Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0206(01)

Priedas. Japonijos Vyriausybės ir Europos atominės energijos bendrijos sutartis dėl bendradarbiavimo naudojant branduolinę energiją taikiems tikslams

OJ L 32, 6.2.2007, p. 65–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 100–110 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 174 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 174 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 197 - 207

In force

6.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/65


PRIEDAS.

Japonijos Vyriausybės ir Europos atominės energijos bendrijos sutartis dėl bendradarbiavimo naudojant branduolinę energiją taikiems tikslams

JAPONIJOS VYRIAUSYBĖ IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA (TOLIAU – „BENDRIJA“),

siekdamos tęsti ir toliau plėtoti ilgalaikį ir pastovų bendradarbiavimą, galintį abipusės naudos ir tarpusavio sąveikos būdu suteikti naudos Japonijai, Bendrijai ir trečiosioms šalims naudojant branduolinę energiją taikiems ir nesprogdinimo tikslams,

pripažindamos, kad Japonija, Bendrija ir jos valstybės narės yra pasiekusios panašų pažangų branduolinės energijos naudojimo taikiems tikslams lygį bei jų atitinkamais įstatymais ir teisės aktais įtvirtintą saugumo lygį sveikatos, saugos, branduolinės energijos naudojimo taikiems tikslams ir aplinkos apsaugos srityse,

taip pat numanomu ir praktiniu būdu siekdamos sudaryti branduolinės energijos naudojimo taikiems ir nesprogdinimo tikslams ilgalaikes bendradarbiavimo sutartis, kuriose atsižvelgiama į jų atitinkamų branduolinės energijos programų poreikius, ir kurios lengvina prekybą, tyrinėjimą, plėtrą bei kitą Japonijos ir Bendrijos bendradarbiavimo veiklą,

patvirtindamos Japonijos Vyriausybės, Bendrijos ir jos valstybių narių vyriausybių tvirtą įsipareigojimą dėl branduolinių ginklų neplatinimo, įskaitant susijusių saugos priemonių ir eksporto kontrolės tvarkos, pagal kurią turi vykti Japonijos ir Bendrijos bendradarbiavimas branduolinės energijos naudojimo taikiems tikslams srityje, stiprinimą ir veiksmingą taikymą,

patvirtindamos, jog Japonijos Vyriausybė, Bendrija ir jos valstybių narių vyriausybės remia Tarptautinės atominės energetikos agentūros (toliau – „Agentūros“) tikslus ir jos saugos priemonių sistemą bei patvirtindamos savo siekį skatinti 1968 m. liepos 1 d. sudarytos Branduolinių ginklų neplatinimo sutarties (toliau – „Neplatinimo sutartis“) laikymąsi pasauliniu mastu,

pažymėdamos, kad branduolinės saugos priemonės yra įvestos visose Bendrijos valstybėse narėse sutinkamai su 1957 m. kovo 25 d. sudaryta Sutartimi (toliau – „Euratomo sutartis“), pagal kurią buvo įsteigta Europos atominės energijos bendrija,

pripažindamos „Euratomo“ sutartyje numatytų branduolinių medžiagų, įrengimų ir nebranduolinių medžiagų laisvo judėjimo Bendrijoje principą bei

taip pat pripažindamos ypatingo skaidrumo svarbą tvarkant plutonį tam, kad būtų sumažinta branduolinių ginklų platinimo rizika bei užtikrinta darbininkų, visuomenės ir aplinkos apsauga,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šioje sutartyje:

a)

sąvoka „Šalys“ reiškia Japonijos Vyriausybę ir Bendriją. Sąvoka „Šalis“ reiškia vieną iš pirmiau minėtų „Šalių“.

b)

sąvoka „Bendrija“ reiškia:

i)

tiek „Euratomo“ sutartimi įsteigtą juridinį asmenį,

ii)

tiek teritoriją, kur galioja „Euratomo“ sutartis.

c)

sąvoka „asmenys“ reiškia bet kurį fizinį asmenį, įmonę ar kitą organizaciją, veikiančius pagal atitinkamoje Šalių teritorinėje jurisdikcijoje galiojančius įstatymus ir teisės aktus, bet neapima Šalių.

d)

kalbant apie Japonijos Vyriausybę, sąvoka „atitinkama institucija“ reiškia Japonijos Vyriausybės paskirtą valstybinę agentūrą, o kalbant apie Bendriją – Europos Komisiją arba kitą tokią instituciją, apie kurią Bendrija bet kuriuo metu raštu gali pranešti Japonijos Vyriausybei.

e)

sąvoka „neslapta informacija“ reiškia informaciją, kurios nei Šalys, nei atskiros Bendrijos valstybės narės nepriskiria slaptai informacijai.

f)

sąvoka „branduolinės medžiagos“ reiškia:

i)

„pagrindinę medžiagą“, būtent uraną, susidedantį iš gamtoje randamų izotopų; 235 izotope suskaidytą uraną; torį; bet kurį iš pirmiau išvardytų elementų metalo pavidalu, lydinyje, cheminiame junginyje ar koncentrate; bet kurią kitą medžiagą, kurios sudėtyje yra tokia vieno ar daugiau pirmiau minėtų elementų koncentracija, kokią Agentūra apibrėžia 1956 m. spalio 26 d. priimtų Agentūros įstatų (toliau – „įstatai“) XX straipsnyje, ir su kuria sutikdamos abiejų Šalių atitinkamos institucijos viena kitą informuoja raštu; bei kita tokia medžiaga, kurią Agentūros valdyba apibrėžia įstatų XX straipsnyje, ir apie kurios patvirtinimą atitinkamos Šalių institucijos viena kitą informuoja raštu.

ii)

„tam tikrą skylančią medžiagą“, būtent plutonį, uraną-233, 233 arba 235 izotopais prisodrintą uraną, bet kurią medžiagą, susidedančią iš vieno ar kelių pirmiau minėtų elementų bei kitą tokią medžiagą, kurią Agentūros valdyba apibrėžia įstatų XX straipsnyje, ir apie kurios patvirtinimą atitinkamos Šalių institucijos viena kitą informuoja raštu. Sąvoka „tam tikra skylanti medžiaga“ neapima „pagrindinės medžiagos“.

g)

sąvoka „jautri branduolinė žaliava“ reiškia atskirtą plutonį (įskaitant plutonį maišytame oksido kure) arba uraną, daugiau nei 20 % prisodrintą 235 izotopu ir (arba) uraną-233.

h)

sąvoka „įrengimai“ reiškia svarbiausius įrengimus, mašinas ar instrumentus arba pagrindines jų dalis, kurios yra specialiai sukurtos arba parengtos vartojimui branduolinėje veikloje, ir kurios yra aprašytos šios Sutarties A priedo A dalyje.

i)

sąvoka „nebranduolinė medžiaga“ reiškia sunkųjį vandenį arba bet kurią kitą medžiagą, tinkamą naudoti branduoliniame reaktoriuje siekiant pristabdyti greituosius neutronus ir padidinti tolimesnį skilimą, kaip nurodyta šios Sutarties A priedo B dalyje.

j)

sąvoka „išgautos arba kaip šalutinis produktas pagamintos branduolinės medžiagos“ reiškia tam tikrą skylančią medžiagą, išgautą iš branduolinės medžiagos, perduotos pagal šią Sutartį arba vykdant vieną ar keletą techninių procesų, naudojant sukomplektuotą branduolinį reaktorių, perduotus pagal šią Sutartį, o taip pat bet kuriuos kitus įrengimus, nurodytus šios Sutarties A priedo A dalyje, kuriuos ketinama perduoti pagal šią Sutartį, jeigu Japonijos Vyriausybė ir Europos Komisija, prieš atlikdamos perdavimą, raštu patvirtina sutikimą, atsižvelgdamos į Europos Komisijos pasitarimą su Bendrijos susijusios valstybės narės Vyriausybe.

2 straipsnis

Bendradarbiavimo sritis

1.   Šalys bendradarbiauja pagal šią Sutartį, siekdamos branduolinės energijos naudojimo taikiais ir nesprogdinimo tikslais skatinti ir palengvinti branduolinę prekybą, tyrinėjimus ir plėtrą Japonijoje ir Bendrijoje arba tarp Japonijos ir Bendrijos, atsižvelgdamos į gamintojų, branduolinio kuro ciklo pramonės, komunalinių paslaugų įmonių, tyrimų ir plėtros institutų bei vartotojų interesus, paklusdamos neplatinimo principams.

2.   Šalys bendradarbiauja tokiais būdais:

a)

bet kuri Šalis arba įgalioti asmenys gali tiekti arba gauti iš kitos Šalies arba įgaliotų asmenų branduolines medžiagas, įrengimus bei nebranduolines medžiagas pagal tiekėjo ir gavėjo sutartas sąlygas.

b)

bet kuri Šalis arba įgalioti asmenys gali teikti branduolinio kuro ciklo paslaugas ir kitas paslaugas, numatytas šioje Sutartyje arba naudotis tokiomis kitos Šalies arba įgaliotų asmenų teikiamomis paslaugomis pagal teikėjo ir gavėjo sutartas sąlygas.

c)

šalys skatina tarpusavio ir asmenų bendradarbiavimą, apsikeisdamos ekspertais. Jei bendradarbiavimui pagal šią Sutartį prireikia tokių apsikeitimų ekspertais, Šalys palengvina ekspertų įvažiavimą į Japoniją ir Bendriją bei jų apsistojimą.

d)

šalys palengvina neslaptos informacijos teikimą ir pasikeitimą tokia informacija pagal tarpusavio susitarimą, susitarimą tarp asmenų arba bet kurios Šalies ir asmenų susitarimą.

e)

šalys gali bendradarbiauti ir skatinti tarpusavio bendradarbiavimą arba asmenų bendradarbiavimą kitais Šalims priimtinais būdais.

3.   Pirmiau esančiose 1 ir 2 dalyse aprašytas bendradarbiavimas priklauso nuo šios Sutarties nuostatų ir Japonijoje bei Bendrijoje galiojančių tarptautinių sutarčių, įstatymų ir teisės aktų.

3 straipsnis

Sutarties objektas

1.   Tarp Japonijos ir Bendrijos tiesiogiai arba per trečiąją šalį perduodamos branduolinės medžiagos, įvežus jas į gaunančiosios Šalies teritorinę jurisdikciją, tampa priklausomos nuo šios Sutarties tik tuomet, jei tiekiančioji Šalis informuoja gaunančiąją Šalį raštu apie planuojamą perdavimą, o gaunančioji Šalis raštu patvirtina, kad medžiagos priklauso nuo šios Sutarties, ir kad siūlomas gavėjas, jei tai nėra gaunančioji Šalis, pagal gaunančiosios Šalies vietinę jurisdikciją yra įgaliotasis asmuo.

2.   Įrengimai ir nebranduolinės medžiagos, kurios yra perduodamos tarp Japonijos ir Bendrijos tiesiogiai arba per trečiąją šalį, įvežus jas į gaunančiosios Šalies teritorinę jurisdikciją, tampa priklausomos nuo šios Sutarties tik tuomet, jei:

a)

Japonijos Vyriausybė, kai vykdomi perdavimai iš Japonijos į Bendriją, arba susijusi Bendrijos valstybės narės vyriausybė ar atitinkamai – Europos Komisija, kai vykdomi perdavimai iš Bendrijos į Japoniją, nusprendžia, jog tokių medžiagų perdavimas turi būti vykdomas pagal šią Sutartį ir

b)

tiekiančioji Šalis informuoja gaunančiąją Šalį raštu apie planuojamą perdavimą, o gaunančioji Šalis raštu patvirtina, kad medžiagos priklauso nuo šios Sutarties, ir kad siūlomas gavėjas, jei tai nėra gaunančioji Šalis, yra įgaliotasis asmuo pagal gaunančiosios Šalies teritorinę jurisdikciją.

3.   Pranešimai ir patvirtinimai raštu, kurie yra būtini pagal pirmiau pateiktas straipsnio 1 ir 2 dalis, turi būti parengti pagal šios Sutarties 14 straipsnyje nurodytą tvarką.

4.   Branduolinės medžiagos, įrengimai ir nebranduolinės medžiagos yra šios Sutarties objektas tol, kol

a)

šios medžiagos yra perkeliamos už gaunančiosios Šalies teritorinės jurisdikcijos ribų pagal atitinkamas šios Sutarties nuostatas,

b)

Šalys sutaria, kad šios medžiagos nebėra šios Sutarties objektas arba

c)

pagal šios Sutarties 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamų sutarčių nuostatas dėl saugos priemonių nutraukimo yra nustatoma, jog branduolinė medžiaga yra sunaudota arba yra taip suskaidyta, kad nebegali būti panaudota jokioje saugos priemonių atžvilgiu svarbioje branduolinėje veikloje arba praktiškai yra neatstatoma.

4 straipsnis

Bendradarbiavimas branduolinio tyrinėjimo ir plėtros srityje

1.   Tyrinėjant ir gerinant branduolinės energijos panaudojimą taikiems ir nesprogdinimo tikslams, Šalys turi plėtoti tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą tarp savo agentūrų, kaip numatyta šios Sutarties 2 straipsnyje, o Bendrijos atveju – kaip tai numatyta jos konkrečiose programose. Šalys arba atitinkamai jų agentūros gali leisti šiame bendradarbiavime dalyvauti tyrinėtojams ir įvairių tyrinėjimo sričių institucijoms, įskaitant universitetus, laboratorijas ir privatų sektorių. Šalys taip pat palengvina asmenų bendradarbiavimą šioje srityje.

2.   Šiame Straipsnyje minėtos veiklos tolimesnio plėtojimo ir palengvinimo tikslais Šalys sudaro atskirą sutartį.

5 straipsnis

Sutarties vykdymas

1.   Šios Sutarties nuostatos vykdomos gera valia, vengiant trukdyti, uždelsti arba neteisėtai kištis į Japonijoje ir Bendrijoje vykdomą branduolinę veiklą bei laikantis apdairaus tvarkymo principų, kurie yra būtini joms siekiant ekonomiškai ir saugiai vykdyti branduolinę veiklą.

2.   Šios Sutarties nuostatos netaikomos komercinio arba pramoninio pranašumo tikslams, jos negali trukdyti nė vienos Šalies ar įgaliotų asmenų nei vidaus, nei tarptautiniams komerciniams arba pramonės interesams, nesikiša nė į vienos iš Šalių arba Bendrijos valstybių narių vyriausybių branduolinę politiką, netrukdo skatinti naudoti branduolinę energiją taikiems ir nesprogdinimo tikslams, nekliudo šioje Sutartyje apibrėžtų medžiagų arba šios Sutarties objektu numatytų paskelbti medžiagų judėjimui atitinkamoje Šalių teritorinėje jurisdikcijoje arba tarp Japonijos ir Bendrijos.

3.   Šioje Sutartyje minimos branduolinės medžiagos gali būti tvarkomos remiantis pakeičiamumo ir proporcingumo principais, kuomet jos naudojamos technologiniuose maišymo procesuose, kur praranda savo identiškumą arba manoma, jog jį praranda perdirbimo, kuro gamybos, prisodrinimo arba apdorojimo proceso metu.

4.   Japonija, Bendrija ir jos valstybės narės, vykdydamos šios Sutarties nuostatas veikia laikydamosi 1996 m. spalio 24 d. įsigaliojusios Branduolinio saugumo konvencijos nuostatų.

6 straipsnis

Intelektinė nuosavybė

Šalys, atsižvelgdamos į atitinkamas tarptautines sutartis bei Japonijoje ir Europos Bendrijos arba jos valstybėse narėse galiojančius įstatymus ir teisės aktus, užtikrina pakankamą ir veiksmingą intelektinės nuosavybės bei perduotos technologijos, sukurtos bendradarbiavimo pagal šią Sutartį metu, apsaugą.

7 straipsnis

Naudojimas taikiems tikslams

1.   Bendradarbiavimas pagal šią Sutartį yra vykdomas tik taikiais ir nesprogdinimo tikslais.

2.   Branduolinės medžiagos, įrengimai ir nebranduolinės medžiagos, perduotos pagal šią Sutartį bei išgautos arba kaip šalutinis produktas pagamintos branduolinės medžiagos negali būti naudojamos kitiems, negu taikiems tikslams, negali būti naudojamos jokiame branduolinio sprogdinimo įtaise, tyrinėjant arba tobulinant tokį įtaisą.

8 straipsnis

Agentūros ir „Euratomo“ saugos priemonės

1.   Bendradarbiavimas pagal šią Sutartį atitinkamai reikalauja, kad Bendrija taikytų saugos priemones sutinkamai su „Euratomo“ sutartimi, o Agentūra pritartų saugos priemonių taikymui sutinkamai su šiomis toliau išvardytomis sutartimis dėl saugos priemonių, kaip:

a)

Japonijos Vyriausybės ir Agentūros 1977 m. kovo 4 d. sudaryta Sutartis (toliau – „Sutartis dėl Japonijos saugos priemonių“) dėl Neplatinimo sutarties III straipsnio 1 ir 4 dalių įgyvendinimo, papildyta 1998 m. gruodžio 4 d. Papildomu protokolu,

b)

Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Bendrijos ir Agentūros 1973 m. balandžio 5 d. sudaryta Sutartis (toliau – „Sutartis dėl Bendrijos valstybių narių, išskyrus Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę bei Prancūzijos Respubliką, saugos priemonių“) dėl Neplatinimo sutarties III straipsnio 1 ir 4 dalių įgyvendinimo, papildyta 1998 m. rugsėjo 22 d. Papildomu protokolu,

c)

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Bendrijos ir Agentūros 1976 m. rugsėjo 6 d. sudaryta Sutartis (toliau – „Sutartis dėl Jungtinės Karalystės saugos priemonių“) dėl saugos priemonių, susijusių su Neplatinimo sutartimi, taikymo Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, papildyta 1998 m. rugsėjo 22 d. Papildomu protokolu, su atitinkamais pakeitimais,

d)

Prancūzijos, Bendrijos ir Agentūros 1978 m. liepos 27 d. sudaryta Sutartis (toliau – „Sutartis dėl Prancūzijos saugos priemonių“) dėl saugos priemonių taikymo Prancūzijoje, papildyta 1998 m. rugsėjo 22 d. Papildomu protokolu.

2.   Pagal šią Sutartį perduotoms branduolinėms medžiagoms ir išgautoms arba kaip šalutiniam produktui pagamintoms branduolinėms medžiagoms taikomos:

a)

Japonijoje – Agentūros saugos priemonės sutinkamai su Sutarties dėl Japonijos saugos priemonių nuostatomis, o

b)

Bendrijoje – Bendrijos taikomos saugos priemonės sutinkamai su „Euratomo“ sutartimi ir kai taikoma – Agentūros saugos priemonės, sutinkamai su Sutarties nuostatomis dėl Bendrijos valstybių narių, išskyrus Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę bei Prancūzijos Respubliką, saugos priemonių bei Sutarties dėl Jungtinės Karalystės saugos priemonių nuostatomis arba Sutarties dėl Prancūzijos saugos priemonių nuostatomis.

3.   Tuo atveju, jei dėl kokios nors priežasties Agentūra netaiko saugos priemonių, kaip to reikalauja pirmiau esanti straipsnio 2 dalis, Šalys nedelsdamos konsultuojasi dėl pataisos priemonių, o jei tokių pataisos priemonių nėra, nedelsdamos priima susitarimus, kurie atitinka Agentūros saugos priemonių principus ir tvarką, yra vienodai veiksmingi bei apima tą pačią veikimo sritį, kaip numato Agentūros saugos priemonės, apibrėžtos pirmiau minėtoje straipsnio 2 dalyje.

9 straipsnis

Tolimesnis perkėlimas

1.   Pagal šią Sutartį perduotos branduolinės medžiagos, įrengimai ir nebranduolinės medžiagos bei išgautos arba kaip šalutinis produktas pagamintos branduolinės medžiagos negali būti perkeltos už gaunančiosios Šalies teritorinės jurisdikcijos ribų, išskyrus į tiekiančiosios Šalies teritorinę jurisdikciją, nebent gaunančiajai Šaliai būtų suteiktas šios Sutarties B priede išdėstytų sąlygų įvykdymo garantas arba, jei tokio garanto nėra, iš tiekiančiosios Šalies būtų gautas išankstinis sutikimas raštu.

2.   Pagal šią Sutartį, be pirmiau esančios straipsnio 1 dalies nuostatų laikymosi, toliau išvardytos medžiagos negali būti perkeltos už gaunančiosios Šalies teritorinės jurisdikcijos ribų be išankstinio tiekiančiosios Šalies sutikimo raštu, išskyrus į tiekiančiosios Šalies teritorinę jurisdikciją:

a)

jautrios branduolinės medžiagos ir

b)

įrengimai, skirti sunkiojo vandens prisodrinimui, apdorojimui arba gamybai

nebent tuo atveju, kai medžiagos perduodamos Bendrijai iš Japonijos, jos priklauso nuo atitinkamos abipusės Japonijos Vyriausybės ir gaunančiosios trečiosios šalies vyriausybės bendradarbiavimo sutarties dėl branduolinės energijos naudojimo taikiems tikslams arba tuo atveju, kai medžiagos perduodamos Japonijai iš Bendrijos, gaunančioji trečioji šalis yra įtraukta į Bendrijos sudarytą sąrašą, o gaunančioji Šalis yra pateikusi tiekiančiajai Šaliai pranešimą apie tokį perdavimą.

10 straipsnis

Skaidrumas

Šalys keičiasi informacija apie saugų ir veiksmingą branduolinių medžiagų, įrangos ir nebranduolinių medžiagų, perduotų pagal šią Sutartį, tvarkymą.

11 straipsnis

Fizinė apsauga

1.   Pagal šią Sutartį perduodamoms branduolinėms medžiagoms bei išgautoms arba kaip šalutinis produktas pagamintoms branduolinėms medžiagoms Japonijos Vyriausybė, Bendrijos valstybių narių vyriausybės ir, jei būtina – Europos Komisija taiko fizinės saugos priemones, atsižvelgdamos į savo individualiai nustatytus standartus, kurie pakelia apsaugos lygį bent iki lygio, nurodyto šios Sutarties C priede.

2.   Tarptautinio branduolinių medžiagų transporto atžvilgiu, kuris yra pavaldus šiai Sutarčiai, Japonija, Bendrijos valstybės narės ir, jei būtina – Bendrija veikia pagal 1987 m. vasario 8 d. įsigaliojusios Branduolinių medžiagų fizinės apsaugos konvencijos, kurios šalimis jos yra, nuostatas.

12 straipsnis

Galiojančios sutartys

1.   Šios Sutarties nuostatos papildo Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Japonijos Vyriausybės 1998 m. vasario 25 d. sudarytos sutarties dėl bendradarbiavimo naudojant branduolinę energiją taikiems tikslams nuostatas bei Japonijos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės 1972 m. vasario 26 d. sudarytos sutarties dėl bendradarbiavimo naudojant branduolinę energiją taikiems tikslams nuostatas, pataisytas tų pačių Šalių 1990 m. balandžio 9 d. Protokolu, ir tam tikrais atvejais jos gali būti viršesnės minėtų abipusių sutarčių nuostatų atžvilgiu.

2.   Kuomet šio Straipsnio 1 dalyje nurodytos abipusių sutarčių nuostatos numato Japonijos Vyriausybės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės arba Prancūzijos Respublikos teises ir įsipareigojimus, viršijančius šioje Sutartyje pateiktas teises ir įsipareigojimus, šios teisės ir įsipareigojimai ir toliau yra vykdomi pagal minėtas abipuses sutartis.

3.   Nepaisant šios Sutarties 3 straipsnio 1 dalies nuostatų, šios Sutarties nuostatos taikomos branduolinėms medžiagoms, perduotoms dar neįsigaliojus šiai Sutarčiai tarp Japonijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bei Sutarčiai tarp Japonijos ir Prancūzijos Respublikos sutinkamai su pirmiau esančioje straipsnio 1 dalyje nurodytomis abipusėmis sutartimis.

4.   Nepaisant šios Sutarties 3 straipsnio 1 dalies nuostatų, šios Sutarties nuostatos taikomos branduolinėms medžiagoms, perduotoms dar neįsigaliojus šiai Sutarčiai tarp Japonijos ir Bendrijos valstybių narių, išskyrus Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę bei Prancūzijos Respubliką, jei Šalys sutinka, kad tokios branduolinės medžiagos yra šios Sutarties objektas.

13 straipsnis

Sutarties sustabdymas ir nutraukimas

1.   Jei įsigaliojus šiai Sutarčiai, Bendrija ar kuri nors jos valstybė narė arba Japonija:

a)

veikia pažeisdamos šios Sutarties 7, 8, 9 arba 11 straipsnius, arba šios Sutarties 15 straipsnyje aprašyto trečiųjų šalių teismo sprendimus,

b)

nutraukia arba reikšmingai pažeidžia šios Sutarties 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas Sutartis su Agentūra dėl saugos priemonių,

atitinkamai Japonijos Vyriausybė arba Bendrija turi teisę iš dalies arba visiškai nutraukti tolimesnį bendradarbiavimą pagal šią Sutartį arba nutraukti šią Sutartį bei pareikalauti grąžinti pagal šią Sutartį perduotas branduolines medžiagas.

2.   Jei Bendrija arba bet kuri Bendrijos valstybė narė, išskyrus Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę bei Prancūzijos Respubliką, susprogdintų branduolinį sprogstamąjį užtaisą, Japonijos Vyriausybė turi 1 dalyje aprašytą teisę.

3.   Jei Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė arba Prancūzijos Respublika susprogdintų branduolinį sprogstamąjį užtaisą, panaudodamos bet kokią branduolinę medžiagą, perduotą pagal šią Sutartį, Japonijos Vyriausybė turi 1 dalyje aprašytą teisę.

4.   Jei Japonija susprogdintų branduolinį sprogstamąjį užtaisą, Bendrija turi 1 dalyje aprašytą teisę.

5.   Prieš bet kuriai iš Šalių imantis veiksmų iš dalies arba visiškai nutraukti bendradarbiavimą pagal šią Sutartį arba nutraukti šią Sutartį, arba pareikalauti grąžinti medžiagas, Šalys, jei reikia, atsižvelgdamos į būtinybę atitinkamai susitarti, konsultuojasi dėl pataisos priemonių ir tam tikrais atvejais atidžiai apsvarsto toliau išvardytus punktus:

a)

tokių veiksmų pasekmes ir tai

b)

ar įvykiai, dėl kurių imta svarstyti tokių veiksmų galimybę, buvo sukelti tyčia.

6.   Teisėmis pagal šią Sutartį pasinaudojama tik tuomet, jei kita Šalis nesiima pataisos priemonių per atitinkamą laikotarpį po konsultacijų.

7.   Jei kuri nors Šalis pasinaudoja savo teise pagal šią Sutartį pareikalauti grąžinti pagal šią Sutartį perduotas branduolines medžiagas, kitai Šaliai ar susijusiems asmenims už šias medžiagas ji turi sumokėti tikrąją rinkos vertę.

14 straipsnis

Galiojanti tvarka

Atitinkamos Šalių institucijos, siekdamos efektyviai įgyvendinti šios Sutarties nuostatas, nustato ir prireikus keičia galiojančią tvarką.

15 straipsnis

Konsultavimasis ir arbitražas

1.   Šalys, siekdamos skatinti bendradarbiavimą pagal šią Sutartį bei atsižvelgdamos į vienos iš Šalių prašymą, gali konsultuotis viena su kita per diplomatinius kanalus arba kitu patariamuoju būdu.

2.   Jei kyla klausimų dėl šios Sutarties aiškinimo ar taikymo, Šalys, atsižvelgdamos į vienos iš Šalių prašymą, konsultuojasi viena su kita.

3.   Jei bet koks ginčas, kilęs dėl šios Sutarties aiškinimo ar taikymo, neišsprendžiamas derybų, tarpininkavimo, suderinimo ar kitu panašiu būdu, dėl tokio ginčo Šalys gali kreiptis į trečiųjų šalių teismą, kurį sudaro trys pagal šios straipsnio dalies nuostatas paskirti teisėjai. Kiekviena Šalis skiria vieną teisėją, kuris gali būti Japonijos arba Bendrijos valstybės narės pilietis, o taip paskirti du teisėjai išrenka trečiąjį, kuris yra ne Japonijos ar ne Bendrijos valstybės narės pilietis, kuris tampa Pirmininku. Jei per trisdešimt dienų nuo kreipimosi į arbitražą nė viena iš Šalių nepaskiria teisėjo, bet kuri iš Šalių gali pareikalauti, kad arbitrą paskirtų Tarptautinio Teisingumo Teismo Prezidentas. Ta pati tvarka galioja, jei per trisdešimt dienų nuo antrojo teisėjo numatymo ar paskyrimo, neišrenkamas trečiasis teisėjas, su sąlyga, jog trečiasis teisėjas nėra Japonijos arba Bendrijos valstybės narės pilietis. Trečiųjų šalių teismo narių dauguma sudaro kvorumą, o tam, kad būtų priimti sprendimai, būtinas dviejų teisėjų sutikimas. Teismas nustato arbitražo tvarką. Teismo sprendimai Šalims yra privalomi.

16 straipsnis

Priedų reikšmė

Šios Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Jie gali būti keičiami abipusiu raštišku Japonijos Vyriausybės ir Europos Komisijos sutikimu nekeičiant šios Sutarties.

17 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo trukmė

1.   Ši Sutartis įsigalioja trisdešimtąją dieną po datos, kuomet Šalys apsikeičia diplomatinėmis notomis, pranešdamos viena kitai, jog atitinkamos jų vidaus procedūros, būtinos, kad įsigaliotų ši Sutartis, yra įvykdytos ir galios trisdešimt metų (1).

Po to ši Sutartis yra automatiškai pratęsiama penkerių metų laikotarpiams, nebent viena iš Šalių raštu praneštų kitai Šaliai apie šios Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip šeši mėnesiai iki galiojimo pabaigos.

2.   Nepaisant tolimesnio bendradarbiavimo pagal šią Sutartį visiško ar dalinio nutraukimo arba šios Sutarties nutraukimo dėl bet kokių priežasčių, šios Sutarties 7, 8, 9 ir 11 straipsnių nuostatos galios ir toliau.

Ši Sutartis ir jos priedai yra sudaryti dviem originaliais egzemplioriais danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, japonų, portugalų, ispanų ir švedų kalbomis. Neatitikimo atveju, vadovaujamasi anglų ir japonų, o ne kitų kalbų tekstais.

TAI PALIUDYDAMI, žemiau pasirašiusieji, būdami atitinkamai įgalioti Japonijos Vyriausybės ir Europos atominės energijos bendrijos, pasirašė šią Sutartį.

PASIRAŠYTA Briuselyje, 2006. m. rugpjūčio 24.

Japonijos Vyriausybės vardu:

T. KAWAMURA

Europos atominės energijos bendrijos vardu:

A. PIEBALGS


(1)  Diplomatinėmis notomis buvo pasikeista 2006 m. lapkričio 20 d. Remiantis Susitarimo nuostatomis, įsigaliojimo data yra 2006 m. gruodžio 20 d.


A PRIEDAS

A dalis

1.

Sukomplektuoti branduoliniai reaktoriai:

Branduoliniai reaktoriai, galintys veikti taip, kad išlaikytų kontroliuojamą nenutrūkstančią grandininę skilimo reakciją, neskaitant nulinės energijos reaktorių. Pastariesiems būdingas maksimalus plutonio gamybos lygis, neviršijantis 100 g per metus.

2.

Branduolinio reaktoriaus talpos:

Metalinės talpos arba jų pagrindinės dalys, specialiai sukonstruotos arba parengtos tam, kad talpintų branduolinio reaktoriaus, aprašyto pirmiau esančioje pastraipoje, šerdį bei svarbius branduolinio reaktoriaus vidinius mazgus, aprašytus toliau esančioje 8 dalyje.

3.

Branduolinio reaktoriaus kuro pakrovimo ir iškrovimo mašinos:

Valdomi įrengimai, specialiai sukonstruoti arba parengti pakrauti arba iškrauti kurą branduoliniame reaktoriuje, aprašytame pirmiau esančioje 1 pastraipoje.

4.

Branduolinio reaktoriaus kontrolinės matuoklės ir įrengimai:

Branduolinio dalijimosi procesui kontroliuoti branduoliniame reaktoriuje, aprašytame pirmiau esančioje 1 pastraipoje, specialiai sukonstruotos arba parengtos matuoklės, jų atraminės arba pakabinamos dalys, strypais valdomi mechanizmai arba perdavimo svirčių vamzdeliai.

5.

Branduolinio reaktoriaus slėgio vamzdžiai:

Vamzdžiai, kurie yra specialiai sukonstruoti arba parengti, kad branduoliniame reaktoriuje, aprašytame pirmiau esančioje 1 pastraipoje, talpintų kuro elementus bei pirminio aušinimo vandenį, kai slėgis veikimo metu viršija 50 atmosferų.

6.

Cirkonio vamzdžiai:

Specialiai naudojimui branduoliniame reaktoriuje, aprašytame pirmiau esančioje 1 pastraipoje, sukonstruoti arba parengti cirkonio metalo ir lydinių vamzdžiai arba vamzdynai, kurių kiekis per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį viršija 500 kg, ir kuriuose hafnio ir cirkonio svorio santykis yra mažiau nei 1:500 dalių.

7.

Pirminio aušinimo vandens siurbliai

Pirmiau esančioje 1 dalyje aprašytiems branduoliniams reaktoriams specialiai sukonstruoti arba pagaminti aušinimo vandenį perduodantys siurbliai.

8.

Branduolinio reaktoriaus vidiniai mazgai:

Branduolinio reaktoriaus vidiniai mazgai yra specialiai sukonstruoti arba parengti naudojimui branduoliniame reaktoriuje, aprašytame pirmiau esančioje 1 pastraipoje, įskaitant šerdies atramines kolonas, kuro kanalus, šilumos skydus, reflektorines pertvaras, šerdies akumuliatoriaus plokštes ir difuzines plokštes.

9.

Šilumnešiai:

Šilumnešiai (garo generatoriai) yra specialiai sukonstruoti arba pagaminti perduoti pagrindinį aušinimo skystį branduoliniame reaktoriuje, aprašytame pirmiau esančioje 1 pastraipoje.

10.

Neutronų nustatymo ir matavimo instrumentai:

Specialiai sukonstruoti arba parengti neutronų nustatymo ir matavimo instrumentai, skirti nustatyti neutronų srauto lygį branduolinio reaktoriaus, aprašyto pirmiau esančioje 1 pastraipoje, šerdyje.

11.

Įranga, skirta perdirbti išspinduliuotus kuro elementus ir tam specialiai sukonstruoti ir parengti įrengimai.

12.

Įranga, skirta gaminti branduolinio reaktoriaus kuro elementus ir tam specialiai sukonstruoti ir parengti įrengimai.

13.

Įranga, specialiai sukonstruota ir parengta atskirti izotopus nuo urano ir įrengimų, bet ne analitiniai instrumentai.

14.

Įranga, skirta gaminti arba sodrinti sunkųjį vandenį, deuterį ir deuterio junginius ir tam specialiai sukonstruoti ir parengti įrengimai.

15.

Įranga, skirta paversti uraną ir plutonį tinkamais naudoti kuro elementų gamyboje bei atskirti urano izotopus, kaip atitinkamai aprašyta pirmiau esančiose 12 ir 13 dalyse, ir tam specialiai sukonstruoti ir parengti įrengimai.

B dalis

1.

Deuteris ir sunkusis vanduo

A dalies 1 dalyje aprašytame branduoliniame reaktoriuje naudoti skirtas deuteris, sunkusis vanduo (deuterio oksidas) ir bet kuris kitas deuterio junginys, kuriame deuterio ir vandenilio atomų santykis viršija 1:5 000, o kiekis viršija 200 kg per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį.

2.

Branduolinės klasės grafitas:

Grafitas, kurio grynumo lygis yra didesnis, nei 5 dalys milijonui boro ekvivalento, o koncentracija – didesnė, nei 1,50g/cm3, ir kuris yra skirtas naudoti branduoliniame reaktoriuje, aprašytame A dalies 1 pastraipoje, bei kurio kiekis per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį viršija 30 tonų.


B PRIEDAS

i)

Perduotos medžiagos trečiojoje šalyje naudojamos tik taikiems ir nesprogdinimo tikslams.

ii)

Jei trečioji šalis yra branduolinių ginklų neturinti valstybė, visoms branduolinėms medžiagoms toje šalyje yra ir bus taikomos Agentūros saugos priemonės.

iii)

Jei branduolinės medžiagos yra perduodamos, Agentūra taiko saugos priemones branduolinėms medžiagoms gaunančioje trečiojoje šalyje.

iv)

Jei branduolinės medžiagos yra perduodamos, gaunančioje trečiojoje šalyje taikomos pakankamos branduolinės medžiagos fizinės apsaugos priemonės, atitinkančios bent jau C priede nurodytą lygį.

v)

Perduotos medžiagos nėra toliau perkeliamos iš gaunančiosios trečiosios šalies į kitą šalį, nebent pastaroji šalis suteikia garantiją, atitinkančią B priede nurodytą garantiją.


C PRIEDAS

Fizinės apsaugos lygiai

Nustatyti fizinės apsaugos lygiai, kuriuos turi užtikrinti Japonijos Vyriausybė, Bendrijos valstybių narių vyriausybės ir atitinkamai Europos Komisija, naudojant, sandėliuojant bei pervežant branduolines medžiagas, kurių klasifikacija pateikta pridedamoje lentelėje, mažų mažiausiai turi pasižymėti tokiomis apsaugos savybėmis:

III KLASĖ

Naudojama ir sandėliuojama vietoje, kur taikoma priėjimo kontrolė.

Pervežimas vykdomas laikantis ypatingų atsargumo priemonių, įskaitant išankstinius tiekėjo, gavėjo ir pervežėjo susitarimus bei išankstinius atitinkamai tiekiančios ir gaunančios Šalies jurisdikcijai ir teisės aktams pavaldžių įmonių išankstinius susitarimus dėl tarptautinio pervežimo vykdymo, nurodant pervežimo atsakomybės perleidimo laiką, vietą ir procedūras.

II KLASĖ

Naudojama ir sandėliuojama vietoje, kur vykdoma priėjimo kontrolė, t.y. nuolat apsaugos darbuotojų arba elektronikos priemonių prižiūrima zona, aptverta užtvaru su tinkamai kontroliuojamu ribotu įėjimų skaičiumi arba bet kokia vieta su lygiaverte fizine apsauga.

Pervežimas vykdomas laikantis ypatingų atsargumo priemonių, įskaitant išankstinius tiekėjo, gavėjo ir pervežėjo susitarimus bei išankstinius atitinkamai tiekiančios ir gaunančios Šalies jurisdikcijai ir teisės aktams pavaldžių įmonių išankstinius susitarimus dėl tarptautinio pervežimo vykdymo, nurodant pervežimo atsakomybės perleidimo laiką, vietą ir procedūras.

I KLASĖ

Šios klasės branduolines medžiagas labai patikimos sistemos taip saugo nuo neįgalioto naudojimo:

I klasės medžiagos naudojamos ir sandėliuojamos itin saugomoje zonoje, t.y. pirmiau prie II klasės medžiagų aprašytoje vietoje, į kurią taip pat ribojamas asmenų, kurių patikimumas yra įrodytas, priėjimas, ir kurią saugo glaudų ryšį su atitinkamai reaguojančia institucija palaikantys apsaugos darbuotojai. Tokiomis aplinkybėmis specifinių priemonių tikslas yra vykdyti bet kokio užpuolimo, neįgalioto priėjimo ar neįgalioto branduolinės medžiagos išvežimo prevenciją.

Pervežimas vykdomas laikantis specialių atsargumo priemonių, kaip aprašyta pirmiau prie II ir III klasės branduolinių medžiagų, ir taip pat nuolat prižiūrint konvojui tokiose sąlygose, kurios užtikrina glaudų konvojaus ryšį su atitinkamai reaguojančia institucija.

Lentelė:

Branduolinių medžiagų klasifikacija

Branduolinė medžiaga

Forma

I klasė

II klasė

III klasė

1.

Plutonis (1)

Neišspinduliuotas (2)

2 kg arba daugiau

Mažiau nei 2 kg, bet daugiau nei 500 g

500 g arba mažiau (3)

2.

Uranas–235

Neišspinduliuota (2)

 

 

 

uranas, prisodrintas iki 20 % 235U arba daugiau

5 kg arba daugiau

Mažiau nei 5 kg, bet daugiau nei 1 kg

1 kg arba mažiau (3)

uranas, prisodrintas iki 10 % 235U, bet mažiau nei 20 % 235U

 

10 kg arba daugiau

Mažiau nei 10 kg (3)

daugiau nei įprastai prisodrintas uranas, bet mažiau nei 10 % 235U (4)

 

 

10 kg arba mažiau

3.

Uranas-233

Neišspinduliuotas (2)

2 kg arba daugiau

Mažiau nei 2 kg, bet daugiau nei 500 g

500 g arba mažiau (3)

4.

Išspinduliuotas kuras

 

 

Suskaidytas arba gamtinis uranas, toris arba mažai prisodrintas kuras (mažiau nei 10 % skilimo turinio) (5)  (6)

 


(1)  Plutonis nėra įtrauktas, kai plutonio-238 izotopų koncentracija viršija 80 %.

(2)  Branduoliniame reaktoriuje neišspinduliuota branduolinė medžiaga arba branduoliniame reaktoriuje išspinduliuota branduolinė medžiaga, kurios radiacijos lygis viename ekranu nepsaugotame metre yra lygus arba mažesnis nei 1 Gy/hr (100 rads/hr).

(3)  Mažesnis, nei radiologiniu požiūriu reikšmingas kiekis neturi būti įtrauktas, bet turi būti saugomas taikant atsargaus tvarkymo principus.

(4)  III klasei nepriskiriamas gamtinis uranas, suskaidytas uranas, toris ir mažiau, nei 10 % prisodrintas uranas turi būti saugomas taikant atsargaus tvarkymo principus.

(5)  Nors rekomenduojamas šis apsaugos lygis, Japonijos Vyriausybė, Bendrijos valstybių narių vyriausybės ir atitinkamai Europos Komisija, įvertinusios konkrečias aplinkybes, turi galimybę skirti kitos klasės fizinę apsaugą.

(6)  Kitas kuras, kuris pagal pradinį skylančių medžiagų kiekį prieš sumažinant spinduliavimą viena klase yra priskiriamas I arba II klasei, kai kuro radiacijos lygis viename ekranu neapsaugotame metre viršija 1 Gy/hr (100 rads/hr).


Top