EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0815-20230119

Consolidated text: 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/2023-01-19

02019R0815 — LT — 19.01.2023 — 004.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS ►C1  (ES) 2019/815 ◄

2018 m. gruodžio 17 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 143 2019.5.29, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2100 2019 m. rugsėjo 30 d.

  L 326

1

16.12.2019

 M2

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1989 2020 m. lapkričio 6 d.

  L 429

1

18.12.2020

 M3

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/352 2021 m. lapkričio 29 d.

  L 77

1

7.3.2022

►M4

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2553 2022 m. rugsėjo 21 d.

  L 339

1

30.12.2022


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 145, 4.6.2019, p.  85  (815/2019)
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS ►C1  (ES) 2019/815 ◄

2018 m. gruodžio 17 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas, kaip nurodyta Direktyvos 2004/109/EB 4 straipsnio 7 dalyje, kurį emitentai turi naudoti rengdami metines finansines ataskaitas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

pagrindinė taksonomija –

VI priede pateikiamas taksonomijos elementų rinkinys ir grupė toliau nurodytų saitų:

a) 

pateikimo saitų bazė, kurioje grupuojami taksonomijos elementai;

b) 

skaičiavimo saitų bazė, kurioje išreiškiamas aritmetinis taksonomijos elementų ryšys;

c) 

žymų saitų bazė, kurioje aprašoma kiekvieno taksonomijos elemento reikšmė;

d) 

apibrėžčių saitų bazė, kurioje parodomi pagrindinės taksonomijos elementų dimensiniai ryšiai;

2)

papildoma taksonomija –

emitento sukurtas taksonomijos elementų rinkinys ir grupė toliau nurodytų emitento sukurtų saitų:

a) 

pateikimo saitų bazė, kurioje grupuojami taksonomijos elementai;

b) 

skaičiavimo saitų bazė, kurioje išreiškiamas aritmetinis taksonomijos elementų ryšys;

c) 

žymų saitų bazė, kurioje aprašoma kiekvieno taksonomijos elemento reikšmė;

d) 

apibrėžčių saitų bazė, kuria užtikrinamas parengto XBRL tipo dokumento dimensinis tinkamumas pagal papildomą taksonomiją;

3)

TFAS konsoliduotosios finansinės ataskaitos – konsoliduotosios finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS, priimtus Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002, arba TFAS, kaip nurodyta Sprendimo 2008/961/EB 1 straipsnio pirmos pastraipos a punkte.

3 straipsnis

Vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas

Emitentai rengia visas savo metines finansines ataskaitas išplėstine hiperteksto ženklinimo kalba (XHTML).

4 straipsnis

TFAS konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ženklinimas

1.  
Kai metinės finansinės ataskaitos apima TFAS konsoliduotąsias finansines ataskaitas, emitentai tas konsoliduotąsias finansines ataskaitas ženklina.
2.  
Emitentai ženklina bent II priede nurodytus atskleidžiamus duomenis, jeigu tose TFAS konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose tokių atskleidžiamų duomenų yra.
3.  
Emitentai TFAS konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose gali ženklinti ir kitus nei 2 dalyje nurodytus atskleidžiamus duomenis.
4.  
1, 2 ir 3 dalyse nurodytą ženklinimą emitentai atlieka XBRL ženklinimo kalba, naudodami taksonomiją, kurios elementai atitinka nustatytus pagrindinės taksonomijos elementus. Kai remiantis IV priedo 4 punktu pagrindinės taksonomijos elementai netinka, emitentai sukuria papildomos taksonomijos elementus, kaip numatyta IV priede.

5 straipsnis

Kitų metinių finansinių ataskaitų dalių ženklinimas

1.  
Valstybėse narėse įsisteigę emitentai gali ženklinti visas kitas nei nurodytosios 4 straipsnyje metinių finansinių ataskaitų dalis, jei vartoja XBRL kalbą ir konkrečiai toms dalims tinkančią taksonomiją ir jei ta taksonomija yra nustatyta valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę.
2.  
Trečiosiose valstybėse įsisteigę emitentai neženklina jokių savo metinių finansinių ataskaitų dalių, išskyrus TFAS konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

6 straipsnis

Bendrosios ženklinimo taisyklės

Atlikdami ženklinimą pagal 4 ir 5 straipsnius, emitentai laikosi šių taisyklių:

a) 

emitento metinėse finansinėse ataskaitose įterpiamas XHTML formato ženklinimas pagal III priede nustatytas „Inline XBRL“ specifikacijas;

b) 

laikomasi IV priede nustatytų ženklinimo ir teikimo reikalavimų.

7 straipsnis

XBRL taksonomijos failai

ESMA gali skelbti kompiuterio skaitomus ir atsisiunčiamus XBRL taksonomijos failus, grindžiamus pagrindine taksonomija. Tie failai atitinka V priede nustatytus kriterijus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas metinėms finansinėms ataskaitoms, apimančioms finansinių metų, prasidedančių 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau, finansines ataskaitas.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M4
I PRIEDAS

II, IV ir VI priedų lentelių paaiškinimaiDUOMENYS/ATRIBUTO RŪŠIS/PRADŽIOS KODAS

APIBRĖŽTIS

text block

pažymi, kad elemento rūšis – teksto blokas; jis naudojamas didesnės apimties informacijai, pavyzdžiui, aiškinamiesiems raštams, apskaitos politikai ar lentelėms, ženklinti; teksto blokai yra neskaitiniai eilutės elementai

text

pažymi, kad elemento rūšis – tekstas (raidinių ir skaitinių ženklų seka); jis naudojamas nedidelės apimties aprašomajai informacijai ženklinti; teksto elementai yra neskaitiniai eilutės elementai

yyyy-mm-dd

pažymi, kad elemento rūšis – data; šie elementai yra neskaitiniai eilutės elementai

X

pažymi, kad elemento rūšis – piniginė vertė (skaičius nurodyta valiuta); šie elementai yra skaitiniai eilutės elementai

X.XX

pažymi, kad elemento rūšis – dešimtainė vertė (pavyzdžiui, procentinė dalis arba vienai akcijai tenkanti vertė); šie elementai yra skaitiniai eilutės elementai

shares

pažymi, kad elemento rūšis – akcijų skaičius; šie elementai yra skaitiniai eilutės elementai

table

pažymi pradžią struktūros, kurią atitinka lentelė, kurios eilutės ir skiltys susikirtimo vietoje sudaro finansinės sąvokos apibrėžtį

axis

pažymi lentelės struktūros dimensinę ypatybę

member

pažymi ašies dimensijos elementą

guidance

pažymi elementą, padedantį naršyti po taksonomijos turinį

role

pažymi elementą, atitinkantį taksonomijos skirsnį, pvz., finansinės būklės ataskaitą, pelno (nuostolių) ataskaitą, kiekvieną atskirą aiškinamąjį raštą ir t. t.

abstract

pažymi grupavimo elementą arba antraštę

instant or duration

pažymi, kad piniginė vertė atitinka kapitalą (jei momentas) arba srautą (jei trukmė)

credit or debit

pažymi natūralų atskleidžiamų duomenų balansą

esef_cor

„pradžios kodas, taikomas IV ir VI priedų lentelėse pažymėti elementams, apibrėžtiems vardų erdvėje „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor}“

esef_all

„pradžios kodas, taikomas VI priedo lentelėje pažymėti elementams, apibrėžtiems vardų erdvėje „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all}“

esma_technical

„pradžios kodas, taikomas VI priedo lentelėje pažymėti elementams, apibrėžtiems vardų erdvėje „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical}“

ifrs-full

„pradžios kodas, taikomas IV ir VI priedų lentelėse pažymėti elementams, apibrėžtiems vardų erdvėje „https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full}“

TFAS taksonomijos medžiagos autorių teisės ir duomenų bazės gamintojo teisė priklauso TFAS fondui. TFAS taksonomijos medžiaga yra parengta XBRL kalba leidus organizacijai „XBRL International“. TFAS fondas nereikš savo teisių į TFAS taksonomijos medžiagą, naudojamą Europos ekonominėje erdvėje (EEE) paženklintoms TFAS finansinėms ataskaitoms rengti ir naudoti taikant TFAS. TFAS fondas pasilieka visas kitas teises, be kita ko, teises už EEE ribų. Naudoti komerciniais tikslais, taip pat atgaminti griežtai draudžiama. Išsamesnės informacijos prašom kreiptis į TFAS fondą www.ifrs.org.
II PRIEDAS

Privalomas ženklinimas

1. Emitentai ženklina visus skaičius nurodyta valiuta, atskleistus TFAS konsoliduotųjų finansinių ataskaitų finansinės būklės ataskaitoje, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje ir pinigų srautų ataskaitoje.

2. Emitentai ženklina visus šio priedo lentelės elementus atitinkančius atskleidžiamus duomenis, pateikiamus TFAS konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose arba jose nurodytus kryžmine nuoroda į kitas finansinių metų, prasidedančių 2023 m. sausio 1 d. ar vėliau, metinių finansinių ataskaitų dalis.Lentelė

Pagrindinės taksonomijos elementai, kuriuos privaloma ženklinti, kai jie susiję su finansiniais metais, prasidedančiais 2023 m. sausio 1 d. ar vėliau

Žymė

Type

Nuorodos į TFAS

Ataskaitas teikiančio subjekto pavadinimas ar kitas jo atpažinimo būdas

text

1-ojo TAS 51 straipsnio a punktas

Ataskaitas teikiančio subjekto pavadinimo ar kito jo atpažinimo būdo pasikeitimo nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos paaiškinimas

text

1-ojo TAS 51 straipsnio a punktas

Subjekto buveinė

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Subjekto teisinė forma

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Registracijos šalis

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Subjekto registruotos buveinės adresas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Pagrindinė verslo vieta

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Subjekto veiklos pobūdžio ir pagrindinės veiklos aprašas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio b punktas

Patronuojančiosios įmonės pavadinimas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio c punktas, 24-ojo TAS 13 straipsnis

Pagrindinės patronuojančiosios grupės įmonės pavadinimas

text

24-ojo TAS 13 straipsnis, 1-ojo TAS 138 straipsnio c punktas

Riboto veikimo laiko subjekto veikimo trukmė

text

1-ojo TAS 138 straipsnio d punktas

Atitikties TFAS nurodymas [text block]

text block

1-ojo TAS 16 straipsnis

Nukrypimo nuo TFAS paaiškinimas

text

1-ojo TAS 20 straipsnio b punktas, 1-ojo TAS 20 straipsnio c punktas

Nukrypimo nuo TFAS finansinio poveikio paaiškinimas

text

1-ojo TAS 20 straipsnio d punktas

Neaiškumo dėl subjekto sugebėjimo tęsti veiklą atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 25 straipsnis

Finansinių ataskaitų parengimo nesilaikant veiklos tęstinumo prielaidos fakto konstatavimas ir pagrindo paaiškinimas

text

1-ojo TAS 25 straipsnis

Paaiškinimas, kodėl subjektas neatsižvelgė į veiklos tęstinumo prielaidą

text

1-ojo TAS 25 straipsnis

Priežasties, dėl kurios naudojamas ilgesnis arba trumpesnis ataskaitinis laikotarpis, aprašymas

text

1-ojo TAS 36 straipsnio a punktas

Fakto, kad finansinėse ataskaitose pateikiamos sumos negali būti visiškai palyginamos, atskleidimas

text

1-ojo TAS 36 straipsnio b punktas

Perklasifikavimo arba pateikimo pakeitimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 41 straipsnis

Įvertinimo neapibrėžtumo, keliančio didelę reikšmingo koregavimo riziką, šaltinių paaiškinimas

text

TFAAK 14-ojo aiškinimo 10 straipsnis, 1-ojo TAS 125 straipsnis

Turto ir įsipareigojimų, kuriems kyla didelė reikšmingo koregavimo rizika, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 125 straipsnis

Vienai akcijai tenkantys dividendai, pripažinti kaip paskirstyti savininkams

X, duration

1-ojo TAS 107 straipsnis

Dividendai, pasiūlyti arba deklaruoti iki įgaliojimo paskelbti finansines ataskaitas, tačiau nepripažinti kaip paskirstyti savininkams

X duration

10-ojo TAS 13 straipsnis, 1-ojo TAS 137 straipsnis

Vienai akcijai tenkantys dividendai, pasiūlyti arba deklaruoti iki įgaliojimo paskelbti finansines ataskaitas, tačiau nepripažinti kaip paskirstyti savininkams

X.XX duration

1-ojo TAS 137 straipsnio a punktas

Apskaitinių sprendimų ir įverčių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Sukauptų sąnaudų ir kitų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Atidėjinio kredito nuostoliams atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Asocijuotųjų įmonių atskleidimas [text block]

text block

12-ojo TFAS B4 straipsnio d punktas, 27-ojo TAS 17 straipsnio b punktas, 27-ojo TAS 16 straipsnio b punktas

Auditorių atlygio atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Įgaliojimo paskelbti finansines ataskaitas atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Parduoti laikomo finansinio turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Konsolidavimo pagrindo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Biologinio turto, žemės ūkio produkcijos derliaus nuėmimo metu ir valstybės dotacijų, susijusių su biologiniu turtu, atskleidimas [text block]

text block

41-asis TAS, „Atskleidimas“

Skolinimosi išlaidų atskleidimas [text block]

text block

23-asis TAS, „Atskleidimas“

Pasiskolintų lėšų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Verslo jungimų atskleidimas [text block]

text block

3-iasis TFAS, „Atskleidimas“

Pinigų ir banko sąskaitos likučių centriniuose bankuose atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pinigų ir pinigų ekvivalentų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pinigų srautų ataskaitos atskleidimas [text block]

text block

7-asis TAS, „Pinigų srautų ataskaitos pateikimas“

Apskaitos politikos pakeitimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimo bei klaidų atskleidimas [text block]

text block

8-asis TAS, „Apskaitos politika“

Užstato atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pretenzijų ir išmokų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

37-ojo TAS 86 straipsnis

Pardavimo savikainos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kredito rizikos atskleidimas [text block]

text block

7-asis TFAS, „Kredito rizika“; 1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Skolos priemonių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Atidėtųjų įsigijimo išlaidų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Būsimųjų laikotarpių pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Atidėtųjų mokesčių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Iš bankų gautų indėlių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Iš klientų gautų indėlių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Išvestinių finansinių priemonių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nutrauktos veiklos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Dividendų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Vienai akcijai tenkančio pelno atskleidimas [text block]

text block

33-iasis TAS, „Atskleidimas“

Užsienio valiutos kursų pokyčių poveikio atskleidimas [text block]

text block

21-asis TAS, „Atskleidimas“

Išmokų darbuotojams atskleidimas [text block]

text block

19-asis TAS, „Taikymo sritis“

Subjekto veiklos segmentų atskleidimas [text block]

text block

8-asis TFAS, „Atskleidimas“

Įvykių po ataskaitinio laikotarpio atskleidimas [text block]

text block

10-asis TAS, „Atskleidimas“

Sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Sąnaudų atskleidimas pagal paskirtį [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Žvalgybos ir vertinimo turto atskleidimas [text block]

text block

6-asis TFAS, „Atskleidimas“

Vertinimo tikrąja verte atskleidimas [text block]

text block

13-asis TFAS, „Atskleidimas“

Finansinių priemonių tikrosios vertės atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Paslaugų ir komisinių pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių išlaidų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybai laikomo finansinio turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių priemonių atskleidimas [text block]

text block

7-asis TFAS, „Taikymo sritis“

Finansinių priemonių, vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių priemonių, priskirtų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybai laikomų finansinių priemonių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybai laikomų finansinių įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinės rizikos valdymo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

TFAS taikymo pirmą kartą atskleidimas [text block]

text block

1-asis TFAS, „Pateikimas ir atskleidimas“

Bendrųjų ir administracinių sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Bendrosios informacijos apie finansines ataskaitas atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 51 straipsnis

Veiklos tęstinumo prielaidos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prestižo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Valstybės dotacijų atskleidimas [text block]

text block

20-asis TAS, „Atskleidimas“

Atskaitomybės hiperinfliacijos atveju atskleidimas [text block]

text block

29-asis TAS, „Atskleidimas“

Turto vertės sumažėjimo atskleidimas [text block]

text block

36-asis TAS, „Atskleidimas“

Pelno mokesčio atskleidimas [text block]

text block

12-asis TAS, „Atskleidimas“

Informacijos apie darbuotojus atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Informacijos apie pagrindinius vadovaujančius darbuotojus atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Draudimo sutarčių atskleidimas [text block]

text block

4-asis TFAS, „Atskleidimas“

Draudimo įmokų pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nematerialiojo turto atskleidimas [text block]

text block

38-asis TAS, „Atskleidimas“

Nematerialiojo turto ir prestižo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Palūkanų sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Palūkanų pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Palūkanų pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Dalių kituose subjektuose atskleidimas [text block]

text block

12-ojo TFAS 1 straipsnis, „Atskleidimas“

Tarpinės finansinės atskaitomybės atskleidimas [text block]

text block

34-asis TAS, „Tarpinės finansinės ataskaitos turinys“

Atsargų atskleidimas [text block]

text block

2-asis TAS, „Atskleidimas“

Investicinių sutarčių įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Investicinio turto atskleidimas [text block]

text block

40-asis TAS, „Atskleidimas“

Investicijų, apskaitomų taikant nuosavybės metodą, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Investicijų, išskyrus apskaitomas taikant nuosavybės metodą, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Išleistojo kapitalo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Bendrųjų įmonių atskleidimas [text block]

text block

27-ojo TAS 17 straipsnio b punktas, 12-ojo TFAS B4 straipsnio b punktas, 27-ojo TAS 16 straipsnio b punktas

Išankstinių nuomos mokesčių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nuomos atskleidimas [text block]

text block

16-asis TFAS, „Pateikimas“, 16-asis TFAS, „Atskleidimas“

Likvidumo rizikos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Paskolų ir išankstinių mokėjimų bankams atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Rinkos rizikos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Reikšmingos informacijos apie apskaitos politiką atskleidimas [text block]

text block

2023 01 01 įsigaliosiančio 1-ojo TAS 117 straipsnis, atskleidimas

Grynosios turto vertės, priskirtinos dalininkams, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nekontroliuojamų dalių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Ilgalaikio turto, skirto parduoti, ir nutrauktos veiklos atskleidimas [text block]

text block

5-asis TFAS, „Pateikimas ir atskleidimas“

Ilgalaikio turto arba perleidžiamų grupių, klasifikuojamų kaip skirtos parduoti, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kapitalo valdymo tikslų, politikos ir procesų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 134 straipsnis

Kito turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kito trumpalaikio turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kito ilgalaikio turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų ilgalaikių įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų veiklos sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų veiklos pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų veiklos pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto atskleidimas [text block]

text block

37-asis TAS, „Atskleidimas“

Išankstinių mokėjimų ir kito turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pagrindinės veiklos pelno (nuostolių) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių atskleidimas [text block]

text block

16-asis TAS, „Atskleidimas“

Atidėjinių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių priemonių perklasifikavimo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Reguliuojamo atidėjimo sąskaitų atskleidimas [text block]

text block

14-asis TFAS, „Atskleidimas“, 14-asis TFAS, „Pateikimas“

Perdraudimo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Susijusių šalių atskleidimas [text block]

text block

24-asis TAS, „Atskleidimas“

Atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandorių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Mokslinių tyrimų ir plėtros sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Rezervų nuosavybėje atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 79 straipsnio b punktas

Rezervuotų pinigų ir pinigų ekvivalentų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pajamų pagal sutartis su klientais atskleidimas [text block]

text block

15-asis TFAS, „Atskleidimas“, 15-asis TFAS, „Pateikimas“

Atskirų finansinių ataskaitų atskleidimas [text block]

text block

27-asis TAS, „Atskleidimas“, 12-asis TFAS, „Tikslas“

Paslaugų koncesijos susitarimų atskleidimas [text block]

text block

NAK 29-asis aiškinimas, „Bendra nuomonė“

Akcinio kapitalo, rezervų ir kitų nuosavybės dalių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 79 straipsnis

Susitarimų dėl akcijų verte pagrįsto mokėjimo atskleidimas [text block]

text block

2-ojo TFAS 44 straipsnis

Subordinuotųjų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Patronuojamųjų įmonių atskleidimas [text block]

text block

27-ojo TAS 17 straipsnio b punktas, 12-ojo TFAS B4 straipsnio a punktas, 27-ojo TAS 16 straipsnio b punktas

Svarbių apskaitos politikos priemonių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnis

Gautinų ir mokėtinų mokesčių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybos ir kitų gautinų sumų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybos pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Savų akcijų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Apskaitos politikos, taikomos parduoti laikomam finansiniam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos biologiniam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos skolinimosi išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos pasiskolintoms lėšoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos verslo jungimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos verslo jungimams ir prestižui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos pinigų srautams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos užstatui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos vykdomai statybai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos neapibrėžtiesiems įsipareigojimams ir neapibrėžtajam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos klientų pritraukimo išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos klientų lojalumo programoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atidėjiniams veiklos nutraukimui, atnaujinimui ir aplinkos sutvarkymui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atidėtosioms įsigijimo išlaidoms, atsirandančioms dėl draudimo sutarčių, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atidėtajam pelno mokesčiui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nusidėvėjimo sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinių priemonių pripažinimo nutraukimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išvestinėms finansinėms priemonėms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išvestinėms finansinėms priemonėms ir apsidraudimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nustatant pinigų ir pinigų ekvivalentų komponentus, aprašymas [text block]

text block

7-ojo TAS 46 straipsnis

Apskaitos politikos, taikomos nutrauktai veiklai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nuolaidoms ir kitoms lengvatoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos dividendams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos vienai akcijai tenkančiam pelnui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos taršos leidimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išmokoms darbuotojams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos su aplinka susijusioms sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išimtiniams straipsniams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos žvalgybos ir vertinimo išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

6-ojo TFAS 24 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos vertinimui tikrąja verte, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos paslaugų ir komisinių pajamoms ir sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms pajamoms ir išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansiniam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms garantijoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms priemonėms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms priemonėms, vertinamoms tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansiniams įsipareigojimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos užsienio valiutos perskaičiavimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos franšizės mokesčiui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos funkcinei valiutai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos prestižui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos valstybės dotacijoms, aprašymas [text block]

text block

20-ojo TAS 39 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos apsidraudimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos iki termino laikomoms investicijoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos turto vertės sumažėjimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinio turto vertės sumažėjimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nefinansinio turto vertės sumažėjimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos pelno mokesčiui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos draudimo sutartims ir susijusiam turtui, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

4-ojo TFAS 37 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos nematerialiajam turtui ir prestižui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nematerialiajam turtui, išskyrus prestižą, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos palūkanų pajamoms ir sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investicijoms į asocijuotąsias įmones, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investicijoms į asocijuotąsias įmones ir bendrąsias įmones, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investicijoms į bendrąsias įmones, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investiciniam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investicijoms, išskyrus apskaitomas taikant nuosavybės metodą, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išleistajam kapitalui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nuomai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos paskoloms ir gautinoms sumoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atsargoms vertinti, aprašymas [text block]

text block

2-ojo TAS 36 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos su kalnakasyba susijusiam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos kasybos teisėms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos ilgalaikiam turtui arba perleidžiamoms grupėms, klasifikuojamiems kaip skirti parduoti, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos ilgalaikiam turtui arba perleidžiamoms grupėms, klasifikuojamiems kaip skirti parduoti, ir nutrauktai veiklai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinių priemonių užskaitai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos naftos ir dujų turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos programavimo turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nekilnojamajam turtui, įrangai ir įrenginiams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atidėjiniams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinių priemonių perklasifikavimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos pripažįstant tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos skirtumą pelnu ar nuostoliais, aprašymas [text block]

text block

7-ojo TFAS 28 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos pajamų pripažinimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos reguliuojamo atidėjimo sąskaitoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos perdraudimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos remontui ir eksploatacijai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandoriams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos mokslinių tyrimų ir plėtros sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos rezervuotiems pinigams ir pinigų ekvivalentams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos segmento atskaitomybei, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos paslaugų koncesijos susitarimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos akcijų verte pagrįsto mokėjimo sandoriams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nuodangos šalinimo sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos patronuojamosioms įmonėms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos kitiems nei pelno mokesčiams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išeitinėms išmokoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos prekybos ir kitoms mokėtinoms sumoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos prekybos ir kitoms gautinoms sumoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos prekybos pajamoms ir sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos sandoriams su nekontroliuojamomis dalimis, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos sandoriams su susijusiomis šalimis, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos savoms akcijoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos varantams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Kitos apskaitos politikos, padedančios suprasti finansines ataskaitas, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

▼B
III PRIEDAS

Taikytinos „Inline XBRL“ specifikacijos

1. Emitentai užtikrina, kad „Inline XBRL“ tipo dokumentas atitiktų „Inline XBRL 1.1“ specifikacijas ir būtų suderinamas su XBRL vienetų registru (angl. XBRL Units Registry).

2. Emitentai užtikrina, kad jų XBRL papildomos taksonomijos failai atitiktų XBRL 2.1 ir XBRL Dimensions 1.0 specifikacijas.

3. Emitentai pateikia „Inline XBRL“ tipo dokumentą ir savo XBRL papildomos taksonomijos failus kaip vieną atskaitomybės paketą, kuriame XBRL taksonomijos failai yra supakuoti pagal taksonomijos paketų specifikacijas.

4. Emitentai užtikrina, kad tiek „Inline XBRL“ tipo dokumentas, tiek jų papildoma taksonomija atitiktų ženklinimo ir informacijos teikimo taisyklių, nustatytų IV priede, reikalavimus.
IV PRIEDAS

Ženklinimo ir informacijos teikimo taisyklės

1. Emitentai užtikrina, kad „Inline XBRL“ tipo dokumente būtų pateikiami vieno emitento duomenys, taigi visi ūkio subjekto identifikatoriai kontekste būtų vienodo turinio.

2. Emitentai „Inline XBRL“ tipo dokumente identifikuojasi XBRL kontekstiniams subjekto identifikatoriams ir sistemoms naudodami ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius.

3. Ženklindami atskleidžiamus duomenis, emitentai naudoja pagrindinės taksonomijos elementą, kurio apskaitinė reikšmė yra artimiausia ženklinamiems atskleidžiamiems duomenims. Kai emitentai dvejoja, kuriuos pagrindinės taksonomijos elementus rinktis, jie turėtų rinktis pačios siauriausios apskaitinės reikšmės ir (arba) apimties elementą.

4. Jeigu artimiausios reikšmės pagrindinės taksonomijos elementas iškreiptų pagal 3 punktą ženklintinų atskleidžiamų duomenų apskaitinę reikšmę, emitentai sukuria papildomos taksonomijos elementą ir jį naudoja atskleidžiamiems duomenims ženklinti. Visi sukurti papildomos taksonomijos elementai:

(a) 

nedubliuoja jokių pagrindinės taksonomijos elementų reikšmių ir apimties;

(b) 

identifikuoja elemento kūrėją;

(c) 

turi priskirtą atitinkamo balanso atributą;

(d) 

turi standartines žymas ta kalba, kuri yra metinės finansinės ataskaitos kalba. Rekomenduojama pridėti žymas papildomomis kalbomis. Visos žymos atitinka aprašomų pagrindinių veiklos sąvokų apskaitinę reikšmę ir apimtį.

5. Emitentai užtikrina, kad kiekvienas papildomos taksonomijos elementas, naudojamas atskleidžiamiems duomenims metinėje finansinėje ataskaitoje ženklinti, būtų įtrauktas bent į vieną papildomos taksonomijos pateikimo saitų bazės ir apibrėžčių saitų bazės hierarchiją.

6. Emitentai naudoja savo papildomų taksonomijų skaičiavimo saitų bazes skaitinių pagrindinės ir (arba) papildomos taksonomijos elementų aritmetiniams ryšiams dokumentuoti, visų pirma finansinės būklės ataskaitos, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir pinigų srautų ataskaitos pagrindinės ir (arba) papildomos taksonomijos elementų aritmetiniams ryšiams dokumentuoti.

7. Kad nustatytų, su kuria finansinių ataskaitų dalimi susijęs ženklinimas, emitentai atitinkamoms finansinių ataskaitų dalims naudoja pradinės taksonomijos (angl. root taxonomy) elementus kaip pradžios ženklus savo papildomos taksonomijos pateikimo saitų bazėse. Šių pradinės taksonomijos elementų pavadinimai, žymos ir pradžios kodai turi atitikti nustatytuosius 1 lentelėje.Lentelė

Pradinių elementų pavadinimai, žymos ir pradiniai kodai

Pradžios kodas

Elemento pavadinimas

Žyma

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Finansinės būklės ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas finansinės būklės ataskaitos pradžiai pažymėti

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Pelno (nuostolių) ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas pelno (nuostolių) ataskaitos pradžiai pažymėti, jeigu ši ataskaita teikiama atskirai

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Bendrųjų pajamų ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas bendrųjų pajamų ataskaitos pradžiai pažymėti, jeigu ši ataskaita teikiama atskirai arba kai pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos yra sujungiamos į vieną dokumentą

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Pinigų srautų ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas pinigų srautų ataskaitos pradžiai pažymėti

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos pradžiai pažymėti

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Aiškinamųjų raštų, apskaitos politikos ir privalomų pagrindinės taksonomijos elementų vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose atskleidžiamų duomenų ženklinimo pradžiai pažymėti

Specialieji pradinės taksonomijos elementai turi būti taip pat įtraukti į ESMA rengiamus XBRL taksonomijos failus.

8. Savo papildomose taksonomijose emitentai pagrindinės taksonomijos elementų žymų ar nuorodų nekeičia. Pagrindinės taksonomijos elementai gali būti papildyti konkrečių emitentų žymomis.

9. Emitentai užtikrina, kad jų papildomos taksonomijos elementai, kuriais ženklinamos į TFAS konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtrauktos finansinės būklės ataskaitos, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir pinigų srautų ataskaitos, būtų susieti su vienu ar keliais pagrindinės taksonomijos elementais. Visų pirma:

(a) 

emitentas susieja savo papildomos taksonomijos elementą su pagrindinės taksonomijos elementu, turinčiu tam emitento papildomos taksonomijos elementui artimiausią platesnę apskaitinę reikšmę ir (arba) apimtį. Emitentas nustato atitinkamo papildomos taksonomijos elemento ir atitinkamo pagrindinės taksonomijos elemento ryšį emitento papildomos taksonomijos apibrėžčių saitų bazėje. Papildomos taksonomijos elementas pateikiamas kaip ryšio objektas;

(b) 

emitentas gali susieti papildomos taksonomijos elementą su pagrindinės taksonomijos elementu ar elementais, turinčiais tam atitinkamam papildomos taksonomijos elementui artimiausią siauresnę apskaitinę reikšmę ir (arba) apimtį. Emitentas nustato atitinkamo papildomos taksonomijos elemento ir atitinkamo pagrindinės taksonomijos elemento ar elementų ryšį emitento papildomos taksonomijos apibrėžčių saitų bazėje. Papildomos taksonomijos elementas pateikiamas kaip ryšio ar ryšių šaltinis. Kai papildomos taksonomijos elementas apima keletą pagrindinės taksonomijos elementų, emitentas susieja tą papildomos taksonomijos elementą su kiekvienu iš tų pagrindinės taksonomijos elementų, išskyrus tokį ar tokius pagrindinės taksonomijos elementus, kurie pagrįstai laikomi nesvarbiais.

10. Nepaisant 9 punkto, emitentams nereikia su kitu pagrindinės taksonomijos elementu susieti papildomos taksonomijos elemento, naudojamo atskleidžiamiems duomenims finansinės būklės ataskaitoje, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje ir pinigų srautų ataskaitoje ženklinti, kai tie atskleidžiami duomenys yra kitų toje pačioje ataskaitoje atskleidžiamų duomenų tarpinės sumos.

11. Emitentai užtikrina, kad atskleidžiamiems duomenims ženklinti naudojamo taksonomijos elemento duomenų rūšis ir laikotarpio rūšis atitiktų ženklinamų atskleidžiamų duomenų apskaitinę reikšmę. Emitentai neapibrėžia ir netaiko tinkintos rūšies taksonomijos elemento, jeigu tinkama rūšis jau yra apibrėžta XBRL specifikacijose ar XBRL duomenų rūšių registre.

12. Ženklindami atskleidžiamus duomenis emitentai nenaudoja skaitinių taksonomijos elementų skirtingoms konkretaus konteksto (skaidant pagal ūkio subjektą, laikotarpį ir dimensiją) vertėms žymėti, jeigu skirtumas neatsirado apvalinant skaičius dėl tos pačios informacijos pateikimo pagal skirtingas skales daugiau nei vienoje tos pačios metinės finansinės ataskaitos vietoje.

13. Ženklindami atskleidžiamus duomenis emitentai naudoja neskaitinius taksonomijos elementus taip, kad paženklintų visus atskleidžiamus duomenis, atitinkančius atitinkamo elemento apibrėžtį. Emitentai netaiko ženklinimo tik iš dalies arba selektyviai.

14. Emitentai užtikrina, kad „Inline XBRL“ tipo dokumente nebūtų vykdomųjų kodų.
V PRIEDAS

XBRL taksonomijos failai

ESMA skelbiamuose XBRL taksonomijos failuose:

(a) 

visi pagrindinės taksonomijos elementai nurodomi kaip XBRL elementai;

(b) 

nustatomi pagrindinės taksonomijos elementų atributai pagal jų rūšį, kaip nustatyta I priede;

(c) 

pateikiamos žmogaus skaitomos žymos, kaip nustatyta VI priedo lentelėje, kurioje nurodoma pagrindinės taksonomijos elementų reikšmė ir nuorodos;

(d) 

apibrėžiamos struktūros, padedančios naršyti po taksonomijos turinį ir suprasti pagrindinės taksonomijos elemento apibrėžtį kitų pagrindinės taksonomijos elementų kontekste;

(e) 

nustatomi ryšiai, leidžiantys emitentams susieti papildomos taksonomijos elementus su pagrindinės taksonomijos elementais;

(f) 

laikomasi XBRL 2.1 ir XBRL Dimensions 1.0 specifikacijų, o patys failai yra supakuoti pagal taksonomijos paketų specifikacijas, nustatytas III priede;

(g) 

pateikiama techninė informacija, reikalinga kuriant IT sprendimus, palaikančius suderintų metinių finansinių ataskaitų rengimą;

(h) 

nurodoma, su kuriais laikotarpiais jie susiję.

▼M4
VI PRIEDAS

Pagrindinės taksonomijos schemaLentelė

Pagrindinės taksonomijos schema, pagal kurią reikia ženklinti TFAS konsoliduotąsias finansines ataskaitas, susijusias su 2023 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais finansiniais metais

Prefix

Element name/role URI

Element type and attributes

Label type

Žymos turinys

Nuorodos

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Neįprastai dideli turto kainų ar užsienio valiutos kursų pokyčiai [member]

pavyzdys: 10-ojo TAS 22 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo neįprastai didelius turto kainų ar užsienio valiutos kursų pokyčius.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Apskaitiniai įverčiai [axis]

Atskleidimas: 8-ojo TAS 39 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Apskaitiniai įverčiai [member]

Atskleidimas: 8-ojo TAS 39 straipsnis

documentation

Galioja iki 2023 01 01: Šis elementas rodo turto, įsipareigojimo arba turto laipsniško sunaudojimo sumos koregavimus, atliekamus įvertinus turto ir įsipareigojimų dabartinę būklę, tikėtiną būsimą naudą ir būsimus įsipareigojimus. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Apskaitiniai įverčiai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. Įsigalioja 2023 01 01: Šis elementas rodo finansinėse ataskaitose pateikiamas pinigines sumas, kurioms būdingas vertinimo neapibrėžtumas. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Apskaitiniai įverčiai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Apskaitos pelnas

Atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio c punkto i papunktis, atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio c punkto ii papunktis

documentation

Tai ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) neatėmus mokesčių sąnaudų. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Sukauptos sumos

Bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

documentation

Tai įsipareigojimų sumokėti už gautas prekes ar suteiktas paslaugas, už kurias dar nebuvo sumokėta, kurių sąskaitos nebuvo išrašytos ir dėl kurių nebuvo tiesiogiai susitarta su tiekėju, suma, įskaitant darbuotojams mokėtinas sumas.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos, įskaitant sutarčių įsipareigojimus

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis, bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

documentation

Sukauptų sumų ir būsimųjų laikotarpių pajamų, įskaitant sutarčių įsipareigojimus, suma. [Žr. Sukauptos sumos; Būsimųjų laikotarpių pajamos, įskaitant sutarčių įsipareigojimus]

totalLabel

Bendra sukauptų sumų ir būsimųjų laikotarpių pajamų, įskaitant sutarčių įsipareigojimus, suma

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos, įskaitant sutarčių įsipareigojimus [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Sukauptos sumos, priskiriamos trumpalaikiam turtui

Bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

documentation

Sukauptų sumų, priskiriamų trumpalaikiam turtui, vertė. [Žr. Sukauptos sumos]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Sukauptos sumos, priskiriamos ilgalaikiam turtui

Bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

documentation

Sukauptų sumų, priskiriamų ilgalaikiam turtui, vertė. [Žr. Sukauptos sumos]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Sukauptos pajamos, įskaitant sutarties turtą

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis, bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

documentation

Turto, atitinkančio uždirbtas pajamas, kurios dar nelaikomos gautinomis sumomis, įskaitant sutarties turtą, suma. [Žr. Sutarties turtas]

totalLabel

Bendra sukauptų pajamų, įskaitant sutarties turtą, suma

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Sukauptos pajamos, įskaitant sutarties turtą [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Sukauptos pajamos, išskyrus sutarties turtą

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis, bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

documentation

Turto, atitinkančio uždirbtas pajamas, kurios dar nelaikomos gautinomis sumomis, išskyrus sutarties turtą, suma. [Žr. Sutarties turtas]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Sukauptas finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio c punktas

documentation

Sukauptas finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su turto kredito rizikos pokyčiais, apskaičiuojamais: a) kaip tikrosios vertės pokyčio, nesietino su rinkos sąlygų pokyčiais, dėl kurių atsirado rinkos rizika, suma arba b) taikant alternatyvų metodą, kuris, subjekto nuomone, padeda tiksliau nustatyti tikrosios vertės pokyčio, sietino su turto kredito rizikos pokyčiais, sumą. [Žr. Kredito rizika [member]; Rinkos rizika [member]; Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Sukauptas kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas)

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio d punktas

documentation

Sukauptas kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Išvestinės finansinės priemonės [member]; Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), susijęs su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba panašiomis priemonėmis; Finansinis turtas]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Sukauptas finansinio įsipareigojimo tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su įsipareigojimo kredito rizikos pokyčiais

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 10A straipsnio a punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 10 straipsnio a punktas

documentation

Sukauptas finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su įsipareigojimų kredito rizikos pokyčiais. [Žr. Kredito rizika [member]; Rinkos rizika [member]; Finansinio įsipareigojimo tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su įsipareigojimo kredito rizikos pokyčiais]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Sukauptas paskolos arba gautinos sumos tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais

Atskleidimas: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 9 straipsnio c punktas

documentation

Sukauptas paskolų arba gautinų sumų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su turto kredito rizikos pokyčiais, apskaičiuojamais: a) kaip tikrosios vertės pokyčio, nesietino su rinkos sąlygų pokyčiais, dėl kurių atsirado rinkos rizika, suma arba b) taikant alternatyvų metodą, kuris, subjekto nuomone, padeda tiksliau nustatyti tikrosios vertės pasikeitimo, sietino su turto kredito rizikos pokyčiais, sumą. [Žr. Rinkos rizika [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Sukauptas kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su paskolomis arba gautinomis sumomis, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas).

Atskleidimas: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 9 straipsnio d punktas

documentation

Agreguotas kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su paskolomis arba gautinomis sumomis, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Išvestinės finansinės priemonės [member]; Paskolų arba gautinų sumų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), susijęs su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba panašiomis priemonėmis]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas [member]

Atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio d punktas, atskleidimas: 16-ojo TAS 75 straipsnio b punktas, atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio c punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio c punktas, atskleidimas: 41-ojo TAS 54 straipsnio f punktas

documentation

Šis elementas rodo sukauptą nusidėvėjimą, amortizaciją ir vertės sumažėjimą. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostoliai; Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Sukauptas nusidėvėjimas ir amortizacija [member]

Bendra praktika: 16-ojo TAS 73 straipsnio d punktas, atskleidimas: 16-ojo TAS 75 straipsnio b punktas, bendra praktika: 38-ojo TAS 118 straipsnio c punktas, bendra praktika: 40-ojo TAS 79 straipsnio c punktas, bendra praktika: 41-ojo TAS 54 straipsnio f punktas

documentation

Šis elementas rodo sukauptą nusidėvėjimą ir amortizaciją. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Sukaupta apdraustojo objekto tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, įtraukta į balansinę vertę, turtas

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnio a punkto ii papunktis

documentation

Sukaupta apdraustojo objekto tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, kaip turtas įtraukta į finansinės būklės ataskaitoje pripažinto apdraustojo objekto balansinę vertę [Žr. Apdraustieji objektai [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Sukaupta apdraustojo objekto tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, įtraukta į balansinę vertę, įsipareigojimai

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnio a punkto ii papunktis

documentation

Sukaupta apdraustojo objekto tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, kaip įsipareigojimas įtraukta į finansinės būklės ataskaitoje pripažinto apdraustojo objekto balansinę vertę [Žr. Apdraustieji objektai [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

Finansinės būklės ataskaitoje liekanti apdraustojo objekto, kuris nustojo būti koreguojamas dėl apsidraudimo pelno ir nuostolių, sukaupta tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, turtas

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnio a punkto v papunktis

documentation

Finansinės būklės ataskaitoje liekanti apdraustojo objekto, kuris yra amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas ir kuris nustojo būti koreguojamas dėl apsidraudimo pelno ir nuostolių, sukaupta tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma. [Žr. Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas; Apdraustieji objektai [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Finansinės būklės ataskaitoje liekanti apdraustojo objekto, kuris nustojo būti koreguojamas dėl apsidraudimo pelno ir nuostolių, sukaupta tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, įsipareigojimai

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnio a punkto v papunktis

documentation

Finansinės būklės ataskaitoje liekanti apdraustojo objekto, kuris yra amortizuota savikaina vertinamas finansinis įsipareigojimas ir kuris nustojo būti koreguojamas dėl apsidraudimo pelno ir nuostolių, sukaupta tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma. [Žr. Amortizuota savikaina vertinami įsipareigojimai; Apdraustieji objektai [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Sukauptas vertės sumažėjimas [member]

Bendra praktika: 16-ojo TAS 73 straipsnio d punktas, bendra praktika: 38-ojo TAS 118 straipsnio c punktas, bendra praktika: 40-ojo TAS 79 straipsnio c punktas, bendra praktika: 41-ojo TAS 54 straipsnio f punktas, atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnis, pavyzdys: 7-ojo TFAS 35N straipsnis, pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas, pavyzdys: Iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 29 ĮN b punktas

documentation

Šis elementas rodo sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostoliai]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Sukauptos kitos bendrosios pajamos

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

documentation

Sukaupta pajamų ir sąnaudų straipsnių (įskaitant perklasifikuotas sumas), kurie nėra pripažįstami pelnu ar nuostoliais, kaip reikalaujama arba leidžiama kituose TFAS, suma. [Žr. TFAS [member]; Kitos bendrosios pajamos]

totalLabel

Bendra sukauptų kitų bendrųjų pajamų suma

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Sukauptos kitos bendrosios pajamos [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Sukauptos kitos bendrosios pajamos [member]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 108 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo sukauptas kitas bendrąsias pajamas. [Žr. Kitos bendrosios pajamos]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Su draudimo sutartimis susijusios įsigijimo ir administravimo sąnaudos

Bendra praktika: iki 2023 01 01 galiojančio 1-ojo TAS 85 straipsnis

documentation

Su draudimo sutartimis susijusių įsigijimo ir administravimo sąnaudų suma. [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Įsigijusiojo subjekto nuosavybės dalies įsigytajame subjekte tikroji vertė prieš pat įsigijimo datą

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio p punkto i papunktis

documentation

Įsigijusiojo subjekto nuosavybės dalies įsigytajame subjekte tikroji vertė prieš pat įsigijimo datą, kai verslo jungimas atliekamas etapais. [Žr. Verslo jungimai [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Perleisto atlygio tikroji vertė įsigijimo datą

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio f punktas

documentation

Verslo jungimo metu perleisto atlygio tikroji vertė įsigijimo datą. [Žr. Verslo jungimai [member]]

totalLabel

Bendra perleisto atlygio tikrosios vertės įsigijimo datą suma

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Viso perleisto atlygio tikroji vertė įsigijimo datą [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Su įsigijimu susijusios išlaidos sandoriui, kuris jungiant verslą pripažintas atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio m punktas

documentation

Su įsigijimu susijusių išlaidų sandoriams, kurie jungiant verslą pripažinti atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, suma. [Žr. Verslo jungimai [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Su įsigijimu susijusios išlaidos, pripažintos sandorio, kuris jungiant verslą pripažintas atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, sąnaudomis

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio m punktas

documentation

Su įsigijimu susijusių išlaidų, pripažintų sandorių, kurie jungiant verslą pripažinti atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, sąnaudomis, suma. [Žr. Verslo jungimai [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Įsigijimai jungiant verslą, biologinis turtas

Atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnio e punktas

documentation

Biologinio turto padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Biologinis turtas]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Įsigijimai jungiant verslą, atidėtosios įsigijimo sąnaudos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių

Bendra praktika: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas

documentation

Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Įsigijimai jungiant verslą, nematerialusis turtas ir prestižas

Bendra praktika: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto i papunktis

documentation

Nematerialiojo turto ir prestižo padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nematerialusis turtas ir prestižas]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Įsigijimai jungiant verslą, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto i papunktis

documentation

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Įsigijimai jungiant verslą, investicinis turtas

Atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnio b punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto ii papunktis

documentation

Investicinio turto padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Investicinis turtas]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Įsigijimai jungiant verslą, įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis

Bendra praktika: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas

documentation

Įsipareigojimų pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Įsigijimai jungiant verslą, kiti atidėjiniai

Bendra praktika: 37-ojo TAS 84 straipsnis

documentation

Kitų atidėjinių padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Kiti atidėjiniai]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Įsigijimai jungiant verslą, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai

Atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punkto iii papunktis

documentation

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Įsigijimai jungiant verslą, perdraudimo turtas

Bendra praktika: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas

documentation

Perdraudimo turto padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Perdraudimo turtas]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

Faktiniai reikalavimai, atsirandantys dėl sutarčių, patenkančių į 17-ojo TFAS taikymo sritį

Atskleidimas: 2023 01 01 įsigaliosiančio 17-ojo TFAS 130 straipsnis

documentation

Faktinių reikalavimų, atsirandančių dėl sutarčių, patenkančių į 17-ojo TFAS taikymo sritį, suma.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Aktuarinės prielaidos, diskonto normos

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

documentation

Diskonto norma, naudojama kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Aktuarinė prielaida – diskonto normos [member]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo diskonto normas, naudojamas kaip aktuarines prielaidas. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Aktuarinė prielaida – numatomas infliacijos lygis

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

documentation

Numatomas infliacijos lygis, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtų išmokų planai [member]; Apibrėžtų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Aktuarinė prielaida – numatomas infliacijos lygis [member]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo numatomą infliacijos lygį, naudojamą kaip aktuarinės prielaidos. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Aktuarinė prielaida – numatomi pensijos padidėjimo rodikliai

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

documentation

Numatomas pensijos padidėjimo rodiklis, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtų išmokų planai [member]; Apibrėžtų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Aktuarinė prielaida – numatomi pensijos padidėjimo rodikliai [member]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo numatomus pensijos padidėjimo rodiklius, naudojamus kaip aktuarinės prielaidos. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Aktuarinė prielaida – numatomi atlyginimo padidėjimo rodikliai

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

documentation

Numatomas atlyginimo padidėjimo rodiklis, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtų išmokų planai [member]; Apibrėžtų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Aktuarinė prielaida – numatomi atlyginimo padidėjimo rodikliai [member]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo numatomą atlyginimo padidėjimo rodiklį, naudojamą kaip aktuarinės prielaidos. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Aktuarinė prielaida – tikėtina gyvenimo trukmė išėjus į pensiją

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

documentation

Tikėtina gyvenimo trukmė išėjus į pensiją, naudojama kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Aktuarinė prielaida – tikėtina gyvenimo trukmė išėjus į pensiją [member]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo tikėtiną gyvenimo trukmę išėjus į pensiją, naudojamą kaip aktuarinės prielaidos. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Aktuarinė prielaida – medicinos išlaidų tendencijų rodikliai

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

documentation

Medicinos išlaidų tendencijų rodikliai, naudojami kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Aktuarinė prielaida – medicinos išlaidų tendencijų rodikliai [member]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo medicinos išlaidų tendencijų rodiklius, naudojamus kaip aktuarines prielaidas. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Aktuarinė prielaida – mirtingumas

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

documentation

Mirtingumas, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Aktuarinė prielaida – mirtingumas [member]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo mirtingumą, naudojamą kaip aktuarines prielaidas. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Aktuarinė prielaida – pensinis amžius

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

documentation

Pensinis amžius, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Aktuarinė prielaida – pensinis amžius [member]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo pensinį amžių, naudojamą kaip aktuarines prielaidas. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Aktuarinės prielaidos [axis]

Atskleidimas: 19-ojo TAS 145 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Aktuarinės prielaidos [member]

Atskleidimas: 19-ojo TAS 145 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo visas aktuarines prielaidas. Aktuarinės prielaidos yra nešališki ir tarpusavyje suderinami subjekto demografinių ir finansinių kintamųjų, kurie nulems išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikui, galutines sąnaudas, geriausi įverčiai. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Aktuarinės prielaidos“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarinis pelnas (nuostoliai) dėl demografinių prielaidų pasikeitimo neatskaičius mokesčių, apibrėžtų išmokų planai

Bendra praktika: 19-ojo TAS 135 straipsnio b punktas

documentation

Kitų bendrųjų pajamų suma neatskaičius mokesčių, susidariusi dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl demografinių prielaidų pasikeitimo, lėmusio grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Demografinės prielaidos yra susijusios su: a) mirtingumu; b) darbuotojų kaita, negalia ir ankstyvu išėjimu į pensiją; c) plano narių su išlaikytiniais, kurie turi teisę gauti išmokas, dalimi; d) plano narių, kurie pasirinks gauti kiekvienos rūšies išmokas pagal plano sąlygas, dalimi; e) reikalavimų padengti medicinos išlaidas skaičiumi. [Žr. Kitos bendrosios pajamos neatskaičius mokesčių, pelnas (nuostoliai) dėl apibrėžtų išmokų planų pakartotinių vertinimų [Plg. Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl demografinių prielaidų pasikeitimo]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X) duration, debit

label

Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl demografinių prielaidų pasikeitimo

Atskleidimas: 19-ojo TAS 141 straipsnio c punkto ii papunktis

documentation

Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl demografinių prielaidų pasikeitimo, lėmusio grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Demografinės prielaidos yra susijusios su: a) mirtingumu; b) darbuotojų kaita, negalia ir ankstyvu išėjimu į pensiją; c) plano narių su išlaikytiniais, kurie turi teisę gauti išmokas, dalimi; d) plano narių, kurie pasirinks gauti kiekvienos rūšies išmokas pagal plano sąlygas, dalimi; e) reikalavimų padengti medicinos išlaidas skaičiumi. [Žr. Grynasis apibrėžtų išmokų įsipareigojimas (turtas)]

negatedLabel

Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinių nuostolių (pelno) dėl demografinių prielaidų pasikeitimo

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarinis pelnas (nuostoliai) dėl demografinių prielaidų pasikeitimo atskaičius mokesčius, apibrėžtų išmokų planai

Bendra praktika: 19-ojo TAS 135 straipsnio b punktas

documentation

Kitų bendrųjų pajamų suma atskaičius mokesčius, susidariusi dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl demografinių prielaidų pasikeitimo, lėmusio grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Demografinės prielaidos yra susijusios su: a) mirtingumu; b) darbuotojų kaita, negalia ir ankstyvu išėjimu į pensiją; c) plano narių su išlaikytiniais, kurie turi teisę gauti išmokas, dalimi; d) plano narių, kurie pasirinks gauti kiekvienos rūšies išmokas pagal plano sąlygas, dalimi; e) reikalavimų padengti medicinos išlaidas skaičiumi. [Žr. Kitos bendrosios pajamos atskaičius mokesčius, pelnas (nuostoliai) dėl apibrėžtų išmokų planų pakartotinių vertinimų] [Plg. Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl demografinių prielaidų pasikeitimo]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarinis pelnas (nuostoliai) dėl finansinių prielaidų pasikeitimo neatskaičius mokesčių, apibrėžtų išmokų planai

Bendra praktika: 19-ojo TAS 135 straipsnio b punktas

documentation

Kitų bendrųjų pajamų suma neatskaičius mokesčių, susidariusi dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl finansinių prielaidų pasikeitimo, lėmusio grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Finansinės prielaidos yra susijusios su: a) diskonto norma; b) išmokų dydžiais, išskyrus bet kokias darbuotojams tenkančias išmokų sąnaudas, ir būsimais atlyginimais; c) išmokų medicinos išlaidoms atvejais – būsimomis medicinos išlaidomis, įskaitant mokėjimo reikalavimų administravimo išlaidas (t. y. išlaidas, kurios bus patirtos nagrinėjant ir tenkinant mokėjimo reikalavimus, be kita ko, teisinius ir draudimo ekspertų mokesčius); d) mokesčiais, mokėtinais pagal planą nuo įmokų už darbą iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos arba nuo išmokų, priklausančių už tą darbą. [Žr. Kitos bendrosios pajamos neatskaičius mokesčių, pelnas (nuostoliai) dėl apibrėžtų išmokų planų pakartotinių vertinimų [Plg. Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl finansinių prielaidų pasikeitimo]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X) duration, debit

label

Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl finansinių prielaidų pasikeitimo

Atskleidimas: 19-ojo TAS 141 straipsnio c punkto iii papunktis

documentation

Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl finansinių prielaidų pasikeitimo, lėmusio grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Finansinės prielaidos yra susijusios su: a) diskonto norma; b) išmokų dydžiais, išskyrus bet kokias darbuotojams tenkančias išmokų sąnaudas, ir būsimais atlyginimais; c) išmokų medicinos išlaidoms atvejais – būsimomis medicinos išlaidomis, įskaitant mokėjimo reikalavimų administravimo išlaidas (t. y. išlaidas, kurios bus patirtos nagrinėjant ir tenkinant mokėjimo reikalavimus, be kita ko, teisinius ir draudimo ekspertų mokesčius); d) mokesčiais, mokėtinais pagal planą nuo įmokų už darbą iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos arba nuo išmokų, priklausančių už tą darbą. [Žr. Grynasis apibrėžtų išmokų įsipareigojimas (turtas)]

negatedLabel

Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinių nuostolių (pelno) dėl finansinių prielaidų pasikeitimo

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarinis pelnas (nuostoliai) dėl finansinių prielaidų pasikeitimo atskaičius mokesčius, apibrėžtų išmokų planai

Bendra praktika: 19-ojo TAS 135 straipsnio b punktas

documentation

Kitų bendrųjų pajamų suma atskaičius mokesčius, susidariusi dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl finansinių prielaidų pasikeitimo, lėmusio grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Finansinės prielaidos yra susijusios su: a) diskonto norma; b) išmokų dydžiais, išskyrus bet kokias darbuotojams tenkančias išmokų sąnaudas, ir būsimais atlyginimais; c) išmokų medicinos išlaidoms atvejais – būsimomis medicinos išlaidomis, įskaitant mokėjimo reikalavimų administravimo išlaidas (t. y. išlaidas, kurios bus patirtos nagrinėjant ir tenkinant mokėjimo reikalavimus, be kita ko, teisinius ir draudimo ekspertų mokesčius); d) mokesčiais, mokėtinais pagal planą nuo įmokų už darbą iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos arba nuo išmokų, priklausančių už tą darbą. [Žr. Kitos bendrosios pajamos atskaičius mokesčius, pelnas (nuostoliai) dėl apibrėžtų išmokų planų pakartotinių vertinimų] [Plg. Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl finansinių prielaidų pasikeitimo]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarinis pelnas (nuostoliai) dėl praeities duomenimis paremtų pakeitimų neatskaičius mokesčių, apibrėžtų išmokų planai

Bendra praktika: 19-ojo TAS 135 straipsnio b punktas

documentation

Kitų bendrųjų pajamų suma neatskaičius mokesčių, susidariusi dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl praeities duomenimis paremtų pakeitimų, lėmusių grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Praeities duomenimis paremti pakeitimai yra susiję su skirtumu tarp ankstesnių aktuarinių prielaidų ir tikrojo įvykio padarinių. [Žr. Kitos bendrosios pajamos neatskaičius mokesčių, pelnas (nuostoliai) dėl apibrėžtų išmokų planų pakartotinių vertinimų [Plg. Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl praeities duomenimis paremtų pakeitimų]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X) duration, debit

label

Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl praeities duomenimis paremtų pakeitimų

Bendra praktika: 19-ojo TAS 141 straipsnio c punktas

documentation

Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl praeities duomenimis paremtų pakeitimų, lėmusio grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Praeities duomenimis paremti pakeitimai yra susiję su skirtumu tarp ankstesnių aktuarinių prielaidų ir tikrojo įvykio padarinių. [Žr. Grynasis apibrėžtų išmokų įsipareigojimas (turtas)]

negatedLabel

Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinių nuostolių (pelno) dėl praeities duomenimis paremtų pakeitimų

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarinis pelnas (nuostoliai) dėl praeities duomenimis paremtų pakeitimų atskaičius mokesčius, apibrėžtų išmokų planai

Bendra praktika: 19-ojo TAS 135 straipsnio b punktas

documentation

Kitų bendrųjų pajamų suma atskaičius mokesčius, susidariusi dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl praeities duomenimis paremtų pakeitimų, lėmusių grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Praeities duomenimis paremti pakeitimai yra susiję su skirtumu tarp ankstesnių aktuarinių prielaidų ir tikrojo įvykio padarinių. [Žr. Kitos bendrosios pajamos atskaičius mokesčius, pelnas (nuostoliai) dėl apibrėžtų išmokų planų pakartotinių vertinimų] [Plg. Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl praeities duomenimis paremtų pakeitimų]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Sutartų pensijų išmokų aktuarinė dabartinė vertė

Atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio d punktas

documentation

Planuojamų pensijų išmokų plano išmokų dabartinė vertė dabartiniams ir buvusiems darbuotojams, atsižvelgiant į jau suteiktas paslaugas.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Papildomas atidėjinys, pripažintas pelnu ar nuostoliais, atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaita

Bendra praktika: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 16 straipsnis

documentation

Papildomo atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams suma, pripažinta pelnu ar nuostoliais. [Žr. Atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaita]

commentaryGuidance

Paprastai šiam elementui turėtų būti įrašoma teigiama XBRL formato vertė. Naudojant elementus su nuorodomis gali prireikti įrašyti neigiamą XBRL formato vertę. [Žr. Sukauptas nusidėvėjimas ir amortizacija [member]; Sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas [member]; Sukauptas vertės sumažėjimas [member]; Balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, agreguotas koregavimas [member]; Turto viršutinės ribos poveikis [member]; Perėjimo prie TFAS poveikis [member]; Segmento vidaus sumų pašalinimas [member]; Finansinė pinigų įplaukų (išmokų) prognozė pinigus kuriančiam vienetui, vertinimo duomenys [member]; Finansinė pelno (nuostolių) prognozė pinigus kuriančiam vienetui, vertinimo duomenys [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų, reikalaujamų pagal TFAS [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl ankstesnių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl nukrypimo nuo TFAS reikalavimo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos savanoriškų pakeitimų [member]; Reikšmingi sutikrinimo straipsniai [member]; Plano turtas [member]; Apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė [member]; Perskirta suma [member]; Perdraudikui priklausanti sumos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių, dalis [member]; Rizikos diversifikavimo poveikis [member]; Savos akcijos [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Papildomai atskleidžiamos kiekvienai pagrindinei įsigyto turto ir prisiimtų įsipareigojimų klasei įsigijimo datą pripažintos sumos [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Papildomai atskleidžiami duomenys, susiję su reguliuojamo atidėjimo sąskaitomis [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Papildoma informacija apie subjekto rizikos poziciją

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 35 straipsnis

documentation

Papildoma informacija apie subjekto rizikos poziciją, kai atskleidžiami kiekybiniai duomenys yra nereprezentatyvūs.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Papildoma informacija apie draudimo sutartis [text block]

Atskleidimas: 2023 01 01 įsigaliosiančio 17-ojo TFAS 94 straipsnis

documentation

Papildoma informacija apie draudimo sutartis, reikalinga siekiant įvykdyti 17-ajame TFAS nustatytus atskleidimo reikalavimus. [Žr. Draudimo sutartys [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Papildoma informacija apie verslo jungimo pobūdį ir finansinį poveikį

Atskleidimas: 3-iojo TFAS 63 straipsnis

documentation

Papildoma informacija apie verslo jungimų pobūdį ir finansinį poveikį, kurios reikia siekiant laikytis 3-iojo TFAS. [Žr. Verslo jungimai [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Papildoma informacija apie su dalimis struktūrizuotuose subjektuose susijusios rizikos pobūdį ir pokyčius [text block]

Atskleidimas: 12-ojo TFAS B25 straipsnis

documentation

Papildomos informacijos apie su dalimis struktūrizuotuose subjektuose susijusios rizikos pobūdį ir pokyčius atskleidimas.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Papildoma informacija apie susitarimus dėl akcijų verte pagrįsto mokėjimo [text block]

Atskleidimas: 2-ojo TFAS 52 straipsnis

documentation

Papildoma informacija apie susitarimus dėl akcijų verte pagrįsto mokėjimo, kurios reikia siekiant laikytis 2-ojo TFAS atskleidimo reikalavimų. [Žr. Susitarimai dėl akcijų verte pagrįsto mokėjimo [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Papildoma informacija [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Papildomi įsipareigojimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, pripažinti verslo jungimo metu

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio c punktas

documentation

Papildomų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažintų verslo jungimo metu, suma. [Žr. Neapibrėžtieji įsipareigojimai, pripažinti verslo jungimo metu; Verslo jungimai [member]; Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]]

totalLabel

Bendra papildomų įsipareigojimų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažintų verslo jungimo metu, suma

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Papildomi įsipareigojimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, pripažinti verslo jungimo metu [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Akcijų priedas

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

documentation

Suma, gauta ar gautina išleidus subjekto akcijas, kurių vertė viršija nominaliąją vertę, ir iš kitų sandorių, susijusių su subjekto akcijomis ar akcininkais, gautos sumos.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Akcijų priedas [member]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 108 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo sumas, gautas išleidus subjekto akcijas, kurių vertė viršija nominaliąją vertę, ir sumas, gautas iš kitų sandorių, susijusių su subjekto akcijomis ar akcininkais.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Papildomi atidėjiniai, kiti atidėjiniai

Atskleidimas: 37-ojo TAS 84 straipsnio b punktas

documentation

Papildomų kitų sudarytų atidėjinių suma. [Žr. Kiti atidėjiniai]

totalLabel

Bendra papildomų atidėjinių, kitų atidėjinių suma

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Papildomi atidėjiniai, kiti atidėjiniai [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Papildomas pripažinimas, prestižas

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punkto ii papunktis

documentation

Papildomo pripažinto prestižo, išskyrus prestižą, įtrauktą į perleidžiamą grupę, kuri įsigijimo metu atitinka kriterijus, kad būtų laikoma turtu, skirtu parduoti pagal 5-ąjį TFAS, suma. [Žr. Prestižas; Perleidžiamos grupės, klasifikuojamos kaip skirtos parduoti [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Dėl įsigijimų gautas papildomas turtas, investicinis turtas

Atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnio a punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto i papunktis

documentation

Investicinio turto papildymo dėl įsigijimų suma. [Žr. Investicinis turtas]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Dėl pirkimų gautas papildomas turtas, biologinis turtas

Atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnio b punktas

documentation

Biologinio turto papildymo dėl pirkimų suma. [Žr. Biologinis turtas]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Dėl vėlesnių išlaidų, pripažintų turtu, gautas papildomas turtas, biologinis turtas

Bendra praktika: 41-ojo TAS 50 straipsnis

documentation

Biologinio turto papildymo dėl vėlesnių išlaidų, pripažintų turtu, suma. [Žr. Biologinis turtas]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Dėl vėlesnių išlaidų, pripažintų turtu, gautas papildomas turtas, investicinis turtas

Atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnio a punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto i papunktis

documentation

Investicinio turto papildymo dėl vėlesnių išlaidų, pripažintų turtu, suma. [Žr. Investicinis turtas]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Papildymas, investicinis turtas [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Papildymas, išskyrus atsiradusį jungiant verslą, įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis

Pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas, pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 ĮN b punktas

documentation

Įsipareigojimų pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis padidėjimas dėl papildymo, išskyrus atsiradusį jungiant verslą. [Žr. Įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis; Verslo jungimai [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, biologinis turtas

Bendra praktika: 41-ojo TAS 50 straipsnis

documentation

Biologinio turto, išskyrus įgyto jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Biologinis turtas]

totalLabel

Bendra papildymo, išskyrus jungiant verslą, suma; biologinis turtas

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, biologinis turtas [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto i papunktis

documentation

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, išskyrus įgyto jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, investicinis turtas

Atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnio a punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto i papunktis

documentation

Investicinio turto, išskyrus įgyto jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Investicinis turtas]

totalLabel

Bendra papildymo, išskyrus jungiant verslą, suma; investicinis turtas

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai

Atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punkto i papunktis

documentation

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių, išskyrus įgytų jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, perdraudimo turtas

Bendra praktika: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas

documentation

Perdraudimo turto, išskyrus įgyto jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Perdraudimo turtas]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Ilgalaikio turto, kito nei finansinės priemonės, atidėtųjų mokesčių turto, grynojo apibrėžtų išmokų turto ir teisių, atsirandančių pagal draudimo sutartis, padidėjimo sumos

Atskleidimas: 8-ojo TFAS 24 straipsnio b punktas, atskleidimas: 8-ojo TFAS 28 straipsnio e punktas

documentation

Ilgalaikio turto, kito nei finansinės priemonės, atidėtųjų mokesčių turto, grynojo apibrėžtų išmokų turto ir teisių, atsirandančių pagal draudimo sutartis, padidėjimo sumos. [Žr. Atidėtųjų mokesčių turtas; Finansinės priemonės, klasė [member]; Ilgalaikis turtas; Draudimo sutarčių rūšys [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Naudojimo teise valdomo turto papildymas

Atskleidimas: 16-ojo TFAS 53 straipsnio h punktas

documentation

Naudojimo teise valdomo turto papildymo suma. [Žr. Naudojimo teise valdomas turtas]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Subjekto registruotos buveinės adresas

Atskleidimas: 1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

documentation

Adresas, kuriuo registruota subjekto buveinė.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Adresas, kur galima gauti konsoliduotąsias finansines ataskaitas

Atskleidimas: 27-ojo TAS 16 straipsnio a punktas

documentation

Adresas, kuriuo galima gauti pagrindinės ar bet kurios tarpinės subjekto patronuojančiosios įmonės konsoliduotąsias finansines ataskaitas, atitinkančias TFAS. [Žr. Konsoliduotoji ataskaita [member]; TFAS [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis, naudojamas apskaičiuojant sumažintą pelną, tenkantį vienai akcijai

Atskleidimas: 33-iojo TAS 70 straipsnio b punktas

documentation

Esančių apyvartoje paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis, pridėjus paprastųjų akcijų, kurios būtų išleidžiamos konvertuojant visas pelną, tenkantį vienai akcijai, mažinančias potencialias paprastąsias akcijas į paprastąsias akcijas, skaičiaus svertinį vidurkį. [Žr. Paprastosios akcijos [member]; Svertinis vidurkis [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Amortizacijos sąnaudų koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Amortizacijos sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai); Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X) duration, debit

label

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į finansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, balansinę vertę, atskaičius mokesčius

Atskleidimas: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 23 straipsnio e punktas

documentation

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į finansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę, atskaičius mokesčius [Žr. Balansinė vertė [member]]

negatedLabel

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į finansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, balansinę vertę, atskaičius mokesčius

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Ankstesnių ataskaitinių laikotarpių mokesčių koregavimai

Pavyzdys: 12-ojo TAS 80 straipsnio b punktas

documentation

Per laikotarpį pripažinti ankstesnių ataskaitinių laikotarpių mokesčių sąnaudų (pajamų) koregavimai.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Sukauptų pajamų, įskaitant sutarties turtą, sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

documentation

Sukauptų pajamų, įskaitant sutarties turtą, sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Sukauptos pajamos, įskaitant sutarties turtą; Pelnas (nuostoliai)]

totalLabel

Bendra sukauptų pajamų, įskaitant sutarties turtą, sumažėjimo (padidėjimo) koregavimų suma

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Sukauptų pajamų, įskaitant sutarties turtą, sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Sukauptų pajamų, išskyrus sutarties turtą, sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

documentation

Sukauptų pajamų, išskyrus sutarties turtą, sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Sukauptos pajamos, išskyrus sutarties turtą; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Biologinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Biologinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Biologinis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Sutarties turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

documentation

Sutarties turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Sutarties turtas; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Išvestinio finansinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Išvestinio finansinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Išvestinis finansinis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Prekybai laikomo finansinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Prekybai laikomo finansinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansinis turtas; Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, priskiriamas prie laikomo prekybai; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Atsargų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

documentation

Atsargų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atsargos; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Paskolų ir išankstinių mokėjimų bankams sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Paskolų ir išankstinių mokėjimų bankams sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Paskolos ir išankstiniai mokėjimai bankams; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Paskolos ir išankstiniai mokėjimai klientams; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Kito turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Kito turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Kitas turtas; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Kito trumpalaikio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Kito trumpalaikio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Kitas trumpalaikis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Kitų pagrindinės veiklos gautinų sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

documentation

Kitų pagrindinės veiklos gautinų sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Iš anksto apmokėtų sąnaudų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Iš anksto apmokėtų sąnaudų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Iš anksto apmokėtos trumpalaikės sąnaudos; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Atvirkštinio atpirkimo sandorių ir pasiskolintų vertybinių popierių piniginio užstato sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Atvirkštinio atpirkimo sandorių ir pasiskolintų vertybinių popierių piniginio užstato sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atvirkštinio atpirkimo sandoriai ir pasiskolintų vertybinių popierių piniginis užstatas; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Gautinų prekybos sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

documentation

Gautinų prekybos sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Prekybos ir kitų gautinų sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Prekybos ir kitų gautinų sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Prekybos ir kitos gautinos sumos; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Atidėtųjų mokesčių sąnaudų koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Atidėtųjų mokesčių sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos); Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Ankstesnių ataskaitinių laikotarpių atidėtųjų mokesčių koregavimai

Bendra praktika: 12-ojo TAS 80 straipsnis

documentation

Per laikotarpį pripažinti ankstesnių ataskaitinių laikotarpių atidėtųjų mokesčių sąnaudų (pajamų) koregavimai.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

documentation

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų bei vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų bei vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo) koregavimai, atlikti siekiant sutikrinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostoliai; Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinis įrašas), pripažinti pelnu ar nuostoliais Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Nusidėvėjimo sąnaudų koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Nusidėvėjimo sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Dividendų pajamų koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Dividendų pajamų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Dividendų pajamos; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Tikrosios vertės nuostolių (pelno) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

documentation

Tikrosios vertės nuostolių (pelno) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Finansinių išlaidų koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio c punktas

documentation

Finansinių išlaidų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansinės išlaidos; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Finansinių pajamų koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Finansinių pajamų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansinės pajamos; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Finansinių pajamų (išlaidų) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Grynųjų finansinių pajamų arba išlaidų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansinės pajamos (išlaidos); Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones perleidimo pelno (nuostolių) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones perleidimo pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]; Bendrosios įmonės [member]; Patronuojamosios įmonės [member]; Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones, kurių duomenys pateikiami atskiromis finansinėmis ataskaitomis; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių perleidimo pelno (nuostolių) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių perleidimo pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai); Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai; Perleidimas, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo atėmus pardavimo išlaidas pelno (nuostolių) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo atėmus pardavimo išlaidas pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Biologinis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimo pelno (nuostolių) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimo pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Tikrąja verte [member]; Išvestinės finansinės priemonės [member]; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pelno (nuostolių) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Investicinis turtas; Investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pelnas (nuostoliai); Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Vertės sumažėjimo nuostolių, pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai, prestižas

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Prestižo vertės sumažėjimo nuostolių, pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Prestižas; Vertės sumažėjimo nuostoliai; Vertės sumažėjimo nuostoliai, pripažinti pelnu ar nuostoliais]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

documentation

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant sutikrinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinis įrašas), pripažinti pelnu ar nuostoliais]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai, žvalgybos ir vertinimo turtas

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Žvalgybos ir vertinimo turto vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant sutikrinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Žvalgybos ir vertinimo turtas [member] Vertės sumažėjimo nuostoliai; Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinis įrašas), pripažinti pelnu ar nuostoliais]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai, atsargos

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Atsargų vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant sutikrinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atsargos; Vertės sumažėjimo nuostoliai; Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinis įrašas), pripažinti pelnu ar nuostoliais]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai, paskolos ir išankstiniai mokėjimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Paskolų ir išankstinių mokėjimų vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant sutikrinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant sutikrinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai; Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai, prekybos ir kitos gautinos sumos

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant sutikrinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Prekybos ir kitos gautinos sumos; Vertės sumažėjimo nuostoliai; Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinio įrašo), pripažintų pelnu ar nuostoliais, koregavimai Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių atvirkštinis įrašas), pripažinti pelnu ar nuostoliais]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Pelno mokesčio sąnaudų koregavimai

Atskleidimas: 7-ojo TAS 35 straipsnis

documentation

Pelno mokesčio sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Sutarčių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

documentation

Sutarčių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Sutarčių įsipareigojimai; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Būsimųjų laikotarpių pajamų, įskaitant sutarčių įsipareigojimus, padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

documentation

Būsimųjų laikotarpių pajamų, įskaitant sutarčių įsipareigojimus, padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Būsimųjų laikotarpių pajamos, įskaitant sutarčių įsipareigojimus; Pelnas (nuostoliai)]

totalLabel

Bendra būsimųjų laikotarpių pajamų, įskaitant sutarčių įsipareigojimus, padidėjimo (sumažėjimo) koregavimų suma

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Būsimųjų laikotarpių pajamų, įskaitant sutarčių įsipareigojimus, padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Būsimųjų laikotarpių pajamų, išskyrus sutarčių įsipareigojimus, padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

documentation

Būsimųjų laikotarpių pajamų, išskyrus sutarčių įsipareigojimus, padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Būsimųjų laikotarpių pajamos, išskyrus sutarčių įsipareigojimus; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Indėlių iš bankų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Indėlių iš bankų indėlių padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Indėliai iš bankų; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Indėlių iš klientų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Indėlių iš klientų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Indėliai iš klientų; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Išvestinių finansinių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Išvestinių finansinių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Išvestiniai finansiniai įsipareigojimai; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Išmokų darbuotojams įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Išmokų darbuotojams įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Prekybai laikomų finansinių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Prekybai laikomų finansinių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansiniai įsipareigojimai; Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, priskiriami prie laikomų prekybai; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Įsipareigojimų pagal draudimo ir perdraudimo sutartis bei investicines sutartis padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Įsipareigojimų pagal draudimo ir perdraudimo sutartis bei investicines sutartis padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Įsipareigojimai pagal investicines sutartis; Įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Kitų įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Kitų įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Kiti įsipareigojimai; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Kitų pagrindinės veiklos mokėtinų sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

documentation

Kitų pagrindinės veiklos mokėtinų sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Atpirkimo sandorių ir paskolintų vertybinių popierių piniginio užstato padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Atpirkimo sandorių ir paskolintų vertybinių popierių piniginio užstato padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atpirkimo sandoriai ir paskolintų vertybinių popierių piniginis užstatas; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Mokėtinų prekybos sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

documentation

Mokėtinų prekybos sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Kitų atidėjinių, atsirandančių per laikotarpį, padidėjimo koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Kitų atidėjinių, atsirandančių per laikotarpį, padidėjimo koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai); Kiti atidėjiniai [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Palūkanų sąnaudų koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Palūkanų sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Palūkanų sąnaudos; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Palūkanų pajamų koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Koregavimai dėl palūkanų pajamų sąnaudų, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Palūkanų pajamos; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Ilgalaikio turto perleidimo nuostolių (pelno) koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 14 straipsnis

documentation

Ilgalaikio turto perleidimo nuostolių (pelno) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Ilgalaikis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Atidėjinių koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

documentation

Atidėjinių koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atidėjiniai; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Koregavimai pelnui (nuostoliams) suderinti

Atskleidimas: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

totalLabel

Bendrų koregavimų pelnui (nuostoliams) suderinti suma

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Koregavimai pelnui (nuostoliams) suderinti [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Akcijų verte pagrįstų mokėjimų koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

documentation

Akcijų verte pagrįstų mokėjimų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X) duration, credit

label

Nepaskirstytojo asocijuotųjų įmonių pelno koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

documentation

Nepaskirstytojo asocijuotųjų įmonių pelno koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]; Pelnas (nuostoliai)]

negatedLabel

Nepaskirstytojo asocijuotųjų įmonių pelno koregavimai

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Investicijų, apskaitomų taikant nuosavybės metodą, nepaskirstytojo pelno koregavimai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Investicijų, apskaitytų taikant nuosavybės metodą, nepaskirstytojo pelno koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Investicijos, apskaitomos taikant nuosavybės metodą; Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Nerealizuotų užsienio valiutos keitimo nuostolių (pelno) koregavimai

Pavyzdys: 7-asis TAS, Subjekto, kuris nėra finansų įstaiga, pinigų srautų ataskaita, bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

documentation

Nerealizuotų užsienio valiutos keitimo nuostolių (pelno) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

X) duration, debit

label

Nuosavybės priemonių, išskyrus privilegijuotąsias akcijas ir dalyvaujančias nuosavybės priemones, palūkanų ir dividendų pelno (nuostolių) koregavimai

Bendra praktika: 33-iojo TAS 70 straipsnio a punktas

documentation

Skaitiklio, naudojamo skaičiuojant pagrindinį pelną (nuostolius) dėl nuosavybės priemonių, išskyrus privilegijuotąsias akcijas ir dalyvaujančias nuosavybės priemones, palūkanų ir dividendų, koregavimas, kuriuo siekiama suderinti pelno (nuostolių) sumas, priskirtinas patronuojančiajai įmonei.

negatedLabel

Nuosavybės priemonių, išskyrus privilegijuotąsias akcijas ir dalyvaujančias nuosavybės priemones, palūkanų ir dividendų pelno (nuostolių) koregavimai

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

X) duration, debit

label

Skaitiklio, naudojamo skaičiuojant pagrindinį pelną vienai akcijai, koregavimai, kuriais siekiama suderinti pelno (nuostolių) sumas, priskirtinas patronuojančiosios įmonės savininkams

Atskleidimas: 33-iojo TAS 70 straipsnio a punktas

documentation

Skaitiklio, naudojamo skaičiuojant pagrindinį pelną vienai akcijai, koregavimas, kuriais siekiama suderinti pelno (nuostolių) sumas, priskirtinas patronuojančiajai įmonei. Ši vertė atitinka agreguotą visų klasių priemonių, darančių poveikį pagrindiniam pelnui vienai akcijai, sutikrinimo sumą.

negatedTotalLabel

Skaitiklio, naudojamo skaičiuojant pagrindinį pelną vienai akcijai, koregavimų, kuriais siekiama suderinti pelno (nuostolių) sumas, priskirtinas patronuojančiosios įmonės savininkams, bendra suma

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Koregavimai pelnui (nuostoliams) suderinti, išskyrus apyvartinio kapitalo pokyčius

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Koregavimai, išskyrus apyvartinio kapitalo pokyčius, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Skaitiklio, naudojamo skaičiuojant pagrindinį pelną vienai akcijai, koregavimai pelnui (nuostoliams) suderinti [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Skaitiklio, naudojamo skaičiuojant pelną vienai akcijai, koregavimai pelnui (nuostoliams) suderinti [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Investicijų balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, agreguotas koregavimas

Atskleidimas: 1-ojo TFAS 31 straipsnio c punktas

documentation

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ar asocijuotąsias įmones pirmosiose pagal TFAS parengtose subjekto finansinėse ataskaitose balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, agreguota koregavimo suma. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]; Balansinė vertė [member]; Bendrosios įmonės [member]; Anksčiau taikyti BAP [member]; Patronuojamosios įmonės [member]; Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones, kurių duomenys pateikiami atskiromis finansinėmis ataskaitomis; TFAS [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Vidutinės sutartinės rinkos kainos koregavimas, vertinimo duomenys [member]

Pavyzdys: 13-ojo TFAS B36 straipsnio c punktas

documentation

Šis elementas rodo vidutinės sutartinės rinkos kainos koregavimą, naudojamą kaip vertinimo duomenys.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X) duration, debit

label

Privilegijuotųjų akcijų dividendų pelno (nuostolių) koregavimas

Pavyzdys: 33-iasis TAS, pavyzdys: 12. „Pagrindinio ir sumažinto pelno, tenkančio vienai akcijai, apskaičiavimas ir pateikimas“ (išsamus pavyzdys): pavyzdys: 33-iojo TAS 70 straipsnio a punktas

documentation

Dalyvavimo teisės nesuteikiančių privilegijuotųjų akcijų dividendų pelno (nuostolių) koregavimas, atliktas siekiant apskaičiuoti pelną (nuostolius), priskirtinus patronuojančiosios įmonės paprastosios nuosavybės turėtojams. [Žr. Privilegijuotosios akcijos [member]; Pelnas (nuostoliai)]

negatedLabel

Privilegijuotųjų akcijų dividendų pelno (nuostolių) koregavimas

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Administracinės išlaidos, neįtrauktos į plano turto grąžą, apibrėžtų išmokų planai

Bendra praktika: 19-ojo TAS 135 straipsnio b punktas

documentation

Einamojo laikotarpio administracinių išlaidų suma, susijusi su apibrėžtų išmokų planais, neįtrauktais į plano turto grąžą. [Žr. Administracinės sąnaudos; Išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikui, sąnaudos, pripažįstamos pelnu ar nuostoliais, apibrėžtų išmokų planai] [Plg. Grynojo apibrėžtų išmokų įsipareigojimo (turto) sumažėjimas (padidėjimas) dėl administracinių išlaidų, neįtrauktų į plano turto grąžą; Plano turto grąža, išskyrus palūkanų pajamas arba sąnaudas, atskaičius mokesčius, apibrėžtų išmokų planai; Plano turto grąža, išskyrus palūkanų pajamas arba sąnaudas, neatskaičius mokesčių, apibrėžtų išmokų planai]

ifrs-full

AdministrativeExpense

X) duration, debit

label

Administracinės sąnaudos

Pavyzdys: 1-ojo TAS 103 straipsnis, atskleidimas: 1-ojo TAS 99 straipsnis, atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio b punkto vi papunktis

documentation

Sąnaudų, kurios pagal subjekto klasifikaciją priskiriamos prie administracinių, suma.

negatedLabel

Administracinės sąnaudos

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Gauti išankstiniai mokėjimai, atitinkantys sutarčių įsipareigojimus dėl tam tikru momentu įvykdomų veiklos įsipareigojimų

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis, bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

documentation

Gautų išankstinių mokėjimų, atitinkančių sutarčių įsipareigojimus dėl tam tikru momentu įvykdomų veiklos įsipareigojimų, suma. [Žr. Sutarčių įsipareigojimai; Tam tikru momentu įvykdomi veiklos įsipareigojimai [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Reklamos sąnaudos

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Dėl reklamos sutarčių atsirandančių sąnaudų suma.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, agreguotas koregavimas [member]

Atskleidimas: 1-ojo TFAS 30 straipsnio b punktas

documentation

Šis elementas rodo balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, agreguotą tikslinimų sumą. [Žr. Balansinė vertė [member]; Anksčiau taikyti BAP [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Agreguota tęsiamos ir nutrauktos veiklos suma [member]

Atskleidimas: 5-asis TFAS, „Pateikimas ir atskleidimas“

documentation

Šis elementas rodo agreguotą tęsiamos ir nutrauktos veiklos sumą. [Žr. Nutraukta veikla [member]; Tęsiama veikla [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

Tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos agreguotas skirtumas, kurį dar reikia pripažinti pelnu ar nuostoliais

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 28 straipsnio b punktas

documentation

Finansinių priemonių tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos agreguotas skirtumas, kurį dar reikia pripažinti pelnu ar nuostoliais. [Žr. Finansinės priemonės, klasė [member]]

periodStartLabel

Tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos agreguotas skirtumas, kurį dar reikia pripažinti pelnu ar nuostoliais laikotarpio pradžioje

periodEndLabel

Tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos agreguotas skirtumas, kurį dar reikia pripažinti pelnu ar nuostoliais laikotarpio pabaigoje

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Agreguota asocijuotųjų įmonių, kurios kiekviena atskirai nėra reikšmingos, informacija [member]

Atskleidimas: 12-ojo TFAS 21 straipsnio c punkto ii papunktis, atskleidimas: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 39J straipsnio b punktas, atskleidimas: 4-ojo TFAS 39M straipsnio b punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

documentation

Šis elementas rodo bendrą asocijuotųjų įmonių, kurios kiekviena atskirai nėra reikšmingos, informaciją. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Agreguota verslo jungimų, kurie kiekvienas atskirai nėra reikšmingi, informacija [member]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B65 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo bendrą verslo jungimų, kurie kiekvienas atskirai nėra reikšmingi, informaciją. [Žr. Verslo jungimai [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Agreguota bendrųjų įmonių, kurios kiekviena atskirai nėra reikšmingos, informacija [member]

Atskleidimas: 12-ojo TFAS 21 straipsnio c punkto i papunktis, atskleidimas: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 39J straipsnio b punktas, atskleidimas: 4-ojo TFAS 39M straipsnio b punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

documentation

Šis elementas rodo bendrą bendrųjų įmonių, kurios kiekviena atskirai nėra reikšmingos, informaciją. [Žr. Bendrosios įmonės [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Agreguotas vertinimas [member]

Atskleidimas: 40-ojo TAS 32A straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio a punktas

documentation

Šis elementas rodo visų rūšių vertinimus. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Vertinimas“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Agreguotas terminų intervalas [member]

Atskleidimas: 1-ojo TAS 61 straipsnis, pavyzdys: 19-ojo TAS 147 straipsnio c punktas, atskleidimas: 15-ojo TFAS 120 straipsnio b punkto i papunktis, atskleidimas: 16-ojo TFAS 94 straipsnis, atskleidimas: 16-ojo TFAS 97 straipsnis, atskleidimas: 2023 01 01 įsigaliosiančio 17-ojo TFAS 109 straipsnis, atskleidimas: 2023 01 01 įsigaliosiančio 17-ojo TFAS 109A straipsnis, atskleidimas: 2023 01 01 įsigaliosiančio 17-ojo TFAS 120 straipsnis, atskleidimas: 2023 01 01 įsigaliosiančio 17-ojo TFAS 132 straipsnio b punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 23B straipsnio a punktas, pavyzdys: 7-ojo TFAS B11 straipsnis, pavyzdys: 7-ojo TFAS B35 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo agreguotą terminių intervalą. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Terminas“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Agreguota pinigus kuriančių vienetų, kuriems priskirta prestižo arba neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto vertė yra nereikšminga, informacija [member]

Atskleidimas: 36-ojo TAS 135 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo agreguotą pinigus kuriančių vienetų, kuriems priskirta prestižo arba neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto vertė yra nereikšminga, informaciją. [Žr. Pinigus kuriantys vienetai [member]; Prestižas; Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Agreguota tikroji vertė [member]

Atskleidimas: 1-ojo TFAS 30 straipsnio a punktas

documentation

Šis elementas rodo agreguotą tikrąją vertę. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Tikroji vertė kaip menama savikaina“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Žemės ūkio produkcija pagal grupes [axis]

Bendra praktika: 41-ojo TAS 46 straipsnio b punkto ii papunktis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Žemės ūkio produkcija pagal grupes [member]

Bendra praktika: 41-ojo TAS 46 straipsnio b punkto ii papunktis

documentation

Šis elementas rodo visą žemės ūkio produkciją, išskaidytą į grupes. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Žemės ūkio produkcija pagal grupes“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Trumpalaikė žemės ūkio produkcija]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

label

Lėktuvai

Pavyzdys: 16-ojo TAS 37 straipsnio e punktas

documentation

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių suma, tenkanti subjekto veikloje naudojamiems lėktuvams.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Lėktuvai [member]

Pavyzdys: 16-ojo TAS 37 straipsnio e punktas

documentation

Šis elementas rodo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių klasę, kurią sudaro subjekto veikloje naudojami lėktuvai. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Teisė nusileisti oro uoste [member]

Bendra praktika: 38-ojo TAS 119 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo teisę nusileisti oro uoste.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Tikrosios vertės hierarchijos visi lygiai [member]

Atskleidimas: 19-ojo TAS 142 straipsnis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio b punktas

documentation

Šis elementas rodo visus tikrosios vertės hierarchijos lygius. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Tikrosios vertės hierarchijos lygiai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Visi kiti segmentai [member]

Atskleidimas: 15-ojo TFAS 115 straipsnis, atskleidimas: 8-ojo TFAS 16 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo verslo veiklą ir veiklos segmentus, kurie nėra apskaitytini.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaita

Atskleidimas: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 16 straipsnis

documentation

Atidėjinio sąskaitos, naudojamos finansinio turto vertės sumažėjimui dėl kredito nuostolių įrašyti, suma. [Žr. Finansinis turtas]

periodStartLabel

Atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaita laikotarpio pradžioje

periodEndLabel

Atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaita laikotarpio pabaigoje

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Atidėjinys kredito nuostoliams [member]

Bendra praktika: 12-ojo TAS 81 straipsnio g punktas

documentation

Šis elementas rodo atidėjinio sąskaitą, naudojamą finansinio turto vertės sumažėjimui dėl kredito nuostolių įrašyti.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Visų rūšių depozitoriumo pakvitavimai [member]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Šis elementas rodo visų rūšių depozitoriumo pakvitavimus.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Visi draudimo išmokų metai [member]

Atskleidimas: 2023 01 01 įsigaliosiančio 17-ojo TFAS 130 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo visų draudimo išmokų metus. Jis taip pat atitinka standartinę ašies „Draudimo išmokų metai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Amortizacija, turtas, pripažintas pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas

Atskleidimas: 15-ojo TFAS 128 straipsnio b punktas

documentation

Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, amortizacijos suma. [Žr. Turtas, pripažintas pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas; Amortizacijos sąnaudos]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X) duration, credit

label

Amortizacija, atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių

Pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas, pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 39 ĮN c punktas

documentation

Atidėtųjų įsigijimo išlaidų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, amortizacijos suma. [Žr. Atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių; Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Draudimo sutarčių rūšys [member]]

negatedLabel

Amortizacija, atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Amortizacijos sąnaudos

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Amortizacijos sąnaudų suma. Amortizacija – sistemingas nematerialiojo turto nudėvimųjų sumų paskirstymas per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X) duration

label

Amortizacija, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto vi papunktis

documentation

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, suma. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

commentaryGuidance

Paprastai šiam elementui turėtų būti įrašoma teigiama XBRL formato vertė. Naudojant elementus su nuorodomis gali prireikti įrašyti neigiamą XBRL formato vertę. [Žr. Sukauptas nusidėvėjimas ir amortizacija [member]; Sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas [member]; Sukauptas vertės sumažėjimas [member]; Balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, agreguotas koregavimas [member]; Turto viršutinės ribos poveikis [member]; Perėjimo prie TFAS poveikis [member]; Segmento vidaus sumų pašalinimas [member]; Finansinė pinigų įplaukų (išmokų) prognozė pinigus kuriančiam vienetui, vertinimo duomenys [member]; Finansinė pelno (nuostolių) prognozė pinigus kuriančiam vienetui, vertinimo duomenys [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų, reikalaujamų pagal TFAS [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl ankstesnių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl nukrypimo nuo TFAS reikalavimo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos savanoriškų pakeitimų [member]; Reikšmingi sutikrinimo straipsniai [member]; Plano turtas [member]; Apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė [member]; Perskirta suma [member]; Perdraudikui priklausanti sumos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių, dalis [member]; Rizikos diversifikavimo poveikis [member]; Savos akcijos [member]]

negatedLabel

Amortizacija, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Amortizacijos metodas, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio b punktas

documentation

Amortizacijos skaičiavimo metodas, naudojamas riboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiajam turtui, išskyrus prestižą. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą; Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Dėl perdraudimo pirkimo atsirandančio pelno (nuostolių) amortizacija

Atskleidimas: Iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punkto ii papunktis

documentation

Atidėtųjų nuostolių (pelno) dėl perdraudimo pirkimo amortizacijos suma. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Perdraudimo pirkimo pelnas ar nuostolis, pripažįstamas pelnu ar nuostoliais]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Amortizacijos norma, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio a punktas

documentation

Nematerialiajam turtui, išskyrus prestižą, naudojama amortizacijos norma. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, suma, kuria mažinama maksimali kredito rizikos pozicija

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio b punktas

documentation

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, suma, kuria mažinama maksimali kredito rizikos pozicija. [Žr. Paskolos ir gautinos sumos; Kredito rizika [member]; Išvestinės finansinės priemonės [member]; Maksimali kredito rizikos pozicija; Finansinis turtas]

commentaryGuidance

Paprastai šiam elementui turėtų būti įrašoma teigiama XBRL formato vertė. Naudojant elementus su nuorodomis gali prireikti įrašyti neigiamą XBRL formato vertę. [Žr. Sukauptas nusidėvėjimas ir amortizacija [member]; Sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas [member]; Sukauptas vertės sumažėjimas [member]; Balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, agreguotas koregavimas [member]; Turto viršutinės ribos poveikis [member]; Perėjimo prie TFAS poveikis [member]; Segmento vidaus sumų pašalinimas [member]; Finansinė pinigų įplaukų (išmokų) prognozė pinigus kuriančiam vienetui, vertinimo duomenys [member]; Finansinė pelno (nuostolių) prognozė pinigus kuriančiam vienetui, vertinimo duomenys [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų, reikalaujamų pagal TFAS [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl ankstesnių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl nukrypimo nuo TFAS reikalavimo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos savanoriškų pakeitimų [member]; Reikšmingi sutikrinimo straipsniai [member]; Plano turtas [member]; Apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė [member]; Perskirta suma [member]; Perdraudikui priklausanti sumos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių, dalis [member]; Rizikos diversifikavimo poveikis [member]; Savos akcijos [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su paskolomis ar gautinomis sumomis, suma, kuria mažinama maksimali kredito rizikos pozicija

Atskleidimas: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 9 straipsnio b punktas

documentation

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su paskolomis ar gautinomis sumomis, suma, kuria mažinama maksimali kredito rizikos pozicija. [Žr. Paskolos ir gautinos sumos; Kredito rizika [member]; Maksimali kredito rizikos pozicija; Išvestinės finansinės priemonės [member]]

commentaryGuidance

Paprastai šiam elementui turėtų būti įrašoma teigiama XBRL formato vertė. Naudojant elementus su nuorodomis gali prireikti įrašyti neigiamą XBRL formato vertę. [Žr. Sukauptas nusidėvėjimas ir amortizacija [member]; Sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas [member]; Sukauptas vertės sumažėjimas [member]; Balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, agreguotas koregavimas [member]; Turto viršutinės ribos poveikis [member]; Perėjimo prie TFAS poveikis [member]; Segmento vidaus sumų pašalinimas [member]; Finansinė pinigų įplaukų (išmokų) prognozė pinigus kuriančiam vienetui, vertinimo duomenys [member]; Finansinė pelno (nuostolių) prognozė pinigus kuriančiam vienetui, vertinimo duomenys [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų, reikalaujamų pagal TFAS [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl ankstesnių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl nukrypimo nuo TFAS reikalavimo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos savanoriškų pakeitimų [member]; Reikšmingi sutikrinimo straipsniai [member]; Plano turtas [member]; Apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė [member]; Perskirta suma [member]; Perdraudikui priklausanti sumos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių, dalis [member]; Rizikos diversifikavimo poveikis [member]; Savos akcijos [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Suma, kuria sumažintas reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likutis, nes ji nebegali būti visa susigrąžinta

Atskleidimas: 14-ojo TFAS 36 straipsnis

documentation

Suma, kuria sumažintas reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likutis, nes ji nebegali būti visa susigrąžinta. [Žr. Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likučiai]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Suma, kuria sumažintas reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likutis, nes ji nebegali būti visa padengiama

Atskleidimas: 14-ojo TFAS 36 straipsnis

documentation

Suma, kuria sumažintas reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likutis, nes ji nebegali būti visa padengiama. [Žr. Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Suma, kuria vieneto atsiperkamoji vertė viršija jo balansinę vertę

Atskleidimas: 36-ojo TAS 134 straipsnio f punkto i papunktis, atskleidimas: 36-ojo TAS 135 straipsnio e punkto i papunktis

documentation

Suma, kuria pinigus kuriančio vieneto (vienetų grupės) atsiperkamoji vertė viršija jo balansinę vertę. [Žr. Balansinė vertė [member]; Pinigus kuriantys vienetai [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Dydis, kuriuo esminei prielaidai priskirta vertė turi pasikeisti, kad vieneto atsiperkamoji vertė būtų lygi jo balansinei vertei

Atskleidimas: 36-ojo TAS 134 straipsnio f punkto iii papunktis, atskleidimas: 36-ojo TAS 135 straipsnio e punkto iii papunktis

documentation

Dydis, kuriuo esminei prielaidai priskirta vertė turi pasikeisti, kad vieneto atsiperkamoji vertė būtų lygi jo balansinei vertei. [Žr. Balansinė vertė [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Suma, subjekto išleista už teikiamas pagrindinių vadovaujančių darbuotojų paslaugas, kurias teikia atskiras vadovaujantis subjektas

Atskleidimas: 24-ojo TAS 18A straipsnis

documentation

Suma, subjekto išleista už teikiamas pagrindinių vadovaujančių darbuotojų paslaugas, kurias teikia atskiras vadovaujantis subjektas. [Žr. Subjekto ar patronuojančiosios įmonės pagrindiniai vadovaujantys darbuotojai [member]; Atskiri vadovaujantys subjektai [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Perklasifikavimo arba pateikimo pakeitimų suma

Atskleidimas: 1-ojo TAS 41 straipsnio b punktas

documentation

Suma, kuri yra perklasifikuojama subjektui savo finansinėse ataskaitose pakeitus klasifikavimą arba pateikimą.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje pateikta suma, realizuota nutraukiant finansinio įsipareigojimo pripažinimą

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 10 straipsnio d punktas

documentation

Kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje pateikta suma, realizuota nutraukiant finansinių įsipareigojimų, priskiriamų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, pripažinimą. [Žr. Kitos bendrosios pajamos]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Suma, taikant persidengimo metodą perklasifikuota iš pelno ar nuostolių į kitas bendrąsias pajamas grupę

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 35D straipsnio a punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

documentation

Suma, taikant persidengimo metodą perklasifikuota iš pelno ar nuostolių į kitas bendrąsias pajamas ir pateikta kaip atskira pelno ar nuostolių straipsnio eilutė.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Suma, taikant persidengimo metodą perklasifikuota iš pelno ar nuostolių į kitas bendrąsias pajamas, iš naujo priskirtas finansinis turtas

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 39L straipsnio f punkto i papunktis. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

documentation

Suma, taikant persidengimo metodą perklasifikuota iš pelno ar nuostolių į kitas bendrąsias pajamas ir susijusi su iš naujo priskirtu finansiniu turtu.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Suma, taikant persidengimo metodą perklasifikuota iš pelno ar nuostolių į kitas bendrąsias pajamas, neatskaičius mokesčių

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 35D straipsnio b punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

documentation

Suma, taikant persidengimo metodą pripažinta pelnu ar nuostoliais ją perklasifikavus iš kitų bendrųjų pajamų, neatskaičius mokesčių. [Žr. Kitos bendrosios pajamos]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Suma, taikant persidengimo metodą perklasifikuota iš pelno ar nuostolių į kitas bendrąsias pajamas, atskaičius mokesčius

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 35D straipsnio b punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

documentation

Suma, taikant persidengimo metodą pripažinta pelnu ar nuostoliais ją perklasifikavus iš kitų bendrųjų pajamų, atskaičius mokesčius. [Žr. Kitos bendrosios pajamos]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Suma, pripažinta kitomis bendrosiomis pajamomis ir sukaupta nuosavybėje, susijusioje su ilgalaikiu turtu arba perleidžiamomis grupėmis, skirtais parduoti

Pavyzdys: 5-asis TFAS, pavyzdys: 12, atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis

documentation

Suma, pripažinta kitomis bendrosiomis pajamomis ir sukaupta nuosavybėje, susijusioje su ilgalaikiu turtu arba perleidžiamomis grupėmis, skirtais parduoti. [Žr. Ilgalaikis turtas arba perleidžiamos grupės, klasifikuojami kaip skirti parduoti; Kiti rezervai; Kitos bendrosios pajamos; Perleidžiamos grupės, klasifikuojamos kaip skirtos parduoti [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Suma, pripažinta kitomis bendrosiomis pajamomis ir sukaupta nuosavybėje, susijusioje su ilgalaikiu turtu arba perleidžiamomis grupėmis, skirtais parduoti [member]

Pavyzdys: 5-asis TFAS, pavyzdys: 12, atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo nuosavybės komponentą, kurį sudaro sumos, pripažintos kitomis bendrosiomis pajamomis ir sukauptos nuosavybėje, susijusioje su ilgalaikiu turtu arba perleidžiamomis grupėmis, skirtais parduoti. [Žr. Ilgalaikis turtas arba perleidžiamos grupės, klasifikuojami kaip skirti parduoti; Kitos bendrosios pajamos]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažinta suma, rodanti nuomos mokesčių pasikeitimą dėl nuomos nuolaidų, kurios yra tiesioginė COVID-19 pandemijos pasekmė ir kurioms nuomininkas taiko praktinę priemonę pagal 16-ojo TFAS 46A straipsnį

Atskleidimas: 16-ojo TFAS 60A straipsnio b punktas

documentation

Ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažinta suma, rodanti nuomos mokesčių pasikeitimą dėl nuomos nuolaidų, kurios yra tiesioginė COVID-19 pandemijos pasekmė ir kurioms nuomininkas pritaikė praktinę priemonę pagal 16-ojo TFAS 46A straipsnį.

commentaryGuidance

Kai siekiama parodyti, kad suma atitinka pasikeitimą, kuriuo sumažinti nuomos mokesčiai, turėtų būti naudojama teigiama XBRL vertė.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X) duration, debit

label

Suma, perkelta iš pinigų srautų apsidraudimo rezervo ir įtraukta į nefinansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorių apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 24E straipsnio a punktas, atskleidimas: 9-ojo TFAS 6.5.11 straipsnio d punkto i papunktis

documentation

Suma, perkelta iš pinigų srautų apsidraudimo rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorių apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę. [Žr. Pinigų srautų apsidraudimo rezervas]

negatedLabel

Suma, perkelta iš pinigų srautų apsidraudimo rezervo ir įtraukta į nefinansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorių apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X) duration, debit

label

Suma, perkelta iš užsienio valiutos bazės skirtumo vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į nefinansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorių apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

Atskleidimas: 9-ojo TFAS 6.5.16 straipsnis

documentation

Suma, perkelta iš užsienio valiutos bazės skirtumo vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorių apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę. [Žr. Užsienio valiutos bazės skirtumo vertės pokyčio rezervas]

negatedLabel

Suma, perkelta iš užsienio valiutos bazės skirtumo vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į nefinansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorių apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X) duration, debit

label

Suma, perkelta iš išankstinių sandorių išankstinių elementų vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į nefinansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorių apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

Atskleidimas: 9-ojo TFAS 6.5.16 straipsnis

documentation

Suma, perkelta iš išankstinių sandorių išankstinių elementų vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorių apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę. [Žr. Išankstinių sandorių išankstinių elementų vertės pokyčio rezervas]

negatedLabel

Suma, perkelta iš išankstinių sandorių išankstinių elementų vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į nefinansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorių apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X) duration, debit

label

Suma, perkelta iš pasirinkimo sandorių laiko vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į nefinansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorių apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

Atskleidimas: 9-ojo TFAS 6.5.15 straipsnio b punkto i papunktis

documentation

Suma, perkelta iš pasirinkimo sandorių laiko vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorių apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę. [Žr. Pasirinkimo sandorių laiko vertės pokyčio rezervas]

negatedLabel

Suma, perkelta iš pasirinkimo sandorių laiko vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į nefinansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorių apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Suma, nurodyta kaip finansinio turto, kuriam taikomas persidengimo metodas, pelnas ar nuostoliai taikant 9-ąjį TFAS

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 39L straipsnio d punkto i papunktis. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

documentation

Suma, nurodyta kaip finansinio turto, kuriam taikomas persidengimo metodas, pelnas ar nuostoliai taikant 9-ąjį TFAS.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Sumos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių [axis]

Bendra praktika: Iki 2023 01 01 galiojantis 4-asis TFAS, „Atskleidimas“

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Išleistos sumos, atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių

Pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas, pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 39 ĮN b punktas

documentation

Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, padidėjimas dėl tų patirtų sąnaudų sumų. [Žr. Atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

Pareikalavus mokėtinos sumos, atsirandančios dėl sutarčių, patenkančių į 17-ojo TFAS taikymo sritį

Atskleidimas: 2023 01 01 įsigaliosiančio 17-ojo TFAS 132 straipsnio c punktas

documentation

Pareikalavus mokėtinos sumos, atsirandančios dėl sutarčių, patenkančių į 17-ojo TFAS taikymo sritį.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Mokėtinos sumos, susijusių šalių sandoriai

Atskleidimas: 24-ojo TAS 18 straipsnio b punktas, atskleidimas: 24-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Dėl susijusių šalių sandorių mokėtinos sumos. [Žr. Susijusios šalys [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Kitos sumos, mokėtinos gavėjui už perduotą turtą

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 42E straipsnio d punktas

documentation

Kitos sumos, mokėtinos gavėjui už perduotą finansinį turtą, išskyrus nediskontuotas pinigų išmokas, kurių reikėtų arba gali reikėti siekiant atpirkti finansinį turtą, kurio pripažinimas nutrauktas (pvz., pasirinkimo sandorio iš anksto nustatyta kaina). [Žr. Finansinis turtas]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Gautinos sumos, susijusių šalių sandoriai

Atskleidimas: 24-ojo TAS 18 straipsnio b punktas, atskleidimas: 24-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Dėl susijusių šalių sandorių gautinos sumos. [Žr. Susijusios šalys [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Kiekvienai pagrindinei įsigyto turto ir prisiimtų įsipareigojimų klasei įsigijimo datą pripažintos sumos [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Sandorio, kuris jungiant verslą pripažintas atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, pripažintos sumos

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio l punkto iii papunktis

documentation

Sandorio, kuris jungiant verslą pripažintas atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, pripažintos sumos. [Žr. Verslo jungimai [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X) duration, debit

label

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perklasifikuoto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, klasės, tikrąją vertę, neatskaičius mokesčių

Atskleidimas: 9-ojo TFAS 5.6.5 straipsnis

documentation

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perklasifikuoto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, klasės, tikrąją vertę, neatskaičius mokesčių. [Žr. Finansinis turtas]

negatedLabel

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perklasifikuoto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, klasės, tikrąją vertę, neatskaičius mokesčių

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X) duration, debit

label

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perklasifikuoto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, klasės, tikrąją vertę, atskaičius mokesčius

Atskleidimas: 9-ojo TFAS 5.6.5 straipsnis

documentation

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perklasifikuoto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, klasės, tikrąją vertę, atskaičius mokesčius. [Žr. Finansinis turtas]

negatedLabel

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perklasifikuoto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, klasės, tikrąją vertę, atskaičius mokesčius

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X) duration, debit

label

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į nefinansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, balansinę vertę, neatskaičius mokesčių

Atskleidimas: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 23 straipsnio e punktas

documentation

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į finansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę, neatskaičius mokesčių. [Žr. Balansinė vertė [member]]

negatedLabel

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į nefinansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, balansinę vertę, neatskaičius mokesčių

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X) instant, credit

label

Sumos, kurioms taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniu turtu

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 13C straipsnio d punktas

documentation

Sumos, kurioms taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniu turtu. [Žr. Finansinis turtas]

negatedTotalLabel

Bendra sumų, kurioms taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniu turtu, vertė

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Sumos, kurioms taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniu turtu [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X) instant, debit

label

Sumos, kurioms taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniais įsipareigojimais

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 13C straipsnio d punktas

documentation

Sumos, kurioms taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniais įsipareigojimais. [Žr. Finansiniai įsipareigojimai]

negatedTotalLabel

Bendra sumų, kurioms taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniais įsipareigojimais, vertė

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Sumos, kurioms taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniais įsipareigojimais [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Suma, kuri taikant persidengimo metodą būtų buvusi perklasifikuota iš pelno ar nuostolių į kitas bendrąsias pajamas, jeigu finansinio turto priskyrimas nebūtų buvęs panaikintas

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 39L straipsnio f punkto ii papunktis. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

documentation

Suma, kuri būtų buvusi perklasifikuota iš pelno ar nuostolių į kitas bendrąsias pajamas, jeigu finansinio turto priskyrimas persidengimo metodui nebūtų buvęs panaikintas.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Suma, kuri būtų buvusi nurodyta kaip finansinio turto, kuriam taikomas persidengimo metodas, pelnas ar nuostoliai, jei būtų buvęs taikytas 39-asis TAS

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 39L straipsnio d punkto ii papunktis. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

documentation

Suma, kuri būtų buvusi nurodyta kaip finansinio turto, kuriam taikomas persidengimo metodas, pelnas ar nuostoliai, jei būtų buvęs taikytas 39-asis TAS.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Finansinio turto, kuris yra pradelstas, be jo vertė nesumažėjusi, amžiaus analizė [text block]

Atskleidimas: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 37 straipsnio a punktas

documentation

Finansinio turto, kuris yra pradelstas, be jo vertė nesumažėjusi, amžiaus analizė. [Žr. Finansinis turtas]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Kredito pozicijų analizė pagal išorės kredito reitingų sistemą [text block]

Pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 36 straipsnio c punktas, pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 23 ĮN a punktas

documentation

Kredito pozicijų analizės pagal išorės kredito reitingų sistemą atskleidimas. [Žr. Kredito pozicija; Išorės kredito reitingai [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Kredito pozicijų analizė pagal vidaus kredito reitingų sistemą [text block]

Pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 36 straipsnio c punktas, pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 23 ĮN a punktas

documentation

Kredito pozicijų analizės pagal vidaus kredito reitingų sistemą atskleidimas. [Žr. Kredito pozicija; Vidaus kredito reitingai [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Finansinio turto, kuris vertinant atskirai laikomas sumažėjusios vertės, analizė [text block]

Atskleidimas: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas

documentation

Finansinio turto, kuris vertinant atskirai laikomas sumažėjusios vertės, analizė, nurodant veiksnius, į kuriuos nustatydamas, kad vertė sumažėjo, subjektas atsižvelgė. [Žr. Finansinis turtas]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Pajamų ir sąnaudų analizė [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Plano nutraukti veiklą paskelbimas [member]

Pavyzdys: 10-ojo TAS 22 straipsnio b punktas

documentation

Šis elementas rodo plano nutraukti veiklą paskelbimą.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Pagrindinio restruktūrizavimo plano paskelbimas ar vykdymo pradžia [member]

Pavyzdys: 10-ojo TAS 22 straipsnio e punktas

documentation

Šis elementas rodo pagrindinio restruktūrizavimo plano paskelbimą ar vykdymo pradžią.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

2018–2020 m. ciklo metiniais patobulinimais paskelbtos 41-ojo TAS pataisos [member]

Atskleidimas: iki 2024 01 01 galiojančio 41-ojo TAS 65 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo 41-ojo TAS pataisas, nustatytas 2018–2020 m. ciklo TFAS standartų metiniais patobulinimais 2020 m. gegužės mėn. Pataisa taikyta apmokestinimui vertinant tikrąja verte.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

2018–2020 m. ciklo metiniais patobulinimais paskelbtos 1-ojo TFAS pataisos [member]

Atskleidimas: iki 2024 01 01 galiojančio 1-ojo TFAS 39AG straipsnis

documentation

Šis elementas rodo 1-ojo TFAS pataisas, nustatytas 2018–2020 m. ciklo TFAS standartų metiniais patobulinimais 2020 m. gegužės mėn. Pataisa taikyta patronuojamajai įmonei, kuri pirmą kartą taiko TFAS.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

2018–2020 m. ciklo metiniais patobulinimais paskelbtos 9-ojo TFAS pataisos [member]

Atskleidimas: iki 2024 01 01 galiojančio 9-ojo TFAS 7.1.9 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo 9-ojo TFAS pataisas, nustatytas 2018–2020 m. ciklo TFAS standartų metiniais patobulinimais 2020 m. gegužės mėn. Pataisa taikyta nutraukiant finansinių įsipareigojimų pripažinimą taikomo 10 procentų testo vertinamiems mokesčiams.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

2018–2020 m. ciklo TFAS standartų metiniai patobulinimai [member]

Atskleidimas: iki 2024 01 01 galiojančio 41-ojo TAS 65 straipsnis, atskleidimas: iki 2024 01 01 galiojančio 1-ojo TFAS 39AG straipsnis, atskleidimas: iki 2024 01 01 galiojančio 9-ojo TFAS 7.1.9 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo 2018–2020 m. ciklo TFAS standartų metinius patobulinimus, paskelbtus 2020 m. gegužės mėn.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Taikomas mokesčio tarifas

Atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio c punkto ii papunktis

documentation

Taikomas pelno mokesčio tarifas.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Žemdirbystei naudojamos žemės plotas

Bendra praktika: 41-ojo TAS 46 straipsnio b punkto i papunktis

documentation

Subjekto žemdirbystei naudojamos žemės plotas.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Turimos turtu užtikrintos priemonės

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Turimų skolos priemonių, užtikrintų pagrindiniu turtu, suma. [Žr. Turimos skolos priemonės]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Turtu užtikrinto finansavimo subjektai [member]

Pavyzdys: 12-ojo TFAS B23 straipsnio b punktas

documentation

Šis elementas rodo turtu užtikrinto finansavimo subjektus.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, plano turto tikrosios vertės dalis (suma)

Pavyzdys: 19-ojo TAS 142 straipsnio g punktas

documentation

Apibrėžtų išmokų plano turto tikrosios vertės dalis (suma), kurią atitinka vertybiniai popieriai, užtikrinti pagrindiniu turtu. [Žr. Plano turtas tikrąja verte; Apibrėžtų išmokų planai [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, plano turto tikrosios vertės procentinė dalis

Bendra praktika: 19-ojo TAS 142 straipsnio g punktas

documentation

Apibrėžtų išmokų plano turto tikrosios vertės procentinė dalis, kurią atitinka vertybiniai popieriai, užtikrinti pagrindiniu turtu. [Žr. Plano turtas tikrąja verte; Apibrėžtų išmokų planai [member]] [Plg. Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, plano turto tikrosios vertės dalis (suma)]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Turtas, pripažintas kaip turtas, kurio atžvilgiu tikėtina kompensacija, neapibrėžtieji įsipareigojimai verslo jungimo metu

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio j punktas, atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio c punktas

documentation

Turto, pripažinto kaip turtas, kurio atžvilgiu tikėtina kompensacija dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažintų verslo jungimo metu, suma. [Žr. Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]; Tikėtina kompensacija, neapibrėžtieji įsipareigojimai verslo jungimo metu; Verslo jungimai [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Turtas, pripažintas kaip turtas, kurio atžvilgiu tikėtina kompensacija, kiti atidėjiniai

Atskleidimas: 37-ojo TAS 85 straipsnio c punktas

documentation

Turto, pripažinto kaip turtas, kurio atžvilgiu tikėtina kompensacija dėl kitų atidėjinių, suma. [Žr. Tikėtina kompensacija, kiti atidėjiniai; Kiti atidėjiniai]

ifrs-full

Assets

X instant, debit

label

Turtas

Atskleidimas: 1-ojo TAS 55 straipsnis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio a punktas, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio b punktas, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio e punktas, atskleidimas: 8-ojo TFAS 23 straipsnis, atskleidimas: 8-ojo TFAS 28 straipsnio c punktas

documentation

Dabartinių ekonominių išteklių, kuriuos subjektas kontroliuoja dėl praeities įvykių, suma. Ekonominiai ištekliai yra teisė, kuri gali teikti ekonominės naudos.

totalLabel

Visas turtas

periodStartLabel

Turtas laikotarpio pradžioje

periodEndLabel

Turtas laikotarpio pabaigoje

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Turtas [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Turtas ir įsipareigojimai [axis]

Atskleidimas: 1-ojo TAS 125 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Turtas ir įsipareigojimai, skirti parduoti [axis]

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Turtas ir įsipareigojimai, skirti parduoti [member]

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo turtą ir įsipareigojimus, priskiriamus prie skirtų parduoti. [Žr. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti [member]; Įsipareigojimai, įtraukti į perleidžiamas grupes, klasifikuojamas kaip skirtos parduoti; Perleidžiamos grupės, klasifikuojamos kaip skirtos parduoti [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Turtas ir įsipareigojimai [member]

Atskleidimas: 1-ojo TAS 125 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo turtą ir įsipareigojimus. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Turtas ir įsipareigojimai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Turtas; Įsipareigojimai]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Turtas ir įsipareigojimai, nepriskirti prie skirtų parduoti [member]

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo turtą ir įsipareigojimus, nepriskiriamus prie skirtų parduoti. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Turtas ir įsipareigojimai, skirti parduoti“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti [member]; Įsipareigojimai, įtraukti į perleidžiamas grupes, klasifikuojamas kaip skirtos parduoti; Perleidžiamos grupės, klasifikuojamos kaip skirtos parduoti [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Turtas ir reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai

Atskleidimas: 14-ojo TFAS 21 straipsnis

documentation

Turto ir reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučių suma [Žr. Turtas; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Turtas, atsirandantis iš mineralinių išteklių žvalgybos ir vertinimo

Atskleidimas: 6-ojo TFAS 24 straipsnio b punktas

documentation

Turto, atsirandančio iš mineralinių žaliavų išteklių, įskaitant mineralus, naftą, gamtines dujas ir panašius neatsinaujinančiuosius išteklius, paieškos po to, kai subjektas gavo juridines teises tyrinėti tam tikrą vietovę, taip pat mineralinių išteklių gavybos techninio pagrįstumo ir komercinio naudingumo nustatymo, suma.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Dėl draudimo sutarčių atsirandantis turtas

Atskleidimas: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas

documentation

Dėl draudimo sutarčių atsirandančio pripažinto turto suma. [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Turtas, susidaręs dėl draudimo įsigijimo pinigų srautų

Atskleidimas: 2023 01 01 įsigaliosiančio 17-ojo TFAS 105A straipsnis, atskleidimas: 2023 01 01 įsigaliosiančio 17-ojo TFAS 109A straipsnis

documentation

Draudimo įsigijimo pinigų srautų suma, kurią sudaro turtas, pripažintas kaip sumokėti draudimo įsigijimo pinigų srautai (arba draudimo įsigijimo pinigų srautai, dėl kurių pripažintas įsipareigojimas taikant kitą TFAS) prieš pripažįstant susijusią draudimo sutarčių grupę. Draudimo įsigijimo pinigų srautai yra pinigų srautai, kurie susidaro dėl (paskelbtų arba planuojamų paskelbti) draudimo sutarčių grupės pardavimo, įvertinimo ir sudarymo išlaidų ir kurie tiesiogiai priskirtini draudimo sutarčių portfeliui, į kurį įeina grupė. Šie pinigų srautai apima pinigų srautus, kurie nėra tiesiogiai priskirtini prie portfelį sudarančių pavienių sutarčių arba draudimo sutarčių grupių. [Žr. Turtas; Draudimo sutartys [member]]

periodStartLabel

Turtas, susidaręs dėl draudimo įsigijimo pinigų srautų, laikotarpio pradžioje

periodEndLabel

Turtas, susidaręs dėl draudimo įsigijimo pinigų srautų, laikotarpio pabaigoje

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Turimo užstato, kurį leidžiama parduoti arba dar kartą įkeisti, jeigu nėra jokių įkeisto turto savininko įsipareigojimų nevykdymo požymių, tikroji vertė

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 15 straipsnio a punktas

documentation

Turimo užstato, kurį leidžiama parduoti arba dar kartą įkeisti, jeigu nėra jokių įkeisto turto savininko įsipareigojimų nevykdymo požymių, tikroji vertė. [Žr. Tikrąja verte [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Turimas turtas, kuriuo apdraudžiami įsipareigojimai, atsirandantys dėl finansinės veiklos [member]

Pavyzdys: 7-ojo TAS C dalis, „Įsipareigojimų, atsirandančių dėl finansinės veiklos, sutikrinimas“, pavyzdys: 7-ojo TAS 44C straipsnis

documentation

Šis elementas rodo turimą turtą, kuriuo apdraudžiami įsipareigojimai, atsirandantys dėl finansinės veiklos. [Žr. Turtas; Įsipareigojimai, atsirandantys dėl finansinės veiklos]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Turtas be trumpalaikių įsipareigojimų

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

documentation

Turto suma, atėmus trumpalaikių įsipareigojimų sumą.

netLabel

Turtas be trumpalaikių įsipareigojimų

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Turtas be trumpalaikių įsipareigojimų [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Išmokų plano turtas (įsipareigojimai)

Atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio a punktas

documentation

Pensijų išmokų plano turto, atėmus įsipareigojimus, išskyrus sutartų pensijų aktuarinę dabartinę vertę, suma.

periodStartLabel

Grynasis turtas, tenkantis pensijoms, laikotarpio pradžioje

periodEndLabel

Grynasis turtas, tenkantis pensijoms, laikotarpio pabaigoje

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Turtas, įgytas perėmus teisę į užstatą arba naudojant kitas kredito vertės didinimo priemones

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 38 straipsnio a punktas

documentation

Turto, subjekto įgyto perėmus teisę į užstatą, kurį jis laiko kaip užtikrinimą, arba naudojant kitas kredito vertės didinimo priemones (pvz., garantijas), suma. [Žr. Garantijos [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Išmokų plano turtas

Atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio a punkto i papunktis

documentation

Pensijų išmokų planų turto suma. [Žr. Apibrėžtų išmokų planai [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Turtas, išskyrus pinigus arba pinigų ekvivalentus patronuojamojoje įmonėje arba įsigytuose ar perleistuose verslo vienetuose

Atskleidimas: 7-ojo TAS 40 straipsnio d punktas

documentation

Turto, išskyrus grynuosius pinigus ir pinigų ekvivalentus patronuojamosiose įmonėse arba kituose verslo vienetuose, kurių kontrolę subjektas įgijo arba prarado, suma. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Turtas, pripažintas pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas

Atskleidimas: 15-ojo TFAS 128 straipsnio a punktas

documentation

Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, suma. Išlaidos, kurias subjektas patiria siekdamas sudaryti sutartį su klientu, yra papildomos sutarties sudarymo išlaidos, kurių jis nebūtų patyręs, jeigu nebūtų sudaręs sutarties. Sutarties su klientu įvykdymo išlaidos yra išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutartimi arba su numatoma sutartimi, kurią subjektas gali konkrečiai identifikuoti.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Turtas, pripažintas subjekto finansinėse ataskaitose ir susijęs su struktūrizuotais subjektais

Atskleidimas: 12-ojo TFAS 29 straipsnio a punktas

documentation

Subjekto finansinėse ataskaitose pripažinto turto, susijusio su jo turimomis dalimis struktūrizuotuose subjektuose, suma. [Žr. Turtas; Nekonsoliduoti struktūrizuoti subjektai [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Užstato, parduoto arba dar kartą įkeisto nesant jokių įkeisto turto savininko įsipareigojimų nevykdymo požymių, tikroji vertė

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 15 straipsnio b punktas

documentation

Parduoto arba dar kartą įkeisto užstato, kurį leista parduoti arba dar kartą įkeisti, jeigu nėra jokių įkeisto turto savininko įsipareigojimų nevykdymo požymių, tikroji vertė. [Žr. Tikrąja verte [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Turtas, kurį subjektas toliau pripažįsta

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 42D straipsnio e punktas

documentation

Perleisto finansinio turto, kurį subjektas toliau visiškai pripažįsta, suma. [Žr. Finansinis turtas]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Turtas, kurį subjektas toliau pripažįsta tiek, kiek jį toliau kontroliuoja

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 42D straipsnio f punktas

documentation

Perleisto finansinio turto, kurį subjektas toliau pripažįsta tiek, kiek jį toliau kontroliuoja, suma. [Žr. Finansinis turtas]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

label

Turtas, kuriam taikomi reikšmingi apribojimai

Atskleidimas: 12-ojo TFAS 13 straipsnio c punktas

documentation

Konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose nurodyto grupės turto, kurio atžvilgiu subjektui taikomi reikšmingi apribojimai (pavyzdžiui, nustatyti įstatuose, sutartyse ir teisės aktuose) jį gauti arba juo naudotis, suma.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Struktūrizuotiems subjektams perduotas turtas (perdavimo metu)

Atskleidimas: 12-ojo TFAS 27 straipsnio c punktas

documentation

Viso struktūrizuotiems subjektams perduoto turto suma perdavimo metu. [Žr. Nekonsoliduoti struktūrizuoti subjektai [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

label

Turtas pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis

Pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 1-ojo TAS 55 straipsnis, pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas, pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 20 ĮN b punktas

documentation

Turto pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis suma. [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

label

Persidraudimo turtas

Pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 1-ojo TAS 55 straipsnis, pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas, pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 20 ĮN c punktas

documentation

Turto pagal perdraudimo sutartis, pagal kurias subjektas yra draudėjas, suma.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

label

Turtas, kuriam ateinančiais finansiniais metais kyla didelė reikšmingų koregavimų rizika

Atskleidimas: 1-ojo TAS 125 straipsnio b punktas

documentation

Turto, kuriam taikomos prielaidos, kad yra didelė rizika, kad kitais finansiniais metais gali tekti reikšmingai koreguoti to turto vertę, suma.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Susiję įsipareigojimai, kuriuos subjektas toliau pripažįsta

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 42D straipsnio e punktas

documentation

Su perleistu finansiniu turtu, kurį subjektas toliau visiškai pripažįsta, susijusių įsipareigojimų suma. [Žr. Finansinis turtas]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Susiję įsipareigojimai, kuriuos subjektas toliau pripažįsta tiek, kiek juos toliau kontroliuoja

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 42D straipsnio f punktas

documentation

Su perleistu finansiniu turtu, kurį subjektas toliau pripažįsta tiek, kiek jį toliau kontroliuoja, susijusių įsipareigojimų suma. [Žr. Finansinis turtas]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Asocijuotosios įmonės [member]

Atskleidimas: 24-ojo TAS 19 straipsnio d punktas, atskleidimas: 27-ojo TAS 16 straipsnio b punktas, atskleidimas: 27-ojo TAS 17 straipsnio b punktas, atskleidimas: 12-ojo TFAS B4 straipsnio d punktas, atskleidimas: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 39J straipsnio a punktas, atskleidimas: 4-ojo TFAS 39M straipsnio a punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

documentation

Šis elementas rodo subjektus, kuriems investuotojas daro reikšmingą įtaką.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

Savikaina [member]

Atskleidimas: 40-ojo TAS 32A straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 55 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo savikaina grįstą vertinimą. Savikaina – sumokėta pinigų ar pinigų ekvivalentų suma ar kito mokėjimo, vykdomo įsigyjant turtą jo įsigijimo ar statybos metu, tikroji vertė; arba tam tikrais atvejais suma, priskiriama minėtam turtui jo pirminio pripažinimo metu pagal konkrečius kitų TFAS reikalavimus.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

Savikaina arba pagal 16-ąjį TFAS taikant tikrosios vertės metodą [member]

Atskleidimas: 40-ojo TAS 78 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo vertinimą, grįstą savikaina arba 16-uoju TFAS, pagal kurį subjektas paprastai taiko tikrosios vertės metodą turto klasei įvertinti. [Žr. Savikaina [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

Tikrąja verte [member]

Atskleidimas: 40-ojo TAS 32A straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio a punktas

documentation

Šis elementas rodo tikrąja verte grįstą vertinimą. Tikroji vertė yra kaina, už kurią vertinimo datą būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal įprastomis rinkos sąlygomis vykdomą sandorį tarp rinkos dalyvių.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

axis

label

Sąnaudų priskyrimas funkcijai pagal paskirtį [axis]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 104 straipsnis, bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

commentaryGuidance

Visų šios ašies papildomų elementų pavadinimai ir standartinės žymos turėtų būti suderintos su lygiavertės TFAS taksonomijos straipsnio eilutės, jei tokia egzistuoja, elementų pavadinimais ir žymomis. Vienintelis skirtumas – papildomų elementų pavadinimai ir žymos baigiasi žodžiu „member“, o straipsnio eilučių pavadinimuose ir žymose tokio žodžio nėra.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Auditorių atlygis

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Subjekto auditoriams sumokėto ar mokėtino atlygio suma.

totalLabel

Bendras auditorių atlygis

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Auditorių atlygis [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Auditorių atlygis už audito paslaugas

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Subjekto auditoriams sumokėto ar mokėtino atlygio už audito paslaugas suma.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Auditorių atlygis už kitas paslaugas

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Subjekto auditoriams sumokėto ar mokėtino atlygio už paslaugas, kurių subjektas toje pačioje ataskaitoje arba aiškinamajame rašte atskirai neatskleidžia, suma.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Auditorių atlygis už mokestines paslaugas

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Subjekto auditoriams sumokėto ar mokėtino atlygio už mokestines paslaugas suma.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Leisti kapitalo įsipareigojimai, neįtraukti į sutartis

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Kapitalo įsipareigojimų, kuriems subjektas davė leidimą, bet dėl kurių nesudarė sutarties, suma. [Žr. Kapitalo įsipareigojimai]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Parduoti laikomas finansinis turtas [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Vidutinis efektyvusis mokesčių tarifas

Atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio c punkto ii papunktis

documentation

Mokesčių sąnaudos (pajamos), padalytos iš apskaitos pelno. [Žr. Apskaitos pelnas]

totalLabel

Bendras vidutinis efektyvusis mokesčių tarifas

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Vidutinis užsienio valiutos kursas

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Subjekto taikomas vidutinis valiutos kursas. Valiutos kursas – dviejų valiutų keitimo santykis.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Vidutinis darbuotojų skaičius

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Vidutinis subjekto samdomų darbuotojų skaičius.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Vidutinė apsidraudimo priemonės kaina

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 23B straipsnio b punktas

documentation

Vidutinė apsidraudimo priemonės kaina. [Žr. Apsidraudimo priemonės [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Vidutinė apsidraudimo priemonės norma

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 23B straipsnio b punktas

documentation

Vidutinė apsidraudimo priemonės norma. [Žr. Apsidraudimo priemonės [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Klientų einamųjų sąskaitų likučiai

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Subjekte laikomų klientų einamųjų sąskaitų likučių suma.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Klientų indėlių iki pareikalavimo likučiai

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Subjekte laikomų klientų indėlių iki pareikalavimo likučių suma.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Klientų kitų indėlių likučiai

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Subjekte laikomų klientų indėlių sąskaitų likučių, kurių subjektas toje pačioje ataskaitoje arba aiškinamajame rašte atskirai neatskleidžia, suma.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Klientų terminuotųjų indėlių likučiai

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Subjekte laikomų klientų terminuotųjų indėlių likučių suma.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

label

Bankuose turimi likučiai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

documentation

Bankuose laikomų pinigų likučių suma.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

label

Bankų akceptų turtas

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

documentation

Bankų akceptų, pripažintų turtu, suma.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Bankų akceptų įsipareigojimai

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

documentation

Bankų akceptų, pripažintų įsipareigojimais, suma.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Bankų ir panašūs mokesčiai

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Bankų ir panašių mokesčių, kuriuos subjektas pripažįsta išlaidomis, suma.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

label

Banko sąskaitos likučiai centriniuose bankuose, išskyrus privalomus rezervų indėlius

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Banko sąskaitos likučių, laikomų centriniuose bankuose, išskyrus privalomus rezervų indėlius, suma. [Žr. Privalomi rezervų indėliai centriniuose bankuose]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Bankų paskolos, nediskontuoti pinigų srautai

Pavyzdys: 7-ojo TFAS B11D straipsnis, pavyzdys: 7-ojo TFAS 31A ĮN

documentation

Sutartyje numatytų nediskontuotų pinigų srautų, susijusių su bankų paskolomis, suma. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Turimos bankų skolos priemonės

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Banko išduotų skolos priemonių, kurias turi subjektas, suma. [Žr. Turimos skolos priemonės]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

label

Kiti bankiniai susitarimai, priskiriami prie pinigų ekvivalentų

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

documentation

Pinigų ekvivalentų klasifikavimas pagal bankinius susitarimus, kurių subjektas toje pačioje ataskaitoje arba aiškinamajame rašte atskirai neatskleidžia. [Žr. Pinigų ekvivalentai]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X) instant, credit

label

Banko sąskaitos kreditavimas

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

documentation

Panaudota sąskaitos suma, viršijanti esamą pinigų likutį. Bankas tai vertina kaip trumpalaikį kredito termino pratęsimą. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai]

negatedLabel

Banko sąskaitos kreditavimas

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai priemonei ir susijęs (-ę) su tęsiama veikla; dalyvaujančios nuosavybės priemonės, išskyrus paprastąsias akcijas

Bendra praktika: 33-iojo TAS A14 straipsnis

documentation

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai priemonei ir susijęs (-ę) su tęsiama veikla, kai pagal iš anksto nustatytą formulę dėl tos priemonės, kaip ir dėl paprastųjų akcijų, įgyjama teisė į pelną. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai priemonei; dalyvaujančios nuosavybės priemonės, išskyrus paprastąsias akcijas; Tęsiama veikla [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai priemonei ir susijęs (-ę) su nutraukta veikla; dalyvaujančios nuosavybės priemonės, išskyrus paprastąsias akcijas

Bendra praktika: 33-iojo TAS A14 straipsnis

documentation

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai priemonei ir susijęs (-ę) su nutraukta veikla, kai pagal iš anksto nustatytą formulę dėl tos priemonės, kaip ir dėl paprastųjų akcijų, įgyjama teisė į pelną. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai priemonei; dalyvaujančios nuosavybės priemonės, išskyrus paprastąsias akcijas; Nutraukta veikla [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai priemonei; dalyvaujančios nuosavybės priemonės, išskyrus paprastąsias akcijas

Bendra praktika: 33-iojo TAS A14 straipsnis

documentation

Nuosavybės priemonės pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai, kai pagal iš anksto nustatytą formulę dėl tos priemonės, kaip ir dėl paprastųjų akcijų, įgyjama teisė į pelną.

totalLabel

Bendras pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai priemonei; dalyvaujančios nuosavybės priemonės, išskyrus paprastąsias akcijas

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai

Atskleidimas: 33-iojo TAS 66 straipsnis, atskleidimas: 33-iojo TAS 67 straipsnis

documentation

Pelno arba nuostolių suma, priskirtina patronuojančiosios įmonės paprastosios nuosavybės turėtojams (skaitiklis), padalinta iš tuo laikotarpiu esančių apyvartoje paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio (vardiklis).

commentaryGuidance

Pateikta vertė turėtų būti dukart paženklinta: tiek šiuo elementu, tiek elementu „Sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai“, kai: a) pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, yra lygūs ir b) subjektas abi vertes pateikia vienoje straipsnio eilutėje, kaip reikalaujama 33-iojo TAS 67 straipsnyje.

totalLabel

Bendras pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai

Atskleidimas: 33-iojo TAS 66 straipsnis, atskleidimas: 33-iojo TAS 67 straipsnis

documentation

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Tęsiama veikla [member]]

commentaryGuidance

Pateikta vertė turėtų būti dukart paženklinta: tiek šiuo elementu, tiek elementu „Sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai“, kai: a) pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, yra lygūs ir b) subjektas abi vertes pateikia vienoje straipsnio eilutėje, kaip reikalaujama 33-iojo TAS 67 straipsnyje.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Atskleidimas: 33-iojo TAS 67 straipsnis, atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

documentation

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis; Tęsiama veikla [member]]

commentaryGuidance

Pateikta vertė turėtų būti dukart paženklinta: tiek šiuo elementu, tiek elementu „Sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai, įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį“, kai: a) pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, yra lygūs ir b) subjektas abi vertes pateikia vienoje straipsnio eilutėje, kaip reikalaujama 33-iojo TAS 67 straipsnyje.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai

Atskleidimas: 33-iojo TAS 67 straipsnis, atskleidimas: 33-iojo TAS 68 straipsnis

documentation

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Nutraukta veikla [member]]

commentaryGuidance

Pateikta vertė turėtų būti dukart paženklinta: tiek šiuo elementu, tiek elementu „Sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai“, kai: a) pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, yra lygūs ir b) subjektas abi vertes pateikia vienoje straipsnio eilutėje, kaip reikalaujama 33-iojo TAS 67 straipsnyje.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Atskleidimas: 33-iojo TAS 67 straipsnis, atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

documentation

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis; Nutraukta veikla [member]]

commentaryGuidance

Pateikta vertė turėtų būti dukart paženklinta: tiek šiuo elementu, tiek elementu „Sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai, įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį“, kai: a) pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, yra lygūs ir b) subjektas abi vertes pateikia vienoje straipsnio eilutėje, kaip reikalaujama 33-iojo TAS 67 straipsnyje.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Atskleidimas: 33-iojo TAS 67 straipsnis, atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

documentation

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis]

commentaryGuidance

Pateikta vertė turėtų būti dukart paženklinta: tiek šiuo elementu, tiek elementu „Sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai, įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį“, kai: a) pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, yra lygūs ir b) subjektas abi vertes pateikia vienoje straipsnio eilutėje, kaip reikalaujama 33-iojo TAS 67 straipsnyje.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

Pagrindo, kuriuo pajamos iš išorinių klientų priskiriamos atskiroms šalims, aprašymas

Atskleidimas: 8-ojo TFAS 33 straipsnio a punktas

documentation

Pagrindo, kuriuo pajamos iš išorinių klientų priskiriamos atskiroms šalims, aprašymas. [Žr. Pajamos]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Atsinaujinantis biologinis turtas [member]

Pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo atsinaujinantį biologinį turtą. Atsinaujinantis biologinis turtas yra kitas nei vartojamasis biologinis turtas. [Žr. Biologinis turtas; Vartojamasis biologinis turtas [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

label

Derliniai augalai

Pavyzdys: 16-ojo TAS 37 straipsnio i punktas

documentation

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių suma, tenkanti derliniams augalams. Derlinis augalas – gyvas augalas, kuris a) yra naudojamas žemės ūkio produktų gamybai ar tiekimui; b) kuris turėtų duoti derlių ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį ir c) kurio tikimybė būti parduotam kaip žemės ūkio produkcijai, nebent kartais jis būtų parduodamas kaip atliekos, yra maža. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Derliniai augalai [member]

Pavyzdys: 16-ojo TAS 37 straipsnio i punktas

documentation

Šis elementas rodo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių klasę, kurią sudaro derliniai augalai. Derlinis augalas – gyvas augalas, kuris a) yra naudojamas žemės ūkio produktų gamybai ar tiekimui; b) kuris turėtų duoti derlių ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį ir c) kurio tikimybė būti parduotam kaip žemės ūkio produkcijai, nebent kartais jis būtų parduodamas kaip atliekos, yra maža. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X) duration, debit

label

Išmokėtos ar mokėtinos pensijos

Atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio b punkto v papunktis

documentation

Pagal pensijų išmokų planus išmokėtų ar mokėtinų pensijų suma.

negatedLabel

Išmokėtos ar mokėtinos pensijos

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

label

Sutartinių pinigų srautų, kurių nesitikima surinkti kaip įgytų gautinų sumų, geriausias įvertis įsigijimo datą

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio h punkto iii papunktis

documentation

Sutartinių pinigų srautų, kurių nesitikima surinkti kaip jungiant verslą įgytų gautinų sumų, geriausias įvertis įsigijimo datą. [Žr. Verslo jungimai [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

label

Biologinis turtas

Atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio f punktas, pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis

documentation

Gyvūnų ar augalų, pripažintų turtu, suma.

periodStartLabel

Biologinis turtas laikotarpio pradžioje

periodEndLabel

Biologinis turtas laikotarpio pabaigoje

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member [default]

label

Biologinis turtas, amžius [member]

Pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo visą biologinį turtą, išskaidytą pagal amžių. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Biologinis turtas pagal amžių“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Biologinis turtas]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

label

Biologinis turtas [axis]

Bendra praktika: 41-ojo TAS 50 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

label

Biologinis turtas pagal amžių [axis]

Pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

label

Biologinis turtas pagal grupę [axis]

Atskleidimas: 41-ojo TAS 41 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

label

Biologinis turtas pagal rūšį [axis]

Pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member [default]

label

Biologinis turtas, grupė [member]

Atskleidimas: 41-ojo TAS 41 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo visą biologinį turtą, išskaidytą pagal grupes. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Biologinis turtas pagal grupę“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Biologinis turtas]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member [default]

label

Biologinis turtas [member]

Bendra praktika: 41-ojo TAS 50 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo gyvūnus ir augalus. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Biologinis turtas“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

label

Biologinis turtas, įkeistas įsipareigojimų įvykdymui garantuoti

Atskleidimas: 41-ojo TAS 49 straipsnio a punktas

documentation

Biologinio turto, įkeisto įsipareigojimų įvykdymui garantuoti, suma. [Žr. Biologinis turtas]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member [default]

label

Biologinis turtas, rūšis [member]

Pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo visą biologinį turtą, išskaidytą pagal rūšį. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Biologinis turtas pagal rūšį“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Biologinis turtas]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

label

Biologinis turtas, kurio nuosavybės teisė yra apribota

Atskleidimas: 41-ojo TAS 49 straipsnio a punktas

documentation

Biologinio turto, kurio nuosavybės teisė yra apribota, suma. [Žr. Biologinis turtas]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Išleistos obligacijos

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Subjekto išleistų obligacijų suma.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Išleistos obligacijos, nediskontuoti pinigų srautai

Pavyzdys: 7-ojo TFAS B11D straipsnis, pavyzdys: 7-ojo TFAS 31A ĮN

documentation

Sutartyje numatytų nediskontuotų pinigų srautų, susijusių su išleistomis obligacijomis, suma. [Žr. Išleistos obligacijos]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Skolinimosi išlaidos [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Kapitalizuotos skolinimosi išlaidos

Atskleidimas: 23-iojo TAS 26 straipsnio a punktas

documentation

Palūkanų ir kitų išlaidų, subjekto patirtų skolinantis lėšas, tiesiogiai priskirtinas ilgo parengimo turto įsigijimui, statybai ar gamybai kaip to turto savikainos dalis, suma.

commentaryGuidance

Paprastai šiam elementui turėtų būti įrašoma teigiama XBRL formato vertė. Naudojant elementus su nuorodomis gali prireikti įrašyti neigiamą XBRL formato vertę. [Žr. Sukauptas nusidėvėjimas ir amortizacija [member]; Sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas [member]; Sukauptas vertės sumažėjimas [member]; Balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, agreguotas koregavimas [member]; Turto viršutinės ribos poveikis [member]; Perėjimo prie TFAS poveikis [member]; Segmento vidaus sumų pašalinimas [member]; Finansinė pinigų įplaukų (išmokų) prognozė pinigus kuriančiam vienetui, vertinimo duomenys [member]; Finansinė pelno (nuostolių) prognozė pinigus kuriančiam vienetui, vertinimo duomenys [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų, reikalaujamų pagal TFAS [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl ankstesnių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl nukrypimo nuo TFAS reikalavimo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos savanoriškų pakeitimų [member]; Reikšmingi sutikrinimo straipsniai [member]; Plano turtas [member]; Apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė [member]; Perskirta suma [member]; Perdraudikui priklausanti sumos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių, dalis [member]; Rizikos diversifikavimo poveikis [member]; Savos akcijos [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Patirtos skolinimosi išlaidos

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Palūkanų ir kitų išlaidų, kurias subjektas patiria skolindamasis lėšas, suma.

commentaryGuidance

Paprastai šiam elementui turėtų būti įrašoma teigiama XBRL formato vertė. Naudojant elementus su nuorodomis gali prireikti įrašyti neigiamą XBRL formato vertę. [Žr. Sukauptas nusidėvėjimas ir amortizacija [member]; Sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas [member]; Sukauptas vertės sumažėjimas [member]; Balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, agreguotas koregavimas [member]; Turto viršutinės ribos poveikis [member]; Perėjimo prie TFAS poveikis [member]; Segmento vidaus sumų pašalinimas [member]; Finansinė pinigų įplaukų (išmokų) prognozė pinigus kuriančiam vienetui, vertinimo duomenys [member]; Finansinė pelno (nuostolių) prognozė pinigus kuriančiam vienetui, vertinimo duomenys [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos pakeitimų, reikalaujamų pagal TFAS [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl ankstesnių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl nukrypimo nuo TFAS reikalavimo [member]; Padidėjimas (sumažėjimas) dėl apskaitos politikos savanoriškų pakeitimų [member]; Reikšmingi sutikrinimo straipsniai [member]; Plano turtas [member]; Apibrėžtų išmokų prievolės dabartinė vertė [member]; Perskirta suma [member]; Perdraudikui priklausanti sumos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių, dalis [member]; Rizikos diversifikavimo poveikis [member]; Savos akcijos [member]]

totalLabel

Bendros patirtos skolinimosi išlaidos

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Skolinimosi išlaidos, pripažįstamos sąnaudomis

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Palūkanų ir kitų išlaidų, kurias subjektas patiria skolindamasis lėšas ir kurios pripažįstamos sąnaudomis, suma.

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

label

Pasiskolintos lėšos

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

documentation

Likusi lėšų suma, kurią subjektas yra įpareigotas grąžinti.

totalLabel

Bendra pasiskolintų lėšų suma

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Pasiskolintos lėšos [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Pasiskolintos lėšos, bazinės palūkanų normos koregavimas

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

documentation

Bazinės palūkanų normos, naudojamos apskaičiuojant pasiskolintų lėšų palūkanas, koregavimas. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

label

Pasiskolintos lėšos pagal pavadinimą [axis]

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member [default]

label

Pasiskolintos lėšos pagal pavadinimą [member]

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo visas pasiskolintas lėšas, išskaidytas pagal pavadinimą. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Pasiskolintos lėšos pagal pavadinimą“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Pasiskolintos lėšos pagal rūšį [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Pasiskolintos lėšos, palūkanų norma

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

documentation

Pasiskolintų lėšų palūkanų norma. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

label

Pasiskolintos lėšos, bazinė palūkanų norma

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

documentation

Bazinė palūkanų norma, naudojama apskaičiuojant pasiskolintų lėšų palūkanas. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

label

Pasiskolintos lėšos, terminas

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

documentation

Pasiskolintų lėšų terminas. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

label

Pasiskolintos lėšos, pirminė valiuta

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

documentation

Valiuta, kuria denominuotos pasiskolintos lėšos. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X) instant, credit

label

Pasiskolintos lėšos, pripažintos įsigijimo datą

Bendra praktika: 3-iojo TFAS B64 straipsnio i punktas

documentation

Verslo jungimo metu perimtų pasiskolintų lėšų suma, pripažinta įsigijimo datą. [Žr. Pasiskolintos lėšos; Verslo jungimai [member]]

negatedLabel

Pasiskolintos lėšos, pripažintos įsigijimo datą

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

label

Apatinė intervalo vertė [member]

Pavyzdys: 13-ojo TFAS B6 straipsnis, pavyzdys: 13-ojo TFAS 63 AP, atskleidimas: 14-ojo TFAS 33 straipsnio b punktas, atskleidimas: 2023 01 01 įsigaliosiančio 17-ojo TFAS 120 straipsnis, atskleidimas: 2-ojo TFAS 45 straipsnio d punktas, bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo apatinę intervalo vertę.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

label

Prekių ženklai

Pavyzdys: 38-ojo TAS 119 straipsnio a punktas

documentation

Nematerialiojo turto, kurį sudaro teisės į papildomo turto grupę, kaip antai prekės ženklas (ar paslaugos ženklas) ir su juo siejamas prekybinis vardas, formulės, receptai ir technologijos kompetencija, suma. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

label

Prekių ženklai [member]

Pavyzdys: 38-ojo TAS 119 straipsnio a punktas

documentation

Šis elementas rodo nematerialiojo turto klasę, kurią sudaro teisės į papildomo turto grupę, kaip antai prekės ženklas (ar paslaugos ženklas) ir su juo siejamas prekybinis vardas, formulės, receptai ir technologijos kompetencija. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

label

Transliavimo teisės [member]

Bendra praktika: 38-ojo TAS 119 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo transliavimo teises.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X) duration, debit

label

Išlaidos brokerio paslaugų mokesčiui

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Išlaidų suma, pripažinta subjekto sumokėtais brokerio paslaugų mokesčiais.

negatedLabel

Išlaidos brokerio paslaugų mokesčiui

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

label

Pajamos iš brokerio paslaugų mokesčio

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Pajamų suma, pripažinta subjekto gautais brokerio paslaugų mokesčiais.

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

label

Pastatai

Bendra praktika: 16-ojo TAS 37 straipsnis

documentation

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių suma, tenkanti veikloje naudojamiems nudėvimiems pastatams ir panašiems statiniams. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai]

ifrs-full

BuildingsMember

member

label

Pastatai [member]

Bendra praktika: 16-ojo TAS 37 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų klasę, kurią sudaro veikloje naudojami nudėvimi pastatai ir panašūs statiniai. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

label

Verslo jungimai [axis]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

label

Verslo jungimai [member]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo sandorius arba kitus įvykius, kurių metu įsigijusysis subjektas įgyja vieno arba daugiau verslų kontrolę. Sandoriai, kartais vadinami „tikraisiais jungimais“ arba „lygių subjektų jungimais“, taip pat yra verslo jungimai, kaip šis terminas vartojamas 3-iajame TFAS.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

label

Savų akcijų panaikinimas

Bendra praktika: 1-ojo TAS 106 straipsnio d punktas

documentation

Per ataskaitinį laikotarpį panaikintų supirktų savų akcijų suma. [Žr. Savos akcijos]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

label

Kapitalo įsipareigojimai

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

documentation

Būsimų kapitalo išlaidų, kurias subjektas įsipareigojęs išleisti, suma.

totalLabel

Bendri kapitalo įsipareigojimai

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

label

Kapitalo įsipareigojimai [abstract]

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

label

Kapitalizacijos norma, vertinimo duomenys [member]

Pavyzdys: 13-ojo TFAS 93 straipsnio d punktas, pavyzdys: 13-ojo TFAS 63 AP

documentation

Šis elementas rodo kapitalizacijos normą, naudojamą kaip vertinimo duomenys.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

label

Kapitalizacijos norma, taikoma nustatant kapitalizuoti tinkamų skolinimosi išlaidų sumą

Atskleidimas: 23-iojo TAS 26 straipsnio b punktas

documentation

Palūkanų ir kitų išlaidų, kurias subjektas patiria skolindamasis lėšas, kurios tuo laikotarpiu yra negrąžintos, išskyrus pasiskolintas lėšas konkrečiai ilgo parengimo turtui įsigyti, svertinis vidurkis. [Žr. Svertinis vidurkis [member]; Pasiskolintos lėšos]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

label

Kapitalizuotos plėtros išlaidos [member]

Bendra praktika: 38-ojo TAS 119 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo nematerialiojo turto klasę, kurią sudaro plėtros išlaidos, kapitalizuotos prieš pradedant komercinę gamybą arba naudojimą. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas tik tuo atveju, jei subjektas gali įrodyti: a) kad yra techninių galimybių užbaigti šį nematerialųjį turtą taip, kad jį būtų galima naudoti arba parduoti; b) kad jis ketina užbaigti šį nematerialųjį turtą ir jį naudoti ar parduoti; c) kad jis turi galimybių naudoti ar parduoti šį nematerialųjį turtą; d) kaip šis nematerialusis turtas kurs tikėtiną būsimą ekonominę naudą. Be kitų dalykų, subjektas gali įrodyti, kad egzistuoja šio nematerialiojo turto rezultatų arba paties nematerialiojo turto rinka, o jei turtas bus naudojamas savo reikmėms – jo naudingumą; e) kad jis turi tinkamų techninių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų plėtrai užbaigti ir nematerialiajam turtui naudoti arba parduoti; f) kad jis gali patikimai įvertinti su nematerialiuoju turtu susijusias išlaidas jo plėtros laikotarpiu.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

label

Kapitalo išpirkimo rezervas

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

documentation

Nuosavybės komponentas, atitinkantis subjekto nuosavoms akcijoms išpirkti skirtą rezervą.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

label

Kapitalo išpirkimo rezervas [member]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 108 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo nuosavybės komponentą, atitinkantį subjekto nuosavoms akcijoms išpirkti skirtą rezervą.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

label

Kapitalo reikalavimai [axis]

Atskleidimas: 1-ojo TAS 136 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member [default]

label

Kapitalo reikalavimai [member]

Atskleidimas: 1-ojo TAS 136 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo kapitalo reikalavimus, taikomus subjektui. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Kapitalo reikalavimai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

label

Kapitalo atsargos

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

documentation

Nuosavybės komponentas, atitinkantis kapitalo atsargas.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

label

Kapitalo atsargos [member]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 108 straipsnis

documentation

Šis elementas rodo nuosavybės komponentą, atitinkantį kapitalo atsargas.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

label

Balansinė vertė, sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas, taip pat bendroji balansinė vertė [axis]

Atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio d punktas, atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punktas, atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio c punktas, atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnis, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio c punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punktas, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 54 straipsnio f punktas, atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35I straipsnis, bendra praktika: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas, bendra praktika: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 29 ĮN

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member [default]

label

Balansinė vertė [member]

Atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punktas, atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnis, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punktas, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35I straipsnis, pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas, pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 7-ojo TFAS 29 ĮN a punktas

documentation

Šis elementas rodo finansinės būklės ataskaitoje pripažintą turto sumą (prieš tai atėmus bet kokį sukauptą nusidėvėjimą ar amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius). Jis taip pat rodo standartinę ašies „Balansinė vertė, sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas, taip pat bendroji balansinė vertė“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Vertės sumažėjimo nuostoliai]

ifrs-full

Cash

X instant, debit

label

Pinigai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

documentation

Grynųjų pinigų ir indėlių iki pareikalavimo suma. [Žr. Grynieji pinigai]

totalLabel

Iš viso grynųjų pinigų

ifrs-full

CashAbstract

 

label

Pinigai [abstract]

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

label

Išankstiniai pinigų mokėjimai ir paskolos iš susijusių šalių

Bendra praktika: 7-ojo TAS 17 straipsnis

documentation

Pinigų įplaukos, kurias sudaro išankstiniai pinigų mokėjimai ir paskolos iš susijusių šalių. [Žr. Susijusios šalys [member]]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X) duration, credit

label

Išankstiniai pinigų mokėjimai ir paskolos kitoms šalims, priskiriami prie investicinės veiklos

Pavyzdys: 7-ojo TAS 16 straipsnio e punktas

documentation

Išankstinių pinigų mokėjimų ir paskolų kitoms šalims (išskyrus suteiktus finansų įstaigos), klasifikuojamų kaip investicinė veikla, suma.

negatedTerseLabel

Išankstiniai pinigų mokėjimai ir paskolos kitoms šalims

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

label

Išankstiniai pinigų mokėjimai ir paskolos susijusioms šalims

Bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

documentation

Pinigų išmokos, kurias sudaro paskolos ir išankstiniai mokėjimai susijusioms šalims. [Žr. Susijusios šalys [member]]

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

label

Pinigai ir banko sąskaitos likučiai centriniuose bankuose

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

documentation

Pinigų ir banko sąskaitos likučių centriniuose bankuose suma.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

label

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio i punktas, atskleidimas: 7-ojo TAS 45 straipsnis, atskleidimas: 12-ojo TFAS B13 straipsnio a punktas

documentation

Grynųjų pinigų ir indėlių iki pareikalavimo suma pridėjus trumpalaikes labai likvidžias investicijas, kurios gali būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika. [Žr. Pinigai; Pinigų ekvivalentai]

totalLabel

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų

periodStartLabel

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje

periodEndLabel

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

label

Pinigai ir pinigų ekvivalentai [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, plano turto tikrosios vertės dalis (suma)

Pavyzdys: 19-ojo TAS 142 straipsnio a punktas

documentation

Apibrėžtų išmokų plano turto tikrosios vertės dalis (suma), kurią atitinka pinigų ir pinigų ekvivalentų suma. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai; Plano turtas tikrąja verte; Apibrėžtų išmokų planai [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

label

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, klasifikuojami kaip perleidžiamos grupės, skirtos parduoti, dalis

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

documentation

Pinigų ir pinigų ekvivalentų, klasifikuojamų kaip perleidžiamos grupės, skirtos parduoti, dalis, suma. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai; Perleidžiamos grupės, klasifikuojamos kaip skirtos parduoti [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

label

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, kuriuos turi subjektas ir kurių negali naudoti grupė

Atskleidimas: 7-ojo TAS 48 straipsnis

documentation

Subjekto turima reikšminga pinigų ir pinigų ekvivalentų likučių suma, kurios negali naudoti subjektų grupė. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

label

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, jei skiriasi nuo pateiktųjų finansinės būklės ataskaitoje

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

documentation

Pinigų ir pinigų ekvivalentų suma pinigų srautų ataskaitoje, kai ji skiriasi nuo pinigų ir pinigų ekvivalentų sumos, pateiktos finansinės būklės ataskaitoje. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai]

totalLabel

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų, jei skiriasi nuo pateiktųjų finansinės būklės ataskaitoje

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

label

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, jei skiriasi nuo pateiktųjų finansinės būklės ataskaitoje [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Pinigai ir pinigų ekvivalentai patronuojamojoje įmonėje arba įsigytuose ar perleistuose verslo vienetuose

Atskleidimas: 7-ojo TAS 40 straipsnio c punktas

documentation

Pinigų ir pinigų ekvivalentų patronuojamosiose įmonėse arba kituose verslo vienetuose, kurių kontrolę subjektas įgijo arba prarado, suma. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]; Pinigai ir pinigų ekvivalentai]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, plano turto tikrosios vertės procentinė dalis

Bendra praktika: 19-ojo TAS 142 straipsnio a punktas

documentation

Apibrėžtų išmokų plano turto tikrosios vertės procentinė dalis, kurią atitinka pinigų ir pinigų ekvivalentų suma. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai; Plano turtas tikrąja verte; Apibrėžtų išmokų planai [member]] [Plg. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, plano turto tikrosios vertės dalis (suma)]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

label

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, pripažinti įsigijimo datą

Bendra praktika: 3-iojo TFAS B64 straipsnio i punktas

documentation

Verslo jungimo metu įsigytų pinigų ir pinigų ekvivalentų suma, pripažinta įsigijimo datą. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai; Verslo jungimai [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X) instant, debit

label

Įkeistas piniginis užstatas, kuriam taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniais įsipareigojimais

Pavyzdys: 7-ojo TFAS 13C straipsnio d punkto ii papunktis, pavyzdys: 7-ojo TFAS 40D ĮN

documentation

Įkeisto piniginio užstato, kuriam taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniais įsipareigojimais, suma. [Žr. Finansiniai įsipareigojimai]

negatedLabel

Įkeistas piniginis užstatas, kuriam taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniais įsipareigojimais

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X) instant, credit

label

Gautas piniginis užstatas, kuriam taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniu turtu

Pavyzdys: 7-ojo TFAS 13C straipsnio d punkto ii papunktis, pavyzdys: 7-ojo TFAS 40D ĮN

documentation

Gauto piniginio užstato, kuriam taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniu turtu, suma. [Žr. Finansinis turtas]

negatedLabel

Gautas piniginis užstatas, kuriam taikomas vykdytinas bendrasis užskaitos susitarimas ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniu turtu

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

label

Pinigų ekvivalentai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

documentation

Trumpalaikių labai likvidžių investicijų, kurios gali būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika, suma.

totalLabel

Iš viso pinigų ekvivalentų

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

label

Pinigų ekvivalentai [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

label

Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

label

Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai [member]

Atskleidimas: 39-ojo TAS 86 straipsnio b punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 24A straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 24C straipsnis

documentation

Šis elementas rodo apsidraudimą nuo pinigų srautų kintamumo, kuris a) priskirtinas tam tikrai rizikai, siejamai su pripažintuoju turtu ar įsipareigojimu (pavyzdžiui, visais arba kai kuriais būsimais skolos su kintamąja norma palūkanų mokėjimais) arba su labai tikėtinu prognozuojamu sandoriu, ir b) galėtų turėti įtakos pelnui arba nuostoliams. [Žr. Apsidraudimo sandoriai [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Pinigų srautai iš tęsiamos ir nutrauktos veiklos [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Pinigų srautai, atsirandantys dėl patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolės praradimo ir priskiriami prie investicinės veiklos

Atskleidimas: 7-ojo TAS 39 straipsnis

documentation

Agreguota pinigų srautų, atsirandančių dėl patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolės praradimo ir klasifikuojamų kaip investicinė veikla, suma. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]]

terseLabel

Pinigų srautai, atsirandantys dėl patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolės praradimo

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

label

Pinigų srautai, atsirandantys dėl rezervuotų pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimo (padidėjimo) (arba jam naudojami)

Bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

documentation

Pinigų įplaukos (išmokos) dėl rezervuotų pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimo (padidėjimo). [Žr. Rezervuoti pinigai ir pinigų ekvivalentai]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

label

Pinigų srautai, atsirandantys dėl trumpalaikių indėlių ir investicijų sumažėjimo (padidėjimo) (arba jam naudojami)

Bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

documentation

Pinigų įplaukos (išmokos) dėl trumpalaikių indėlių ir investicijų sumažėjimo (padidėjimo).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Pinigų srautai, susidarantys (arba naudojami) dėl mineralinių išteklių žvalgybos ir vertinimo, klasifikuojami kaip investicinė veikla

Atskleidimas: 6-ojo TFAS 24 straipsnio b punktas

documentation

Pinigų srautai, atsirandantys iš mineralinių žaliavų išteklių, įskaitant mineralus, naftą, gamtines dujas ir panašius neatsinaujinančiuosius išteklius, paieškos po to, kai subjektas gavo juridines teises tyrinėti tam tikrą vietovę, taip pat mineralinių išteklių gavybos techninio pagrįstumo ir komercinio naudingumo nustatymo (arba tam naudojami), šią veiklą priskiriant prie investicinės veiklos.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

label

Pinigų srautai, susidarantys (arba naudojami) dėl mineralinių išteklių žvalgybos ir vertinimo, klasifikuojami kaip pagrindinė veikla

Atskleidimas: 6-ojo TFAS 24 straipsnio b punktas

documentation

Pinigų srautai, atsirandantys iš mineralinių žaliavų išteklių, įskaitant mineralus, naftą, gamtines dujas ir panašius neatsinaujinančiuosius išteklius, paieškos po to, kai subjektas gavo juridines teises tyrinėti tam tikrą vietovę, taip pat mineralinių išteklių gavybos techninio pagrįstumo ir komercinio naudingumo nustatymo (arba tam naudojami), šią veiklą priskiriant prie pagrindinės veiklos.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami)

Atskleidimas: 7-ojo TAS 10 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TAS 50 straipsnio d punktas

documentation

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos, kuri lemia subjekto įnešto nuosavo kapitalo ir pasiskolintų lėšų dydžio ir sudėties pokyčius, (arba jai naudojami).

netLabel

Grynieji pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami) [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami), tęsiama veikla

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

documentation

Pinigų srautai, susidarantys dėl subjekto finansinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su tęsiama veikla. [Žr. Tęsiama veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami)]

netLabel

Grynieji pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami), tęsiama veikla

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami), nutraukta veikla

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

documentation

Pinigų srautai, susidarantys dėl subjekto finansinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su nutraukta veikla. [Žr. Nutraukta veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami)]

netLabel

Grynieji pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami), nutraukta veikla

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

label

Pinigų srautai dėl trumpalaikių paskolų sumažėjimo (padidėjimo) (arba tam naudojami)

Bendra praktika: 7-ojo TAS 17 straipsnis

documentation

Pinigų įplaukos (išmokos) dėl trumpalaikių pasiskolintų lėšų padidėjimo (sumažėjimo). [Žr. Trumpalaikės pasiskolintos lėšos]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

label

Pinigų srautai dėl pagrindinės veiklos pajėgumo padidėjimo (arba tam naudojami)

Pavyzdys: 7-ojo TAS 50 straipsnio c punktas

documentation

Agreguota pinigų srautų, atsirandančių dėl subjekto pajėgumo vykdyti pagrindinę veiklą didinimo (matuojant, pavyzdžiui, produkcijos vienetais per dieną), suma.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl draudimo sutarčių (arba joms naudojami)

Atskleidimas: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas

documentation

Pinigų srautai, susidarantys dėl draudimo sutarčių (arba joms naudojami). [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami)

Atskleidimas: 7-ojo TAS 10 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TAS 50 straipsnio d punktas

documentation

Pinigų srautai dėl investicinės veiklos, kurią sudaro ilgalaikio turto įsigijimas bei perleidimas ir kitos investicijos, išskyrus pinigų ekvivalentus, (arba jai naudojami).

netLabel

Grynieji pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami) [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami), tęsiama veikla

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

documentation

Pinigų srautai, susidarantys dėl subjekto investicinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su tęsiama veikla. [Žr. Tęsiama veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami)]

netLabel

Grynieji pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami), tęsiama veikla

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami), nutraukta veikla

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

documentation

Pinigų srautai, susidarantys dėl subjekto investicinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su nutraukta veikla. [Žr. Nutraukta veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami)]

netLabel

Grynieji pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami), nutraukta veikla

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

label

Pinigų srautai dėl pagrindinės veiklos pajėgumo palaikymo (arba tam naudojami)

Pavyzdys: 7-ojo TAS 50 straipsnio c punktas

documentation

Agreguota pinigų srautų, atsirandančių dėl subjekto pajėgumo vykdyti pagrindinę veiklą palaikymo (matuojant, pavyzdžiui, produkcijos vienetais per dieną), suma.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami)

Atskleidimas: 7-ojo TAS 10 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TAS 50 straipsnio d punktas

documentation

Pinigų srautai dėl pagrindinės veiklos, kurią sudaro pagrindinė subjekto pajamas uždirbanti veikla ir kita nei investicinė ar finansinė veikla, (arba jai naudojami). [Žr. Pajamos]

commentaryGuidance

Šiam elementui gali būti įrašoma teigiama arba neigiama XBRL formato vertė. Naudotiną teisingą ženklą reikėtų parinkti remiantis standartinio elemento žyma. Terminams skliausteliuose reikėtų naudoti neigiamą vertę.

netLabel

Pagrindinės veiklos (arba jai naudojami) grynieji pinigų srautai

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami) [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), tęsiama veikla

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

documentation

Pinigų srautai, susidarantys dėl subjekto pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su tęsiama veikla. [Žr. Tęsiama veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami)]

commentaryGuidance

Šiam elementui gali būti įrašoma teigiama arba neigiama XBRL formato vertė. Naudotiną teisingą ženklą reikėtų parinkti remiantis standartinio elemento žyma. Terminams skliausteliuose reikėtų naudoti neigiamą vertę.

netLabel

Grynieji pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), tęsiama veikla

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), nutraukta veikla

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

documentation

Pinigų srautai, susidarantys dėl subjekto pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su nutraukta veikla. [Žr. Nutraukta veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami)]

commentaryGuidance

Šiam elementui gali būti įrašoma teigiama arba neigiama XBRL formato vertė. Naudotiną teisingą ženklą reikėtų parinkti remiantis standartinio elemento žyma. Terminams skliausteliuose reikėtų naudoti neigiamą vertę.

netLabel

Grynieji pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), nutraukta veikla

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl veiklos (arba jai naudojami)

Pavyzdys: 7-asis TAS, Subjekto, kuris nėra finansų įstaiga, pinigų srautų ataskaita, pavyzdys: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Pinigai dėl subjekto veiklos (arba jai naudojami).

commentaryGuidance

Šiam elementui gali būti įrašoma teigiama arba neigiama XBRL formato vertė. Naudotiną teisingą ženklą reikėtų parinkti remiantis standartinio elemento žyma. Terminams skliausteliuose reikėtų naudoti neigiamą vertę.

netLabel

Veiklos (arba jai naudojami) grynieji pinigų srautai

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

label

Pinigų srautai, susidarantys dėl veiklos (arba jai naudojami), prieš apyvartinio kapitalo pokyčius

Pavyzdys: 7-asis TAS, Subjekto, kuris nėra finansų įstaiga, pinigų srautų ataskaita, bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

documentation

Pinigų įplaukos (išmokos) dėl subjekto veiklos prieš apyvartinio kapitalo pokyčius.

commentaryGuidance

Šiam elementui gali būti įrašoma teigiama arba neigiama XBRL formato vertė. Naudotiną teisingą ženklą reikėtų parinkti remiantis standartinio elemento žyma. Terminams skliausteliuose reikėtų naudoti neigiamą vertę.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

label

Pinigų srautai, naudojami žvalgybos ir plėtros veiklai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

documentation

Pinigų išmokos žvalgybos ir plėtros veiklai.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X) duration, credit

label

Pinigų srautai, naudojami įgyjant patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolę ir priskiriami prie investicinės veiklos

Atskleidimas: 7-ojo TAS 39 straipsnis

documentation

Agreguota pinigų srautų, naudojamų įgyjant patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolę ir klasifikuojamų kaip investicinė veikla, suma. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]]

negatedTerseLabel

Pinigų srautai, naudojami įgyjant patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolę

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

label

Grynieji pinigai

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

documentation

Subjekto turimų pinigų suma. Ji neapima indėlių iki pareikalavimo.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

label

Pinigų išmokos už nuomą

Atskleidimas: 16-ojo TFAS 53 straipsnio g punktas

documentation

Pinigų išmokos už nuomą.

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X) duration, debit

label

Sumokėti pinigai, įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis

Pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas, pavyzdys: iki 2023 01 01 galiojančio 4-ojo TFAS 37 ĮN c punktas

documentation

Įsipareigojimų pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis sumažėjimas dėl sumokėtų pinigų. [Žr. Įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis]

negatedLabel

Sumokėti pinigai, įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X) duration, credit

label

Pinigų išmokos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, priskiriamus prie investicinės veiklos

Pavyzdys: 7-ojo TAS 16 straipsnio g punktas

documentation

Pinigų išmokos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, išskyrus atvejus, kai šios sutartys naudojamos prekybos ar perpardavimo tikslams arba yra priskiriamos prie finansinės veiklos.

negatedTerseLabel

Pinigų išmokos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Pinigų įplaukos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, priskiriamus prie investicinės veiklos

Pavyzdys: 7-ojo TAS 16 straipsnio h punktas

documentation

Pinigų įplaukos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, išskyrus atvejus, kai šios sutartys laikomos parduoti ar perparduoti arba yra priskiriamos prie finansinės veiklos.

terseLabel

Pinigų įplaukos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Pinigų įplaukos iš grąžintų išankstinių mokėjimų ir paskolų kitoms šalims, priskiriamų prie investicinės veiklos

Pavyzdys: 7-ojo TAS 16 straipsnio f punktas

documentation

Pinigų įplaukos iš grąžintų išankstinių mokėjimų ir paskolų kitoms šalims (išskyrus finansų įstaigos išankstinius mokėjimus ir paskolas), priskiriamų prie investicinės veiklos.

terseLabel

Pinigų įplaukos iš grąžintų išankstinių mokėjimų ir paskolų kitoms šalims

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

label

Pinigų įplaukos iš grąžintų išankstinių mokėjimų ir paskolų susijusioms šalims

Bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

documentation

Pinigų įplaukos iš subjektui grąžintų paskolų ir išankstinių mokėjimų susijusioms šalims. [Žr. Susijusios šalys [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

label

Grąžinti išankstiniai mokėjimai ir paskolos iš susijusių šalių

Bendra praktika: 7-ojo TAS 17 straipsnis

documentation

Pinigų išmoka, susidariusi grąžinant išankstinius mokėjimus ir paskolas iš susijusių šalių. [Žr. Susijusios šalys [member]]

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

label

Perleisti pinigai

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio f punkto i papunktis

documentation

Verslo jungimo metu kaip atlygis perleistų pinigų tikroji vertė įsigijimo datą. [Žr. Verslo jungimai [member]]

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

label

Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, kategorijos [axis]

Atskleidimas: 15-ojo TFAS 128 straipsnio a punktas

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member [default]

label

Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, kategorijos [member]

Atskleidimas: 15-ojo TFAS 128 straipsnio a punktas

documentation

Šis elementas rodo visas turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, kategorijas. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, kategorijos“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Turtas, pripažintas pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Trumpalaikio finansinio turto kategorijos [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų kategorijos [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Finansinio turto kategorijos [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

label

Finansinio turto kategorijos [axis]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Finansinių įsipareigojimų kategorijos [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

label

Finansinių įsipareigojimų kategorijos [axis]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Ilgalaikio finansinio turto kategorijos [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų kategorijos [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

label

Susijusių šalių kategorijos [axis]

Atskleidimas: 24-ojo TAS 19 straipsnis

documentation

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės elementų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

label

Sumos, pripažintos atidėtųjų mokesčių turtui prieš įsigijimą, padidėjimas (sumažėjimas)

Atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio j punktas

documentation

Įsigijusiojo subjekto atidėtųjų mokesčių turto prieš įsigijimą padidėjimas (sumažėjimas) dėl verslo jungimo, dėl kurio pasikeičia tikimybė, kad įsigijusysis subjektas turtą realizuos. [Žr. Atidėtųjų mokesčių turtas; Verslo jungimai [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

label

Užsienio valiutos bazės skirtumo vertės pokytis [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

label

Išankstinių sandorių išankstinių elementų vertės pokytis [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

label

Pasirinkimo sandorių laiko vertės pokytis [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

label

Tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos agreguoto skirtumo, kurį dar reikia pripažinti pelnu ar nuostoliais, pokyčiai [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaitos pokyčiai [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAssetsForInsuranceAcquisitionCashFlowsAbstract

 

label

Turto, susidariusio dėl draudimo įsigijimo pinigų srautų, pokyčiai [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Biologinio turto padidėjimas (sumažėjimas)

Atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis

documentation

Biologinio turto padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Biologinis turtas]

totalLabel

Bendras biologinio turto padidėjimas (sumažėjimas)

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

label

Biologinio turto pokyčiai [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažintų verslo jungimo metu, pokyčiai [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

label

Atidėtųjų įsigijimo išlaidų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, pokyčiai [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

label

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų (turto) pokyčiai [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

label

Nuosavybės padidėjimas (sumažėjimas)

Atskleidimas: 1-ojo TAS 106 straipsnio d punktas

documentation

Nuosavybės padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Nuosavybė]

totalLabel

Bendras nuosavybės padidėjimas (sumažėjimas)

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

label

Nuosavybės pokyčiai [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

label

Rizikos pozicijos pokyčių aprašymas

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

documentation

Rizikos pozicijos, atsirandančios dėl finansinių priemonių, pokyčių aprašymas. [Žr. Finansinės priemonės, klasė [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

label

Vertinimo tikrąja verte pokyčiai, turtas [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

label

Vertinimo tikrąja verte pokyčiai, paties subjekto nuosavybės priemonės [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

label

Vertinimo tikrąja verte pokyčiai, įsipareigojimai [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

label

Kredito išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pokyčiai [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

label

Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio c punktas

documentation

Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, (arba jo grupės) tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su to turto kredito rizikos pokyčiais, apskaičiuojamais: a) kaip tikrosios vertės pokyčio, nesietino su rinkos sąlygų pokyčiais, dėl kurių atsiranda rinkos rizika, suma arba b) taikant alternatyvų metodą, kuris, subjekto nuomone, padeda tiksliau nustatyti tikrosios vertės pasikeitimo, sietino su turto kredito rizikos pokyčiais, sumą. [Žr. Kredito rizika [member]; Finansinis turtas]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

label

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas)

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio d punktas

documentation

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas [Žr. Išvestinės finansinės priemonės [member]; Finansinis turtas]