EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0378-20230920

Consolidated text: 2021 m. sausio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2021/378 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (nauja redakcija) (ECB/2021/1)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/2023-09-20

02021R0378 — LT — 20.09.2023 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2021/378

2021 m. sausio 22 d.

dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (nauja redakcija) (ECB/2021/1)

(OL L 073 2021.3.3, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2022/2419  2022 m. gruodžio 6 d.

  L 318

7

12.12.2022

►M2

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2023/1679  2023 m. rugpjūčio 25 d.

  L 216

96

1.9.2023
▼B

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2021/378

2021 m. sausio 22 d.

dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (nauja redakcija) (ECB/2021/1)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi privalomųjų atsargų reikalavimai šioms įstaigoms:

a) 

kredito įstaigoms, kurios yra vienas iš toliau nurodytų:

i) 

kurioms suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnį ( 1 );

ii) 

kurioms taikoma išimtis dėl reikalavimo gauti tokį leidimą pagal Direktyvos 2013/36/ES 2 straipsnio 5 dalį;

b) 

kredito įstaigų filialams, įskaitant valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro (euro zonos valstybėje narėje), įsteigtų kredito įstaigų, kurių nei registruota buveinė, nei pagrindinė buveinė nėra euro zonos valstybėje narėje, filialus; išskyrus euro zonos valstybėje narėje įsteigtų kredito įstaigų filialus, įsteigtus ne euro zonos valstybėje narėje.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos tokios apibrėžtys:

1. 

privalomosios atsargos – lėšų suma, kurią įstaiga privalo laikyti kaip atsargas savo atsargų sąskaitose atitinkamame nacionaliniame centriniame banke;

2. 

privalomųjų atsargų reikalavimai – visi su privalomosiomis atsargomis susiję reikalavimai, kurių įstaigos privalo laikytis pagal šį reglamentą, kiek tai susiję su privalomųjų atsargų apskaičiavimu, pranešimu, patvirtinimu ir privalomųjų atsargų laikymu, teikimu ir tikrinimu;

3. 

euro zonos valstybė narė – valstybė narė, kurios valiuta yra euro;

4. 

kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

5. 

filialas – filialas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte;

6. 

atitinkamas NCB – euro zonos valstybės narės, kurios rezidentė yra įstaiga, nacionalinis centrinis bankas (NCB).

7. 

atsargų sąskaitos – sąskaitos, kuriose įstaiga laiko savo atsargas atitinkamame NCB;

8. 

atsargų bazė – tinkamų įsipareigojimų suma, naudojama įstaigos privalomųjų atsargų dydžiui apskaičiuoti;

9. 

privalomųjų atsargų norma – procentinis dydis, taikomas atsargų bazės straipsniams ir naudojamas įstaigos privalomosioms atsargoms apskaičiuoti;

10. 

laikymo laikotarpis – laikotarpis, per kurį vertinama, kaip laikomasi privalomųjų atsargų reikalavimų;

11. 

galutinis dienos likutis – atsargos, turimos tuo metu, kai baigiamos mokėjimo operacijos ir padaromi įrašai apie galimą nuolatinių Eurosistemos galimybių taikymą;

12. 

NCB darbo diena – bet kokia diena, kurią konkretus dalyvaujantis NCB gali atlikti Eurosistemos pinigų politikos operacijas;

13. 

►M2  TARGET darbo diena – darbo diena arba TARGET darbo diena, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) ( 2 ) 2 straipsnio 13 punkte kartu su tų gairių III priedo 13 punktu; ◄

14. 

rezidentas – fizinis arba juridinis asmuo, reziduojantis bet kurioje iš euro zonos valstybių narių, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 1 straipsnio 4 dalyje ( 3 );

15. 

susijungimas – veiksmas, kurio metu viena ar daugiau kredito įstaigų (įsigytosios įstaigos), kuri yra uždaroma (–os) jos (–ų) nelikviduojant, visą savo turtą ir įsipareigojimus perduoda kitai kredito įstaigai (įsigyjanti įstaiga), kuri gali būti naujai įsteigta kredito įstaiga;

16. 

skaidymas – veiksmas, kurio metu viena kredito įstaiga (skaidoma įstaiga) uždaroma jos nelikviduojant, visą savo turtą ir įsipareigojimus perduoda daugiau kaip vienai kredito įstaigai (įsigyjančios įstaigos), kurios gali būti naujai įsteigtos kredito įstaigos.

3 straipsnis

Laikomos atsargos

1.  

1 straipsnyje nurodytos įstaigos privalomąsias atsargas, apskaičiuotas pagal 6 straipsnį, laiko taip:

a) 

vidutinis galutinis dienos likutis vienoje ar keliose atsargų sąskaitose per laikymo laikotarpį yra lygus pagal 6 straipsnį tam laikotarpiui apskaičiuotai sumai arba ją viršija;

b) 

privalomosios atsargos laikomos atsargų sąskaitose eurais atitinkamuose kiekvienos euro zonos valstybės narės, kurioje jos yra įsteigtos, NCB;

c) 

šio reglamento tikslais atsiskaitomosios sąskaitos NCB gali būti naudojamos kaip atsargų sąskaitos;

d) 

lėšos, kurioms taikomi teisiniai, sutartiniai, reguliavimo ar kitokie apribojimai, dėl kurių įstaiga negalėtų tokių lėšų likviduoti, pervesti, perleisti ar disponuoti jomis atitinkamu laikymo laikotarpiu, neįtraukiamos laikomas atsargas.

Taikant d punktą, įstaigos nepagrįstai nedelsdamos praneša atitinkamam NCB apie visus tame punkte nurodytus apribojimus.

2.  

Jeigu įstaiga turi kelis filialus toje pačioje euro zonos valstybėje narėje, taikomos šios nuostatos:

a) 

registruota buveinė arba pagrindinė buveinė, jei ji yra toje valstybėje narėje, atitinka šiame straipsnyje tiems filialams toje valstybėje narėje nustatytus privalomųjų atsargų reikalavimus;

b) 

ta įstaiga paskiria vieną iš savo filialų toje pačioje valstybėje narėje šiame straipsnyje nustatytiems privalomųjų atsargų reikalavimams įvykdyti, jei toje valstybėje narėje ji neturi nei registruotosios buveinės, nei pagrindinės buveinės;

c) 

atitinkamas NCB naudoja visus dienos pabaigos likučius tos įstaigos filialų atsargų sąskaitose toje pačioje valstybėje narėje, kad įvertintų, ar laikomasi šio straipsnio 1 dalies a punkto.

3.  

Europos Centrinis Bankas (ECB) savo interneto svetainėje skelbia šiuos įstaigų sąrašus:

a) 

įstaigų, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai pagal šį reglamentą;

b) 

įstaigų, kurios pagal 4 straipsnį atleistos nuo privalomųjų atsargų reikalavimų, išskyrus 4 straipsnio 2 dalies a–c punktuose nurodytas įstaigas.

4 straipsnis

Atleidimas nuo privalomųjų atsargų reikalavimų

1.  

Įstaigos atleidžiamos nuo 3 straipsnyje nustatyti privalomųjų atsargų reikalavimų, jeigu taikytinas vienas iš toliau nurodytų punktų:

a) 

1 straipsnio a punkto i papunktyje nurodytas leidimas panaikinamas arba jo atsisakoma; arba

b) 

įstaigai taikoma likvidavimo procedūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/24/EB ( 4 ).

2.  

Atitinkamo NCB prašymu ECB gali atleisti nuo 3 straipsnyje nustatytų privalomųjų atsargų reikalavimų, kai taikytinas vienas iš toliau nurodytų punktų:

a) 

įstaigai taikoma reorganizavimo priemonė pagal Direktyvą 2001/24/EB;

b) 

įstaigai taikomas Sąjungos arba valstybės narės nustatytas nutarimas įšaldyti lėšas arba taikomos pagal Sutarties 75 straipsnį Sąjungos nustatytos priemonės, ribojančios įstaigos galimybę naudotis savo lėšomis;

c) 

ECB ir NCB (Eurosistema) sustabdė arba panaikino tos įstaigos prieigą prie Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų arba nuolatinių galimybių pagal Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ( 5 );

d) 

iš tos įstaigos netikslinga reikalauti privalomųjų atsargų.

Taikant pirmos pastraipos c punktą, kai ECB valdančioji taryba atstato įstaigos prieigą prie Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų arba nuolatinių galimybių pagal Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 158 straipsnį, atleidimas nebetaikomas nuo kito laikymo laikotarpio pradžios.

3.  

Atleidimo pagal 2 dalies d punktą tikslais atitinkami NCB ir ECB atsižvelgia į visus šiuos aspektus:

a) 

ar tai įstaigai leidžiama atlikti tik specialios paskirties funkcijas;

b) 

ar tai įstaigai draudžiama vykdyti aktyvias bankines funkcijas konkuruojant su kitomis kredito įstaigomis;

c) 

ar tai įstaigai yra teisiškai nustatyta pareiga visus savo indėlius numatyti skirti kaip pagalbą regiono ir (arba) tarptautinei plėtrai.

Taikant a punktą, įstaigai leidžiama vykdyti tik specialias funkcijas, kai ji vykdo konkrečias viešojo administravimo užduotis arba kai pagal įstatymus ar įstatus įstaigai draudžiama vykdyti kredito įstaigų veiklą.

4.  
Šiame straipsnyje nurodytas atleidimas taikomos nuo laikymo laikotarpio, per kurį įvyksta atitinkamas įvykis, pradžios.

5 straipsnis

Atsargų bazė

1.  

Įstaigos apskaičiuoja savo atsargų bazę naudodamos pagal Reglamentą (ES) 2021/379 (ECB/2021/2) pateiktą statistinę informaciją apie šiuos įsipareigojimus:

a) 

indėlius;

b) 

išleistus skolos vertybinius popierius.

Kai įstaiga turi įsipareigojimų to paties subjekto, esančio už euro zonos ribų, filialui arba to paties subjekto, esančio už euro zonos ribų, pagrindinei buveinei arba registruotajai buveinei, šie įsipareigojimai įtraukiami į atsargų bazę.

2.  

Į atsargų bazę, apskaičiuojamą pagal 1 dalį, įstaigos neįtraukia šių įsipareigojimų:

a) 

įsipareigojimų bet kuriai kitai įstaigai, jeigu:

i) 

tai įstaigai taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai pagal šį reglamentą ir

ii) 

ji nėra atleista nuo privalomųjų atsargų reikalavimų arba jai nebuvo suteiktas atleidimas nuo privalomųjų atsargų reikalavimų pagal 4 straipsnį;

b) 

įsipareigojimų Europos Centriniam Bankui arba euro zonos valstybės narės NCB.

3.  

Kai pagal 2 dalį įsipareigojimai neįtraukiami į atsargų bazę, įstaiga:

a) 

nepagrįstai nedelsdama informuoja atitinkamą NCB apie neįtrauktą sumą;

b) 

pateikia tų įsipareigojimų įrodymus;

c) 

atima tų įsipareigojimų sumą iš atsargų bazės po to, kai atitinkamam NCB pateikia šios sumos įrodymus pagal b punktą.

Taikant b punktą, jei įstaiga atitinkamam dalyvaujančiam NCB negali pateikti įrodymų apie įsipareigojimus, priklausančius kategorijai „išleistos skolos priemonės“, įstaiga taiko ECB interneto svetainėje skelbiamą standartinį atskaitymą likusiai skolos vertybinių popierių, kuriuos ji išleido ir kurių pradinis terminas yra iki dvejų metų įskaitytinai, sumai.

4.  
ECB, nustatydamas standartinį atskaitymą, taikytiną skolos vertybinių popierių kategorijai priskiriamiems ne ilgesnio kaip dvejų metų termino įsipareigojimams, nurodytiems 3 dalyje, atsižvelgia į euro zonoje vyraujantį makrosantykį tarp kredito įstaigų išleistų atitinkamų priemonių, laikomų kitose kredito įstaigose ir ECB bei atitinkamuose NCB, ir bendros neapmokėtos tokių kredito įstaigų išleistų priemonių sumos.
5.  
Konkretaus laikymo laikotarpio atsargų bazę įstaigos apskaičiuoja pagal mėnesio, einančio du mėnesius prieš mėnesį, kuriuo prasideda laikymo laikotarpis, duomenis.
6.  
Statistiškai nereikšmingos įstaigos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2021/379 (ECB/2021/2) 2 straipsnyje, apskaičiuoja savo atsargų bazę dviem iš eilės laikymo laikotarpiams, prasidedantiems laikymo laikotarpiu, prasidedančiu trečią mėnesį po ketvirčio pabaigos, remdamosi ketvirčio pabaigos duomenimis, pateiktais pagal Reglamentą (ES) 2021/379 (ECB/2021/2). Šios įstaigos praneša NCB apie savo privalomąsias atsargas 7 straipsnyje nustatyta tvarka.

6 straipsnis

Privalomųjų atsargų apskaičiavimas

1.  

Pagal 3 straipsnį įstaigų laikomos privalomosios atsargos apskaičiuojamos kiekvienam 5 straipsnyje nurodytam atsargų bazės įsipareigojimui taikant šias atsargų normas:

a) 

0 % atsargų norma taikoma šioms Reglamento (ES) 2021/379 (ECB/2021/2) II priedo 2 dalyje nurodytoms kategorijoms:

i) 

indėliams, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:

— 
kurių sutartas terminas yra ilgesnis kaip dveji metai;
— 
kurie atsiimami įspėjus prieš ilgesnį kaip dvejų metų laikotarpį;
— 
yra atpirkimo sandoriai;
ii) 

išleistiems skolos vertybiniams popieriams, kurių pradinis terminas yra ilgesnis kaip dveji metai;

b) 

visiems kitiems atsargų bazės įsipareigojimams yra taikoma 1 % atsargų norma.

2.  
NCB arba įstaiga, apskaičiuodami kiekvienos įstaigos privalomąsias atsargas, laikydamiesi 10–12 straipsnių reikalavimų, atskaito 100 000 EUR bendrąją nuolaidą.
3.  

Pagal 6 straipsnį apskaičiuotas privalomąsias atsargas NCB naudoja šiems tikslams:

a) 

atlyginti už laikomas privalomąsias atsargas;

b) 

įvertinti, ar laikomasi 3 straipsnio 1 dalies a punkto.

7 straipsnis

Pranešimas apie privalomąsias atsargas

1.  
NCB nustato procedūrą, kurios laikantis pranešama apie įstaigų individualias privalomąsias atsargas. Toje procedūroje atsižvelgiama į tai, ar privalomąsias atsargas pagal 6 straipsnį apskaičiuoja atitinkamas NCB ar įstaiga.
2.  

Kai įstaigos privalomąsias atsargas pagal 1 dalį apskaičiuoja atitinkamas NCB, taikomos visos šios nuostatos:

a) 

atitinkamas NCB praneša tai įstaigai apie jos privalomąsias atsargas ne vėliau kaip prieš tris NCB darbo dienas iki laikymo laikotarpio pradžios;

b) 

ta įstaiga patvirtina apskaičiuotas privalomąsias atsargas ne vėliau kaip paskutinę NCB darbo dieną, prieš kurią prasideda šių atsargų laikymo laikotarpis;

c) 

jeigu įstaiga neatsako į a punkte nurodytą pranešimą iki NCB darbo dienos, einančios prieš atsargų laikymo laikotarpio pradžią, pabaigos, laikoma, kad b punkte nurodytas patvirtinimas buvo gautas, o privalomosios atsargos, apie kurias pranešta, taikomos tai įstaigai tuo laikymo laikotarpiu.

3.  

Kai privalomąsias atsargas pagal 1 dalį apskaičiuoja įstaiga, taikomos visos šios nuostatos:

a) 

įstaiga praneša atitinkamam NCB apie savo privalomąsias atsargas ne vėliau kaip prieš tris NCB darbo dienas iki laikymo laikotarpio pradžios;

b) 

atitinkamas NCB patvirtina tos įstaigos privalomąsias atsargas ne vėliau kaip paskutinę NCB darbo dieną, prieš kurią prasideda šių atsargų laikymo laikotarpis;

c) 

jeigu NCB neatsako į a punkte nurodytą pranešimą iki NCB darbo dienos, einančios prieš atsargų laikymo laikotarpio pradžią, pabaigos, laikoma, kad b punkte nurodytas patvirtinimas buvo gautas, o privalomosios atsargos, apie kurias pranešta, taikomos tai įstaigai tuo laikymo laikotarpiu.

4.  
Taikant 2 ir 3 dalis, atitinkamas NCB gali nurodyti ankstesnę datą, kada turi būti pranešta apie privalomąsias atsargas.
5.  
NCB gali nustatyti sąlygas ir terminus, per kuriuos įstaigos gali patikslinti atsargų bazę ir privalomąsias atsargas, apie kurias pranešta pagal šį straipsnį. Po to, kai 2 ir 3 dalyse nurodytos privalomosios atsargos pripažįstamos, jų tikslinti neleidžiama.
6.  
Siekiant įgyvendinti šiame straipsnyje minimas procedūras, atitinkami NCB skelbia grafikus, nurodančius duomenų, susijusių su privalomųjų atsargų apskaičiavimu, pranešimo ir pripažinimo terminus.
7.  
Jeigu įstaiga nepateikia Reglamente (ES) 2021/379 (ECB/2021/2) nurodytos statistinės informacijos, atitinkamas NCB įvertina tos įstaigos atitinkamo laikymo laikotarpio privalomąsias atsargas, remdamiesi įstaigos pateikta istorine informacija ir visa kita svarbia informacija, ir praneša įstaigai apie savo privalomąsias atsargas ne vėliau kaip prieš tris NCB darbo dienas iki to laikymo laikotarpio pradžios.

8 straipsnis

Laikymo laikotarpis

1.  
Laikymo laikotarpis prasideda pagrindinės refinansavimo operacijos, pradedamos po Valdančiosios tarybos posėdžio, kuriame numatytas pinigų politikos padėties vertinimas, atsiskaitymo dieną, ir baigiasi dieną prieš kito laikymo laikotarpio pradžią, išskyrus atvejus, kai Valdančioji taryba nurodo kitaip.
2.  
ECB vykdomoji valdyba skelbia laikymo laikotarpių grafiką ECB interneto svetainėje. NCB šį grafiką taip pat skelbia savo atitinkamose interneto svetainėse. Šį grafiką ECB ir NCB paskelbia likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvienų kalendorinių metų pradžios.
3.  
Valdančioji taryba gali keisti 2 dalyje nurodytą grafiką. Pakeistas grafikas skelbiamas ECB ir NCB interneto svetainėse prieš laikymo laikotarpį, su kuriuo susijęs pakeitimas.

▼M2

9 straipsnis

Atlyginimas

1.  
Atitinkamas NCB už atsargų sąskaitose laikomas privalomąsias atsargas atlygina taikydamas 0 % palūkanų normą.
2.  
Atitinkamas NCB sumoka atlyginimą už laikomas privalomąsias atsargas, jei toks priklauso, antrą TARGET darbo dieną po laikymo laikotarpio, per kurį tas atlyginimas buvo gautas, pabaigos.
3.  
Už lėšas, kurios buvo įtrauktos į laikomas privalomąsias atsargas ir kurios vėliau pagal 3 straipsnio 1 dalies d punktą į šias privalomąsias atsargas neįtraukiamos, atitinkamas NCB atlygina vadovaudamasis taisyklėmis, kurios taikomos su pinigų politika nesusijusiems indėliams pagal Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2019/671 (ECB/2019/7) ( 6 ), nuo tos dienos, nuo kurios taikoma speciali 3 straipsnio 1 dalies d punkte įtvirtinta sąlyga, kaip nustato atitinkamas NCB.

▼B

10 straipsnis

Netiesioginis privalomųjų atsargų laikymas per tarpininką

1.  

Įstaiga gali kreiptis į atitinkamą NCB ir prašyti leidimo visas savo privalomąsias atsargas laikyti netiesiogiai per tarpininkaujančią įstaigą, kai ta tarpininkaujanti įstaiga:

a) 

yra tos pačios valstybės narės rezidentė;

b) 

jai taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai;

c) 

įprastai atlieka tam tikras administracines užduotis toje įstaigoje (pvz., iždo valdymą), neskaitant privalomųjų atsargų laikymo.

2.  

1 dalies tikslais, kai įstaiga kreipiasi dėl leidimo visas savo privalomąsias atsargas laikyti netiesiogiai per tarpininkaujančią įstaigą, ji su ta tarpininkaujančia įstaiga tuo tikslu sudaro susitarimą. Šiame susitarime nurodoma bent ši informacija:

a) 

ar pareiškėjas pageidauja naudotis nuolatinėmis Eurosistemos galimybėmis ir atviros rinkos operacijomis;

b) 

ne trumpesnis kaip 12 mėnesių įspėjimo laikotarpis, nepažeidžiant 10 straipsnio 7 dalies b punkto nuostatų.

Kai įstaiga pateikia b punkte nurodytą įspėjimą, ji nepagrįstai nedelsdama apie tai informuoja atitinkamą NCB.

3.  
Jeigu grupės patronuojančioji įmonė savo statistinėse ataskaitose konsoliduoja patronuojamųjų įmonių, kurios yra rezidentės toje pačioje valstybėje narėje, veiklą pagal Reglamento (ES) 2021/379 (ECB/2021/2) 6 straipsnio 1 dalį, ta patronuojančioji įmonė gali kreiptis į atitinkamą NCB dėl leidimo laikyti grupės privalomąsias atsargas kaip tarpininkė.
4.  

Kai patronuojančioji įmonė kreipiasi dėl leidimo laikyti grupės privalomąsias atsargas kaip tarpininkė pagal 3 dalį, ta patronuojančioji įmonė su kiekviena tai grupei priklausančia įstaiga sudaro susitarimą veikti kaip tarpininkė. Šiame susitarime nurodoma bent ši informacija:

a) 

ar patronuojančioji įmonė ar patronuojamosios įmonės naudosis nuolatinėmis Eurosistemos galimybėmis ir atviros rinkos operacijomis;

b) 

ne trumpesnis kaip 12 mėnesių įspėjimo laikotarpis.

5.  
Atitinkamas NCB gali duoti leidimą įstaigai pareiškėjai laikyti privalomąsias atsargas per tarpininką ir nepagrįstai nedelsdamas apie tai praneša tai įstaigai ir tarpininkaujančiai įstaigai. Tas leidimas įsigalioja nuo pirmojo laikymo laikotarpio po leidimo suteikimo pradžios ir galioja tol, kol galioja 2 arba 4 dalyje nurodytas susitarimas, arba tol, kol leidimas panaikinamas pagal 7 ir 8 dalis.

Leidimas laikyti privalomąsias atsargas per tarpininką pagal Reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 10 straipsnį laikomas suteiktu pagal šią dalį šio reglamento taikymo tikslais.

6.  
Kai tarpininkaujanti įstaiga laiko kitos įstaigos privalomąsias atsargas pagal šį straipsnį, ji laiko tas atsargas savo atsargų sąskaitose kartu su savo atsargomis, laikomomis pagal šį reglamentą.
7.  

ECB arba atitinkamas NCB gali bet kuriuo metu panaikinti pagal 5 dalį suteiktą leidimą, jeigu taikomas bet kuris iš toliau nurodytų punktų:

a) 

bet kuri 2 arba 4 dalyje nurodyto susitarimo šalis nevykdo šio reglamento reikalavimų;

b) 

bet kuri 2 ar 4 dalyje nurodyto susitarimo šalis prašo panaikinti tokį leidimą pagal šį straipsnį;

c) 

nebesilaikoma 1 dalyje nurodytų netiesioginio privalomųjų atsargų laikymo sąlygų;

d) 

egzistuoja su tarpininkaujančia įstaiga susijusios prudencinės priežastys.

8.  

Spręsdamas, ar panaikinti leidimą pagal 7 dalį, atitinkamas NCB arba ECB atsižvelgia į tai, ar:

a) 

šalys susitarė nutraukti sutartį bendru sutarimu;

b) 

privalomąsias atsargas netiesiogiai per tarpininką laikanti įstaiga yra pajėgi vykdyti savo privalomųjų atsargų reikalavimus.

9.  

Kai atitinkamas NCB ar ECB panaikina leidimą pagal 7 dalį, taikomos šios nuostatos:

a) 

leidimo panaikinimas įsigalioja laikymo laikotarpio pabaigoje, išskyrus atvejus, kai leidimas panaikinamas pagal 7 dalies d punktą;

b) 

jei leidimas panaikinamas pagal 7 dalies d punktą, panaikinimas įsigalioja nedelsiant ir šios dalies c punkte numatytas būtinas pranešimo laikotarpis netaikomas;

c) 

atitinkamas NCB arba ECB praneša abiem 2 arba 4 dalyje nurodyto susitarimo šalims apie panaikinimą likus ne mažiau kaip penkioms darbo dienoms iki galutinio laikymo laikotarpio, kuriam taikomas leidimas, pabaigos.

10.  
Kai ECB taiko sankcijas pagal Reglamentą (EB) Nr. 2532/98, jis gali taikyti šias sankcijas tarpininkaujančiai įstaigai ir įstaigai, kurios atsargas ji laiko.

11 straipsnis

Agreguotos informacijos apie atsargų bazę teikimas

1.  
Kai įstaiga kreipiasi į atitinkamą NCB dėl leidimo laikyti visas savo privalomąsias atsargas netiesiogiai per patronuojančiąją įstaigą pagal 10 straipsnio 3 dalį, ta patronuojančioji įstaiga gali kreiptis į atitinkamą NCB dėl leidimo teikti atsargų bazės ir tos grupės įstaigų atsargų bazės agreguotus duomenis pagal Reglamentą (ES) 2021/379 (ECB/2021/2). NCB gali duoti leidimą patronuojančiosioms įstaigoms teikti agreguotus duomenis apie atsargų bazę pagal Reglamentą (ES) 2021/379 (ECB/2021/2).
2.  
Kai patronuojančioji įstaiga kreipiasi į atitinkamą NCB dėl leidimo teikti agreguotus duomenis apie atsargų bazę pagal 1 dalį, atitinkamas NCB užtikrina, kad į 10 straipsnio 4 dalyje nurodytą susitarimą būtų įtraukti galimi nuostoliai individualiu lygiu dėl 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos bendrosios nuolaidos atskaitymo.
3.  
Kai atitinkamas NCB suteikia leidimą patronuojančiajai įstaigai teikti agreguotus duomenis apie atsargų bazę pagal 1 dalį, jis nepagrįstai nedelsdamas apie tai praneša atitinkamai įstaigai. Šis leidimas įsigalioja nuo pirmojo laikymo laikotarpio po leidimo suteikimo pradžios ir galioja tol, kol galioja 2 dalyje nurodytas susitarimas, arba tol, kol leidimas panaikinamas.
4.  
Kai atitinkamas NCB suteikia leidimą patronuojančiai įstaigai pateikti agreguotus duomenis apie atsargų bazę pagal 1 dalį, iš tarpininkaujančios įstaigos laikomų privalomųjų atsargų automatiškai atimama viena 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta bendroji nuolaida.
5.  
ECB įstaigai suteiktas leidimas teikti statistinius duomenis apie jų konsoliduotą atsargų bazę pagal Reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 11 straipsnį laikomas galiojančiu ir taikytinu šio reglamento tikslais tol, kol tas leidimas nepanaikinamas.

12 straipsnis

Susijungimai ir skaidymai

1.  

Jeigu susijungimas įsigalioja laikymo laikotarpiu, taikomos visos šios nuostatos:

a) 

įsigyjanti įstaiga įvykdo šio reglamento reikalavimus įsigytai įstaigai;

b) 

įsigyjančios įstaigos privalomosios atsargos sumažinamos kiekviena bendrąja nuolaida, taikoma pagal 6 straipsnio 2 dalį;

c) 

NCB įvertina, ar įstaigos atitinka 3 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimus, atsižvelgdami į dienos pabaigos likučius tiek įsigyjančių, tiek įsigyjamų įstaigų atsargų sąskaitose.

2.  

Laikymo laikotarpiu iš karto po 1 dalyje nurodyto laikymo laikotarpio taikomos šios nuostatos:

a) 

įsigyjančios įstaigos privalomosios atsargos pagal 6 straipsnio 2 dalį sumažinamos tik viena bendrąja nuolaida; ir

b) 

įsigyjančios įstaigos privalomosios atsargos apskaičiuojamos taikant 6 straipsnį, naudojant atsargų bazę, kuri agreguoja įsigytų įstaigų ir įsigyjančios įstaigos atsargų bazes.

Taikant b punktą, apskaičiuojant remiamasi kiekvienos įstaigos atitinkamo laikymo laikotarpio atsargų bazėmis taip, tarsi susijungimas nebūtų įvykęs, ir laikantis Reglamento (ES) 2021/379 (ECB/2021/2) III priedo 2 dalyje nustatytų taisyklių.

Pirma pastraipa taip pat taikoma vėlesniais laikymo laikotarpiais, kai įvykdomos Reglamento (ES) 2021/379 (ECB/2021/2) III priedo 2 dalies 4 punkto sąlygos.

3.  

Jeigu skaidymas įsigalioja laikymo laikotarpiu, taikomos visos šios nuostatos:

a) 

įsigyjančios įstaigos, kurios yra kredito įstaigos, turi atitikti šio reglamento reikalavimus skaidomai įstaigai;

b) 

kiekviena įsigyjanti kredito įstaiga šio reglamento reikalavimus turi įvykdyti tai skaidomos įstaigos privalomųjų atsargų daliai, kuri jai yra priskiriama;

c) 

skaidomos įstaigos laikomos privalomosios atsargos paskirstomos proporcingai tarp įsigyjančių įstaigų;

d) 

6 straipsnio 2 dalyje nurodyta bendroji nuolaida atimama iš kiekvienos įsigyjančios įstaigos privalomųjų atsargų.

4.  

Laikymo laikotarpiu, einančiu iš karto po laikymo laikotarpio, per kurį įsigalioja skaidymas, ir tol, kol įsigyjančios įstaigos praneša apie savo atitinkamas atsargų bazes pagal Reglamentą (ES) 2021/379 (ECB/2021/2), taikomos šios nuostatos:

a) 

kiekviena įsigyjanti kredito įstaiga šio reglamento reikalavimus turi įvykdyti tai skaidomos įstaigos privalomųjų atsargų daliai, kuri jai yra priskiriama, ir

b) 

6 straipsnio 2 dalyje nurodyta bendroji nuolaida atimama iš kiekvienos įsigyjančios įstaigos privalomųjų atsargų.

13 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas euro įvedimo atveju

1.  

Kai valstybė narė įsiveda eurą pagal Sutartį, Valdančioji taryba Vykdomajai valdybai deleguoja įgaliojimus, kad ši, atsižvelgdama į ECBS Rinkos operacijų komiteto nuomonę, nustatytų:

a) 

privalomųjų atsargų reikalavimų taikymo pagal 3 straipsnį toje valstybėje narėje įsteigtoms įstaigoms pereinamojo laikymo laikotarpio datą, kai pradžios data yra euro įvedimo toje valstybėje narėje data;

b) 

5 straipsnyje nurodytos atsargų bazės apskaičiavimo būdą a punkte nurodytu pereinamuoju laikymo laikotarpiu;

c) 

terminą, iki kurio toje valstybėje narėje įsteigtos įstaigos arba atitinkamas NCB turi apskaičiuoti ir patikrinti privalomąsias atsargas pereinamuoju laikymo laikotarpiu.

Vykdomoji valdyba priima ir paskelbia sprendimą pagal pirmą pastraipą likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki euro įvedimo atitinkamoje valstybėje narėje dienos ir apie tai praneša Valdančiajai tarybai.

2.  
Be to, Valdančioji taryba Vykdomajai valdybai suteikia įgaliojimus leisti iš atsargų bazės išskaityti įsipareigojimus, kuriuos kitose euro zonos valstybėse narėse įsteigtos įstaigos turi eurą įsivedančioje valstybėje narėje įsteigtoms įstaigoms už atitinkamus laikymo laikotarpius 1 dalies a punkte nurodyto pereinamojo laikymo laikotarpio metu ir iš karto po jo.

Ši pirma pastraipa taikoma, kai eurą įsivedančios valstybės narės įstaigos tuo metu, kai skaičiuojamos privalomosios atsargos, nėra įtrauktos į 3 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų įstaigų sąrašą. Tokiu atveju Vykdomosios valdybos priimtuose sprendimuose, kuriais leidžiama atlikti atskaitymą pagal šią dalį, gali būti papildomai nurodyta, kokiu būdu apskaičiuojami tokie išskaitomi įsipareigojimai.

14 straipsnis

Tikrinimas

1.  
Atitinkami NCB gali pasinaudoti teise patikrinti įstaigų pateiktos informacijos apie atsargų bazę tikslumą ir kokybę pagal Reglamento (EB) Nr. 2531/98 6 straipsnio 3 dalį.
2.  
Kai įstaiga praneša apie privalomųjų atsargų apskaičiavimą pagal 7 straipsnio 3 dalį, atitinkamas NCB patikrina to apskaičiavimo tikslumą ir stebi suderinamumą su statistine informacija, pateikta pagal Reglamentą (ES) 2021/379 (ECB/2021/2).

15 straipsnis

Panaikinimas

1.  
Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) panaikinamas nuo 2021 m. birželio 26 d.
2.  
Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos vadovaujantis II priede pateikta atitikties lentele.

16 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja penktą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. birželio 26 d. Tačiau 3 straipsnis taikomas nuo 2021 m. liepos 28 d., pirmą 2021 m. penktojo laikymo laikotarpio dieną.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Panaikintas reglamentas ir vėlesnių jo dalinių pakeitimų sąrašas

Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (OL L 250, 2003 10 2, p. 10).

Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 1052/2008 (ECB/2008/10) (OL L 282, 2008 10 25, p. 14).

Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1358/2011 (ECB/2011/26) (OL L 338, 2011 12 21, p. 51).

Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1376/2014 (ECB/2014/52) (OL L 366, 2014 12 20, p. 79).

Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/1705 (ECB/2016/26) (OL L 257, 2016 9 23, p. 10).
II PRIEDAS

Atitikties lentelėReglamentas (EB) Nr. 1745/2003

Šis reglamentas

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

1 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis, pirma pastraipa

4 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis, antra pastraipa

4 straipsnio 2 ir 3 dalys

2 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalies d punktas ir 3 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2a dalis, pirma pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 2a dalis, antra pastraipa

5 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 6 dalis

3 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 7 dalis

4 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 1 dalies b punktas

5 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys ir 6 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 1–5 dalys

5 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 7 dalis

6 straipsnio 1 dalies pirmas ir antras sakiniai

3 straipsnio 1 dalies b punktas

6 straipsnio 1 dalies trečias sakinys

3 straipsnio 1 dalies c punktas

6 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalies a punktas

6 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

14 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 ir 2 dalys

10 straipsnio 1 ir 2 dalys, 10 straipsnio 5 dalis

10 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 6 ir 10 dalys

10 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 7 dalis ir 10 straipsnio 9 dalies a ir c punktai

10 straipsnio 5 dalis

10 straipsnio 9 dalies b punktas

10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalys

10 straipsnio 6 dalis

5 konstatuojamoji dalis, 14 straipsnio 2 dalis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

12 straipsnis

13a straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

 

15 straipsnis

16 straipsnis

I ir II priedai( 1 )  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

►M2  ( 2 )  2022 m. vasario 24 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2022/912 dėl naujos kartos Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET), kuriomis panaikinamos Gairės ECB/2012/27 (ECB/2022/8) (OL L 163, 2022 6 17, p. 84). ◄

( 3 )  1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 318, 1998 11 27, p. 8).

( 4 )  2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/24/EB dėl kredito reorganizavimo ir likvidavimo (OL L 125, 2001 5 5, p. 15).

( 5 )  2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).

( 6 )  2019 m. balandžio 9 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2019/671 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (ECB/2019/7) (OL L 113, 2019 4 29, p. 11).

Top