EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0298

2005/298/EB: 2005 m. kovo 8 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 2/2005, dėl Jungtinio AKR ir EB Ministrų prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių

OJ L 95, 14.4.2005, p. 48–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 359–361 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/298(1)/oj

14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/48


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2/2005

2005 m. kovo 8 d.

dėl Jungtinio AKR ir EB Ministrų prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių

(2005/298/EB)

AKR IR EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašyto Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 38 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Susitarimo 38 straipsnio 1 dalimi įsteigiamas Jungtinis ministrų prekybos komitetas.

(2)

AKR ir EB Ambasadorių komitetas 2001 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 4/2001 priėmė, pagal įgaliojimų perdavimą, minėtojo komiteto darbo tvarkos taisykles.

(3)

Būtini tam tikri pakeitimai siekiant atsižvelgti į naujųjų valstybių narių įstojimą.

(4)

2004 m. gegužės 6 d. Gaborone, Botsvanoje, vykusiame 29 AKR ir EB Ministrų Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas atitinkamai iš dalies pakeisti darbo tvarkos taisykles,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sudėtis

1.   Jungtinį ministrų prekybos komitetą, toliau vadinamą Prekybos komitetu, sudaro kiekvienos Europos bendrijos valstybės narės ministras bei Europos Bendrijų Komisijos narys ir, pariteto pagrindu, AKR valstybių ministrai.

2.   Kiekviena Šalis praneša savo atstovų vardus Prekybos komiteto sekretoriatui.

3.   Prekybos komitetas gali nuspręsti sukurti nedidelių grupių, sudarytų iš vienodo AKR ir EB, įskaitant ir Komisijos narį, komiteto narių skaičiaus, rekomendacijoms dėl konkrečių sričių, nurodytų 12 straipsnio 1 dalyje, rengti.

2 straipsnis

Pirmininkavimas

Prekybos komitetui pirmininkaus pakaitomis kas šeši mėnesiai Europos Bendrijų Komisijos narys Europos bendrijos vardu ir AKR valstybių atstovas. Pirmas pirmininkauja AKR valstybių atstovas.

3 straipsnis

Posėdžiai

1.   Prekybos komitetas susitinka ne mažiau kaip kartą per metus arba dažniau kurios nors Šalies prašymu.

2.   Prekybos komitetas susitinka arba įprastinėje Europos Sąjungos Tarybos posėdžių vietoje, arba AKR valstybių grupės sekretoriato buveinėje, arba vienos iš AKR šalių mieste, pagal Prekybos komiteto priimtą sprendimą.

3.   Prekybos komiteto posėdžius sušaukia jo pirmininkas.

4.   Prekybos komiteto svarstymai galioja tik dalyvaujant Europos bendrijos valstybių narių atstovų daugumai, Europos Bendrijų Komisijos nariui ir AKR valstybių atstovų, kurie yra komiteto nariai, daugumai.

4 straipsnis

Atstovavimas

1.   Prekybos komiteto nariams gali būti atstovaujama, jei jie negali dalyvauti posėdyje.

2.   Narys, norintis, kad jam būtų atstovaujama, privalo pranešti pirmininkui savo atstovo vardą prieš posėdį.

3.   Prekybos komiteto nario atstovas turi visas to nario teises.

5 straipsnis

Delegacijos

1.   Prekybos komiteto narius gali lydėti už prekybą atsakingi pareigūnai.

2.   Prieš kiekvieną posėdį pirmininkui pranešama apie kiekvienos Šalies delegacijos numatomą sudėtį.

3.   Prekybos komitetas gali Šalių sutarimu į savo posėdžius kviesti ne narius.

4.   AKR regioninių ir subregioninių organizacijų, dalyvaujančių ekonominės integracijos procese, atstovai, gavę išankstinį Prekybos komiteto sutikimą, gali dalyvauti posėdžiuose kaip stebėtojai.

6 straipsnis

Sekretoriatas

AKR ir EB Ministrų Tarybos sekretoriatas yra ir Prekybos komiteto sekretoriatas.

7 straipsnis

Dokumentai

AKR ir EB Ministrų Tarybos sekretoriatas yra atsakingas už visų Prekybos tarybos posėdžiams reikalingų dokumentų parengimą.

Kai Prekybos komiteto svarstymai remiasi rašytiniais dokumentais, tokius dokumentus jo sekretoriatas sunumeruoja ir platina kaip Prekybos komiteto dokumentus.

8 straipsnis

Korespondencija

1.   Visa Prekybos komitetui arba jo pirmininkui skirta korespondencija siunčiama Prekybos komiteto sekretoriatui.

2.   Sekretoriatas pasirūpina, kad korespondencija būtų nusiųsta adresatams, o 7 straipsnyje nurodytų dokumentų atžvilgiu ir kitiems Prekybos komiteto nariams. Platinama korespondencija siunčiama Europos Bendrijų Komisijos Generaliniam Sekretoriatui, Europos Sąjungos valstybių narių nuolatinėms atstovybėms ir AKR valstybių atstovų diplomatinėms misijoms.

9 straipsnis

Viešumas

Jei nėra nuspręsta kitaip, Prekybos komiteto posėdžiai nėra vieši.

10 straipsnis

Posėdžių darbotvarkė

1.   Pirmininkas parengia laikiną kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Prekybos komiteto sekretoriatas nusiunčia ją adresatams ne vėliau kaip 15 dienų prieš posėdžio pradžią.

2.   Į laikinąją darbotvarkę įeina klausimai, dėl kurių vienos ar kitos Šalies prašymus juos įtraukti į darbotvarkę pirmininkas gavo ne vėliau kaip 21 dieną prieš posėdžio pradžią. AKR ir EB prekybos bendradarbiavimo pakomitetis taip pat gali pateikti prašymą įtraukti klausimus į darbotvarkę. Šiuo atveju minėtojo pakomitečio pirmininkai kviečiami dalyvauti posėdyje.

3.   Šalims pritarus, nustatyti terminai gali būti sutrumpinti siekiant atsižvelgti į konkretaus atvejo reikalavimus.

4.   Prekybos komitetas priima darbotvarkę kiekvieno posėdžio pradžioje.

11 straipsnis

Posėdžio protokolas

1.   Kiekvieno posėdžio protokolo projektą kuo greičiau bendrai parengia sekretoriatas.

2.   Posėdžio protokole prie kiekvieno darbotvarkės klausimo paprastai nurodoma:

a)

Prekybos komitetui pateikti dokumentai;

b)

pareiškimai, kurie Prekybos komiteto nario prašymu turi būti įtraukti į posėdžio protokolą;

c)

pateiktos rekomendacijos, pareiškimai, dėl kurių sutarta, ir priimtos išvados dėl konkrečių klausimų.

3.   Posėdžio protokole turi būti posėdyje dalyvavusių Prekybos komiteto narių ar jų atstovų sąrašas.

4.   Posėdžio protokolo projektas pateikiamas Prekybos komitetui patvirtinti kitame posėdyje. Posėdžio protokolo projektas taip pat gali būti abiejų Šalių patvirtintas raštu. Patvirtinus posėdžio protokolą du autentiškus jo egzempliorius pasirašo sekretoriatas, jie atiduodami saugoti Šalims. Posėdžio protokolo egzempliorius siunčiamas visiems 8 straipsnyje nurodytiems adresatams.

12 straipsnis

Rekomendacijos

1.   Prekybos komitetas abipusiu Šalių sutarimu teikia rekomendacijas visais prekybos klausimais, įskaitant klausimus, susijusius su daugiašalėmis prekybos derybomis, ekonominės partnerystės susitarimais, bendradarbiavimu tarptautiniuose forumuose, ir klausimus, susijusius su būtiniausiomis prekėmis.

2.   Tarp posėdžių Prekybos komitetas, Šalims sutikus, gali teikti rekomendacijas rašytine procedūra. Rašytinę procedūrą sudaro dviejų sekretoriato sekretorių, veikiančių Šalims sutinkant, pasikeitimas pranešimais.

3.   Prekybos komiteto rekomendacijos vadinamos „rekomendacijomis“, tada rašomas eilės numeris, priėmimo data ir dalyko aprašymas.

4.   Prekybos komiteto rekomendacijų autentiškumą patvirtina sekretoriatas ir pirmininkas.

5.   Rekomendacijos, kaip Prekybos komiteto dokumentai, siunčiamos visiems 8 straipsnyje nurodytiems adresatams.

6.   Prekybos komitetas rengia atitinkamas periodines ataskaitas AKR ir EB Ministrų Tarybai.

13 straipsnis

Kalbos

Jei nėra nuspręsta kitaip, Prekybos komitetas svarsto remdamasis dokumentais, parengtais oficialiomis Šalių kalbomis.

14 straipsnis

Išlaidos

Prekybos komiteto išlaidoms taikoma Susitarimo 1 Protokolo dėl jungtinių institucijų veiklos išlaidų 1 dalis.

15 straipsnis

Šiuo sprendimu panaikinamas ir pakeičiamas 2001 m. balandžio 24 d. AKR ir EB Ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 4/2001 dėl Jungtinio AKR ir EB ministrų prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


Top