EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0977-20201001

Consolidated text: 2020 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/977, kuriuo dėl COVID-19 pandemijos nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 889/2008 ir (EB) Nr. 1235/2008 nuostatų dėl ekologiškų produktų gamybos kontrolės (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/977/2020-10-01

02020R0977 — LT — 01.10.2020 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/977

2020 m. liepos 7 d.

kuriuo dėl COVID-19 pandemijos nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 889/2008 ir (EB) Nr. 1235/2008 nuostatų dėl ekologiškų produktų gamybos kontrolės

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 217 2020.7.8, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1667 2020 m. lapkričio 10 d.

  L 377

5

11.11.2020
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/977

2020 m. liepos 7 d.

kuriuo dėl COVID-19 pandemijos nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 889/2008 ir (EB) Nr. 1235/2008 nuostatų dėl ekologiškų produktų gamybos kontrolės

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Nuo Reglamento (EB) Nr. 889/2008 nukrypti leidžiančios nuostatos

1.  
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 889/2008 65 straipsnio 1 dalies, mažos rizikos ūkio subjektų, kompetentingos institucijos arba, jei taikoma, kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos nustatytų vykdant Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą rizikos įvertinimo procedūrą, atveju, kai dėl nacionalinių priemonių, susijusių su COVID-19 pandemija, taikomi judėjimo apribojimai, vietoj fizinių patikrinimų, kurių tikslas – metinis patikrinimas ir ekologinės gamybos ūkio subjektų patvirtinamųjų dokumentų atnaujinimas, gali būti atliekami dokumentų tikrinimai. Mažos rizikos ūkio subjektų, kompetentingos institucijos arba, jei taikoma, kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos nustatytų vykdant Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą rizikos įvertinimo procedūrą, atveju tie dokumentų tikrinimai prireikus taip pat gali būti atliekami naudojant visas turimas nuotolinio ryšio priemones.
2.  
Kitų nei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų ūkio subjektų ir ūkio subjektų, norinčių pirmą kartą prisijungti prie ekologinės gamybos sistemos, atveju ir visais kitais atvejais, pavyzdžiui, pripažinimo atgaline data, kai dėl nacionalinių priemonių, susijusių su COVID-19 pandemija, taikomi judėjimo apribojimai, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 65 straipsnio 1 dalyje nurodytas fizinis patikrinimas atliekamas, kai tik valstybėse narėse ir atitinkamoje trečiojoje šalyje, baigus galioti su COVID-19 pandemija susijusioms nacionalinėms priemonėms, galima atnaujinti kontrolės ir sertifikavimo veiklą. Iki to momento dokumentų tikrinimai, kurių tikslas – metinis patikrinimas, ekologinės gamybos ūkio subjektų patvirtinamųjų dokumentų išdavimas ir atnaujinimas bei pripažinimas atgaline data, gali būti atliekami, jei reikia, taip pat naudojant visas turimas nuotolinio ryšio priemones.
3.  
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 889/2008 65 straipsnio 2 dalies, bandinių, kuriuos kiekvienais metais turi paimti ir ištirti kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija, skaičius kiekvienais metais turi atitikti bent 2 % viso jos kontroliuojamų ūkio subjektų skaičiaus.
4.  
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 889/2008 92a straipsnio 4 dalies antros pastraipos antro sakinio, atsakymas į tame sakinyje nurodytą pranešimą apie reikalavimų neatitinkančius produktus išsiunčiamas per 60 kalendorinių dienų nuo pradinio pranešimo pateikimo dienos.
5.  
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 889/2008 92c straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto, pagal to reglamento 65 straipsnio 4 dalį atliekami papildomi atsitiktiniai patikrinimai apima bent 5 % pagal sutartį veiklą vykdančių ūkio subjektų, atsižvelgiant į rizikos kategoriją.
6.  
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 889/2008 92c straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punkto, bent 5 % visų patikrinimų ir tikrinimų vietoje pagal 65 straipsnio 1 ir 4 dalis atliekami iš anksto nepranešus.
7.  
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 889/2008 92e straipsnio, tame straipsnyje nurodytas kontrolės įstaigos metinis patikrinimas, kurį planuojama atlikti iki ►M1  2021 m. vasario 1 d. ◄ , gali būti pakeistas metiniu priežiūros auditu, taip pat atliekamu naudojant visas turimas nuotolinio ryšio priemones, jei dėl nacionalinių neatidėliotinų priemonių, susijusių su COVID-19 pandemija atitinkamoje valstybėje narėje, kompetentinga institucija tokio patikrinimo atlikti negali.

2 straipsnis

Nuo Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 nukrypti leidžiančios nuostatos

1.  
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 13 straipsnio 2 dalies, patikrinimo sertifikatą išduoda atitinkama kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, įtraukdama visą būtiną informaciją ir Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemoje (TRACES) patvirtindama 18 langelį. Patikrinimo sertifikatą patvirtina atitinkama valstybės narės kompetentinga institucija, patvirtindama TRACES 20 langelį, o TRACES sistemoje jį pildo pirmasis gavėjas.
2.  
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 13 straipsnio 6 dalies, tikrindama siuntą atitinkama valstybės narės kompetentinga institucija patvirtina patikrinimo sertifikatą patvirtindama TRACES 20 langelį.
3.  
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 15 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos antro sakinio, atsakymas į tame sakinyje nurodytą pranešimą apie reikalavimų neatitinkančius produktus išsiunčiamas per 60 kalendorinių dienų nuo pradinio pranešimo atsiuntimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. kovo 1 d. iki ►M1  2021 m. vasario 1 d. ◄

Tačiau 1 straipsnio 1 dalis taikoma nuo 2020 m. kovo 1 d. iki ►M1  2021 m. vasario 1 d. ◄

1 straipsnio 3, 5 ir 6 dalys taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Kinijoje vykdomai kontrolės veiklai šis reglamentas taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d. iki ►M1  2021 m. vasario 1 d. ◄

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Top