Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1238-20180207

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238 2016 m. gegužės 18 d. kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1238/2018-02-07

02016R1238 — LT — 07.02.2018 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1238

2016 m. gegužės 18 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 206 2016.7.30, p. 15)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/149 2017 m. lapkričio 15 d.

  L 26

11

31.1.2018
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1238

2016 m. gegužės 18 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui

(Tekstas svarbus EEE)I SKYRIUS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis papildomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl:

a) to reglamento 11 straipsnyje išvardytų produktų supirkimo ir pardavimo taikant valstybės intervenciją ir

b) paramos privačiajam sandėliavimui skyrimo už to reglamento 17 straipsnyje išvardytus produktus.II SKYRIUS

BENDROSIOS TAISYKLĖS

2 straipsnis

Ūkio subjektų atitiktis reikalavimams

1.  Tik Sąjungoje įsisteigę ir PVM mokėtojais joje įregistruoti ūkio subjektai gali pateikti:

a) produktų, kuriems taikoma valstybės intervencija, supirkimo pasiūlymą arba paraišką dalyvauti tų produktų supirkimo ar pardavimo konkurse, arba

b) paraišką dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba iš anksto nustatytos paramos privačiajam sandėliavimui paraišką.

2.  Tais atvejais, kai superkama jautiena, paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti tik šie 1 dalyje nurodyti ūkio subjektai:

a) galvijų skerdyklos, patvirtintos remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 ( 1 ) 4 straipsniu;

b) prekiautojai galvijais arba mėsa, kurie skerdžia tose skerdyklose savo sąskaita.

3.  Tais atvejais, kai skiriama parama privačiajam sandėliavimui, paraiškas arba paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti tik šie 1 dalyje nurodyti ūkio subjektai:

a) alyvuogių aliejaus sektoriuje – VII priede išdėstytus reikalavimus tenkinantys ūkio subjektai;

b) cukraus sektoriuje – ūkio subjektai, kurie yra cukraus gamintojai.

3 straipsnis

Produktų atitiktis reikalavimams

1.  Produktai turi būti geros bei tinkamos prekinės kokybės ir atitikti Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytus reikalavimus.

2.  Superkami produktai turi atitikti reikalavimus, nustatytus:

a) grūdams – šio reglamento I priede;

b) ryžiams – šio reglamento II priede;

c) jautienai – šio reglamento III priede;

d) sviestui – šio reglamento IV priedo I bei II dalyse ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 ( 2 ) 21 straipsnyje;

e) nugriebto pieno milteliams – šio reglamento V priedo I bei II dalyse ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 21 straipsnyje.

Be to, sviestas ir nugriebto pieno milteliai turi būti pagaminti įmonėje, patvirtintoje laikantis šio reglamento IV priedo III dalyje arba atitinkamai V priedo III dalyje nustatytų reikalavimų.

3.  Tais atvejais, kai skiriama parama privačiajam sandėliavimui, produktai turi atitikti šio reglamento VI priede nustatytus reikalavimus.

4 straipsnis

Užstatas

Ūkio subjektai pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 IV skyriaus 2 skirsnį atitinkamai mokėjimo agentūrai pateikia užstatą tuomet, kai:

a) teikia pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse dėl intervencinių produktų supirkimo arba pardavimo ar jų realizavimo pagal maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 16 straipsnio 2 dalies reikalavimų;

b) teikia paraišką dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba paramos privačiajam sandėliavimui paraišką, išskyrus atvejus, kai įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos suma, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1240, nustatyta kitaip.

5 straipsnis

Užstato grąžinimas ir negrąžinimas

1.  4 straipsnyje numatytas užstatas grąžinamas, jei paraiška dalyvauti konkurse, pasiūlymas arba paraiška yra nepriimtini arba nepriimti.

2.  Intervencinio supirkimo atveju užstatas grąžinamas, kai:

a) ūkio subjektas pristato nurodytą kiekį iki galutinės pristatymo datos, nurodytos pristatymo užsakyme, kuris minimas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 17 straipsnyje; ir

b) nustatoma, kad šio reglamento 3 straipsnyje nurodytos produkto atitikties reikalavimams sąlygos įvykdytos, arba

c) taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas paskirstymo koeficientas. Tokiu atveju grąžinamo užstato dydis turi atitikti nepriimtų produktų kiekį; arba

d) ūkio subjektas, kuriam taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas paskirstymo koeficientas, atsiima pasiūlymą.

3.  Intervencinių produktų pardavimo atveju užstatas grąžinamas:

a) konkurso nelaimėjusiems ūkio subjektams – po to, kai priimamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 32 straipsnio 1 dalyje arba 36 straipsnio 2 dalyje nurodytas sprendimas;

b) konkursą laimėjusiems ūkio subjektams – už kiekius, už kuriuos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 35 straipsnį atliktas mokėjimas;

c) kai įvykdomi įsipareigojimai, susiję su produktų realizavimu pagal maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą.

4.  Tais atvejais, kai skiriama parama privačiajam sandėliavimui, užstatas grąžinamas, kai:

a) taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 43 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas paskirstymo koeficientas. Tokiu atveju grąžinamo užstato dydis turi atitikti nepriimtų produktų kiekį;

b) paraiška dalyvauti konkurse atsiimama dėl to, kad nustatytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 43 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytas paskirstymo koeficientas;

c) įvykdomi su sutartyje nurodytu kiekiu susiję sutartiniai įsipareigojimai.

5.  Minėtas užstatas negrąžinamas, jeigu pasiūlymas, paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška:

a) atsiimami ne dėl to, kad pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 11 straipsnio 1 dalies b punktą arba 43 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą nustatytas paskirstymo koeficientas; arba

b) pakeičiami po pateikimo.

6.  Intervencinio supirkimo atveju užstatas negrąžinamas, jei:

a) produktai neatitinka 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų, – už nepriimtų produktų kiekį;

b) išskyrus force majeure atvejus, ūkio subjektas nepristato produktų iki pristatymo užsakyme nurodytos galutinės datos, – proporcingai nepristatytų produktų kiekiui, ir tokio kiekio supirkimas nutraukiamas.

Tačiau grūdų, ryžių ir jautienos atveju, jei faktiškai pristatytas ir priimtas kiekis yra mažesnis už pristatymo užsakyme nurodytą kiekį, užstatas grąžinamas visas, jei skirtumas neviršija 5 %.

7.  Tais atvejais, kai parduodami intervenciniai produktai, išskyrus force majeure atvejus, užstatas negrąžinamas:

a) už kiekius, už kuriuos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 35 straipsnį nėra atliktas mokėjimas, o tų kiekių pardavimo sandoris atšaukiamas;

b) jei neįvykdyti įsipareigojimai, susiję su produktų realizavimu pagal maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą.

8.  Tais atvejais, kai skiriama parama privačiajam sandėliavimui, užstatas negrąžinamas, kai:

a) sandėliuoti, laikantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 52 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų sąlygų, pateikiama mažiau kaip 95 % kiekių, nurodytų paraiškoje dalyvauti konkurse arba paraiškoje;

b) laikotarpiu, nustatytu įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma, sandėliuojamas kiekis yra mažesnis nei 8 straipsnio 1 dalyje minima sutartyje nurodyto kiekio dalis procentais (įskaitant atvejus, kai cukrus sandėliuojamas nefasuotas ūkio subjekto paskirtoje silosinėje);

c) viršijamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 47 straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis, per kurį produktus reikia pateikti sandėliuoti;

d) atlikus Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 IV antraštinės dalies I skyriuje numatytas patikras nustatoma, kad sandėliuojami produktai neatitinka šio reglamento 3 straipsnyje nurodytų kokybės reikalavimų;

e) nesilaikoma Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 53 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo.III SKYRIUS

SPECIALIOS SU VALSTYBĖS INTERVENCIJA SUSIJUSIOS TAISYKLĖS

6 straipsnis

Intervencinės sandėliavimo vietos

1.  Mokėjimo agentūros užtikrina, kad intervencinio sandėliavimo vietos (toliau – sandėliavimo vietos) būtų tinkamos supirktiems produktams sandėliuoti ir išlaikyti geros būklės (įskaitant sandėliavimo temperatūrą), taip pat atitiktų 7 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

2.  Intervencinio supirkimo laikotarpiais mokėjimo agentūros skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie jų teritorijoje esančias sandėliavimo vietas.

7 straipsnis

Sandėliavimo vietoms keliami reikalavimai

1.  Kiekviena sandėliavimo vieta turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) būti aprūpinta technine įranga, reikalinga produktams perimti;

b) būti įrengta taip, kad produktus būtų galima išvežti per Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 37 straipsnio 2 dalyje nurodytą produktų išvežimo laikotarpį;

c) jei sandėliuojami grūdai, ryžiai, sviestas ir nugriebto pieno milteliai, mažiausias sandėliavimo vietos talpumas turi būti toks, koks nustatytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 3 straipsnio 1 dalyje.

2.  Mokėjimo agentūros gali nustatyti sandėliavimo vietoms skirtus techninius standartus ir imasi visų kitų būtinų priemonių, kad sandėliuojami produktai būtų saugomi tinkamai.

3.  Jei sandėliuojama jautiena, sandėliavimo vietose turi būti įmanoma:

a) saugoti perimtas ir iškaulinėtas skerdenas, skerdenų puses ir į ketvirčius padalytas skerdenas;

b) sušaldyti visą iškaulinėtą mėsą, kuri bus sandėliuojama, toliau jos neapdorojant.

Tačiau, jei mėsos iškaulinėjimas nėra numatytas konkurso sąlygose, sandėliavimo vietoje turi būti įmanoma perimti mėsą su kaulais.

Kai sandėliavimo vietos pjaustymo ir šaldymo cechai yra skerdykloje arba yra susiję su ūkio subjektu, mokėjimo agentūra atlieka tinkamas patikras, siekdama užtikrinti, kad jautiena, kuriai taikomos intervencijos priemonės, būtų tvarkoma ir sandėliuojama laikantis šio reglamento reikalavimų.

Šaldymo sandėliuose, esančiuose valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso mokėjimo agentūra, turi būti įmanoma ne trumpiau kaip tris mėnesius techniškai priimtinomis sąlygomis laikyti visą mokėjimo agentūros paskirtą jautieną.

Tačiau, jeigu valstybė narė neturi pakankamai šaldymo sandėlių paskirtai jautienai laikyti, atitinkama mokėjimo agentūra gali pasirūpinti, kad ta jautienai būtų sandėliuojama kitoje valstybėje narėje, ir atitinkamai praneša apie tai Komisijai.IV SKYRIUS

SPECIALIOS SU PARAMA PRIVAČIAJAM SANDĖLIAVIMUI SUSIJUSIOS TAISYKLĖS

8 straipsnis

Paramos privačiajam sandėliavimui mokėjimas

1.  Parama privačiajam sandėliavimui mokama už sutartyje nurodytą kiekį, jei kiekis, saugomas sutartyje nurodytu sandėliavimo laikotarpiu, atitinka bent 99 % sutartyje nurodyto kiekio.

Tačiau toliau nurodytų produktų atveju parama mokama už sutartyje nurodytą kiekį, jei kiekis, saugomas sutartyje nurodytu sandėliavimo laikotarpiu, atitinka bent 97 % sutartyje nurodyto kiekio:

a) cukrus, kuris ūkio subjekto paskirtoje silosinėje sandėliuojamas atskirai nuo kito cukraus;

b) alyvuogių aliejus;

c) linų pluoštas;

d) jautiena, kiauliena, aviena ir ožkiena (jei sutartyje nurodytas kiekis yra susijęs su į sandėlį atvežama šviežia mėsa);

e) sūris;

f) nugriebto pieno milteliai „dideliuose maišuose“, kaip nurodyta VI priedo VI dalies c punkte.

2.  Išskyrus force majeure atvejus, jei sutartyje nurodytu sandėliavimo laikotarpiu saugomas kiekis, įskaitant atvejus, kai cukrus sandėliuojamas nefasuotas ūkio subjekto paskirtoje silosinėje, yra mažesnis nei 1 dalyje minima sutartyje nurodyto kiekio dalis procentais, parama nemokama. Tačiau sūrio atveju, jei, mokėjimo agentūros manymu, tam tikro sūrio svoris per saugojimo laikotarpį natūraliai sumažėjo, dėl tokio svorio sumažėjimo parama neturi būti mažinama arba užstatas neturi būti negrąžinamas.

3.  Parama mokama tik jei sutartyje nurodytas sandėliavimo laikotarpis atitinka įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba kuriuo iš anksto nustatoma paramos suma, nustatytą laikotarpį.

4.  Jei per patikras, atliktas sandėliuojant produktus arba juos išvežant, nustatoma, kad produktai turi defektų, parama už atitinkamą kiekį nemokama. Likusioji sandėliuojamos partijos dalis, atitinkanti paramos skyrimo reikalavimus, turi būti ne mažesnė už mažiausią kiekį, nustatytą įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos suma.

Tokia pati taisyklė taikoma, jei sandėliuojamos partijos arba siuntos dalis dėl defektų išvežama iš sandėliavimo vietos nepasibaigus trumpiausiam sandėliavimo laikotarpiui arba iki pirmosios datos, nuo kurios leidžiama išvežti produktus, jei ši data yra numatyta įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos suma.

Į defektų turinčius produktus neatsižvelgiama apskaičiuojant 1 dalyje nurodytą sandėliuojamą kiekį.

5.  Išskyrus force majeure atvejus, jeigu ūkio subjektas viso sandėliuojamo kiekio atžvilgiu neįvykdo reikalavimo sulaukti sutartyje nurodyto sandėliavimo laikotarpio, kuris nustatytas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 48 straipsnio 2 dalį, pabaigos, tai sutarčiai numatyta parama sumažinama 10 % už kiekvieną kalendorinę reikalavimo nevykdymo dieną.

Tačiau toks sumažinimas neturi viršyti 100 % paramos.

6.  Parama privačiajam sandėliavimui pagal atitinkamą sutartį nemokama, jei nesilaikoma Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 53 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo.V SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9 straipsnis

Pranešimai

Valstybės narės, laikydamosi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 V antraštinės dalies I skyriuje nustatytų išsamių sąlygų, praneša Komisijai apie patvirtintas mokėjimo agentūras ir kiekius.

10 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

Reglamentai (EEB) Nr. 3427/87, (EEB) Nr. 2351/91, (EB) Nr. 720/2008, (EB) Nr. 826/2008, (EB) Nr. 1130/2009, (ES) Nr. 1272/2009 ir (ES) Nr. 807/2010 panaikinami.

Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 56 straipsnio 3 ir 4 dalys ir Reglamento (EB) Nr. 826/2008 III priedo A dalis toliau taikomi tol, kol pradedami taikyti aktai, kuriais pakeičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009 ( 3 ).

Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 I priedo II dalis, IX dalies IV lentelė ir XI dalies h punktas toliau taikomi iki 2017 m. birželio 30 d.

Reglamentas (ES) Nr. 1272/2009 toliau taikomas pasiūlymams arba paraiškoms dalyvauti konkurse, gautiems pagal tą reglamentą iki šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Reglamentas (EB) Nr. 826/2008 toliau taikomas pagal tą reglamentą iki šio reglamento įsigaliojimo dienos gautoms paraiškoms dalyvauti konkurse arba paraiškoms.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. spalio 1 d. Tačiau valstybės intervenciniam supirkimui I priedo II dalis taikoma nuo 2017 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

GRŪDŲ SUPIRKIMAS

I DALIS

Grūdų atitikties kriterijai

1. 3 straipsnyje nurodyti grūdams taikomi reikalavimai visų pirma yra tokie:

a) grūdai yra tos rūšies grūdams būdingos spalvos;

b) jokiu brendimo etapu grūdai neturi neįprasto kvapo ir gyvų kenkėjų (įskaitant erkes);

c) grūdai atitinka II dalyje išdėstytus būtiniausius kokybės reikalavimus ir

d) grūduose esančių teršalų, taip pat radioaktyvumo, lygis neviršija Sąjungos teisės aktais nustatyto didžiausio leidžiamo kiekio.

2. 1 punkto d papunktyje nurodytas didžiausias leidžiamas teršalų kiekis yra toks:

a) paprastiesiems kviečiams ir kietiesiems kviečiams – nustatytas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93 ( 4 ), įskaitant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1881/2006 ( 5 ) priedo 2.4–2.7 punktuose paprastiesiems ir kietiesiems kviečiams nustatytus reikalavimus dėl Fusarium toksinų;

b) miežiams ir kukurūzams – nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB ( 6 ).

3. Valstybės narės teršalų, taip pat radioaktyvumo, lygio patikrą grindžia rizikos analize, atsižvelgdamos visų pirma į ūkio subjekto pateiktą informaciją ir į jo įsipareigojimus laikytis nustatytų standartų, ypač pagal analizių rezultatus.

Be to, tais atvejais, jei analizės duomenimis paprastųjų kviečių siuntos Zeleny koeficientas yra nuo 22 iki 30, jie laikomi geros bei tinkamos prekinės kokybės tik jei nustatoma, kad iš jų gauta tešla yra nelipni ir tinkama apdoroti mašinomis.

II DALIS

I dalyje nurodyti būtiniausi kokybės reikalavimai 

Kietieji kviečiai

Paprastieji kviečiai

Miežiai

Kukurūzai

A.  Didžiausias drėgnis

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.  Didžiausia elementų, kurie nėra nepriekaištingos kokybės pagrindinių javų grūdai, procentinė dalis:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.  Smulkinti grūdai

6 %

5 %

5 %

5 %

2.  Grūdų priemaišos

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.  Priemaišos, išskyrus margus grūdus

5 %

7 %

12 %

5 %

a)  sudžiūvę grūdai

X

X

X

Netaikoma

b)  kiti grūdai

3 %

X

5 %

X

c)  kenkėjų apgadinti grūdai

X

X

X

X

d)  grūdai su pakitusios spalvos gemalais

X

X

Netaikoma

Netaikoma

e)  džiovinant perkaitinti grūdai

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.  Margi grūdai

3,5 %

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

3.  Sudygę grūdai

4 %

4 %

6 %

6 %

4.  Įvairios priemaišos

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

Iš jų:

 

 

 

 

a)  pašalinės sėklos:

 

 

 

 

—  kenksmingųjų augalų

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

—  kitos

X

X

X

X

b)  pažeisti grūdai:

 

 

 

 

—  savaiminio kaitimo arba per didelio karščio džiovinant pažeisti grūdai

0,05 %

0,05 %

X

X

—  fuzariozės pažeisti grūdai

1,5 %

X

X

X

—  kiti

X

X

X

X

c)  pašalinės medžiagos

X

X

X

X

d)  išaižos (kukurūzų atveju – kukurūzų burbuolių dalys)

X

X

X

X

e)  skalsės

0,05 %

0,05 %

Netaikoma

Netaikoma

f)  sugedę grūdai

X

X

Netaikoma

Netaikoma

g)  gyvūninės kilmės priemaišos

X

X

X

X

C.  Didžiausia grūdų, kurie visiškai arba iš dalies prarado stikliškumą (mitadiné), procentinė dalis

27 %

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

D.  Mažiausias savitasis svoris (kg/hl)

78

73

62

Netaikoma

E.  Mažiausias baltymų kiekis (2)

11,5 %

11,0 %

Netaikoma

Netaikoma

F.  Mažiausias Hagberg kritimo skaičius (sekundėmis)

220

220

Netaikoma

Netaikoma

G.  Mažiausias Zeleny koeficientas (ml)

Netaikoma

22

Netaikoma

Netaikoma

(*1)   iš kurių ne daugiau kaip 3 % priemaišų, išskyrus fuzariozės pažeistus grūdus.

(*2)   sausosios medžiagos procentinė dalis.

X  nurodo, kad reikalingas tyrimas be konkrečios ribos, tačiau į kiekį reikia atsižvelgti laikantis didžiausių leistinų ribų, nustatytų lentelės 2 ir 4 punktuose.

Netaikoma  netaikoma, tyrimas nereikalingas.

Elementai, kurie nėra nepriekaištingos kokybės pagrindinių javų grūdai, yra apibrėžti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 I priedo I dalyje.

Pažeisti arba sugedę pagrindinių javų ir kitokių javų grūdai priskiriami prie įvairių priemaišų, net jeigu turi kitoms kategorijoms priskiriamų defektų.
II PRIEDAS

RYŽIŲ SUPIRKIMAS

I DALIS

Žaliavinių ryžių atitikties kriterijai

1. 3 straipsnyje nurodyti ryžiams taikomi reikalavimai visų pirma yra tokie:

a) žaliaviniai ryžiai yra be kvapo ir juose nėra gyvų vabzdžių;

b) drėgnis neviršija 14,5 %;

c) perdirbimo išeiga yra ne daugiau kaip penkiais punktais mažesnė už II dalyje išvardytas bazines išeigas;

d) įvairių priemaišų procentinė dalis, kitų veislių ryžių grūdų procentinė dalis ir ryžių, kurie nėra Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III priedo A dalyje apibrėžtos standartinės kokybės, neviršija šio priedo III dalyje pagal ryžių rūšį nurodytų didžiausių procentinių dalių;

e) radioaktyvumo lygis neviršija Sąjungos teisės aktais nustatyto didžiausio leidžiamo lygio.

2. Šiame priede įvairiomis priemaišomis laikomi kiti elementai nei ryžiai.

II DALIS

Perdirbimo išeigai taikomi kriterijai

Bazinė perdirbimo išeigaVeislės pavadinimas

Išeiga sveikais grūdais (%)

Bendroji išeiga (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Neįvardytos veislės

64

72

III DALIS

Didžiausios procentinės dalysGrūdų defektai

Trumpagrūdžiai ryžiai

KN kodas 1006 10 92

Vidutinių grūdų ir A ilgagrūdžiai ryžiai

KN kodai 1006 10 94 ir 1006 10 96

B ilgagrūdžiai ryžiai

KN kodas 1006 10 98

Kreidiški grūdai

6

4

4

Raudondryžiai grūdai

10

5

5

Taškuoti grūdai ir dėmėti grūdai

4

2,75

2,75

Gintariniai grūdai

1

0,50

0,50

Geltoni grūdai

0,175

0,175

0,175

Įvairios priemaišos

1

1

1

Kitų veislių ryžių grūdai

5

5

5
III PRIEDAS

JAUTIENOS SUPIRKIMAS

I DALIS

Jautienos atitikties kriterijai

1. Gali būti superkamos šio priedo II dalyje išvardytos skerdenos, skerdenų pusės ir į ketvirčius supjaustytos skerdenos, šviežios arba atšaldytos (KN kodas 0201 ), priskiriamos šioms Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalyje nurodytoms kategorijoms:

a) 12 mėnesių ir jaunesnių nei 24 mėnesių nekastruotų galvijų patinų (buliukų) mėsa (A kategorija);

b) 12 mėnesių ir vyresnių kastruotų galvijų patinų (jaučių) mėsa (C kategorija);

c) 8 mėnesių ir jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų patinų mėsa (Z kategorija).

2. 1 punkte nurodyti produktai gali būti superkami tik šiomis sąlygomis:

a) galvijai paskersti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 ( 7 );

b) produktai suklasifikuoti, pateikti ir identifikuoti pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/2008 ( 8 );

c) produktai paženklinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1760/2000 ( 9 );

d) produktai gauti iš galvijų, paskerstų ne anksčiau kaip prieš šešias dienas ir ne vėliau kaip prieš dvi dienas.

II DALIS

Produktų klasifikavimas

Šioje dalyje Z kategorija apima tik I dalies 1 punkto c papunktyje nurodytus galvijų patinus.BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třídaO2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.  Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.  Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3
IV PRIEDAS

SVIESTO SUPIRKIMAS

I DALIS

Sviesto atitikties kriterijai

1. Mokėjimo agentūra superka tik tą sviestą, kuris atitinka Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio d punktą, šio priedo šios dalies 2–6 punktus ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 IV priedo II dalį.

2. Mokėjimo agentūra, taikydama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 4 straipsnyje nurodytus metodus ir remdamasi pagal to reglamento IV priedo I dalyje nustatytas taisykles paimtais mėginiais, patikrina sviesto kokybę. Tačiau Komisijai davus rašytinį sutikimą, mokėjimo agentūros gali sukurti jų pačių prižiūrimą tam tikrų kokybės reikalavimų ir tam tikrų patvirtintų įmonių tikrinimo sistemą.

3. Svieste esančio radioaktyvumo lygis negali viršyti Sąjungos teisės aktais nustatytų didžiausių leidžiamų lygių ir yra kontroliuojamas tik esant būtinybei.

4. Sviestas turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 31 dieną iki dienos, kurią mokėjimo agentūra gauna pasiūlymą parduoti nustatyta kaina, arba, konkurso atveju, ne anksčiau kaip prieš 31 dieną iki galutinės paraiškų dalyvauti konkurse teikimo laikotarpio dalies datos.

5. Kai sviestas yra siūlomas ar siūlomas konkurso tvarka intervencijai ne toje valstybėje narėje, kurioje jis pagamintas, jis superkamas pateikus jį pagaminusios valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą sertifikatą.

Sertifikatas pateikiamas perkančiosios valstybės narės kompetentingai įstaigai praėjus ne daugiau kaip 35 dienoms nuo pasiūlymo gavimo dienos arba galutinės paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo dienos; jame pateikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 IV priedo II dalies 2 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodyta informacija ir patvirtinimas, kad sviestas pagamintas tiesiogiai ir tik iš pasterizuotos grietinėlės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio d punkte, patvirtintoje Sąjungos įmonėje.

6. Jei produktą pagaminusi valstybė narė atliko 2 punkte nurodytas patikras, 5 punkte nurodytame sertifikate taip pat turi būti pateikti jų rezultatai ir patvirtinimas, kad atitinkamas produktas yra Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio d punkto reikalavimus atitinkantis sviestas. Tokiu atveju pakuotė užplombuojama sviestą pagaminusios valstybės narės kompetentingos įstaigos išduota etikete su numeriu. Sertifikate nurodomas etiketės numeris.

▼M1

II DALIS

Sudėties reikalavimai ir kokybės charakteristikos

Sviestas – vienalytė, daugiausia vandens riebaluose tipo emulsija, kuriai būdingos šios sudėties ir kokybės charakteristikos:Parametrai

Sudėtis ir kokybės charakteristikos

Riebalai

Ne mažiau kaip 82 %

Vanduo

Ne daugiau kaip 16 %

Sausoji neriebalinė medžiaga

Ne daugiau kaip 2 %

Riebalų rūgštingumas

Ne daugiau kaip 1,2 mmole/100 g riebalų

Peroksidų skaičius

Ne daugiau kaip 0,3 meq deguonies/1 000 g riebalų

Ne pieno riebalai

Neaptinkami atliekant trigliceridų analizę

Juslinės savybės

Mažiausiai keturi iš penkių balų vertinant išvaizdą, skonį ir konsistenciją

▼B

III DALIS

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio d punkte nurodytų įmonių tvirtinimo kriterijai

1. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio d punkte nurodytos įmonės tvirtinamos tik tada, kai jos:

a) yra patvirtintos laikantis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnio ir turi tinkamą techninę įrangą;

b) įsipareigoja kiekvienos valstybės narės kompetentingos įstaigos nustatyta forma nuolat daryti įrašus apie žaliavų tiekėją ir kilmę, pagaminto sviesto kiekius ir valstybės intervencijai skirtos kiekvienos produkcijos pakuotę, ženklinimą ir išvežimo datą;

c) sutinka, kad būtų atliekamas jų sviesto produkcijos, kuri gali būti pasiūlyta intervencijai, specialus oficialus patikrinimas;

d) įsipareigoja ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas pranešti kompetentingai įstaigai apie ketinimą gaminti sviestą valstybės intervencijai; tačiau valstybė narė gali nustatyti trumpesnį laikotarpį.

2. Siekdamos užtikrinti atitiktį šiam reglamentui, kompetentingos įstaigos, remdamosi atitinkamų įmonių intervencinio sviesto gamybos tvarkaraščiu, iš anksto neįspėjusios atlieka patikrinimus vietoje.

Jos atlieka:

a) bent vieną intervencijai skirtos produkcijos patikrinimą per 28 dienų laikotarpį ir bent vieną 1 punkto b papunktyje nurodytų įrašų patikrinimą per metus;

b) bent vieną patikrinimą per metus, jei sviestas gaminamas intervencijai, kad įsitikintų, jog laikomasi 1 punkte nurodytų tvirtinimo sąlygų.

3. Jei nebesilaikoma 1 punkto a papunktyje nustatytų sąlygų, patvirtinimas panaikinamas. Jis gali būti vėl suteiktas įmonės prašymu ne anksčiau kaip po šešių mėnesių, atlikus kruopštų patikrinimą.

Išskyrus force majeure atvejus, nustačius, kad įmonė neįvykdė vieno iš 1 punkto b, c ir d papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų, patvirtinimo galiojimas sustabdomas nuo vieno iki dvylikos mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į pažeidimo svarbą.

Jei nustatoma, kad pažeidimas nebuvo tyčinis ar padarytas dėl didelio aplaidumo ir nedaro didelio poveikio 2 punkte nurodytų patikrinimų veiksmingumui, valstybė narė patvirtinimo galiojimo nesustabdo.

4. Parengiama pagal 2 ir 3 punktus atliekamų patikrinimų ataskaita, kurioje nurodoma:

a) patikrinimo data;

b) patikrinimo trukmė;

c) atliktos operacijos.

Ataskaitą pasirašo atsakingas inspektorius.
V PRIEDAS

NUGRIEBTO PIENO MILTELIŲ SUPIRKIMAS

I DALIS

Nugriebto pieno miltelių atitikties kriterijai

1. Mokėjimo agentūra superka tik tuos nugriebto pieno miltelius, kurie atitinka Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio e punktą, šio priedo šios dalies 2–6 punktus ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 V priedo II dalį.

2. Mokėjimo agentūra, taikydama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 4 straipsnyje nurodytus metodus ir remdamasi pagal to reglamento V priedo I dalyje nustatytas taisykles paimtais mėginiais, patikrina nugriebto pieno miltelių kokybę. Per patikras turi būti patvirtinama, kad, išskyrus Tarybos direktyvos 2001/114/EB ( 10 ) I priedo 4 punkto b papunktyje nurodytas leidžiamas žaliavas, naudojamas baltymų kiekiui sureguliuoti, nugriebto pieno milteliuose nėra kitų produktų, ypač pasukų ir išrūgų, apibrėžtų šio priedo II dalyje.

Baltymų kiekis, jei reikia, sureguliuojamas skysto produkto etape. Baltymų kiekiui sureguliuoti naudojama medžiaga turi būti Sąjungos kilmės.

Tačiau Komisijai davus rašytinį sutikimą, mokėjimo agentūros gali sukurti jų pačių prižiūrimą tam tikrų kokybės reikalavimų ir tam tikrų patvirtintų įmonių tikrinimo sistemą.

3. Nugriebto pieno milteliuose esančio radioaktyvumo lygis negali viršyti Sąjungos teisės aktais nustatytų didžiausių leidžiamų lygių ir yra kontroliuojamas tik esant būtinybei.

4. Nugriebto pieno milteliai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip prieš 31 dieną iki dienos, kurią mokėjimo agentūra gauna pasiūlymą parduoti nustatyta kaina, arba, konkurso atveju, ne anksčiau kaip prieš 31 dieną iki paraiškų dalyvauti konkurse teikimo laikotarpio dalies paskutinės dienos. Jeigu nugriebto pieno milteliai laikomi silosinėse, kuriose yra didesnė nei vienos dienos produkcija, jie turėjo būti pagaminti ne anksčiau kaip prieš tris savaites iki tos savaitės, kurią gautas pasiūlymas parduoti nustatyta kaina, arba, konkurso atveju, ne anksčiau kaip prieš keturias savaites iki paraiškų dalyvauti konkurse teikimo laikotarpio dalies paskutinės dienos.

5. Kai nugriebto pieno milteliai yra siūlomi arba siūlomi konkurso tvarka intervencijai ne toje valstybėje narėje, kurioje jie pagaminti, jie superkami pateikus juos pagaminusios valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą sertifikatą.

Sertifikatas pateikiamas perkančiosios valstybės narės kompetentingai įstaigai praėjus ne daugiau kaip 35 dienoms nuo pasiūlymo gavimo dienos arba galutinės paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo dienos; jame pateikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 V priedo II dalies 2 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodyta informacija ir patvirtinimas, kad nugriebto pieno milteliai pagaminti patvirtintoje Sąjungos įmonėje iš pieno, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio e punkte, ir kad baltymų kiekis, jei reikėjo, sureguliuotas skysto produkto etape.

6. Jei produktą pagaminusi valstybė narė atliko šios priedo dalies 2 punkte nurodytas patikras, 5 punkte nurodytame sertifikate taip pat turi būti pateikti jų rezultatai ir patvirtinimas, kad atitinkamas produktas yra Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio e punkto reikalavimus atitinkantys nugriebto pieno milteliai. Tokiu atveju Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 21 straipsnio 2 dalyje nurodyti maišai užantspauduojami produkciją pagaminusios valstybės narės kompetentingos įstaigos išduota etikete su numeriu. Sertifikate nurodomas etiketės numeris.

▼M1

II DALIS

Sudėties reikalavimai ir kokybės charakteristikosParametrai

Sudėtis ir kokybės charakteristikos

Baltymai

Ne mažiau kaip 34,0 % sausosios neriebalinės medžiagos

Riebalai

Ne daugiau kaip 1,00 %

Vanduo

Ne daugiau kaip 3,5 %

Titruojamas rūgštingumas 1 ml dešimtosios normos natrio chlorido tirpalo

Ne daugiau kaip 19,5 ml

Laktatai

Ne daugiau kaip 150 mg/100 g

Fosfatazės testas

Neigiamas, t. y. ne daugiau kaip 350 mU fosfatazinio aktyvumo viename litre regeneruoto pieno

Netirpumo indeksas

Ne daugiau kaip 0,5 ml (24 °C)

Suskrudusios dalelės

Ne daugiau kaip 15,0 mg, t. y. mažiausiai B diskas

Mikroorganizmų kiekis

Ne daugiau kaip 40 000 koloniją sudarančių vienetų grame (ksv/g)

Pasukos (1)

Nėra (2)

Fermentinės išrūgos (3)

Nėra

Rūgščių išrūgos (3)

Nėra (4) arba ne daugiau kaip 150 mg/100 g (5)

Skonis ir kvapas

Grynas

Išvaizda

Baltos ar šiek tiek gelsvos spalvos, be priemaišų ar spalvotųjų dalelių

(1)    Pasukos – sviesto gamybos šalutinis produktas, gaunamas sumušus grietinę ir atskyrus grynus riebalus.

(2)   Pasukų nebuvimą galima patikrinti per gamybos cecho patikrinimą vietoje, atliekamą be išankstinio perspėjimo bent kartą per savaitę, arba atliekant laboratorinę galutinio produkto analizę, kurios didžiausias rezultatas gali būti 69,31 mg FEDP (fosfatidiletanolamino dipalmitoilo) 100 g.

(3)    Išrūgos – sūrio arba kazeino gamybos šalutinis produktas, gaunamas veikiant rūgštims, šliužo fermentui ir (arba) vykstant cheminiams fizikiniams procesams.

(4)   Kai atliekami patikrinimai vietoje.

(5)   Kai taikomas ISO 8069.

▼B

III DALIS

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio e punkte nurodytų įmonių tvirtinimo kriterijai

1. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio e punkte nurodytos įmonės tvirtinamos tik tada, kai jos:

a) yra patvirtintos laikantis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnio ir turi tinkamą techninę įrangą;

b) įsipareigoja kiekvienos valstybės narės kompetentingos įstaigos nustatyta forma nuolat daryti įrašus apie žaliavų tiekėją ir kilmę, pagamintų nugriebto pieno miltelių, pasukų ir išrūgų kiekius ir valstybės intervencijai skirtos kiekvienos produkcijos pakuotę, ženklinimą ir išvežimo datą;

c) sutinka, kad būtų atliekamas jų nugriebto pieno miltelių produkcijos, kuri gali būti pasiūlyta intervencijai, specialus oficialus patikrinimas;

d) įsipareigoja ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas pranešti kompetentingai įstaigai apie ketinimą gaminti valstybės intervencijai skirtus nugriebto pieno miltelius; tačiau valstybė narė gali nustatyti trumpesnį laikotarpį.

2. Siekdamos užtikrinti atitiktį šiam reglamentui, kompetentingos įstaigos, remdamosi atitinkamų įmonių intervencinių pieno miltelių gamybos tvarkaraščiu, iš anksto neįspėjusios atlieka patikrinimus vietoje.

Jos atlieka:

a) bent vieną intervencijai skirtos produkcijos patikrinimą per 28 dienų laikotarpį ir bent vieną 1 punkto b papunktyje nurodytų įrašų patikrinimą per metus;

b) vieną patikrinimą per metus, jei nugriebto pieno milteliai gaminami intervencijai, kad įsitikintų, jog laikomasi 1 punkte nurodytų tvirtinimo sąlygų.

3. Jei nebesilaikoma 1 punkto a papunktyje nustatytų sąlygų, patvirtinimas panaikinamas. Jis gali būti vėl suteiktas įmonės prašymu ne anksčiau kaip po šešių mėnesių, atlikus kruopštų patikrinimą.

Išskyrus force majeure atvejus, nustačius, kad įmonė neįvykdė vieno iš 1 punkto b, c ir d papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų, patvirtinimas sustabdomas nuo vieno iki dvylikos mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į pažeidimo svarbą.

Jei nustatoma, kad pažeidimas nebuvo tyčinis ar padarytas dėl didelio aplaidumo ir nedaro didelio poveikio 2 punkte nurodytų patikrinimų veiksmingumui, valstybė narė patvirtinimo galiojimo nesustabdo.

4. Parengiama pagal 2 ir 3 punktus atliekamų patikrinimų ataskaita, kurioje nurodoma:

a) patikrinimo data;

b) patikrinimo trukmė;

c) atliktos operacijos.

Ataskaitą pasirašo atsakingas inspektorius.
VI PRIEDAS

KOKYBĖS REIKALAVIMAI PARAMAI PRIVAČIAJAM SANDĖLIAVIMUI GAUTI

Paramos privačiajam sandėliavimui reikalavimus atitinkančių produktų radioaktyvumo lygis negali viršyti didžiausių leidžiamų lygių, taip pat ir nustatytų pagal Sąjungos teisės aktus. Produktų radioaktyviosios užtaršos lygis stebimas tik esant būtinybei ir tik nustatytą laikotarpį.

I.    Cukrus

Cukrus, dėl kurio teikiama paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška, atitinka šiuos reikalavimus:

a) yra baltasis kristalinis cukrus, nepakuotas arba dideliuose 800 kg ar didesniuose maišuose, ant kurių nurodytas grynasis svoris;

b) jo drėgnis neviršija 0,06 %.

Iki 2016–2017 cukraus prekybos metų pabaigos, jis turi būti pagamintas pagal tų prekybos metų, kuriais teikiama paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška, kvotą, išskyrus baltąjį cukrų, kuris atsiimtas arba perkeltas į kitus metus.

II.    Linų pluoštas

Parama skiriama tik už ilgą linų pluoštą, kuris gautas visiškai atskyrus pluoštą nuo sumedėjusios stiebelio dalies ir nubrukus yra vidutiniškai bent 50 cm ilgio, lygiagrečiomis gijomis sudėliotas į ryšulius, klodus arba sruogas, ir kai paramos paraiškos arba paraiškos dalyvauti konkurse teikiamos dėl ne mažesnio kaip 2 000 kg jo kiekio.

Ilgas linų pluoštas sandėliuojamas ryšuliais, ant kurių, jei reikia, gali būti užkoduota tokia informacija:

a) numeris, pagal kurį nustatoma gamykla ir produkciją pagaminusi valstybė narė;

b) atvežimo sandėliuoti data;

c) grynasis svoris.

III.    Mėsa

Parama skiriama tik už:

a) jautieną, klasifikuojamą pagal Komisijos reglamente (EB) Nr. 1249/2008 ( 11 ) nustatytą Sąjungos skerdenų klasifikavimo skalę ir identifikuojamą pagal to reglamento 6 straipsnio 3 dalį;

b) jaunesnių kaip 12 mėnesių ėriukų skerdenas ir jų dalis;

c) Sąjungoje augintų (jautienai – ne mažiau kaip tris paskutiniuosius mėnesius, kiaulienai, avienai ir ožkienai – du paskutiniuosius mėnesius) ir ne daugiau kaip prieš dešimt dienų iki atidavimo sandėliuoti paskerstų gyvulių mėsą. Jei kiaulės paskerstos mažiau nei 2 mėnesių amžiaus, mėsa turi būti gauta iš tų kiaulių, kurios augintos Sąjungoje nuo gimimo;

d) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 paskerstų gyvulių mėsą;

e) gyvulių, nepasižyminčių charakteristikomis, dėl kurių nebūtų galima jų sandėliuoti arba vėliau vartoti, mėsą;

f) gyvulių, kurie nebuvo paskersti taikant skubos priemones;

g) šviežią mėsą, kuri sandėliuojama užšaldyta.

IV.    Sviestas

Parama skiriama tik už sviestą, atitinkantį šiuos reikalavimus:

a) kuriame pieno riebalai sudaro ne mažiau kaip 80 % masės, sausoji pieno neriebalinė medžiaga – ne daugiau kaip 2 % masės, o vanduo – ne daugiau kaip 16 % masės;

b) kuris pagamintas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki paraiškos arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo dienos.

Ant sviesto pakuotės nurodomas grynasis svoris. Be to, taikomos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 IV priedo II dalyje nustatytos sviesto pakavimo taisyklės, išskyrus įpareigojimą nurodyti terminą „grietinėlė“, jei sviesto pH yra 6,2 arba didesnis.

Kilmės reikalavimo laikymasis gali būti patvirtintas įrodymu, kad sviestas pagamintas įmonėje, patvirtintoje laikantis šio reglamento IV priedo III dalies 1 punkto a, b ir c papunkčių, arba kitu produktą pagaminusios valstybės narės kompetentingos įstaigos pateiktu tinkamu įrodymu, kuriuo patvirtinama atitiktis tam reikalavimui.

Jei sviestas pagamintas ne toje valstybėje narėje, kurioje sudaryta sandėliavimo sutartis, jį pagaminusi valstybė narė teikia visą pagalbą, kurios gali prašyti valstybė narė, kurioje sudaryta sandėliavimo sutartis, kad galėtų patikrinti produkto kilmę.

V.    Sūris

Parama skiriama tik tuomet, kai sūris turi saugomą kilmės vietos nuorodą (SKVN) arba saugomą geografinę nuorodą (SGN), o jo trumpiausias brandinimo laikotarpis saugojimo sutarties taikymo pradžios dieną atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 ( 12 ) 7 straipsnyje nurodytoje produkto specifikacijoje nustatytą tokio sūrio (koks jis bus parduodamas po sutartyje numatytos sandėliavimo trukmės) brandinimo laikotarpį, prie jo pridėjus papildomą brandinimo laikotarpį, dėl kurio padidėja sūrio vertė.

Jeigu Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnyje nurodytoje produkto specifikacijoje brandinimo laikotarpis nenustatytas, sandėliavimo sutarties taikymo pradžios dieną sūris turi būti mažiausio brandumo, atitinkančio bet kurį brandinimo laikotarpį, dėl kurio padidėja sūrio vertė.

Be to, sūris turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) ant jo neištrinamais ženklais pateikiama informacija (kuri gali būti užkoduota) apie jį pagaminusią įmonę ir nurodyta pagaminimo data;

b) jis sandėliuojamas nepjaustytas toje valstybėje narėje, kurioje jis pagamintas ir kurioje jis atitinka saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos suteikimo reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 ir

c) dėl jo anksčiau nebuvo sudaryta jokia sandėliavimo sutartis.

Sandėlio valdytojas pildo registracijos žurnalą, į kurį priėmimo sandėliuoti dieną įrašoma trečios pastraipos a punkte nurodyta išsami informacija.

VI.    Nugriebto pieno milteliai

Parama skiriama tik už nugriebto pieno miltelius, atitinkančius šiuos reikalavimus:

a) kuriuose yra ne daugiau kaip 1,5 % riebalų ir 5 % vandens, o baltymų kiekis sausojoje neriebalinėje medžiagoje yra ne mažesnis nei 34 %;

b) kurie buvo pagaminti ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki paraiškos arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo dienos;

c) kurie sandėliuojami 25 kg grynojo svorio maišuose arba dideliuose maišuose, kurie sveria ne daugiau kaip 1 500 kg.

Ant maišų nurodomas grynasis svoris. Be to, taikomos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 V priedo II dalies 2 ir 3 punktuose nustatytos nugriebto pieno miltelių pristatymo ir pakavimo taisyklės, išskyrus įpareigojimą ant maišų nurodyti terminą „purškimo būdu pagaminti nugriebto pieno milteliai“.

Kilmės reikalavimo laikymasis gali būti patvirtintas įrodymu, kad nugriebto pieno milteliai pagaminti įmonėje, patvirtintoje laikantis šio reglamento V priedo III dalies 1 punkto a, b ir c papunkčių, arba kitu produktą pagaminusios valstybės narės kompetentingos įstaigos pateiktu tinkamu įrodymu, kuriuo patvirtinama atitiktis tam reikalavimui.

Jei nugriebto pieno milteliai pagaminti ne toje valstybėje narėje, kurioje sudaryta sandėliavimo sutartis, juos pagaminusi valstybė narė teikia visą pagalbą, kurios gali prašyti valstybės narė, kurioje sudaryta sandėliavimo sutartis, kad galėtų patikrinti produkto kilmę.
VII PRIEDAS

SĄLYGOS, TAIKOMOS ALYVUOGIŲ ALIEJAUS SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIE TEIKIA PARAIŠKAS DALYVAUTI KONKURSE DĖL PARAMOS PRIVAČIAJAM SANDĖLIAVIMUI ARBA PARAMOS PRIVAČIAJAM SANDĖLIAVIMUI PARAIŠKAS

Alyvuogių aliejaus sektoriaus ūkio subjektai skirstomi į šias grupes:

a) gamintojų organizacijas arba gamintojų organizacijų asociacijas, pripažintas pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančius nacionalinės teisės aktus;

b) alyvuogių aliejaus spaudimo gamyklas, kurios atitinka atitinkamos valstybės narės nustatytus reikalavimus;

c) alyvuogių aliejaus išpilstymo įmones, kurios atitinka atitinkamos valstybės narės nustatytus reikalavimus.

Jei alyvuogių aliejaus sektoriaus ūkio subjektai neįvykdo šiame reglamente arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 1305/2013 ( 13 ), (ES) Nr. 1307/2013 ( 14 ) arba (ES) Nr. 1308/2013 išdėstytų įpareigojimų, jie dvylika mėnesių nuo dienos, kurią panaikintos įpareigojimo nevykdymo priežastys, neturi teisės pateikti paraiškos dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui ar paramos privačiajam sandėliavimui paraiškos.

Šių veiksmų nesiimama Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 64 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytais atvejais arba jei įpareigojimo nesilaikymas buvo nereikšmingas.( 1 ) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55).

( 2 ) 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 71).

( 3 ) 2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).

( 4 ) 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (OL L 37, 1993 2 13, p. 1).

( 5 ) 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

( 6 ) 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (OL L 140, 2002 5 30, p. 10).

( 7 ) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL L 139, 2004 4 30, p. 206).

( 8 ) 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL L 337, 2008 12 16, p. 3).

( 9 ) 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).

( 10 ) 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/114/EB dėl žmonėms vartoti skirto tam tikro iš dalies arba visiškai dehidratuoto konservuoto pieno (OL L 15, 2002 1 17, p. 19).

( 11 ) 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL L 337, 2008 12 16, p. 3).

( 12 ) 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).

( 13 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

( 14 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

Top