EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1223(15)

Sutartis dėl specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių

OJ L 336, 23.12.1994, p. 184–189 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 186 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 186 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 274 - 279
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 274 - 279
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 262 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 274 - 279
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 274 - 279
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 274 - 279
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 274 - 279
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 274 - 279
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 274 - 279
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 197 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 197 - 202
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 197 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/800(14)/oj

Related Council decision

21994A1223(15)Oficialusis leidinys L 336 , 23/12/1994 p. 0184 - 0189
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 11 tomas 38 p. 0186
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 11 tomas 38 p. 0186


Sutartis dėl specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių

VALSTYBĖS NARĖS,

Atsižvelgdamos į bendrą valstybių narių tikslą gerinti ir stiprinti tarptautinę prekybos sistemą, grindžiamą GATT 1994;

Pripažindamos poreikį išaiškinti ir įtvirtinti GATT 1994 principus ir ypač XIX straipsnio principus (nepaprastosios priemonės, taikomos tam tikrų prekių importui), taip pat poreikį atkurti daugiašalę specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių kontrolę ir pašalinti priemones, kurios leidžia išvengti tokios kontrolės;

Pripažindamos konstruktyvaus prisitaikymo svarbą ir poreikį veikiau pagyvinti nei apriboti konkurenciją tarptautinėse rinkose;

Be to, pripažindamos, kad, norint pasiekti šių tikslų, reikia sudaryti išsamią, taikytiną visoms valstybėms narėms ir grindžiamą GATT 1994 principais sutartį;

SUSITARIA:

1 straipsnis

Bendroji nuostata

Ši Sutartis nustato specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių, kurios turi būti suprantamos, kaip tai yra pateikta GATT 1994 XIX straipsnyje, taikymo taisykles.

2 straipsnis

Sąlygos

1. Valstybė narė [1] gali taikyti specialiąsias rinkos protekcines (apsaugos) priemones tam tikrai prekei tik tuo atveju, jei ta valstybė narė yra nustačiusi, laikydamasi toliau išdėstytų nuostatų, kad ta prekė yra importuojama į jos teritoriją tokiais išaugusiais kiekiais – absoliučiais ar santykiniais palyginti su vietine gamyba – ir tokiomis sąlygomis, kurios sukėlė ar gali sukelti rimtą žalą vietos pramonei, gaminančiai tapačias ar panašias arba tiesiogiai konkuruojančias prekes.

2. Specialiosios rinkos apsaugos (protekcinės) priemonės turi būti taikomos importuotai prekei, nepriklausomai nuo jos šaltinio.

3 straipsnis

Tyrimas

1. Valstybė narė gali taikyti specialiąsias rinkos apsaugos (protekcines) priemones tik po kompetentingų tos valstybės narės institucijų tyrimo, atlikto laikantis anksčiau nustatytos tvarkos ir paskelbto, kaip numatyta pagal GATT 1994 X straipsnį. Toks tyrimas turi apimti visoms suinteresuotoms šalims priimtiną viešą informavimą ir viešus svarstymus ar kitas atitinkamas priemones, kuriose importuotojai, eksportuotojai ir kitos suinteresuotos šalys galėtų pateikti įrodymus ir savo požiūrį, įskaitant ir galimybę atsakyti į kitų šalių pranešimus bei pateikti jų požiūrį, inter alia, dėl to, ar specialiosios rinkos apsaugos (protekcinės) priemonės taikymas tarnaus visuomenės interesams, ar ne. Kompetentingos institucijos paskelbia ataskaitą apie atskleistus faktus ir kartu paskelbia pagrįstas išvadas visais svarstomais faktiniais ir teisiniais klausimais.

2. Informaciją, kuri savo pobūdžiu yra slapta arba kuri suteikta konfidencialiai, kompetentingos institucijos, pateikus pagrįstas priežastis, turi laikyti konfidencialia. Tokia informacija negali būti atskleidžiama be ją pateikusios šalies leidimo. Šalys, pateikiančios konfidencialią informaciją, gali būti prašomos pateikti tos informacijos nekonfidencialią santrauką arba, jeigu tos šalys nurodo, kad toji informacija negali būti pateikiama santraukos pavidalu, jos turi pateikti priežastis, kodėl negalima padaryti tokios santraukos. Tačiau jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad reikalavimas laikyti informaciją konfidencialia nėra pagrįstas ir jeigu aptariamoji šalis nenori skelbti informacijos arba leisti ją atskleisti ištisai arba santraukos pavidalu, institucijos gali nepaisyti tokios informacijos, nebent iš atitinkamų šaltinių gali būti parodoma, kad informacija yra teisinga ir institucijas tai tenkintų.

4 straipsnis

Rimtos žalos arba jos grėsmės nustatymas

1. Šioje Sutartyje:

a) "rimta žala" suprantama kaip žymus bendras vietinės pramonės pozicijų susilpninimas;

b) "rimtos žalos grėsmė" suprantama kaip aiškiai gresianti rimta žala, pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatas; rimtos žalos grėsmės nustatymas turi būti grindžiamas faktais, o ne nepagrįstu tvirtinimu, spėjimu ar menka tikimybe;

c) nustatant žalą ar jos grėsmę, "vietinė pramonė" suprantama kaip reiškianti tos valstybės narės teritorijoje veikiančių gamintojų, gaminančių tapačias ar panašias arba tiesiogiai konkuruojančias prekes, visumą, arba tuos tapačių ar panašių prekių gamintojus, kurių bendra tų prekių gamybos apimtis sudaro didžiąją visos tokių prekių vietinės gamybos dalį.

2. a) Atlikdamos tyrimus, siekiant nustatyti, ar išaugęs importas padarė rimtą žalą arba ar sukelia rimtos žalos grėsmę vietinei pramonei, pagal šios Sutarties apibrėžimus, kompetentingos institucijos įvertina visus reikiamus objektyvius ir skaičiais išreiškiamus veiksnius, veikiančius tos pramonės būklę, o ypač tų tiriamųjų prekių importo padidėjimo mastą ir kiekį absoliučiais ir santykiniais dydžiais, vietinės pramonės dalį, kurią užėmė padidėjęs importo kiekis, pardavimų kiekio pasikeitimus, gamybą, našumą, pajėgumų panaudojimą, pelną bei nuostolius ir užimtumą.

b) Žalos nustatymas, minimas šio straipsnio 2 dalies a punkte, neturi būti atliekamas, jeigu tyrimas objektyvių faktų pagrindu neparodo, jog esama priežastinio ryšio tarp padidėjusio tiriamosios prekės importo ir rimtos žalos ar jos grėsmės vietinei pramonei. Kai kiti, nesusiję su padidėjusia importo apimtimi, veiksniai tuo pačiu metu daro žalą vietinei pramonei, tokia žala neturi būti siejama su padidėjusiu importu.

c) Vadovaujantis 3 straipsnio nuostatomis, kompetentingos institucijos skubiai paskelbia išsamią tiriamo atvejo analizę ir tiriamų veiksnių ryšį su svarstomu atveju.

5 straipsnis

Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių taikymas

1. Valstybė narė taiko specialiąsias rinkos apsaugos (protekcines) priemones tik tiek, kiek reikalinga užkirsti kelią rimtai žalai arba ją ištaisyti bei paspartinti prisitaikymą. Jei taikomi kiekybiniai apribojimai, tai tokios priemonės nesumažina importo kiekio žemiau pastarojo laikotarpio lygio, kuris turi būti paskutinių trejų ataskaitinių metų importo vidurkis, kurių statistiniai duomenys yra prieinami, išskyrus tą atvejį, kai pateikiami pagrįsti įrodymai, kad, norint išvengti rimtos žalos arba ją ištaisyti, reikia keisti importo kiekį. Valstybės narės turi pasirinkti priemones, kurios labiausiai tiktų šiems tikslams pasiekti.

2. a) Tais atvejais, kai tiekiančioms valstybėms narėms yra paskirstyta kvota, valstybė narė, taikanti apribojimus, gali siekti susitarimo su visomis kitomis valstybėmis narėmis, iš esmės suinteresuotomis tiriamosios prekės tiekimu, dėl kvotos dalių paskirstymo. Tais atvejais, kai toks būdas nėra tinkamas, aptariamoji valstybė narė paskirsto kvotos dalis tarp valstybių narių, turinčių esminį interesą tiriamosios prekės tiekimu, remdamasi proporcijomis, tiektomis tų valstybių narių per ankstesnįjį parodomąjį laikotarpį, palyginti su viso prekės importo kiekiu ar verte, atsižvelgiant į tuos ypatingus veiksnius, kurie galėjo daryti ar tebedaro įtaką šios prekės prekybai.

b) Šalis-narė gali nesilaikyti šios straipsnio dalies a punkto nuostatų, su sąlyga, kad konsultacijos pagal 12 straipsnio 3 dalį yra rengiamos prižiūrint Komitetui dėl specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių, kaip numatyta pagal 13 straipsnio 1 dalį, ir kad Komitetui aiškiai parodoma, kad: i) importas iš tam tikrų valstybių narių neproporcingai padidėjo, lyginant su bendru tiriamosios prekės importo padidėjimu tuo ataskaitiniu laikotarpiu; ii) priežastys, dėl kurių nesilaikoma šios straipsnio dalies a punkto nuostatų, yra pateisinamos; iii) tokio nukrypimo sąlygos yra vienodos visiems tiriamosios prekės tiekėjams. Tokios priemonės trukmė neturi būti ilgesnė kaip 7 straipsnio 1 dalyje numatytas pradinis laikotarpis. Aukščiau minimas nukrypimas nuo nuostatų neturi būti leidžiamas rimtos žalos grėsmės atveju.

6 straipsnis

Laikinosios specialiosios rinkos protekcinės (apsaugos) priemonės

Kritiškomis aplinkybėmis, kai delsimas padarytų sunkiai pataisomą žalą, valstybė narė gali imtis laikinųjų specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių, jeigu yra preliminarių duomenų, aiškiai rodančių, kad padidėjusi importo apimtis padarė rimtą žalą arba kelia tokios žalos grėsmę. Laikinųjų priemonių galiojimo trukmė neviršija 200 dienų, kurių metu turi būti laikomasi atitinkamų 2–7 ir 12 straipsnių reikalavimų. Tokios priemonės turėtų būti padidinti tarifai, kurie būtų nedelsiant kompensuojami, jeigu per vėliau atliekamą tyrimą pagal 4 straipsnio 2 dalį nenustatoma, kad padidėjęs importas sukėlė ar gali sukelti rimtą žalą vietinei pramonei. Tokios laikinosios priemonės trukmė ir jos pratęsimas, kaip numatyta 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, turi būti įskaičiuojama į pradinį periodą kaip jo dalis.

7 straipsnis

Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių trukmė ir peržiūra

1. Valstybė narė taiko specialiąsias rinkos protekcines (apsaugos) priemones tik tokiam laikotarpiui, koks gali būti reikalingas užkirsti kelią rimtai žalai arba ją ištaisyti bei pagreitinti prisitaikymą. Tas laikotarpis neviršija ketverių metų, jeigu jis nėra pratęsiamas pagal šio straipsnio 2 dalį.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis gali būti pratęsiamas, su sąlyga, kad importuojančios valstybės narės kompetentingos institucijos yra nustačiusios, laikydamosi 2, 3, 4 ir 5 straipsnių nustatytos tvarkos, kad specialiosios rinkos apsaugos (protekcinės) priemonės tebėra reikalingos užkirsti kelią rimtai žalai arba ją ištaisyti, ir kad yra įrodymų, jog pramonė prisitaiko, ir jei laikomasi atitinkamų 8 ir 12 straipsnių nuostatų.

3. Visas specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių taikymo laikotarpis, įskaičiuojant ir bet kokios laikinosios priemonės taikymą, taip pat pradinio taikymo laikotarpį ir pratęsimą, neviršija aštuonerių metų.

4. Norint palengvinti prisitaikymą, esant tokiai padėčiai, kada specialiosios rinkos protekcinės (apsaugos) priemonės, kaip skelbia 12 straipsnio 1 dalies nuostatos, tikėtina trukmė yra daugiau kaip vieneri metai, valstybė narė, taikydama priemonę, ją laipsniškai liberalizuoja reguliariais intervalais, kol ta priemonė taikoma. Jeigu priemonė taikoma ilgiau nei treji metai, valstybė narė, taikanti šią priemonę, peržiūri padėtį ne vėliau kaip priemonės taikymo termino viduryje ir, jei ta priemonė nebūtina, jos atsisako arba pagreitina liberalizavimo tempą. Priemonė, kurios taikymo laikas pratęsiamas pagal šio straipsnio 2 dalį, neturi būti griežtesnė, negu buvo pradinio laikotarpio pabaigoje, ir turi būti toliau liberalizuojama.

5. Jokia specialioji rinkos protekcinė (apsaugos) priemonė negali būti taikoma prekės importui dar kartą, jei tokia priemonė tai prekei jau buvo taikyta po to, kai įsigaliojo PPO sutartis, tokiam laikotarpiui, kuriuo ta priemonė jau yra anksčiau buvusi taikyta, su sąlyga, kad netaikymo laikotarpis yra mažiausiai dveji metai.

6. Nepaisant šio straipsnio 5 dalies nuostatų, specialioji rinkos protekcinė (apsaugos) priemonė, kurios trukmė yra 180 dienų ar mažiau, gali būti dar kartą taikoma prekės importui, jeigu:

a) praėjo mažiausiai vieneri metai nuo tos dienos, kai tos prekės importui pradėta taikyti specialioji rinkos protekcinė (apsaugos) priemonė;

b) tokia specialioji rinkos protekcinė (apsaugos) priemonė nėra buvusi taikyta tai pačiai prekei daugiau kaip du kartus per penkerių metų laikotarpį, einantį iš karto po tos priemonės įvedimo.

8 straipsnis

Nuolaidų ir kitų įsipareigojimų lygis

1. Valstybė narė, siūlanti taikyti specialiąją rinkos protekcinę (apsaugos) priemonę arba siekianti, kad specialiosios rinkos protekcinės (apsaugos) priemonės taikymo laikas būtų pratęstas, vadovaudamasi 12 straipsnio 3 dalies nuostatomis, stengiasi taikyti tokį nuolaidų ir kitų įsipareigojimų lygį, kuris būtų visiškai ekvivalentiškas esamam pagal GATT 1994 tarp jos ir eksportuojančių valstybių narių, kurios būtų veikiamos tokių priemonių. Siekdamos šio tikslo, valstybės narės gali sutikti su adekvačiomis priemonėmis, kurios kompensuotų neigiamą aukščiau minimų priemonių poveikį tų šalių prekybai.

2. Jeigu per 30 dienų konsultacijomis, numatytomis pagal 12 straipsnio 3 dalį, nepasiekiama susitarimo, paveiktos eksportuojančios valstybės narės gali ne vėliau kaip per 90 dienų po to, kai pradėta taikyti ši priemonė, ir praėjus 30 dienų po to, kai apie tokį sustabdymą Prekybos prekėmis taryba gauna raštišką pranešimą sustabdyti ekvivalentiškų nuolaidų ir kitų įsipareigojimų pagal GATT 1994 taikymą specialiąją rinkos apsaugos (protekcinę) priemonę taikančios valstybės narės prekybai, jeigu tokiam sustabdymui neprieštarauja Prekybos prekėmis taryba.

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta teise sustabdyti priemonės taikymą neturi būti naudojamasi per pirmuosius trejus tos specialiosios rinkos protekcinės (apsaugos) priemonės galiojimo metus, su sąlyga, kad ta specialioji rinkos protekcinė (apsaugos) priemonė pradėta taikyti dėl absoliutaus importo padidėjimo ir kad ta priemonė atitinka šios Sutarties nuostatas.

9 straipsnis

Besivystančios šalys narės

1. Specialiosios rinkos protekcinės (apsaugos) priemonės neturi būti taikomos prekėms, kilusioms besivystančioje šalyje narėje, jeigu jos dalis tiriamosios prekės importe į importuojančią valstybę narę neviršija 3 procentų ir su sąlyga, kad besivystančių šalių narių, turinčių mažesnę kaip 3 procentų importo dalį, bendras importo kiekis neviršija 9 procentų viso šios prekės importo [2].

2. Besivystanti šalis narė turi teisę pratęsti specialiosios rinkos apsaugos (protekcinės) priemonės taikymo laikotarpį iki dvejų metų po maksimalaus laikotarpio, nustatyto 7 straipsnio 3 dalyje. Nepaisant 7 straipsnio 5 dalies nuostatų, besivystanti šalis narė turi teisę pakartotinai taikyti specialiąją rinkos protekcinę (apsaugos) priemonę prekės importui, kurio atžvilgiu tokia priemonė jau buvo taikyta po PPO sutarties įsigaliojimo dienos, praėjus laiko tarpui, lygiam pusei to laiko, kai ta priemonė buvo taikyta anksčiau, su sąlyga, kad priemonės netaikymo periodas yra mažiausiai dveji metai.

10 straipsnis

Anksčiau buvusios priemonės pagal XIX straipsnį

Valstybės narės panaikina visas specialiąsias rinkos protekcines (apsaugos) priemones, taikytas pagal GATT 1947 XIX straipsnį ir kurios galiojo PPO sutarties įsigaliojimo dieną, ne vėliau kaip per aštuonerius metus po to, kai jos buvo pirmą kartą taikytos, arba per penkerius metus po to, kai įsigaliojo PPO sutartis, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė.

11 straipsnis

Kai kurių priemonių uždraudimas ir panaikinimas

1. a) Valstybė narė nesiima ir nesiekia jokių nepaprastųjų priemonių importui tam tikrų prekių atžvilgiu, leistinų pagal GATT 1994 XIX straipsnį, išskyrus atvejus, kai tokios priemonės atitinka to straipsnio nuostatas, taikomas laikantis šios Sutarties nuostatų.

b) Be to, valstybė narė nesiekia, nesiima ir netaiko jokių savanoriškų eksporto apribojimų, reguliarių susitarimų dėl rinkodaros nei kitų panašių priemonių eksporto ar importo atžvilgiu [3] [4]. Tai apima priemones, kurių imasi viena valstybė narė, taip pat priemones, kurių imasi dvi ar daugiau valstybių narių pagal sutartis ar kitokius susitarimus. Visos šios priemonės, galiojančios PPO sutarties įsigaliojimo dieną, turi būti suderintos su šia Sutartimi arba laipsniškai panaikinamos, laikantis šio straipsnio 2 dalies nuostatų.

c) Ši Sutartis netaikoma priemonėms, kurių valstybė narė siekia, imasi ar taiko pagal kitas GATT 1994 nuostatas, (išskyrus XIX straipsnį) ir 1A priede išvardytas Daugiašales prekybos sutartis (išskyrus šią Sutartį), arba pagal protokolus ir sutartis ar susitarimus, sudarytus GATT 1994 sistemoje.

2. Laipsniškas priemonių panaikinimas, minėtų šio straipsnio 1 dalies b punkte, atliekamas pagal grafiką, kurį valstybė narė pateikia Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių komitetui ne vėliau kaip per 180 dienų po PPO sutarties įsigaliojimo dienos. Šiuose grafikuose numatomos visos laipsniškai panaikintinos arba suderintinos su šia Sutartimi priemonės, numatytos šio straipsnio 1 dalyje, per laikotarpį, ne ilgesnį kaip ketveri metai po PPO įsigaliojimo dienos, taikant ne daugiau kaip vieną specialiąją priemonę vienai importuojančiai valstybei narei [5], ir tos priemonės taikymo trukmė yra ne ilgesnė kaip iki 1999 m. gruodžio 31 d. Dėl kokios nors išimties turi būti abipusiai susitarta tarp tiesiogiai suinteresuotų valstybių narių, ir apie ją turi būti pranešta Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių komitetui, kad būtų galima apsvarstyti ir patvirtinti per 90 dienų nuo PPO sutarties įsigaliojimo dienos. Šios Sutarties priede nurodoma priemonė, kuri pagal susitarimą laikoma tokia išimtimi.

3. Valstybės narės neskatina ir nepalaiko valstybinių nei privačių įmonių taikant ne Vyriausybės nustatytas priemones, lygiavertes nustatytosioms šio straipsnio 1 dalyje.

12 straipsnis

Pranešimas ir konsultacijos

1. Valstybė narė nedelsdama praneša Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių komitetui apie:

a) tyrimo dėl rimtos žalos ar jos grėsmės bei jos priežasčių inicijavimą;

b) rimtos žalos arba jos grėsmės dėl padidėjusio importo nustatymą;

c) sprendimą dėl specialiosios rinkos protekcinės (apsaugos) priemonės taikymo ar pratęsimo.

2. Pateikdama pranešimus pagal šio straipsnio 1 dalies b ir c punktus, valstybė narė, siūlanti taikyti arba pratęsti specialiosios rinkos protekcinės (apsaugos) priemonės taikymą, pateikia Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių komitetui visą reikalingą informaciją, kurioje būtų įrodymai apie rimtą žalą ar jos grėsmę, sukeltą padidėjusio importo, detalų tiriamos prekės ir siūlomos priemonės apibūdinimą, siūlomą priemonės įvedimo datą, laukiamą trukmę ir laipsniško liberalizavimo grafiką. Priemonės pratęsimo atveju įrodymai, kad aptariamoji pramonės šaka prisitaiko, taip pat turi būti pateikiami. Prekybos prekėmis taryba ar Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių komitetas gali iš valstybės narės, siūlančios taikyti priemonę arba pratęsti jos taikymą, reikalauti tokios papildomos informacijos, kokia jiems atrodo reikalinga.

3. Valstybė narė, siūlanti taikyti specialiąją rinkos protekcinę (apsaugos) priemonę arba pratęsti jos taikymą, sudaro atitinkamas sąlygas išankstinėms konsultacijoms su tomis valstybėmis narėmis, kurios yra iš esmės suinteresuotos kaip tos prekės eksportuotojos, kad su jomis galėtų,inter alia, peržiūrėti pagal šio straipsnio 2 dalį pateiktą informaciją, pasidalyti nuomonėmis dėl siūlomos priemonės ir pasiekti tarpusavio supratimo siekiant tikslų, išdėstytų 8 straipsnio 1 dalyje.

4. Prieš pradėdama taikyti laikinąją specialiąją rinkos protekcinę (apsaugos) priemonę, numatytą pagal 6 straipsnį, valstybė narė praneša apie tai Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių komitetui. Konsultacijos turi būti pradedamos nedelsiant po to, kai tokios priemonės buvo įvestos.

5. Šiame straipsnyje numatytų konsultacijų rezultatus ir apie termino viduryje atliktos peržiūros, numatytos 7 straipsnio 4 dalyje, rezultatus, taip pat apie kompensacijos, numatytos pagal 8 straipsnio 1 dalį, formą ir siūlomų nuolaidų ir kitų įsipareigojimų sustabdymus, numatytus 8 straipsnio 2 dalyje, aptariamos valstybės narės turi nedelsiant pranešti Prekybos prekėmis tarybai.

6. Valstybės narės nedelsdamos praneša Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių komitetui apie savo įstatymus, kitus teisės aktus ir administracines procedūras, susijusias su specialiosiomis rinkos apsaugos (protekcinėmis) priemonėmis, bei visus tuose dokumentuose padarytus pakeitimus.

7. Valstybės narės, kurios taiko priemones, nurodytas 10 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalyje, ir kurios tebegalioja PPO sutarties įsigaliojimo dieną, ne vėliau kaip per 60 dienų po PPO sutarties įsigaliojimo dienos praneša apie tokias priemones Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių komitetui.

8. Bet kuri valstybė narė gali pranešti Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių komitetui apie įstatymus, kitus teisės aktus ir administracines procedūras, taip pat kitas priemones ar veiklą, susijusią su šia Sutartimi, jei to nepranešė kitos valstybės narės, pagal šios Sutarties reikalavimus turėjusios tai padaryti.

9. Bet kuri valstybė narė gali pranešti Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių komitetui apie visas nevyriausybines priemones, paminėtas 11 straipsnio 3 dalyje.

10. Visi šioje Sutartyje numatyti pranešimai Prekybos prekėmis tarybai paprastai turi būti siunčiami per Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių komitetą.

11. Nuostatos dėl informacijos pateikimo pagal šią Sutartį nereikalauja iš jokios šalies narės atskleisti konfidencialią informaciją, jei tai trukdytų teisėtvarkai arba kaip nors kitaip prieštarautų visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus tam tikrų įmonių, valstybinių ar privačių, komercinius interesus.

13 straipsnis

Priežiūra

1. Įkuriamas Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių komitetas, pavaldus Prekybos prekėmis tarybai; jame gali dalyvauti bet kuri šalis narė, pareiškusi norą jame dirbti. Komiteto funkcijos yra šios:

a) kontroliuoti ir kiekvienais metais informuoti Prekybos prekėmis tarybą apie bendrą šios Sutarties įgyvendinimą bei teikti pasiūlymus dėl tolesnio jos tobulinimo;

b) priemonės paveiktai valstybei narei paprašius, nustatyti, ar šios Sutarties procedūriniai reikalavimai buvo įvykdyti ryšium su specialiosios rinkos protekcinės (apsaugos) priemonės įvedimu bei taikymu, ir informuoti apie rezultatus Prekybos prekėmis tarybą;

c) padėti valstybėms narėms, šioms paprašius, konsultacijomis, numatytomis šioje Sutartyje;

d) ištirti priemones, numatytas pagal 10 straipsnį ir 11 straipsnio 1 dalį, kontroliuoti laipsnišką tokių priemonių panaikinimą ir atitinkamai pranešti apie nustatytus faktus Prekybos prekėmis tarybai;

e) valstybės narės, įvedusios specialiąją rinkos protekcinę (apsaugos) priemonę, prašymu, peržiūrėti, ar siūlymas sustabdyti nuolaidas ir kitus įsipareigojimus yra "iš esmės ekvivalentiškas", ir pranešti apie nustatytus faktus Prekybos prekėmis tarybai;

f) priimti ir peržiūrėti visus pranešimus, pateiktus pagal šią Sutartį, ir atitinkamai informuoti apie tai Prekybos prekėmis tarybą;

g) atlikti visas kitas funkcijas, susijusias su šia Sutartimi, kurias gali nustatyti Prekybos prekėmis taryba.

2. Padėdamas Komitetui atlikti jo priežiūros funkciją, Sekretoriatas rengia metinę faktų ataskaitą apie šios Sutarties veikimą, remdamasis pranešimais ir kita patikima informacija, kuri yra jam prieinama.

14 straipsnis

Ginčų sprendimas

GATT 1994 XXII ir XXIII straipsnių nuostatos, detaliai išdėstytos ir pritaikytos pagal Susitarimą dėl ginčų sprendimo, taikomos konsultacijoms ir ginčų, kilusių pagal šią Sutartį, sprendimui.

[1] Muitų sąjunga gali taikyti specialiąją rinkos protekcinę (apsaugos) priemonę kaip atskiras vienetas arba valstybės narės vardu. Kai muitų sąjunga taiko specialiąją rinkos apsaugos (protekcinę) priemonę kaip atskiras vienetas, visi reikalavimai rimtos žalos ar jos grėsmės nustatymui pagal šią Sutartį turi būti grindžiami sąlygomis, egzistuojančiomis visoje muitų sąjungoje. Kai specialioji rinkos apsaugos (protekcinė) priemonė taikoma valstybės narės vardu, visi reikalavimai rimtos žalos ar jos grėsmės nustatymui turi būti grindžiami sąlygomis, galiojančiomis toje valstybėje narėje, ir priemonė turi būti taikoma tik toje valstybėje narėje. Jokios šios Sutarties nuostatos neprieštarauja sąsajų tarp GATT 1994 XIX straipsnio ir XXIV straipsnio 8 dalies interpretacijai.

[2] Šalis narė nedelsdama praneša Specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių komitetui apie veiklą pagal 9 straipsnio 1 dalį.

[3] Importo kvota, taikoma kaip specialioji rinkos protekcinė (apsaugos) priemonė ir laikantis atitinkamų GATT 1994 bei šios Sutarties nuostatų, gali abipusiu sutarimu būti administruojama eksportuojančios valstybės narės.

[4] Panašių priemonių pavyzdžiai – tai sulaikymas dėl eksporto, eksporto kainų arba importo kainų kontrolės sistemos, eksporto ir importo priežiūra, privalomi importo karteliai ir savo nuožiūra taikomos importo ar eksporto licencijavimo sistemos – bet kuri iš šių priemonių, kuri suteikia rinkos apsaugą.

[5] Vienintelė tokia išimtis, kuria turi teisę pasinaudoti Europos bendrija, yra nurodyta šios Sutarties priede.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

IŠIMTIS, MINIMA 11 STRAIPSNIO 2 PUNKTE

Veikiančios šalys narės | Prekė | Galiojimo laiko pabaiga |

EB/Japonija | Keleiviniai automobiliai, ne keliu važiuojančios transporto priemonės, lengvieji komerciniai automobiliai, lengvieji sunkvežimiai (iki 5 tonų) ir visiškai išardytos tokios pat transporto priemonės (CKD rinkiniai). | 1999 m. gruodžio 31 d. |

--------------------------------------------------

Top