EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009A1120(01)

Europos Komisijos ir Europos GNSS priežiūros institucijos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos saugumo

OJ L 306, 20.11.2009, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 263 - 266

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

22009A1120(01)

Europos Komisijos ir Europos GNSS priežiūros institucijos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos saugumo

Oficialusis leidinys L 306 , 20/11/2009 p. 0041 - 0044


PRIEDAS

Europos Komisijos ir Europos GNSS priežiūros institucijos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos saugumo

EUROPOS KOMISIJA,

toliau – Komisija, atstovaujama Energetikos ir transporto generalinio direktoriaus,

ir

EUROPOS GNSS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

toliau – "GPI", atstovaujama vykdomojo direktoriaus,

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMA į Europos bendrijos steigimo sutartį,

ATSIŽVELGDAMOS į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės radijo navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo,

ATSIŽVELGDAMOS į 2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo,

ATSIŽVELGDAMOS į 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, iš dalies keičiantį darbo tvarkos taisykles,

KADANGI diegiant Europos palydovinės radijo navigacijos programas EGNOS ir Galileo šalims reikia nuolat keistis įslaptinta informacija,

PRIPAŽINDAMOS, kad šalims siekiant optimaliai ir veiksmingai konsultuotis ir bendradarbiauti gali prireikti gauti prieigą prie įslaptintos informacijos ar ja keistis,

SUVOKDAMOS, kad tokiam naudojimuisi ir keitimuisi įslaptinta informacija reikia atitinkamų saugumo priemonių,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Šiame susitarime:

a) "įslaptinta informacija" : informacija (t. y. žinios, kurios gali būti perduodamos bet kokia forma) ar medžiaga, įskaitant dokumentus, kurią, kaip nustatyta bet kurios iš Šalių, reikia saugoti nuo neleistino atskleidimo ir kuriai yra suteikta slaptumo žyma;

b) "informaciją teikiančioji Šalis" : Šalis, kuri perduoda ar atskleidžia įslaptintą informaciją kitai Šaliai (informaciją gaunančiajai Šaliai);

c) "informaciją gaunančioji Šalis" : Šalis, kuri gauna įslaptintą informaciją iš kitos Šalies (informaciją teikiančiosios Šalies);

d) "saugumo taisyklės" : Komisijos sprendimas 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, toks, koks jis taikomas kiekvienai Šaliai, ir kiekvienos Šalies vidaus tvarka ir taisyklės.

2 straipsnis

Šis susitarimas taikomas įslaptintai informacijai, kurią, remdamosi savo atitinkamomis saugumo taisyklėmis, pagal Europos palydovinės radijo navigacijos programų Galileo ir EGNOS poreikius, viena Šalis perduoda kitai Šaliai, arba kuria Šalys keičiasi.

3 straipsnis

Kiekviena Šalis:

a) saugo kitos Šalies suteiktą ar su kita Šalimi pasikeistą šiuo susitarimu reglamentuojamą įslaptintą informaciją;

b) užtikrina, kad būtų išlaikyta informaciją teikiančiosios Šalies nustatyta įslaptintos informacijos, kuri teikiama arba kuria keičiamasi pagal šį Susitarimą, saugumo klasifikacija. Gaunančioji Šalis saugo tokią įslaptintą informaciją pagal įslaptintos informacijos saugumą reglamentuojančias savo saugumo taisykles ir išlaiko lygiavertę jos saugumo klasifikaciją, kaip nustatyta saugumo priemonėse, kurios turi būti priimtos remiantis 9 straipsniu;

c) nenaudoja tokios šiuo Susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos informaciją teikiančiosios Šalies nenustatytais tikslais;

d) be informaciją teikiančiosios Šalies išankstinio sutikimo neatskleidžia tokios šiuo susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos trečiosioms šalims, išskyrus išvardytoms 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse;

e) su tokia įslaptinta informacija leidžia susipažinti tik tiems asmenims, kuriems būtina ją žinoti, ir kurių patikimumas prireikus buvo patikrintas iki reikiamo lygio.

4 straipsnis

1. Informaciją teikiančioji Šalis gali atskleisti arba perduoti įslaptintą informaciją informaciją gaunančiajai Šaliai laikydamasi informacijos teikėjo kontrolės principo.

2. Sprendimą teikti ar atskleisti įslaptintą informaciją trečiosioms šalims, išskyrus išvardytoms 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, gaunančioji Šalis priima po to, kai gautas informaciją teikiančiosios Šalies rašytinis sutikimas, laikydamasi informacijos teikėjo kontrolės principo, kaip apibrėžta jos saugumo taisyklėse.

3. Įgyvendinant 1 ir 2 dalis, informacijos perdavimas trečiosioms šalims, išskyrus išvardytas 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, be atskiro leidimo neleidžiamas, išskyrus atvejus, kai Šalys nustato ir suderina jų veiklos reikalavimus atitinkančią tvarką dėl tam tikrų kategorijų informacijos.

4. GPI teikiamą įslaptintą informaciją Komisija gali automatiškai perduoti Europos kosmoso agentūrai (EKA), Tarybai ir valstybėms narėms.

5. Komisija stengsis sudaryti įvairius susitarimus atitinkamai su EKA, Taryba ir valstybėmis narėmis, kad EKA, Tarybos ir valstybių narių teikiama įslaptinta informacija galėtų būti automatiškai perduodama GPI.

5 straipsnis

1. Šalys užtikrina, kad būtų įdiegta saugumo sistema ir saugumo priemonės, atitinkančios jų atitinkamose saugumo taisyklėse nustatytus pagrindinius principus ir minimalius saugumo standartus, numatytus priemonėse, kurios turi būti priimtos remiantis 9 straipsniu, kad būtų užtikrinta, jog šiuo susitarimu reglamentuojamai įslaptintai informacijai būtų taikoma lygiaverčio lygio apsauga.

2. Šalys teikia savitarpio pagalbą šiuo susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos saugumo ir bendro saugumo intereso reikalų srityse. 9 straipsnyje nurodytos institucijos konsultuojasi tarpusavyje saugumo klausimais ir vykdo patikrinimus, skirtus įvertinti jų kompetencijai atitinkamai priklausančių saugumo priemonių, kurios turi būti priimtos remiantis tuo straipsniu, veiksmingumą.

3. Prieš Šalims viena kitai pradedant teikti šiuo susitarimu reglamentuojamą įslaptintą informaciją arba prieš pradedant ja keistis, 9 straipsnyje nurodytos atsakingos saugumo institucijos patvirtina, kad sutinka įvertinti, ar informaciją gaunančioji Šalis gali apsaugoti šiuo susitarimu reglamentuojamą informaciją tokiu būdu, koks numatytas priemonėse, kurios turi būti priimtos pagal tą straipsnį.

6 straipsnis

Šalys užtikrina, kad visų asmenų, kuriems vykdant oficialias pareigas yra būtina naudotis įslaptinta informacija, kuri teikiama arba kuria keičiamasi pagal šį susitarimą, arba kurie dėl savo pareigų ar funkcijų gali turėti galimybę ja naudotis, patikimumas prireikus yra atitinkamai patikrintas, prieš jiems suteikiant galimybę naudotis tokia įslaptinta informacija.

Patikimumo patikrinimo tvarkos tikslas yra nustatyti, ar asmeniui, atsižvelgiant į jo lojalumą ir patikimumą, gali būti suteikiama galimybė naudotis įslaptinta informacija.

7 straipsnis

1. Pagal šį susitarimą:

a) Visa Komisijai skirta korespondencija siunčiama Komisijos Generalinio Sekretoriato centrinei registratūrai šiuo adresu:

Commission européenne

Secrétariat général

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

b) Visa GPI skirta korespondencija siunčiama adresu:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 56

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, iš vienos Šalies gauta korespondencija, kuria gali naudotis tik tam tikri tos Šalies kompetentingi pareigūnai, organai ar tarnybos, dėl darbinių priežasčių gali būti adresuojama ir prieinama tik tam tikriems kitos Šalies kompetentingiems pareigūnams, organams ar tarnyboms, kurie yra konkrečiai nurodyti gavėjais, atsižvelgiant į jų kompetenciją ir laikantis būtinumo žinoti principo. Tokiu atveju:

a) Komisijai skirtą tokią korespondenciją GPI tiesiogiai perduoda vietinei registratūrai, aptarnaujančiai kompetentingus pareigūnus, organus ar tarnybas Komisijoje, arba korespondenciją perduoda Komisijai [Generalinio Sekretoriato centrinei registratūrai] tarpininkaujant, jei tie pareigūnai, organai ar tarnybos vietinės registratūros neturi.

b) GPI atveju tokia korespondencija perduodama per GPI saugumo departamentą.

8 straipsnis

Šio susitarimo įgyvendinimą prižiūri GPI vykdomasis direktorius ir Komisijos saugumo direktorato direktorius.

9 straipsnis

1. Šiam susitarimui įgyvendinti 2 ir 3 dalyse nurodytos institucijos priima saugumo priemones, nustatančias įslaptintos informacijos, kuri teikiama arba kuria keičiamasi pagal šį susitarimą, abipusės saugumo apsaugos standartus.

2. GPI saugumo departamentas, vadovaujamas GPI vykdomojo direktoriaus, parengia įslaptintos informacijos, kuri teikiama GPI arba kuria keičiamasi su GPI pagal šį Susitarimą, saugumo apsaugos priemones.

3. Komisijos saugumo direktoratas, veikdamas vadovaujant už saugumo klausimus atsakingam Europos Komisijos nariui, parengia įslaptintos informacijos, kuri pagal šį susitarimą teikiama arba kuria keičiamasi Komisijos viduje ir jos patalpose, saugumo apsaugos priemones.

4. GPI atveju 1 dalyje nurodytas saugumo priemones tvirtina Agentūros administravimo taryba.

10 straipsnis

9 straipsnyje nurodytos institucijos nustato tvarką, kurios reikia laikytis įrodžius arba įtarus šiuo susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos neteisėtą atskleidimą, įskaitant pranešimų kitai Šaliai apie aplinkybes ir veiksmus, kurių imtasi, teikimą.

11 straipsnis

Kiekviena Šalis padengia savo išlaidas, patirtas įgyvendinant šį susitarimą.

12 straipsnis

Visi Komisijos ir GPI nesutarimai, kylantys aiškinant ar taikant šį susitarimą, sprendžiami Šalių derybų keliu.

13 straipsnis

1. Šis Susitarimas įsigalioja kito mėnesio po to, kai Šalys viena kitai praneša apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, pirmą dieną.

2. Kiekviena Šalis praneša kitai Šaliai apie jos teisės aktų pakeitimus, kurie galėtų turėti įtakos šiame susitarime nurodytos įslaptintos informacijos apsaugai.

3. Siekiant atlikti galimus pakeitimus, šis susitarimas gali būti persvarstytas bet kurios Šalies prašymu.

4. Visi susitarimo pakeitimai daromi tik raštu ir bendru Šalių sutarimu. Jie įsigalioja tuomet, kai abi Šalys viena kitai pateikia 1 dalyje nurodytus pranešimus.

5. Šis susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui. Susitarimą viena Šalis gali bet kada denonsuoti pateikdama kitai Šaliai raštišką denonsavimo pranešimą. Denonsavimas įsigalioja po šešių mėnesių nuo dienos, kai kita Šalis gauna pranešimą. Tačiau jis neturi poveikio įsipareigojimams, jau kilusiems pagal šio susitarimo nuostatas. Visų pirma, įslaptinta informacija, kuri buvo pateikta ar kuria buvo apsikeista taikant šį susitarimą, ir toliau privalo būti saugoma remiantis susitarimo nuostatomis iki tol, kol informaciją gaunančioji Šalis tokią informaciją grąžina informaciją suteikusiajai Šaliai jos prašymu.

6. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų kalba.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį susitarimą.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Generalinis direktorius

Matthias Ruete

Europos GNSS priežiūros institucija

Vykdomasis direktorius

Pedro Pedreira

--------------------------------------------------

Top