EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1148-20190711

Consolidated text: 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/2019-07-11

02019R1148 — LT — 11.07.2019 — 000.003


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

2019 m. birželio 20 d.

dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 186 2019.7.11, p. 1)


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 231, 6.9.2019, p.  30 (2019/1148)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

2019 m. birželio 20 d.

dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos suderintos cheminių medžiagų arba mišinių, kurie galėtų būti netinkamai naudojami neteisėtai sprogmenų gamybai, tiekimo, įvežimo, laikymo ir naudojimo taisyklės, siekiant apriboti plačiosios visuomenės narių galimybes įsigyti tų cheminių medžiagų arba mišinių, taip pat užtikrinti, kad būtų tinkamai pranešama apie įtartinus sandorius visoje tiekimo grandinėje.

Šis reglamentas nedaro poveikio kitoms griežtesnėms Sąjungos teisės nuostatoms dėl I ir II prieduose išvardytų cheminių medžiagų.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas I ir II prieduose išvardytoms cheminėms medžiagoms, taip pat mišiniams ir cheminėms medžiagoms, kurių sudėtyje yra tų cheminių medžiagų.

2.  Šis reglamentas netaikomas:

a) gaminiams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 3 punkte;

b) pirotechnikos gaminiams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES ( 1 ) 3 straipsnio 1 punkte;

c) nekomerciniam naudojimui skirtiems pirotechnikos gaminiams, kurie pagal nacionalinę teisę skirti naudoti ginkluotosioms pajėgoms, teisėsaugos institucijoms arba priešgaisrinėms tarnyboms;

d) pirotechnikos įrangai, patenkančiai į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/90/ES ( 2 ) taikymo sritį;

e) pirotechnikos gaminiams, skirtiems naudoti orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje;

f) specialiai žaislams skirtoms kapsulėms su sprogstamąja medžiaga,

g) vaistams, kai jie teisėtai tiekiami plačiosios visuomenės nariui pagal gydytojo receptą vadovaujantis taikoma nacionaline teise.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

cheminė medžiaga – cheminė medžiaga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 1 punkte;

2)

mišinys – cheminis mišinys, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 2 punkte;

3)

gaminys – gaminys, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 3 punkte;

4)

tiekimas – mokamas arba nemokamas tiekimas;

5)

įvežimas – cheminės medžiagos įvežimas į valstybės narės teritoriją, nepriklausomai nuo jos paskirties vietos Sąjungoje, iš kitos valstybės narės arba iš trečiosios valstybės, taikant bet kurią muitinės procedūrą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013 ( 3 ), įskaitant tranzitą;

6)

naudojimas – naudojimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 24 punkte;

7)

įtartinas sandoris – sandoris, susijęs su reglamentuojamais sprogstamųjų medžiagų pirmtakais, kurio atveju, atsižvelgus į visus susijusius veiksnius, yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad atitinkama cheminė medžiaga arba mišinys yra skirti neteisėtai sprogstamųjų medžiagų gamybai;

8)

plačiosios visuomenės narys – fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su to asmens prekyba, verslu ar profesija;

9)

profesionalus naudotojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, viešasis subjektas arba tokių asmenų ar subjektų grupė, kurie gali įrodyti, kad jiems riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtako reikia tikslais, susijusiais su jų prekyba, verslu ar profesija, įskaitant žemės ūkio veiklą, vykdomą visą arba ne visą darbo dieną ir nebūtinai susijusią su žemės ploto, kuriame vykdoma ta žemės ūkio veikla, dydžiu, su sąlyga, kad tokie tikslai neapima to riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtako tiekimo kitam asmeniui;

10)

ekonominės veiklos vykdytojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, viešasis subjektas arba tokių asmenų ar subjektų grupė, kurie rinkai tiek ne internetu, tiek internetu, be kita ko, elektroninėse prekyvietėse, tiekia reglamentuojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus;

11)

elektroninė prekyvietė – tarpininkavimo paslaugos teikėja; ta paslauga sudaro sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams ir plačiosios visuomenės nariams, profesionaliems naudotojams arba kitiems ekonominės veiklos vykdytojams sudaryti sandorius dėl reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų pardavimo internetu arba sudarant paslaugų sutartis elektroninės prekyvietės interneto svetainėje arba ekonominės veiklos vykdytojo interneto svetainėje, kurioje naudojamos elektroninės prekyvietės teikiamos kompiuterijos paslaugos;

12)

riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakas – į I priede pateiktą sąrašą įtraukta cheminė medžiaga, kurios koncentracija yra didesnė nei atitinkama ribinė vertė, nustatyta I priede pateiktos lentelės 2 skiltyje, įskaitant mišinį arba kitą cheminę medžiagą, kurios sudėtyje yra į tame priede pateiktą sąrašą įtraukta cheminė medžiaga, kurios koncentracija yra didesnė nei atitinkama ribinė vertė;

13)

reglamentuojamas sprogstamųjų medžiagų pirmtakas – į I arba II priede pateiktą sąrašą įtraukta cheminė medžiaga, įskaitant mišinį arba kitą medžiagą, kurių sudėtyje yra į tuose prieduose pateiktus sąrašus įtraukta cheminė medžiaga, išskyrus iš daugiau kaip 5 sudedamųjų dalių sudarytus homogeninius mišinius, kuriuose kiekvienos į I arba II priede pateiktą sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos koncentracija yra mažesnė nei 1 % masinės dalies;

14)

žemės ūkio veikla – žemės ūkio produktų gamyba, veisimas ar auginimas, įskaitant derliaus nuėmimą, melžimą, gyvūnų veisimą ir ūkinių gyvūnų laikymą arba žemės ūkio paskirties žemės ploto geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės palaikymą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 ( 4 ) 94 straipsnyje.

4 straipsnis

Laisvas judėjimas

Jeigu šiame reglamente arba kituose Sąjungos teisės aktuose nenumatyta kitaip, valstybės narės negali uždrausti, apriboti ar kliudyti tiekti reglamentuojamo sprogstamosios medžiagos pirmtako, remdamosi su neteisėtos sprogmenų gamybos prevencija susijusiomis priežastimis.

5 straipsnis

Tiekimas, įvežimas, laikymas ir naudojimas

1.  Riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakai negali būti tiekiami plačiosios visuomenės nariams, taip pat jie negali jų įvežti, laikyti arba naudoti.

2.  1 dalyje nustatytas apribojimas taip pat taikomas mišiniams, kurių sudėtyje yra I priede išvardytų chloratų arba perchloratų, jei tų cheminių medžiagų bendra koncentracija mišinyje viršija bet kurios iš tų cheminių medžiagų ribinę vertę, nustatytą I priede pateiktos lentelės 2 skiltyje.

3.  Valstybė narė gali palikti galioti arba sukurti licencijavimo tvarką, kuria plačiosios visuomenės nariams leidžiama tiekti, įvežti, laikyti arba naudoti tam tikrus riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, kurių koncentracija neviršija atitinkamų I priedo lentelės 3 skiltyje nustatytų viršutinių ribinių verčių.

Pagal tokias licencijavimo tvarkas plačiosios visuomenės narys gauna, o pateikus jam prašymą – pateikia licenciją įsigyti, įvežti, laikyti arba naudoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus. Tokias licencijas pagal 6 straipsnį išduoda valstybės narės, kurioje ketinama įsigyti, įvežti, laikyti arba naudoti tą riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką, kompetentinga institucija.

4.  Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visas priemones, kurių jos imasi siekdamos įgyvendinti 3 dalyje numatytą licencijavimo tvarką. Pranešime nurodomi riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, kurių atžvilgiu valstybė narė nustato licencijavimo tvarką pagal 3 dalį.

5.  Komisija viešai paskelbia priemonių, apie kurias valstybės narės pranešė pagal 4 dalį, sąrašą.

6 straipsnis

Licencijos

1.  Kiekviena valstybė narė, kuri išduoda licencijas plačiosios visuomenės nariams, kurie turi teisėtą interesą įsigyti, įvežti, laikyti arba naudoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, nustato licencijų išdavimo taisykles pagal 5 straipsnio 3 dalį. Svarstydama, ar išduoti licenciją, valstybės narės kompetentinga institucija atsižvelgia į visas susijusias aplinkybes, visų pirma į:

a) įrodomą riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtako poreikį ir planuojamo jo naudojimo teisėtumą;

b) mažesnės koncentracijos riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtako arba alternatyvių cheminių medžiagų, kuriomis būtų pasiektas panašus poveikis, prieinamumą;

c) pareiškėjo aplinkybes, įskaitant informaciją apie jo teistumą bet kurioje Sąjungos vietoje,

d) pasiūlytą saugojimo tvarką, kuria būtų užtikrinta, kad riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtakas būtų laikomas saugiai.

2.  Kompetentinga institucija atsisako išduoti licenciją, jeigu ji turi pagrįstų priežasčių abejoti planuojamo naudojimo teisėtumu arba plačiosios visuomenės nario ketinimu naudoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtaką teisėtais tikslais.

3.  Kompetentinga institucija gali pasirinkti, ar apriboti licencijos galiojimą išduodama vienkartinę licenciją arba daugkartinę licenciją. Licencijos galiojimo laikotarpis neturi viršyti trejų metų. Kompetentinga institucija, prieš baigiantis nustatytam licencijos galiojimo laikui, gali prašyti, kad licencijos turėtojas įrodytų, kad tebesilaikoma sąlygų, kuriomis ta licencija buvo išduota. Licencijoje nurodomi riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, dėl kurių išduota licencija.

4.  Kompetentinga institucija gali reikalauti, kad pareiškėjai sumokėtų paraiškos išduoti licenciją mokestį. Tokie mokesčiai neturi viršyti paraiškos nagrinėjimo išlaidų.

5.  Kompetentinga institucija gali licenciją sustabdyti arba atšaukti, jeigu ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nebesilaikoma sąlygų, kuriomis ta licencija buvo išduota. Kompetentinga institucija nedelsdama praneša licencijų turėtojams apie jų licencijų sustabdymą arba atšaukimą, išskyrus atvejus, kai tai pakenktų vykdomiems tyrimams.

6.  Skundus dėl kompetentingos institucijos sprendimų, taip pat ginčus dėl atitikties licencijos išdavimo sąlygoms nagrinėja atitinkama įstaiga, atsakinga už tokių skundų ir ginčų nagrinėjimą pagal nacionalinę teisę.

7.  Valstybė narė gali pripažinti kitų valstybių narių pagal šį reglamentą išduotas licencijas.

8.  Valstybės narės gali naudoti III priede nustatytą licencijos formą.

9.  Kompetentinga institucija gauna informaciją apie pareiškėjo ankstesnį teistumą kitose valstybėse narėse, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalies c punkte, per sistemą, nustatytą Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/315/TVR ( 5 ). To pamatinio sprendimo 3 straipsnyje nurodytos centrinės institucijos pateikia atsakymus į prašymus suteikti tokią informaciją per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

7 straipsnis

Tiekimo grandinės dalyvių informavimas

1.  Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris tiekia kitam ekonominės veiklos vykdytojui riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką, informuoja tą ekonominės veiklos vykdytoją, kad plačiosios visuomenės nariams įsigyjant, įvežant, laikant ar naudojant tą riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką taikomi 5 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyti apribojimai.

Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris tiekia kitam ekonominės veiklos vykdytojui reglamentuojamą sprogstamosios medžiagos pirmtaką, informuoja tą ekonominės veiklos vykdytoją, kad plačiosios visuomenės nariams įsigyjant, įvežant, laikant ar naudojant tą reguliuojamą sprogstamosios medžiagos pirmtaką taikomos 9 straipsnyje nustatytos pareigos pranešti.

2.  Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris tiekia reglamentuojamą sprogstamosios medžiagos pirmtaką profesionaliam naudotojui arba plačiosios visuomenės nariui, užtikrina ir turi būti pasirengęs 11 straipsnyje nurodytoms nacionalinėms tikrinimo institucijoms įrodyti, kad reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų pardavime dalyvaujantys jo darbuotojai:

a) žino, kuriuose jo tiekiamuose gaminiuose yra reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų,

b) yra gavę nurodymus, susijusius su pagal 5–9 straipsnius nustatytomis pareigomis.

3.  Elektroninė prekyvietė imasi priemonių užtikrinti, kad jos naudotojai, kurie naudodamiesi jos paslaugomis tiekia reglamentuojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, būtų informuojami apie jų pareigas pagal šį reglamentą.

8 straipsnis

Patikrinimas pardavimo metu

1.  Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris tiekia riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtaką plačiosios visuomenės nariui pagal 5 straipsnio 3 dalį, kiekvieno sandorio atveju patikrina to plačiosios visuomenės nario tapatybės įrodymą ir licenciją laikydamasis valstybės narės, kurioje tiekiamas tas riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtakas, nustatytos licencijavimo tvarkos ir riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtako kiekį įrašo į licenciją.

2.  Siekdamas patikrinti, ar galimas klientas yra profesionalus naudotojas arba kitas ekonominės veiklos vykdytojas, ekonominės veiklos vykdytojas, tiekiantis riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką profesionaliam naudotojui arba kitam ekonominės veiklos vykdytojui, kiekvieno sandorio atveju prašo toliau nurodytos informacijos, nebent toks to galimo kliento patikrinimas jau atliktas vienų metų laikotarpiu prieš to sandorio datą, o sandoriu reikšmingai nenukrypstama nuo ankstesnių sandorių:

a) galimam klientui atstovauti įgalioto asmens tapatybės įrodymo;

b) kokia yra galimo kliento vykdoma prekyba, jo verslas ar profesija, kartu nurodant bendrovės pavadinimą, adresą ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą ar bet kurį kitą aktualų bendrovės registracijos numerį, jei turima,

c) kaip galimas klientas planuoja naudoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus.

Valstybės narės gali naudoti IV priede pateiktą kliento pareiškimo šabloną.

3.  Siekdamas patikrinti, kaip planuojama naudoti riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką, ekonominės veiklos vykdytojas įvertina, ar planuojamas naudojimas yra suderinamas su galimo kliento vykdoma prekyba, jo verslu ar profesija. Ekonominės veiklos vykdytojas gali atsisakyti sudaryti sandorį, jei jis turi pagrįstų priežasčių abejoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtako planuojamo naudojimo teisėtumu arba plačiosios visuomenės nario ketinimu naudoti tą pirmtaką teisėtu tikslu. Ekonominės veiklos vykdytojas praneša apie tokius sandorius arba tokius bandymus sudaryti sandorius pagal 9 straipsnį.

4.  Siekdami patikrinti, kaip laikomasi šio reglamento, taip pat užkirsti kelią neteisėtai sprogmenų gamybai ir aptikti jos atvejų, ekonominės veiklos vykdytojai 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją saugo 18 mėnesių nuo sandorio dienos. Tuo laikotarpiu nacionalinių tikrinimo institucijų arba teisėsaugos institucijų prašymu joms sudaromos galimybės patikrinti tą informaciją.

5.  Elektroninė prekyvietė imasi priemonių padėti užtikrinti, kad jos naudotojai, kurie naudodamiesi jos paslaugomis tiekia riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, laikytųsi pagal šį straipsnį jiems nustatytų pareigų.

9 straipsnis

Pranešimas apie įtartinus sandorius, dingimą ir vagystes

1.  Siekiant užkirsti kelią neteisėtai sprogmenų gamybai ir aptikti jos atvejų, ekonominės veiklos vykdytojai ir elektroninės prekyvietės praneša apie įtartinus sandorius. Ekonominės veiklos vykdytojai ir elektroninės prekyvietės tai daro atsižvelgę į visas aplinkybes, ypač tuo atveju, jeigu galimas klientas elgiasi vienu arba daugiau iš šių būdų:

a) aiškiai nenurodo planuojamo reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų naudojimo;

b) nežino planuojamo reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų naudojimo arba negali jo įtikinamai paaiškinti;

c) ketina pirkti teisėtam naudojimui neįprastą reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų kiekį, neįprastą jų derinį arba neįprastos koncentracijos medžiagų;

d) nenori pateikti tapatybės ar gyvenamosios vietos įrodymo arba, kai tinkama, nurodyti savo, kaip profesionalaus naudotojo arba ekonominės veiklos vykdytojo, statuso;

e) reikalauja taikyti neįprastus mokėjimo būdus, įskaitant atsiskaitymą didelėmis grynųjų pinigų sumomis.

2.  Ekonominės veiklos vykdytojai ir internetinės prekyvietės taiko tinkamas, pagrįstas ir proporcingas procedūras, kuriomis siekiama aptikti įtartinus sandorius ir kurios pritaikytos prie konkrečios aplinkos, kurioje tiekiami reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakai.

3.  Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar daugiau nacionalinių ryšių palaikymo centrų su aiškiai nurodytais telefono numeriu ir el. pašto adresu, internetine forma arba bet kuria kita veiksminga priemone, kuriuos naudojant būtų galima pranešti apie įtartinus sandorius bei reikšmingus dingimo atvejus ir vagystes. Nacionaliniai ryšių palaikymo centrai veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

4.  Ekonominės veiklos vykdytojai ir internetinės prekyvietės gali atsisakyti sudaryti įtartiną sandorį. Jie per 24 valandas nuo tada, kai nusprendė, kad sandoris įtartinas, praneša apie įtartiną sandorį arba bandymą sudaryti įtartiną sandorį. Pranešdami apie tokius sandorius, jie valstybės narės, kurioje buvo sudarytas įtartinas sandoris arba buvo bandoma jį sudaryti, nacionaliniam ryšių palaikymo centrui, jei įmanoma, nurodo kliento tapatybę ir visą turimą informaciją, dėl kurios jie nusprendė, kad sandoris yra įtartinas.

5.  Ekonominės veiklos vykdytojai ir profesionalūs naudotojai praneša apie reikšmingus reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų dingimo atvejus ir vagystes per 24 valandas nuo aptikimo valstybės narės, kurioje įvyko dingimas arba vagystė, nacionaliniam ryšių palaikymo centrui. Spręsdami, ar dingimas arba vagystė yra reikšmingi, jie atsižvelgia į tai, ar pagal visas atvejo aplinkybes medžiagos kiekis yra neįprastas.

6.  Plačiosios visuomenės nariai, įsigiję riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų pagal 5 straipsnio 3 dalį, praneša apie reikšmingus riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų dingimo atvejus ir vagystes per 24 valandas nuo aptikimo valstybės narės, kurioje įvyko dingimas arba vagystė, nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

10 straipsnis

Mokymas ir informuotumo didinimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamų išteklių mokymams, skirtiems tam, kad teisėsaugos institucijos, pirmojo reagavimo pajėgos ir muitinės, vykdydamos savo funkcijas, sugebėtų atpažinti reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakus ir laiku bei tinkamai reaguotų į įtartiną veiklą, ir užtikrina, kad jie būtų rengiami. Valstybės narės gali paprašyti Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (CEPOL), įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2219 ( 6 ), surengti papildomus specialius mokymus.

2.  Valstybės narės bent kartą per metus vykdo informuotumo didinimo priemones, pritaikytas pagal kiekvieno skirtingo reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakus naudojančio sektoriaus specifiką.

3.  Siekdamos sudaryti palankesnes bendradarbiavimo sąlygas ir užtikrinti, kad visi suinteresuotieji subjektai veiksmingai įgyvendintų šį reglamentą, valstybės narės rengia reguliarius mainus tarp teisėsaugos institucijų, nacionalinių priežiūros institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų, elektroninių prekyviečių ir sektorių, kuriuose naudojami reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, atstovų. Ekonominės veiklos vykdytojai yra atsakingi už informacijos, kaip pagal šį reglamentą turi būti tiekiami sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, teikimą savo darbuotojams ir darbuotojų informuotumo šiuo klausimu didinimą.

11 straipsnis

Nacionalinės tikrinimo institucijos

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad veiktų kompetentingos institucijos, kurios tikrintų ir kontroliuotų, ar tinkamai taikomi 5–9 straipsniai (toliau – nacionalinės tikrinimo institucijos).

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nacionalinės tikrinimo institucijos turėtų išteklius ir tyrimo įgaliojimus, reikalingus siekiant užtikrinti tinkamą jų užduočių administravimą pagal šį reglamentą.

12 straipsnis

Gairės

1.  Komisija reguliariai teikia atnaujintas gaires, skirtas padėti cheminių medžiagų tiekimo grandinės dalyviams ir kompetentingoms institucijoms sudaryti palankesnes kompetentingų institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimo sąlygas. Komisija konsultuojasi su Sprogstamųjų medžiagų pirmtakų nuolatiniu komitetu dėl visų gairių projektų ir jų atnaujinimų. Gairėse visų pirma pateikiama:

a) informacija, kaip atlikti patikrinimus;

b) informacija, kaip taikyti šiame reglamente nustatytus apribojimus ir tikrinimus reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakams, kuriuos nuotoliniu būdu užsako plačiosios visuomenės nariai arba profesionalūs naudotojai;

c) informacija dėl galimų priemonių, kurias turi patvirtinti elektroninės prekyvietės siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento;

d) informacija, kaip kompetentingoms institucijoms ir nacionaliniams ryšių palaikymo centrams tarpusavyje ir tarp valstybių narių keistis aktualia informacija;

e) informacija, kaip atpažinti įtartinus sandorius ir apie juos pranešti;

f) informacija apie saugojimo tvarką, kuria užtikrinama, kad reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakas būtų laikomas saugiai,

g) kita informacija, kurią galima laikyti naudinga.

2.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 1 dalyje numatytos gairės būtų reguliariai platinamos taip, kaip kompetentingoms institucijoms atrodo tinkama laikantis gairių tikslų.

3.  Komisija užtikrina, kad 1 dalyje nurodytos gairės būtų prieinamos visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.

13 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tos sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

14 straipsnis

Apsaugos sąlyga

1.  Kai valstybė narė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad konkreti I arba II priede nenurodyta cheminė medžiaga galėtų būti naudojama neteisėtai sprogmenų gamybai, ji gali apriboti arba uždrausti tos cheminės medžiagos arba mišinių ar cheminių medžiagų, kurių sudėtyje yra tos cheminės medžiagos, tiekimą, įvežimą, laikymą ir naudojimą, arba gali nustatyti, kad dėl tos cheminės medžiagos turi būti taikomos pareigos pranešti pagal 9 straipsnį.

2.  Kai valstybė narė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad konkreti I priede nurodyta cheminė medžiaga galėtų būti naudojama neteisėtai sprogmenų gamybai taikant koncentracijos lygį, lygų I priede pateiktos lentelės 2 ar 3 skiltyje nustatytoms ribinėms vertėms arba žemesnį už jas, ji gali labiau apriboti arba uždrausti tos cheminės medžiagos tiekimą, įvežimą, laikymą ir naudojimą nustatydama žemesnę ribinę vertę.

3.  Kai valstybė narė turi pagrįstų priežasčių nustatyti ribinę vertę, kurią viršijus II priede nurodytai cheminei medžiagai turi būti taikomi apribojimai, kurie kitu atveju taikomi riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakams, ji gali apriboti arba uždrausti tos cheminės medžiagos tiekimą, įvežimą, laikymą ir naudojimą nustatydama tą ribinę vertę.

4.  Valstybė narė, kuri pagal 1, 2 arba 3 dalį taiko cheminėms medžiagoms apribojimus arba draudimus, apie tokius apribojimus arba draudimus nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ir nurodo priežastis.

5.  Valstybė narė, kuri pagal 1, 2 arba 3 dalį taiko cheminėms medžiagoms apribojimus arba draudimus, didina ekonominės veiklos vykdytojų ir elektroninių prekyviečių jos teritorijoje informuotumą apie tokius apribojimus arba draudimus.

6.  Gavusi 4 dalyje nurodytą informaciją, Komisija nedelsdama išnagrinėja, ar reikia parengti priedų pakeitimus pagal 15 straipsnio 1 dalį arba parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies keičiami priedai. Atitinkama valstybė narė, kai tinkama, iš dalies pakeičia arba panaikina savo nacionalines priemones, kad būtų atsižvelgta į tokius tų priedų pakeitimus.

7.  Nedarant poveikio 6 daliai, Komisija, pasikonsultavusi su atitinkama valstybe nare ir, jei tinkama, su trečiosiomis šalimis, gali priimti sprendimą, kad tos valstybės narės priimta priemonė yra nepagrįsta, ir reikalauti, kad ta valstybė narė tą laikinąją priemonę atšauktų arba iš dalies pakeistų. Komisija priima tokius sprendimus per 60 dienų nuo 4 dalyje nurodytos informacijos gavimo. Atitinkama valstybė narė didina ekonominės veiklos vykdytojų ir elektroninių prekyviečių savo teritorijoje informuotumą apie tokius sprendimus.

8.  Priemonėms, apie kurias valstybės narės informavo Komisiją arba jai pranešė anksčiau nei 2021 m. vasario 1 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 98/2013 13 straipsnį, šis straipsnis įtakos neturi.

15 straipsnis

Priedų dalinis keitimas

1.  Komisija pagal 16 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas, dėl:

a) I priedo ribinių verčių keitimo, kiek tai būtina, siekiant atsižvelgti į pokyčius, susijusius su netinkamu cheminių medžiagų kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakų naudojimu, arba remiantis moksliniais tyrimais ir bandymais;

b) cheminių medžiagų įtraukimo į II priedą, kai būtina siekiant atsižvelgti į pokyčius, susijusius su netinkamu cheminių medžiagų kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakų naudojimu.

Komisija, rengdama tuos deleguotuosius aktus konsultuojasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su chemijos pramonės ir mažmeninės prekybos sektoriaus atstovais.

Jei netikėtai pasikeičia cheminių medžiagų netinkamo naudojimo neteisėtai sprogmenų gamybai rizikos vertinimas ir yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 17 straipsnyje numatyta procedūra.

2.  Dėl kiekvieno I priede nurodytų ribinių verčių pakeitimo ir dėl kiekvienos naujos cheminės medžiagos, kuri turi būti įtraukiama į II priedą, Komisija priima atskirą deleguotąjį aktą. Kiekvienas deleguotasis aktas grindžiamas analize, kuria patvirtinama, kad mažai tikėtina, jog dėl pakeitimo susidarys neproporcinga našta ekonominės veiklos vykdytojams ar vartotojams, tinkamai atsižvelgiant į siekiamus tikslus.

16 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. liepos 31 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 15 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 15 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

17 straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 16 straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

18 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priede pateiktos lentelės 58 įrašo (Amonio nitratas (AN)) 2 skilties 2 ir 3 dalys išbraukiamos.

19 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip 2022 m. vasario 2 d. ir po to kasmet pateikia Komisijai informaciją apie:

a) įtartinų sandorių, reikšmingų dingimo atvejų ir vagysčių, apie kuriuos buvo pranešta, skaičių;

b) paraiškų išduoti licenciją, gautų taikant licencijavimo tvarką, kurią jos paliko galioti arba nustatė pagal 5 straipsnio 3 dalį, skaičių ir išduotų licencijų skaičių, taip pat dažniausiai pasitaikančias priežastis, dėl kurių atsisakoma išduoti licencijas;

c) informuotumo didinimo priemones, nurodytas 10 straipsnio 2 dalyje;

d) atliktus tikrinimus, kaip nurodyta 11 straipsnyje, įskaitant tikrinimų skaičių ir tikrintų ekonominės veiklos vykdytojų skaičių.

2.  Perduodamos Komisijai 1 dalies a, c ir d punktuose nurodytą informaciją, valstybės narės atskirai nurodo, kurios ataskaitos, priemonės ir tikrinimai susiję su internetu vykdoma veikla ir kurios susiję su ne internetu vykdoma veikla.

20 straipsnis

Stebėsenos programa

1.  Komisija ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 1 d. parengia išsamią šiuo reglamentu sukuriamos vertės, rezultatų ir poveikio stebėsenos programą.

2.  Stebėsenos programoje nustatomos duomenų ir kitų būtinų įrodymų rinkimo priemonės ir periodiškumas. Joje nurodomi veiksmai, kurių turi imtis Komisija ir valstybės narės tiems duomenims bei kitiems įrodymams rinkti ir analizuoti.

3.  Valstybės narės teikia Komisijai duomenis ir kitus įrodymus, reikalingus stebėsenai vykdyti.

21 straipsnis

Vertinimas

1.  Komisija ne vėliau kaip 2026 m. vasario 2 d. atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Vertinimas atliekamas vadovaujantis Komisijos geresnio reglamentavimo gairėmis.

2.  Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, reikalingą tai ataskaitai parengti.

22 straipsnis

Panaikinimas

1.  Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 panaikinamas nuo 2021 m. vasario 1 d.

2.  Nuorodos į panaikintą Reglamentą (ES) Nr. 98/2013 laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

23 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Jis taikomas nuo 2021 m. vasario 1 d.

3.  Nepaisant 2 dalies, licencijos, kurios buvo teisėtai išduotos pagal Reglamentą (ES) Nr. 98/2013, toliau galioja iki ant tų licencijų nurodytos galiojimo datos pabaigos arba iki 2022 m. vasario 2 d., atsižvelgiant į tai, kuri iš tų datų yra ankstesnė.

4.  Paraiškos dėl 3 dalyje nurodytų licencijų atnaujinimo, pateiktos 2021 m. vasario 1 d. arba po tos dienos, pateikiamos laikantis šio reglamento.

5.  Nepaisant 5 straipsnio 1 dalies, plačiosios visuomenės nariams anksčiau nei 2021 m. vasario 1 d. teisėtai įsigytus riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus leidžiama turėti, įvežti ir naudoti iki 2022 m. vasario 2 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI

Cheminių medžiagų, kurios negali būti tiekiamos plačiosios visuomenės nariams ir kurių jie negali įvežti, laikyti ar naudoti – grynų arba esančių mišinių ar cheminių medžiagų sudėtyje, – išskyrus atvejus, kai jų koncentracija lygi 2 skiltyje nustatytoms ribinėms vertėms arba jų neviršija, ir dėl kurių per 24 valandas reikia pranešti apie įtartinus sandorius bei reikšmingus dingimo atvejus ir vagystes, sąrašas:1.  Cheminės medžiagos pavadinimas ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris (CAS RN)

2.  Ribinė vertė

3.  Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį

4.  Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, skirtas tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros junginiams, atitinkantiems atitinkamai KN 28 arba 29 skirsnio 1 pastabos reikalavimus (1)

5.  Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, skirtas mišiniui be sudedamųjų dalių (pvz., gyvsidabrio, brangiųjų arba retųjų žemių metalų arba radioaktyviųjų medžiagų), kurį naudojant nustatoma klasifikacija pagal kitą KN kodą (1)

Nitrato rūgštis (CAS RN 7697-37-2)

3 % masinė dalis

10 % masinė dalis

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

Vandenilio peroksidas (CAS RN 7722-84-1)

12 % masinė dalis

35 % masinė dalis

2847 00 00

ex 3824 99 96

Sieros rūgštis (CAS RN 7664-93-9)

15 % masinė dalis

40 % masinė dalis

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

Nitrometanas (CAS RN 75-52-5)

16 % masinė dalis

100 % masinė dalis

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

Amonio nitratas (CAS RN 6484-52-2)

azoto masinei daliai, palyginti su amonio nitratu, esant 16 % (4)

Licencijų išdavimas neleidžiamas

3102 30 10 (vandeninis tirpalas)

3102 30 90 (kiti)

ex 3824 99 96

Kalio chloratas (CAS RN 3811-04-9)

40 % masinė dalis

Licencijų išdavimas neleidžiamas

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

Kalio perchloratas (CAS RN 7778-74-7)

40 % masinė dalis

Licencijų išdavimas neleidžiamas

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

Natrio chloratas (CAS RN 7775-09-9)

40 % masinė dalis

Licencijų išdavimas neleidžiamas

2829 11 00

ex 3824 99 96

Natrio perchloratas (CAS RN 7601-89-0)

40 % masinė dalis

Licencijų išdavimas neleidžiamas

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

(1)   Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1925 (2). Atnaujintus KN kodus žr. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (3) I priedo vėlesniuose pakeitimuose.

(2)   2017 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1925, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2017 10 31, p. 1).

(3)   1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(4)   16 % azoto masinė dalis, palyginti su amonio nitratu, atitinka 45,7 % amonio nitrato, neskaitant priemaišų.
II PRIEDAS

SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI

Grynų cheminių medžiagų arba mišinių ar cheminių medžiagų sudėtyje esančių cheminių medžiagų, dėl kurių per 24 valandas turi būti pranešama apie įtartinus sandorius bei reikšmingus dingimo atvejus ir vagystes, sąrašas:1.  Cheminės medžiagos pavadinimas ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris (CAS RN)

2.  Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas (1)

3.  Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, skirtas mišiniui be sudedamųjų dalių (pvz., gyvsidabrio, brangiųjų arba retųjų žemių metalų arba radioaktyviųjų medžiagų), kurį naudojant nustatoma klasifikacija pagal kitą KN kodą (1)

Heksaminas (CAS RN 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

Acetonas (CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

Kalio nitratas (CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

Natrio nitratas (CAS RN 7631-99-4)

3102 50 00

ex 3824 99 96

Kalcio nitratas (CAS RN 10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Kalcio amonio nitratas (CAS RN 15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

Magnis, milteliai (CAS RN 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00

 

Magnio nitratas heksahidratas (CAS RN 13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Aliuminis, milteliai (CAS RN 7429-90-5) (2) (3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

 

(1)   Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1925. Atnaujintus KN kodus žr. Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo vėlesniuose pakeitimuose.

(2)   Dalelių dydis mažesnis kaip 200 μm.

(3)   Kaip cheminė medžiaga arba mišiniuose, kuriuose aliuminis arba magnis sudaro ne mažiau kaip 70 % masinės dalies.

▼C1
III PRIEDAS

LICENCIJOS FORMA

Plačiosios visuomenės nario licencijos įsigyti, įvežti, laikyti ir naudoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, kaip nurodyta 6 straipsnio 8 dalyje, forma.

image

▼B
IV PRIEDAS

KLIENTO PAREIŠKIMAS

dėl riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtako konkretaus naudojimo ar naudojimų, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/1148 ( 7 )

(užpildyti didžiosiomis raidėmis) ( *1 )

Toliau pasirašęs asmuo,

Vardas, pavardė (klientas):

Tapatybės įrodymas (numeris, išdavusi institucija):

Įgaliotasis atstovas:

Bendrovė (pagrindinė):

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas ar kitas bendrovės identifikavimo numeris ( *2 ) / Adresas:

_

Prekybos veikla / verslo sritis / profesija:Gaminio prekinis pavadinimas

Riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakas

CAS Nr.

Kiekis (kg/litras)

Koncentracija

Planuojamas naudojimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad komercinis gaminys ir cheminė medžiaga ar mišinys, kurio sudėtyje jos yra, bus naudojamas tik nurodytai paskirčiai, kuri bet kuriuo atveju yra teisėta, ir bus parduodamas arba tiekiamas kitam klientui tik jei jie pateiks tokią pačią naudojimo deklaraciją, laikydamiesi Reglamente (ES) 2019/1148 nustatytų apribojimų dėl tiekimo plačiosios visuomenės nariams.

Parašas: Vardas, pavardė:

Pareigos: Data:( 1 ) 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 178, 2013 6 28, p. 27).

( 2 ) 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/90/ES dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Tarybos direktyva 96/98/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 146).

( 3 ) 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

( 4 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

( 5 ) 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (OL L 93, 2009 4 7, p. 23).

( 6 ) 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR (OL L 319, 2015 12 4, p. 1).

( 7 ) 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 (OL L 186, 2019 7 11, p. 1).

( *1 ) Cheminių medžiagų lentelę galite papildyti reikiamomis eilutėmis.

( *2 ) Ekonominės veiklos vykdytojo PVM mokėtojo kodą galite patikrinti Komisijos interneto svetainėje naudodamiesi PVM informacijos mainų sistema (VIES). Atsižvelgdamos į nacionalines duomenų apsaugos taisykles, kai kurios valstybės narės taip pat pateiks su pateiktu PVM mokėtojo kodu susijusį pavadinimą ir adresą, kurie nurodyti nacionalinėse duomenų bazėse.

Top