EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1890-20220413

Consolidated text: 2019 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (ES) 2019/1890 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į neturint leidimo Turkijos vykdomą gręžimo veiklą rytinėje Viduržemio jūros dalyje

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1890/2022-04-13

02019R1890 — LT — 13.04.2022 — 004.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1890

2019 m. lapkričio 11 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į neturint leidimo Turkijos vykdomą gręžimo veiklą rytinėje Viduržemio jūros dalyje

(OL L 291 2019.11.12, p. 3)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/274 2020 m. vasario 27 d.

  L 56I

1

27.2.2020

 M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1655 2020 m. lapkričio 6 d.

  L 372I

1

9.11.2020

►M3

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1960 2021 m. lapkričio 11 d.

  L 400

11

12.11.2021

►M4

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/595 2022 m. balandžio 11 d.

  L 114

60

12.4.2022


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 316, 6.12.2019, p.  107 (2019/1890)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1890

2019 m. lapkričio 11 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į neturint leidimo Turkijos vykdomą gręžimo veiklą rytinėje Viduržemio jūros dalyje1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) 

reikalavimas – kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos arba po jos ir susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir visų pirma apimantis:

i) 

reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii) 

reikalavimą pratęsti bet kokios formos įsipareigojimo, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii) 

reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv) 

priešieškinį;

v) 

reikalavimą pripažinti bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą;

b) 

sutartis ar sandoris – visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų, neatsižvelgiant į taikytiną teisę; šiuo tikslu „sutarties“ sąvoka apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

c) 

kompetentingos institucijos – valstybių narių kompetentingos institucijos, kaip nurodyta II priede išvardytose interneto svetainėse;

d) 

ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti;

e) 

ekonominių išteklių įšaldymas – draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms gauti arba prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

f) 

lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo ar naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, buvimo vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

g) 

lėšos – finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i) 

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) 

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) 

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant akcijas ir kitus nuosavybės vertybinius popierius, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, varantus, bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) 

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v) 

paskolą, užskaitos teisę, garantijas, sutarties vykdymo garantijas arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) 

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas;

vii) 

dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;

h) 

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

1.  
Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.
2.  
I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesudaroma galimybė naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.
3.  

I priede išvardijami fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kurių atžvilgiu Taryba, vadovaudamasi Sprendimo (BUSP) 2019/1894 1 straipsnio 1 dalimi ir 2 straipsnio 1 dalimi, nustatė, kad jie yra:

a) 

atsakingi už gręžimo veiklą, susijusią su angliavandenilių žvalgyba ir gavyba, arba su angliavandenilių gavyba, kuri yra tokios veiklos rezultatas, jei jos vykdymui nėra išduotas Kipro Respublikos leidimas ir ji vykdoma jos teritorinėje jūroje, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje arba jos kontinentiniame šelfe, o tais atvejais, kai išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribos nebuvo pagal tarptautinę teisę nustatytos su valstybe, kuriai priklauso priešingas krantas, įskaitant veiklą, kuri kelia pavojų, kad nebus sudarytas ribų nustatymo susitarimas arba kliudo jį sudaryti, susijusių su tokia veikla, įskaitant jos planavimą, pasirengimą jai, dalyvavimą joje, vadovavimą jai ar pagalbą ją vykdant;

b) 

teikia finansinę, techninę arba materialinę paramą a punkte nurodytai gręžimo veiklai, susijusiai su angliavandenilių žvalgyba ir gavyba, arba su angliavandenilių gavyba, kuri yra tokios veiklos rezultatas;

c) 

susiję su a ir b punktuose nurodytais fiziniais ar juridiniais asmenims, subjektais ar organizacijomis.

3 straipsnis

1.  

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, valstybės narės tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustato, kad atitinkamos lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

a) 

būtini I priede išvardytų fizinių ar juridinių asmenų ir nuo tokių fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas, tenkinti;

b) 

skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) 

skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti;

d) 

būtini ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi priežastis, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas; arba

e) 

mokėtini į diplomatinės ar konsulinės atstovybės arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, sąskaitą arba iš jos, tiek, kiek tie mokėjimai skirti naudoti oficialiais diplomatinės arba konsulinės atstovybės arba tarptautinės organizacijos tikslais.

2.  
Atitinkama valstybė narė per dvi savaites informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1 dalį suteiktą leidimą.

4 straipsnis

1.  

Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 dalies, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) 

dėl lėšų ar ekonominių išteklių yra arbitražo sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priede pateiktą sąrašą, arba iki tos dienos arba po jos dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių Sąjungoje priimtas teismo arba administracinis sprendimas, arba priimtas teismo sprendimas, vykdytinas atitinkamoje valstybėje narėje;

b) 

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) 

sprendimas nėra I priede pateiktame sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai ir

d) 

sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

2.  
Atitinkama valstybė narė per dvi savaites informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1 dalį suteiktą leidimą.

5 straipsnis

1.  

Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 dalies ir su sąlyga, kad I priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, arba pagal prievolę, kuri atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai buvo nustatyta anksčiau nei tą dieną, kurią tas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priedą, valstybės narės tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad

a) 

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos mokėjimui atlikti ir

b) 

mokėjimu nepažeidžiama 2 straipsnio 2 dalis.

2.  
Atitinkama valstybė narė per dvi savaites informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1 dalį suteiktą leidimą.

6 straipsnis

1.  
2 straipsnio 2 dalimi finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšų, kurias trečiosios šalys pervedė į I priedo sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.
2.  

2 straipsnio 2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a) 

palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis;

b) 

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti anksčiau nei tą dieną, kurią 2 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priedą, arba

c) 

mokėjimais pagal valstybėje narėje priimtus ar atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinus teismo, administracinius ar arbitražo sprendimus,

su sąlyga, kad tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikomos 2 straipsnio 1 dalyje numatytos priemonės.

7 straipsnis

1.  

Nedarant poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a) 

nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų gyvenamoji vieta arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento nuostatų, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per valstybę narę perduoda šią informaciją Komisijai, ir

b) 

bendradarbiauja su kompetentinga institucija, kai ši informacija tikrinama.

2.  
Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama valstybėms narėms.
3.  
Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

8 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra išvengti 2 straipsnyje nurodytų priemonių taikymo.

9 straipsnis

1.  
Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos arba jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.
2.  
Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais jie pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

10 straipsnis

1.  

Netenkinami jokie su sutartimi ar sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl žalos atlyginimo arba kitus šios rūšies reikalavimus, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos arba pagal garantiją, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a) 

I priedo sąraše išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

b) 

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, veikiantys a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų vardu arba jų naudai.

2.  
Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimo, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.
3.  
Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių prievolių nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

11 straipsnis

1.  

Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikia bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie:

a) 

lėšas, įšaldytas pagal 2 straipsnį, ir leidimus, suteiktus pagal 3–5 straipsnius;

b) 

pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.  
Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

12 straipsnis

1.  
►C1  Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai taikyti 2 straipsnyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą. ◄
2.  
Taryba praneša 1 dalyje nurodytą sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba, jei adresas nežinomas, paskelbdama viešą pranešimą ir, suteikdama tam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai galimybę pateikti pastabų.
3.  
Jei pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją.
4.  
I priede pateiktas sąrašas peržiūrimas reguliariai ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių.
5.  
Komisijai suteikiami įgaliojimai remiantis valstybių narių pateikta informacija iš dalies keisti II priedą.

13 straipsnis

1.  
I priede pateikiami atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų įtraukimo į sąrašą motyvai.
2.  
I priede pateikiama turima informacija, būtina atitinkamų fizinių asmenų tapatybei nustatyti arba juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms identifikuoti. Tokia apie fizinius asmenis teikiama informacija gali apimti vardą ir pavardę, slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso bei asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, ir pareigas arba profesiją. Tokia apie juridinius asmenis, subjektus ir organizacijas teikiama informacija gali apimti pavadinimą, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą.

14 straipsnis

1.  
Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.
2.  
Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie bet kokius vėlesnius pakeitimus.

15 straipsnis

1.  

Taryba, Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis), vykdydami savo užduotis pagal šį reglamentą, tvarko asmens duomenis. Šios užduotys yra:

a) 

Tarybos atveju – rengti ir daryti I priedo pakeitimus;

b) 

vyriausiojo įgaliotinio atveju – rengti I priedo pakeitimus;

c) 

Komisijos atveju:

i) 

įtraukti I priedo turinį į elektroninį konsoliduotą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos Sąjungos finansinės ribojamosios priemonės, sąrašą, ir interaktyvų sankcijų žemėlapį, kurie abu skelbiami viešai;

ii) 

tvarkyti informaciją apie šio reglamento priemonių poveikį, pavyzdžiui, įšaldytų lėšų vertę ir informaciją apie kompetentingų institucijų išduotus leidimus.

2.  
Kai taikytina, Taryba, Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis gali tvarkyti atitinkamus duomenis, susijusius su į sąrašą įtrauktų fizinių asmenų įvykdytomis nusikalstamomis veikomis, tokių asmenų teistumu ar jiems taikomomis saugumo priemonėmis, tik tiek, kiek toks tvarkymas būtinas I priedui parengti.
3.  
Šio reglamento tikslais Taryba, šio reglamento II priede nurodyta Komisijos tarnyba ir vyriausiasis įgaliotinis paskiriami „duomenų valdytojais“, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/1725 3 straipsnio 8 punkte, siekiant užtikrinti, kad atitinkami fiziniai asmenys galėtų naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

16 straipsnis

1.  
Valstybės narės paskiria savo kompetentingas institucijas ir nurodo jas II priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus II priede išvardytų jų interneto svetainių adresų pasikeitimus.
2.  
Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie savo kompetentingas institucijas, įskaitant tų kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis, ir apie bet kokius vėlesnius pakeitimus.
3.  
Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, tai daroma naudojantis II priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

17 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) 

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) 

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) 

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems fiziniams asmenims, kurie yra valstybių narių piliečiai;

d) 

visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e) 

visiems Sąjungoje visą verslo veiklą arba jos dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

▼M1 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

▼M3

1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Gimimo data: 1960 12 9

Paso arba asmens tapatybės kortelės Nr.: 13571379758

Pilietybė: Turkijos

Lytis: vyras

Mehmet Ferruh Akalın yra „Turkish Petroleum Corporation“ (TPAO) viceprezidentas (generalinio direktoriaus pavaduotojas) ir direktorių tarybos narys. Jis yra TPAO Žvalgymo departamento vadovas.

Kaip TPAO viceprezidentas ir Žvalgymo departamento vadovas, Mehmet Ferruh Akalın yra atsakingas už jūroje TPAO vykdomos angliavandenilių žvalgymo veiklos planavimą, vadovavimą jai ir tos veiklos įgyvendinimą. Tai apima TPAO vykdomą gręžimo veiklą, kuriai Kipro Respublika nesuteikė leidimo, kaip išdėstyta toliau.

Tą gręžimo veiklą neturint leidimo vykdė:

a)  2019 m. liepos–rugsėjo mėn. TPAO gręžimo laivas „Yavuz“ Kipro Respublikos teritorinėje jūroje;

b)  2019 m. spalio mėn.–2020 m. sausio mėn. TPAO gręžimo laivas „Yavuz“ Kipro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos, apie kurią Kipro Respublika notifikavo Jungtines Tautas ir kuri delimituota susitarimu su Egiptu, dalyje;

c)  2020 m. sausio–balandžio mėn. TPAO gręžimo laivas „Yavuz“ Kipro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos, apie kurią Kipro Respublika notifikavo Jungtines Tautas ir kuri delimituota susitarimu su Egiptu, taip pat susitarimu su Izraeliu, dalyje;

d)  2020 m. balandžio–spalio mėn. TPAO gręžimo laivas „Yavuz“ Kipro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos, apie kurią Kipro Respublika notifikavo Jungtines Tautas ir kuri delimituota susitarimu su Egiptu, dalyje;

e)  2019 m. lapkričio mėn.–2020 m. sausio mėn. TPAO gręžimo laivas „Fatih“ Kipro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos, apie kurią Kipro Respublika notifikavo Jungtines Tautas, dalyje netoli jos teritorinės jūros;

f)  2019 m. gegužės–lapkričio mėn. TPAO gręžimo laivas „Fatih“ Kipro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos, apie kurią Kipro Respublika notifikavo Jungtines Tautas, vakarinėje dalyje.

2020 2 27

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Gimimo data: 1956 11 27

Paso arba asmens tapatybės kortelės Nr.: 11096919534

Pilietybė: Turkijos

Lytis: vyras

Ali Coscun Namoglu yra „Turkish Petroleum Corporation“ (TPAO) Žvalgymo departamento direktoriaus pavaduotojas.

Eidamas šias pareigas Ali Coscun Namoglu dalyvauja planuojant TPAO angliavandenilių žvalgymo veiklą jūroje, dalyvauja jai vadovaujant ir ją įgyvendinant. Tai apima TPAO vykdomą gręžimo veiklą, kuriai Kipro Respublika nesuteikė leidimo, kaip išdėstyta toliau.

Tą gręžimo veiklą neturint leidimo vykdė:

a)  2019 m. liepos–rugsėjo mėn. TPAO gręžimo laivas „Yavuz“ Kipro Respublikos teritorinėje jūroje;

b)  2019 m. spalio mėn.–2020 m. sausio mėn. TPAO gręžimo laivas „Yavuz“ Kipro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos, apie kurią Kipro Respublika notifikavo Jungtines Tautas ir kuri delimituota susitarimu su Egiptu, dalyje;

c)  2020 m. sausio–balandžio mėn. TPAO gręžimo laivas „Yavuz“ Kipro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos, apie kurią Kipro Respublika notifikavo Jungtines Tautas ir kuri delimituota susitarimu su Egiptu, taip pat susitarimu su Izraeliu, dalyje;

d)  2020 m. balandžio–spalio mėn. TPAO gręžimo laivas „Yavuz“ Kipro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos, apie kurią Kipro Respublika notifikavo Jungtines Tautas ir kuri delimituota susitarimu su Egiptu, dalyje;

e)  2019 m. lapkričio mėn.–2020 m. sausio mėn. TPAO gręžimo laivas „Fatih“ Kipro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos, apie kurią Kipro Respublika notifikavo Jungtines Tautas, dalyje netoli jos teritorinės jūros;

f)  2019 m. gegužės–lapkričio mėn. TPAO gręžimo laivas „Fatih“ Kipro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos, apie kurią Kipro Respublika notifikavo Jungtines Tautas, vakarinėje dalyje.

2020 2 27

▼B
II PRIEDAS

INTERNETO SVETAINĖS, KURIOSE PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE KOMPETENTINGAS INSTITUCIJAS, IR ADRESAS, KURIUO SIUNČIAMI PRANEŠIMAI KOMISIJAI

▼M4

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEKIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VOKIETIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

AIRIJA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KIPRAS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

VENGRIJA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NYDERLANDAI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENKIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIJA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDIJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgija

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu

Top