EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1628-20200701

Consolidated text: 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/2020-07-01

02016R1628 — LT — 01.07.2020 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1628

2016 m. rugsėjo 14 d.

dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 252 2016.9.16, p. 53)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/1040 2020 m. liepos 15 d.

  L 231

1

17.7.2020


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 231, 6.9.2019, p.  29 (2016/1628)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1628

2016 m. rugsėjo 14 d.

dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB

(Tekstas svarbus EEE)I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

1.  Šiuo reglamentu visiems 2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems varikliams nustatomos išmetamųjų dujinių ir kietųjų dalelių teršalų ribinės vertės, taip pat su ES tipo patvirtinimu susiję administraciniai ir techniniai reikalavimai.

Šiuo reglamentu taip pat nustatomi tam tikri įpareigojimai, susiję su ne keliais judančiais mechanizmais, kuriuose įrengiamas arba įrengtas variklis, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje, kiek tai susiję su dujinių ir kietųjų dalelių iš tokių variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis.

2.  Šiuo reglamentu taip pat nustatomi 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų variklių, kurie įrengiami arba yra skirti įrengti ne keliais judančiuose mechanizmuose ir kuriems reikia ES tipo patvirtinimo, rinkos priežiūros reikalavimai.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas visiems varikliams, patenkantiems į 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas kategorijas, kurie įrengti arba yra skirti įrengti ne keliais judančiuose mechanizmuose, ir, kiek tai susiję dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų iš tokių variklių ribinėmis vertėmis, tokiems ne keliais judantiems mechanizmams.

2.  Šis reglamentas netaikomas varikliams, kurie yra skirti:

a) 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB ( 1 ) 2 straipsnio 1 dalyje nurodytoms transporto priemonėms varyti;

b) 

Reglamento (ES) Nr. 167/2013 3 straipsnio 8 punkte apibrėžtiems žemės ir miškų ūkio traktoriams varyti;

c) 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 168/2013 ( 2 ) 2 straipsnio 1 dalyje nurodytoms transporto priemonėms varyti;

d) 

stacionariems mechanizmams;

e) 

jūrų laivams, kuriems reikia galiojančio jūrų laivybos arba saugos sertifikato;

f) 

plaukiojančioms priemonėms, apibrėžtoms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/1629 ( 3 ) ir nepatenkančioms į jos taikymo sritį;

g) 

vidaus vandenų laivams varyti ar pagalbiniais tikslais ir yra mažesnės nei 19 kW naudingosios galios;

h) 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/53/ES ( 4 ) 3 straipsnio 1 punkte apibrėžtiems laivams;

i) 

Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 ( 5 ) 2 straipsnio a punkte apibrėžtiems orlaiviams;

j) 

pramoginėms transporto priemonėms, išskyrus sniegaeigius, visureigius ir transporto priemones su viena šalia kitos įrengtomis sėdynėmis;

k) 

transporto priemonėms ir mechanizmams, kurie naudojami arba skirti naudoti tik varžybose;

l) 

nešiojamiesiems gaisriniams siurbliams, kaip apibrėžta ir reglamentuota Europos standarte dėl nešiojamųjų gaisrinių siurblių ( 6 );

m) 

mažesnio dydžio nei originalas ir mažesnės nei 19 kW naudingosios galios transporto priemonių arba mechanizmų, pagamintų pramoginiams tikslams, mažesnio dydžio maketams arba mažesnio dydžio kopijoms.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos šios terminų apibrėžtys:

1)

ne keliais judantys mechanizmai – bet kokia savaeigė mašina, kilnojamoji įranga arba transporto priemonė su kėbulu ar be jo arba su ratais ar be jų, neskirta keleiviams arba kroviniams vežti keliais, ir apimanti mechanizmus, įrengtus ant transporto priemonės, skirtos keleiviams arba kroviniams vežti keliais, važiuoklės;

2)

ES tipo patvirtinimas – procedūra, kuria tipo patvirtinimo institucija patvirtina, kad variklio tipas arba variklių šeima atitinka susijusias šio reglamento administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

3)

dujiniai teršalai – šie variklio išmetami dujinės būsenos teršalai: anglies monoksidas (CO), visi angliavandeniliai (HC) ir azoto oksidai (NOx); NOx – azoto oksidas (NO) ir azoto dioksidas (NO2), išreikšti NO2 ekvivalentais;

4)

kietosios dalelės arba PM – bet kokios medžiagos masė variklio išmestose dujose, kuri yra surinkta ant nustatytos filtravimo medžiagos, dujas atskiedus švariu filtruotu oru, kad temperatūra būtų ne didesnė nei 325 K (52 °C);

5)

dalelių skaičius arba DS – variklio išmestų didesnio kaip 23 nm skersmens kietųjų dalelių skaičius;

6)

kietųjų dalelių teršalai – bet kokios variklio išmetamos kietosios dalelės, matuojamos kaip PM arba DS;

7)

vidaus degimo variklis arba variklis – energijos keitiklis, išskyrus dujų turbiną, skirtas pakeisti cheminę energiją (sunaudotą) į mechaninę energiją (pagamintą) vykstant vidaus degimo procesui; jį sudaro, jei buvo įrengta, išmetamųjų teršalų kontrolės sistema ir ryšių sąsaja (techninė įranga ir pranešimai) tarp variklio sistemos elektroninio valdymo įtaiso (-ų) ir bet kokios jėgos pavaros arba ne keliais judančio mechanizmo valdymo įtaiso, kurių reikia atitikčiai II ir III skyriams užtikrinti;

8)

variklio tipas – variklių, kurių pagrindinės charakteristikos nesiskiria, grupė;

9)

variklių šeima – gamintojo sudaryta variklių, kurių išmetamųjų teršalų charakteristikos dėl projektavimo yra panašios ir kurie atitinka taikomas išmetamųjų teršalų ribines vertes, tipų grupė;

10)

pirminis variklis – toks iš variklių šeimos atrinktas variklis, kurio išmetamųjų teršalų charakteristikos yra būdingos tai variklių šeimai;

11)

pakaitinis variklis –

variklis, kuris:

a) 

yra naudojamas tik jau rinkai pateiktam varikliui pakeisti ir įrengiamas ne keliais judančiame mechanizme; ir

b) 

atitinka išmetamųjų teršalų kiekio ribojimo etapą, kuris yra žemesnis už etapą, taikomą variklio pakeitimo dieną;

12)

eksploatuojamas variklis – variklis, kuris ne keliais judančiuose mechanizmuose veikia įprastu veikimo būdu, esant įprastoms sąlygoms bei krovumui ir yra naudojamas išmetamųjų teršalų stebėsenos bandymams atlikti, kaip nurodyta 19 straipsnyje;

13)

CI variklis – slėginio uždegimo (CI) principu veikiantis variklis;

14)

SI variklis – kibirkštinio uždegimo (SI) principu veikiantis variklis;

15)

nešiojamasis SI variklis –

mažesnės nei 19 kW etaloninės galios SI variklis, naudojamas įrenginyje, kuris atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:

a) 

operatorius nešioja, kol atliekama (-os) numatyta (-os) jo funkcija (-os);

b) 

kad būtų galima vykdyti numatytą (-as) funkciją (-as), naudojamas įvairiose padėtyse, pvz., apverstas arba paverstas;

c) 

jo grynasis svoris, įskaitant variklį, yra mažesnis nei 20 kg, ir kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

i) 

operatorius įrenginį fiziškai laiko arba nešioja, kol atliekama (-os) numatyta (-os) jo funkcija (-os);

ii) 

operatorius įrenginį fiziškai laiko arba jį nukreipia, kol atliekama (-os) numatyta (-os) jo funkcija (-os);

iii) 

jis yra naudojamas generatoriuje arba siurblyje;

16)

skystieji degalai – degalai, kurie standartinėmis aplinkos sąlygomis yra skystosios būsenos (298K, absoliutusis aplinkos slėgis 101,3 kPa);

17)

dujiniai degalai – bet kokie degalai, kurie standartinėmis aplinkos sąlygomis yra visiškai dujiniai (298K, absoliutusis aplinkos slėgis 101,3 kPa);

18)

dvejopų degalų variklis – vienu metu skystuosius ir dujinius degalus naudoti pritaikytas variklis, atskirai dozuojant abiejų rūšių degalus, kai vienos iš rūšių degalų sunaudojamas kiekis, palyginti su kitos rūšies degalais, gali skirtis priklausomai nuo veikimo;

19)

vieneriopų degalų variklis – variklis, kuris nėra dvejopų degalų variklis;

20)

GER (dujų energijos koeficientas) – dvejopų degalų variklio atveju dujinių degalų energijos atsargų, palyginti su abiejų rūšių degalų energijos atsargomis, koeficientas; vieneriopų degalų variklių atveju, atsižvelgiant į degalų rūšį, GER apibrėžiamas kaip 1 arba 0;

21)

pastovaus greičio variklis – variklis, kurio ES tipo patvirtinimas taikomas tik veikimui pastoviu greičiu, išskyrus variklius, kurių pastovaus greičio reguliavimo funkcija yra pašalinta arba išjungta; jame gali būti įdiegta greičio tuščiąja eiga funkcija, kuri gali būti naudojama paleidžiant arba išjungiant variklį; jame taip pat gali būti įrengtas reguliatorius, kuriuo, sustabdžius variklį, gali būti nustatomas alternatyvus greitis;

22)

kintamo greičio variklis – variklis, kuris nėra pastovaus greičio variklis;

23)

veikimas pastoviu greičiu – variklio veikimas, kai, siekiant išlaikyti variklio greitį net ir kintamos apkrovos sąlygomis, reguliatorius automatiškai kontroliuoja valdymo komandą;

24)

pagalbinis variklis – variklis, kuris įrengiamas arba yra skirtas įrengti ne keliais judančiuose mechanizmuose ir kuris nėra skirtas tiesiogiai arba netiesiogiai jiems varyti;

25)

naudingoji galia – naudojant bandymų stendą alkūninio veleno arba jam lygiaverčio įtaiso gale gauta variklio galia (kW), išmatuota taikant JT EEK taisyklėje Nr. 120 nurodytą vidaus degimo variklių galios matavimo metodą ir naudojant 25 straipsnio 2 dalyje nurodytus etaloninius degalus ar degalų mišinius;

26)

etaloninė galia – naudingoji galia, naudojama nustatant varikliui taikomas išmetamųjų teršalų ribines vertes;

27)

vardinė naudingoji galia – variklio gamintojo deklaruota naudingoji galia (kW) esant vardiniam sūkių dažniui;

28)

didžiausia naudingoji galia – didžiausia naudingosios galios kreivės vertė esant variklio tipo vardinei pilnutinei apkrovai;

29)

vardinis sūkių dažnis – didžiausias gamintojo nurodytas variklio reguliatoriaus leidžiamas sūkių skaičius esant pilnutinei apkrovai arba, jei reguliatoriaus nėra, gamintojo nurodytas sūkių skaičius, kuriam esant variklis pasiekia didžiausią naudingąją galią;

30)

variklio pagaminimo data – data, išreikšta metais ir mėnesiu, kurią atliktas nuo gamybos linijos nuimto variklio galutinis patikrinimas ir pasirengta jį tiekti arba sandėliuoti;

31)

pereinamasis laikotarpis – pirmieji 24 mėnesiai po III priede nurodytos V etapo variklių pateikimo rinkai datos;

32)

pereinamojo laikotarpio variklis –

variklis, kurio gamybos data, nustatyta III priede, yra ankstesnė variklių pateikimo rinkai V etape datą ir kuris:

a) 

atitinka susijusiuose teisės aktuose, taikomuose 2016 m. spalio 5 d., apibrėžtas naujausias taikomas išmetamųjų teršalų ribines vertes arba

b) 

priklauso galios intervalui arba jis naudojamas ar skirtas naudoti taikymo srityje, kuriai 2016 m. spalio 5 d. netaikytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir tipo patvirtinimas Sąjungos lygiu;

33)

ne keliais judančio mechanizmo pagaminimo data – įstatymų nustatytame mechanizmo ženklinime nurodytas metai ir mėnuo arba, jei įstatymų nustatyto ženklinimo nėra, metai ir mėnuo, kuriais atliekamas nuo gamybos linijos nuimto mechanizmo galutinis patikrinimas;

34)

vidaus vandenų laivas – į Direktyvos (ES) 2016/1629 taikymo sritį patenkanti plaukiojanti priemonė;

35)

generatorinis įrenginys – atskiras ne keliais judantis mechanizmas, kuris nėra galios pavaros dalis ir kuris pirmiausia skirtas elektros energijai gaminti;

36)

stacionarūs mechanizmai – mechanizmai, kuriuos numatyta visam laikui įrengti vienoje vietoje, kur jie bus panaudotas pirmą kartą, ir kurių nenumatyta gabenti keliais arba kitaip, išskyrus tada, kai jie gabenamai iš gamybos vietos į pirmojo įrengimo vietą;

37)

visam laikui įrengtas – prisuktas arba kitaip veiksmingai pritvirtintas prie pagrindo ar kitokio įtaiso, kad nebūtų įmanoma nuimti nenaudojant įrankių arba įrangos, siekiant užtikrinti, kad variklis būtų naudojamas vienoje pastato, struktūros, įtaiso arba įrenginio vietoje;

38)

sniegaeigis – savaeigė mašina, skirta važiuoti bekele, pirmiausia sniegu, vikšrams liečiantis su sniegu, vairuojama slidei arba slidėms liečiantis su sniegu; parengtos naudoti mašinos didžiausia masė be krovinio yra 454 kg (įskaitant standartinę įrangą, aušalą, tepalus, degalus ir įrankius, bet neįskaitant neprivalomų priedų ir vairuotojo);

39)

visureigis arba ATV – variklinė transporto priemonė, varoma varikliu, skirta pirmiausia važiuoti negrįstais paviršiais keturiais arba daugiau ratų su mažo slėgio padangomis, kurioje įrengta tik vairuotojo apžergiama sėdynė arba vairuotojo apžergiama sėdynė ir ne daugiau kaip vieno keleivio sėdynė, taip pat vairas transporto priemonei vairuoti;

40)

transporto priemonė su viena šalia kitos įrengtomis sėdynėmis arba SbS – savaeigė operatoriaus valdoma nesujungta transporto priemonė, skirta važiuoti pirmiausia negrįstais paviršiais keturiais arba daugiau ratų; parengtos naudoti transporto priemonės mažiausia masė be krovinio yra 300 kg (įskaitant standartinę įrangą, aušalą, tepalus, degalus ir įrankius, bet neįskaitant neprivalomų priedų ir vairuotojo), o didžiausias projektinis greitis yra 25 km/h arba didesnis; tokia transporto priemonė taip pat skirta asmenims ir (arba) prekėms vežti, taip pat įrangai traukti ir (arba) stumti, vairuojama kitokiu nei vairas valdikliu, yra skirta naudoti pramoginėms arba darbo reikmėms ir gali vežti ne daugiau kaip šešis žmones, įskaitant vairuotoją, sėdinčius vienas šalia kito ant vienos arba kelių neapžergiamų sėdynių;

41)

geležinkelių transporto priemonė – ne keliais judantys mechanizmai, važiuojantys tik geležinkelio bėgiais;

42)

lokomotyvas – geležinkelių transporto priemonė, skirta varomajai galiai sukurti tiesiogiai savo ratais arba netiesiogiai kitų geležinkelių transporto priemonių ratais, kad pati galėtų būti varoma ir kad galėtų varyti kitas geležinkelių transporto priemones, skirtas kroviniams, keleiviams ir kitai įrangai vežti, bet kuri pati nėra suprojektuota arba skirta kroviniams arba keleiviams, išskyrus jo mašinistus, vežti;

43)

drezina – geležinkelių transporto priemonė, skirta varomajai galiai sukurti tiesiogiai savo ratais arba netiesiogiai kitų geležinkelių transporto priemonių ratais, kad pati galėtų būti varoma, konkrečiai skirta kroviniams arba keleiviams arba kroviniams ir keleiviams vežti ir nelaikoma lokomotyvu;

44)

pagalbinė geležinkelių transporto priemonė – geležinkelių transporto priemonė, kuri nėra drezina arba lokomotyvas, įskaitant, bet ne tik, geležinkelių transporto priemones, specialiai skirtas techninės priežiūros, statybų ar kėlimo darbams, susijusiems su bėgiais arba kita geležinkelio infrastruktūra, atlikti;

45)

savaeigis kranas – savaeigis kranas su strėle, kurio stabilumas užtikrinamas sunkio jėga, galintis važiuoti keliais ar bekele ar abiem; jis gali būti ratinis, vikšrinis ar naudoti kitas mobilumą užtikrinančias priemones;

46)

sniegvalis – savaeigė mašina, skirta tik sniego valymui nuo grindinio paviršiaus surenkant sniego kiekį ir jėga išpurškiant jį per išmetimo vamzdį;

47)

tiekimas rinkai – variklio arba ne keliais judančio mechanizmo, skirto platinti arba naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba nemokamai;

48)

pateikimas rinkai – variklio arba ne keliais judančių mechanizmų tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

49)

gamintojas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas tipo patvirtinimo institucijai už visus variklio ES tipo patvirtinimo arba leidimo išdavimo procedūros aspektus ir variklio gamybos atitikties užtikrinimą bei už pagamintų variklių problemas, nustatytas vykdant rinkos priežiūrą, neatsižvelgiant į tai, ar jie tiesiogiai dalyvauja visuose variklio, kuriam taikoma ES tipo patvirtinimo procedūra, projektavimo ir konstravimo etapuose;

50)

gamintojo atstovas arba atstovas – bet kuris Sąjungoje įsteigtas fizinis arba juridinis asmuo, gamintojo raštu pateiktu įgaliojimu tinkamai paskirtas jam atstovauti klausimais dėl tipo patvirtinimo arba rinkos priežiūros institucijos, ir veikti jo vardu šio reglamento taikymo sričiai priskiriamais klausimais;

51)

importuotojas – bet kuris Sąjungoje įsteigtas fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia rinkai variklį iš trečiosios šalies, nesvarbu, ar variklis jau įrengtas ar neįrengtas ne keliais judančiuose mechanizmuose;

52)

platintojas – tiekimo grandinėje veikiantis bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia rinkai variklį ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas;

53)

ekonominės veiklos vykdytojas – gamintojas, gamintojo atstovas, importuotojas ar platintojas;

54)

pirminės įrangos gamintojas arba OEM – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina ne keliais judančius mechanizmus;

55)

tipo patvirtinimo institucija –

valstybės narės institucija, kurią valstybė narė įsteigė, arba institucija, kurią valstybė narė paskyrė, ir apie kurią ji pranešė Komisijai, ir kurios kompetencijai priklauso:

a) 

visi variklio tipo arba variklių šeimos ES tipo patvirtinimo aspektai;

b) 

leidimų išdavimo procesas;

c) 

ES tipo patvirtinimo suteikimas ir prireikus jo panaikinimas arba atsisakymas patvirtinti ir ES tipo patvirtinimo sertifikatų išdavimas;

d) 

ryšių su kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijomis palaikymas;

e) 

techninių tarnybų skyrimas ir

f) 

užtikrinimas, kad gamintojas laikytųsi savo gamybos atitikties įsipareigojimų;

56)

techninė tarnyba – organizacija arba įstaiga, tipo patvirtinimo institucijos paskirta kaip bandymų laboratorija bandymams atlikti arba kaip atitikties vertinimo institucija pradiniam įvertinimui ir kitiems bandymams arba patikroms atlikti tipo patvirtinimo institucijos arba pačios patvirtinimo institucijos, kai atlieka tas funkcijas, vardu;

57)

rinkos priežiūra – nacionalinių institucijų vykdoma veikla ir priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad rinkai tiekiami varikliai atitiktų atitinkamus Sąjungos derinimo teisės aktus;

58)

rinkos priežiūros institucija – valstybės narės institucija, kuri yra atsakinga už rinkos priežiūrą valstybės narės teritorijoje;

59)

nacionalinė institucija – tipo patvirtinimo institucija arba bet kuri kita institucija, valstybėje narėje dalyvaujanti, kiek tai susiję su varikliais, įrengiamais ne keliais judančiuose mechanizmuose arba su ne keliais judančiais mechanizmais, kuriuose įrengti varikliai, rinkos priežiūros, sienų kontrolės arba pateikimo rinkai veikloje ir už tai atsakinga;

60)

galutinis naudotojas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra gamintojas, OEM, importuotojas arba platintojas ir kuris yra atsakingas už į ne keliais judančiuose mechanizmuose įrengtų variklių naudojimą;

61)

išmetamųjų teršalų kontrolės strategija – konstrukcinis elementas ar konstrukcinių elementų grupė, įmontuota į bendrą variklio arba ne keliais judančių mechanizmų, kuriuose įrengtas variklis, konstrukciją ir naudojama išmetamiesiems teršalams reguliuoti;

62)

išmetamųjų teršalų kontrolės sistema – bet koks įtaisas, sistema arba konstrukcinis elementas, kuriuo reguliuojamas arba mažinamas išmetamųjų teršalų kiekis;

63)

išderinimo strategija – išmetamųjų teršalų kontrolės strategija, kuria sumažinamas išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos veiksmingumas esant tokioms aplinkos arba variklio veikimo sąlygoms, kurios susidaro, kai mašina veikia įprastai arba ne ES tipo patvirtinimo procedūros metu;

64)

elektroninis valdymo įtaisas – elektroninis variklio prietaisas, kuris yra išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalis ir kuris naudoja variklio jutiklių duomenis variklio parametrams kontroliuoti;

65)

išmetamųjų dujų recirkuliacija arba EGR – techninis įtaisas, kuris yra išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalis ir kuriuo mažinamas išmetamųjų teršalų kiekis, iš degimo kameros (-ų) išmestas dujas nukreipiant atgal į variklį, kad jos prieš degimą arba degdamos susimaišytų su įeinančiu oru, išskyrus vožtuvų sinchronizavimą, kurio tikslas padidinti likutinių išmetamųjų dujų, kurios susimaišo su oru, įsiurbiamu prieš degimą arba degant, kiekį degimo kameroje (-ose);

66)

papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema – katalizatorius, kietųjų dalelių filtras, azoto oksidų šalinimo (deNOx) sistema, kombinuotasis azoto oksidų šalinimo (deNOx) ir kietųjų dalelių filtras arba bet koks kitas išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įtaisas, išskyrus išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemą ir turbokompresorius, kuris yra išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalis, bet yra įrengtas už variklio išmetimo kanalų;

67)

klastojimas – išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos, įskaitant bet kokią tokios sistemos programinę įrangą ar kitus loginės kontrolės elementus, išjungimas, sureguliavimas arba pakeitimas, po kurio sąmoningai arba nesąmoningai pabloginamas variklio teršalų išmetimas;

68)

bandymų ciklas – bandymo taškų, atitinkančių tam tikrą variklio sūkių dažnį ir sukimo momentą, kuriais variklis turi veikti bandomas pastovios būsenos arba pereinamuoju režimu, seka;

69)

pastovios būsenos bandymų ciklas – bandymų ciklas, kuriuo taikomas apibrėžtas nominaliai pastovių variklio sūkių dažnio ir sukimo momento verčių intervalas. Pastovios būsenos bandymai skirstomi į diskrečiojo režimo arba nuolydinio režimo bandymus;

70)

pereinamųjų režimų bandymų ciklas – bandymų ciklas, kai normalizuoto sūkių dažnio ir sukimo momento vertės kinta kas sekundę;

71)

karteris – vidiniais arba išoriniais vamzdynais, kuriais galima pašalinti dujas arba garus, su alyvos nusodintuvu sujungtos uždaros vidinės arba išorinės variklio ertmės;

72)

regeneravimas – procesas, kurio metu kinta išmetamųjų teršalų lygis, kol automatiškai atkuriamas papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemos veiksmingumas ir kuris gali būti skirstomas į nenutrūkstamąjį regeneravimą ar nedažną (periodinį) regeneravimą;

73)

teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpis – valandų, per kurias nustatomi nusidėvėjimo koeficientai, ar, kai taikoma, atstumo, skaičius;

74)

nusidėvėjimo koeficientai – koeficientų, kuriais nurodomas teršalų išmetimo santykis teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, rinkinys;

75)

virtualus bandymas – kompiuterinis modeliavimas, įskaitant skaičiavimus, atliekamus siekiant įrodyti variklio veiksmingumo lygį, kuris padeda priimti sprendimus nenaudojant paties variklio;

4 straipsnis

Variklių kategorijos

1.  Šiame reglamente taikomos šios variklių kategorijos, suskirstytos į I priede nustatytas pakategores:

1)

NRE kategorija :

a) 

varikliai, skirti ne keliais judantiems mechanizmams, skirtiems ir pritaikytiems važiuoti arba būti gabenamiems keliais arba kitaip, kurie nėra varikliai, kuriems šis reglamentas netaikomas pagal 2 straipsnio 2 dalį, ir nėra įtraukti į jokią kitą šios dalies 2–10 punktuose nurodytą kategoriją;

b) 

mažesnės nei 560 kW etaloninės galios varikliai, naudojami vietoj IWP, IWA, RLL arba RLR kategorijų V etapo variklių;

2)

NRG kategorija : didesnės nei 560 kW etaloninės galios varikliai, skirti naudoti tik generatoriniuose įrenginiuose; generatoriniams įrenginiams skirti varikliai, išskyrus tas charakteristikas turinčius variklius, atsižvelgiant į jų charakteristikas, priskiriami NRE arba NRS kategorijai;

3)

NRSh kategorija : mažesnės nei 19 kW etaloninės galios nešiojamieji SI varikliai, skirti naudoti tik nešiojamuosiuose mechanizmuose;

4)

NRS kategorija : mažesnės nei 56 kW etaloninės galios SI varikliai, nepriskirti NRSh kategorijai;

5)

IWP kategorija :

a) 

19 kW arba didesnės etaloninės galios varikliai, skirti naudoti tik vidaus vandenų laivuose, juos tiesiogiai arba netiesiogiai varantys arba skirti jiems tiesiogiai arba netiesiogiai varyti;

b) 

varikliai, naudojami vietoj IWA kategorijos variklių, jei jie atitinka 24 straipsnio 8 dalį;

6)

IWA kategorija : didesnės kaip arba lygios 19 kW etaloninės galios pagalbiniai varikliai ir kurie skirti naudoti tik vidaus vandenų laivuose;

7)

RLL kategorija : varikliai, skirti naudoti tik lokomotyvuose, juos varantys arba skirti jiems varyti;

8)

RLR kategorija :

a) 

varikliai, skirti naudoti tik drezinose, jas varantys arba skirti joms varyti;

b) 

varikliai, naudojami vietoj RLL kategorijos V etapo variklių;

9)

SMB kategorija : SI varikliai, skirti naudoti tik sniegaeigiuose; sniegaeigiams skirti varikliai, išskyrus SI variklius, priskiriami NRE kategorijai;

10)

ATS kategorija : SI varikliai, skirti naudoti tik ATV ir SbS; ATV ir SbS skirti varikliai, išskyrus SI variklius, priskiriami NRE kategorijai.

2.  Tam tikros kategorijos kintamo greičio variklis gali būti naudojamas vietoj tos pačios kategorijos pastovaus greičio variklio.

IWP kategorijos kintamo greičio varikliai, naudojami pastovaus greičio režimu, papildomai turi atitikti, jei taikoma, 24 straipsnio 7 dalį arba 24 straipsnio 8 dalį.

3.  Pagalbinėms geležinkelių transporto priemonėms skirti varikliai ir drezinoms bei lokomotyvams skirti pagalbiniai varikliai, atsižvelgiant į jų charakteristikas, priskiriami NRE arba NRS kategorijai.II SKYRIUS

BENDROSIOS PAREIGOS

5 straipsnis

Valstybių narių pareigos

1.  Valstybės narės pagal šį reglamentą įsteigia arba paskiria tipo patvirtinimo institucijas ir rinkos priežiūros institucijas.

2.  Valstybės narės praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijų įsteigimą ir paskyrimą, be kita ko, nurodo jų pavadinimus, pašto ir el. pašto adresus ir atsakomybės sritis. Komisija savo interneto svetainėje paskelbia tipo patvirtinimo institucijų sąrašą ir išsamius jų duomenis.

3.  Valstybės narės leidžia pateikti rinkai tik šiuos variklius ir ne keliais judančius mechanizmus:

a) 

variklius, kuriems taikomas pagal šį reglamentą suteiktas galiojantis ES tipo patvirtinimas, nepriklausomai nuo to, ar jie jau įrengti ne keliais judančiuose mechanizmuose, ir

b) 

ne keliais judančius mechanizmus, kuriuose įrengti varikliai, kaip nurodyta a punkte.

4.  Valstybės narės nedraudžia, neriboja ir nesudaro kliūčių rinkai pateikti:

a) 

variklius dėl priežasčių, susijusių su jų gamybos ir veikimo aspektais, kuriuos reglamentuoja šis reglamentas, jeigu tokie varikliai atitinka šio reglamento reikalavimus;

b) 

ne keliais judančius mechanizmus dėl priežasčių, susijusių su tokių variklių dujiniais ir kietųjų dalelių išmetamaisiais teršalais, jeigu tokiems varikliams taikomas šis reglamentas ir jie atitinka jo reikalavimus.

5.  Valstybės narės pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 III skyrių rengia ir vykdo rinkoje esančių variklių rinkos priežiūrą ir kontrolę.

6 straipsnis

Tipo patvirtinimo institucijų pareigos

1.  Tipo patvirtinimo institucijos užtikrina, kad ES tipo patvirtinimo paraiškas teikiantys gamintojai laikytųsi šio reglamento.

2.  Tipo patvirtinimo institucijos suteikia ES tipo patvirtinimą, tik jei variklių tipai arba variklių šeimos atitinka šį reglamentą.

3.  Tipo patvirtinimo institucijos per IMI viešai paskelbia visų variklių tipų ir variklių šeimų, dėl kurių ES tipo patvirtinimas buvo išduotas, išplėstas arba panaikintas, arba dėl kurių paraiška dėl ES tipo patvirtinimo buvo atmesta, registrą.

Tame registre pateikiama bent ši informacija:

a) 

gamintojo pavadinimas ir adresas ir bendrovės pavadinimas, jei skirtingas nuo gamintojo;

b) 

atitinkamai gamintojui priklausantis (-ys) prekės pavadinimas (-ai) ar prekės ženklas (-ai);

c) 

variklių tipų, kuriems taikomas ES variklio tipo patvirtinimas, arba, kai taikytina, variklių šeimos, kuriems taikomas ES variklio tipo patvirtinimas, žymuo;

d) 

variklio kategorija;

e) 

ES tipo patvirtinimo numeris, įskaitant bet kurio išplėtimo numerį;

f) 

ES tipo patvirtinimo suteikimo, pratęsimo, atsisakymo suteikti ar panaikinimo data ir

g) 

24 straipsnio 12 dalyje nurodyto bandymų protokolo dalių „Bendra informacija apie variklį“ ir „Galutiniai teršalų išmetimo bandymų rezultatai“ turinys.

7 straipsnis

Rinkos priežiūros institucijų prievolės

1.  Rinkos priežiūros institucijos tinkamu mastu ir remdamosi pavyzdžių pakankama atranka tikrina variklių dokumentus ir, jei tinkama, atlieka fizinį ir laboratorinį variklių tikrinimą. Vykdydamos šią veiklą, jos atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo principus, visus skundus ir bet kurią kitą svarbią informaciją.

2.  Rinkos priežiūros institucijos gali reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų tokius dokumentus ir informaciją, kuri, jų manymu, būtina institucijų veiklai vykdyti.

8 straipsnis

Bendrosios gamintojų pareigos

1.  Gamintojai užtikrina, kad rinkai pateikiami varikliai būtų pagaminti ir patvirtinti pagal šį reglamentą.

2.  Jeigu gamintojai variklį, kuriam taikomas ES tipo patvirtinimas, pakeičia taip, kad po to jis turėtų būti priskirtas kitai kategorijai ar pakategorei, jie atsako už tai, kad būtų užtikrinta to variklio atitiktis tai kategorijai ar pakategorei taikomiems reikalavimams.

Jeigu juridinis asmuo variklį pakeičia taip, kad nebeatitinkamos tam varikliui pagal jo kategoriją ar pakategorę taikomos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, tas asmuo laikomas atsakingu už minėtų išmetamųjų teršalų ribinių verčių laikymosi atkūrimą.

3.  Gamintojai yra atsakingi tipo patvirtinimo institucijai už visus ES tipo patvirtinimo procedūros aspektus ir už gamybos atitikties užtikrinimą, nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai dalyvauja ar nedalyvauja visuose variklio gamybos etapuose.

4.  Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos reikiamos procedūros, kad serijinė gamyba ir toliau atitiktų patvirtintą tipą, ir eksploatuojamų variklių išmetamų teršalų stebėsenos, kaip nustatyta 19 straipsnyje, procedūros.

Laikantis VI skyriaus atsižvelgiama į variklio tipo konstrukcijos arba charakteristikų pakeitimus ir reikalavimų, pagal kuriuos yra deklaruota variklio tipo atitiktis, pasikeitimus.

5.  Be įstatymų nustatyto ženklinimo, nurodyto 32 straipsnyje, gamintojai ant jų pagamintų ir rinkai pateikiamų variklių arba, jei tai neįmanoma, prie variklio pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotąjį prekės pavadinimą arba registruotąjį prekės ženklą ir adresą Sąjungoje, kuriuo su jais galima susisiekti.

6.  Gavę pagrįstą prašymą, gamintojai pateikia pirminės įrangos gamintojui 15 straipsnio 4 dalyje nurodyto įstatymų nustatyto ženklinimo dublikatą.

7.  Tuo metu, kai už variklį yra atsakingi gamintojai, jie užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepakenktų atitikčiai šiam skyriui ir III skyriui.

8.  Gamintojai saugo ES tipo patvirtinimo sertifikatą su jo priedais, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalyje, ir, kai taikytina, 31 straipsnyje nurodyto atitikties pareiškimo kopiją 10 metų nuo variklio pateikimo rinkai, kad galėtų juos pateikti tipo patvirtinimo institucijoms.

9.  Gamintojai, gavę pagrįstą prašymą ir per tipo patvirtinimo instituciją pateikia nacionalinėms institucijoms variklio ES tipo patvirtinimo sertifikato kopiją. Ta kopija pateikiamas ta kalba, kuri yra lengvai suprantama prašymą pateikusiai nacionalinei institucijai.

10.  Tam, kad varikliams būtų suteiktas ES tipo patvirtinimas, už Sąjungos ribų įsisteigę gamintojai paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą, kuris jiems atstovautų palaikant santykius su tipo patvirtinimo institucija.

11.  Dėl rinkos priežiūros klausimų už Sąjungos ribų įsisteigę gamintojai paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą, kuriuo gali būti 10 dalyje nurodytas atstovas.

9 straipsnis

Gamintojų pareigos, susijusios su varikliais, kurie neatitinka reikalavimų

1.  Gamintojas, turintis pagrindo manyti arba manantis, kad vienas iš jo variklių, kuris buvo pateiktas rinkai, neatitinka šio reglamento, nedelsdamas atlieka įtariamos neatitikties pobūdžio ir buvimo galimo pobūdžio tyrimą.

Vadovaudamasis tyrimo rezultatais, gamintojas imasi taisomųjų priemonių siekdamas užtikrinti, kad būtų laiku užtikrinta gaminamų variklių atitiktis patvirtintam variklių tipui arba variklių šeimai.

Gamintojas nedelsdamas apie tyrimą informuoja ES tipo patvirtinimą suteikusią tipo patvirtinimo instituciją, pateikdamas išsamią informaciją, visų pirma, apie neatitiktį ir visas taisomąsias priemones, kurių imtasi.

2.  Nepaisant 1 dalies, nereikalaujama, kad gamintojas imtųsi taisomųjų priemonių dėl variklio, kuris neatitinka šio reglamento dėl modifikacijų, padarytų po to, kai jis buvo pateiktas rinkai, bet kurių gamintojas nebuvo suteikęs leidimo daryti.

10 straipsnis

Gamintojo atstovų rinkos priežiūrai pareigos

Gamintojų atstovai rinkos priežiūrai turi vykdyti bent toliau išvardytas užduotis, kurios turi būti nurodytos gamintojo raštu pateiktame įgaliojime:

a) 

užtikrinti, kad ES tipo patvirtinimo sertifikatą su jo priedais, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalyje ir, kai taikytina, 31 straipsnyje nurodyto atitikties pareiškimo kopiją būtų galima pateikti tipo patvirtinimo institucijoms dešimt metų nuo variklio pateikimo rinkai;

b) 

gavus pagrįstą prašymą, pateikti tipo patvirtinimo institucijai visą informaciją ir dokumentus, reikalingus variklio gamybos atitikčiai įrodyti;

c) 

bendradarbiauti su tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijomis jų prašymu, dėl visų veiksmų, kurių buvo imtasi pagal įgaliojimą.

11 straipsnis

Bendrosios importuotojų prievolės

1.  Importuotojai pateikia rinkai tik reikalavimus atitinkančius variklius, kuriems suteiktas ES tipo patvirtinimas.

2.  Prieš pateikdami rinkai ES tipo patvirtinimą turintį variklį, importuotojai užtikrina, kad:

a) 

yra ES tipo patvirtinimo sertifikatas ir jo priedai, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalyje;

b) 

variklis yra paženklintas pagal įstatymų nustatytą ženklinimą, nurodytą 32 straipsnyje;

c) 

variklis atitinka 8 straipsnio 5 dalies reikalavimus.

3.  Importuotojai dešimt metų nuo variklio pateikimo rinkai saugo, kai taikytina, 31 straipsnyje nurodytą atitikties pareiškimo kopiją, kad galėtų ją pateikti tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms, ir užtikrina, kad ES tipo patvirtinimo sertifikatas ir jo priedai, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalyje, gavus prašymą galėtų būti pateikti toms institucijoms.

4.  Importuotojai ant variklio arba, jei tai neįmanoma, prie variklio pridedame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotąjį prekės pavadinimą arba registruotąjį prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti.

5.  Importuotojai užtikrina, kad prie variklio būtų pridėta informacija ir instrukcijos, kaip nurodyta 43 straipsnyje.

6.  Tuo metu, kai už variklį yra atsakingi importuotojai, jie užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepakenktų atitikčiai šiam skyriui ar III skyriui.

7.  Nacionalinėms institucijoms paprašius, importuotojai pateikia joms visą informaciją ir dokumentus, būtinus variklio atitikčiai reikalavimams įrodyti. Informacija ir dokumentai pateikiami ta kalba, kuri yra lengvai suprantama prašymą pateikusiai nacionalinei institucijai.

12 straipsnis

Importuotojų pareigos, susijusios su varikliais, kurie neatitinka reikalavimų

1.  Importuotojas, turintis pagrindo manyti arba manantis, kad variklis neatitinka šio reglamento ir pirmiausia neatitinka ES tipo patvirtinimo, nepateikia variklio rinkai, kol bus užtikrinta jo atitiktis.

Importuotojas nepagrįstai nedelsdamas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms bei ES tipo patvirtinimą suteikusiai tipo patvirtinimo institucijai.

2.  Importuotojas, turintis pagrindo manyti arba manantis, kad variklis, kurį jis pateikė rinkai, neatitinka šio reglamento, nedelsdamas atlieka galimos neatitikties pobūdžio ir buvimo tikimybės masto tyrimą.

Vadovaudamasis tyrimo rezultatais, importuotojas imasi taisomųjų priemonių ir apie jas praneša gamintojui, siekdamas užtikrinti, kad būtų laiku užtikrinta gaminamų variklių atitiktis patvirtintam variklių tipui arba variklių šeimai.

13 straipsnis

Bendrosios platintojų pareigos

1.  Tiekdami rinkai variklį, platintojai atidžiai laikosi šio reglamento reikalavimų.

2.  Prieš tiekdami variklį rinkai, platintojai patikrina, ar:

a) 

gamintojas atitinka reikalavimus pagal 8 straipsnio 5 dalį;

b) 

kai taikytina, importuotojas atitinka reikalavimus pagal 11 straipsnio 2 ir 4 dalis;

c) 

variklis yra paženklintas pagal įstatymų nustatytą ženklinimą, nurodytą 32 straipsnyje;

d) 

informacija ir instrukcijos, kaip nurodyta 43 straipsnyje, yra išdėstytos PĮG lengvai suprantama kalba.

3.  Tuo metu, kai už variklį yra atsakingi platintojai, jie užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepakenktų atitikčiai šiam skyriui ar III skyriui.

4.  Platintojai, gavę pagrįstą prašymą, užtikrina, kad gamintojas pateiktų prašančiai nacionalinei institucijai dokumentus, nurodytus 8 straipsnio 8 dalyje, arba kad importuotojas pateiktų prašymą pateikusiai nacionalinei institucijai dokumentus, nurodytus 11 straipsnio 3 dalyje.

14 straipsnis

Platintojų pareigos, susijusios su varikliais, kurie neatitinka reikalavimų

1.  Jeigu platintojas turi pagrindo manyti arba mano, kad variklis neatitinka šio reglamento, jis netiekia variklio rinkai tol, kol neužtikrinama jo atitiktis.

2.  Platintojas, turintis pagrindo manyti arba manantis, kad variklis, kurį jis tiekia rinkai, neatitinka šio reglamento, praneša apie tai gamintojui arba jo atstovui siekdamas užtikrinti, kad pagal 9 arba 12 straipsnį būtų imamasi taisomųjų priemonių, kurių imtis reikia siekiant užtikrinti variklių atitiktį patvirtintam variklių tipui arba variklių šeimai.

15 straipsnis

PĮG pareigos, susijusios su variklių įrengimu

1.  PĮG ES tipo patvirtinimą turinčius variklius įrengia ne keliais judančiuose mechanizmuose, laikydamiesi gamintojo pateiktų instrukcijų, kaip nustatyta 43 straipsnio 2 dalyje, tokiu būdu, kad nebūtų neigiamo poveikio variklio veiksmingumui, kiek tai susiję su jo dujinių ir kietųjų dalelių teršalų išmetimu.

2.  Jeigu PĮG nesilaiko šio straipsnio 1 dalyje nurodytų instrukcijų arba variklio įrengimo ne keliais judančiuose mechanizmuose metu pakeičia jį taip, kad daromas neigiamas poveikis variklio veiksmingumui, kiek tai susiję su jo dujinių ir kietųjų dalelių teršalų išmetimu, tas PĮG laikomas gamintoju kaip nustatyta šiame reglamente, pirmiausia taikant jam 8 ir 9 straipsniuose nustatytas pareigas.

3.  PĮG ES tipo patvirtinimą turinčius variklius įrengia ne keliais judančiuose mechanizmuose tik laikydamiesi išimtinio naudojimo rūšių, nustatytų 4 straipsnyje.

4.  Jeigu 32 straipsnyje nurodyto įstatymų nustatyto ženklinimo ant variklio nesimato nenuėmus jo detalių, PĮG ant ne keliais judančio mechanizmo matomoje vietoje pritaiso gamintojo pateiktą ženklo dublikatą, kaip nurodyta tame straipsnyje ir atitinkamame įgyvendinimo akte.

5.  Jeigu ne keliais judantys mechanizmai, kuriuose įrengti pereinamojo laikotarpio varikliai, pateikiami rinkai pagal 58 straipsnio 5 dalį, PĮG ne keliais judančio mechanizmo pagaminimo datą nurodo mechanizmo ženkle.

6.  Jeigu gamintojas pristato PĮG variklį be jo papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemos, PĮG pagal 34 straipsnio 3 dalį, kai taikytina, teikia gamintojui informaciją, susijusią su variklio surinkimu ir jo papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema.

16 straipsnis

Gamintojų pareigų taikymas importuotojams ir platintojams

Importuojas arba platintojas, kuris tiekia variklį rinkai nurodydamas savo pavadinimą arba prekės ženklą arba modifikuoja tokį variklį taip, kad tai gali turėti poveikio atitikčiai taikomiems reikalavimams, laikomas gamintoju, kaip nustatyta šiame reglamente, pirmiausia taikant jam 8 ir 9 straipsniuose nurodytas pareigas.

17 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų ir PIG pranešimo pareiga

Tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijų prašymu ekonominės veiklos vykdytojai ir PĮG penkerius metus nuo pateikimo rinkai turi šioms institucijoms pranešti apie:

a) 

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems tiekė variklį;

b) 

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją arba, jei galima nustatyti, bet kurį PGĮ, kuriam jie tiekė variklį.III SKYRIUS

ESMINIAI REIKALAVIMAI

18 straipsnis

Su ES tipo patvirtinimu susiję išmetamųjų teršalų reikalavimai

1.  Gamintojai užtikrina, kad variklių tipai ir variklių šeimos būtų projektuojami, konstruojami ir surenkami taip, kad atitiktų šio reglamento II skyriuje ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus.

2.  Nuo III priede nustatyto variklių pateikimo rinkai datos variklių tipai ir variklių šeimos neturi viršyti V etape nurodytų ir II priede nustatytų variklio išmetamųjų teršalų ribinių verčių.

Jei pagal atitinkamame įgyvendinimo akte nustatytus parametrus, kuriais apibrėžiama variklių šeima, viena variklių šeima apima daugiau nei vieną galios intervalą, pirminis variklis (ES tipo patvirtinimo tikslais) ir visi tos pačios šeimos variklių tipai (gamybos atitikties tikslais) taikomų galios intervalų atžvilgiu turi:

a) 

atitikti griežčiausias išmetamųjų teršalų ribines vertes;

b) 

būti išbandyti taikant bandymų ciklus, atitinkančius griežčiausias išmetamųjų teršalų ribines vertes;

c) 

laikytis III priede nustatytų anksčiausių ES tipo patvirtinimo ir pateikimo rinkai datų.

3.  Variklių tipų ir variklių šeimų išmetamieji teršalai matuojami taikant 24 straipsnyje nustatytus bandymų ciklus ir laikantis 25 straipsnio.

4.  Variklių tipai ir variklių šeimos turi būti projektuojami ir išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos juose diegiamos taip, kad kiek įmanoma būtų užkirstas kelias klastojimui. Draudžiama taikyti išderinimo strategijas.

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato išsamią informaciją, susijusią su parametrais, taikomais apibrėžiant variklių tipus ir variklių šeimas, įskaitant jų veikimo režimus, ir išsamią techninę informaciją dėl veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią klastojimui, kaip nurodyta šio straipsnio 4 dalyje. Tie įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d., laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

19 straipsnis

Eksploatuojamų variklių išmetamų teršalų stebėsena

1.  Variklių, priklausančių V etapo variklių tipams arba variklių šeimoms, kuriems tipo patvirtinimai suteikti pagal šį reglamentą, išmetamas dujinių teršalų kiekis stebimas atliekant eksploatuojamų variklių, įrengtų ne keliais judančiuose mechanizmuose ir naudojamų jų įprastiniais darbo ciklais, bandymus. Tokie bandymai gamintojo atsakomybe ir laikantis patvirtinimo institucijos reikalavimų atliekami su varikliais, kuriems taikyta tinkama techninė priežiūra, ir turi atitikti įvairių kategorijų variklių atrankos, bandymų procedūrų ir rezultatų pranešimo tvarkos nuostatas.

Komisija įgyvendina bandomąsias programas, siekdama parengti tinkamas bandymų procedūras, skirtas toms variklių kategorijoms ir pakategorėms, kurių bandymų procedūros nėra nustatytos.

Komisija vykdo stebėsenos programas, siekdama nustatyti kokiu mastu kiekvienos variklių kategorijos atveju išmetamųjų teršalų matavimo bandymo cikle rezultatai atitinka faktinio naudojimo metu atliekamo išmetamųjų teršalų matavimo rezultatus. Informacija apie tas programas ir jų rezultatus kasmet pateikiama valstybėms narėms, o po to pristatoma visuomenei.

2.  Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, susijusius su išsamiomis šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis variklių atrankos, bandymų procedūrų ir rezultatų pranešimo tvarkos nuostatomis. Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.IV SKYRIUS

ES TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪROS

20 straipsnis

ES tipo patvirtinimo paraiška

1.  Gamintojai pateikia atskirą paraišką suteikti kiekvieno variklio tipo arba variklių šeimos ES tipo patvirtinimą valstybės narės tipo patvirtinimo institucijai ir prie kiekvienos paraiškos pridedamas 21 straipsnyje nurodytas informacinis aplankas. Dėl konkretaus variklio tipo ar, kai taikytina, variklių šeimos pateikiama tik viena paraiška ir ji turi būti pateikta tik vienai patvirtinimo institucijai.

2.  Už ES tipo patvirtinimo bandymus atsakingai techninei tarnybai gamintojai pateikia variklį, atitinkantį informaciniame aplanke, nurodytame 21 straipsnyje, aprašytą variklių tipą, o variklių šeimos atveju – pirminio variklio charakteristikas.

3.  Jei paraiška pateikiama dėl variklių šeimos ES tipo patvirtinimo ir jei tipo patvirtinimo institucija nustato, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodyto atrinkto pirminio variklio atžvilgiu pateikta paraiška ne visai atitinka variklių šeimą, apibūdintą 21 straipsnyje nurodytame informaciniame aplanke, gamintojai pateikia kitą ir, jei reikia, papildomą pirminį variklį, kurį tipo patvirtinimo institucija laiko atitinkančiu variklių šeimą.

4.  Gamintojai to variklio ES tipo ar, kai taikytina, variklių šeimos tipo patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai per mėnesį nuo patvirtinto tipo variklio ar variklių šeimos gamybos pradžios pateikia pradinį eksploatuojamų variklių stebėsenos planą.

21 straipsnis

Informacinis rinkinys

1.  Pareiškėjas pateikia tipo patvirtinimo institucijai informacinį aplanką, kuriame yra:

a) 

informacinis dokumentas, įskaitant etaloninių degalų sąrašą, ir, jei gamintojas to prašo, bet kurių kitų konkrečių degalų, degalų mišinių ar degalų emulsijų sąrašą, kaip nurodyta 25 straipsnio 2 dalyje ir apibrėžta remiantis deleguotaisiais aktais, nurodytais 25 straipsnio 4 dalyje (toliau – informacinis dokumentas);

b) 

visi svarbūs duomenys, brėžiniai, fotografijos ir kita su variklio tipu arba, kai taikytina, pirminiu varikliu susijusi informacija;

c) 

visa papildoma informacija, kurios prašo tipo patvirtinimo institucija, vykdanti ES tipo patvirtinimo paraiškos nagrinėjimo procedūrą.

2.  Informacinį aplanką galima pateikti popieriuje arba elektroniniu būdu, jei tai priimtina techninei tarnybai ir tipo patvirtinimo institucijai.

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, nustatančius informacinio dokumento ir informacinio aplanko šablonus. Tie įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d., laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.V SKYRIUS

ES TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMAS

22 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.  Gavusi paraišką tipo patvirtinimo institucija suteikia ES tipo patvirtinimą visiems variklių tipams arba variklių šeimoms, kurios atitinka kiekvieną iš šių reikalavimų:

a) 

informacinio aplanko duomenis;

b) 

šio reglamento reikalavimus, ir ypač atitiktį 26 straipsnyje nurodytoms gamybos sąlygoms.

2.  Jei variklis atitinka šio reglamento reikalavimus, tipo patvirtinimo institucijos nenustato jokių kitų su variklių išmetamais teršalais susijusių ES tipo patvirtinimo reikalavimų ne keliais judantiems mechanizmams, kuriuose įrengtas toks variklis.

3.  Praėjus kiekvienos pakategorės variklių ES tipo patvirtinimo datoms, nustatytoms III priede, tipo patvirtinimo institucijos nesuteikia ES tipo patvirtinimo, jeigu variklio tipas arba variklių šeima neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

4.  ES tipo patvirtinimo sertifikatai numeruojami pagal suderintą sistemą, kurią nustato Komisija.

5.  Naudodamasi IMI, tipo patvirtinimo institucija:

a) 

pateikia kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms savo suteiktų, ar, kai taikytina, išplėstų ES tipo patvirtinimų sąrašą per vieną mėnesį nuo atitinkamo ES tipo patvirtinimo sertifikato išdavimo;

b) 

nedelsdama kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms pateikia jos atsisakytų suteikti arba panaikintų ES tipo patvirtinimų sąrašą ir kartu nurodo sprendimų motyvus;

c) 

per vieną mėnesį nuo prašymo iš kitos valstybės narės tipo patvirtinimo institucijos gavimo dienos išsiunčia tai patvirtinimo institucijai variklio tipo arba variklių šeimos ES tipo patvirtinimo sertifikato, jei jis išduotas, kopiją kartu su kiekvieno variklio tipo arba variklių šeimos, kurią ji patvirtino, atsisakė patvirtinti arba ES tipo patvirtinimo sertifikato, kurį ji panaikino, informaciniu paketu, nurodytu 6 dalyje;

6.  Tipo patvirtinimo institucija parengia informacinį paketą, kurį sudaro informacinis aplankas, prie kurio pridedamas bandymų protokolas ir visi kiti dokumentai, kuriuos techninė tarnyba arba tipo patvirtinimo institucija, vykdydama savo funkcijas, pridėjo prie informacinio aplanko („informacinis paketas“).

Informaciniame pakete yra rodyklė, kurioje išvardijamas jo turinys, jis turi būti tinkamai sunumeruotas ar kitaip paženklintas aiškiai nurodant visus puslapius ir kiekvieno dokumento formatą, kad būtų galima parodyti atskirus ES tipo patvirtinimo administravimo etapus, visų pirma pataisymo ir atnaujinimo datas.

Tipo patvirtinimo institucija užtikrina, kad informaciniame pakete informacija būtų bent 25 metus nuo atitinkamo ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos dienos.

7.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, nustatančius:

a) 

4 dalyje nurodytos suderintos numeravimo sistemos nustatymo metodą;

b) 

5 dalyje nurodyto keitimosi duomenimis tikslais naudojamus šablonus ir duomenų struktūrą.

Tie įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d., laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

23 straipsnis

Specialiosios nuostatos dėl ES tipo patvirtinimo sertifikato

1.  ES tipo patvirtinimo sertifikato prieduose pateikiama:

a) 

informacinis paketas;

b) 

kaip nurodyta 31 straipsnyje, kai taikytina, darbuotojo (-ų), kuris (-ie) įgaliotas (-i) pasirašyti atitikties pareiškimą, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdys (-iai) bei nurodomos jo (-jų) einamos pareigos.

2.  Komisija nustato ES tipo patvirtinimo sertifikato šabloną.

3.  Kiekvieno variklio tipo ar variklių šeimos, kurie buvo patvirtinti, atveju tipo patvirtinimo institucija:

a) 

užpildo visas atitinkamas ES tipo patvirtinimo sertifikato dalis ir prideda bandymų protokolą;

b) 

sudaro informacinio paketo rodyklę;

c) 

nedelsdama išduoda pareiškėjui užpildytą sertifikatą kartu su jo priedais.

4.  Jeigu ES tipo patvirtinimui pagal 35 straipsnį buvo nustatyti su jo galiojimu susiję apribojimai arba variklių tipui ar variklių šeimai netaikomi tam tikri šio reglamento reikalavimai, ES tipo patvirtinimo sertifikate nurodomi šie apribojimai arba išimtys.

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, nustatančius ES tipo patvirtinimo sertifikato šabloną, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d..

24 straipsnis

Privalomi ES tipo patvirtinimo bandymai

1.  Atitiktis šiame reglamente nustatytiems techniniams reikalavimams įrodoma atitinkamais bandymais, kuriuos atlieka paskirtosios techninės tarnybos. Matavimų ir bandymų procedūros ir speciali įranga ir prietaisai, reikalingi tiems bandymams vykdyti, nustatyti 25 straipsnyje.

2.  Gamintojas tipo patvirtinimo institucijai pateikia tiek variklių, kiek jų reikia reikalaujamiems bandymams atlikti pagal atitinkamus deleguotuosius aktus.

3.  Privalomi bandymai vykdomi su varikliais, kurie atitinka tvirtinamo variklio tipą arba, kai taikytina, variklių šeimos pirminį variklį.

Nepaisant pirmos pastraipos, gamintojas, susitaręs su tipo patvirtinimo institucija, gali pasirinkti variklį, kuris, nors neatitinka tvirtinamo variklio tipo ar, kai taikytina, variklių šeimos pirminio variklio, bet pasižymi keliomis nepalankiausiomis savybėmis, susijusiomis su reikalaujamu veiksmingumo lygiu. Kad atrankos metu būtų lengviau priimti sprendimą, gali būti naudojami virtualaus bandymo metodai.

4.  Atliekant ES tipo patvirtinimo bandymus, taikomi IV priede nustatyti ciklai. Kiekvienam į ES tipo patvirtinimą įtrauktam variklio tipui taikomi bandymų ciklai nurodomi informaciniame dokumente.

5.  Variklio tipą, ar, kai taikytina, variklių šeimos pirminį variklį atitinkantis variklis arba variklis, atrinktas pagal 3 dalies antrą pastraipą, bandomas ant dinamometro naudojant taikomą ne keliais judančių mechanizmų pastovios būsenos bandymų ciklą, nurodytą IV priedo lentelėse nuo IV-1 iki IV-10. Gamintojas gali pasirinkti, ar šį bandymą atlikti naudojant diskrečiojo režimo arba nuolydinio režimo bandymo metodą. Tam tikros kategorijos kintamo greičio variklio, naudojamo tos pačios kategorijos pastovaus greičio veikimu, išskyrus 7 ir 8 dalyse nurodytais atvejais, nebūtina išbandyti naudojant taikomą pastovaus greičio pastovios būsenos bandymų ciklą.

6.  Dėl pastovaus greičio variklio su reguliatoriumi, kuriuo galima nustatyti alternatyvius sūkių dažnius, 5 dalies reikalavimai įvykdomi kiekvienu taikomu pastoviu sūkių dažniu, o informaciniame dokumente nurodomi kiekvienam variklio tipui taikomi sūkių dažniai.

7.  Dėl IWP kategorijos variklio, skirto naudoti kintamo ir pastovaus greičio veikimu, 5 dalies reikalavimai įvykdomi atskirai kiekvienu taikomu pastovios būsenos bandymų ciklu, o informaciniame dokumente nurodomas kiekvienas pastovios būsenos bandymų ciklas, dėl kurio tie reikalavimai buvo įvykdyti.

8.  Dėl IWP kategorijos variklio, kuris yra skirtas naudoti vietoj IWA kategorijos variklio pagal 4 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 5 dalies reikalavimai įvykdomi kiekvienu taikomu IV priedo IV-5 ir IV-6 lentelėse nustatytu pastovios būsenos bandymų ciklu, o informaciniame dokumente nurodomas kiekvienas pastovios būsenos bandymų ciklas, kuriuo tie reikalavimai įvykdyti.

9.  19 kW arba didesnės, bet ne didesnės kaip 560 kW naudingosios galios NRE kategorijos kintamo greičio varikliai, išskyrus tipo patvirtinimą pagal 34 straipsnio 5 dalį ir 6 dalį turinčius variklius, turi ne tik atitikti šio straipsnio 5 dalies reikalavimus, bet ir būti išbandomi ant dinamometro, taikant IV priedo IV-11 lentelėje nurodytą pereinamųjų režimų bandymų ciklą.

10.  3 400  rpm arba mažesnio didžiausio sūkių dažnio NRS-v-2b ir NRS-v-3 pakategorių varikliai turi ne tik atitikti 5 dalies reikalavimus, bet ir būti išbandomi ant dinamometro, taikant IV priedo IV-12 lentelėje nurodytą pereinamųjų režimų bandymų ciklą.

11.  Pagal 55 straipsnį Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, papildančius šį reglamentą, kuriuose nustatomos išsamios šiame straipsnyje nurodytų pastovios būsenos ir pereinamųjų režimų bandymų ciklų techninės specifikacijos ir charakteristikos, įskaitant atitinkamą variklio apkrovos ir greičių parinkčių nustatymo metodą. Šie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

12.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, nustatančius vieną bendrą ES tipo patvirtinimui būtinų bandymų ataskaitos formą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

25 straipsnis

ES tipo patvirtinimo matavimai ir bandymai

1.  Į šio reglamento taikymo sritį patenkančių variklių teršalų išmetimo bandymų galutiniai rezultatai apskaičiuojami laboratorinių bandymų rezultatams taikant visas šias sąlygas:

a) 

kai reikalaujama pagal 3 dalį ir jeigu dar neįtraukta į laboratorinius matavimus, įtraukiamas karterio dujų išmetimas;

b) 

kai reikalaujama pagal 3 dalį ir jeigu variklyje yra regeneruojanti papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema, taikomas reikiamas korekcinis koeficientas;

c) 

visiems varikliams atitinkamai pagal teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpius taikomi nusidėvėjimo koeficientai, kaip nurodyta V priede.

2.  Variklio tipo arba variklių šeimos patikrinimas, ar jie atitinka šiame reglamente nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes, atliekamas naudojant šiuos atitinkamus etaloninius degalus arba degalų mišinius:

a) 

dyzeliną;

b) 

benziną;

c) 

benzino ir alyvos mišinį, skirtą dvitakčiams SI varikliams;

d) 

gamtines dujas ir (arba) biometaną;

e) 

suskystintas naftos dujas (SND);

f) 

etanolį.

Nustatomas papildomas reikalavimas, kad variklio tipas ar variklių šeima turi atitikti šiame reglamente nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes bet kurių kitų konkrečių degalų rūšių, degalų mišinių ar degalų emulsijų atveju, jeigu gamintojas to prašo paraiškoje dėl ES tipo patvirtinimo ir tai nurodyta informaciniame aplanke.

3.  Atliekant matavimus ir bandymus, laikomasi techninių reikalavimų dėl:

a) 

bandymams atlikti būtinų prietaisų ir procedūrų;

b) 

išmetamųjų teršalų matavimo ir ėminių ėmimo prietaisų ir procedūrų;

c) 

duomenų vertinimo ir apskaičiavimo metodų;

d) 

nusidėvėjimo koeficientų nustatymo metodų;

e) 

II priede nustatytų V etapo išmetamųjų teršalų ribines vertes atitinkančių NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB ir ATS kategorijų variklių atveju:

i) 

karterio dujų išmetimo apskaičiavimo metodų;

ii) 

dėl papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemų nenutrūkstamojo arba periodinio regeneravimo nustatymo ir apskaičiavimo metodų;

f) 

elektroniniu būdu valdomų NRE, NRG, IWP, IWA, RLL ir RLR kategorijų variklių, kurie atitinka II priede nustatytas V etapo išmetamųjų teršalų ribines vertes ir kuriuose naudojamas elektroninis valdiklis degalų kiekiui ir įpurškimo laikui nustatyti arba kuriuose naudojamas elektroninis valdiklis išmetamųjų teršalų kontrolės sistemai, naudojamai NOx kiekiui mažinti, įjungti, išjungti arba moduliuoti, atveju:

i) 

išmetamųjų teršalų kontrolės strategijų, įskaitant dokumentus, kurių reikia norint įrodyti, kad tos strategijos yra taikomos;

ii) 

NOx kontrolės priemonių, įskaitant metodą, naudojamą parodyti tas kontrolės priemones;

iii) 

srities, siejamos su atitinkamu ne keliais judančių mechanizmų pastovios būsenos bandymo ciklu, kuriame reguliuojamas išmetamas teršalų kiekis, kuriuo galima viršyti II priede išdėstytas išmetamųjų teršalų ribines vertes;

iv) 

techninės tarnybos papildomų matavimo taškų kontrolės srityje pasirinkimo atliekant išmetamųjų teršalų bandymą ant stendo.

4.  Komisijai 55 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šį reglamentą papildančius deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma:

a) 

išmetamųjų teršalų laboratorinių bandymų rezultatų patikslinimo, siekiant įtraukti 1 dalies c punkte nurodytus nusidėvėjimo koeficientus, metodika;

b) 

2 dalyje nurodytų etaloninių degalų techninės charakteristikos ir, kai taikytina, reikalavimai dėl bet kurių kitų konkrečių degalų rūšių, degalų mišinių ar degalų emulsijų apibūdinimo, kaip nurodyta informaciniame aplanke;

c) 

išsamūs 3 dalyje nurodytų matavimų ir bandymų vykdymo techniniai reikalavimai ir charakteristikos;

d) 

DS matavimo atsižvelgiant į 06 serijos JT EEK taisyklės Nr. 49 specifikacijas metodas;

e) 

išsamūs dvejopų degalų variklių arba dujomis varomų vieneriopų variklių, nurodytų II priede, bandymo techniniai reikalavimai.

Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

26 straipsnis

Gamybos atitikties užtikrinimo priemonės

1.  ES tipo patvirtinimą suteikusi tipo patvirtinimo institucija, prireikus bendradarbiaudama su kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijomis, imasi būtinų priemonių, susijusių su tuo ES tipo patvirtinimu, patikrinti, ar buvo laikomasi tinkamų sąlygų, užtikrinančių, kad gaminami varikliai atitiks pagal šio reglamento reikalavimus patvirtintą tipą.

2.  ES tipo patvirtinimą suteikusi tipo patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių, susijusių su tuo ES tipo patvirtinimu, patikrinti, ar gamintojo išduoti atitikties pareiškimai atitinka 31 straipsnį.

3.  ES tipo patvirtinimą suteikusi tipo patvirtinimo institucija, prireikus bendradarbiaudama su kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijomis, imasi būtinų priemonių, susijusių su tuo ES tipo patvirtinimu, patikrinti, ar toliau tinkamai laikomasi šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, kad gaminami varikliai toliau atitiktų patvirtintą tipą, o atitikties pareiškimai, kai taikytina, toliau atitiks 31 straipsnį.

4.  Siekdama patikrinti, ar variklis atitinka patvirtintą tipą, ES tipo patvirtinimą suteikianti tipo patvirtinimo institucija gali atlikti gamintojo patalpose, įskaitant gamintojo gamybines patalpas, paimtų ėminių patikras arba bandymus, reikalingus ES tipo patvirtinimui.

5.  Jei ES tipo patvirtinimą suteikianti tipo patvirtinimo institucija nustato, kad 1 dalyje nurodytos sąlygos netaikomos, nuo šių sąlygų arba suderinta kaip nurodyta 1 dalyje, labai nukrypta, jas nustota taikyti arba jos nebelaikomos tinkamomis, net jei gamyba nenutraukta, minėta patvirtinimo institucija arba imasi būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos atitikties procedūros, arba panaikina ES tipo patvirtinimą.

6.  Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šį reglamentą papildančius deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos išsamios priemonės ir procedūros, kurias tipo patvirtinimo institucijos turi taikyti siekdamos užtikrinti, kad gaminami varikliai atitinka patvirtintą tipą. Šie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.VI SKYRIUS

ES TIPO PATVIRTINIMŲ PAKEITIMAI IR GALIOJIMAS

27 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.  Gamintojas nedelsdamas informuoja ES tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją apie bet kokius informacijos, esančios informaciniame pakete, pasikeitimus.

Tokio pasikeitimo atveju ta tipo patvirtinimo institucija nusprendžia, kuri 28 straipsnyje nustatyta procedūra turi būti taikoma.

Jei būtina, pasikonsultavusi su gamintoju, patvirtinimo institucija gali nuspręsti, kad turi būti suteiktas naujas ES tipo patvirtinimas.

2.  ES tipo patvirtinimo pakeitimo paraiška pateikiama tik tai tipo patvirtinimo institucijai, kuri suteikė pirminį ES tipo patvirtinimą.

3.  Jei tipo patvirtinimo institucija nustato, kad patvirtinimo pakeitimui atlikti būtina pakartoti patikrinimus arba bandymus, ji apie tai informuoja gamintoją.

28 straipsnyje nustatytos procedūros taikomos tik jeigu remdamasi šiais patikrinimais ar bandymais tipo patvirtinimo institucija padaro išvadą, kad ES tipo patvirtinimo reikalavimų tebesilaikoma.

28 straipsnis

ES tipo patvirtinimo patikslinimas ir išplėtimas

1.  Jeigu pasikeitė informaciniame pakete nurodyta informacija ir nereikia kartoti tikrinimų arba bandymų, toks pakeitimas įvardijamas kaip „pataisymas“.

Tokio pataisymo atveju tipo patvirtinimo institucija nepagrįstai nedelsdama pataiso atitinkamus informacinio paketo puslapius, pažymėdama kiekvieną iš jų taip, kad būtų aiškiai matyti pakeitimo pobūdis, ir taip pat nurodo patikslinimo datą ir įtraukia patikslintą informacinio paketo rodyklę. Laikoma, kad šios dalies reikalavimą atitinka informacinio paketo suvestinė atnaujinta redakcija kartu su išsamiu pakeitimų aprašymu.

2.  1 dalyje nurodytas pakeitimas įvardijamas kaip „išplėtimas“, jeigu pasikeitė informacinio paketo duomenys ir jei yra kuri nors iš šių sąlygų:

a) 

reikia atlikti papildomus tikrinimus ar bandymus;

b) 

pasikeitė informacija ES tipo patvirtinimo sertifikate, išskyrus jo priedus;

c) 

patvirtintam variklio tipui arba variklių šeimai pradedamas taikyti naujas šiame reglamente ar deleguotajame ar įgyvendinimo akte pagal šį reglamentą nustatytas reikalavimas.

Išplėtimo atveju tipo patvirtinimo institucija parengia atnaujintą ES tipo patvirtinimo sertifikatą, kuriam išplėtimo numeris priskiriamas didėjančia tvarka, atsižvelgiant į anksčiau suteiktą išplėtimo patvirtinimų numerį. Tame ES tipo patvirtinimo sertifikate aiškiai nurodoma išplėtimo priežastis ir išplėtimo data.

3.  Kai informacinio paketo iš dalies pakeisti puslapiai arba suvestinė atnaujinta redakcija yra parengti, atitinkamai keičiama prie ES tipo patvirtinimo sertifikato pridedamo informacinio paketo rodyklė, nurodant naujausio išplėtimo ar pataisymo datą, arba atnaujintos redakcijos paskutinės suvestinės versijos datą.

4.  Jei 2 dalies c punkte nurodyti nauji reikalavimai techniniu požiūriu tam variklio tipui arba variklių šeimai, atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus, nėra svarbūs, variklio tipo arba variklių šeimos ES tipo patvirtinimo pakeitimas nėra būtinas.

29 straipsnis

Pakeistų dokumentų išdavimas ir pranešimas apie juos

1.  ES tipo patvirtinimo pataisymo atveju tipo patvirtinimo institucija nepagrįstai nedelsdama pareiškėjui išduoda atitinkamai pataisytus dokumentus arba suvestinę atnaujintą redakciją, įskaitant pataisytą informacinio paketo rodyklę, kaip nurodyta 28 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.

2.  ES tipo patvirtinimo išplėtimo atveju tipo patvirtinimo institucija nepagrįstai nedelsdama išduoda pareiškėjui 28 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą atnaujintą ES tipo patvirtinimo sertifikatą, įskaitant jo priedus ir informacinio paketo rodyklę.

3.  Laikydamasi 22 straipsnio 5 dalies, tipo patvirtinimo institucija, naudodamasi IMI, praneša kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms apie bet kokį ES tipo patvirtinimų pakeitimą.

30 straipsnis

ES tipo patvirtinimo galiojimas

1.  ES tipo patvirtinimas suteikiamas neribotam laikui.

2.  Variklio ES tipo patvirtinimas tampa negaliojančiu bet kuriuo iš šių atvejų:

a) 

jeigu įsigalioja nauji pateikimo rinkai reikalavimai patvirtintam variklio tipui arba, kai taikytina, variklių šeimai, ir neįmanoma atitinkamai išplėsti arba pataisyti ES tipo patvirtinimo;

b) 

jeigu visam laikui savanoriškai nutraukiama patvirtinto variklio tipo arba variklių šeimos variklių gamyba;

c) 

jeigu ES tipo patvirtinimas nustoja galioti dėl ribojimo vadovaujantis 35 straipsnio 3 dalimi;

d) 

jeigu ES tipo patvirtinimas panaikinamas pagal 26 straipsnio 5 dalį, 39 straipsnio 1 dalį arba 40 straipsnio 3 dalį.

3.  Jeigu variklių šeimos ES tipo patvirtinimo sąlygos nebepatenkinamos tik vieno šeimos variklio atžvilgiu, tos variklių šeimos ES tipo patvirtinimas negalioja tik tokia apimtimi, kiek tai susiję su tuo konkrečiu variklio tipu.

4.  Jeigu visam laikui nutraukiama variklių tipo arba, kai taikytina, variklių šeimos variklių gamyba, gamintojas praneša ES tipo patvirtinimą suteikusiai tipo patvirtinimo institucijai apie tą nutraukimą.

Gavusi tą pranešimą, variklio tipo ar variklių šeimos ES tipo patvirtinimą suteikianti tipo patvirtinimo institucija atitinkamai per vieną mėnesį informuoja kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijas.

5.  Nedarant poveikio 4 daliai, kai variklio tipo arba, kai taikoma, variklių šeimos ES tipo patvirtinimas turi nustoti galioti, gamintojas apie tai praneša atitinkamai ES tipo patvirtinimą suteikusiai tipo patvirtinimo institucijai.

Tokiais atvejais ES tipo patvirtinimą suteikusi tipo patvirtinimo institucija nedelsdama praneša visą susijusią informaciją kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms.

Tame pranešime visų pirma nurodoma gamybos data ir paskutinio pagaminto variklio identifikavimo numeris.

6.  4 ir 5 dalyse nurodyti pranešimo reikalavimai laikomi įvykdytais, kai susijusi informacija nusiųsta į IMI.VII SKYRIUS

ATITIKTIES PAREIŠKIMAS IR ŽENKLINIMAS

31 straipsnis

Atitikties pareiškimas

1.  Gamintojas kaip variklio tipo arba variklių šeimos ES tipo patvirtinimo turėtojas pateikia atitikties pareiškimą („atitikties pareiškimas“), pridedamą prie variklių, kurie pateikiami rinkai remiantis:

a) 

išimtimi, nurodyta 34 straipsnio 2, 4, 5, 6, 7 ar 8 dalyse, 35 straipsnio 4 dalyje; arba

b) 

pereinamojo laikotarpio nuostata, nurodyta 58 straipsnio 9, 10 arba 11 dalyse.

Atitikties pareiškime nurodomos varikliui taikomos konkrečios priemonės ir apribojimai, ir jis pateikiamas nemokamai kartu su varikliu ir, kai taikoma, pridedamas prie ne keliais judančių mechanizmų, kuriuose įrengtas variklis. Jo pateikimas nepriklauso nuo aiškaus prašymo arba papildomos informacijos pateikimo gamintojui. Atitikties pareiškimas taip pat gali būti pateiktas saugios elektroninės rinkmenos forma.

10 metų po variklio pagaminimo datos laikotarpiu galutiniam naudotojui paprašius, gamintojas turi išduoti atitikties pareiškimo dublikatą už mokestį, kurio suma neviršija jo išdavimo sąnaudų. Ant tokio atitikties pareiškimo dublikato turi būti aiškiai matomas žodis „dublikatas“.

2.  Atitikties pareiškimas parengiamas bent viena iš oficialiųjų Sąjungos institucijų kalbų.

Bet kuri valstybė narė gali prašyti gamintojo, kad atitikties pareiškimas būtų išverstas į jos valstybinę kalbą ar kalbas.

3.  Asmuo (-enys), įgalioti pasirašyti atitikties pareiškimus, priklauso gamintojo organizacijai ir yra tinkamai įgalioti tos organizacijos prisiimti visą gamintojo teisinę atsakomybę už variklio konstrukciją ir konstravimą arba gamybos atitiktį.

4.  Atitikties pareiškimas užpildomas visas ir jame nenurodoma jokių kitų variklio naudojimo apribojimų, išskyrus numatytuosius šiame reglamente.

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas atitikties pareiškimo šablonas, įskaitant priemones siekiant užkirsti kelią klastojimui ir leidžiančias saugios elektroninės rinkmenos šablono patikrą. Šiuo tikslu įgyvendinimo aktuose numatomos saugumo priemonės, naudojamos siekiant apsaugoti atitikties pareiškimą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d..

32 straipsnis

Įstatymų nustatytas variklių ženklinimas

1.  Gamintojas prie kiekvieno pagal patvirtintą tipą pagaminto variklio pritvirtina ženklą („įstatymų nustatytas ženklinimas“).

2.  Šiems varikliams įstatymu nustatytas ženklinimas apima papildomą informaciją, nurodant, kad varikliui taikoma atitinkama išimtis arba pereinamojo laikotarpio nuostata:

a) 

varikliams, eksportuojamiems į trečiąsias šalis pagal 34 straipsnio 1 punktą, pagamintiems Sąjungoje arba už Sąjungos ribų ir vėliau rengtiems ne keliais judančiuose mechanizmuose Sąjungoje;

b) 

varikliams, pateikiamiems rinkai pagal 34 straipsnio 2, 5, 6 ar 8 dalis;

c) 

varikliams, laikinai pateikiamiems rinkai pagal 34 straipsnio 4 dalį;

d) 

pereinamojo laikotarpio varikliams, pateikiamiems rinkai pagal 58 straipsnio 5 dalį;

e) 

pakaitiniams varikliams, pateikiamiems rinkai pagal 34 straipsnio 7 dalį, 58 straipsnio 10 ir 11 dalis.

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas įstatymų nustatyto ženklinimo šablonas, įskaitant privalomą esminę informaciją, reikalaujamą nurodyti, kai jis nuimamas nuo gamybos linijos, privalomą esminę informaciją, kurią reikalaujama nurodyti prieš pateikiant variklį rinkai, ir, kai taikoma, papildomą informaciją, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

33 straipsnis

Įstatymų nustatytas variklių ženklinimas

1.  Gamintojas prie kiekvieno pagal patvirtintą tipą pagaminto variklio, kuris pateikiamas rinkai remiantis 34 straipsnio 3 dalimi, pritvirtina laikiną ženklą.

2.  Variklis, kuris šiame etape dar neatitinka patvirtinto tipo ir kuris pateikiamas to variklio gamintojui, ženklinamas tik laikinu ženklu.

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų laikinų ženklų šablonas, įskaitant privalomą juose rodomą esminę ženklo informaciją. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.VIII SKYRIUS

IŠIMTYS

34 straipsnis

Bendrosios išimtys

1.  Šis reglamentas, neatsižvelgiant į 32 straipsnio 2 dalies a punktą, netaikomas į trečiąsias šalis eksportuojamiems varikliams.

2.  Šis reglamentas, neatsižvelgiant į 32 straipsnio 2 dalies b punktą, netaikomas varikliams, skirtiems naudoti ginkluotosioms pajėgoms.

Taikant šią dalį, ginkluotosiomis pajėgomis nelaikomos priešgaisrinės tarnybos, civilinės saugos tarnybos, už viešosios tvarkos palaikymą atsakingos pajėgos ir skubiosios medicinos pagalbos tarnybos.

3.  Nedarant poveikio 32 straipsniui ir gavus PĮG sutikimą, gamintojas tam PĮG variklį gali pateikti atskirai nuo variklio papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemos.

4.  Nepaisant 5 straipsnio 3 dalies, eksploatacinių bandymų tikslais valstybės narės leidžia laikinai pateikti rinkai ES tipo patvirtinimo pagal šį reglamentą neturinčius variklius.

5.  Nepaisant 18 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 3 dalies, valstybės narės suteikia ES tipo patvirtinimą ir leidžia pateikti rinkai variklius, kurie atitinka VI priede nustatytas specialios paskirties variklio dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribines vertes, su sąlyga, kad varikliai yra skirti įrengti ne keliais judančiuose mechanizmuose, kurie naudojami potencialiai sprogioje aplinkoje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/34/ES ( 7 ) 2 straipsnio 5 punkte.

6.  Nepaisant 18 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 3 dalies, valstybės narės paprašius gali suteikti ES tipo patvirtinimą ir leisti pateikti rinkai variklius, kurie atitinka VI priede nustatytas specialios paskirties variklio dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribines vertes, su sąlyga, kad varikliai yra skirti įrengti ne keliais judančiuose mechanizmuose, kurie išimtinai naudojami nacionalinės gelbėjimo tarnybos naudojamoms gelbėjimosi valtims nuleisti į vandenį ir jas ištraukti iš vandens.

7.  Nepaisant 5 straipsnio 3 dalies ir 18 straipsnio 2 dalies, RLL arba RLR kategorijas atitinkančių variklių, pateiktų Sąjungos rinkai ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d., atveju valstybės narės gali leisti pateikti rinkai pakaitinius variklius, jeigu tipo patvirtinimo institucija po patikros pripažįsta ir nusprendžia, kad variklio įrengimas, kuris atitinka taikomas išmetamųjų teršalų ribines vertes, nurodytas II priedo II–7 ir II–8 lentelėse, sudarys didelių techninių sunkumų. Tokiu atveju pakaitiniai varikliai turi arba atitikti išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurias jie būtų turėję atitikti, kad juos būtų buvę galima pateikti Sąjungos rinkai 2011 m. gruodžio 31 d., arba turi atitikti griežtesnes išmetamųjų teršalų ribines vertes.

RLL ir RLR kategorijas atitinkančių variklių, pateiktų Sąjungos rinkai po 2011 m. gruodžio 31 d., atveju valstybės narės gali leisti pateikti rinkai pakaitinius variklius, atitinkančius išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurias pakeičiami varikliai turėjo atitikti tuo metu, kai buvo pirmą kartą pateikti Sąjungos rinkai.

8.  RLL arba RLR kategorijas atitinkančių variklių atveju valstybės narės gali leisti pateikti rinkai variklius, kurie atitinka naujausias taikomas išmetamųjų teršalų ribines vertes, nustatytas atitinkamuose teisės aktuose, taikomuose 2016 m. spalio 5 d., su sąlyga, kad:

a) 

tie varikliai yra įtraukti į projektą, kuris yra gerokai pažengęs projektas, 2016 m. spalio 6 d., kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/57/EB, ir

b) 

variklių naudojimas laikantis taikomų II priedo II-7 arba II-8 lentelėje nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių sudarys neproporcingų sąnaudų.

Ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 17 d. kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai visų tokių projektų sąrašą.

9.  Siekiant papildyti šį reglamentą, Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių techninių specifikacijų ir sąlygų, taikomų:

a) 

gamintojui pateikiant variklį PĮG atskirai nuo variklio papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemos, kaip nurodyta 3 dalyje;

b) 

eksploatacinių bandymų tikslais laikinai pateikiant rinkai ES tipo patvirtinimo neturinčius variklius pagal šį reglamentą, kaip nurodyta 4 dalyje;

c) 

patvirtinant variklių, kurie atitinka VI priede nustatytas specialios paskirties variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribines vertes, ES tipą ir suteikiant leidimą juos pateikti rinkai, kaip nurodyta 5 ir 6 dalyse.

Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

35 straipsnis

Naujoms technologijoms ar naujoms koncepcijoms taikomos išimtys

1.  Gamintojas gali pateikti ES tipo patvirtinimo paraišką dėl variklio tipo arba variklių šeimos, kurioje įdiegtos naujos technologijos arba naujos koncepcijos, ir dėl tų naujų technologijų arba naujų koncepcijų neatitinkančios vieno ar kelių šio reglamento reikalavimų.

2.  Patvirtinimo institucija suteikia 1 dalyje nurodytą ES tipo patvirtinimą, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

a) 

paraiškoje nurodomos priežastys, kodėl dėl naujų technologijų arba naujų koncepcijų variklio tipas arba variklių šeima neatitinka vieno arba kelių šio reglamento reikalavimų;

b) 

paraiškoje aprašomas naujos technologijos arba naujos koncepcijos poveikis aplinkai ir priemonės, kurių imtasi, kad būtų užtikrintas toks aplinkosaugos lygis, kuris būtų bent lygiavertis nustatytajam šio reglamento reikalavimais, dėl kurių prašoma taikyti išimtį;

c) 

pateikiami bandymų aprašymai ir rezultatai, kuriais įrodoma, kad laikomasi b punkte nustatytos sąlygos.

3.  Toks 1 dalyje nurodytas ES tipo patvirtinimas suteikiamas gavus Komisijos leidimą.

Atitinkamais atvejais Komisijos leidime nurodoma, ar jam taikomi kokie nors apribojimai.

Leidimas suteikiamas priėmus įgyvendinimo aktą.

4.  Kol Komisija priima sprendimą dėl leidimo pagal 3 dalį, tipo patvirtinimo institucija gali suteikti laikiną ES tipo patvirtinimą, kuris galioja:

a) 

tik tos valstybės narės teritorijoje;

b) 

tik variklio tipui ar variklio šeimai, kuriems taikoma prašoma suteikti išimtis, ir

c) 

ne trumpiau kaip 36 mėnesius.

Kai suteikiamas toks laikinas ES tipo patvirtinimas, tipo patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie tai, pateikdama bylą su 2 dalyje nurodyta informacija.

Iš ES tipo patvirtinimo sertifikato ir atitikties atitinkamo pranešimo antraščių turi būti matyti, kad toks laikinas ES tipo patvirtinimas yra laikino pobūdžio ir galioja tik tam tikroje teritorijoje.

5.  Jeigu tipo patvirtinimo institucija nusprendžia pripažinti, kad 4 dalyje nurodytas laikinas ES tipo patvirtinimas galioja jos teritorijoje, ji apie tai raštu informuoja atitinkamą tipo patvirtinimo instituciją ir Komisiją.

6.  Jeigu Komisija nusprendžia nesuteikti 3 dalyje nurodyto leidimo, tipo patvirtinimo institucija nedelsdama praneša 4 dalyje nurodyto laikino ES tipo patvirtinimo turėtojui, kad laikinas ES tipo patvirtinimas bus panaikintas praėjus šešiems mėnesiams nuo Komisijos atsisakymo suteikti leidimą dienos.

Nepaisant Komisijos sprendimo nesuteikti 3 dalyje nurodyto leidimo, bet kurioje valstybėje narėje, kurioje tos patvirtinimo institucijos pripažino laikiną ES tipo patvirtinimą, variklius, pagamintus pagal laikiną ES tipo patvirtinimą, kol jis nenustojo galioti, galima pateikti rinkai.

7.  4 dalies antroje pastraipoje ir 5 dalyje nurodyti reikalavimai laikomi įvykdytais, kai susijusi informacija nusiunčiama į IMI sistemą.

8.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas šio straipsnio 3 dalyje nurodytas leidimas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

9.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi šio straipsnio 4 dalyje nurodytų ES tipo patvirtinimo sertifikato ir atitikties pranešimo suderinti šablonai, įskaitant jų privalomą esminę informaciją. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

36 straipsnis

Vėlesni deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų pakeitimai

1.  Jeigu Komisija leidžia suteikti išimtį pagal 35 straipsnį, ji nedelsdama imasi būtinų priemonių, kad susiję deleguotieji arba įgyvendinimo aktai būtų suderinti su technologine plėtra.

Jeigu pagal 35 straipsnį suteikta išimtis yra susijusi su dalyku, reglamentuojamu JT EEK taisykle, Komisija pasiūlo pakeisti tą taisyklę, laikydamasi pagal pataisytą 1958 m. susitarimą taikytinos tvarkos.

2.  Kai iš dalies pakeičiami atitinkami 1 dalyje nurodyti deleguotieji ar įgyvendinimo aktai, Komisija iš karto netaiko bet kokio apribojimo, nustatyto sprendimu, kuriuo leidžiama taikyti išimtį.

Jeigu nebuvo imtasi būtinų veiksmų deleguotiesiems arba įgyvendinimo aktams pakeisti, Komisija, gavusi ES tipo laikiną patvirtinimą suteikusios valstybės narės prašymą, gali priimti sprendimą, t. y. laikydamasi 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo gali leisti valstybei narei jį išplėsti.IX SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAGAMINIMĄ TEIKIMAS IR PATIKRA

37 straipsnis

Gamintojų pareigos teikti informaciją apie pagaminimą

1.  Gamintojas pateikia ES tipo patvirtinimą suteikusiai tipo patvirtinimo institucijai sąrašą, kuriame nurodomas visų tipų variklių ir pakategorių variklių, pagamintų pagal šį reglamentą ir laikantis ES tipo patvirtinimo nuo naujausios informacijos pateikimo arba nuo tada, kai pirmą kartą buvo taikomi šio reglamento reikalavimai, numeris.

Tas sąrašas pateikiamas:

a) 

per 45 dienas nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos;

b) 

iš karto po kiekvienos III priede nurodytų variklių pateikimo rinkai dienos ir

c) 

ne vėliau kaip bet kurią kitą dieną, kurią gali nurodyti tipo patvirtinimo institucija.

2.  1 dalyje nurodytame sąraše nurodoma, kaip identifikavimo numeriai atitinka atitinkamų variklių tipus arba, kai taikoma, variklių šeimas ir ES tipo patvirtinimo numerius tuo atveju, kai variklio kodavimo sistemoje tų atitikčių nenustatyta.

3.  1 dalyje nurodytame sąraše nurodomas bet koks atvejis, kai gamintojas nustoja gaminti patvirtinto tipo arba šeimos variklius.

4.  Gamintojas saugo 1 dalyje nurodyto sąrašo kopiją bent 20 metų nuo atitinkamo ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos.

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sąrašo formatas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

38 straipsnis

Informavimo priemonės

1.  ES tipo patvirtinimą suteikianti valstybės narės tipo patvirtinimo institucija atitinkamais atvejais bendradarbiaudama su kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijomis, imasi būtinų priemonių, susijusių su tuo ES tipo patvirtinimu, kad užtikrintų, kad prieš pateikiant ar tiekiant rinkai tipo patvirtinimą turintį variklį, identifikavimo numeriai būtų teisingai paskirti gamintojams ir variklių gamintojai tinkamai juos naudotų.

2.  Papildoma identifikavimo numerių patikra gali būti vykdoma kartu su 26 straipsnyje nustatyta gamybos atitikties kontrole.

3.  Kiek tai susiję su identifikavimo numerių patikra, gamintojas arba gamintojo atstovas pagal prašymą atsakingai tipo patvirtinimo institucijai nedelsdami pateikia visą reikalingą informaciją, susijusią su gamintojo pirkėjais, kartu su variklių, apie kurių pagaminimą informuota pagal 37 straipsnį, identifikavimo numeriais. Kai varikliai tiekiami PĮG, gamintojo nereikalaujama pateikti papildomos informacijos.

4.  Jeigu gavęs tipo patvirtinimo institucijos prašymą gamintojas negali įrodyti, kad atitinka įstatymų nustatytus ženklinimo reikalavimus, tipo patvirtinimo institucija gali panaikinti ES tipo patvirtinimą, suteiktą atitinkamam variklio tipui arba variklių šeimai. Tipo patvirtinimo institucijos informuoja viena kitą per vieną mėnesį apie bet kokį ES tipo panaikinimą ir apie to panaikinimo priežastis pagal 22 straipsnio 5 dalį.X SKYRIUS

APSAUGOS SĄLYGOS

39 straipsnis

Patvirtinto tipo neatitinkantys varikliai

1.  Jeigu įstatymų nustatytu ženklu paženklinti varikliai, prie kurių, kai taikoma, pridėtas atitikties pranešimas, neatitinka patvirtinto variklio tipo arba variklio šeimos, tipo patvirtinimo institucija, suteikusi ES tipo patvirtinimą, imasi būtinų priemonių, užtikrinančių, kad gaminami varikliai atitinka patvirtintą variklio tipą arba variklio šeimą. Tokios priemonės gali apimti ES tipo patvirtinimo panaikinimą, jei padėtį ištaisantys veiksmai, kurių ėmėsi gamintojas, yra netinkami.

Atitinkama tipo patvirtinimo institucija apie priemones, kurių imtasi, informuoja kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijas.

2.  Taikant 1 dalį, nukrypimai nuo ES tipo patvirtinimo sertifikate arba informaciniame pakete pateiktų duomenų, jei tie nukrypimai neleidžiami pagal VI skyrių, laikomi patvirtinto variklio tipo arba variklio šeimos neatitiktimi.

3.  Jeigu tipo patvirtinimo institucija nustato, kad varikliai, prie kurių, jei taikoma, pridėtas kitoje valstybėje narėje suteiktas atitikties pareiškimas, arba pažymėti kitoje valstybėje narėje suteiktu tipo patvirtinimo ženklu, neatitinka patvirtinto variklio tipo arba variklio šeimos, ji gali prašyti, kad ES tipo patvirtinimą suteikusi tipo patvirtinimo institucija patikrintų, ar gaminami varikliai tebeatitinka patvirtintą variklio tipą arba variklio šeimą. Gavusi tokį prašymą, ES tipo patvirtinimą suteikusi tipo patvirtinimo institucija kuo greičiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo datos imasi veiksmų, nurodytų 1 dalyje.

4.  Tipo patvirtinimo institucijos per vieną mėnesį viena kitoms praneša apie visus ES tipo patvirtinimo panaikinimus ir apie to panaikinimo priežastis pagal 22 straipsnio 5 dalį.

5.  Jeigu ES tipo patvirtinimą suteikusi tipo patvirtinimo institucija nesutinka su jai pranešta neatitiktimi, atitinkamos valstybės narės siekia išspręsti ginčą.

Tipo patvirtinimo institucija nuolat informuoja Komisiją ir prireikus Komisija rengia atitinkamas konsultacijas, kad būtų pasiektas ginčo sprendimas.

40 straipsnis

Variklių atšaukimas

1.  Jei gamintojas, kuriam suteiktas ES tipo patvirtinimas, pritaikius Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnio 1 dalį privalo atšaukti rinkai pateiktus ne keliais judančiuose mechanizmuose įrengtus arba neįrengtus variklius dėl to, kad varikliai kelia didelę riziką aplinkos apsaugos arba visuomenės sveikatos požiūriu, tas gamintojas apie tai:

a) 

nedelsdamas informuoja ES tipo patvirtinimą suteikusią tipo patvirtinimo instituciją ir

b) 

pasiūlo tai patvirtinimo institucijai atitinkamų taisomųjų priemonių rinkinį, kad būtų pašalinta didelė rizika.

2.  Tipo patvirtinimo institucija apie siūlomas taisomąsias priemones nedelsdama praneša kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms ir Komisijai.

Tipo patvirtinimo institucijos užtikrina, kad jų atitinkamose valstybėse narėse taisomosios priemonės būtų veiksmingai įgyvendintos.

3.  Jeigu tipo patvirtinimo institucija mano, kad taisomosios priemonės yra nepakankamos arba nepakankamai greitai įgyvendinamos, ji nedelsdama apie tai informuoja ES tipo patvirtinimą suteikusią tipo patvirtinimo instituciją.

Jeigu po to gamintojas nepasiūlo ir neįgyvendina veiksmingų taisomųjų priemonių, ES tipo patvirtinimą suteikusi tipo patvirtinimo institucija imasi visų reikiamų apsaugos priemonių, įskaitant ES tipo patvirtinimo panaikinimą.

Jeigu ES tipo patvirtinimas panaikinamas, tipo patvirtinimo institucija per vieną mėnesį nuo šio panaikinimo registruotu laišku ar lygiavertėmis elektroninėmis priemonėmis apie tai praneša gamintojui, kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms ir Komisijai.

41 straipsnis

Pranešimas apie sprendimus ir galimas taisomąsias priemones

1.  Šios rūšies arba šio tikslo sprendimuose pateikiamos priežastys, kuriomis jie yra grindžiami:

a) 

priimtuose pagal šį reglamentą;

b) 

kuriais atsisakoma suteikti arba ES tipo patvirtinimas panaikinamas;

c) 

kuriais atšaukiamas variklis iš rinkos;

d) 

kuriais draudžiamas, ribojamas variklio pateikimas rinkai arba tam sudaromos kliūtys arba

e) 

kuriais draudžiamas, ribojamas ne keliais judančių mechanizmų, kuriuose įrengtas variklis, kuriam taikomas šis reglamentas, pateikimas rinkai arba tam sudaromos kliūtys.

2.  Tipo patvirtinimo institucijos atitinkamai šaliai praneša apie:

a) 

bet kokį 1 dalyje nurodytą sprendimą;

b) 

galimas taisomąsias priemones pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančius įstatymus ir apie toms taisomosiomis priemonėmis taikytinus terminus.XI SKYRIUS

TARPTAUTINĖS TAISYKLĖS IR TECHNINĖS INFORMACIJOS TEIKIMAS

42 straipsnis

Lygiaverčių variklių tipo patvirtinimų pripažinimas

1.  Sąjunga, remdamasi daugiašaliais arba dvišaliais Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimais, gali pripažinti šiame reglamente nustatytų variklių ES tipo patvirtinimo sąlygų ir nuostatų ir tarptautinėmis arba trečiųjų šalių taisyklėmis nustatytų procedūrų lygiavertiškumą.

2.  Laikantis 4 dalies a punkte nurodytame deleguotajame akte nustatytų JT EEK taisyklių arba jų pakeitimų, už kuriuos Sąjunga balsavo arba prie kurių ji prisijungė, suteikti tipo patvirtinimai ir įstatymų nustatyti ženklinimai pripažįstami lygiaverčiais pagal šį reglamentą suteiktiems ES tipo patvirtinimams ir įstatymų nustatytiems ženklinimams.

3.  Laikantis 4 dalies b punkte nurodytame deleguotajame akte išvardytų Sąjungos aktų suteikti ES tipo patvirtinimai pripažįstami lygiaverčiais pagal šį reglamentą suteiktiems ES tipo patvirtinimams.

4.  Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šį reglamentą papildančius deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma:

a) 

JT EEK taisyklių arba jų pakeitimų, įskaitant jose išdėstytus su jų taikymu susijusius reikalavimus, už kuriuos Sąjunga balsavo arba prie kurių ji prisijungė ir kurie turi būti taikomi ne keliais judančiuose mechanizmuose įrengiamų variklių tipų ir variklių šeimų ES tipo patvirtinimui, sąrašas;

b) 

Sąjungos aktų, pagal kuriuos suteikiami ES tipo patvirtinimai, įskaitant juose išdėstytus su jų taikymu susijusius reikalavimus, sąrašas.

Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

43 straipsnis

Pirminės įrangos gamintojams ir galutiniams naudotojams skirta informacija ir instrukcijos

1.  Gamintojas nepateikia pirminės įrangos gamintojams arba galutiniams naudotojams techninės informacijos, susijusios su šiame reglamente numatytais duomenimis, kuri skiriasi nuo tipo patvirtinimo institucijos patvirtintų duomenų.

2.  Gamintojas pateikia pirminės įrangos gamintojams visą svarbią informaciją ir instrukcijas, kurių reikia norint tinkamai įrengti variklį ne keliais judančiuose mechanizmuose, įskaitant bet kokių specialių sąlygų arba apribojimų, susijusių su variklio įrengimu arba naudojimu, aprašą.

3.  Gamintojas pateikia pirminės įrangos gamintojams visą svarbią informaciją ir reikiamas instrukcijas, skirtas galutiniam naudotojui, įskaitant bet kokių specialių sąlygų arba apribojimų, susijusių su variklio naudojimu, aprašymą.

4.  Gamintojai pirminės įrangos gamintojams nurodo taikant ES tipo patvirtinimo procedūrą nustatytą išmetamo anglies dioksido (CO2) vertę ir paveda pirminės įrangos gamintojams tą informaciją kartu su bandymo sąlygų aiškinamąja informacija pranešti ne keliais judančių mechanizmų, kuriuose variklis skirtas įrengti, galutiniam naudotojui.

5.  Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šį reglamentą papildančius deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomi su šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodyta informacija ir instrukcijomis susiję duomenys. Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

44 straipsnis

Keitimasis duomenimis ir informacija per IMI

1.  Keitimasis su ES tipo patvirtinimu susijusiais duomenimis ir informacija pagal šį reglamentą tarp nacionalinių institucijų arba tarp nacionalinių institucijų ir Komisijos vykdomas elektroniniu formatu per IMI.

2.  Visa pagal šį reglamentą suteiktų ES tipų patvirtinimų požiūriu svarbi informacija renkama centralizuotai ir yra prieinama nacionalinėms institucijoms ir Komisijai per IMI.

3.  Komisija užtikrina, kad IMI taip pat:

a) 

sudarytų galimybes keistis duomenimis ir informacija tarp gamintojų arba techninių tarnybų ir nacionalinių institucijų arba Komisijos;

b) 

leistų visuomenei susipažinti su tam tikrais duomenimis ir informacija, susijusia su tipo patvirtinimų rezultatais ir eksploatuojamų variklių stebėsenos rezultatais;

c) 

kai tinkama ir techniškai bei ekonomiškai tikslinga – leistų automatiškai keistis duomenimis tarp esamų nacionalinių duomenų bazių ir IMI, susitarus su atitinkamomis valstybėmis narėmis.

4.  3 dalyje nurodyti IMI naudojimo būdai nėra privalomi.

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi išsamūs techniniai reikalavimai ir procedūros, reikalingos siekiant sujungti IMI su esamomis nacionalinėmis duomenų bazėmis, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalies c punkte. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.XII SKYRIUS

TECHNINIŲ TARNYBŲ PASKYRIMAS IR PRANEŠIMAS APIE JAS

45 straipsnis

Su techninėmis tarnybomis susiję reikalavimai

1.  Techninė tarnyba paskiriama patvirtinimo institucijos pagal 47 straipsnį ir atitinka šio straipsnio 2–9 dalyse nustatytus reikalavimus.

2.  Techninė tarnyba yra įsteigta pagal valstybės narės nacionalinės teisės aktus ir turi juridinio asmens statusą.

3.  Techninė tarnyba yra trečioji šalis, nesusijusi su vertinamų variklių projektavimu, gamyba, tiekimu ar priežiūra.

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su variklių, kuriuos minėta įstaiga vertina, bando arba tikrina, projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, įrengimu, naudojimu arba priežiūra, gali būti laikoma atitinkančia pirmos pastraipos reikalavimus su sąlyga, kad galima įrodyti jos nepriklausomumą ir interesų konflikto nebuvimą.

4.  Techninė tarnyba, jos vyresnioji vadovybė ir darbuotojai, atsakingi už tų kategorijų veiklą, kuriai techninė tarnyba yra paskirta, vykdyti pagal 47 straipsnio 1 dalį, negali būti variklių, kuriuos jie vertina, projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, įrengimo arba priežiūros paslaugų teikėjai, nei tokią veiklą vykdančių šalių atstovai. Tuo apribojimu neužkertamas kelias naudoti šio straipsnio 3 dalyje nurodytus įvertintus variklius, kurie yra reikalingi techninei tarnybai, arba tokius variklius naudoti asmeniniais tikslais.

Techninė tarnyba užtikrina, kad jai pavaldžios įmonės arba jos subrangovai savo veiksmais nepažeistų tų kategorijų veiklos, kuriai ji paskirta, konfidencialumo, objektyvumo ar nepriklausomumo.

5.  Techninė tarnyba atlieka tų kategorijų veiklą, kuriai ji paskirta, laikydamasi aukščiausio laipsnio profesinio sąžiningumo ir turėdama reikiamą konkrečios srities techninę kompetenciją, o jos darbuotojai yra nepriklausomi nuo bet kokio spaudimo ar paskatų, ypač finansinių, kurie gali paveikti jų sprendimą ar jų atliekamo vertinimo rezultatus, ypač kai tokį spaudimą ar paskatas daro asmenys ar asmenų grupės, suinteresuoti šios veiklos rezultatais.

6.  Techninė tarnyba įrodo ją skiriančiajai tipo patvirtinimo institucijai, kad yra pajėgi atlikti visų kategorijų veiklą, kurią vykdyti ji siekia būti paskirta pagal 47 straipsnio 1 dalį, užtikrindama, kad ji turi:

a) 

darbuotojų, turinčių tinkamų įgūdžių, specialių techninių žinių ir profesinį išsilavinimą, taip pat pakankamą bei tinkamą patirtį tokiai užduočiai atlikti;

b) 

procedūrų, susijusių su tų kategorijų veikla, kurią ji siekia vykdyti po paskyrimo, aprašymus, užtikrinančius tų procedūrų skaidrumą ir atkuriamumą;

c) 

tų kategorijų veiklos, kurią ji siekia vykdyti po paskyrimo, procedūras, kuriomis tinkamai atsižvelgiama į atitinkamo variklio technologijos sudėtingumo laipsnį ir į tai, ar variklis pagamintas pagal masinės ar serijinės gamybos procesą, ir

d) 

priemones, kurių reikia su tų kategorijų veikla, kurią ji siekia vykdyti po paskyrimo, susijusioms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar patalpomis.

7.  Užtikrinamas techninės tarnybos, įskaitant jos vyresniosios vadovybės ir vertinimą atliekančių darbuotojų, nešališkumas; ir ji negali užsiimti jokia veikla, kuri galėtų trukdyti jai nepriklausomai arba sąžiningai priimti sprendimus, susijusius su tų kategorijų veikla, kuriai paskirta techninė tarnyba.

8.  Techninė tarnyba apsidraudžia civiline atsakomybe už savo veiklą, nebent atsakomybę prisiima valstybė narė pagal nacionalinės teisės aktus arba pati valstybė narė yra tiesiogiai atsakinga už vertinimą.

9.  Techninės tarnybos darbuotojai saugo profesines paslaptis, susijusias su visa informacija, gaunama atliekant užduotis pagal šį reglamentą arba bet kurią jį įgyvendinančių nacionalinių teisės aktų nuostatą.

Techninės tarnybos darbuotojai neturi pareigos, nurodytos pirmoje pastraipoje, dėl dalijimosi informacija su tipo patvirtinimo institucija arba kai tokio dalijimosi reikalaujama Sąjungos ar nacionalinėje teisėje.

Nuosavybės teisės yra saugomos.

46 straipsnis

Techninėms tarnyboms pavaldžios įstaigos ir jų subrangovai

1.  Techninė tarnyba gali samdyti subrangovą ir pavesti jam konkrečias užduotis, susijusias su kategorijų veiklą, kurią jos paskirtos vykdyti pagal 47 straipsnio 1 dalį, arba pavesti pavaldžiai įstaigai ją atlikti, tik gavusi savo skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos sutikimą.

Tokiais atvejais techninė tarnyba užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi įstaiga atitiktų 45 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir apie tai praneša skiriančiajai tipo patvirtinimo institucijai.

2.  Techninė tarnyba prisiima visą atsakomybę už visų savo subrangovų arba pavaldžių įstaigų užduočių įvykdymą nepriklausomai nuo jų įsisteigimo vietos.

3.  Techninė tarnyba saugo atitinkamus subrangovo arba pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir jų atliktų užduočių vertinimo dokumentus, kad galėtų pateikti skiriančiajai tipo patvirtinimo institucijai.

47 straipsnis

Techninių tarnybų paskyrimas

1.  Tipo patvirtinimo institucijos skiria technines tarnybas, atsižvelgdamos į jų kompetencijos sritį, atlikti vieną ar kelias toliau nurodytas kategorijas:

a)

A kategorija : atlikti šiame reglamente nurodytus bandymus techninėms tarnyboms priklausančiose patalpose;

b)

B kategorija : prižiūrėti, kaip atliekami šiame reglamente nurodyti bandymai, kai šie bandymai atliekami gamintojo arba trečiosios šalies patalpose;

c)

C kategorija : reguliariai vertinti ir stebėti gamintojo taikomas gamybos atitikties užtikrinimo procedūras;

d)

D kategorija : prižiūrėti ar atlikti bandymus ar patikras gamybos atitikties užtikrinimo tikslais.

2.  Tipo patvirtinimo institucija gali veikti kaip techninė tarnyba vienos ar kelių 1 dalyje nurodytų kategorijų veiklai atlikti.

3.  Apie trečiosios šalies technines tarnybas, išskyrus tas, kurios paskirtos pagal šį straipsnį, taikant 50 straipsnį gali būti pranešama, jei toks techninių tarnybų pripažinimas numatytas Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies sudarytame dvišaliame susitarime.

Tačiau techninė tarnyba, įsteigta pagal 45 straipsnio 2 dalį, gali įsteigti pavaldžias įstaigas trečiosiose šalyse, jei tas pavaldžias įstaigas tiesiogiai administruoja ir kontroliuoja ta techninė tarnyba.

48 straipsnis

Veiklos standartų nustatymo ir techninių tarnybų vertinimo tvarka

Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti papildant šį reglamentą deleguotuosius aktus dėl:

a) 

standartų, kurių turi laikytis techninės tarnybos, ir

b) 

techninių tarnybų vertinimo, įskaitant atitinkamą ataskaitą pagal 49 straipsnį, procedūros.

49 straipsnis

Techninių tarnybų gebėjimų vertinimas

1.  Skiriančioji tipo patvirtinimo institucija parengia vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo, kad techninė tarnyba kandidatė buvo įvertinta dėl jos atitikties jam ir pagal šį reglamentą priimtiems deleguotiesiems aktams. Į vertinimo ataskaitą gali būti įtrauktas nacionalinės akreditavimo įstaigos išduotas akreditacijos pažymėjimas, patvirtinantis, kad techninė tarnyba atitinka šio reglamento reikalavimus.

Vertinimo ataskaita, kuria grindžiamas vertinimas, rengiama laikantis nuostatų, išdėstytų deleguotajame akte, nurodytame 48 straipsnyje.

2.  Paskirta patikrinimo institucija vertinimo ataskaitą peržiūri bent kartą per trejus metus.

3.  Vertinimo ataskaitą paskirta patikrinimo institucija perduoda Komisijai jos prašymu. Tokiu atveju ir jeigu vertinimas nėra pagrįstas nacionalinės akreditacijos tarnybos išduotu akreditacijos sertifikatu, skiriančioji patvirtinimo institucija pateikia Komisijai dokumentus, kuriais patvirtinama:

a) 

techninės tarnybos kompetencija;

b) 

tvarka, skirta užtikrinti, kad techninę tarnybą reguliariai stebėtų skiriančioji patvirtinimo institucija, ir

c) 

kad techninė tarnyba atitinka šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų reikalavimus.

4.  Tipo patvirtinimo institucija, kuri siekia būti technine tarnyba pagal 47 straipsnio 2 dalį, dokumentais patvirtina atitiktį, kurią įvertina su vertinama veikla nesusiję auditoriai. Tokie auditoriai gali būti iš tos pačios organizacijos, jeigu jų veikla atskirta nuo vertinamą veiklą atliekančio personalo veiklos.

50 straipsnis

Pranešimo tvarka

1.  Valstybės narės praneša Komisijai apie kiekvieną jų paskirtą techninę tarnybą šiuos duomenis:

a) 

techninės tarnybos pavadinimą;

b) 

adresą, įskaitant elektroninio pašto adresą;

c) 

atsakingus asmenis;

d) 

veiklos kategoriją ir

e) 

bet kurias pataisas, susijusias su paskyrimu, kaip nurodyta 47 straipsnyje.

2.  Techninė tarnyba gali vykdyti 47 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos vardu tik jei apie tą techninę tarnybą Komisijai buvo iš anksto pranešta pagal šio straipsnio 1 dalį.

3.  Kelios skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos gali paskirti tą pačią techninę tarnybą; apie tai praneša valstybės narės, kuriose yra tos skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos, neatsižvelgdamos į tos kategorijos ar kategorijų veiklą, kurią ta techninė tarnyba vykdo pagal 47 straipsnio 1 dalį.

4.  Jeigu taikant deleguotąjį aktą reikia paskirti konkrečią organizaciją arba kompetentingą įstaigą, vykdančią 47 straipsnio 1 dalyje nenurodytą veiklą, atitinkamos valstybės narės apie ją praneša Komisijai pagal šį straipsnį.

5.  Komisija savo interneto svetainėje skelbia techninių tarnybų, apie kurias reikėjo pranešti pagal šį straipsnį, sąrašą ir išsamius duomenis.

51 straipsnis

Paskyrimo pakeitimai

1.  Jeigu skiriančioji tipo patvirtinimo institucija įsitikino arba buvo informuota, kad techninė tarnyba, kurią ji paskyrė, nebeatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų arba nebevykdo savo pareigų, ji atitinkamai apriboja, sustabdo arba atšaukia paskyrimą, atsižvelgdama į negalėjimo laikytis reikalavimų arba vykdyti šių pareigų rimtumą.

Valstybės narė, kuri pateikė Komisijai pranešimą apie tokią techninę tarnybą pagal 50 straipsnio 1 dalį, nedelsdama praneša Komisijai apie bet kurį tokį apribojimą, sustabdymą ar atšaukimą.

Komisija atitinkamai iš dalies pakeičia 50 straipsnio 5 dalyje nurodytą paskelbtą informaciją.

2.  1 dalyje nurodyto paskyrimo apribojimo, sustabdymo ar atšaukimo atveju arba jei techninė tarnyba nutraukė savo veiklą, skiriančioji tipo patvirtinimo institucija imasi atitinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tos techninės tarnybos bylas sutvarkytų kita techninė tarnyba arba su jomis galėtų susipažinti to prašanti skiriančioji tipo patvirtinimo institucija ar rinkos priežiūros institucijos.

52 straipsnis

Techninės tarnybos kompetencijos užginčijimas

1.  Komisija tiria visus atvejus, kai abejoja arba kai yra informuojama apie abejones techninės tarnybos kompetencija arba tuo, ar techninė tarnyba nuolat vykdo jai taikomus reikalavimus ir pareigas.

2.  Skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos valstybė narė Komisijai jos prašymu pateikia visą informaciją, susijusią su atitinkamos techninės tarnybos paskyrimo arba jos paskyrimo išlaikymo pagrindu.

3.  Komisija užtikrina, kad visa neskelbtina informacija, gauta atliekant tyrimą, būtų nagrinėjama konfidencialiai.

4.  Jeigu Komisija įsitikina, kad techninė tarnyba neatitinka arba nebeatitinka paskyrimui taikomų reikalavimų, ji informuoja valstybę narę, kurioje yra ta skiriančioji tipo patvirtinimo institucija, siekdama nustatyti, bendradarbiaudama su ta valstybe nare, būtinas taisomąsias priemones, ir reikalauja, kad ta valstybė narė imtųsi tų taisomųjų priemonių, įskaitant, jei būtina, paskyrimo atšaukimą.

53 straipsnis

Su techninių tarnybų veikla susijusios pareigos

1.  Techninės tarnybos atlieka tų kategorijų veiklą, kurią jos paskirtos vykdyti skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos vardu, laikydamosi vertinimo ir bandymų procedūrų, numatytų šiame reglamente ir jo deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose.

Techninės tarnybos prižiūri arba pačios atlieka ES tipo patvirtinimui reikalingus, šiame reglamente arba kuriame nors iš jo deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų nustatytus bandymus arba patikras, išskyrus atvejus, kai leidžiama taikyti alternatyvias procedūras.

Techninės tarnybos neatlieka bandymų, vertinimo ar patikrų, kurių atlikti jos nėra paskirtos.

2.  Techninės tarnybos visada:

a) 

leidžia skiriančiajai tipo patvirtinimo institucijai atitinkamais atvejais stebėti jų vykdytus vertinimus, jei ta institucija mano, kad tai tinkama, ir

b) 

nedarant poveikio 45 straipsnio 9 daliai ir 54 straipsniui, pateikia skiriančiajai tipo patvirtinimo institucijai tokią informaciją, kurios gali būti paprašyta, apie jų vykdomą kategorijų veiklą ir kuriai taikomas šis reglamentas.

3.  Jeigu techninė tarnyba nustato, kad gamintojas nesilaiko šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ji praneša apie tai skiriančiajai tipo patvirtinimo institucijai, kuri taip pat reikalauja, kad gamintojas imtųsi atitinkamų taisomųjų priemonių.

Skiriančioji tipo patvirtinimo institucija neišduoda ES tipo patvirtinimo sertifikato tol, kol gamintojas nesiima atitinkamų taisomųjų priemonių, kurias ta institucija laiko tinkamomis.

4.  Jei stebėdama gamybos atitiktį po ES tipo patvirtinimo sertifikato išdavimo techninė tarnyba, veikdama skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos vardu, nustato, kad variklio tipas ar variklio šeima nebeatitinka šio reglamento, ji apie tą faktą praneša skiriančiajai tipo patvirtinimo institucijai.

Tipo patvirtinimo institucija imasi atitinkamų priemonių, kaip numatyta 26 straipsnyje.

54 straipsnis

Techninių tarnybų pareigos teikti informaciją

1.  Techninės tarnybos informuoja skiriančiąją tipo patvirtinimo instituciją apie:

a) 

bet kokį neatitikimą, dėl kurio galėtų reikėti atsisakyti išduoti ES tipo patvirtinimą, apriboti arba sustabdyti jo galiojimą arba jį panaikinti;

b) 

bet kokias aplinkybes, turinčias poveikio jų paskyrimo apimčiai arba sąlygoms;

c) 

bet kokį iš rinkos priežiūros institucijų prašymą pateikti informacijos apie jų veiklą.

2.  Skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos prašymu techninės tarnybos teikia informaciją apie veiklą pagal jų paskyrimo apimtį ir visą kitą vykdomą veiklą, įskaitant tarpvalstybinę ir subrangos veiklą.XIII SKYRIUS

DELEGUOTIEJI AKTAI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

55 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  19 straipsnio 2 dalyje, 24 straipsnio 11 dalyje, 25 straipsnio 4 dalyje, 26 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 9 dalyje, 42 straipsnio 4 dalyje, 43 straipsnio 5 dalyje ir 48 nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2016 m. spalio 6 d.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 19 straipsnio 2 dalyje, 24 straipsnio 11 dalyje, 25 straipsnio 4 dalyje, 26 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 9 dalyje, 42 straipsnio 4 dalyje, 43 straipsnio 5 dalyje ir 48 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su ekspertais, kiekvienos valstybės narės paskirtais laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 19 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 11 dalį, 25 straipsnio 4 dalį, 26 straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 9 dalį, 42 straipsnio 4 dalį, 43 straipsnio 5 dalį ir 48 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

56 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Motorinių transporto priemonių techninis komitetas, įsteigtas Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnio 1 dalimi. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3.  Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57 straipsnis

Sankcijos

1.  Valstybės narės numato sankcijas už ekonominės veiklos vykdytojų ar pirminės įrangos gamintojų padarytus šio reglamento ir deleguotųjų arba įgyvendinimo aktų, priimtų pagal šį reglamentą, pažeidimus. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2018 m. spalio 7 d. praneša Komisijai apie tas nuostatas ir nedelsdamos praneša jai apie visus vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių sankcijų įgyvendinimui užtikrinti.

2.  Pažeidimai, už kuriuos skiriamos sankcijos:

a) 

klaidingi pareiškimai, visų pirma taikant ES tipo patvirtinimo, atšaukimo arba su išimtimis susijusias procedūras;

b) 

ES tipo patvirtinimo arba eksploatuojamų variklių stebėsenos bandymų rezultatų klastojimas;

c) 

duomenų arba techninių specifikacijų, kurie galėtų lemti ES tipo patvirtinimo variklių atšaukimą arba atsisakymą jį suteikti arba panaikinimą, nuslėpimas;

d) 

išderinimo strategijų taikymas;

e) 

atsisakymas suteikti galimybę gauti informaciją;

f) 

variklių, kuriems taikomas ES tipo patvirtinimas, pateikimas rinkai be ES tipo patvirtinimo arba dokumentų ar įstatymų nustatytų ženklinimų klastojimas to siekiant;

g) 

pereinamojo laikotarpio variklių ir ne keliais judančių mechanizmų, kuriuose tokie varikliai yra įrengti, pateikimas rinkai pažeidžiant išimčių nuostatas;

h) 

35 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų apribojimų nesilaikymas;

i) 

variklio, pakeisto taip, kad variklis nebeatitinka jo ES tipo patvirtinimo specifikacijų, pateikimas rinkai;

j) 

variklio įrengimas ne keliais judančiuose mechanizmuose, skirtuose naudoti pagal kitą paskirtį nei išimtiniam naudojimui, numatytam 4 straipsnyje;

k) 

specialios paskirties variklio pateikimas rinkai pagal 34 straipsnio 5 arba 6 dalį, numatant jį naudoti kitame ne keliais judančiame mechanizme, nei numatyta tose dalyse;

l) 

variklio pateikimas rinkai pagal 34 straipsnio 7 ar 8 dalis, 58 straipsnio 9, 10 ar 11 dalis, numatant jį naudoti kitame mechanizme, nei nustatyta tose dalyse;

m) 

ne keliais judančių mechanizmų, kuriuose įrengti varikliai, kuriems taikomas ES tipo patvirtinimas pagal šį reglamentą, pateikimas rinkai be tokio patvirtinimo;

n) 

ne keliais judančių mechanizmų pateikimas rinkai nesilaikant ne keliais judantiems mechanizmams taikomo apribojimo, kaip išdėstyta 34 straipsnio 8 dalyje.

58 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  Nedarant poveikio II ir III skyriams, šiuo reglamentu nepanaikinamas joks ES tipo patvirtinimas ir jokia išimtis iki III priede nustatytų variklių pateikimo rinkai datų.

2.  Tipo patvirtinimo institucijos pagal atitinkamus teisės aktus, taikomus 2016 m. spalio 5 d., gali toliau suteikti ES tipų patvirtinimus iki III priede nustatytų privalomų variklių ES tipo patvirtinimo datų, ir toliau taikyti išimtis pagal tuos teisės aktus iki III priede nurodytų privalomų variklių pateikimo rinkai datų.

Valstybės narės gali pagal atitinkamus teisės aktus, taikomus 2016 m. spalio 5 d., leisti toliau pateikti rinkai variklius iki III priede nustatytų privalomų variklių pateikimo rinkai datų.

3.  Nukrypstant nuo šio reglamento, varikliai, kuriems suteiktas ES tipo patvirtinimas pagal atitinkamus teisės aktus, taikomus 2016 m. spalio 5 d., arba kurie atitinka reikalavimus, kuriuos pagal peržiūrėtą Konvenciją dėl laivybos Reino upe nustatė Centrinė laivybos Reinu komisija (CLRK) ir patvirtino kaip CLRK II etapą, gali būti toliau pateikiami rinkai iki III priede nurodytų variklių pateikimo rinkai datų.

Tokiais atvejais nacionalinės valdžios institucijos nedraudžia, neriboja ir nesudaro kliūčių rinkai pateikti patvirtintą tipą atitinkančius variklius.

4.  Varikliai, kuriems 2016 m. spalio 5 d. Direktyva 97/68/EB buvo netaikoma, gali būti toliau pateikiami rinkai remiantis galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis, jei jos nustatytos, iki III priede nurodytų variklių pateikimo rinkai datų.

5.  Nedarant poveikio 5 straipsnio 3 daliai, 18 straipsnio 2 daliai ir, kai taikoma, Direktyvai 2008/57/EB bei Komisijos reglamentui (ES) Nr. 1302/2014 ( 8 ), pereinamojo laikotarpio varikliai ir, jei taikoma, ne keliais judantys mechanizmai, kuriuose įrengti šie pereinamojo laikotarpio varikliai, gali būti toliau pateikiami rinkai pereinamuoju laikotarpiu su sąlyga, kad mechanizmo, kuriame įrengtas pereinamojo laikotarpio variklis, pagaminimo data yra ne vėlesnė kaip 18 mėnesių nuo pereinamojo laikotarpio pradžios.

▼M1

Jei NRE kategorijos pakategorių varikliams, kuriems III priede nustatyta V etapo variklių pateikimo rinkai data yra 2020 m. sausio 1 d., yra 2020 m. sausio 1 d., valstybės narės leidžia pratęsti pirminės įrangos gamintojams, kurie per metus iš viso pagamina mažiau nei 100 ne keliais judančių mechanizmų su vidaus degimo varikliais vienetų, taikomą pereinamąjį laikotarpį ir pirmoje pastraipoje nurodytą 18 mėnesių laikotarpį dar 12 mėnesių. Atliekant tos visos metinės gamybos skaičiavimus, visi to paties fizinio arba juridinio asmens valdomi PĮG laikomi vienu PĮG.

Mobiliuosiuose kranuose naudojamiems NRE kategorijos pakategorių varikliams, kuriems III priede nustatyta V etapo variklių pateikimo rinkai data yra 2020 m. sausio 1 d., taikomas pereinamasis laikotarpis ir pirmoje pastraipoje nurodytas 18 mėnesių laikotarpis pratęsiami 12 mėnesių.

▼B

Sniegvaliuose naudojamų mažesnės nei 19 kW galios NRS kategorijos variklių atveju pereinamasis laikotarpis ir pirmoje pastraipoje nurodytas 18 mėnesių laikotarpis pratęsiami 24 mėnesiais.

▼M1

Jei visų pakategorių V etapo variklių, išskyrus nurodytuosius ketvirtoje pastraipoje, pateikimo rinkai data, nustatyta III priede, yra 2019 m. sausio 1 d., pereinamasis laikotarpis ir pirmoje pastraipoje nurodytas 18 mėnesių laikotarpis pratęsiami 12 mėnesių.

▼B

6.  Laikantis šio straipsnio 5 dalies, pereinamojo laikotarpio varikliai atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

a) 

atitinka variklių tipus arba variklių šeimas, kurių ES tipo patvirtinimas nebegalioja pagal 30 straipsnio 2 dalies a punktą, ir jiems variklių pagaminimo datų laiku taikomas galiojantis ES tipo patvirtinimas, atitinkantis naujausias taikomas išmetamųjų teršalų ribines vertes, apibrėžtas atitinkamuose 2016 m. spalio 5 d. taikomuose teisės aktuose;

b) 

priklauso galios intervalui, kuriam 2016 m. spalio 5 d. netaikytas su išmetamaisiais teršalais susijęs tipo patvirtinimas Sąjungos lygmeniu, arba

c) 

naudojami arba skirti naudoti įrenginyje, kuriam 2016 m. spalio 5 d. netaikytas su išmetamaisiais teršalais susijęs tipo patvirtinimas Sąjungos lygmeniu.

7.  Pereinamojo laikotarpio variklių pateikimo rinkai laikotarpis yra ne ilgesnis kaip:

a) 

24 mėnesiai nuo III priede nustatytos variklių pateikimo rinkai taikomos datos 5 dalies pirmoje pastraipoje nustatytu atveju;

b) 

36 mėnesiai nuo III priede nustatytos variklių pateikimo rinkai taikomos datos 5 dalies antroje ir trečiojoje pastraipose nustatytu atveju;

c) 

48 mėnesiai nuo III priede nustatytų privalomų variklių pateikimo rinkai datos 5 dalies ketvirtojoje pastraipoje nustatytu atveju;

▼M1

d) 

36 mėnesiai nuo III priede nustatytos variklių pateikimo rinkai datos 5 dalies penktoje pastraipoje nustatytu atveju.

▼B

8.  Gamintojai užtikrina, kad pereinamojo laikotarpio varikliuose, pateiktuose rinkai pereinamuoju laikotarpiu, būtų laikomasi 32 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyto ženklinimo.

9.  Nepaisant 5 straipsnio 3 dalies, 18 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio, laikotarpiu, kuris baigiasi ne vėliau kaip 2026 m. rugsėjo 17 d., valstybės narės gali leisti pateikti rinkai RLL kategorijos variklius, kurių didžiausia naudingoji galia yra didesnė nei 2 000  kW, neatitinkančius II priede nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių, įrengiamus lokomotyvuose, kurie juda tik techniškai izoliuotame 1 520  mm geležinkelio tinkle. Tuo laikotarpiu rinkai pateikiami varikliai turi atitikti bent tas išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurias varikliai turėjo atitikti, kad būtų pateikti rinkai 2011 m. gruodžio 31 d. Valstybių narių tipo patvirtinimo institucijos suteikia ES tipo patvirtinimą ir leidžia pateikti rinkai tokius variklius.

10.  Nepaisant 5 straipsnio 3 dalies ir 18 straipsnio 2 dalies, valstybės narės leidžia pateikti rinkai pakaitinius variklius ne ilgesnį kaip 15 metų laikotarpį nuo taikytinų V etapo variklių pateikimo rinkai datų, nustatytų III priede, jei tie varikliai priskiriami kategorijai, atitinkančiai NRS kategoriją, kurių etaloninė galia yra ne didesnė nei 19 kW, arba jie priskiriami kategorijai, atitinkančiai NRG kategoriją, jei pakaitinis variklis ir originalus variklis priklauso tokiai variklių kategorijai ar galios intervalui, kuriems nebuvo taikomas tipo patvirtinimas Sąjungos lygmeniu 2016 m. gruodžio 31 d.

11.  Nepaisant 5 straipsnio 3 dalies ir 18 straipsnio 2 dalies, valstybės narės leidžia pateikti rinkai pakaitinius variklius ne ilgesnį kaip 20 metų laikotarpį nuo taikytinų V etapo variklių pateikimo rinkai datų, nustatytų III priede, jei tie varikliai:

a) 

priklauso NRE kategorijai ir yra ne mažesnės nei 19 kW ir ne didesnės nei 560 kW etaloninės galios ir atitinka taršos ribojimo etapą, kuris baigėsi ne anksčiau kaip prieš 20 metų iki tų variklių pateikimo rinkai ir kuriuo nustatomos bent tokio pat griežtumo išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės, kaip vertės, kurias keičiamas variklis turėjo atitikti jį pirmą kartą pateikiant rinkai;

b) 

priklauso kategorijai, atitinkančiai NRE kategoriją, ir yra ne didesnės nei 560 kW etaloninės galios, jei pakaitinis variklis ir originalus variklis priklauso tokiai variklių kategorijai ar galios intervalui, kuriems 2016 m. gruodžio 31 d. tipo patvirtinimas Sąjungos lygmeniu buvo netaikomas.

12.  Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio reglamento laikotarpiu, kuris baigiasi ne vėliau kaip 2026 m. rugsėjo 17 d., varikliams, įrengtiems medvilnės rinkimo mechanizmuose.

13.  Gamintojai užtikrina, kad pakaitiniai varikliai atitiktų 32 straipsnio 3 dalies e punkte nurodytą ženklinimą.

59 straipsnis

Ataskaita

1.  Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. valstybės narės informuoja Komisiją apie šiame reglamente nustatytų ES tipo patvirtinimo procedūrų taikymą.

2.  Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d., remdamasi 1 dalyje pateikta informacija, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą.

60 straipsnis

Peržiūra

1.  Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje įvertinama galimybė nustatyti suderintas priemones dėl išmetamųjų teršalų kontrolės prietaisų įrengimo varikliuose, įrengtuose ne keliais judančiuose mechanizmuose, kurie jau pateikti Sąjungos rinkai. Ta ataskaita taip pat apima technines priemones ir finansinių paskatų sistemas, kurios padėtų valstybėms narėms laikytis Sąjungos teisės aktų dėl oro kokybės, įvertinant galimus veiksmus siekiant mažinti oro užterštumą tankiai gyvenamose vietovėse, tinkamai laikantis Sąjungos taisyklių dėl valstybės pagalbos.

2.  Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl:

a) 

tolesnių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo galimybių vertinimo remiantis esamomis technologijomis bei sąnaudų ir naudos analize.

Visų pirma IWP ir IWA kategorijų variklių atveju dėl vertinimo, kokios yra technologinės ir ekonominės galimybės:

i) 

toliau mažinti DS ir NOx išmetamųjų teršalų ribinę vertę;

ii) 

toliau mažinti vien ir iš dalies dujomis varomų variklių A faktorių, siekiant juos naudoti nedarant poveikio klimatui, palyginti su dyzelinu varomais varikliais, ir

iii) 

DS ribines vertes pridėti toms variklių kategorijoms, kurioms tokios vertės nenustatytos šio reglamento II priede;

b) 

nustatytų galimai svarbių teršalų rūšių, kurioms netaikomas šis reglamentas.

3.  Ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl 34 straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytų išimčių nuostatų taikymo ir 19 straipsnyje nustatytų išmetamųjų teršalų bandymų rezultatų stebėsenos ir jos išvadų.

Ataskaitoje taip pat įvertinami 24 ir 25 straipsniuose nustatyti ES tipo patvirtinimui būtini bandymai, ypač daug dėmesio skiriant tam, kiek šie bandymai atitinka realias variklio darbo sąlygas, ir taip pat įvertinamos galimybės pradėti išmetamųjų teršalų kietųjų dalelių bandymus atliekant eksploatacinius bandymus, nurodytus 19 straipsnyje.

4.  2 ir 3 dalyse nurodytos ataskaitos:

a) 

grindžiamos konsultacijomis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais;

b) 

jose atsižvelgiama į galiojančius susijusius Sąjungos ir tarptautinius standartus ir

c) 

prie jų prireikus pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

61 straipsnis

Direktyvos 97/68/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 97/68/EB iš dalies keičiama taip:

1) 

9 straipsnio 4a dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, pirminės įrangos gamintojo prašymu valstybės narės gali leisti suteikti leidimą pateikti rinkai variklius, atitinkančius III A etapo išmetamųjų teršalų ribines vertes, su sąlyga, kad tie varikliai skirti įrengti ne keliais judantiems mechanizmams, naudojamiems potencialiai sprogioje aplinkoje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/34/ES ( *1 ) 2 straipsnio 5 punkte.

Gamintojai pateikia tipo patvirtinimo institucijai įrodymus, kad varikliai įrengiami tik ne keliais judančiuose mechanizmuose, kurie yra sertifikuoti kaip atitinkantys tuos reikalavimus. Prie visų tokių variklių šalia I priedo 3 skirsnyje nustatyto variklio įstatymų nustatyto ženklo pritvirtinamas užrašas „Variklis, skirtas naudoti tik mechanizmuose, pagamintuose“, po jo nurodant pirminės įrangos gamintoją ir unikalią nuorodą į susijusią nukrypti leidžiančią nuostatą.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, valstybės narės gali leisti suteikti ES tipo patvirtinimą ir leisti pateikti rinkai RLL kategorijos variklius, kurių didžiausioji naudingoji galia yra didesnė nei 2 000  kW, neatitinkančius II priede nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių, įrengiamus lokomotyvuose, kurie juda tik techniškai izoliuotame 1 520  mm geležinkelio tinkle. Tie varikliai turi atitikti bent tas išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurias varikliai turėjo atitikti, kad būtų pateikti rinkai 2011 m. gruodžio 31 d.

2) 

10 straipsnis papildomas šia dalimi:

„8.  Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šios direktyvos varikliams, įrengtiems medvilnės rinkimo mechanizmuose.“

62 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 dalinis pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 priedas papildomas šiuo punktu:

▼C1

„10. 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013, ir iš dalies keičiama ir panaikinama Direktyva 97/68/EB ( *2 ), 44 straipsnis.

▼B

63 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 167/2013 dalinis pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 167/2013 19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1) 

3 dalis pakeičiama taip:

„3.  Taikomos nuostatos dėl variklių kategorijų, išmetamųjų teršalų ribinių verčių, bandymų ciklų, teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpių, išmetamųjų teršalų reikalavimų, eksploatuojamų variklių išmetamų teršalų stebėsenos, matavimų ir bandymų atlikimo, taip pat pereinamojo laikotarpio nuostatos ir nuostatos, kuriomis leidžiama suteikti išankstinį ES tipo patvirtinimą ir pateikti rinkai V etapo variklius, nustatytos ne keliais judančių mechanizmų atžvilgiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1628 ( *3 ) ir pagal jį priimtuose deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose.

T2, T4.1 ir C2 kategorijų traktorių pateikimo į rinką, registravimo ar eksploatavimo pradžios tikslais IIIB etapo reikalavimus atitinkantys 56 – 130 kW galios varikliai laikomi pereinamojo laikotarpio varikliais, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/1628 3 straipsnio 32 punkte.

2) 

6 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo antroje pastraipoje pateikto principo, Komisija įgaliojama ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. iš dalies pakeisti Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/96* ( *4 ) kad:

a) 

ES tipo patvirtinimo suteikimo traktoriams, kurie priskiriami T2, T4.1 ir C2 kategorijoms, tikslais Deleguotojo reglamento (ES) 2015/96 11 straipsnio 4 dalyje būtų nustatytas ketverių metų nukėlimo laikotarpis ir

b) 

pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/96 14 straipsnyje nurodytą lankstumo schemą to Deleguotojo reglamento V priedo 1.1.1 punkte leidžiamas lankstumas būtų padidintas iki 150 % traktoriams, kurie priskiriami T2, T4.1 ir C2 kategorijoms.

64 straipsnis

Panaikinimas

1.  Nedarant poveikio šio reglamento 58 straipsnio 1–4 dalims, Direktyva 97/68/EB panaikinama nuo 2017 m. sausio 1 d.

2.  Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

65 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Šis reglamentas taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d., išskyrus 61 straipsnį, kuris taikomas nuo 2016 m. spalio 6 d.

Nuo 2016 m. spalio 6 d. tipo patvirtinimo institucijos neatsisako suteikti ES tipo patvirtinimo naujo tipo varikliui arba variklių šeimai ir nedraudžia jų pateikti rinkai, jei tas variklio tipas arba variklių šeima atitinka II, III, IV ir VIII skyrius ir pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

4 straipsnyje nurodytų variklių pakategorių apibrėžimasI-1 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžtos NRE variklių kategorijos pakategorės

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Etaloninė galia

NRE

CI

Kintamas

0 < P < 8

NRE-v-1

Didžiausia naudingoji galia

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

Visi

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

CI

Pastovus

0 < P < 8

NRE-c-1

Vardinė naudingoji galia

CI

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-c-4

Visi

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7I-2 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte apibrėžtos NRG variklių kategorijos pakategorės

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Etaloninė galia

NRG

Visi

Kintamas

P > 560

NRG-v-1

Didžiausia naudingoji galia

Pastovus

P > 560

NRG-c-1

Vardinė naudingoji galiaI-3 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte apibrėžtos NRSh variklių kategorijos pakategorės

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Cilindrų darbinis tūris (cm3)

Pakategorė

Etaloninė galia

NRSh

SI

Kintamas arba pastovus

0 < P < 19

SV < 50

NRSh-v-1a

Didžiausia naudingoji galia

SV ≥ 50

NRSh-v-1bI-4 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte apibrėžtos NRS variklių kategorijos pakategorės

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Cilindrų darbinis tūris (cm3)

Pakategorė

Etaloninė galia

NRS

SI

Kintamas, ≥ 3 600 variklio sūkių; arba pastovus

0 < P < 19

80 ≤ SV < 225

NRS-vr-1a

Didžiausia naudingoji galia

SV ≥ 225

NRS-vr-1b

Kintamas, < 3 600 variklio sūkių

80 ≤ SV < 225

NRS-vi-1a

SV ≥ 225

NRS-vi-1b

Kintamas arba pastovus

19 ≤ P < 30

SV ≤ 1 000

NRS-v-2a

Didžiausia naudingoji galia

SV > 1 000

NRS-v-2b

30 ≤ P < 56

Bet koks

NRS-v-3

Didžiausia naudingoji galia

Mechanizmuose, išskyrus nešiojamuosius mechanizmus, naudojamų < 19 kW ir SV < 80 cm3 variklių kategorija turi būti NRSh.I-5 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 5 punkte apibrėžtos IWP variklių kategorijos pakategorės

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Etaloninė galia

IWP

Visi

Kintamas

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

Didžiausia naudingoji galia

75 ≤ P < 130

IWP-v-2

130 ≤ P < 300

IWP-v-3

P ≥ 300

IWP-v-4

Pastovus

19 ≤ P < 75

IWP-c-1

Vardinė naudingoji galia

75 ≤ P < 130

IWP-c-2

130 ≤ P < 300

IWP-c-3

P ≥ 300

IWP-c-4I-6 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte apibrėžtos IWA variklių kategorijos pakategorės

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Etaloninė galia

IWA

Visi

Kintamas

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

Didžiausia naudingoji galia

75 ≤ P < 130

IWA-v-2

130 ≤ P < 300

IWA-v-3

P ≥ 300

IWA-v-4

Pastovus

19 ≤ P < 75

IWA-c-1

Vardinė naudingoji galia

75 ≤ P < 130

IWA-c-2

130 ≤ P < 300

IWA-c-3

P ≥ 300

IWA-c-4I-7 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 7 punkte apibrėžtos RLL variklių kategorijos pakategorės

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Etaloninė galia

RLL

Visi

Kintamas

P > 0

RLL-v-1

Didžiausia naudingoji galia

Pastovus

P > 0

RLL-c-1

Vardinė naudingoji galiaI-8 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 8 punkte apibrėžtos RLR variklių kategorijos pakategorės

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Etaloninė galia

RLR

Visi

Kintamas

P > 0

RLR-v-1

Didžiausia naudingoji galia

Pastovus

P > 0

RLR-c-1

Vardinė naudingoji galiaI-9 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 9 punkte apibrėžtos SMB variklių kategorijos pakategorės

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Etaloninė galia

SMB

SI

Kintamas arba pastovus

P > 0

SMB-v-1

Didžiausia naudingoji galiaI-10 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte apibrėžtos ATS variklių kategorijos pakategorės

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Etaloninė galia

ATS

SI

Kintamas arba pastovus

P > 0

ATS-v-1

Didžiausia naudingoji galia
II PRIEDAS

18 straipsnio 2 dalyje nurodytos išmetamųjų teršalų ribinės vertėsII-1 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžtos NRE variklių kategorijos V etapo išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas

Variklio pakategorė

Galios intervalas

Uždegimo tipas

CO

HC

NOx

PM masė

DS

A

 

 

kW

 

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

Skaičius vienai kWh

 

V etapas

NRE-v-1

NRE-c-1

0 < P < 8

CI

8,00

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40 (1)

1,10

V etapas

NRE-v-2

NRE-c-2

8 ≤ P< 19

CI

6,60

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40

1,10

V etapas

NRE-v-3

NRE-c-3

19 ≤ P < 37

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

V etapas

NRE-v-4

NRE-c-4

37 ≤ P < 56

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

V etapas

NRE-v-5

NRE-c-5

56 ≤ P < 130

Visi

5,00

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

V etapas

NRE-v-6

NRE-c-6

130 ≤ P ≤ 560

Visi

3,50

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

V etapas

NRE-v-7

NRE-c-7

P > 560

Visi

3,50

0,19

3,50

0,045

6,00

(1)   0,60 vertė taikoma ranka užvedamiems, oru aušinamiems tiesioginio įpurškimo varikliams.II-2 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte apibrėžtos NRG variklio kategorijos V etapo išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas

Variklio pakategorė

Galios intervalas

Uždegimo tipas

CO

HC

NOx

PM masė

DS

A

 

 

kW

 

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

Skaičius vienai kWh

 

V etapas

NRG-v-1

NRG-c-1

P > 560

Visi

3,50

0,19

0,67

0,035

6,00II-3 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte apibrėžtos NRSh variklių kategorijos V etapo išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas

Variklio pakategorė

Galios intervalas

Uždegimo tipas

CO

HC ir NOx

 

 

kW

 

g vienai kWh

g vienai kWh

V etapas

NRSh-v-1a

0 < P< 19

SI

805

50

V etapas

NRSh-v-1b

603

72II-4 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte apibrėžtos NRS variklių kategorijos V etapo išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas

Variklio pakategorė

Galios intervalas

Uždegimo tipas

CO

HC ir NOx

 

 

kW

 

g vienai kWh

g vienai kWh

V etapas

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

0 < P < 19

SI

610

10

V etapas

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

610

8

V etapas

NRS-v-2a

19 ≤ P ≤ 30

610

8

V etapas

NRS-v-2b

NRS-v-3

19 ≤ P < 56

4,40 (*1)

2,70 (*1)

(*1)   Pasirinktinai kaip alternatyva – bet koks verčių derinys, atitinkantis lygtį (HC+NOX) × CO0,784 ≤ 8,57 ir šias sąlygas: CO ≤ 20,6 g vienai kWh ir (HC + NOX) ≤ 2,7 g vienai kWh.II-5 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 5 punkte apibrėžtos IWP variklių kategorijos V etapo išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas

Variklio pakategorė

Galios intervalas

Uždegimo tipas

CO

HC

NOx

PM masė

DS

A

 

 

kW

 

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

Skaičius vienai kWh

 

V etapas

IWP-v-1

IWP-c-1

19 ≤ P < 75

Visi

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

V etapas

IWP-v-2

IWP-c-2

75 ≤ P < 130

Visi

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

V etapas

IWP-v-3

IWP-c-3

130 ≤ P < 300

Visi

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

V etapas

IWP-v-4

IWP-c-4

P ≥ 300

Visi

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00II-6 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte apibrėžtos IWA variklių kategorijos V etapo išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas

Variklio pakategorė

Galios intervalas

Uždegimo tipas

CO

HC

NOx

PM masė

DS

A

 

 

kW

 

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

Skaičius vienai kWh

 

V etapas

IWA-v-1

IWA-c-1

19 ≤ P < 75

Visi

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

V etapas

IWA-v-2

IWA-c-2

75 ≤ P < 130

Visi

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

V etapas

IWA-v-3

IWA-c-3

130 ≤ P < 300

Visi

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

V etapas

IWA-v-4

IWA-c-4

P ≥ 300

Visi

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00II-7 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 7 punkte apibrėžtos RLL variklių kategorijos V etapo išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas

Variklio pakategorė

Galios intervalas

Uždegimo tipas

CO

HC

NOx

PM masė

DS

A

 

 

kW

 

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

Skaičius vienai kWh

 

V etapas

RLL-c-1

RLL-v-1

P > 0

Visi

3,50

(HC + NOx ≤ 4,00)

0,025

6,00II-8 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 8 punkte apibrėžtos RLR variklių kategorijos V etapo išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas

Variklio pakategorė

Galios intervalas

Uždegimo tipas

CO

HC

NOx

PM masė

DS

A

 

 

kW

 

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

Skaičius vienai kWh

 

V etapas

RLR-c-1

RLR-v-1

P > 0

Visi

3,50

0,19

2,00

0,015

1 × 1012

6,00II-9 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 9 punkte apibrėžtos SMB variklių kategorijos V etapo išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas

Variklio pakategorė

Galios intervalas

Uždegimo tipas

CO

NOx

HC

 

 

kW

 

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

V etapas

SMB-v-1

P > 0

SI

275

75II-10 lentelė. 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte apibrėžtos ATS variklių kategorijos V etapo išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas

Variklio pakategorė

Galios intervalas

Uždegimo tipas

CO

HC ir NOx

 

 

kW

 

g vienai kWh

g vienai kWh

V etapas

ATS-v-1

P > 0

SI

400

8

Specialios vien ir iš dalies dujomis varomiems varikliams taikomos bendrų angliavandenilio (HC) ribinių verčių nuostatos

1. Lentelėse nuo II-1 iki II-10 nurodyta vien ir iš dalies dujomis varomų variklių pakategorių, kurių A faktorius apibrėžtas, HC ribinė vertė pakeičiama verte, apskaičiuota pagal šią formulę:

HC = 0,19 + (1,5 × A × GER).

Šioje formulėje GER yra vidutinis dujų energijos santykis per atitinkamą testavimo ciklą. Jeigu taikomi pastovios būsenos ir pereinamųjų režimų bandymų ciklai, nustatomas įšilusio variklio paleidimo pereinamųjų režimų bandymų ciklo GER. Jeigu taikomas daugiau nei vienas pastovios būsenos bandymų ciklas, atskirai nustatomas kiekvieno ciklo vidutinis GER.

Jeigu apskaičiuota HC ribinė vertė viršija 0,19 + A, HC ribinė vertė nustatoma

image

kaip 0,19 + A. 1 diagrama. Diagrama, kuria rodoma HC išmetamųjų teršalų ribinė vertė kaip vidutinio GER funkcija

2. Pakategorių, kurių HC ir NOx ribinė vertė yra bendra, ši bendra ribinė HC ir NOx vertė sumažinama 0,19 g vienai kWh ir taikoma tik NOx.

3. Ne dujomis varomiems varikliams ši formulė netaikoma.
III PRIEDAS

Šio reglamento taikymo suteikiant ES tipo patvirtinimus ir pateikiant rinkai tvarkaraštisIII-1 lentelė. Šio reglamento taikymo NRE variklių kategorijai datos

Kategorija

Uždegimo tipas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Privaloma šio reglamento taikymo data

Suteikiant variklių ES tipo patvirtinimą

Pateikiant variklius rinkai

NRE

CI

0 < P < 8

NRE-v-1

NRE-c-1

2018 m. sausio 1 d.

2019 m. sausio 1 d.

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

NRE-c-3

2018 m. sausio 1 d.

2019 m. sausio 1 d.

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

NRE-c-4

Visi

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

NRE-c-5

2019 m. sausio 1 d.

2020 m. sausio 1 d.

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

NRE-c-6

2018 m. sausio 1 d.

2019 m. sausio 1 d.

P > 560

NRE-v-7

NRE-c-7

2018 m. sausio 1 d.

2019 m. sausio 1 d.III-2 lentelė. Šio reglamento taikymo NRG variklių kategorijai datos

Kategorija

Uždegimo tipas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Privaloma šio reglamento taikymo data

 

 

 

 

Suteikiant variklių ES tipo patvirtinimą

Pateikiant variklius rinkai

NRG

Visi

P > 560

NRG-v-1

NRG-c-1

2018 m. sausio 1 d.

2019 m. sausio 1 d.III-3 lentelė. Šio reglamento taikymo NRSh variklių kategorijai datos

Kategorija

Uždegimo tipas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Privaloma šio reglamento taikymo data

 

 

 

 

Suteikiant variklių ES tipo patvirtinimą

Pateikiant variklius rinkai

NRSh

SI

0 < P < 19

NRSh-v-1a

NRSh-v-1b

2018 m. sausio 1 d.

2019 m. sausio 1 d.III-4 lentelė. Šio reglamento taikymo NRS variklių kategorijai datos

Kategorija

Uždegimo tipas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Privaloma šio reglamento taikymo data

 

 

 

 

Suteikiant variklių ES tipo patvirtinimą

Pateikiant variklius rinkai

NRS

SI

0 < P < 56

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

NRS-v-2a

NRS-v-2b

NRS-v-3

2018 m. sausio 1 d.

2019 m. sausio 1 d.III-5 lentelė. Šio reglamento taikymo IWP variklių kategorijai datos

Kategorija

Uždegimo tipas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Privaloma šio reglamento taikymo data

 

 

 

 

Suteikiant variklių ES tipo patvirtinimą

Pateikiant variklius rinkai

IWP

Visi

19 ≤ P < 300

IWP-v-1

IWP-c-1

IWP-v-2

IWP-c-2

IWP-v-3

IWP-c-3

2018 m. sausio 1 d.

2019 m. sausio 1 d.

P ≥ 300

IWP-v-4

IWP-c-4

2019 m. sausio 1 d.

2020 m. sausio 1 d.III-6 lentelė. Šio reglamento taikymo IWA variklių kategorijai datos

Kategorija

Uždegimo tipas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Privaloma šio reglamento taikymo data

 

 

 

 

Suteikiant variklių ES tipo patvirtinimą

Pateikiant variklius rinkai

IWA

Visi

19 ≤ P < 300

IWA-v-1

IWA-c-1

IWA-v-2

IWA-c-2

IWA-v-3

IWA-c-3

2018 m. sausio 1 d.

2019 m. sausio 1 d.

P ≥ 300

IWA-v-4

IWA-c-4

2019 m. sausio 1 d.

2020 m. sausio 1 d.III-7 lentelė. Šio reglamento taikymo RLL variklių kategorijai datos

Kategorija

Uždegimo tipas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Privaloma šio reglamento taikymo data

 

 

 

 

Suteikiant variklių ES tipo patvirtinimą

Pateikiant variklius rinkai

RLL

Visi

P > 0

RLL-v-1

RLL-c-1

2020 m. sausio 1 d.

2021 m. sausio 1 d.III-8 lentelė. Šio reglamento taikymo RLR variklių kategorijai datos

Kategorija

Uždegimo tipas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Privaloma šio reglamento taikymo data

 

 

 

 

Suteikiant variklių ES tipo patvirtinimą

Pateikiant variklius rinkai

RLR

Visi

P > 0

RLR-v-1

RLR-c-1

2020 m. sausio 1 d.

2021 m. sausio 1 d.III-9 lentelė. Šio reglamento taikymo SMB variklio kategorijai datos

Kategorija

Uždegimo tipas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Privaloma šio reglamento taikymo data

 

 

 

 

Suteikiant variklių ES tipo patvirtinimą

Pateikiant variklius rinkai

SMB

SI

P > 0

SMB-v-1

2018 m. sausio 1 d.

2019 m. sausio 1 d.III-10 lentelė. Šio reglamento taikymo ATS variklių kategorijai datos

Kategorija

Uždegimo tipas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

Privaloma šio reglamento taikymo data

 

 

 

 

Suteikiant variklių ES tipo patvirtinimą

Pateikiant variklius rinkai

ATS

SI

P > 0

ATS-v-1

2018 m. sausio 1 d.

2019 m. sausio 1 d.
IV PRIEDAS

Ne keliais judančių mechanizmų pastovios būsenos bandymų ciklai (NRSC)IV-1 lentelė. NRE variklių kategorijos NRSC bandymų ciklai

Kategorija

Greičio režimas

Paskirtis

Pakategorė

NRSC

NRE

Kintamas

Mažesnės nei 19 kW etaloninės galios kintamo greičio variklis

NRE-v-1

NRE-v-2

G2 arba C1

19 kW arba didesnės, bet ne didesnės nei 560 kW etaloninės galios kintamo greičio variklis

NRE-v-3

NRE-v-4

NRE-v-5

NRE-v-6

C1

Didesnės nei 560 kW etaloninės galios kintamo greičio variklis

NRE-v-7

C1

Pastovus

Pastovaus greičio variklis

NRE-c-1

NRE-c-2

NRE-c-3

NRE-c-4

NRE-c-5

NRE-c-6

NRE-c-7

D2IV-2 lentelė. NRG variklių kategorijos NRSC bandymų ciklai

Kategorija

Greičio režimas

Paskirtis

Pakategorė

NRSC

NRG

Kintamas

Generatoriniam įrenginiui skirtas kintamo greičio variklis

NRG-v-1

C1

Pastovus

Generatoriniam įrenginiui skirtas pastovaus greičio variklis

NRG-c-1

D2IV-3 lentelė. NRSh variklių kategorijos NRSC bandymų ciklai

Kategorija

Greičio režimas

Paskirtis

Pakategorė

NRSC

NRSh

Kintamas arba pastovus

Ne didesnės nei 19 kW etaloninės galios variklis, skirtas naudoti nešiojamuosiuose mechanizmuose

NRSh-v-1a

NRSh-v-1b

G3IV-4 lentelė. NRS variklių kategorijos NRSC bandymų ciklai

Kategorija

Greičio režimas

Paskirtis

Pakategorė

NRSC

NRS

Kintamas < 3 600 variklio sūkių

Ne didesnės nei 19 kW etaloninės galios kintamo greičio variklis, skirtas veikti < 3 600  variklio sūkių režimu

NRS-vi-1a

NRS-vi-1b

G1

Kintamas ≥ 3 600 variklio sūkių arba pastovus

Ne didesnės nei 19 kW etaloninės galios kintamo greičio variklis, skirtas veikti < 3 600  variklio sūkių režimu; ne daugiau nei 19 kW etaloninės galios pastovaus greičio variklis

NRS-vr-1a

NRS-vr-1b

G2

Kintamas arba pastovus

19–30 kW etaloninės galios ir mažesnio nei 1 litro bendro cilindrų darbinio tūrio variklis

NRS-v-2a

G2

Didesnės nei 19 kW etaloninės galios variklis, išskyrus 19–30 kW etaloninės galios ir mažiau nei 1 litro bendro cilindrų darbinio tūrio variklius

NRS-v-2b

NRS-v-3

C2IV-5 lentelė. IWP variklių kategorijos NRSC bandymų ciklai

Kategorija

Greičio režimas

Paskirtis

Pakategorė

NRSC

IWP

Kintamas

Varymui skirtas kintamo greičio variklis, dirbantis pagal fiksuoto žingsnio vandensraigčio kreivę

IWP-v-1

IWP-v-2

IWP-v-3

IWP-v-4

E3

Pastovus

Varymui skirtas pastovaus greičio variklis, dirbantis su kintamo žingsnio arba elektriniu būdu jungiamu vandensraigčiu

IWP-c-1

IWP-c-2

IWP-c-3

IWP-c-4

E2IV-6 lentelė. IWA variklių kategorijos NRSC bandymų ciklai

Kategorija

Greičio režimas

Paskirtis

Pakategorė

NRSC

IWA

Kintamas

Kintamo greičio variklis, skirtas naudoti kaip pagalbinis vidaus vandenų laivuose

IWA-v-1

IWA-v-2

IWA-v-3

IWA-v-4

C1

Pastovus

Pastovaus greičio variklis, skirtas naudoti kaip pagalbinis vidaus vandenų laivuose

IWA-c-1

IWA-c-2

IWA-c-3

IWA-c-4

D2IV-7 lentelė. RLL variklių kategorijos NRSC bandymų ciklai

Kategorija

Greičio režimas

Paskirtis

Pakategorė

NRSC

RLL

Kintamas

Lokomotyvams varyti skirtas kintamo greičio variklis

RLL-v-1

F

Pastovus

Lokomotyvams varyti skirtas pastovaus greičio variklis

RLL-c-1

D2IV-8 lentelė. RLR variklių kategorijos NRSC bandymų ciklai

Kategorija

Greičio režimas

Paskirtis

Pakategorė

NRSC

RLR

Kintamas

Drezinoms varyti skirtas kintamo greičio variklis

RLR-v-1

C1

Pastovus

Drezinoms varyti skirtas pastovaus greičio variklis

RLR-c-1

D2IV-9 lentelė. SMB variklių kategorijos NRSC bandymų ciklai

Kategorija

Greičio režimas

Paskirtis

Pakategorė

NRSC

SMB

Kintamas arba pastovus

Sniegaeigiams varyti skirti varikliai

SMB-v-1

HIV-10 lentelė. ATS variklių kategorijos NRSC bandymų ciklas

Kategorija

Greičio režimas

Paskirtis

Pakategorė

NRSC

ATS

Kintamas arba pastovus

ATV arba SbS varyti skirti varikliai

ATS-v-1

G1

Ne keliais judančių mechanizmų pereinamųjų režimų bandymų ciklaiIV-11 lentelė. NRE variklių kategorijos ne keliais judančių mechanizmų pereinamųjų režimų bandymų ciklas

Kategorija

Greičio režimas

Paskirtis

Pakategorė

 

NRE

Kintamas

19 kW arba didesnės, bet ne didesnės nei 560 kW etaloninės galios kintamo greičio variklis

NRE-v-3

NRE-v-4

NRE-v-5

NRE-v-6

NRTCIV-12 lentelė. NRS (1) variklių kategorijos ne keliais judančių mechanizmų pereinamųjų režimų bandymų ciklas

Kategorija

Greičio režimas

Paskirtis

Pakategorė

 

NRS

Kintamas arba pastovus

Didesnės nei 19 kW etaloninės galios variklis, išskyrus 19–30 kW etaloninės galios ir mažiau nei 1 litro bendro cilindrų darbinio tūrio variklius

NRS-v-2b

NRS-v-3

LSI-NRTC

(1)   Taikoma tik varikliams, kurių didžiausias bandymų greitis ≤ 3 400  variklio sūkių.
V PRIEDAS

25 straipsnio 1 dalyje nurodyti teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpiai (EDP)V-1 lentelė. NRE variklių kategorijos EDP

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

EDP (valandomis)

NRE

CI

Kintamas

0 < P < 8

NRE-v-1

3 000

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

CI

19 ≤ P < 3 7

NRE-v-3

5 000

CI

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

8 000

Visi

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

CI

Pastovus

0 < P < 8

NRE-c-1

3 000

CI

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-c-4

8 000

Visi

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7V-2 lentelė. NRG variklių kategorijos EDP

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

EDP (valandomis)

NRG

Visi

Pastovus

P > 560

NRG-v-1

8 000

Kintamas

NRG-c-1V-3 lentelė. NRSh variklių kategorijos EDP

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Cilindrų darbinis tūris (cm3)

Pakategorė

EDP (valandomis)

NRSh

SI

Kintamas arba pastovus

0 < P < 19

SV < 50

NRSh-v-1a

50/125/300 (1)

SV ≥ 50

NRSh-v-1b

(1)   EDP valandomis atitinka deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal šį reglamentą, apibrėžtas EDP kategorijas Cat 1 / Cat 2 / Cat 3.V-4 lentelė. NRS variklių kategorijos EDP

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Cilindrų darbinis tūris (cm3)

Pakategorė

EDP (valandomis)

NRS

SI

Kintamas ≥ 3 600 variklio sūkių arba pastovus

0 < P < 19

80 ≤ SV < 225

NRS-vr-1a

125/250/500 (1)

Kintamas < 3 600 variklio sūkių

NRS-vi-1a

Kintamas ≥ 3 600 variklio sūkių arba pastovus

SV ≥ 225

NRS-vr-1b

250/500/1 000  (1)

Kintamas < 3 600 variklio sūkių

NRS-vi-1b

Kintamas arba pastovus

19 ≤ P < 30

SV ≤ 1 000

NRS-v-2a

1 000

SV > 1 000

NRS-v-2b

5 000

30 ≤ P < 56

Bet koks

NRS-v-3

5 000

(1)   EDP valandomis atitinka deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal šį reglamentą, apibrėžtas EDP kategorijas Cat 1 / Cat 2 / Cat 3.V-5 lentelė. IWP variklių kategorijos EDP

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

EDP (valandomis)

IWP

Visi

Kintamas

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWP-v-2

130 ≤ P < 300

IWP-v-3

P ≥ 300

IWP-v-4

Pastovus

19 ≤ P < 75

IWP-c-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWP-c-2

130 ≤ P <3 00

IWP-c-3

P ≥ 300

IWP-c-4V-6 lentelė. IWA variklių kategorijos EDP

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

EDP (valandomis)

IWA

Visi

Kintamas

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWA-v-2

130 ≤ P < 300

IWA-v-3

P ≥ 300

IWA-v-4

Pastovus

19 ≤ P < 75

IWA-c-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWA-c-2

130 ≤ P < 300

IWA-c-3

P ≥ 300

IWA-c-4V-7 lentelė. RLL variklių kategorijos EDP

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

EDP (valandomis)

RLL

Visi

Kintamas

P > 0

RLL-v-1

10 000

Pastovus

P > 0

RLL-c-1V-8 lentelė. RLR variklių kategorijos EDP

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

EDP (valandomis)

RLR

Visi

Kintamas

P > 0

RLR-v-1

10 000

Pastovus

P > 0

RLR-c-1V-9 lentelė. SMB variklių kategorijos EDP

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

EDP (valandomis)

SMB

SI

Kintamas arba pastovus

P > 0

SMB-v-1

400 (1)

(1)   kaip alternatyva, leidžiamas 8 000  km teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpis.V-10 lentelė. ATS variklių kategorijos EDP

Kategorija

Uždegimo tipas

Greičio režimas

Galios intervalas (kW)

Pakategorė

EDP (valandomis)

ATS

SI

Kintamas arba pastovus

P > 0

ATS-v-1

500/1 000  (1)

(1)   EDP valandomis atitinka šiuos bendrus variklio darbinius tūrius: < 100 cm3 /≥ 100 cm3.
VI PRIEDAS

34 straipsnio 5 dalyje nurodytos specialios paskirties variklio (SPE) išmetamųjų teršalų ribinės vertėsVI-1 lentelė. NRE variklių kategorijos SPE išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas

Variklio pakategorė

Galios intervalas

Uždegimo tipas

CO

HC

NOx

PM masė

A

 

 

kW

 

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

 

SPE

NRE-v-1

NRE-c-1

0 < P < 8

CI

8

7,5

0,4

6,0

SPE

NRE-v-2

NRE-c-2

8 ≤ P < 19

CI

6,6

7,5

0,4

6,0

SPE

NRE-v-3

NRE-c-3

19 ≤ P < 37

CI

5,5

7,5

0,6

6,0

SPE

NRE-v-4

NRE-c-4

37 ≤ P < 56

CI

5,0

4,7

0,4

6,0

SPE

NRE-v-5

NRE-c-5

56 ≤ P < 130

Visi

5,0

4,0

0,3

6,0

SPE

NRE-v-6

NRE-c-6

130 ≤ P ≤ 560

Visi

3,5

4,0

0,2

6,0

SPE

NRE-v-7

NRE-c-7

P > 560

Visi

3,5

6,4

0,2

6,0VI-2 lentelė. NRG variklių kategorijos SPE išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas

Variklio pakategorė

Galios intervalas

Uždegimo tipas

CO

HC

NOx

PM masė

A

 

 

kW

 

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

 

SPE

NRG-c-1

P > 560

Visi

3,5

6,4

0,2

6,0

NRG-v-1VI-3 lentelė. RLL variklių kategorijos SPE išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas

Variklio pakategorė

Galios intervalas

Uždegimo tipas

CO

HC

NOx

PM masė

A

 

 

kW

 

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

g vienai kWh

 

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 560

Visi

3,5

(HC + NOx ≤ 4,0)

0,2

6,0

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 560 kW

Visi

3,5

0,5

6,0

0,2

6,0

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 2 000  kW ir SVc (1) > 5 litrai

Visi

3,5

0,4

7,4

0,2

6,0

(1)   Cilindro darbinis tūris.( 1 ) 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

( 2 ) 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 52).

( 3 ) 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1629, nustatanti techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams, iš dalies keičiantis Direktyvą 2009/100/EB ir panaikinanti Direktyvą 2006/87/EB (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 118).

( 4 ) 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/53/ES dėl pramoginių ir asmeninių laivų, kuria panaikinama Direktyva 94/25/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 90).

( 5 ) 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL L 362, 2014 12 17, p. 1).

( 6 ) Europos standartas EN 14466+A1: 2009 (Gaisriniai siurbliai – Nešiojamieji siurbliai – Saugumo ir veiksmingumo reikalavimai, testai).

( 7 ) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/34/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 309).

( 8 ) 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1302/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“ techninės sąveikos specifikacijos (OL L 356, 2014 12 12, p. 228).

( *1 ) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/34/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (nauja redakcija) (OL L 96, 2014 3 29, p. 309).“;

( *2 ) OL L 252, 2016 9 16, p. 53“.

( *3 ) 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama ir panaikinama Direktyva 97/68/EB (OL L 252, 2016 9 16, p. 53).“;

( *4 ) 2014 m. spalio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/96, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimais (OL L 16, 2015 1 23, p. 1).“

Top