EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0656-20180807

Consolidated text: Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/656 2016 m. gruodžio 19 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 nustatomi su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu susiję administraciniai reikalavimai (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/656/2018-08-07

02017R0656 — LT — 07.08.2018 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/656

2016 m. gruodžio 19 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 nustatomi su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu susiję administraciniai reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 102 2017.4.13, p. 364)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/988 2018 m. balandžio 27 d.

  L 182

46

18.7.2018
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/656

2016 m. gruodžio 19 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 nustatomi su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu susiję administraciniai reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

reguliuojamasis parametras – įtaiso, sistemos ar konstrukcijos elemento (taip pat ir sunkiai pasiekiamo) parametras, kurį galima reguliuoti ir kuris pareguliuotas gali turėti įtakos teršalų išmetimui arba variklio veiksmingumui atliekant teršalų išmetimo bandymus ar įprastai eksploatuojant variklį. Be kita ko, tai yra su įpurškimo laiko nustatymu ir tiekiamų degalų srautu susiję parametrai;

2)

papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema su akytu filtruojamuoju elementu – papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema, kurioje visos išmetamosios dujos nukreipiamos tekėti pro kietąsias medžiagas filtruojantį elementą.

2 straipsnis

Informacinio aplanko ir informacinio dokumento šablonai

1  Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 21 straipsnį teikdami informacinius aplankus ir informacinius dokumentus gamintojai naudojasi šio reglamento I priede nustatytais šablonais.

2  Tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 tikslais gali būti teikiami pagal Direktyvą 97/68/EB parengti esami RLL kategorijos variklių informaciniai dokumentai arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/68/EB ( 1 ) XII priede nurodyto lygiaverčio tipo patvirtinimo informacinis dokumentas.

3  Tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 tikslais gali būti teikiami pagal Direktyvą 97/68/EB parengti esami specialios paskirties variklių (SPE) informaciniai dokumentai arba Direktyvos 97/68/EB XII priede nurodyto lygiaverčio tipo patvirtinimo informacinis dokumentas.

4  Tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 tikslais gali būti teikiami pagal Direktyvą 97/68/EB parengti esami NRSh kategorijos variklių informaciniai dokumentai arba Direktyvos 97/68/EB XII priede nurodyto lygiaverčio tipo patvirtinimo informacinis dokumentas.

3 straipsnis

Atitikties pareiškimų šablonai

Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 31 straipsnį teikdami atitikties pareiškimus gamintojai naudojasi šio reglamento II priede nustatytais šablonais.

4 straipsnis

Variklių ženklinimo šablonai

Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 32 straipsnį ženklindami variklį gamintojai naudojasi šio reglamento III priede nustatytais šablonais.

5 straipsnis

ES tipo patvirtinimo sertifikato šablonai

Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 23 straipsnį išduodamos ES tipo patvirtinimo sertifikatus patvirtinimo institucijos naudojasi šio reglamento IV priede nustatytu šablonu.

6 straipsnis

ES tipo patvirtinimo sertifikatų numeravimo sistema

Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 22 straipsnį numeruodamos ES tipo patvirtinimo sertifikatus patvirtinimo institucijos taiko šio reglamento V priede nustatytą suderintą numeravimo sistemą.

7 straipsnis

Bendra bandymų protokolo forma

1  Rengdamos Reglamento (ES) 2016/1628 6 straipsnio 3 dalies g punkte, 22 straipsnio 6 dalyje ir 23 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytus bandymų protokolus techninės tarnybos naudojasi šio reglamento VI priede nustatyta bendra forma.

2  Pagal Direktyvą 97/68/EB parengti esami RLL kategorijos variklių bandymų protokolai tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 tikslais gali būti teikiami su sąlyga, kad nuo to laiko, kai buvo atliktas bandymas, nei esminiai reikalavimai, nei su bandymų procedūromis susiję reikalavimai nepakeisti. Procentinės apkrovos ir galios skirtumas ir Direktyvos 97/68/EB III priedo 3.7.1.4 punkte nurodyto tam tikru numeriu (režimo numeriu) pažymėto bandymų ciklo režimo ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 ( 2 ) XVII priedo 1 priedėlyje nurodyto atitinkamu numeriu pažymėto bandymų ciklo F režimo svertinio koeficiento skirtumas šiuo tikslu esminiu nelaikomas.

3  Pagal Direktyvą 97/68/EB parengti esami specialios paskirties variklių (SPE) išmetamųjų teršalų ribines vertes atitinkančių variklių bandymų protokolai arba Direktyvos 97/68/EB XII priede nurodyto lygiaverčio tipo patvirtinimo bandymų protokolas tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 tikslais gali būti teikiami su sąlyga, kad nuo to laiko, kai buvo atliktas bandymas, nei esminiai reikalavimai, nei su bandymų procedūromis susiję reikalavimai nepakeisti.

4  Pagal Direktyvą 97/68/EB parengti esami NRSh išmetamųjų teršalų ribines vertes atitinkančių variklių bandymų protokolai tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 tikslais gali būti teikiami su sąlyga, kad nuo to laiko, kai buvo atliktas bandymas, nei esminiai reikalavimai, nei su bandymų procedūromis susiję reikalavimai nepakeisti.

8 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/1628 37 straipsnio 1 dalyje nurodyto variklių sąrašo forma

Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 37 straipsnio 1 dalį teikdami variklių sąrašą gamintojai naudojasi šio reglamento VII priede nustatyta forma.

9 straipsnis

Naudojantis IMI vykdomų duomenų mainų šablonai ir duomenų struktūra

Kad pagal Reglamento (ES) 2016/1628 22 straipsnio 5 dalį keistųsi duomenimis naudodamosi Vidaus rinkos informacine sistema (IMI), patvirtinimo institucijos naudojasi šio reglamento VIII priede nustatytais šablonais ir taiko jame nustatytą duomenų struktūrą.

10 straipsnis

IMI sujungimo su esamomis nacionalinėmis duomenų bazėmis techniniai reikalavimai ir procedūros

1  Laikantis Reglamento (ES) 2016/1628 44 straipsnio 3 dalies c punkto, IMI užtikrina saityno paslaugą su ES tipo patvirtinimo paraiškomis susijusiems duomenims perduoti iš esamų nacionalinių duomenų bazių į IMI.

2  Laikantis Reglamento (ES) 2016/1628 44 straipsnio 3 dalies c punkto, IMI užtikrina saityno paslaugą su ES tipo patvirtinimo suteikimu, galiojimo pratęsimu, panaikinimu ar nesuteikimu susijusiems duomenims perduoti iš IMI į esamas nacionalines duomenų bazes.

Pirma pastraipa taikoma tik jei atitinkama valstybė narė sutiko, kad tokie duomenys būtų perduodami naudojantis IMI saityno paslauga.

11 straipsnis

Variklių tipų ir variklių šeimų, taip pat jų veikimo režimų apibrėžimo parametrai

Laikydamiesi Reglamento (ES) 2016/1628 18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, variklių tipams ir variklių šeimoms, taip pat jų veikimo režimams apibrėžti gamintojai taiko šio reglamento IX priede nustatytus parametrus.

12 straipsnis

Neteisėto keitimo prevencijos techniniai duomenys

Laikydamiesi Reglamento (ES) 2016/1628 18 straipsnio 4 dalies, neteisėto keitimo prevencijai užtikrinti gamintojai taiko šio reglamento X priede nustatytus techninius duomenis.

▼M1

12a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  Nepaisant taikomų šio reglamento su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/988 ( 3 ), nuostatų, patvirtinimą suteikiančios institucijos ir toliau iki 2018 m. gruodžio 31 d. suteikia variklių arba variklių šeimų ES tipo patvirtinimą pagal šį nuo 2018 m. rugpjūčio 6 d. taikytinos redakcijos reglamentą.

2.  Nepaisant taikomų šio reglamento su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/988, nuostatų, valstybės narės iki 2019 m. birželio 30 d. leidžia pateikti rinkai variklius, kurių tipas patvirtintas pagal šį nuo 2018 m. rugpjūčio 6 d. taikytinos redakcijos reglamentą;

▼B

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
TURINYSI priedas

Informacinio aplanko ir informacinio dokumento šablonai

 

II priedas

Atitikties pareiškimų šablonai

 

III priedas

Variklių ženklinimo šablonai

 

IV priedas

ES tipo patvirtinimo sertifikato šablonai

 

V priedas

ES tipo patvirtinimo sertifikatų numeravimo sistema

 

VI priedas

Bendra bandymų protokolo forma

 

VII priedas

Reglamento (ES) 2016/1628 37 straipsnio 1 dalyje nurodyto variklių sąrašo forma

 

VIII priedas

Naudojantis IMI vykdomų duomenų mainų šablonai ir duomenų struktūra

 

IX priedas

Variklių tipų ir variklių šeimų, taip pat jų veikimo režimų apibrėžimo parametrai

 

X priedas

Neteisėto keitimo prevencijos techniniai duomenys

 
I PRIEDAS

Informacinio aplanko ir informacinio dokumento šablonai

A DALIS. INFORMACINIS APLANKAS

1.    Bendrieji reikalavimai

Reglamento (ES) 2016/1628 21 straipsnyje nurodytame informaciniame aplanke yra:

1.1. turinys;

1.2. 1 priedėlyje nustatytą šabloną atitinkanti gamintojo deklaracija, kad laikomasi visų Reglamento (ES) 2016/1628 reikalavimų;

▼M1

1.3. gamintojo pareiškimas, kad variklių tipas ar variklių šeima atitinka Reglamento (ES) 2016/1628 II priede nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes, atsižvelgiant į nurodytus skystuosius degalus, degalų mišinius ar degalų emulsijas, išskyrus nurodytuosius Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priedo 1.2.2 punkte;

▼B

1.4. jei tai elektroniškai valdomi NRE, NRG, IWP, IWA, RLL ir RLR kategorijų varikliai, kurie atitinka Reglamento (ES) 2016/1628 II priede nustatytas V etapo išmetamųjų teršalų ribines vertes ir kuriuose elektroninis valdiklis naudojamas ir įpurškiamų degalų kiekiui, ir įpurškimo laikui nustatyti arba kuriuose elektroninis valdiklis naudojamas NOx kiekiui mažinti naudojamai išmetamųjų teršalų kontrolės sistemai įjungti, išjungti arba moduliuoti, – išsami išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos apžvalga, apimanti pagrindinę išmetamųjų teršalų kontrolės strategiją ir priemones, kuriomis taikant kiekvieną papildomą kontrolės strategiją tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami išėjimo kintamieji;

1.4.1. galimybė susipažinti su 2 priedėlyje nurodyta papildoma konfidencialia informacija suteikiama tik bandymus atliekančiai techninei tarnybai, tokia informacija į informacinį aplanką neįtraukiama;

1.5. jei taikoma, išsamus NOx kontrolės priemonių ir raginimo imtis priemonių sistemos funkcinių veikimo charakteristikų aprašymas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priede;

▼M1

1.5.1. jei taikoma, Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priedo 1 priedėlio 10.5.1 ir 13.4.1 punktuose nurodytų parodomųjų bandymų ataskaitų kopijos;

▼M1

1.5.2. jei taikoma, prieigos prie Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priedo 1 priedėlio 5.2.1.1 punkto e papunktyje ir to priedo 2 priedėlio 4.1 punkte nurodytų duomenų ir jų nuskaitymo būdo aprašas;

1.5.3. jeigu variklių tipas ar variklių šeima priklauso prie variklių su NKD sistema šeimos, patvirtinimo institucijai sutikus, kaip alternatyva gali būti pateikti priklausymą prie tos šeimos pagrindžiantys duomenys kartu su 1.5, 1.5.1 ir 1.5.2 punktuose reikalaujama informacija apie variklių su NKD šeimą;

▼B

1.6. jei taikoma, išsamus kietųjų dalelių kontrolės priemonių funkcinių veikimo charakteristikų aprašymas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priede;

▼M1

1.6.1. jei taikoma, Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priedo 4 priedėlio 9.3.6.1 punkte nurodytos parodomųjų bandymų ataskaitos kopija;

▼M1

1.6.2. jei taikoma, prieigos prie Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priedo 4 priedėlio 5.4 punkte ir to priedo 2 priedėlio 4.1 punkte nurodytų duomenų ir jų nuskaitymo būdo aprašas;

1.6.3. jeigu variklių tipas ar variklių šeima priklauso prie variklių su KDKD sistema šeimos, patvirtinimo institucijai sutikus, kaip alternatyva gali būti pateikti priklausymą prie tos šeimos pagrindžiantys duomenys kartu su 1.6, 1.6.1 ir 1.6.2 punktuose reikalaujama informacija apie variklių su KDKD šeimą;

▼B

1.7. gamintojo deklaracija ir patvirtinamieji bandymų protokolai ar duomenys, susiję su Reglamento (ES) 2016/1628 25 straipsnio 1 dalies c punkte ir Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 III priede nurodytais nusidėvėjimo koeficientais;

1.7.1. jeigu variklių tipas ar variklių šeima priklauso prie variklių su papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema šeimos, patvirtinimo institucijai sutikus, kaip alternatyva gali būti pateikiamas tokio priklausymo pagrindimas kartu su 1.7 punkte reikalaujama informacija apie variklių su papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema šeimą;

1.8. jei taikoma, gamintojo deklaracija ir patvirtinamieji bandymų protokolai ar duomenys, susiję su Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 VI priede nurodytais nedažno regeneravimo koregavimo koeficientais;

1.8.1. jeigu variklių tipas ar variklių šeima priklauso prie variklių su papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema šeimos, patvirtinimo institucijai sutikus, kaip alternatyva gali būti pateikiamas tokio priklausymo pagrindimas kartu su 1.8 punkte reikalaujama informacija apie variklių su papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema šeimą;

1.9. gamintojo deklaracija ir patvirtinamieji duomenys, kuriais įrodoma, kad įdiegtos išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos yra sukurtos taip, kad būtų kuo labiau užkirstas kelias neteisėtam keitimui, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1628 18 straipsnio 4 dalyje ir šio reglamento X priede;

1.9.1. į informaciją apie variklių tipų ir variklių šeimų variklius, kuriuose kaip išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalis naudojamas elektroninis valdymo įtaisas, įtraukiamas priemonių, kurių imtasi elektroninio valdymo įtaiso neteisėto keitimo ir modifikavimo prevencijai užtikrinti, įskaitant atnaujinimo, vykdomo naudojant gamintojo patvirtintą programą ar kalibravimą, priemones, aprašymas;

1.9.2. į informaciją apie variklių tipų ir variklių šeimų variklius, kuriuose kaip išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalis naudojami mechaniniai įtaisai, įtraukiamas priemonių, kurių imtasi išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos reguliuojamųjų parametrų neteisėto keitimo ir modifikavimo prevencijai užtikrinti, aprašymas. Be kita ko, tai yra nuo neteisėto keitimo saugančios sudedamosios dalys, pvz., karbiuratoriaus ribotuvo dangteliai, sandarintieji karbiuratoriaus varžtai arba specialūs varžtai, kurių naudotojas negali reguliuoti;

1.9.3. norėdamas skirtingų variklių šeimų variklius priskirti prie tos pačios variklių neteisėto keitimo prevencijos šeimos, gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia patvirtinimą, kad neteisėto keitimo prevencijos priemonės yra panašios;

1.10. fizinės jungties, kurios reikia, kad per eksploatuojamų variklių stebėsenos bandymą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/655 ( 4 ) dėl eksploatuojamų variklių stebėsenos 6 priedėlį iš variklio elektroninio valdymo įtaiso būtų gaunamas sukimo momento signalas, aprašymas, kad būtų galima gauti tokią jungtį;

1.11. bendro kokybės užtikrinimo valdymo sistemų, kuriomis pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 dėl techninių ir bendrųjų reikalavimų II priedą siekiama užtikrinti gamybos atitiktį, aprašymas;

1.12. su teršalų išmetimu susijusios planinės techninės priežiūros reikalavimų sąrašas ir laikas, kada turėtų būti atliekamas kiekvienas tokios priežiūros darbas, įskaitant svarbiausių su teršalų išmetimu susijusių sudedamųjų dalių planinį keitimą;

1.13. užpildytas informacinis dokumentas, nustatytas šio priedo B dalyje;

1.14. visi susiję duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita informacija, kurią reikalaujama pateikti informaciniame dokumente.

2.

Paraiškos popierine forma pateikiamos trimis egzemplioriais. Visi brėžiniai turi būti pakankamai detalūs ir pateikiami atitinkamu masteliu A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke. Jeigu pateikiama nuotraukų, jos turi būti pakankamai detalios.

B DALIS. INFORMACINIS DOKUMENTAS

1.    Bendrieji reikalavimai

1.1.

Informaciniam dokumentui paraiškos teikėjas suteikia identifikacinį numerį.

1.2.

Jeigu pakeičiami pavieniai informaciniame dokumente pateikti variklio patvirtinimo duomenys, gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia pakeistus lapus, kuriuose aiškiai nurodomas pakeitimo (-ų) pobūdis ir pakartotinio išdavimo data.

2.    Informacinio dokumento turinys

2.1.

Visuose informaciniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:

2.1.1. 3 priedėlio A dalyje nurodyta bendroji informacija;

2.1.2. 3 priedėlio B dalyje nurodyta informacija, pagal kurią nustatomi ES tipo patvirtinimui gauti pateiktiems visiems tos pačios variklių šeimos variklių tipams bendri konstrukcijos parametrai arba konkrečiam variklių tipui, jei jis nepriklauso prie variklių šeimos, priskirtini konstrukcijos parametrai;

2.1.3. 2.1.3.1 punkte pateiktos lentelės formatą atitinkanti 3 priedėlio C dalyje nurodyta informacija, pagal kurią nustatomi pirminiam varikliui arba variklių tipui ir tos pačios variklių šeimos variklių tipams, jei taikoma, priskirtini punktai.

2.1.3.1. Variklių tipo arba variklių šeimos lentelė, kurioje pateikiami pavyzdiniai duomenysPunkto Nr.

Punkto aprašymas

Bandymas

Įrengimas

Patvirtinimas

Pirminis variklis / variklių tipas

Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)

2 tipas

3 tipas

… tipas

n tipas

3.1.

Variklio identifikavimo duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Variklių tipo žymuo

 

 

 

A01

A02

A03

A04

A05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Veikimo parametrai

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Deklaruotas vardinis sūkių dažnis (-iai) (rpm):

X

 

 

2 200

2 200

2 000

1 800

1 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.

Įvairūs įtaisai: yra / nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1.

Išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1.1.

Charakteristikos (aušinama / neaušinama, didelio slėgio / mažo slėgio ir kt.):

 

 

X

 

▼M1

2.1.3.2. Ženklas X atitinkamame lentelės stulpelyje rodo, kokiu tikslu (-ais) reikalingas kiekvienas punktas:

a) „Bandymas“ reiškia išmetamųjų teršalų bandymui atlikti reikalingą informaciją;

b) „Įrengimas“ reiškia ne keliais judančių mechanizmų įrengimui reikalingą informaciją ir

c) „Patvirtinimas“ reiškia bet kokiam patikrinimui atlikti reikalingą informaciją, leidžiančią patvirtinti, kad variklis atitinka nustatyto variklio tipo ir, jei taikoma, nustatytos variklių šeimos specifikacijas.

Skiltys „Bandymas“, „Įrengimas“ ir „Patvirtinimas“ yra tik informacijai; patvirtinimo institucijai pateikiamame informaciniame dokumente jų gali ir nebūti.

▼B

2.1.3.3. Jei tai pastovaus greičio varikliai, kuriems būdingi keli vardiniai sūkių dažniai, į 3.2 skirsnį („Veikimo parametrai“) įtraukiamas papildomas su kiekvienu sūkių dažniu susijusių duomenų stulpelis (-iai).

2.1.3.4. Jei tai IWP kategorijos varikliai, kuriuos ketinama naudoti veikiančius ir kintamu, ir pastoviu greičiu, į 3.2 skirsnį („Veikimo parametrai“) įtraukiamas papildomas su kiekvienu veikimo būdu susijusių duomenų stulpelis (-iai).

3.    Informacinio dokumento rengimo aiškinamosios pastabos

3.1.

Patvirtinimo institucijai sutikus, 2.1.2 ir 2.1.3 punktuose informacija gali būti pateikiama alternatyvia forma.

3.2.

Kiekvienas į 2.1.3.1 punkte pateiktą lentelę įrašytas variklių tipas arba pirminis variklis identifikuojamas naudojant 4 skirsnyje nustatytą variklių šeimos žymenį arba variklių tipo žymenį.

3.3.

Į sąrašą įtraukiami tik su konkrečia variklių šeima, tos pačios variklių šeimos variklių tipais arba konkrečiu variklių tipu susiję 3 priedėlio B ir C dalių skirsniai ar jų dalys. Bet kuriuo atveju sudarant sąrašą laikomasi pasiūlytos numeravimo sistemos.

3.4.

Jeigu punkte pateikiami keli pasviruoju brūkšniu atskirti variantai, netaikomi variantai išbraukiami arba nurodomas tik taikomas variantas (-ai).

3.5.

Jeigu ta pati tam tikros variklio charakteristikos vertė arba aprašymas tinka keliems ar visiems variklių šeimos varikliams, atitinkamus langelius galima sujungti.

3.6.

Jeigu reikalaujama pateikti paveikslėlį, brėžinį ar išsamios informacijos, galima pateikti priedėlio nuorodą.

3.7.

Jeigu reikalaujama nurodyti sudedamosios dalies tipą, remiantis pateikta informacija turi būti įmanoma unikaliai identifikuoti sudedamąją dalį. Tai gali būti charakteristikų sąrašas, gamintojo pavadinimas ir dalies arba brėžinio numeris, brėžinys ar išvardytųjų elementų derinys arba kiti būdai, kuriais pasiekiamas tas pats rezultatas.

4.    Variklių tipo žymuo ir variklių šeimos žymuo

Gamintojas kiekvienam variklių tipui ir variklių šeimai priskiria unikalų raidinį skaitmeninį kodą.

4.1.

Variklių tipo kodas vadinamas variklių tipo žymeniu; juo aiškiai ir vienareikšmiškai identifikuojami varikliai, kuriems būdingas unikalus variklių tipui priskiriamų 3 priedėlio C dalies punktuose nurodytų techninių savybių derinys.

4.2.

Tos pačios variklių šeimos variklių tipų visas kodas vadinamas šeimos tipu (ŠT) ir yra sudarytas iš dviejų dalių: pirma dalis vadinama variklių šeimos žymeniu, juo identifikuojama variklių šeima; antra dalis yra kiekvieno konkretaus tos pačios variklių šeimos variklių tipo žymuo.

▼M1

Variklių šeimos žymeniu aiškiai ir vienareikšmiškai identifikuojami varikliai, kuriems būdingas unikalus konkrečiai variklių šeimai priskiriamų 3 priedėlio B dalies punktuose nurodytų techninių savybių derinys.

▼B

ŠT aiškiai ir vienareikšmiškai identifikuojami varikliai, kuriems būdingas unikalus tos pačios variklių šeimos variklių tipui priskiriamų 3 priedėlio C dalies punktuose nurodytų techninių savybių derinys.

4.2.1.

Prie dviejų ar daugiau variklių kategorijų priskiriamai tai pačiai variklių šeimai identifikuoti gamintojas gali naudoti tą patį variklių šeimos žymenį.

4.2.2.

Prie tos pačios variklių kategorijos priskiriamoms kelioms variklių šeimoms identifikuoti gamintojas negali naudoti to paties variklių šeimos žymens.

4.2.3.

ŠT vaizdas

ŠT tarp variklių šeimos žymens ir variklių tipo žymens paliekamas tarpas, kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdyje:

„159AF[tarpas]0054“

4.3.

Simbolių skaičius

Simbolių skaičius negali būti didesnis nei:

a) variklių šeimos žymens – 15;

b) variklių tipo žymens – 25;

c) ŠT – 40.

4.4.

Leidžiami simboliai

Variklių tipo žymuo ir variklių šeimos žymuo sudaromi iš lotyniškų raidžių ir (arba) arabiškų skaitmenų.

4.4.1.

Leidžiama naudoti skliaustus ir brūkšnius, jeigu jais nepakeičiama raidė ar skaitmuo.

4.4.2.

Leidžiama naudoti kintamųjų simbolius; kintamųjų simboliai žymimi ženklu „#“, jeigu teikiant pranešimą kintamojo simbolis nežinomas.

4.4.2.1.

Techninei tarnybai ir patvirtinimo institucijai paaiškinamos tokių kintamųjų simbolių naudojimo priežastys.
1 priedėlis

Gamintojo teikiama atitikties Reglamentui (ES) 2016/1628 deklaracija

Toliau pasirašęs (-iusi) [ … vardas bei pavardė ir pareigos]

deklaruoja, kad toliau nurodyto variklių tipo / nurodytos variklių šeimos (*) varikliai visais atžvilgiais atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1628 ( 5 ), Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/654 ( 6 ), Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/655 ( 7 ) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/656 ( 8 ) nustatytus reikalavimus ir juose netaikoma jokia išderinimo strategija.

Visos išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priedo 2 skirsnyje pagrindinei išmetamųjų teršalų kontrolės strategijai ir papildomai išmetamųjų teršalų kontrolės strategijai nustatytus reikalavimus, jei jie taikomi, ir yra paskelbtos laikantis to priedo ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 I priedo.

1.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas (-ai)): …

1.2. Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra): …

1.3. Gamintojo bendrovės pavadinimas ir adresas: …

1.4. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

1.6. Variklių tipo žymuo / variklių šeimos žymuo / ŠT (*): …

(Vieta) (data) …

Parašas (arba matomas pažangusis elektroninis parašas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 ( 9 ), įskaitant patikrinimui reikalingus duomenis): …

1 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir aiškinamosios pastabos gamintojo deklaracijoje nepateikiami)

(*) Išbraukti netaikomus variantus arba nurodyti tik taikomą variantą (-us).
2 priedėlis

Konfidenciali informacija apie išmetamųjų teršalų kontrolės strategiją

1. Šis priedėlis taikomas elektroniškai valdomiems varikliams, kuriuose elektroninis valdiklis naudojamas ir įpurškiamų degalų kiekiui, ir įpurškimo laikui nustatyti.

2. Papildoma informacija pateikiama techninei tarnybai, bet prie ES tipo patvirtinimo paraiškos nepridedama. Į šią informaciją įtraukiami visi parametrai, modifikuojami taikant bet kokią papildomą išmetamųjų teršalų kontrolės strategiją, ir ribinės sąlygos, kuriomis veikia tokia strategija, visų pirma:

a) kontrolės logikos, sinchronizavimo strategijų ir perjungimo taškų visais degalų ir kitų pagrindinių sistemų veikimo režimais, kuriais užtikrinama veiksminga išmetamųjų teršalų kontrolė (pvz., išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR) arba reagento dozavimas), aprašymas;

b) bet kokios papildomos išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos taikymo varikliui pagrindimas kartu su medžiaga ir bandymų duomenimis, iš kurių matyti jos poveikis teršalų išmetimui. Toks pagrindimas gali būti paremtas bandymų duomenimis, pagrįsta inžinerine analize arba jų deriniu;

c) išsamus algoritmų arba jutiklių (jei taikoma), skirtų netinkamam NOx kontrolės sistemos veikimui nustatyti, analizuoti ar diagnozuoti, aprašymas;

d) išsamus algoritmų arba jutiklių (jei taikoma), skirtų netinkamam kietųjų dalelių kontrolės sistemos veikimui nustatyti, analizuoti ar diagnozuoti, aprašymas.

3. Papildoma informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal 2 dalį, laikoma visiškai konfidencialia. Ji saugoma gamintojo ir pateikiama patikrinti patvirtinimo institucijai ES tipo patvirtinimo metu arba tos institucijos prašymu bet kuriuo metu, kol galioja ES tipo patvirtinimas. Tokiu atveju patvirtinimo institucija tokią informaciją laiko konfidencialia ir kitoms šalims jos neatskleidžia.
3 priedėlis

Informacinio dokumento šablonas

A DALIS

1.   BENDROJI INFORMACIJA

1.1.

Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas (-ai)): …

1.2.

Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra): …

1.3.

Gamintojo bendrovės pavadinimas ir adresas: …

1.4.

Gamintojo įgaliotojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

1.5.

Surinkimo / gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

1.6.

Variklių tipo žymuo / variklių šeimos žymuo / ŠT: …

1.7.

Variklių tipo / variklių šeimos kategorija ir pakategorė: NRE-v-1 / NRE-v-2 / NRE-v-3 / NRE-v-4 / NRE-v-5 / NRE-v-6 / NRE-v-7 / NRE-c-1 / NRE-c-2 / NRE-c-3 / NRE-c-4 / NRE-c-5 / NRE-c-6 / NRE-c-7 / NRG-v-1 / NRG-c-1 / NRSh-v-1a / NRSh-v-1b / NRS-vr-1a / NRS-vr-1b / NRS-vi-1a / NRS-vi-1b / NRS-v-2a / NRS-v-2b / NRS-v-3 / IWP-v-1 / IWP-v-2 / IWP-v-3 / IWP-v-4 / IWP-c-1 / IWP-c-2 / IWP-c-3 / IWP-c-4 / IWA-v-1 / IWA-v-2 / IWA-v-3 / IWA-v-4 / IWA-c-1 /IWA-c-2 / IWA-c-3 / IWA-c-4 / RLL-v-1 / RLL-C-1 / RLR-v-1 / RLR-C-1 / SMB-v-1 / ATS-v-1

1.8.

Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpio kategorija: netaikoma / 1 kategorija (naudotojams skirti produktai) / 2 kategorija (pusiau profesionalaus naudojimo produktai) / 3 kategorija (profesionalaus naudojimo produktai)

1.9.

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas: V / specialios paskirties variklio (SPE)

1.10.

Tik <19 kW NRS kategorijos variklių atveju – variklių šeimą sudaro vien sniegvaliams skirtų variklių tipai: taip / ne

1.11.

Etaloninė galia yra: vardinė naudingoji galia / didžiausia naudingoji galia

1.12.

Pradinis NRSC bandymų ciklas C1 / C2 / D2 / E2 / E3 / F / G1 / G2 / G3 / H

1.12.1.

Tik kintamo greičio IWP kategorijos variklių atveju – papildomas varyti skirtų variklių bandymų ciklas: netaikoma / E2 / E3

1.12.2.

Tik IWP kategorijos variklių atveju – papildomas pagalbinių variklių NRSC bandymų ciklas: netaikoma / D2 / C1

1.13.

Pereinamųjų režimų bandymų ciklas: netaikoma / NRTC / LSI-NRTC

1.14.

Naudojimo apribojimai (jei yra):

B DALIS

2.   VARIKLIŲ ŠEIMOS BENDRI KONSTRUKCIJOS PARAMETRAI (1)

2.1.

Degimo ciklas: keturių taktų ciklas / dviejų taktų ciklas / rotorinis / kita (nurodyti): …

2.2.

Uždegimo tipas: slėginis uždegimas / kibirkštinis uždegimas

2.3.

Cilindrų konfigūracija

2.3.1.

Cilindrų išdėstymas bloke: vienas / V forma / linijinis / priešpriešinis / radialinis / kita (nurodyti): …

2.3.2.

Atstumas tarp cilindrų ašių (mm): …

2.4.

Degimo kameros tipas / konstrukcija

2.4.1.

Tiesioginio įpurškimo kamera / padalytoji kamera / kita (nurodyti):

2.4.2.

Vožtuvų ir angų konfigūracija: …

2.4.3.

Vožtuvų skaičius cilindre: …

▼M1

2.5.

Cilindrų darbinio tūrio intervalas (cm3): …

▼B

2.6.

Pagrindinis aušalas: oras / vanduo / alyva

2.7.

Oro įsiurbimo būdas: be pripūtimo / slėginis / slėginis su įpučiamo oro aušintuvu

2.8.

Degalai

2.8.1.

Degalų rūšis: dyzelinas (ne keliais judantiems mechanizmams skirtas gazolis) / specialiems slėginio uždegimo varikliams skirtas etanolis (ED95) / benzinas (E10) / etanolis (E85) / (gamtinės dujos / biometanas) / suskystintos naftos dujos (SND)

2.8.1.1.

Degalų porūšis (tik gamtinių dujų / biometano): universalūs degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos) ir mažo šilumingumo degalai (L dujos) / riboto intervalo degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos) / riboto intervalo degalai – mažo šilumingumo degalai (L dujos) / tam tikros sudėties degalai (SGD)

2.8.2.

Degalų naudojimas: tik skystieji degalai / tik dujiniai degalai / 1A tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas / 1B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas / 2A tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas / 2B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas / 3B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas

▼M1

2.8.3.

Papildomų degalų, degalų mišinių ar emulsijų, tinkamų naudoti variklyje, kaip deklaravo gamintojas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priedo 1.2.3 punktą, sąrašas (pateikti pripažinto standarto ar specifikacijos nuorodą): …

▼B

2.8.4.

Į degalus įpilta alyvos: taip / ne

2.8.4.1.

Specifikacija: …

2.8.4.2.

Degalų ir alyvos santykis: …

2.8.5.

Degalų tiekimo tipas: siurblys, (didelio slėgio) vamzdelis ir purkštuvas / įmontuotasis siurblys arba skirstomasis siurblys / siurblys purkštuvas / bendrosios magistralės degalų sistema / karbiuratorius / netiesioginio įpurškimo purkštuvas / tiesioginio įpurškimo purkštuvas / maišymo įtaisas / kita (nurodyti): …

2.9.

Variklio valdymo sistemos: mechaninio /elektroninio valdymo strategija (2)

2.10.

Įvairūs įtaisai: yra / nėra

(jeigu yra, pateikti įtaisų vietos ir išdėstymo tvarkos schemą)

2.10.1.

Išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR): yra / nėra

(jeigu yra, užpildyti 3.10.1 skirsnį ir pateikti įtaisų vietos ir išdėstymo tvarkos schemą)

2.10.2.

Vandens įpurškimas: yra / nėra

(jeigu yra, užpildyti 3.10.2 skirsnį ir pateikti įtaisų vietos ir išdėstymo tvarkos schemą)

2.10.3.

Oro įpūtimas: yra / nėra

(jeigu yra, užpildyti 3.10.3 skirsnį ir pateikti įtaisų vietos ir išdėstymo tvarkos schemą)

▼M1

2.10.4.

Kita: taip/ne

(jeigu taip, užpildyti 3.10.4 skirsnį ir pateikti įtaisų vietos ir išdėstymo tvarkos schemą)

▼B

2.11.

Papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema: yra / nėra

(jeigu yra, pateikti įtaisų vietos ir išdėstymo tvarkos schemą)

2.11.1.

Oksidacinis katalizatorius: yra / nėra

(jeigu yra, užpildyti 3.11.2 skirsnį)

2.11.2.

NOx selektyviosios redukcijos (reduktoriaus pridėjimas) DeNOx sistema: yra / nėra

(jeigu yra, užpildyti 3.11.3 skirsnį)

2.11.3.

Kitos DeNOx sistemos: yra / nėra

(jeigu yra, užpildyti 3.11.3 skirsnį)

2.11.4.

Trejopo veikimo katalizinis keitiklis, atliekantis oksidacijos ir NOx redukcijos funkcijas: yra / nėra

(jeigu yra, užpildyti 3.11.3 skirsnį)

2.11.5.

Papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema su pasyviojo regeneravimo funkcija: yra / nėra

(jeigu yra, užpildyti 3.11.4 skirsnį)

2.11.5.1.

Su akytu filtruojamuoju elementu / ne su akytu filtruojamuoju elementu

2.11.6.

Papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema su aktyviojo regeneravimo funkcija: yra / nėra

(jeigu yra, užpildyti 3.11.4 skirsnį)

2.11.6.1.

Su akytu filtruojamuoju elementu / ne su akytu filtruojamuoju elementu

2.11.7.

Kitos papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistemos: yra / nėra

(jeigu yra, užpildyti 3.11.4 skirsnį)

2.11.8.

Kiti papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo įtaisai (nurodyti): …

(jeigu yra, užpildyti 3.11.5 skirsnį)

▼M1

2.11.9.

Kiti įtaisai arba funkcijos, turintys didelę įtaką teršalų išmetimui: yra/nėra

(jeigu yra, užpildyti 3.11.7 skirsnį)

▼B

C DALIS

3.   ESMINĖS VARIKLIŲ TIPO (-Ų) CHARAKTERISTIKOSPunkto Nr.

Punkto aprašymas

Bandymas

Įrengimas

Patvirtinimas

Pirminis variklis /variklių tipas

Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)

Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)

2 tipas

3 tipas

... tipas

n tipas

3.1.

Variklio identifikavimo duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Variklių tipo žymuo

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Ant variklio ženklų pateiktas variklių tipo žymuo: taip / ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.3.

Įstatymų nustatytų ženklų vieta:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.4.

Įstatymų nustatytų ženklų pritaisymo būdas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.5.

Variklio identifikavimo numerio vietos brėžiniai (išsamus pavyzdys su matmenimis):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.

Veikimo parametrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Deklaruotas vardinis sūkių dažnis (rpm):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.

Dyzelinių variklių – degalų tiekimas per taktą (mm3), kitų variklių – degalų srautas (g/h), esant vardinei naudingajai galiai:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.

Deklaruota vardinė naudingoji galia (kW):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Sūkių dažnis esant didžiausiai galiai (rpm):

 

 

X

 

 

 

 

 

Jeigu nesutampa su vardiniu sūkių dažniu

3.2.2.1.

Dyzelinių variklių – degalų tiekimas per taktą (mm3), kitų variklių – degalų srautas (g/h), esant didžiausiai naudingajai galiai:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.

Didžiausia naudingoji galia (kW):

X

 

X

 

 

 

 

 

Jeigu nesutampa su vardine galia

3.2.3.

Deklaruotas didžiausio sukimo momento sūkių dažnis (rpm):

X

 

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.2.3.1.

Dyzelinių variklių – degalų tiekimas per taktą (mm3), kitų variklių – degalų srautas (g/h), esant didžiausio sukimo momento sūkių dažniui:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.

Deklaruotas didžiausias sukimo momentas (Nm):

X

 

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.2.4.

Deklaruotas 100 proc. bandymo sūkių dažnis:

X

 

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.2.5.

Deklaruotas tarpinis bandymo sūkių dažnis:

X

 

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.2.6.

Sūkių dažnis tuščiąja eiga (rpm)

X

 

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.2.7.

Didžiausias tuščiosios veikos sūkių dažnis (rpm):

X

 

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.2.8.

Deklaruotas mažiausias sukimo momentas (Nm):

X

 

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.3.

Įdirbimo procedūra

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprivaloma, atliekama gamintojo nuožiūra

3.3.1.

Įdirbimo laikas:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.

Įdirbimo ciklas:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Variklio bandymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.

Reikalinga speciali įranga: taip / ne

X

 

 

 

 

 

 

 

Tik NRSh

3.4.1.1.

Variklio primontavimo prie bandymų stendo sistemos, įskaitant prijungti prie dinamometro skirtą galios perdavimo veleną, aprašymas, taip pat nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.

Gamintojo leidžiama išmetamųjų teršalų maišymo kamera: yra / nėra

X

 

 

 

 

 

 

 

Tik NRSh

3.4.2.1.

Išmetamųjų teršalų maišymo kameros aprašymas, nuotrauka ir (arba) brėžinys:

X

 

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.4.3.

Gamintojo pasirinktas NRSC: nuolydinio režimo / diskrečiojo režimo

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.

Papildomas NRSC: E2 / D2 / C1

X

 

 

 

 

 

 

 

Tik jei papildomi ciklai deklaruoti A dalies 1.12.1 arba 1.12.2 punkte

3.4.5.

Parengiamojo kondicionavimo ciklų skaičius prieš pereinamųjų režimų bandymą

X

 

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma, ne mažiau kaip 1,0

▼M1

3.4.6.

Parengiamasis kondicionavimas prieš RMC NRSC bandymą: Stabiliojo veikimo etapas/RMC:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.4.6.1.

Parengiamojo kondicionavimo RMC skaičius prieš RMC NRSC bandymą

X

 

 

 

 

 

 

 

Ne mažiau kaip 0,5

▼B

3.5.

Tepimo sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.

Alyvos temperatūra

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.5.1.1.

Žemiausia (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2.

Aukščiausia (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

Degimo variklio cilindrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Skersmuo (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

Eiga (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

Cilindrų skaičius:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.6.4.

Bendras variklio cilindrų darbinis tūris (cm3):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

Cilindrų darbinis tūris (kaip pirminio variklio darbinio tūrio procentinė dalis):

 

 

X

 

 

 

 

 

Jei tai variklių šeima

▼B

3.6.6.

Tūrinis suspaudimo laipsnis:

 

 

X

 

 

 

 

 

Nurodyti leidžiamąsias nuokrypas

3.6.7.

Degimo sistemos aprašymas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.8.

Degimo kameros ir stūmoklio galvutės brėžiniai:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.9.

Įleidimo ir išleidimo angų mažiausias skerspjūvio plotas (mm2):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.

Vožtuvų sinchronizavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.10.1.

Didžiausias vožtuvo pakilimas ir atsidarymo bei užsidarymo kampai rimties taško atžvilgiu arba lygiaverčiai duomenys:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.2.

Atskaitos ir (arba) nustatymo intervalas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.3.

Reguliuojamųjų vožtuvų sinchronizavimo sistema: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

Jei taikoma ir skirta įsiurbimui ir (arba) išmetimui

3.6.10.3.1.

Tipas: nenutrūkstamo veikimo / įjungiama ir išjungiama

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.3.2.

Kumštelio fazės poslinkio kampas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.11.

Angų konfigūracija

 

 

 

 

 

 

 

 

Tik dvitakčiai varikliai, jei taikoma

3.6.11.1.

Padėtis, dydis ir skaičius:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.

Aušinimo sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildyti atitinkamą skirsnį

3.7.1.

Aušinimas skysčiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.1.

Skysčio tipas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.

Cirkuliaciniai siurbliai: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.2.

Pavarų perdavimo skaičius (-iai):

 

 

X

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.7.1.3.

Žemiausia aušalo temperatūra prie išleidimo angos (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.4.

Aukščiausia aušalo temperatūra prie išleidimo angos (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.

Aušinimas oru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.

Ventiliatorius: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.2.

Pavarų perdavimo skaičius (-iai):

 

 

X

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.7.2.2.

Aukščiausia temperatūra atskaitos taške (°C):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.2.2.1.

Atskaitos taško vieta:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.

Oro įsiurbimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

Didžiausias leidžiamas įsiurbimo kolektoriaus slėgio sumažėjimas, esant 100 proc. variklio sūkių dažniui ir 100 proc. apkrovai (kPa):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1.

Su švaraus oro filtru:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2.

Su nešvaraus oro filtru:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.3.

Matavimo vieta:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.

Kompresorius (-iai): yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.

Sistemos aprašymas ir schema (pvz., didžiausias pripūtimo slėgis, išmetamųjų dujų slėgio reguliavimo įtaisas, keičiamos geometrijos turbina, dviejų turbokompresorių sistema ir kt.):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.8.3.

Įpučiamo oro aušintuvas: yra/nėra

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Tipas: oras–oras/oras–vanduo/kita (nurodyti):

 

X

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3.8.3.2.

Aukščiausia įpučiamo oro aušintuvo temperatūra prie išleidimo angos, esant 100 proc. sūkių dažniui ir 100 proc. apkrovai (°C):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

►M1  3.8.3.3. ◄

Didžiausias leidžiamas slėgio sumažėjimas įpučiamo oro aušintuve, esant 100 proc. variklio sūkių dažniui ir 100 proc. apkrovai (kPa):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.4.

Įsiurbimo kolektoriaus droselinė sklendė: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.5.

Karterio dujų recirkuliacijos įtaisas: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.5.1.

Jeigu yra, aprašymas ir brėžiniai:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.5.2.

Jeigu nėra, ar atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 VI priedo 6.10 punktą: taip / ne

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.6.

Įsiurbiamo oro kanalas

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvitakčiai varikliai, tik NRS ir NRSh

3.8.6.1.

Įsiurbiamo oro kanalo aprašymas (su brėžiniais, nuotraukomis ir (arba) dalių numeriais):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.7.

Oro filtras

 

 

X

 

 

 

 

 

Dvitakčiai varikliai, tik NRS ir NRSh

3.8.7.1.

Tipas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.8.

Oro įsiurbimo sistemos duslintuvas

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvitakčiai varikliai, tik NRS ir NRSh

3.8.1.1.

Tipas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.9.

Išmetimo sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1.

Išmetimo sistemos aprašymas (su brėžiniais, nuotraukomis ir (arba) dalių numeriais, kaip reikalaujama):

 

 

X

 

 

 

 

 

Dvitakčiai varikliai, tik NRS ir NRSh

3.9.2.

Aukščiausia išmetamųjų dujų temperatūra (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3.

Didžiausias leidžiamas išmetamųjų dujų atgalinis slėgis, esant 100 proc. variklio sūkių dažniui ir 100 proc. apkrovai (kPa):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3.1.

Matavimo vieta:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4.

Gamintojo nurodytas išmetamųjų dujų atgalinis slėgis, taikomas apkrovos lygiu, kai pradedant bandymą atliekamas kintamo apribojimo papildomas išmetamųjų teršalų apdorojimas (kPa):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4.1.

Vieta ir sūkių dažnio / apkrovos sąlygos:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.5.

Išmetamųjų dujų droselinė sklendė: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.10.

Įvairūs įtaisai: yra / nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1.

Išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.10.1.1.

Charakteristikos: aušinama/neaušinama, didelio slėgio/mažo slėgio/kita (nurodyti):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼B

3.10.2.

Vandens įpurškimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2.1.

Veikimo principas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.10.3.

Oro įpūtimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3.1.

Veikimo principas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.10.4.

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼B

3.11.

Papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.

Vieta

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.1.

Vieta (-os) ir didžiausias / mažiausias pirmojo papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo įtaiso atstumas nuo variklio:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.2.

Didžiausias temperatūros sumažėjimas tarp išmetimo sistemos arba turbinos išleidimo angos ir pirmojo papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo įtaiso (°C), jei nurodyta:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.2.1.

Bandymo sąlygos matuojant:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.11.1.3.

Žemiausia temperatūra prie pirmojo papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo įtaiso įleidimo angos (°C), jei nurodyta:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.11.1.3.1.

Bandymo sąlygos matuojant:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3.11.2.

Oksidacinis katalizatorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2.1.

Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.2.

Katalizinio keitiklio (-ių) matmenys ir tūris:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.3.

Bendras tauriųjų metalų kiekis:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.4.

Santykinė kiekvieno junginio koncentracija:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.5.

Filtravimo elementas (struktūra ir medžiaga):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.6.

Korių tankis:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.7.

Katalizinio keitiklio (-ių) korpuso tipas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.

NOx katalizinė papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema arba trejopo veikimo katalizatorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3.1.

Tipas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.2.

Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.3.

Katalizinio veikimo tipas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.4.

Katalizinio keitiklio (-ių) matmenys ir tūris:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.5.

Bendras tauriųjų metalų kiekis:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.6.

Santykinė kiekvieno junginio koncentracija:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.7.

Filtravimo elementas (struktūra ir medžiaga):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.8.

Korių tankis:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.9.

Katalizinio keitiklio (-ių) korpuso tipas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.10.

Regeneravimo metodas:

X

 

X

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.11.3.10.1.

Nedažnas regeneravimas: yra / nėra

X

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu yra, užpildyti 3.11.6 skirsnį

3.11.3.11.

Įprastinis veikimo temperatūros intervalas (°C):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.

Sunaudojamas reagentas: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.1.

Kataliziniam veikimui reikalingo reagento tipas ir koncentracija:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.2.

Mažiausia reagente esančių veikliųjų medžiagų koncentracija, kuriai esant nesuaktyvinama įspėjimo sistema (CDmin) (tūrio proc.):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.3.

Įprastinis reagento veikimo temperatūros intervalas:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.4.

Tarptautinis standartas:

 

X

X

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.11.3.13.

NOx jutiklis (-iai): yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.13.1.

Tipas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.13.2.

Vieta (-os):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.

Deguonies jutiklis (-iai): yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.1.

Tipas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.2.

Vieta (-os):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.

Papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.4.1.

Filtrų tipas: su akytu filtruojamuoju elementu / ne su akytu filtruojamuoju elementu / kita (nurodyti):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.2.

Tipas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.3.

Papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistemos matmenys ir tūris:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.4.

Vieta (-os) ir didžiausias bei mažiausias atstumas nuo variklio:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.4.5.

Regeneravimo metodo arba sistemos aprašymas ir (arba) brėžinys:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.5.1.

Nedažnas regeneravimas: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

Jeigu yra, užpildyti 3.11.6 skirsnį

3.11.4.5.2.

Žemiausia išmetamųjų dujų temperatūra, kad būtų pradėta regeneravimo procedūra (°C):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.6.

Katalizinė danga: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.6.1.

Katalizinio veikimo tipas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.7.

Degaluose esantis katalizatorius: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.8.

Įprastinis veikimo temperatūros intervalas (°C):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.9.

Įprastinis veikimo slėgio intervalas (kPa):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.10.

Suodžių / pelenų kaupimo pajėgumas (g):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.

Deguonies jutiklis (-iai): yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.1.

Tipas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.2.

Vieta (-os):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.5.

Kiti papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo įtaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.5.1.

Aprašymas ir veikimas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.6.

Nedažnas regeneravimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.6.1.

Ciklų, per kuriuos atliekamas regeneravimas, skaičius

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.6.2.

Ciklų, per kuriuos regeneravimas neatliekamas, skaičius

X

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.11.7.

Kitas įtaisas (-ai) arba funkcija (-os)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.7.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼B

3.12.

Degalų tiekimas skystųjų degalų slėginio uždegimo arba, jei taikoma, dvejopų degalų vienalaikio naudojimo varikliams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.1.

Tiekimo siurblys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.1.1.

Slėgis (kPa) arba charakteristikų diagrama:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.

Įpurškimo sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.

Siurblys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.2.

Vardinis siurblio sūkių dažnis (rpm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.3.

mm3 per taktą ar ciklą, esant visiškam įpurškimui ir vardiniam siurblio sūkių dažniui:

 

 

X

 

 

 

 

 

Nurodyti leidžiamąsias nuokrypas

3.12.2.1.4.

Didžiausio sukimo momento siurblio sūkių dažnis (rpm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.5.

mm3 per taktą ar ciklą, esant visiškam įpurškimui ir didžiausio sukimo momento siurblio sūkių dažniui:

 

 

X

 

 

 

 

 

Nurodyti leidžiamąsias nuokrypas

3.12.2.1.6.

Charakteristikų diagrama:

 

 

X

 

 

 

 

 

Alternatyva 3.12.2.1.1–3.12.2.1.5 punktams

3.12.2.1.7.

Taikytas metodas: naudojant variklį / naudojant siurblio bandymų stendą

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.2.

Įpurškimo laiko nustatymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.2.1.

Įpurškimo laiko nustatymo kreivė:

 

 

X

 

 

 

 

 

Nurodyti leidžiamąsias nuokrypas, jei taikoma

3.12.2.2.2.

Statinis laiko nustatymas:

 

 

X

 

 

 

 

 

Nurodyti leidžiamąsias nuokrypas

3.12.2.3.

Įpurškimo vamzdeliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.3.1.

Ilgis (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.3.2.

Vidinis skersmuo (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.4.

Bendrosios magistralės degalų sistema: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.4.1.

Tipas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.3.

Purkštuvas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.3.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.3.2.

Atidarymo slėgis (kPa):

 

 

X

 

 

 

 

 

Nurodyti leidžiamąsias nuokrypas

3.12.4.

Elektroninis valdymo įtaisas: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.4.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.4.2.

Programinės įrangos kalibravimo skaičius (-iai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.4.3.

Ryšio standartas (-ai) duomenų srauto informacijai gauti: ISO 27145 su ISO 15765-4 (grindžiamas CAN) / ISO 27145 su ISO 13400 (grindžiamas TCP / IP) / SAE J1939-73

X

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.5.

Reguliatorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.5.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.5.2.

Sūkių dažnis, kuriuo, esant pilnutinei apkrovai, prasideda atkirta:

 

 

X

 

 

 

 

 

Nurodyti intervalą, jei taikoma

3.12.5.3.

Didžiausias sūkių dažnis be apkrovos:

 

 

X

 

 

 

 

 

Nurodyti intervalą, jei taikoma

3.12.5.4.

Sūkių dažnis tuščiąja eiga:

 

 

X

 

 

 

 

 

Nurodyti intervalą, jei taikoma

3.12.6.

Neįšilusio variklio paleidimo sistema: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.6.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.6.2.

Aprašymas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.7.

Degalų temperatūra prie degalų įpurškimo siurblio įsiurbimo angos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.7.1.

Žemiausia (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.7.2.

Aukščiausia (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.

Degalų tiekimas skystųjų degalų kibirkštinio uždegimo varikliams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.1.

Karbiuratorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.1.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.2.

Netiesioginis degalų įpurškimas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.2.1.

vienoje vietoje / keliose vietose

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.2.2.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.3.

Tiesioginis įpurškimas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.3.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.4.

Degalų temperatūra gamintojo nurodytoje vietoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.4.1.

Vieta:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.4.2.

Žemiausia (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.4.3.

Aukščiausia (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.

Degalų tiekimas dujinių degalų arba, jei taikoma, dvejopų degalų vienalaikio naudojimo varikliams (jeigu sistemos suprojektuotos kitaip, pateikti lygiavertę informaciją)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.1.

Degalai: SND / GD-H / GD-L / GD-HL / SGD / tam tikros sudėties degalai SGD

X

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.14.2.

Slėgio reguliatorius (-iai) arba garintuvas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3.14.2.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.2.

Slėgio mažinimo pakopų skaičius:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.3.

Mažiausias ir didžiausias slėgis paskutinėje pakopoje (kPa):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.4.

Pagrindinių reguliavimo taškų skaičius:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.5.

Tuščiosios eigos reguliavimo taškų skaičius:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.3.

Degalų tiekimo sistema: maišymo įtaisas / dujų įpurškimas / skysčio įpurškimas / tiesioginis įpurškimas

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.3.1.

Mišinio koncentracijos reguliavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.3.1.1.

Sistemos aprašymas ir (arba) diagrama ir brėžiniai:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.

Maišymo įtaisas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.4.1.

Skaičius:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.2.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.3.

Vieta:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.4.

Reguliavimo galimybės:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.

Įpurškimas į įsiurbimo kolektorių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.5.1.

Įpurškimas: vienoje vietoje / keliose vietose

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.2.

Įpurškimas: nepertraukiamas / vienalaikio sinchronizavimo / nuosekliojo sinchronizavimo

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.

Įpurškimo įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.2.

Reguliavimo galimybės:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.4.

Tiekimo siurblys

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.14.5.4.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.5.

Purkštuvas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.5.5.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.

Tiesioginis įpurškimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.

Įpurškimo siurblys / slėgio reguliatorius

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.2.

Įpurškimo laiko nustatymas (nurodyti):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.

Purkštuvas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.2.

Atidarymo slėgis arba charakteristikų diagrama:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.7.

Elektroninis valdymo įtaisas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.7.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.7.2.

Reguliavimo galimybės:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.7.3.

Programinės įrangos kalibravimo skaičius (-iai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.8.

Variklių patvirtinimas atsižvelgiant į keleriopos sudėties degalus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.8.1.

Prisitaikymo funkcija: yra / nėra

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.14.8.2.

Kalibravimas atsižvelgiant į tam tikrą dujų sudėtį: GD-H / GD-L / GD-HL / SGD / tam tikros sudėties degalai SGD

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.14.8.3.

Transformavimas atsižvelgiant į tam tikrą dujų sudėtį: GD-HT / GD-LT / GD-HLT

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.14.9.

Degalų temperatūra slėgio reguliatoriaus paskutinėje pakopoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.9.1.

Žemiausia (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.9.2.

Aukščiausia (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.

Uždegimo sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.1.

Uždegimo ritė(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.1.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.1.2.

Skaičius:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.2.

Uždegimo žvakė(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.2.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.2.2.

Tarpas tarp žvakės elektrodų:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.3.

Magneta

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.3.1.

Tipas (-ai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.4.

Uždegimo laiko valdymas: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.4.1.

Statinė paskuba viršutinio rimties taško atžvilgiu (veleno kampiniai laipsniai):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.4.2.

Paskubos kreivė arba lentelė:

 

 

X

 

 

 

 

 

Jei taikoma

3.15.4.3.

Elektroninis valdymas: yra / nėra

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir aiškinamosios pastabos informaciniame dokumente nepateikiami)

(1) Kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 II priede.

(2) Žr. IX priedo 2.4.13 punktą (variklių šeimos apibrėžtis).
II PRIEDAS

Atitikties pareiškimų šablonai

1.    Bendrieji reikalavimai

1.1.

Atitikties pareiškimas sudarytas iš dviejų skirsnių:

a) 1 skirsnyje laikantis 1 priedėlyje nustatyto šablono pateikiamos konkrečios variklio ypatybės;

b) 2 skirsnyje remiantis 2 priedėlio 1 lentelėje nustatyta informacija apibūdinami varikliui taikomi apribojimai.

1.2.

Popieriuje teikiamas atitikties pareiškimas turi būti ne didesnis už A4 formato popieriaus lapą (210 × 297 mm).

1.3.

Visa informacija atitikties pareiškime pateikiama standarto ISO 8859 seriją (Informacijos technologija. 8 bitais koduotų ženklų rinkiniai) atitinkančiais simboliais (bulgarų kalba išduotuose atitikties pareiškimuose – kirilicos, graikų kalba išduotuose atitikties pareiškimuose – graikų rašmenimis) ir arabiškais skaitmenimis.

2.    Atitikties pareiškimo apsaugos priemonės

Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 31 straipsnio 5 dalį atitikties pareiškimas parengiamas taip, kad jo nebūtų įmanoma suklastoti ir būtų galima patikrinti saugią elektroninę rinkmeną.

2.1.   Popieriuje teikiamo dokumento klastojimo prevencijos priemonės

Atitikties pareiškimui naudojamas popierius turi būti apsaugotas gamintojo registruotojo ženklo formos vandens ženklu ir spalvinės grafikos elementais.

2.1.1.

Kaip alternatyva 2.1. punkte nustatytiems reikalavimams, atitikties pareiškimo popierius gali ir nebūti apsaugotas gamintojo registruotojo ženklo formos vandens ženklu. Tokiu atveju spalvinės grafikos elementai papildomi bent viena papildoma spausdinimo apsaugos priemone (pvz., ultravioletinėje šviesoje fluorescuojančiais dažais, dažais, kurių spalva keičiasi pagal žiūrėjimo kampą, dažais, kurių spalva priklauso nuo temperatūros, mikrotekstu, giljoširuote, vaivorykštine spauda, lazeriniu graviravimu, specialiomis hologramomis, kintamais lazeriu suformuotais vaizdais, optiniais kintamais vaizdais, fiziškai įspaustu arba išgraviruotu gamintojo logotipu ir kt.).

2.1.2.

Gamintojai gali pateikti atitikties pareiškimą, kuriame yra papildomų, ne vien 2.1 ir 2.1.1 punktuose nustatytų, spausdinimo apsaugos priemonių.

2.1.3.

Jeigu atitikties pareiškimas sudarytas iš kelių lapų, kiekviename lape nurodoma:

a) atitikties pareiškimo pavadinimas;

b) 1 skirsnio 3.16 punkte pateiktas variklio identifikavimo numeris;

c) skaičius formatu „x iš y“, čia „x“ – lapo eilės numeris, o „y“ – visas atitikties pareiškimo lapų skaičius.

2.2.   Priemonės, leidžiančios patikrinti saugią elektroninę rinkmeną

Elektroninė rinkmena pateikiama tokiu formatu, kad būtų galima lengvai atpažinti kiekvieną jau pasirašyto dokumento pakeitimą ir kad tą rinkmeną būtų galima įtraukti į kitą dokumentą. Be to, ji pasirašoma pažangiuoju elektroniniu parašu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 ( 10 ) ir įtraukiami parašui patikrinti reikalingi duomenys.
1 priedėlis

Atitikties pareiškimo pavyzdys

ATITIKTIES PAREIŠKIMAS, PRIDEDAMAS PRIE KIEKVIENO VARIKLIO, KURIAM TAIKOMA IŠIMTIS ARBA PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATA (REGLAMENTO (ES) 2016/1628 31 STRAIPSNIO 1 DALIES a IR b PUNKTAI)

1 SKIRSNIS

ES ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Toliau pasirašęs (-iusi): [ … (vardas, pavardė ir pareigos)]

patvirtinu, kad toliau nurodytas variklis:

1.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas (-ai)):…

1.2. Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra):…

1.3. Gamintojo bendrovės pavadinimas ir adresas:…

1.4. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas:…

1.5. Surinkimo / gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai):…

1.6. Variklių tipo žymuo / variklių šeimos žymuo / ŠT (1):

1.7. Variklių tipo / variklių šeimos (1) kategorija ir pakategorė (2):…

3.1.2. Ant įstatymų nustatytų ženklų pateiktas žymuo: variklių tipo žymuo / variklių šeimos žymuo / ŠT (1)

3.1.3. Įstatymų nustatyto ženklo (-ų) vieta:…

3.1.4. Įstatymų nustatyto ženklo (-ų) pritaisymo būdas:…

3.16. Variklio identifikavimo numeris:…

visais atžvilgiais atitinka Reglamento (ES) 2016/1628 reikalavimus, susijusius su 31 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodyta išimtimi arba pereinamojo laikotarpio nuostata, kaip nurodyta šio atitikties pareiškimo 2 skirsnyje.

(Vieta) (data) …

Parašas (arba matomas pažangusis elektroninis parašas pagal Reglamentą (ES) Nr. 910/2014, įskaitant patikrinimui reikalingus duomenis): …

NB.

Jeigu šis modelis variklio ES tipo patvirtinimo tikslu kaip išimtis naudojamas dėl naujų technologijų arba naujų koncepcijų, pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnio 4 dalį pareiškimo antraštė turi būti tokia: „LAIKINAS ES ATITIKTIES PRAREIŠKIMAS, GALIOJANTIS TIK … (3) TERITORIJOJE“.

2 skirsnis

1. Išimtis / pereinamojo laikotarpio nuostata (1) (4):…

2. Papildoma informacija (5):…

▼M1

3. Išimties kodas (EM)/pereinamojo laikotarpio nuostatos kodas (TR) (6): …

▼B

4. Pastabos (7):…

1 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir aiškinamosios pastabos atitikties pareiškime nepateikiami)

(1) Išbraukti netaikomus variantus arba nurodyti tik taikomą variantą (-us).

(2) Nurodyti taikomą kategorijos ir pakategorės variantą pagal I priedo 3 priedėlio A dalyje nustatyto informacinio dokumento 1.7 punktą.

(3) Nurodyti valstybę narę.

(4) Nurodyti taikomą tekstą pagal 2 priedėlio 1 lentelės 2 stulpelį.

(5) Nurodyti taikomą papildomą informaciją pagal 2 priedėlio 1 lentelės 3 stulpelį.

(6) Nurodyti taikomą kodą pagal 2 priedėlio 1 lentelės 4 stulpelį, kaip nurodyta įstatymų nustatytą ženklinimą papildančiuose ženkluose.

(7) Papildomos gamintojo pastabos, kuriose paaiškinami varikliui taikomi naudojimo apribojimai.
2 priedėlis1 lentelė

Reglamento (ES) 2016/1628 straipsnis

(1 stulpelis)

Atitikties pareiškimo 2 skirsnyje pateiktina informacija

Pagal III priedo 1 priedėlio 1 lentelę įstatymų nustatytuose ženkluose pateiktina papildoma informacija

1 punkte pateiktinas tekstas

(2 stulpelis)

2 punkte pateiktina papildoma informacija

(3 stulpelis)

►M1  Išimties kodas (EM) arba pereinamojo laikotarpio nuostatos kodas (TR)

(4 stulpelis) ◄

Papildomos informacijos tekstas

(5 stulpelis)

34 straipsnio 1 dalis

Netaikoma

EM-EXP

►M1  ENGINE NOT FOR USE IN ES NON-ROAD MOBILE MACHINERY (VARIKLIS NĖRA SKIRTAS NE KELIAIS JUDANTIEMS ES MECHANIZMAMS) ◄

34 straipsnio 2 dalis

Variklis, skirtas naudoti tik ginkluotosioms pajėgoms, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 2 dalimi.

Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad būtų įrengtas ne keliais judančiuose mechanizmuose, skirtuose naudoti išimtinai ginkluotųjų pajėgų.

Priešgaisrinės apsaugos tarnybos, civilinės saugos tarnybos, už viešosios tvarkos palaikymą atsakingos pajėgos ir skubiosios medicinos pagalbos tarnybos ginkluotųjų pajėgų dalimi nelaikomos.

 

EM-AFE

ARMED FORCES ENGINE (GINKLUOTOSIOMS PAJĖGOMS SKIRTAS VARIKLIS)

34 straipsnio 4 dalis

Variklis, skirtas naudoti eksploataciniams bandymams, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 4 dalimi.

Šis variklis pateikiamas rinkai ir pradedamas eksploatuoti tik pagal eksploatacinių bandymų programą.

Iki nustatytos datos variklis Europos Sąjungoje turi būti nebenaudojamas arba turi būti užtikrinta, kad jis atitiktų Reglamente (ES) 2016/1628 nustatytus reikalavimus.

Išimties taikymo pabaigos data: mmmm/mm/dd

Patvirtinimo institucijos, kuriai pranešta apie bandymų programą, pavadinimas ir adresas

EM-FTE

FIELD TEST ENIGNE (EKSPLOATACINIAMS BANDYMAMS SKIRTAS VARIKLIS)

34 straipsnio 5 dalis

Specialios paskirties variklis, skirtas naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 5 dalimi.

Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad būtų įrengtas ne keliais judančiuose mechanizmuose, skirtuose naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/34/ES (1) 2 straipsnio 5 punkte.

Tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 numeris ir suteikimo data

EM-ATX

ATEX ENGINE (ATEX VARIKLIS)

34 straipsnio 6 dalis

Specialios paskirties variklis, skirtas nacionalinės gelbėjimo tarnybos naudojamoms gelbėjimosi valtims nuleisti į vandenį ir joms ištraukti iš vandens, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 6 dalimi.

Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad būtų įrengtas ne keliais judančiuose mechanizmuose, naudojamuose išimtinai nacionalinės gelbėjimo tarnybos naudojamoms gelbėjimosi valtims paplūdimyje nuleisti į vandenį ir joms ištraukti iš vandens.

Tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 numeris ir suteikimo data

EM-LLV

LIFE BOAT LAUNCH ENGINE (GELBĖJIMOSI VALČIŲ NULEIDIMO VARIKLIS)

34 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

RLL arba RLR kategoriją atitinkantis pakaitinis variklis, pateiktas Sąjungos rinkai ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d., remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa.

Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad juo būtų pakeistas lokomotyvo arba drezinos variklis, pateiktas rinkai iki 2011 m. gruodžio 31 d., jeigu atlikti tokį pakeitimą leidžia valstybės narės patvirtinimo institucija, pripažinusi, kad norint įrengti variklį, kuris atitiktų taikomas Reglamento (ES) 2016/1628 II priedo II-7 ir II-8 lentelėse nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes, kils didelių techninių sunkumų.

Šis variklis turi atitikti išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurias būtų turėjęs atitikti, jei būtų buvęs pateiktas Sąjungos rinkai 2011 m. gruodžio 31 d., arba griežtesnes išmetamųjų teršalų ribines vertes.

Atlikti pakeitimą leidusi patvirtinimo institucija

Pakeitimo projekto patvirtinimo nuoroda

Tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 97/68/EB numeris ir suteikimo data

EM-REA

RAIL REPLACEMENT A ENGINE (GELEŽINKELIŲ PAKAITINIS VARIKLIS A)

34 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

RLL arba RLR kategoriją atitinkantis pakaitinis variklis, pateiktas Sąjungos rinkai po 2011 m. gruodžio 31 d., remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 7 dalies antra pastraipa.

Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad juo būtų pakeistas lokomotyvo arba drezinos variklis, pateiktas rinkai po 2011 m. gruodžio 31 d., jeigu valstybės narės patvirtinimo institucija leidžia atlikti tokį pakeitimą ir pakaitinis variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurias keičiamas variklis turėjo atitikti, kai buvo pirmą kartą pateiktas Sąjungos rinkai.

Tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 97/68/EB numeris ir suteikimo data

EM-REB

RAIL REPLACEMENT B ENGINE (GELEŽINKELIŲ PAKAITINIS VARIKLIS B)

34 straipsnio 8 dalis

RLL arba RLR kategorijos variklis, sukurtas pagal 2016 m. spalio 6 d. gerokai pažengusio projekto statusą turintį projektą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/57/EB (2), remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 8 dalimi.

Šis variklis pateikiamas rinkai tik kaip variklis, sukurtas pagal gerokai pažengusį projektą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/57/EB, jeigu valstybės narės patvirtinimo institucija tai leido atsižvelgdama į tai, kad naudojant Reglamento (ES) 2016/1628 II priedo II-7 arba II-8 lentelėje nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes atitinkančius variklius būtų patirta neproporcingų sąnaudų.

Projektą vykdyti leidusi valstybė narė

Projekto, kurį leista vykdyti, nuoroda

Tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 97/68/EB numeris ir suteikimo data

EM-PRR

RAIL PROJECT ENGINE (GELEŽINKELIŲ PROJEKTUI SKIRTAS VARIKLIS)

35 straipsnio 4 dalis

Variklis, kuriame įdiegta naujų technologijų arba naujų koncepcijų ir kuris dėl tų naujų technologijų ar naujų koncepcijų neatitinka vieno ar kelių Reglamento (ES) 2016/1628 reikalavimų.

Šis variklis pateikiamas rinkai tik kaip variklis, kuriame įdiegta naujų technologijų arba naujų koncepcijų, jeigu dėl jo valstybės narės patvirtinimo institucija pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnio 4 dalį yra išdavusi laikiną tipo patvirtinimo sertifikatą.

Laikino tipo patvirtinimo numeris ir suteikimo data

Laikino ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos data

Apribojimai pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnio 3 dalį

EM-NTE

NEW TECHNOLOGY ENGINE (NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ VARIKLIS)

58 straipsnio 9 dalis

RLL kategorijos varikliai, kurių didžiausia naudingoji galia yra didesnė nei 2 000  kW, įrengtini lokomotyvuose, kurie juda tik techniškai izoliuotame 1 520  mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 58 straipsnio 9 dalimi.

Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad būtų naudojamas techniškai izoliuotame 1 520  mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, jeigu valstybės narės patvirtinimo institucija tai leidžia.

Šis variklis turi atitikti bent tokias išmetamųjų teršalų ribines vertes, kokias varikliai būtų turėję atitikti, jei būtų buvę pateikti rinkai 2011 m. gruodžio 31 d.

Tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 97/68/EB numeris ir suteikimo data

TR-RWG

BROAD-GAUGE RAIL ENGINE (PLAČIOSIOS VĖŽĖS GELEŽINKELIŲ VARIKLIS)

58 straipsnio 10 dalis

NRS kategoriją atitinkantis pakaitinis variklis, kurio etaloninė galia yra ne mažesnė nei 19 kW arba kuris priskiriamas prie NRG kategoriją atitinkančios kategorijos, jeigu pakaitinis variklis ir originalus variklis priskiriami prie variklių kategorijos arba galios intervalo, kurių tipas 2016 m. gruodžio 31 d. Sąjungos lygmeniu nebuvo tvirtinamas, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 58 straipsnio 10 dalimi.

Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad juo būtų pakeistas NRS kategorijos variklis, kurio etaloninė galia yra ne mažesnė nei 19 kW, arba NRG kategorijos variklis, kurio tipas pagal Direktyvą 97/68/EB netvirtinamas.

 

TR-RES

REPLACEMENT ENGINE (PAKAITINIS VARIKLIS)

58 straipsnio 11 dalis

NRE kategoriją atitinkantis pakaitinis variklis, kurio etaloninė galia yra ne mažesnė nei 19 kW ir ne didesnė nei 560 kW, arba kuris priskiriamas prie NRE kategoriją atitinkančios kategorijos ir yra didesnės nei 560 kW etaloninės galios, jeigu pakaitinis variklis ir originalus variklis priskiriami prie variklių kategorijos arba galios intervalo, kurių tipas 2016 m. gruodžio 31 d. Sąjungos lygmeniu nebuvo tvirtinamas, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 58 straipsnio 11 dalimi.

Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad juo būtų pakeistas NRE kategorijos variklis, kurio etaloninė galia yra ne mažesnė nei 19 kW ir ne didesnė nei 560 kW, arba

didesnės nei 560 kW etaloninės galios NRE kategorijos variklis, kurio tipas pagal Direktyvą 97/68/EB netvirtinamas.

Šis variklis (*1) turi atitikti išmetamųjų teršalų ribojimo etapą, kuris baigėsi ne anksčiau kaip prieš 20 metų iki tų variklių pateikimo rinkai datos ir kuriuo nustatomos bent tokio pat griežtumo išmetamųjų teršalų ribinės vertės, kaip vertės, kurias keičiamas variklis turėjo atitikti, kai buvo pirmą kartą pateiktas Sąjungos rinkai.

Jei taikoma, tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 97/68/EB numeris ir suteikimo data

TR-REE

REPLACEMENT ENGINE (PAKAITINIS VARIKLIS)

(*1)   Taikoma tik NRE kategorijos pakaitiniams varikliams, kurių etaloninė galia yra ne mažesnė nei 19 kW ir ne didesnė nei 560 kW.

(1)   2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/34/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 309)

(2)   2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (OL L 191, 2008 7 18, p. 1).
III PRIEDAS

Variklių ženklinimo šablonai

1.    Bendrieji reikalavimai

1.1.

Visas tekstas įstatymų nustatytuose ir laikinuose ženkluose pateikiamas standarto ISO 8859 seriją (Informacijos technologija. 8 bitais koduotų ženklų rinkiniai) atitinkančiais simboliais (bulgarų kalba – kirilicos, graikų kalba – graikų rašmenimis) ir arabiškais skaitmenimis.

1.2.

Gamintojas, prieš nuimdamas variklį nuo gamybos linijos, prie kiekvieno variklio pritaiso A skirsnyje apibūdintus įstatymų nustatytus ženklus.

1.2.1.

Nepaisant 1.2 punkto, gamintojai iš dalies keičia įstatymų nustatytus variklio ženklus jį jau nuėmę nuo gamybos linijos, jeigu prieš pateikiant jį rinkai pasikeitė privaloma esminė informacija ir, jei taikoma, papildoma informacija, kurią reikalaujama pateikti apie tą variklį.

A skirsnis. Įstatymų nustatytas ženklinimas

1.    Privaloma esminė informacija ir papildoma informacija

Įstatymų nustatytuose ženkluose pateikiama bent 1 priedėlio 1 lentelėje nustatyta informacija. Simboliu „X“ žymima privaloma esminė informacija ir, jei taikoma, papildoma informacija, kurią reikalaujama pateikti ženklinant variklius, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/1628 32 straipsnyje.

2.    Įstatymų nustatytų ženklų vieta

2.1.

Įstatymų nustatyti ženklai turi būti tokioje vietoje, kad būtų gerai matomi variklyje sumontavus visus varikliui veikti būtinus pagalbinius įtaisus.

2.2.

Įstatymų nustatytų ženklų vieta deklaruojama I priede nustatytame informaciniame dokumente.

2.3.

Jeigu to reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2016/1628 8 straipsnio 6 dalį, pirminės įrangos gamintojui pateikiamas įstatymų nustatytų ženklų dublikatas, skirtas pritaisyti prie variklio arba ne keliais judančio mechanizmo taip, kad būtų aiškiai matomas ir lengvai pasiekiamas, kai variklis yra įrengtas ne keliais judančiame mechanizme.

3.    Įstatymų nustatytų ženklų pritaisymo būdas

3.1.

Įstatymų nustatyti ženklai pritaisomi prie variklio dalies, kuri yra būtina, kad variklis normaliai veiktų, ir kurios paprastai nereikia keisti visą variklio eksploatavimo laiką.

3.2.

Jie pritaisomi taip, kad būtų patvarūs per variklio teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpį ir būtų aiškiai įskaitomi ir nenutrinami.

3.3.

Jeigu naudojamos etiketės arba plokštelės, jos turi būti pritaisytos taip, kad jų nebūtų įmanoma nuimti nesugadinus ar nesudarkius.

B skirsnis. Laikinas ženklinimas

1.    Privaloma esminė informacija

Reglamento (ES) 2016/1628 33 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyti laikini ženklai pritaisomi prieš pateikiant variklį rinkai, o juose pateikiama bent ši informacija:

1.1.

apie variklius, kurie pateikiami atskirai nuo jų papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemos, – frazė „Separate Shipment Art 34(3)*2016/1628“ (Atskira siunta pagal Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 3 dalį);

1.2.

apie variklius, kurie dar neatitinka patvirtinto tipo ir yra pateikiami tų variklių gamintojui:

a) gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas,

b) tipo neatitinkančio variklio dalies identifikavimo numeris ir

c) frazė „Not-in-Conformity Art 33(2)*2016/1628“ (Neatitinka tipo pagal Reglamento (ES) 2016/1628 33 straipsnio 2 dalį).

2.    Laikinų ženklų pritaisymo būdas

Laikini ženklai lieka pritaisyti prie variklio naudojant nuimamą etiketę arba patvarią atskirą žymeną (pvz., viela pritvirtintą laminuotą lakštą), kol bus užtikrinta variklio atitiktis patvirtintam tipui.
1 priedėlis1 lentelė

Privaloma esminė informacija ir, jei taikoma, papildoma informacija įstatymų nustatytuose variklių ženkluose

Privaloma esminė informacija ir, jei taikoma, papildoma informacija

V etapo varikliai, kuriems suteiktas ES tipo patvirtinimas pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 (1)

V etapo varikliai, kuriems suteiktas laikinas ES tipo patvirtinimas pagal Reglamento (ES) 2016/1628 (1) 35 straipsnį

Varikliai, kuriems taikoma Reglamento (ES) 2016/1628 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta išimtis arba pereinamojo laikotarpio nuostata

Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio dalis

Reglamento (ES) 2016/1628 58 straipsnio dalis

1

2

4

5

6

7

8

(1)

10

11(a)

11(b)

Gamintojo pavadinimas, registruotasis prekybinis pavadinimas arba registruotasis prekių ženklas

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

Variklių tipo žymuo arba, jei variklių tipas priklauso prie variklių šeimos, ŠT arba variklių šeimos žymuo

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

X

Konkrečiam varikliui aiškiai priskirtas unikalus variklio identifikavimo numeris

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

X

ES tipo patvirtinimo numeris, kaip apibūdinta V priede, arba – kaip alternatyva – 2 priedėlyje nustatytas ES tipo patvirtinimo numerio ženklas

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Variklio pagaminimo data (2)

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

Mažoji raidė „e“ ir valstybės narės, kuriai pranešta apie eksploatacinių bandymų programą, skiriamasis numeris, nustatytas V priedo 2.1 punkte

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. spalio 5 d. taikytus teisės aktus atitinkantys ženklai

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Pagal Direktyvą 97/68/EB (3) suteiktas EB tipo patvirtinimo numeris

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

►M1  Taikomas išimties kodas (EM) arba pereinamojo laikotarpio nuostatos kodas (TR), nurodytas II priedo 2 priedėlio 1 lentelės 4 stulpelyje ◄

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

Taikomas papildomos informacijos tekstas, pateiktas II priedo 2 priedėlio 1 lentelės 5 stulpelyje

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

(1)   Įskaitant variklius, kuriems taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 3 dalį.

(2)   Kaip alternatyvą NRSh ir NRS kategorijų, išskyrus NRS-v-2b ir NRS-v-3 pakategores, variklių atveju ir jeigu variklis ir ne keliais judantis mechanizmas yra visiškai integruoti ir negali būti identifikuojami kaip atskiros sudedamosios dalys, nurodyti ne keliais judančio mechanizmo pagaminimo datą.

(3)   Kaip alternatyvą nurodyti Direktyvos 97/68/EB XII priede nustatyto lygiaverčio EB tipo patvirtinimo numerį.
2 priedėlis

ES tipo patvirtinimo numerio ženklas

1. Įstatymų nustatytuose ženkluose vietoj ES tipo patvirtinimo numerio galima naudoti ES tipo patvirtinimo numerio ženklą. Jį sudaro:

1.1. stačiakampiu apjuosta mažoji raidė „e“ ir ES tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės skiriamasis numeris, nustatytas V priedo 2.1 punkte;

1.2. šalia to stačiakampio:

a) taikomas variklių kategorijos identifikavimo kodas, nurodytas V priedo 1 priedėlio 1 lentelės 4 stulpelyje, greta pasvirasis brūkšnys („/“) ir taikomas naudojamų degalų rūšies kodas, nurodytas V priedo 1 priedėlio 2 lentelės 3 stulpelyje;

b) simbolis „V“, rodantis atitiktį Reglamento (ES) 2016/1628 nuostatoms, greta brūkšnelis („-“) ir ES tipo patvirtinimo eilės numeris, nurodytas V priedo 2.4 punkte.

2. Kad būtų aiškiau, pateikiami ES tipo patvirtinimo numerio ženklo su netikrais eilės numeriais skirtingo išdėstymo pavyzdžiai:

2.1.  1 pavyzdys

ES tipo patvirtinimo numerio

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078*03 ženklasimage

image

image

1 išdėstymo variantas

2 išdėstymo variantas

3 išdėstymo variantas

2.2.  2 pavyzdys

ES tipo patvirtinimo numerio

e2*2016/1628*2017/RRREC3/1A7*0003*00 ženklasimage

image

image

1 išdėstymo variantas

2 išdėstymo variantas

3 išdėstymo variantas

2.3.  3 pavyzdys

ES tipo patvirtinimo numerio

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331*02 ženklasimage

image

image

1 išdėstymo variantas

2 išdėstymo variantas

3 išdėstymo variantas
IV PRIEDAS

ES tipo patvirtinimo sertifikato šablonai

ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

NE KELIAIS JUDANTIEMS MECHANIZMAMS SKIRTŲ VARIKLIŲ TIPO ARBA VARIKLIŲ ŠEIMOS ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS PAGAL REGLAMENTĄ (ES) 2016/1628

Patvirtinimo institucijos identifikavimo duomenys

Pranešimas dėl variklių tipo / variklių šeimos (1):—  – ES tipo patvirtinimo(1)

—  ES tipo patvirtinimo išplėtimo(1)

—  ES tipo nepatvirtinimo(1)

—  ES tipo patvirtinimo panaikinimo(1)

right accolade

variklių tipo / variklių šeimos(1),

atsižvelgiant į dujinius ir kietųjų dalelių išmetamuosius teršalus pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 su paskutiniais pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguotuoju) (1) (Europos Parlamento ir Tarybos) (1) reglamentu …/… (1) (2)

ES tipo patvirtinimo numeris (3): …

Išplėtimo / nepatvirtinimo / panaikinimo (1) priežastis: …

I SKIRSNIS

1.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas (-ai)): …

1.2. Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra): …

1.3. Gamintojo bendrovės pavadinimas ir adresas: …

1.4. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

1.5. Surinkimo / gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

1.6. Variklių tipo žymuo / variklių šeimos žymuo / ŠT (1): …

1.7. Variklių tipo / variklių šeimos (1) kategorija ir pakategorė (4): …

1.8. Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpio kategorija: netaikoma / 1 kategorija / 2 kategorija / 3 kategorija (1)

1.9. Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas: V / SPE

1.10. Sniegvaliams skirtas variklis (5): taip / ne (1)

II SKIRSNIS

1. Už bandymą (-us) atsakinga techninė tarnyba: …

2. Bandymų protokolo (-ų) data (-os): …

3. Bandymų protokolo (-ų) numeris (-iai): …

III SKIRSNIS

Toliau pasirašęs asmuo patvirtina, kad pridėtame informaciniame dokumente gamintojo pateiktas pirmiau apibūdinto variklių tipo, kurio / apibūdintos variklių šeimos, kurios (1) vienas ar keli patvirtinimo institucijos atrinkti tipiški pavyzdžiai yra pateikti kaip prototipai, aprašymas yra tikslus ir kad pridėti bandymų rezultatai yra susiję su tuo variklių tipu / ta variklių šeima (1).

1. Variklių tipas / variklių šeima (1) atitinka Reglamente (ES) 2016/1628 nustatytus reikalavimus / neatitinka Reglamente (ES) 2016/1628 nustatytų reikalavimų (1).

2. Patvirtinimas suteikiamas / išplečiamas / nesuteikiamas / panaikinamas (1)

3. Patvirtinimas suteikiamas pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnį ir galioja iki … m. … … d. (3)

4. Galiojimo apribojimai (3) (6): …

5. Taikomos išimtys (3) (6): …

Vieta: …

Data: …

Vardas, pavardė ir parašas (arba matomas pažangusis elektroninis parašas pagal Reglamentą (ES) Nr. 910/2014, įskaitant patikrinimui reikalingus duomenis):

Priedai:

informacinis paketas;

bandymų protokolas (-ai);

jei taikoma, asmens (-ų), įgalioto (-ų) pasirašyti atitikties pareiškimą, vardas (-ai), pavardė(s) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdys (-iai), taip pat jo (jų) einamos pareigos bendrovėje;

jei taikoma, užpildyto atitikties pareiškimo pavyzdys.

NB.

Jeigu šis modelis variklio ES tipo patvirtinimo tikslu naudojamas kaip išimtis dėl naujų technologijų arba naujų koncepcijų, pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnio 4 dalį sertifikato antraštė turi būti tokia: „LAIKINAS ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS, GALIOJANTIS TIK … (7) TERITORIJOJE“.
Papildymas

ES tipo patvirtinimo numeris: …

A dalis. Variklių tipo / variklių šeimos (1) charakteristikos

2.    Variklių tipo / variklių šeimos (1) bendri konstrukcijos parametrai

2.1.

Degimo ciklas: keturių taktų ciklas / dviejų taktų ciklas / rotorinis / kita: … (apibūdinti) (1)

2.2.

Uždegimo tipas: slėginis uždegimas / kibirkštinis uždegimas (1)

2.3.1.

Cilindrų išdėstymas bloke: V forma / linijinis / radialinis / kita (apibūdinti) (1)

2.6.

Pagrindinis aušalas: oras / vanduo / alyva (1)

2.7.

Oro įsiurbimo būdas: be pripūtimo / slėginis / slėginis su įpučiamo oro aušintuvu (1)

2.8.1.

Degalų rūšis (-ys): dyzelinas (ne keliais judantiems mechanizmams skirtas gazolis) / specialiems slėginio uždegimo varikliams skirtas etanolis (ED95) / benzinas (E10) / etanolis (E85) / (gamtinės dujos / biometanas) / suskystintos naftos dujos (SND)

2.8.1.1.

Degalų porūšis (tik gamtinių dujų / biometano): universalūs degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos) ir mažo šilumingumo degalai (L dujos) / riboto intervalo degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos) / riboto intervalo degalai – mažo šilumingumo degalai (L dujos) / tam tikros sudėties degalai (SGD)

2.8.2.

Degalų naudojimas: tik skystieji degalai / tik dujiniai degalai / 1A tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas / 1B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas / 2A tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas / 2B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas / 3B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas (1)

2.8.3.

Papildomų degalų, kuriuos galima naudoti variklyje, kaip deklaravo gamintojas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priedo 1 punktą, sąrašas (pateikti pripažinto standarto ar specifikacijos nuorodą): …

2.8.4.

Į degalus įpilta alyvos: taip / ne (1)

2.8.5.

Degalų tiekimo tipas: siurblys, (didelio slėgio) vamzdelis ir purkštuvas / įmontuotasis siurblys arba skirstomasis siurblys / siurblys purkštuvas / bendrosios magistralės degalų sistema / karbiuratorius / netiesioginio įpurškimo purkštuvas / tiesioginio įpurškimo purkštuvas / maišymo įtaisas / kita (nurodyti) (1)

2.9.

Variklio valdymo sistemos: mechaninio /elektroninio valdymo strategija (1)

2.10.

Įvairūs įtaisai: yra / nėra (1)

2.10.1.

Išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR): yra / nėra (1)

2.10.2.

Vandens įpurškimas: yra / nėra (1)

2.10.3.

Oro įpūtimas: yra / nėra (1)

2.10.4.

Kita (nurodyti): …

2.11.

Papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema: yra / nėra (1)

2.11.1.

Oksidacinis katalizatorius: yra / nėra (1)

2.11.2.

NOx selektyviosios redukcijos (reduktoriaus pridėjimas) DeNOx sistema: yra / nėra (1)

2.11.3.

Kitos DeNOx sistemos: yra / nėra (1)

2.11.4.

Trejopo veikimo katalizinis keitiklis, atliekantis oksidacijos ir NOx redukcijos funkcijas: yra / nėra (1)

2.11.5.

Papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema su pasyviojo regeneravimo funkcija: yra / nėra (1)

2.11.6.

Papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema su aktyviojo regeneravimo funkcija: yra / nėra (1)

2.11.7.

Kitos papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistemos: yra / nėra (1)

▼M1

2.11.8.

Kiti papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo įtaisai (nurodyti): …

2.11.9.

Kiti įtaisai arba funkcijos, turintys didelę įtaką teršalų išmetimui (nurodyti): …

▼B

3.    Esminės variklių tipo (-ų) charakteristikosPunkto Nr.

Punkto aprašymas

Pirminis variklis / variklių tipas

Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)

3.1.1.

Variklių tipo žymuo:

 

 

 

 

3.1.2.

Ant variklio ženklo pateiktas variklių tipo žymuo: yra / nėra(1)

 

 

 

 

3.1.3.

Įstatymų nustatytų gamintojo ženklų vieta:

 

 

 

 

3.2.1.

Deklaruotas vardinis sūkių dažnis (rpm):

 

 

 

 

3.2.1.2.

Deklaruota vardinė naudingoji galia (kW):

 

 

 

 

3.2.2.

Sūkių dažnis esant didžiausiai galiai (rpm):

 

 

 

 

3.2.2.2.

Didžiausia naudingoji galia (kW):

 

 

 

 

3.2.3.

Deklaruotas didžiausio sukimo momento sūkių dažnis (rpm):

 

 

 

 

3.2.3.2.

Deklaruotas didžiausias sukimo momentas (Nm):

 

 

 

 

3.6.3.

Cilindrų skaičius:

 

 

 

 

3.6.4.

►M1  Bendras variklio cilindrų darbinis tūris (cm3): ◄

 

 

 

 

3.8.5.

Karterio dujų recirkuliacijos įtaisas: yra / nėra(1)

 

 

 

 

3.11.3.12.

Sunaudojamas reagentas: yra / nėra(1)

 

 

 

 

3.11.3.12.1.

Kataliziniam veikimui reikalingo reagento tipas ir koncentracija:

 

 

 

 

3.11.3.13.

NOx jutiklis (-iai): yra / nėra(1)

 

 

 

 

3.11.3.14.

Deguonies jutiklis: yra / nėra(1)

 

 

 

 

3.11.4.7.

Degaluose esantis katalizatorius: yra / nėra(1)

 

 

 

 

Specialios sąlygos, kurių turi būti laikomasi įrengiant variklį ne keliais judančiuose mechanizmuose

3.8.1.1.

Didžiausias leidžiamas įsiurbimo kolektoriaus slėgio sumažėjimas, esant 100 proc. variklio sūkių dažniui ir 100 proc. apkrovai (kPa), kai naudojamas švaraus oro filtras:

 

 

 

 

3.8.3.2.

Aukščiausia įpučiamo oro aušintuvo temperatūra prie išleidimo angos, esant 100 proc. sūkių dažniui ir 100 proc. apkrovai (°C):

 

 

 

 

3.8.3.3.

Didžiausias leidžiamas slėgio sumažėjimas įpučiamo oro aušintuve, esant 100 proc. variklio sūkių dažniui ir 100 proc. apkrovai (kPa) (jei taikoma):

 

 

 

 

3.9.3.

Didžiausias leidžiamas išmetamųjų dujų atgalinis slėgis, esant 100 proc. variklio sūkių dažniui ir 100 proc. apkrovai (kPa):

 

 

 

 

3.9.3.1.

Matavimo vieta:

 

 

 

 

3.11.1.2.

Didžiausias temperatūros sumažėjimas tarp išmetimo sistemos arba turbinos išleidimo angos ir pirmojo papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemos įtaiso (°C), jei nurodyta:

 

 

 

 

3.11.1.2.1.

Bandymo sąlygos matuojant:

 

 

 

 

B dalis. Bandymų rezultatai

3.8.

Eksploatuojamiems varikliams stebėti gamintojas ketina naudoti elektroninio valdymo įtaiso sukimo momento signalą: taip / ne (1)

3.8.1.

Dinamometro sukimo momentas yra ne mažesnis nei elektroninio valdymo įtaiso sukimo momentas, padaugintas iš 0,93: taip / ne (1)

3.8.2.

Elektroninio valdymo įtaiso sukimo momento pataisos faktorius, jeigu dinamometro sukimo momentas yra mažesnis nei elektroninio valdymo įtaiso sukimo momentas, padaugintas iš 0,93:

11.1.

Teršalų išmetimo per ciklą bandymų rezultataiIšmetamieji teršalai

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN #/kWh

Bandymų ciklas(8)

NRSC galutinis rezultatas taikant NK

 

 

 

 

 

 

 

NRTC galutinis bandymų rezultatas taikant NK

 

 

 

 

 

 

 

11.2.

CO2 kiekio nustatymo rezultatas:

▼M1

11.3.

Eksploatavimo stebėsenos pamatinės vertės (9)

11.3.1. Etaloninis darbas (kWh): …

11.3.2. Etaloninė CO2 masė (g): …

▼B

IV priedo aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir aiškinamosios pastabos ES tipo patvirtinimo sertifikate nepateikiami)

(1) Išbraukti netaikomus variantus arba nurodyti tik taikomą variantą (-us).

(2) Jeigu iš dalies keičiamas vienas ar keli Reglamento (ES) 2016/1628 straipsniai, nurodyti tik paskutinį pakeitimą, atsižvelgiant į tai, kuris pakeitimas taikomas ES tipo patvirtinimui.

(3) Netaikomą punktą išbraukti.

(4) Nurodyti taikomą kategorijos ir pakategorės variantą pagal I priedo 3 priedėlio A dalyje nustatyto informacinio dokumento 1.7 punktą.

(5) Nurodyti, ar patvirtinimas suteikiamas NRS kategorijos (<19 kW) variklių šeimai, kurią sudaro išimtinai sniegvaliams skirtų variklių tipai.

(6) Taikoma tik variklių tipo arba variklių šeimos ES tipo patvirtinimui, kai pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnį dėl naujų technologijų ar naujų koncepcijų taikoma išimtis.

(7) Nurodyti valstybę narę.

(8) Nurodyti bandymų ciklą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1628 IV priede pateiktų lentelių 5 stulpelyje.

▼M1

(9) Taikoma tik NRE-v-5 ir NRE-v-6 pakategorių varikliams, išbandytiems taikant NRTC bandymą.

▼B
V PRIEDAS

ES tipo patvirtinimo sertifikatų numeravimo sistema

1.

ES tipo patvirtinimo sertifikatai numeruojami šiame priede nustatyta tvarka.

2.

ES tipo patvirtinimo numerį sudaro iš viso penkios toliau aprašomos dalys. Dalys visada atskiriamos žvaigždute (*).

2.1.

1 dalyje nurodoma ES tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė; pirma rašoma mažoji raidė „e“, greta jos pateikiamas visiems ES tipo patvirtinimo numeriams taikomas valstybės narės skiriamasis numeris:1

Vokietija

19

Rumunija

2

Prancūzija

20

Lenkija

3

Italija

21

Portugalija

4

Nyderlandai

23

Graikija

5

Švedija

24

Airija

6

Belgija

25

Kroatija

7

Vengrija

26

Slovėnija

8

Čekija

27

Slovakija

9

Ispanija

29

Estija

11

Jungtinė Karalystė

32

Latvija

12

Austrija

34

Bulgarija

13

Liuksemburgas

36

Lietuva

17

Suomija

49

Kipras

18

Danija

50

Мalta

2.2.

2 dalyje nurodomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1628 numeris, t. y. „2016/1628“.

2.3.

3 dalyje pateikiami trys atskiri elementai:

2.3.1. ES tipo patvirtinimui taikomo naujausio keičiančiojo reglamento numeris. Jeigu keičiančiųjų reglamentų nėra, dar kartą nurodomas 2.2 punkte nurodytas reglamentas;

2.3.2. greta šio numerio pateikiamas taikomas variklių kategorijos identifikavimo kodas, kaip nurodyta 1 priedėlio 1 lentelės 4 stulpelyje;

2.3.3. greta jo pateikiamas pasviruoju brūkšniu („/“) atskirtas taikomas degalų rūšies kodas, kaip nurodyta 1 priedėlio 2 lentelės 3 stulpelyje.

2.3.3.1. Jei tai dvejopų degalų vienalaikio naudojimo varikliai, pridedamas taikomas dvejopų degalų vienalaikio naudojimo priedėlis, žymintis dujinius degalus ir nurodytas 3 lentelės 2 stulpelyje.

2.4.

4 dalyje nurodomas ES tipo patvirtinimo numeris – tai yra nuliais prasidedantis (jei reikia) keturių skaitmenų eilės numeris nuo 0001.

2.5.

5 dalyje nurodomas ES tipo patvirtinimo išplėtimo numeris – tai yra nuliu prasidedantis (jei reikia) dviejų skaitmenų eilės numeris nuo 00.

2.6.

Naudojant tik įstatymų nustatytuose variklio ženkluose, 2.5 punktas neįtraukiamas.

3.

Kad būtų aiškiau, pateikiami ES tipo patvirtinimo numerių su netikrais eilės numeriais išdėstymo pavyzdžiai.

3.1.

►M1  benzinu varomų NRSh-v-1b pakategorės variklių ES tipo, patvirtinto Nyderlanduose ir išplėsto tris kartus, patvirtinimo numerio pavyzdys: ◄

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078*03

e4 – Nyderlandai (1 dalis)

2016/1628 – Reglamentas (ES) 2016/1628 (2 dalis)

2017/RRRSHB3/P – Reglamentas (ES) 2017/RRR, t. y. naujausias keičiantysis reglamentas, o simboliai „SHB3/P“ rodo, kad variklis yra NRSh-v-1b kategorijos ir pakategorės, 3 teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpio kategorijos, varomas benzinu, remiantis atitinkamai 1 priedėlio 1 ir 2 lentelėse nustatytais kodais (3 dalis)

0078 – ES tipo patvirtinimo eilės numeris (4 dalis)

03 – išplėtimo numeris (5 dalis)

Įstatymų nustatytuose ženkluose šis numeris būtų pateiktas taip:

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078

3.2.

►M1  NRE-c-3 pakategorės 1A tipo dvejopų degalų vienalaikio naudojimo variklių, naudojančių LN2 rūšies dujinius degalus (tam tikros sudėties suskystintas gamtines dujas/suskystintą biometaną, kurių λ poslinkio koeficientas nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priede nustatyto G20 dujų λ poslinkio koeficiento skiriasi ne daugiau kaip 3 % ir kuriuose etano yra ne daugiau kaip 1,5 %), ES tipo, patvirtinto Prancūzijoje ir dar neišplėsto, patvirtinimo numerio pavyzdys: ◄

e2*2016/1628*2016/1628EC3/1A7*0003*00

e2 – Prancūzija (1 dalis)

2016/1628 – Reglamentas (ES) 2016/1628 (2 dalis)

2016/1628EC3/1A7 – dar kartą nurodomas Reglamentas (ES) 2016/1628, taip parodant, kad jis nėra iš dalies pakeistas; simboliai „EC3“ rodo, kad variklis yra NRE-c-3 pakategorės; simboliai „1A“ rodo, kad tai 1A tipo dvejopų degalų vienalaikio naudojimo variklis; priedėlis 7 rodo, kad dujiniai degalai yra LN2 rūšies (tam tikros sudėties suskystintos gamtinės dujos / suskystintas biometanas, kurių λ poslinkio koeficientas nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priede nustatyto G20 dujų λ poslinkio koeficiento skiriasi ne daugiau kaip 3 proc. ir kuriuose etano yra ne daugiau kaip 1,5 proc.), remiantis atitinkamai 1 priedėlio 1–3 lentelėse nustatytais kodais (3 dalis)

0003 – ES tipo patvirtinimo eilės numeris (4 dalis)

00 – išplėtimo numeris (5 dalis)

Įstatymų nustatytuose ženkluose šis numeris būtų pateiktas taip:

e2*2016/1628*2016/1628 EC3/1A7*0003

3.3.

►M1  RLL-v-1 pakategorės variklio ES tipo, patvirtinto Austrijoje remiantis dyzelinui taikomomis SPE išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir išplėsto du kartus, patvirtinimo numerio pavyzdys: ◄

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331*02

e12 – Austrija (1 dalis)

2016/1628 – Reglamentas (ES) 2016/1628 (2 dalis)

2017/RRRLV1S/D – Reglamentas (ES) 2017/RRR, t. y. naujausias keičiantysis reglamentas, o simboliai „LV1S/D“ rodo, kad tai yra SPE išmetamųjų teršalų ribines vertes atitinkantis lokomotyvo variklis, kurio tipas patvirtintas veikti naudojant dyzeliną, remiantis atitinkamai 1 priedėlio 1 ir 2 lentelėse nustatytais kodais (3 dalis)

0331 – ES tipo patvirtinimo eilės numeris (4 dalis)

02 – išplėtimo numeris (5 dalis)

Įstatymų nustatytuose ženkluose šis numeris būtų pateiktas taip:

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331
3 lentelė

Dvejopų degalų vienalaikio naudojimo priedėlis1 lentelė

Tipo patvirtinimo ženkle pateiktinas variklių kategorijos identifikavimo kodas

Variklių kategorija

(1 stulpelis)

Variklių pakategorė

(2 stulpelis)

Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpio kategorija

(jei taikoma)

(3 stulpelis)

Variklių kategorijos identifikavimo kodas

(4 stulpelis)

Varikliai, kuriems taikomos Reglamento (ES) 2016/1628 II priede nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės

NRE

NRE-v-1

 

EV1

NRE-v-2

 

EV2

NRE-v-3

 

EV3

NRE-v-4

 

EV4

NRE-v-5

 

EV5

NRE-v-6

 

EV6

NRE-v-7

 

EV7

NRE-c-1

 

EC1

NRE-c-2

 

EC2

NRE-c-3

 

EC3

NRE-c-4

 

EC4

NRE-c-5

 

EC5

NRE-c-6

 

EC6

NRE-c-7

 

EC7

NRG

NRG-v-1

 

GV1

NRG-c-1

 

GC1

NRSh

NRSh-v-1a

1 kategorija

SHA1

2 kategorija

SHA2

3 kategorija

SHA3

NRSh-v-1b

1 kategorija

SHB1

2 kategorija

SHB2

3 kategorija

SHB3

NRS

(išskyrus tik sniegvaliams skirtus variklius, kurių bandymai atliekami žemoje temperatūroje)

NRS-vr-1a

1 kategorija

SRA1

2 kategorija

SRA2

3 kategorija

SRA3

NRS-vr-1b

1 kategorija

SRB1

2 kategorija

SRB2

3 kategorija

SRB3

NRS-vi-1a

1 kategorija

SYA1

2 kategorija

SYA2

3 kategorija

SYA3

NRS-vi-1b

1 kategorija

SYB1

2 kategorija

SYB2

3 kategorija

SYB3

NRS-v-2a

1 kategorija

SVA1

2 kategorija

SVA2

3 kategorija

SVA3

NRS-v-2b

1 kategorija

SVB1

2 kategorija

SVB2

3 kategorija

SVB3

NRS-v-3

1 kategorija

SV31

2 kategorija

SV32

3 kategorija

SV33

NRS

(tik sniegvaliams skirti varikliai, kurių bandymai atliekami žemoje temperatūroje)

NRS-vr-1a

1 kategorija

TRA1

2 kategorija

TRA2

3 kategorija

TRA3

NRS-vr-1b

1 kategorija

TRB1

2 kategorija

TRB2

3 kategorija

TRB3

NRS-vi-1a

1 kategorija

TYA1

2 kategorija

TYA2

3 kategorija

TYA3

NRS-vi-1b

1 kategorija

TYB1

2 kategorija

TYB2

3 kategorija

TYB3

IWP

IWP-v-1

 

PV1

IWP-v-2

 

PV2

IWP-v-3

 

PV3

IWP-v-4

 

PV4

IWP-c-1

 

PC1

IWP-c-2

 

PC2

IWP-c-3

 

PC3

IWP-c-4

 

PC4

IWA

IWA-v-1

 

AV1

IWA-v-2

 

AV2

IWA-v-3

 

AV3

IWA-v-4

 

AV4

IWA-c-1

 

AC1

IWA-c-2

 

AC2

IWA-c-3

 

AC3

IWA-c-4

 

AC4

RLL

RLL-v-1

 

LV1

RLL-c-1

 

LC1

RLR

RLR-v-1

 

RV1

RLR-c-1

 

RC1

SMB

SMB-v-1

 

SM1

ATS

ATS-v-1

 

AT1

Varikliai, kuriems taikomos Reglamento (ES) 2016/1628 VI priede nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės

SPE

SPE-NRE

SPE-NRE-v-1

 

EV1S

SPE-NRE-v-2

 

EV2S

SPE-NRE-v-3

 

EV3S

SPE-NRE-v-4

 

EV4S

SPE-NRE-v-5

 

EV5S

SPE-NRE-v-6

 

EV6S

SPE-NRE-v-7

 

EV7S

SPE-NRE-c-1

 

EC1S

SPE-NRE-c-2

 

EC2S

SPE-NRE-c-3

 

EC3S

SPE-NRE-c-4

 

EC4S

SPE-NRE-c-5

 

EC5S

SPE-NRE-c-6

 

EC6S

SPE-NRE-c-7

 

EC7S

SPE-NRG

SPE-NRG-v-1

 

GV1S

SPE-NRG-c-1

 

GC1S

SPE-RLL

SPE-RLL-v-1

 

LV1S

SPE-RLL-c-1

 

LC1S2 lentelė

Tipo patvirtinimo ženkluose pateiktini naudojamų degalų rūšies kodai

Variklio degalų rūšis

(1 stulpelis)

Porūšis, jei taikoma

(2 stulpelis)

Degalų rūšies kodas

(3 stulpelis)

Dyzelinu (ne keliais judantiems mechanizmams skirtu gazoliu) varomas slėginio uždegimo variklis

 

D

Specialiu etanoliu (ED95) varomas slėginio uždegimo variklis

 

ED

Etanoliu (E85) varomas kibirkštinio uždegimo variklis

 

E85

Benzinu (E10) varomas kibirkštinio uždegimo variklis

 

P

SND varomas kibirkštinio uždegimo variklis

 

Q

Gamtinėmis dujomis / biometanu varomas kibirkštinio uždegimo variklis

H dujų intervalui patvirtintas ir sukalibruotas variklis

H

L dujų intervalui patvirtintas ir sukalibruotas variklis

L

H ir L dujų intervalams patvirtintas ir sukalibruotas variklis

HL

Tam tikrai H intervalo dujų sudėčiai patvirtintas ir sukalibruotas variklis, kuris gali būti pertvarkytas, kad tiktų kitoms tam tikros sudėties H intervalo dujoms, tiksliai sureguliuojant variklio degalų tiekimą

HT

Tam tikrai L intervalo dujų sudėčiai patvirtintas ir sukalibruotas variklis, kuris gali būti pertvarkytas, kad tiktų kitoms tam tikros sudėties L intervalo dujoms, tiksliai sureguliavus variklio degalų tiekimą

LT

Tam tikrai H arba L intervalo dujų sudėčiai patvirtintas ir sukalibruotas variklis, kuris gali būti pertvarkytas, kad tiktų kitoms tam tikros sudėties H arba L intervalo dujoms, tiksliai sureguliuojant variklio degalų tiekimą

HLT

Tam tikros sudėties suskystintoms gamtinėms dujoms / suskystintam biometanui, kurių λ poslinkio koeficientas nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priede nustatyto G20 dujų λ poslinkio koeficiento skiriasi ne daugiau kaip 3 proc. ir kuriuose etano yra ne daugiau kaip 1,5 proc., patvirtintas ir sukalibruotas variklis

LN2

Bet kokios kitos (nei nurodyta pirmiau) sudėties suskystintoms gamtinėms dujoms / suskystintam biometanui patvirtintas ir sukalibruotas variklis

LNG

Dvejopų degalų vienalaikio naudojimo varikliai

1A tipo dvejopų degalų vienalaikio naudojimo varikliai

1A# (*1)

1B tipo dvejopų degalų vienalaikio naudojimo varikliai

1B# (*1)

2A tipo dvejopų degalų vienalaikio naudojimo varikliai

2A# (*1)

2B tipo dvejopų degalų vienalaikio naudojimo varikliai

2B# (*1)

3B tipo dvejopų degalų vienalaikio naudojimo varikliai

3B# (*1)

(*1)   Simbolį „#“ pakeisti patvirtintos dujų specifikacijos skaičiumi, kaip nurodyta 3 lentelėje.3 lentelė

Dvejopų degalų vienalaikio naudojimo priedėlis

Patvirtinta dujų specifikacija

Dvejopų degalų vienalaikio naudojimo priedėlis

(2 stulpelis)

H dujų, kaip dujinio degalų komponento, intervalui patvirtintas ir sukalibruotas dvejopų degalų vienalaikio naudojimo variklis

1

L dujų, kaip dujinio degalų komponento, intervalui patvirtintas ir sukalibruotas dvejopų degalų vienalaikio naudojimo variklis

2

H ir L dujų, kaip dujinio degalų komponento, intervalams patvirtintas ir sukalibruotas dvejopų degalų vienalaikio naudojimo variklis

3

Tam tikrai H intervalo dujų, kaip dujinio degalų komponento, sudėčiai patvirtintas ir sukalibruotas dvejopų degalų vienalaikio naudojimo variklis, kuris gali būti pertvarkytas, kad tiktų kitoms tam tikros sudėties H intervalo dujoms, tiksliai sureguliuojant variklio degalų tiekimą

4

Tam tikrai L intervalo dujų, kaip dujinio degalų komponento, sudėčiai patvirtintas ir sukalibruotas dvejopų degalų vienalaikio naudojimo variklis, kuris gali būti pertvarkytas, kad tiktų kitoms tam tikros sudėties L intervalo dujoms, tiksliai sureguliavus variklio degalų tiekimą

5

Tam tikrai H arba L intervalo dujų, kaip dujinio degalų komponento, sudėčiai patvirtintas ir sukalibruotas dvejopų degalų vienalaikio naudojimo variklis, kuris gali būti pertvarkytas, kad tiktų kitoms tam tikros sudėties H arba L intervalo dujoms, tiksliai sureguliuojant variklio degalų tiekimą

6

Tam tikros sudėties suskystintoms gamtinėms dujoms / suskystintam biometanui, kurio λ poslinkio koeficientas nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priede nustatyto G20 dujų λ poslinkio koeficiento skiriasi ne daugiau kaip 3 proc. ir kuriame etano yra ne daugiau kaip 1,5 proc., kaip dujiniam degalų komponentui, patvirtintas ir sukalibruotas dvejopų degalų vienalaikio naudojimo variklis

7

Bet kokios kitos (nei nurodyta pirmiau) sudėties suskystintoms gamtinėms dujoms / suskystintam biometanui, kaip dujiniam degalų komponentui, patvirtintas ir sukalibruotas dvejopų degalų vienalaikio naudojimo variklis

8

Veikti naudojant SND, kaip dujinį degalų komponentą, patvirtintas dvejopų degalų vienalaikio naudojimo variklis

9
VI PRIEDAS

Bendra bandymų protokolo forma

1.    Bendrieji reikalavimai

Kiekvienam bandymui, kurį reikalaujama atlikti siekiant ES tipo patvirtinimo, užpildoma po vieną bandymų protokolą.

Kiekvienam papildomam (pvz., dar vieno pastovaus greičio variklio sūkių dažnio) arba pagalbiniam bandymui (pvz., naudojant kitus degalus) reikia parengti papildomo arba pagalbinio bandymo protokolą.

2.    Bandymų protokolo rengimo aiškinamosios pastabos

2.1.

Bandymų protokole pateikiama bent 1 priedėlyje nustatyta informacija.

2.2.

Nepaisant 2.1 punkto, bandymų protokole turi būti pateikti tik su konkrečiu bandymu ir konkrečia išbandytų variklių šeima, tos pačios variklių šeimos variklių tipais arba konkrečiu variklių tipu susiję skirsniai ar jų dalys (pvz., jeigu NRTC bandymas neatliekamas, atitinkamo skirsnio galima neįtraukti).

2.3.

Bandymų protokole galima pateikti daugiau informacijos, nei reikalaujama 2.1 punkte, tačiau jį rengiant bet kuriuo atveju laikomasi pasiūlytos numeravimo sistemos.

2.4.

Jeigu punkte pateikiami keli pasviruoju brūkšniu atskirti variantai, netaikomi variantai išbraukiami arba nurodomas tik taikomas variantas (-ai).

2.5.

Jeigu reikalaujama nurodyti sudedamosios dalies tipą, remiantis pateikta informacija turi būti įmanoma ją unikaliai identifikuoti. Tai gali būti charakteristikų sąrašas, gamintojo pavadinimas ir dalies arba brėžinio numeris, brėžinys ar išvardytųjų elementų derinys arba kiti būdai, kuriais pasiekiamas tas pats rezultatas.

▼M1

2.6.

Bandymų protokolas gali būti pateiktas popieriuje arba su gamintoju, technikos tarnyba ir patvirtinimo institucija sutarta elektronine forma.

▼B
1 priedėlis

Bendros bandymų protokolo formos šablonas

NE KELIAIS JUDANČIŲ MECHANIZMŲ VARIKLIŲ BANDYMŲ PROTOKOLAS

1.    Bendroji informacija

1.1.

Markė(s) (gamintojo prekybinis pavadinimas (-ai)): …

1.2.

Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra): …

1.3.

Gamintojo bendrovės pavadinimas ir adresas: …

1.4.

Techninės tarnybos pavadinimas: …

1.5.

Techninės tarnybos adresas: …

1.6.

Bandymo vieta: …

1.7.

Bandymo data: …

1.8.

Bandymų protokolo numeris: …

1.9.

Informacinio dokumento identifikacinis numeris (jei yra): …

1.10.

Bandymų protokolo tipas: pradinio bandymo / papildomo bandymo / pagalbinio bandymo

1.10.1.

Bandymo tikslo apibūdinimas: …

2.    Bendra informacija apie variklį (bandomąjį variklį)

2.1.

Variklių tipo žymuo / variklių šeimos žymuo / ŠT: …

2.2.

Variklio identifikavimo numeris: …

2.3.

Variklio kategorija ir pakategorė: NRE-v-1 / NRE-v-2 / NRE-v-3 / NRE-v-4 / NRE-v-5 / NRE-v-6 / NRE-v-7 / NRE-c-1 / NRE-c-2 / NRE-c-3 / NRE-c-4 / NRE-c-5 / NRE-c-6 / NRE-c-7 / NRG-v-1 / NRG-c-1 / NRSh-v-1a / NRSh-v-1b / NRS-vr-1a / NRS-vr-1b / NRS-vi-1a / NRS-vi-1b / NRS-v-2a / NRS-v-2b / NRS-v-3 / IWP-v-1 / IWP-v-2 / IWP-v-3 / IWP-v-4 / IWP-c-1 / IWP-c-2 / IWP-c-3 / IWP-c-4 / IWA-v-1 / IWA-v-2 / IWA-v-3 / IWA-v-4 / IWA-c-1 / IWA-c-2 / IWA-c-3 / IWA-c-4 / RLL-v-1 / RLL-C-1 / RLR-v-1 / RLR-C-1 / SMB-v-1 / ATS-v-1

3.    Dokumentų ir informacijos kontrolinis sąrašas (tik pradinio bandymo)

3.1.

Variklio charakteristikų grafikų dokumentų nuoroda: …

3.2.

Nusidėvėjimo koeficiento nustatymo dokumentų nuoroda: …

3.3.

Nedažno regeneravimo koeficientų nustatymo dokumentų nuoroda, jei taikoma: …

3.4.

NOx kontrolės diagnostikos funkcijų demonstravimo dokumentų nuoroda, jei taikoma: …

3.5.

Kietųjų dalelių kontrolės diagnostikos funkcijų demonstravimo dokumentų nuoroda, jei taikoma:

3.6.

Variklių tipų ir variklių šeimų variklių, kuriuose kaip išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalis naudojamas elektroninis valdymo įtaisas, apsaugos nuo neteisėto keitimo deklaracijos dokumentų nuoroda: …

3.7.

Variklių tipų ir variklių šeimų variklių, kuriuose kaip išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalis naudojami mechaniniai įtaisai, apsaugos nuo neteisėto keitimo ir reguliuojamųjų parametrų deklaracijos ir demonstravimo dokumentų nuoroda: …

3.8.

Eksploatuojamų variklių stebėsenos tikslais gamintojas ketina naudoti elektroninio valdymo įtaiso sukimo momento signalą: taip / ne

3.8.1.

Dinamometro sukimo momentas yra ne mažesnis nei elektroninio valdymo įtaiso sukimo momentas, padaugintas iš 0.93: taip / ne

3.8.2.

Elektroninio valdymo įtaiso sukimo momento pataisos faktorius, jeigu dinamometro sukimo momentas yra mažesnis nei elektroninio valdymo įtaiso sukimo momentas, padaugintas iš 0,93: …

4.    Bandymui naudoti etaloniniai degalai (užpildyti atitinkamą skirsnio dalį (-is))

4.1.    Kibirkštinio uždegimo varikliams skirti skystieji degalai

4.1.1.

Markė: …

4.1.2.

Tipas: …

4.1.3.

Tiriamasis oktaninis skaičius (RON): …

4.1.4.

Variklinis oktaninis skaičius (MON): …

4.1.5.

Etanolio kiekis (proc.): …

4.1.6.

Tankis 15 oC temperatūroje (kg/m3): …

4.2.    Slėginio uždegimo varikliams skirti skystieji degalai

4.2.1.

Markė: …

4.2.2.

Tipas: …

4.2.3.

Cetaninis skaičius: …

4.2.4.

Riebalų rūgščių metilesterio kiekis (proc.): …

4.2.5.

Tankis 15 oC temperatūroje (kg/m3): …

4.3.    Dujiniai degalai SND

4.3.1.

Markė: …

4.3.2.

Tipas: …

4.3.3.

Etaloninių degalų tipas: degalai A / degalai B

4.3.4.

Variklinis oktaninis skaičius: …

4.4.    Dujiniai degalai metanas / biometanas

4.4.1.

Etaloninių degalų tipas: GR / G23 / G25 / G20

4.4.2.

Etaloninių dujų šaltinis: specialūs etaloniniai degalai / dujotiekiais tiekiamos dujos su priedu

4.4.3.

Specialūs etaloniniai degalai

4.4.3.1.

Markė: …

4.4.3.2.

Tipas: …

4.4.4.

Dujotiekiais tiekiamos dujos su priedu

4.4.4.1.

Priedas (-ai): anglies dioksidas / etanas / metanas / azotas / propanas

4.4.4.2.

Gauto degalų mišinio Sλ vertė: …

4.4.4.3.

Gauto degalų mišinio metano skaičius: …

4.5.    Dvejopų degalų vienalaikio naudojimo variklis (papildomi pirmesni susiję skirsniai)

4.5.1.

Dujų energijos santykis per bandymų ciklą: …

5.    Alyva

5.1.

Markė(s): …

5.2.

Tipas (-ai): …

5.3.

Klampa pagal SAE klasifikaciją: …

5.4.

Alyva ir degalai yra sumaišyti: taip / ne

5.4.1.

Alyvos procentinė dalis mišinyje: …

6.    Variklio sūkių dažnis

6.1.

100 proc. sūkių dažnis (rpm): …

6.1.1.

100 proc. sūkių dažnis nustatomas remiantis: deklaruotu vardiniu sūkių dažniu / deklaruotu didžiausiu bandymo sūkių dažniu / išmatuotu didžiausiu bandymo sūkių dažniu

6.1.2.

Patikslintas didžiausias bandymo sūkių dažnis (rpm), jei taikoma: …

6.2.

Tarpinis sūkių dažnis: …

6.2.1.

Tarpinis sūkių dažnis nustatomas remiantis: deklaruotu tarpiniu sūkių dažniu / išmatuotu tarpiniu sūkių dažniu / 60 proc. iš 100 proc. sūkių dažnio / 75 proc. iš 100 proc. sūkių dažnio / 85 proc. iš 100 proc. sūkių dažnio

6.3.

Sūkių dažnis tuščiąja eiga: …

7.    Variklio galia

7.1.   Variklio varoma įranga (jei taikoma)

7.1.1.

1 lentelėje nurodytina galia, kurią, esant nurodytiems variklio sūkių dažniams, sugeria varikliui veikti būtini pagalbiniai įtaisai, kurių neįmanoma įrengti atliekant bandymą (kaip nurodyta gamintojo):1 lentelė

Variklio pagalbinių įtaisų sugeriama galia

Pagalbinio įtaiso tipas ir identifikavimo duomenys

Esant nurodytam variklio sūkių dažniui, pagalbinio įtaiso sugeriama galia (kW)

(užpildyti atitinkamus stulpelius)

Tuščioji eiga

63 proc.

80 proc.

91 proc.

Tarpinis

Didžiausios galios

100 proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (Pf,i):

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.

2 lentelėje nurodytina galia, kurią, esant nurodytiems variklio sūkių dažniams, sugeria su ne keliais judančio mechanizmo veikimu susiję pagalbiniai įtaisai, kurių neįmanoma pašalinti atliekant bandymą (kaip nurodyta gamintojo):2 lentelė

Ne keliais judančių mechanizmų pagalbinių įtaisų sugeriama galia

Pagalbinio įtaiso tipas ir identifikavimo duomenys

Esant nurodytam variklio sūkių dažniui, pagalbinio įtaiso sugeriama galia (kW)

(užpildyti atitinkamus stulpelius)

Tuščioji eiga

63 proc.

80 proc.

91 proc.

Tarpinis

Didžiausios galios

100 proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (Pr,i):

 

 

 

 

 

 

 

7.2.

3 lentelėje nurodytina variklio naudingoji galia:3 lentelė

Variklio naudingoji galia

Sąlyga

Variklio naudingoji galia (kW) esant nurodytam variklio sūkių dažniui

(užpildyti atitinkamus stulpelius)

Tarpinis

Didžiausios galios

100 proc.

Esant nustatytam bandymo sūkių dažniui išmatuota etaloninė galia (Pm,i)

 

 

 

Visa 1 lentelėje nurodyta pagalbinių įtaisų galia (Pf,i)

 

 

 

Visa 2 lentelėje nurodyta pagalbinių įtaisų galia (Pr,i)

 

 

 

Variklio naudingoji galia

Pi = Pm,i – Pf,i + Pr,i

 

 

 

8.    Bandymo sąlygos

8.1.

Vertė f a yra intervale nuo 0,93 iki 1,07: taip / ne

8.1.1.

Jeigu vertė f a nepatenka į nurodytą intervalą, nurodyti aukštį, kuriame yra bandymų įrenginys, ir sauso oro atmosferos slėgį: …

8.2.

Taikomas įsiurbiamo oro temperatūros intervalas: nuo 20 iki 30 / nuo 0 iki – 5 (tik sniegvaliams) / nuo – 5 iki – 15 (tik sniegaeigiams) / nuo 20 iki 35 (tik didesnės nei 560 kW galios NRE kategorijos varikliams)

9.    Informacija apie NRSC bandymo atlikimą

9.1.

4 lentelėje nurodytinas ciklas (taikomą ciklą pažymėti simboliu „X“):4 lentelė

NRSC bandymų ciklas

Ciklas

C1

C2

D2

E2

E3

F

G1

G2

G3

H

Diskrečiojo režimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMC

 

 

 

 

 

 

 

 

Netaikoma

 

9.2.

5 lentelėje nurodytinas dinamometro nustatymas (kW):5 lentelė

Dinamometro nustatymas

Apkrovos taške proc. arba vardinės galios proc. (atitinkamai)

Dinamometro nustatymas (kW) esant nurodytam variklio sūkių dažniui, patikslintas atsižvelgiant į pagalbinių įtaisų galią (1)

(užpildyti atitinkamus stulpelius)

Tuščioji eiga

63 proc.

80 proc.

91 proc.

Tarpinis

100 proc.

5 proc.

 

 

 

 

 

 

10 proc.

 

 

 

 

 

 

25 proc.

 

 

 

 

 

 

50 proc.

 

 

 

 

 

 

75 proc.

 

 

 

 

 

 

100 proc.

 

 

 

 

 

 

(1)   Dinamometras nustatomas taikant Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 dėl techninių ir bendrųjų reikalavimų VI priedo 7.7.1.3 punkte nustatytą procedūrą. Pagalbinių įtaisų galia tame punkte nustatoma remiantis šio priedėlio 1 ir 2 lentelėse pateiktomis bendromis vertėmis.

9.3.

NRSC teršalų išmetimo bandymų rezultatai

9.3.1.

Nusidėvėjimo koeficientas (NK): apskaičiuotas / priskirtas

9.3.2.

6 lentelėje nurodytinos NK vertės ir svertiniai teršalų išmetimo per ciklą bandymų rezultatai

Pastaba. Jeigu diskrečiojo režimo NRSC bandymas atliekamas, kai yra nustatyti atskirų režimų koeficientai Kru arba Krd, toliau pateikta lentelė turėtų būti pakeista lentele, kurioje būtų nurodytas kiekvienas režimas ir taikomas Kru arba Krd.6 lentelė

NRSC ciklo NK vertės ir svertiniai teršalų išmetimo bandymų rezultatai

NK

multipl. / adityv.

CO

HC

NOx

HC+NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Išmetamieji teršalai

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN #/kWh

Bandymo rezultatas su regeneravimu / be regeneravimo

 

 

 

 

 

 

k ru / k rd

multipl. / adityv.

 

 

 

 

 

 

Bandymo rezultatas taikant nedažno regeneravimo koregavimo koeficientus

 

 

 

 

 

 

Galutinis bandymo rezultatas taikant NK

 

 

 

 

 

 

9.3.3.

Svertinis per ciklą išmesto CO2 kiekis (g/kWh): …

9.3.4.

Svertinis per ciklą išmesto NH3 kiekis (ppm): …

9.4.

7 lentelėje nurodytini papildomi kontrolės srities bandymo taškai (jei taikoma):7 lentelė

Papildomi kontrolės srities bandymo taškai

Išmetamųjų teršalų kiekis bandymo taške

Variklio sūkių dažnis

Apkrova (proc.)

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN n/kWh

1 bandymo rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

2 bandymo rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

3 bandymo rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.

NRSC bandymui naudotos ėminių ėmimo sistemos: …

9.5.1.

Dujinių išmetamųjų teršalų: …

9.5.2.

Kietųjų dalelių: …

9.5.2.1.

Metodas: vieno filtro / kelių filtrų

9.5.3.

Kietųjų dalelių skaičius: …

▼M1

10.    Informacija apie pereinamųjų režimų bandymo atlikimą (jei taikoma):

10.1.

8 lentelėje nurodytinas ciklas (ciklą pažymėti simboliu „X“):8 lentelė

Pereinamųjų režimų bandymų ciklas

NRTC

 

LSI-NRTC

 

10.2.

Nusidėvėjimo koeficientai, taikomi atliekant pereinamųjų režimų bandymą:

10.2.1. Nusidėvėjimo koeficientas (NK): apskaičiuotas/nustatytas

10.2.2. Atitinkamai 9 arba 10 lentelėje nurodytinos NK vertės ir teršalų išmetimo bandymų rezultatai

10.3.

NRTC teršalų išmetimo bandymų rezultatai:9 lentelė

NRTC NK vertės ir teršalų išmetimo bandymų rezultatai

NK

multipl./adityv.

CO

HC

NOx

HC+NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Išmetamieji teršalai

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Neįšilusio variklio paleidimas

 

 

 

 

 

 

Įšilusio variklio paleidimo bandymo rezultatas

su regeneravimu/be regeneravimo

 

 

 

 

 

 

Svertinis bandymo rezultatas

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

multipl./adityv.

 

 

 

 

 

 

Svertinis bandymo rezultatas taikant nedažno regeneravimo koregavimo koeficientus

 

 

 

 

 

 

Galutinis bandymo rezultatas taikant NK

 

 

 

 

 

 

10.3.1. Per įšilusio variklio veikimo ciklą išmesto CO2 kiekis (g/kWh):

10.3.2. Per ciklą išmesto NH3 vidutinis kiekis (ppm):

10.3.3. Per ciklą atliktas darbas atliekant įšilusio variklio paleidimo bandymą (kWh):

10.3.4. Per ciklą išmesto CO2 kiekis atliekant įšilusio variklio paleidimo bandymą (g):

10.4.

LSI-NRTC teršalų išmetimo bandymų rezultatai10 lentelė

LSI-NRTC NK vertės ir teršalų išmetimo bandymų rezultatai

NK

multipl./adityv.

CO

HC

NOx

HC+NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Išmetamieji teršalai

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Bandymo rezultatas

su regeneravimu/be regeneravimo

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

multipl./adityv.

 

 

 

 

 

 

Bandymo rezultatas taikant nedažno regeneravimo koregavimo koeficientus

 

 

 

 

 

 

Galutinis bandymo rezultatas taikant NK

 

 

 

 

 

 

10.4.1. Per ciklą išmesto CO2 kiekis (g/kWh):

10.4.2. Per ciklą išmesto NH3 vidutinis kiekis (ppm):

10.4.3. Per ciklą atliktas darbas (kWh):

10.4.4. Per ciklą išmesto CO2 kiekis (g):

10.5.

Pereinamųjų režimų bandymui naudota ėminių ėmimo sistema:

10.5.1. Dujinių išmetamųjų teršalų kiekis:

10.5.2. PM

10.5.3. Kietųjų dalelių skaičius:

11.    Galutiniai teršalų išmetimo bandymų rezultatai

11.1.

11 lentelėje nurodytini teršalų išmetimo per ciklą bandymų rezultatai11 lentelė

Galutiniai teršalų išmetimo bandymų rezultatai

Išmetamieji teršalai

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC+NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(#/kWh)

Bandymas ciklas (1)

NRSC galutinis rezultatas taikant NK (2).

 

 

 

 

 

 

 

Galutinis pereinamųjų režimų bandymo rezultatas taikant NK (3)

 

 

 

 

 

 

 

11.2.

CO2 kiekio nustatymo rezultatas (4):

11.3.

Eksploatavimo stebėsenos pamatinės vertės (5)

11.3.1.

Etaloninis darbas (kWh) (6):

11.3.2.

Etaloninė CO2 masė (g) (7):

1 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Bandymų protokole nepateikiami išnašų žymenys, išnašos ir aiškinamosios pastabos)

(1) Atliekant NRSC bandymus, nurodyti 9.1 punkte nurodytą ciklą (4 lentelė); atliekant pereinamųjų režimų bandymus, nurodyti 10.1 punkte nurodytą ciklą (8 lentelė).

(2) Nukopijuoti 6 lentelės eilutėje „Galutinis bandymo rezultatas taikant NK“ pateiktus rezultatus.

(3) Nukopijuoti 9 arba 10 lentelės eilutėje „Galutinis bandymo rezultatas taikant NK“ pateiktus rezultatus.

(4) Jeigu su konkretaus variklių tipo arba variklių šeimos varikliais atliekami ir NRTC, ir pereinamųjų režimų bandymai, nurodyti 10.3.4 punkte pateiktas per įšilusio variklio veikimo NRTC išmesto CO2 kiekio vertes arba 10.4.4 punkte pateiktas atitinkamas per LSI-NRTC išmesto CO2vertes. Jeigu su varikliu atliekamas tik NRSC bandymas, nurodyti 9.3.3 punkte pateiktas per tą ciklą išmesto CO2 kiekio vertes.

(5) Taikoma tik NRE-v-5 ir NRE-v-6 pakategorių varikliams, išbandytiems taikant NRTC bandymą.

(6) Nurodyti per ciklą atlikto darbo, nurodyto 10.3.3 punkte, vertę, gautą atliekant įšilusio variklio paleidimo bandymą taikant NRTC.

(7) Nurodyti per ciklą išmesto CO2 kiekio, nurodyto 10.3.4 punkte, vertę, gautą atliekant įšilusio variklio paleidimo bandymą taikant NRTC.

▼B
VII PRIEDAS

Reglamento (ES) 2016/1628 37 straipsnio 1 dalyje nurodyto variklių sąrašo forma

1.1.

Markė(s) (gamintojo prekybinis pavadinimas (-ai)): …

1.2.

Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra): …

1.3.

Gamintojo bendrovės pavadinimas ir adresas: …

1.4.

Gamintojo įgaliotojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

1.5.

Surinkimo / gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

1.7.

Sąrašo numeris (0): …

1.7.1.

Sąrašo teikimo priežastis (1): metinis / V etapas / TPI (2)