EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R2382-20171220

Consolidated text: Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2382 2017 m. gruodžio 14 d. kuriuo nustatomi informacijos perdavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES standartinių formų, šablonų ir procedūrų techniniai įgyvendinimo standartai (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2382/2017-12-20

02017R2382 — LT — 20.12.2017 — 000.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2382

2017 m. gruodžio 14 d.

kuriuo nustatomi informacijos perdavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES standartinių formų, šablonų ir procedūrų techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 340 2017.12.20, p. 6)


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 033, 7.2.2018, p.  5 (2017/2382,)
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2382

2017 m. gruodžio 14 d.

kuriuo nustatomi informacijos perdavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES standartinių formų, šablonų ir procedūrų techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas investicinėms įmonėms ir rinkos operatoriams, valdantiems daugiašalę prekybos sistemą (DPS) arba organizuotos prekybos sistemą (OPS).

2.  Be to, šis reglamentas taikomas kredito įstaigoms, kurioms veiklos leidimas išduotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES ir kurios teikia vieną ar daugiau investicinių paslaugų arba vykdo investicinę veiklą pagal Direktyvą 2014/65/ES ir pageidauja naudotis priklausomais agentais pagal tokias teises:

a) laisvę teikti investicines paslaugas ir vykdyti investicinę veiklą pagal Direktyvos 2014/65/ES 34 straipsnio 5 dalį;

b) įsisteigimo laisvę pagal Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 7 dalį.

2 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.  Visi pagal šį reglamentą teikiami pranešimai ar informacija teikiami oficialiąja Sąjungos kalba, kuri priimtina tiek buveinės, tiek priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Jie teikiami popierine forma arba, jeigu tai priimtina atitinkamai kompetentingai institucijai, elektroninėmis priemonėmis.

2.  Kompetentingos institucijos viešai skelbia informaciją apie priimtiną (-as) kalbą (-as) ir pateikimo priemones, įskaitant kontaktinius duomenis, skirtus pranešimams dėl paso.

3 straipsnis

Pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso pateikimas

1.  Investicinė įmonė buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai teikia pranešimą dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso pagal Direktyvos 2014/65/ES 34 straipsnio 2 arba 5 dalį I priede pateikta forma.

2.  Vadovaudamasi 1 dalimi, investicinė įmonė dėl kiekvienos valstybės narės, kurioje ji planuoja veiklą, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia po atskirą pranešimą dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso.

3.  Investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkte, pageidaujanti teikti investicines paslaugas arba vykdyti veiklą naudodamasi buveinės valstybėje narėje įsisteigusiu priklausomu agentu, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia pranešimą dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso užpildydama tik tas I priede pateiktos formos dalis, kurios yra susijusios su priklausomu agentu.

4 straipsnis

Pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso išsamumo ir tikslumo įvertinimas

1.  Gavusi pranešimą dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso pagal 3 straipsnį, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija vertina pateiktos informacijos išsamumą ir tikslumą.

2.  Jeigu pateikta informacija yra laikoma neišsamia arba neteisinga, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama apie tai informuoja investicinę įmonę arba kredito įstaigą, nurodytą 1 straipsnio 2 dalies a punkte. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nurodo, kodėl informacija laikoma neišsamia arba neteisinga.

3.  Direktyvos 2014/65/ES 34 straipsnio 3 dalyje ir 34 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nurodytas vieno mėnesio laikotarpis prasideda nuo pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso, kuriame pateikta informacija yra laikoma išsamia ir teisinga, gavimo dienos.

5 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija per vieną mėnesį nuo pranešimo pagal 3 straipsnį gavimo dienos priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją apie tą pranešimą informuoja naudodama II priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

2.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja investicinę įmonę arba kredito įstaigą, nurodytą 1 straipsnio 2 dalies a punkte, apie pagal 1 dalį perduotą pranešimą, įskaitant to pranešimo perdavimo datą.

6 straipsnis

Pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos duomenų pasikeitimo pateikimas

1.  Pasikeitus bet kuriems pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso duomenims, investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkte, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia pranešimą naudodama I priede pateiktą formą.

2.  Teikdama pranešimą pagal šio straipsnio pirmą dalį, investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkte, užpildo tik tas I priede pateiktos formos dalis, kurios yra susijusios su pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos duomenų pasikeitimais.

3.  Teikdama pranešimą, susijusį su teikiamų investicinių paslaugų, vykdomos veiklos, teikiamų papildomų paslaugų arba finansinių priemonių duomenų pasikeitimais, investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkte, išvardija visas investicines paslaugas, veiklą, papildomas paslaugas arba finansines priemones, kurias teikia arba vykdo pranešimo metu, arba kurias ketina teikti arba vykdyti ateityje.

7 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl investicinių paslaugų ir veiklos duomenų pasikeitimo

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi pranešimą pagal 6 straipsnį, nepagrįstai nedelsdama priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją informuoja apie praneštus pasikeitimus naudodama III priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo pagal 6 straipsnį kopiją.

2.  Jeigu investicinės įmonės arba kredito įstaigos veiklos leidimas panaikinamas arba atšaukiamas, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai apie tai praneša naudodama III priede pateiktą formą.

8 straipsnis

Pranešimo dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo pateikimas

Investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantis DPS arba OPS, kurie kitos priimančiosios valstybės narės teritorijoje pageidauja pagerinti toje priimančiojoje valstybėje narėje įsisteigusių nuotolinių naudotojų, narių ar dalyvių galimybes patekti į tas sistemas ir jose prekiauti, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai praneša išsamius priimančiosios valstybės narės, kurioje ketina teikti tokias priemones, duomenis naudodami IV priede pateiktą formą.

9 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija per vieną mėnesį nuo pranešimo pagal 8 straipsnį gavimo dienos priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją informuoja apie tą pranešimą naudodama V priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

2.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja investicinę įmonę arba rinkos operatorių, valdantį DPS arba OPS, apie pagal 1 dalį perduotą pranešimą, įskaitant to pranešimo perdavimo datą.

10 straipsnis

Pranešimo dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo duomenų pasikeitimo pateikimas

1.  Pasikeitus bet kuriems pranešimo dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo duomenims, investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantis DPS arba OPS, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia pranešimą naudodami IV priede pateiktą formą.

2.  Teikdami pranešimą pagal 1 dalį, investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantis DPS arba OPS, užpildo tik tas IV priede pateiktos formos dalis, kurios susijusios su pranešimo dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo duomenų pasikeitimais.

11 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo duomenų pasikeitimo

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi pranešimą pagal 10 straipsnio 1 dalį, nepagrįstai nedelsdama priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduoda informaciją apie praneštus pasikeitimus naudodama III priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

12 straipsnis

Pranešimo dėl filialo paso pateikimas

Investicinė įmonė, pageidaujanti kitos valstybės narės teritorijoje įsteigti filialą, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia informaciją, kaip reikalaujama Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 2 dalyje, naudodama VI priede pateiktą formą.

13 straipsnis

Pranešimo dėl priklausomo agento paso pateikimas

1.  Investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies b punkte, pageidaudama naudotis kitoje valstybėje narėje įsisteigusiu priklausomu agentu, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia informaciją, kaip reikalaujama Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 2 dalyje, naudodama VII priede pateiktą formą.

2.  Jeigu investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies b punkte, pageidauja naudotis daugiau negu vienu priklausomu agentu kitoje valstybėje narėje, ji dėl kiekvieno priklausomo agento, kuriuo ketina naudotis, užpildo atskirą pranešimą.

3.  Investicinė įmonė, pageidaudama įsteigti filialą, kuris ketina naudotis priklausomais agentais, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai dėl kiekvieno priklausomo agento pateikia atskirą pranešimą dėl priklausomo agento paso užpildydama VII priede pateiktą formą.

14 straipsnis

Pranešimo dėl filialo paso arba pranešimo dėl priklausomo agento paso išsamumo ir tikslumo įvertinimas

1.  Gavusi pranešimą pagal 12 arba 13 straipsnį, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija vertina pateiktos informacijos išsamumą ir tikslumą.

2.  Jeigu pateikta informacija yra laikoma neišsamia arba neteisinga, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama apie tai informuoja investicinę įmonę arba kredito įstaigas, nurodytas 1 straipsnio 2 dalies b punkte. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nurodo, kodėl informacija laikoma neišsamia arba neteisinga.

3.  Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 3 dalyje ir 35 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje nurodytas trijų mėnesių laikotarpis prasideda nuo pranešimo dėl filialo paso arba pranešimo dėl priklausomo agento paso, kuriame pateikta informacija yra laikoma išsamia ir teisinga, gavimo dienos.

15 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl filialo paso

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija per tris mėnesius nuo pranešimo dėl filialo paso pagal 12 straipsnį gavimo dienos priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją informuoja apie tą pranešimą naudodama VIII priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

2.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja investicinę įmonę apie pagal 1 dalį perduotą pranešimą, įskaitant to pranešimo perdavimo datą.

3.  Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija pranešimo gavimo patvirtinimą pateikia ir buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, ir investicinei įmonei.

16 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl priklausomo agento paso

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija per tris mėnesius nuo pranešimo dėl priklausomo agento paso pagal 13 straipsnį gavimo dienos priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją informuoja apie tą pranešimą naudodama IX priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

2.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja investicinę įmonę arba kredito įstaigą apie pagal 1 dalį perduotą pranešimą, įskaitant to pranešimo perdavimo datą.

3.  Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija pranešimo gavimo patvirtinimą pateikia ir buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, ir investicinei įmonei arba kredito įstaigai, nurodytai 1 straipsnio 2 dalies b punkte.

4.  Priklausomas agentas nepradeda teikti savo siūlomų investicinių paslaugų arba vykdyti siūlomos veiklos, kol jis neužregistruojamas valstybės narės, kurioje jis įsisteigė, viešame registre pagal Direktyvos 2014/65/ES 29 straipsnio 3 dalį.

5.  Priklausomas agentas nepradeda teikti savo siūlomų investicinių paslaugų arba vykdyti siūlomos veiklos, kol jis negauna priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimo.

6.  Jeigu toks pranešimas nepateikiamas, priklausomas agentas gali pradėti teikti savo siūlomas investicines paslaugas ir vykdyti siūlomą veiklą praėjus dviem mėnesiams nuo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimo pateikimo dienos, kaip nurodyta 2 dalyje.

17 straipsnis

Pranešimo dėl filialo duomenų pasikeitimo pateikimas

1.  Pasikeitus pranešimo dėl filialo paso duomenims, investicinė įmonė buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia pranešimą naudodama VI priede pateiktą formą.

Investicinė įmonė arba kredito įstaiga užpildo tik tas VI priede pateiktos formos dalis, kurios susijusios su pranešimo dėl filialo paso duomenų pasikeitimais.

2.  Jeigu investicinė įmonė arba kredito įstaiga ketina pakeisti investicines paslaugas, veiklą, papildomas paslaugas arba finansines priemones, kurias teikia arba vykdo naudodamasi priklausomais agentais, ji, naudodamasi VI priede pateikta forma, išvardija visas investicines paslaugas, veiklą, papildomas paslaugas arba finansines priemones, kurias teikia arba vykdo naudodamasi priklausomais agentais to pranešimo metu, arba kurias ketina teikti arba vykdyti naudodamasi priklausomais agentais ateityje.

3.  Apie pranešimo dėl filialo paso duomenų pasikeitimus, susijusius su filialo veiklos nutraukimu, pranešama naudojantis X priede pateikta forma.

18 straipsnis

Pranešimo dėl priklausomo agento duomenų pasikeitimo pateikimas

1.  Pasikeitus bet kuriems pranešimo dėl priklausomo agento paso duomenims, investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies b punkte, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia pranešimą naudodama VII priede pateiktą formą.

Investicinė įmonė arba kredito įstaiga užpildo tik tas VII priede pateiktos formos dalis, kurios susijusios su pranešimo dėl priklausomo agento paso duomenų pasikeitimais.

2.  Jeigu investicinė įmonė ketina pakeisti investicines paslaugas, veiklą arba finansines priemones, susijusias su pranešimu dėl priklausomo agento paso, ji, naudodamasi VI priede pateikta forma, išvardija visas investicines paslaugas, veiklą arba finansines priemones, kurias teikia arba vykdo naudodamasi priklausomu agentu to pranešimo metu arba kurias ketina teikti arba vykdyti ateityje.

3.  Apie pranešimo dėl priklausomo agento paso duomenų pasikeitimus, susijusius su kitoje valstybėje narėje įsisteigusio priklausomo agento paslaugų atsisakymu, pranešama naudojantis X priede pateikta forma.

19 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl filialo duomenų pasikeitimo

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi pranešimą pagal 17 straipsnio 1 dalį, nepagrįstai nedelsdama priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduoda informaciją apie praneštus pasikeitimus naudodama XI priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

2.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi pranešimą pagal 17 straipsnio 3 dalį, nepagrįstai nedelsdama priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduoda informaciją apie praneštus pasikeitimus naudodama XIII priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

20 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl priklausomo agento duomenų pasikeitimo

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi pranešimą pagal 18 straipsnio 1 dalį, nepagrįstai nedelsdama priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduoda informaciją apie praneštus pasikeitimus naudodama XII priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

2.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi pranešimą pagal 18 straipsnio 3 dalį, nepagrįstai nedelsdama priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduoda informaciją apie praneštus pasikeitimus naudodama XIII priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

21 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

image

image
II PRIEDAS

image
III PRIEDAS

image
IV PRIEDAS

image
V PRIEDAS

image
VI PRIEDAS

image

image

image

►(1) C1  
VII PRIEDAS

image

image

image
VIII PRIEDAS

image
IX PRIEDAS

image
X PRIEDAS

image

image
XI PRIEDAS

image
XII PRIEDAS

image
XIII PRIEDAS

image

Top