Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998D0507(09)

1997 m. lapkričio 12 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 82/97, iš dalies keičiantis EEE susitarimo VI priedą (Socialinė apsauga)

OJ L 134, 7.5.1998, p. 11–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 100 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 100 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 056 P. 24 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2011; pakeitė 22011D0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/82(2)/oj

21998D0507(09)Oficialusis leidinys L 134 , 07/05/1998 p. 0011 - 0038


EEE jungtinio komiteto sprendimas

Nr. 82/97

1997 m. lapkričio 12 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo VI priedą (Socialinė apsauga)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą, patikslintą Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą, toliau — Susitarimas, ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi Susitarimo VI priedas buvo iš dalies pakeistas 1997 m. vasario 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 2/97 [1],

kadangi Akto dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų [2] I priedo IV skyriaus A dalimi padarytos 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje [3], 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72, nustatančio Reglamento (EEB) Nr. 1408/73 įgyvendinimo tvarką [4] ir tam tikrų Europos Bendrijų Administracinės komisijos dėl migruojančių darbuotojų socialinės apsaugos sprendimų adaptacijos turi būti įtrauktos į Susitarimą;

kadangi, siekiant aiškumo, būtina atnaujinti visą VI priedą; kadangi, siekiant to tikslo, į bendrą tekstą turėtų būti įtraukti ne tik tiek skirsniai, kurie iš dalies pakeičiami nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos, bet ir jau iš dalies pakeisti ir nepakeisti skirsniai;

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo VI priedo tekstas pakeičiamas prie šio sprendimo pridedamu tekstu.

2 straipsnis

Akto dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų I priedo IV skyriaus A dalimi padarytos Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 1408/71 ir Nr. 574/72 bei Europos Bendrijų Administracinės komisijos dėl migruojančių darbuotojų socialinės apsaugos sprendimų Nr. 117, Nr. 118, Nr. 135, Nr. 136 ir Nr. 150 adaptacijų islandų ir norvegų kalbomis tekstai, kurie pridedami prie šio sprendimo teksto atitinkamomis kalbomis, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 1997 m. lapkričio 13 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 1997 m. lapkričio 12 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

E. Bull

[1] OL L 85, 1997 3 27, p. 67.

[2] OL L 149, 1971 7 5, p. 2.

[3] OL L 74, 1972 3 27, p. 1.

[4] OL C 241, 1994 8 29, p. 21, kaip pritaikyta OL L 1, 1995 1 1, p. 1.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

SOCIALINĖ APSAUGA

ĮŽANGA

Kai šiame priede nurodytuose aktuose yra sąvokų arba nurodomos procedūros, kurios būdingos tik Bendrijos teisinei sistemai, pavyzdžiui:

- preambulės;

- Bendrijos aktų adresatai;

- nuorodos į EB teritorijas arba kalbas;

- nuorodos į EB valstybių narių teises ir pareigas, jų viešuosius subjektus, įmones arba asmenis vieni kitų atžvilgiu ir

- nuorodos į informavimo ir pranešimo procedūras;

taikomas 1 protokolas dėl horizontalių adaptacijų, išskyrus tuos atvejus, kai šiame priede numatyta kitaip.

SEKTORINĖS ADAPTACIJOS

I. Šiame priede ir nepaisant 1 protokolo nuostatų, toliau nurodytuose aktuose minima sąvoka "valstybė (-s) narė (-s)" — tai, be jų reikšmės atitinkamuose EB aktuose, yra Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

II. Taikant šiame priede nurodytų aktų nuostatas šio Susitarimo tikslais, Administracinei komisijai dėl migruojančių darbuotojų apsaugos prie EB Komisijos suteiktas teises ir pareigas bei Audito valdybai prie minėtos Administracinės komisijos suteiktas teises ir pareigas pagal šio Susitarimo VII dalį prisiima EEE jungtinis komitetas.

NURODYTI AKTAI

1. 371 R 1408: 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje,

atnaujintas:

- 383 R 2001: 1983 m. birželio 2 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2001/83 (OL L 230, 1983 8 22, p. 6),

ir su vėlesniais pakeitimais, padarytais:

- 385 R 1660: 1985 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1660/85 (OL L 160, 1985 6 20, p. 1),

- 385 R 1661: 1985 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1661/85 (OL L 160, 1985 6 20, p. 7),

- 1 85 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas į Europos Bendrijas (OL L 302, 1985 11 15, p. 170),

- 386 R 3811: 1986 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3811/86 (OL L 355, 1986 12 16, p. 5),

- 389 R 1305: 1989 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1305/89 (OL L 131, 1989 5 13, p. 1),

- 389 R 2332: 1989 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2332/89 (OL L 224, 1989 8 2, p. 1),

- 389 R 3427: 1989 m. spalio 30 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3427/89 (OL L 331, 1989 11 16, p. 1),

- 391 R 2195: 1991 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2195/91 (OL L 206, 1991 7 29, p. 2),

- 392 R 1247: 1992 m. balandžio 30 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1247/92 (OL L 136, 1992 5 19, p. 1),

- 392 R 1248: 1992 m. balandžio 30 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1248/92 (OL L 136, 1992 5 19, p. 7).

- 392 R 1249: 1992 m. balandžio 30 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1249/92 (OL L 136, 1992 5 19, p. 28).

- 393 R 1945: 1993 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1945/93 (OL L 181, 1993 7 23, p. 1)

- 1 94 N: Aktu dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL C 241, 1994 8 29, p. 21, kaip pritaikyta OL L 1, 1995 1 1, p. 1).

- 395 R 3095: 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3095/95 (OL L 335, 1995 12 30, p. 1).

- 395 R 3096: 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3096/95 (OL L 335, 1995 12 30, p. 10).

Šio reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a) netaikoma 1 straipsnio j punkto trečioji pastraipa;

b) senatvės išmokų ir maitintojo netekimo išmokų atžvilgiu 49 straipsnis galioja nuo 1994 m. sausio 1 d;

c) 88 straipsnyje žodžiai "Sutarties 106 straipsnio" pakeičiami į žodžius "EEE susitarimo 41 straipsnio";

d) netaikoma 94 straipsnio 9 dalis;

e) netaikomas 95b straipsnis;

f) netaikomas 96 straipsnis;

g) netaikomas 100 straipsnis;

h) I priedo I skyriuje pridedama:

"P. ISLANDIJA

Visi asmenys, kurie yra pagal darbo sutartį dirbantys asmenys arba savarankiškai dirbantys asmenys, kaip apibrėžta Socialinės apsaugos akto nuostatomis, susijusiomis su draudimo nuo sužalojimų darbe, yra laikomi pagal darbo sutartį dirbančiais asmenimis arba savarankiškai dirbančiais asmenimis, kaip apibrėžta reglamento 1 straipsnio a punkto ii papunktyje.

Q. LICHTENŠTEINAS

Netaikoma.

R. NORVEGIJA

Visi asmenys, kurie yra pagal darbo sutartį dirbantys asmenys arba savarankiškai dirbantys asmenys, kaip apibrėžta Nacionaliniame draudimo akte, yra laikomi pagal darbo sutartį dirbančiais asmenimis arba savarankiškai dirbančiais asmenimis, kaip apibrėžta reglamento 1 straipsnio a punkto ii papunktyje.";

i) I priedo II skyriuje pridedama:

"P. ISLANDIJA

Siekiant nustatyti teisę į išmokas natūra pagal Reglamento III antraštinės dalies 1 skyrių, "šeimos narys"; — tai sutuoktinis/sutuoktinė arba vaikas iki 25 metų.

Q. LICHTENŠTEINAS

Siekiant nustatyti teisę į išmokas natūra pagal Reglamento III antraštinės dalies 1 skyrių, "šeimos narys"; — tai sutuoktinis/sutuoktinė arba išlaikomas vaikas iki 25 metų.

R. NORVEGIJA

Siekiant nustatyti teisę į išmokas natūra pagal Reglamento III antraštinės dalies 1 skyrių, "šeimos narys"; — tai sutuoktinis/sutuoktinė arba vaikas iki 25 metų.";

j) II priedo I skyriuje pridedama:

"P. ISLANDIJA

Netaikoma.

Q. LICHTENŠTEINAS

Netaikoma.

R. NORVEGIJA

Netaikoma.";

k) II priedo II skyriuje pridedama:

"P. ISLANDIJA

Jokia.

Q. LICHTENŠTEINAS

Jokia.

R. NORVEGIJA

a) vienkartinės pašalpos gimus vaikui pagal Nacionalinį draudimo aktą;

b) vienkartinės įvaikinimo pašalpos pagal Nacionalinį draudimo aktą";

l) II priedo III skyriuje pridedama:

"P. ISLANDIJA

Jokia.

Q. LICHTENŠTEINAS

Jokia.

R. NORVEGIJA

Jokia.";

m) IIa priede pridedama:

"P. ISLANDIJA

Jokia.

Q. LICHTENŠTEINAS

a) Pašalpos našlėms/našliams (1981 m. lapkričio 25 d. įstatymas dėl pašalpų našlėms/našliams skyrimo).

b) Pašalpos akliesiems (1970 m. gruodžio 17 d. įstatymas dėl pašalpų akliesiems skyrimo).

c) Motinystės pašalpos (1981 m. lapkričio 25 d. įstatymas dėl motinystės pašalpų skyrimo).

d) Papildomos senatvės, maitintojo netekimo ir invalidumo draudimo išmokos (1965 m. gruodžio 10 d. įstatymas dėl papildomų senatvės, maitintojo netekimo ir invalidumo draudimo išmokų, peržiūrėtas 1992 m. lapkričio 12 d.).

e) Bejėgiškumo pašalpa (1965 m. gruodžio 10 d. įstatymas dėl papildomų senatvės, maitintojo netekimo ir invalidumo draudimo išmokų, peržiūrėtas 1992 m. lapkričio 12 d.).

R. NORVEGIJA

a) Bazinė išmoka ir priežiūros išmoka pagal 1966 m. birželio 17 d. Nacionalinio draudimo akto Nr. 12 8-2 straipsnį, skirtos padengti papildomas išlaidas arba išlaidas, susijusias su specialaus dėmesio, slaugos arba namų ruošos poreikiu dėl negalios, išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas gauna senatvės, negalios arba maitintojo netekimo pensijas pagal Nacionalinę draudimo sistemą.

b) Garantuota minimali papildoma pensija asmenims, kurie gimė su negalia arba tapo neįgaliais ankstyvame amžiuje, pagal 1966 m. birželio 17 d. Nacionalinio draudimo akto Nr. 12 7-3 ir 8-4 straipsnius.

c) Pašalpa vaikui išlaikyti ir našlio/našlės išmoka mokymui pagal 1996 m. birželio 17 d. Nacionalinio draudimo akto Nr. 12 10-2 ir 10-3 straipsnius.";

n) III priedo A dalyje pridedama:

"106. ISLANDIJA — BELGIJA

Nėra konvencijos.

107. ISLANDIJA — DANIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 10 straipsnis.

108. ISLANDIJA — VOKIETIJA

Nėra konvencijos.

109. ISLANDIJA — ISPANIJA

Nėra konvencijos.

110. ISLANDIJA — PRANCŪZIJA

Nėra konvencijos.

111. ISLANDIJA — GRAIKIJA

Nėra konvencijos.

112. ISLANDIJA — AIRIJA

Nėra konvencijos.

113. ISLANDIJA — ITALIJA

Nėra konvencijos.

114. ISLANDIJA — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

115. ISLANDIJA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

116. ISLANDIJA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

117. ISLANDIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

118. ISLANDIJA — SUOMIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 10 straipsnis.

119. ISLANDIJA — ŠVEDIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 10 straipsnis.

120. ISLANDIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia.

121. ISLANDIJA — LICHTENŠTEINAS

Nėra konvencijos.

122. ISLANDIJA — NORVEGIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 10 straipsnis.

123. LICHTENŠTEINAS — BELGIJA

Nėra konvencijos.

124. LICHTENŠTEINAS — DANIJA

Nėra konvencijos.

125. LICHTENŠTEINAS — VOKIETIJA

1977 m. balandžio 7 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos su pakeitimais, padarytais 1989 m. rugpjūčio 11 d. Papildančia konvencija Nr. 1, 4 straipsnio 2 dalis dėl piniginių išmokų trečiojoje valstybėje gyvenantiems asmenims išmokėjimo.

126. LICHTENŠTEINAS — ISPANIJA

Nėra konvencijos.

127. LICHTENŠTEINAS — PRANCŪZIJA

Nėra konvencijos.

128. LICHTENŠTEINAS — GRAIKIJA

Nėra konvencijos.

129. LICHTENŠTEINAS — AIRIJA

Nėra konvencijos.

130. LICHTENŠTEINAS — ITALIJA

1976 m. lapkričio 11 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 5 straipsnio antrasis sakinys dėl piniginių išmokų trečiojoje valstybėje gyvenantiems asmenims išmokėjimo.

131. LICHTENŠTEINAS — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

132. LICHTENŠTEINAS — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

133. LICHTENŠTEINAS — AUSTRIJA

1968 m. rugsėjo 26 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos su pakeitimais, padarytais 1977 m. gegužės 16 d. papildančia konvencija Nr. 1 ir 1987 m. spalio 22 d. Papildančia konvencija Nr. 2, 4 straipsnis dėl piniginių išmokų trečiojoje valstybėje gyvenantiems asmenims išmokėjimo.

134. LICHTENŠTEINAS — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

135. LICHTENŠTEINAS — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

136. LICHTENŠTEINAS — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

137. LICHTENŠTEINAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nėra konvencijos.

138. LICHTENŠTEINAS — NORVEGIJA

Nėra konvencijos.

139. NORVEGIJA — BELGIJA

Nėra konvencijos.

140. NORVEGIJA — DANIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 10 straipsnis.

141. NORVEGIJA — VOKIETIJA

Nėra konvencijos.

142. NORVEGIJA — ISPANIJA

Nėra konvencijos.

143. NORVEGIJA — PRANCŪZIJA

Jokia.

144. NORVEGIJA — GRAIKIJA

1980 m. birželio 12 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 16 straipsnio 5 dalis.

145. NORVEGIJA — AIRIJA

Nėra konvencijos.

146. NORVEGIJA — ITALIJA

Jokia.

147. NORVEGIJA — LIUKSEMBURGAS

Jokia.

148. NORVEGIJA — NYDERLANDAI

1989 m. balandžio 13 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 5 straipsnio 2 dalis.

149. NORVEGIJA — AUSTRIJA

a) 1985 m. rugpjūčio 27 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 5 straipsnio 2 dalis.

b) Minėtos konvencijos 4 straipsnis dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje.

c) Minėtos konvencijos baigiamojo protokolo II punktas dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje.

150. NORVEGIJA — PORTUGALIJA

1980 m. birželio 5 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 6 straipsnis.

151. NORVEGIJA — SUOMIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 10 straipsnis.

152. NORVEGIJA — ŠVEDIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 10 straipsnis.

153. NORVEGIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia.";

o) III priedo B dalyje pridedama:

"106. ISLANDIJA — BELGIJA

Nėra konvencijos.

107. ISLANDIJA — DANIJA

Jokia.

108. ISLANDIJA — VOKIETIJA

Nėra konvencijos.

109. ISLANDIJA — ISPANIJA

Nėra konvencijos.

110. ISLANDIJA — PRANCŪZIJA

Nėra konvencijos.

111. ISLANDIJA — GRAIKIJA

Nėra konvencijos.

112. ISLANDIJA — AIRIJA

Nėra konvencijos.

113. ISLANDIJA — ITALIJA

Nėra konvencijos.

114. ISLANDIJA — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

115. ISLANDIJA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

116. ISLANDIJA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

117. ISLANDIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

118. ISLANDIJA — SUOMIJA

Jokia.

119. ISLANDIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

120. ISLANDIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia.

121. ISLANDIJA — LICHTENŠTEINAS

Nėra konvencijos.

122. ISLANDIJA — NORVEGIJA

Jokia.

123. LICHTENŠTEINAS — BELGIJA

Nėra konvencijos.

124. LICHTENŠTEINAS — DANIJA

Nėra konvencijos.

125. LICHTENŠTEINAS — VOKIETIJA

1977 m. balandžio 7 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos su pakeitimais, padarytais 1989 m. rugpjūčio 11 d. Papildančia konvencija Nr. 1, 4 straipsnio 2 dalis dėl piniginių išmokų trečiojoje valstybėje gyvenantiems asmenims išmokėjimo.

126. LICHTENŠTEINAS — ISPANIJA

Nėra konvencijos.

127. LICHTENŠTEINAS — PRANCŪZIJA

Nėra konvencijos.

128. LICHTENŠTEINAS — GRAIKIJA

Nėra konvencijos.

129. LICHTENŠTEINAS — AIRIJA

Nėra konvencijos.

130. LICHTENŠTEINAS — ITALIJA

1976 m. lapkričio 11 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 5 straipsnio antrasis sakinys dėl piniginių išmokų trečiojoje valstybėje gyvenantiems asmenims išmokėjimo.

131. LICHTENŠTEINAS — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

132. LICHTENŠTEINAS — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

133. LICHTENŠTEINAS — AUSTRIJA

1968 m. rugsėjo 26 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos su pakeitimais, padarytais 1977 m. gegužės 16 d. papildančia konvencija Nr. 1 ir 1987 m. spalio 22 d. Papildančia konvencija Nr. 2, 4 straipsnis dėl piniginių išmokų trečiojoje valstybėje gyvenantiems asmenims išmokėjimo.

134. LICHTENŠTEINAS — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

135. LICHTENŠTEINAS — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

136. LICHTENŠTEINAS — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

137. LICHTENŠTEINAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nėra konvencijos.

138. LICHTENŠTEINAS — NORVEGIJA

Nėra konvencijos.

139. NORVEGIJA — BELGIJA

Nėra konvencijos.

140. NORVEGIJA — DANIJA

Jokia.

141. NORVEGIJA — VOKIETIJA

Nėra konvencijos.

142. NORVEGIJA — ISPANIJA

Nėra konvencijos.

143. NORVEGIJA — PRANCŪZIJA

Jokia.

144. NORVEGIJA — GRAIKIJA

Jokia.

145. NORVEGIJA — AIRIJA

Nėra konvencijos.

146. NORVEGIJA — ITALIJA

Jokia.

147. NORVEGIJA — LIUKSEMBURGAS

Jokia.

148. NORVEGIJA — NYDERLANDAI

1989 m. balandžio 13 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 5 straipsnio 2 dalis.

149. NORVEGIJA — AUSTRIJA

a) 1985 m. rugpjūčio 27 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 5 straipsnio 2 dalis.

b) Minėtos konvencijos 4 straipsnis dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje.

c) Minėtos konvencijos baigiamojo protokolo II punktas dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje.

150. NORVEGIJA — PORTUGALIJA

Jokia.

151. NORVEGIJA — SUOMIJA

Jokia.

152. NORVEGIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

153. NORVEGIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia.";

p) IV priedo tekste su antrašte A pridedama:

"P. ISLANDIJA

Jokia.

Q. LICHTENŠTEINAS

Jokia.

R. NORVEGIJA

Jokia.";

q) IV priedo tekste su antrašte B pridedama:

"P. ISLANDIJA

Jokia.

Q. LICHTENŠTEINAS

Jokia.

R. NORVEGIJA

Jokia.";

r) IV priedo tekste su antrašte C pridedama:

"P. ISLANDIJA

Visos paraiškos senatvės bazinėms ir papildomoms pensijoms gauti.

Q. LICHTENŠTEINAS

Visos paraiškos įprastinėms senatvės, maitintojo netekimo ir invalidumo draudimo pensijoms, taip pat senatvės, maitintojo netekimo ir invalidumo pensijoms pagal profesinę sistemą gauti, jeigu atitinkamo pensijų fondo nuostatai nenumato nuostatų dėl sumažinimo.

R. NORVEGIJA

Visos paraiškos senatvės pensijoms, išskyrus IV priedo D dalyje nurodytas pensijas, gauti.";

s) IV priedo tekste su antrašte D 2 pridedama:

"g) Norvegijos invalidumo pensija, taip pat pastarąją pakeitus senatvės pensija, kai yra pasiekiamas pensinis amžius, ir visos pensijos (maitintojo netekimo ir senatvės pensijos), grindžiamos mirusio asmens pajamomis iš pensijų.";

t) VI priede pridedama:

"P. ISLANDIJA

Kai darbas pagal darbo sutartį arba savarankiška veikla Islandijoje buvo nutraukta ir draudiminis įvykis įvyksta dirbant pagal darbo sutartį arba užsiimant savarankiška veikla kitoje valstybėje, kuriai taikomas šis reglamentas, ir kai invalidumo pensija pagal Islandijos socialinės apsaugos ir papildomų pensijų sistemas nebeapima laikotarpio tarp draudiminio įvykio ir įprastinio pensinio amžiaus (ateities įvykis), nustatant ateities laikotarpių reikalavimą atsižvelgiama į draudimo laikotarpius pagal kitos valstybės, kuriai taikomas šis reglamentas, teisės aktus, tuos laikotarpius prilyginant draudimo laikotarpiams Islandijoje.

Q. LICHTENŠTEINAS

1. Visi pagal darbo sutartį dirbantys asmenys arba savarankiškai dirbantys asmenys, kuriems nebetaikomi Lichtenšteino teisės aktai dėl invalidumo draudimo, reglamento III antraštinės dalies 3 skyriaus tikslais laikomi apdraustaisias šios rūšies draudimu įprastinių invalidumo pensijų suteikimui, jeigu:

a) dieną, kai materializuojasi draudimo rizika pagal Lichtenšteino teisės aktų dėl invalidumo draudimo nuostatas,

i) jie turi naudos iš reabilitacijos priemonių, numatytų pagal Lichtenšteino invalidumo draudimą; arba

ii) jie yra apdrausti kitos valstybės, kuriai taikomas šis reglamentas, senatvės, maitintojo netekimo ar invalidumo draudimu; arba

iii) jie gali reikalauti pensijų pagal kitos valstybės, kuriai taikomas šis reglamentas, invalidumo arba senatvės draudimą, jeigu jie tokias pensijas gauna; arba

iv) jie yra nedarbingi pagal kitos valstybės, kuriai taikomas šis reglamentas, teisės aktus ir gali reikalauti išmokų pagal tos valstybės ligos draudimą arba draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, arba jeigu tokias išmokas jie gauna; arba

v) dėl nedarbo jie gali reikalauti piniginių išmokų pagal kitos valstybės, kuriai taikomas šis reglamentas, draudimą nuo nedarbo arba jeigu tokias išmokas jie gauna;

b) arba jeigu Lichtenšteine jie yra dirbę pasienio darbuotojais ir per tris mėnesius anksčiau, negu materializuojasi rizika pagal Lichtenšteino teisės aktus, jie mokėjo įmokas pagal minėtus teisės aktus ne mažiau kaip dvylika mėnesių; arba

c) jie atsisakė darbo pagal darbo sutartį arba savarankiškos veiklos Lichtenšteine dėl nelaimingo atsitikimo arba ligos tol, kol jie pasilieka Lichtenšteine; jie privalo mokėti įmokas tokiu pačiu pagrindu, kaip ir asmenys, neužsiimantys pelninga veikla.

2. Nepaisant reglamento 10 straipsnio 2 dalies nuostatų, teisėta išmoka ("Freizügigkeitsleistung";) pagal 1987 m. spalio 20 d. įstatymą dėl profesinių išmokų bus mokama grynaisiais pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbantiems asmenims, kuriems Lichtenšteino teisės aktai nebetaikomi pagal reglamento II antraštinės dalies nuostatas, jeigu minėti asmenys galutinai išvyksta iš Lichtenšteino arba Šveicarijos ekonominės zonos iki 1998 m. sausio 1 d. ir reikalauja išmokėti piniginę išmoką iki 1998 m. sausio 1 d.

R. NORVEGIJA

1. Norvegijos teisės aktų, numatančių draudimo laikotarpio, kuris būtinas visai papildomai pensijai iki 1937 m. gimusiems asmenims gauti, pereinamojo laikotarpio nuostatos taikomos asmenims, kuriems taikomas reglamentas, jeigu jie gyveno Norvegijoje arba užsėmė pelninga veikla kaip pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbantys asmenys Norvegijoje tiek metų, kiek reikia po jų šešioliktojo gimtadienio ir iki 1967 m. sausio 1 d. Šis reikalavimas yra vieneri metai, skaičiuojant už kiekvienus metus, jei asmuo gimė iki 1937 m.

2. Pagal Nacionalinį draudimo aktą apdraustiems asmenims, kurie užsiima apdraustų senų žmonių, kuriems reikalinga priežiūra, neįgalių arba sergančių asmenų rūpyba, nustatytomis sąlygomis bus skaičiuojami pensijų taškai už minėtus laikotarpius. Taip pat ir asmenims, kurie rūpinasi mažais vaikais skaičiuojami pensijų taškai kol jie yra kitoje nei Norvegija valstybėje, kuriai taikomas reglamentas, jeigu susiję asmenys yra motinystės ar tėvystės atostogose pagal Norvegijos darbo teisę.

3. Jeigu Norvegijos maitintojo netekimo arba invalidumo pensija yra mokėtinos pagal reglamentą, skaičiuojant pagal 46 straipsnio 2 dalį ir taikant 45 straipsnį, Nacionalinio draudimo akto, pagal kurį pensiją galima skirti, darant bendrojo reikalavimo būti apdraustam pagal Nacionalinį draudimo aktą paskutiniuosius 12 mėnesių iki draudiminio įvykio išimtį, 8-1 straipsnio 3 skirsnis, 10-1 straipsnio 3 skirsnis ir 10-11 straipsnio 3 skirsnis netaikomi.";

u) VII priede pridedama:

"13. Jei Islandijoje gyvenantis asmuo yra savarankiškai dirbantis asmuo Islandijoje ir pelningai pagal darbo sutartį dirbantis asmuo kitoje valstybėje, kuriai taikomas šis reglamentas.

14. Jei asmuo yra savarankiškai dirbantis asmuo Lichtenšteine ir pelningai pagal darbo sutartį dirbantis asmuo kitoje valstybėje, kuriai taikomas šis reglamentas.

15. Jei Norvegijoje gyvenantis asmuo yra savarankiškai dirbantis asmuo Norvegijoje ir pelningai pagal darbo sutartį dirbantis asmuo kitoje valstybėje, kuriai taikomas šis reglamentas."

2. 372 R 0574: 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką,

atnaujintas:

- 383 R 2001: 1983 m. birželio 2 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2001/83 (OL L 230, 1983 8 22, p. 6),

ir su vėlesniais pakeitimais, padarytais:

- 385 R 1660: 1985 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1660/85 (OL L 160, 1985 6 20, p. 1),

- 385 R 1661: 1985 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1661/85 (OL L 160, 1985 6 20, p. 7),

- 1 85 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas į Europos Bendrijas (OL L 302, 1985 11 15, p. 188),

- 386 R 513: 1986 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 513/86 (OL L 51, 1986 2 28, p. 44),

- 386 R 3811: 1986 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3811/86 (OL L 355, 1986 12 16, p. 5),

- 389 R 1305: 1989 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1305/89 (OL L 131, 1989 5 13, p. 1),

- 389 R 2332: 1989 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2332/89 (OL L 224, 1989 8 2, p. 1),

- 389 R 3427: 1989 m. spalio 30 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3427/89 (OL L 331, 1989 11 16, p. 1),

- 391 R 2195: 1991 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2195/91 (OL L 206, 1991 7 29, p. 2),

- 392 R 1248: 1992 m. balandžio 30 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1248/92 (OL L 136, 1992 5 19, p. 7).

- 392 R 1249: 1992 m. balandžio 30 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1249/92 (OL L 136, 1992 5 19, p. 28),

- 393 R 1945: 1993 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1945/93 (OL L 181, 1993 7 23, p. 1),

- 1 94 N:Aktu dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL C 241, 1994 8 29, p. 21, kaip pritaikyta OL L 1, 1995 1 1, p. 1).

- 395 R 3095: 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3095/95 (OL L 335, 1995 12 30, p. 1).

- 395 R 3096: 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3096/95 (OL L 335, 1995 12 30, p. 10).

Šio reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a) I priede pridedama:

"P. ISLANDIJA

1. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra (Sveikatos ir socialinės apsaugos ministras), Reykjavík

2. Félagsmálaráðherra (Socialinių reikalų ministras), Reykjavík

3. Fjármálaráðherra (Finansų ministras), Reykjavík

Q. LICHTENŠTEINAS

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Lichtenšteino kunigaikštystės Vyriausybė), Vaduz

R. NORVEGIJA

1. Sosial- og helsedepartementet (Sveikatos ir socialinių reikalų ministerija), Oslo

2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (Vietinės valdžios ir darbo ministerija), Oslo

3. Barne- og familiedepartementet (Vaikų ir šeimos reikalų ministerija), Oslo

4. Justisdepartementet (Teisingumo ministerija), Oslo

5. Utenriksdepartementet (Užsienio reikalų ministerija), Oslo.";

b) 2 priede pridedama:

"P. ISLANDIJA

1. Visiems draudiminiams įvykiams, išskyrus bedarbio išmokas ir išmokas šeimai:

Tryggingastofnun ríkisins (Valstybinis socialinės apsaugos institutas), Reykjavík

2. Bedarbio išmokoms:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Draudimo nuo nedarbo fondas), Reykjavík

3. Išmokoms šeimai:

a) Išmokos šeimai, išskyrus išmokas vaikams ir papildomas išmokas vaikams:

Tryggingastofnun ríkisins (Valstybinis socialinės apsaugos institutas), Reykjavík

b) Išmokos vaikams ir papildomos išmokos vaikams:

Ríkisskattstjóri (Vidaus pajamų direktorius), Reykjavík

Q. LICHTENŠTEINAS

1. Ligos ir motinystės išmokos:

- Pripažintas ligų draudimo fondas, kuriame konkretus asmuo yra apdraustas; arba

- Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio įstaiga)

2. Invalidumo išmokos:

a) Invalidumo draudimas:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Lichtenšteino invalidumo draudimas)

b) Profesinių pensijų sistema:

pensijų fondas, kurio narys yra paskutinis darbdavys

3. Senatvės pensija ir išmoka mirties atveju

a) Senatvės ir maitintojo netekimo draudimas:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Lichtenšteino senatvės ir maitintojo netekimo draudimas)

b) Profesinių pensijų sistema:

pensijų fondas, kurio narys yra paskutinis darbdavys

4. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

- draudimo nuo nelaimingų atsitikimų fondas, kuriame konkretus asmuo yra apdraustas; arba

- Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio įstaiga)

5. Nedarbas:

Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio įstaiga)

6. Išmokos šeimai:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Lichtenšteino kompensacijų šeimoms fondas)

R. NORVEGIJA

1. Bedarbio pašalpos

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Darbo direktoratas, Oslas, regioninės darbo tarnybos ir vietos darbo tarnybos gyvenamojoje vietoje ar buvimo vietoje)

2. Visos kitos išmokos pagal Norvegijos nacionalinį draudimo aktą:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Socialinės apsaugos užsienyje nacionalinė draudimo įstaiga), Oslo

3. Išmokos šeimai:

Rikstrygdeverket (Nacionalinė draudimo administracija), Oslo in Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Socialinės apsaugos užsienyje nacionalinė draudimo įstaiga), Oslo

4. Jūrininkų pensijų draudimo sistema:

- Pensjonstrygden for sjømenn (Jūrininkų pensijų draudimas), Oslo

5. 1989 m. birželio 16 d. Aktas dėl draudimo nuo gamybinių traumų (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring)

Darbdavį apdraudęs draudikas. Jei neapdraustas; Yrkesskadeforsikringsforeningen (Draudimo nuo gamybinių traumų asociacija), Oslo

6. Teisės į socialinę apsaugą garantijų sistema pagal 1975 m. gegužės 30 d. Jūrininkų akto 32 skirsnį (sjømannsloven av 30. mai 1975)

Darbdavį apdraudęs draudikas.";

c) 3 priedo pabaigoje įrašoma ši pastraipa:

"P. ISLANDIJA

1. Liga, motinystė, invalidumas, senatvė, mirtis, nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

Tryggingastofnun ríkisins (Valstybinis socialinės apsaugos institutas), Reykjavík

2. Bedarbio pašalpos

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Draudimo nuo nedarbo fondas), Reykjavík

3. Išmokos šeimai:

a) Išmokos šeimai, išskyrus išmokas vaikams ir papildomas išmokas vaikams:

Tryggingastofnun ríkisins (Valstybinis socialinės apsaugos institutas), Reykjavík

b) Išmokos vaikams ir papildomos išmokos vaikams:

Ríkisskattstjóri (Vidaus pajamų direktorius), Reykjavík

Q. LICHTENŠTEINAS

1. Liga, motinystė, nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos, nedarbas

Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio įstaiga)

2. Senatvė ir mirtis

a) Senatvės ir maitintojo netekimo draudimas:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Lichtenšteino senatvės ir maitintojo netekimo draudimas)

b) Profesinių pensijų sistema:

Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio įstaiga)

3. Invalidumas

a) Invalidumo draudimas:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Lichtenšteino invalidumo draudimas)

b) Profesinių pensijų sistema:

Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio įstaiga)

4. Išmokos šeimai:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Lichtenšteino kompensacijų šeimoms fondas)

R. NORVEGIJA

1. De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (gyvenamosios vietos arba buvimo vietos vietinės darbo ir draudimo tarnybos)

2. 1989 m. birželio 16 d. Aktas dėl draudimo nuo gamybinių traumų (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring)

Darbdavį apdraudęs draudikas. Jei neapdraustas: Yrkesskadeforsikringsforeningen (Draudimo nuo gamybinių traumų asociacija), Oslo

3. Teisės į socialinę apsaugą garantijų sistema pagal 1975 m. gegužės 30 d. Jūrininkų akto 32 skirsnį (sjømannsloven av 30. mai 1975)

Darbuotojai gali susisiekti su darbdaviu tarnybos vietoje, pvz. laive. Darbuotojas privalo susisiekti su darbdavį apdraudusiu draudiku iš gyvenamosios ar buvimo vietos.";

d) 4 priedo tekste su antrašte

"K. AUSTRIJA"

2 dalies pabaigoje įtraukiama:

"c) Tvarkant reikalus su Lictenšteinu:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Regioninė darbo rinkos tarnybos įstaiga Vorarlberg), Bregenz";

e) 4 priedo tekste su antrašte

"K. AUSTRIJA"

3 dalies b punkto pabaigoje įtraukiama:

"iii) ryšiai su Lichtenšteinu:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Regioninė darbo rinkos tarnybos įstaiga Vorarlberg), Bregenz";

f) 4 priede pridedama:

"P. ISLANDIJA

1. Liga, motinystė, invalidumas, senatvė, mirtis, nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

Tryggingastofnun ríkisins (Valstybinis socialinės apsaugos institutas), Reykjavík

2. Bedarbio pašalpos

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Draudimo nuo nedarbo fondas), Reykjavík

3. Išmokos šeimai:

a) Išmokos šeimai, išskyrus išmokas vaikams ir papildomas išmokas vaikams:

Tryggingastofnun ríkisins (Valstybinis socialinės apsaugos institutas), Reykjavík

b) Išmokos vaikams ir papildomos išmokos vaikams:

Ríkisskattstjóri (Vidaus pajamų direktorius), Reykjavík

Q. LICHTENŠTEINAS

1. Liga, motinystė, nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos, nedarbas

Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio tarnyba)

2. Senatvė ir mirtis

a) Senatvės ir maitintojo netekimo draudimas:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Lichtenšteino senatvės ir maitintojo netekimo draudimas)

b) Profesinių pensijų sistema:

Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio tarnyba)

3. Invalidumas

a) Invalidumo draudimas:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Lichtenšteino invalidumo draudimas)

b) Profesinių pensijų sistema:

Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio įstaiga)

4. Išmokos šeimai:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Lichtenšteino kompensacijų šeimoms fondas)

R. NORVEGIJA

1. Bedarbio pašalpos

Arbeidsdirektoratet (Darbo direktoratas), Oslo

2. Visais kitais atvejais:

Rikstrygdeverket (Nacionalinė draudimo administracija), Oslo.";

g) 5 priede pridedama:

"106. ISLANDIJA — BELGIJA

Netaikoma.

107. ISLANDIJA — DANIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 23 straipsnis: Susitarimas dėl abipusio grąžinamųjų išmokų atsisakymo pagal reglamento 36 straipsnio 3 dalį, 63 straipsnio 3 dalį ir 70 straipsnio 3 dalį (išmokų natūra dėl ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei bedarbio išmokų išlaidos) ir pagal įgyvendinimo reglamento 105 straipsnio 2 dalį (administracinio patikrinimo ir medicininio patikrinimo išlaidos).

108. ISLANDIJA — VOKIETIJA

Netaikoma.

109. ISLANDIJA — ISPANIJA

Netaikoma.

110. ISLANDIJA — PRANCŪZIJA

Netaikoma.

111. ISLANDIJA — GRAIKIJA

Netaikoma.

112. ISLANDIJA — AIRIJA

Netaikoma.

113. ISLANDIJA — ITALIJA

Netaikoma.

114. ISLANDIJA — LIUKSEMBURGAS

Jokia.

115. ISLANDIJA — NYDERLANDAI

Pasikeitimas 1995 m. balandžio 25 ir gegužės 26 d. laiškais dėl reglamento 36 straipsnio 3 dalies ir 63 straipsnio 3 dalies ryšium su išmokų natūra dėl ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išlaidų apmokėjimo atsisakymo, kaip nustatyta Reglamento 1408/71 III antraštinės dalies 1 ir 4 skyriuose, išskyrus 22 straipsnio 1 dalies c punktą ir 55 straipsnio 1 dalies c punktą.

116. ISLANDIJA — AUSTRIJA

1995 m. birželio 21 d. susitarimas dėl išlaidų socialinės apsaugos srityje padengimo.

117. ISLANDIJA — PORTUGALIJA

Netaikoma.

118. ISLANDIJA — SUOMIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 23 straipsnis: Susitarimas dėl abipusio grąžinamųjų išmokų atsisakymo pagal reglamento 36 straipsnio 3 dalį, 63 straipsnio 3 dalį ir 70 straipsnio 3 dalį (išmokų natūra dėl ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei bedarbio išmokų išlaidos) ir pagal pastarąjį įgyvendinimo reglamento 105 straipsnio 2 dalį (administracinio patikrinimo ir medicininio patikrinimo išlaidos).

119. ISLANDIJA — ŠVEDIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 23 straipsnis: Susitarimas dėl abipusio grąžinamųjų išmokų atsisakymo pagal reglamento 36 straipsnio 3 dalį, 63 straipsnio 3 dalį ir 70 straipsnio 3 dalį (išmokų natūra dėl ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei bedarbio išmokų išlaidos) ir pagal pastarąjį įgyvendinimo reglamento 105 straipsnio 2 dalį (administracinio patikrinimo ir medicininio patikrinimo išlaidos).

120. ISLANDIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia.

121. ISLANDIJA — LICHTENŠTEINAS

Netaikoma.

122. ISLANDIJA — NORVEGIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 23 straipsnis: Susitarimas dėl abipusio grąžinamųjų išmokų atsisakymo pagal reglamento 36 straipsnio 3 dalį, 63 straipsnio 3 dalį ir 70 straipsnio 3 dalį (išmokų natūra dėl ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei bedarbio išmokų išlaidos) ir pagal įgyvendinimo reglamento 105 straipsnio 2 dalį (administracinio patikrinimo ir medicininio patikrinimo išlaidos).

123. LICHTENŠTEINAS — BELGIJA

Netaikoma.

124. LICHTENŠTEINAS — DANIJA

Netaikoma.

125. LICHTENŠTEINAS — VOKIETIJA

Jokia.

126. LICHTENŠTEINAS — ISPANIJA

Netaikoma.

127. LICHTENŠTEINAS — PRANCŪZIJA

Netaikoma.

128. LICHTENŠTEINAS — GRAIKIJA

Netaikoma.

129. LICHTENŠTEINAS — AIRIJA

Netaikoma.

130. LICHTENŠTEINAS — ITALIJA

Jokia.

131. LICHTENŠTEINAS — LIUKSEMBURGAS

Netaikoma.

132. LICHTENŠTEINAS — NYDERLANDAI

Netaikoma.

133. LICHTENŠTEINAS — AUSTRIJA

1995 m. gruodžio 21 d. susitarimas dėl išlaidų socialinės apsaugos srityje padengimo.

134. LICHTENŠTEINAS — PORTUGALIJA

Netaikoma.

135. LICHTENŠTEINAS — SUOMIJA

Netaikoma.

136. LICHTENŠTEINAS — ŠVEDIJA

Netaikoma.

137. LICHTENŠTEINAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Netaikoma.

138. LICHTENŠTEINAS — NORVEGIJA

Netaikoma.

139. NORVEGIJA — BELGIJA

Netaikoma.

140. NORVEGIJA — DANIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 23 straipsnis: Susitarimas dėl abipusio grąžinamųjų išmokų atsisakymo pagal reglamento 36 straipsnio 3 dalį, 63 straipsnio 3 dalį ir 70 straipsnio 3 dalį (išmokų natūra dėl ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei bedarbio išmokų išlaidos) ir pagal įgyvendinimo reglamento 105 straipsnio 2 dalį (administracinio patikrinimo ir medicininio patikrinimo išlaidos).

141. NORVEGIJA — VOKIETIJA

Netaikoma.

142. NORVEGIJA — ISPANIJA

Netaikoma.

143. NORVEGIJA — PRANCŪZIJA

Jokia.

144. NORVEGIJA — GRAIKIJA

Jokia.

145. NORVEGIJA — AIRIJA

Netaikoma.

146. NORVEGIJA — ITALIJA

Jokia.

147. NORVEGIJA — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

148. NORVEGIJA — NYDERLANDAI

Pasikeitimas 1994 m. sausio 13 ir 1994 m. birželio 10 d. laiškais dėl Reglamento 1408/71 36 straipsnio 3 dalies ir 63 straipsnio 3 dalies (išmokų natūra, numatytų pagal Reglamento 1408/71 III antraštinės dalies 1 ir 4 skyrius, išskyrus 22 straipsnio 1 dalies c punktą ir 55 straipsnio 1 dalies c punktą, išlaidų ir taip pat išlaidų, susijusių su Reglamento 574/72 105 straipsnio nustatytais administraciniais ir medicininiais patikrinimais, apmokėjimo atsisakymas).

149. NORVEGIJA — AUSTRIJA

Jokia.

150. NORVEGIJA — PORTUGALIJA

Jokia.

151. NORVEGIJA — SUOMIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 23 straipsnis: Susitarimas dėl abipusio grąžinamųjų išmokų atsisakymo pagal reglamento 36 straipsnio 3 dalį, 63 straipsnio 3 dalį ir 70 straipsnio 3 dalį (išmokų natūra dėl ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei bedarbio išmokų išlaidos) ir pagal įgyvendinimo reglamento 105 straipsnio 2 dalį (administracinio patikrinimo ir medicininio patikrinimo išlaidos).

152. NORVEGIJA — ŠVEDIJA

1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 23 straipsnis: Susitarimas dėl abipusio grąžinamųjų išmokų atsisakymo pagal reglamento 36 straipsnio 3 dalį, 63 straipsnio 3 dalį ir 70 straipsnio 3 dalį (išmokų natūra dėl ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei bedarbio išmokų išlaidos) ir pagal įgyvendinimo reglamento 105 straipsnio 2 dalį (administracinio patikrinimo ir medicininio patikrinimo išlaidos).

153. NORVEGIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

1990 m. rugpjūčio 28 d. Administracinio susitarimo dėl socialinės apsaugos konvencijos įgyvendinimo 7 straipsnio 3 dalis.";

h) 6 priede pridedama:

"P. ISLANDIJA

Tiesioginė išmoka.

Q. LICHTENŠTEINAS

Tiesioginė išmoka.

R. NORVEGIJA

Tiesioginė išmoka.";

i) 7 priede pridedama:

"P. ISLANDIJA

Jokia.

Q. LICHTENŠTEINAS

Liechtensteinische Landesbank (Lichtenšteino nacionalinis bankas), Vaduz.

R. NORVEGIJA

Sparebanken NOR (Norvegijos bankas), Oslo.";

j) 8 priedo A punkto a papunkčio pabaigoje įterpiama:

"Islandija ir Belgija

Islandija ir Vokietija

Islandija ir Ispanija

Islandija ir Prancūzija

Islandija ir Liuksemburgas

Islandija ir Nyderlandai

Islandija ir Austrija

Islandija ir Suomija

Islandija ir Švedija

Islandija ir Jungtinė Karalystė

Islandija ir Lichtenšteinas

Islandija ir Norvegija

Lichtenšteinas ir Belgija

Lichtenšteinas ir Vokietija

Lichtenšteinas ir Ispanija

Lichtenšteinas ir Prancūzija

Lichtenšteinas ir Airija

Lichtenšteinas ir Liuksemburgas

Lichtenšteinas ir Nyderlandai

Lichtenšteinas ir Austrija

Lichtenšteinas ir Suomija

Lichtenšteinas ir Švedija

Lichtenšteinas ir Jungtinė Karalystė

Lichtenšteinas ir Norvegija

Norvegija ir Belgija

Norvegija ir Vokietija

Norvegija ir Ispanija

Norvegija ir Prancūzija

Norvegija ir Airija

Norvegija ir Liuksemburgas

Norvegija ir Nyderlandai

Norvegija ir Austrija

Norvegija ir Portugalija

Norvegija ir Suomija

Norvegija ir Švedija

Norvegija ir Jungtinė Karalystė";

k) 8 priedo A punkto b papunkčio pabaigoje įterpiama:

"Norvegija ir Danija";

l) 9 priede pridedama:

"P. ISLANDIJA

Vidutinės metinės išmokų natūra išlaidos apskaičiuojamos atsižvelgiant į išmokas, numatytas pagal socialinės apsaugos sistemas Islandijoje.

Q. LICHTENŠTEINAS

Vidutinės metinės išmokų natūra išlaidos apskaičiuojamos atsižvelgiant į išmokas, suteiktas iš pripažintų fondų ligos atveju pagal nacionalinių teisės aktų dėl ligos draudimo nuostatas.

R. NORVEGIJA

Vidutinės metinės išmokų natūra išlaidos apskaičiuojamos atsižvelgiant į išmokas, numatytas pagal Nacionalinio draudimo akto (1966 m. birželio 17 d.) 2 skyrių, pagal 1982 m. lapkričio 19 d. Aktą dėl savivaldybių sveikatos priežiūros, pagal 1969 m. birželio 19 d. Aktą dėl ligoninių ir 1961 m. balandžio 28 d. Aktą dėl psichinės sveikatos priežiūros.";

m) 10 priede pridedama:

"P. ISLANDIJA

Visiems draudiminiams įvykiams, išskyrus reglamento 17 straipsnį ir įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį:

Tryggingastofnun ríkisins (Valstybinis socialinės apsaugos institutas), Reykjavík

Q. LICHTENŠTEINAS

1. Taikant įgyvendinimo reglamento 11 straipsnio 1 dalį:

a) Ryšium su reglamento 14 straipsnio 1 dalimi ir 14b straipsnio 1 dalimi:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Lichtenšteino senatvės, maitintojo netekimo ir invalidumo draudimas)

b) Ryšium su reglamento 17 straipsniu:

Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio įstaiga)

2. Taikant įgyvendinimo reglamento 11a straipsnio 1 dalį:

a) Ryšium su reglamento 14a straipsnio 1 dalimi ir 14b straipsnio 2 dalimi:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Lichtenšteino senatvės, maitintojo netekimo ir invalidumo draudimas)

b) Ryšium su reglamento 17 straipsniu:

Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio įstaiga)

3. Taikant įgyvendinimo reglamento 13 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 14 straipsnio 1 ir 2 dalis:

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Lichtenšteino šalies ūkio įstaiga ir senatvės, maitintojo netekimo draudimas bei invalidumo draudimas)

4. Taikant įgyvendinimo reglamento 38 straipsnio 1 dalį, 70 straipsnio 1 dalį, 82 straipsnio 2 dalį ir 86 straipsnio 2 dalį:

Gyvenamosios vietos gemeindeverwaltung (Komunų administracija)

5. Taikant įgyvendinimo reglamento 80 straipsnio 2 dalį ir 81 straipsnį:

Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio įstaiga)

6. Taikant įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį ryšium su reglamento 36, 63 ir 70 straipsniais:

Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio įstaiga)

7. Taikant įgyvendinimo reglamento 113 straipsnio 2 dalį:

Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio įstaiga)

R. NORVEGIJA

1. Taikant reglamento 14 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, įgyvendinimo reglamento 11 straipsnio 1 dalies a punktą ir 2 dalį, kai darbas atliekamas ne Norvegijoje, ir reglamento 14a straipsnio 1 dalies b punktą:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Socialinės apsaugos užsienyje nacionalinė draudimo įstaiga), Oslo

2. Taikant reglamento 14a straipsnio 1 dalies a punktą, kai darbas atliekamas ne Norvegijoje:

Savivaldybės, kurioje gyvena konkretus asmuo, vietos draudimo įstaiga

3. Taikant reglamento 14 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, kai konkretus asmuo išsiunčiamas dirbti į Norvegiją:

Vietos draudimo įstaiga savivaldybėje, kurioje darbdavys turi registruotą buveinę ir, jei darbdavys neturi registruotos buveinės Norvegijoje — Stavanger trygdekontor (Stavanger vietos draudimo įstaiga), Stavanger

4. Taikant reglamento 14 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį:

Savivaldybės, kurioje gyvena konkretus asmuo, vietos draudimo įstaiga

5. Taikant reglamento 14a straipsnio 2 dalį:

Savivaldybės, kurioje atliekamas darbas, vietos draudimo įstaiga

6. Taikant reglamento 14b straipsnio 1 ir 2 dalis:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Socialinės apsaugos užsienyje nacionalinė draudimo įstaiga), Oslo

7. Taikant reglamento 17 straipsnį:

a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Socialinės apsaugos užsienyje nacionalinė draudimo įstaiga), Oslo

b) Stavanger trygdekontor (Stavanger vietos draudimo įstaiga), Stavanger

Konkrečiu atveju, kai:

i) Norvegijoje asmenys dirba užsienio darbdaviui, neturinčiam registruotos buveinės Norvegijoje,

ii) Norvegijoje asmenys dirba darbdaviui, turinčiam registruotą buveinę Stavanger

8. Taikant reglamento 36, 63 ir 87 straipsnius ir įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį ir 105 straipsnio 1 dalį:

Rikstrygdeverket (Nacionalinė draudimo administracija), Oslo

9. Taikant likusias reglamento III antraštinės dalies 1, 2, 3, 4, 5, 7 ir 8 skyrių nuostatas ir įgyvendinimo reglamento nuostatas, susijusias su minėtomis nuostatomis:

Rikstrygdeverket (Nacionalinė draudimo administracija), Oslo ir jos paskirtos institucijos (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo (Socialinio draudimo užsienyje nacionalinė draudimo įstaiga), regioninės draudimo įstaigos ir vietos draudimo įstaigos)

10. Taikant reglamento III antraštinės dalies 6 skyriaus nuostatas ir įgyvendinimo reglamento nuostatas, susijusias su minėtomis nuostatomis:

Arbeidsdirektoratet (Darbo direktoratas), Oslo ir jos paskirtos institucijos

11. Taikant reglamento 10a straipsnį ir įgyvendinimo reglamento 2 straipsnį:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Socialinio draudimo užsienyje nacionalinė draudimo įstaiga), Oslo

12. Jūrininkų pensijų draudimo sistemos atžvilgiu:

a) Vietos draudimo įstaiga gyvenamojoje vietoje, kai konkretus asmuo gyvena Norvegijoje

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Socialinio draudimo užsienyje nacionalinė draudimo įstaiga), Oslo dėl išmokų išmokėjimo pagal sistemą asmenims, gyvenantiems užsienyje";

n) 11 priede pridedama:

"P. ISLANDIJA

Jokia.

Q. LICHTENŠTEINAS

Jokia.

R. NORVEGIJA

Jokia.";

AKTAI, Į KURIUOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS ATKREIPIA DĖMESĮ

3.1 373 Y 0919(02): 1973 m. vasario 22 d. Sprendimas Nr. 74 dėl medicininės priežiūros laikino apsistojimo atveju pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 21 straipsnį (OL C 75, 1973 9 19, p. 4).

3.2 373 Y 0919(03): 1973 m. vasario 22 d. Sprendimas Nr. 75 dėl invalidumo pensininkų pateiktų prašymų peržiūrėti teises pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 94 straipsnio 5 dalį nagrinėjimo (OL C 75, 1973 9 19, p. 5).

3.3 373 Y 0919(06): 1973 m. vasario 22 d. Sprendimas Nr. 78 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 7 straipsnio 1 dalies a punkto, susijusio su nuostatų dėl išmokų sumažinimo ar sustabdymo įgyvendinimo tvarka, aiškinimo (OL C 75, 1973 9 19, p. 8).

3.4 373 Y 0919(07): 1973 m. vasario 22 d. Sprendimas Nr. 79 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 48 straipsnio 2 dalies, susijusios su draudimo laikotarpių, laikomais tokiais invalidumo, senatvės ir mirties (pensijų) draudimo atžvilgiu, sumavimo, aiškinimo (OL C 75, 1973 9 19, p. 9).

3.5 373 Y 0919(09): 1973 m. vasario 22 d. Sprendimas Nr. 81 dėl draudimo laikotarpių, įgytų pagal atitinkamą profesiją pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 45 straipsnio 2 dalį, sumavimo (OL C 75, 1973 9 19, p. 11).

3.6 373 Y 0919(11): 1973 m. vasario 22 d. Sprendimas Nr. 83 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 68 straipsnio 2 dalies ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 82 straipsnio, susijusio su bedarbio išmokų padidinimu išlaikomiems šeimos nariams, aiškinimo (OL C 75, 1973 14 19, p. 14).

3.7 373 Y 0919(13): 1973 m. vasario 22 d. Sprendimas Nr. 85 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 57 straipsnio 1 dalies ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 67 straipsnio 3 dalies aiškinimo, siekiant nustatyti taikytinus teisės aktus ir instituciją, kompetentingą skirti išmokas dės profesinių ligų (OL C 75, 1973 9 19, p. 17).

3.8 373 Y 1113(02): 1973 m. rugsėjo 24 d. Sprendimas Nr. 86 dėl Europos Bendrijų Administracinės komisijos dėl migruojančių darbuotojų socialinės apsaugos Audito valdybos veiklos metodų ir sudėties (OL C 96, 1973 11 13, p. 2) su pakeitimais, padarytais:

- 395 D 0512: 1995 m. spalio 3 d. Sprendimu Nr. 159 (OL L 294, 1995 12 8, p. 38).

3.9 374 Y 0720(06): 1973 m. kovo 20 d. Sprendimas Nr. 89 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 16 straipsnio 1 ir 2 dalių, susijusių su diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose pagal darbo sutartį dirbančiais asmenimis, aiškinimo (OL C 86, 1974 7 20, p. 7).

3.10 374 Y 0720(07): 1973 m. liepos 12 d. Sprendimas Nr. 91 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 46 straipsnio 3 dalies, susijusios su pagal minėto straipsnio 1 dalį priklausančių išmokų skyrimu, aiškinimo (OL C 86, 1974 7 20, p. 8).

3.11 374 Y 0823(04): 1974 m. sausio 24 d. Sprendimas Nr. 95 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 46 straipsnio 2 dalies dėl pensijų proporcijų apskaičiavimo aiškinimo (OL C 99, 1974 8 23, p. 5).

3.12 374 Y 1017(03): 1974 m. kovo 15 d. Sprendimas Nr. 96 dėl teisių į išmokas pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 49 straipsnio 2 dalį peržiūrėjimo (OL C 126, 1974 10 17, p. 23).

3.13 375 Y 0705(02): 1975 m. kovo 13 d. Sprendimas Nr. 99 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 107 straipsnio 1 dalies dėl prievolės perskaičiuoti einamąsias išmokas aiškinimo (OL C 150, 1975 7 5, p. 2).

3.14 375 Y 0705(03): 1975 m. sausio 23 d. Sprendimas Nr. 100 dėl piniginių išmokų, suteiktų buvimo vietos ar gyvenamosios vietos institucijos kompetentingos institucijos vardu, grąžinimo ir šių išmokų grąžinimo ypatumų (OL C 150, 1975 7 5, p. 3).

3.15 376 Y 0526(03): 1975 m. gruodžio 19 d. Sprendimas Nr. 105 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 50 straipsnio įgyvendinimo (OL C 117, 1976 5 26, p. 3).

3.16 378 Y 0530(02): 1977 m. lapkričio 18 d. Sprendimas Nr. 109, iš dalies pakeičiantis 1973 m. lapkričio 22 d. Sprendimą Nr. 92 dėl ligos ir motinystės draudimo išmokų natūra, nurodytų Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 19 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 22 straipsnyje, 25 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse, 26 straipsnyje, 28 straipsnio 1 dalyje ir 28a, 29 bei 31 straipsniuose, sąvokos, dėl sumų, kompensuotinų pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 93, 94 ir 95 straipsnius, nustatymo ir dėl avansų, mokėtinų pagal to paties reglamento 102 straipsnio 4 dalį (OL C 125, 1978 5 30, p. 2).

3.17 383 Y 0115: 1982 m. gruodžio 15 d. Sprendimas Nr. 115 dėl protezų, pagrindinių prietaisų ar kitų stambių išmokų natūra, numatytų Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 24 straipsnio 2 dalyje, skyrimo (OL C 193, 1983 7 20, p. 7).

3.18 383 Y 0117: 1982 m. liepos 7 d. Sprendimas Nr. 117 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 50 straipsnio 1 dalies a punkto įgyvendinimo sąlygų (OL C 238, 1983 9 7, p. 3) su pakeitimais, padarytais:

- 1 94 N: Aktu dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL C 241, 1994 8 29, p. 21, kaip pritaikyta OL L 1, 1995 1 1, p. 1).

Šio sprendimo nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

2 punkto 2 dalyje pridedama:

"Islandija

Tryggingastofnun ríkisins (Valstybinis socialinės apsaugos institutas), Reykjavík.

Lichtenšteinas

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Lichtenšteino senatvės, maitintojo netekimo ir invalidumo draudimas)

Norvegija

Rikstrygdeverket (Nacionalinė draudimo administracija), Oslo.";

3.19 383 Y 1112(02): 1983 m. balandžio 20 d. Sprendimas Nr. 118 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 50 straipsnio 1 dalies b punkto įgyvendinimo sąlygų (OL C 306, 1983 11 12, p. 2) su pakeitimais, padarytais:

- 1 94 N: Aktu dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL C 241, 1994 8 29, p. 21, kaip pritaikyta OL L 1, 1995 1 1, p. 1).

Šio sprendimo nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

2 punkto 4 dalyje pridedama:

"Islandija

Tryggingastofnun ríkisins (Valstybinis socialinės apsaugos institutas), Reykjavík.

Lichtenšteinas

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Lichtenšteino senatvės, maitintojo netekimo ir invalidumo draudimas), Vaduz.

Norvegija

Rikstrygdeverket (Nacionalinė draudimo administracija), Oslo.";

3.20 383 Y 1102(03): 1983 m. vasario 24 d. Sprendimas Nr. 119 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 76 straipsnio ir 79 straipsnio 3 dalies bei Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 10 straipsnio 1 dalies dėl išmokų ir pašalpų šeimai sutapimo aiškinimo (OL C 295, 1983 11 2, p. 3).

3.21 383 Y 0121: 1983 m. balandžio 21 d. Sprendimas Nr. 121 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 17 straipsnio 7 dalies dėl protezų, pagrindinių prietaisų ir kitų stambių išmokų natūra skyrimo aiškinimo (OL C 193, 1983 7 20, p. 10).

3.22 386 Y 0126: 1985 m. spalio 17 d. Sprendimas Nr. 126 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 14 straipsnio 1 dalies a punkto bei 14b straipsnio 1 ir 2 dalių taikymo (OL C 141, 1986 6 7, p. 3).

3.23 386 Y 0130: 1985 m. spalio 17 d. Sprendimas Nr. 130 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikymui (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/EEB) (OL L 192, 1986 7 15, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 391 X140: 1990 m. balandžio 9 d. Sprendimu Nr. 144 (E 401 — E 410F) (OLL 71, 1991 3 18, p. 1),

- 394 X0604: 1993 m. spalio 7 d. Sprendimu Nr. 153 (E 001, E 103 — E 127) (OL L 244, 1994 9 19, p. 22),

- 394 X0605: 1994 m. vasario 8 d. Sprendimu Nr. 154 (E 301, E 302, E 303) (OL L 244, 1994 9 19, p. 123),

- 395 D 0353: 1994 m. liepos 6 d. Sprendimu Nr. 155 (E 401-411) (OL L 209, 1995 9 5, p. 1).

3.24 C/271/87/p. 3: 1987 m. balandžio 23 d. Sprendimas Nr. 132 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 40 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunkčio aiškinimo (OL C 271, 1987 10 9, p. 3).

3.25 C/284/87/p. 3: 1987 m. liepos 2 d. Sprendimas Nr. 133 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 17 straipsnio 7 dalies ir 60 straipsnio 6 dalies taikymo (OL C 284, 1987 10 22, p. 3 ir OL C 64, 1988 3 9, p. 13).

3.26 C/64/88/p. 4: 1987 m. liepos 1 d. Sprendimas Nr. 134 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 45 straipsnio 2 dalies dėl draudimo laikotarpių, įgytų pagal atitinkamą profesiją, priklausančią specialiai sistemai vienoje ar keliose valstybėse narėse sumavimo aiškinimo (OL C 64, 1988 3 9, p. 4).

3.27 C/281/88/p. 7: 1987 m. liepos 1 d. Sprendimas Nr. 135 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 17 straipsnio 7 dalyje ir 60 straipsnio 6 dalyje numatytų išmokų natūra skyrimo ir dėl neatidėliotinų atvejų, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 20 straipsnyje, bei ypatingų atvejų, kaip apibrėžta tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 17 straipsnio 7 dalyje ir 60 straipsnio 6 dalyje, sąvokų (OL C 281, 1988 3 9, p. 7) su pakeitimais, padarytais:

- 1 94 N: Aktu dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL C 241, 1994 8 29, p. 21, kaip pritaikyta OL L 1, 1995 1 1, p. 1).

Šio sprendimo nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

2 punkto 2 dalyje pridedama:

"p) IKR 35000 gyvenamosios vietos Islandijoje institucijai;

q) CHF 800 gyvenamosios vietos Lichtenšteine institucijai;

r) NOR 3600 gyvenamosios vietos Norvegijoje institucijai."

3.28 C/64/88/p. 7: 1987 m. liepos 1 d. Sprendimas Nr. 136 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 45 straipsnio 1-3 dalių aiškinimo ryšium su atsižvelgimu į draudimo laikotarpius, įgytus pagal kitų valstybių narių teisės aktus, siekiant įgyti, išlaikyti arba atgauti teisę į išmokas (OL C 64, 1988 3 9, p. 7).

Šio sprendimo nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Priede pridedama:

"P. ISLANDIJA

Jokia.

Q. LICHTENŠTEINAS

Jokia.

R. NORVEGIJA

Jokia.";

3.29 C/140/89/p. 3: 1988 m. gruodžio 15 d. Sprendimas Nr. 137 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 15 straipsnio 3 dalies taikymo (OL C 140, 1989 6 6, p. 3).

3.30 C/287/89/p. 3: 1989 m. vasario 17 d. Sprendimas Nr. 138 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies c punkto i papunkčio aiškinimo organų transplantacijos ar kitokio chirurginio įsikišimo, reikalaujančio biologinių mėginių tyrimų, kai konkretus asmuo nėra valstybėje narėje, kurioje atliekami tyrimai (OL C 287, 1989 11 15, p. 3).

3.31 C/94/90/p. 3: 1989 m. birželio 30 d. Sprendimas Nr. 139 dėl datos, į kurią reikia atsižvelgti, nustatant Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 107 straipsnyje nurodytus perskaičiavimo kursus, kurie turi būti taikomi apskaičiuojant tam tikras išmokas ir įmokas (OL C 94, 1990 4 12, p. 3).

3.32 C/94/90/p. 4: 1989 m. spalio 17 d. Sprendimas Nr. 140 dėl perskaičiavimo kurso, kurį turi taikyti pasienio darbuotojo — visiško bedarbio gyvenamosios vietos institucija paskutiniajam darbo užmokesčiui, kurį minėtas darbuotojas gavo kompetentingoje valstybėje (OL C 94, 1990 4 12, p. 4).

3.33 C/94/90/p. 5: 1989 m. spalio 17 d. Sprendimas Nr. 141, iš dalies pakeičiantis 1985 m. spalio 17 d. Sprendimą Nr. 127 dėl Reglamento (EEB) Nr. 574/72 94 straipsnio 4 dalyje ir 95 straipsnio 4 dalyje numatytų sąrašų sudarymo (OL C 94, 1990 4 12, p. 5).

3.34 C/80/90/p. 7: 1990 m. vasario 13 d. Sprendimas Nr. 142 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 73, 74 ir 75 straipsnių taikymo (OL C 80, 1990 3 30, p. 7).

Šio sprendimo nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a) Netaikomas 1 punktas.

b) Netaikomas 3 punktas.

3.35 391 D 0425: 1990 m. spalio 11 d. Sprendimas Nr. 147 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 76 straipsnio taikymo (OL C 235, 1991 8 23, p. 21) su pakeitimais, padarytais:

- 395 D 0353: 1994 m. liepos 6 d. Sprendimu Nr. 155 (E 401-411) (OL L 209, 1995 9 5, p. 1).

3.36 393 D 0068: 1992 m. birželio 25 d. Sprendimas Nr. 148 dėl pažymėjimo apie taikomus teisės aktus (E101 forma) naudojimo, kai siuntimo į užsienį dirbti laikas neviršija 3 mėnesių (OL L 22, 1993 1 30, p. 124).

3.37 C/229/93/p. 5: 1992 m. birželio 26 d. Sprendimas Nr. 150 dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 77, 78 straipsnių bei 79 straipsnio 3 dalies ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 10 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio taikymo (OL C 229, 1993 8 25, p. 5) su pakeitimais, padarytais:

- 1 94 N: Aktu dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL C 241, 1994 8 29, p. 21, kaip pritaikyta OL L 1, 1995 1 1, p. 1).

Šio sprendimo nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Priede pridedama:

"P. ISLANDIJA

Tryggingastofnun ríkisins (Valstybinis socialinės apsaugos institutas), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

Q. LICHTENŠTEINAS

1. Išmokoms šeimai:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Lichtenšteino kompensacijų šeimoms fondas)

2. Našlaičių pensijoms:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Lichtenšteino senatvės ir maitintojo netekimo draudimas)

R. NORVEGIJA

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Socialinio draudimo užsienyje nacionalinė draudimo įstaiga), Oslo";

3.38 394 D 602: 1993 m. balandžio 22 d. Sprendimas Nr. 151 dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 10a straipsnio ir Reglamento (EEB) Nr. 1247/92 2 straipsnio taikymo (OL L 244, 1994 9 19, p. 1).

Šio sprendimo nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Priede pridedama:

"13. Islandija:

- Tryggingastofnun ríkisins (Valstybinis socialinės apsaugos institutas) Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

14. Norvegija:

- Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Socialinio draudimo užsienyje nacionalinė draudimo įstaiga), Oslo

15. Lichtenšteinas:

- Amt für Volkswirtschaft (Šalies ūkio įstaiga) dėl motinystės pašalpų

- Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Lichtenšteino senatvės ir maitintojo netekimo draudimas) dėl pašalpų našlėms/našliams, papildomų išmokų senatvės, maitintojo netekimo ir invalidumo draudimui ir pašalpų bejėgiškumo atveju

- Liechtensteinische Invalidenversicherung (Invalidumo draudimas) dėl pašalpų akliesiems.";

3.39 395 D 0419: 1995 m. balandžio 7 d. Sprendimas Nr. 156 dėl Europos Bendrijų Administracinės komisijos dėl migruojančių darbuotojų socialinės apsaugos priimtų prioritetinių taisyklių, susijusių su ligos ir motinystės draudimu (OL L 249, 1995 10 17, p. 41).

3.40 296 D 0172: 1995 m. lapkričio 28 d. Sprendimas Nr. 160 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 71 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio, susijusio su darbuotojų, išskyrus pasienio darbuotojus, paskutiniojo užimtumo metu gyvenusius valstybės narės, išskyrus kompetentingąją valstybę, teritorijoje, teise gauti išmokas, taikymo srities (OL L 49, 1996 2 28, p. 31).

3.41 296 D 0249: 1996 m. vasario 15 d. Sprendimas Nr. 161 dėl valstybės narės kompetentingos institucijos vykdomo išlaidų, turėtų buvimo kitoje valstybėje narėje laikotarpiu, kompensavimo Reglamento (EEB) Nr. 574/72 34 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka (OL L 83, 1996 4 2, p. 19).

3.42 384 Y 0802(32): 1996 m. gegužės 31 d. Sprendimas Nr. 162 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 14 straipsnio 1 dalies ir 14b straipsnio 1 dalies dėl teisės aktų, taikytinų į kitos valstybės teritoriją išsiųstiems darbuotojams, aiškinimo (OL L 241, 1996 9 21, p. 28).

3.43 386 Y 0128: 1996 m. gegužės 31 d. Sprendimas Nr. 163 dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies A punkto aiškinimo asmenų, kuriems taikoma dializė arba deguonies terapija, atžvilgiu (OL C 241, 1996 9 21, p. 31).

AKTAI, Į KURIUOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS ATKREIPIA DĖMESĮ

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į šių aktų turinį:

4.1 1975 m. sausio 23 d. Rekomendacija Nr. 14 dėl E 111 formos išdavimo darbuotojams, išsiųstiems į užsienį (Administracinės komisijos priimta 139-osios sesijos metu 1975 m. sausio 23 d.).

4.2 1980 m. gruodžio 19 d. Rekomendacija Nr. 15 dėl formų, būtinų Reglamentų (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) 574/72/EEB tikslais, išdavimo kalbos nustatymo (Administracinės komisijos priimta 176-osios sesijos metu 1980 m. gruodžio 19 d.).

4.3 385 Y 0016: 1984 m. gruodžio 12 d. Rekomendacija Nr. 16 dėl susitarimų pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 17 straipsnį sudarymo (OL C 273, 1985 10 24, p. 3).

4.4 385 Y 0017: 1984 m. gruodžio 12 d. Rekomendacija Nr. 17 dėl statistinių duomenų, kuriuos kasmet reikia pateikti Administracinės komisijos ataskaitų parengimui (OL C 273, 1985 10 24, p. 3).

4.5 386 Y 0018: 1986 m. vasario 28 d. Rekomendacija Nr. 18 dėl teisės aktų, taikytinų asmenims bedarbiams, dirbančių ne visą darbo dieną valstybėje narėje, išskyrus gyvenamąją valstybę (OL C 284, 1986 11 11, p. 4).

4.6 C/199/93/p. 11: 1992 m. lapkričio 24 d. Rekomendacija Nr. 19 dėl bendradarbiavimo tarp valstybių narių pagerinimo įgyvendinant Bendrijos reglamentus (OL C 199, 1993 7 23, p. 11).

4.7 396 X 0592: 1996 m. gegužės 31 d. Rekomendacija Nr. 20 dėl tarpusavio reikalavimų administravimo ir patenkinimo pagerinimo (OL L 259, 1996 10 12, p. 19).

5.1 380 Y 0609(03): 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, 5 straipsnyje numatytų valstybių narių deklaracijų atnaujinimas (OL C 139, 1980 6 9, p. 1).

5.2 381 Y 0613(01): 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamente (EEB) dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, 5 straipsnyje numatytos Graikijos deklaracijos (OL C 143, 1981 6 13, p. 1).

5.3 383 Y 1224(01): 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, 5 straipsnyje numatytos Vokietijos Federacinės Respublikos deklaracijos pakeitimai (OL C 351, 1983 12 24, p. 1).

5.4 C/338/86/p. 1: 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, 5 straipsnyje numatytų valstybių narių deklaracijų atnaujinimas (OL C 338, 1986 12 31, p. 1).

5.5 C/107/87/p. 1: 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, 5 straipsnyje numatytos valstybių narių deklaracijos (OL C 107, 1987 4 22, p. 1).

5.6 C/323/80/p. 1: Vokietijos Federacinės Respublikos ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybių pranešimas Tarybai apie konvencijos tarp šių dviejų Vyriausybių įvairiais socialiniais apsaugos klausimais sudarymą pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, 8 straipsnio 2 dalį ir 96 straipsnį (OL C 323, 1980 12 11, p. 1).

5.7 L/90/87/p. 39: Prancūzijos Respublikos deklaracija pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, 1 straipsnio j punktą (OL C 90, 1987 4 2, p. 39).

ELPA VALSTYBIŲ DALYVAVIMO ADMINISTRACINĖJE KOMISIJOJE DĖL MIGRUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SOCIALINĖS APSAUGOS IR AUDITO VALDYBOJE PRIE ŠIOS KOMISIJOS PAGAL SUSITARIMO 101 STRAIPSNIO 1 DALĮ YPATUMAI

Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija gali siųsti po savo atstovą, vykdantį patariamąsias funkcijas (stebėtoją), į Administracinės komisijos dėl migruojančių darbuotojų socialinės apsaugos prie Europos Bendrijų Komisijos posėdžius ir į Audito valdybos prie minėtos Administracinės komisijos posėdžius.

--------------------------------------------------

Top