EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018D1544-20191016

Consolidated text: 2018 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1544 dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1544/2019-10-16

02018D1544 — LT — 16.10.2019 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/1544

2018 m. spalio 15 d.

dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių

(OL L 259 2018.10.16, p. 25)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/86 2019 m. sausio 21 d.

  L 18I

10

21.1.2019

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/1722 2019 m. spalio 14 d.

  L 262

66

15.10.2019
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/1544

2018 m. spalio 15 d.

dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių1 straipsnis

Cheminis ginklas – cheminis ginklas, kaip apibrėžta Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos (CWC) II straipsnyje.

2 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad į jų teritorijas atvykti arba vykti per jas tranzitu negalėtų priede išvardyti:

a) fiziniai asmenys, kurie yra atsakingi, teikia finansinę, techninę ar materialinę paramą arba kitaip prisideda prie šių veiksmų:

i) cheminio ginklo gamybos, įsigijimo, laikymo, kūrimo, gabenimo, kaupimo arba perkėlimo;

ii) cheminio ginklo naudojimo;

iii) dalyvavimo rengiantis naudoti cheminį ginklą;

b) fiziniai asmenys, kurie padeda, skatina arba kursto bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją dalyvauti bet kokioje a punkte nurodytoje veikloje, ir taip sukelia pavojų ar prie jo prisideda, kad tokia veikla gali būti vykdoma ir

c) fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, susiję su a ir b punktuose nurodytais fiziniais ar juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis.

2.  1 dalis neįpareigoja valstybių narių neleisti jų pačių piliečiams atvykti į jų teritorijas.

3.  1 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a) kaip tarptautinę tarpvyriausybinę organizaciją priimančioji šalis;

b) kaip Jungtinių Tautų rengiamą ar globojamą tarptautinę konferenciją priimančioji šalis;

c) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.  Laikoma, kad 3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.  Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė leidžia taikyti išimtį pagal 3 arba 4 dalį.

6.  Valstybės narės gali leisti taikyti 1 dalyje nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose ir tuose, kuriuos remia ar kurių priimančioji šalis yra Europos Sąjunga arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai padedama siekti ribojamųjų priemonių politikos tikslų, įskaitant cheminių ginklų teisinio draudimo įgyvendinimą ir cheminį nusiginklavimą. Valstybės narės taip pat gali leisti taikyti 1 dalyje nustatytų priemonių išimtis, kai atvykimas ar vykimas tranzitu yra būtinas teisminio proceso vykdymui.

7.  Valstybė narė, ketinanti leisti taikyti 6 dalyje nurodytas išimtis, apie tai raštu praneša Tarybai. Laikoma, kad išimtį taikyti leidžiama, jeigu per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie siūlomą išimtį gavimo vienas ar keli Tarybos nariai raštu nepareiškia prieštaravimo. Jei vienas ar keli Tarybos nariai pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

8.  Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 arba 7 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją arba vykti per ją tranzitu, leidimas galioja griežtai tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tiems asmenims, kurių atžvilgiu jis tiesiogiai suteiktas.

3 straipsnis

1.  Įšaldomos visos priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai priede išvardintiems:

a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra atsakingi, teikia finansinę, techninę ar materialinę paramą arba kitaip prisideda prie šių veiksmų:

i) cheminio ginklo gamybos, įsigijimo, laikymo, kūrimo, gabenimo, kaupimo arba perkėlimo;

ii) cheminio ginklo naudojimo;

iii) dalyvavimo rengiantis naudoti cheminį ginklą;

b) fiziniai ar juridiniai asmenys ir subjektai ar organizacijos, kurios bet kokiu būdu padeda, skatina ir kursto bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją dalyvauti bet kurioje a punkte nurodytoje veikloje ir taip sukelia pavojų ar prie jo prisideda, kad tokia veikla gali būti vykdoma;

c) fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, susiję su a ir b punktuose nurodytais fiziniais ar juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis.

2.  Priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesudaroma galimybė naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) reikalingi priede išvardytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų, ir nuo tokių fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas, tenkinti;

b) skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti;

d) reikalingi ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi priežastis, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas arba

e) mokėtini į diplomatinės ar konsulinės atstovybės arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, sąskaitą arba iš jos, tiek, kiek tie mokėjimai skirti naudoti oficialiais diplomatinės arba konsulinės atstovybės arba tarptautinės organizacijos tikslais.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokius pagal šią dalį suteiktus leidimus.

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražo sprendimas, priimtas prieš tą dieną, kurią 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki tos dienos arba po jos;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) sprendimas nėra į priede pateiktą sąrašą įtraukto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai ir

d) sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokius pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.  1 dalis nekliudo tam, kad į priede pateiktą sąrašą įtrauktas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija sumokėtų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į tą sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija.

6.  2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a) palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis;

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, kurios buvo sudarytos arba nustatyti anksčiau nei tą dieną, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyse numatytos priemonės, arba

c) mokėjimais pagal teisminių institucijų, administracinius arba arbitražo sprendimus, priimtus Sąjungoje arba vykdytinus atitinkamoje valstybėje narėje,

su sąlyga, kad tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams yra toliau taikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

4 straipsnis

1.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba vieningai sudaro priede pateikiamą sąrašą ir jį iš dalies keičia.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai praneša 1 dalyje nurodytą sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, suteikdama tokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai galimybę pateikti pastabų.

3.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją.

5 straipsnis

1.  Priede nurodomos 2 ir 3 straipsniuose nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų įtraukimo į sąrašą priežastys.

2.  Be to, priede pateikiama informacija, jei jos turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų tapatybei nustatyti ir subjektams ar organizacijoms identifikuoti. Tokia apie fizinius asmenis teikiama informacija gali apimti vardą ir pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso bei asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, ir pareigas arba profesiją. Tokia apie juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas teikiama informacija gali apimti pavadinimą, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą.

6 straipsnis

Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo sprendimu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl žalos atlyginimo arba kitus šios rūšies reikalavimus, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti obligaciją, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, nepriklausomai nuo jų formos, kuriuos pateikė:

a) į priede pateiktą sąrašą įtraukti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

b) fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, veikiantys per bet kurį a punkte nurodytą asmenį, subjektą ar organizaciją arba jų vardu.

7 straipsnis

Siekiant, kad šiame sprendime nustatytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į nustatytąsias šiame sprendime.

▼M2

8 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2020 m. spalio 16 d. Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Jis atnaujinamas arba atitinkamai iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jo tikslai nepasiekti.

▼B

9 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
PRIEDAS

2 IR 3 STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

▼M1

A.   FIZINIAI ASMENYSVardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.  Tariq YASMINA

dar žinomas kaip: Tariq Yasminaimage

Lytis: vyras

Laipsnis: pulkininkas;

Pilietybė: Sirijos

Tariq Yasmina veikia kaip Mokslinių studijų ir tyrimų centro (SSRC) ir Prezidentūros ryšių palaikymo pareigūnas ir eidamas šias pareigas dalyvauja Sirijos režimui naudojant ir rengiantis naudoti cheminį ginklą.

2019 1 21

2.  Khaled NASRI

dar žinomas kaip: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;image

image

Lytis: vyras

Laipsnis: SSRC „Instituto 1000“ vadovas;

Pilietybė: Sirijos

Khaled Nasri vadovauja „Institutui 1000“, Mokslinių studijų ir tyrimų centro (SSRC) padaliniui, atsakingam už Sirijos cheminių ginklų programos kompiuterinių ir elektronikos sistemų kūrimą ir gamybą.

2019 1 21

3.  Walid ZUGHAIB

dar žinomas kaip: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;image

Laipsnis: daktaras, SSRC „Instituto 2000“ vadovas

Lytis: vyras

Pilietybė: Sirijos

Walid Zughaib vadovauja „Institutui 2000“, Mokslinių studijų ir tyrimų centro (SSRC) padaliniui, atsakingam už Sirijos cheminių ginklų programos mechaninių elementų kūrimą ir gamybą.

2019 1 21

4.  Firas AHMED

dar žinomas kaip: Ahmad;image

Laipsnis: pulkininkas, SSRC „Instituto 1000“ saugumo tarnybos vadovas

Lytis: vyras

Gimimo data: 1967 m. sausio 21 d.;

Pilietybė: Sirijos

Firas Ahmed vadovauja „Instituto 1000“, Mokslinių studijų ir tyrimų centro (SSRC) padalinio, atsakingo už Sirijos cheminių ginklų programos kompiuterinių ir elektronikos sistemų kūrimą ir gamybą, saugumo tarnybai. Jis dalyvavo perduodant ir slepiant su cheminiu ginklu susijusias medžiagas po to, kai Sirija prisijungė prie Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos.

2019 1 21

5.  Said SAID

dar žinomas kaip: Saeed, Sa'id Sa'id,image

Laipsnis: daktaras, SSRC „Instituto 3000“ (dar žinomo kaip „Institutas 6000“, dar žinomo kaip „Institutas 5000“) narys

Lytis: vyras

Gimimo data: 1955 m. gruodžio 11 d.

Said Said yra „Instituto 3000“ (dar žinomo kaip „Institutas 6000“, dar žinomo kaip „Institutas 5000“), Mokslinių studijų ir tyrimų centro (SSRC) padalinio, atsakingo už Sirijos cheminio ginklo kūrimą ir gamybą, svarbus asmuo.

2019 1 21

6.  Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, dar žinomas kaip Ruslan BOSHIROV

Lytis: vyras

Gimimo datos: 1979 m. balandžio 5 d.; 1978 m. balandžio 12 d.

Gimimo vietos: Nikolaevka, Amūro sritis, Rusija; Dušanbė, Tadžikistanas

GRU karininkas Anatoliy Chepiga (dar žinomas kaip Ruslan Boshirov) turėjo, pervežė ir 2018 m. kovo 4 d. savaitgalį Solsberyje panaudojo paralyžiuojamąją nuodingąją medžiagą („Novičok“). 2018 m. rugsėjo 5 d. JK Karališkoji prokuratūra pateikė Ruslanui Boširovui kaltinimus dėl sąmokslo siekiant nužudyti Sergejų Skripalį, dėl pasikėsinimo nužudyti Sergejų Skripalį, Julią Skripal ir Nicką Bailey, dėl „Novičok“ naudojimo ir turėjimo ir dėl tyčinio Julios Skripal bei Nicko Bailey sunkaus kūno sužalojimo.

2019 1 21

7.  Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, dar žinomas kaip Alexander PETROV

Lytis: vyras

Gimimo data: 1979 m. liepos 13 d.

Gimimo vietos: Loyga, Rusija; Kotlas, Rusija

GRU karininkas Alexander Mishkin (dar žinomas kaip Alexander Petrov) turėjo, pervežė ir 2018 m. kovo 4 d. savaitgalį Solsberyje panaudojo paralyžiuojamąją nuodingąją medžiagą („Novičok“). 2018 m. rugsėjo 5 d. JK Karališkoji prokuratūra pateikė Aleksandrui Petrovui kaltinimus dėl sąmokslo siekiant nužudyti Sergejų Skripalį, dėl pasikėsinimo nužudyti Sergejų Skripalį, Julią Skripal ir Nicką Bailey, dėl „Novičok“ naudojimo ir turėjimo ir dėl tyčinio Julios Skripal bei Nicko Bailey sunkaus kūno sužalojimo.

2019 1 21

8.  Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Lytis: vyras

Pareigos: GRU vadovo pirmasis pavaduotojas

Vladimir Stepanovich Alexseyev yra GRU (dar žinomo kaip GU) vadovo pirmasis pavaduotojas. Atsižvelgiant į V. Alexseyev aukštas vadovaujamąsias pareigas GRU, jis yra atsakingas už tai, kad GRU pareigūnai turėjo, pervežė ir 2018 m. kovo 4 d. savaitgalį Solsberyje panaudojo paralyžiuojamąją nuodingąją medžiagą („Novičok“).

2019 1 21

9.  Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Lytis: vyras

Pareigos: GRU vadovas

Igor Olegovich Kostyukov, atsižvelgiant į jo, kaip GRU (dar žinomo kaip GU) vadovo pirmojo pavaduotojo, aukštas vadovaujamąsias pareigas tuo metu, yra atsakingas už tai, kad GRU pareigūnai turėjo, pervežė ir 2018 m. kovo 4 d. savaitgalį Solsberyje panaudojo paralyžiuojamąją nuodingąją medžiagą („Novičok“).

2019 1 21

B.   JURIDINIAI ASMENYS, SUBJEKTAI IR ORGANIZACIJOSVardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.  Mokslinių studijų ir tyrimų centras (Scientific Studies and Research Centre, SSRC)

dar žinomas kaip Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Adresas:

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damascus

Mokslinių studijų ir tyrimų centras (SSRC) yra pagrindinis Sirijos režimo subjektas, kuriantis cheminį ginklą.

SSRC yra atsakingas už cheminio ginklo, taip pat jo pristatymo į taikinį raketų kūrimą ir gamybą; jis veikia keliose Sirijos vietose.

2019 1 21

Top