Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0179

2004 m. gruodžio 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 179/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

OJ L 133, 26.5.2005, p. 37–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 270 - 274
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 270 - 274
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 306 - 310

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/179/oj

26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/37


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 179/2004

2004 m. gruodžio 9 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas iš dalies buvo pakeistas 2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 171/2004 (1).

(2)

2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą (2) pagrindinis tikslas sukurti ir užtikrinti aukštą ir vienodą civilinės aviacijos saugos lygį Bendrijoje.

(3)

Europos aviacijos saugos agentūros veikla gali turėti poveikį civilinės aviacijos saugos lygiui Europos ekonominėje erdvėje.

(4)

Todėl į Susitarimą turi būti įtrauktas Reglamentas (EB) Nr. 1592/2002, kad būtų sudarytos galimybės ELPA valstybėms visateisiškai dalyvauti Europos aviacijos saugos agentūroje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priedas keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Reglamento (EB) 1592/2002 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 10 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 9 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Žr. šio Oficialaus leidinio p. 21.

(2)  OL L 240, 2002 9 7, p. 1.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


PRIEDAS

EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 179/2004

Susitarimo XIII priede po 66m punkto (Komisijos reglamento (EB) Nr. 1138/2004) įterpiamas šis punktas:

„66n.

32002 R 1592:2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą (OL L 240, 2002 9 7, p. 1.).

Šio reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

a)

Jei toliau kitaip nenumatyta, ir nepaisant Susitarimo 1 protokolo nuostatų, reglamente vartojamas terminas „valstybė(s) narė(s)“ be reglamente vartojamos prasmės įgyja papildomą prasmę ir reiškia ELPA valstybes. Taikoma 1 protokolo 11 dalis.

b)

Kalbant apie ELPA valstybes, Agentūra, jei reikia ir kur taikoma, padeda ELPA priežiūros institucijai arba tam tikrais atvejais Nuolatiniam komitetui vykdyti savo užduotis.

c)

Šis reglamentas neturi būti aiškinamas kaip perduodantis įgaliojimus EASA priimti sprendimus ELPA valstybių vardu pagal tarptautinius susitarimus, išskyrus siekiant padėti joms vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal tuos susitarimus.

d)

9 straipsnis keičiamas taip:

i)

1 dalyje po „Bendrijos“ įterpiami žodžiai „arba ELPA valstybės“.

ii)

9 straipsnio 2 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„Kai Bendrija derasi su trečiąja šalimi, kad būtų sudarytas susitarimas, numatantis, kad valstybė narė ar Agentūra gali išduoti pažymėjimus, remdamasi pažymėjimais, išduotais tos trečiosios šalies aeronautikos institucijos, ji deda visas pastangas, kad ir ELPA valstybėms būtų pasiūlyta sudaryti tokį susitarimą su ta trečiąja šalimi. ELPA valstybės savo ruožtu deda pastangas sudaryti su trečiosiomis šalimis susitarimus, atitinkančius Bendrijos susitarimus.“

e)

11 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taip pat taikomas bet kokiems Agentūros dokumentams, susijusiems su ELPA valstybėmis.“

f)

12 straipsnio 2 dalies b punktas papildomas šiuo tekstu:

„Agentūra taip pat padeda ELPA priežiūros institucijai ir teikia jai tokią pačią paramą, kai tos priemonės ir uždaviniai pagal Susitarimą priklauso tos institucijos kompetencijai.“

g)

12 straipsnio 2 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„savo kompetencijos srityse vykdo funkcijas ir užduotis, priskirtas Susitariančiosioms Šalims galiojančių tarptautinių konvencijų, ypač Čikagos konvencijos. ELPA valstybių nacionalinės aviacijos institucijos vykdo šias funkcijas ir užduotis tik kaip numatyta šiame reglamente.“

h)

15 straipsnio pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems produktams, dalims ir prietaisams Agentūra, kai taikoma Čikagos konvencija ir kaip nurodyta joje ar jos prieduose, vykdys funkcijas ir užduotis valstybės, kurioje vykdomi projektavimo, gamybos ar registracijos darbai, kai tai susiję su projektavimo patvirtinimu. ELPA valstybių nacionalinės aviacijos institucijos vykdo šias funkcijas ir užduotis tik kaip numatyta šiame reglamente.“

i)

16 straipsnis keičiamas taip:

1 dalis papildoma šiuo tekstu:

„Agentūra pateikia ELPA priežiūros institucijai ataskaitą apie standartizacijos patikrinimus ELPA valstybėje.“

3 dalis papildoma šiuo tekstu:

„Kalbant apie ELPA valstybes, Agentūra teikia konsultacijas ELPA priežiūros institucijai.“

j)

20 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.

Nukrypstant nuo Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto, ELPA valstybių piliečiai, turintys visas piliečio teises, gali būti pagal sutartį įdarbinti Agentūros vykdančiojo direktoriaus.“

k)

21 straipsnis papildomas taip:

„ELPA valstybės Agentūrai ir jos personalui taiko Europos bendrijų privilegijų ir imunitetų protokolą ir pagal jį taikytinas taisykles.“

l)

23 straipsnio pirmoje dalyje po „Bendrijos“ įterpiami žodžiai:

„,islandų ir norvegų.“

m)

Po 24 straipsnio 2 dalies c punkto įterpiamas šis tekstas:

„ca)

Bendroji ataskaita ir Agentūros darbo programa pagal atitinkamai b ir c punktus persiunčiama ELPA priežiūros institucijai.“

n)

25 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.

ELPA valstybės visateisiškai dalyvauja Valdančiojoje taryboje ir joje turi tas pačias teises ir įsipareigojimus kaip ir ES valstybės narės, išskyrus teisę balsuoti.“

o)

32 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.

ELPA valstybių piliečiai turi teisę būti Apeliacinių valdybų nariais, įskaitant jų pirmininkais. Komisija, sudarydama 3 dalyje nurodytų asmenų sąrašą, į jį gali įtraukti ir ELPA valstybių pilietybę turinčius tinkamus asmenis.“

p)

45 straipsnio 1 dalies pabaigoje įterpiamas šis tekstas:

„Kalbant apie ELPA valstybes, Agentūra padeda ELPA priežiūros institucijai atlikti pirmiau minėtus uždavinius.“

q)

48 straipsnis papildomas šia dalimi:

„8.

ELPA valstybės prisideda prie Bendrijos finansinio įnašo, nurodyto pirmoje įtraukoje, mokėjimo. Šiuo tikslu Susitarimo 32 protokolo 81 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatos taikomos mutatis mutandis.“

r)

54 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.

ELPA valstybės visateisiškai dalyvauja pagal 1 dalį įsteigtame komitete ir jame turi tas pačias teises ir įsipareigojimus kaip ir ES valstybės narės, išskyrus teisę balsuoti.

7.

Jei kuriuo nors klausimu Komisija nesusitaria su komitetu ir sprendimą dėl to klausimo priima Taryba, ELPA valstybės šį klausimą gali iškelti EEE jungtiniame komitete, kaip numatyta Susitarimo 5 straipsnyje.““


Top