kurių galėtų labai pablogėti importuojančios Šalies regiono ekonominė padėtis.

3.   Dvišalėmis apsaugos priemonėmis, taikomomis kitos Šalies importuojamai produkcijai, neviršijama to, kas būtina sunkumams, apibrėžtiems 2 dalyje ir kilusiems dėl šio susitarimo taikymo, pašalinti. Priimta apsaugos priemone sustabdomas pagal šį susitarimą atitinkamam produktui suteiktų lengvatų ribų didinimas arba mažinimas iki maksimalios ribos, atitinkančios tam pačiam produktui taikomą bazinį muitą, nurodytą 20 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose bei 5 dalyje. Turi būti nustatyta aiški tokių priemonių laipsniško panaikinimo ne vėliau kaip iki nustatyto laikotarpio pabaigos tvarka ir jos netaikomos ilgiau kaip dvejus metus.

Labai išskirtinėmis aplinkybėmis priemonės gali būti pratęsiamos ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui. Bent dvejus metus nuo priemonės taikymo pabaigos jokia dvišalė apsaugos priemonė netaikoma importuojamam produktui, kuriam tokia priemonė jau buvo taikyta anksčiau laikotarpiu, prilygstančiu tokios priemonės ankstesniam taikymo laikotarpiui.

4.   Šiame straipsnyje nurodytais atvejais, prieš imdamiesi jame numatytų priemonių, arba šio straipsnio 5 dalies b punkto taikymo atvejais – kuo greičiau, ES arba Kosovas, siekdami Šalims priimtino sprendimo, SAT pateikia visą reikiamą informaciją, kad padėtis būtų nuodugniai išnagrinėta.

5.   Įgyvendinant 1, 2, 3 ir 4 dalis taikomos šios nuostatos:

a)

apie sunkumus, atsiradusius dėl šiame straipsnyje nurodytos padėties, nedelsiant pranešama SAT, kuri gali priimti bet kokį sprendimą, reikalingą tokiems sunkumams šalinti.

Jeigu SAT arba eksportuojanti Šalis nepriėmė sprendimo, kuriuo pašalinami kilę sunkumai, arba per 30 dienų nuo klausimo perdavimo SAT nebuvo priimtas kitas patenkinamas sprendimas, importuojanti Šalis pagal šį straipsnį gali imtis atitinkamų priemonių sunkumui pašalinti. Renkantis apsaugos priemones pirmenybė turi būti teikiama toms priemonėms, kuriomis mažiausiai trikdoma šiuo susitarimu nustatyta tvarka. Apsaugos priemonėmis užtikrinamas pagal šį susitarimą suteiktų lengvatų lygis ir (arba) riba;

b)

susidarius išskirtinei ir kritinei padėčiai, kai reikia imtis neatidėliotinų veiksmų, ir dėl to nesant galimybės, nelygu atvejis, iš anksto gauti informaciją ar ją išanalizuoti, atitinkama Šalis gali šiame straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis nedelsdama taikyti laikinąsias priemones, kurių reikia reaguojant į susidariusią padėtį, ir apie tai nedelsdama informuoja kitą Šalį.

Apie apsaugos priemones nedelsiant pranešama SAT, kuri rengia reguliarias konsultacijas siekdama sudaryti jų panaikinimo tvarkaraštį, kai tik tam bus palankios aplinkybės.

6.   Jeigu ES arba Kosovas produktų, dėl kurių gali kilti šiame straipsnyje numatytų sunkumų, importo atžvilgiu įveda administracinę procedūrą, kuria siekiama greitai teikti informaciją apie prekybos srautų tendencijas, jie apie tai informuoja kitą Šalį.

44 straipsnis

Trūkumo sąlyga

1.   Kai dėl šios antraštinės dalies nuostatų laikymosi:

a)

pradeda ypač trūkti maisto produktų arba kitų eksportuojančiai Šaliai svarbių produktų arba kyla tokio trūkumo grėsmė, arba

b)

vykdomas produkto reeksportas į trečiąją šalį, kuriai eksportuojanti Šalis taiko kiekybinius eksporto apribojimus, eksporto muitus ar lygiaverčio poveikio priemones arba privalomuosius mokėjimus, ir jeigu nurodyta padėtis kelia arba gali kelti didelių sunkumų eksportuojančiai Šaliai,

ta Šalis gali imtis atitinkamų priemonių šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.   Renkantis priemones pirmenybė turi būti teikiama toms priemonėms, kuriomis mažiausiai trikdoma šiame susitarime nustatyta tvarka. Tokios priemonės taikomos taip, kad esant vienodoms sąlygoms nebūtų savavališkai arba nepateisinamai diskriminuojama arba kad slaptai nebūtų ribojama prekyba, ir panaikinamos, kai nebelieka jų taikymą pateisinančių sąlygų.

3.   Prieš imdamiesi 1 dalyje numatytų priemonių arba kuo greičiau 4 dalies taikymo atvejais ES arba Kosovas SAT pateikia visą reikalingą informaciją, siekdami Šalims priimtino sprendimo. SAT gali susitarti dėl bet kokių sunkumams pašalinti reikalingų priemonių. Jeigu per 30 dienų SAT perduotu klausimu nesusitariama, eksportuojanti Šalis gali pagal šį straipsnį taikyti priemones atitinkamo produkto eksportui.

4.   Susidarius išskirtinei ir kritinei padėčiai, kai reikia imtis neatidėliotinų veiksmų, ir dėl to nesant galimybės iš anksto gauti informaciją arba ją išanalizuoti, nelygu atvejis, ES arba Kosovas gali nedelsdami taikyti atsargumo priemones, kurių reikia reaguojant į susidariusią padėtį, ir apie tai nedelsdami informuoja kitą Šalį.

5.   Apie bet kokias pagal šį straipsnį taikomas priemones nedelsiant pranešama SAT, kurioje nuolat dėl jų konsultuojamasi, visų pirma, siekiant sudaryti jų panaikinimo tvarkaraštį, kai tik tam bus palankios aplinkybės.

45 straipsnis

Valstybės monopoliai

Komercinio pobūdžio valstybės monopolių atžvilgiu Kosovas užtikrina, kad ne vėliau kaip įsigaliojus šiam susitarimui neliktų jokios valstybių narių ir Kosovo piliečių diskriminacijos dėl prekių pirkimo ir pardavimo sąlygų.

46 straipsnis

Kilmės taisyklės

Jeigu šiame susitarime nenurodyta kitaip, įgyvendinant šį susitarimą taikomos III protokole nustatytos kilmės taisyklės.

47 straipsnis

Sankcionuoti apribojimai

Šiuo susitarimu neužkertamas kelias drausti arba riboti importą, eksportą arba prekių gabenimą tranzitu, jeigu kyla grėsmė visuomenės dorovei, viešajai tvarkai arba visuomenės saugumui; žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatos ir gyvybės apsaugai; meninės, istorinės arba archeologinės vertės vertybių ar intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugai arba su auksu ir sidabru susijusių taisyklių taikymui. Tačiau tokie draudimai arba apribojimai nereiškia savavališko diskriminavimo arba užslėptų Šalių tarpusavio prekybos ribojimų.

48 straipsnis

Administracinio bendradarbiavimo nebuvimas

1.   Šalys susitaria, kad administracinis bendradarbiavimas yra labai svarbus įgyvendinant pagal šią antraštinę dalį taikomą lengvatinį režimą ir vykdant jo kontrolę, ir įsipareigoja kovoti su pažeidimais bei sukčiavimu muitų ir susijusiose srityse.

2.   Jeigu remdamasi objektyvia informacija Šalis nustato, kad administracinio bendradarbiavimo nėra ir (arba) kad daroma pažeidimų ar sukčiaujama pagal šią antraštinę dalį, vadovaudamasi šiuo straipsniu ta Šalis (toliau šiame straipsnyje – susijusi Šalis) gali laikinai sustabdyti susijusio lengvatinio režimo atitinkamam (-iems) produktui (-ams) taikymą.

3.   Šiame straipsnyje sąvoka „administracinio bendradarbiavimo nėra“, inter alia, reiškia:

a)

pakartotinį prievolės tikrinti atitinkamo (-ų) produkto (-ų) kilmės statusą nesilaikymą;

b)

pakartotinį atsisakymą arba nepagrįstą delsimą atlikti paskesnį kilmės įrodymo tikrinimą ir (arba) pranešti jo rezultatus;

c)

pakartotinį atsisakymą arba nepagrįstą delsimą leisti surengti administracinio bendradarbiavimo tikrinamuosius vizitus, siekiant įvertinti su nagrinėjamo lengvatinio režimo suteikimu susijusių dokumentų autentiškumą arba informacijos tikslumą.

Taikant šį straipsnį pažeidimai arba sukčiavimas gali būti nustatomi, inter alia, kai iš objektyvios informacijos apie pažeidimus arba sukčiavimą paaiškėja, kad be tinkamo paaiškinimo staiga padaugėja iš kitos Šalies importuojamų prekių ir jų skaičius viršija įprastus tos Šalies gamybos ir eksporto pajėgumus.

4.   Laikinas sustabdymas taikomas šiomis sąlygomis:

a)

Šalis, kuri remdamasi objektyvia informacija nustato, kad administracinio bendradarbiavimo nėra ir (arba) kad daroma pažeidimų arba sukčiaujama, nedelsdama apie tai praneša Stabilizacijos ir asociacijos komitetui bei pateikia objektyvią informaciją ir su kita Šalimi pradeda konsultacijas Stabilizacijos ir asociacijos komitete remdamasi visa susijusia informacija ir objektyviais faktais, siekdama abiem Šalims priimtino sprendimo;

b)

jeigu Šalys pradeda a punkte minėtas konsultacijas Stabilizacijos ir asociacijos komitete ir per tris mėnesius nuo pranešimo dienos nesusitaria dėl priimtino sprendimo, susijusi Šalis gali laikinai sustabdyti susijusio lengvatinio režimo atitinkamam (-iems) produktui (-ams) taikymą. Apie laikiną sustabdymą nedelsiant pranešama Stabilizacijos ir asociacijos komitetui;

c)

laikinas sustabdymas pagal šį straipsnį taikomas tiek, kiek yra būtina susijusios Šalies finansiniams interesams apsaugoti. Jis trunka ne ilgiau kaip šešis mėnesius, po to terminas gali būti pratęstas. Apie laikiną sustabdymą po jo patvirtinimo nedelsiant pranešama Stabilizacijos ir asociacijos komitetui. Dėl laikino sustabdymo reguliariai konsultuojamasi Stabilizacijos ir asociacijos komitete, visų pirma siekiant jį panaikinti kai nebelieka jo taikymą lėmusių sąlygų.

5.   Susijusi Šalis, pagal 4 dalies a punktą teikdama pranešimą Stabilizacijos ir asociacijos komitetui, savo Oficialiajame leidinyje taip pat paskelbia importuotojams skirtą pranešimą. Importuotojams skirtame pranešime turėtų būti nurodyta, kad remiantis objektyvia informacija nustatyta, kad dėl atitinkamo produkto nėra administracinio bendradarbiavimo ir (arba) daroma pažeidimų arba sukčiaujama.

49 straipsnis

Jeigu kompetentingos institucijos, tinkamai taikydamos lengvatinį eksporto režimą, visų pirma taikydamos III protokolą, suklysta ir tai turi poveikio importo muitams, tokį poveikį patirianti Šalis gali pareikalauti SAT apsvarstyti galimybes imtis visų tinkamų priemonių padėčiai ištaisyti.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮSISTEIGIMAS, PASLAUGŲ TEIKIMAS IR KAPITALAS

50 straipsnis

Termino apibrėžtis

Šiame susitarime:

1.

ES bendrovė ir Kosovo bendrovė – bendrovė, įsteigta atitinkamai pagal valstybės narės arba Kosovo teisės aktus, kurios registruota buveinė, centrinė administracija arba pagrindinė veiklos vieta yra ES arba Kosovo teritorijoje. Tačiau, jeigu atitinkamai ES arba Kosovo teritorijoje yra tik bendrovės registruota buveinė, tokia bendrovė laikoma ES arba Kosovo bendrove, jeigu jos veikla yra susieta faktiniais ir nenutrūkstamais ryšiais su vienos iš valstybių narių arba Kosovo ekonomika;

2.

patronuojamoji bendrovė – bendrovė, kurią faktiškai valdo kita bendrovė;

3.

bendrovės filialas – teisinio subjektiškumo neturinti įmonė, kuri nuolat veikia kaip patronuojančiosios bendrovės skyrius, turi valdymo struktūrą ir yra materialiai aprūpinta verslo deryboms su trečiosiomis šalimis vesti, todėl trečiosioms šalims nereikia tiesiogiai kreiptis į patronuojančiąją bendrovę ir jos gali sudaryti verslo sandorius patronuojamosios bendrovės skyriuje, nors ir žino, kad prireikus gali atsirasti teisinis santykis su patronuojančiąja bendrove, kurios buveinė yra užsienyje;

4.

įsisteigimas – teisė vykdyti ekonominę veiklą atitinkamai ES arba Kosove steigiant bendroves, įskaitant patronuojamąsias bendroves ir filialus;

5.

veikla – ekonominės veiklos vykdymas;

6.

ekonominė veikla – iš esmės apima pramoninio, komercinio ar profesinio pobūdžio veiklą bei amatininkų veiklą;

7.

ES pilietis ir Kosovo pilietis – fizinis asmuo, turintis atitinkamai valstybės narės arba Kosovo pilietybę;

8.

finansinės paslaugos – VI priede aprašyta veikla.

I SKYRIUS

Įsisteigimas

51 straipsnis

1.   Kosovas sudaro palankesnes sąlygas ES bendrovėms vykdyti veiklą jo teritorijoje. Tuo tikslu, įsigaliojus šiam susitarimui, Kosovas taiko:

a)

ES bendrovių įsisteigimo Kosovo teritorijoje atžvilgiu – režimą, kuris nėra mažiau palankus už taikomą Kosovo bendrovėms arba bet kurios trečiosios šalies bendrovei, atsižvelgiant į tai, kuris režimas palankesnis;

b)

įsisteigusių ES bendrovių patronuojamųjų bendrovių ir filialų veiklos Kosovo teritorijoje atžvilgiu – režimą, kuris nėra mažiau palankus už taikomą Kosovo bendrovėms ir filialams arba bet kurios trečiosios šalies patronuojamajai bendrovei ir filialui, atsižvelgiant į tai, kuris režimas palankesnis.

2.   ES, įsigaliojus šiam susitarimui, taiko:

a)

Kosovo bendrovių įsisteigimo atžvilgiu – režimą, kuris nėra mažiau palankus už taikomą ES bendrovėms arba bet kurios trečiosios šalies bendrovei, atsižvelgiant į tai, kuris režimas palankesnis;

b)

jos teritorijoje įsisteigusių Kosovo bendrovių patronuojamųjų bendrovių ir filialų veiklos atžvilgiu – režimą, kuris nėra mažiau palankus už taikomą ES bendrovėms ir filialams arba jos teritorijoje įsisteigusiai bet kurios trečiosios šalies patronuojamajai bendrovei ir filialui, atsižvelgiant į tai, kuris režimas palankesnis.

3.   Šalys nepriima jokių naujų taisyklių arba priemonių, kuriomis kitos Šalies bendrovės būtų diskriminuojamos įsisteigimo, ar jau įsisteigusios bendrovės – veiklos atžvilgiu, jų teritorijoje, palyginti su Šalies bendrovėmis.

4.   Nepaisant šio straipsnio,

a)

įsigaliojus šiam susitarimui ES bendrovių patronuojamosios bendrovės ir filialai turi teisę Kosove naudotis nekilnojamuoju turtu ir jį nuomotis;

b)

per penkerius metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo ES bendrovių patronuojamosios bendrovės ir filialai turi teisę įsigyti nekilnojamojo turto ir juo naudotis tokiomis teisėmis, kokias turi Kosovo bendrovės, o viešųjų gėrybių ir (arba) bendrojo intereso gėrybių atžvilgiu jos turi tokias pat teises kaip Kosovo bendrovės, jeigu šios teisės reikalingos ekonominei veiklai, dėl kurios jos įsisteigusios, vykdyti.

52 straipsnis

1.   Atsižvelgdamos į 54 straipsnį, Šalys gali nustatyti bendrovių įsisteigimo bei veiklos savo teritorijoje taisykles, jeigu jomis kitos Šalies bendrovės nediskriminuojamos savo bendrovių atžvilgiu.

2.   Finansinių paslaugų atžvilgiu, nepaisant jokių kitų šio susitarimo nuostatų, rizikos ribojimo sumetimais Šaliai nedraudžiama imtis priemonių investuotojų, indėlininkų, draudėjų arba finansinių paslaugų teikėją patikėtiniu paskyrusio asmens apsaugai arba finansų sistemos vientisumui ir stabilumui užtikrinti. Tokios priemonės nenaudojamos siekiant išvengti Šalies prievolių pagal šį susitarimą.

3.   Jokia šio susitarimo nuostata neaiškinama taip, kad Šalies būtų reikalaujama atskleisti informaciją, susijusią su atskirų klientų reikalais ir sąskaitomis, arba viešųjų įstaigų turimą slaptą arba privačią informaciją.

53 straipsnis

1.   Šio skyriaus nuostatomis nedaromas poveikis Transporto bendrijos steigimo sutarties su Vakarų Balkanų šalimis ir 2006 m. birželio 9 d. pasirašyto Daugiašalio susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo (4) nuostatoms.

2.   ES transporto politikos srityje SAT konkrečiais atvejais gali teikti rekomendacijas, kaip tobulinti įsisteigimą ir veiklą srityse, kurioms taikoma 1 dalis.

3.   Šis skyrius netaikomas jūrų transportui.

54 straipsnis

1.   51 ir 52 straipsniais Šaliai nedraudžiama taikyti konkrečių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas kitos Šalies bendrovių filialų, kurie nėra įregistruoti pirmos Šalies teritorijoje, įsisteigimas ir veikla jos teritorijoje, ir kurios yra nustatytos dėl teisinių arba techninių tokių filialų skirtumų, palyginti su jos teritorijoje įregistruotais filialais arba – finansinių paslaugų atveju – rizikos ribojimo sumetimais.

2.   Taikomos sąlygos neturi skirtis labiau nei būtina dėl tokių teisinių arba techninių skirtumų, arba – finansinių paslaugų atveju – rizikos ribojimo sumetimais.

II SKYRIUS

Paslaugų teikimas

55 straipsnis

1.   ES bendrovei, įsisteigusiai Kosovo teritorijoje, arba Kosovo bendrovei, įsisteigusiai ES, suteikiama teisė pagal priimančiojoje įsisteigimo teritorijoje, atitinkamai ES ir Kosovo teritorijoje, galiojančius teisės aktus įdarbinti arba leisti jos patronuojamosioms bendrovėms ar filialams įdarbinti darbuotojus, kurie yra atitinkamai ES ar Kosovo piliečiai, jeigu tokie darbuotojai yra vadovaujantys darbuotojai, kaip apibrėžta 2 dalyje, ir jeigu juos įdarbina tik bendrovės, patronuojamosios bendrovės arba filialai.

2.   Vadovaujantys pirma minėtų bendrovių (toliau šiame straipsnyje – organizacijos) darbuotojai yra „organizacijos viduje perkeliami asmenys“, kaip apibrėžta c punkte, toliau nurodytose kategorijose, jeigu organizacija yra juridinis asmuo ir jeigu atitinkami asmenys yra joje įdarbinti arba yra jos partneriai (išskyrus daugumą turinčius akcininkus) mažiausiai metus prieš tokį perkėlimą:

a)

vadovų pareigas organizacijoje einantys asmenys, kurie visų pirma tiesiogiai vadovauja bendrovei ir kurių darbą paprastai prižiūri arba kuriems vadovauja direktorių valdyba, įmonės akcininkai ar jų statusą atitinkantys asmenys, įskaitant:

i)

vadovavimą bendrovei arba bendrovės skyriui ar padaliniui;

ii)

kitų priežiūrą atliekančių darbuotojų, specialistų ar administracijos darbuotojų darbo priežiūrą ir kontrolę;

iii)

įgaliojimą savarankiškai įdarbinti, atleisti arba rekomenduoti įdarbinti, atleisti arba atlikti kitus su personalu susijusius veiksmus;

b)

organizacijoje dirbantys asmenys, turintys specialiųjų bendrovės veiklai, tyrimo įrenginiams, taikomoms technologijoms arba vadovavimui svarbių žinių. Vertinant tokias žinias, be tai bendrovei būdingų žinių, gali būti atsižvelgiama į aukšto lygio kvalifikaciją, susijusią su darbo pobūdžiu arba profesija, kuriems reikia specialių techninių žinių, taip pat į priklausymą pripažintai profesijai;

c)

bendrovės viduje perkeliamas asmuo – fizinis asmuo, dirbantis Šalies teritorijoje esančioje organizacijoje ir laikinai perkeltas užsiimti ekonomine veikla kitos Šalies teritorijoje; susijusi organizacija turi turėti pagrindinę veiklos vietą Šalies teritorijoje, o perkėlimas turi vykti į tos organizacijos įmonę (filialą, patronuojamąją bendrovę), faktiškai besiverčiančią panašia ekonomine veikla kitos Šalies teritorijoje.

3.   Į ES arba Kosovo teritoriją įvažiuoti ir laikinai gyventi leidžiama atitinkamai Kosovo ir ES piliečiams, jeigu šie bendrovių atstovai yra vadovų pareigas einantys darbuotojai, kaip apibrėžta 2 dalies a punkte, jie dirba bendrovėje ir yra atsakingi už Kosovo bendrovės patronuojamosios bendrovės ar filialo steigimą ES arba atitinkamai už ES bendrovės patronuojamosios bendrovės ar filialo steigimą Kosove, kai:

a)

tų atstovų darbas nesusijęs su tiesioginiu pardavimu arba paslaugų teikimu, ir jie negauna atlyginimo iš šaltinio, kuris yra priimančiojoje įsisteigimo teritorijoje, ir

b)

bendrovės pagrindinė verslo vieta yra atitinkamai ne ES arba Kosovo teritorijoje ir atitinkamai toje valstybėje narėje arba Kosove nėra kito atstovo, biuro, filialo arba patronuojamosios bendrovės.

56 straipsnis

Kad ES ir Kosovo piliečiams būtų lengviau verstis reglamentuojama profesine veikla atitinkamai Kosove ir ES, SAT per dvejus metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo nagrinėja, kokių priemonių reikia imtis, kad būtų abipusiškai pripažįstamos kvalifikacijos. Siekdama to tikslo ji gali imtis visų reikalingų priemonių.

57 straipsnis

Praėjus šešeriems metams nuo šio susitarimo įsigaliojimo SAT nustato, kaip išplėsti šio skyriaus nuostatas, kad ES ir Kosovo piliečiai galėtų laikinai atvykti ir įsikurti bei teikti paslaugas kaip savarankiškai dirbantys asmenys Šalies teritorijoje, su tos Šalies galutiniu vartotoju sudarę bona fide paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią, kad galėtų teikti sutartas paslaugas, jie turi laikinai būti toje Šalyje.

58 straipsnis

1.   Pagal 2 ir 3 dalis ES ir Kosovas įsipareigoja imtis būtinų veiksmų, kad palaipsniui sudarytų paslaugų teikimo galimybes ES arba Kosovo bendrovėms ar ES arba Kosovo piliečiams, įsisteigusiems kitos Šalies nei ta, kurioje gyvenančiam asmeniui paslaugos yra skirtos, teritorijoje.

2.   Vykstant 1 dalyje nurodytam liberalizavimo procesui Šalys leidžia laikinai judėti paslaugas teikiantiems fiziniams asmenims arba fiziniams asmenims, kuriuos paslaugų teikėjas yra įdarbinęs kaip vadovaujančius darbuotojus, kaip apibrėžta 55 straipsnyje, įskaitant fizinius asmenis, kurie yra ES arba Kosovo bendrovės arba ES arba Kosovo piliečio atstovai ir kurie siekia laikinai atvykti bei derėtis dėl paslaugų pardavimo arba sudaryti paslaugų pardavimo sutartis su tuo paslaugų teikėju, jeigu tie atstovai nevykdys tiesioginio pardavimo plačiajai visuomenei arba neteiks paslaugų patys.

3.   Praėjus penkeriems metams nuo šio susitarimo įsigaliojimo SAT imasi priemonių, būtinų laipsniškam šio straipsnio 1 ir 2 dalių įgyvendinimui. Atsižvelgiama į Kosovo padarytą pažangą derinant savo teisės aktus su ES acquis.

59 straipsnis

1.   Šalys nesiima jokių priemonių ar veiksmų, dėl kurių paslaugų teikimo sąlygos ES ir Kosovo piliečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje Šalyje nei ta, kurios asmeniui skirtos paslaugos, arba ES ir Kosovo bendrovėms, įsisteigusioms kitoje Šalyje nei ta, kurios asmeniui skirtos paslaugos, taptų gerokai griežtesnės, palyginti su padėtimi dieną prieš šio susitarimo įsigaliojimą.

2.   Jeigu viena Šalis mano, kad po šio susitarimo įsigaliojimo kitos Šalies pradėtomis taikyti priemonėmis smarkiai sugriežtinamos paslaugų tiekimo sąlygos, palyginti su padėtimi šio susitarimo įsigaliojimo dieną, tokia Šalis gali prašyti kitos Šalies pradėti konsultacijas.

60 straipsnis

Transporto paslaugų tarp ES ir Kosovo teikimo atžvilgiu taikomos šios nuostatos:

1.

oro transporto srityje tarpusavio patekimo į rinką sąlygos nustatomos Daugiašaliame susitarime dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo;

2.

sausumos transporto srityje tarpusavio patekimo į rinką ir vežimo tranzitu kelių transportu sąlygos nustatomos Transporto bendrijos steigimo sutartimi;

3.

Kosovas suderina savo teisės aktus, įskaitant administracines, technines ir kitas taisykles, su ES oro ir sausumos transporto srities teisės aktais, jei tai būtina liberalizavimui, abipusiam Šalių patekimui į rinkas ir jei tai sudaro palankesnes keleivių ir prekių judėjimo sąlygas;

4.

Kosovas įsipareigoja laikytis visų tarptautinių konvencijų, susijusių su kelių eismo sauga, ypatingą dėmesį skirdamas Pietryčių Europos transporto observatorijos tinklui (toliau – SEETO), dėl kurio susitarta;

5.

šis skyrius netaikomas jūrų transporto paslaugoms.

III SKYRIUS

Vežimas tranzitu

61 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame susitarime vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

ES vežimas tranzitu – ES įsisteigusio vežėjo vykdomas prekių vežimas tranzitu per Kosovo teritoriją į valstybę narę arba iš jos;

2.

Kosovo vežimas tranzitu – Kosove įsisteigusio vežėjo vykdomas prekių vežimas tranzitu per ES teritoriją iš Kosovo į trečiąją šalį arba iš trečiosios šalies į Kosovą.

62 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Šio skyriaus nuostatos nustoja galioti įsigaliojus Transporto bendrijos steigimo sutarčiai.

2.   Įsigaliojus šiam susitarimui Šalys susitaria nevaržomai leisti ES vežti prekes tranzitu per Kosovo teritoriją ir Kosovui vežti prekes tranzitu per ES teritoriją.

3.   Jei dėl šio straipsnio 2 dalimi suteiktų teisių ES vežėjų vykdomas prekių vežimas tranzitu išauga tiek, kad daroma didelė žala ar kyla pavojus, kad gali būti daroma didelė žala kelių infrastruktūrai ir (arba) eismo sklandumui kelio atšakose, ir jei esant vienodoms aplinkybėms netoli Kosovo sienų/pasienio ES teritorijoje kyla problemų, klausimas pagal šio susitarimo 128 straipsnį perduodamas nagrinėti SAT. Šalys gali siūlyti išimtines laikinąsias, nediskriminacines priemones, būtinas tokiai žalai apriboti ar sumažinti.

4.   Šalys susilaiko nuo bet kokių vienašališkų veiksmų, kuriais galėtų būti diskriminuojami ES ir Kosovo vežėjai ar transporto priemonės. Šalys imasi visų priemonių, būtinų vežimui keliais į kitos Šalies teritoriją ar per ją palengvinti.

63 straipsnis

Formalumų supaprastinimas

1.   Šalys susitaria supaprastinti prekių vežimą geležinkelių ir kelių transportu, nesvarbu, ar kroviniai vežami iš vienos Šalies į kitą, ar tranzitu.

2.   Šalys susitaria imtis būtinų bendrų veiksmų ir skatinti, kad būtų priimamos tolesnės supaprastinimo priemonės.

IV SKYRIUS

Einamieji mokėjimai ir kapitalo judėjimas

64 straipsnis

Remdamosi Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties VIII straipsniu Šalys įsipareigoja leisti vykdyti mokėjimų balanso einamosios sąskaitos ES ir Kosovo tarpusavio mokėjimus ir pervedimus laisvai konvertuojama valiuta.

65 straipsnis

1.   Dėl sandorių, įtraukiamų į mokėjimų balanso kapitalo ir finansinę sąskaitą, įsigaliojus šiam susitarimui Šalys užtikrina laisvą kapitalo, susijusio su tiesioginėmis investicijomis į bendroves, kurios yra įsteigtos pagal taikomus teisės aktus, su investicijomis, atliekamomis pagal V antraštinės dalies I skyrių, ir su šių investicijų ir bet kokio iš jų gauto pelno likvidavimu arba repatrijavimu, judėjimą.

2.   Dėl sandorių, įtraukiamų į mokėjimų balanso kapitalo ir finansinę sąskaitą, įsigaliojus šiam susitarimui Šalys užtikrina laisvą kapitalo, susijusio su komerciniams sandoriams arba paslaugų teikimui imamais kreditais, įskaitant finansines paskolas ir kreditus, kuriame dalyvauja vienos iš Šalių gyventojas, judėjimą. Šis straipsnis netaikomas portfelinėms investicijoms, visų pirma investicijoms įsigyjant kapitalo rinkoje vertybinių popierių, siekiant atlikti tik finansinę investiciją ir neketinant daryti įtakos įmonės valdymui bei kontrolei.

3.   Per penkerius metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo Kosovas ES piliečiams, jo teritorijoje perkantiems nekilnojamąjį turtą, taiko nacionalinį režimą.

4.   Nedarydamos poveikio 1 daliai Šalys nenustato jokių naujų apribojimų ES ir Kosovo gyventojų kapitalo judėjimui bei einamiesiems mokėjimams ir negriežtinta galiojančių susitarimų.

5.   Nedarant poveikio šiam straipsniui ir 64 straipsniui, jeigu išimtinėmis aplinkybėmis kapitalo judėjimas kelia ar gali kelti didelių sunkumų ES arba Kosove vykdant valiutų kurso politiką arba pinigų politiką, atitinkamai ES ir Kosovas gali imtis apsaugos priemonių dėl kapitalo judėjimo tarp ES ir Kosovo ir taikyti jas ne ilgiau kaip šešis mėnesius, jeigu tokios priemonės yra tikrai būtinos.

6.   Šalys konsultuojasi tarpusavyje siekdamos lengvinti kapitalo judėjimą tarp ES ir Kosovo, kad būtų siekiama šio susitarimo tikslų.

66 straipsnis

1.   Per pirmuosius metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos Kosovas imasi priemonių, kuriomis sukuriamos reikiamos sąlygos, kad laisvam kapitalo judėjimui toliau laipsniškai būtų taikomos ES taisyklės.

2.   Iki antrųjų metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos pabaigos SAT nustato būdus, kaip Kosove visapusiškai taikyti laisvą kapitalo judėjimą reglamentuojančias ES taisykles.

V SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

67 straipsnis

1.   Ši antraštinė dalis taikoma atsižvelgiant į ribojimus, pagrįstus viešosios tvarkos, visuomenės saugumo arba visuomenės sveikatos sumetimais.

2.   Ši antraštinė dalis netaikoma veiklai, kuri bet kurios iš Šalių teritorijoje, net atsitiktinai, yra susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu.

68 straipsnis

1.   Taikant šią antraštinę dalį jokia šio susitarimo nuostata Šalims nedraudžiama taikyti savo įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais reglamentuojamas fizinių asmenų įvažiavimas, gyvenimas, įdarbinimas, darbo sąlygos, įsisteigimas ir paslaugų teikimas, visų pirma kiek jie susiję su leidimo gyventi suteikimu, pratęsimu arba atsisakymu jį suteikti, jeigu Šalys jų netaiko taip, kad jais būtų panaikinti arba sumenkinti privalumai, kuriuos kuri nors Šalis įgyja pagal konkrečią šio susitarimo nuostatą ir ES acquis. Šia nuostata nedaromas poveikis 67 straipsnio taikymui.

2.   Ši antraštinė dalis netaikoma priemonėms, kurios turi poveikio kurioje nors iš Šalių įsidarbinti siekiantiems fiziniams asmenims, taip pat priemonėms, susijusioms su pilietybe, nuolatine gyvenamąja vieta ar nuolatiniu darbu.

69 straipsnis

Ši antraštinė dalis taip pat taikoma bendrovėms, kurias kontroliuoja ir išimtinai bendrai valdo ES bendrovės arba ES piliečiai ir Kosovo bendrovės arba Kosovo piliečiai.

70 straipsnis

1.   Pagal šią antraštinę dalį suteikiamas didžiausio palankumo režimas netaikomas mokesčių lengvatoms, kurias Šalys teikia arba teiks ateityje, remdamosi dvigubo apmokestinimo vengimo susitarimais arba kitais mokesčių susitarimais.

2.   Šios antraštinės dalies nuostatomis Šalims nedraudžiama priimti arba įgyvendinti bet kokių priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią mokesčių vengimui arba slėpimui remiantis dvigubo apmokestinimo vengimo susitarimų nuostatomis ir kitais mokesčių susitarimais arba vidaus mokesčių teisės aktais.

3.   Šios antraštinės dalies nuostatomis Šalims nedraudžiama, taikant atitinkamas savo mokesčių teisės aktų nuostatas, išskirti mokesčių mokėtojus, kurių padėtis ypač dėl jų gyvenamosios vietos nėra vienoda.

71 straipsnis

1.   Šalys, siekdamos mokėjimų balanso, stengiasi, kai įmanoma, išvengti ribojamųjų priemonių, įskaitant su importu susijusių priemonių, taikymo. Tokias priemones priimanti Šalis kuo greičiau kitai Šaliai pateikia jų panaikinimo tvarkaraštį.

2.   Jeigu viena ar daugiau valstybių narių arba Kosovas susiduria su dideliais mokėjimų balanso sunkumais arba jeigu tokie sunkumai neišvengiamai gresia, ES ir Kosovas gali pagal PPO susitarime nustatytas sąlygas priimti ribojamąsias priemones, įskaitant su importu susijusias priemones, kurios taikomos ribotą laiką ir kuriomis neviršijama to, kas griežtai būtina mokėjimų balanso padėčiai ištaisyti. ES ir Kosovas nedelsdami informuoja kitą Šalį.

72 straipsnis

Ši antraštinė dalis palaipsniui patikslinama, ypač atsižvelgiant į reikalavimus, kylančius iš GATS V straipsnio.

73 straipsnis

Šiuo susitarimu nedaromas poveikis nė vienos Šalies teisei taikyti bet kokias priemones, būtinas užkirsti kelią mėginimams pasinaudojant šio susitarimo nuostatomis vengti Šalies taikomų priemonių dėl trečiųjų šalių patekimo į jos rinką.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

KOSOVO TEISĖS AKTŲ DERINIMAS SU ES ACQUIS, TEISĖSAUGOS IR KONKURENCIJOS TAISYKLĖMIS

74 straipsnis

1.   Šalys pripažįsta, kad galiojančius Kosovo teisės aktus svarbu derinti su ES teisės aktais ir veiksmingai juos įgyvendinti. Kosovas siekia užtikrinti, kad jo galiojantys ir būsimi teisės aktai palaipsniui būtų suderinti su ES acquis. Kosovas užtikrina, kad galiojantys ir būsimi teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir užtikrinamas jų taikymas.

2.   Šis derinimas pradedamas šio susitarimo pasirašymo dieną ir iki 9 straipsnyje apibrėžto pereinamojo laikotarpio pabaigos palaipsniui išplečiamas visiems šiame susitarime nurodytiems ES acquis elementams.

3.   Derinant teisės aktus pirmiausia daugiausia dėmesio bus skiriama vidaus rinkos srities, taip pat laisvės, saugumo ir teisingumo bei prekybos sričių pagrindiniams ES acquis elementams. Vėliau Kosovas derins teisės aktus su likusiomis ES acquis dalimis.

Derinama pagal programą, dėl kurios Europos Komisija ir Kosovas turi susitarti.

4.   Be to, Kosovas su Europos Komisija susitaria dėl teisės aktų derinimo įgyvendinimo stebėsenos sąlygų ir teisėsaugos srities veiksmų, kurių reikėtų imtis, įskaitant Kosovo pastangas reformuoti teismus, kad būtų galima įgyvendinti bendrą teisinę sistemą.

75 straipsnis

Konkurencija ir kitos ekonominės nuostatos

1.   Toliau išvardyti aspektai yra nesuderinami su tinkamu šio susitarimo veikimu, jeigu jie gali daryti poveikį ES ir Kosovo tarpusavio prekybai:

a)

visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir įmonių suderinti veiksmai, kurių tikslas arba padarinys yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas;

b)

vienos arba kelių įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi visoje ES arba Kosovo teritorijoje arba didžiojoje jos dalyje;

c)

bet kokia valstybės pagalba, teikiama tam tikroms įmonėms arba tam tikriems produktams, iškreipianti arba galinti iškreipti konkurenciją.

2.   Bet kokie šiam straipsniui prieštaraujantys veiksmai vertinami remiantis kriterijais, kylančiais iš ES taikomų konkurencijos taisyklių, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101, 102, 106 ir 107 straipsnių ir ES institucijų priimtų aiškinamųjų dokumentų.

3.   Šalys užtikrina, kad nepriklausomai veikiančiai institucijai būtų suteikti įgaliojimai, būtini visapusiškai įgyvendinant šio straipsnio 1 dalies a ir b punktus privačių ir valstybinių įmonių bei įmonių, kurioms suteiktos specialios teisės, atžvilgiu.

4.   Kosovas užtikrina, kad nepriklausomai veikiančiai institucijai būtų suteikti įgaliojimai, būtini visapusiškai įgyvendinant 1 dalies c punktą. Ši institucija, inter alia, turi įgaliojimus tvirtinti valstybės pagalbos schemas bei individualios pagalbos subsidijas pagal 2 dalį ir įgaliojimus reikalauti grąžinti neteisėtai suteiktą valstybės pagalbą.

5.   ES ir Kosovas užtikrina valstybės pagalbos skaidrumą, inter alia, pagal ES valstybės pagalbos apžvalgos pateikimo taisykles ir metodiką kitai Šaliai reguliariai teikia metinę ataskaitą arba lygiavertį dokumentą. Vienos Šalies prašymu kita Šalis teikia informaciją apie atskirus valstybės pagalbos atvejus.

6.   Kosovas sudaro išsamų pagalbos schemų registrą ir tokias pagalbos schemas suderina pagal 2 dalyje nurodytus kriterijus ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo.

7.

(a)

a) Taikydamos 1 dalies c punktą Šalys pripažįsta, kad per pirmus penkerius metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo bet kokia Kosovo suteikta valstybės pagalba yra vertinama atsižvelgiant į tai, kad Kosovas laikomas regionu, identišku Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies a punkte aprašytiems ES regionams.

(b)

b) Per ketverius metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo Kosovas pateikia Europos Komisijai NUTS II lygiu suderintus vienam gyventojui tenkančios BVP dalies duomenis. 4 dalyje nurodyta institucija ir Europos Komisija kartu vertina, ar Kosovo regionai atitinka pagalbos skyrimo reikalavimus ir didžiausią jiems skiriamos pagalbos intensyvumą, siekdamos sudaryti regioninės pagalbos žemėlapį pagal atitinkamas ES gaires.

8.   IV antraštinės dalies II skyriuje nurodytų produktų atžvilgiu:

a)

netaikomas šio straipsnio 1 dalies c punktas;

b)

bet kokie šio straipsnio 1 dalies a punktui prieštaraujantys veiksmai vertinami pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 42 ir 43 straipsnius ES nustatytus kriterijus ir šiuo pagrindu priimtus konkrečius ES dokumentus.

9.   Jeigu viena Šalių mano, kad konkretūs veiksmai yra nesuderinami su 1 dalies nuostatomis, ji gali imtis atitinkamų priemonių po konsultacijų SAT arba po 30 darbo dienų nuo tokių konsultacijų prašymo pateikimo dienos. Šiuo straipsniu nedaromas poveikis arba niekaip kitaip neribojama ES arba Kosovo teisė imtis kompensacinių priemonių pagal GATT 1994 ir PPO susitarimą dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių bei atitinkamus susijusius vidaus teisės aktus.

76 straipsnis

Valstybinės įmonės

Ne vėliau kaip trečiųjų metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo pabaigoje valstybinėms įmonėms ir įmonėms, kurioms buvo suteiktos specialios ir išimtinės teisės, Kosovas taiko Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, visų pirma jos 106 straipsnyje, nustatytus principus.

Pereinamuoju laikotarpiu valstybinėms įmonėms suteiktos specialios teisės nesuteikia galimybės importui iš ES į Kosovą taikyti kiekybinių apribojimų arba lygiaverčio poveikio priemonių.

77 straipsnis

Bendrieji intelektinės nuosavybės teisių aspektai

1.   Pagal šį straipsnį ir VII priedą Šalys patvirtina, kad joms svarbu užtikrinti tinkamą ir veiksmingą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugą bei jų taikymo užtikrinimą.

2.   Kosovas imasi būtinų priemonių, kad ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo užtikrintų panašų į ES garantuojamą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugos lygį ir veiksmingas tokių teisių taikymo užtikrinimo priemones.

3.   Kosovas įsipareigoja laikytis VII priede nurodytų daugiašalių konvencijų dėl intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių. SAT gali nuspręsti įpareigoti Kosovą laikytis konkrečių šios srities daugiašalių konvencijų.

78 straipsnis

Su prekyba susiję intelektinės nuosavybės teisių aspektai

1.   Įsigaliojus šiam susitarimui Šalys viena kitos bendrovėms, ES ir Kosovo piliečiams taiko ne mažiau palankų intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės pripažinimo ir apsaugos režimą nei tas, kurį pagal dvišalius susitarimus jos suteikė bet kuriai trečiajai šaliai.

2.   Jeigu intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės srityje kyla problemų, turinčių poveikio prekybos sąlygoms, bet kurios iš Šalių prašymu jos skubiai perduodamos spręsti SAT, siekiant abiem Šalims priimtinų sprendimų.

79 straipsnis

Viešieji pirkimai

1.   ES ir Kosovas mano, kad jų siektinas tikslas – skirti viešąsias sutartis remiantis nediskriminavimo ir abipusiškumo principais, ypač atsižvelgiant į PPO taisykles.

2.   Įsigaliojus šiam susitarimui, ES įsisteigusioms arba neįsisteigusioms Kosovo bendrovėms suteikiama teisė dalyvauti ES sutarčių skyrimo procedūrose pagal ES viešųjų pirkimų taisykles ne mažiau palankia tvarka nei ta, kuri taikoma ES bendrovėms.

Pirmiau išdėstytos nuostatos taip pat taikomos komunalinių paslaugų sektoriaus sutartims, kai Kosovas priims teisės aktus, į kuriuos bus perkeltos šios srities ES taisyklės. ES periodiškai tikrina, ar Kosovas tikrai priėmė tokius teisės aktus.

3.   Įsigaliojus šiam susitarimui, pagal V antraštinės dalies I skyrių Kosove įsisteigusioms ES bendrovėms suteikiama teisė dalyvauti Kosovo sutarčių skyrimo procedūrose ne mažiau palankia tvarka nei ta, kuri taikoma Kosovo bendrovėms.

4.   Įsigaliojus šiam susitarimui, pagal V antraštinės dalies I skyrių Kosove neįsisteigusioms ES bendrovėms suteikiama teisė dalyvauti Kosovo sutarčių skyrimo procedūrose ne mažiau palankia tvarka nei ta, kuri taikoma Kosovo bendrovėms ir Kosove įsisteigusioms ES bendrovėms, išskyrus 5 dalyje aprašytas kainų lengvatas.

5.   Įsigaliojus šiam susitarimui, Kosovas visas esamas Kosovo bendrovėms arba Kosove įsisteigusioms ES bendrovėms taikomas lengvatas, taip pat pagal procedūras, vykdomas laikantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo ir mažiausios kainos kriterijų, skirtų sutarčių lengvatas keičia į kainų lengvatas ir per penkerių metų laikotarpį pastarąsias palaipsniui panaikina pagal šį tvarkaraštį:

ne vėliau kaip antrųjų metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo pabaigoje lengvatos neviršija 15 %;

ne vėliau kaip trečiųjų metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo pabaigoje lengvatos neviršija 10 %;

ne vėliau kaip ketvirtųjų metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo pabaigoje lengvatos neviršija 5 % ir

ne vėliau kaip penktųjų metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo pabaigoje lengvatos bus visiškai panaikintos.

6.   Per dvejus metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo SAT gali peržiūrėti 5 dalyje nustatytas lengvatas ir nuspręsti sutrumpinti 5 dalyje nustatytus terminus.

7.   Per penkerius metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo Kosovas priima teisės aktus, kuriais įgyvendinami ES acquis numatyti procedūriniai standartai.

8.   Kosovas kasmet praneša SAT apie priemones, kurių ėmėsi siekdamas padidinti skaidrumą ir nustatyti veiksmingą viešųjų pirkimų srityje priimtų sprendimų teisminę peržiūrą.

9.   Įsisteigimo, veiklos ir paslaugų teikimo ES ir Kosove atžvilgiu taikomi 50–66 straipsniai. Viešąsias sutartis vykdančių darbuotojų įdarbinimo ir judėjimo atžvilgiu Kosovo piliečiams ES taikoma su trečiųjų šalių piliečiais susijusi ES acquis. ES piliečių Kosove atžvilgiu, darbuotojams, kurie yra vienos iš valstybių narių piliečiai, Kosovas suteikia abipuses teises, susijusias su viešąsias sutartis vykdančių darbuotojų įdarbinimu ir judėjimu, kurios yra panašios kaip Kosovo piliečiams ES suteikiamos teisės.

80 straipsnis

Standartizacija, metrologija, akreditavimas ir atitikties vertinimas

1.   Kosovas imasi būtinų priemonių, kad būtų laipsniškai užtikrinta atitiktis ES horizontaliesiems ir sektorių produktų saugos teisės aktams ir įdiegta kokybiška infrastruktūra, kaip antai Europos standartus atitinkančios standartizacijos, metrologijos, akreditavimo ir atitikties vertinimo procedūros.

2.   Šiuo tikslu Šalys siekia:

a)

skatinti naudoti ES techninius reglamentus, Europos standartus ir atitikties vertinimo tvarką;

b)

teikti pagalbą kokybiškos infrastruktūros plėtrai skatinti standartizacijos, metrologijos, akreditavimo ir atitikties vertinimo srityse;

c)

skatinti Kosovą bendradarbiauti su organizacijomis, kurios susijusios su standartais, atitikties vertinimu, metrologija, akreditavimu ir panašiomis funkcijomis (pvz., CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET) (5), jei tam bus palankios objektyvios aplinkybės;

d)

prireikus sudaryti Atitikties vertinimo ir pramonės produktų pripažinimo susitarimą, kai Kosovo teisės aktų sistema ir taikoma tvarka bus pakankamai suderintos su ES teisės aktų sistema ir taikoma tvarka ir bus atitinkamos profesinės patirties.

81 straipsnis

Vartotojų apsauga

Šalys bendradarbiauja siekdamos derinti vartotojų apsaugos srities Kosovo teisės aktus su ES acquis, kad užtikrintų:

a)

aktyvios vartotojų apsaugos politiką pagal ES teisę, įskaitant informavimo didinimą ir nepriklausomų Kosovo organizacijų plėtrą;

b)

vartotojų apsaugos srities Kosovo teisės aktų suderinimą su galiojančiais ES teisės aktais;

c)

veiksmingą vartotojų teisinę apsaugą siekiant gerinti vartojimo prekių kokybę ir išlaikyti tinkamus saugos standartus;

d)

kad kompetentingos institucijos prižiūrėtų, kaip laikomasi taisyklių, ir kad kilus ginčams būtų suteikta teisė kreiptis į teismą;

e)

keitimąsi informacija apie pavojingus produktus.

82 straipsnis

Darbo sąlygos ir lygios galimybės

Kosovas laipsniškai suderina savo teisės aktus su ES teisės aktais darbo sąlygų srityje, ypač darbuotojų sveikatos ir saugos bei lygių galimybių srityse.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

LAISVĖ, SAUGUMAS IR TEISINGUMAS

83 straipsnis

Institucijų stiprinimas ir teisinė valstybė

Bendradarbiaudamos laisvės, saugumo ir teisingumo srityje Šalys ypatingą dėmesį skiria teisinės valstybės principams konsoliduoti ir institucijoms stiprinti visų lygių administravimo srityse apskritai, bet visų pirma teisėsaugos ir teisingumo administravimo srityse. Bendradarbiaujant visų pirma siekiama didinti Kosovo teismų nepriklausomumą, nešališkumą ir atskaitomybę, taip pat jų veiksmingumą, kurti atitinkamas policijos, prokurorų, teisėjų ir kitų teisminių ir teisėsaugos institucijų struktūras, kad jie būtų tinkamai parengti bendradarbiauti civiliniais, prekybos ir baudžiamųjų bylų klausimais ir galėtų užtikrinti veiksmingą organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir terorizmo prevenciją, nagrinėti šias veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir priimti sprendimus.

84 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

Šalys bendradarbiauja asmens duomenų apsaugos teisės aktų klausimais siekdamos užtikrinti, kad Kosovo taikomas asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų ES acquis numatytą lygį. Kosovas užtikrina pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių vienai ar kelioms nepriklausomoms priežiūros institucijoms, kad jos galėtų veiksmingai stebėti ir užtikrinti Kosovo asmens duomenų apsaugos teisės aktų taikymą.

85 straipsnis

Vizos, sienų/pasienio valdymas, prieglobstis ir migracija

Šalys bendradarbiauja vizų, sienų/pasienio valdymo, prieglobsčio ir migracijos srityse ir nustato bendradarbiavimo (taip pat regionų lygmeniu) šiose srityse pagrindą, atsižvelgdamos į kitas esamas srities iniciatyvas ir atitinkamai jomis visapusiškai pasinaudodamos.

Bendradarbiavimas pirmoje pastraipoje nurodytais klausimais grindžiamas abipusėmis Šalių konsultacijomis bei nuodugniu koordinavimu ir gali apimti techninės bei administracinės pagalbos teikimą:

a)

statistinių duomenų ir informacijos apie teisės aktus ir praktiką mainams vykdyti;

b)

teisės aktams rengti;

c)

institucijų veiksmingumui didinti;

d)

darbuotojams mokyti;

e)

kelionės dokumentų saugumui užtikrinti ir suklastotiems dokumentams aptikti;

f)

sienų/pasienio kontrolės valdymui vykdyti.

Bendradarbiaujant didžiausias dėmesys skiriamas:

a)

prieglobsčio srityje – Kosovo teisės aktams priimti ir įgyvendinti, kad būtų laikomasi 1951 m. liepos 28 d. Ženevoje priimtos Konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir 1967 m. sausio 31 d. Niujorke priimto Protokolo dėl pabėgėlių statuso standartų ir taip užtikrinta, kad laikomasi „negrąžinimo“ principo ir kitų prieglobsčio prašančių asmenų bei pabėgėlių teisių;

b)

legalios migracijos srityje – leidimo įvažiuoti į šalį taisyklėms ir įleistų asmenų teisėms ir statusui. Migracijos srityje Šalys susitaria sąžiningai elgtis su teisėtai valstybės narės teritorijoje ar Kosove gyvenančiais ne ES piliečiais ir nagrinėti, ar yra galimybių nustatyti priemones, kuriomis būtų numatomos iniciatyvos ir remiami Kosovo veiksmai siekiant skatinti teisėtai Kosove gyvenančių ne ES piliečių integraciją.

86 straipsnis

Legali migracija

Šalys bendradarbiauja siekdamos padėti Kosovui derinti jo teisės aktus su legalios migracijos srities ES acquis.

Šalys pripažįsta, kad Kosovo piliečiai naudojasi teisėmis pagal ES acquis, visų pirma tokiose srityse, kaip antai: darbo sąlygos, atlyginimas ir atleidimas iš darbo, šeimos susijungimas, ilgalaikis gyvenimas šalyje, studentai, mokslininkai ir aukštos kvalifikacijos darbuotojai, sezoniniai darbuotojai, bendrovės viduje perkelti asmenys ir pensijos. Be to, Šalys pripažįsta, kad tai daroma nedarant poveikio kiekvienoje valstybėje narėje taikomoms sąlygoms ir tvarkai.

Per ketverius metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo Kosovas ES piliečiams suteikia abipuses teises antroje pastraipoje nurodytose srityse. SAT nagrinėja, kokių priemonių reikia tuo tikslu imtis. SAT gali svarstyti bet kurį kitą klausimą, susijusį su šio straipsnio įgyvendinimu.

87 straipsnis

Nelegalios imigracijos prevencija ir kontrolė

SAT nustato, kokių bendrų pastangų gali imtis Šalys, kad užkirstų kelią nelegaliai imigracijai, įskaitant neteisėtą žmonių gabenimą ir prekybą žmonėmis, ir ją kontroliuotų, užtikrindamos migrantų pagrindinių teisių laikymąsi bei apsaugą ir paramą nelaimės ištiktiems migrantams.

88 straipsnis

Readmisija

Šalys, bendradarbiaudamos ir taip siekdamos užkirsti kelią nelegaliai migracijai ir ją kontroliuoti, gavusios prašymą ir be jokių papildomų formalumų:

a)

susigrąžina nelegaliai kitos Šalies teritorijoje esančius atitinkamai Kosovo piliečius arba ES piliečius;

b)

susigrąžina ne ES piliečius ir asmenis be pilietybės, kurie pateko į valstybės narės teritoriją per Kosovą arba pateko į Kosovą per valstybės narės teritoriją.

Kosovas savo piliečiams išduoda tinkamus tapatybės dokumentus ir pasirūpina tam būtinomis administracinėmis priemonėmis.

Šalys susitaria nagrinėti galimybes pradėti derybas dėl susitarimo, kuriuo būtų reglamentuojama pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytų asmenų speciali readmisijos tvarka, sudarymo.

Kosovas nagrinėja galimybes sudaryti readmisijos susitarimus, jei tam bus palankios objektyvios aplinkybės, su šalimis, kurios dalyvauja SAP, ir įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų lankstų ir greitą tų susitarimų įgyvendinimą. ES nagrinės galimybes per šį procesą padėti atitinkamoms šalims, jei tam bus palankios objektyvios aplinkybės.

89 straipsnis

Pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas

Šalys bendradarbiauja siekdamos užkirsti kelią naudoti jų finansų sistemas pinigams, gautiems iš nusikalstamos veikos apskritai ir ypač iš nusikaltimų, susijusių su narkotikais, plauti bei terorizmui finansuoti.

Bendradarbiavimas šioje srityje apima administracinę ir techninę pagalbą Kosovui, kuria skatinamas ES ir kitų šioje srityje veikiančių tarptautinių organizacijų, ypač Finansinių veiksmų darbo grupės (toliau – FATF), priimtiems teisės aktams lygiaverčių reglamentų ir kovos su pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu standartų ir priemonių įgyvendinimas bei sklandus veikimas.

90 straipsnis

Bendradarbiavimas neteisėtų narkotikų srityje

Šalys bendradarbiauja siekdamos sukurti suderintą ir integruotą su narkotikais susijusių klausimų sprendimo strategiją. Kovos su narkotikais politika ir veiksmais siekiama stiprinti Kosovo kovos su neteisėtais narkotikais ir jų pirmtakais struktūras, mažinti neteisėtų narkotikų pasiūlą, prekybą jais ir neteisėtų narkotikų paklausą, spręsti dėl piktnaudžiavimo narkotikais iškilusias sveikatos problemas ir socialines pasekmes ir veiksmingiau kontroliuoti pirmtakus.

Šalys susitaria, kokių bendradarbiavimo metodų reikia šiems tikslams pasiekti. Veiksmai grindžiami bendrai sutartais principais remiantis ES kovos su narkotikais strategija (2013–2020 m.) ir ją pakeisiančiais dokumentais.

91 straipsnis

Kova su organizuotu nusikalstamumu ir kita neteisėta veika bei jų prevencija

Šalys bendradarbiauja siekdamos stiprinti Kosovo struktūras, kurios turėtų kovoti su nusikalstama veika, visų pirma organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir kitų rūšių sunkiais nusikaltimais (ypač tarpvalstybinio/tarpteritorinio masto) ir užkirsti jiems kelią. Kosovas laikosi susijusių tarptautinių konvencijų ir kitų šios srities susitarimų. Kovojant su organizuotu nusikalstamumu skatinamas regioninis bendradarbiavimas.

Valiutos klastojimo Kosove klausimu Kosovas glaudžiai bendradarbiauja su ES ir kovoja su banknotų ir monetų padirbinėjimu, stabdo tokį padirbinėjimą ir už jį baudžia. Prevencijos srityje Kosovas siekia parengti įgyvendinimo priemones, kurios būtų lygiavertės nustatytosioms atitinkamuose ES teisės aktuose, ir laikosi susijusių tarptautinių konvencijų ir kitų šios srities susitarimų. Mainais Kosovas gali pasinaudoti ES parama, pagalba ir mokymais, susijusiais su apsauga nuo pinigų padirbinėjimo.

92 straipsnis

Kova su terorizmu

Šalys bendradarbiauja siekdamos stiprinti Kosovo struktūras, kurios turėtų užkirsti kelią teroro aktams (ypač tarpvalstybinio/tarpteritorinio masto) bei jų finansavimui ir juos sustabdyti. Šioje srityje bendradarbiaujama laikantis teisinės valstybės principų, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, tarptautinės pabėgėlių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės. Kosovas laikosi susijusių tarptautinių konvencijų ir kitų šios srities susitarimų.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMO POLITIKA

93 straipsnis

ES ir Kosovas glaudžiai bendradarbiauja siekdami prisidėti prie Kosovo vystymosi ir augimo potencialo. Tokiu abiem Šalims naudingu bendradarbiavimu kuo platesniu mastu stiprinami esami ekonominiai ryšiai.

Rengiama politika ir kitos priemonės, sudarysiančios sąlygas tvariam Kosovo ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. Įgyvendinant šią politiką užtikrinama, kad nuo pat pradžių būtų visapusiškai atsižvelgiama į aplinkos ir klimato klausimus ir kad jie būtų suderinti su darnaus socialinio vystymosi reikalavimais.

Bendradarbiavimo politika vykdoma bendradarbiaujant regionų lygmeniu. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, kuriomis galima paskatinti Kosovo ir jo kaimyninių šalių bendradarbiavimą ir taip prisidėti prie regiono stabilumo. SAT nustato, kurios iš šioje antraštinėje dalyje aprašytų bendradarbiavimo politikos krypčių yra prioritetinės.

94 straipsnis

Ekonominė ir prekybos politika

ES ir Kosovas palengvina ekonominių reformų procesą bendradarbiaudami ir taip stengdamiesi geriau suprasti esminius vienas kito ekonomikos bruožus, ekonominės politikos formavimą ir įgyvendinimą rinkos ekonomikos šalyse.

Šiuo tikslu ES ir Kosovas bendradarbiauja ir:

a)

keičiasi informacija apie makroekonominius rezultatus bei perspektyvas ir apie vystymosi strategijas;

b)

kartu analizuoja abipusiškai svarbius ekonominius klausimus, be kita ko, ekonominės politikos rėmimą ir jos įgyvendinimą, ir

c)

skatina platesnį bendradarbiavimą, siekdami paspartinti praktinės patirties perdavimą ir galimybes naudotis naujomis technologijomis.

Kosovas siekia sukurti veikiančią rinkos ekonomiką ir palaipsniui derinti savo politiką su stabilumą skatinančia Ekonominės ir pinigų sąjungos politika. Kosovo valdžios institucijų prašymu ES gali paremti Kosovo pastangas siekiant šių tikslų.

Bendradarbiaujant taip pat siekiama stiprinti teisinę valstybę verslo srityje įdiegiant stabilią ir nediskriminavimo principais grindžiamą su prekyba susijusią teisinę sistemą.

Bendradarbiavimas šioje srityje apima keitimąsi informacija apie Ekonominės ir pinigų sąjungos principus ir veikimą.

95 straipsnis

Bendradarbiavimas statistikos srityje

Šalys bendradarbiauja visų pirma prioritetinėse srityse, susijusiose su statistikos srities ES acquis. Bendradarbiaujant visų pirma siekiama sukurti veiksmingas ir tvarias Kosovo statistikos sistemas, kuriomis naudojantis būtų galima pateikti patikimus, objektyvius ir tikslius duomenis, kurie atitiktų Europos statistinius duomenis, reikalingus pereinamajam ir reformų procesui Kosove planuoti ir stebėti. Bendradarbiaujant Kosovo statistikos biurui taip pat sudaromos sąlygos geriau tenkinti savo klientų (viešojo administravimo ir privačiojo sektoriaus) poreikius. Statistikos sistema turi atitikti Europos statistikos praktikos kodekso principus, JT pagrindinius statistikos principus ir Europos statistikos teisės nuostatas ir turi būti plėtojama siekiant statistikos srityje taikyti ES acquis. Šalys visų pirma bendradarbiauja siekdamos užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą, laipsniškai tobulinti duomenų rinkimą ir jų perdavimą Europos statistikos sistemai ir keistis informacija apie metodus, praktinės patirties perdavimą ir mokymą.

96 straipsnis

Bankininkystė, draudimas ir kitos finansinės paslaugos

ES ir Kosovas bendradarbiauja prioritetinėse srityse, susijusiose su bankininkystės, draudimo ir finansinių paslaugų sričių ES acquis. Šalys bendradarbiauja siekdamos sukurti ir plėtoti tinkamą bankininkystės, draudimo ir finansinių paslaugų sektorių skatinimo sistemą Kosove, pagrįstą sąžininga konkurencija, ir užtikrindamos būtinas vienodas sąlygas.

97 straipsnis

Viešoji vidaus finansų kontrolė ir išorės auditas

Šalys bendradarbiauja prioritetinėse srityse, susijusiose su viešosios vidaus finansų kontrolės srities ES acquis. Šalys bendradarbiauja visų pirma siekdamos toliau įgyvendinti Kosovo viešojo sektoriaus veiksmingas vidaus kontrolės ir nepriklausomai vykdomo vidaus audito sistemas, laikydamosi tarptautiniu mastu pripažintos sistemos ir ES gerosios patirties.

Siekiant koordinuoti ir suderinti atsakomybę, susijusią su pirmiau minėtais reikalavimais, bendradarbiaujant taip pat skiriamas dėmesys centrinių derinimo padalinių, veikiančių finansų valdymo, kontrolės ir vidaus audito srityse, kūrimui ir stiprinimui.

Išorės audito srityje Šalys, laikydamosi tarptautiniu mastu pripažintų standartų ir ES gerosios patirties, bendradarbiaudamos visų pirma siekia toliau plėtoti nepriklausomo išorės audito funkcijas Kosove. Bendradarbiavimu taip pat siekiama stiprinti Kosovo Audito Rūmų gebėjimus.

98 straipsnis

Investicijų skatinimas ir apsauga

Šalių bendradarbiavimu investicijų skatinimo ir apsaugos srityje visų pirma siekiama apsaugoti tiesiogines užsienio investicijas ir sukurti palankias sąlygas privačioms vidaus ir užsienio investicijoms, kurios yra labai svarbi priemonė Kosovo ekonomikai ir pramonei atgaivinti. Bendradarbiaujant visų pirma siekiama, kad Kosovas patobulintų teisinę sistemą, kuria būtų skatinamos ir saugomos investicijos.

99 straipsnis

Bendradarbiavimas pramonės srityje

Bendradarbiaujant siekiama skatinti Kosovo pramonės ir atskirų sektorių modernizavimą ir pertvarkymą. Taip pat siekiama užtikrinti, kad Kosovo pramonės konkurencingumui būtinos sąlygos būtų tokios, kuriomis būtų užtikrinama aplinkos apsauga.

Bendradarbiaujant atsižvelgiama į regioninius pramonės plėtros aspektus, prireikus skatinant tarpvalstybines/tarpteritorines partnerystes. Iniciatyvomis gali būti visų pirma siekiama sukurti tinkamą pagrindą įmonėms, tobulinti valdymą, didinti praktinę patirtį ir skatinti rinkų kūrimą, jų skaidrumą ir gerinti verslo aplinką. Ypatingas dėmesys skiriamas veiksmingiems eksporto skatinimo veiksmams Kosove.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į pramonės politikos srities ES acquis.

100 straipsnis

Mažosios ir vidutinės įmonės

Šalių bendradarbiavimo tikslas yra kurti ir stiprinti privačiojo sektoriaus mažąsias ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), skatinti kurti aplinką, kuri būtų palanki iniciatyvoms ir įmonių kūrimui (ypač mažųjų ir vidutinių įmonių), ir skatinti kurti įmonių bendradarbiavimui palankią aplinką. Bendradarbiaujama laikantis Europos iniciatyvos „Small Business Act“ principų ir tinkamai atsižvelgiant į prioritetines sritis, susijusias su MVĮ srities ES acquis.

101 straipsnis

Turizmas

Bendradarbiaudamos turizmo srityje Šalys siekia:

a)

užtikrinti darnų ir tvarų turizmo ir susijusių sričių vystymą;

b)

didinti informacijos apie turizmą srautus (per tarptautinius tinklus, duomenų bazes ir pan.);

c)

skatinti plėtoti infrastruktūrą, kuri būtų palanki investicijoms į turizmo sektorių.

Bendradarbiaujant taip pat siekiama nagrinėti galimybes rengti bendrus veiksmus ir stiprinti turizmo įmonių, ekspertų ir institucijų bei jų kompetentingų agentūrų bendradarbiavimą turizmo srityje ir perduoti praktinę patirtį (rengiant mokymus, mainus, seminarus). Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į turizmo srities ES acquis.

Bendradarbiavimas gali vykti regioninio bendradarbiavimo lygmeniu.

102 straipsnis

Žemės ūkis ir žemės ūkio pramonės sektorius

Šalių bendradarbiavimas plėtojamas visose prioritetinėse srityse, susijusiose su žemės ūkio srities ES acquis, taip pat žemės ūkio produktų ir maisto produktų kokybės schemų, maisto saugos ir veterinarijos bei fitosanitarijos srityse. Bendradarbiaujant pirmiausia siekiama modernizuoti ir pertvarkyti Kosovo žemės ūkio ir žemės ūkio pramonės sektorių, visų pirma, pasiekti atitiktį ES sanitarijos reikalavimams, tobulinti vandens valdymą ir kaimo plėtrą, plėtoti miškų sektoriaus susijusius aspektus Kosove ir remti laipsnišką Kosovo teisės aktų ir praktikos derinimą su ES acquis.

103 straipsnis

Žuvininkystė

Šalys nagrinėja galimybę nustatyti abipusiškai naudingas bendrų interesų sritis akvakultūros ir žuvininkystės sektoriuose. Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su šių sričių ES acquis, ir į žuvų išteklių valdymo ir apsaugos principus, remiantis susijusių tarptautinių ir regioninių žuvininkystės organizacijų parengtomis taisyklėmis.

104 straipsnis

Muitinė

Šalys bendradarbiauja šioje srityje siekdamos užtikrinti suderinamumą su nuostatomis, kurias reikia priimti prekybos srityje, suderinti Kosovo muitinės sistemas su ES muitinės sistemomis ir taip padėti pagrindą pagal šį susitarimą suplanuotoms liberalizavimo priemonėms bei laipsniškam Kosovo muitų teisės aktų derinimui su ES acquis.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su muitinės srities ES acquis.

Šalių savitarpio administracinės pagalbos taisyklės muitinės srityje yra nustatytos IV protokole.

105 straipsnis

Mokesčiai

ES bendradarbiauja su Kosovu, kad padėtų jam tobulinti mokesčių sistemą, įskaitant priemones, kurių tikslas – toliau pertvarkyti Kosovo mokesčių sistemą ir pertvarkyti mokesčių administravimą siekiant užtikrinti veiksmingą mokesčių surinkimą ir kovoti su mokestiniu sukčiavimu.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su mokesčių srities ir kovos su žalinga mokesčių konkurencija srities ES acquis. Rengdamas kovos su žalinga mokesčių konkurencija srities teisės aktus Kosovas deramai atsižvelgia į 1997 m. gruodžio 1 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų priimtus Verslo apmokestinimo elgesio kodekso principus (6).

Bendradarbiaujant siekiama propaguoti gero valdymo mokesčių srityje, skaidrumo, keitimosi informacija ir sąžiningos mokesčių konkurencijos principus Kosove, kad būtų lengviau užtikrinti mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ar vengimo prevencijos priemonių taikymą.

106 straipsnis

Socialinis bendradarbiavimas

Vykdydamos intensyvesnes ekonomines reformas bei integraciją ir siekdamos stiprinti integracinį augimą Šalys bendradarbiauja, kad palengvintų Kosovo užimtumo politikos reformą. Bendradarbiaujant taip pat ketinama skatinti socialinį dialogą ir laipsnišką darbo, sveikatos, darbuotojų saugos, taip pat moterų ir vyrų, neįgalių asmenų ir mažumoms bei kitoms pažeidžiamoms grupėms priklausančių asmenų lygių galimybių srities Kosovo teisės aktų teisinį derinimą su ES acquis remiantis apsaugos lygiu ES. Tam galima priskirti ir Kosovo teisės aktų derinimą su darbo teisės ir moterų darbo sąlygų srities ES acquis. Bendradarbiaujant Kosovas taip pat skatinamas parengti išsamią socialinės įtraukties ir kovos su diskriminacija politiką. Be to, bendradarbiaujant kuriama Kosovo socialinės apsaugos sistema, kurią įdiegus būtų remiamas užimtumas ir integracinis augimas.

Šalys bendradarbiauja norėdamos užtikrinti Kosovo teisės aktų derinimą su ES acquis, kad būtų gerinama gyventojų sveikata ir didinama ligų prevencija, kuriamos nepriklausomos ir veiksmingos administracinės struktūros ir suteikiami taikymo užtikrinimo įgaliojimai, siekiant užtikrinti esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, saugoti pacientų teises, saugoti gyventojus nuo pavojų sveikatai ir ligų ir propaguoti sveiką gyvenseną.

Kosovas laikosi tarptautinių konvencijų ir kitų šių sričių dokumentų. Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su šių sričių ES acquis.

107 straipsnis

Švietimas ir mokymas

Šalys bendradarbiauja siekdamos pakelti bendrojo ir profesinio mokymo bei lavinimo lygį Kosove, įskaitant jaunimo politikos ir darbo su jaunimu srityse, ir taip skatinti gebėjimų ugdymą, didinti įsidarbinimo galimybes, socialinę įtrauktį ir Kosovo ekonominį vystymąsi. Aukštojo mokslo sistemų prioritetas – siekti, kad laikantis Bolonijos proceso ir Bolonijos deklaracijos tikslų aukštojo mokslo institucijos ir programos atitiktų deramus kokybės standartus.

Šalys taip pat bendradarbiauja siekdamos užtikrinti visų lygių lavinimosi ir mokymosi galimybes Kosove, nediskriminuojant pagal lytį, rasę, etninę kilmę, religiją arba tikėjimą, negalią, amžių ar seksualinę orientaciją. Bendradarbiaujant dedamos pastangos patenkinti studentų su negalia poreikius Kosove.

Be to, bendradarbiaujama siekiant stiprinti gebėjimus mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, visų pirma vykdant bendrus projektus mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje su visais suinteresuotaisiais subjektais ir užtikrinant praktinės patirties perdavimą.

Atitinkamomis ES programomis ir priemonėmis prisidedama prie Kosovo švietimo, mokymo, mokslinių tyrimų bei inovacijų struktūrų ir veiklos atnaujinimo.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su šios srities ES acquis.

108 straipsnis

Bendradarbiavimas kultūros srityje

Šalys įsipareigoja skatinti bendradarbiavimą kultūros srityje. Bendradarbiaujama siekiant stiprinti gebėjimus Kosovo kultūros politikos vykdymo srityje ir didinti kultūros srities veiklos vykdytojų pajėgumus ir asmenų, mažumų ir tautų tarpusavio supratimą. Be to, bendradarbiaujant remiamos institucinės reformos, skirtos skatinti Kosovo kultūrų įvairovę, be kita ko, remiantis 2005 m. spalio 20 d. Paryžiuje priimtoje UNESCO Konvencijoje dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo įtvirtintais principais.

109 straipsnis

Bendradarbiavimas audiovizualiniais klausimais

Šalys bendradarbiauja ir propaguoja audiovizualinę pramonę Europoje, taip pat skatina bendrai kurti kino ir audiovizualinės žiniasklaidos sričių produkciją.

Bendradarbiavimas gali apimti, inter alia, žurnalistų ir audiovizualinės žiniasklaidos pramonės profesionalų mokymo programas bei priemones ir techninę pagalbą Kosovo viešajai bei privačiajai žiniasklaidai, siekiant stiprinti jos nepriklausomumą, profesionalumą ir ryšius su Europos žiniasklaida.

Kosovas tarpvalstybinės/tarpteritorinės transliacijos turinio reglamentavimo politiką derina su atitinkama ES politika, o savo teisės aktus – su ES acquis. Kosovas ypatingą dėmesį skiria klausimams, susijusiems su intelektinės nuosavybės teisių į programas ir transliacijas įsigijimu ir su atitinkamų reguliavimo institucijų nepriklausomumo užtikrinimu ir didinimu.

110 straipsnis

Informacinė visuomenė

Bendradarbiavimas plėtojamas visose srityse, susijusiose su informacinės visuomenės srities ES acquis. Bendradarbiaujant daugiausia remiamas Kosovo laipsniškas su šiuo sektoriumi susijusios politikos ir teisės aktų derinimas su ES politika ir teisės aktais.

Šalys taip pat bendradarbiauja siekdamos toliau ugdyti informacinę visuomenę Kosove. Bendrieji tikslai – toliau rengti visuomenę skaitmeniniam amžiui ir nustatyti, kokių priemonių reikia norint užtikrinti tinklų bei paslaugų sąveiką.

111 straipsnis

Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos

Bendradarbiaujama visų pirma prioritetinėse srityse, susijusiose su šios srities ES acquis.

Šalys visų pirma stiprina bendradarbiavimą elektroninių ryšių tinklų ir elektroninių ryšių paslaugų srityse, siekdamos pagrindinio tikslo – kad po penkerių metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo Kosovas perimtų šios srities ES acquis, daug dėmesio skiriant tam, kad būtų užtikrintas ir padidintas atitinkamų reguliavimo institucijų nepriklausomumas.

112 straipsnis

Informacija ir ryšiai

Šalys imasi būtinų priemonių, kuriomis skatinamas tarpusavio keitimasis informacija. Pirmenybė teikiama programoms, kuriomis pagrindinė informacija apie ES Kosove skleidžiama plačiajai visuomenei, o labiau specializuota informacija – profesinėms grupėms.

113 straipsnis

Transportas

Šalys daugiausia bendradarbiauja prioritetinėse srityse, susijusiose su transporto srities ES acquis.

Bendradarbiaujant gali būti visų pirma siekiama pertvarkyti ir modernizuoti Kosovo transporto sistemas ir gerinti susijusią infrastruktūrą (be kita ko, Pietryčių Europos transporto observatorijos nustatytus regionų ryšius), stiprinti laisvą keleivių ir prekių judėjimą, siekti taikyti standartus, kurie būtų sąveikūs su ES taikomais standartais ir juos atitiktų, ir derinti transporto srities teisės aktus su ES teisės aktais, jei tam bus palankios objektyvios aplinkybės.

Bendradarbiaujama siekiant prisidėti prie laipsniško abipusio dalyvavimo ES ir Kosovo transporto rinkose ir infrastruktūroje, kaip numatyta šiame susitarime, ir plėtoti tokią Kosovo transporto sistemą, kuri atitiktų ES sistemą, būtų su ja sąveiki ir suderinta, taip pat didinti aplinkos apsaugą transporto srityje.

114 straipsnis

Energetika

Pagal susijusią ES acquis Šalys plėtoja ir stiprina bendradarbiavimą energetikos srityje, laikydamosi rinkos ekonomikos principų ir 2005 m. spalio 25 d. Atėnuose pasirašytos Energijos bendrijos sutarties (7). Bendradarbiavimas plėtojamas, kad Kosovas palaipsniui integruotųsi į Europos energijos rinkas.

Bendradarbiaujant Kosovui gali būti padedama visų pirma:

a)

gerinti ir įvairinti tiekimą ir sudaryti palankesnes sąlygas patekti į energijos rinką pagal energijos tiekimo saugumo srities ES acquis ir Energijos bendrijos regioninę energetikos strategiją, taip pat taikant ES ir Europos elektros energijos tranzito, perdavimo, paskirstymo ir regioninės svarbos turinčių elektros tinklų sujungimo su kaimyninėmis šalimis rekonstrukcijos taisykles;

b)

įgyvendinti efektyvaus energijos vartojimo, atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energetikos sektoriaus poveikio aplinkai srities ES acquis ir propaguoti energijos taupymą, efektyvų energijos vartojimą ir atsinaujinančiąją energiją, taip pat nagrinėti ir švelninti energijos gamybos ir vartojimo poveikį aplinkai;

c)

parengti pagrindines energetikos bendrovių pertvarkymo ir šio sektoriaus įmonių bendradarbiavimo sąlygas laikantis ES energijos vidaus rinkos taisyklių dėl atsiejimo.

115 straipsnis

Aplinka

Siekdamos darnaus Kosovo vystymosi Šalys plėtoja ir stiprina bendradarbiavimą aplinkosaugos srityje, kurio esminė užduotis – stabdyti tolesnę aplinkos taršą ir siekti pagerinti aplinkos būklę. Šalys bendradarbiauja oro ir vandens kokybės (įskaitant radioaktyviųjų medžiagų žmonėms vartoti skirtame vandenyje atžvilgiu), pagrindinių saugos standartų siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų, visų rūšių atliekų tvarkymo (įskaitant atsakingą ir saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą) ir gamtos apsaugos srityse, be to, Šalys stebi ir mažina pramonės išmetamų teršalų kiekį, užtikrina saugą pramoniniuose įrenginiuose ir cheminių medžiagų Kosove klasifikavimą ir saugų tvarkymą.

Šalys visų pirma bendradarbiauja siekdamos stiprinti Kosovo administracines struktūras ir procedūras, kad būtų užtikrintas su aplinkosauga susijusių klausimų strateginis planavimas ir susijusių subjektų veiklos koordinavimas, be to, skiria dėmesį Kosovo teisės aktų laipsniškam derinimui su ES acquis ir prireikus Euratomo acquis. Bendradarbiaujant taip pat galėtų būti rengiamos Kosovo strategijos, skirtos gerokai sumažinti oro ir vandens taršą vietos, regioniniu ir tarpteritoriniu lygmeniu, sukurti veiksmingą, švarią, tvarią ir atsinaujinančią energijos gamybos ir vartojimo sistemą bei atlikti poveikio aplinkai ir strateginio poveikio aplinkai vertinimus.

116 straipsnis

Klimato kaita

Šalys bendradarbiauja siekdamos padėti Kosovui rengti klimato politiką ir įtraukti klimato klausimus į energetikos, transporto, pramonės, žemės ūkio, švietimo ir kitas susijusias politikos sritis. Be to, taip bendradarbiaujant remiamas laipsniškas Kosovo teisės aktų derinimas su ES acquis klimato kaitos srityje, visų pirma veiksmingos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos, pranešimo apie jį ir tikrinimo klausimais. Taip bendradarbiaujant taip pat padedama Kosovui įgyti tinkamų administracinių gebėjimų ir nustatyti visų susijusių subjektų koordinavimo tvarką, kad būtų priimta ir įgyvendinta mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir klimato kaitos poveikiui atsparaus augimo politika. Šalys bendradarbiauja ir siekia, jei tam bus palankios objektyvios aplinkybės, padėti Kosovui dalyvauti pasauliniuose ir regioniniuose veiksmuose, skirtuose švelninti klimato kaitą ir prisiderinti prie jos.

117 straipsnis

Civilinė sauga

Šalys plėtoja ir stiprina bendradarbiavimą siekdamos stiprinti gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į jas. Bendradarbiaujant visų pirma siekiama stiprinti gebėjimus Kosovo civilinės saugos srityje ir padėti palaipsniui derinti Kosovo nelaimių valdymo srities teisės aktus su ES acquis.

Bendradarbiaujant pirmenybė gali būti teikiama šioms sritims:

a)

ankstyvasis pranešimas ir perspėjimas apie nelaimes; Kosovo įtraukimas į Europos ankstyvojo perspėjimo sistemas ir stebėsenos priemones;

b)

veiksmingo Kosovo ir Europos Komisijos avarinių tarnybų ryšių palaikymo visą parą sistemos sukūrimas;

c)

bendradarbiavimo didelio masto ekstremalios situacijos atveju, be kita ko, pagalbos teikimo ir gavimo supaprastinimo ir priimančiosios šalies paramos užtikrinimas;

d)

žinių apie nelaimes ir pavojus bazės stiprinimas ir nacionalinių Kosovo nelaimių rizikos vertinimo bei nelaimių valdymo planų rengimas;

e)

geriausios patirties ir rekomendacijų nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas srityje įgyvendinimas.

118 straipsnis

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Šalys skatina bendradarbiavimą civilinių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) srityse, remdamosi abipuse nauda ir atsižvelgdamos į turimus išteklius ir į atitinkamas galimybes dalyvauti tam tikrose jų programose, užtikrindamos reikiamą veiksmingą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugą.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srities ES acquis.

119 straipsnis

Regionų ir vietos vystymasis

Siekdamos skatinti ekonominį vystymąsi ir mažinti regionų skirtumus Šalys stengiasi nustatyti priemones, kuriomis būtų stiprinamas bendradarbiavimas regionų ir vietos vystymosi srityje. Ypatingas dėmesys skiriamas tarpvalstybiniam/tarpteritoriniam, tarptautiniam ir tarpregioniniam bendradarbiavimui.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su regionų vystymosi srities ES acquis.

120 straipsnis

Viešasis administravimas

Bendradarbiavimo ir dialogo tikslas – užtikrinti profesionalaus, veiksmingo ir atskaitingo viešojo administravimo Kosove tolesnę raidą, remiantis iki šiol šioje srityje dėtomis pastangomis vykdyti reformas, be kita ko, susijusias su decentralizacijos procesu ir naujų savivaldybių steigimu. Bendradarbiaujant visų pirma siekiama remti teisinės valstybės principų įgyvendinimą, tinkamą valdžios institucijų veikimą visų Kosovo gyventojų naudai ir sklandų ES ir Kosovo santykių plėtojimą.

Bendradarbiaujant šioje srityje didžiausias dėmesys skiriamas institucijų stiprinimui, be kita ko, nuopelnais grįstos, skaidrios ir nešališkos įdarbinimo tvarkos kūrimui ir įgyvendinimui centriniu ir vietos lygmeniu, žmogiškųjų išteklių valdymui, karjeros galimybių didinimui viešųjų paslaugų srityje, tęstiniam mokymui ir viešojo administravimo etikos principų skatinimui. Be to, bendradarbiavimu siekiama didinti nepriklausomų institucijų, kurios yra reikalingos tam, kad veiktų viešasis administravimas ir būtų veiksminga stabdžių ir atsvarų sistema, veiksmingumą ir stiprinti jų gebėjimus.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS

FINANSINIS BENDRADARBIAVIMAS

121 straipsnis

Siekdamas šio susitarimo tikslų ir laikydamasis 7, 122, 123 ir 125 straipsnių, Kosovas gali gauti ES finansinę paramą subsidijų ir paskolų forma, įskaitant Europos investicijų banko paskolas. ES finansinė parama teikiama atsižvelgiant į padarytą pažangą siekiant įvykdyti Kopenhagos politinius kriterijus. Taip pat atsižvelgiama į tai, ar Kosovas vykdo prievoles pagal šį susitarimą, ir į metines Kosovo pažangos ataskaitas. Be to, ES finansinė parama priklauso nuo SAP sąlygų, visų pirma susijusių su paramos gavėjų įsipareigojimu vykdyti demokratines, ekonomines ir institucines reformas, įgyvendinimo. Kosovui teikiama finansinė parama priklauso nuo nustatytų poreikių, suderintų prioritetų, gebėjimo įsisavinti ir grąžinti paramą, taip pat nuo ekonominių reformų ir pertvarkymo priemonių.

122 straipsnis

Finansinė parama subsidijų forma teikiama pagal susijusį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą vadovaujantis daugiamečiu preliminariu planu ir remiantis metinėmis ar daugiametėmis programomis, kurias ES parengia pasikonsultavusi su Kosovu.

123 straipsnis

Finansinė parama gali būti teikiama visuose susijusiuose bendradarbiavimo sektoriuose, ypatingai daug dėmesio skiriant laisvės, saugumo ir teisingumo, teisės aktų derinimo su ES acquis, socialinio ir ekonominio vystymosi, gero valdymo, viešojo administravimo reformų, energetikos ir žemės ūkio sritims.

124 straipsnis

Kosovo prašymu ir esant ypatingam poreikiui ES, suderinusi su tarptautinėmis finansų įstaigomis, galėtų svarstyti galimybę išimties tvarka suteikti makrofinansinę paramą tam tikromis sąlygomis ir atsižvelgdama į visus turimus finansinius išteklius. Ši parama būtų teikiama, jeigu laikomasi Kosovo ir Tarptautinio valiutos fondo sutarimu patvirtintoje programoje nustatytų sąlygų.

125 straipsnis

Kad turimi ištekliai būtų optimaliai panaudoti, Šalys užtikrina, kad ES finansinės paramos teikimas būtų glaudžiai koordinuojamas su kitų šaltinių, pavyzdžiui, valstybių narių, ne ES šalių ir tarptautinių finansų įstaigų, teikiama finansine parama.

Todėl Kosovas reguliariai teikia informaciją apie visus paramos šaltinius.

X ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCINĖS, BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

126 straipsnis

Įsteigiama Stabilizacijos ir asociacijos taryba (toliau – SAT), kuri prižiūri šio susitarimo taikymą ir įgyvendinimą. Ji renkasi atitinkamu lygmeniu reguliariai, o kai būtina pagal aplinkybes – rengia neeilinius susitikimus. Ji nagrinėja visus svarbius klausimus, kylančius dėl šio susitarimo, ir bet kokius kitus abiem pusėms svarbius klausimus.

127 straipsnis

1.   SAT sudaro ES ir Kosovo atstovai.

2.   SAT nustato savo darbo tvarkos taisykles.

3.   SAT nariai gali būti atstovaujami pagal jos darbo tvarkos taisyklėse nustatytas sąlygas.

4.   SAT pagal jos darbo tvarkos taisyklių nuostatas paeiliui pirmininkauja ES atstovas ir Kosovo atstovas.

5.   SAT darbe stebėtojo teisėmis dalyvauja Europos investicijų bankas, kai svarstomi su juo susiję klausimai.

128 straipsnis

Siekiant šio susitarimo tikslų SAT įgaliojama priimti šio susitarimo taikymo sričiai priklausančius sprendimus jame numatytais atvejais. Priimti sprendimai Šalims yra privalomi ir jos imasi reikalingų priemonių jiems įgyvendinti. SAT taip pat gali teikti atitinkamas rekomendacijas. Šalių susitarimu ji rengia sprendimus ir rekomendacijas.

129 straipsnis

1.   SAT pareigas padeda vykdyti Stabilizacijos ir asociacijos komitetas, kurį sudaro ES ir Kosovo atstovai.

2.   SAT savo darbo tvarkos taisyklėse nustato Stabilizacijos ir asociacijos komiteto, kuris, be kita ko, atsakingas už SAT posėdžių rengimą, pareigas ir kaip jis turi veikti.

3.   SAT gali deleguoti Stabilizacijos ir asociacijos komitetui bet kokius savo įgaliojimus. Tokiu atveju Stabilizacijos ir asociacijos komitetas priima sprendimus pagal 128 straipsnyje nustatytas sąlygas.

130 straipsnis

Stabilizacijos ir asociacijos komitetas gali sukurti pakomitečius ir specialiąsias grupes. Iki pirmųjų metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo pabaigos Stabilizacijos ir asociacijos komitetas įsteigia reikalingus pakomitečius, kad šis susitarimas būtų tinkamai įgyvendinamas.

Sukuriamas pakomitetis, nagrinėsiantis migracijos klausimus.

131 straipsnis

SAT gali nuspręsti įsteigti kitus specialius komitetus arba organus, kurie galėtų padėti vykdyti jos pareigas. Savo darbo tvarkos taisyklėse SAT nustato tokių komitetų ar organų sudėtį ir pareigas bei kaip jie turi veikti.

132 straipsnis

Įsteigiamas Stabilizacijos ir asociacijos parlamentinis komitetas (toliau – Parlamentinis komitetas). Jame susitinka ir nuomonėmis keičiasi Europos Parlamento ir Kosovo Parlamento nariai. Posėdžių dažnumą nustato pats komitetas, tačiau posėdžiaujama ne rečiau kaip kartą per metus.

Parlamentinį komitetą sudaro Europos Parlamento ir Kosovo Parlamento nariai.

Parlamentinis komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

Parlamentiniam komitetui pagal jo darbo tvarkos taisyklių nuostatas paeiliui pirmininkauja Europos Parlamento narys ir Kosovo Parlamento narys.

Parlamentinis komitetas gali teikti rekomendacijas SAT.

133 straipsnis

Šio susitarimo taikymo srityje Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad kitos Šalies fiziniai ir juridiniai asmenys turėtų teisę be diskriminacijos pasinaudoti tinkamomis teisių gynimo priemonėmis savo teisėms apginti.

134 straipsnis

Šiuo susitarimu Šaliai nedraudžiama imtis bet kokių priemonių, kurias ji laiko būtinomis tam, kad nebūtų atskleista informacija, kuri pakenktų jos esminiams saugumo interesams.

135 straipsnis

1.   Šio susitarimo taikymo srityse:

a)

ES atžvilgiu Kosovo taikomomis priemonėmis jokiais būdais nediskriminuojamos valstybės narės, jų piliečiai, jų bendrovės arba įmonės;

b)

Kosovo atžvilgiu ES taikomomis priemonėmis jokiais būdais nediskriminuojami Kosovo piliečiai bei Kosovo bendrovės arba įmonės.

2.   1 dalimi nedaromas poveikis jokioms specialioms šio susitarimo nuostatoms, įskaitant visų pirma 70 straipsnio 3 dalies nuostatas.

136 straipsnis

1.   Šalys imasi visų reikiamų bendrų ar specialių priemonių, kad įvykdytų savo prievoles pagal šį susitarimą. Jos užtikrina, kad būtų pasiekti šiame susitarime nustatyti tikslai.

2.   Šalys susitaria atitinkamais kanalais skubiai konsultuotis bet kurios Šalies prašymu, kad aptartų bet kokį su šio susitarimo aiškinimu arba įgyvendinimu susijusį klausimą ir kitus svarbius Šalių santykių aspektus.

3.   Dėl bet kokio su šio susitarimo taikymu arba aiškinimu susijusio ginčo kiekviena Šalis kreipiasi į SAT. Tuo atveju taikomas 137 straipsnis ir, nelygu atvejis, V protokolas.

SAT gali išspręsti ginčą priimdama privalomą vykdyti sprendimą.

4.   Jeigu bet kuri Šalis mano, kad kita Šalis nevykdo prievolės pagal šį susitarimą, ji gali imtis atitinkamų priemonių. Prieš imdamasi tokių priemonių, išskyrus ypatingos skubos atvejus, ji pateikia SAT visą svarbią informaciją, reikalingą padėčiai nuodugniai išnagrinėti, kad būtų rastas Šalims priimtinas sprendimas.

Pasirenkant priemones pirmenybė turi būti teikiama toms priemonėms, kuriomis mažiausiai trikdomas šio susitarimo veikimas. Apie šias priemones nedelsiant pranešama SAT ir, jeigu kita Šalis reikalauja, dėl šių priemonių konsultuojamasi SAT, Stabilizacijos ir asociacijos komitete arba bet kuriame kitame pagal 130 ir 131 straipsnius įsteigtame organe.

5.   Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatomis jokiu būdu nedaromas poveikis 34, 42, 43, 44, 48 straipsnių ir III protokolo (Sąvokos „kilmės produktai“ apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai) nuostatoms ir jos nepažeidžiamos.

6.   Šio straipsnio 3 ir 4 dalys netaikomos 5 ir 13 straipsniams.

137 straipsnis

1.   Kilus Šalių ginčui dėl šio susitarimo aiškinimo arba įgyvendinimo, bet kuri Šalis pateikia kitai Šaliai ir SAT oficialų prašymą, kad ginčijamas klausimas būtų išspręstas.

Jeigu viena Šalis mano, kad kitos Šalies priimta priemone arba kitos Šalies neveikimu pažeidžiamos jos prievolės pagal šį susitarimą, oficialiame prašyme išspręsti ginčą nurodomos šios nuomonės priežastys ir nurodoma, nelygu atvejis, kad Šalis gali priimti priemones, kaip numatyta 136 straipsnio 4 dalyje.

2.   Šalys stengiasi išspręsti ginčą sąžiningai konsultuodamosi SAT ir kituose organuose, kaip numatyta 3 dalyje, kad kuo greičiau pasiektų abipusiškai priimtiną sprendimą.

3.   Šalys SAT pateikia visą susijusią informaciją, kurios reikia, kad padėtis būtų išsamiai išnagrinėta.

Kol ginčas neišspręstas, jis svarstomas kiekviename SAT posėdyje, išskyrus atvejį, kai inicijuojama V protokole numatyta arbitražo procedūra. Ginčas laikomas išspręstu SAT priėmus privalomą vykdyti sprendimą, kuriuo siekiama išspręsti klausimą, kaip numatyta 136 straipsnio 3 dalyje, arba jai paskelbus, kad ginčo nebėra.

Šalių susitarimu arba vienai iš Šalių paprašius dėl ginčo gali taip pat gali būti konsultuojamasi bet kuriame Stabilizacijos ir asociacijos komiteto arba bet kokio kito pagal 130 ir 131 straipsnius įsteigto susijusio komiteto arba organo posėdyje. Konsultacijos taip pat gali vykti raštu.

Visa per konsultacijas atskleista informacija lieka konfidenciali.

4.   Dėl klausimų, kurie patenka į V protokolo taikymo sritį, bet kuri Šalis gali pateikti ginčijamą klausimą spręsti arbitražo tvarka pagal tą protokolą tais atvejais, kai Šalims nepavyko išspręsti ginčo per du mėnesius nuo ginčo sprendimo procedūros inicijavimo pagal šio straipsnio 1 dalį.

138 straipsnis

Kol asmenims ir ekonominės veiklos vykdytojams pagal šį susitarimą nesuteikiamos lygiavertės teisės, šiuo susitarimu nedaromas joks poveikis jų teisėms, suteiktoms pagal esamus vienai arba daugiau valstybių narių ir Kosovui privalomus vykdyti susitarimus.

139 straipsnis

I–VII priedai, I, II, III, IV ir V protokolai ir Deklaracija yra neatskiriama ši susitarimo dalis.

140 straipsnis

Šis susitarimas sudaromas neribotam laikui.

Bet kuri Šalis gali denonsuoti šį susitarimą apie tai pranešdama kitai Šaliai. Šis susitarimas baigia galioti praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

Bet kuri Šalis gali nedelsdama sustabdyti šį susitarimą ar jo dalį tuo atveju, jeigu kita Šalis nesilaiko vieno iš esminių šio susitarimo elementų.

Jeigu Kosovas nesilaiko esminių 5 ir 13 straipsniuose nustatytų principų, ES gali nedelsdama imtis priemonių, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, įskaitant šio susitarimo ar jo dalies sustabdymą.

141 straipsnis

Šis susitarimas taikomas teritorijoms, kuriose taikoma Europos Sąjungos sutartis, Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis, tose Sutartyse nustatytomis sąlygomis, ir Kosovo teritorijai.

142 straipsnis

Šio susitarimo depozitaras yra Europos Sąjungos Tarybos Generalinis sekretoriatas.

143 straipsnis

Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir albanų bei serbų kalbomis; visi tekstai yra vienodai autentiški.

144 straipsnis

Šį susitarimą Šalys patvirtina savo nustatyta tvarka.

Šis susitarimas įsigalioja pirmą antrojo mėnesio nuo tos dienos, kurią Šalys viena kitai praneša apie pirmoje pastraipoje nurodytų procedūrų užbaigimą, dieną.

Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.

Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.

Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.

Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.

Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.

Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.

Întocmit la Strasbourg la douăzeci și șapte octombrie două mii cincisprezece.

V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.

V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.

Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.

Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Za Evropsku Uniju

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike

Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

Image

Për Kosovën (**)

Za Kosovo (***)

Image

Image


(*)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

(1)  Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 (ES OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(2)  Nuorodos į prekių kodus ir aprašymus atitinka 2014 m. taikomą Kombinuotąją nomenklatūrą pagal 2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1001/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (ES OL L 290, 2013 10 31, p. 1).

(3)  ES OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(4)  ES OL L 285, 2006 10 16, p. 3.

(5)  Europos standartizacijos komitetas, Europos elektrotechninės standartizacijos komitetas, Europos telekomunikacijų standartų institutas, Europos akreditacijos organizacija, Europos bendradarbiavimo teisinės metrologijos srityje organizacija, Europos nacionalinių metrologijos institutų asociacija.

(6)  1997 m. gruodžio 1 d. Ecofin tarybos posėdžio išvados dėl mokesčių politikos (ES OL C 2, 1998 1 6, p. 1).

(7)  ES OL L 198, 2006 7 20, p. 18.

(**)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

(***)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


PRIEDŲ, PROTOKOLŲ IR DEKLARACIJŲ SĄRAŠAS

PRIEDAI

I priedas (23 straipsnis)

Kosovo tarifų nuolaidos ES pramonės produktams

II priedas (28 straipsnis)

„Jaučių jauniklių mėsos“ produktų apibrėžtis

III priedas (29 straipsnis)

Kosovo tarifų nuolaidos ES žemės ūkio produktams

IV priedas (31 straipsnis)

ES nuolaidos Kosovo žuvininkystės produktams

V priedas (32 straipsnis)

Kosovo tarifų nuolaidos ES žuvų ir žuvininkystės produktams

VI priedas (50 straipsnis)

Įsisteigimas. Finansinės paslaugos

VII priedas (77 straipsnis)

Intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisės

PROTOKOLAI

I protokolas (27 straipsnis)

ES ir Kosovo tarpusavio prekyba perdirbtais žemės ūkio produktais

II protokolas (30 straipsnis)

Vynai, spiritiniai gėrimai ir aromatizuoti vynai

III protokolas (46 straipsnis)

Dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“

IV protokolas (104 straipsnis)

Savitarpio administracinė pagalba muitinės reikalų srityje

V protokolas (136 straipsnis)

Ginčų sprendimas

DEKLARACIJOS

Bendra deklaracija


I PRIEDAS

Ia PRIEDAS

KOSOVO TARIFŲ NUOLAIDOS ES PRAMONĖS PRODUKTAMS

Nurodytos 23 straipsnyje

Bazinis muitas, kurio tarifai turėtų būti mažinami, kaip toliau nustatyta šiame priede, yra 10 % bazinis muitas, kuris Kosove taikomas nuo 2013 m. gruodžio 31 d. Muitų normos mažinamos taip:

a)

įsigaliojus šiam susitarimui importo muitas bus sumažintas iki 80 % bazinio muito, t. y. 8 %;

b)

pirmųjų metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos sausio 1 d. importo muitas bus sumažintas iki 60 % bazinio muito, t. y. 6 %;

c)

antrųjų metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos sausio 1 d. importo muitas bus sumažintas iki 40 % bazinio muito, t. y. 4 %;

d)

trečiųjų metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos sausio 1 d. importo muitas bus sumažintas iki 20 % bazinio muito, t. y. 2 %;

e)

ketvirtųjų metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos sausio 1 d. bus panaikinti likę importo muitai.

Kodas

Aprašymas (1)

2501 00

Druska (įskaitant valgomąją ir denatūruotą) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų; jūros vanduo:

 

-

Druska (įskaitant valgomąją ir denatūruotą) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų:

 

- -

Kita:

2501 00 51

- - -

Denatūruota arba skirta vartoti pramonėje (įskaitant rafinavimą), išskyrus konservavimą arba žmonėms ar gyvūnams vartoti skirtų maisto produktų gamybą

 

- - -

Kita:

2501 00 91

- - - -

Druska, tinkama vartoti žmonėms

2501 00 99

- - - -

Kita

2505

Visų rūšių gamtiniai smėliai, dažyti arba nedažyti, išskyrus metalingus smėlius, klasifikuojamus 26 skirsnyje:

2505 10 00

-

Silikatiniai smėliai ir kvarciniai smėliai

2506

Kvarcas (išskyrus gamtinius smėlius); kvarcitas, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes:

2506 10 00

-

Kvarcas

2507 00

Kaolinas ir kiti kaolininiai moliai, degti arba nedegti:

2507 00 80

-

Kiti kaolininiai moliai

2508

Kiti moliai (išskyrus keramzitus, klasifikuojamus 6806 pozicijoje), andalūzitas, kianitas ir silimanitas, degti arba nedegti; mulitas; šamotas arba dinasas:

2508 10 00

-

Bentonitas

2508 40 00

-

Kiti moliai

2508 70 00

-

Šamotas arba dinasas

2515

Marmuras, travertinas, ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti kalkakmeniai, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5, ir alebastras, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

2517

Gargždas, žvyras, skalda ir skaldyti akmenys, paprastai naudojami kaip betono užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas balastas, žvirgždas ir titnagas, termiškai apdoroti arba neapdoroti; makadamas iš šlako, nuodegų arba panašių pramonės atliekų, kurių sudėtyje yra arba nėra medžiagų, nurodytų šios pozicijos pirmojoje dalyje; dervotas makadamas; akmenų, klasifikuojamų 2515 arba 2516 pozicijose, granulės, trupiniai ir milteliai, termiškai apdoroti arba neapdoroti:

2517 10

-

Gargždas, žvyras, skalda ir skaldyti akmenys, paprastai naudojami kaip betono užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas balastas, žvirgždas ir titnagas, termiškai apdoroti arba neapdoroti:

2517 10 20

- -

Klintys, dolomitas ir kiti kalkakmeniai, skaldyti arba grūsti

2517 30 00

-

Dervotas makadamas

2520

Gipsas; anhidritas; gipsiniai tinkai (sudaryti iš degto gipso arba kalcio sulfato), dažyti ar nedažyti, su nedideliais kiekiais greitiklių arba lėtiklių ar be jų

2522

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės, išskyrus kalcio oksidą ir hidroksidą, klasifikuojamus 2825 pozicijoje:

2522 20 00

-

Gesintos kalkės

2523

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą:

2523 10 00

-

Cementų klinkeriai

2526

Gamtinis steatitas, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes; talkas:

2526 20 00

-

Susmulkintas arba sumaltas į miltelius

2530

Mineralinės medžiagos, nenurodytos kitoje vietoje:

2530 90 00

-

Kiti

3001

Liaukos ir kiti organai, skirti naudoti organoterapijoje, džiovinti, sumalti į miltelius arba nemalti; liaukų arba kitų organų ar jų sekretų ekstraktai, skirti naudoti organoterapijoje; heparinas ir jo druskos; kitos žmogaus arba gyvūninės medžiagos, paruoštos naudoti terapijoje arba profilaktikoje, nenurodytos kitoje vietoje:

3001 20

-

Liaukų arba kitų organų ar jų sekretų ekstraktai:

3001 20 10

- -

Žmogaus kilmės

3001 90

-

Kiti:

 

- -

Kiti:

3001 90 91

- - -

Heparinas ir jo druskos

3001 90 98

- - -

Kiti

3002

Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje; imuniniai serumai, kitos kraujo frakcijos ir imunologijos produktai, modifikuoti arba nemodifikuoti arba gauti naudojant biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant; vakcinos, toksinai, mikroorganizmų kultūros (išskyrus mieles) ir panašūs produktai:

3002 10

-

Imuniniai serumai, kitos kraujo frakcijos bei imunologijos produktai, modifikuoti arba nemodifikuoti arba gauti naudojant biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant

3002 30 00

-

Veterinarinės vakcinos

3002 90

-

Kiti:

3002 90 30

- -

Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje

3002 90 50

- -

Mikroorganizmų kultūros

3002 90 90

- -

Kiti

3003

Medikamentai (išskyrus prekes, klasifikuojamas 3002 , 3005 arba 3006 pozicijoje), sudaryti iš ne mažiau kaip dviejų komponentų, tarpusavyje sumaišytų, kad tiktų naudoti terapijoje arba profilaktikoje, nesudozuoti, nesuformuoti ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes:

3003 10 00

-

Kurių sudėtyje yra penicilinų arba jų darinių, turinčių penicilano rūgšties struktūrą arba streptomicinų ar jų darinių

3003 20 00

-

Kurių sudėtyje yra kitų antibiotikų

 

-

Kurių sudėtyje yra hormonų arba kitų produktų, klasifikuojamų 2937 pozicijoje, bet nėra antibiotikų:

3003 31 00

- -

Kurių sudėtyje yra insulino

3003 40

-

Kurių sudėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet nėra hormonų ar kitų produktų, klasifikuojamų 2937 pozicijoje, arba antibiotikų

3003 90 00

-

Kiti

3004

Medikamentai (išskyrus prekes, klasifikuojamas 3002 , 3005 arba 3006 pozicijose), sudaryti iš sumaišytų arba nesumaišytų produktų, skirtų naudoti terapijoje arba profilaktikoje, sudozuoti (įskaitant formas, skirtas įvesti per odą), suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes:

 

-

Kurių sudėtyje yra hormonų arba kitų produktų, klasifikuojamų 2937 pozicijoje, bet nėra antibiotikų:

3004 32 00

- -

Kurių sudėtyje yra antinksčių žievės steroidinių hormonų (kortikosteroidų), jų darinių ir struktūrinių analogų

3004 50 00

-

Kiti medikamentai, kurių sudėtyje yra vitaminų arba kitų produktų, klasifikuojamų 2936 pozicijoje

3004 90 00

-

Kiti

3005

Vata, marlė, bandažai ir panašūs dirbiniai (pavyzdžiui, tvarsliava, pleistrai, kompresai), įmirkyti arba padengti farmacinėmis medžiagomis arba suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kad būtų naudojami medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos tikslams:

3005 90

-

Kiti:

 

- -

Kiti:

 

- - -

Iš tekstilės medžiagų:

3005 90 50

- - - -

Kiti

3006

Farmacijos prekės, nurodytos šio skirsnio 4 pastaboje:

3006 10

-

Sterilus chirurginis ketgutas, panašios sterilios siuvimo medžiagos (įskaitant sterilius absorbuojamus chirurginius arba stomatologinius siūlus) ir sterilūs audinių adhesyvai, skirti chirurginiam žaizdų uždarymui; sterilios laminarijos ir sterilūs tamponai iš laminarijų; sterilios chirurginės arba stomatologinės absorbuojamos kraujo sustabdymo priemonės (hemostatikai); sterilios chirurginės arba stomatologinės priemonės, neleidžiančios susidaryti sąaugoms, absorbuojamos arba neabsorbuojamos:

3006 10 10

- -

Sterilus chirurginis ketgutas

3006 20 00

-

Reagentai kraujo grupei nustatyti

3006 30 00

-

Kontrastiniai preparatai, skirti rentgeno tyrimams; diagnostiniai reagentai, skirti įvesti į paciento kūną

3006 50 00

-

Pirmosios pagalbos vaistinėlės ir rinkiniai

3006 60 00

-

Cheminės kontracepcinės priemonės, kurių pagrindinės medžiagos yra hormonai, kiti produktai, klasifikuojami 2937 pozicijoje, arba spermicidai

3006 70 00

-

Želė preparatai, skirti naudoti medicinoje arba veterinarijoje paciento kūno dalims sutepti chirurginių operacijų arba fizinės apžiūros metu arba kaip kontaktinė medžiaga tarp kūno ir medicinos prietaiso

 

-

Kiti:

3006 92 00

- -

Farmacinės atliekos

3208

Dažai ir lakai (įskaitant emalius ir politūras), kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai arba chemiškai modifikuoti gamtiniai polimerai, disperguoti arba ištirpinti nevandeninėje terpėje; tirpalai, apibrėžti šio skirsnio 4 pastaboje:

3208 90

-

Kiti:

 

- -

Tirpalai, apibrėžti šio skirsnio 4 pastaboje:

3208 90 19

- - -

Kiti

 

- -

Kiti:

3208 90 91

- - -

Kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai

3303 00

Kvepalai ir tualetiniai vandenys:

3303 00 90

-

Tualetiniai vandenys

3304

Gražinimosi arba makiažo preparatai ir odos priežiūros preparatai (išskyrus medikamentus), įskaitant apsaugos nuo įdegimo arba įdegimo imitavimo preparatus; manikiūro ir pedikiūro preparatai:

 

-

Kiti:

3304 91 00

- -

Pudros, presuotos arba nepresuotos

3306

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai, įskaitant dantų protezų įtvirtinimo pastas ir miltelius; tarpdančių valymo siūlai, pateikiami atskirose mažmeninei prekybai skirtose pakuotėse:

3306 10 00

-

Dantų pastos ir milteliai

3307

Preparatai, naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu arba po skutimosi, kūno dezodorantai, vonios preparatai, depiliatoriai ir kiti parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai, nenurodyti kitoje vietoje; paruošti patalpų oro gaivikliai, kvepinti arba nekvepinti, turintys arba neturintys dezinfekcinių savybių:

3307 20 00

-

Kūno dezodorantai ir priemonės nuo prakaitavimo (antiperspirantai)

3401

Muilas; organinės paviršinio aktyvumo medžiagos ir preparatai, skirti naudoti kaip muilas, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo; organinės paviršinio aktyvumo medžiagos ir preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, skirti odai plauti, turintys skysčio arba kremo pavidalą, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes; popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba plovikliu:

 

-

Muilas ir organinės paviršinio aktyvumo medžiagos bei preparatai, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, taip pat popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba plovikliu:

3401 19 00

- -

Kiti

3401 20

-

Kitų formų muilas:

3401 20 10

- -

Dribsniai, plokštelės, granulės arba milteliai

3403

Tepimo priemonės (įskaitant pjovimo įrankių aušinimo skysčius, varžtų ir veržlių atpalaidavimo preparatus, priemones nuo rūdijimo arba antikorozinius preparatus ir preparatus, skirtus išėmimui iš formų palengvinti, daugiausia pagamintus iš tepalų), taip pat preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms, odoms, kailiams arba kitoms medžiagoms apdoroti alyvomis arba riebalais, bet išskyrus preparatus, kurių pagrindinės sudėtinės dalys, sudarančios ne mažiau kaip 70 % masės, yra naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų

3404

Dirbtiniai vaškai ir paruošti vaškai

3405

Blizginimo priemonės ir kremai, skirti avalynės, baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo priežiūrai, šveitimo pastos ir milteliai bei panašios priemonės (turinčios popieriaus, vatos, veltinio, neaustinių medžiagų, akytų plastikų arba akytos gumos, įmirkytų, vilktų arba dengtų šiomis priemonėmis arba kitą pavidalą), išskyrus vaškus, klasifikuojamus 3404 pozicijoje:

3405 10 00

-

Blizginimo priemonės, kremai ir panašūs preparatai, skirti avalynės arba odos priežiūrai

3405 20 00

-

Blizginimo priemonės, kremai ir panašūs preparatai, skirti medinių baldų, grindų arba kitų medienos dirbinių priežiūrai

3405 40 00

-

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti šveitimo preparatai

3405 90

-

Kiti:

3405 90 10

- -

Metalo blizginimo priemonės

3407 00 00

Modeliavimo pastos, įskaitant skirtas vaikų pramogoms; preparatai, vadinami stomatologiniais vaškais arba stomatologiniais dantų atspaudų mišiniais, sukomplektuoti į rinkinius, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys plokščių, pasagų, lazdelių arba panašų pavidalą; kiti preparatai, skirti naudoti stomatologijoje, daugiausia iš gipso (degto gipso arba kalcio sulfato)

3605 00 00

Degtukai, išskyrus pirotechnikos gaminius, klasifikuojamus 3604 pozicijoje

3606

Feroceris ir kiti visų formų piroforiniai lydiniai; degiųjų medžiagų dirbiniai, nurodyti šio skirsnio 2 pastaboje:

3606 10 00

-

Skysti arba suskystintų dujų pavidalo degalai, esantys talpyklose, naudojami cigarečių arba panašiems žiebtuvėliams užpildyti arba iš naujo pripildyti, kurių talpa ne didesnė kaip 300 cm3

3606 90

-

Kiti:

3606 90 90

- -

Kiti

3801

Dirbtinis grafitas; koloidinis arba pusiau koloidinis grafitas; preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra grafitas arba kitos anglies atmainos, turintys pastų, luitų, plokščių arba kitų pusgaminių pavidalą:

3801 10 00

-

Dirbtinis grafitas

3801 30 00

-

Anglinės pastos elektrodams ir panašios pastos krosnių klojiniams

3801 90 00

-

Kiti

3802

Aktyvintos anglys; aktyvinti gamtiniai mineraliniai produktai; gyvūninės anglys, įskaitant panaudotas gyvūnines anglis

3806

Kanifolija ir kanifolijos rūgštys bei jų dariniai; kanifolijos spiritas ir kanifolijos alyvos; takiosios dervos:

3806 30 00

-

Esterinės dervos

3806 90 00

-

Kiti

3807 00

Degutas; deguto alyvos; medienos kreozotas; medienos alyva (wood naphtha); augalinis pikis; alaus pikis ir panašūs preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra kanifolija, kanifolijos rūgštys arba augalinis pikis:

3807 00 90

-

Kiti

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje:

 

-

Kiti:

3809 91 00

- -

Naudojami tekstilės pramonėje arba panašiose pramonės šakose

3809 92 00

- -

Naudojami popieriaus pramonėje arba panašiose pramonės šakose

3809 93 00

- -

Naudojami odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose

3810

Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba virinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų; preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ar apvalkalams:

3810 10 00

-

Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų

3810 90

-

Kiti:

3810 90 90

- -

Kiti

3812

Paruošti vulkanizacijos greitikliai; sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai, nenurodyti kitoje vietoje; antioksidacijos preparatai ir kiti sudėtiniai kaučiuko arba plastikų stabilizatoriai:

3812 20

-

Sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai:

3812 20 90

- -

Kiti

3812 30

-

Antioksidacijos preparatai ir kiti sudėtiniai kaučiuko arba plastikų stabilizatoriai:

3812 30 80

- -

Kiti

3813 00 00

Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos

3815

Reakcijų iniciatoriai, reakcijų greitikliai ir katalitiniai preparatai, nenurodyti kitoje vietoje:

3815 90

-

Kiti:

3815 90 90

- -

Kiti

3818 00

Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti elektronikoje, turintys diskų, plokštelių arba panašių formų pavidalą; cheminiai junginiai, su priedais, skirti naudoti elektronikoje:

3818 00 10

-

Silicis, su priedais

3819 00 00

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

3820 00 00

Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai

3821 00 00

Paruoštos terpės mikroorganizmų (įskaitant virusus ir panašius organizmus) arba augalų, žmogaus ar gyvūnų ląstelių kultūroms auginti arba išlaikyti

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje:

3824 10 00

-

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai

 

-

Mišiniai, kurių sudėtyje yra halogenintų metano, etano ar propano darinių:

3824 78 00

- -

Kurių sudėtyje yra perfluorangliavandenilių (PFCs) arba hidrofluorangliavandenilių (HFCs), bet nėra chlorfluorangliavandenilių (CFCs) arba hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFCs)

3824 79 00

- -

Kiti

3824 90

-

Kiti:

3824 90 10

- -

Naftos sulfonatai, išskyrus šarminių metalų, amonio arba etanolaminų naftos sulfonatus; tiofenintos alyvų, gautų iš bituminių mineralų, sulfonrūgštys ir jų druskos

3824 90 35

- -

Apsaugos nuo rūdijimo preparatai, kurių aktyviosios sudėtinės dalys yra aminai

3824 90 40

- -

Sudėtiniai neorganiniai lakų ir panašių produktų tirpikliai ir skiedikliai

 

- -

Kiti:

3824 90 45

- - -

Priemonės nuo nuovirų susidarymo ir panašūs junginiai

3824 90 55

- - -

Glicerolio riebalų rūgščių mono-, di- ir triesterių mišiniai (riebalų emulsikliai)

 

- - -

Produktai ir preparatai, skirti naudoti farmacijoje arba chirurgijoje:

3824 90 62

- - - -

Monensino druskų gamybos tarpiniai produktai

3824 90 64

- - - -

Kiti

3824 90 70

- - -

Preparatai, naudojami medžiagoms padaryti atsparioms ugniai, nelaidžioms vandeniui, ir panašūs apsauginiai preparatai, naudojami statybos pramonėje

 

- - -

Kiti:

3824 90 75

- - - -

Ličio niobato plokštelės, be priedų

3824 90 80

- - - -

Aminų mišinys, susidaręs dimerizuojant riebalų rūgštis, kurių vidutinė molekulinė masė ne mažesnė kaip 520, bet ne didesnė kaip 550

3824 90 85

- - - -

3-(1-Etil-1-metilpropil)-izoksazol-5-ilaminas tolueno tirpale

3824 90 87

- - - -

Mišiniai, kuriuose didžiąją dalį sudaro(5-etil-2-metil-2-oksid-3,2,2-dioksafosfinan-5-il)metilo metilo metilfosfonatas ir bis[(5-etil-2-metil-2-oksid-3,2,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonatas, ir mišiniai, kuriuose didžiąją dalį sudaro dimetilmetilfosfonatas, oksiranas ir difosforo pentoksidas

3825

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje; buitinės atliekos; nuotekų šlamas; kitos atliekos, nurodytos šio skirsnio 6 pastaboje:

 

-

Organinių tirpiklių atliekos:

3825 49 00

- -

Kitų

3825 90

-

Kitos:

3825 90 90

- -

Kitos

3826 00

Biodyzelinas ir jo mišiniai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų:

3826 00 10

-

Riebalų rūgščių monoalkilesteriai, kurių sudėtyje esantys esteriai sudaro ne mažiau kaip 96,5 % tūrio (FAMAE)

3918

Grindų dangos iš plastikų, lipnios arba nelipnios, susuktos į ritinius arba plokščių pavidalo; sienų arba lubų dangos iš plastikų, apibrėžtos šio skirsnio 9 pastaboje

3919

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos, iš plastikų, susuktos arba nesusuktos į ritinius

4004 00 00

Kaučiuko (išskyrus kietą gumą) atliekos, atraižos ir laužas, taip pat iš jų gauti milteliai ir granulės

4006

Kitos formos (pavyzdžiui, strypai, vamzdžiai ir profiliai) bei dirbiniai (pavyzdžiui, diskai ir žiedai) iš nevulkanizuoto kaučiuko

4008

Plokštės, lakštai, juostelės, strypai ir profiliai iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietą gumą:

 

-

Iš akytosios gumos:

4008 11 00

- -

Plokštės, lakštai ir juostelės

4008 19 00

- -

Kiti

 

-

Iš neakytosios gumos:

4008 21

- -

Plokštės, lakštai ir juostelės:

4008 21 10

- - -

Grindų dangos ir dembliai

4009

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietą gumą, su jungiamosiomis detalėmis (fitingais) (pavyzdžiui, movomis, alkūnėmis, jungėmis) arba be jungiamųjų detalių (fitingų):

 

-

Nesutvirtinti kitomis medžiagomis ar kitu būdu su jomis nekombinuoti:

4009 11 00

- -

Be jungiamųjų detalių (fitingų)

 

-

Sutvirtinti tik metalu arba kitu būdu su juo kombinuoti:

4009 21 00

- -

Be jungiamųjų detalių (fitingų)

 

-

Sutvirtinti tik tekstilės medžiagomis arba kitu būdu su jomis kombinuoti:

4009 31 00

- -

Be jungiamųjų detalių (fitingų)

 

-

Sutvirtinti kitomis medžiagomis arba kitu būdu su jomis kombinuoti:

4009 41 00

- -

Be jungiamųjų detalių (fitingų)

4010

Konvejerių juostos, pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos):

 

-

Konvejerių juostos arba joms gaminti naudojamas beltingas:

4010 11 00

- -

Sutvirtinti tik metalu

4010 19 00

- -

Kiti

 

-

Pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas:

4010 32 00

- -

Pavarų diržai, sujungtais galais, su trapecijos formos skerspjūviu (V diržai), kitokie nei V formos briaunomis, kurių apimtis didesnė kaip 60 cm, bet ne didesnė kaip 180 cm

4010 33 00

- -

Pavarų diržai, sujungtais galais, su trapecijos formos skerspjūviu (V diržai), V formos briaunomis, kurių apimtis didesnė kaip 180 cm, bet ne didesnė kaip 240 cm

4010 34 00

- -

Pavarų diržai, sujungtais galais, su trapecijos formos skerspjūviu (V diržai), kitokie nei V formos briaunomis, kurių apimtis didesnė kaip 180 cm, bet ne didesnė kaip 240 cm

4010 36 00

- -

Sinchroninės juostos, sujungtais galais, kurių apimtis didesnė kaip 150 cm, bet ne didesnė kaip 198 cm

4014

Higienos arba farmacijos dirbiniai (įskaitant žindukus) iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietą gumą, su jungiamosiomis detalėmis (fitingais) iš kietos gumos arba be jungiamųjų detalių (fitingų):

4014 10 00

-

Prezervatyvų tipo kontracepcinės priemonės

4016

Kiti dirbiniai iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietą gumą:

 

-

Kiti:

4016 91 00

- -

Grindų dangos ir dembliai

4016 95 00

- -

Kiti pripučiami gaminiai

4016 99

- -

Kiti:

 

- - -

Skirti transporto priemonėms, klasifikuojamoms 8701 –8705 pozicijose:

4016 99 52

- - - -

Dalys iš gumos, sujungtos su metalu

4201 00 00

Pakinktai ir balnai bet kokiems gyvūnams (įskaitant viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius, balnų gūnias, balnakrepšius, šunų drabužius ir panašius dirbinius), iš bet kokių medžiagų

4202

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės, akinių futliarai, žiūronų futliarai, fotoaparatų ir kino kamerų futliarai, muzikos instrumentų futliarai, šautuvų įmautės, pistoletų dėklai ir panašūs daiktai; kelioninės rankinės, izoliuoti krepšiai, skirti maistui arba gėrimams, kosmetinės, kuprinės, rankinės, pirkinių krepšiai, portmonė, piniginės, žemėlapių dėklai, portsigarai, tabakinės, įrankinės, sportiniai krepšiai, butelių dėklai, papuošalų dėžutės, pudrinės, stalo įrankių dėžutės ir panašūs daiktai iš išdirbtos arba kompozicinės odos, lakštinių plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuotos fibros arba kartono, arba visai arba daugiausia padengti šiomis medžiagomis arba popieriumi:

 

-

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai:

4202 11

- -

Kurių išorinis paviršius iš išdirbtos arba kompozicinės odos

4202 12

- -

Kurių išorinis paviršius iš plastikų arba tekstilės medžiagų

4202 19

- -

Kiti

 

-

Rankinės, tinkančios arba netinkančios nešioti ant peties (su dirželiu arba be dirželio), įskaitant rankines be rankenų:

4202 21 00

- -

Kurių išorinis paviršius iš išdirbtos arba kompozicinės odos

4202 22

- -

Kurių išorinis paviršius iš lakštinių plastikų arba tekstilės medžiagų

4202 29 00

- -

Kitos

 

-

Dirbiniai, paprastai nešiojami kišenėje arba rankinėje:

4202 31 00

- -

Kurių išorinis paviršius iš išdirbtos arba kompozicinės odos

4202 32

- -

Kurių išorinis paviršius iš lakštinių plastikų arba tekstilės medžiagų:

4202 32 90

- - -

Iš tekstilės medžiagų

4202 39 00

- -

Kiti

 

-

Kiti:

4202 91

- -

Kurių išorinis paviršius iš išdirbtos arba kompozicinės odos

4202 92

- -

Kurių išorinis paviršius iš lakštinių plastikų arba tekstilės medžiagų:

 

- - -

Iš lakštinių plastikų:

4202 92 11

- - - -

Kelioninės rankinės, kosmetinės, kuprinės ir sportiniai krepšiai

4202 92 19

- - - -

Kiti

 

- - -

Iš tekstilės medžiagų:

4202 92 91

- - - -

Kelioninės rankinės, kosmetinės, kuprinės ir sportiniai krepšiai

4202 92 98

- - - -

Kiti

4202 99 00

- -

Kiti

4203

Drabužiai ir drabužių priedai iš išdirbtos arba kompozicinės odos:

4203 10 00

-

Drabužiai

 

-

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės:

4203 29

- -

Kitos

4203 30 00

-

Diržai ir šovinių diržai

4203 40 00

-

Kiti drabužių priedai

4205 00

Kiti dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės odos:

 

-

Skirti mašinoms arba mechaniniams įrengimams arba turintys kitą techninę paskirtį:

4205 00 11

- -

Konvejerių juostos, pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas

4205 00 90

-

Kiti

4407

Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais:

4407 10

-

Spygliuočių:

 

- -

Kita:

 

- - -

Kita:

4407 10 93

- - - -

Paprastosios (Pinus sylvestris L. rūšies) pušies

4411

Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis:

 

-

Kitos:

4411 93

- -

Kurių tankis didesnis kaip 0,5 g/cm3, bet ne didesnis kaip 0,8 g/cm3:

4411 93 10

- - -

Mechaniškai neapdorotos arba be paviršinės dangos

4806

Augalinis pergaminas, riebalams nelaidus popierius, kalkės, blizgusis pergamentinis popierius ir kitas blizgusis, skaidrus arba pusiau permatomas ritininis arba laktinis popierius:

4806 40

-

Blizgusis pergamentinis popierius ir kitas blizgusis, skaidrus arba pusiau permatomas popierius:

4806 40 10

- -

Blizgusis pergamentinis popierius

4810

Popierius ir kartonas, iš vienos arba abiejų pusių padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, su rišikliais arba be jų, nepadengti jokiais kitais apvalkalais, dažytu ar nedažytu, dekoruotu ar nedekoruotu paviršiumi, su atspaudais arba be atspaudų, bet kokio dydžio ritiniais arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais:

 

-

Kraftpopieris ir kartonas, išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams:

4810 32

- -

Kurių visa masė vienodai balinta ir kurių daugiau kaip 95 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti naudojant cheminį procesą, o kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g:

4810 32 90

- - -

Kitas

4823

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą; kiti dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų:

 

-

Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs gaminiai iš popieriaus arba kartono:

4823 61 00

- -

Iš bambuko

5512

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje sintetinių kuokštelinių pluoštų yra ne mažiau kaip 85 %:

 

-

Kurių sudėtyje poliesterių kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės:

5512 19

- -

Kiti

 

-

Kurių sudėtyje akrilo arba modifikuotojo akrilo kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės:

5512 29

- -

Kiti:

5512 29 90

- - -

Kiti

5513

Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės ir yra maišyti vien tik arba daugiausia su medvilne:

 

-

Dažyti:

5513 21 00

- -

Poliesterių kuokštelinių pluoštų, drobinio pynimo

 

-

Marginti:

5513 41 00

- -

Poliesterių kuokštelinių pluoštų, drobinio pynimo

5513 49 00

- -

Kiti audiniai

5514

Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės ir yra maišyti vien tik arba daugiausia su medvilne:

 

-

Dažyti:

5514 23 00

- -

Kiti poliesterių kuokštelinių pluoštų audiniai

5514 29 00

- -

Kiti audiniai

 

-

Marginti:

5514 42 00

- -

Poliesterių kuokštelinių pluoštų, trinyčio arba keturnyčio ruoželinio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

5514 43 00

- -

Kiti poliesterių kuokštelinių pluoštų audiniai

5515

Kiti sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai:

 

-

Poliesterių kuokštelinių pluoštų:

5515 11

- -

Maišytų vien tik arba daugiausia su viskozės kuokšteliniais pluoštais:

5515 11 90

- - -

Kiti

5515 12

- -

Maišyti vien tik arba daugiausia su cheminėmis gijomis:

5515 12 90

- - -

Kiti

5515 19

- -

Kiti:

5515 19 90

- - -

Kiti

 

-

Kiti audiniai:

5515 99

- -

Kiti:

5515 99 80

- - -

Kiti

5516

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai:

 

-

Kurių sudėtyje dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės ir yra maišyti vien tik arba daugiausia su cheminėmis gijomis:

5516 23

- -

Iš įvairių spalvų verpalų:

5516 23 10

- - -

Žakardiniai audiniai, kurių plotis ne mažesnis kaip 140 cm (naudojami čiužinių apvalkalams)

 

-

Kurių sudėtyje dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės ir yra maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne:

5516 43 00

- -

Iš įvairių spalvų verpalų:

 

-

Kiti:

5516 93 00

- -

Iš įvairių spalvų verpalų

5601

Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai; tekstilės plaušeliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 5 mm (flock), tekstilės dulkės ir gumuliukai:

 

-

Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai:

5601 21

- -

Iš medvilnės

5601 29 00

- -

Kiti

5601 30 00

-

Tekstilės pūkai, dulkės ir gumuliukai

5602

Veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas, padengtas arba nepadengtas, laminuotasis arba nelaminuotasis:

5602 10

-

Smaigstytinis veltinys ir veltinys iš tekstilės pluoštų klojinio, sutvirtinto kilpiniu dygsniavimu:

 

- -

Neįmirkytas, neaptrauktas, nepadengtas ir nelaminuotasis:

 

- - -

Smaigstytinis veltinys:

5602 10 19

- - - -

Iš kitų tekstilės medžiagų

 

- - -

Medžiagos, sudarytos iš tekstilės pluoštų klojinio, sutvirtinto kilpiniu dygsniavimu:

5602 10 38

- - - -

Iš kitų tekstilės medžiagų

5602 10 90

- -

Įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotasis

 

-

Kitas veltinys, neįmirkytas, neaptrauktas, nepadengtas ir nelaminuotasis:

5602 29 00

- -

Iš kitų tekstilės medžiagų

5602 90 00

-

Kitas

5603

Neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos, aptrauktos arba neaptrauktos, padengtos arba nepadengtos, laminuotosios arba nelaminuotosios:

 

-

Iš cheminių gijų:

5603 11

- -

Kurių m2 masė ne didesnė kaip 25 g

5603 12

- -

Kurių m2 masė didesnė kaip 25 g, bet ne didesnė kaip 70 g

5603 13

- -

Kurių m2 masė didesnė kaip 70 g, bet ne didesnė kaip 150 g

5603 14

- -

Kurių m2 masė didesnė kaip 150 g

 

-

Kitos:

5603 91

- -

Kurių m2 masė ne didesnė kaip 25 g:

5603 91 10

- - -

Aptrauktos arba padengtos

5603 92

- -

Kurių m2 masė didesnė kaip 25 g, bet ne didesnė kaip 70 g:

5603 92 10

- - -

Aptrauktos arba padengtos

5603 93

- -

Kurių m2 masė didesnė kaip 70 g, bet ne didesnė kaip 150 g

5603 94

- -

Kurių m2 masė didesnė kaip 150 g:

5603 94 90

- - -

Kitos

5604

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės siūlai, juostelės ir panašūs dirbiniai, klasifikuojami 5404 arba 5405 pozicijoje, įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba plastikais:

5604 90

-

Kiti:

5604 90 90

- -

Kiti

5605 00 00

Metalizuoti siūlai, apvytiniai arba neapvytiniai, sudaryti iš tekstilinių siūlų, juostelių ar panašių dirbinių, klasifikuojamų 5404 arba 5405 pozicijoje, kombinuoti su siūlų, juostelių arba miltelių pavidalo metalu arba padengti metalu

5606 00

Apvytiniai siūlai, apvytosios juostelės arba panašūs dirbiniai, klasifikuojami 5404 arba 5405 pozicijoje (išskyrus klasifikuojamus 5605 pozicijoje ir apvytinius ašutų verpalus); šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus); apskritai megztieji – kilpoti siūlai (loop wale-yarn):

5606 00 10

-

Apskritai megztieji – kilpoti siūlai (loop wale-yarn)

 

-

Kiti:

5606 00 91

- -

Apvytiniai siūlai

5607

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti, įmirkyti arba neįmirkyti, padengti arba nepadengti, aptraukti arba neaptraukti guma arba plastikais:

 

-

Iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų:

5607 29 00

- -

Kiti

 

-

Iš polietileno arba iš polipropileno:

5607 41 00

- -

Špagatai arba pakavimo virvės

5607 49

- -

Kiti

5607 50

- -

Iš kitų sintetinių pluoštų

5607 90

-

Kiti:

5607 90 90

- -

Kiti

5608

Tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų; gatavi žvejybos tinklai ir kiti gatavi tinklai iš pluoštinių tekstilės medžiagų:

 

-

Iš cheminių tekstilės medžiagų:

5608 19

- -

Kiti:

 

- - -

Gatavi tinklai:

 

- - - -

Iš nailono arba kitų poliamidų:

5608 19 19

- - - - -

Kiti

5608 19 30

- - - -

Kiti

5608 19 90

- - -

Kiti

5609 00 00

Dirbiniai iš siūlų, iš juostelių arba iš panašių dirbinių, klasifikuojamų 5404 arba 5405 pozicijose, iš virvių, virvelių, lynų arba trosų, nenurodyti kitoje vietoje

5702

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga, nesiūtinė ir neklijuotinė, gatava arba negatava, įskaitant „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir panašius rankomis austus kilimėlius:

5702 50

-

Kita, nepūkinė danga, negatava:

 

- -

Iš cheminių tekstilės medžiagų:

5702 50 31

- - -

Iš polipropileno

5702 50 39

- - -

Kita

5703

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga, gatava arba negatava:

5703 30

-

Iš kitų cheminių tekstilės medžiagų:

 

- -

Iš polipropileno:

5703 30 12

- - -

Lakštai, kurių maksimalus paviršiaus plotas – 1 m2

 

- -

Kita:

5703 30 82

- - -

Lakštai, kurių maksimalus paviršiaus plotas – 1 m2

5801

Pūkiniai audiniai ir šeniliniai audiniai, išskyrus audinius, klasifikuojamus 5802 arba 5806 pozicijoje:

5801 10 00

-

Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

 

-

Iš cheminių pluoštų:

5801 31 00

- -

Kilpelinio pūko ataudų audiniai

5801 32 00

- -

Pjautinio pūko kordinis velvetas

5801 36 00

- -

Šeniliniai audiniai

5801 37 00

- -

Metmenų pūkiniai audiniai

5802

Kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje; siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos, išskyrus gaminius, klasifikuojamus 5703 pozicijoje:

5802 20 00

-

Kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai iš kitų tekstilės medžiagų

5804

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos, išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas; nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 6002 –6006 pozicijose:

5804 10

-

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos:

5804 10 90

- -

Kitos

5806

Siaurieji audiniai, išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 5807 pozicijoje; juostelės, kurias sudaro tik metmenys be ataudų, surišti adhezyvais (bolducs):

5806 10 00

-

Pūkiniai audiniai (įskaitant kilpinius rankšluosčių ir panašius kilpinius audinius) bei šeniliniai audiniai

 

-

Kiti audiniai:

5806 31 00

- -

Iš medvilnės

5806 32

- -

Iš cheminių pluoštų:

5806 32 10

- - -

Su tikraisiais (išaustais) kraštais

5807

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, nesiuvinėti

5810

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais:

 

-

Kiti siuvinėjimai:

5810 92

- -

Iš cheminių pluoštų:

5810 92 90

- - -

Kiti

5810 99

- -

Iš kitų tekstilės medžiagų:

5810 99 90

- - -

Kiti

5901

Tekstilės audiniai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinti tekstilės audiniai, naudojami skrybėlių pagrindams

5902

Padangų kordo gaminys iš labai atsparių tempimui nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės siūlų:

5902 10

-

Iš nailono arba kitų poliamidų:

5902 10 90

- -

Kitas

5903

Tekstilės audiniai, įmirkyti, apvilkti, padengti arba laminuoti plastikais, išskyrus klasifikuojamus 5902 pozicijoje:

5903 10

-

Poli(vinilchloridu):

5903 10 90

- -

Aptraukti, padengti arba laminuoti

5903 20

-

Poliuretanu

5903 90

-

Kiti

5904

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustyta arba nesupjaustyta reikiamų formų gabalais

5905 00

Tekstilinė sienų danga:

 

-

Kita:

5905 00 90

- -

Kita

5906

Gumuoti tekstilės gaminiai, išskyrus klasifikuojamus 5902 pozicijoje:

5906 10 00

-

Lipniosios juostos, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm

 

-

Kiti:

5906 99

- -

Kiti:

5906 99 90

- - -

Kiti

5907 00 00

Kitu būdu įmirkyti, aptraukti arba padengti tekstilės audiniai; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos, studijų fonai arba panašūs gaminiai

5909 00

Tekstilinės žarnos ir panašūs tekstiliniai vamzdžio pavidalo dirbiniai (tiubingas) su vidiniu sluoksniu ar be jo, armuoti ar nearmuoti arba su kitų medžiagų priedais ar be jų

5910 00 00

Pavarų diržai, konvejerių juostos arba joms gaminti naudojamas beltingas iš tekstilės medžiagų, įmirkytų arba neįmirkytų, aptrauktų arba neaptrauktų, padengtų arba nepadengtų, laminuotų arba nelaminuotų plastikais, sutvirtintų arba nesutvirtintų metalu ar kitomis medžiagomis

5911

Techninės paskirties tekstilės gaminiai ir dirbiniai, nurodyti šio skirsnio 7 pastaboje:

5911 10 00

-

Tekstilės gaminiai, veltinys ir audiniai su veltinio pamušalu, aptraukti, padengti arba laminuoti guma, oda arba kita medžiaga; tinkami naudoti karštuvų apmušalams, ir panašios medžiagos, turinčios kitą techninę paskirtį, įskaitant siauruosius gaminius, pagamintus iš aksomo, įmirkyto guma, skirtus audimo velenų (metmenų velenų) (weaving spindles, weaving beams) dangoms

5911 20 00

-

Sietų audiniai, gatavi arba negatavi

 

-

Tekstilės gaminiai ir veltinys, sujungtais galais arba su jungtimis galuose, naudojami popieriaus gamybos arba panašiuose (pavyzdžiui, medienos masės arba asbestcemenčio gamybos) mechaniniuose įrenginiuose:

5911 32

- -

Kurio m2 masė ne mažesnė kaip 650 g:

 

- - -

Iš šilko arba iš cheminių pluoštų:

5911 32 19

- - - -

Kiti

5911 32 90

- - - -

Iš kitų tekstilės medžiagų

5911 90

-

Kiti

6001

Pūkinės megztinės arba nertinės medžiagos, įskaitant „ilgapūkes“ medžiagas ir kilpines medžiagas:

6001 10 00

-

„Ilgapūkės“ medžiagos

 

-

Kilpinės pūkinės medžiagos:

6001 21 00

- -

Iš medvilnės

6001 22 00

- -

Iš cheminių pluoštų

6001 29 00

- -

Iš kitų tekstilės medžiagų

 

-

Kitos:

6001 92 00

- -

Iš cheminių pluoštų

6001 99 00

- -

Iš kitų tekstilės medžiagų

6002

Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm ir kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, išskyrus klasifikuojamas 6001 pozicijoje:

6002 40 00

-

Kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės ir kurių sudėtyje nėra guminių siūlų

6005

Metmeninio mezgimo medžiagos (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), išskyrus klasifikuojamas 6001 –6004 pozicijose:

 

-

Iš sintetinių pluoštų:

6005 32

- -

Dažytos:

6005 32 90

- - -

Kitos

6006

Kitos megztinės arba nertinės medžiagos:

 

-

Iš medvilnės:

6006 23 00

- -

Iš įvairių spalvų verpalų

 

-

Iš sintetinių pluoštų:

6006 31

- -

Nebalintos arba balintos

6006 33

- -

Iš įvairių spalvų siūlų:

6006 33 90

- - -

Kitos

6006 34

- -

Margintos:

6006 34 90

- - -

Kitos

6006 90 00

-

Kitos

6102

Moteriški arba mergaičių paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be rankovių, striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamos striukės (windcheaters, wind-jackets) ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai, išskyrus klasifikuojamus 6104 pozicijoje:

6102 90

-

Iš kitų tekstilės medžiagų:

6102 90 90

- -

Striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamos striukės (windcheaters, wind-jackets) ir panašūs dirbiniai

6103

Vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai (bleizeriai), kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai (išskyrus maudymosi kostiumus ar kelnaites), megzti arba nerti:

 

-

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai:

6103 42 00

- -

Iš medvilnės

6103 43 00

- -

Iš sintetinių pluoštų

6104

Moteriški arba mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai (bleizeriai), suknelės, sijonai, sijonai-kelnės, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai (išskyrus maudymosi kostiumus), megzti arba nerti:

 

-

Suknelės:

6104 42 00

- -

Iš medvilnės

6107

Megztos arba nertos vyriškos arba berniukų apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai:

 

-

Kiti:

6107 99 00

- -

Iš kitų tekstilės medžiagų

6108

Moteriški arba mergaičių apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti:

 

-

Naktiniai marškiniai ir pižamos:

6108 39 00

- -

Iš kitų tekstilės medžiagų

 

-

Kiti:

6108 91 00

- -

Iš medvilnės

6203

Vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai (bleizeriai), kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai (išskyrus maudymosi kostiumėlius ir kelnaites):

 

-

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai:

6203 42

- -

Iš medvilnės:

 

- - -

Kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis:

6203 42 59

- - - -

Kiti

6204

Moteriški ir mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai (bleizeriai), suknelės, sijonai, sijonai-kelnės, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai (išskyrus maudymosi kostiumėlius):

 

-

Ansambliai:

6204 21 00

- -

Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

6204 23

- -

Iš sintetinių pluoštų:

6204 23 80

- - -

Kiti

6208

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai:

 

-

Apatinukai ir apatiniai sijonai:

6208 11 00

- -

Iš cheminių pluoštų

6209

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai:

6209 30 00

-

Iš sintetinių pluoštų

6211

Sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai ir maudymosi kostiumai bei kelnaitės; kiti drabužiai:

 

-

Kiti vyriški arba berniukų drabužiai:

6211 33

- -

Iš cheminių pluoštų:

 

- - -

Sportiniai kostiumai su pamušalu:

6211 33 31

- - - -

Kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio

 

- - - -

Kiti:

6211 33 42

- - - - -

Apatiniosios dalys

6211 33 90

- - -

Kiti

6211 39 00

- -

Iš kitų tekstilės medžiagų

 

-

Kiti moteriški arba mergaičių drabužiai:

6211 42

- -

Iš medvilnės:

 

- - -

Sportiniai kostiumai su pamušalu:

6211 42 31

- - - -

Kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio

6211 43

- -

Iš cheminių pluoštų:

 

- - -

Sportiniai kostiumai su pamušalu:

 

- - - -

Kiti:

6211 43 42

- - - - -

Apatiniosios dalys

6301

Antklodės ir kelioniniai pledai:

6301 30

-

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) ir kelioniniai pledai iš medvilnės:

6301 30 10

- -

Megzti arba nerti

6301 40

-

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) ir kelioniniai pledai iš sintetinių pluoštų:

6301 40 90

- -

Kiti

6302

Lovos skalbiniai, stalo skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai:

 

-

Kiti lovos skalbiniai, marginti:

6302 22

- -

Iš cheminių pluoštų:

6302 22 10

- - -

Iš neaustinių medžiagų

6302 29

- -

Iš kitų tekstilės medžiagų:

6302 29 90

- - -

Iš kitų tekstilės medžiagų

 

-

Kiti lovos skalbiniai:

6302 32

- -

Iš cheminių pluoštų:

6302 32 90

- - -

Kita

 

-

Kiti stalo skalbiniai:

6302 51 00

- -

Iš medvilnės

6302 53

- -

Iš cheminių pluoštų:

6302 53 10

- - -

Iš neaustinių medžiagų

6302 59

- -

Iš kitų tekstilės medžiagų:

6302 59 90

- - -

Kiti

 

-

Kiti:

6302 91 00

- -

Iš medvilnės

6302 99

- -

Iš kitų tekstilės medžiagų:

6302 99 90

- - -

Kiti

6303

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės uždangos; užuolaidų arba lovų lambrekenai:

 

-

Kiti:

6303 92

- -

Iš sintetinių pluoštų:

6303 92 90

- - -

Kiti

6303 99

- -

Iš kitų tekstilės medžiagų:

6303 99 10

- - -

Iš neaustinių medžiagų

6304

Kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, išskyrus klasifikuojamus 9404 pozicijoje:

 

-

Kiti:

6304 91 00

- -

Megzti arba nerti

6306

Dirbiniai iš brezento, tentai ir markizės; palapinės; laivų, burlenčių arba antžeminio transporto priemonių burės; stovyklavimo įranga:

 

-

Palapinės:

6306 22 00

- -

Iš sintetinių pluoštų

6307

Kiti gatavi dirbiniai, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus):

6307 10

-

Grindų šluostės, indų pašluostės, dulkių šluostės ir panašios valymo šluostės:

6307 10 10

- -

Megztos arba nertos

6307 10 30

- -

Iš neaustinių medžiagų

6307 90

-

Kiti:

 

- -

Kiti:

 

- - -

Kiti:

6307 90 92

- - - -

Vienkartiniai apklotai, pagaminti iš medžiagų, klasifikuojamų 5603 pozicijoje, naudojami per chirurgines procedūras

6308 00 00

Audinių ir verpalų rinkiniai su priedais arba be priedų, skirti kilimėlių, gobelenų, siuvinėtų staltiesių ar servetėlių arba panašių tekstilės dirbinių gamybai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

6402

Kita avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais:

 

-

Kita avalynė:

6402 99

- -

Kita:

 

- - -

Kita:

 

- - - -

Su plastikiniais batviršiais:

6402 99 50

- - - - -

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė

6403

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos arba kompozicinės odos ir su odiniais batviršiais:

 

-

Kita avalynė su odiniais išoriniais padais:

6403 51

- -

Dengianti kulkšnis:

6403 51 05

- - -

Su mediniais pagrindais arba platformomis, be vidpadžių

6403 59

- -

Kita:

 

- - -

Kita:

 

- - - -

Kita, kurios vidpadžių ilgis:

 

- - - - -

Ne mažesnis kaip 24 cm:

6403 59 99

- - - - - -

Moteriška

6404

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos arba kompozicinės odos ir su batviršiais iš tekstilės medžiagų:

 

-

Avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais:

6404 19

- -

Kita:

6404 19 10

- - -

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė

6404 20

-

Avalynė su išoriniais padais iš odos arba kompozicinės odos:

6404 20 10

- -

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė

6406

Avalynės dalys (įskaitant batviršius, pritvirtintus arba nepritvirtintus prie padų, išskyrus išorinius padus); išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys:

6406 20

-

Guminiai arba plastikiniai išoriniai padai ir kulnai

6501 00 00

Skrybėlių formos, skrybėlių korpusai ir gaubtai iš veltinio, nesuformuoti ir be atbrailų (brylių); plokšti ir cilindriniai skrybėlių ruošiniai (įskaitant prapjautus cilindrinius ruošinius) iš veltinio

6504 00 00

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pinti arba pagaminti iš bet kurių medžiagų juostelių sujungimo būdu, su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais

6505 00

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, megzti arba nerti ar pagaminti iš nėrinių, veltinio arba iš kitų tekstilės medžiagų rietime (bet ne juostelių pavidalo), su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais; tinkleliai plaukams iš bet kurios medžiagos, su pamušalu arba be pamušalo

6506

Kiti galvos apdangalai, su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais:

6506 10

-

Apsauginiai galvos apdangalai

 

-

Kiti:

6506 91 00

- -

Iš gumos arba iš plastikų

6506 99

- -

Iš kitų medžiagų:

6506 99 90

- - -

Kiti

6507 00 00

Kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos apdangalams

6601

Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant skėčius-lazdas, sodo skėčius ir panašius skėčius)

6602 00 00

Lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir panašūs dirbiniai

6603

Dirbinių, klasifikuojamų 6601 arba 6602 pozicijoje, dalys, puošmenos ir priedai:

6603 20 00

-

Skėčių karkasai, įskaitant karkasus, sumontuotus ant kotų (skėčių)

6802

Apdoroti paminkliniai arba statybiniai akmenys (išskyrus skalūnus) ir jų dirbiniai, išskyrus prekes, klasifikuojamas 6801 pozicijoje; mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai iš gamtinių akmenų (įskaitant skalūnus), pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo; dirbtinai nudažytos gamtinių akmenų (įskaitant skalūnus) granulės, trupiniai ir milteliai:

 

-

Kiti paminkliniai arba statybiniai akmenys ir jų dirbiniai, tik suskaldyti arba supjaustyti, plokščiu arba lygiu paviršiumi:

6802 21 00

- -

Marmuras, travertinas ir alebastras

 

-

Kiti:

6802 91 00

- -

Marmuras, travertinas ir alebastras

6811

Dirbiniai iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto cemento arba iš panašių medžiagų:

 

-

Kurių sudėtyje nėra asbesto:

6811 82 00

- -

Kiti lakštai, paneliai, plytelės ir panašūs dirbiniai

6901 00 00

Plytos, blokai, plytelės ir kiti keramikos dirbiniai iš birių silikatinių uolienų (pavyzdžiui, iš kizelgūro, trepelio arba iš diatomito) arba iš panašių silikatinių žemių

6902

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs ugniai atsparūs statybiniai keramikos dirbiniai, išskyrus dirbinius iš birių silikatinių uolienų arba iš panašių silikatinių žemių

6903

Kiti ugniai atsparūs keramikos dirbiniai (pavyzdžiui, retortos, tigliai, mufeliai, tūtos, kamščiai, atramos, kupeliacijos tigliai, vamzdžiai, vamzdeliai, įmovos ir strypai), išskyrus dirbinius iš birių silikatinių uolienų arba iš panašių silikatinių žemių:

6903 20

-

Kurių sudėtyje esantis aliuminio oksidas (Al2O3), silicio dioksidas (SiO2) arba šių produktų mišinys ar junginys sudaro daugiau kaip 50 % masės:

6903 20 10

- -

Kurių sudėtyje esantis aliuminio oksidas (Al2O3) sudaro mažiau kaip 45 % masės

6904

Keraminės statybinės plytos, grindų blokai, atraminės arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir panašūs dirbiniai

6905

Stogų čerpės, kaminų deflektoriai ir gaubtai, vidinės kaminų dangos, architektūrinės puošybos detalės ir kiti statybiniai keramikos dirbiniai

6907

Keraminės neglazūruotos šaligatvio arba grindinio plytelės ir grindų plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės; keraminiai neglazūruoti mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo:

6907 90

-

Kiti

6908

Keraminės glazūruotos šaligatvio arba grindinio plytelės ir grindų plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės; keraminiai glazūruoti mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo

6909

Keramikos dirbiniai, skirti laboratorijoms, chemijos reikmėms arba turintys kitą techninę paskirtį; keraminiai loveliai, vamzdeliai ir panašūs skysčių rinktuvai, naudojami žemės ūkyje; keraminiai puodai, puodynės ir panašūs dirbiniai, naudojami prekėms gabenti arba pakuoti:

 

-

Keramikos dirbiniai, skirti laboratorijoms, chemijos reikmėms arba turintys kitą techninę paskirtį:

6909 11 00

- -

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano

6909 12 00

- -

Dirbiniai, kurių kietumo ekvivalentas pagal Mohso skalę 9 arba didesnis

6909 90 00

-

Kiti

6910

Keraminės kriauklės, praustuvės, praustuvų cokoliai, vonios, bidės, unitazai, unitazų bakeliai, pisuarai ir panašūs santechnikos dirbiniai

6911

Stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buities bei tualeto reikmenys

6912 00

Keraminiai stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti buities bei tualeto reikmenys, išskyrus porcelianinius arba kiniškojo porceliano

6913

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai keramikos dirbiniai

6914

Kiti keramikos dirbiniai

7106

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą:

 

-

Kitas:

7106 92 00

- -

Pusiau apdorotas

7113

Bižuterija ir jos dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu:

 

-

Iš tauriojo metalo, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu:

7113 11 00

- -

Iš sidabro, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu

7114

Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu:

 

-

Iš tauriojo metalo, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu:

7114 11 00

- -

Iš sidabro, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu

7117

Dirbtinė bižuterija:

 

-

Iš netauriojo metalo, padengto arba nepadengto tauriuoju metalu:

7117 19 00