EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0764-20211123

Consolidated text: 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/764 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai mokamų mokesčių bei rinkliavų ir jų mokėjimo sąlygų (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/764/2021-11-23

02018R0764 — LT — 23.11.2021 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/764

2018 m. gegužės 2 d.

dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai mokamų mokesčių bei rinkliavų ir jų mokėjimo sąlygų

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 129 2018.5.25, p. 68)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1903 2021 m. spalio 29 d.

  L 387

126

3.11.2021
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/764

2018 m. gegužės 2 d.

dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai mokamų mokesčių bei rinkliavų ir jų mokėjimo sąlygų

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

▼M1

1.  
Šiuo reglamentu nustatomi Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai (toliau – Agentūra) mokėtini mokesčiai ir rinkliavos už paraiškų nagrinėjimą pagal Reglamento (ES) 2016/796 14, 20, 21 bei 22 straipsnius, įskaitant mokesčius ir rinkliavas už tai, kad pareiškėjas naudojasi to reglamento 12 straipsnyje numatyta vieno langelio principu veikiančia sistema paraiškoms Agentūrai teikti, ir už kitų paslaugų teikimą siekiant Agentūros įsteigimo tikslų. Jame taip pat nustatytas tų mokesčių ir rinkliavų apskaičiavimo metodas ir mokėjimo sąlygos.

▼B

2.  
Šiuo reglamentu taip pat nustatomos procedūros, kuriomis užtikrinamas skaidrumas, vienodų sąlygų ir kitų pagrindinių Europos teisės principų taikymas išlaidoms, kurias nacionalinės saugos institucijos patiria nagrinėdamos su nacionalinėmis taisyklėmis susijusią paraiškų, už kurias Agentūra atsako pagal Reglamento (ES) 2016/796 14, 20 ir 21 dalis, dalį.
3.  

Šis reglamentas netaikomas mokesčiams ir rinkliavoms, kurie renkami už šią nacionalinių saugos institucijų veiklą:

a) 

paraiškų pagal Direktyvos (ES) 2016/798 ( 1 ) 10 straipsnio 8 dalį išduoti bendrus saugos sertifikatus nagrinėjimą ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/763 ( 2 ) numatytą susijusį išankstinį bendradarbiavimą;

b) 

paraiškų išduoti leidimą pateikti transporto priemonę rinkai arba patvirtinti transporto priemonės tipą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 ( 3 ) 21 straipsnio 8 dalį ir 24 straipsnio 1 dalį nagrinėjimą ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/545 ( 4 ) numatytą susijusį išankstinį bendradarbiavimą;

c) 

nuomonės dėl prašymo patvirtinti ERTMS kelio įrangą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 19 straipsnio 3 dalies paskutinę pastraipą pateikimą;

d) 

laikinų leidimų atlikti bandymus vietoje išdavimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 3 ir 5 dalis.

▼M1

2 straipsnis

Agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų rūšys

1.  

Agentūra renka mokesčius už:

a) 

paraiškų pateikimą Agentūrai per vieno langelio principu veikiančią sistemą, jei jie nėra įtraukti į fiksuotus mokesčius už paraiškų nagrinėjimą;

b) 

Agentūrai pateiktų paraiškų nagrinėjimą, įskaitant už 4 straipsnyje nurodytų sąmatų teikimą arba tuos atvejus, kai pareiškėjas vėliau atsiima paraišką;

c) 

tai, kad Agentūra atnaujina, apriboja, iš dalies keičia arba peržiūri sprendimą, priimtą pagal Direktyvą (ES) 2016/798 arba Direktyvą (ES) 2016/797.

Agentūra gali rinkti mokesčius, jeigu ji panaikina leidimą pateikti rinkai dėl vėliau nustatyto naudojamos transporto priemonės arba transporto priemonės tipo neatitikimo esminiams reikalavimams pagal Direktyvos (ES) 2016/797 26 straipsnį arba dėl to, kad bendro saugos sertifikato turėtojas nebeatitinka sertifikavimo sąlygų pagal Direktyvos (ES) 2016/798 17 straipsnio 5 ir 6 dalis.

2.  

1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos paraiškos susijusios su:

a) 

leidimais pateikti rinkai transporto priemones ir leidimais patvirtinti transporto priemonės tipą pagal Reglamento (ES) 2016/796 20 ir 21 straipsnius, išskyrus leidimus, nurodytus šios dalies b punkte;

b) 

leidimais pateikti rinkai transporto priemonę ar jų seriją, atitinkančias pagal Direktyvos (ES) 2016/797 25 straipsnio 1 dalį patvirtintą transporto priemonės tipą;

c) 

bendrais saugos sertifikatais, išduodamais pagal Reglamento (ES) 2016/796 14 straipsnį;

d) 

sprendimais patvirtinti, kad ERTMS kelio įranga yra sąveiki ir atitinka susijusias technines sąveikos specifikacijas, priimamais pagal Reglamento (ES) 2016/796 22 straipsnį;

e) 

išankstinio bendradarbiavimo paraiškomis pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 22 straipsnį ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/763 2 straipsnio 3 dalį ir 4 straipsnio 5 dalį;

f) 

Reglamento (ES) 2016/796 58 straipsnyje nurodytais skundais, teikiamais pagal šio reglamento 7 straipsnį.

3.  
Agentūra renka rinkliavas už 1 dalyje nenurodytas kitas paslaugas, kurių prašo pareiškėjas ar kitas asmuo arba subjektas.
4.  
Agentūra paslaugų sąrašą skelbia savo interneto svetainėje.

3 straipsnis

Agentūros renkamų mokesčių, rinkliavų ir fiksuotų mokesčių apskaičiavimas

1.  
Mokesčių už naudojimąsi vieno langelio principu veikiančia sistema teikiant Agentūrai 2 straipsnio 2 dalies a, c, d ir e punktuose nurodytas paraiškas suma turi būti fiksuota suma, nurodyta priedo 2 punkto A lentelėje. Tas fiksuotas mokestis turi būti sumokėtas paraiškos pateikimo metu.
2.  

Mokesčių už 2 straipsnio 2 dalies a, c, d ir e punktuose nurodytų paraiškų nagrinėjimą, įskaitant už 2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkte ir antroje pastraipoje nurodytą veiklą, suma atitinka bendrą toliau nurodytų dydžių sumą:

a) 

paraiškai nagrinėti Agentūros darbuotojų ir išorės ekspertų skirtų valandų skaičius, padaugintas iš Agentūros valandinio tarifo, nurodyto priedo 1 punkte,

b) 

Agentūros renkamų mokesčių suma papildoma atitinkama nacionalinių saugos institucijų pateikta suma, kurią sudaro nacionalinės paraiškos dalies nagrinėjimo išlaidos.

3.  
Mokesčių už 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų atitinkamų paraiškų pateikimą ir nagrinėjimą ir už leidimų išdavimą suma turi būti priedo 3 punkto B lentelėje nurodyta fiksuota suma, į kurią įeina 1 dalyje nurodytas mokestis už naudojimąsi vieno langelio principu veikiančia sistema. Tas fiksuotas mokestis turi būti sumokėtas paraiškos pateikimo metu.
4.  
Rinkliavų už 2 straipsnio 3 dalyje nurodytas paslaugas suma turi būti lygi Agentūros darbuotojų ir išorės ekspertų dirbtų valandų skaičiui, padaugintam Agentūros valandinio tarifo, nurodyto priedo 1 punkte.
5.  
Pareiškėjo prašymu labai mažų, mažųjų ar vidutinių įmonių atveju Agentūros už paraiškos nagrinėjimą renkama suma sumažinama 20 %. Toks prašymas pateikiamas teikiant paraišką, kai taikomi fiksuoti mokesčiai, o visais kitais atvejais – ne vėliau kaip prieš Agentūrai išrašant sąskaitą faktūrą.

Šiame reglamente labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė – tai savarankiška geležinkelio įmonė, infrastruktūros valdytojas arba gamintojas, įsisteigęs arba turintis buveinę Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje ir atitinkantis Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB ( 5 ) nustatytas sąlygas.

Pareiškėjas per vieno langelio principu veikiančią sistemą pateikia įrodymus, patvirtinančius, kad jis atitinka labai mažos, mažosios ar vidutinės įmonės statusą. Agentūra įvertina pateiktus įrodymus ir nusprendžia atmesti prašymą suteikti labai mažos, mažosios ar vidutinės įmonės statusą, jei kyla abejonių arba trūksta pagrindimo.

▼B

4 straipsnis

Mokesčių ir rinkliavų sumos sąmata

1.  
Pareiškėjo prašymu, Agentūra pateikia su paraiška ar paslaugų prašymu susijusių mokesčių ir rinkliavų sumos neprivalomą sąmatą ir informuoja, kada pateiks sąskaitas faktūras.

Nagrinėjant paraišką dalyvaujančios nacionalinės saugos institucijos pateikia 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų savo išlaidų neprivalomą sąmatą Agentūrai, ir ta sąmata įtraukiama į Agentūros teikiamą sąmatą.

2.  
Nagrinėdamos paraišką Agentūra ir nacionalinės saugos institucijos stebi savo išlaidas. Kai išlaidos gali viršyti sąmatą daugiau kaip 15 %, pareiškėjo prašymu, Agentūra apie tai jam praneša.
3.  
Jei paraiška nagrinėjama arba paslauga teikiama ilgiau nei vienus metus, pareiškėjas gali paprašyti pateikti jam naują sąmatą.
4.  
Jei paprašoma pateikti sąmatas ar jas peržiūrėti, Direktyvos (ES) 2016/797 19 straipsnio 4 dalimi bei 21 straipsnio 6 dalimi ir Direktyvos (ES) 2016/798 10 straipsnio 6 dalimi nustatytų laikotarpių skaičiavimas gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip dešimt darbo dienų.

5 straipsnis

Mokėjimo sąlygos

▼M1

1.  

Agentūra išduoda mokesčiams ir rinkliavoms sumokėti skirtą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo:

a) 

jos sprendimo priėmimo dienos, išskyrus sprendimus, kuriems taikoma fiksuotų mokesčių tvarka arba 6 straipsnio 3 dalis;

b) 

Apeliacinės tarybos sprendimo priėmimo dienos;

c) 

paslaugos teikimo užbaigimo dienos,

d) 

paraiškos atsiėmimo dienos,

e) 

dienos, kurią įvyko bet koks kitas įvykis, dėl kurio paraiškos nagrinėjimas nutrauktas.

Kalbant apie fiksuotus mokesčius, kurie turi būti sumokėti paraiškos pateikimo metu, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse, prieš Agentūrai nagrinėjant paraišką, Agentūra gali susitarti su atskirais pareiškėjais dėl kitos mokėjimo datos, taip pat sudaryti specialų susitarimą dėl sąskaitų faktūrų išrašymo.

2.  

Sąskaitoje faktūroje, jei taikoma, nurodomi šie elementai:

a) 

atskirai nurodomi mokesčiai ir rinkliavos;

b) 

sumos, kurioms taikomi fiksuoti mokesčiai;

c) 

jei fiksuoti mokesčiai netaikomi, Agentūros dirbtų valandų skaičius ir taikomas valandinis tarifas;

d) 

atitinkamais atvejais, atsakingos nacionalinės saugos institucijos patirtos išlaidos. Išlaidos nurodomos kartu su užduotimis ir joms atlikti skirtu laiku arba nurodomi fiksuoti tarifai, kuriuos nacionalinė saugos institucija taiko nacionalinės paraiškos dalies nagrinėjimui.

▼B

3.  
Nacionalinės saugos institucijos pateikia Agentūrai išlaidų ataskaitą, kad jų patirtos išlaidos būtų įtrauktos į Agentūros pateikiamą sąskaitą faktūrą, – vėliausiai, kai to paprašo Agentūra. Išlaidų ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie tų išlaidų apskaičiavimo metodiką.
4.  
Mokesčiai ir rinkliavos išreiškiami ir mokami eurais.

▼M1

4a.  
Kai pareiškėjams taikoma 6 straipsnio 3 dalis, Agentūra turi teisę parengti mokėjimo pranešimus, kuriais reikalaujama sumokėti už jau išnagrinėtas paraiškos dalis. Jei per Agentūros nustatytą laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų, reikalaujamas mokėjimas neatliekamas, Agentūra gali sustabdyti paraiškos nagrinėjimą ir apie tai informuoti pareiškėją. Agentūra atnaujina paraiškos nagrinėjimą, jei reikalaujamas mokėjimas atliekamas per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie paraiškos nagrinėjimo sustabdymą. Jei per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie paraiškos nagrinėjimo sustabdymą mokėjimas neatliekamas, Agentūra turi teisę atmesti paraišką.

▼B

5.  
Agentūra praneša pareiškėjams apie sprendimą ir pateikia sąskaitą faktūrą per vieno langelio sistemą, nurodytą Reglamento (ES) 2016/796 12 straipsnyje.
6.  
Tarpinių sumų mokėjimo sąskaitas faktūras Agentūra gali pateikti kas 6 mėnesius.
7.  
Mokesčiai ir rinkliavos mokami pervedant lėšas į tuo tikslu nurodytą Agentūros banko sąskaitą.
8.  
Pareiškėjai užtikrina, kad mokėtinas sumas, į kurias turi būti įskaičiuoti visi su tuo mokėjimu susiję banko mokesčiai, Agentūra gautų per 60 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią pranešta apie sąskaitą faktūrą.

▼M1

9.  
Jei pareiškėjas yra labai maža, mažoji arba vidutinė įmonė, Agentūra atsižvelgia į pagrįstus prašymus nustatyti vėlesnius mokėjimo ir mokėjimo dalimis terminus.

▼B

10.  
Išlaidos, patirtos nagrinėjant su nacionalinėmis taisyklėmis susijusią paraiškų dalį, nacionalinėms saugos institucijoms atlyginamos per 8 ir 9 dalyse nurodytus laikotarpius.

6 straipsnis

Nesumokėjimas

▼M1

1.  
Nesumokėjus mokėtinų sumų, Agentūra gali skaičiuoti palūkanas už kiekvieną papildomą kalendorinę dieną, kurią vėluojama sumokėti, ir taikyti susigrąžinimo taisykles, numatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 pirmos dalies IV antraštinės dalies 6 skyriaus 5 skirsnyje, taikomame Europos agentūroms, visų pirma jo 101 straipsnyje, ir Agentūros finansinėse taisyklėse, priimtose pagal Reglamento (ES) 2016/796 66 straipsnį.

▼B

2.  
Delspinigių norma yra Europos Centrinio Banko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikoma norma, paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ir galiojanti mėnesio, kurį sueina mokėjimo terminas, pirmą kalendorinę dieną, padidinus ją aštuoniais procentiniais punktais.

▼M1

3.  
Jeigu Agentūra turi įrodymų, kad pareiškėjo finansiniam pajėgumui kyla pavojus, arba jei pareiškėjas nėra įsisteigęs arba jo buveinė nėra Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje, ji gali pareikalauti, kad pareiškėjas per 15 dienų nuo paraiškos gavimo pateiktų banko garantiją arba garantuotą užstatą. Jei pareiškėjas to nepadaro, Agentūra gali atmesti jo paraišką.
4.  
Nepažeidžiant 1 dalies, Agentūra gali atmesti naują paraišką arba sustabdyti nagrinėjamos paraiškos nagrinėjimą, jei pareiškėjas arba jo teisių perėmėjas nėra įvykdęs mokėjimo įsipareigojimų, susijusių su ankstesnėmis Agentūros atliktomis leidimų išdavimo, sertifikavimo ar patvirtinimo užduotimis ar paslaugomis, nebent pareiškėjas sumoka visas mokėtinas sumas. Jei nagrinėjamos paraiškos nagrinėjimas turi būti sustabdytas, atitinkamai taikoma 5 straipsnio 4a dalyje nurodyta procedūra.

▼B

5.  
Agentūra imasi visų atitinkamų teisinių veiksmų, kad pateiktos sąskaitos faktūros būtų visiškai apmokėtos. Šiuo tikslu nacionalinės saugos institucijos, kurios yra pateikusios Agentūrai kompensuotinų išlaidų ataskaitą, padeda Agentūrai šiame procese.

7 straipsnis

Skundai ir jų mokesčiai

1.  
Agentūra už kiekvieną atmestą arba atsiimtą skundą renka mokestį.
2.  
Skundo mokestis yra 10 000 EUR arba yra lygus mokesčio, renkamo už sprendimą, dėl kurio teikiamas skundas (priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė), sumai.
3.  
Apeliacinės tarybos kancleris informuoja skundo pateikėją apie mokėjimo sąlygas. Skundo pateikėjas turi atlikti mokėjimą per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią pranešta apie sąskaitą faktūrą.
4.  
Pareiškėjas gali Apeliacinei tarybai pateikti skundą dėl sąskaitose faktūrose nurodytų mokesčių ir rinkliavų.

8 straipsnis

Tarifų skelbimas ir peržiūra

▼M1

1.  
Savo valandinį tarifą ir fiksuotus tarifus, nurodytus 3 straipsnyje, Agentūra skelbia savo interneto svetainėje.
2.  
Nacionalinė saugos institucija savo interneto svetainėje skelbia tarifus, į kuriuos atsižvelgiant apskaičiuojamos 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos išlaidos, kurias turi padengti Agentūra. Jei nacionalinė saugos institucija taiko fiksuotą tarifą, ji nurodo, kuriais leidimų ir sertifikatų išdavimo atvejais tas fiksuotas tarifas taikomas. Nacionalinė saugos institucija pateikia Agentūrai nuorodą į savo interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie jos mokesčius ir rinkliavas.

▼B

3.  
Agentūros interneto svetainėje pateikiama nuoroda į tą informaciją.
4.  
Agentūra į Reglamento (ES) 2016/796 51 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą metinę ataskaitą įrašo informaciją apie elementus, kuriais remiantis apskaičiuojamas valandinis tarifas, finansinius rezultatus ir prognozes.

9 straipsnis

Agentūros darbo tvarka

1.  

Kad atskirtų įplaukas ir išlaidas, susijusias su veikla, apmokestinama 1 straipsnio 1 dalyje nurodytais mokesčiais ir rinkliavomis, Agentūra:

a) 

gauna ir laiko iš mokesčių ir rinkliavų gautas pajamas atskiroje banko sąskaitoje;

b) 

kasmet praneša apie vykdant mokesčiais ir rinkliavomis apmokestinamą veiklą gautas bendras įplaukas ir patirtas išlaidas, taip pat išlaidų struktūrą ir veiklos rezultatus.

2.  
Jeigu finansinių metų pabaigoje bendros įplaukos iš mokesčių ir rinkliavų viršija bendras veiklos, už kurią renkami mokesčiai ir rinkliavos, išlaidas, perviršis laikomas biudžeto rezerve ir naudojamas perviršiui ar deficitui tvarkyti pagal Agentūros Finansinį reglamentą.
3.  
Užtikrinamas pajamų, gautų vykdant veiklą, už kurią renkami mokesčiai ir rinkliavos, tvarumas.

10 straipsnis

Vertinimas ir peržiūra

1.  
Mokesčių ir rinkliavų tvarka vertinama kartą per kiekvienus finansinius metus. Šis vertinimas grindžiamas ankstesniais Agentūros finansiniais rezultatais ir jos parengta išlaidų ir įplaukų sąmata. Jis taip pat turi būti susijęs su Agentūros bendruoju programavimo dokumentu.

▼M1

1a.  

Priede nurodytas sumas Agentūra pirmą kartą indeksuoja 2023 m. sausio 1 d., o vėliau – kartą per kiekvienus finansinius metus, remdamasi

a) 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu kasmet atnaujinamu Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų dydžiu bei jam taikomais korekciniais koeficientais, taikydama skaičiavimo metodą, dėl kurio turi susitarti Agentūros valdyba, ir remdamasi atitinkamais metiniais finansiniais duomenimis, naudojamais Agentūros bendrajame programavimo dokumente ir jos konsoliduotose metinėse veiklos ataskaitose, ir (arba)

b) 

infliacijos lygiu Sąjungoje pagal priedo 4 punkte nustatytą metodą.

▼B

2.  
Komisija, remdamasi Agentūros finansinių rezultatų ir prognozių vertinimu, prireikus persvarsto mokesčius ir rinkliavas.

▼M1

3.  
Atsižvelgiant į informaciją, kurią Agentūra pateikė savo metinėse ataskaitose, ir siekiant palaipsniui įvesti papildomus fiksuotus mokesčius, šis reglamentas peržiūrimas ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 16 d.

▼B

11 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Reglamento (ES) 2018/545 55 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/763 15 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais darbui, kuris atliekamas iki paraiškos pateikimo Agentūrai, netaikomi šiame reglamente nurodyti mokesčiai bei rinkliavos ir jam taikomi nacionalinės teisės aktai.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. vasario 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1
PRIEDAS

1. 

Agentūra taiko 239 EUR valandinį tarifą.

2. 

Fiksuoti mokesčiai, mokami Agentūrai už naudojimąsi vieno langelio principu veikiančia sistema, yra tokie:A lentelė

 

Vieno langelio principu veikiančios sistemos išlaidų grupė

Suma (EUR)

Paraiškos pateikimas Agentūrai dėl:

1.

bendro saugos sertifikato

400

2.

transporto priemonės tipo patvirtinimo

400

3.

transporto priemonės leidimo, išskyrus leidimą pagal atitikties tipui deklaraciją

400

4.

ERTMS geležinkelio kelio patvirtinimo

400

5.

išankstinio bendradarbiavimo proceso

400

3. 

Fiksuoti mokesčiai už paraiškų pateikti rinkai transporto priemonę ar jų seriją, atitinkančias patvirtintą transporto priemonės tipą, pateikimą ir nagrinėjimą yra tokie:B lentelė

 

Išlaidų grupė

Suma (EUR)

Paraiškos dėl sprendimo, kuriuo leidžiama eksploatuoti tipą atitinkančias transporto priemones, pateikimas Agentūrai ir jos nagrinėjimas:

1.

dėl prekinių vagonų ir visų transporto priemonių, nurodytų Komisijos reglamento (ES) Nr. 321/2013 priedo 2 punkte (1)

775

2.

a)  dėl šiluminių arba elektrinių traukos agregatų

b)  dėl keleivinių vagonų

c)  dėl mobiliosios geležinkelių infrastruktūros statybos ir techninės priežiūros įrangos

970

3.

dėl savaeigių šiluminių arba elektrinių traukinių

1 115

(1)   

2013 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 321/2013 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys. Prekiniai vagonai“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2006/861/EB (OL L 104, 2013 4 12, p. 1).

4. 

10 straipsnio 1a dalyje nurodytas metinės infliacijos lygis nustatomas taip:Taikytinas metinės infliacijos lygis

„Eurostat HICP (All items) – European Union all countries“ (2015 m. = 100) procentinis pokytis/12 mėnesių vidurkio

Infliacijos lygio, į kurį reikia atsižvelgti, vertė

Infliacijos lygio vertė prieš 3 mėnesius iki indeksavimo( 1 ) 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (OL L 138, 2016 5 26, p. 102).

( 2 ) 2018 m. balandžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/763, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomos bendrų saugos sertifikatų išdavimo geležinkelio įmonėms praktinės taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007 (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 49)

( 3 ) 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (OL L 138, 2016 5 26, p. 44).

( 4 ) 2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės (OL L 90, 2018 4 6, p. 66).

( 5 ) 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Top