EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0078(01)

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 78/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIV priedą (konkurencija), 21 protokolą (dėl įmonėms taikomų konkurencijos taisyklių įgyvendinimo), 22 protokolą (dėl sąvokų «įmonė» ir «apyvarta» apibrėžimo (56 straipsnis)) ir 24 protokolą (dėl bendradarbiavimo koncentracijų kontrolės srityje)

OL L 219, 2004 6 19, p. 13–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/78(2)/oj

19.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/13


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 78/2004,

2004 m. birželio 8 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIV priedą (konkurencija), 21 protokolą (dėl įmonėms taikomų konkurencijos taisyklių įgyvendinimo), 22 protokolą (dėl sąvokų „įmonė“ ir „apyvarta“ apibrėžimo (56 straipsnis)) ir 24 protokolą (dėl bendradarbiavimo koncentracijų kontrolės srityje)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais protokolu, pritaikančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą, (toliau – Susitarimas), ir ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIV priedas buvo iš dalies pakeistas 2003 m. spalio 14 d. Liuksemburge pasirašytu Susitarimu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (1).

(2)

Susitarimo 21 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2003 m. spalio 14 d. Liuksemburge pasirašytu Susitarimu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje.

(3)

EEE jungtinis komitetas iki šiol nekeitė Susitarimo 22 protokolo.

(4)

EEE jungtinis komitetas iki šiol nekeitė Susitarimo 24 protokolo.

(5)

Susitarimo 57 straipsnis numato koncentracijų kontrolės Europos ekonominėje erdvėje teisinį pagrindą.

(6)

57 straipsnis turi būti taikomas vadovaujantis 21 ir 24 protokolais bei XIV priedu, nustatančiais koncentracijų kontrolei taikomas taisykles.

(7)

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4064/89 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (2) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1310/97 (3), yra įtrauktas į Susitarimo XIV priedą ir 21 protokolą bei nurodytas jo 24 protokole.

(8)

Siekiant išlaikyti dinamišką ir vienodą EEE, paremtą bendromis taisyklėmis ir vienodomis konkurencijos sąlygomis, 1998 m. kovo 27 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 27/1998 (4), į Susitarimą įtraukiančiu 1997 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1310/97, iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 4064/89, buvo iš dalies pakeistas XIV priedas ir 21 protokolas.

(9)

Reglamentas (EB) Nr. 1310/97, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 4064/89, iš dalies keičia to reglamento 5 straipsnio 3 dalį. Susitarimo 22 protokolas turėtų būti atitinkamai pakeistas.

(10)

2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB susijungimų reglamentas) (5) panaikina ir pakeičia Reglamentą (EB) Nr. 4064/89.

(11)

Siekiant išlaikyti vienodas konkurencijos sąlygas EEE, Reglamentas (EB) Nr. 139/2004 turėtų būti įtrauktas į Susitarimo XIV priedą ir 21 protokolą bei nurodytas jo 24 protokole,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimo XIV priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio sprendimo I priede.

2 straipsnis

Susitarimo 21 protokolas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio sprendimo II priede.

3 straipsnis

Susitarimo 22 protokolas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio sprendimo III priede.

4 straipsnis

Susitarimo 24 protokolas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šio sprendimo IV priede.

5 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 139/2004 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, skelbiami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. birželio 9 d., pateikus visus pranešimus pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį EEE jungtiniam komitetui (6).

7 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 8 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

S. GILLESPIE

Pirmininkas


(1)  OL L 130, 2004 4 29, p. 3.

(2)  OL L 395, 1989 12 30, p. 1.

(3)  OL L 180, 1997 7 9, p. 1.

(4)  OL L 310, 1998 11 19, p. 9 ir EEE priedas Nr. 48, 1998 11 19, p. 190.

(5)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(6)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


I PRIEDAS

Susitarimo XIV priedo 1 punkto tekstas (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4064/89) keičiamas taip:

32004 R 0139:2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004 1 29, p. 1).

Reglamento nuostatos Susitarimo tikslais keičiamos taip:

a)

1 straipsnio 1 dalyje žodžiai „arba EEE susitarimo 21 ir 24 protokolų atitinkamų nuostatų“ įterpiami po žodžių „Nepažeidžiant 4 straipsnio 5 dalies“;

be to, žodžiai „Bendrijos mastu“ keičiami į žodžius „Bendrijos arba ELPA mastu“;

b)

1 straipsnio 2 dalyje žodžiai „Bendrijos mastu“ keičiami į žodžius „atitinkamai Bendrijos arba ELPA mastu“;

be to, žodžiai „bendra apyvarta Bendrijos mastu“ keičiami į žodžius „bendra apyvarta Bendrijos arba ELPA mastu“;

paskutinėje pastraipoje žodžiai „valstybėje narėje“ keičiami į žodžius „EB valstybėje narėje arba ELPA valstybėje“;

c)

1 straipsnio 3 dalyje žodžiai „Bendrijos mastu“ keičiami į žodžius „atitinkamai Bendrijos arba ELPA mastu“;

be to, žodžiai „bendra apyvarta Bendrijos mastu“ keičiami į žodžius „bendra apyvarta Bendrijos arba ELPA mastu“;

1 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose žodžiai „valstybių narių“ keičiami į žodžius „EB valstybių narių arba kiekvienoje iš bent trijų ELPA valstybių“;

paskutinėje pastraipoje žodžiai „valstybėje narėje“ keičiami į žodžius „EB valstybėje narėje arba ELPA valstybėje“;

d)

1 straipsnio 4 ir 5 dalys netaikomos;

e)

2 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje žodžiai „bendrąja rinka“ keičiami į žodžius „EEE susitarimo funkcionavimus“;

f)

2 straipsnio 2 dalies pabaigoje žodžiai „bendrąja rinka“ keičiami į žodžius „EEE susitarimo funkcionavimu“;

g)

2 straipsnio 3 dalies pabaigoje žodžiai „bendrąja rinka“ keičiami į žodžius „EEE susitarimo funkcionavimu“;

h)

2 straipsnio 4 dalies pabaigoje žodžiai „bendrąja rinka“ keičiami į žodžius „EEE susitarimo funkcionavimu“;

i)

3 straipsnio 5 dalies b punkte žodžiai „valstybės narės“ keičiami į žodžius „EB valstybės narės arba ELPA valstybės“;

j)

4 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje žodžiai „Bendrijos mastu“ keičiami į žodžius „Bendrijos arba ELPA mastu“;

be to, pirmame sakinyje žodžiai „vadovaujantis EEE susitarimo 57 straipsniu“ įterpiami po žodžių „pranešama Komisijai“;

4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje žodžiai „Bendrijos mastu“ keičiami į žodžius „Bendrijos arba ELPA mastu“;

k)

5 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa keičiama taip:

„Apyvarta Bendrijoje arba EB valstybėje narėje apima įmonėms arba vartotojams parduotus produktus arba suteiktas paslaugas atitinkamai Bendrijoje arba toje EB valstybėje narėje. Apyvarta visoje ELPA teritorijoje arba ELPA valstybėje apibrėžiama tokiu pačiu principu.“;

l)

5 straipsnio 3 dalies a punkto paskutinė pastraipa keičiama taip:

„Kredito ar finansinės įstaigos apyvartą Bendrijoje ar EB valstybėje narėje, kaip nurodyta pirmiau, sudaro pajamų rūšys, kurias gauna tos įstaigos Bendrijoje arba konkrečioje valstybėje narėje įsteigtas atitinkamas filialas arba skyrius. Kredito ar finansinės institucijos apyvarta visoje ELPA teritorijoje arba ELPA valstybėje apibrėžiama tokiu pačiu principu.“;

m)

5 straipsnio 3 dalies b punkto paskutinis sakinys „…apskaičiuojamos ir bendros draudimo įmokos, gautos iš Bendrijos gyventojų ir atitinkamai vienos valstybės narės“ keičiamas taip:

„…apskaičiuojamos ir bendros draudimo įmokos, gautos atitinkamai iš Bendrijos gyventojų ir iš vienos EB valstybės narės gyventojų. Taip pat apskaičiuojamos bendros draudimo įmokos, gautos atitinkamai iš visos ELPA teritorijos gyventojų arba iš vienos ELPA valstybės gyventojų.““.


II PRIEDAS

Susitarimo 21 protokolo 3 straipsnio 1 punkto 1 dalies tekstas (Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 4064/89) keičiamas taip:

32004 R 0139: 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004 1 29, p. 1) 4 straipsnio 4 ir 5 dalys, 6–12 straipsniai, 14–21 straipsniai ir 23–26 straipsniai.“


III PRIEDAS

Susitarimo 22 protokolo 3 straipsnio tekstas keičiamas taip:

„Vietoj apyvartos skaičiuojama:

a)

kredito įstaigose ir kitose finansinėse įstaigose šių pajamų rūšių suma, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 86/635/EEB, atskaičius pridėtinės vertės mokestį ir kitus su šiomis pajamų rūšimis tiesiogiai susijusius mokesčius tam tikrais atvejais:

i)

pajamos iš palūkanų ir panašios pajamos;

ii)

pajamos iš vertybinių popierių:

pajamos iš akcijų ir kitų kintamų pajamų vertybinių popierių,

pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale,

pajamos iš akcijų susijusiose įmonėse;

iii)

gautini komisiniai;

iv)

grynasis pelnas iš finansinių operacijų;

v)

kitas veiklos pelnas.

Kredito ar finansinės įstaigos apyvartą teritorijoje, kurioje taikomas Susitarimas, sudaro aukščiau nurodytos pajamų rūšys, kurias gauna teritorijoje, kurioje taikomas Susitarimas, įsteigtos įstaigos filialas arba skyrius;

b)

draudimo įmonėse apdrausta bendrų draudimo įmokų suma, kurią sudaro visos sumos, gautos arba gautinos pagal draudimo įmonių arba jų vardu išduotas draudimo sutartis, įskaitant išmokamas perdraudimo įmokas, atskaičius mokesčius ir parafiskalinius įnašus arba rinkliavas, mokamas atsižvelgiant į individualias draudimo įmokas arba bendrą draudimo įmokų apimtį; atsižvelgiant į Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 1 straipsnio 2 dalies b punktą ir 3 dalies b, c ir d punktus bei paskutines 1 straipsnio 2 ir 3 dalių pastraipas, apskaičiuojamos ir bendros draudimo įmokos, gautos iš asmenų, gyvenančių teritorijoje, kurioje taikomas šis Susitarimas.“


IV PRIEDAS

Susitarimo 24 protokolas keičiamas taip:

24 PROTOKOLAS

dėl bendradarbiavimo koncentracijų kontrolės srityje

BENDRIEJI PRINCIPAI

1 straipsnis

1.   ELPA priežiūros institucija ir EB Komisija keičiasi informacija ir konsultuoja viena kitą bendrosios politikos klausimais vienos iš priežiūros institucijų prašymu.

2.   Susitarimo 57 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais atvejais EB Komisija ir ELPA priežiūros institucija bendradarbiauja spręsdamos su koncentracijomis susijusius klausimus pagal žemiau išdėstytas nuostatas.

3.   Šiame protokole sąvoka „priežiūros institucijos teritorija“ EB Komisijos atveju reiškia EB valstybių narių teritoriją, kuriai taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis pagal toje sutartyje numatytas sąlygas, o ELPA priežiūros institucijos atveju – ELPA valstybių, kurioms taikomas Susitarimas, teritorijas.

2 straipsnis

1.   Bendradarbiavimas vyksta vadovaujantis šiame protokole išdėstytomis nuostatomis, kai:

a)

visų konkrečių įmonių bendra apyvarta ELPA valstybių teritorijoje sudaro 25 % ar daugiau visos jų apyvartos teritorijoje, kurioje taikomas Susitarimas, arba

b)

kiekvienos iš bent dviejų konkrečių įmonių apyvarta viršija 250 milijonų eurų ELPA valstybių teritorijoje, arba

c)

koncentracija gali itin apriboti veiksmingą konkurenciją ELPA valstybių teritorijoje arba žymioje jos dalyje, ypač dėl dominuojančios padėties sukūrimo arba jos sustiprėjimo.

2.   Be to, bendradarbiavimas vyksta, kai:

a)

koncentracija atitinka bylos perdavimo kriterijus, nustatytus 6 straipsnyje;

b)

Pagal 7 straipsnio nuostatas ELPA valstybė nori priimti teisėtų interesų apsaugos priemones.

PRADINIS PROCEDŪRŲ ETAPAS

3 straipsnis

1.   EB Komisija ELPA priežiūros institucijai per 3 darbo dienas pateikia pranešimų apie atvejus, nurodytus 2 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a punkte, nuorašus ir, kiek įmanoma greičiau, EB Komisijai pateiktų ar jos priimtų svarbiausių dokumentų nuorašus.

2.   EB Komisija atlieka Susitarimo 57 straipsnio įgyvendinimui numatytas procedūras palaikydama glaudų, nuolatinį ryšį su ELPA priežiūros institucija. ELPA priežiūros institucija ir ELPA valstybės gali pareikšti savo nuomonę dėl šių procedūrų. Įgyvendindama šio protokolo 6 straipsnio 1 dalį, EB Komisija gauna informaciją iš konkrečios ELPA valstybės kompetentingos institucijos ir suteikia jai galimybę pareikšti nuomonę kiekviename procedūrų etape iki sprendimo priėmimo pagal tą straipsnį. Šiuo tikslu EB Komisija suteikia galimybę susipažinti su dokumentais.

Dokumentai, kuriuos pagal šį protokolą Komisija turi pateikti ELPA valstybei, ir atvirkščiai, pateikiami per ELPA priežiūros instituciją.

KLAUSYMAI

4 straipsnis

2 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a punkte nurodytais atvejais EB Komisija kviečia ELPA priežiūros institucijos atstovus dalyvauti įmonių klausymuose. Tuose klausymuose gali dalyvauti ir ELPA valstybių atstovai.

EB KONCENTRACIJŲ PATARIAMASIS KOMITETAS

5 straipsnis

1.   2 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a punkte nurodytais atvejais EB Komisija laiku informuoja ELPA priežiūros instituciją apie EB koncentracijų patariamojo komiteto posėdžių datą ir pateikia susijusius dokumentus.

2.   Visi tuo tikslu ELPA priežiūros institucijos pateikti dokumentai, įskaitant dokumentus iš ELPA valstybių, pateikiami EB koncentracijų patariamajam komitetui kartu su kitais susijusiais EB Komisijos pateiktais dokumentais.

3.   ELPA priežiūros institucija ir ELPA valstybės turi teisę dalyvauti EB koncentracijų patariamajame komitete ir pareikšti savo nuomonę; tačiau jos neturi balsavimo teisės.

KIEKVIENOS VALSTYBĖS TEISĖS

6 straipsnis

1.   EB Komisija gali priimti sprendimą, apie kurį ji nedelsdama praneša konkrečioms įmonėms, EB valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir ELPA priežiūros institucijai, dėl perdavimo ELPA valstybei visiškai arba iš dalies nagrinėti koncentracijos, apie kurią buvo pranešta, klausimą, kai:

a)

koncentracija kelia didelę grėsmę konkurencijai toje ELPA valstybėje esančioje rinkoje, kuri turi visus atskiros rinkos požymius, arba

b)

koncentracija daro poveikį konkurencijai toje ELPA valstybėje esančioje rinkoje, kuri turi visus atskiros rinkos požymius ir kuri nesudaro žymios teritorijos, kuriai taikomas Susitarimas, dalies.

2.   1 dalyje nurodytais atvejais bet kuri ELPA valstybė, remdamasi tais pačiais pagrindais ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir EB valstybė narė, nustatytomis Europos bendrijos steigimo sutarties 230 ir 243 straipsniuose, gali kreiptis į Europos Teisingumo Teismą, ypač prašydama taikyti laikinąsias priemones, siekiant jos nacionalinių konkurencijos teisės aktų taikymo.

3.   (Teksto nėra)

4.   Prieš pranešant apie koncentraciją, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys ar įmonės gali informuoti EB Komisiją, pateikdamos argumentuotą pareiškimą, kad koncentracija gali turėti esminį poveikį konkurencijai ELPA valstybėje esančioje rinkoje, kuri turi visus atskiros rinkos požymius, ir todėl turėtų būti visiškai arba iš dalies nagrinėjama tos ELPA valstybės.

EB Komisija nedelsdama pateikia ELPA priežiūros institucijai visus pareiškimus pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 4 dalį ir šią pastraipą.

5.   Koncentracija, kaip apibrėžta to Reglamento (EB) Nr. 139/2004 3 straipsnyje, kuri neveikia Bendrijos mastu, kaip apibrėžta to reglamento 1 straipsnyje, ir kurią galima nagrinėti remiantis mažiausiai trijų EB valstybių narių ir mažiausiai vienos ELPA valstybės nacionaliniais konkurencijos teisės aktais, to reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys arba įmonės, prieš pateikdami bet kokį pranešimą kompetentingoms institucijoms, argumentuotu pareiškimu gali pranešti EB Komisijai, kad koncentraciją turėtų nagrinėti Komisija.

EB Komisija ELPA priežiūros institucijai nedelsdama pateikia visus pareiškimus pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 5 dalį.

Kai bent viena tokia ELPA valstybė pareiškė nesutikimą dėl prašymo perduoti bylą, kompetentinga (-os) ELPA valstybė (-ės) išsaugo savo kompetenciją ir neperduoda bylos nagrinėjimo pagal šį straipsnį.

7 straipsnis

1.   Nepaisant EB Komisijos išimtinės kompetencijos nagrinėti koncentracijas, veikiančias Bendrijos mastu pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 nuostatas, ELPA valstybės gali imtis tinkamų priemonių apsaugoti kitiems nei reglamente numatyti teisėtiems interesams, suderinamiems su bendraisiais principais ir kitomis nuostatomis, tiesiogiai ar netiesiogiai numatytomis Susitarime.

2.   Visuomenės saugumas, žiniasklaidos pliuralizmas ir priežiūros taisyklės laikomi pirmoje pastraipoje nurodytais teisėtais interesais.

3.   Imtis aukščiau nurodytų priemonių dėl bet kokių kitų viešųjų interesų galima tik apie juos pranešus EB Komisijai ir pastarajai pripažinus, kad jie atitinka bendruosius principus ir kitas nuostatas, tiesiogiai ar netiesiogiai numatytas Susitarime. EB Komisija informuoja ELPA priežiūros instituciją ir konkrečią ELPA valstybę apie savo sprendimą per 25 darbo dienas nuo tokio pranešimo.

ORGANIZACINĖ PAGALBA

8 straipsnis

1.   Kai EB Komisija sprendimu reikalauja asmens, įmonės ar įmonių asociacijos, esančios ELPA priežiūros institucijos teritorijoje, pateikti informaciją, ji nedelsdama siunčia ELPA priežiūros institucijai tokio sprendimo nuorašą. ELPA priežiūros institucijos prašymu, EB Komisija taip pat siunčia ELPA priežiūros institucijai paprastų prašymų pateikti informaciją apie praneštą koncentraciją nuorašus.

2.   EB Komisijos prašymu ELPA priežiūros institucija ir ELPA valstybės teikia EB Komisijai visą informaciją, būtiną šio Susitarimo 57 straipsniu jai priskirtoms pareigoms vykdyti.

3.   Kai EB Komisija apklausia sutinkantį būti apklaustu fizinį ar juridinį asmenį ELPA priežiūros institucijos teritorijoje, ELPA priežiūros institucija apie tai informuojama iš anksto. ELPA priežiūros institucija ir konkurencijos institucijos, kurios teritorijoje vyksta apklausa, pareigūnai gali joje dalyvauti.

4.   (Teksto nėra)

5.   (Teksto nėra)

6.   (Teksto nėra)

7.   Kai EB Komisija vykdo tyrimus Bendrijos teritorijoje, 2 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a punkte numatytais atvejais ji informuoja ELPA priežiūros instituciją apie tokių tyrimų įvykdymo faktą ir, pastarosios prašymu, tinkamu būdu pateikia atitinkamus tyrimų rezultatus.

PROFESINĖ PASLAPTIS

9 straipsnis

1.   Informacija, gauta taikant šį protokolą, naudojama tik Susitarimo 57 straipsnyje numatytų procedūrų tikslais.

2.   EB Komisija, ELPA priežiūros institucija, EB valstybių narių ir ELPA valstybių kompetentingos institucijos, jų pareigūnai, kiti tarnautojai ir kiti asmenys, dirbantys tų institucijų priežiūroje, taip pat kitų valstybių narių ir ELPA valstybių institucijų pareigūnai ir valstybės tarnautojai neatskleidžia informacijos, kurią jie gavo taikant šį protokolą ir kuriai galioja įpareigojimas užtikrinti profesinę paslaptį.

3.   Profesinės paslapties ir ribotos informacijos naudojimo taisyklės, numatytos Susitarime arba Susitariančiųjų Šalių teisės aktuose, neužkerta kelio keistis informacija ir ją naudoti pagal šio protokolo nuostatas.

PRANEŠIMAI

10 straipsnis

1.   Įmonės siunčia savo pranešimus kompetentingai priežiūros institucijai pagal Susitarimo 57 straipsnio 2 dalį.

2.   Pagal Susitarimo 57 straipsnį kompetencijos konkrečiu atveju priimti sprendimus neturinčiai institucijai pateikti pranešimai arba skundai nedelsiant siunčiami kompetentingai priežiūros institucijai.

11 straipsnis

Pranešimo pateikimo data laikoma ta data, kurią pranešimą gavo kompetentinga priežiūros institucija.

KALBOS

12 straipsnis

1.   Įmonės turi teisę kreiptis į ELPA priežiūros instituciją ir į EB Komisiją, ir ELPA priežiūros institucija ir EB Komisija kreipiasi į įmones ELPA valstybės arba Bendrijos oficialiąja kalba, kurią įmonės pasirenka pranešimams pateikti. Ši nuostata taikoma visuose procedūros etapuose.

2.   Kai įmonės kreipiasi į priežiūros instituciją kalba, kuri nėra viena iš valstybių, kurių atžvilgiu institucija turi kompetenciją, oficialiųjų kalbų, arba tos institucijos darbo kalba, jos kartu pateikia visų dokumentų vertimus į tos institucijos oficialiąją kalbą.

3.   ELPA priežiūros institucija ir EB Komisija kreipiasi į pranešimo šalimis nesančias įmones atitinkama ELPA valstybės ar Bendrijos oficialia kalba arba vienos iš šių institucijų darbo kalba. Kai tokios įmonės kreipiasi į priežiūros instituciją kalba, kuri nėra viena iš valstybių, kurių atžvilgiu institucija turi kompetenciją, oficialiųjų kalbų, arba tos institucijos darbo kalba, taikoma 2 dalis.

4.   Pagal pasirinktą vertimo kalbą nustatoma kalba, kuria kompetentingos institucijos kreipiasi į įmones.

TERMINAI IR KITI PROCEDŪRINIAI KLAUSIMAI

13 straipsnis

Terminų ir kitų procedūrinių nuostatų, įskaitant koncentracijos perdavimo nagrinėti EB Komisijai ar vienai ar keletui ELPA valstybių procedūras, atveju Susitarimo 57 straipsnį įgyvendinančios taisyklės taip pat taikomos EB Komisijos bei ELPA priežiūros institucijos ir ELPA valstybių bendradarbiavimui, jei šiame protokole nenumatyta kitaip.

Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse ir 9 straipsnio 2 ir 6 dalyse numatyti terminai ELPA priežiūros institucijos ir ELPA valstybių atžvilgiu pradedami skaičiuoti nuo atitinkamų dokumentų gavimo ELPA priežiūros institucijoje.

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATA

14 straipsnis

Susitarimo 57 straipsnis netaikomas koncentracijoms, dėl kurių buvo susitarta arba kurios buvo paskelbtos, arba kurių atveju kontrolė buvo įgyta iki Susitarimo įsigaliojimo dienos. Jis bet kuriuo atveju netaikomas koncentracijai, dėl kurios iki tos datos už konkurenciją atsakinga nacionalinė institucija buvo pradėjusi procedūrą.


Top