EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02023D2133-20231017

Consolidated text: 2023 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/2133, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278–9 ir devynių jų subkombinacijų arba kurie iš jų sudaryti ar pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (pranešta dokumentu Nr. C(2023) 6739) (Tekstas autentiškas tik prancūzų ir nyderlandų kalbomis) (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2133/2023-10-17

02023D2133 — LT — 17.10.2023 — 000.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/2133

2023 m. spalio 13 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278–9 ir devynių jų subkombinacijų arba kurie iš jų sudaryti ar pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003

(pranešta dokumentu Nr. C(2023) 6739)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų ir nyderlandų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 2133 2023.10.17, p. 1)


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 90152, 7.3.2024, p.  1 ((ES) 2023/21332023/2133)
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/2133

2023 m. spalio 13 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278–9 ir devynių jų subkombinacijų arba kurie iš jų sudaryti ar pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003

(pranešta dokumentu Nr. C(2023) 6739)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų ir nyderlandų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalūs identifikatoriai

Šio sprendimo priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) pagal Reglamentą (EB) Nr. 65/2004 yra priskiriami šie unikalūs identifikatoriai:

a) 

genetiškai modifikuotiems kukurūzams MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278–9 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × SYN-IR162–4 × MON-ØØ6Ø3–6 × DAS-4Ø278–9;

b) 

genetiškai modifikuotiems kukurūzams MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278–9 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × SYN-IR162–4 × DAS-4Ø278–9;

c) 

►C1  genetiškai modifikuotiems kukurūzams MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6; ◄

d) 

genetiškai modifikuotiems kukurūzams MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278–9 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-89Ø34–3 × SYN-IR162–4 × MON-ØØ6Ø3–6 × DAS-4Ø278–9;

e) 

genetiškai modifikuotiems kukurūzams 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278–9 priskiriamas unikalus identifikatorius DAS-Ø15Ø7–1 × SYN-IR162–4 × MON-ØØ6Ø3–6 × DAS-4Ø278–9;

f) 

genetiškai modifikuotiems kukurūzams MON 89034 × 1507 × MIR162 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × SYN-IR162–4;

g) 

genetiškai modifikuotiems kukurūzams MON 89034 × MIR162 × DAS-40278–9 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-89Ø34–3 × SYN-IR162–4 × DAS-4Ø278–9;

h) 

genetiškai modifikuotiems kukurūzams 1507 × MIR162 × DAS-40278–9 priskiriamas unikalus identifikatorius DAS-Ø15Ø7–1 × SYN-IR162–4 × DAS-4Ø278–9;

i) 

genetiškai modifikuotiems kukurūzams MIR162 × NK603 × DAS-40278–9 priskiriamas unikalus identifikatorius SYN-IR162–4 × MON-ØØ6Ø3–6 × DAS-4Ø278–9;

j) 

genetiškai modifikuotiems kukurūzams MIR162 × DAS-40278–9 priskiriamas unikalus identifikatorius SYN-IR162–4 × DAS-4Ø278–9.

2 straipsnis

Leidimas

Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame sprendime nurodytų sąlygų leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:

a) 

maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti ar pagaminti;

b) 

pašarus, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti ar pagaminti;

c) 

produktus, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti, naudojamus pagal kitas paskirtis nei nurodytosios a ir b punktuose, išskyrus auginimą.

3 straipsnis

Ženklinimas

1.  
Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, organizmo pavadinimas yra „kukurūzai“.
2.  
Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus 2 straipsnio a punkte nurodytus produktus, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

4 straipsnis

Aptikimo metodas

1 straipsnyje nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams aptikti taikomi priedo d punkte nustatyti metodai.

5 straipsnis

Poveikio aplinkai stebėsenos planas

1.  
Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai stebėsenos planas.
2.  
Leidimo turėtojas pateikia Komisijai metines stebėsenos plane nurodytos veiklos vykdymo ir rezultatų ataskaitas, parengtas laikantis Sprendime 2009/770/EB nustatytos formos.

6 straipsnis

Bendrijos registras

Priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje.

7 straipsnis

Leidimo turėtojas

Leidimo turėtoja yra bendrovė „Corteva Agriscience LLC“, kuriai Sąjungoje atstovauja bendrovė „Corteva Agriscience Belgium BV“.

8 straipsnis

Galiojimas

Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.

9 straipsnis

Gavėjas

Šis sprendimas skirtas bendrovei „Corteva Agriscience LLC“, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268–1054, Jungtinės Amerikos Valstijos, kuriai Sąjungoje atstovauja bendrovė „Corteva Agriscience Belgium BV“, Rue Montoyer 25, 1000 Briuselis, Belgija.
PRIEDAS

a)    Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:Pavadinimas:

„Corteva Agriscience LLC“

Adresas:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268–1054, Jungtinės Amerikos Valstijos,

kuriai Sąjungoje atstovauja: „Corteva Agriscience Belgium BV“, Rue Montoyer 25, 1000 Briuselis, Belgija.

b)    Produktų paskirtis ir specifikacija

1. 

maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti ar pagaminti;

2. 

pašarai, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti ar pagaminti;

3. 

produktai, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti; naudojami pagal kitas paskirtis nei nustatytosios 1 ir 2 papunkčiuose, išskyrus auginimą.

Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON-89Ø34–3 išreiškia cry1A.105 ir cry2Ab2 genus, kurie apsaugo nuo tam tikrų kenkėjų drugių.

Genetiškai modifikuoti kukurūzai DAS-Ø15Ø7–1 išreiškia cry1F geną, kuris apsaugo nuo tam tikrų kenkėjų drugių, ir pat geną, kuris suteikia atsparumą amonio gliufozinato pagrindu pagamintiems herbicidams.

Genetiškai modifikuoti kukurūzai SYN-IR162–4 išreiškia vip3Aa20 geną, kuris apsaugo nuo tam tikrų kenkėjų drugių. Be to, genetinio modifikavimo procese kaip atrankos žymuo naudotas pmi genas, koduojantis PMI baltymą.

Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON-ØØ6Ø3–6 išreiškia cp4 epsps ir cp4 epsps l214p genus, kurie suteikia atsparumą herbicidams, kurių sudėtyje yra glifosato.

Genetiškai modifikuoti kukurūzai DAS-4Ø278–9 išreiškia aad-1 geną, kuris suteikia atsparumą herbicidams 2,4-dichlorfenoksiacto rūgščiai (2,4-D) ir ariloksifenoksipropionatui (AOPP).

c)    Ženklinimas

1. Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.

2. Produktų (išskyrus b punkto 1 papunktyje nurodytus produktus), kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose įrašomi žodžiai „neskirta auginti“.

d)    Aptikimo metodas

1. Konkretaus įvykio kiekybine PGR pagrįsti aptikimo metodai – tai metodai, atskirai patvirtinti genetiškai modifikuotų kukurūzų transformacijos įvykiams MON-89Ø34–3, DAS-Ø15Ø7–1, SYN-IR162–4, MON-ØØ6Ø3–6 ir DAS-4Ø278–9 ir vėliau patikrinti su kukurūzais MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × SYN-IR162–4 × MON-ØØ6Ø3–6 × DAS-4Ø278–9.

2. Įteisintas Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos, įsteigtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, ir paskelbtas adresu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.

3. Etaloninė medžiaga – AOCS 0906 (skirta MON-89Ø34–3), pateikta American Oil Chemists Society tinklalapyje https://www.aocs.org/crm#maize; ERM®-BF418 (skirta DAS-Ø15Ø7–1), ERM®-BF446 (skirta SYN-IR162–4), ERM®-BF415 (skirta MON-ØØ6Ø3–6) ir ERM®-BF433 (skirta DAS-4Ø278–9), pateiktos Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC) tinklalapyje https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

e)    Unikalus identifikatorius

▼C1

MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9.

▼B

f)    Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II priedą

[Biosaugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir skleidimo centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

g)    Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai

Nereikalaujama.

h)    Poveikio aplinkai stebėsenos planas

Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.

[Nuoroda: planas, paskelbtas Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

i)    Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai

Nereikalaujama.

Pastaba.  Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat atnaujinamame Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.

Top