EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022D1668-20230802

Consolidated text: 2022 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1668 dėl potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/34/ES įgyvendinimą (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1668/2023-08-02

02022D1668 — LT — 02.08.2023 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1668

2022 m. rugsėjo 28 d.

dėl potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/34/ES įgyvendinimą

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 251 2022.9.29, p. 6)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/601  2023 m. kovo 13 d.

  L 79

176

17.3.2023

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/1587  2023 m. rugpjūčio 1 d.

  L 194

134

2.8.2023
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1668

2022 m. rugsėjo 28 d.

dėl potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/34/ES įgyvendinimą

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Direktyvos 2014/34/ES įgyvendinimą ir pateiktų šio sprendimo I priede, nuorodos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1202 panaikinamas.

3 straipsnis

Komunikatas 2018/C 371/01 panaikinamas. Tačiau jis toliau taikomas šio sprendimo II priede išvardytoms darniųjų standartų nuorodoms iki tų nuorodų panaikinimo datų.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
I PRIEDASNr.

Standarto nuoroda

1.

EN 1010–1:2004+A1:2010

Mašinų darbo sauga. Saugos reikalavimai, keliami spausdinimo ir popieriaus lankstymo mašinų modeliui ir konstrukcijai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2.

EN 1010–2:2006+A1:2010

Mašinų darbo sauga. Saugos reikalavimai, keliami spausdinimo ir popieriaus lankstymo mašinų modeliui ir konstrukcijai. 2 dalis. Spausdinimo ir blizginimo mašinos, įskaitant litografinių formų gamybos įrangą

3.

EN 1127–1:2019

Sprogiosios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo. 1 dalis. Pagrindiniai principai ir metodika

4.

EN 1127–2:2014

Sprogiosios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo. 2 dalis. Pagrindinės kasybos sąvokos ir metodika

5.

EN 1755:2015

Pramoniniai krovinių vežimėliai. Saugos reikalavimai ir patikrinimas. Papildomieji reikalavimai, keliami eksploatavimui potencialiai sprogiose atmosferose

6.

EN 1834–1:2000

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Variklių, naudojamų potencialiai sprogioje atmosferoje, projektavimo ir konstravimo saugos reikalavimai. 1 dalis. II grupės varikliai, naudojami degiųjų dujų ir garų atmosferoje

7.

EN 1834–2:2000

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Variklių, naudojamų potencialiai sprogioje atmosferoje, projektavimo ir konstravimo saugos reikalavimai. 2 dalis. I grupės varikliai, naudojami dirbant požemyje, kur yra kasyklų dujų ir (arba) degiųjų dulkių

8.

EN 1834–3:2000

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Variklių, naudojamų potencialiai sprogioje atmosferoje, projektavimo ir konstravimo saugos reikalavimai. 3 dalis. II grupės varikliai, naudojami degiųjų dulkių atmosferoje

9.

EN 1839:2017

Degiųjų dujų ir garų sprogumo ribų ir ribinės deguonies koncentracijos nustatymas

10.

EN 1953:2013

Dengimo medžiagų pulverizavimo ir purškimo įranga. Saugos reikalavimai

11.

EN 12581:2005+A1:2010

Dengimo įrenginiai. Skystųjų organinių dengimo medžiagų nardinamojo dengimo ir elektrocheminio nusodinimo mašinos. Saugos reikalavimai

12.

EN 12621:2006+A1:2010

Slėginiai dengimo medžiagų tiekimo ir apytakos įrenginiai. Saugos reikalavimai

13.

EN 12757–1:2005+A1:2010

Dengimo medžiagų maišytuvai. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Maišytuvai, naudojami automobilių kėbulams perdažyti

14.

EN 13012:2021

Degalinės. Automatinių pistoletų, naudojamų degalų įpylimo kolonėlėse, konstrukcija ir eksploatacinės charakteristikos

15.

EN 13237:2012

Potencialiai sprogios atmosferos. Įrenginių ir apsaugos sistemų, naudotinų potencialiai sprogiose atmosferose, terminai ir apibrėžtys

16.

EN 13616–1:2016

Skystojo kuro stacionariųjų talpyklų apsaugos nuo perpildymo įtaisai. 1 dalis. Apsaugos nuo perpildymo įtaisai su uždarymo įtaisu

17.

EN 13617–1:2021

Degalinės. 1 dalis. Dozuojamųjų siurblių, įpylimo kolonėlių ir nuotolinių siurblinių įrenginių konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

18.

EN 13617–2:2021

Degalinės. 2 dalis. Apsauginių išjungiklių, naudojamų dozuojamuosiuose siurbliuose ir įpylimo kolonėlėse, konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

19.

EN 13617–3:2021

Degalinės. 3 dalis. Atskyrimo vožtuvų konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

20.

EN 13617–4:2021

Degalinės. 4 dalis. Lankstinių jungčių, naudojamų dozuojamuosiuose siurbliuose ir įpylimo kolonėlėse, konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

21.

EN 13760:2021

Suskystintų naftos dujų (SND) įranga ir pagalbiniai reikmenys. Lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių SND pildymo sistema. Pildymo pistoletas, bandymo reikalavimai ir matmenys

22.

EN 13852–1:2013

Kranai. Jūriniai kranai. 1 dalis. Bendrosios paskirties jūriniai kranai

23.

EN 13852–3:2021

Kranai. Jūriniai kranai. 3 dalis. Lengvieji jūriniai kranai

1 pastaba. Darniojo standarto EN IEC 60079–0:2018 2 punkte nurodytos norminės nuorodos skaitomos taip: „EN IEC 60079–0:2018 su pataisymais, padarytais standartu EN IEC 60079–0:2018/AC:2020–02“.

2 pastaba. Darniojo standarto EN ISO 80079–36:2016 2 punkte nurodytos norminės nuorodos skaitomos taip: „EN ISO 80079–36:2016 su pataisymais, padarytais standartu EN ISO 80079–36:2016/AC:2019“. Apribojimas. Į šį paskelbimą neįtraukiama ši standarto dalis: ZB.1 lentelės skiltis „Pastabos“.

24.

EN 14034–1:2004+A1:2011

Dulkių debesų sprogumo charakteristikų nustatymas. 1 dalis. Dulkių debesų didžiausio sprogimo slėgio pmax nustatymas

25.

EN 14034–2:2006+A1:2011

Dulkių debesų sprogumo charakteristikų nustatymas. 2 dalis. Dulkių debesų sprogimo slėgio kilimo didžiausios spartos (dp/dt)max nustatymas

26.

EN 14034–3:2006+A1:2011

Dulkių debesų sprogumo charakteristikų nustatymas. 3 dalis. Apatinės dulkių debesų sprogumo ribos (ASR) nustatymas

27.

EN 14034–4:2004+A1:2011

Dulkių debesų sprogumo charakteristikų nustatymas. 4 dalis. Dulkių debesų ribinės deguonies koncentracijos (RDK) nustatymas

28.

EN 14373:2021

Sprogimo slopinimo sistemos

29.

EN 14460:2018

Sprogimui atspari įranga

30.

EN 14491:2012

Apsauginės dulkių sprogimo slėgio šalinimo sistemos

31.

EN 14492–1:2006+A1:2009

Kranai. Varikliniai suktuvai ir keltuvai. 1 dalis. Varikliniai suktuvai

EN 14492–1:2006+A1:2009/AC:2010

32.

EN 14492–2:2006+A1:2009

Kranai. Varikliniai suktuvai ir keltuvai. 2 dalis. Varikliniai keltuvai.

EN 14492–2:2006+A1:2009/AC:2010

33.

EN 14522:2005

Dujų ir garų savaiminio užsidegimo temperatūros nustatymas

34.

EN 14591–1:2004

Sprogimo prevencija ir apsauga požeminėse kasyklose. Apsaugos sistemos. 1 dalis. 2 barų sprogimui atsparus ventiliacijos statinys

EN 14591–1:2004/AC:2006

35.

EN 14591–2:2007

Sprogimo prevencija ir apsauga požeminėse kasyklose. Apsaugos sistemos. 2 dalis. Pasyviosios vandens uždangos

EN 14591–2:2007/AC:2008

36.

EN 14591–4:2007

Sprogimo prevencija ir apsauga požeminėse kasyklose. Apsaugos sistemos. 4 dalis. Automatinės sprogimo, kurį sukelia prakasamasis kombainas, slopinimo sistemos

EN 14591–4:2007/AC:2008

37.

EN 14677:2008

Mašinų sauga. Antrinė metalurgija. Skystojo plieno apdorojimo mašinos ir įranga

38.

EN 14678–1:2013

Suskystintų naftos dujų (SND) įranga ir pagalbiniai reikmenys. SND automobilinių degalinių įrangos konstrukcija ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Įpylimo kolonėlės

39.

EN 14681:2006+A1:2010

Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, keliami elektros lanko krosnių plieno gamybos mašinoms ir įrangai

40.

EN 14797:2006

Sprogimo slėgio mažintuvai

41.

EN 14973:2015

Konvejerių juostos, naudojamos požeminiuose įrenginiuose. Elektros saugos ir apsaugos nuo užsiliepsnojimo reikalavimai

42.

EN 14983:2007

Sprogimo prevencija ir apsauga požeminėse kasyklose. Kasyklų dujų drenažo sistemos įranga ir apsaugos sistemos

43.

EN 14986:2017

Potencialiai sprogiose atmosferose naudojamų ventiliatorių projektavimas

44.

EN 14994:2007

Apsauginės dujų sprogimo slėgio mažinimo sistemos

45.

EN 15089:2009

Sprogimo izoliavimo sistemos

46.

EN 15188:2020

Dulkių sankaupų savaiminio užsidegimo charakteristikų nustatymas

47.

EN 15198:2007

Potencialiai sprogiose atmosferose naudojamos neelektrinės įrangos ir komponentų užsidegimo pavojaus įvertinimo metodika

48.

EN 15233:2007

Apsauginių sistemų, naudojamų potencialiai sprogiose atmosferose, funkcinės saugos įvertinimo metodika

49.

EN 15268:2008

Degalinės. Saugos reikalavimai, keliami panardinamųjų siurblių sąrankų konstrukcijai

50.

EN 15794:2009

Degiųjų skysčių sprogimo taškų nustatymas

51.

EN 15967:2022

Dujų ir garų didžiausio sprogimo slėgio ir didžiausios slėgio didėjimo spartos nustatymas

52.

EN 16009:2011

Beliepsniai sprogimo slėgio mažintuvai

53.

EN 16020:2011

Sprogimo kreiptuvai

54.

EN 16447:2014

Sprogimo izoliavimo atlenkiamieji vožtuvai

55.

EN ISO 16852:2016

Liepsnos stabdikliai. Eksploatavimo reikalavimai, bandymo metodai ir naudojimo ribos (ISO 16852:2016)

56.

EN 17077:2018

Dulkių sluoksnių degumo nustatymas

57.

EN 50050–1:2013

Elektrostatinė rankinė purškimo įranga. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Lengvai užsidegančių skystųjų dengimo medžiagų rankinė purškimo įranga

58.

EN 50050–2:2013

Elektrostatinė rankinė purškimo įranga. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Lengvai užsidegančių dengimo miltelių rankinė purškimo įranga

59.

EN 50050–3:2013

Elektrostatinė rankinė purškimo įranga. Saugos reikalavimai. 3 dalis. Lengvai užsidegančių pūkų rankinė purškimo įranga

60.

EN 50104:2010

Deguonies aptikimo ir matavimo elektriniai aparatai. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymo metodai

▼M2

60a.

EN 50104:2019

Elektriniai aparatai deguoniui aptikti ir matuoti. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymo metodai

EN 50104:2019/A1:2023

▼B

61.

EN 50176:2009

Stacionarioji lengvai užsidegančių skystųjų dengimo medžiagų elektrostatinio purškimo įranga. Saugos reikalavimai

62.

EN 50177:2009

Stacionarioji dangų iš lengvai užsidegančių miltelių elektrostatinio purškimo įranga. Saugos reikalavimai

EN 50177:2009/A1:2012

63.

EN 50223:2015

Stacionarioji degių pūkų elektrostatinio dengimo įranga. Saugos reikalavimai

64.

EN 50271:2018

Elektriniai aparatai degiosioms ir nuodingosioms dujoms arba deguoniui aptikti ir matuoti. Aparatų, kuriuose naudojama programinė įranga ir (arba) skaitmeninės technologijos, reikalavimai ir bandymai

65.

EN 50281–2-1:1998

Elektriniai aparatai, naudojami esant degiųjų dulkių. 2–1 dalis. Bandymų metodai. Mažiausios dulkių užsidegimo temperatūros nustatymo metodai

EN 50281–2-1:1998/AC:1999

66.

EN 50303:2000

Pavojingose kasyklų dujų ir (arba) anglies dulkių atmosferose galintys veikti I grupės M1 kategorijos įrenginiai

67.

EN 50381:2004

Kilnojamosios vėdinamos patalpos su vidiniu skleidžiančiuoju šaltiniu arba be jo

EN 50381:2004/AC:2005

68.

EN 50495:2010

Saugos įtaisai saugiam įrangos veikimui užtikrinti atsižvelgiant į sprogimo riziką

69.

EN IEC 60079–0:2018

Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai (IEC 60079–0:2017)

70.

EN 60079–1:2014

Sprogiosios atmosferos. 1 dalis. Įrangos apsauga vidiniam sprogimui atspariais „d“ gaubtais (IEC 60079–1:2014)

71.

EN 60079–2:2014

Sprogiosios atmosferos. 2 dalis. Įrangos apsauga slėginiu „p“ gaubtu (IEC 60079–2:2014)

EN 60079–2:2014/AC:2015

72.

EN 60079–5:2015

Sprogiosios atmosferos. 5 dalis. Įrangos apsauga užpildant „q“ milteliais (IEC 60079–5:2015)

73.

EN 60079–6:2015

Sprogiosios atmosferos. 6 dalis. Įrangos apsauga naudojant „o“ panardinimą į skystį (IEC 60079–6:2015)

74.

EN 60079–7:2015

Sprogiosios atmosferos. 7 dalis. Įrangos apsauga naudojant padidintąją „e“ saugą (IEC 60079–7:2015)

EN IEC 60079–7:2015/A1:2018

75.

EN 60079–11:2012

Sprogiosios atmosferos. 11 dalis. Įrangos apsauga įmontuota saugos „i“ priemone (IEC 60079–11:2011)

76.

EN 60079–15:2010

Sprogiosios atmosferos. 15 dalis. Įrangos apsauga, naudojant „n“ apsaugą (IEC 60079–15:2010)

77.

EN 60079–18:2015

Sprogiosios atmosferos. 18 dalis. Įrangos apsauga naudojant „m“ sandarinimą (IEC 60079–18:2014)

EN 60079–18:2015/A1:2017

78.

EN 60079–20–1:2010

Sprogiosios atmosferos. 20–1 dalis. Medžiagų charakteristikos dujoms ir garams klasifikuoti. Bandymo metodai ir jo duomenys (IEC 60079–20–1:2010)

79.

EN 60079–25:2010

Sprogiosios atmosferos. 25 dalis. Vidinės saugos elektrinės sistemos (IEC 60079–25:2010)

EN 60079–25:2010/AC:2013

80.

EN 60079–26:2015

Sprogiosios atmosferos. 26 dalis. Įranga, atitinkanti įrangos apsaugos lygį (EPL) Ga (IEC 60079–26:2014)

81.

EN 60079–28:2015

Sprogiosios atmosferos. 28 dalis. Įrangos ir perdavimo sistemų, kuriose naudojama optinė spinduliuotė, apsauga (IEC 60079–28:2015)

82.

EN 60079–29–1:2016

Sprogiosios atmosferos. 29–1 dalis. Dujų aptiktuvai. Degiųjų dujų aptiktuvų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai (IEC 60079–29–1:2016, (modifikuotas))

▼M1

82a.

EN 60079-29-1:2016

Sprogiosios atmosferos. 29-1 dalis. Dujų aptiktuvai. Degiųjų dujų aptiktuvų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022

▼B

83.

EN 60079–29–4:2010

Sprogiosios atmosferos. 29–4 dalis. Dujų aptiktuvai. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, keliami atvirojo kelio optiniams degiųjų dujų aptiktuvams (IEC 60079–29–4:2009, (modifikuotas))

84.

EN 60079–30–1:2017

Sprogiosios atmosferos. 30–1 dalis. Elektrinis varžinis vamzdynų šildymas. Bendrieji ir bandymų reikalavimai (IEC/IEEE 60079–30–1:2015, (modifikuotas))

85.

EN 60079–31:2014

Sprogiosios atmosferos. 31 dalis. Įrangos apsauga nuo dulkių užsidegimo „t“ apgaubu (IEC 60079–31:2013)

86.

EN 60079–35–1:2011

Sprogiosios atmosferos. 35–1 dalis. Šalmų lempos, naudojamos šachtose, kuriose yra kasyklų dujų. Bendrieji reikalavimai. Konstrukcija ir bandymai, susiję su sprogimo pavojumi (IEC 60079–35–1:2011)

EN 60079–35–1:2011/AC:2011

87.

EN ISO/IEC 80079–20–2:2016

Sprogiosios atmosferos. 20–2 dalis. Medžiagų charakteristikos. Degiųjų dulkių tyrimo metodai (ISO/IEC 80079–20–2:2016)

EN ISO/IEC 80079–20–2:2016/AC:2017

88.

EN ISO/IEC 80079–34:2011

Sprogiosios atmosferos. 34 dalis. Kokybės sistemų taikymas įrangos gamybai (ISO/IEC 80079–34:2011)

89.

EN ISO 80079–36:2016

Sprogiosios atmosferos. 36 dalis. Neelektrinė įranga, naudojama sprogiosiose atmosferose. Pagrindiniai metodai ir reikalavimai (ISO 80079–36:2016)

90.

EN ISO 80079–37:2016

Sprogiosios atmosferos. 37 dalis. Neelektrinė įranga, naudojama sprogiosiose atmosferose. Neelektrinės apsaugos būdas, naudojant konstrukcinę saugą „c“, užsidegimo šaltinių kontrolę „b“, panardinimą į skystį „k“ (ISO 80079–37:2016)

91.

EN ISO/IEC 80079–38:2016

Sprogiosios atmosferos. 38 dalis. Įranga ir komponentai, naudojami sprogiosiose požeminių kasinių atmosferose (ISO/IEC 80079–38:2016)

EN ISO/IEC 80079–38:2016/A1:2018

▼M1

92.

EN 17348:2022

Reikalavimai, keliami dulkių siurblių, skirtų naudoti potencialiai sprogiose atmosferose, projektavimui ir bandymui

▼B
II PRIEDASNr.

Standarto nuoroda

Panaikinimo data

1.

EN 13012:2012

Degalinės. Automatinių pistoletų, naudojamų degalų įpylimo kolonėlėse, konstrukcija ir eksploatacinės charakteristikos

2023 9 3

2.

EN 13617–1:2012

Degalinės. 1 dalis. Dozuojamųjų siurblių, įpylimo kolonėlių ir nuotolinių siurblinių įrenginių konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

2023 9 3

3.

EN 13617–2:2012

Degalinės. 2 dalis. Apsauginių išjungiklių, naudojamų dozuojamuosiuose siurbliuose ir įpylimo kolonėlėse, konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

2023 9 3

4.

EN 13617–3:2012

Degalinės. 3 dalis. Atskyrimo vožtuvų konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

2023 9 3

5.

EN 13617–4:2012

Degalinės. 4 dalis. Lankstinių jungčių, naudojamų dozuojamuosiuose siurbliuose ir įpylimo kolonėlėse, konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

2023 9 3

6.

EN 13760:2003

Lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių automobilinių suskystintų naftos dujų (SND) pripildymo sistemos. Pistoletai, matmenys ir bandymo reikalavimai

2023 11 19

7.

EN 14373:2005

Sprogimo slopinimo sistemos

2023 11 19

8.

EN 15188:2007

Dulkių sankaupų savaiminio užsidegimo charakteristikų nustatymas

2022 11 27

9.

EN 15967:2011

Dujų ir garų didžiausio sprogimo slėgio ir didžiausios slėgio didėjimo spartos nustatymas

2024 3 29

Top