EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0411(02)

PINO atlikimų ir fonogramų sutartis (WPPT) 1996 m., Ženeva

OL L 89, 2000 4 11, p. 15–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/278(2)/oj

22000A0411(02)Oficialusis leidinys L 089 , 11/04/2000 p. 0015 - 0023


PINO atlikimų ir fonogramų sutartis

(WPPT)

1996 m., Ženeva

Turinys

Preambulė

I SKYRIUS

1 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

II SKYRIUS

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

III SKYRIUS

11 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

IV SKYRIUS

15 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

V SKYRIUS

24 straipsnis

25 straipsnis

26 straipsnis

27 straipsnis

28 straipsnis

29 straipsnis

30 straipsnis

31 straipsnis

32 straipsnis

33 straipsnis

PREAMBULĖ

SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

SIEKDAMOS plėtoti ir išlaikyti kuo veiksmingesnę ir vienodesnę atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisių apsaugą,

PRIPAŽINDAMOS būtinybę įvesti naujas tarptautines taisykles, siekiant tinkamai išspręsti ekonominės, socialinės, kultūros ir technikos pažangos keliamus klausimus,

PRIPAŽINDAMOS didelę ryšių ir informacijos technologijų plėtros bei jų sąveikos įtaką atlikimų ir fonogramų gamybai bei naudojimui,

PRIPAŽINDAMOS būtinybę palaikyti pusiausvyrą tarp atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisių bei plačiosios visuomenės interesų, ypač švietimo, tyrimų ir informacijos prieinamumo srityse,

SUSITARĖ:

I SKYRIUS

ĮŽANGINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Ryšys su kitomis konvencijomis

1. Nė viena šios Sutarties nuostata nenukrypsta nuo galiojančių įsipareigojimų, kuriuos pagal Tarptautinę konvenciją dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos, priimtą 1961 m. spalio 26 d. Romoje (toliau vadinama Romos konvencija) prisiėmė Susitariančiosios Šalys.

2. Šia Sutartimi suteikiama apsauga nedaro įtakos ir kitaip nepakenkia literatūros ir meno kūrinių autorių teisių apsaugai. Taigi nė viena šios Sutarties nuostata negali būti aiškinama kaip pažeidžianti tokią apsaugą.

3. Ši Sutartis nėra susijusi su jokiomis kitomis sutartimis ir nepažeidžia jokių iš jų kylančių teisių ir įsipareigojimų.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šioje Sutartyje:

a) "atlikėjai" – tai aktoriai, dainininkai, muzikantai, šokėjai ir kiti asmenys, kurie vaidina, dainuoja, skaito, deklamuoja, dalyvauja atlikime, interpretuoja ar kitaip atlieka literatūros, meno kūrinius ar folkloro kūrinius;

b) "fonograma" – tai atlikimo, kitų garsų ar garsų išraiškos įrašas, užfiksuotas kita forma nei įrašas kinematografijos ar kitokio audiovizualinio kūrinio juostoje;

c) "įrašas" – tai garsų ar jų išraiškos fiksacija, leidžianti su tam tikru prietaisu tuos garsus išgirsti, atgaminti ar perduoti;

d) "fonogramos gamintojas" – tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris imasi iniciatyvos ir kuris atsako už pirmąją atlikimo, kitų garsų ar garsų išraiškos fiksaciją;

e) atlikimo įrašo ar fonogramos "išleidimas" – tai atlikimo įrašo ar fonogramos kopijų pateikimas visuomenei, kai tai pateikiama teisių turėtojo sutikimu ir pagamintų kopijų pakanka, kad būtų patenkinami atitinkami visuomenės poreikiai;

f) "transliacija" – tai garsų arba vaizdų ir garsų ar jų išraiškos viešas perdavimas bevielio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį; užkoduotų signalų perdavimas laikomas transliacija tuo atveju, jeigu transliuojančioji organizacija aprūpina visuomenę specialiais atkodavimo prietaisais arba duoda leidimą juos įsigyti;

g) atlikimo ar fonogramos "viešas paskelbimas" – tai bet koks atlikimo garsų ar fonogramoje užfiksuotų garsų arba jų išraiškos viešas perdavimas, išskyrus transliaciją. 15 straipsnyje "viešo paskelbimo" sąvoka taip pat suprantama kaip fonogramoje įrašytų garsų arba garsų išraiškos padarymą viešai girdimais.

3 straipsnis

Apsaugos gavėjai pagal šią Sutartį

1. Susitariančiosios Šalys suteikia atlikėjams ir fonogramų gamintojams, kurie yra kitų Susitariančiųjų Šalių piliečiai, šioje Sutartyje numatytą apsaugą.

2. Kitų Susitariančiųjų Šalių piliečiai – tai tie atlikėjai ir fonogramų gamintojai, kurie atitinka Romos konvencijos nustatytus tinkamumo apsaugai suteikti kriterijus, kai visos šios Sutarties Susitariančiosios Šalys yra ir minėtos konvencijos Susitariančiosios Šalys. Susitariančiosios Šalys minėtiems taikomumo kriterijams taiko šios Sutarties 2 straipsnyje pateiktus atitinkamus apibrėžimus.

3. Bet kuri Susitariančioji Šalis, pasinaudojanti galimybėmis, numatytomis Romos konvencijos 5 straipsnio 3 dalyje, ar minėtosios konvencijos 5 ar 17 straipsniuose, minėtuose straipsniuose nustatyta tvarka apie tai praneša Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Generaliniam direktoriui.

4 straipsnis

Nacionalinis režimas

1. Kiekviena Susitariančioji Šalis 3 straipsnio 2 dalyje apibūdintiems kitų Susitariančiųjų Šalių piliečiams taiko tokį pat režimą, kokį ji taiko savo piliečiams, kai kalbama apie šia Sutartimi konkrečiai suteikiamas išimtines teises ir šios Sutarties 15 straipsnyje numatytą teisę į teisingą atlyginimą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas įsipareigojimas netaikomas tokia apimtimi, kokia Susitariančioji Šalis pasinaudoja šios Sutarties 15 straipsnio 3 dalyje numatytomis išlygomis.

II SKYRIUS

ATLIKĖJŲ TEISĖS

5 straipsnis

Atlikėjų asmeninės neturtinės teisės

1. Nepriklausomai nuo savo turtinių teisių, net ir jas perdavęs, atlikėjas turi teisę reikalauti, kad jis būtų įvardytas kaip atlikėjas savo "gyvų" garsinių atlikimų ar fonogramose įrašytų atlikimų atžvilgiu, išskyrus tuos atvejus, kai tai neįmanoma dėl atlikimo panaudojimo būdo, ir prieštarauti bet kokiam jo atlikimų iškraipymui, išdarkymui ar kitokiam pakeitimui, galinčiam pakenkti jo reputacijai.

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį atlikėjui suteiktos teisės galioja ir jam mirus bent jau iki turtinių teisių galiojimo pabaigos, ir jas įgyvendina Susitariančiosios Šalies, kurioje tokios apsaugos reikalaujama, įstatymais įgalioti asmenys ar institucijos. Tačiau tos Susitariančiosios Šalys, kurių įstatymai šios Sutarties ratifikavimo ar prisijungimo prie jos metu nenumato visų šio straipsnio 1 dalyje išvardytų teisių apsaugos atlikėjui mirus, gali numatyti, kad kai kurios iš šių teisių jam mirus nustoja galioti.

3. Šiame straipsnyje numatytų teisių apsaugą užtikrinančius teisės gynybos būdus reguliuoja Susitariančiosios Šalies, kurioje reikalaujama tokios apsaugos, įstatymai.

6 straipsnis

Turtinės atlikėjų teisės į jų neįrašytus atlikimus

Atlikėjai turi išimtinę teisę leisti:

i) transliuoti ir viešai skelbti savo neįrašytus atlikimus, išskyrus tuos atvejus, kai atlikimas jau pats savaime yra radijo ar televizijos laida; ir

ii) įrašyti neįrašytus savo atlikimus.

7 straipsnis

Atgaminimo teisė

Atlikėjai turi išimtinę teisę leisti bet kokiu būdu ar forma tiesiogiai ar netiesiogiai atgaminti savo atlikimus, įrašytus į fonogramas.

8 straipsnis

Platinimo teisė

1. Atlikėjai turi išimtinę teisę leisti daryti savo atlikimų, įrašytų į fonogramas, originalus arba kitas jų kopijas viešai prieinamus, juos parduodant ar kitaip perduodant nuosavybėn.

2. Nė viena šios Sutarties nuostata neapriboja Susitariančiųjų Šalių laisvės prireikus nustatyti tokias sąlygas, kuriomis būtų taikomas šio straipsnio 1 dalyje numatytos teisės išsėmimas pirmą kartą pardavus ar kitaip perdavus nuosavybėn atlikimo originalą ar jo kopijas atlikėjui leidus.

9 straipsnis

Nuomos teisė

1. Atlikėjai, vadovaudamiesi Susitariančiųjų Šalių nacionaliniais įstatymais, turi išimtinę teisę leisti komerciniais pagrindais viešai nuomoti jų atlikimų, įrašytų į fonogramas, originalus ar jų kopijas net ir po to, kai juos pateikė platinimui pats atlikėjas ar tai buvo padaryta jo leidimu.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, Susitariančioji Šalis, kurioje 1994 m. balandžio 15 d. galiojo ir kurioje tebegalioja tokia sistema, pagal kurią atlikėjams už jų atlikimų, įrašytų į fonogramas, kopijų nuomą mokamas teisingas atlyginimas, gali ir toliau taikyti šią sistemą, jei fonogramų nuoma komerciniais pagrindais nedaro materialinės žalos išimtinei atlikėjų teisei į atgaminimą.

10 straipsnis

Teisė padaryti atlikimų įrašus prieinamus

Atlikėjai turi išimtinę teisę leisti padaryti viešai prieinamus jų atlikimus, įrašytus į fonogramas, perduodant juos laidais ar bevielio ryšio priemonėmis, kad visuomenės nariai galėtų juos pasiekti individualiai pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku.

III SKYRIUS

FONOGRAMŲ GAMINTOJŲ TEISĖS

11 straipsnis

Atgaminimo teisė

Fonogramų gamintojai turi išimtinę teisę leisti bet kokiu būdu ar forma tiesiogiai ar netiesiogiai atgaminti savo fonogramas.

12 straipsnis

Platinimo teisė

1. Fonogramų gamintojai turi išimtinę teisę leisti padaryti savo fonogramų originalus arba jų kopijas viešai prieinamus juos parduodant ar kitaip perduodant nuosavybėn.

2. Nė viena šios Sutarties nuostata neapriboja Susitariančiųjų Šalių laisvės prireikus nustatyti tokias sąlygas, kuriomis būtų taikomas šio straipsnio 1 dalyje numatytos teisės išsėmimas pirmą kartą pardavus ar kitaip perdavus nuosavybėn fonogramos originalą ar jo kopiją fonogramos gamintojui leidus.

13 straipsnis

Nuomos teisė

1. Fonogramų gamintojai turi išimtinę teisę leisti komerciniais pagrindais viešai nuomoti savo fonogramų originalus ar jų kopijas net ir po to, kai jas platinimui pateikė pats fonogramos gamintojas ar tai buvo padaryta jam leidus.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, Susitariančioji Šalis, kurioje 1994 m. balandžio 15 d. galiojo ir kurioje tebegalioja tokia sistema, pagal kurią fonogramų gamintojams už jų fonogramų kopijų nuomą mokamas teisingas atlyginimas, gali ir toliau taikyti šią sistemą, jei fonogramų nuoma komerciniais pagrindais nedaro materialinės žalos išimtinei fonogramų gamintojų teisei į atgaminimą.

14 straipsnis

Teisė padaryti fonogramas prieinamas

Fonogramų gamintojai turi išimtinę teisę leisti padaryti viešai prieinamas jų fonogramas, perduodant jas laidais ar bevielio ryšio priemonėmis, kad visuomenės nariai galėtų jas pasiekti individualiai pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku.

IV SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Teisė į atlyginimą už transliavimą ir viešą paskelbimą

1. Atlikėjai ir fonogramų gamintojai turi teisę į vienkartinį teisingą atlyginimą, kai komerciniais tikslais išleistos fonogramos tiesiogiai ar netiesiogiai transliuojamos ar kaip kitaip viešai skelbiamos.

2. Susitariančiosios Šalys savo nacionaliniuose įstatymuose gali nustatyti, kad atlikėjas ar fonogramos gamintojas arba jie abu vienkartinio teisingo atlyginimo turi reikalauti iš naudotojo. Susitariančiosios Šalys gali priimti nacionalinius įstatymus, nustatančius tokio vienkartinio teisingo atlyginimo paskirstymo tarp atlikėjų ir fonogramų gamintojų sąlygas, jeigu atlikėjas ir fonogramos gamintojas tarpusavyje nesusitaria.

3. Kiekviena Susitariančioji Šalis pranešimu, kuris deponuojamas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Generaliniam direktoriui, gali pareikšti, kad ji šio straipsnio 1 dalies nuostatas taikys tik tam tikriems naudojimo būdams arba kitaip apribos šių nuostatų taikymą, arba jų išvis netaikys.

4. Pagal šį straipsnį fonogramos, kurios laidais ar bevielio ryšio priemonėmis tampa viešai prieinamos tokiu būdu, kad visuomenės nariai gali jomis naudotis individualiai pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, yra pripažįstamos, kad yra išleistos komerciniais tikslais.

16 straipsnis

Apribojimai ir išimtys

1. Susitariančiosios Šalys savo nacionaliniuose įstatymuose atlikėjų ir fonogramų gamintojų apsaugai gali numatyti tokius pat apribojimus ir išimtis, kokius savo nacionaliniais įstatymais jos taiko literatūros ir meno kūrinių autorių teisių apsaugai.

2. Šioje Sutartyje numatytų teisių apribojimus ir išimtis Susitariančiosios Šalys nustato tik tam tikrais ypatingais atvejais, kurie neprieštarauja įprastiniam atlikimo ar fonogramos naudojimui ir nepagrįstai nepažeidžia teisėtų atlikėjo ir fonogramos gamintojo interesų.

17 straipsnis

Apsaugos terminas

1. Šia Sutartimi atlikėjams suteikiamos apsaugos terminas galioja ne mažiau kaip 50 metų, skaičiuojant nuo tų metų, kuriais atlikimas buvo įrašytas į fonogramą, pabaigos.

2. Šia Sutartimi fonogramų gamintojams suteikiamos apsaugos terminas galioja ne mažiau kaip 50 metų, skaičiuojant nuo tų metų, kuriais fonograma buvo išleista, pabaigos, o jeigu fonograma nebuvo išleista per 50 metų nuo fonogramos įrašymo, 50 metų, skaičiuojant nuo tų metų, kuriais buvo padarytas įrašas, pabaigos.

18 straipsnis

Įsipareigojimai, susiję su techninėmis apsaugos priemonėmis

Susitariančiosios Šalys numato tinkamą teisinę apsaugą ir veiksmingas teisines priemones, neleidžiančias pašalinti ar išvengti techninių apsaugos priemonių, kurias atlikėjai ar fonogramų gamintojai naudoja savo teisėms pagal šią Sutartį įgyvendinti ir kurios apriboja neteisėtus veiksmus – t. y., atlikimų ir fonogramų naudojimą be atlikėjų ir fonogramų gamintojų leidimo arba pažeidžiant įstatymą.

19 straipsnis

Įsipareigojimai, susiję su informacija apie teisių valdymą

1. Susitariančiosios Šalys numato tinkamas ir veiksmingas teisines priemones prieš kiekvieną asmenį, kuris sąmoningai atliko kurį nors iš toliau nurodytų veiksmų žinodamas arba, kalbant apie civilines priemones, turėdamas pagrindo žinoti, kad jo veiksmai sukels, leis padaryti, palengvins ar nuslėps kokios nors šioje Sutartyje numatytos teisės pažeidimą:

i) neturėdamas tam leidimo panaikina ar pakeičia kokią nors elektroninę informaciją apie teisių valdymą;

ii) be leidimo platina, platinimo tikslais importuoja, transliuoja, viešai skelbia ar padaro viešai prieinamus atlikimus, atlikimų įrašų ar fonogramų kopijas žinodamas, kad elektroninė informacija apie teisių valdymą be leidimo buvo panaikinta ar pakeista.

2. Šiame straipsnyje "informacija apie teisių valdymą" – tai informacija, identifikuojanti atlikėją, jo atlikimą, fonogramos gamintoją, fonogramą, kitą bet kokios teisės į atlikimą ar fonogramas turėtoją, taip pat informacija apie atlikimo ar fonogramos naudojimo sąlygas, įskaitant bet kokius skaičius ar kodus, suteikiančius tokią informaciją, kuri pažymėta įrašyto atlikimo ar fonogramos kopijose arba pateikiama atlikimo įrašo ar fonogramos viešo paskelbimo ar padarymo viešai prieinamais metu.

20 straipsnis

Formalumai

Naudojantis šioje Sutartyje numatytomis teisėmis ir jas įgyvendinant netaikomi jokie formalumai.

21 straipsnis

Išlygos

Taikant tik 15 straipsnio 3 dalyje numatytas nuostatas, šiai Sutarčiai nėra taikomos jokios išlygos.

22 straipsnis

Sutarties taikymas laiko atžvilgiu

1. Susitariančiosios Šalys taiko Berno konvencijos 18 straipsnio nuostatas, mutatis mutandis, šioje Sutartyje numatytoms atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisėms.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, Susitariančioji Šalis gali apriboti šios Sutarties 5 straipsnio taikymą, nustatydama, kad jis taikomas tik tiems atlikimams, kurie įvyko po šios Sutarties įsigaliojimo toje šalyje.

23 straipsnis

Teisių įgyvendinimo nuostatos

1. Šios Sutarties taikymui užtikrinti Susitariančiosios Šalys įsipareigoja priimti būtinas priemones, atitinkančias jų teisines sistemas.

2. Susitariančiosios Šalys užtikrina, kad pagal jų įstatymus būtų prieinamos teisių įgyvendinimo procedūros, kurios leistų imtis efektyvių veiksmų prieš bet kokį šioje Sutartyje numatytų teisių pažeidimą, įskaitant skubias pažeidimų prevencijos priemones ir priemones, kurios atgrasytų nuo tolesnių pažeidimų.

V SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24 straipsnis

Asamblėja

1. a) Susitariančiosios Šalys turi Asamblėją.

b) Kiekvienai Susitariančiajai Šaliai atstovauja vienas delegatas, kuris gali turėti savo pavaduotojų, patarėjų ir ekspertų.

c) Kiekvienos delegacijos išlaidas padengia delegaciją paskyrusi Susitariančioji šalis. Asamblėja gali prašyti Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos suteikti finansinę paramą toms Susitariančiosioms Šalims, kurios pagal Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos nusistovėjusią tvarką laikomos besivystančiomis šalimis arba yra pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalys, - tokiu būdu palengvinamas šių šalių delegacijų dalyvavimas.

2. a) Visus klausimus dėl šios Sutarties laikymosi, plėtojimo, taikymo ir veikimo sprendžia Asamblėja.

b) Atsižvelgdama į 26 straipsnio 2 dalį Asamblėja vykdo jai paskirtą funkciją dėl tam tikrų tarpvyriausybinių organizacijų galimybės tapti šios Sutarties šalimis.

c) Asamblėja priima sprendimą, kad būtų sušaukta bet kokia diplomatinė konferencija šiai Sutarčiai peržiūrėti ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Generaliniam direktoriui teikia būtinus nurodymus dėl tokios diplomatinės konferencijos rengimo.

3. a) Kiekviena Susitariančioji Šalis, kuri yra valstybė, turi po vieną balsą ir balsuoja tik savo vardu.

b) Bet kuri Susitariančioji Šalis, kuri yra tarpvyriausybinė organizacija, gali balsuoti vietoj savo valstybių narių ir turi tiek balsų, kiek jos valstybių narių yra prisijungusių prie šios Sutarties. Nė viena tokia tarpvyriausybinė organizacija negali balsuoti, jeigu kuri nors iš jos valstybių narių pasinaudoja savo balsavimo teise, ir atvirkščiai.

4. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Generalinio direktoriaus šaukimu kartą per dvejus metus Asamblėja susirenka į eilinę sesiją.

5. Asamblėja nustato savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant: neeilinių sesijų sušaukimo tvarką, kvorumo reikalavimus ir pagal šios Sutarties nuostatas - įvairiems sprendimams priimti būtiną balsų daugumą.

25 straipsnis

Tarptautinis biuras

Su šia Sutartimi susijusius administracinius uždavinius įgyvendina Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautinis biuras.

26 straipsnis

Tinkamumas tapti Sutarties šalimi

1. Bet kuri Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos valstybė narė gali tapti šios Sutarties šalimi.

2. Asamblėja gali nuspręsti leisti bet kokiai tarpvyriausybinei organizacijai tapti šios Sutarties šalimi, kai tokia organizacija viešai pareiškia, kad ji yra kompetentinga spręsti šioje Sutartyje numatytus klausimus ir kad tokiems klausimams spręsti ji turi savo teisės aktus, privalomus visoms valstybėms narėms, ir kad pagal vidaus procedūras ji yra tinkamai įgaliota tapti šios Sutarties šalimi.

3. Europos bendrija, paskelbusi šio straipsnio 2 dalyje nurodytą oficialų pareiškimą šią Sutartį priėmusioje Diplomatinėje konferencijoje gali tapti šios Sutarties šalimi.

27 straipsnis

Teisės ir įsipareigojimai pagal Sutartį

Kiekviena Susitariančioji Šalis naudojasi visomis šios Sutarties suteikiamomis teisėmis ir prisiima visus iš jos kylančius įsipareigojimus, jeigu kurios nors konkrečios šios Sutarties nuostatos nenumato kitaip.

28 straipsnis

Sutarties pasirašymas

Iki 1997 m. gruodžio 31 d. šią Sutartį gali pasirašyti bet kuri Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos valstybė narė ir Europos bendrija.

29 straipsnis

Sutarties įsigaliojimas

Ši Sutartis įsigalioja praėjus trims mėnesiams po to, kai valstybės Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Generaliniam direktoriui deponuoja 30 ratifikavimo dokumentų ar prisijungimo aktų.

30 straipsnis

Tapimo Sutarties šalimi įsigaliojimo data

Ši Sutartis tampa privaloma:

i) 30 valstybių, nurodytų 29 straipsnyje, - nuo šios Sutarties įsigaliojimo datos;

ii) bet kuriai kitai valstybei praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai ji Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Generaliniam direktoriui deponavo savo ratifikavimo dokumentą ar prisijungimo aktą;

iii) Europos bendrijai - praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai ji deponavo ratifikavimo dokumentą ar prisijungimo aktą, jei toks dokumentas ar aktas pagal 29 straipsnį buvo deponuotas po šios Sutarties įsigaliojimo, arba praėjus trims mėnesiams po šios Sutarties įsigaliojimo, jei toks dokumentas ar aktas buvo deponuotas iki šios Sutarties įsigaliojimo;

iv) bet kuriai kitai tarpvyriausybinei organizacijai, kuriai leidžiama tapti šios Sutarties šalimi, - praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai ji deponavo savo prisijungimo aktą.

31 straipsnis

Sutarties denonsavimas

Bet kuri Susitariančioji Šalis, pateikdama pranešimą Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Generaliniam direktoriui, gali denonsuoti šią Sutartį. Bet koks denonsavimas įsigalioja praėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kai Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Generalinis direktorius gauna tokį pranešimą.

32 straipsnis

Sutarties kalbos

1. Šios Sutarties originalas pasirašomas anglų, arabų, kinų, prancūzų, rusų ir ispanų kalbomis. Visi šiomis kalbomis parašyti tekstai yra autentiški.

2. Oficialų tekstą bet kuria kita šio straipsnio 1 dalyje nepaminėta kalba suinteresuotos šalies prašymu nustato Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Generalinis direktorius, pasitaręs su visomis suinteresuotomis šalimis. Šioje straipsnio dalyje "suinteresuota šalis" tai bet kuri Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos valstybė narė, su kurios oficialiąją kalba ar viena iš oficialiųjų kalbų šis prašymas yra susijęs, taip pat – Europos bendrija ir bet kuri kita tarpvyriausybinė organizacija, galinti tapti šios Sutarties šalimi, jei šis prašymas yra susijęs su viena iš jos oficialiųjų kalbų.

33 straipsnis

Depozitaras

Šios Sutarties depozitaras yra Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Generalinis direktorius.

--------------------------------------------------

Suderinti straipsnių paaiškinimai

Dėl 1 straipsnio 2 dalies

1 straipsnio 2 dalis yra suprantama kaip paaiškinanti santykį tarp suteiktų teisių į fonogramas pagal šią Sutartį ir autorių teisių į kūrinius, užfiksuotus fonogramose. Tais atvejais, kai reikalingas leidimas ir iš fonogramoje užfiksuoto kūrinio autoriaus, ir iš atlikėjo ar gamintojo, turinčio teises į fonogramą, būtinybė turėti autoriaus leidimą išlieka net ir tuo atveju, jei reikia atlikėjo ar gamintojo leidimo, ir atvirkščiai.

Be to, nė viena 1 straipsnio 2 dalies nuostata nėra laikoma trukdančia Susitariančiajai Šaliai papildomai numatyti atlikėjui ar fonogramų gamintojui išimtines teises be tų, kurias pagal šią Sutartį reikalaujama suteikti.

Dėl 2 straipsnio b punkto

2 straipsnio b punkte pateiktas fonogramos apibrėžimas nereiškia, kad teisės į fonogramas kaip nors paveikiamos jas užfiksuojant kinematografijos ar kitokio audiovizualinio kūrinio juostoje.

Dėl 2 straipsnio e punkto, 8, 9, 12 ir 13 straipsnių

Šiuose straipsniuose minimos sąvokos "kopijos" bei "originalai ir kopijos", pagal minėtus straipsnius jiems taikant platinimo teisę ir nuomos teisę išimtinai žymi užfiksuotas kopijas, kurias galima išleisti į apyvartą kaip materialius objektus.

Dėl 3 straipsnio 2 punkto

Taikant 3 straipsnio 2 dalį, įrašas reiškia užbaigtą pirminę garsajuostę.

Dėl 3 straipsnio

Romos konvencijos 5 straipsnio a punkte ir 16 straipsnio a punkto iv papunktyje daroma nuoroda į "kitos Susitariančiosios šalies nacionalinį subjektą", taikant minėtus straipsnius šiai Sutarčiai, tarpvyriausybinės organizacijos, esančios šios Sutarties Susitariančiąja Šalimi, atžvilgiu reiškia vienos iš šalių, esančių minėtos organizacijos nare, pilietį.

Dėl 7, 11 ir 16 straipsnių

7 ir 11 straipsniuose apibrėžta atgaminimo teisė ir pagal 16 straipsnį leidžiamos išimtys pilnai taikomos skaitmeninei aplinkai, ypač atlikimų ir fonogramų skaitmenine forma naudojimui. Saugomo atlikimo ar fonogramos skaitmenine forma laikymas elektroninėse laikmenose yra suprantamas kaip atgaminimas pagal minėtus straipsnius.

Dėl 15 straipsnio

15 straipsnis neturi būti suprantamas kaip galutinis sprendimas dėl transliavimo ir viešo paskelbimo teisių, kuriomis šiame skaitmeniniame amžiuje galėtų naudotis atlikėjai ir fonogramų gamintojai. Delegacijos neįstengė pasiekti savitarpio susitarimo dėl įvairių pasiūlymų, susijusių su tam tikromis aplinkybėmis suteiktina išimtine teise transliuoti ar viešai paskelbti kūrinį ir su teisėmis, suteiktinomis be galimybės daryti kokias nors išlygas, todėl šis klausimas bus sprendžiamas ateityje.

Dėl 15 straipsnio

15 straipsnis turi būti suprantamas kaip leidžiantis suteikti šiuo straipsniu numatytą teisę folkloro kūrinių atlikėjams ir fonogramų gamintojams, įrašantiems folkloro kūrinius, kai tokios fonogramos buvo išleistos nesiekiant pelno.

Dėl 16 straipsnio

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutarties 10 straipsnio suderintas išdėstymas (dėl apribojimų ir išimčių) su atitinkamais pakeitimais yra taikytinas ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos sutarties dėl atlikimų ir fonogramų 16 straipsniui (dėl apribojimų ir išimčių).

Dėl 19 straipsnio

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutarties 12 straipsnio suderintas išdėstymas (dėl įsipareigojimų, susijusių su informacija apie teisių valdymą) su atitinkamais pakeitimais yra taikytinas ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos sutarties dėl atlikimų ir fonogramų 19 straipsniui (dėl įsipareigojimų, susijusių su informacija apie teisių valdymą).

--------------------------------------------------

Top