EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2403-20170726

Consolidated text: Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2403 2015 m. gruodžio 15 d. kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2403/2017-07-26

02015R2403 — LT — 26.07.2017 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2403

2015 m. gruodžio 15 d.

kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 333 2015.12.19, p. 62)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1204 2017 m. liepos 5 d.

  L 173

12

6.7.2017
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2403

2015 m. gruodžio 15 d.

kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas A, B, C ir D kategorijų šaunamiesiems ginklams, apibrėžtiems Direktyvos 91/477/EEB I priede.

2.  Šis reglamentas neturi būti taikomas šaunamiesiems ginklams, deaktyvuotiems iki jo taikymo datos, jeigu šie šaunamieji ginklai nebuvo įvežti į kitą valstybę narę arba pateikti rinkai.

2 straipsnis

Deaktyvuoti šaunamuosius ginklus įgalioti asmenys ir subjektai

Ginklų deaktyvavimą vykdo viešieji ar privatieji asmenys arba nacionaliniais teisės aktais tą daryti įgalioti asmenys.

3 straipsnis

Šaunamųjų ginklų deaktyvavimo tikrinimas ir sertifikavimas

1.  Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją, kad ji tikrintų, ar šaunamasis ginklas deaktyvuojamas laikantis I priede pateiktų techninių specifikacijų (toliau – tikrinantysis subjektas).

2.  Jeigu tikrinančiajam subjektui taip pat leidžiama deaktyvuoti šaunamuosius ginklus, valstybės narės užtikrina, kad minėtos funkcijos būtų aiškiai atskirtos nuo šio subjekto viduje jas atliekančių asmenų funkcijų.

3.  Komisija savo interneto svetainėje skelbia valstybių narių paskirtų tikrinančiųjų subjektų sąrašą, įskaitant išsamią informaciją apie tikrinantįjį subjektą ir jo simbolį, taip pat kontaktinę informaciją.

4.  Kai šaunamasis ginklas deaktyvuojamas laikantis I priede pateiktų techninių specifikacijų, tikrinantysis subjektas išduoda šaunamojo ginklo savininkui III priede pateikto pavyzdžio deaktyvacijos sertifikatą. Visa informacija deaktyvacijos sertifikate pateikiama valstybės narės, kurioje buvo išduotas deaktyvacijos sertifikatas, kalba ir anglų kalba.

5.  Deaktyvuoto šaunamojo ginklo savininkas saugo deaktyvacijos sertifikatą neribotą laiką. Jei deaktyvuotas šaunamasis ginklas pateikiamas rinkai, prie jo pridedamas deaktyvacijos sertifikatas.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad įrašai apie deaktyvuotų šaunamųjų ginklų sertifikatus su nurodyta deaktyvacijos data ir sertifikatų numeriais būtų saugomi mažiausiai 20 metų.

4 straipsnis

Pagalbos prašymai

Bet kuri valstybė narė gali kreiptis pagalbos į deaktyvuoti šaunamuosius ginklus įgaliotus subjektus arba į kitos valstybės narės paskirtus tikrinančiuosius subjektus, kad galėtų atitinkamai deaktyvuoti šaunamąjį ginklą arba patikrinti, ar tai buvo atlikta. Jeigu prašymas yra susijęs su šaunamojo ginklo deaktyvavimo patikrinimu ir jis priimamas, pagalbą suteikiantis tikrinantysis subjektas išduoda deaktyvacijos sertifikatą pagal 3 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Deaktyvuotų šaunamųjų ginklų žymėjimas

Deaktyvuoti šaunamieji ginklai pažymimi II priede nurodyto pavyzdžio bendru unikaliu, rodančiu, kad jie buvo deaktyvuoti laikantis I priede nustatytų techninių specifikacijų. Tikrinantysis subjektas žymenį pažymi ant visų deaktyvuojant šaunamąjį ginklą pakeistų dalių, ir šis žymuo turi atitikti šiuos kriterijus:

a) jis turi būti aiškiai matomas ir nepašalinamas;

b) jame turi būti informacija apie valstybę narę, kurioje buvo atlikta deaktyvacija ir apie deaktyvaciją patvirtinusį tikrinantįjį subjektą;

c) turi išlikti originalus (-ūs) šaunamojo ginklo serijos numeris (-iai).

6 straipsnis

Papildomos deaktyvacijos priemonės

1.  Valstybės narės gali imtis papildomų šaunamųjų ginklų deaktyvavimo savo teritorijose priemonių, kuriomis viršijami I priede nustatytos techninės specifikacijos.

2.  Komisija su komitetu, įsteigtu pagal Direktyvą 91/477/EEB, reguliariai nagrinėja visas papildomas priemones, kurių imasi valstybės narės ir gali apsvarstyti galimybę tinkamu laiku pakeisti I priede nustatytas technines specifikacijas.

7 straipsnis

Deaktyvuotų šaunamųjų ginklų vežimas Sąjungos viduje

1.  Deaktyvuoti šaunamieji ginklai gali būti įvežti į kitą valstybę narę tik jeigu jie pažymėti bendru unikaliu žymeniu ir prie jų pridėtas deaktyvacijos sertifikatas, kaip nustatyta šiame reglamente.

2.  Valstybės narės pripažįsta kitoje valstybėje narėje išduotą deaktyvacijos sertifikatą, jeigu jis atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Tačiau pagal 6 straipsnį papildomas priemones ėmusios taikyti valstybės narės gali reikalauti pateikti įrodymus, kad į jų teritorijas įvežtiems deaktyvuotiems šaunamiesiems ginklams buvo taikomos minėtos papildomos priemonės.

8 straipsnis

Pranešimo reikalavimai

Valstybės narės praneša Komisijai apie priimtas bet kokias šio reglamento taikymo srities priemones, taip pat bet kokias papildomas priemones, nustatytas pagal 6 straipsnį. Šiuo tikslu valstybės narės taiko Direktyvoje (ES) 2015/1535 nustatytą pranešimų teikimo tvarką.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. balandžio 8 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Šaunamųjų ginklų deaktyvavimo techninės specifikacijos

I. Deaktyvacijos operacijos, atliekamos tam, kad šaunamieji ginklai būtų padaryti visiškai netinkamais naudoti, aprašomos trijose lentelėse:

 I lentelėje išvardijami įvairūs šaunamųjų ginklų tipai,

 II lentelėje aprašomos operacijos, kurios turi būti atliktos tam, kad visos pagrindinės šaunamojo ginklo dalys būtų padarytos visiškai netinkamomis naudoti,

 III lentelėje nurodoma, kokios deaktyvacijos operacijos turi būti atliktos su įvairių tipų šaunamaisiais ginklais.

II. Šios techninės specifikacijos bus reguliariai peržiūrimos ir atnaujinamos ne rečiau kaip kas dvejus metus, siekiant atsižvelgti į šaunamųjų ginklų technikos raidą ir deaktyvacijos operacijas per šį laiką.

III. Siekdama užtikrinti teisingą ir vienodą šaunamųjų ginklų deaktyvavimo operacijų atlikimą, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengs apibrėžtis.I LENTELĖ. Šaunamųjų ginklų tipų sąrašas

ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ TIPAI

1

Pistoletai (vienašūviai, pusiau automatiniai)

2

Revolveriai (įskaitant būgninius (grūstuvinius) revolverius)

3

Vienašūviai ilgieji šaunamieji ginklai (neatlaužiami)

4

Atlaužiami šaunamieji ginklai (pvz., lygiavamzdžiai, graižtviniai, kombinuotieji šaunamieji ginklai, šaunamieji ginklai su svyruojančiu/atlenkiamu užraktu, trumpieji ir ilgieji šaunamieji ginklai)

5

Pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai (lygiavamzdžiai, graižtviniai)

6

Pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai (lygiavamzdžiai, graižtviniai)

7

Automatiniai šaunamieji ginklai: pvz., automatai (šturmo šautuvai), pistoletai kulkosvaidžiai ir kulkosvaidžiai, automatiniai pistoletai

8

Per vamzdžio laibgalį užtaisomi šaunamieji ginklaiII LENTELĖ. Su dalimis atliekamos konkrečios operacijos

DALIS

PROCESAS

1.  VAMZDIS

1.1.  Jeigu vamzdis yra pritvirtintas prie rėmo (1), vamzdis perveriamas grūdinto plieno smaigu (daugiau kaip 50 % šovinio lizdo, bet ne mažiau kaip 4,5 mm skersmens) per šovinio lizdą ir rėmą iki šovos mechanizmo. Smaigas turi būti įvirintas (2).

1.2.  Jeigu vamzdis yra atskiras (nepritvirtintas), išfrezuojama kiaurymė per visą šovinio lizdo sienelės ilgį (daugiau nei

image

kalibro, bet ne daugiau kaip 8 mm pločio) ir vamzdžio viduje nuo pat šovinio lizdo pradžios patikimai įvirinamas kaištis arba strypas (L ≥ 2/3 vamzdžio ilgio).

1.3.  Pirmajame vamzdžio trečdalyje, pradedant nuo šovinio lizdo, išfrezuojamos kiaurymės (kiaurymės plotis turi būti mažiausiai 2/3 lygiavamzdžių ginklų vamzdžio skersmens dydžio, o visų kitų ginklų atveju – viso vamzdžio skersmens dydžio; jos išfrezuojamos viena po kitos: trumpuosiuose ginkluose – 3, ilguosiuose – 6) arba už šovinio lizdo padaroma V formos įpjova (60 ± 5° kampo), o vamzdyje padaroma kiaurymė, arba už šovinio lizdo ten pat, kur yra angos, padaroma pailga įpjova (8–10 mm pločio, ± 0,5 mm, ≥ 52 mm ilgio), arba 0,5 mm atstumu nuo šovinio lizdo iki vamzdžio laibgalio, tačiau ne arčiau kaip 5 mm iki laibgalio padaroma pailga įpjova (4–6 mm pločio±).

1.4.  Jei vamzdžiai yra su nuožula, ji pašalinama.

1.5.  Kad vamzdis neatsiskirtų nuo rėmo, naudojamas grūdinto plieno smaigas arba jie yra suvirinami.

2.  GINKLO SPYNA, SPYNOS GALVUTĖ

2.1.  Pašalinamas arba sutrumpinamas skiltuvas.

2.2.  Spynos priekis nupjaunamas taip, kad nupjovimo kampas būtų ne mažesnis kaip 45°, o nupjautas plotas – didesnis kaip 50 % spynos (užrakto) priekinio paviršiaus.

2.3.  Skiltuvo anga užvirinama.

3.  BŪGNELIS

3.1.  Pašalinamos visos vidinės būgnelio pertvaros bent per 2/3 jo ilgio, išgręžiant apskritimą, kurio skersmuo didesnis arba lygus tūtelės skersmeniui.

3.2.  Jei įmanoma, būgnelis privirinamas, kad neatsiskirtų nuo rėmo arba, jei neįmanoma, panaudojamos tinkamos priemonės, kurios nuo to apsaugotų.

4.  UŽRAKTAS

4.1.  Nupjaunama arba pašalinama daugiau kaip 50 % spynos (užrakto) priekinio paviršiaus taip, kad nuožulnumo kampas būtų nuo 45 iki 90°.

4.2.  Pašalinamas arba sutrumpinamas skiltuvas.

4.3.  Skiltuvo anga išfrezuojama arba užvirinama.

4.4.  Užrakto rantai nupjaunami.

4.5.  Jei taikoma, išmetimo langelio užrakte viršutinio priekinio krašto vidus išpjaunamas taip, kad jo nuožulnumo kampas būtų 45°.

5.  RĖMAI (PISTOLETŲ)

5.1.  Išimama vamzdžio nuožula.

5.2.  Abejose rėmo pusėse išpjaunama mažiausiai 2/3 užrakto bėgelių.

5.3.  Užrakto laikiklis užvirinamas.

5.4.  Tam, kad pistoletai, kurių rėmai iš polimerų, neišsiardytų, jie suvirinami. Pagal nacionalinės teisės aktus šį procesą galima atlikti po to, kai nacionalinė institucija atliks patikrinimą.

6.  AUTOMATINĖ SISTEMA

6.1.  Supjaustomas arba užvirinamas ir taip sunaikinamas stūmoklis ir dujinė sistema.

6.2.  Išimama spyna (užraktas), vietoj jos įdedamas ir įvirinamas plieno gabalas arba ginklo spyna sumažinama mažiausiai 50 % ir užvirinama, o nuo varžto galvutės nupjaunami rantai.

6.3.  Užvirinamas ir, jei įmanoma, prie rėmo privirinamas gaiduko mechanizmas. Jei suvirinti rėmo viduje neįmanoma: pašalinamas šovos mechanizmas ir tinkamai užpildomos kiaurymės, pvz., į vidų įklijuojama tinkanti detalė arba pripilama epoksidinės dervos.

6.4.  Rankenos fiksavimo mechanizmas prie rėmo užvirinamas, kad jo nebūtų galima išardyti, arba panaudojamos tinkamos priemonės, apsaugančios mechanizmą nuo išardymo. Patikimai suvirinamas ginklų juostinis šovinių tiekimo mechanizmas.

7.  ŠOVOS MECHANIZMAS

7.1.  Išfrezuojamas mažiausiai 60° kūgis (turintis smaigalio kampą), kad pagrindo skersmuo būtų lygus bent 1 cm arba spynos (užrakto) priekinio paviršiaus skersmeniui.

7.2.  Išimamas skiltuvas, jo angos skersmuo padidinamas iki mažiausiai 5 mm ir anga užvirinama.

8.  ŠOVINIŲ DĖTUVĖ (kai taikoma)

8.1.  Šovinių dėtuvė privirinama taškiniu būdu prie rėmo arba rankenos, priklausomai nuo ginklo tipo, kad dėtuvės nebūtų galima ištraukti.

8.2.  Jeigu šovinių dėtuvės nėra, suvirinimo taškai turi būti šovinių dėtuvės laikiklyje arba laikiklis turi būti apsaugotas taip, kad šovinių dėtuvės visiškai nebūtų įmanoma įdėti.

8.3.  Grūdinto plieno smaigu perveriama ir patikimai suvirinama šovinių dėtuvė, šovinio lizdas bei rėmas.

9.  UŽTAISYMAS PER VAMZDŽIO LAIBGALĮ

9.1.  Pašalinama arba privirinama vidinė mova (-os) ir užvirinama kiaurymė (ės).

10.  ŠŪVIO GARSO SLOPINTUVAS

10.1.  Užkertamas kelias šūvio garso slopintuvą nuimti nuo vamzdžio įkalant grūdinto plieno smaigą, arba, jeigu šūvio slopintuvas yra dalis ginklo, jį užvirinant.

10.2.  Pašalinamos visos slopintuvo vidinės dalys ir jų tvirtinimo elementai ir paliekama tik tūtelė. Likusiame išoriniame vamzdelyje 5 cm atstumu viena nuo kitos išgręžiamos kiaurymės.

Įdėklų kietumas

Kietasis smaigas/kaištis/strypas = 58–0; + 6 HRC

TIG suvirinimui naudojamas nerūdijantis plienas, kurio tipas – ER 316 L

(1)   Vamzdis pritvirtinamas prie rėmo varžtais, gnybtais arba kitu būdu.

(2)   Suvirinimas yra gamyboje ar skulptūroje taikomas procesas, leidžiantis sulydyti medžiagas, paprastai metalus arba termoplastikus, ir taip juos sujungti.III LENTELĖ. Konkrečios operacijos, atliekamos su pagrindinėmis visų tipų šaunamųjų ginklų dalimis

TIPAS

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCESAS

Pistoletai (išskyrus automatinius)

Revolveriai

Vienašūviai ilgieji šaunamieji ginklai (neatlaužiami)

Atlaužiami šaunamieji ginklai (lygiavamzdžiai, graižtviniai, kombinuotieji)

Pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai (lygiavamzdžiai, graižtviniai)

Pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai (lygiavamzdžiai, graižtviniai)

Automatiniai šaunamieji ginklai: šturmo šautuvai, pistoletai kulkosvaidžiai ir kulkosvaidžiai

Per vamzdžio laibgalį užtaisomi šaunamieji ginklai

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 ir 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

5.4

X (rėmas iš polimerų)

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 arba 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (vamzdinė šovinių dėtuvė)

X (vamzdinė šovinių dėtuvė)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 
II PRIEDAS

Deaktyvuotų šaunamųjų ginklų pažymėjimo žymeniu pavyzdys

image

1)  deaktyvacijos žymuo;

2)  deaktyvacijos šalis (oficialus tarptautinis kodas);

3)  šaunamojo ginklo deaktyvavimą patvirtinusio subjekto simbolis;

4)  deaktyvacijos metai.

Visas žymuo bus pažymėtas tik ant šaunamojo ginklo rėmo, o deaktyvacijos žymuo (1) ir deaktyvacijos šalies kodas (2) bus pažymėti ant visų kitų pagrindinių dalių.
III PRIEDAS

image

Top