Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0412(01)

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl NorvegijosKaralystės dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veiklojesąlygų

OJ L 109, 12.4.2014, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/3


Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės

SUSITARIMAS

dėl Norvegijos Karalystės dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų

EUROPOS SĄJUNGA (toliau – ES)

ir

NORVEGIJOS KARALYSTĖ (toliau – Norvegija),

atsižvelgdamos į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (1) (toliau – reglamentas) 49 straipsnio 1 dalį,

KADANGI:

(1)

reglamente nurodyta, kad tam, kad atliktų savo paskirtį, Europos prieglobsčio paramos biuras (toliau – Paramos biuras) turėtų būti pasirengęs bendradarbiauti su valstybėmis, sudariusiomis su ES susitarimus, kuriais remdamosi jos priėmė ir taiko ES teisę reglamentu reglamentuojamose srityse, visų pirma su Islandija, Lichtenšteinu, Norvegija ir Šveicarija (toliau – asocijuotosios šalys);

(2)

Norvegija sudarė su ES susitarimus, kuriais remdamasi ji priėmė ir taiko ES teisę reglamentu reglamentuojamose srityse, visų pirma Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimą dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų (2),

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalyvavimo mastas

Norvegija visapusiškai dalyvauja Paramos biuro veikloje ir jai gali būti skiriami reglamente apibūdinti Paramos biuro paramos veiksmai, laikantis šiame susitarime išdėstytų sąlygų.

2 straipsnis

Administracinė valdyba

Norvegijai Paramos biuro administracinėje valdyboje atstovaujama stebėtojo teisėmis be teisės balsuoti.

3 straipsnis

Finansinis įnašas

1.   Norvegija prisideda prie Paramos biuro pajamų – įneša metinę sumą, apskaičiuojamą pagal jos bendrą vidaus produktą (BVP), kaip visų dalyvaujančių šalių BVP procentinę dalį, pagal priede nustatytą formulę.

2.   1 dalyje nurodytas finansinis įnašas pradedamas skaičiuoti sekančią dieną po šio susitarimo įsigaliojimo arba nuo jo laikino taikymo pradžios, kaip nurodyta 13 straipsnio 3 dalyje. Pirmasis finansinis įnašas proporcingai sumažinamas, atsižvelgiant į po šio susitarimo įsigaliojimo arba laikino taikymo pradžios likusį laiką iki metų pabaigos.

4 straipsnis

Duomenų apsauga

1.   Taikydama šį susitarimą Norvegija tvarko duomenis pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (3).

2.   Šio susitarimo tikslais Paramos biuro atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (4).

3.   Norvegija laikosi Paramos biuro turimų dokumentų konfidencialumo taisyklių, kaip numatyta Administracinės valdybos darbo tvarkos taisyklėse.

5 straipsnis

Teisinis statusas

Paramos biuras turi juridinio asmens statusą pagal Norvegijos teisę ir Norvegijoje naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal Norvegijos teisę. Jis gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto arba juo disponuoti ir gali būti šalimi teismo procesuose.

6 straipsnis

Atsakomybė

Paramos biuro atsakomybę reglamentuoja reglamento 45 straipsnio 1, 3 ir 5 dalys.

7 straipsnis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Norvegija pripažįsta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikciją Paramos biuro atžvilgiu, kaip numatyta reglamento 45 straipsnio 2 ir 4 dalyse.

8 straipsnis

Paramos biuro darbuotojai

1.   Pagal reglamento 38 straipsnio 1 dalį ir 49 straipsnio 1 dalį Paramos biuro įdarbintiems Norvegijos piliečiams taikomi Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, tems tarnybos nuostatams ir įdarbinimo sąlygoms įgyvendinti bendrai ES institucijų priimtos taisyklės ir Paramos biuro pagal reglamento 38 straipsnio 2 dalį priimtos įgyvendinimo priemonės.

2.   Nukrypstant nuo kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto ir 82 straipsnio 3 dalies a punkto, Norvegijos piliečius, turinčius visas piliečių teises, pagal Paramos biuro priimtas galiojančias darbuotojų atrankos ir įdarbinimo taisykles Paramos biuro vykdomasis direktorius gali įdarbinti pagal sutartį.

3.   Reglamento 38 straipsnio 4 dalis Norvegijos piliečiams taikoma mutatis mutandis.

4.   Tačiau Norvegijos piliečiai negali būti skiriami į Paramos biuro vykdomojo direktoriaus pareigas.

9 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Norvegija Paramos biurui ir jo darbuotojams taiko Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (5) ir remiantis tuo protokolu priimtas su Paramos biuro darbuotojais susijusias taisykles.

10 straipsnis

Kova su sukčiavimu

Taikomos reglamento 44 straipsnyje išdėstytos nuostatos ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) bei Audito Rūmai gali naudotis jiems suteiktais įgaliojimais.

OLAF ir Audito Rūmai Norvegijos generalinio auditoriaus tarnybai (Riksrevisjonen) laiku praneša apie ketinimą atlikti patikrinimus vietoje ar auditą, kurie Norvegijos institucijų pageidavimu gali būti atliekami kartu su Riksrevisjonen.

11 straipsnis

Komitetas

1.   Tinkamą šio susitarimo įgyvendinimą prižiūri ir atitinkamą nuolatinį informavimą bei pasikeitimą nuomonėmis šiuo tikslu užtikrina komitetas, kurį sudaro Europos Komisijos ir Norvegijos atstovai. Dėl praktinių priežasčių komitetas posėdžiauja kartu su atitinkamais komitetais, įsteigtais su kitomis asocijuotosiomis šalimis, dalyvaujančiomis pagal reglamento 49 straipsnio 1 dalį. Jis posėdžiauja Norvegijos arba Europos Komisijos prašymu. Paramos biuro administracinė valdyba informuojama apie komiteto veiklą.

2.   Komitete dalijamasi informacija apie numatomus ES teisės aktus, kurie daro tiesioginį poveikį reglamentui, arba teisės aktus, kuriais jis iš dalies keičiamas arba kurie, kaip manoma, turės įtakos šio susitarimo 3 straipsnyje nurodytam finansiniam įnašui, ir apsikeičiama nuomonėmis šiuo klausimu.

12 straipsnis

Priedas

Šio susitarimo priedas yra neatskiriama šio susitarimo dalis.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Susitariančiosios Šalys patvirtina šį susitarimą pagal savo vidaus procedūras. Jos viena kitai praneša apie tų procedūrų užbaigimą.

2.   Šis susitarimas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai pateikiamas paskutinis pranešimas, nurodytas 1 dalyje.

3.   Pasirašiusios šį susitarimą Susitariančiosios Šalys gali abipusiu sutarimu paskelbti, kad jis laikinai taikomas nuo sekančios dienos po jo pasirašymo.

14 straipsnis

Nutraukimas ir galiojimas

1.   Šis susitarimas sudaromas neribotam laikui.

2.   Kiekviena Susitariančioji Šalis, pasikonsultavusi su komitetu, gali denonsuoti šį susitarimą, apie tai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas baigiamas taikyti praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

3.   Šis susitarimas nutraukiamas, jeigu nutraukiamas Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimas dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų.

4.   Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, kroatų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir norvegų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

Съставено в Брюксел на деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne devatenáctého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the nineteenth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix neuf mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada deviņpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de negentiende maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece martie două mii paisprezece.

V Bruseli devätnásteho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde mars tjugohundrafjorton.

Utferdiget i Brussel den nittende mars to tusen og fjorten.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské královstvi

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


(1)  OL ES L 132, 2010 5 29, p. 11.

(2)  OL EB L 93, 2001 4 3, p. 40.

(3)  OL EB L 281, 1995 11 23, p. 31.

(4)  OL EB L 8, 2001 1 12, p. 1.

(5)  OL ES C 83, 2010 3 30, p. 266.


PRIEDAS

ĮNAŠO APSKAIČIAVIMO FORMULĖ

1.

Reglamento 33 straipsnio 3 dalies d punkte apibrėžtas Norvegijos finansinis įnašas į Paramos biuro pajamas apskaičiuojamas kaip nurodyta toliau.

 

Naujausi galutiniai Norvegijos bendrojo vidaus produkto (BVP) duomenys, turimi kiekvienų metų kovo 31 d., padalijami iš visų šalių, dalyvaujančių Paramos biuro veikloje, BVP sumos tais pačiais metais. Siekiant gauti Norvegijos finansinio įnašo sumą, gautas procentinis dydis taikomas patvirtintų Paramos biuro pajamų daliai, apibrėžtai reglamento 33 straipsnio 3 dalies a punkte, svarstomais metais.

2.

Finansinis įnašas mokamas eurais.

3.

Norvegija savo finansinį įnašą sumoka ne vėliau kaip per 45 dienas nuo debetinio dokumento gavimo. Pavėlavusi sumokėti įnašą Norvegija nuo įnašo mokėjimo dienos turės mokėti delspinigius nuo nesumokėtos sumos. Delspinigiams apskaičiuoti taikoma palūkanų norma, kurią Europos Centrinis Bankas taiko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms, kuri paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ir kuri galiojo mėnesio, kurį sueina mokėjimo terminas, pirmą dieną, padidinus ją 3,5 procentinio punkto.

4.

Norvegijos finansinis įnašas pagal šį priedą pakoreguojamas, jeigu pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (1) 26, 27 arba 41 straipsnį padidinamas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą įtrauktas ES finansinis įnašas, kaip apibrėžta reglamento 33 straipsnio 3 dalies a punkte. Tokiu atveju skirtumas sumokamas per 45 dienas nuo debetinio dokumento gavimo.

5.

Jeigu iš ES pagal reglamento 33 straipsnio 3 dalies a punktą gauti mokėjimų asignavimai, susiję su N metais, nepanaudojami iki N metų gruodžio 31 d. arba jeigu Paramos biuro N metų biudžetas sumažinamas pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 26, 27 arba 41 straipsnį, tų nepanaudotų ar sumažintų mokėjimų asignavimų dalis, atitinkanti Norvegijos įnašo procentinę dalį, perkeliama į N+1 metų Paramos biuro biudžetą. Norvegijos įnašas į N+1 metų Paramos biuro biudžetą atitinkamai sumažinamas.


(1)  OL ES L 298, 2012 10 26, p. 1.


Top