Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0162

2012/162/ES: 2011 m. gruodžio 20 d. Komiteto, įsteigto pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl atitikties vertinimo abipusio pripažinimo, sprendimas Nr. 1/2011 dėl 19 skyriaus „Keleiviniai lynų kelio įrenginiai“ įtraukimo į 1 priedą ir 1 priedo teisinių nuorodų atnaujinimo

OJ L 80, 20.3.2012, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/162(1)/oj

20.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 80/31


KOMITETO, ĮSTEIGTO PAGAL EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMĄ DĖL ATITIKTIES VERTINIMO ABIPUSIO PRIPAŽINIMO, SPRENDIMAS Nr. 1/2011

2011 m. gruodžio 20 d.

dėl 19 skyriaus „Keleiviniai lynų kelio įrenginiai“ įtraukimo į 1 priedą ir 1 priedo teisinių nuorodų atnaujinimo

(2012/162/ES)

KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl atitikties vertinimo abipusio pripažinimo (toliau – Susitarimas), ypač į jo 10 straipsnio 4 dalį, 10 straipsnio 5 dalį ir 18 straipsnio 2 dalį;

Susitarimo 10 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad Komitetas gali, vienai Šaliai pasiūlius, keisti šio Susitarimo priedus,

NUSPRENDĖ:

1.

Susitarimo 1 priedas „Produktų sektoriai“ iš dalies keičiamas į jį įtraukiant naują 19 skyrių „Keleiviniai lynų kelio įrenginiai“ pagal šio sprendimo A priedėlio nuostatas.

2.

Susitarimo 1 priedas „Produktų sektoriai“ iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo B priedėlio nuostatas.

3.

Šį dviem egzemplioriais sudarytą sprendimą pasirašo Komiteto atstovai, kuriems suteikti įgaliojimai veikti Šalių vardu. Šis sprendimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią jį pasirašo paskutinė Šalis.

Pasirašyta Berne 2011 m. gruodžio 20 d.

Šveicarijos Konfederacijos vardu

Christophe PERRITAZ

Pasirašyta Briuselyje 2011 m. gruodžio 14 d.

Europos Sąjungos vardu

Fernando PERREAU DE PINNINCK


A PRIEDĖLIS

1 priede „Produktų sektoriai“ įtraukiamas 19 skyrius „Keleiviniai lynų kelio įrenginiai“:

„19   SKYRIUS

KELEIVINIAI LYNŲ KELIO ĮRENGINIAI

I   SKIRSNIS

Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos

Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis

Europos Sąjunga

2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/9/EB dėl keleivinių lynų kelio įrenginių (OL L 106, 2000 5 3, p. 21; toliau – Direktyva 2000/9/EB).

Šveicarija

2006 m. birželio 23 d. Federalinis įstatymas dėl keleivinių lynų kelio įrenginių (RO 2006 5753) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 20 d. (RO 2009 5597).

2006 m. gruodžio 21 d. Potvarkis dėl keleivinių lynų kelio įrenginių (RO 2007 39) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 11 d. (RO 2010 2749).

II   SKIRSNIS

Atitikties vertinimo įstaigos

Pagal šio Susitarimo 10 straipsnį įsteigtas Komitetas rengia ir atnaujina atitikties vertinimo įstaigų sąrašą Susitarimo 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

III   SKIRSNIS

Skiriančiosios institucijos

Pagal šio Susitarimo 10 straipsnį įsteigtas Komitetas rengia ir atnaujina skiriančiųjų institucijų, apie kurias pranešė Šalys, sąrašą.

IV   SKIRSNIS

Specialios atitikties vertinimo įstaigų skyrimo taisyklės

Skirdamos atitikties vertinimo įstaigas, skiriančiosios institucijos laikosi šio Susitarimo 2 priede išdėstytų bendrųjų principų ir Direktyvos 2000/9/EB VIII priede nustatytų vertinimo kriterijų.

V   SKIRSNIS

Papildomos nuostatos

1.   Informacijos mainai

Remdamosi šio Susitarimo 9 ir 12 straipsniais, Šalys keičiasi informacija, būtina užtikrinti tinkamą šio skyriaus įgyvendinimą.

Kompetentingos Šveicarijos ir valstybių narių institucijos bei Europos Komisija visų pirma keičiasi Direktyvos 2000/9/EB 11 ir 14 straipsniuose nurodyta informacija.

Pagal šio priedo IV skirsnį paskirtos atitikties vertinimo įstaigos keičiasi informacija, nurodyta Direktyvos 2000/9/EB V priedo B modulio 7 ir 8 punktuose, D modulio 6 punkte ir H modulio 6 ir 7.5 punktuose.

2.   Techniniai dokumentai

Pakanka, kad gamintojai, jų įgaliotieji atstovai arba asmuo, atsakingas už produktų pateikimą rinkai, saugotų techninius dokumentus, kuriuos pateikti patikrinimui vienos iš Šalių teritorijoje reikalaujama pagal Direktyvą 2000/9/EB.

Šalys įsipareigoja siųsti visus atitinkamus techninius dokumentus, jei to prašo kitos Šalies institucijos.

3.   Rinkos priežiūra

Šalys praneša viena kitai apie jų teritorijose įsteigtas įstaigas, atsakingas už priežiūros užduočių, susijusių su 1 skirsnyje nustatytų teisės aktų įgyvendinimu, vykdymą.

Šalys praneša viena kitai apie jų rinkos priežiūros įstaigų rinkos priežiūros veiklą.“


B PRIEDĖLIS

I PRIEDO PAKEITIMAI

1   SKYRIUS

MAŠINOS

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“ nuoroda į Europos Sąjungos ir Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:

„Europos Sąjunga

1.

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/127/EB, iš dalies keičiančia Direktyvos 2006/42/EB nuostatas dėl pesticidų skleidimo mašinų (OL L 310, 2009 11 25, p. 29)

Šveicarija

100.

2009 m. birželio 12 d. Federalinis įstatymas dėl produktų saugos (RO 2010 2573)

101.

2010 m. gegužės 19 d. Potvarkis dėl produktų saugos (RO 2010 2583)

102.

2008 m. balandžio 2 d. Potvarkis dėl mašinų saugos (RO 2008 1785) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 19 d. (RO 2010 2583)“

2   SKYRIUS

ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“ nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:

„Šveicarija

100.

2009 m. birželio 12 d. Federalinis įstatymas dėl produktų saugos (RO 2010 2573)

101.

2010 m. gegužės 19 d. Potvarkis dėl produktų saugos (RO 2010 2583)“

5   SKYRIUS

DUJINIAI PRIETAISAI IR KATILAI

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“ nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:

„Šveicarija

101.

2009 m. birželio 12 d. Federalinis įstatymas dėl produktų saugos (RO 2010 2573)

102.

2010 m. gegužės 19 d. Potvarkis dėl produktų saugos (RO 2010 2583)“

6   SKYRIUS

SLĖGINIAI INDAI

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 1 dalis“ nuoroda į Europos Sąjungos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:

„Europos Sąjunga

1.

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/35/ES dėl gabenamųjų slėginių įrenginių ir panaikinanti Tarybos direktyvas 76/767/EEB, 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB ir 1999/36/EB (OL L 165, 2010 6 30, p. 1)“

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“ nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:

„Šveicarija

102.

2009 m. birželio 12 d. Federalinis įstatymas dėl produktų saugos (RO 2010 2573)

103.

2010 m. gegužės 19 d. Potvarkis dėl produktų saugos (RO 2010 2583)

104.

2002 m. lapkričio 20 d. Potvarkis dėl paprastų slėginių indų saugos (RO 2003 38) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 19 d. (RO 2010 2583)

105.

2002 m. lapkričio 20 d. Potvarkis dėl slėginių įrenginių saugos (RO 2003 38) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 19 d. (RO 2010 2583)“

7   SKYRIUS

RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAI IR TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIAI ĮRENGINIAI

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“ nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:

„Šveicarija

100.

1997 m. balandžio 30 d. Federalinis įstatymas dėl telekomunikacijų (LTC); (RO 1997 2187) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 12 d. (RO 2010 2617)

101.

2002 m. birželio 14 d. Potvarkis dėl telekomunikacijų įrengimų (OIT); (RO 2002 2086) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 18 d. (RO 2009 6243)

102.

2002 m. birželio 14 d. Federalinio komunikacijų biuro (OFCOM) potvarkis dėl telekomunikacijų įrengimų; (RO 2002 2111) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. balandžio 7 d. (RO 2011 1391)

103.

Federalinio komunikacijų biuro potvarkio dėl telekomunikacijų įrengimų (RO 2002 2115) 1 priedas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. lapkričio 21 d. (RO 2005 5139)

104.

Feuille Fédérale paskelbtas techninių standartų sąrašas, kuriame nurodyti pavadinimai ir nuorodos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gegužės 3 d. (FF 2011 0799)

105.

2007 m. kovo 9 d. Potvarkis dėl telekomunikacijų paslaugų (RO 2007 945) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 4 d. (RO 2009 5821)“

8   SKYRIUS

POTENCIALIAI SPROGIOJE APLINKOJE NAUDOJAMA ĮRANGA IR APSAUGOS SISTEMOS

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“ nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:

„Šveicarija

100.

1902 m. birželio 24 d. Federalinis įstatymas dėl silpnos ir stiprios srovės elektros įrenginių (RO 19 252 ir RS 4 798) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. kovo 20 d. (RO 2008 3437)

101.

1998 m. kovo 2 d. Potvarkis dėl potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų saugos (RO 1998 963) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 11 d. (RO 2010 2749)

102.

2009 m. birželio 12 d. Federalinis įstatymas dėl produktų saugos (RO 2010 2573)

103.

2010 m. gegužės 19 d. Potvarkis dėl produktų saugos (RO 2010 2583)“

9   SKYRIUS

ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“ nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:

„Šveicarija

100.

1902 m. birželio 24 d. Federalinis įstatymas dėl silpnos ir stiprios srovės elektros įrenginių (RO 19 252 ir RS 4 798) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. kovo 20 d. (RO 2008 3437)

101.

1994 m. kovo 30 d. Potvarkis dėl silpnos srovės elektros įrenginių (RO 1994 1185) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 18 d. (RO 2009 6243)

102.

1994 m. kovo 30 d. Potvarkis dėl stiprios srovės elektros įrenginių (RO 1994 1199) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1997 m. gruodžio 8 d. (RO 1998 54)

103.

1997 m. balandžio 9 d. Potvarkis dėl žemos įtampos elektrotechninių gaminių (RO 1997 1016) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 11 d. (RO 2010 2749)

104.

2009 m. lapkričio 18 d. Potvarkis dėl elektromagnetinio suderinamumo (RO 2009 6243) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugpjūčio 24 d. (RO 2010 3619)

105.

2002 m. birželio 14 d. Potvarkis dėl telekomunikacijų įrengimų (OIT); (RO 2002 2086) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 18 d. (RO 2009 6243)“

11   SKYRIUS

MATAVIMO PRIETAISAI IR FASUOTĖS

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“ nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:

„Šveicarija

102.

1977 m. birželio 9 d. Federalinis įstatymas dėl metrologijos (RO 1977 2394) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 18 d. (RO 2010 5003)

103.

1994 m. lapkričio 23 d. Potvarkis dėl matavimo vienetų (RO 1994 3109)

104.

2006 m. vasario 15 d. Potvarkis dėl matavimo priemonių (RO 2006 1453) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 8 d. (RO 2010 4489)

105.

2004 m. balandžio 16 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis dėl neautomatinių svėrimo priemonių (RO 2004 2093) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 2 d. (RO 2006 4189)

106.

2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis dėl ilgio matavimo priemonių (RO 2006 1433)

107.

2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis dėl tūrio matavimo (RO 2006 1525)

108.

2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis dėl skysčių, išskyrus vandenį, matavimo sistemų (RO 2006 1533) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 5 d. (RO 2010 4595)

109.

2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis dėl automatinių svėrimo priemonių (RO 2006 1545)

110.

2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis dėl šiluminės energijos matavimo priemonių (RO 2006 1569)

111.

2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis dėl dujų kiekio matavimo priemonių (RO 2006 1591)

112.

2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis dėl vidaus degimo variklių išmetamųjų dujų kiekio matavimo priemonių (RO 2006 1599)

113.

2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis dėl elektros energijos ir galios matavimo priemonių (RO 2006 1613)

114.

1986 m. rugpjūčio 15 d. Potvarkis dėl masės (RO 1986 2022) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 2 d. (RO 2006 4193)“

14   SKYRIUS

GERA LABORATORINĖ PRAKTIKA (GLP)

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“ nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:

„Šveicarija

100.

1983 m. spalio 7 d. Federalinis įstatymas dėl aplinkos apsaugos (RO 1984 1122) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. kovo 19 d. (RO 2010 3233)

101.

2000 m. gruodžio 15 d. Federalinis įstatymas dėl apsaugos nuo pavojingų medžiagų ir preparatų (RO 2004 4763) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. birželio 17 d. (RO 2006 2197)

102.

2005 m. gegužės 18 d. Potvarkis dėl apsaugos nuo pavojingų medžiagų ir preparatų (RO 2005 2721) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. lapkričio 10 d. (RO 2010 5223)

103.

2005 m. gegužės 18 d. Potvarkis dėl augalų apsaugos produktų registravimo (RO 2005 3035) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. birželio 17 d. (RO 2011 2927)

104.

2000 m. gruodžio 15 d. Federalinis įstatymas dėl vaistų ir medicinos prietaisų (RO 2001 2790) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 8 d. (RO 2010 4027)

105.

2001 m. spalio 17 d. Potvarkis dėl vaistų (RO 2001 3420) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 8 d. (RO 2010 3863)“

15   SKYRIUS

VAISTŲ GEROS GAMYBOS PRAKTIKOS (GGP) PATIKRINIMAS IR PARTIJŲ SERTIFIKAVIMAS

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“ nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:

„Šveicarija

100.

2000 m. gruodžio 15 d. Federalinis įstatymas dėl vaistų ir medicinos prietaisų (RO 2001 2790) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 8 d. (RO 2010 4027)

101.

2001 m. spalio 17 d. Potvarkis dėl licencijų suteikimo (RO 2001 3399) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 25 d. (RO 2011 2561)

102.

2001 m. lapkričio 9 d. Šveicarijos terapinių produktų agentūros potvarkis dėl vaistų rinkodaros leidimo reikalavimų (RO 2001 3437) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. birželio 22 d. (RO 2006 3587)

103.

2001 m. spalio 17 d. Potvarkis dėl farmacijos produktų klinikinių tyrimų (RO 2001 3511) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 8 d. (RO 2010 4043)“

17   SKYRIUS

LIFTAI

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“ nuoroda į Europos Sąjungos ir Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:

„Europos Sąjunga

1.

1995 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/16/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais, suderinimo (OL L 213, 1995 9 7, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančia Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24)

Šveicarija

100.

2009 m. birželio 12 d. Federalinis įstatymas dėl produktų saugos (RO 2010 2573)

101.

2010 m. gegužės 19 d. Potvarkis dėl produktų saugos (RO 2010 2583)

102.

1999 m. birželio 23 d. Potvarkis dėl liftų saugos (RO 1999 1875) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 19 d. (RO 2010 2583)“

18   SKYRIUS

BIOCIDINIAI PRODUKTAI

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“ nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:

„Šveicarija

100.

2000 m. gruodžio 15 d. Federalinis įstatymas dėl apsaugos nuo pavojingų medžiagų ir preparatų (RO 2004 4763) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. birželio 17 d. (RO 2006 2197)

101.

1983 m. spalio 7 d. Federalinis įstatymas dėl aplinkos apsaugos (RO 1984 1122) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. kovo 19 d. (RO 2010 3233)

102.

2005 m. gegužės 18 d. Potvarkis dėl biocidinių produktų pateikimo rinkai ir naudojimo (RO 2005 2821) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. balandžio 4 d. (RO 2011 1403)“


Top