EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2035-20210421

Consolidated text: 2019 m. birželio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2035, kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/2021-04-21

02019R2035 — LT — 21.04.2021 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2035

2019 m. birželio 28 d.

kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 314 2019.12.5, p. 115)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1625 2020 m. rugpjūčio 25 d.

  L 366

1

4.11.2020


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 191, 16.6.2020, p.  3 (2019/2035)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 267, 14.8.2020, p.  5 (2019/2035)
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2035

2019 m. birželio 28 d.

kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429

(Tekstas svarbus EEE)I DALIS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  

Šiuo reglamentu papildomos Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos taisyklės, susijusios su:

a) 

registruotais ir patvirtintais laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių ūkiais;

b) 

atsekamumo reikalavimais, taikomais šiems laikomiems sausumos gyvūnams:

i) 

galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, arklinių, kupranugarinių ir elninių šeimos gyvūnams (kanopiniams);

ii) 

šunims, katėms ir šeškams;

iii) 

nelaisvėje laikomiems paukščiams;

iv) 

periniams kiaušiniams;

v) 

laikomiems keliaujančio cirko ir pasirodymų su gyvūnais sausumos gyvūnams.

2.  
II dalies I antraštinės dalies 1 skyriuje nustatyti laikomų šunų, kačių ir šeškų, taip pat naminių paukščių vežėjų, tuos gyvūnus arba paukščius vežančių iš vienos valstybės narės į kitą arba iš valstybės narės į trečiąją valstybę, registravimo reikalavimai.
3.  
II dalies I antraštinės dalies 2 skyriuje nustatytos ūkių, kuriuose vykdomos tam tikrų arklinių šeimos gyvūnų surinkimo operacijos, ir nelaisvėje laikomų paukščių peryklų veiklos vykdytojams taikomos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo reikalavimo kompetentingai institucijai teikti patvirtinimo paraišką.

Tame skyriuje taip pat nustatyti šių rūšių ūkių patvirtinimo reikalavimai:

a) 

ūkių, kuriuose vykdomos kanopinių gyvūnų ir naminių paukščių surinkimo operacijos ir iš kurių tie gyvūnai turi būti vežami į kitą valstybę narę arba kurie priima gyvūnus iš kitos valstybės narės;

b) 

peryklų, iš kurių periniai kiaušiniai arba vienadieniai paukščiukai turi būti vežami į kitą valstybę narę;

c) 

ūkių, kuriuose laikomi naminiai paukščiai, kurie yra neskirti skersti arba kurių periniai kiaušiniai turi būti vežami į kitą valstybę narę;

Tie reikalavimai yra susiję su izoliavimu arba kitomis biologinio saugumo priemonėmis, priežiūros priemonėmis, patalpomis ir įranga, darbuotojais ir kompetentingos institucijos vykdoma priežiūra.

4.  

II dalies I antraštinės dalies 3 skyriuje nustatyti šių rūšių ūkių patvirtinimo reikalavimai:

a) 

šunų, kačių ir šeškų surinkimo centrų, iš kurių tie gyvūnai turi būti vežami į kitą valstybę narę;

b) 

šunims, katėms ir šeškams skirtų gyvūnų globos vietų, iš kurių tie gyvūnai turi būti vežami į kitą valstybę narę;

c) 

kontrolės postų;

d) 

izoliuotųjų kamanių auginimo ūkių, iš kurių tos kamanės turi būti vežamos į kitą valstybę narę;

e) 

laikomų sausumos gyvūnų, išskyrus primatus, karantino ūkių, iš kurių tie gyvūnai turi būti vežami toje pačioje valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę.

Tie reikalavimai yra susiję su karantinu, izoliavimu ir kitomis biologinio saugumo priemonėmis, priežiūros ir kontrolės priemonėmis, patalpomis ir įranga, taip pat veterinarijos gydytojo vykdoma priežiūra.

5.  
II dalies I antraštinės dalies 4 skyriuje nustatyti atskirtų ūkių, iš kurių laikomi sausumos gyvūnai turi būti vežami toje pačioje valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, patvirtinimo reikalavimai, susiję su karantinu, izoliavimu ir kitomis biologinio saugumo priemonėmis, priežiūros ir kontrolės priemonėmis, patalpomis ir įranga, taip pat veterinarijos gydytojo vykdoma priežiūra.
6.  

II dalies II antraštinės dalies 1 skyriuje kompetentingoms institucijoms nustatytos informavimo pareigos, susijusios su jų tvarkomais šiais registrais:

a) 

laikomų sausumos gyvūnų ūkių;

b) 

peryklų;

c) 

laikomų kanopinių, šunų, kačių ir šeškų, taip pat naminių paukščių vežėjų, tuos gyvūnus ir paukščius vežančių iš vienos valstybės narės į kitą arba iš valstybės narės į trečiąją valstybę;

d) 

nuo ūkio nepriklausančių veiklos vykdytojų, vykdančių laikomų kanopinių gyvūnų ir naminių paukščių surinkimo operacijas.

7.  
II dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje kompetentingai institucijai nustatyta informavimo pareiga, susijusi su patvirtintų ūkių, nurodytų II dalies I antraštinės dalies 2, 3 ir 4 skyriuose, registrais.
8.  

II dalies III antraštinės dalies 1 skyriuje nustatytos veiklos vykdytojų duomenų saugojimo pareigos, kuriomis papildomos Reglamento (ES) 2016/429 102 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos ir kurios taikomos šių rūšių registruotiems arba patvirtintiems ūkiams:

a) 

visiems sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams;

b) 

ūkiams, laikantiems:

i) 

galvijus, avis, ožkas ir kiaules;

ii) 

arklinių šeimos gyvūnus;

iii) 

naminius paukščius ir nelaisvėje laikomus paukščius;

iv) 

šunis, kates ir šeškus;

v) 

namines bites;

c) 

keliaujančiam cirkui ir pasirodymams su gyvūnais;

d) 

šunims, katėms ir šeškams skirtoms gyvūnų globos vietoms;

e) 

kontrolės postams;

f) 

karantino ūkiams, skirtiems laikomiems sausumos gyvūnams, išskyrus primatus;

g) 

atskirtiems ūkiams.

9.  
II dalies III antraštinės dalies 2 skyriuje nustatytos registruotų arba patvirtintų peryklų veiklos vykdytojų duomenų saugojimo pareigos, kuriomis papildomos Reglamento (ES) 2016/429 103 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos.
10.  
II dalies III antraštinės dalies 3 skyriuje nustatytos registruotų vežėjų duomenų saugojimo pareigos, kuriomis papildomos Reglamento (ES) 2016/429 104 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos.
11.  

II dalies III antraštinės dalies 4 skyriuje nustatytos surinkimo operacijas vykdančių veiklos vykdytojų duomenų saugojimo pareigos, kuriomis papildomos Reglamento (ES) 2016/429 105 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos, taikomos:

a) 

registruotų arba patvirtintų ūkių, kuriuose vykdomos laikomų kanopinių gyvūnų ir naminių paukščių surinkimo operacijos, veiklos vykdytojams;

b) 

nuo ūkio nepriklausantiems veiklos vykdytojams, vykdantiems laikomų kanopinių gyvūnų ir naminių paukščių surinkimo operacijas;

c) 

šunų, kačių ir šeškų surinkimo centrų, registruotų kompetentingos institucijos, veiklos vykdytojams.

12.  
III dalies I–IV antraštinėse dalyse nustatyti atsekamumo reikalavimai, taikomi laikomiems galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms ir arklinių šeimos gyvūnams, įskaitant identifikavimo priemones, dokumentaciją ir kompiuterines duomenų bazes.
13.  
III dalies V antraštinės dalies 1 skyriuje nustatyti atsekamumo reikalavimai, taikomi laikomiems šunims, katėms ir šeškams, įskaitant atsekamumo reikalavimus, taikomus gyvūnams augintiniams, kai šie nekomerciniais tikslais turi būti vežami į kitą valstybę narę.
14.  
III dalies V antraštinės dalies 2 skyriuje nustatyti atsekamumo reikalavimai, taikomi laikomiems kupranugariniams ir elniniams.
15.  
III dalies V antraštinės dalies 3 skyriuje nustatyti atsekamumo reikalavimai, taikomi nelaisvėje laikomiems paukščiams.
16.  
III dalies V antraštinės dalies 4 skyriuje nustatyti atsekamumo reikalavimai, taikomi laikomiems keliaujančio cirko ir pasirodymų su gyvūnais sausumos gyvūnams.
17.  
III dalies VI antraštinėje dalyje nustatyti atsekamumo reikalavimai, taikomi periniams kiaušiniams.
18.  
III dalies VII antraštinėje dalyje nustatyti atsekamumo reikalavimai, taikomi laikomiems galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, arklinių, elninių ir kupranugarinių šeimų gyvūnams, kai jie įvežami į Sąjungą.
19.  

IV dalyje direktyvų 64/432/EEB ir 92/65/EEB, reglamentų (EB) Nr. 1760/2000, (EB) Nr. 21/2004 ir (EB) Nr. 1739/2005, direktyvų 2008/71/EB, 2009/156/EB ir 2009/158/EB ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/262 atžvilgiu nustatytos tam tikros pereinamojo laikotarpio priemonės, susijusios su:

a) 

ūkių registravimu ir patvirtinimu;

b) 

laikomų sausumos gyvūnų identifikavimu;

c) 

laikomų keliaujančio cirko ir pasirodymų su gyvūnais sausumos gyvūnų vežimo ir identifikavimo dokumentais;

d) 

laikomų arklinių šeimos gyvūnų visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančiu identifikavimo dokumentu.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1. 

šuo – laikomas Canis lupus rūšies gyvūnas;

2. 

katė – laikomas Felis silvestris rūšies gyvūnas;

3. 

šeškas – laikomas Mustela putorius furo rūšies gyvūnas;

4. 

vežimo rūšis – vežimo pobūdis, pavyzdžiui, keliais, geležinkeliais, oru arba vandeniu;

5. 

transporto priemonė – kelių arba geležinkelių transporto priemonė, laivas ar orlaivis;

6. 

vienadieniai paukščiukai – visi ne vyresni nei 72 valandų naminiai paukščiai;

7. 

šunų, kačių ir šeškų surinkimo centras – ūkis, į kurį iš daugiau nei vieno ūkio surenkami vienodos sveikatos būklės minėti gyvūnai;

8. 

gyvūnų globos vieta – ūkis, kuriame laikomi buvę benamiai, sulaukėję, paklydę, palikti arba konfiskuoti sausumos gyvūnai ir ne visų jų sveikatos būklė gali būti žinoma jiems patenkant į ūkį;

9. 

kontrolės postai – kontrolės postai, nurodyti Reglamente (EB) Nr. 1255/97;

10. 

izoliuotasis auginimo ūkis – ūkis, kuriame jo struktūra ir griežtomis biologinio saugumo priemonėmis užtikrinama, kad gyvūnai būtų auginami veiksmingai atskirti nuo greta esančių patalpų ir aplinkos;

11. 

kamanė – Bombus genčiai priklausantis vabzdys;

12. 

primatai – Primates būriui priklausantys gyvūnai, išskyrus žmones;

13. 

naminės bitės – Apis mellifera rūšies vabzdžiai;

14. 

ūkio veterinarijos gydytojas – veterinarijos gydytojas, atsakingas už karantino ūkyje, skirtame sausumos gyvūnams, išskyrus primatus, arba atskirtame ūkyje vykdomą veiklą, kaip nustatyta šiame reglamente;

15. 

unikalus registracijos numeris – numeris, kompetentingos institucijos suteiktas registruotam ūkiui, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 93 straipsnyje;

16. 

unikalus patvirtinimo numeris – numeris, kompetentingos institucijos suteiktas ūkiui, patvirtintam pagal Reglamento (ES) 2016/429 97 ir 99 straipsnius;

17. 

unikalus kodas – unikalus kodas, kuriuo laikomus arklinių šeimos gyvūnus laikantys veiklos vykdytojai turi užtikrinti, kad tie gyvūnai būtų individualiai identifikuoti, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/429 114 straipsnio 1 dalies a punkte, ir kuris įrašytas į to reglamento 109 straipsnio 1 dalyje nurodytą valstybės narės kompiuterinę duomenų bazę;

18. 

gyvūno identifikavimo kodas – individualus kodas, kuris pateikiamas identifikavimo priemone, kuria paženklintas gyvūnas, ir kurį sudaro:

a) 

valstybės narės, kurioje gyvūnas buvo paženklintas identifikavimo priemonėmis, šalies kodas;

b) 

po to – gyvūnui priskirtas individualus skaitinis identifikavimo numeris, kurį sudaro ne daugiau kaip 12 skaitmenų;

19. 

galvijas arba galvijų rūšies gyvūnas – kanopinis gyvūnas, priklausantis Bison, Bos (įskaitant Bos, Bibos, Novibos, Poephagus pogenčius) ir Bubalus (įskaitant Anoa pogentį) gentims, ir sukryžmintų šios rūšies gyvūnų palikuonis;

20. 

avis (avinas) arba avių rūšies gyvūnas – kanopinis gyvūnas, priklausantis Ovis genčiai, ir sukryžmintų šios rūšies gyvūnų palikuonis;

▼C2

21. 

ožka (ožys) arba ožkų pošeimio gyvūnas – kanopinis gyvūnas, priklausantis Capra genčiai, ir sukryžmintų šio pošeimio gyvūnų palikuonis;

▼B

22. 

kiaulė (kuilys) arba kiaulių porūšio gyvūnas – Suidae šeimos, įtrauktos į Reglamento (ES) 2016/429 III priede pateiktą sąrašą, kanopinis gyvūnas;

23. 

elektroninė identifikavimo priemonė – žymeklis, atpažįstamas radijo dažniu;

24. 

arklinių šeimos gyvūnas arba arklys – neporanagis gyvūnas, priklausantis Equus genčiai (įskaitant arklius, asilus ir zebrus), ir sukryžmintų šios rūšies gyvūnų palikuonis;

25. 

kompiuterinė duomenų bazė – laikomų sausumos gyvūnų kompiuterinė duomenų bazė, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/429 109 straipsnio 1 dalyje;

26. 

tiekimo grandinė – integruota gamybos grandinė, atitinkanti bendrą sveikatos būklę, susijusią su į sąrašą įtrauktomis ligomis, sudaryta iš 53 straipsnio tikslais kompetentingos institucijos patvirtintų specializuotų ūkių (tarp kurių vežamos kiaulės siekiant užbaigti gamybos ciklą) bendradarbiaujamojo tinklo;

27. 

visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantis identifikavimo dokumentas – visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantis dokumentas, kuriuo laikomus arklinių šeimos gyvūnus laikantys veiklos vykdytojai užtikrintų, kad tie gyvūnai būtų individualiai identifikuoti, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/429 114 straipsnio 1 dalies c punkte;

28. 

grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija – veisėjų asociacija, veislininkystės organizacija ar viešoji įstaiga, išskyrus kompetentingas institucijas, pagal Reglamento (ES) 2016/1012 4 straipsnio 3 dalį valstybės narės kompetentingos institucijos pripažinta tinkama į tos organizacijos, asociacijos ar įstaigos tvarkomą (-as) ar sudaromą (-as) kilmės knygą (-as) įrašytų grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo programai vykdyti;

29. 

veisimo įstaiga – trečiosios valstybės veisėjų asociacija, veislininkystės organizacija, privati įmonė, gyvulininkystės organizacija arba oficiali tarnyba, kuri, kiek tai susiję su grynaveisliais veisliniais galvijų, kiaulių, avių, ožkų rūšių ar arklinių šeimos gyvūnais arba hibridinėmis veislinėmis kiaulėmis, tos trečiosios valstybės pripažinta tinkama veisimui, susijusiam su veislinių gyvūnų įvežimu į Sąjungą;

30. 

registruotas arklinių šeimos gyvūnas:

a) 

Equus caballus porūšio ir Equus asinus pogenčio grynaveislis veislinis gyvūnas, įtrauktas į grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos arba veisimo įstaigos, pripažintos pagal Reglamento (ES) 2016/1012 4 arba 34 straipsnį, parengtos kilmės knygos pagrindinį skirsnį arba atitinkantis reikalavimus, kad būtų į jį įtrauktas;

b) 

laikomas Equus caballus porūšio gyvūnas, registruotas tarptautinės asociacijos arba organizacijos (tiesiogiai arba per jos nacionalinę federaciją arba padalinius), kuri tvarko reikalus, susijusius su varžybose ar lenktynėse dalyvaujančiais arkliais (t. y. registruotas arklys);

31. 

kupranugarinis – kanopinis Camelidae šeimos, įtrauktos į Reglamento (ES) 2016/429 III priedą, gyvūnas;

32. 

elninis – kanopinis Cervidae šeimos, įtrauktos į Reglamento (ES) 2016/429 III priedą, gyvūnas;

33. 

šiaurinis elnias – Rangifer tarandus rūšies, įtrauktos į Reglamento (ES) 2016/429 III priedą, gyvūnas;

34. 

keliaujantis cirkas – keliaujantis pasirodymas arba mugė, į kuriuos įtraukiami gyvūnai ir kurie ketina vykti į kitą valstybę narę;

35. 

pasirodymas su gyvūnais – pasirodymai, mugės ar cirko dalis, į kuriuos įtraukiami gyvūnai;

36. 

veisliniai naminiai paukščiai – ne jaunesni nei 72 valandų naminiai paukščiai, auginami periniams kiaušiniams dėti;

37. 

paukščių pulkas – visi vienodos sveikatos būklės naminiai paukščiai arba nelaisvėje laikomi paukščiai, laikomi tose pačiose patalpose arba tame pačiame aptvare ir sudarantys vieną epidemiologinį vienetą; kai kalbama apie patalpose laikomus naminius paukščius, šis terminas aprėpia visus toje pačioje erdvėje esančius paukščius.II DALIS

REGISTRAVIMAS, PATVIRTINIMAS, REGISTRAI IR DUOMENŲ SAUGOJIMASI antraštinė dalis

Kompetentingos institucijos vykdomas vežėjų ir ūkių veiklos vykdytojų registravimas ir patvirtinimas1 SKYRIUS

Laikomų sausumos gyvūnų, išskyrus kanopinius, vežėjų registravimas vežimo iš vienos valstybės narės į kitą ir į trečiąsias valstybes tikslais

3 straipsnis

Laikomų šunų, kačių ir šeškų, taip pat naminių paukščių vežėjų registravimo pareigos

1.  

Kad būtų registruoti pagal Reglamento (ES) 2016/429 93 straipsnį, vežėjai, iš vienos valstybės narės į kitą arba iš valstybės narės į trečiąją valstybę vežantys laikomus šunis, kates ir šeškus, taip pat naminius paukščius, prieš imdamiesi tokios veiklos kompetentingai institucijai pateikia šią informaciją:

a) 

atitinkamo vežėjo pavadinimą arba vardą bei pavardę ir adresą;

b) 

rūšį, kurią ketinama vežti;

c) 

transporto rūšį;

d) 

transporto priemonę.

2.  
1 dalyje nurodyti laikomų šunų, kačių ir šeškų vežėjai kompetentingai institucijai praneša gyvūnų, kuriuos planuojama vežti, skaičių.
3.  
1 dalyje nurodyti naminių paukščių vežėjai kompetentingai institucijai praneša naminių paukščių, kuriuos planuojama vežti, kategorijas.
4.  

1 dalyje nurodyti vežėjai kompetentingai institucijai praneša apie:

a) 

bet kokius pokyčius, susijusius su 1, 2 ir 3 dalyse nurodytais aspektais;

b) 

bet kokį vežimo veiklos nutraukimą.2 SKYRIUS

Kanopinių gyvūnų ir naminių paukščių surinkimo operacijas vykdančių ūkių, peryklų ir naminius paukščius laikančių ūkių patvirtinimas

4 straipsnis

Nukrypti nuo ūkiams, vykdantiems tam tikrų arklinių šeimos gyvūnų surinkimo operacijas, ir nelaisvėje laikomų paukščių perykloms taikomo reikalavimo kompetentingai institucijai teikti patvirtinimo paraišką leidžianti nuostata

Toliau nurodytų ūkių veiklos vykdytojai kompetentingai institucijai neteikia jų ūkių patvirtinimo paraiškos, reikalaujamos pagal Reglamento (ES) 2016/429 96 straipsnio 1 dalį:

▼C2

a) 

arklinių šeimos gyvūnų surinkimo operacijas vykdančių ūkių, kuriuose tie gyvūnai surenkami varžybų, lenktynių, pasirodymų, treniruočių, bendro laisvalaikio ar darbo veiklos tikslais arba vykdant veisimo veiklą;

▼B

b) 

nelaisvėje laikomų paukščių peryklų.

5 straipsnis

Kanopinių surinkimo operacijas vykdančių ūkių patvirtinimo reikalavimai

Patvirtindama kanopinių surinkimo operacijas vykdančius ūkius, iš kurių tie gyvūnai turi būti vežami į kitą valstybę narę arba kurie tuos gyvūnus priima iš kitos valstybės narės, kompetentinga institucija užtikrina, kad tokie ūkiai atitiktų šiuos I priedo 1 dalyje nustatytus reikalavimus:

a) 

1 punkto reikalavimus, susijusius su izoliavimu ir kitomis biologinio saugumo priemonėmis;

b) 

2 punkto reikalavimus, susijusius su patalpomis ir įranga;

c) 

3 punkto reikalavimus, susijusius su darbuotojais;

d) 

4 punkto reikalavimus, susijusius su kompetentingos institucijos vykdoma priežiūra.

6 straipsnis

Naminių paukščių surinkimo operacijas vykdančių ūkių patvirtinimo reikalavimai

Patvirtindama naminių paukščių surinkimo operacijas vykdančius ūkius, iš kurių tie gyvūnai turi būti vežami į kitą valstybę narę arba kurie tuos gyvūnus priima iš kitos valstybės narės, kompetentinga institucija užtikrina, kad tokie ūkiai atitiktų šiuos I priedo 2 dalyje nustatytus reikalavimus:

a) 

1 punkto reikalavimus, susijusius su izoliavimu ir kitomis biologinio saugumo priemonėmis;

b) 

2 punkto reikalavimus, susijusius su patalpomis ir įranga;

c) 

3 punkto reikalavimus, susijusius su darbuotojais;

d) 

4 punkto reikalavimus, susijusius su kompetentingos institucijos vykdoma priežiūra.

7 straipsnis

Peryklų patvirtinimo reikalavimai

Patvirtindama peryklas, iš kurių naminių paukščių periniai kiaušiniai arba vienadieniai paukščiukai turi būti vežami į kitą valstybę narę, kompetentinga institucija užtikrina, kad tokie ūkiai atitiktų šiuos reikalavimus:

a) 

I priedo 3 dalies 1 punkte nustatytus reikalavimus, susijusius su biologinio saugumo priemonėmis;

b) 

I priedo 3 dalies 2 punkte ir II priedo 1 bei 2 dalyse nustatytus reikalavimus, susijusius su priežiūra;

c) 

I priedo 3 dalies 3 punkte nustatytus reikalavimus, susijusius su patalpomis ir įranga;

d) 

I priedo 3 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus, susijusius su darbuotojais;

e) 

I priedo 3 dalies 5 punkte nustatytus reikalavimus, susijusius su kompetentingos institucijos vykdoma priežiūra.

8 straipsnis

Naminius paukščius laikančių ūkių patvirtinimo reikalavimai

Patvirtindama naminius paukščius laikančius ūkius, iš kurių neskirti skersti naminiai paukščiai arba periniai kiaušiniai turi būti vežami į kitą valstybę narę, kompetentinga institucija užtikrina, kad tokie ūkiai atitiktų šiuos reikalavimus:

a) 

I priedo 4 dalies 1 punkte nustatytus reikalavimus, susijusius su biologinio saugumo priemonėmis;

b) 

I priedo 4 dalies 2 punkte ir II priedo 2 dalyje nustatytus reikalavimus, susijusius su priežiūra;

c) 

I priedo 4 dalies 3 punkte nustatytus reikalavimus, susijusius su patalpomis ir įranga;3 SKYRIUS

Sausumos gyvūnus laikančių ūkių patvirtinimas

9 straipsnis

Tam tikrų rūšių ūkių, laikančių sausumos gyvūnus, veiklos vykdytojų pareiga kompetentingai institucijai teikti patvirtinimo paraišką

Toliau nurodytų rūšių ūkių veiklos vykdytojai kompetentingai institucijai pateikia patvirtinimo paraišką pagal Reglamento (ES) 2016/429 96 straipsnio 1 dalį ir negali pradėti savo veiklos tol, kol jų ūkis nepatvirtintas:

a) 

šunų, kačių ir šeškų surinkimo centrų, iš kurių tie gyvūnai vežami į kitą valstybę narę;

b) 

šunims, katėms ir šeškams skirtų gyvūnų globos vietų, iš kurių tie gyvūnai vežami į kitą valstybę narę;

c) 

kontrolės postų;

d) 

izoliuotųjų kamanių auginimo ūkių, iš kurių tos kamanės vežamos į kitą valstybę narę;

e) 

laikomų sausumos gyvūnų, išskyrus primatus, karantino ūkiai, iš kurių tie gyvūnai vežami toje pačioje valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę.

10 straipsnis

Šunų, kačių ir šeškų surinkimo centrų patvirtinimo reikalavimai

Patvirtindama šunų, kačių ir šeškų surinkimo centrus, iš kurių tie gyvūnai turi būti vežami į kitą valstybę narę, kompetentinga institucija užtikrina, kad tokie ūkiai atitiktų šiuos I priedo 5 dalyje nustatytus reikalavimus:

a) 

1 punkto reikalavimus, susijusius su izoliavimu ir kitomis biologinio saugumo priemonėmis;

b) 

3 punkto reikalavimus, susijusius su patalpomis ir įranga.

11 straipsnis

Šunims, katėms ir šeškams skirtų gyvūnų globos vietų patvirtinimo reikalavimai

Patvirtindama šunims, katėms ir šeškams skirtas gyvūnų globos vietas, iš kurių tie gyvūnai turi būti vežami į kitą valstybę narę, kompetentinga institucija užtikrina, kad tokie ūkiai atitiktų šiuos I priedo 5 dalyje nustatytus reikalavimus:

a) 

2 punkto reikalavimus, susijusius su izoliavimu ir kitomis biologinio saugumo priemonėmis;

b) 

3 punkto reikalavimus, susijusius su patalpomis ir įranga.

12 straipsnis

Kontrolės postų patvirtinimo reikalavimai

Patvirtindama kontrolės postus kompetentinga institucija užtikrina, kad tokie kontrolės postai atitiktų šiuos I priedo 6 dalyje nustatytus reikalavimus:

a) 

1 punkto reikalavimus, susijusius su izoliavimu ir kitomis biologinio saugumo priemonėmis;

b) 

2 punkto reikalavimus, susijusius su patalpomis ir įranga.

13 straipsnis

Izoliuotųjų kamanių auginimo ūkių patvirtinimo reikalavimai

Patvirtindama izoliuotuosius kamanių auginimo ūkius, iš kurių kamanės vežamos į kitą valstybę narę, kompetentinga institucija užtikrina, kad tokie ūkiai atitiktų šiuos I priedo 7 dalyje nustatytus reikalavimus:

a) 

1 punkto reikalavimus, susijusius su biologinio saugumo ir priežiūros priemonėmis;

b) 

2 punkto reikalavimus, susijusius su patalpomis ir įranga.

14 straipsnis

Karantino ūkių, skirtų laikomiems sausumos gyvūnams, išskyrus primatus, patvirtinimo reikalavimai

Patvirtindama laikomiems sausumos gyvūnams, išskyrus primatus, skirtus karantino ūkius, iš kurių tie gyvūnai turi būti vežami toje pačioje valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, kompetentinga institucija užtikrina, kad tokie ūkiai atitiktų šiuos I priedo 8 dalyje nustatytus reikalavimus:

a) 

1 punkto reikalavimus, susijusius su karantinu, izoliavimu ir kitomis biologinio saugumo priemonėmis;

b) 

2 punkto reikalavimus, susijusius su priežiūros ir kontrolės priemonėmis;

c) 

3 punkto reikalavimus, susijusius su patalpomis ir įranga.

15 straipsnis

Karantino ūkių, skirtų laikomiems sausumos gyvūnams, išskyrus primatus, veiklos vykdytojų pareiga

14 straipsnyje nurodyti karantino ūkių, skirtų laikomiems sausumos gyvūnams, išskyrus primatus, veiklos vykdytojai:

a) 

įdiegia reikiamą tvarką, pagal kurią tinkamose ūkio patalpose arba laboratorijoje būtų atliekamas veterinarinis post mortem tyrimas;

b) 

sutartimi arba kitomis teisinėmis priemonėmis užtikrina, kad būtų teikiamos ūkio veterinarijos gydytojo paslaugos ir kad veterinarijos gydytojas būtų atsakingas už:

i) 

ūkio veiklos priežiūrą bei 14 straipsnyje nustatytų patvirtinimo reikalavimų laikymąsi,

ii) 

I priedo 8 dalies 2 punkto a papunktyje nurodyto ligų priežiūros plano peržiūrą, kai to prireikia ir bent kartą per metus.4 SKYRIUS

Atskirtų ūkių, iš kurių sausumos gyvūnai turi būti vežami toje pačioje valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, patvirtinimas

16 straipsnis

Atskirtų ūkių, skirtų sausumos gyvūnams, statuso patvirtinimo reikalavimai

Patvirtindama atskirtus ūkius, skirtus laikomiems sausumos gyvūnams, kurie turi būti vežami toje pačioje valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, kompetentinga institucija užtikrina, kad tokie ūkiai atitiktų šiuos I priedo 9 dalyje nustatytus reikalavimus:

a) 

1 punkto reikalavimus, susijusius su karantinu, izoliavimu ir kitomis biologinio saugumo priemonėmis;

b) 

2 punkto reikalavimus, susijusius su priežiūros ir kontrolės priemonėmis;

c) 

3 punkto reikalavimus, susijusius su patalpomis ir įranga.

17 straipsnis

Atskirtų ūkių, skirtų sausumos gyvūnams, veiklos vykdytojų pareigos

16 straipsnyje nurodyti atskirtų ūkių, skirtų sausumos gyvūnams, veiklos vykdytojai:

a) 

įdiegia reikiamą tvarką, pagal kurią tinkamose ūkio patalpose arba laboratorijoje būtų atliekamas veterinarinis post mortem tyrimas;

b) 

sutartimi arba kitomis teisinėmis priemonėmis užtikrina, kad būtų teikiamos ūkio veterinarijos gydytojo paslaugos ir kad veterinarijos gydytojas būtų atsakingas už:

i) 

ūkio veiklos priežiūrą bei 16 straipsnyje nustatytų patvirtinimo reikalavimų laikymąsi,

ii) 

I priedo 9 dalies 2 punkto a papunktyje nurodyto ligų priežiūros plano peržiūrą, kai to prireikia ir bent kartą per metus.II antraštinė dalis

Kompetentingos institucijos tvarkytini registruotų ir patvirtintų vežėjų bei ūkių veiklos vykdytojų registrai1 SKYRIUS

Kompetentingos institucijos registruotų ūkių, vežėjų ir veiklos vykdytojų registrai

18 straipsnis

Su laikomų sausumos gyvūnų ūkių ir peryklų registrais susijusi kompetentingos institucijos pareiga pateikti informaciją

Kompetentinga institucija jos tvarkomuose registruotų laikomų sausumos gyvūnų ūkių ir peryklų registruose apie kiekvieną ūkį pateikia šią informaciją:

a) 

ūkiui suteiktą unikalų registracijos numerį;

b) 

kompetentingos institucijos atliktos registracijos datą;

c) 

ūkio veiklos vykdytojo pavadinimą ir adresą;

d) 

ūkio vietos adresą ir geografines koordinates (ilgumą ir platumą);

e) 

ūkio patalpų aprašymą;

f) 

ūkio rūšį;

g) 

ūkyje laikomų sausumos gyvūnų arba perinių kiaušinių rūšis, kategorijas ir skaičių;

h) 

laikotarpį, kurį gyvūnai arba periniai kiaušiniai laikomi ūkyje, jeigu ūkyje jie nėra laikomi nuolat, įskaitant sezoninį laikymą arba laikymą vykstant konkretiems renginiams;

i) 

ūkio sveikatos statusą, jeigu kompetentinga institucija yra jį nustačiusi;

j) 

gyvūnų, perinių kiaušinių arba produktų vežimo į ūkį ir iš ūkio apribojimus, jeigu kompetentinga institucija taiko tokius apribojimus;

k) 

bet kokio veiklos nutraukimo datą, jeigu veiklos vykdytojas kompetentingai institucijai apie tai pranešė.

19 straipsnis

Su laikomų kanopinių, šunų, kačių ir šeškų, taip pat naminių paukščių vežėjų registrais susijusi kompetentingos institucijos pareiga pateikti informaciją

1.  

Kompetentinga institucija jos tvarkomuose registruotų vežėjų, iš vienos valstybės narės į kitą arba iš valstybės narės į trečiąją valstybę ir iš trečiosios valstybės į valstybę narę vežančių kanopinius, šunis, kates ir šeškus, taip pat naminius paukščius, registruose apie kiekvieną vežėją pateikia šią informaciją:

a) 

ūkiui suteiktą unikalų registracijos numerį;

b) 

kompetentingos institucijos atliktos registracijos datą;

c) 

veiklos vykdytojo pavadinimą ir adresą;

d) 

rūšį, kurią ketinama vežti;

e) 

transporto rūšį;

f) 

transporto priemonę;

g) 

bet kokio veiklos nutraukimo datą, jeigu veiklos vykdytojas kompetentingai institucijai apie tai pranešė.

2.  
Apie kiekvieną 1 dalyje nurodytą laikomų kanopinių, šunų, kačių ir šeškų vežėją kompetentinga institucija jos tvarkomame vežėjų registre turi pateikti informaciją apie vežti planuojamų gyvūnų skaičių.
3.  
Apie kiekvieną 1 dalyje nurodytą naminių paukščių vežėją kompetentinga institucija jos tvarkomame vežėjų registre turi pateikti informaciją apie vežti planuojamų naminių paukščių kategorijas.

20 straipsnis

Su nuo ūkių nepriklausančių veiklos vykdytojų, vykdančių laikomų kanopinių gyvūnų ir naminių paukščių surinkimo operacijas, registrais susijusi kompetentingos institucijos pareiga pateikti informaciją

Kompetentinga institucija į veiklos vykdytojų, vykdančių laikomų kanopinių gyvūnų ir naminių paukščių surinkimo operacijas ir nepriklausančių nuo ūkio, įskaitant tuos gyvūnus perkančius ir parduodančius veiklos vykdytojus, registrą apie kiekvieną veiklos vykdytoją įtraukia šią informaciją:

a) 

ūkiui suteiktą unikalų registracijos numerį;

b) 

kompetentingos institucijos atliktos registracijos datą;

c) 

veiklos vykdytojo pavadinimą ir adresą;

d) 

laikomų kanopinių gyvūnų ir naminių paukščių, kurie turi būti surenkami, rūšis ir kategorijas;

e) 

bet kokio veiklos nutraukimo datą, jeigu veiklos vykdytojas kompetentingai institucijai apie tai pranešė.2 SKYRIUS

Kompetentingos institucijos patvirtintų ūkių registras

21 straipsnis

Su patvirtintų ūkių registrais susijusi kompetentingos institucijos pareiga pateikti informaciją

Kompetentinga institucija jos tvarkomuose II dalies I antraštinės dalies 2, 3 ir 4 skyriuose nurodytų patvirtintų ūkių registruose apie kiekvieną ūkį pateikia šią informaciją:

a) 

ūkiui kompetentingos institucijos suteiktą unikalų patvirtinimo numerį;

b) 

kompetentingos institucijos suteikto patvirtinimo datą ir tokio patvirtinimo bet kokio sustabdymo arba panaikinimo datą;

c) 

veiklos vykdytojo pavadinimą ir adresą;

d) 

ūkio vietos adresą ir geografines koordinates (ilgumą ir platumą);

e) 

ūkio patalpų aprašymą;

f) 

ūkio rūšį;

g) 

ūkyje laikomų sausumos gyvūnų, perinių kiaušinių arba vienadienių paukščiukų rūšis, kategorijas ir skaičių;

h) 

laikotarpį, kurį gyvūnai laikomi ūkyje, jeigu ūkyje jie nėra laikomi nuolat, įskaitant sezoninį laikymą arba laikymą vykstant konkretiems renginiams;

i) 

ūkiui nustatytą sveikatos statusą, jeigu kompetentinga institucija yra nustačiusi tokį statusą;

j) 

kompetentingos institucijos nustatytus gyvūnų arba gentinės medžiagos produktų vežimo į ūkį ir iš ūkio apribojimus, jeigu tokie apribojimai taikomi;

k) 

bet kokio veiklos nutraukimo datą, jeigu veiklos vykdytojas kompetentingai institucijai apie tai pranešė.III antraštinė dalis

Veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis, kuriomis papildomos Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos pareigos1 SKYRIUS

Kompetentingos institucijos registruotų arba patvirtintų ūkių veiklos vykdytojai

22 straipsnis

Visų sausumos gyvūnus laikančių ūkių veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

Visų registruotų arba patvirtintų sausumos gyvūnus laikančių ūkių veiklos vykdytojai registruoja šią informaciją:

a) 

kiekvieno ūkyje laikomo identifikuoto gyvūno identifikavimo kodą, pateikiamą identifikavimo priemonėmis, kai jos naudojamos;

b) 

gyvūnų kilmės ūkio unikalų registracijos arba patvirtinimo numerį, kai gyvūnai kilę iš kito ūkio;

c) 

gyvūnų paskirties ūkio unikalų registracijos arba patvirtinimo numerį, kai gyvūnai yra skirti kitam ūkiui.

23 straipsnis

Galvijus, avis, ožkas ir kiaules laikančių ūkių veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

1.  

Galvijus, avis, ožkas ir kiaules laikančių ūkių veiklos vykdytojai registruoja šią informaciją apie gyvūnus:

a) 

kiekvieno ūkyje laikomo gyvūno atsivedimo datą;

b) 

kiekvieno ūkyje esančio gyvūno natūralaus nugaišimo, paskerdimo arba netekimo datą;

c) 

elektroninės identifikavimo priemonės arba tatuiruotės rūšį ir vietą, jeigu gyvūnas pažymėtas tokia priemones arba tatuiruote;

d) 

kiekvieno identifikuoto gyvūno pradinį identifikavimo kodą, jeigu toks kodas buvo pakeistas, ir jo pakeitimo priežastį.

2.  
Avis ir ožkas laikančių ūkių veiklos vykdytojai 1 dalies a punkte nurodytą informaciją turi saugoti nurodydami kiekvieno ūkyje laikomo gyvūno atsivedimo metus.
3.  
Kiaules laikančių ūkių veiklos vykdytojams netaikomas reikalavimas saugoti 1 dalies a punkte nurodytą informaciją.
4.  
Kai ūkyje laikomoms avims, ožkoms arba kiaulėms identifikuoti suteikiamas tik jų atsivedimo ūkio unikalus identifikavimo numeris, ūkių veiklos vykdytojai 1 dalyje nurodytą informaciją saugo apie kiekvieną gyvūnų, kuriems suteiktas tas pats jų atsivedimo ūkio unikalus identifikavimo numeris, grupę ir nurodo bendrą tos grupės gyvūnų skaičių.
5.  

Kai ūkyje laikomos kiaulės yra neidentifikuotos, laikantis 53 straipsnio, ūkių veiklos vykdytojai:

a) 

neturi registruoti 1 dalyje nurodytos informacijos;

b) 

registruoja kiekvienos grupės gyvūnų, išvežtų iš ūkio, informaciją, nurodytą Reglamento (ES) 2016/429 102 straipsnio 1 dalies b punkte, ir bendrą tos grupės gyvūnų skaičių.

24 straipsnis

Arklinių šeimos gyvūnus laikančių ūkių veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

Arklinių šeimos gyvūnus laikančių registruotų ūkių veiklos vykdytojai registruoja šią kiekvieno laikomo arklinių šeimos gyvūno informaciją:

a) 

unikalų kodą;

b) 

gyvūno atsivedimo ūkyje datą;

c) 

natūralaus nugaišimo, paskerdimo arba netekimo ūkyje datą.

25 straipsnis

Naminius paukščius ir nelaisvėje laikomus paukščius laikančių ūkių veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

Registruotų arba patvirtintų naminius paukščius laikančių ūkių ir nelaisvėje laikomus paukščius laikančių ūkių veiklos vykdytojai registruoja šią informaciją:

a) 

naminių paukščių produktyvumo duomenis;

b) 

naminių paukščių ir nelaisvėje laikomų paukščių sergamumo ūkyje rodiklius, kartu pateikiant informaciją apie priežastis.

26 straipsnis

Šunis, kates ir šeškus laikančių ūkių veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

Šunis, kates ir šeškus laikančių registruotų ūkių veiklos vykdytojai registruoja šią kiekvieno gyvūno informaciją:

a) 

atsivedimo datą;

b) 

natūralaus nugaišimo arba netekimo ūkyje datą.

27 straipsnis

Namines bites laikančių ūkių veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

Namines bites laikančių registruotų ūkių veiklos vykdytojai registruoja kiekvieno bityno laikomų avilių laikino perkėlimo į kitas vietas duomenis, jeigu aviliai perkeliami; tokie duomenys turi apimti informaciją, susijusią bent su kiekviena vieta, į kurią aviliai perkeliami, taip pat avilių perkėlimo pradžia, pabaiga ir perkeltų avilių skaičiumi.

28 straipsnis

Keliaujančio cirko ir pasirodymų su gyvūnais veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

Registruoto keliaujančio cirko ir pasirodymų su gyvūnais veiklos vykdytojai registruoja šią kiekvieno gyvūno informaciją:

a) 

nugaišimo arba netekimo ūkyje datą;

b) 

už gyvūnus atsakingo veiklos vykdytojo arba gyvūno augintinio savininko pavadinimą arba vardą bei pavardę ir adresą;

c) 

keliaujančio cirko ir pasirodymų su gyvūnais kelionės duomenis.

29 straipsnis

Šunims, katėms ir šeškams skirtų gyvūnų globos vietų veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

Patvirtintų gyvūnų globos vietų, skirtų šunims, katėms ir šeškams, veiklos vykdytojai registruoja šią kiekvieno tokio gyvūno informaciją:

a) 

apytikrį amžių ir lytį, veislę arba kailio spalvą;

b) 

poodinės mikroschemos įšvirkštimo arba nuskaitymo datą;

c) 

pastabas apie atvežtus gyvūnus, pateiktas per izoliacijos laikotarpį;

d) 

nugaišimo arba netekimo ūkyje datą.

30 straipsnis

Kontrolės postų veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

▼C2

Patvirtintų kontrolės postų veiklos vykdytojai registruoja transporto priemonės, iš kurios iškraunami gyvūnai, valstybinį numerį arba registracijos numerį ir unikalų vežėjo registracijos numerį, jeigu toks numeris yra suteiktas.

▼B

31 straipsnis

Karantino ūkių, skirtų sausumos gyvūnams, išskyrus primatus, veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

Patvirtintų karantino ūkių, skirtų laikomiems sausumos gyvūnams, išskyrus primatus, veiklos vykdytojai registruoja šią informaciją:

a) 

ūkyje laikomų gyvūnų apytikrį amžių ir lytį;

▼C2

b) 

transporto priemonės, iš kurios iškraunami ir į kurią pakraunami gyvūnai, valstybinį numerį arba registracijos numerį ir unikalų vežėjo registracijos numerį, jeigu toks numeris yra suteiktas;

▼B

c) 

informaciją apie ligų priežiūros plano, nurodyto I priedo 8 dalies 2 punkto a papunktyje, įgyvendinimą ir rezultatus;

d) 

I priedo 8 dalies 2 punkto b papunktyje nurodytų klinikinių bei laboratorinių tyrimų ir post mortem tyrimo rezultatus;

e) 

informaciją apie I priedo 8 dalies 2 punkto c papunktyje nuodytus skiepus ir ligai imlių gyvūnų gydymą;

f) 

kompetentingos institucijos nurodymus, jeigu jų esama, susijusius su pastabomis, pateiktomis per izoliacijos arba karantino laikotarpį.

32 straipsnis

Atskirtų ūkių veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

Patvirtintų atskirtų ūkių veiklos vykdytojai registruoja šią papildomą informaciją:

a) 

ūkyje laikomų gyvūnų apytikrį amžių ir lytį;

▼C2

b) 

transporto priemonės, iš kurios iškraunami ir į kurią pakraunami gyvūnai, valstybinį numerį arba registracijos numerį ir unikalų vežėjo registracijos numerį, jeigu toks numeris yra suteiktas;

▼B

c) 

informaciją apie ligų priežiūros plano, nurodyto I priedo 9 dalies 2 punkto a papunktyje, įgyvendinimą ir rezultatus;

d) 

I priedo 9 dalies 2 punkto b papunktyje nurodytų klinikinių bei laboratorinių tyrimų ir post mortem tyrimo rezultatus;

e) 

informaciją apie I priedo 9 dalies 2 punkto c papunktyje nuodytus skiepus ir ligai imlių gyvūnų gydymą;

f) 

informaciją apie atvežamų gyvūnų izoliavimą arba karantiną, kompetentingos institucijos nurodymus, jeigu jų esama, susijusius su izoliavimu ir karantinu, taip pat pastabas, pateiktas per izoliavimo arba karantino laikotarpį.2 SKYRIUS

Peryklos

33 straipsnis

Peryklų veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

Registruotų arba patvirtintų peryklų veiklos vykdytojai registruoja šią kiekvieno pulko informaciją:

a) 

perykloje laikomų vienadienių paukščiukų, kitų paukščių rūšių ką tik išsiritusių paukščiukų arba perinių kiaušinių rūšį ir skaičių;

b) 

informaciją apie kitų paukščių rūšių vienadienių paukščiukų ir perinių kiaušinių vežimą į jų ūkius ir iš jų ūkių, nurodant atitinkamą atvejį;

i) 

jų kilmės vietą arba ketinamą paskirties vietą, įskaitant atitinkamai ūkio unikalų registracijos arba patvirtinimo numerį;

ii) 

tokio vežimo datas;

c) 

perintų kiaušinių, kurie neprasikalė, skaičių ir ketinamą jų paskirties vietą, įskaitant atitinkamai ūkio unikalų registracijos arba patvirtinimo numerį;

d) 

išperintų kiaušinių skaičių;

e) 

informaciją apie bet kokias skiepijimo programas.3 SKYRIUS

Kompetentingos institucijos registruoti vežėjai

34 straipsnis

Laikomų sausumos gyvūnų registruotų vežėjų pareigos saugoti duomenis

Registruoti vežėjai registruoja šią papildomą kiekvienos transporto priemonės, naudojamos vežti laikomus sausumos gyvūnus, informaciją:

▼C2

a) 

valstybinį numerį arba registracijos numerį;

▼B

b) 

gyvūnų pakrovimo kilmės ūkyje dieną ir laiką;

c) 

kiekvieno ūkio, kuriame lankytasi, pavadinimą, adresą ir unikalų registracijos arba patvirtinimo numerį;

d) 

gyvūnų iškrovimo paskirties ūkyje datą ir laiką;

e) 

transporto priemonės valymo, dezinfekavimo ir dezinfestavimo datas ir vietas;

f) 

su gyvūnais turimų dokumentų registracijos numerius.4 SKYRIUS

Surinkimo operacijas vykdantys veiklos vykdytojai

35 straipsnis

Laikomų kanopinių gyvūnų ir naminių paukščių surinkimo operacijas vykdančių ūkių veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

Registruotų arba patvirtintų ūkių, kuriuose vykdomos laikomų kanopinių gyvūnų ir naminių paukščių surinkimo operacijos, veiklos vykdytojai registruoja šią informaciją:

a) 

gyvūnų nugaišimo ir netekimo ūkyje datą;

▼C2

b) 

transporto priemonės, į kurią pakraunami arba iš kurios iškraunami gyvūnai, valstybinį numerį arba registracijos numerį ir unikalų tų gyvūnų vežėjo registracijos numerį, jeigu toks numeris yra suteiktas;

▼B

c) 

dokumentų, kuriuos reikalaujama turėti su gyvūnais, registracijos numerius.

36 straipsnis

Nuo ūkio nepriklausančių veiklos vykdytojų, vykdančių laikomų kanopinių gyvūnų ir naminių paukščių surinkimo operacijas, pareigos saugoti duomenis

Registruoti veiklos vykdytojai, vykdantys laikomų kanopinių gyvūnų ir naminių paukščių surinkimo operacijas ir nepriklausantys nuo ūkio, registruoja šią kiekvieno pirktino gyvūno informaciją:

a) 

unikalų ūkio, kuris vykdo surinkimo operacijas ir į kurį gyvūnai buvo patekę išvežti iš kilmės ūkio ir iki juos nuperkant, patvirtinimo arba registracijos numerį, jeigu toks numeris yra suteiktas;

b) 

pirkimo datą,

c) 

gyvūno pirkėjo vardą, pavardę arba pavadinimą ir adresą;

d) 

transporto priemonės, į kurią pakrauti arba iš kurios iškrauti gyvūnai, registracijos numerį ir unikalų vežėjo registracijos numerį, jeigu toks numeris yra suteiktas;

e) 

dokumentų, kuriuos reikalaujama turėti su gyvūnais, registracijos numerius.

37 straipsnis

Šunų, kačių ir šeškų surinkimo centrų veiklos vykdytojų pareigos saugoti duomenis

▼C2

Patvirtintų šunų, kačių ir šeškų surinkimo centrų veiklos vykdytojai registruoja transporto priemonės, į kurią pakrauti arba iš kurios iškrauti gyvūnai, valstybinį numerį arba registracijos numerį ir unikalų vežėjo registracijos numerį, jeigu toks numeris yra suteiktas.

▼BIII DALIS

LAIKOMŲ SAUSUMOS GYVŪNŲ IR PERINIŲ KIAUŠINIŲ ATSEKAMUMASI antraštinė dalis

Laikomų galvijų atsekamumas1 SKYRIUS

Identifikavimo priemonės ir metodai

38 straipsnis

Galvijus laikančių veiklos vykdytojų pareigos, susijusios su laikomų galvijų identifikavimo priemonėmis ir metodais, jų taikymu ir naudojimu

1.  

Galvijus laikantys veiklos vykdytojai užtikrina, kad galvijai būtų individualiai identifikuoti III priedo a punkte nuodytais įprastiniais ausų įsagais, o šie turi būti:

a) 

pritvirtinti prie kiekvienos gyvūno ausies kaušelio, ir ant identifikavimo priemonės turi būti aiškiai, įskaitomai ir nenutrinamai pateiktas gyvūno identifikavimo kodas;

b) 

pritvirtinti galvijams jų atsivedimo ūkyje;

c) 

nepašalinami, netaisomi ir nekeičiami be valstybės narės, kurioje galvijai laikomi, kompetentingos institucijos leidimo.

2.  

Galvijus laikantys veiklos vykdytojai gali pakeisti:

a) 

vieną iš 1 dalyje nurodytų įprastinių ausies įsagų valstybės narės, kurioje galvijai laikomi, kompetentingos institucijos patvirtinta elektronine identifikavimo priemone;

b) 

abu šio straipsnio 1 dalyje nurodytus įprastinius ausų įsagus valstybės narės, kurioje galvijai laikomi, kompetentingos institucijos patvirtinta elektronine identifikavimo priemone, taikant 39 straipsnio 1 dalyje nustatytas išimtis.

39 straipsnis

Atskirtų ūkių veiklos vykdytojams ir veiklos vykdytojams kompetentingos institucijos taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su kultūros, istorijos, pramogų, mokslo arba sporto reikmėms laikomų galvijų identifikavimu

1.  
Atskirtų ūkių veiklos vykdytojams ir veiklos vykdytojams, galvijus laikantiems kultūros, istorijos, pramogų, mokslo arba sporto reikmėms, kompetentinga institucija gali netaikyti 38 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų galvijų identifikavimo reikalavimų.
2.  
Taikydama 1 dalyje nustatytas nukrypti leidžiančias nuostatas kompetentinga institucija užtikrina, kad kompetentinga institucija bent vieną iš III priedo d–e punktuose nurodytų galvijų identifikavimo priemonių būtų patvirtinusi kaip veiklos vykdytojų, kuriems taikoma šio straipsnio 1 dalyje nustatyta išimtis, taikytiną laikomų galvijų identifikavimo priemonę.

Kompetentinga institucija nustato procedūras, taikytinas, kai veiklos vykdytojai prašo taikyti šio straipsnio 1 dalyje nustatytą išimtį.

40 straipsnis

Specialiosios galvijų, auginamų specialiems tradiciniams kultūros ir sporto renginiams, identifikavimo nuostatos

Kompetentinga institucija gali leisti veiklos vykdytojams, laikantiems galvijus, auginamus specialiems tradiciniams kultūros ir sporto renginiams, tuos gyvūnus, kai pašalinami 38 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti įprastiniai ausų įsagai, individualiai identifikuoti kompetentingos institucijos patvirtintomis alternatyviomis identifikavimo priemonėmis, jeigu išlaikomas aiškus identifikuoto gyvūno ir jo identifikavimo kodo ryšys.

41 straipsnis

Laikomų galvijų įprastinių ausų įsagų, nurodytų 38 straipsnio 1 dalyje, pakeitimas

1.  
Valstybės narės gali leisti visų arba tam tikrų kategorijų galvijų, laikomų jų teritorijoje, vieną iš 38 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų įprastinių ausų įsagų pakeisti III priedo c, d ir e punktuose nurodytomis identifikavimo priemonėmis.
2.  

Valstybės narės užtikrina, kad III priedo a, c, d ir e punktuose nurodytos identifikavimo priemonės atitiktų šiuos reikalavimus:

a) 

jose turi būti pateiktas gyvūnų identifikavimo kodas;

b) 

jos turi būti patvirtintos valstybės narės, kurioje galvijai laikomi, kompetentingos institucijos.

3.  

Valstybės narės nustato procedūras, taikytinas:

a) 

kai gamintojai kreipiasi dėl valstybės narės teritorijoje laikomų galvijų identifikavimo priemonių patvirtinimo;

b) 

kai galvijus laikantys veiklos vykdytojai kreipiasi dėl jų ūkiui paskirtinų identifikavimo priemonių.

4.  
Valstybė narė parengia jos teritorijoje laikomų galvijų, auginamų specialiems tradiciniams kultūros ir sporto renginiams, veislių sąrašą ir leidžia visuomenei su juo susipažinti.2 SKYRIUS

Kompiuterinė duomenų bazė

42 straipsnis

Laikomų galvijų kompiuterinės duomenų bazės informacijos taisyklės

Kompetentinga institucija Reglamento (ES) 2016/429 109 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą informaciją apie kiekvieną laikomą galviją kompiuterinėje duomenų bazėje saugo laikydamasi šių taisyklių:

a) 

reikia registruoti gyvūno identifikavimo kodą;

b) 

elektroninės identifikavimo priemonės, jeigu ji taikoma galvijui, rūšis turi būti įrašyta kaip nurodyta III priedo c, d ir e punktuose;

c) 

reikia registruoti šią informaciją apie galvijus laikančius ūkius:

i) 

ūkiui suteiktą unikalų registracijos numerį;

ii) 

ūkio veiklos vykdytojo pavadinimą ir adresą;

d) 

reikia registruoti šią informaciją apie kiekvieną galvijų atvežimą į ūkį arba išvežimą iš ūkio:

i) 

kilmės ir paskirties ūkių unikalų registracijos numerį;

ii) 

atvežimo datą;

iii) 

išvežimo datą;

e) 

reikia registruoti galvijo natūralaus nugaišimo, netekimo arba paskerdimo ūkyje datą.

43 straipsnis

Keitimosi elektroniniais galvijų duomenimis tarp valstybių narių kompiuterinių duomenų bazių taisyklės

1.  

Valstybės narės užtikrina, kad jų kompiuterinės galvijų duomenų bazės atitiktų šiuos reikalavimus:

a) 

jos turi būti apsaugotos pagal taikytinus nacionalinius įstatymus;

b) 

jose turi būti pateikiama bent 42 straipsnyje nurodyta naujausia informacija.

2.  

Valstybės narės užtikrina, kad jų kompiuterinė duomenų bazė būtų valdoma taikant informacinę sistemą, gebančią taikyti ir valdyti duomenų keitimosi pranešimų kvalifikuotus elektroninius parašus, siekiant užtikrinti atsakomybės už veiksmus prisiėmimą; ir tai apima:

a) 

pranešimų, kuriais keičiamasi, autentiškumą, kad būtų pateiktos su pirminiu pranešimu susijusios garantijos;

b) 

pranešimų, kuriais keičiamasi, vientisumą, kad būtų užtikrinta, jog pranešimas nebuvo pakeistas arba pažeistas;

c) 

laikinąja pranešimų, kuriais keičiamasi, informaciją, kad būtų užtikrinta, jog pranešimai išsiųsti konkrečiu laiku.

3.  
Neatidėliodama ir bet kuriuo atveju per 24 valandas nuo sužinojimo valstybė narė praneša valstybei narei, su kuria keitėsi elektroniniais duomenimis, apie bet kokį saugumo arba vientisumo pažeidimą, turintį didelį poveikį duomenų patikimumui arba pranešime pateiktiems asmens duomenims.3 SKYRIUS

Identifikavimo dokumentas

44 straipsnis

Laikomų galvijų identifikavimo dokumentas

Laikomų galvijų identifikavimo dokumente, nurodytame Reglamento (ES) 2016/429 112 straipsnio b punkte, reikia pateikti šią informaciją:

a) 

42 straipsnio a–d punktuose nustatytą informaciją;

b) 

kiekvieno gyvūno atsivedimo datą;

c) 

išdavusios kompetentingos institucijos arba išduodančiosios įstaigos, kuriai pavesta užduotis, pavadinimą;

d) 

išdavimo datą.II antraštinė dalis

Laikomų avių ir ožkų atsekamumas1 SKYRIUS

Identifikavimo priemonės ir metodai

45 straipsnis

Avis ir ožkas laikančių veiklos vykdytojų pareigos, susijusios su tų laikomų gyvūnų identifikavimo priemonėmis ir metodais, jų taikymu ir naudojimu

1.  

Avis ir ožkas, kurias ketinama vežti tiesiai į skerdyklą ir kurios yra jaunesnės nei 12 mėnesių, laikantys veiklos vykdytojai užtikrina, kad kiekvienas toks gyvūnas būtų identifikuotas naudojant bent įprastinį ausies įsagą, pritvirtintą prie gyvūno ausies kaušelio, arba įprastinę apyčiurnę, kaip nurodyta III priedo a arba b punkte, įsage matomai, įskaitomai ir nenutrinamai pateikiant:

a) 

gyvūno atsivedimo ūkio unikalų registracijos numerį

arba

b) 

gyvūno identifikavimo kodą.

2.  

Avis ir ožkas, kurių neketinama vežti tiesiai į skerdyklą joms esant jaunesnėms nei 12 mėnesių, laikantys veiklos vykdytojai užtikrina, kad kiekvienas toks gyvūnas būtų individualiai identifikuotas taip:

a) 

naudojant įprastinį ausies įsagą, kaip nurodyta III priedo a punkte, jame aiškiai, įskaitomai ir nenutrinamai pateikiant gyvūno identifikavimo kodą,

ir

b) 

naudojant vieną iš III priedo c–f punktuose nurodytų identifikavimo priemonių, patvirtintų valstybės narės, kurioje laikomos avys ir ožkos, kompetentingos institucijos, identifikavimo priemonėje aiškiai, įskaitomai ir nenutrinamai pateikiant gyvūno identifikavimo kodą.

3.  

Avis ir ožkas laikantys veiklos vykdytojai užtikrina, kad:

a) 

identifikavimo priemonės avims ir ožkoms būtų taikomos jų atsivedimo ūkyje;

b) 

jokia identifikavimo priemonė negali būti pašalinta, pataisyta arba pakeista be kompetentingos institucijos leidimo.

4.  

Avis ir ožkas laikantys veiklos vykdytojai gali pakeisti:

▼M1

a) 

vieną iš identifikavimo priemonių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, taikant 46 straipsnyje nustatytas nukrypti leidžiančias nuostatas;

▼B

b) 

abi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas identifikavimo priemones valstybės narės, kurioje laikomos avys ir ožkos, kompetentingos institucijos patvirtinta elektronine identifikavimo priemone, taikant 47 straipsnio 1 dalyje nustatytas išimtis.

46 straipsnis

Nukrypti nuo 45 straipsnyje nustatytų reikalavimų, susijusių su laikomų avių ir ožkų identifikavimo priemonėmis ir metodais, jų taikymu ir naudojimu, leidžiančios nuostatos

1.  
Laikydamiesi nukrypti nuo 45 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyto reikalavimo leidžiančios nuostatos veiklos vykdytojai, laikantys avis ir ožkas, priklausančias gyvūnų, atsivestų su per mažomis ausimis, kad būtų galima įsegti įprastinį ausies įsagą, nurodytą III priedo a punkte, populiacijai, užtikrina, kad tokie gyvūnai būtų individualiai identifikuoti naudojant įprastinę apyčiurnę, kaip nurodyta to priedo b punkte, joje matomai, įskaitomai ir nenutrinamai pateikiant gyvūno identifikavimo kodą.
2.  
Laikydamiesi nukrypti nuo 45 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyto reikalavimo leidžiančios nuostatos veiklos vykdytojai, laikantys avis ir ožkas, kurių neketinama vežti į kitą valstybę narę, įprastinį ausies įsagą, kaip nurodyta III priedo a punkte, gali pakeisti to priedo g punkte nurodyta tatuiruote, joje matomai, įskaitomai ir nenutrinamai pateikiant gyvūno identifikavimo kodą, jeigu kompetentinga institucija suteikė leidimą naudoti to priedo d punkte nurodytą atrajotojų boliusą.
3.  
Laikydamiesi nukrypti nuo 45 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto reikalavimo leidžiančios nuostatos veiklos vykdytojai, laikantys avis ir ožkas, kurių neketinama vežti į kitą valstybę narę, ir veiklos vykdytojai, laikantys avis ir ožkas, kurių atžvilgiu netaikomas reikalavimas joms naudoti elektroninę identifikavimo priemonę, kaip nustatyta 48 straipsnyje, elektroninę identifikavimo priemonę gali pakeisti III priedo g punkte nurodyta tatuiruote, joje matomai, įskaitomai ir nenutrinamai pateikiant gyvūno identifikavimo kodą.
4.  

Laikydamiesi nukrypti nuo 45 straipsnio 2 dalies leidžiančios nuostatos veiklos vykdytojai, laikantys avis ir ožkas, skirtas vežti į skerdyklą prieš tai vykdant arba surinkimo operaciją, arba penėjimo operaciją kitame ūkyje, kiekvieną gyvūną gali identifikuoti bent III priedo c punkte nurodytu elektroniniu ausies įsagu, tvirtinamu prie gyvūno ausies kaušelio, įsage matomai, įskaitomai ir nenutrinamai pateikiant gyvūno atsivedimo ūkio unikalų registracijos numerį ir matomai, įskaitomai bei nenutrinamai pateikiant gyvūno identifikavimo kodą, jeigu tie gyvūnai:

a) 

nėra skirti vežti į kitą valstybę narę

ir

b) 

paskerdžiami jaunesni nei 12 mėnesių.

▼M1

5.  

Laikydamiesi nukrypti nuo 45 straipsnio 2 dalies leidžiančios nuostatos veiklos vykdytojai, laikantys avis ir ožkas, skirtas vežti į skerdyklą prieš tai vykdant penėjimo operaciją kitame ūkyje, kiekvieną gyvūną gali identifikuoti bent III priedo a ir b punktuose nurodytu įprastiniu ausies įsagu arba įprastine apyčiurne, matomai, įskaitomai ir nenutrinamai pateikiant arba gyvūno atsivedimo ūkio unikalų registracijos numerį, arba gyvūno identifikavimo kodą, jeigu tie gyvūnai:

a) 

nėra skirti vežti į kitą valstybę narę

ir

b) 

paskerdžiami jaunesni nei 12 mėnesių.

▼B

47 straipsnis

45 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo netaikymas atskirtų ūkių ir ūkių, kuriuose gyvūnai laikomi kultūros, pramogų arba mokslo reikmėms, veiklos vykdytojams

1.  
Kompetentinga institucija atskirtų ūkių veiklos vykdytojams ir veiklos vykdytojams, kurie avis ir ožkas laiko kultūros, laisvalaikio arba mokslo reikmėms, 45 straipsnio 2 dalyje nustatytų identifikavimo reikalavimų gali netaikyti, jeigu įvykdomos šio straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.
2.  
Kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų suteiktas jos leidimas 1 dalyje nurodytoms avims ir ožkoms identifikuoti naudoti atrajotojų boliusą, nurodytą III priedo d punkte, arba poodinę mikroschemą, nurodytą III priedo e punkte, ir kad tokia patvirtinta identifikavimo priemonė atitiktų 48 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Kompetentinga institucija nustato procedūras, taikytinas, kai veiklos vykdytojai prašo taikyti šio straipsnio 1 dalyje nustatytą išimtį.

48 straipsnis

Valstybėms narėms nukrypti nuo 45 straipsnio 2 dalies reikalavimų ir pareigų, susijusių su identifikavimo priemonėmis, leidžianti nuostata

1.  

Laikydamosi nukrypti nuo 45 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto reikalavimo leidžiančios nuostatos valstybės narės gali veiklos vykdytojams, kurie laiko avis ir ožkas, leisti pakeisti III priedo c–f punktuose nustatytas identifikavimo priemones įprastiniu ausies įsagu arba įprastine apyčiurne, kaip nurodyta to priedo a arba b punkte, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a) 

bendras avių ir ožkų, laikomų jų teritorijoje, skaičius, nurodytas kompiuterinėje duomenų bazėje, neviršija 600 000

ir

b) 

laikomų avių ir ožkų neketinama vežti į kitą valstybę narę.

2.  

Laikydamosi nukrypti nuo 45 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto reikalavimo leidžiančios nuostatos valstybės narės veiklos vykdytojams, kurie laiko ožkas, gali leisti III priedo c–f punktuose nustatytas identifikavimo priemones pakeisti įprastiniu ausies įsagu arba įprastine apyčiurne, kaip nurodyta to priedo a arba b punkte, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a) 

bendras ožkų, laikomų jų teritorijoje, skaičius, nurodytas kompiuterinėje duomenų bazėje, neviršija 160 000

ir

b) 

laikomų ožkų neketinama vežti į kitą valstybę narę.

3.  

Valstybė narė užtikrina, kad III priedo a–f punktuose nurodytos identifikavimo priemonės atitiktų šiuos reikalavimus:

a) 

jose turi būti pateiktas gyvūnų identifikavimo kodas;

b) 

jos turi būti patvirtintos valstybės narės, kurioje laikomos avys arba ožkos, kompetentingos institucijos.

4.  

Valstybės narės nustato procedūras, kurias turi taikyti:

a) 

gamintojai, kai kreipiasi dėl jų teritorijoje laikomų avių ir ožkų identifikavimo priemonių patvirtinimo;

b) 

veiklos vykdytojai, kai kreipiasi dėl avių ir ožkų identifikavimo priemonių, paskirtinų jų ūkiui;

▼M1

c) 

veiklos vykdytojai, kai kreipiasi dėl 46 straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytų nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo.

▼B2 SKYRIUS

Kompiuterinė duomenų bazė

49 straipsnis

Laikomų avių ir ožkų kompiuterinės duomenų bazės informacijai taikomos taisyklės

Kompetentinga institucija Reglamento (ES) 2016/429 109 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą informaciją apie laikomas avis ir ožkas kompiuterinėje duomenų bazėje turi saugoti laikydamasi šių taisyklių:

a) 

reikia registruoti šią informaciją apie tuos gyvūnus laikančius ūkius:

i) 

ūkiui suteiktą unikalų registracijos numerį;

ii) 

ūkio veiklos vykdytojo pavadinimą ir adresą;

b) 

reikia registruoti šią informaciją apie kiekvieną tokių gyvūnų atvežimą į ūkį arba išvežimą iš ūkio:

i) 

bendrą gyvūnų skaičių;

ii) 

jų kilmės ir paskirties ūkių unikalų registracijos numerį;

iii) 

atvežimo datą;

iv) 

išvežimo datą.3 SKYRIUS

Vežimo dokumentas

50 straipsnis

Laikomų avių ir ožkų, kurias ketinama vežti valstybės narės teritorijoje, vežimo dokumentas

Reglamento (ES) 2016/429 113 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytame laikomų avių ir ožkų, kurias ketinama vežti vienos valstybės narės teritorijoje, vežimo dokumente reikia pateikti šią informaciją:

a) 

individualų gyvūno identifikavimo kodą arba unikalų gyvūno atsivedimo ūkio registracijos numerį, pateiktą identifikavimo priemonėje;

b) 

elektroninės identifikavimo priemonės, nurodytos III priedo c–f punktuose, rūšį ir vietą, jeigu gyvūnui tokia priemonė taikyta;

c) 

49 straipsnio a punkto i papunktyje ir b punkto i, ii bei iv papunkčiuose nurodytą informaciją;

d) 

unikalų vežėjo registracijos numerį;

▼C2

e) 

transporto priemonės valstybinį numerį arba registracijos numerį.

▼B

51 straipsnis

Nukrypti nuo 50 straipsnio reikalavimų, susijusių su laikomų avių ir ožkų, kurias ketinama surinkti valstybės narės teritorijoje, vežimo dokumentu, leidžianti nuostata

Kompetentinga institucija ūkių, iš kurių laikomos avys ir ožkos turi būti vežamos į ūkį, kuriame jos turi būti surinktos, veiklos vykdytojams gali taikyti nukrypti nuo 50 straipsnio a punkto reikalavimų leidžiančią nuostatą, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a) 

veiklos vykdytojai laikomų avių ir ožkų negali vežti toje pačioje transporto priemonėje, kurioje vežami kitų ūkių gyvūnai, išskyrus atvejus, kai tų gyvūnų grupės transporto priemonėje laikomos fiziškai atskirtos vienos nuo kitų;

b) 

ūkių, kuriuose gyvūnai turi būti surenkami, veiklos vykdytojai, gavę kompetentingos institucijos leidimą, registruoja individualų kiekvieno gyvūno identifikavimo kodą, kaip nurodyta 50 straipsnio a dalyje, ūkio, iš kurio avys ir ožkos atvežtos, veiklos vykdytojo vardu, ir tas veiklos vykdytojas saugo tokius duomenis;

c) 

kompetentinga institucija ūkių, kuriuose turi būti vykdomos avių ir ožkų surinkimo operacijos, veiklos vykdytojams turi suteikti prieigą prie 49 straipsnyje nurodytos kompiuterinės duomenų bazės;

d) 

ūkių, kuriuose turi būti surenkami gyvūnai, veiklos vykdytojai turi būti įdiegę procedūras, kuriomis būtų užtikrintas b punkte nurodytos informacijos registravimas 49 straipsnyje nurodytoje kompiuterinėje duomenų bazėje.III antraštinė dalis

Laikomų kiaulių atsekamumas1 SKYRIUS

Identifikavimo priemonės ir metodai

52 straipsnis

Kiaules laikančių veiklos vykdytojų pareigos, susijusios su laikomų kiaulių identifikavimo priemonėmis ir metodais, jų taikymu ir naudojimu

1.  

Ūkių, kuriuose laikomos kiaulės, veiklos vykdytojai užtikrina, kad kiekviena kiaulė būtų identifikuota naudojant šias identifikavimo priemones:

a) 

įprastinį ausies įsagą, nurodytą III priedo a punkte, arba elektroninį ausies įsagą, nurodytą III priedo c punkte, tvirtinamą prie gyvūno ausies kaušelio, įsage matomai, įskaitomai ir nenutrinamai pateikiant šių ūkių unikalų registracijos numerį:

i) 

gyvūno atsivedimo ūkio

arba

ii) 

paskutinio 53 straipsnyje nurodytos tiekimo grandinės ūkio, kai tie gyvūnai vežami į ūkį, esantį už tos tiekimo grandinės ribų;

arba

b) 

tatuiruotę, nurodytą III priedo g punkte, ją gyvūnui atliekant taip, kad ji būtų nenutrinama, ir joje pateikiant šių ūkių unikalų registracijos numerį:

i) 

gyvūno atsivedimo ūkio

arba

ii) 

paskutinio 53 straipsnyje nurodytos tiekimo grandinės ūkio, kai tie gyvūnai vežami į ūkį, esantį už tos tiekimo grandinės ribų.

2.  

Kiaules laikančių ūkių veiklos vykdytojai užtikrina, kad:

a) 

kiaulėms identifikavimo priemonės būtų taikomos:

i) 

gyvūno atsivedimo ūkyje

arba

ii) 

paskutiniame 53 straipsnyje nurodytos tiekimo grandinės ūkyje, kai tie gyvūnai vežami į ūkį, esantį už tos tiekimo grandinės ribų;

b) 

jokia identifikavimo priemonė negali būti pašalinta, pataisyta arba pakeista be kompetentingos institucijos leidimo.

3.  
Kiaules laikančių ūkių veiklos vykdytojai gali pakeisti abi šio straipsnio 1 dalyje nurodytas identifikavimo priemones valstybės narės, kurioje laikomos kiaulės, kompetentingos institucijos patvirtinta elektronine identifikavimo priemone, taikant 54 straipsnio 1 dalyje nustatytas išimtis.

53 straipsnis

Nukrypti nuo 52 straipsnyje nustatytų reikalavimų, susijusių su laikomų tiekimo grandinės kiaulių identifikavimo priemonėmis ir metodais, leidžiančios nuostatos

Laikydamasi nukrypti nuo 52 straipsnio leidžiančios nuostatos kompetentinga institucija tiekimo grandinės ūkių veiklos vykdytojams gali leisti nukrypti nuo pareigos identifikuoti kiaules, kai tie gyvūnai turi būti vežami toje tiekimo grandinėje valstybės narės teritorijoje, jeigu toje valstybėje narėje praktiškai taikant atsekamumo priemones užtikrintas visiškas tų gyvūnų atsekamumas.

54 straipsnis

Atskirtų ūkių veiklos vykdytojams ir veiklos vykdytojams kompetentingos institucijos taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su kultūros, pramogų arba mokslo reikmėms laikomų kiaulių identifikavimu

1.  
Atskirtų ūkių veiklos vykdytojams ir veiklos vykdytojams, kiaules laikantiems kultūros, pramogų arba mokslo reikmėms, kompetentinga institucija gali netaikyti 52 straipsnio 1 dalyje nustatytų kiaulių identifikavimo reikalavimų.
2.  
Taikydama šio straipsnio 1 dalyje nustatytas išimtis kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų suteiktas jos leidimas šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms kiaulėms identifikuoti naudoti poodinę mikroschemą, nurodytą III priedo e punkte, ir kad tokia patvirtinta identifikavimo priemonė atitiktų 55 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.
3.  
Kompetentinga institucija nustato procedūras, taikytinas, kai veiklos vykdytojai prašo taikyti šio straipsnio 1 dalyje nustatytą išimtį.

55 straipsnis

Valstybių narių pareigos, susijusios su laikomų kiaulių identifikavimo priemonėmis ir metodais, jų taikymu ir naudojimu

1.  

Valstybės narės užtikrina, kad III priedo a, c, e ir g punktuose nurodytos identifikavimo priemonės atitiktų šiuos reikalavimus:

a) 

jose turi būti pateiktas:

i) 

gyvūno atsivedimo ūkio unikalus registracijos numeris

arba

ii) 

jeigu gyvūnai turi būti vežami iš 53 straipsnyje nurodyto tiekimo grandinės ūkio į kitą ūkį, nepatenkantį į tą tiekimo grandinę, paskutinio tiekimo grandinės ūkio unikalus registracijos numeris;

b) 

jos turi būti patvirtintos valstybės narės, kurioje kiaulės laikomos, kompetentingos institucijos.

2.  

Valstybės narės nustato procedūras, kurias turi taikyti:

a) 

gamintojai, kai kreipiasi dėl valstybių narių teritorijoje laikomų kiaulių identifikavimo priemonių patvirtinimo;

b) 

veiklos vykdytojai, kai kreipiasi dėl kiaulių identifikavimo priemonių, paskirtinų jų ūkiui.

3.  
Valstybės narės parengia jos teritorijoje esančių 53 straipsnyje nurodytų tiekimo grandinės ūkių sąrašą ir leidžia visuomenei su juo susipažinti.2 SKYRIUS

Kompiuterinė duomenų bazė

56 straipsnis

Laikomų kiaulių kompiuterinės duomenų bazės informacijai taikomos taisyklės

Kompetentinga institucija Reglamento (ES) 2016/429 109 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą informaciją apie laikomas kiaules kompiuterinėje duomenų bazėje saugo laikydamasi šių taisyklių:

a) 

reikia registruoti šią informaciją apie tuos gyvūnus laikančius ūkius:

i) 

ūkiui suteiktą unikalų registracijos numerį;

ii) 

ūkio veiklos vykdytojo pavadinimą ir adresą;

b) 

reikia registruoti šią informaciją apie kiekvieną tokių gyvūnų atvežimą į ūkį arba išvežimą iš ūkio:

i) 

bendrą gyvūnų skaičių;

ii) 

jų kilmės ir paskirties ūkių unikalų registracijos numerį;

iii) 

atvežimo datą;

iv) 

išvežimo datą.3 SKYRIUS

Vežimo dokumentas

57 straipsnis

Laikomų kiaulių, kurias ketinama vežti jų valstybės narės teritorijoje, vežimo dokumentai

Reglamento (ES) 2016/429 115 straipsnio b punkte nurodytuose laikomų kiaulių, kurias ketinama vežti vienos valstybės narės teritorijoje, vežimo dokumentuose reikia pateikti šią informaciją:

a) 

56 straipsnio a punkto i papunktyje ir b punkto i, ii bei iv papunkčiuose nurodytą kompiuterinėje duomenų bazėje saugotiną informaciją;

b) 

unikalų vežėjo registracijos numerį;

▼C2

c) 

transporto priemonės valstybinį numerį arba registracijos numerį.

▼BIV antraštinė dalis

Laikomų arklinių šeimos gyvūnų atsekamumas1 SKYRIUS

Identifikavimo priemonės ir metodai

58 straipsnis

Arklinių šeimos gyvūnus laikančių veiklos vykdytojų pareigos, susijusios su tų laikomų gyvūnų identifikavimo priemonėmis ir metodais, jų taikymu ir naudojimu

1.  

Laikomų arklinių šeimos gyvūnų veiklos vykdytojai užtikrina, kad kiekvienas gyvūnas būtų individualiai identifikuotas naudojant šias identifikavimo priemones:

a) 

poodinę mikroschemą, nurodytą III priedo e punkte;

b) 

visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą.

2.  

Arklinių šeimos gyvūnus laikantys veiklos vykdytojai užtikrina, kad:

a) 

arklinių šeimos gyvūnai būtų identifikuojami per Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/262 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus laikotarpius;

b) 

jokia 1 dalyje nurodyta identifikavimo priemonė nebūtų pašalinta, pataisyta arba pakeista be valstybės narės, kurioje gyvūnai nuolat laikomi, kompetentingos institucijos leidimo.

3.  
Laikomų arklinių šeimos gyvūnų veiklos vykdytojai, jeigu jie nėra gyvūnų savininkai, bet veikia gyvūno savininko vardu ir pagal susitarimą su gyvūno savininku, ūkio, kuriame gyvūnai nuolat laikomi, kompetentingai institucijai teikia paraišką išduoti visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą, nurodytą 65 arba 66 straipsnyje, ir pateikia kompetentingai institucijai būtiną informaciją tam identifikavimo dokumentui parengti bei 64 straipsnyje nurodytos duomenų bazės įrašams atlikti.

59 straipsnis

Valstybių narių pareigos, susijusios su laikomų arklinių šeimos gyvūnų identifikavimo priemonėmis ir metodais, jų taikymu ir naudojimu

1.  

Valstybės narės gali leisti 58 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą poodinę mikroschemą pakeisti:

a) 

vienu įprastiniu ausies įsagu, nurodytu III priedo a punkte ir skirtu mėsiniams arklinių šeimos gyvūnams, jeigu tie gyvūnai buvo atsivesti toje valstybėje narėje arba importuoti į tą valstybę narę ir iki įvežimo į Sąjungą neturėjo fizinės identifikavimo priemonės;

b) 

taikant alternatyvų būdą, kurį kompetentinga institucija leidžia taikyti pagal 62 straipsnį ir kurį taikant galima nustatyti aiškų ryšį tarp arklinių šeimos gyvūno ir visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančio identifikavimo dokumento, nurodyto 58 straipsnio 1 dalies b punkte.

2.  

Valstybės narės užtikrina, kad 58 straipsnio 1 dalies a punkte ir šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos identifikavimo priemonės atitiktų šiuos reikalavimus:

a) 

jose turi būti pateiktas gyvūnų identifikavimo kodas;

b) 

jos turi būti patvirtintos valstybės narės, kurioje arklinių šeimos gyvūnai identifikuoti pagal 58 straipsnio 2 dalies a punktą, kompetentingos institucijos.

3.  

Valstybės narės:

a) 

nustato procedūras, taikytinas, kai gamintojai kreipiasi dėl valstybių narių teritorijoje laikomų arklinių šeimos gyvūnų identifikavimo priemonių patvirtinimo;

b) 

nustatyto paraiškų dėl 58 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto identifikavimo dokumento išdavimo pateikimo terminus.

60 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su laikomų arklinių šeimos gyvūnų, gyvenančių pusiau laukinėmis sąlygomis, identifikavimu

1.  

Laikydamosi nukrypti nuo 58 straipsnio 2 dalies a punkto leidžiančios nuostatos valstybės narės gali nustatyti laikomų arklinių šeimos gyvūnų, tam tikrose jų teritorijų vietose gyvenančių beveik laukinėmis sąlygomis, populiacijas, kurioms identifikavimo pagal 58 straipsnio 1 dalį reikalavimas taikomas tik tada, kai gyvūnai:

a) 

iš tokių populiacijų pašalinami, išskyrus atvejus, kai oficialiai prižiūrint jie perkeliami iš vienos nustatytos populiacijos į kitą,

arba

b) 

pradedami laikyti nelaisvėje ir naudojami ūkio reikmėms.

2.  
Prieš pasinaudodamos 1 dalyje nustatyta nukrypti leidžiančia nuostata valstybės narės Komisijai praneša apie arklinių šeimos gyvūnų populiacijas ir vietas, kuriose tie gyvūnai gyvena pusiau laukinėmis sąlygomis.
3.  
Laikydamosi nukrypti nuo 58 straipsnio 1 dalies leidžiančios nuostatos valstybės narės III priedo e punkte nurodytą poodinę mikroschemą gali leisti naudoti daugiau nei 12 mėnesių iki identifikavimo dokumento išdavimo pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu gyvūno identifikavimo kodą, pateiktą ant poodinės mikroschemos, veiklos vykdytojas užregistravo tuo metu, kai buvo implantuojama poodinė mikroschema, ir pranešė kompetentingai institucijai.

61 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su laikomų arklinių šeimos gyvūnų, vežamų į skerdyklą arba turinčių laikinąjį identifikavimo dokumentą, identifikavimu

▼C1

1.  

Laikydamasi nukrypti nuo 58 straipsnio 1 dalies leidžiančios nuostatos kompetentinga institucija gali leisti taikyti supaprastintą arklinių šeimos gyvūnų, kuriuos ketinama vežti į skerdyklą ir kuriems nebuvo išduotas visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantis identifikavimo dokumentas, nurodytas Reglamento (ES) 2016/429 110 straipsnio 1 dalies a punkte, identifikavimo metodą, jeigu:

▼B

a) 

arklinių šeimos gyvūnai yra jaunesni nei 12 mėnesių;

b) 

esama nepertraukiamo gyvūnų atsekamumo nuo atsivedimo ūkio iki toje pačioje valstybėje narėje esančios skerdyklos.

Arklinių šeimos gyvūnai turi būti vežami tiesiai į skerdyklą, ir vežant jie turi būti individualiai identifikuoti poodine mikroschema, įprastiniu ar elektroniniu ausies įsagu arba įprastine ar elektronine apyčiurne, kaip atitinkamai nurodyta III priedo a, b, c, e arba f punktuose.

▼C1

2.  
Laikydamasi nukrypti nuo 58 straipsnio 1 dalies b punkto leidžiančios prašymu išduoda laikinąjį identifikavimo dokumentą, galiojantį laikotarpį, kai pagal Reglamento (ES) 2016/429 110 straipsnio 1 dalies a punktą arba šio reglamento 67 arba 68 straipsnį išduotas identifikavimo dokumentas pateikiamas kompetentingai institucijai tame dokumente pateiktai identifikavimo informacijai atnaujinti.

▼B

62 straipsnis

Leidimas taikyti alternatyvius laikomų arklinių šeimos gyvūnų identifikavimo metodus

1.  
Valstybės narės gali leisti taikyti tinkamus alternatyvius laikomų arklinių šeimos gyvūnų identifikavimo metodus (įskaitant ženklinimo registravimą), kuriais užtikrinamas aiškus arklinių šeimos gyvūno ir visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančio identifikavimo dokumento ryšys bei parodoma, kad arklinių šeimos gyvūnui taikytas identifikavimo procesas.
2.  

Valstybės narės, leidžiančios taikyti alternatyvius identifikavimo metodus, kaip nustatyta 1 dalyje, užtikrina, kad:

a) 

alternatyvūs identifikavimo metodai būtų taikomi tik išskirtiniais atvejais arklinių šeimos gyvūnams, įtrauktiems į konkrečias kilmės knygas arba naudojamiems konkrečioms reikmėms, identifikuoti arba tada, kai arklinių šeimos gyvūnai dėl medicininių arba gyvūnų gerovės priežasčių negali būti identifikuoti naudojant poodinę mikroschemą;

b) 

bet kuriuo leidžiamu taikyti alternatyviu identifikavimo metodu arba bet kuriuo tų metodų deriniu būtų užtikrintos bent tokios pačios garantijos, kaip užtikrinama poodine mikroschema;

c) 

informacijos apie alternatyvų identifikavimo metodą, taikytą arklinių šeimos gyvūnui, formatas turi būti tinkamas įtraukti į duomenų bazę, kurioje galima atlikti paiešką.

63 straipsnis

Alternatyvius identifikavimo metodus taikančių veiklos vykdytojų pareigos

1.  
Veiklos vykdytojai, taikantys patvirtintą alternatyvų identifikavimo metodą, kaip nustatyta 62 straipsnio 1 dalyje, kompetentingai institucijai, o prireikus – ir kitiems veiklos vykdytojams, suteikia priemones, kuriomis būtų galima gauti tą identifikavimo informaciją, arba jiems tenka pareiga užtikrinti, kad tos institucijos arba veiklos vykdytojai galėtų patikrinti arklinių šeimos gyvūnų tapatybę.
2.  
Kai alternatyvūs identifikavimo metodai yra pagrįsti arklinių šeimos gyvūnų charakteristikomis, galinčiomis keistis laikui bėgant, veiklos vykdytojas kompetentingai institucijai turi pateikti būtiną informaciją, kad kompetentinga institucija galėtų atnaujinti 62 straipsnyje nurodytą identifikavimo dokumentą ir 64 straipsnyje nurodytą duomenų bazę.
3.  
Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos ir tarptautinės asociacijos arba organizacijos, tvarkančios reikalus, susijusius su varžybose arba lenktynėse dalyvaujančiais arkliais, gali reikalauti, kad arklinių šeimos gyvūnai, identifikuoti taikant 62 straipsnyje nurodytą alternatyvų identifikavimo metodą, būtų identifikuoti implantuojant poodinę mikroschemą, siekiant arklinių šeimos gyvūnus įtraukti į kilmės knygas arba užregistruoti jose arba užregistruoti arklius varžybų ar lenktynių tikslais.2 SKYRIUS

Kompiuterinė duomenų bazė

64 straipsnis

Laikomų arklinių šeimos gyvūnų kompiuterinės duomenų bazės informacijos taisyklės

Kompetentinga institucija Reglamento (ES) 2016/429 109 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą informaciją apie laikomus arklinių šeimos gyvūnus kompiuterinėje duomenų bazėje saugo laikydamasi šių taisyklių:

a) 

reikia nurodyti ūkio, kuriame arklinių šeimos gyvūnai nuolat laikomi:

i) 

ūkiui suteiktą unikalų registracijos numerį;

ii) 

ūkio veiklos vykdytojo pavadinimą ir adresą;

b) 

reikia nurodyti kiekvieno arklinių šeimos gyvūno, nuolat laikomo ūkyje:

i) 

unikalų kodą;

ii) 

gyvūno identifikavimo kodą, pateiktą fizine identifikavimo priemone, kai toks kodas yra suteiktas;

iii) 

jeigu implantuotos poodinės mikroschemos nepatvirtino valstybės narės, kurioje arklinių šeimos gyvūnas identifikuotas pagal 58 straipsnio 2 dalį, kompetentinga institucija, tos poodinės mikroschemos nuskaitymo sistemą;

iv) 

bet kurią informaciją, susijusią su išduotais naujais gyvūno identifikavimo dokumentais, jų dublikatais arba pakaitiniais identifikavimo dokumentais;

v) 

gyvūno rūšį,

vi) 

gyvūno lytį, nustatant galimybę įrašyti kastravimo datą;

vii) 

atsivedimo datą ir šalį, nurodytą laikomo arklinių šeimos gyvūno savininko;

viii) 

natūralaus nugaišimo ūkyje arba praradimo datą, nurodytą laikomo arklinių šeimos gyvūno savininko, arba to gyvūno paskerdimo datą;

ix) 

identifikavimo dokumentą išdavusios kompetentingos institucijos arba išduodančiosios įstaigos, kuriai pavesta užduotis, pavadinimą ir adresą;

x) 

identifikavimo dokumento išdavimo datą;

c) 

reikia registruoti kiekvieno ūkyje ilgiau nei 30 dienų laikomo arklinių šeimos gyvūno unikalų kodą, išskyrus šiuos atvejus:

i) 

kai arklinių šeimos gyvūnai ne ilgesnį kaip 90 dienų laikotarpį dalyvauja varžybose, lenktynėse, renginiuose ir treniruotėse bei yra pervežami;

ii) 

kai gyvūnai yra arklinių šeimos gyvūnų patelės, veisimo tikslais laikomi veisimo sezoną;

iii) 

kai gyvūnai yra arklinių šeimos gyvūnų patinai, veisimo tikslais valstybėje narėje laikomi ne ilgiau kaip 90 dienų.3 SKYRIUS

Identifikavimo dokumentas

65 straipsnis

Laikomų arklinių šeimos gyvūnų visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantis identifikavimo dokumentas

1.  

Visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančiame identifikavimo dokumente reikia pateikti bent šią informaciją:

a) 

gyvūno identifikavimo kodą, pateiktą poodinėje mikroschemoje arba ausies įsage;

b) 

unikalų kodą, kuris gyvūnui suteiktas visam jo gyvenimui ir kuriame koduojama:

i) 

kompiuterinė duomenų bazė, kurioje kompetentinga institucija arba išduodančioji įstaiga įrašė informaciją, būtiną siekiant išduoti pirmą visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą, nurodytą 58 straipsnio 1 dalies b punkte, ir prireikus – pakaitinį visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą, nurodytą 69 straipsnio 2 dalies b punkte;

▼C2

ii) 

individualaus arklinių šeimos gyvūno skaitmeninis identifikavimo kodas toje duomenų bazėje;

▼B

c) 

gyvūno rūšį,

d) 

gyvūno lytį, nustatant galimybę įrašyti kastravimo datą;

e) 

atsivedimo datą ir šalį, nurodytą laikomo arklinių šeimos gyvūno savininko;

f) 

išduodančios kompetentingos institucijos arba išduodančiosios įstaigos, kuriai pavesta užduotis, pavadinimą ir adresą;

g) 

visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančio identifikavimo dokumento išdavimo datą;

h) 

kai taikytina, informaciją apie pakaitinę fizinę identifikavimo priemonę ir gyvūno identifikavimo kodą, pateiktą toje fizinėje identifikavimo priemonėje;

i) 

jeigu taikoma,

i) 

patvirtinimo ženklą, kompetentingos institucijos arba įstaigos, kuriai pavesta ši veikla, išduotą ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui, kuris įtrauktas į visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą ir kuriuo patvirtinama, kad gyvūnas nuolat laikomas ūkyje, kompetentingos institucijos pripažintame ūkiu, kuriame rizika sveikatai yra maža, nes dažnai atliekami gyvūnų sveikatos patikrinimai, papildomi tapatybės patikrinimai ir sveikatos tyrimai, be to, ūkyje nevykdomas natūralus veisimas (jis vykdomas tik specialiose ir atskirtose patalpose), ir numatyta galimybė pratęsti išduoto patvirtinimo ženklo galiojimo laikotarpį;

arba

ii) 

licenciją, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui išduotą Tarptautinės jojimo sporto federacijos nacionalinės federacijos dalyvauti jojimo varžybose arba kompetentingos lenktynių institucijos – dalyvauti lenktynėse, kuri įtraukta į visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą ir kuria patvirtinama, kad veterinarijos gydytojas apsilanko ne rečiau kaip du kartus per metus, įskaitant apsilankymus, kurie būtini reguliariai vakcinacijai nuo arklių gripo atlikti, ir patikrinimus, kuriuos reikia atlikti norint vežti gyvūnus į kitas valstybes nares ar trečiąsias šalis, ir numatyta galimybė pratęsti išduotos licencijos galiojimo laikotarpį.

2.  

Visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančiuose identifikavimo dokumentuose, skirtuose registruotiems arklinių šeimos gyvūnams, taip pat pagal 62 straipsnį identifikuotiems arklinių šeimos gyvūnams, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, reikia pateikti bent šią informaciją:

a) 

gyvūno iliustracinį arba žodinį aprašymą, įskaitant galimybę šią informaciją atnaujinti;

b) 

kai taikytina, išsamią informaciją apie alternatyvius identifikavimo metodus;

c) 

kai taikytina, informaciją apie veislę pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1940 priedą;

d) 

kai taikoma, informaciją, būtiną siekiant visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą naudoti sporto reikmėms, laikantis atitinkamų organizacijų, kurios tvarko reikalus, susijusius su varžybose arba lenktynėse dalyvaujančiais arkliais, reikalavimų, įskaitant informaciją apie tyrimus dėl į sąrašą įtrauktų arba neįtrauktų ligų ir skiepus nuo jų, kurių reikalaujama, kad būtų leidžiama dalyvauti varžybose bei lenktynėse ir siekiant gauti 1 dalies i punkto ii papunktyje nurodytą licenciją.

66 straipsnis

Laikomų arklinių šeimos gyvūnų veiklos vykdytojų pareigos, susijusios su visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančiais identifikavimo dokumentais

1.  
Laikomų arklinių šeimos gyvūnų veiklos vykdytojai užtikrina, kad tie gyvūnai visą laiką turėtų identifikavimo dokumentą, galiojantį visą jų gyvenimo laikotarpį.
2.  

Laikantis nukrypti nuo 1 dalies leidžiančios nuostatos, iš veiklos vykdytojų neturi būti reikalaujama užtikrinti, kad laikomi arklinių šeimos gyvūnai visada turėtų visą jų gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą, kai:

a) 

tie gyvūnai yra arklidėje arba ganykloje, o laikomo arklinių šeimos gyvūno savininkas arba ūkio, kuriame gyvūnas laikomas, veiklos vykdytojas nedelsdamas gali pateikti visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą;

b) 

tais gyvūnais laikinai jojama, jie vežami, vedami ar paimami:

i) 

netoli nuo gyvūnų laikymo vietos valstybėje narėje

arba

ii) 

arklinių šeimos gyvūnų sezoninio pervarymo iš registruotų vasaros ganyklų ir į jas metu, o visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančius identifikavimo dokumentus galima pateikti išvykimo ūkyje;

c) 

tie gyvūnai yra nenujunkyti ir lydi savo motiną ar žindančią kumelę;

d) 

tie gyvūnai dalyvauja žirgų varžybų, lenktynių ar renginio treniruotėje arba atrankoje, ir dėl to turi būti tam tikram laikui išvesti iš treniruotės, varžybų, lenktynių ar renginio vietos;

e) 

tie gyvūnai yra perkelti arba pervežti susidarius nepaprastajai padėčiai, susijusiai su pačiais arklinių šeimos gyvūnais arba jų laikymo vieta.

3.  
Laikomų arklinių šeimos gyvūnų veiklos vykdytojai arklinių šeimos gyvūnų, turinčių laikinąjį dokumentą, nurodytą 61 straipsnio 2 dalyje, negali vežti į skerdyklą.
4.  
Arklinių šeimos gyvūnui nugaišus arba jį praradus, arklinių šeimos gyvūną laikantis veiklos vykdytojas visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą grąžina jį išdavusiai kompetentingai institucijai arba išduodančiajai įstaigai, kuriai pavesta užduotis, o unikalus kodas panaikinamas.

67 straipsnis

Kompetentingos institucijos pareigos, susijusios su visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančių identifikavimo dokumentų dublikatais arba pakaitiniais dokumentais

1.  

Gavusi veiklos vykdytojo paraišką kompetentinga institucija arba išduodančioji įstaiga, kuriai pavesta užduotis, išduoda visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančio identifikavimo dokumento dublikatą, kai laikomo arklinių šeimos gyvūno tapatybę galima nustatyti, o veiklos vykdytojas:

a) 

pranešė apie tam gyvūnui išduoto visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančio identifikavimo dokumento praradimą

arba

b) 

gyvūno neidentifikavo per 58 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytus laikotarpius.

2.  

Gavusi veiklos vykdytojo paraišką arba savo iniciatyva kompetentinga institucija išduoda pakaitinį visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą, kai laikomo arklinių šeimos gyvūno tapatybės negalima nustatyti, o veiklos vykdytojas:

a) 

pranešė apie tam gyvūnui išduoto visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančio identifikavimo dokumento praradimą

arba

b) 

nesilaikė 58 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytų identifikavimo reikalavimų.

68 straipsnis

Kompetentingos institucijos pareigos, susijusios su naujų visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančių dokumentų išdavimu registruotiems arklinių šeimos gyvūnams

Kai identifikuotas arklinių šeimos gyvūnas tampa registruotu arklinių šeimos gyvūnu ir tam gyvūnui išduotas visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantis identifikavimo dokumentas negali būti pritaikytas, kad atitiktų 65 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kompetentinga institucija arba išduodančioji įstaiga, kuriai pavesta užduotis, gavusi arklinių šeimos gyvūno veiklos vykdytojo paraišką, išduoda naują visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą, pakeičiantį ankstesnį dokumentą, kuriame buvo pateikta pagal 65 straipsnio 1 ir 2 dalis reikalaujama informacija.

69 straipsnis

Kompetentingos institucijos pareigos, susijusios su identifikavimo dokumentų dublikatais, pakaitiniais dokumentais ir naujais dokumentais

1.  
Kompetentinga institucija arba išduodančioji įstaiga, kuriai pavesta užduotis, į 64 straipsnyje nurodytą kompiuterinę duomenų bazę įrašo informaciją, susijusią su identifikavimo dokumento dublikatu arba pakaitiniu dokumentu, kaip nustatyta 67 straipsnyje, arba naujo identifikavimo dokumento išdavimu, kaip nustatyta 68 straipsnyje.
2.  

Kompetentinga institucija arba išduodančioji įstaiga, kuriai pavesta užduotis:

a) 

visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančio identifikavimo dokumento dublikate ir naujame visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančiame identifikavimo dokumente įrašo unikalų kodą, gyvūnui suteiktą pagal 65 straipsnio 1 dalies b punktą išduodant pirmą visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą,

arba

b) 

pakaitiniame visą gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančiame dokumente įrašo unikalų kodą, arklinių šeimos gyvūnui suteiktą išduodant tą dokumentą.V antraštinė dalis

LAIKOMŲ ŠUNŲ, KAČIŲ IR ŠEŠKŲ, KUPRANUGARINIŲ IR ELNINIŲ, NELAISVĖJE LAIKOMŲ PAUKŠČIŲ IR KELIAUJANČIO CIRKO BEI PASIRODYMŲ SU GYVŪNAIS SAUSUMOS GYVŪNŲ ATSEKAMUMAS1 SKYRIUS

Laikomų šunų, kačių ir šeškų atsekamumas1 skirsnis

Identifikavimo priemonės

70 straipsnis

Šunis, kates ir šeškus laikančių veiklos vykdytojų pareigos, susijusios su tų gyvūnų identifikavimo priemonėmis ir metodais, jų taikymu ir naudojimu

Šunis, kates ir šeškus laikantys veiklos vykdytojai užtikrina, kad:

a) 

vežami į kitą valstybę narę tie gyvūnai būtų individualiai identifikuoti naudojant poodinę mikroschemą, nurodytą III priedo e punkte;

b) 

poodinė mikroschema, skirta implantuoti gyvūnui, būtų patvirtinta kompetentingos institucijos;

c) 

kompetentingai institucijai ir prireikus – kitiems veiklos vykdytojams būtų pateiktas skaitytuvas, kuriuo būtų galima bet kada patikrinti pavienio gyvūno tapatybę, jeigu implantuota poodinė mikroschema nebuvo patvirtinta kompetentingos institucijos.2 skirsnis

Identifikavimo dokumentas

71 straipsnis

Laikomų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentas

Veiklos vykdytojai, laikantys šunis, kates ir šeškus, užtikrina, kad kiekvienas tas gyvūnas, vežamas į kitą valstybę narę, turėtų Reglamento (ES) Nr. 576/2013 6 straipsnio d punkte nurodytą ir pagal to reglamento 22 straipsnį išduotą ir tinkamai užpildytą identifikavimo dokumentą.3 skirsnis

Gyvūnų augintinių atsekamumas

72 straipsnis

Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių atsekamumo reikalavimai

Veiklos vykdytojai užtikrina, kad gyvūnai augintiniai, nekomerciniais tikslais vežami į kitą valstybę narę, atitiktų 70 ir 71 straipsniuose nustatytas taisykles.2 SKYRIUS

Laikomų kupranugarinių ir elninių atsekamumas

73 straipsnis

Kupranugarinius ir elninius laikančių veiklos vykdytojų pareigos, susijusios su tų gyvūnų identifikavimo priemonėmis ir metodais, jų taikymu ir naudojimu

1.  

Kupranugarinius laikantys veiklos vykdytojai užtikrina, kad tie gyvūnai būtų individualiai identifikuoti naudojant:

a) 

III priedo a punkte nurodytą įprastinį ausies įsagą, tvirtinamą prie gyvūnų abiejų ausų kaušelių, jame matomai, įskaitomai ir nenutrinamai pateikiant gyvūno identifikavimo kodą,

arba

b) 

III priedo e punkte nurodytą poodinę mikroschemą, joje įskaitomai ir nenutrinamai pateikiant gyvūno identifikavimo kodą.

2.  

Elninius laikantys veiklos vykdytojai užtikrina, kad tie gyvūnai būtų individualiai identifikuoti naudojant vieną iš šių identifikavimo priemonių:

a) 

III priedo a punkte nurodytą įprastinį ausies įsagą, tvirtinamą prie gyvūnų abiejų ausų kaušelių, jame matomai, įskaitomai ir nenutrinamai pateikiant gyvūno identifikavimo kodą,

arba

b) 

III priedo e punkte nurodytą poodinę mikroschemą, joje įskaitomai ir neištrinamai pateikiant gyvūno identifikavimo kodą,

arba

c) 

III priedo g punkte nurodytą gyvūnui daromą tatuiruotę, joje nenutrinamai pateikiant gyvūno identifikavimo kodą.

3.  

Kupranugarinius ir elninius laikantys veiklos vykdytojai užtikrina, kad:

a) 

identifikavimo priemonės tiems gyvūnams būtų taikomos jų atsivedimo ūkyje;

b) 

jokia identifikavimo priemonė nebūtų pašalinta, pataisyta arba pakeista be kompetentingos institucijos leidimo;

c) 

kompetentingai institucijai ir prireikus – kitiems veiklos vykdytojams būtų pateiktas skaitytuvas, kuriuo būtų galima bet kada patikrinti pavienio gyvūno tapatybę, jeigu implantuota poodinė mikroschema nebuvo patvirtinta kompetentingos institucijos.

74 straipsnis

Šiaurės elnius laikantiems veiklos vykdytojams taikoma išimtis

Nukrypstant nuo 73 straipsnio 2 dalies reikalavimų, šiaurės elnius laikantys veiklos vykdytojai užtikrina, kad tie gyvūnai jų ūkiuose būtų laikomi individualiai identifikuoti taikant alternatyvų metodą, patvirtintą valstybės narės kompetentingos institucijos.

75 straipsnis

Valstybių narių pareigos, susijusios su laikomų kupranugarinių ir elninių identifikavimo priemonėmis

1.  

Valstybės narės užtikrina, kad III priedo a, e ir g punktuose nurodytos identifikavimo priemonės atitiktų šiuos reikalavimus:

a) 

jose turi būti pateiktas gyvūnų identifikavimo kodas;

b) 

jos turi būti patvirtintos valstybės narės, kurioje laikomi kupranugariniai ir elniniai, kompetentingos institucijos.

2.  

Valstybės narės nustato procedūras, taikytinas:

a) 

kai jų teritorijoje laikomų kupranugarinių ir elninių identifikavimo priemonių gamintojai kreipiasi dėl patvirtinimo;

b) 

kai kupranugarinius ir elninius laikantys veiklos vykdytojai kreipiasi dėl jų ūkiui skirtinų identifikavimo priemonių.3 SKYRIUS

Nelaisvėje laikomų paukščių atsekamumas

76 straipsnis

Papūginius laikančių veiklos vykdytojų pareigos, susijusios su tų paukščių identifikavimo priemonėmis ir metodais, jų taikymu ir naudojimu

1.  

Papūginius laikantys veiklos vykdytojai užtikrina, kad tie paukščiai, kai yra vežami į kitą valstybę narę, būtų individualiai identifikuoti naudojant vieną iš šių identifikavimo priemonių:

a) 

III priedo h punkte nurodytą kojos žiedą, tvirtinamą prie bent vienos paukščio kojos, jame matomai, įskaitomai ir nenutrinamai pateikiant paukščio identifikavimo kodą,

arba

b) 

III priedo e punkte nurodytą poodinę mikroschemą, joje įskaitomai ir neištrinamai pateikiant paukščio identifikavimo kodą,

arba

c) 

III priedo g punkte nurodytą paukščiui daromą tatuiruotę, joje matomai ir nenutrinamai pateikiant paukščio identifikavimo kodą.

2.  

Papūginius laikantys veiklos vykdytojai:

a) 

užtikrina, kad 1 dalies b punkte nurodytos identifikavimo priemonės būtų patvirtintos kompetentingos institucijos;

b) 

kompetentingai institucijai ir prireikus – kitiems veiklos vykdytojams būtų pateiktas skaitytuvas, kuriuo būtų galima bet kada patikrinti pavienio gyvūno tapatybę, jeigu 1 dalies b punkte nurodyta identifikavimo priemonė nebuvo patvirtinta kompetentingos institucijos.4 SKYRIUS

Keliaujančio cirko ir pasirodymams su gyvūnais naudojamų laikomų sausumos gyvūnų atsekamumas1 skirsnis

Keliaujančio cirko ir pasirodymams su gyvūnais naudojamų laikomų sausumos gyvūnų vežimo ir identifikavimo dokumentai

77 straipsnis

Kompetentingos institucijos pareigos, susijusios su keliaujančio cirko ir pasirodymams su gyvūnais naudojamų laikomų sausumos gyvūnų vežimo dokumentu

1.  
Kompetentinga institucija išduoda vežimo dokumentą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/429 117 straipsnio b punkte, visiems keliaujančio cirko arba pasirodymams su gyvūnais naudojamiems laikomiems gyvūnams, kuriuos ketinama vežti į kitą valstybę narę, išskyrus kiškiažvėrius, graužikus, namines bites ir kamanes.
2.  

Kompetentinga institucija užtikrina, kad 1 dalyje nurodytame vežimo dokumente būtų pateikta bent ši informacija:

a) 

keliaujančio cirko arba pasirodymo su gyvūnais komercinis pavadinimas;

b) 

keliaujančio cirko arba pasirodymo su gyvūnais unikalus registracijos numeris, suteiktas kompetentingos institucijos;

c) 

keliaujančio cirko arba pasirodymo su gyvūnais veiklos vykdytojo pavadinimas ir adresas;

d) 

gyvūnų rūšis ir kiekis;

e) 

už kiekvieną gyvūną, nepatenkantį į keliaujančio cirko arba pasirodymo su gyvūnais veiklos vykdytojo atsakomybės sritį, atsakingo veiklos vykdytojo arba gyvūno augintinio savininko vardas ir pavardė ar pavadinimas ir adresas;

f) 

gyvūno identifikavimo kodas, pateiktas naudojant 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 ir 76 straipsniuose nurodytas identifikavimo priemones;

g) 

elektroninės identifikavimo priemonės rūšis ir vieta, jeigu ji taikoma gyvūnui, kaip nurodyta f punkte;

h) 

gyvūnų, išskyrus nurodytuosius f punkte, veiklos vykdytojo uždėtas identifikavimo ženklas, identifikavimo priemonė ir jos vieta, jeigu taikytina;

i) 

kiekvieno gyvūno atvežimo į keliaujantį cirką arba pasirodymo su gyvūnais vietą ir išvežimo iš jų data;

j) 

identifikavimo dokumentą išdavusio valstybinio veterinarijos gydytojo vardas, pavardė, adresas ir parašas;

k) 

vežimo dokumento išdavimo data.

78 straipsnis

Kompetentingos institucijos pareigos, susijusios su laikomų keliaujančio cirko ir pasirodymų su gyvūnais sausumos gyvūnų identifikavimo dokumentu

1.  
Kompetentinga institucija išduoda identifikavimo dokumentą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/429 117 straipsnio b punkte, kiekvienam keliaujančio cirko arba pasirodymui su gyvūnais naudojamam laikomam gyvūnui, kurį ketinama vežti į kitą valstybę narę, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, paukščius, šunis, kates ir šeškus, kiškiažvėrius ir graužikus.
2.  

Kompetentinga institucija užtikrina, kad 1 dalyje nurodytame identifikavimo dokumente būtų pateikta ši informacija:

a) 

už gyvūną atsakingo veiklos vykdytojo vardas ir pavardė arba pavadinimas, adresas ir kontaktinė informacija;

b) 

gyvūno rūšis, lytis, spalva ir bet kokios išskirtinės arba pastebimos ypatybės arba savybės;

c) 

gyvūno identifikavimo kodas, pateiktas naudojant 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 ir 76 straipsniuose nurodytas identifikavimo priemones;

d) 

elektroninės identifikavimo priemonės rūšis ir vieta, jeigu ji taikyta gyvūnui, kaip nurodyta c punkte;

e) 

kitų gyvūnų, išskyrus nurodytuosius c punkte, veiklos vykdytojo uždėtas identifikavimo ženklas, identifikavimo priemonė ir jos vieta, jeigu taikytina;

f) 

informacija apie gyvūno skiepus, jeigu taikytina;

g) 

informacija apie gyvūno gydymą, jeigu taikytina;

h) 

diagnostinių tyrimų duomenys;

i) 

identifikavimo dokumentą išdavusios kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas;

j) 

identifikavimo dokumento išdavimo data.

79 straipsnis

Kompetentingos institucijos pareigos, susijusios su laikomų keliaujančio cirko ir pasirodymų su gyvūnais paukščių identifikavimo dokumentu

1.  
Kompetentinga institucija išduoda identifikavimo dokumentą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/429 117 straipsnio b punkte, keliaujančio cirko arba pasirodymui su gyvūnais naudojamų laikomų paukščių, kuriuos ketinama vežti į kitą valstybę narę, grupei.
2.  

Kompetentinga institucija užtikrina, kad 1 dalyje nurodytame identifikavimo dokumente būtų pateikta ši informacija:

a) 

už paukščius atsakingo veiklos vykdytojo vardas, pavardė arba pavadinimas, adresas ir kontaktinė informacija;

b) 

paukščių rūšis,

c) 

identifikavimo kodas, identifikavimo priemonė ir jos vieta, jeigu ji naudojama paukščiui;

d) 

informacija apie paukščių skiepus, jeigu taikytina;

e) 

informacija apie paukščių gydymą, jeigu taikytina;

f) 

diagnostinių tyrimų duomenys;

g) 

identifikavimo dokumentą išdavusios kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas;

h) 

identifikavimo dokumento išdavimo data.VI antraštinė dalis

Perinių kiaušinių atsekamumas

80 straipsnis

Veiklos vykdytojų pareiga, susijusi su periniais kiaušiniais

Naminius paukščius laikančių ūkių veiklos vykdytojai ir peryklų veiklos vykdytojai užtikrina, kad kiekvienas perinis kiaušinis būtų paženklintas nurodant perinių kiaušinių kilmės ūkio unikalų patvirtinimo numerį.VII antraštinė dalis

Laikomų sausumos gyvūnų atsekamumas juos įvežus į Sąjungą

81 straipsnis

Veiklos vykdytojų pareigos, susijusios su laikomų galvijų, avių, ožkų, kiaulių, elninių arba kupranugarinių identifikavimo priemonėmis ir metodais, gyvūnus įvežus į Sąjungą

1.  
Jeigu laikomiems galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, elniniams arba kupranugariniams trečiosiose valstybėse arba teritorijose buvo taikyta identifikavimo priemonė, juos įvežus į Sąjungą ir palikus Sąjungoje, ūkių, į kuriuos tie gyvūnai pirmiausia atvežami, veiklos vykdytojai užtikrina, kad gyvūnai būtų identifikuoti atitinkamai 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 ir 74 straipsniuose nurodytomis identifikavimo priemonėmis.
2.  
Jeigu laikomi galvijai, avys, ožkos, kiaulės, elniniai arba kupranugariniai yra kilę iš valstybių narių ir yra identifikuoti pagal Sąjungos taisykles, juos įvežus į Sąjungą iš trečiųjų valstybių arba teritorijų ir palikus Sąjungoje, ūkių, į kuriuos tie gyvūnai pirmiausia atvežami, veiklos vykdytojai užtikrina, kad gyvūnai būtų identifikuoti atitinkamai 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 ir 74 straipsniuose nurodytomis identifikavimo priemonėmis.
3.  
Veiklos vykdytojai 1 ir 2 dalyse nurodytų taisyklių neturi taikyti laikomiems galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, elniniams arba kupranugariniams, kuriuos ketinama vežti į skerdyklą, esančią valstybėje narėje, jeigu gyvūnai paskerdžiami per 5 dienas nuo jų įvežimo į Sąjungą.

82 straipsnis

Valstybių narių pareigos, susijusios su laikomų galvijų, avių, ožkų, kiaulių, elninių arba kupranugarinių identifikavimo priemonėmis ir metodais, gyvūnus įvežus į Sąjungą

Valstybės narės nustato procedūras, kurių 81 straipsnio 2 dalyje nurodytus gyvūnus laikančių ūkių veiklos vykdytojai turi laikytis prašydami jų ūkiui paskirti identifikavimo priemones.

83 straipsnis

Veiklos vykdytojų pareigos, susijusios su laikomų arklinių šeimos gyvūnų identifikavimo priemonėmis ir metodais, gyvūnus įvežus į Sąjungą

Laikomų arklinių šeimos gyvūnų veiklos vykdytojai užtikrina, kad arklinių šeimos gyvūnus įvežus į Sąjungą ir palikus Sąjungoje, gyvūnai būtų identifikuoti pagal 58 straipsnį po dienos, kurią įvykdomos muitinės procedūros, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 952/2013 5 straipsnio 16 dalies a punkte.IV DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

84 straipsnis

Panaikinimas

Šie teisės aktai panaikinami nuo 2021 m. balandžio 21 d.:

— 
Reglamentas (EB) Nr. 509/1999,
— 
Reglamentas (EB) Nr. 2680/99,
— 
Sprendimas 2000/678/EB,
— 
Sprendimas 2001/672/EB,
— 
Reglamentas (EB) Nr. 911/2004,
— 
Sprendimas 2004/764/EB,
— 
Reglamentas (EB) Nr. 644/2005,
— 
Reglamentas (EB) Nr. 1739/2005,
— 
Sprendimas 2006/28/EB,
— 
Sprendimas 2006/968/EB,
— 
Sprendimas 2009/712/EB,
— 
Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/262.

Nuorodos į panaikintus teisės aktus laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

85 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1739/2005 panaikinimu

Nepaisant šio reglamento 84 straipsnio, Reglamento (EB) Nr. 1739/2005 5 straipsnis ir 7 straipsnio 1 bei 2 dalys, susiję su gyvūnų žurnalu ir gyvūnų pasais, taip pat to reglamento I, III bei IV priedai toliau taikomi iki datos, kurią Komisija nustatys įgyvendinimo akte, priimtame pagal Reglamento (ES) 2016/429 120 straipsnio 2 dalį.

86 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės, susijusios su Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/262 panaikinimu

Nepaisant šio reglamento 84 straipsnio:

a) 

arklinių šeimos gyvūnų, atsivestų Sąjungoje, identifikavimo terminai, nustatyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/262 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse, toliau taikomi iki datos, kurią Komisija turi nustatyti įgyvendinimo aktu, priimtu pagal Reglamento (ES) 2016/429 120 straipsnio 2 dalį;

b) 

arklinių šeimos gyvūnų, skirstų skersti žmonėms vartoti, ir įrašų apie gydymą vaistais taisyklės, nustatytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/262 37 straipsnyje, toliau taikomos iki datos, kurią Komisija turi nustatyti deleguotuoju aktu, priimtu pagal Reglamento (ES) 2019/6 109 straipsnio 1 dalį;

c) 

arklinių šeimos gyvūnų, atsivestų Sąjungoje, identifikavimo dokumentų formos ir turinio taisyklės, nustatytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/262 I priede, toliau taikomi iki datos, kurią Komisija turi nustatyti įgyvendinimo aktu, priimtu pagal Reglamento (ES) 2016/429 120 straipsnio 2 dalį.

87 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės, susijusios su laikomų sausumos gyvūnų identifikavimu

1.  
Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 1–10 straipsniai, Reglamentas (EB) Nr. 21/2004 ir Direktyva 2008/71/EB, taip pat pagal juos priimti aktai toliau taikomi iki 2021 m. balandžio 21 d.
2.  
Laikomi galvijai, avys, ožkos ir kiaulės, identifikuoti iki 2021 m. balandžio 21 d. remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1760/2000, Reglamentu (EB) Nr. 21/2004 ir Direktyva 2008/71/EB, taip pat pagal juos priimtais aktais, laikomi identifikuotais pagal šį reglamentą.
3.  
Laikomi arklinių šeimos gyvūnai, identifikuoti iki 2021 m. balandžio 21 d. pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/262, laikomi identifikuotais pagal šį reglamentą.
4.  
Laikomi kupranugariniai ir elniniai, identifikuoti iki 2021 m. balandžio 21 d. pagal taikytinus nacionalinius įstatymus, laikomi identifikuotais pagal šį reglamentą.
5.  
Laikomi papūginiai, identifikuoti iki 2021 m. balandžio 21 d. pagal Direktyvą 92/65/EEB, laikomi identifikuotais pagal šį reglamentą.

88 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės, susijusios su kompetentingų institucijų tvarkomuose registruose pateikiama informacija

Valstybės narės užtikrina, kad šio reglamento 18–21 straipsniuose nurodyta informacija, susijusi su esamais Reglamento (ES) 2016/429 279 straipsnio 1 dalyje nurodytais ūkiais ir veiklos vykdytojais, į kompetentingų institucijų tvarkomus registrus apie kiekvieną ūkį ir veiklos vykdytoją būtų įtraukta iki 2021 m. balandžio 21 d.

89 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

II dalies I antraštinės dalies 2, 3 ir 4 skyriuose nurodyti ūkių patvirtinimo reikalavimai

1 dalis

5 straipsnyje nurodyti kanopinių surinkimo operacijas vykdančių ūkių patvirtinimo reikalavimai

1. 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su ūkių, kuriuose vykdomos kanopinių surinkimo operacijos, izoliavimo ir biologinio saugumo priemonėmis:

a) 

turi būti tinkamos kanopiniams skirtos izoliavimo patalpos;

b) 

bet kuriuo konkrečiu metu ūkyje gali būti laikomi tik tos pačios rūšies ir sveikatos būklės kanopiniai, priskiriami prie tos pačios kategorijos;

c) 

turi būti įdiegta tinkama sistema, kad būtų užtikrintas nuotekų surinkimas;

d) 

vietos, kuriose laikomi kanopiniai, ir visi koridoriai, taip pat medžiagos ir įranga, turintys sąlytį su kanopiniais, turi būti valomi ir dezinfekuojami kaskart išvežus kiekvieną kanopinių grupę, o prireikus – prieš atvežant bet kurią naują kanopinių grupę, laikantis nustatytų veiklos procedūrų;

e) 

tarp valymo bei dezinfekavimo operacijų ir bet kurios naujos kanopinių grupės atvežimo į patalpas, kuriose laikomi kanopiniai, turi būti daroma tinkama sanitarinė pertrauka.

2. 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su ūkių, kuriuose vykdomos kanopinių surinkimo operacijos, patalpomis ir įranga:

a) 

turi būti tinkama įranga ir patalpos, skirtos kanopiniams pakrauti ir iškrauti;

b) 

turi būti kanopiniams skirtos tinkamos patalpos, atitinkančios tinkamą standartą, jos turi būti pastatytos taip, kad būtų užkirstas kelias sąlyčiui su išorėje esančiais gyvuliais ir nebūtų tiesioginio susisiekimo su izoliavimo patalpomis, taip pat taip, kad būtų galima lengvai atlikti patikrinimus ir imtis bet kokio būtino gydymo;

c) 

turi būti tinkama vieta, skirta pakratams, parašams, kraikiniam mėšlui ir mėšlui laikyti;

d) 

vietas, kuriose tie gyvūnai laikomi, koridorius, grindis, sienas, rampas ir visas kitas medžiagas bei įrangą, turinčią sąlytį su gyvūnais, turi būti galima lengvai valyti ir dezinfekuoti;

e) 

turi būti tinkama įranga, skirta kanopiniams naudojamoms patalpoms, įrangai ir transporto priemonėms valyti bei dezinfekuoti.

3. 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su ūkių, kuriuose vykdomos kanopinių surinkimo operacijos, darbuotojais:

a) 

jie turi turėti reikiamų gebėjimų ir žinių, taip pat jie turi būti baigę specialų mokymą arba įgiję lygiavertės praktinės patirties, susijusios su:

i) 

rūpinimusi ūkyje laikomais kanopiniais, o prireikus – tinkamos priežiūros teikimu;

ii) 

dezinfekavimo ir higienos būdais, reikalingais siekiant neleisti užkrečiamosioms ligoms plisti.

4. 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su kompetentingos institucijos vykdoma ūkių, kuriuose vykdomos kanopinių surinkimo operacijos, priežiūra:

a) 

veiklos vykdytojas valstybiniam veterinarijos gydytojui turi suteikti galimybę naudotis biuru šioms reikmėms:

i) 

vykdant kanopinių surinkimo operacijų priežiūrą;

ii) 

tikrinant, ar ūkis atitinka 1, 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus;

iii) 

vykdant kanopinių gyvūnų sveikatos sertifikavimą;

b) 

veiklos vykdytojas turi užtikrinti, kad valstybiniam veterinarijos gydytojui paprašius būtų padedama jam vykdyti 4 punkto a papunkčio i dalyje nurodytas priežiūros pareigas.

2 dalis

6 straipsnyje nurodyti naminių paukščių surinkimo operacijas vykdančių ūkių patvirtinimo reikalavimai

1. 6 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su ūkių, kuriuose vykdomos naminių paukščių surinkimo operacijos, izoliavimo ir kitomis biologinio saugumo priemonėmis:

a) 

turi būti tinkamos naminiams paukščiams skirtos izoliavimo patalpos;

b) 

bet kuriuo konkrečiu metu ūkyje gali būti laikomi tik tos pačios rūšies ir sveikatos būklės naminiai paukščiai, priskiriami prie tos pačios kategorijos;

c) 

turi būti įdiegta tinkama sistema, kad būtų užtikrintas nuotekų surinkimas;

d) 

vietos, kuriose laikomi naminiai paukščiai, ir visi koridoriai, taip pat medžiagos ir įranga, turintys sąlytį su naminiais paukščiais, turi būti valomi ir dezinfekuojami kaskart išvežus kiekvieną naminių paukščių grupę, o prireikus – prieš atvežant bet kurią naują naminių paukščių grupę, laikantis nustatytų veiklos procedūrų;

e) 

tarp valymo bei dezinfekavimo operacijų ir naujos naminių paukščių grupės atvežimo į patalpas, kuriose laikomi naminiai paukščiai, turi būti daroma tinkama sanitarinė pertrauka.

f) 

lankytojai turi dėvėti apsauginius drabužius, o darbuotojai – tinkamus darbo drabužius ir veikti laikydamiesi veiklos vykdytojo nustatytų higienos taisyklių.

2. 6 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su ūkių, kuriuose vykdomos naminių paukščių surinkimo operacijos, patalpomis ir įranga:

a) 

ūkyje turi būti laikomi tik naminiai paukščiai;

b) 

turi būti tinkama vieta, skirta pakratams, parašams, kraikiniam mėšlui ir mėšlui laikyti;

c) 

naminiai paukščiai negali turėti sąlyčio su graužikais ir į ūkį atskrendančiais ne ūkio paukščiais;

d) 

vietas, kuriose tie naminiai paukščiai laikomi, koridorius, grindis, sienas, rampas ir visas kitas medžiagas bei įrangą, turinčią sąlytį su naminiais paukščiais, turi būti galima lengvai valyti ir dezinfekuoti;

e) 

turi būti tinkama įranga, skirta naminiams paukščiams naudojamoms patalpoms, įrangai ir transporto priemonėms valyti bei dezinfekuoti;

f) 

ūkyje turi būti geros higienos sąlygos, jame turi būti galima vykdyti sveikatos stebėseną.

3. 6 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su ūkių, kuriuose vykdomos naminių paukščių surinkimo operacijos, darbuotojais:

a) 

jie turi turėti reikiamų gebėjimų ir žinių, taip pat jie turi būti baigę specialų mokymą arba įgiję lygiavertės praktinės patirties, susijusios su:

i) 

rūpinimusi ūkyje laikomais naminiais paukščiais, o prireikus – tinkamos priežiūros teikimu;

ii) 

dezinfekavimo ir higienos būdais, reikalingais siekiant neleisti užkrečiamosioms ligoms plisti.

4. 6 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su kompetentingos institucijos vykdoma ūkių, kuriuose vykdomos naminių paukščių surinkimo operacijos, priežiūra:

a) 

veiklos vykdytojas valstybiniam veterinarijos gydytojui turi suteikti galimybę naudotis biuru šioms reikmėms:

i) 

vykdant naminių paukščių surinkimo operacijų priežiūrą;

ii) 

tikrinant, ar ūkis atitinka 1, 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus;

iii) 

vykdant naminių paukščių sveikatos sertifikavimą;

b) 

veiklos vykdytojas turi užtikrinti, kad valstybiniam veterinarijos gydytojui paprašius būtų padedama jam vykdyti 4 punkto a papunkčio i dalyje nurodytas priežiūros pareigas.

3 dalis

7 straipsnyje nurodyti peryklų patvirtinimo reikalavimai

1. 7 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su peryklų biologinio saugumo priemonėmis:

a) 

naminių paukščių periniai kiaušiniai turi būti iš patvirtintų ūkių, laikančių veislinius naminius paukščius, arba kitų patvirtintų naminių paukščių peryklų;

b) 

kiaušiniai laikotarpiu nuo jų atvežimo į peryklą iki jų inkubacinio proceso arba iki išvežimo turi būti nuplauti ir dezinfekuoti, išskyrus atvejus, kai jie prieš tai buvo dezinfekuoti kilmės ūkyje;

c) 

turi būti išvalyti ir dezinfekuoti:

i) 

inkubatoriai ir įranga po išperėjimo;

ii) 

pakavimo medžiagos po kiekvieno naudojimo, išskyrus atvejus, kai pakuotė yra vienkartinė ir po pirmo panaudojimo sunaikinama;

d) 

turi būti įdiegta tinkama sistema, kad būtų užtikrintas nuotekų surinkimas;

e) 

lankytojams suteikiami apsauginiai drabužiai;

f) 

darbuotojams turi būti suteikiami tinkami darbo drabužiai, darbuotojai turi būti supažindinami su elgesio kodeksu bei higienos taisyklėmis.

2. 7 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su peryklų priežiūra:

a) 

veiklos vykdytojas turi įgyvendinti mikrobiologinės kokybės kontrolės programą, kaip nustatyta II priedo 1 dalyje,

b) 

peryklos veiklos vykdytojas, kartu su ūkio, kuriame laikomi naminiai paukščiai ir iš kurio gaunami periniai kiaušiniai, veiklos vykdytoju, turi užtikrinti, kad būtų įdiegta mėginių ėmimo perykloje tvarka tyrimams II priedo 2 dalyje nurodytoje ligų stebėjimo programoje nurodytiems ligų sukėlėjams nustatyti, siekiant iki galo įgyvendinti tą programą.

3. 7 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su peryklų patalpomis ir įranga:

a) 

peryklos turi būti įrengtos ir veikti atskirai nuo naminių ir kitų paukščių laikymo patalpų;

b) 

turi būti atskirtos šios įvairios paskirties patalpos ir įranga:

i) 

kiaušinių laikymo ir rūšiavimo;

ii) 

kiaušinių dezinfekavimo;

iii) 

kiaušinių laikymo iki perinimo;

iv) 

perinimo inkubatoriuje;

v) 

vienadienių paukščiukų skirstymo pagal lytį ir skiepijimo;

vi) 

perinių kiaušinių ir vienadienių paukščiukų pakavimo išvežimui;

c) 

vienadieniai paukščiukai arba periniai kiaušiniai, laikomi perykloje, negali turėti sąlyčio su graužikais ir ne peryklos paukščiais;

d) 

procesai, susiję su periniais kiaušiniais, kilnojamaisiais įrenginiais ir darbuotojų judėjimu, turi vykti viena kryptimi;

e) 

turi būti įrengtos natūralaus arba dirbtino apšvietimo ir temperatūros reguliavimo bei ventiliacijos sistemos;

f) 

turi būti galima lengvai išvalyti ir dezinfekuoti peryklos grindis, sienas ir visas kitas medžiagas bei įrangą;

g) 

turi būti tinkama įranga, skirta vienadieniams paukščiukams ir periniams kiaušiniams naudojamoms patalpoms, įrangai ir transporto priemonėms valyti bei dezinfekuoti.

4. 7 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su darbuotojais, turinčiais sąlytį su periniais kiaušiniais ir vienadieniais paukščiukais:

a) 

darbuotojai turi turėti tinkamų gebėjimų ir žinių, tam jie turi būti baigę specialų mokymą arba įgiję lygiavertės praktinės patirties, susijusios su dezinfekavimo ir higienos metodais, reikalingais siekiant neleisti užkrečiamosioms ligoms plisti.

5. 7 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su kompetentingos institucijos vykdoma peryklų priežiūra:

a) 

veiklos vykdytojas valstybiniam veterinarijos gydytojui turi suteikti galimybę naudotis biuru šioms reikmėms:

i) 

tikrinant, ar perykla atitinka 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus;

ii) 

vykdant perinių kiaušinių ir vienadienių paukščiukų gyvūnų sveikatos sertifikavimą;

b) 

veiklos vykdytojas turi užtikrinti, kad valstybiniam veterinarijos gydytojui paprašius būtų padedama jam vykdyti 5 punkto a papunkčio i dalyje nurodytas priežiūros pareigas.

4 dalis

8 straipsnyje nurodyti naminių paukščių laikymo ūkių patvirtinimo reikalavimai

1. 8 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su naminius paukščius laikančių ūkių biologinio saugumo priemonėmis:

a) 

periniai kiaušiniai turi būti:

i) 

surenkami dažnais intervalais, bent kartą per dieną ir kuo greičiau po sudėjimo;

ii) 

kuo skubiau išplauti ir dezinfekuoti, išskyrus atvejus, kai dezinfekuojama toje pačioje valstybėje narėje esančioje perykloje;

iii) 

dedami į naują arba išvalytą ir dezinfekuotą pakuotę;

b) 

jeigu ūkyje vienu metu laikomi Galliformes ir Anseriformes būrių naminiai paukščiai, jie turi būti aiškiai atskirti;

c) 

tarp valymo bei dezinfekavimo operacijų ir naujo naminių paukščių pulko atvežimo į patalpas, kuriose laikomi naminiai paukščiai, turi būti daroma tinkama sanitarinė pertrauka;

d) 

lankytojai turi dėvėti apsauginius drabužius, o darbuotojai – tinkamus darbo drabužius ir veikti laikydamiesi veiklos vykdytojo nustatytų higienos taisyklių;

e) 

turi būti įdiegta tinkama sistema, kad būtų užtikrintas nuotekų surinkimas;

2. 8 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su naminius paukščius laikančių ūkių priežiūra:

a) 

veiklos vykdytojas turi taikyti II priedo 2 dalyje nurodytą ligų stebėjimo programą ir laikytis jos;

b) 

ūkio veiklos vykdytojas, kartu su peryklos, kuriai skirti periniai kiaušiniai, veiklos vykdytoju, turi užtikrinti, kad būtų įdiegta mėginių ėmimo perykloje tvarka tyrimams, atliekamiems II priedo 2 dalyje nurodytoje ligų stebėjimo programoje nurodytiems ligų sukėlėjams nustatyti, siekiant iki galo įgyvendinti tą programą.

3. 8 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su naminius paukščius laikančių ūkių patalpomis ir įranga:

a) 

vieta ir išdėstymas turi būti pritaikyti tam tikrai auginamai rūšiai;

b) 

ūkyje turi būti laikomi tik naminiai paukščiai:

i) 

iš paties ūkio,

arba

ii) 

iš kitų patvirtintų naminius paukščius laikančių ūkių,

arba

iii) 

iš patvirtintų naminių paukščių peryklų,

arba

iv) 

įvežti į Sąjungą iš patvirtintų trečiųjų valstybių ir teritorijų;

c) 

naminiai paukščiai negali turėti sąlyčio su graužikais ir į ūkį patenkančiais ne ūkio paukščiais;

d) 

patalpose turi būti geros higienos sąlygos, jose turi būti galima vykdyti sveikatos stebėseną;

e) 

turi būti galima lengvai išvalyti ir dezinfekuoti ūkio grindis, sienas ir visas kitas medžiagas bei įrangą;

f) 

ūkyje turi būti tinkama įranga, pritaikyta tam tikrai produkcijos rūšiai, ir patalpas, įrangą bei transporto priemones turi būti būtų galima išvalyti bei dezinfekuoti tinkamiausioje ūkio vietoje.

5 dalis

Atitinkamai 10 ir 11 straipsniuose nurodyti šunų, kačių bei šeškų surinkimo centrų ir tiems gyvūnams skirtų gyvūnų globos vietų patvirtinimo reikalavimai

1. 10 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su šunų, kačių ir šeškų surinkimo centrų izoliavimo ir kitomis biologinio saugumo priemonėmis:

a) 

į juos turi būti priimami tik šunys, katės ir šeškai, atvežami iš tuos gyvūnus laikančių registruotų ūkių;

b) 

turi būti tinkamos šunims, katėms ir šeškams skirtos izoliavimo patalpos;

c) 

tarp valymo bei dezinfekavimo operacijų ir naujos šunų, kačių ir šeškų grupės atvežimo į patalpas, kuriose tokie gyvūnai laikomi, turi būti daroma tinkama sanitarinė pertrauka.

d) 

turi būti įdiegta tinkama sistema, kad būtų užtikrintas nuotekų surinkimas;

2. 11 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su šunims, katėms ir šeškams skirtų gyvūnų globos vietų izoliavimo ir biologinio saugumo priemonėmis:

a) 

turi būti tinkamos šunims, katėms ir šeškams skirtos izoliavimo patalpos;

b) 

vietos, kuriose laikomos katės, šunys ir šeškai, ir visi koridoriai, taip pat medžiagos ir įranga, turintys sąlytį su gyvūnais, turi būti valomi ir dezinfekuojami kaskart išvežus kiekvieną tų gyvūnų grupę, o prireikus – prieš atvežant bet kurią naują tokių gyvūnų grupę, laikantis nustatytų veiklos procedūrų;

c) 

tarp valymo bei dezinfekavimo operacijų ir naujos šunų, kačių ir šeškų grupės atvežimo į patalpas, kuriose laikomi tie gyvūnai, turi būti daroma tinkama sanitarinė pertrauka.

d) 

turi būti įdiegta tinkama sistema, kad būtų užtikrintas nuotekų surinkimas.

3. Atitinkamai 10 ir 11 straipsniuose nurodyti reikalavimai, susiję su šunų, kačių bei šeškų surinkimo centrų ir tiems gyvūnams skirtų gyvūnų globos vietų patalpomis ir įranga:

a) 

turi būti tiems gyvūnams skirtos tinkamos patalpos, atitinkančios tinkamą standartą, jos turi būti pastatytos taip, kad būtų užkirstas kelias sąlyčiui su išorėje esančiais gyvūnais ir kad nebūtų tiesioginio susisiekimo su izoliavimo patalpomis, taip pat taip, kad būtų galima lengvai atlikti patikrinimus ir imtis bet kokio būtino gydymo;

b) 

vietas, kuriose tie gyvūnai laikomi, koridorius, grindis, sienas ir visas kitas medžiagas bei įrangą, turinčią sąlytį su gyvūnais, turi būti galima lengvai valyti ir dezinfekuoti;

c) 

turi būti tinkamos vietos, skirtos pakratams, kraikiniam mėšlui, mėšlui ir gyvūnų augintinių pašarams laikyti;

d) 

turi būti tinkama įranga, skirta patalpoms, įrangai ir transporto priemonėms valyti bei dezinfekuoti.

6 dalis

12 straipsnyje nurodyti kontrolės postų patvirtinimo reikalavimai

1. 12 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su kontrolės postų izoliavimo ir kitomis biologinio saugumo priemonėmis:

a) 

kontrolės postai turi būti įkurti, suprojektuoti, pastatyti ir naudojami taip, kad būtų užtikrintas pakankamas biologinis saugumas, siekiant neleisti į sąrašą įtrauktoms ir naujoms ligoms plisti į kitus ūkius ir iš vienos per tas patalpas vežamų gyvūnų siuntos į kitą po jos vežamą siuntą;

b) 

kontrolės postas turi būti pastatytas, įrengtas ir naudojamas taip, kad būtų užtikrinta galimybė lengvai atlikti valymo ir dezinfekavimo procedūras; vietoje turi būti transporto priemonių plovimo įranga;

c) 

kontrolės postuose turi būti tinkama įranga gyvūnams, kurie, kaip įtariama, yra užsikrėtę gyvūnų liga, atskirai izoliuoti;

d) 

tarp dviejų viena po kitos atvežamų gyvūnų siuntų turi būti daromos tinkamos sanitarinės pertraukos, o prireikus jos turi būti pritaikytos atsižvelgiant į tai, ar gyvūnai atvežami iš panašaus regiono, zonos arba skyriaus ir ar jie yra vienodos sveikatos būklės; visų pirma, kontrolės postuose gyvūnų negali būti bent 24 valandas po ilgiausio 6 dienų naudojimo laikotarpio ir valymo bei dezinfekavimo operacijų atlikimo ir iki bet kurios naujos gyvūnų siuntos atvežimo;

e) 

prieš priimdami gyvūnus, kontrolės postų veiklos vykdytojai privalo:

i) 

būti pradėję valymo ir dezinfekavimo procedūras per 24 valandas nuo visų anksčiau juose laikytų gyvūnų išvežimo;

ii) 

užtikrinti, kad jokie gyvūnai nebūtų įvežti į kontrolės postus, kol nebaigiamos vykdyti valymo ir dezinfekavimo operacijos, atitinkančios valstybinio veterinarijos gydytojo reikalavimus.

2. 12 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su kontrolės postų patalpomis ir įranga:

a) 

jos turi būti valomos ir dezinfekuojamos prieš kiekvieną naudojimą ir po kiekvieno naudojimo, kaip reikalauja valstybinis veterinarijos gydytojas;

b) 

sąlytį su gyvūnais turinti įranga, esanti kontrolės postuose, turi būti skirta tik atitinkamoms patalpoms, išskyrus atvejus, kai po sąlyčio su gyvūnais arba jų išmatomis ar šlapimu atliekamos tos įrangos valymo ir dezinfekavimo procedūros; visų pirma, kontrolės posto veiklos vykdytojas privalo suteikti švarią įrangą ir apsauginius drabužius, jie turi būti skirti naudoti tik į kontrolės postą patenkantiems asmenims, taip pat turi būti suteikiama tinkama įranga tiems daiktams valyti ir dezinfekuoti;

c) 

kai gyvūnų siunta išvežama iš aptvaro, kraikinis mėšlas turi būti pašalinamas ir, atlikus valymo bei dezinfekavimo operacijas, turi būti pakeičiamas naujais pakratais;

d) 

gyvūnų pašarai, kraikinis mėšlas, išmatos ir šlapimas negali būti surenkami iš patalpų, jeigu nebuvo tinkamai apdoroti siekiant išvengti gyvūnų ligų plitimo;

e) 

turi būti tinkamos patalpos gyvūnams laikyti, patikrinti ir ištirti, kai to reikia;

f) 

turi būti tinkama vieta, skirta pakratams, parašams, kraikiniam mėšlui ir mėšlui laikyti;

g) 

turi būti įdiegta tinkama sistema, kad būtų užtikrintas nuotekų surinkimas;

7 dalis

13 straipsnyje nurodyti izoliuotųjų kamanių auginimo ūkių patvirtinimo reikalavimai

1. 13 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su izoliuotųjų kamanių auginimo ūkių biologinio saugumo ir priežiūros priemonėmis:

a) 

veiklos vykdytojas vidaus kontrolės priemonėmis turi užtikrinti, patikrinti ir registruoti, kad bitiniai žvilgvabaliai nepatektų į ūkį ir kad jų buvimas ūkyje būtų nustatytas.

2. 13 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su izoliuotųjų kamanių auginimo ūkių patalpomis ir įranga:

a) 

kamanių auginimo veikla turi būti izoliuota nuo visos susijusios ūkio veiklos ir vykdoma patalpose, apsaugotose nuo skraidančių vabzdžių;

b) 

kamanės tame pastate turi būti laikomos izoliuotos per visą auginimo laiką;

c) 

žiedadulkės patalpose turi būti laikomos ir tvarkomos izoliuotai nuo kamanių per visą kamanių auginimo laiką iki to laiko, kol pateikiamos joms misti.

8 dalis

14 straipsnyje nurodyti karantino punktų, skirtų laikomiems sausumos gyvūnams, išskyrus primatus, patvirtinimo reikalavimai

1. 14 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su karantino punktų, skirtų laikomiems sausumos gyvūnams, išskyrus primatus, karantino, izoliavimo ir kitomis biologinio saugumo priemonėmis:

a) 

kiekvienas karantino punkto padalinys turi:

i) 

būti saugiu atstumu nuo aplinkinių ūkių arba kitų vietų, kuriose laikomi gyvūnai, siekiant išvengti užkrečiamųjų gyvūnų ligų plitimo tarp ūkiuose nuolat laikomų ir karantino punkte laikomų gyvūnų;

ii) 

pradėti reikalaujamą karantino laikotarpį, kai paskutinis grupės gyvūnas įvežamas į karantino punktą;

iii) 

pasibaigus paskutinės grupės karantino laikotarpiui būti be gyvūnų, išvalytas ir dezinfekuotas ir jame gyvūnų neturi būti bent septynias dienas iki kitos į Sąjungą iš trečiųjų valstybių arba teritorijų įvežtos gyvūnų grupės atvežimo į karantino punktą;

b) 

kai gyvūnų siunta išvežama iš aptvaro, kraikinis mėšlas turi būti pašalinamas ir, atlikus valymo bei dezinfekavimo operacijas, turi būti pakeistas naujais pakratais;

c) 

gyvūnų pašarai, kraikinis mėšlas, išmatos ir šlapimas negali būti surenkami iš patalpų, jeigu nebuvo tinkamai apdoroti siekiant išvengti gyvūnų ligų plitimo;

d) 

turi būti imamasi atsargumo priemonių, kad įvežamos ir išvežamos gyvūnų siuntos negalėtų viena nuo kitos užsikrėsti;

e) 

iš karantino punkto išvežami gyvūnai turi atitikti Sąjungos reikalavimus, taikomus iš vienos valstybės narės į kitą vežamiems laikomiems sausumos gyvūnams.

2. 14 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su karantino punktų, skirtų laikomiems sausumos gyvūnams, išskyrus primatus, priežiūros ir kontrolės priemonėmis:

a) 

į ligų stebėjimo planą turi būti įtraukta tinkama gyvūnų zoonozės kontrolė, ir planas turi būti įgyvendinamas bei atnaujinamas pagal ūkyje esančių gyvūnų skaičių ir rūšį, taip pat pagal epidemiologinę padėtį ūkyje ir aplink ūkį, susijusią su į sąrašą įtrauktomis ir naujomis ligomis;

b) 

turi būti atlikti gyvūnų, įtariamų užsikrėtusių ar užkrėstų į sąrašą įtrauktos arba naujos ligos sukėlėjais, klinikiniai, laboratoriniai tyrimai arba post mortem tyrimai;

c) 

užkrečiamosioms ligoms imlūs gyvūnai turi būti tinkamai skiepijami ir gydomi;

d) 

kompetentingai institucijai nurodžius, ankstyvam galimos ligos aptikimui turi būti naudojami kontroliniai gyvūnai.

3. 14 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su karantino punktų, skirtų laikomiems sausumos gyvūnams, išskyrus primatus, patalpomis ir įranga:

a) 

ūkiai turi būti aiškiai atriboti, gyvūnų ir žmonių patekimas į gyvūnų patalpas turi būti kontroliuojamas;

b) 

darbuotojai, atsakingi už veterinarinius patikrinimus, turi turėti pakankamai dideles patalpas, įskaitant persirengimo kambarius, dušus ir tualetus;

c) 

turi būti reikiamų priemonių gyvūnams pagauti, uždaryti į gardą, prireikus sulaikyti ir izoliuoti;

d) 

turi būti valymo ir dezinfekavimo įranga ir patalpos;

e) 

ūkio dalis, kurioje laikomi gyvūnai:

i) 

kompetentingai institucijai nurodžius pašalinti konkretų pavojų gyvūnų sveikatai, turi būti apsaugota nuo vabzdžių naudojant HEPA filtrą, pro kurį oras įeina ir išeina, joje turi būti vidaus užkrato pernešėjų kontrolė, dvigubos patekimo durys ir veiklos procedūros;

ii) 

kai laikomi nelaisvėje laikomi paukščiai, turi būti apsaugota nuo paukščių, musių ir parazitų;

iii) 

turi būti užsandarinta, kad joje būtų galima atlikti fumigaciją;

iv) 

turi atitikti reikiamą standartą ir būti pastatyta taip, kad nebūtų galimas sąlytis su išorės gyvūnais, taip pat kad būtų galima lengvai atlikti patikrinimus, o prireikus – imtis gydymo;

v) 

turi būti pastatyta taip, kad grindis, sienas ir visas kitas medžiagas arba įrangą būtų galima lengvai išvalyti ir dezinfekuoti.

9 dalis

16 straipsnyje nurodyti atskirtų ūkių, kuriuose laikomi sausumos gyvūnai, patvirtinimo reikalavimai

1. 16 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su atskirtų ūkių, skirtų laikomiems sausumos gyvūnams, karantino, izoliavimo ir biologinio saugumo priemonėmis:

a) 

į juos gali būti atvežami tik laikomi sausumos gyvūnai, kuriems taikytas karantino laikotarpis, atitinkantis gyvūnų rūšiai aktualias ligas, kai tie gyvūnai atvežami iš ūkio, nesančio atskirtu ūkiu;

b) 

į juos primatai gali būti atvežami tik laikantis taisyklių, ne mažiau griežtų nei nurodytosios Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso (2018 m. leidimo) 6.12.4 straipsnyje;

c) 

prireikus turi būti tinkamos karantino patalpos, skirtos laikomiems sausumos gyvūnams, atvežamiems iš kitų ūkių.

2. 16 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su atskirtų ūkių, skirtų laikomiems sausumos gyvūnams, priežiūros ir kontrolės priemonėmis:

a) 

į ligų stebėjimo planą turi būti įtraukta tinkama laikomų sausumos gyvūnų zoonozės kontrolė, ir planas turi būti įgyvendinamas bei atnaujinamas pagal ūkyje esančių laikomų sausumos gyvūnų skaičių ir rūšį, taip pat pagal epizootinę padėtį ūkyje ir aplink ūkį, susijusią su į sąrašą įtrauktomis ir naujomis ligomis;

b) 

turi būti atlikti laikomų sausumos gyvūnų, įtariamų užsikrėtusių ar užkrėstų į sąrašą įtrauktos arba naujos ligos sukėlėjais, klinikiniai, laboratoriniai tyrimai arba post mortem tyrimai;

c) 

užkrečiamosioms ligoms imlūs laikomi sausumos gyvūnai turi būti tinkamai skiepijami ir gydomi nuo užkrečiamųjų ligų;

3. 16 straipsnyje nurodyti reikalavimai, susiję su atskirtų ūkių, skirtų laikomiems sausumos gyvūnams, patalpomis ir įranga:

a) 

ūkiai turi būti aiškiai atriboti, gyvūnų ir žmonių patekimas į gyvūnų patalpas turi būti kontroliuojamas;

b) 

turi būti reikiamų priemonių gyvūnams pagauti, uždaryti į gardą, prireikus sulaikyti ir izoliuoti;

c) 

gyvūnų laikymo vietos turi atitikti reikiamą standartą ir būti pastatytos taip, kad:

i) 

būtų negalimas sąlytis su išorės gyvūnais, taip pat kad būtų galima lengvai atlikti patikrinimus, o prireikus – imtis gydymo;

ii) 

grindis, sienas ir kitas medžiagas arba įrangą būtų galima lengvai išvalyti ir dezinfekuoti.
II PRIEDAS

PERYKLOSE TAIKOMA MIKROBIOLOGINĖS KONTROLĖS PROGRAMA IR NAMINIUS PAUKŠČIUS LAIKANČIUOSE ŪKIUOSE BEI PERYKLOSE TAIKOMOS LIGŲ STEBĖJIMO PROGRAMOS

1 DALIS

Peryklose taikoma mikrobiologinės kontrolės programa, kaip nurodyta 7 straipsnyje

Mikrobiologinė kontrolės programa, taikoma higienos kontrolės tikslais, turi būti vykdoma taip:

a) 

turi būti imami aplinkos mėginiai ir atliekamas jų bakteriologinis tyrimas;

b) 

mėginiai turi būti imami bent kas šešias savaites ir kaskart turi būti paimama 60 mėginių.

2 DALIS

Ligų stebėjimo programos, taikomos peryklose, kaip nurodyta 7 straipsnyje, ir naminius paukščius laikančiuose ūkiuose, kaip nurodyta 8 straipsnyje

1. Ligų stebėjimo programų tikslas –

parodyti, kad naminius paukščius laikančių patvirtintų ūkių laikomi paukščių pulkai neužkrėsti ligų sukėlėjais, nurodytais 2 ir 3 punktuose.

Ligų stebėjimo programose turi būti nurodyti bent ligų sukėlėjai ir laikomos paukščių rūšys, kaip nurodyta 2 punkte.

2. Ligų stebėjimas, susijęs su gyvūnų sveikatai svarbiais salmonelių serotipais

2.1. 

Ligų sukėlėjų užkrato nustatymas

a) 

Salmonella pullorum – Salmonella enterica subsp. enterica ser. Gallinarum biocheminis variantas (biotipas) Pullorum;

b) 

Salmonella gallinarumSalmonella enterica subsp. enterica ser. Gallinarum biocheminis variantas (biotipas) Gallinarum;

c) 

Salmonella arizonaeSalmonella enterica subsp. arizonae serogrupės K (O18) arizonae.

2.2. 

Tikslinės naminių paukščių rūšys

a) 

Dėl Salmonella pullorum ir Salmonella gallinarum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp;

b) 

dėl Salmonella arizonae: Meleagris gallopavo.

2.3. 

Tyrimai

Turi būti atliekami kiekvieno pulko klinikiniai tyrimai per kiekvieną kiaušinių dėjimo arba produktyvumo laikotarpį konkrečiai ligai nustatyti tinkamiausiu metu.

2.4. 

Mėginių parametro matrica

a) 

Mėginiai iš naminius paukščius laikančio ūkio kiekvieno pulko turi būti imami atitinkamai taip:

i) 

serologiniam tyrimui – kraujo mėginiai;

ii) 

bakteriologiniam tyrimui:

— 
post mortem audinių, visų pirma kepenų, blužnies, kiaušidžių, kiaušintakių ir ileocekalinio vožtuvo mėginiai,
— 
aplinkos mėginiai,
— 
gyvų paukščių kloakos tepinėlis, visų pirma paukščių, kurie atrodo sergantys arba kurie, kaip nustatyta, yra labai seroteigiami;
b) 

mėginiai, kuriuos bakteriologiniam tyrimui reikia paimti perykloje:

i) 

neišperintų paukščiukų (t. y. negyvų neišsiritusių embrionų),

ii) 

antros rūšies paukščių jauniklių,

iii) 

paukščiukų mekonijaus,

iv) 

pūkų arba dulkių iš inkubatorių ir nuo peryklos sienų.

2.5. 

Mėginių sąrašas ir mėginių ėmimo dažnis

a) 

Naminius paukščius laikančiame ūkyje:

i) 

mėginiai Salmonella pullorum ir Salmonella gallinarum nustatyti:Rūšis

Mėginio ėmimo laikas

Paukščių, iš kurių paimti mėginiai, skaičius/aplinkos mėginių skaičius

Veisliniai naminiai paukščiai

Maistiniai naminiai paukščiai

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix ir Anas spp

Kiaušinių dėjimo metu

Bent kartą per metus auginimo metu

60

ii) 

mėginių ėmimas Salmonella arizonae nustatyti:Rūšis

Mėginio ėmimo laikas

Paukščių, iš kurių paimti mėginiai, skaičius/aplinkos mėginių skaičius

Veisliniai naminiai paukščiai

Maistiniai naminiai paukščiai

Meleagris gallopavo

Kiaušinių dėjimo metu

Bent kartą per metus auginimo metu

60

iii) 

paukščių, iš kurių turi būti imami mėginiai pagal i ir ii punktus, skaičių kompetentinga institucija gali koreguoti pagal žinomą infekcijos paplitimą konkrečioje valstybėje narėje ir ankstesnius infekcijos atvejus ūkyje. Bet kuriuo atveju mėginių, imamų serologiniams arba bakteriologiniams tyrimams infekcijai aptikti, turi būti imama tiek, kiek tai yra statistiniu požiūriu pagrįsta;

b) 

perykloje mėginiai turi būti imami ir tiriami bent kas 6 savaites. Tiriamas turi būti bent:

i) 

vienas sudėtinis kiekvieno inkubatoriaus paukščiukų pūkų ir mekonijaus mėginys

ir

ii) 

mėginys, paimtas iš:

— 
10 antros rūšies viščiukų ir 10 negyvų neišsiritusių viščiukų iš kiekvieno kilmės pulko, esančio inkubatoriuje mėginio ėmimo dieną,

arba

— 
20 antros rūšies viščiukų iš kiekvieno kilmės pulko, esančio inkubatoriuje mėginio ėmimo dieną.
2.6. 

Mėginių apdorojimas ir tyrimo metodai

a) 

Surinkti mėginiai turi būti tiriami atliekant:

i) 

serologinį tyrimą ( 1 );

ii) 

bakteriologinį tyrimą kaip alternatyvų arba papildomą serologinio tyrimo, nurodyto i papunktyje, tyrimą; tačiau mėginiai bakteriologiniam tyrimui negali būti imami iš naminių paukščių arba kiaušinių, per dvi arba tris savaites iki tyrimo apdorotų antimikrobinėmis medžiagomis;

b) 

mėginiai turi būti apdorojami taip:

i) 

fekalijų (mekonijaus) ir žarnyno mėginiams turi būti naudojamas tiesioginis gausinimas naudojant selenito sultinį su cisteinu arba kita tinkama terpė, kai tikimasi konkurencinės floros,

ii) 

mėginiams (tokiems kaip negyvų neišsiritusių embrionų), kai tikimasi, kad konkurencinė flora bus minimali, galima naudoti neatrankųjį išankstinį gausinimą, o po to – atrankųjį gausinimą naudojant Rappaporto ir Vassiliadžio sojos sultinį (RVS) arba Miulerio ir Kaufmano tetrationato ir novobiocino sultinį;

iii) 

aseptiškai paimti audiniai tiesiogiai tiriami Petri lėkštelėje naudojant minimaliai selektyvų agarą, pavyzdžiui, MacConkey agarą,

iv) 

Salmonella pullorum ir Salmonella gallinarum iš karto neauga modifikuotoje puskietėje Rappaporto ir Vassiliadžio (MRSV) terpėje, naudojamoje zoonozinių Salmonella spp. stebėsenai Sąjungoje, bet tinka Salmonella arizonae nustatyti,

v) 

aptikimo metodai turi būti tinkami serologinėms reakcijoms į Salmonella pullorum ir Salmonella gallinarum infekcijas atskirti nuo serologinių reakcijų, kurias sukelia Salmonella enteritidis vakcinos naudojimas, jeigu naudojama ši vakcina ( 2 ). Todėl toks skiepijimas neturi būti atliekamas, jeigu bus vykdoma serologinė stebėsena. Jeigu buvo skiepijama, turi būti atliekami bakteriologiniai tyrimai, bet taikomas patvirtinimo metodas turi būti tinkamas gyvoms vakcininėms padermėms atskirti nuo laukinių padermių.

2.7. 

Rezultatai

Laikoma, kad būrio rezultatai yra teigiami, kai, gavus teigiamus pagal 2.3–2.6 punktus atliktų tyrimų rezultatus, antru atitinkamos rūšies tyrimu patvirtinamas ligų sukėlėjų užkratas.

3. Naminiams paukščiams svarbių ligų stebėjimas, susijęs su Mycoplasma spp.

3.1. 

Šių ligų sukėlėjų užkrato nustatymas

a) 

Mycoplasma gallisepticum;

b) 

Mycoplasma meleagridis.

3.2. 

Tikslinės rūšys

a) 

Mycoplasma gallisepticum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo;

b) 

Mycoplasma meleagridis: Meleagris gallopavo.

3.3. 

Tyrimai

Turi būti atliekami kiekvieno pulko klinikiniai tyrimai per kiekvieną kiaušinių dėjimo arba produktyvumo laikotarpį konkrečiai ligai nustatyti tinkamiausiu metu.

3.4. 

Mėginių parametro matrica

Mėginiai, kuriuos reikia imti iš naminius paukščius laikančio ūkio kiekvieno pulko:

a) 

kraujo mėginiai;

b) 

spermos mėginiai;

c) 

tepinėliai iš trachėjos, choanos arba kloakos;

d) 

post mortem audinių, visų pirma vienadienių paukščiukų oro maišų su pažeidimais, mėginiai;

e) 

mėginiai, visų pirma Mycoplasma meleagridis aptikti, turi būti imami iš kiaušintakio ir kalakutų varpų.

3.5. 

Mėginių sąrašas ir mėginių ėmimo dažnis

a) 

Mėginiai Mycoplasma gallisepticum aptikti:Rūšis

Mėginio ėmimo laikas

Paukščių, iš kurių paimti mėginiai, skaičius

Veisliniai naminiai paukščiai

Maistiniai naminiai paukščiai

Gallus gallus

sukakus 16 savaičių
kiaušinių dėjimo metu
ir vėliau kas 90 dienų

Auginimo metu kas 90 dienų

60
60
60

Meleagris gallopavo

sukakus 20 savaičių
kiaušinių dėjimo metu
ir vėliau kas 90 dienų

Auginimo metu kas 90 dienų

60
60
60
b) 

mėginiai Mycoplasma meleagridis aptikti:Rūšis

Mėginio ėmimo laikas

Paukščių, iš kurių imami mėginiai, skaičius

Veisliniai naminiai paukščiai

Maistiniai naminiai paukščiai

Meleagris gallopavo

sukakus 20 savaičių
kiaušinių dėjimo metu
ir vėliau kas 90 dienų

Auginimo metu kas 90 dienų

60
60
60
c) 

paukščių, iš kurių turi būti imami mėginiai pagal a ir b punktus, skaičių kompetentinga institucija gali koreguoti pagal žinomą infekcijos paplitimą konkrečioje valstybėje narėje ir ankstesnius infekcijos atvejus ūkyje. Bet kuriuo atveju mėginių, imamų serologiniams arba bakteriologiniams tyrimams, turi būti imama tiek, kiek tai yra statistiniu požiūriu pagrįsta.

3.6. 

Apžiūra, mėginių ėmimas ir tyrimo metodai

Serologiniai, bakteriologiniai ir molekuliniai tyrimai infekcijai nustatyti turi būti atliekami taikant kompetentingos institucijos patvirtintus metodus.

3.7. 

Rezultatai

Laikoma, kad būrio rezultatai yra teigiami, kai, gavus teigiamus pagal 3.3–3.6 punktus atliktų tyrimų rezultatus, antru atitinkamos rūšies tyrimu patvirtinamas ligų sukėlėjų užkratas.

3 DALIS

Papildoma informacija apie diagnostikos metodus

Laboratorijos, kompetentingos institucijos paskirtos atlikti tyrimus, reikalaujamus pagal šio priedo 1 ir 2 dalis, išsamesniam diagnostikos metodų aprašymui nustatyti gali remtis Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (PGSO) Sausumos gyvūnų diagnostikos testų ir vakcinų vadovu (2018 m. leidimo).
III PRIEDAS

Laikomų sausumos gyvūnų identifikavimo priemonės

Laikomų sausumos gyvūnų identifikavimo priemonės:

a) 

įprastinis ausies įsagas;

b) 

įprastinė apyčiurnė;

c) 

elektroninis ausies įsagas;

d) 

atrajotojų boliusas;

e) 

poodinė mikroschema;

f) 

elektroninė apyčiurnė;

g) 

tatuiruotė;

h) 

kojos žiedas.( 1 ) Atliekant serologinius paukščių, išskyrus vištinius paukščius, tyrimus kartais gali būti gaunama nepriimtinai daug klaidingai teigiamų reakcijos rezultatų.

( 2 ) Šiuo metu nėra nei tyrimo, kurį atliekant būtų galima atskirti reakciją į Salmonella pullorum ir Salmonella gallinarum infekciją, nei skiepų nuo šio serotipo.

Top