EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0033-20180111

Consolidated text: 2017 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/33, kuriuo nustatomi mokesčių ataskaitos ir jos bendro simbolio standartizuoto pateikimo formato techniniai įgyvendinimo standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/92/ES (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/33/2018-01-11

02018R0033 — LT — 11.01.2018 — 000.002


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/33

2017 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo nustatomi mokesčių ataskaitos ir jos bendro simbolio standartizuoto pateikimo formato techniniai įgyvendinimo standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/92/ES

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 006 2018.1.11, p. 26)


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 221, 31.8.2018, p.  3 (2018/33,)
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/33

2017 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo nustatomi mokesčių ataskaitos ir jos bendro simbolio standartizuoto pateikimo formato techniniai įgyvendinimo standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/92/ES

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Mokesčių ataskaitos ir jos bendro simbolio forma

1.  Mokėjimo paslaugų teikėjai naudoja priede nustatytą formą ir užpildo ją, kaip išdėstyta 2–18 straipsniuose.

2.  Mokėjimo paslaugų teikėjai negali pakeisti mokesčių ataskaitos formos užpildydami ją kitaip, nei nustatyta šiame reglamente. Mokėjimo paslaugų teikėjai laikosi formoje nustatyto informacijos pateikimo ir jos antraščių bei paantraščių eiliškumo.

3.  Mokesčių ataskaita:

a) pateikiama A4 formato vertikaliame lape;

b) pirmo puslapio viršuje – pavadinimas „Mokesčių ataskaita“, išdėstytas lapo viduryje, tarp mokėjimo paslaugų teikėjo logotipo viršutiniame kairiajame dokumento kampe ir bendro simbolio viršutiniame dešiniajame dokumento kampe;

c) žymima bendru simboliu, kuris yra ne didesnis kaip 2,5 cm × 2,5 cm ir priede nustatytoje formoje pateikto pavyzdžio;

d) naudojamas 11 dydžio Arial tipo ar kitas į Arial panašus šriftas, išskyrus pavadinimą „Mokesčių ataskaita“, kuriam naudojamas pusjuodis 16 dydžio šriftas; antraštėms naudojamas 14 dydžio pusjuodis šriftas, o paantraštėms – 12 dydžio pusjuodis šriftas, nebent pagal nacionalinę teisę privaloma arba vartotojo ir mokėjimo paslaugų teikėjo susitarta naudoti didesnį šriftą arba Brailio raštą, skirtą regos sutrikimų turintiems asmenims;

e) spausdinama nespalvotai, išskyrus mokėjimo paslaugų teikėjo logotipą ir bendrą simbolį, kurie gali būti spalvoti, kaip nustatyta 2 straipsnyje;

f) antraštėms naudojama pustamsė pilka, RŽM spalvų modelio atspalvis 166,166,166, o paantraštėms – šviesiai pilka, RŽM spalvų modelio atspalvis 191,191,191;

g) puslapiai numeruojami.

2 straipsnis

Bendras simbolis ir mokėjimo paslaugų teikėjo logotipas

1.  Jei bendras simbolis spausdinamas spalvotai, fonui naudojamas RŽM spalvų modelio atspalvis 0/51/153 (šešioliktainėje sistemoje – 003399), o simboliui – RŽM spalvų modelio atspalvis 255/204/0 (šešioliktainėje sistemoje – FFCC00).

2.  Mokėjimo paslaugų teikėjo logotipo ir bendro simbolio dydis yra toks pat.

3.  Logotipas gali būti spausdinamas spalvotai tik jei bendras simbolis taip pat spausdinamas spalvotai. Jei bendras simbolis spausdinamas nespalvotai, jis turi būti aiškiai įskaitomas.

3 straipsnis

Sąskaitos teikėjo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys

1.  Nuorodas laužtiniuose skliaustuose mokėjimo paslaugų teikėjai pakeičia pusjuodžiu šriftu kairine lygiuote nurodydami sąskaitos teikėjo pavadinimą.

2.  Nuorodas laužtiniuose skliaustuose mokėjimo paslaugų teikėjai pakeičia pateikdami savo kontaktinius duomenis, kaip antai geografinį adresą, telefono numerį, e. pašto adresą, fakso numerį, interneto svetainės adresą ir kontaktinį asmenį ar punktą, kurį mokėjimo sąskaitos turėtojas galėtų naudoti tolesniam susirašinėjimui.

Šie kontaktiniai duomenys išdėstomi kairine lygiuote.

4 straipsnis

Mokėjimo sąskaitos turėtojo vardas ir pavardė bei kontaktiniai duomenys

1.  Nuorodas laužtiniuose skliaustuose mokėjimo paslaugų teikėjai pakeičia nurodydami mokėjimo sąskaitos turėtojo vardą ir pavardę.

Šie duomenys pateikiami kairine lygiuote pusjuodžiu šriftu.

2.  Nuorodas laužtiniuose skliaustuose mokėjimo paslaugų teikėjai pakeičia pateikdami mokėjimo sąskaitos turėtojo geografinį adresą.

Geografinis adresas išdėstomas kairine lygiuote mažosiomis raidėmis (išskyrus pirmąją kiekvieno žodžio raidę).

5 straipsnis

Sąskaitos pavadinimas ir identifikavimo duomenys

1.  Mokėjimo paslaugų teikėjai nurodo mokėjimo sąskaitos pavadinimą.

Šis pavadinimas pateikiamas kairine lygiuote pusjuodžiu šriftu šalia žodžio „Sąskaita“.

2.  Mokėjimo paslaugų teikėjai pateikia mokėjimo sąskaitos identifikavimo duomenis, kaip antai banko identifikavimo kodą (BIC), tarptautinį banko sąskaitos numerį (IBAN), nacionalinį sąskaitos numerį ir nacionalinį banko numerį.

Šie duomenys išdėstomi kairine lygiuote.

6 straipsnis

Kalendorinis laikotarpis

Eilutėje „Laikotarpis“ mokėjimo paslaugų teikėjai kairine lygiuote nurodo kalendorinį laikotarpį, už kurį teikiama mokesčių ataskaita.

7 straipsnis

Data

Eilutėje „Data“ mokėjimo paslaugų teikėjai kairine lygiuote nurodo mokesčių ataskaitos pateikimo kalendorinę datą.

8 straipsnis

Įvadinis pranešimas

Mokesčių ataskaitoje be jokių pakeitimų pateikiamas formoje nustatytas įvadinio pranešimo tekstas (1,15 eilutės tarpai, 0 punktai prieš tekstą ir 10 punktų po teksto).

9 straipsnis

Mokesčių ir palūkanų suvestinė

1.  Po antrašte „Mokesčių ir palūkanų suvestinė“ esančiuose keturiuose atskiruose langeliuose mokėjimo paslaugų teikėjai pusjuodžiu šriftu dešinine lygiuote nurodo bendras mokesčių ir palūkanų sumas.

2.  Jei tam tikrai sumai palūkanos netaikomos, o pateikti tokią informaciją galima arba privaloma pagal nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis perkeliama Direktyva 2014/92/ES, mokėjimo paslaugų teikėjai mažosiomis raidėmis, dešinine lygiuote nurodo, kad „palūkanos netaikomos“.

3.  Jei palūkanos taikytinos, tačiau tam tikru laikotarpiu jų suma lygi nuliui, o pateikti tokią informaciją galima arba privaloma pagal nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis perkeliama Direktyva 2014/92/ES, mokėjimo paslaugų teikėjai tai nurodo atitinkamame langelyje įrašydami „0“.

4.  Jei privaloma pagal nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis perkeliama Direktyva 2014/92/ES, mokėjimo paslaugų teikėjai atskirame langelyje nurodo išsamų išlaidų rodiklį, į kurį įskaičiuotos visos mokėjimo sąskaitos metinės išlaidos. Jei pagal tas nacionalinės teisės nuostatas mokėjimo paslaugų teikėjai nėra įpareigoti nurodyti išsamų išlaidų rodiklį, mokėjimo paslaugų teikėjai šį langelį ištrina.

10 straipsnis

Už sąskaitą sumokėtų mokesčių išklotinė

1.  Antraštės „Už sąskaitą sumokėtų mokesčių išklotinė“ lentelėje mokėjimo paslaugų teikėjai nurodo visus mokesčius už atitinkamas paslaugas, sumokėtus per ataskaitinį laikotarpį.

Mokesčiai už sąskaitos tvarkymą nurodomi paantraštės „Bendrosios su sąskaitą susijusios paslaugos“ skiltyje.

2.  Mokėjimo paslaugų teikėjai nurodo paslaugas stulpelyje „Paslauga“, kairine lygiuote, pusjuodžiu šriftu, eilučių intervalas – 1, 0 punktų prieš kiekvieną paslaugą ir 0 punktų po kiekvienos paslaugos.

3.  Stulpelyje „Kiek kartų pasinaudota paslauga“ mokėjimo paslaugų teikėjai 1 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytu šriftu, dešinine lygiuote, nurodo, kiek kartų per mokesčių ataskaitos laikotarpį pasinaudota kiekviena paslauga.

Stulpelio „Kiek kartų pasinaudota paslauga“ mokėjimo paslaugų teikėjai nepildo, jei:

a) paslauga buvo pasinaudota, tačiau mokėjimo paslaugų teikėjas neėmė už ją mokesčio, o

b) pateikti tokią informaciją galima arba privaloma pagal nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis perkeliama Direktyva 2014/92/ES.

4.  Stulpelyje „Atskiras mokestis“ mokėjimo paslaugų teikėjai dešinine lygiuote nurodo atskirų mokesčių struktūrą ir kiek kainavo kiekviena paslauga, kuria buvo pasinaudota.

5.  Stulpelyje „Kiek kartų mokestis pritaikytas“ mokėjimo paslaugų teikėjai dešinine lygiuote nurodo, kiek kartų per mokesčių ataskaitos laikotarpį pritaikytas mokestis už kiekvieną paslaugą. Mokėjimo paslaugų teikėjai atitinkamame stulpelyje nurodo, kad „mokestis netaikytas“, jei:

a) paslauga pasinaudota, bet mokestis už ją nebuvo imamas, o

b) pateikti tokią informaciją galima arba privaloma pagal nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis perkeliama Direktyva 2014/92/ES.

6.  Stulpelyje „Iš viso“ mokėjimo paslaugų teikėjai nurodo visą mokesčių, per atitinkamą laikotarpį sumokėtų už tą paslaugą, sumą.

7.  Jei paantraštės skilty nenurodoma jokių paslaugų, mokėjimo paslaugų teikėjai šią paantraštės skiltį ištrina. Mokėjimo paslaugų teikėjai šią paantraštės skiltį ištrina ir tuomet, kai mokėjimo sąskaitos turėtojas per atitinkamą laikotarpį jokiomis paslaugomis nesinaudojo daugiau nei nurodyta paslaugų pakete.

8.  Eilutėje „Iš viso sumokėta mokesčių“ mokėjimo paslaugų teikėjai pusjuodžiu šriftu nurodo visą mokesčių, kuriuos mokėjimo sąskaitos turėtojas sumokėjo per atitinkamą laikotarpį, sumą.

11 straipsnis

Mokesčių tipų aprašas

1.  Jei vienu ar keliais iš toliau nurodytų atvejų taikomi atskiri mokesčiai, mokėjimo paslaugų teikėjai lentelėje „Už sąskaitą sumokėtų mokesčių išklotinė“, atitinkamai paslaugai skirtame stulpelyje „Paslauga“ atskiroje eilutėje aprašo kiekvieno mokesčio taikymo atvejį, kanalą ar sąlygas (mokesčių tipai):

a) jei teikiant tą pačią paslaugą taikomi skirtingi mokesčiai, kaip antai pradinis nustatymo mokestis ir tolesnis tos pačios paslaugos vykdymo mokestis;

b) jei ta pati paslauga užsakoma, naudojama ar teikiama skirtingais kanalais, kaip antai telefonu, banko skyriuje ar internetu;

c) atsižvelgiant į tai, ar tos pačios paslaugos atveju tenkinama specialioji sąlyga, kaip antai laikymasis minimalios ar maksimalios sumos vykdant kredito pervedimus ar pasiimant grynuosius.

Aprašas išdėstomas kairine lygiuote. Mokesčiai nurodomi dešinine lygiuote stulpelyje „Atskiras mokestis“.

2.  Jei mokesčiai imami atsižvelgiant į kelių tipų mokesčių derinį (kaip antai skirtingi mokesčiai už skirtingais kanalais teikiamą paslaugą, kurie dar gali skirtis ir atsižvelgiant į tai, ar laikytasi sumos apribojimų), mokėjimo paslaugų teikėjai pateikia ne tik 10 straipsnio 5 dalyje nurodytus duomenis, bet ir kiekvieno papildomo mokesčio tipo aprašą ►C1  dešinine įtrauka ◄ .

3.  Jei per atitinkamą laikotarpį mokestis pasikeitė, mokėjimo paslaugų teikėjai nurodo kiekvienu laikotarpiu taikytus mokesčius pridėdami naujas eilutes stulpelyje „Atskiras mokestis“.

12 straipsnis

Paslaugų paketų, kurių mokesčiai yra įtraukti į paantraštės „Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos“ skiltyje nurodytus mokesčius, aprašas

1.  Jei kartu su mokėjimo sąskaita siūlomas su ja susijusių paslaugų paketas, kurio mokesčiai yra įtraukti į paantraštės „Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos“ skiltyje nurodytus mokesčius, mokėjimo paslaugų teikėjai lentelėje „Už sąskaitą sumokėtų mokesčių išklotinė“ eilutėje „Paslaugų paketas“ stulpelyje „Paslauga“ pateikia informaciją apie į paketą įeinančias paslaugas, o stulpelyje „Kiek kartų pasinaudota paslauga“ nurodo, kiek kartų paketu buvo pasinaudota. Stulpelyje „Mokestis“ mokėjimo paslaugų teikėjai nurodo už visą paketą pritaikytą mokestį ir kiek kartų per atitinkamą laikotarpį paketo mokestis buvo pritaikytas, kaip nurodyta 11 straipsnio 1 dalyje. Ši eilutė ištrinama, jei paslaugų paketo mokestis imamas atskirai nuo bendrųjų su sąskaita susijusių paslaugų mokesčio.

2.  Bet koks mokestis, paimtas už bet kokią paslaugą, viršijančią pakete numatytą apimtį, nurodomas lentelėje, kurioje išvardijamos paslaugos ir mokesčiai, kaip nurodyta 1–11 straipsniuose.

3.  Jei į paketą įtrauktų paslaugų kiekis neribojamas arba jei pakete numatyta paslaugų apimtis nebuvo viršyta, mokėjimo paslaugų teikėjai ištrina pranešimą „Šią apimtį viršijusios paslaugos apmokestintos atskirai“ eilutės apačioje.

13 straipsnis

Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketų, kurie apmokestinami atskirai nuo paantraštės „Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos“ skiltyje nurodytų mokesčių, aprašas

1.  Jei kartu su mokėjimo sąskaita mokėjimo paslaugų teikėjas siūlo su ja susijusių paslaugų paketą, kuris apmokestinamas atskirai nuo visų mokesčių už bendrąsias su sąskaita susijusias paslaugas, nurodytas paantraštės „Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos“ lentelėje, kurioje išvardytos paslaugos ir mokesčiai, mokėjimo paslaugų teikėjai paslaugų paketų lentelėje pateikia šią informaciją:

a) stulpelyje „Paslaugų paketas“ – jei yra, prekės ženklo pavadinimą, arba paketo turinį, ištrinant laužtinius skliaustus;

b) stulpelyje „Mokestis“ – mokesčių ataskaitos laikotarpiu už visą paketą paimtą mokestį, dešinine lygiuote;

c) trečiame stulpelyje – kiek kartų per atitinkamą laikotarpį buvo pritaikytas paketo mokestis.

Bet koks papildomas mokestis, paimtas už bet kokią paslaugą, viršijančią į paketo mokestį įtrauktą apimtį, nurodomas paslaugų ir mokesčių lentelėje, kaip nustatyta 10–11 straipsniuose.

2.  Jei paketo mokestis taikomas reguliariai, stulpelyje „Mokestis“ kairine lygiuote nurodomas periodiškumas, o kitoje eilutėje po periodiškumo – bendra metinė išlaidų suma, pusjuodžiu šriftu ir naudojant formuluotę „Iš viso metinių išlaidų“.

3.  Jei atitinkamą laikotarpį už įvairius paketus taikomi įvairūs mokesčiai, 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama apie kiekvieną paketą atskiroje lentelėje.

4.  Jei paslaugų paketas nėra siūlomas kartu su sąskaita arba jei su sąskaita siūlomo paslaugų paketo mokesčiai yra įtraukti į bendrųjų su sąskaita susijusių paslaugų mokestį, mokėjimo paslaugų teikėjai ištrina visą lentelę, įskaitant jos antraštę „Informacija apie paslaugų paketo mokesčius“.

5.  Jei visų į paketą įtrauktų paslaugų apimtis neribojama arba jei paslaugų pakete numatyta paslaugų apimtis nebuvo viršyta, mokėjimo paslaugų teikėjai ištrina pranešimą „Šią apimtį viršijusios paslaugos apmokestintos atskirai“ lentelės apačioje.

14 straipsnis

Informacija apie sąskaitoje sumokėtas palūkanas

1.  Lentelėje „Informacija apie sąskaitoje sumokėtas palūkanas“ mokėjimo paslaugų teikėjai, jei taikytina, nurodo palūkanas, kurias mokėjimo sąskaitos turėtojas sumokėjo per mokesčių ataskaitos laikotarpį.

2.  Stulpelyje „Palūkanų norma“ mokėjimo paslaugų teikėjai nurodo metinę palūkanų normą procentais. Jei per atitinkamą laikotarpį palūkanų norma pasikeitė, mokėjimo paslaugų teikėjai atskirose eilutėse nurodo kiekvienu laikotarpiu taikytą palūkanų normą.

3.  Stulpelyje „Palūkanos“ mokėjimo paslaugų teikėjai pusjuodžiu šriftu nurodo mokėjimo sąskaitos turėtojo sumokėtas palūkanas sąskaitos valiuta. Jei per atitinkamą laikotarpį palūkanų norma pasikeitė, mokėjimo paslaugų teikėjai atskirose eilutėse nurodo kiekvienu laikotarpiu mokėjimo sąskaitos turėtojo sumokėtas palūkanas.

4.  Eilutėje „Iš viso sumokėta palūkanų“ mokėjimo paslaugų teikėjai pusjuodžiu šriftu nurodo visą palūkanų, kurias mokėjimo sąskaitos turėtojas sumokėjo per atitinkamą laikotarpį, sumą.

5.  Jei mokėjimo sąskaitos turėtojas palūkanų nemokėjo, nes sąskaitai palūkanos netaikytinos, o pateikti tokią informaciją galima arba privaloma pagal nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis perkeliama Direktyva 2014/92/ES, mokėjimo paslaugų teikėjai eilutėje „Iš viso sumokėta palūkanų“ pusjuodžiu šriftu, mažosiomis raidėmis, kairine lygiuote nurodo, kad „palūkanos netaikytinos“.

15 straipsnis

Informacija apie sąskaitoje gautas palūkanas

1.  Lentelėje „Informacija apie sąskaitoje gautas palūkanas“ mokėjimo paslaugų teikėjai, jei taikytina, nurodo palūkanas, kurias mokėjimo sąskaitos turėtojas gavo per mokesčių ataskaitos laikotarpį.

2.  Žodžius „Sąskaitos pavadinimas“ mokėjimo paslaugų teikėjai pakeičia nurodydami sąskaitos pavadinimą.

3.  Stulpelyje „Palūkanų norma“ mokėjimo paslaugų teikėjai nurodo metinę palūkanų normą procentais. Jei per atitinkamą laikotarpį palūkanų norma pasikeitė, mokėjimo paslaugų teikėjai atskirose eilutėse nurodo kiekvienu laikotarpiu taikytą palūkanų normą.

4.  Stulpelyje „Palūkanos“ mokėjimo paslaugų teikėjai pusjuodžiu šriftu nurodo mokėjimo sąskaitos turėtojo gautas palūkanas sąskaitos valiuta. Jei per mokesčių ataskaitos laikotarpį palūkanų norma pasikeitė, mokėjimo paslaugų teikėjai atskirose eilutėse nurodo kiekvienu laikotarpiu mokėjimo sąskaitos turėtojo gautas palūkanas. Jei palūkanų norma taikytina, bet tam tikru laikotarpiu ji lygi nuliui, stulpelyje „Palūkanos“ mokėjimo paslaugų teikėjai nurodo „0“.

5.  Jei iš konkrečios sąskaitos palūkanos nemokamos, nes sąskaitai palūkanos netaikytinos, mokėjimo paslaugų teikėjai stulpelyje „Palūkanos“ mažosiomis raidėmis, kairine lygiuote nurodo, kad „palūkanos netaikytinos“.

6.  Eilutėje „Iš viso gauta palūkanų“ mokėjimo paslaugų teikėjai pusjuodžiu šriftu nurodo visą palūkanų, kurias mokėjimo sąskaitos turėtojas gavo per mokesčių ataskaitos laikotarpį, sumą.

7.  Jei iš konkrečios sąskaitos palūkanos nemokamos, nes sąskaitai palūkanos netaikytinos, o pateikti tokią informaciją galima arba privaloma pagal nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis perkeliama Direktyva 2014/92/ES, mokėjimo paslaugų teikėjai eilutėje „Iš viso gauta palūkanų“ pusjuodžiu šriftu mažosiomis raidėmis, kairine lygiuote nurodo, kad „palūkanos netaikomos“.

16 straipsnis

Papildoma informacija

1.  Lentelėje „Papildoma informacija“ mokėjimo paslaugų teikėjai pateikia bet kokią papildomą 2–15 straipsniuose nepaminėtą informaciją, kuri yra tiesiogiai susijusi su Direktyvos 2014/92/ES 5 straipsnio 2 dalyje nurodytomis paslaugomis, mokesčiais, sumokėtomis ir gautomis palūkanomis arba taikytinomis palūkanų normomis per mokesčių ataskaitos laikotarpį. Kaip papildoma informacija šioje lentelėje taip pat pateikiama informacija, kurią privaloma pateikti pagal nacionalinės teisės nuostatas.

2.  Pildydami šią lentelę mokėjimo paslaugų teikėjai, kai tinkama, vadovaujasi šiame reglamente nustatytu informacijos pateikimo formatu.

3.  Jei 1 dalyje nurodyta informacija neteikiama, mokėjimo paslaugų teikėjai šią lentelę ištrina.

17 straipsnis

Prekės ženklo pavadinimai

Jei naudojamas prekės ženklo pavadinimas, jis nurodomas iš karto po paslaugos pavadinimo 1 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytu standartiniu šriftu laužtiniuose skliaustuose.

18 straipsnis

Elektroninių priemonių naudojimas

1.  Jei mokesčių ataskaita teikiama elektroninėmis priemonėmis, mokėjimo paslaugų teikėjai – su sąlyga, kad kartu vartotojui bus įteikta mokesčių ataskaitos kopija, atitinkanti priede nustatytą formą ir užpildyta pagal 2–17 straipsnių nurodymus – gali keisti formą tik šiais būdais:

a) nukrypstant nuo 1 straipsnio 3 dalies d punkto, padidinti šriftą, išlaikant dydžių proporciją, nustatytą 1 straipsnio 3 dalyje;

b) jei elektroninių priemonių matmenys yra tokie, kad dėl kelių lentelių ir stulpelių mokesčių ataskaitą būtų sunku skaityti, naudoti tik vieną stulpelį ar vieną lentelę, laikantis to paties informacijos, antraščių ir paantraščių eiliškumo;

c) naudoti elektronines priemones, kaip antai lygmenis ir iškylančiuosius langus, jeigu mokesčių ataskaitos pavadinimas, bendras simbolis, antraštės ir paantraštės yra aiškiai matomi ir išlaikomas informacijos pateikimo eiliškumas.

2.  1 dalies c punkte nurodytos elektroninės priemonės negali būti naudojamos tiek intensyviai, kad atitrauktų vartotojo dėmesį nuo mokesčių ataskaitoje pateikiamos informacijos. Naudojant lygmenis ir iškylančiuosius langus galima pateikti tik šiame reglamente nustatytą informaciją.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

Mokesčių ataskaitos forma

image

image

image

Top