EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008A0227(03)

Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos Susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis - Baigiamasis aktas - Bendrosios deklaracijos - Deklaracijos - Susitarimas pasikeičiant laiškais

OJ L 53, 27.2.2008, p. 52–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 257 - 284

In force

22008A0227(03)

Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos Susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis - Baigiamasis aktas - Bendrosios deklaracijos - Deklaracijos - Susitarimas pasikeičiant laiškais

Oficialusis leidinys L 053 , 27/02/2008 p. 0052 - 0079


Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos Susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis

EUROPOS SĄJUNGA,

EUROPOS BENDRIJA,

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA,

toliau – Susitariančiosios Šalys,

KADANGI Europos Sąjunga iškėlė sau tikslą pagal Amsterdamo sutartį išlaikyti ir plėtoti Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje garantuojamas laisvas asmenų judėjimas kartu užtikrinant atitinkamų priemonių išorinėms sienoms tikrinti, prieglobsčio, imigracijos, nusikalstamumo prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą politikai vykdyti, priėmimą;

KADANGI į Europos Sąjungos teisės sistemą integruotas Šengeno acquis sudaro dalį nuostatų, siekiančių įgyvendinti minėtą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, tuo požiūriu, kad jos sukuria erdvę be kontroliuojamų vidaus sienų ir numato atitinkamas priemones saugumui užtikrinti;

ATSIŽVELGDAMOS į Šveicarijos Konfederacijos geografinę padėtį;

KADANGI Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimas vykdant Šengeno acquis ir toliau jį plėtojant suteiks galimybę pašalinti dėl Šveicarijos Konfederacijos geografinės padėties kylančias kliūtis laisvam asmenų judėjimui ir sustiprinti Europos Sąjungos bei Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimą tose srityse, kurioms taikomas Šengeno acquis;

KADANGI 1999 m. gegužės 18 d. Europos Sąjungos Taryba ir Islandijos Respublika bei Norvegijos Karalystė sudarė susitarimą [1], kuriuo buvo susitarta dėl šių dviejų šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis;

KADANGI yra pageidautina, kad Šveicarijos Konfederacija tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir Islandija bei Norvegija prisijungtų įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis;

KADANGI turėtų būti sudarytas Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas, kuriame būtų numatytos panašios teisės ir įsipareigojimai kaip ir Europos Sąjungos ir Islandijos bei Norvegijos susitarime;

ĮSITIKINUSIOS, kad Europos Sąjunga ir Šveicarijos Konfederacija turi bendradarbiauti įgyvendinant, praktikoje taikant ir toliau plėtojant Šengeno acquis;

KADANGI norint įjungti Šveicarijos Konfederaciją į tas Europos Sąjungos veiklas, kurioms yra taikomas šis Susitarimas, ir suteikti galimybę vėliau jai dalyvauti minėtose veiklose, yra būtina įsteigti komitetą remiantis tuo pačiu modeliu kaip ir numatytas Islandijos bei Norvegijos asociacijose;

KADANGI bendradarbiavimas įgyvendinant Šengeno nuostatas remiasi laisvės, demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principais, kurie buvo paskelbti 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje;

KADANGI Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinės dalies ir aktų, priimtų remiantis šia antraštine dalimi, nuostatos netaikomos Danijos Karalystei, kaip numato Amsterdamo sutartimi prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėtas protokolas dėl Danijos pozicijos, ir sprendimai, kurie užtikrina Šengeno acquis plėtojimą taikant minėtą antraštinę dalį ir kuriuos Danija perkėlė į savo nacionalinę teisę, gali numatyti tik tarptautinius įsipareigojimus tarp Danijos ir kitų valstybių narių;

KADANGI Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė dalyvauja įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, kaip numato sprendimai, priimti remiantis Amsterdamo sutartimi prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties [2] pridėtu protokolu dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą;

KADANGI yra būtina užtikrinti, kad valstybės, su kuriomis Europos Sąjunga įkūrė asociaciją Šengeno acquis įgyvendinti, taikyti ir plėtoti, taikytų minėtą acquis palaikydamos tarpusavio santykius;

KADANGI siekiant užtikrinti sklandų Šengeno acquis funkcionavimą reikia tuo pačiu metu taikyti šį Susitarimą ir įvairių šalių, prisijungusių ar dalyvaujančių įgyvendinant ir plėtojant Šengeno acquis, susitarimus, kurie reglamentuoja jų tarpusavio santykius;

ATSIŽVELGDAMOS į Susitarimą dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Bendrijos acquis, susijusio su valstybės narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijais ir mechanizmais bei sukuriančio Eurodac sistemą;

ATSIŽVELGDAMOS į ryšį tarp Šengeno acquis ir minėto Bendrijos acquis;

KADANGI nepažeidžiant šio ryšio reikia tuo pačiu taikyti Šengeno acquis ir Bendrijos acquis, susijusio su valstybės narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijais ir mechanizmais bei sukuriančio "Eurodac" sistemą,

SUSITARĖ DĖL ŠIŲ NUOSTATŲ:

1 straipsnis

1. Šveicarijos Konfederacija (toliau – Šveicarija) yra įtraukiama į Europos bendrijos ir Europos Sąjungos veiklą tose srityse, kurioms taikomos šio Susitarimo A ir B prieduose nurodytos nuostatos ir bei ateityje jas papildysiančios nuostatos.

2. Šiame Susitarime laikantis numatytų procedūrų apibrėžiamos abiejų šalių teisės ir įsipareigojimai.

2 straipsnis

1. Šveicarija įgyvendina ir taiko šio Susitarimo A priede išvardytas Šengeno acquis nuostatas taip, kaip jas taiko Europos Sąjungos valstybės narės, toliau – valstybės narės.

2. Šveicarija įgyvendina ir taiko šio Susitarimo B priede nurodytas Europos Sąjungos ir Europos bendrijos aktų nuostatas tiek, kiek šios pakeičia ir, arba išplėtoja atitinkamas 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo toliau – Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatas arba kai jos yra priimtos remiantis Konvencija.

3. Šveicarija, nepažeisdama 7 straipsnio, taip pat priima, įgyvendina ir taiko Europos Sąjungos bei Europos Bendrijos priimtus teisės aktus ir patvirtintas priemones, kurie iš dalies keičia ar papildo A ir B prieduose nurodytas nuostatas bei kuriems buvo taikoma šiame Susitarime nustatyta tvarka.

3 straipsnis

1. Įsteigiamas mišrus komitetas, kurį sudaro Šveicarijos Vyriausybės atstovai, Europos Sąjungos Tarybos, toliau – Tarybos nariai ir Europos Bendrijų Komisijos, toliau – Komisijos nariai.

2. Mišrus komitetas bendru sutarimu priima savo darbo tvarkos taisykles.

3. Mišrus komitetas renkasi savo pirmininko iniciatyva arba bet kurio savo nario prašymu.

4. Atsižvelgiant į 4 straipsnio 2 dalį, mišrus komitetas pagal aplinkybes renkasi ministrų, vyresniųjų pareigūnų ar ekspertų lygmeniu.

5. Mišraus komiteto pirmininko pareigas eina:

- ekspertų lygmeniu: Europos Sąjungos atstovas,

- vyresniųjų pareigūnų ir ministrų lygmeniu: pakaitomis kas šeši mėnesiai Europos Sąjungos atstovas ir Šveicarijos Vyriausybės atstovas.

4 straipsnis

1. Mišrus komitetas pagal šį Susitarimą nagrinėja visus klausimus, kuriems taikomas 2 straipsnis, ir užtikrina, kad būtų deramai apsvarstytas bet kuris Šveicarijai rūpimas klausimas.

2. Mišriame komitete ministrų lygmeniu Šveicarijos atstovai turi palankią galimybę:

- paaiškinti dėl kurio nors akto ar priemonės jiems iškylančias problemas arba reaguoti į problemas, su kuriomis susidūrė kitos delegacijos,

- pareikšti savo nuomones bet kurio klausimu, susijusiu su jiems rūpimų nuostatų rengimu ar jų įgyvendinimu.

3. Mišraus komiteto posėdžius ministrų lygmeniu parengia mišrus komitetas vyresniųjų pareigūnų lygmeniu.

4. Šveicarijos Vyriausybės atstovai turi teisę mišriame komitete teikti siūlymus 1 straipsnyje minėtais klausimais. Po diskusijų Komisija ar bet kuri valstybė narė gali apsvarstyti tokius siūlymus siekdamos pateikti pasiūlymą arba imtis iniciatyvos pagal Europos Sąjungos taisykles, kad būtų priimtas koks nors Europos bendrijos ar Europos Sąjungos teisės aktas ar priemonė.

5 straipsnis

Nepažeidžiant 4 straipsnio, mišriam komitetui pranešama apie bet kurių teisės aktų ar priemonių, susijusių su šiuo Susitarimu, rengimą Taryboje.

6 straipsnis

Rengdama naujų teisės aktų toje srityje, kuriai taikomas šis Susitarimas, projektus, Komisija neoficialiai tariasi su Šveicarijos ekspertais taip, kaip ji, rengdama savo pasiūlymus, tariasi su valstybių narių ekspertais.

7 straipsnis

1. Naujų teisės aktų ar priemonių, susijusių su 2 straipsnyje nurodytais klausimais, priėmimo teisę išlaiko Europos Sąjungos institucijos. Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, tokie teisės aktai ar priemonės įsigalioja tuo pačiu metu Europos Sąjungai, Europos bendrijai bei jos atitinkamoms valstybėms narėms ir Šveicarijai, išskyrus atvejus, kai tuose aktuose ar priemonėse aiškiai nurodoma kitaip. Šiame kontekste deramai atsižvelgiama į mišriame komitete Šveicarijos nurodytą laikotarpį, kurio reikia, kad Šveicarija galėtų įvykdyti savo konstitucinius reikalavimus.

2. a) Taryba nedelsdama praneša Šveicarijai apie 1 dalyje nurodytų aktų ar priemonių, kurioms buvo taikomos šiame susitarime numatytos procedūros, priėmimą. Šveicarija sprendžia, ar priimti jų turinį ir įgyvendinti juos savo vidaus teisės sistemoje. Apie šį sprendimus per trisdešimt dienų nuo atitinkamų teisės aktų ar priemonių priėmimo pranešama Tarybai ir Komisijai.

b) Jei tokio teisės akto ar priemonės turinys gali tapti privalomu Šveicarijai tiktai įvykdžius konstitucinius reikalavimus, Šveicarija praneša apie tai Tarybai ir Komisijai siųsdama savo pranešimą. Šveicarija nedelsdama raštu praneša Tarybai ir Komisijai apie visų konstitucinių reikalavimų įvykdymą. Jei nereikia rengti referendumo, pranešimas nusiunčiamas tuoj pat, kai tik ateina nustatytas referendumo surengimo laikas. Jei reikia rengti referendumą, Šveicarija pranešimą nusiunčia ne vėliau kaip per dvejus metus nuo pranešimo apie referendumą nusiuntimo Tarybai. Nuo tada, kai nustatoma akto ar priemonės įsigaliojimo data Šveicarijoje, ir iki tol, kol ji praneša apie konstitucinių reikalavimų įvykdymą, Šveicarija laikinai taiko atitinkamos priemonės ar akto nuostatas ten, kur yra įmanoma taikyti.

Jei Šveicarija negali laikinai taikyti atitinkamos priemonės ar akto nuostatų ir jei dėl to sutrinka Šengeno bendradarbiavimas, situaciją analizuoja mišrus komitetas. Europos Sąjunga ir Europos bendrija gali Šveicarijos atžvilgiu imtis proporcingų atitinkamų priemonių, reikalingų sklandžiam bendradarbiavimui pagal Šengeno susitarimus užtikrinti.

3. Šveicarijai priėmus 2 dalyje nurodytų aktų ir priemonių nuostatas nustatomos Šveicarijos ir tam tikrais atvejais Europos Sąjungos, Europos bendrijos bei valstybių narių tiek, kiek minėti aktai ir priemonės šioms narėms yra privalomi, teisės ir įsipareigojimai.

4. Tuo atveju, kai:

a) Šveicarija praneša apie savo sprendimą nepriimti teisės akto ar priemonės, kurie yra nurodyti 2 dalyje ir kuriems buvo taikoma šiame Susitarime nustatyta tvarka, turinio; arba

b) Šveicarija per 2 dalies a punkte arba 5 dalies a punkte nurodytą trisdešimt dienų laikotarpį nenusiunčia pranešimo; arba

c) Šveicarija nenusiunčia pranešimo atėjus nustatytam terminui, iki kada turi būti surengtas referendumas, ar, jei rengiamas referendumas, nenusiunčia pranešimo per dvejus metus, kaip numatyta 2 dalies b punkte, arba įsigaliojus atitinkamam aktui ar priemonei jos laikinai netaiko, kaip yra numatyta tame pačiame punkte,

šio Susitarimo taikymas yra laikomas nutrauktu, išskyrus atvejus, kai mišrus komitetas, atidžiai išnagrinėjęs būdus, kaip tęsti Susitarimą, per devyniasdešimt dienų nusprendžia kitaip. Šio Susitarimo nutraukimas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo devyniasdešimties dienų laikotarpio pabaigos.

5. a) Jei naujo akto ar priemonės nuostatose numatoma nebeleisti valstybėms narėms taikyti Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 51 straipsnyje nustatytas sąlygas patenkinant kitos valstybės narės prašymą suteikti savitarpio pagalbą baudžiamosiose bylose ar pripažįstant kratos ir (arba) įrodymo priemonių arešto orderį, Šveicarija per trisdešimt dienų, kaip numatyta 2 dalies a punkte, gali pranešti Tarybai ir Komisijai, kad ji nepriima ir neperkelia nuostatų turinio į savo nacionalinę teisę tiek, kiek šios nuostatos taikomos prašymams ar kratos ir arešto orderiams, susijusiems su pažeidimų, kurie yra susiję su tiesioginiais mokesčiais ir už kuriuos pagal Šveicarijos teisę nebūtų baudžiama laisvės atėmimu, jei šie pažeidimai būtų padaryti Šveicarijoje, tyrimais ar dėl tų pažeidimų pradėtais teisminiais persekiojimais. Priešingai nei numatyta 4 straipsnio nuostatose, šiuo atveju šio Susitarimo taikymas nenutraukiamas.

b) Ne vėliau kaip praėjus dviems mėnesiams mišrus komitetas vieno iš narių prašymu renkasi ir atsižvelgdamas į tarptautinius pokyčius svarsto po pranešimo, gauto pagal a punktą, susidariusią padėtį.

Kai tik mišrus komitetas vieningai susitaria dėl to, kad Šveicarija pritars ir visiškai perkels atitinkamas naujo akto ar naujos priemonės nuostatas, taikomas 2 dalies b punktas ir 3 bei 4 dalys. 2 dalies b punkto pirmajame sakinyje minima informacija pateikiama per trisdešimt dienų nuo susitarimo priėmimo mišriame komitete.

8 straipsnis

1. Kad būtų pasiektas Susitariančiųjų Šalių tikslas kiek įmanoma vienodai taikyti ir aiškinti 2 straipsnyje nurodytas nuostatas, mišrus komitetas nuolat apžvelgia Europos Bendrijų Teisingumo Teismo, toliau – Teisingumo Teismas, precedentinės teisės raidą, taip pat Šveicarijos kompetentingų teismų precedentinės teisės, susijusios su tokiomis nuostatomis, raidą. Šiuo tikslu sukuriamas mechanizmas, užtikrinantis reguliarų abipusį tokios precedentinės teisės perdavimą.

2. Šveicarija turi teisę pateikti Teisingumo Teismui pareiškimus arba raštiškas pastabas bylose, kuriose valstybės narės teismas kreipėsi į Teisingumo Teismą dėl preliminaraus nutarimo dėl 2 straipsnyje nurodytų nuostatų aiškinimo.

9 straipsnis

1. Kiekvienais metais Šveicarija mišriam komitetui pateikia pranešimą apie tai, kaip jos administracinės institucijos ir teismai atitinkamai taikė ir aiškino 2 straipsnyje nurodytas nuostatas, kaip jas išaiškino Teisingumo Teismas.

2. Jei mišrus komitetas per du mėnesius nuo tos dienos, kai jam buvo nurodytas esminis Teisingumo Teismo ir Šveicarijos teismų precedentinės teisės skirtumas arba esminis skirtumas tarp atitinkamų valstybių narių ir Šveicarijos valdžios institucijų taikant 2 straipsnyje nurodytas nuostatas, negali užtikrinti vienodą taikymą ir aiškinimą, pradedama 10 straipsnyje numatyta procedūra.

10 straipsnis

1. Kilus ginčui dėl šio Susitarimo taikymo arba kai susidaro 9 straipsnio 2 dalyje numatyta padėtis, klausimas kaip ginčo dalykas yra oficialiai įtraukiamas į mišraus komiteto ministrų lygmeniu darbotvarkę.

2. Mišrus komitetas turi per devyniasdešimt dienų nuo tos dienos, kai buvo priimta darbotvarkė, į kurią buvo įtrauktas ginčas, išspęsti tą ginčą.

3. Jei mišrus komitetas negali išspręsti ginčo per 2 dalyje numatytą devyniasdešimt dienų laikotarpį, šis laikotarpis pratęsiamas dar trisdešimčiai dienų galutiniam sprendimui pasiekti.

Nepriėmus tokio galutinio sprendimo šio Susitarimo galiojimas baigiasi praėjus šešiems mėnesiams po to, kai baigiasi trisdešimties dienų laikotarpis.

11 straipsnis

1. Šveicarija į Europos Bendrijų bendrąjį biudžetą įneša metinį, administracinėms išlaidoms, susijusioms su šio Susitarimo taikymu, padengti skirtą įnašą, kurį sudaro 7,286 % nuo 8100000 eurų sumos, darant metinius patikslinimus pagal infliacijos lygį Europos Sąjungos viduje.

2. Šveicarija, atsižvelgiant į jos bendrą vidaus produktą procentiškai palyginus su visų dalyvaujančių šalių bendru vidaus produktu, nuo 2002 biudžetinių metų į Europos Bendrijų bendrą biudžetą biudžetiniais metais įneša metinį įnašą, skirtą antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) vystymui.

Įnašas už biudžetinius metus, buvusius prieš įsigaliojant šiam Susitarimui, sumokamas įsigaliojus Susitarimui.

3. Kai einamosios veiklos išlaidos, susijusios su šio Susitarimo taikymu, nepriskiriamos Europos Bendrijų bendram biudžetui, bet tiesiogiai padengiamos dalyvaujančių valstybių narių, Šveicarijos įnašas priklauso nuo jos bendro vidaus produkto, palyginus su visų dalyvaujančių šalių vidaus produktu, procento.

Jei einamosios veiklos išlaidos priskiriamos Europos Bendrijų bendram biudžetui, Šveicarija į minėtą biudžetą įneša metinį įnašą, kuris priklauso nuo jos bendro vidaus produkto, palyginus su visų dalyvaujančių šalių vidaus produktu, procento.

4. Šveicarija turi teisę gauti su šiuo Susitarimu susijusius Komisijos ar Tarybos parengtus dokumentus ir mišraus komiteto susirinkimų metu prašyti, kad būtų atliktas vertimas viena iš oficialių Europos Bendrijų institucijų kalbų.

12 straipsnis

1. Šis Susitarimas neturi jokio poveikio Europos bendrijos ir Šveicarijos susitarimams, taip pat Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos susitarimams.

2. Šis Susitarimas neturi jokio poveikio Šveicarijos ir vienos ar kelių valstybių narių susitarimams, kai šie yra suderinami su šiuo Susitarimu. Jei susitarimai nėra suderinami, šis Susitarimas turi viršenybę.

3. Šis Susitarimas neturi jokio poveikio tiems susitarimams, kuriuos ateityje gali sudaryti Europos bendrija ir Šveicarija, taip pat Europos bendrija bei jos valstybės narės ir Šveicarija, arba kurie gali būti sudaryti remiantis Europos Sąjungos sutarties 24 ir 38 straipsniais.

13 straipsnis

1. Šveicarija sudaro susitarimą su Danijos Karalyste, nustatantį Danijos ir Šveicarijos teises ir įsipareigojimus, susijusius su 2 straipsnio nuostatomis, kurioms taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinė dalis; todėl šioms nuostatoms taikomas Amsterdamo sutartimi prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėtas Protokolas dėl Danijos pozicijos.

2. Šveicarija sudaro susitarimą su Islandijos Respublika bei Norvegijos Karalyste, nustatantį šalių teises ir įsipareigojimus, susijusius su šių valstybių dalyvavimu įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

14 straipsnis

1. Šis Susitarimas įsigalioja praėjus vienam mėnesiui nuo tos dienos, kai Tarybos Generalinis sekretorius, kuris yra jo depozitarijus, nustato, kad buvo atlikti visi formalūs reikalavimai Šalims ar jų vardu pareiškiant sutikimą būti saistomomis šiuo Susitarimu.

2. 1, 3, 4, 5, 6 straipsniai ir 7 straipsnio 2 dalies a punkto pirmasis sakinys laikinai taikomi nuo šio Susitarimo pasirašymo datos.

3. Po šio Susitarimo pasirašymo, bet dar prieš jam įsigaliojant, priimtiems aktams ar priemonėms taikomas 7 straipsnio 2 dalies a punkto paskutiniajame sakinyje nurodytas trisdešimties dienų laikotarpis, pradedamas skaičiuoti nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

15 straipsnis

1. Šveicarija A ir B prieduose nurodytas nuostatas ir pagal 2 straipsnio 3 dalį jau priimtas nuostatas pradeda taikyti nuo Tarybos nustatytos datos, kuri nustatoma Tarybos nariams, atstovaujantiems visas A ir B prieduose nurodytas nuostatas taikančių valstybių narių vyriausybes, sprendimą priimant vieningai, pasitarus mišriame komitete, įsitikinus, kad Šveicarija išpildė išankstines sąlygas dėl atitinkamų nuostatų įgyvendinimo ir įsitikinus, kad prie jos išorinių sienų vykdoma veiksminga kontrolė.

Tarybos nariai, atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms, dalyvauja priimant šį sprendimą, kai jis susijęs su Šengeno acquis, jo pagrindu priimtų ar kitaip su juo susijusių aktų, kuriuos taiko šios valstybės narės, nuostatomis.

Tarybos nariai, atstovaujantys valstybių narių, kurioms pagal stojimo sutartį taikoma tik dalis A ir B prieduose nurodytų nuostatų, vyriausybėms, dalyvauja priimant sprendimus, kai jie susiję su jų atžvilgiu jau taikomomis Šengeno acquis nuostatomis.

2. Taikant 1 dalyje nurodytas nuostatas nustatomos Šveicarijos ir, atsižvelgiant į konkretų atvejį, Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir valstybių narių tiek, kiek jos susijusios su šiomis nuostatomis, teisės ir įsipareigojimai.

3. Šis Susitarimas taikomas tik tuomet, jei taikomi 13 straipsnyje nurodyti susitarimai.

4. Be to, šis Susitarimas taikomas tik tuomet, jei taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos susitarimas, nustatantis valstybės narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus.

16 straipsnis

1. Lichtenšteinas gali prisijungti prie šio Susitarimo.

2. Prisijungus Lichtenšteinui prie šio Susitarimo pridedamas protokolas, nustatantis visas su prisijungimu susijusias pasekmes, įskaitant Lichtenšteino ir Šveicarijos bei Lichtenšteino ir Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir jos valstybių narių tiek, kiek joms taikomos Šengeno acquis nuostatos, teisių ir įsipareigojimų nustatymą.

17 straipsnis

1. Šį Susitarimą gali denonsuoti Šveicarija arba jis gali būti denonsuotas Tarybos, sprendžiančios vieningu narių, sprendimu. Depozitarijui pranešama apie denonsavimą, kuris įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo.

2. Šis Susitarimas laikomas denonsuotu, jei Šveicarija denonsuoja vieną iš 13 straipsnyje nurodytų susitarimų arba 15 straipsnio 4 dalyje nurodytą susitarimą.

18 straipsnis

1. Šis Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

2. Teksto maltiečių kalba autentiškumą Susitariančiosioms Šalims patvirtina pasikeisdamos laiškais. Jis yra autentiškas kaip ir tekstai 1 dalyje nurodytomis kalbomis.

TAI PATVIRTINDAMI, tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šį Susitarimą.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis- sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

+++++ TIFF +++++

[1] OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

[2] OL L 131, 2000 6 1, p. 43 ir OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

(2 straipsnio 1 dalis)

Šio priedo 1 dalyje daromos nuorodos į 1985 m. Šengeno susitarimą ir į 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytą šį Susitarimą įgyvendinančią konvenciją. 2 dalyje daromos nuorodos į prisijungimo dokumentus, o 3 dalyje – į atitinkamus antrinius Šengeno teisės aktus.

1 DALIS

1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo nuostatos.

Visos 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Belgijos karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės, išskyrus šias nuostatas:

2 straipsnio 4 dalis dėl prekių tikrinimo

4 straipsnis tiek, kiek jis susijęs su bagažo tikrinimu

10 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 2 dalis

28–38 straipsniai ir su jais susiję sąvokų apibrėžimai

60 straipsnis

70 straipsnis

74 straipsnis

77–91 straipsniai tiek, kiek jiems taikoma 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės

120–125 straipsniai dėl prekių judėjimo

131–133 straipsniai

134 straipsnis

139–142 straipsniai

Baigiamasis aktas: 2 deklaracija

Baigiamasis aktas: 4, 5 ir 6 deklaracijos

Protokolas

Bendra deklaracija

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

2 DALIS

Susitarimų ir protokolų dėl Italijos Respublikos (pasirašytų 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje), Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos (pasirašytų 1991 m. birželio 25 d. Bonoje), Graikijos Respublikos (pasirašytų 1992 m. lapkričio 6 d. Madride), Austrijos Respublikos (pasirašytų 1995 m. balandžio 28 d. Briuselyje) bei Danijos Karalystės, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės (pasirašytų 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge) prisijungimo prie Šengeno susitarimo ir Šengeno konvencijos nuostatos, išskyrus:

1. 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytą Protokolą dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo.

2. Šias 1990 lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašyto Susitarimo dėl Italijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

1 straipsnis

5 ir 6 straipsniai

Baigiamojo akto I dalis

Baigiamojo akto II dalis, 2 ir 3 deklaracijos

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

3. 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytą Protokolą dėl Ispanijos Karalystės Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Protokolu dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo, ir jį lydinčias deklaracijas.

4. Šias 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašyto Susitarimo dėl Ispanijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

1 straipsnis

5 ir 6 straipsniai

Baigiamojo akto I dalis

Baigiamojo akto II dalis, 2 ir 3 deklaracijos

Baigiamojo akto III dalis, 3 ir 4 deklaracijos

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

5. 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytą Protokolą dėl Portugalijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Protokolu dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo, ir jį lydinčias deklaracijas.

6. Šias 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašyto Susitarimo dėl Portugalijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

1 straipsnis

7 ir 8 straipsniai

Baigiamojo akto I dalis

Baigiamojo akto II dalis, 2 ir 3 deklaracijos

Baigiamojo akto III dalis, 2, 3, 4 ir 5 deklaracijos

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

7. 1992 m. lapkričio 6 d. Madride pasirašytą Protokolą dėl Graikijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Protokolu dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo ir 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytais protokolais dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos vyriausybių prisijungimo, ir juos lydinčias deklaracijas.

8. Šias 1992 m. lapkričio 6 d. Madride pasirašyto Susitarimo dėl Graikijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika ir prie kurios 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytais susitarimais prisijungė Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

1 straipsnis

6 ir 7 straipsniai

Baigiamojo akto I dalis

Baigiamojo akto II dalis, 2, 3 ir 4 deklaracijos

Baigiamojo akto III dalis, 1 ir 3 deklaracijos

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

9. 1995 m. balandžio 28 d. Briuselyje pasirašytą Protokolą dėl Austrijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Portugalijos Respublikos ir Graikijos Respublikos prisijungimo protokolais, pasirašytais atitinkamai 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d. ir 1992 m. lapkričio 6 d.

10. Šias 1995 m. balandžio 28 d. Briuselyje pasirašyto Susitarimo dėl Austrijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Portugalijos Respublika ir Graikijos Respublika prisijungė 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d. ir 1992 m. lapkričio 6 d. atitinkamai pasirašytais susitarimais, ir jo Baigiamojo akto nuostatas:

1 straipsnis

5 ir 6 straipsniai

Baigiamojo akto I dalis

Baigiamojo akto II dalis, 2 deklaracija

Baigiamojo akto III dalis

11. 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašytą Protokolą dėl Danijos Karalystės Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto Susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo ir jį lydinčią deklaraciją.

12. Šias 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašyto Susitarimo dėl Danijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

1 straipsnis

7 ir 8 straipsniai

Baigiamojo akto I dalis

Baigiamojo akto II dalis, 2 deklaracija

Baigiamojo akto III dalis

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

13. 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašytą Protokolą dėl Suomijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto Susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo ir jį lydinčią deklaraciją.

14. Šias 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašyto Susitarimo dėl Suomijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jo Baigiamojo akto ir susijusios deklaracijos nuostatas:

1 straipsnis

6 ir 7 straipsniai

Baigiamojo akto I dalis

Baigiamojo akto II dalis, 2 deklaracija

Baigiamojo akto III dalis, išskyrus deklaraciją dėl Alandų salų

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

15. 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašytą Protokolą dėl Švedijos Karalystės Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto Susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo ir jį lydinčią deklaraciją.

16. Šias 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašyto Susitarimo dėl Švedijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jo Baigiamojo akto ir susijusios deklaracijos nuostatas:

1 straipsnis

6 ir 7 straipsniai

Baigiamojo akto I dalis

Baigiamojo akto II dalis, 2 deklaracija

Baigiamojo akto III dalis

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

3 DALIS

A. Šie Vykdomojo komiteto sprendimai:

SCH/Com-ex (93) 10 1993 12 14 | Dėl ministrų ir valstybių sekretorių 1992 m. birželio 19 d. deklaracijų dėl įsigaliojimo patvirtinimo |

SCH/Com-ex (93) 14 1993 12 14 | Dėl praktinio teisminio bendradarbiavimo kovojant su prekyba narkotikais gerinimo |

SCH/Com-ex (93) 21 1993 12 14 | Dėl vienodo pavyzdžio vizos galiojimo pratęsimo |

SCH/Com-ex (93) 24 1993 12 14 | Dėl bendrų vienodo pavyzdžio vizos panaikinimo, atšaukimo arba galiojimo trukmės sutrumpinimo principų |

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2 1994 4 26 | Dėl pritaikomųjų priemonių eismo kliūtims ir apribojimams pašalinti sienos kirtimo keliais punktuose prie vidinių sienų |

SCH/Com-ex (94) 15 Rev 1994 11 21 | Dėl kompiuterizuotos procedūros konsultuotis su Konvencijos 17 straipsnio 2 dalyje nurodytomis centrinėmis institucijomis įvedimo |

SCH/Com-ex (94) 16 Rev 1994 11 21 | Dėl bendrų atvykimo ir išvykimo antspaudų įsigijimo |

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4 1994 12 22 | Dėl Šengeno priemonių nustatymo ir taikymo oro uostuose ir aerodromuose |

SCH/Com-ex (94) 25 1994 12 22 | Dėl keitimosi statistine informacija apie vienodo pavyzdžio vizų išdavimą |

SCH/Com-ex (94) 28 Rev 1994 12 22 | Dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms vežtis |

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2 1994 12 22 | Dėl 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo įsigaliojimo |

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev (8 punktas) | Dėl bendros vizų politikos |

SCH/Com-ex (95) 20 Rev 2 1995 12 20 | Dokumento SCH/I (95) 40 Rev 6 dėl Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 2 straipsnio 2 dalies taikymo tvarkos patvirtinimas |

SCH/Com-ex (95) 21 1995 12 20 | Dėl skubaus keitimosi tarp Šengeno valstybių statistiniais ir konkrečiais duomenimis apie galimus veikimo sutrikimus prie išorinių sienų |

SCH/Com-ex (96) 13 Rev 1996 6 27 | Dėl Šengeno vizų išdavimo pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 30 straipsnio 1 dalies a punktą principų |

SCH/Com-ex (97) 39 Rev 1997 12 15 | Dėl įrodymo priemonių ir orientacinių įrodymų taikant Šengeno valstybių readmisijos susitarimus pagrindinių principų |

SCH/Com-ex (98) 1, 2 Rev 1998 4 21 | Dėl specialios paskirties grupės veiklos ataskaitos |

SCH/Com-ex (98) 12 1998 4 21 | Dėl keitimosi statistiniais duomenimis apie išduotas vizas |

SCH/Com-ex (98) 18 Rev 1998 6 23 | Dėl priemonių, kurių reikia imtis valstybių, keliančių problemų dėl išsiuntimui iš Šengeno teritorijos reikalingų dokumentų išdavimo, atžvilgiu READMISIJA – VIZOS |

SCH/Com-ex (98) 19 1998 6 23 | Dėl Monako VIZOS – IŠORINĖS SIENOS – SIS |

SCH/Com-ex (98) 21 1998 6 23 | Dėl vizų prašytojų pasų antspaudavimo VIZOS |

SCH/Com-ex (98) 26 def 1998 9 16 | Dėl Nuolatinio komiteto Šengeno konvencijos įgyvendinimo klausimais įsteigimo |

SCH/Com-ex (98) 29 Rev 1998 9 16 | Dėl visa apimančios visai techninei Šengeno acquis taikytinos nuostatos |

SCH/Com-ex (98) 35 Rev 2 1998 9 16 | Dėl Bendrojo vadovo siuntimo ES valstybėms kandidatėms |

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 1998 9 16 | Dėl kovos su nelegalia imigracija veiksmų plano |

SCH/Com-ex (98) 51 Rev 3 1998 12 16 | Dėl tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos ir atskleidimo srityje |

SCH/Com-ex (98) 52 1998 12 16 | Dėl policijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo vadovo |

SCH/Com-ex (98) 56 1998 12 16 | Dėl dokumentų, į kuriuos gali būti įklijuojama viza, vadovo parengimo |

SCH/Com-ex (98) 57 1998 12 16 | Dėl kvietimą, rėmimą ir apgyvendinimą patvirtinančios suderintos formos įvedimo |

SCH/Com-ex (98) 59 Rev 1998 12 16 | Dėl suderinto konsultantų dokumentų klausimais dislokavimo |

SCH/Com-ex (99) 1 Rev 2 1999 4 28 | Dėl narkotikų |

SCH/Com-ex (99) 5 1999 4 28 | Dėl SIRENE vadovo |

SCH/Com-ex (99) 6 1999 4 28 | Dėl telekomunikacijų |

SCH/Com-ex (99) 7 Rev 2 1999 4 28 | Dėl ryšių palaikymo pareigūnų |

SCH/Com-ex (99) 8 Rev 2 1999 4 28 | Dėl informatorių apmokėjimo |

SCH/Com-ex (99) 10 1999 4 28 | Dėl nelegalios prekybos ginklais |

SCH/Com-ex (99) 13 1999 4 28 | Dėl Bendro vadovo ir Bendrųjų konsulinių nurodymų senų redakcijų panaikinimo ir naujų priėmimo |

SCH/Com-ex (99) 14 1999 4 28 | Dėl dokumentų, į kuriuos gali būti įklijuojama viza, vadovo parengimo |

SCH/Com-ex (99) 18 1999 4 28 | Dėl policijos bendradarbiavimo užkertant kelią nusikalstamoms veikoms ir jų išaiškinimo gerinimo |

B. Šios Vykdomojo komiteto deklaracijos:

Deklaracija | Dalykas |

SCH/Com-ex (96) 5 dekl. 1996 4 18 | Dėl sąvokos trečiosios šalies "užsienietis" apibrėžimo |

SCH/Com-ex (96) 6 dekl. rev. 2 1996 6 26 | Deklaracija dėl ekstradicijos |

SCH/Com-ex (97) 13 dekl. rev. 2 1996 4 21 | Deklaracija dėl nepilnamečių grobimo |

C. Šie Centrinės grupės sprendimai:

Sprendimas | Dalykas |

SCH/C (98) 117 1998 10 27 | Dėl kovos su nelegalia imigracija veiksmų plano |

SCH/C (99) 25 1999 3 22 | Dėl bendrųjų principų dėl užmokesčių informatoriams ir infiltruotiems asmenims |

--------------------------------------------------

B PRIEDAS

(2 straipsnio 2 dalis)

Šveicarija nuo Tarybos nustatytos datos, kaip numato 15 straipsnis, taiko tokių aktų nuostatas.

Jei tą dieną Konvencija ar protokolas, minimas toliau žvaigždute pažymėtame akte, dar nėra įsigaliojęs visose Europos Sąjungos valstybėse narėse atitinkamo akto priėmimo dieną, Šveicarija atitinkamas šių dokumentų nuostatas taiko nuo tos datos, kai Konvencija ar atitinkamas protokolas įsigalioja visose minėtose valstybėse.

- 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (OL L 256, 1991 9 13, p. 51) ir 1993 m. vasario 25 d. Komisijos rekomendacija 93/216/EEB dėl Europos šaunamojo ginklo leidimo (OL L 93, 1993 4 17, p. 39), iš dalies pakeista 1996 m. sausio 12 d. Komisijos rekomendacija 96/129/EB (OL L 30, 1996 2 8, p. 47),

- 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas Nr. 1683/95/EB, nustatantis vienodą vizų formą (OL L 164, 1995 7 14, p. 1), iš dalies pakeistas 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentu Nr. 334/2002/EB (OL L 53, 2002 2 23, p. 7); 1996 m. vasario 7 d. ir 2002 m. birželio 3 d. Komisijos sprendimai, nustatantys tolimesnes vieningos vizų formos technines specifikacijas (neskelbta),

- 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31),

- 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos aktas pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtinantis Konvenciją dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (Konvencijos 2 straipsnio 1 dalies nuostatos) (OL C 197, 2000 7 12, p. 1), *

- 2000 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr. 2000/586/TVR, nustatantis Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų panaikinimo įgyvendinimo 40 straipsnio 4 ir 5 dalių, 41 straipsnio 7 dalies ir 65 straipsnio 2 dalies dalinio pakeitimo tvarką (OL L 248, 2000 10 3, p. 1),

- 2000 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. 2000/645/EB, atitaisantis Šengeno vykdomojo komiteto sprendime SCH/Com-ex (94)15 rev. esantį Šengeno acquis. (OL L 272, 2000 10 25, p. 24),

- 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas Nr. 539/2001/EB, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, p. 1), iš dalies pakeistas 2001 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentu Nr. 2414/2001/EB (OL L 327, 2001 12 12, p. 1) ir 2003 m. kovo 6 d. Tarybos reglamentu Nr. 453/2003/EB (OL L 69, 2003 3 13, p. 10),

- 2001 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. 2001/329/EB, atnaujinantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų VI dalį ir 3, 6 bei 13 priedus ir Bendrojo vadovo 5a, 6a ir 8 priedus (OL L 116, 2001 4 26, p. 32),

- 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas Nr. 1091/2001/EB dėl judėjimo laisvės turint ilgalaikę vizą (OL L 150, 2001 6 6, p. 4),

- 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. 2001/420/EB dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų dėl vizų V ir VI dalių bei 13 priedo ir Bendrojo vadovo 6a priedo adaptavimo dėl ilgalaikių vizų galiojimo kartu kaip trumpalaikės vizos (OL L 150, 2001 6 6, p. 47),

- 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyva 2001/40/EB dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo pripažinimo (OL L 149, 2001 6 2, p. 34) ir 2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/191/EB nustatantis nesubalansuotų lėšų dėl Direktyvos 2001/40/EB dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo pripažinimo kompensavimo kriterijus ir praktines priemones (OL L 60, 2004 2 27, p. 55),

- 2001 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2001/51/EB, papildanti Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio nuostatas (OL L 187, 2001 7 10, p. 45),

- 2001 m. spalio 16 d. Tarybos aktas pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtinantis Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose protokolą (Protokolo 15 straipsnio nuostatos) (OL C 326, 2001 11 21, p. 1),*

- 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas Nr. 2424/2001/EB dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (OL L 328, 2001 12 13, p. 4),

- 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas Nr. 2001/886/JHA dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (OL L 328, 2001 12 13, p. 1),

- 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr. 2002/44/EB, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų VII dalį bei 12 priedą ir Bendrojo vadovo 14a priedą (OL L 20, 2002 1 23, p. 5),

- 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas Nr. 333/2002/EB dėl vienodo pavyzdžio vizų įklijų formų, valstybių narių išduodamų asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijų formas rengianti valstybė narė (OL L 53, 2002 2 23, p. 4) ir 2002 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos sprendimas nustatantis technines specifikacijas, taikomas vienodo pavyzdžio vizų įklijoms, valstybių narių išduodamoms asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijas rengianti valstybė narė (neskelbta),

- 2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. 2002/352/EB dėl Bendrojo vadovo peržiūrėjimo (OL L 123, 2002 5 9 p. 47),

- 2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. 2002/354/EB dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų III dalies pritaikymo ir 16 priedo parengimo (OL L 123, 2002 5 9 p. 50),

- 2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas Nr. 1030/2002/EB, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą (OL L 157, 2002 6 15, p. 1), ir 2002 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos sprendimas, nustatantis vienodos leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formos technines specifikacijas (neskelbta),

- 2002 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas Nr. 2002/585/EB dėl bendrųjų konsulinių nurodymų III ir VIII dalių dalinio pakeitimo (OL L 187, 2002 7 16, p. 44),

- 2002 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas Nr. 2002/586/EB dėl bendrųjų konsulinių instrukcijų VI dalies dalinio patikslinimo (OL L 187, 2002 7 16, p. 48),

- 2002 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas Nr. 2002/587/EB dėl Bendrojo vadovo pakeitimų (OL L 187, 2002 7 16, p. 50),

- 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos pagrindų sprendimas Nr. 2002/946/TVR dėl bausmių sistemos stiprinimo siekiant užkirsti kelią padėjimui neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (OL L 328, 2002 12 5, p. 1),

- 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB, apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (OL L 328, 2002 12 5, p. 17),

- 2003 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas Nr. 415/2003/EB dėl vizų išdavimo pasienyje, įskaitant tokių vizų išdavimą tranzitu vykstantiems jūrininkams (OL L 64, 2003 3 7, p. 1),

- 1995 m. Konvencija dėl supaprastintos ekstradicijos tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių (OL C 78, 1995 3 30, p. 2) ir 1996 m. Konvencija dėl ekstradicijos Europos Sąjungos valstybių narių (OL C 313, 1996 10 23, p. 12), kaip numatyta 2003 m. vasario 27 d. Tarybos sprendime 2003/169/JHA nustatančiame, kurios 1995 m. Konvencijos dėl supaprastintos ekstradicijos tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir 1996 m. Konvencijos dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių nuostatos sudaro Šengeno acquis plėtojimą pagal Susitarimą dėl Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 67, 2003 3 12, p. 25),*

- 2003 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas Nr. 2003/170/TVR dėl ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje, bendro naudojimo [išskyrus 8 straipsnį] (OL L 67, 2003 3 12, p. 27),

- 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas Nr. 693/2003/EB, nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą (OL L 99, 2003 4 17, p. 8),

- 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas Nr. 694/2003/EB dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 693/2003, vienodos formos (OL L 99, 2003 4 17, p. 15),

- 2003 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas Nr. 2003/454/EB, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų 12 priedą ir Bendrojo vadovo 14a priedą dėl mokesčio už vizas (OL L 152, 2003 6 20, p. 82),

- 2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas Nr. 1295/2003/EB dėl priemonių, kuriomis siekiama supaprastinti prašymo išduoti vizą ir vizos išdavimo 2004 m. Atėnuose vyksiančiose Olimpinėse ar Parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams tvarką (OL L 183, 2003 7 22, p. 1),

- 2003 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr. 2003/585/EB, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų 2 priedo A sąrašą ir Bendrojo vadovo 5 priedo A sąrašą dėl vizos reikalavimų asmenims, turintiems Pakistano diplomatinius pasus (OL L 198, 2003 8 6, p. 13),

- 2003 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr. 2003/586/EB dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų 3 priedo I dalies ir Bendrojo vadovo 5a priedo I dalies dėl trečiųjų valstybių piliečių, kuriems taikomi oro uosto vizos reikalavimai, dalinio pakeitimo (OL L 198, 2003 8 6, p. 15),

- 2003 m. spalio 2 d. Tarybos sprendimas Nr. 2003/725/TVR, iš dalies keičiantis Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo 40 straipsnio 1 ir 7 dalių nuostatas (OJ L 260, 2003 10 11, p. 37),

- 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/110/EB dėl pagalbos tranzito, susijusio su išsiuntimu oro transportu, atvejais (OL L 321, 2003 12 6, p. 26),

- 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/14/EB, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų V dalies trečiąją pastraipą (pagrindiniai prašymų nagrinėjimo kriterijai) (OL L 5, 2004 1 9, p. 74),

- 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/15/EB dėl bendrijų konsulinių instrukcijų II dalies 1.2 punkto dalinio pakeitimo ir jų naujo priedo parengimo (OL L 5, 2004 1 9, p. 76),

- 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/17/EB, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų V dalies 1.4 punktą ir Bendrojo vadovo I dalies 4.1.2 punktą, kad būtų įtrauktas reikalavimas turėti sveikatos draudimą kelionės metu kaip vieną iš patvirtinamųjų dokumentų norint gauti vienodą atvykimo vizą (OL L 5, 2004 1 9, p. 79),

- 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas Nr. 377/2004/EB dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (OL L 64, 2004 3 2, p. 1),

- 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/466/EB, iš dalies keičiantis Bendrąjį vadovą siekiant įterpti nuostatas dėl lydimų nepilnamečių tikslinės pasienio kontrolės (OL L 157, 2004 4 30, p. 136),

- 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimo Nr. 2004/466/EB, iš dalies keičiančio Bendrąjį vadovą siekiant įtraukti nuostatas dėl lydimų nepilnamečių tikslinės pasienio kontrolės, klaidų atitaisymas (OL L 195. 2004 6 2, p. 44),

- 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentas Nr. 871/2004/EC dėl naujų Šengeno informacinės sistemos funkcijų, įskaitant kovą su terorizmu, nustatymo (OL L 162 2004 4 30, p. 29),

- 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/82/EB dėl vežėjų įsipareigojimo pateikti duomenis apie vežamus asmenis (OL L 261, 2004 8 6, p. 24),

- 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/573/EB dėl bendrų skrydžių organizavimo siekiant iš dviejų ar daugiau valstybių narių teritorijos išsiųsti trečiųjų šalių piliečius, kuriems tų valstybių teritorijoje taikomos readmisijos priemonės (OL L 261, 2004 8 6, p. 28),

- 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/574/EB, iš dalies keičiantis Bendrąjį vadovą (OL L 261, 2004 8 6, p. 36),

- 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/581/EB, nustatantis minimalius reikalavimus ženklams išorės sienų perėjimo (OL L 261, 2004 8 6, p. 119),

- 2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (OJ L 213, 2004 6 15, p. 5).

--------------------------------------------------

Top