EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2018-20210501

Consolidated text: 2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2018, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2018/2021-05-01

02019R2018 — LT — 01.05.2021 — 002.004


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2018

2019 m. kovo 11 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 315 2019.12.5, p. 155)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/340 2020 m. gruodžio 17 d.

  L 68

62

26.2.2021


Pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 317, 1.10.2020, p.  39 (2019/2018)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 309, 2.9.2021, p.  36 (2019/2018)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 373, 21.10.2021, p.  95 (2019/2018)
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2018

2019 m. kovo 11 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  
Šiuo reglamentu nustatomi į elektros tinklą jungiamų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, įskaitant ne maisto produktams šaldyti parduodamus aparatus, ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.
2.  

Šis reglamentas netaikomas:

a) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams, kurie maitinami tik iš kitų nei elektros tinklas šaltinių;

b) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems nekompresoriniams šaldymo aparatams, kuriuose nenaudojamas garo kompresijos šaldymo ciklas;

c) 

atskirai įrengtiems komponentams, pavyzdžiui, kondensavimo agregatui, kompresoriams ar vandens kondensavimo agregatams, prie kurių atskiroji šaldymo spinta turi būti prijungta, kad veiktų;

d) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams, kuriuose apdorojamas maistas;

e) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams, specialiai išbandytiems ir patvirtintiems vaistiniams preparatams ar moksliniams ėminiams laikyti;

f) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams, kuriuose rodomi maistui parduodami gyvi gyvūnai, kaip antai gyvoms žuvims ir vėžiagyviams rodyti ir parduoti skirtiems šaldymo aparatams ir šaldomiems akvariumams bei vandens rezervuarams;

g) 

salotų vitrinoms;

h) 

horizontaliesiems prekystaliams su integruota prekių laikykla, numatytiems veikti atšaldymo temperatūros režimu;

i) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams be integruotos vėsinimo sistemos, kurie traukia atvėsintą orą iš atskiro oro vėsintuvo; tai netaikoma atskirosioms šaldymo spintoms ir 6 kategorijos šaldomiesiems prekybos automatams, kaip apibrėžta IV priedo 4 lentelėje;

▼M1

j) 

kampinėms ar išlenktoms ir apskritoms šaldymo spintoms;

▼B

k) 

prekybos automatams, numatytiems veikti šaldymo temperatūros režimu;

l) 

žuvies prekystaliams su smulkintu ledu;

m) 

pramoninėms šaldymo spintoms, staigaus šaldymo spintoms, kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2015/1095;

n) 

vyno šaldytuvams ir minibarams.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1. 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas – izoliuota spinta, kurioje yra viena arba daugiau tam tikros reguliuojamos temperatūros kamerų, šaldoma natūraliosios arba priverstinės konvekcijos būdu, naudojant vieną ar daugiau energiją vartojančiųjų priemonių, skirta nustatytoje žemesnėje nei aplinkos temperatūroje laikomiems maisto produktams ir kitoms prekėms rodyti ir parduoti pirkėjams, kai jas pasiima patys pirkėjai arba jas paduoda pardavėjas, ir kai prekės prieinamos tiesiogiai pro atvirus šonus arba vienas ar daugiau durų arba stalčių, arba ir duris, ir stalčius, įskaitant prekėms tiesiogiai parduoti skirtus šaldymo aparatus, kuriuose yra vietos maisto produktams ir kitoms prekėms, kurios vartotojams neprieinamos, laikyti, išskyrus minibarus ir vyno šaldytuvus;

2. 

maisto produktai – maistas, ingredientai, gėrimai, įskaitant vyną, taip pat kiti visų pirma vartoti skirti produktai, kuriuos būtina laikyti atšaldytus iki tam tikros temperatūros;

3. 

kondensavimo agregatas – bent iš vieno elektrinio kompresoriaus ir vieno kondensatoriaus sudarytas gaminys, kuris gali ataušinti ir šaldymo įrenginio arba sistemos viduje nuolat palaikyti žemą arba vidutinę temperatūrą, kai prie garintuvo ir plėtimo įtaiso prijungtas gaminys veikia garo kompresijos ciklu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2015/1095;

4. 

atskiroji šaldymo spinta – iš gamyklinių komponentų surinktas prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuris, kad veiktų kaip prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, turi būti prijungtas prie atskirai įrengtų ir į spintą neintegruotų komponentų (kondensavimo agregato ir (arba) kompresoriaus, ir (arba) vandens kondensavimo agregato);

5. 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame apdorojamas maistas, – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, specialiai išbandytas ir patvirtintas maistui apdoroti, kaip antai ledų gamybos aparatas, šaldomasis prekybos automatas su mikrobangų krosnele arba ledo gaminimo aparatas; tai neapima prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kurių viena kamera specialiai suprojektuota maistui apdoroti ir sudaro mažiau kaip 20 % aparato naudingojo tūrio;

6. 

naudingasis tūris – kameros bendrojo tūrio dalis kubiniais decimetrais (dm3) arba litrais (L) atėmus maisto produktams ir kitoms prekėms laikyti ar rodyti nenaudojamų komponentų ir erdvių tūrį;

7. 

bendrasis tūris – kameros vidinio įdėklo tūris kubiniais decimetrais (dm3) arba litrais (L), matuojamas be vidinių detalių ir uždarius duris ar uždengus dangčius;

8. 

specialiai išbandytas ir patvirtintas – gaminio apibūdinimas, reiškiantis, kad jis atitinka visus šiuos reikalavimus:

a) 

buvo specialiai suprojektuotas ir išbandytas nurodytai veiksenai ar naudojimui pagal nurodytus Sąjungos teisės aktus ar susijusius aktus, atitinkamus valstybių narių teisės aktus ir (arba) atitinkamus Europos ar tarptautinius standartus;

b) 

prie jo pridedamas į techninius dokumentus įtrauktinas sertifikatas, tipo patvirtinimo žymuo ar bandymo ataskaita, įrodantys, kad gaminys buvo patvirtintas konkrečiai veiksenai ar naudojimui,

c) 

jis yra pateiktas rinkai būtent nurodytai veiksenai ar naudojimui ir tai patvirtinta bent techniniuose dokumentuose, ant gaminio pateiktoje informacijoje ir reklamos arba rinkodaros medžiagoje;

9. 

salotų vitrina – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, vertikalioje plokštumoje turintis vienas ar daugiau durų arba stalčių priekių, o viršutiniame paviršiuje – išpjovas, į kurias galima įstatyti laikino laikymo indus, į kuriuos galima lengvai įdėti ir iš jų išimti maistą, pavyzdžiui, picos garnyrą ar salotų sudedamąsias dalis;

10. 

horizontalusis prekystalis su integruota prekių laikykla – horizontali šaldymo spinta, iš kurios pirkėjams paduodamos prekės, su integruota prekių laikykla, kurios tūris yra bent 100 litrų (l) vienam ilgio metrui (m) ir kuri paprastai įrengta prekystalio apačioje;

11. 

horizontalioji šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas su horizontalia virtina, iš kurios prekes galima išimti per atidaromą viršų;

12. 

atšaldymo temperatūra – temperatūros intervalas nuo – 3,5 iki 15 Celsijaus laipsnių (°C), jei šaldymo aparate yra energijai taupyti skirta energijos valdymo sistema, ir nuo – 3,5 iki 10 laipsnių Celsijaus (°C), jei šaldymo aparate tokios sistemos nėra;

13. 

veikimo temperatūra – kameros atskaitos temperatūra bandymo metu;

14. 

šaldomasis prekybos automatas – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame galima sumokėti pinigais arba žetonais ir gauti atšaldytus maisto produktus ar kitas prekes be aptarnaujančio personalo pagalbos;

▼M1

15. 

kampinė ar išlenkta šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, skirtas dviem linijinėms šaldymo spintoms, pastatytoms kampu viena į kitą ir (arba) sudarančioms lanką, geometriškai sujungti. Kampinė ar išlenkta šaldymo spinta neturi aiškios išilginės ašies ir nesudaro konkrečios atkarpos, nes ji yra tik užpildančioji dalis (pleišto ar panašios formos) ir nėra suprojektuota naudoti kaip savarankiškas šaldymo įrenginys. Abu kampinės ar išlenktos šaldymo spintos galai sudaro 30–90° kampą;

▼B

16. 

šaldymo temperatūros režimas – žemesnės nei – 12 Celsijaus laipsnių (°C) temperatūros palaikymas;

17. 

žuvies prekystalis su smulkintu ledu – horizontali šaldymo spinta, iš kurios pirkėjams paduodamos prekės, specialiai suprojektuota ir parduodama šviežiai žuviai rodyti. Ant jos viršaus dedamas smulkinto ledo sluoksnis rodomos šviežios žuvies temperatūrai palaikyti ir joje įrengta nutekėjimo anga;

18. 

vyno šaldytuvas – tik vieno tipo kamerą vynui laikyti turintis šaldymo aparatas, kuriame temperatūra tiksliai kontroliuojama laikymo sąlygoms ir tikslinei temperatūrai užtikrinti ir kuriame įrengtos vibracijos slopinimo priemonės, apibrėžtas Deleguotajame reglamente (ES) 2019/2016;

19. 

kamera – nuo kitų kamerų pertvara, talpykla ar panašia konstrukcija atskirta uždara prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato erdvė, tiesiogiai prieinama per vienas ar daugiau išorinių durų, gali būti padalyta į skyrius. Šiame reglamente, jeigu nenurodyta kitaip, terminas „kamera“ reiškia ir kameras, ir jų skyrius;

20. 

išorinės durys – prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato dalis, kuri yra judama arba kurią galima nuimti tam, kad į prekėms tiesiogiai parduoti skirtą šaldymo aparatą būtų galima sudėti arba iš jo išimti produktus;

21. 

skyrius – uždara kameros erdvė, kurioje veikimo temperatūra skiriasi nuo kameros, kurioje ji yra, temperatūros;

22. 

minibaras – šaldymo aparatas, kurio bendras tūris ne didesnis kaip 60 litrų ir kuris visų pirma skirtas maisto produktams laikyti ir parduoti viešbučių kambariuose ar panašiose patalpose, kaip apibrėžta Deleguotajame reglamente (ES) 2019/2016;

23. 

pardavimo vieta – vieta, kurioje prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai yra demonstruojami ar siūlomi pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išsimokėtinai;

24. 

energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) – prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato santykinio energijos vartojimo efektyvumo indeksas procentais (%), apskaičiuotas pagal IV priedo 2 punktą;

▼M1

25. 

apskrita šaldymo spinta – apskritos (cilindro) formos parduotuvinė šaldymo spinta, kuri gali būti pastatoma atskirai arba jungti dvi linijines parduotuvines šaldymo spintas. Apskritoje spintoje taip pat gali būti įrengta sukamoji sistema, leidžianti apžiūrėti maistą 360° kampu;

26. 

parduotuvinė šaldymo spinta – mažmeninės prekybos vietose, kaip antai prekybos centruose, maistui ir kitoms prekėms rodyti ir tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas. Gėrimų šaldytuvai, šaldomieji prekybos automatai, kaušelinių ledų šaldytuvai ir ledų šaldikliai nelaikomi parduotuvinėmis šaldymo spintomis.

▼B

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

1.  

Tiekėjai užtikrina, kad:

a) 

kiekvienas prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas būtų pateikiamas su spausdinta III priede nustatytos formos etikete;

▼M1

b) 

gaminio parametrų vertės, nurodomos gaminio informacijos lape, kaip nustatyta V priede, būtų įtrauktos į gaminių duomenų bazės viešąją dalį;

▼B

c) 

konkrečiu prekiautojo prašymu būtų pateikiamas spausdintas gaminio informacijos lapas;

d) 

VI priede nustatytas techninių dokumentų turinys būtų įtrauktas į gaminių duomenų bazę;

e) 

visoje konkretaus prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato modelio vaizdinėje reklamoje būtų pagal VII priedą nurodoma etiketėje nurodyta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė;

f) 

visoje konkretaus prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje ar kitoje reklaminėje medžiagoje, įskaitant techninę reklaminę medžiagą ar kitą reklaminę medžiagą internete, būtų pagal VII ir VIII priedus nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė;

g) 

prekiautojams būtų pateikiama kiekvieno prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų modelio elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos III priede;

h) 

prekiautojams būtų pateikiamas kiekvieno prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų modelio V priede nustatytas elektroninės formos gaminio informacijos lapas.

2.  
Energijos vartojimo efektyvumo klasė grindžiama energijos vartojimo efektyvumo indeksu, kuris apskaičiuojamas pagal II priedą.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a) 

kiekvienas pardavimo vietoje, įskaitant prekybos muges, esantis prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą tiekėjų pateikta etikete; įmontuojamųjų aparatų etiketė turėtų būtų rodoma taip, kad būtų aiškiai matoma, o kitų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų – taip, kad būtų aiškiai matoma išorinėje šaldymo aparato priekinėje arba viršutinėje pusėje;

b) 

vykdant nuotolinę prekybą, pagal VII ir VIII priedus būtų pateikiama etiketė ir gaminio informacijos lapas;

c) 

visoje konkretaus prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato modelio vaizdinėje reklamoje, įskaitant reklamą internete, būtų pagal VII ir VII priedus nurodoma etiketėje nurodyta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė;

d) 

visoje konkretaus prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje ar kitoje reklaminėje medžiagoje, įskaitant techninę reklaminę medžiagą ar kitą reklaminę medžiagą internete, kurioje apibūdinami konkretūs to modelio techniniai parametrai, būtų pagal VII ir VIII priedus nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė.

5 straipsnis

Interneto prieglobos platformų paslaugų teikėjų pareigos

Jei prieglobos paslaugų teikėjas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje, leidžia tiesiogiai savo interneto svetainėje parduoti prekėms tiesiogiai parduoti skirtus šaldymo aparatus, jis sudaro sąlygas ant rodinio mechanizmo parodyti pagal VIII priedo nuostatas prekiautojo pateiktą elektroninę etiketę ir elektroninį gaminio vardinių parametrų lentelės lapą, ir praneša prekiautojui apie prievolę juos parodyti.

6 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir atkuriamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus ir kurie nustatyti IV priede.

7 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės, atlikdamos Reglamento (ES) 2017/1369 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, taiko šio reglamento IX priede nustatytą patikros procedūrą.

8 straipsnis

Peržiūra

Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 25 d. peržiūri šį reglamentą ir vertinimo rezultatus, įskaitant, jei reikia, persvarstymo pasiūlymo projektą, pateikia Konsultacijų forumui. Atliekant peržiūrą, be kita ko, įvertinama:

a) 

energijos vartojimo efektyvumo klasės;

b) 

galimybė spręsti žiedinės ekonomikos klausimus;

c) 

galimybė patikslinti gaminių klasifikavimą, inter alia, atsižvelgiant į integruotųjų ir atskirtųjų šaldymo spintų skirtumus.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

▼M1

Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d., tačiau pareiga V priedo 10 lentelės 5 dalyje nurodytuose šviesos šaltinio parametruose nurodyti energijos vartojimo efektyvumo klasę taikoma nuo 2022 m. kovo 1 d.

▼B

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

Vartojamų terminų apibrėžtys:

1) 

gėrimų šaldytuvas – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame tam tikru greičiu atvėsinami supakuoti negendantys gėrimai, išskyrus vyną, į jį sudėti aplinkos temperatūros ir parduodami už aplinkos temperatūrą žemesnės konkrečios temperatūros. Iš gėrimų šaldytuvo gėrimų galima pasiimti tiesiogiai pro atvirus šonus arba vienas ar daugiau durų ir (arba) iš stalčių. Kadangi gėrimai negendantys, kai jų paklausos nėra, taupant energiją temperatūra šaldytuve gali būti didesnė;

2) 

ledų šaldiklis – horizontali uždara šaldymo spinta, kurioje laikomi ir (arba) rodomi ir parduodami fasuoti ledai, prie kurių vartotojas gali prieiti atidaręs viršuje esantį permatomą arba nepermatomą dangtį; spintos naudingasis tūris ≤ 600 litrų, o išimtinai šaldiklių su permatomu dangčiu atveju – naudingasis tūris, padalintas iš TDA, ≥ 0,35 metrų;

3) 

permatomas dangtis – durys iš permatomos medžiagos, užimantis bent 75 % durų ploto, per kurią galutinis naudotojas gali aiškiai matyti prekes;

4) 

bendras rodomasis plotas (TDA) – bendras matomų maisto produktų ir kitų daiktų užimamas plotas, įskaitant per stiklą matomą plotą, apibrėžiamas kaip naudingojo tūrio, išreiškiamo kvadratiniais metrais (m2), horizontalių ir vertikalių paviršiaus projekcijų plotų suma;

5) 

greitojo atsako (QR) kodas – gaminio modelio energijos vartojimo efektyvumo etiketėje pateikiamas brūkšninis kodas, susietas su modelio informacija gaminių duomenų bazės viešojoje dalyje;

6) 

metinis suvartojamos energijos kiekis (AE) – vidutinis per parą suvartojamos energijos kiekis, padaugintas iš 365 (dienų per metus), išreikštas kilovatvalandėmis per metus (kWh/a), apskaičiuojamas pagal IV priedo 2 punkto b papunktį;

7) 

per parą suvartojamos energijos kiekis (Edaily ) – prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato per 24 valandas norminėmis sąlygomis suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis (kWh/24h);

8) 

standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (SAE) – norminis prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato per metus suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus (kWh/a), apskaičiuojamas pagal IV priedo 2 punkto c papunktį;

9) 

M ir N – modeliavimo parametrai, kuriais atsižvelgiama į bendrą rodomąjį plotą arba energijos suvartojimo priklausomybę nuo tūrio; jų vertės nustatytos IV priedo 3 lentelėje;

10) 

temperatūros koeficientas (C) – pataisos koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į veikimo temperatūros skirtumą;

11) 

klimato klasės koeficientas (CC) – pataisos koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į aplinkos sąlygų, kuriomis šaldymo aparatas skirtas veikti, skirtumą;

12) 

P – pataisos koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į integruotųjų ir atskirtųjų šaldymo spintų skirtumus;

13) 

integruotoji šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas su integruotąja šaldymo sistema, kurią sudaro kompresorius ir kondensavimo agregatas;

14) 

kaušelinių ledų šaldytuvas – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame IV priedo 4 lentelėje nustatyto intervalo temperatūroje gali būti laikomi, rodomi ir kaušeliu imami ledai;

15) 

vertikalioji šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas su vertikalia arba nuožulnia rodymo anga;

16) 

pusiau vertikali šaldymo spinta – ne didesnio kaip 1,5 m bendrojo aukščio vertikali šaldymo spinta su vertikalia arba nuožulnia rodymo anga;

17) 

kombinuotoji šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame derinami vertikaliosioms ir horizontaliosioms šaldymo spintoms būdingi rodymo ir atidarymo būdai;

▼M1

18 

deklaruota vertė – tiekėjo pagal Reglamento (ES) 2017/1369 3 straipsnio 3 dalį ir šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies d punktą ir VI priedą pateikta nustatyta, apskaičiuota ar išmatuota techninio parametro vertė, pagal kurią valstybių narių institucijos tikrina atitiktį.

▼B

19) 

šaldytuvas – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame produktai nuolat laikomi atšaldymo temperatūroje;

20) 

šaldiklis – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame produktai nuolat laikomi šaldymo temperatūroje;

21) 

stelažinė šaldymo spinta – parduotuvinė šaldymo spinta, kurioje prekės gali būti rodomos išdėliotos ant padėklų arba vežimėlių, įstumtų į spintą pakėlus, pasukus arba nuėmus apatinę priekinę jos dalį, jei ji yra;

22) 

M rinkinys – bandymų rinkinys su temperatūros matuokliu;

23) 

keliatemperatūris prekybos automatas – šaldomasis prekybos automatas, kurio bent dviejų kamerų veikimo temperatūra skiriasi.

24) 

rodinio mechanizmas – ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus, arba kita vaizdo technologija, naudojami interneto turiniui naudotojams rodyti;

25) 

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis ekranas, pavyzdžiui, planšetinio kompiuterio, kišeninio kompiuterio arba išmaniojo telefono ekranas;

26) 

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

27) 

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, perteikiantis informaciją negrafine forma, kai rodytuvas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.
II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), kaip nurodyta 1 lentelėje.1 lentelė.

Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

Prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato EEI nustatomas pagal IV priedo 2 punktą.
III PRIEDAS

Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų etiketė

1.   PREKĖMS TIESIOGIAI PARDUOTI SKIRTŲ ŠALDYMO APARATŲ, IŠSKYRUS GĖRIMŲ ŠALDYTUVUS IR LEDŲ ŠALDIKLIUS, ETIKETĖ

1.1.   Etiketė:

image

1.2.   Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. 

QR kodas;

II. 

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

III. 

tiekėjo modelio žymuo;

IV. 

energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė A–G;

V. 

pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

VI. 

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (AE), išreikštas kWh per metus;

VII. 

— 
šaldomųjų prekybos automatų atveju: visų atšaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų naudingojo tūrio suma, išreiškiama litrais (L) ir suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;
— 
visų kitų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų atveju: visų atšaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų rodomųjų plotų suma, išreikšta kvadratiniais metrais (m2) ir suapvalinta iki šimtųjų;
— 
prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kuriuose nėra atšaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų, atveju: VII punkto piktograma ir vertės litrais (L) arba kvadratiniais metrais (m2) nenurodomos;
VIII. 

— 
prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kurių visos atšaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros yra tos pačios temperatūros klasės, išskyrus šaldomuosius prekybos automatus, atveju:
— 
temperatūra viršuje: atšaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) šilčiausio M rinkinio aukščiausia temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 4 lentelėje;
— 
temperatūra apačioje: atšaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) šalčiausio rinkinio žemiausia temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba visų atšaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) M rinkinių aukščiausia minimali temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 4 lentelėje;
— 
šaldomųjų prekybos automatų atveju:
— 
temperatūra viršuje: atšaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) didžiausia išmatuota gaminio temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 4 lentelėje;
— 
temperatūra apačioje nenurodama;
— 
prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kuriuose nėra atšaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų, atveju VIII punkto piktograma ir Celsijaus laipsniai (°C) nenurodomi;
IX. 

— 
visų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, išskyrus šaldomuosius prekybos automatus, atveju: visų šaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų rodomųjų plotų suma, išreikšta kvadratiniais metrais (m2) ir suapvalinta iki šimtųjų;
— 
prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kuriuose nėra šaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų, atveju: VII punkto piktograma ir vertės kvadratiniais metrais (m2) nenurodomos;
X. 

— 
prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kurių visos šaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros yra tos pačios temperatūros klasės, išskyrus šalduomuosius prekybos automatus, atveju:
— 
temperatūra viršuje: šaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) šilčiausio M rinkinio aukščiausia temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 4 lentelėje;
— 
temperatūra apačioje: šaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) šalčiausio rinkinio žemiausia temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba visų šaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) M rinkinių aukščiausia minimali temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 4 lentelėje;
— 
šaldomųjų prekybos automatų atveju:
— 
temperatūra viršuje: šaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) didžiausia išmatuota gaminio temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 4 lentelėje;
— 
temperatūra apačioje: temperatūra nenurodama;
— 
prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kuriuose nėra šaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų, atveju: X punkto piktograma ir vertės Celsijaus laipsniais (°C) nenurodomos;
XI. 

šio reglamento numeris, t. y. 2019/2018.

2.   GĖRIMŲ ŠALDYTUVŲ ETIKETĖ

2.1.   Etiketė:

image

2.2.   Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. 

QR kodas;

II. 

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

III. 

tiekėjo modelio žymuo;

IV. 

energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė A–G;

V. 

pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

VI. 

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (AE), išreikštas kWh per metus;

VII. 

visų atšaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų bendrojo tūrio suma, išreiškiama litrais (l) ir suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VIII. 

visų atšaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų aukščiausia vidutinė kameros temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 5 lentelėje;

IX. 

šilčiausia aplinkos temperatūra Celsijaus laipsniais (°C) suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 6 lentelėje;

X. 

šio reglamento numeris, t. y. 2019/2018.

3.   LEDŲ ŠALDIKLIŲ ETIKETĖ

3.1.   Etiketė:

image

3.2.   Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. 

QR kodas;

II. 

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

III. 

tiekėjo modelio žymuo;

IV. 

energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė A–G;

V. 

pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

VI. 

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (AE), išreikštas kWh per metus;

VII. 

visų šaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų naudingojo tūrio suma, išreiškiama litrais (L) ir suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

VIII. 

visų šaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų aukščiausia vidutinė kameros temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 7 lentelėje;

IX. 

didžiausia aplinkos temperatūra Celsijaus laipsniais (°C) suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 8 lentelėje;

X. 

šio reglamento numeris, t. y. 2019/2018.

4.   ETIKETĖS FORMOS

4.1.   Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, išskyrus gėrimų šaldytuvus ir ledų šaldiklius, etiketės formos: