EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1998-20160229

Consolidated text: Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998 2015 m. lapkričio 5 d. kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/2016-02-29

2015R1998 — LT — 29.02.2016 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1998

2015 m. lapkričio 5 d.

kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 299 2015.11.14, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2426 2015 m. gruodžio 18 d.

  L 334

5

22.12.2015
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1998

2015 m. lapkričio 5 d.

kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės

(Tekstas svarbus EEE)EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 ( 1 ), ypač jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį Komisija turėtų patvirtinti išsamias priemones, kurias taikant būtų įgyvendinami to reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti bendrieji pagrindiniai standartai ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos bendrosios priemonės, kuriomis papildomi bendrieji pagrindiniai standartai;

(2)

jei priemonėse yra jautrios saugumo informacijos, jos turėtų būti tvarkomos pagal Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444 ( 2 ), kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte. Todėl tos priemonės turėtų būti priimtos atskirai, valstybėms narėms skirtu Komisijos įgyvendinimo sprendimu, ir neturėtų būti skelbiamos;

(3)

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 185/2010 ( 3 ), kuriuo nustatomos Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalyje nurodytos priemonės, įsigaliojęs buvo iš dalies keičiamas dvidešimt kartų. Todėl, siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, jis turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju teisės aktu, kuriame būtų pateiktas suvestinis pradinio teisės akto ir visų jo pakeitimų tekstas. Jei reikia, naujojo teisės akto nuostatos turėtų būti išaiškintos ir atnaujintos atsižvelgiant į įgytą praktinę patirtį ir aktualius technologijų pokyčius;

(4)

šios priemonės turėtų būti reguliariai peržiūrimos siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų pavojaus raidą;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 19 straipsnio 1 dalį sudaryto Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Priede pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos išsamios priemonės, kurias taikant įgyvendinami bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos apsaugos nuo neteisėtos veikos, keliančios pavojų civilinės aviacijos saugumui, standartai, ir to reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos bendrosios priemonės, kuriomis papildomi tie bendrieji pagrindiniai standartai.

2 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 185/2010 panaikinamas. Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

1.    ORO UOSTO SAUGUMAS

1.0.   BENDROSIOS NUOSTATOS

1.0.1.

Jei nenustatyta kitaip, šio skyriaus priemonių įgyvendinimą užtikrina institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas arba subjektas, atsakingas pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje nurodytą nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą.

1.0.2.

Šiame skyriuje orlaivis, autobusas, bagažo vežimėlis ar kitos transporto priemonės, arba keleivių takas perone, ar keleivių laipinimo galerija laikomi oro uosto dalimi.

Šiame skyriuje „saugus bagažas“ – patikrintas išvykstančių keleivių bagažo skyriuje vežamas bagažas (toliau – krovinių skyriaus bagažas), kuris yra fiziškai apsaugotas, kad į jį nebūtų įdėta jokių daiktų.

1.0.3.

Nepažeidžiant Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009 ( 4 ) priedo K dalyje nustatytų kriterijų, kuriais remiantis daromos išimtys, atitinkama institucija gali leisti taikyti specialias kontroliuojamųjų zonų apsaugos ir saugumo užtikrinimo saugumo procedūras arba daryt išimtis tomis dienomis, kai tvarkaraštyje numatyti ne daugiau kaip aštuoni išvykimo skrydžiai, jei riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje arba oro uoste, kuriam netaikomas 1.1.3 punktas, vienu metu kroviniai turi būti pakrauti tik į vieną orlaivį, iškrauti iš jo, arba keleiviai turi būti įlaipinti tik į vieną orlaivį arba išlaipinti iš jo.

1.0.4.

Šiame priede „kitų nei keleiviai asmenų nešuliai“ – daiktai, skirti juos turinčio asmens naudojimui.

1.0.5.

Prie trečiųjų šalių, į kurias daroma nuoroda šiame skyriuje ir, jei taikoma, Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005 ( 5 ) priskiriamos kitos šalys ir teritorijos kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma to sutarties VI antraštinės dalies trečia dalis.

1.1.   ORO UOSTO PLANAVIMO REIKALAVIMAI

1.1.1.    Ribos

1.1.1.1.

Nekontroliuojamosios zonos, kontroliuojamosios zonos, riboto patekimo zonų, riboto patekimo zonų svarbiausių dalių ir, jei taikytina, atribotųjų zonų ribos kiekviename oro uoste yra aiškiai atpažįstamos, kad būtų sudarytos sąlygos imtis tinkamų saugumo priemonių kiekvienoje iš tų zonų.

1.1.1.2.

Riba tarp nekontroliuojamosios ir kontroliuojamosios zonų yra visuomenei aiškiai matomas fizinis užtvaras, kuriuo užkertamas kelias nesankcionuotam asmenų patekimui.

1.1.2.    Riboto patekimo zonos

1.1.2.1.

Riboto patekimo zonos apima bent:

a) oro uosto dalį, į kurią gali patekti išvykstantys patikrintieji keleiviai, ir

b) oro uosto dalį, per kurią gali būti gabenamas patikrintas išvykstančių keleivių krovinių skyriaus bagažas arba kurioje toks bagažas gali būti laikomas, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra saugus bagažas, ir

c) oro uosto dalį, kuri skirta orlaiviui, į kurį įlaipinami keleiviai arba kraunamas krovinys, stovėti.

1.1.2.2.

Oro uosto dalis laikoma riboto patekimo zona bent jau tą laikotarpį, kurį vyksta 1.1.2.1 punkte nurodyta veikla.

Nustatant riboto patekimo zoną, tų dalių, kurių saugumas galėjo būti pažeistas, saugumo patikrinimas atliekamas prieš pat nustatant tokią zoną, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad joje nebūtų draudžiamų daiktų. Laikoma, kad orlaiviai, kuriuose atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas, šią nuostatą atitinka.

1.1.2.3.

Jei pašaliniai asmenys galėjo patekti į riboto patekimo zonas, kuo skubiau atliekamas dalių, kurių saugumas galėjo būti pažeistas, saugumo patikrinimas, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad jose nebūtų draudžiamų daiktų. Laikoma, kad orlaiviai, kuriuose atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas, šią nuostatą atitinka.

1.1.3.    Riboto patekimo zonų svarbiausios dalys

1.1.3.1.

Riboto patekimo zonų svarbiausios dalys oro uostuose nustatomos, jei oro uosto pažymėjimus, su kuriais galima patekti į riboto patekimo zonas, turi daugiau kaip 40 asmenų.

1.1.3.2.

Riboto patekimo zonų svarbiausios dalys apima bent:

a) visas oro uosto dalis, į kurias gali patekti išvykstantys patikrintieji keleiviai, ir

b) visas oro uosto dalis, per kurias gali būti gabenamas patikrintas išvykstančių keleivių krovinių skyriaus bagažas arba kuriose toks bagažas gali būti laikomas, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra saugus bagažas.

Oro uosto dalis laikoma riboto patekimo zonos svarbiausia dalimi bent jau tą laikotarpį, kurį vyksta a arba b papunkčiuose nurodyta veikla.

1.1.3.3.

Nustatant riboto patekimo zonos svarbiausią dalį, tų dalių, kurių saugumas galėjo būti pažeistas, saugumo patikrinimas atliekamas prieš pat nustatant tokią dalį, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad joje nebūtų draudžiamų daiktų. Laikoma, kad orlaiviai, kuriuose atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas, šią nuostatą atitinka.

1.1.3.4.

Jei nepatikrinti asmenys arba keleiviai ir įgulos nariai, atvykstantys iš trečiųjų šalių, išskyrus 4-B priedėlyje išvardytas šalis, galėjo patekti į riboto patekimo zonos svarbiausias dalis, kuo skubiau atliekamas tų dalių, kurių saugumas galėjo būti pažeistas, saugumo patikrinimas, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad jose nebūtų draudžiamų daiktų.

Laikoma, kad 1 pastraipos nuostatas atitinka orlaiviai, kuriuose atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas.

1 pastraipa netaikoma, kai į riboto patekimo zonos svarbiausias dalis buvo patekę asmenys, kuriems taikoma 1.3.2 punktas ir 4.1.1.7 punktas.

Jei keleiviai ir įgulos nariai atvyksta iš trečiųjų šalių, išskyrus 4-B priedėlyje išvardytas šalis, 1 pastraipa taikoma tik toms riboto pateikimo zonos svarbiausioms dalims, į kurias patenka patikrintas krovinių skyriaus bagažas ir (arba) kuriomis naudojasi išvykstantys patikrintieji keleiviai, kurie neišvyksta tuo pačiu orlaiviu kaip minėti keleiviai ir įgulos nariai.

1.2.   PATEKIMO KONTROLĖ

1.2.1.    Patekimas į kontroliuojamąją zoną

1.2.1.1.

Patekti į kontroliuojamąją zoną gali būti leidžiama tik asmenims ir transporto priemonėms, kurie turi teisėtą priežastį ten būti. Laikoma, kad įgaliotųjų asmenų lydimos organizuotos ekskursijos oro uoste yra teisėta priežastis.

1.2.1.2.

Kad asmuo būtų įleistas į kontroliuojamąją zoną, jis turi turėti įgaliojimo dokumentą.

1.2.1.3.

Kad transporto priemonė būtų įleista į kontroliuojamąją zoną, jos matomoje vietoje turi būti transporto priemonės leidimas.

1.2.1.4.

Kontroliuojamojoje zonoje esantys asmenys paprašyti pateikia patikrinti jų įgaliojimo dokumentus.

1.2.2.    Patekimas į riboto patekimo zonas

1.2.2.1.

Į riboto patekimo zonas įleidžiami tik asmenys ir transporto priemonės, kurie turi teisėtą priežastį ten būti. Laikoma, kad įgaliotųjų asmenų lydimos organizuotos ekskursijos oro uoste yra teisėta priežastis.

1.2.2.2.

Kad būtų įleistas į riboto patekimo zonas asmuo pateikia vieną iš šių įgaliojimo dokumentų:

a) galiojantį įlaipinimo taloną arba lygiavertį dokumentą, arba

b) galiojantį įgulos nario pažymėjimą, arba

c) galiojantį oro uosto pažymėjimą, arba

d) galiojantį atitinkamos nacionalinės institucijos pažymėjimą, arba

e) galiojantį atitinkamos nacionalinės institucijos pripažintą reikalavimų laikymąsi užtikrinančios institucijos pažymėjimą.

Į minėtas zonas taip pat gali būti leidžiama patekti, kai asmens tapatybė nustatoma tikrinant biometrinius duomenis.

1.2.2.3.

Kad transporto priemonė būtų įleista į riboto patekimo zonas, jos matomoje vietoje turi būti galiojantis transporto priemonės leidimas.

1.2.2.4.

Įlaipinimo talonas arba lygiavertis dokumentas, minimas 1.2.2.2 punkto a papunktyje, patikrinamas prieš asmeniui leidžiant patekti į riboto patekimo zonas, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad įlaipinimo talonas arba lygiavertis dokumentas galioja.

1.2.2.2 punkto b–e papunkčiuose nurodyti pažymėjimai patikrinami prieš asmeniui leidžiant patekti į riboto patekimo zonas, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad jie galioja ir priklauso jų turėtojui.

Jei naudojamas biometrinis identifikavimas, atliekant patikrinimą užtikrinama, kad į riboto patekimo zonas norintis patekti asmuo turėtų vieną iš 1.2.2.2 punkte nurodytų įgaliojimo dokumentų ir kad šis įgaliojimo dokumentas būtų galiojantis ir neatšauktas.

1.2.2.5.

Siekiant užkirsti kelią nesankcionuotam patekimui į riboto patekimo zonas, patekimo vietas kontroliuoja:

a) elektroninė sistema, kuri vienu metu leidžia patekti tik vienam asmeniui, arba

b) įgaliotieji asmenys, vykdantys patekimo kontrolę.

Savo nacionalinėje aviacijos saugumo programoje atitinkama institucija gali nustatyti, kad a punkto reikalavimas leisti vienu metu patekti tik vienam asmeniui, netaikomas patekimo vietose, kuriomis naudojasi tik teisėsaugos pareigūnai.

1.2.2.6.

Transporto priemonės leidimas patikrinamas prieš leidžiant jai įvažiuoti į riboto patekimo zonas, siekiant užtikrinti, kad leidimas galioja ir priklauso tai transporto priemonei.

1.2.2.7.

Patekimui į riboto patekimo zonas taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

1.2.3.    Sąjungos įgulos nario pažymėjimų ir oro uosto pažymėjimų reikalavimai

1.2.3.1.

Sąjungos oro vežėjo samdomo įgulos nario pažymėjimas ir oro uosto pažymėjimas gali būti išduodami tik asmeniui, kuriam jo reikia darbo tikslais ir kurio asmens patikrinimo (toliau – asmens reputacijos patikrinimas) pagal 11.1.3 punktą išvada teigiama.

1.2.3.2.

Įgulos nario ir oro uosto pažymėjimai išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

1.2.3.3.

Jei asmens reputacijos patikrinimo išvada yra neigiama, jo pažymėjimas nedelsiant panaikinamas.

1.2.3.4.

Pažymėjimas dėvimas matomoje vietoje, bent tada, kai jo turėtojas yra riboto patekimo zonoje.

Jei riboto patekimo zonose, išskyrus tas zonas, kuriose yra keleivių, esantis asmuo nedėvi savo pažymėjimo matomoje vietoje, už 1.5.1 punkto c papunkčio įgyvendinimą atsakingi asmenys jį sustabdo ir jo reikalauja įrodyti savo tapatybę, taip pat, jei reikia, apie jį praneša.

1.2.3.5.

Pažymėjimas nedelsiant grąžinamas jį išdavusiam subjektui:

a) jei paprašo jį išdavęs subjektas, arba

b) nutraukus darbo sutartį, arba

c) pasikeitus darbdaviui, arba

d) pasikeitus poreikiui patekti į zonas, į kurias patekti išduotas įgaliojimo dokumentas, arba

e) pasibaigus pažymėjimo galiojimui, arba

f) panaikinus pažymėjimą.

1.2.3.6.

Pažymėjimą išdavusiam subjektui nedelsiant pranešama, kad pažymėjimas pamestas, pavogtas arba negrąžintas.

1.2.3.7.

Elektroninis pažymėjimas nedelsiant užblokuojamas, jei jis grąžinamas, jo galiojimas pasibaigęs, jo galiojimas panaikintas arba pranešta, kad jis pamestas, pavogtas arba negrąžintas.

1.2.3.8.

Sąjungos įgulos nario pažymėjimui ir oro uosto pažymėjimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

1.2.4.    Papildomi Sąjungos įgulos nario pažymėjimo reikalavimai

1.2.4.1.

Sąjungos oro vežėjo samdomo įgulos nario pažymėjime turi būti:

a) turėtojo vardas, pavardė ir nuotrauka ir

b) oro vežėjo pavadinimas, ir

c) anglų kalbos žodis crew, ir

d) galiojimo data.

1.2.5.    Papildomi oro uosto pažymėjimo reikalavimai

1.2.5.1.

Oro uosto pažymėjime turi būti:

a) turėtojo vardas, pavardė ir nuotrauka ir

b) pažymėjimo turėtojo darbdavio pavadinimas, jei jis neužprogramuotas elektroniniu būdu, ir

c) pažymėjimą išdavusio subjekto arba oro uosto pavadinimas, ir

d) zonos, į kurias pažymėjimo turėtojas gali patekti, ir

e) galiojimo data, jei ji neužprogramuota elektroniniu būdu.

Pavadinimai ir patekimo zonos gali būti pakeistos lygiaverčiu identifikavimu.

1.2.5.2.

Siekiant užkirsti kelią netinkamam oro uosto pažymėjimo naudojimui, įdiegiama sistema, kurią taikant būtų pagrįstai užtikrinama, kad bandymai pasinaudoti pamestais, pavogtais arba negrąžintais pažymėjimais būtų atskleisti. Atskleidus tokį atvejį imamasi tinkamų veiksmų.

1.2.6.    Transporto priemonės leidimo reikalavimai

1.2.6.1.

Transporto priemonės leidimas gali būti išduotas tik jei nustatoma, kad to reikia darbo tikslais.

1.2.6.2.

Transporto priemonės leidimas skirtas konkrečiai transporto priemonei ir jame turi būti:

a) zonos, į kurias transporto priemonė gali įvažiuoti, ir

b) galiojimo data.

Elektroniniuose transporto priemonės leidimuose nereikia nurodyti zonų, į kurias transporto priemonei leidžiama įvažiuoti, ir galiojimo datos, jei tokia informacija gali būti elektroniniu būdu nuskaitoma ir patikrinama prieš leidžiant įvažiuoti į riboto patekimo zonas.

1.2.6.3.

Elektroninis transporto priemonės leidimas pritvirtinamas prie transporto priemonės taip, kad jo nebūtų galima perkelti.

1.2.6.4.

Kontroliuojamojoje zonoje esančios transporto priemonės leidimas laikomas matomoje vietoje.

1.2.6.5.

Transporto priemonės leidimas nedelsiant grąžinamas jį išdavusiam subjektui, jei:

a) paprašo jį išdavęs subjektas, arba

b) neplanuojama transporto priemone daugiau važiuoti į kontroliuojamąją zoną, arba

c) pasibaigia leidimo galiojimo laikas, nebent leidimas negaliojančiu būtų paskelbiamas automatiškai.

1.2.6.6.

Leidimą išdavusiam subjektui nedelsiant pranešama, kad transporto priemonės leidimas pamestas, pavogtas arba negrąžintas.

1.2.6.7.

Elektroninis transporto priemonės leidimas nedelsiant užblokuojamas, jei jis grąžinamas, jo galiojimas pasibaigęs arba pranešta, kad jis pamestas, pavogtas arba negrąžintas.

1.2.6.8.

Siekiant užkirsti kelią netinkamam transporto priemonės leidimo naudojimui, įdiegiama sistema, kurią taikant pagrįstai užtikrinama, kad bandymai pasinaudoti pamestais, pavogtais arba negrąžintais transporto priemonės leidimais būtų atskleisti. Atskleidus tokį atvejį imamasi tinkamų veiksmų.

1.2.6.9.

Jei transporto priemonės naudojamos tik kontroliuojamojoje zonoje ir neturi leidimo važiuoti viešaisiais keliais, o jų išorė aiškiai pažymėta kaip tame oro uoste naudojamų transporto priemonių, 1.2.6.2–1.2.6.8 punktų joms galima netaikyti.

1.2.7.    Patekimas su palyda

1.2.7.1.

Galiojančio oro uosto pažymėjimo neturintys įgulos nariai yra visada lydimi riboto patekimo zonose, išskyrus:

a) vietas, kuriose gali būti keleivių, ir

b) vietas prie pat orlaivio, kuriuo jie atvyko arba išvyks, ir

c) įguloms skirtas vietas, ir

d) atkarpas tarp terminalo arba patekimo vietos ir orlaivio, kuriuo įgulos nariai atvyko arba išvyks.

1.2.7.2.

Išskirtiniais atvejais asmeniui gali būti netaikomi 1.2.5.1 punkto reikalavimai ir prievolė atlikti asmens reputacijos patikrinimą, jei būdamas riboto patekimo zonose toks asmuo yra lydimas visą laiką. Asmeniui gali būti netaikomas reikalavimas būti lydimam, jei tas asmuo turi įgaliojimo dokumentą ir galiojantį oro uosto pažymėjimą.

1.2.7.3.

Lydintysis asmuo turi:

a) turėti galiojantį pažymėjimą, nurodytą 1.2.2.2 punkto c, d arba e papunktyje, ir

b) būti įgaliotas lydėti riboto patekimo zonose, ir

c) visą laiką matyti lydimą asmenį arba asmenis savo tiesioginiame matymo lauke, ir

d) pagrįstai užtikrinti, kad lydimas asmuo arba asmenys nepažeistų jokių saugumo reikalavimų.

1.2.7.4.

Jei kontroliuojamojoje zonoje transporto priemonė yra visą laiką lydima, 1.2.6 punkto reikalavimai jai gali būti netaikomi.

1.2.7.5.

Jei keleivis nekeliauja pagal vežimo oro transportu sutartį, pagal kurią išduodamas įlaipinimo talonas arba lygiavertis dokumentas, šį keleivį lydinčiam įgulos nariui gali būti netaikomi 1.2.7.3 punkto a papunkčio reikalavimai.

1.2.8.    Kitos išimtys

Kitoms išimtims taikomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

1.3.   KITŲ NEI KELEIVIAI ASMENŲ IR NEŠULIŲ TIKRINIMAS

1.3.1.    Kitų nei keleiviai asmenų ir nešulių tikrinimas

1.3.1.1.

Kiti nei keleiviai asmenys tikrinami viena iš šių priemonių:

a) apieškomi rankomis,

b) arkiniu metalo ieškikliu,

c) su sprogmenis užuodžiančiais šunimis,

d) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu,

e) kūno skeneriais be jonizuojančiosios spinduliuotės,

f) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu, naudojamu su rankiniu metalo ieškikliu.

1.3.1.2.

Kitų nei keleiviai asmenų tikrinimui taikomi 4.1.1.3–4.1.1.6 ir 4.1.1.10–4.1.1.11 punktai.

1.3.1.3.

Sprogmenis užuodžiantys šunys ir mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis gali būti naudojami tik kaip papildoma kitų nei keleiviai asmenų tikrinimo priemonė arba nenuspėjamai pakaitomis su apieškojimu rankomis, arkiniu metalo ieškikliu arba kūno skeneriais.

1.3.1.4.

Kitų nei keleiviai asmenų nešuliai tikrinami viena iš šių priemonių:

a) apieškomi rankomis,

b) rentgeno įranga,

c) sprogmenų aptikimo sistemos įranga,

d) su sprogmenis užuodžiančiais šunimis,

e) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu.

1.3.1.5.

Kitų nei keleiviai asmenų nešuliai tikrinami pagal 4.1.2.4–4.1.2.7 punktus ir 4.1.2.11 punktą.

1.3.1.6.

Sprogmenis užuodžiantys šunys ir mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis gali būti naudojami tik kaip papildoma kitų nei keleiviai asmenų nešulių tikrinimo priemonė arba nenuspėjamai pakaitomis su apieškojimu rankomis, rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga.

1.3.1.7.

Jei kiti nei keleiviai asmenys ir nešuliai turi būti nuolat atsitiktine tvarka tikrinami, tikrinimo dažnumą, remdamasi rizikos vertinimu, nustato atitinkama institucija.

1.3.1.8.

Kitų nei keleiviai asmenų ir jų nešulių tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

1.3.2.    Išimtys ir specialios tikrinimo procedūros

1.3.2.1.

Atitinkama institucija dėl objektyvių priežasčių gali leisti netikrinti kitų nei keleiviai asmenų arba gali leisti, kad jiems būtų taikomos specialios tikrinimo procedūros, jei juos lydi asmuo, įgaliotas lydėti pagal 1.2.7.3 punktą.

1.3.2.2.

Iš riboto patekimo zonos svarbiausių dalių laikinai išėję kiti nei keleiviai patikrintieji asmenys grįžę gali būti netikrinami, jei juos nuolat stebėjo įgaliotieji asmenys, galintys pakankamai pagrįstai užtikrinti, kad į riboto patekimo zonos svarbiausias dalis jie neįsineštų draudžiamų daiktų.

1.3.2.3.

Išimtims ir specialioms tikrinimo procedūroms taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

1.4.   TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIKRINIMAS

1.4.1.    Į riboto patekimo zonos svarbiausias dalis įvažiuojančios transporto priemonės

1.4.1.1.

Prieš įvažiavimą į svarbiausias dalis tikrinamos visos transporto priemonės. Nuo patikrinimo iki įvažiavimo į riboto patekimo zonos svarbiausias dalis jos saugomos nuo neteisėtos veikos.

1.4.1.2.

Tikrinamoje transporto priemonėje neturi būti vairuotojo ir kitų transporto priemonės keleivių. Jie turi pasiimti iš transporto priemonės savo asmeninius daiktus, kad būtų atliktas tikrinimas.

1.4.1.3.

Turi būti nustatytos metodikos, kaip užtikrinti vietų, kurias reikia tikrinti, pasirinkimo atsitiktinumą.

1.4.1.4.

Į riboto patekimo zonos svarbiausias dalis įvažiuojančioms transporto priemonėms taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

1.4.2.    Į riboto patekimo zonas, bet ne į jų svarbiausias dalis, įvažiuojančios transporto priemonės

1.4.2.1.

Tikrinamoje transporto priemonėje neturi būti vairuotojo ir kitų transporto priemonės keleivių. Jie turi pasiimti iš transporto priemonės savo asmeninius daiktus, kad būtų atliktas tikrinimas.

1.4.2.2.

Turi būti nustatytos metodikos, kaip užtikrinti transporto priemonių ir vietų, kurias reikia tikrinti, pasirinkimo atsitiktinumą.

1.4.2.3.

Į riboto patekimo zonas, bet ne į jų svarbiausias dalis, įvažiuojančioms transporto priemonėms taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

1.4.3.    Tikrinimo metodai

1.4.3.1.

Apieškojimas rankomis – kruopštus pasirinktų vietų, įskaitant turinį, tikrinimas rankomis, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad joje nebūtų draudžiamų daiktų.

1.4.3.2.

Šie metodai gali būti taikomi tik kaip papildomi tikrinimo metodai:

a) sprogmenis užuodžiantys šunys ir

b) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis.

1.4.3.3.

Tikrinimo metodams taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

1.4.4.    Išimtys ir specialios tikrinimo procedūros

1.4.4.1.

Atitinkama institucija dėl objektyvių priežasčių gali leisti netikrinti transporto priemonių arba gali leisti, kad joms būtų taikomos specialios tikrinimo procedūros, jei jas lydi asmuo, įgaliotas lydėti pagal 1.2.7.3 punktą.

1.4.4.2.

Išimtims ir specialioms tikrinimo procedūroms taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

1.5.   STEBĖJIMAS, PATRULIAVIMAS IR KITA FIZINĖ KONTROLĖ

1.5.1.

Stebima arba patruliuojama:

a) ribos, skiriančios nekontroliuojamąsias zonas, kontroliuojamąsias zonas, riboto patekimo zonas, riboto patekimo zonų svarbiausias dalis ir, jei taikoma, atribotąsias zonas, ir

b) visuomenei prieinamos terminalo zonos ir prie terminalo esančios zonos, įskaitant stovėjimo aikšteles ir važiuojamąsias kelio dalis, ir

c) ar riboto patekimo zonose, išskyrus zonas, kuriose yra keleivių, esantys asmenys matomai dėvi pažymėjimus ir ar jie galioja, ir

d) ar kontroliuojamojoje zonoje esančiose transporto priemonėse leidimai padėti matomai ir ar jie galioja, ir

e) krovinių skyriaus bagažas, kroviniai ir paštas, orlaivio atsargos, taip pat oro vežėjo paštas ir medžiagos, kurie laikomi riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje tol, kol bus pakrauti.

1.5.2.

Stebėjimo ir patruliavimo dažnumas ir priemonės grindžiami rizikos vertinimu ir patvirtinami atitinkamos institucijos. Dažnumas ir priemonės nustatomi atsižvelgiant į:

a) oro uosto dydį, įskaitant eismo intensyvumą ir pobūdį, ir

b) oro uosto išdėstymą, ypač į oro uoste nustatytų zonų sąveiką, ir

c) stebėjimo ir patruliavimo priemonių galimybes ir apribojimus.

Jei to prašoma atitikties stebėjimo tikslais, rizikos vertinimo dalys, susijusios su stebėjimo ir patruliavimo dažnumu ir priemonėmis, pateikiamos raštu.

1.5.3.

Stebėjimas ir patruliavimas turi būti nenuspėjami. Pažymėjimų galiojimas tikrinamas atsitiktine tvarka.

1.5.4.

Įdiegiamos priemonės, kuriomis asmenys būtų atgrasomi nuo bandymų pažeisti saugumo kontrolės punktus ir kuriomis pažeidimą būtų galima iš karto išsiaiškinti, o jo padarinius pašalinti, jei toks pažeidimas įvyktų.

1.6.   DRAUDŽIAMI DAIKTAI

1.6.1.

Kitiems nei keleiviai asmenims draudžiama į riboto patekimo zonas įsinešti 1-A priedėlyje išvardytus daiktus.

1.6.2.

1.6.1 punkto išimtį galima daryti, jei asmuo įgaliotas draudžiamus daiktus neštis į riboto patekimo zonas tam, kad jis galėtų atlikti pagrindines oro uosto įrenginių arba orlaivio naudojimo užduotis ar atlikti pareigas skrydžio metu.

1.6.3.

Kad būtų galima nustatyti nešamo daikto priklausomybę asmeniui, įgaliotam neštis vieną arba daugiau 1-A priedėlyje išvardytų daiktų:

a) asmuo turi būti gavęs ir turėti įgaliojimo dokumentą. Įgaliojimas arba įrašomas pažymėjime, su kuriuo galima patekti į riboto patekimo zonas, arba parengiamas kaip atskira rašytinė deklaracija. Įgaliojimo dokumente daiktas (-ai), kurį (-iuos) galima neštis, nurodomas (-i) arba kaip daiktų kategorija, arba kaip konkretus daiktas. Jei įgaliojimas įrašytas pažymėjime, jis turi būti atpažįstamas pagal principą „būtina žinoti“, arba

b) saugumo kontrolės punkte turi būti įdiegta sistema, rodanti, kuriems asmenims leidžiama neštis daiktą (-us), nurodant daiktų kategoriją arba konkretų daiktą.

1.6.4.

Priklausomybė nustatoma pirmiau nei asmeniui leidžiama neštis tą (tuos) daiktą (-us) į riboto patekimo zonas arba orlaivį, arba kai asmenys, kurie stebi arba patruliuoja pagal 1.5.1 punkto c papunktį, tokį asmenį sustabdo ir jo reikalauja įrodyti savo tapatybę.

1.6.5.

1-A priedėlyje išvardyti daiktai gali būti laikomi riboto patekimo zonose arba orlaivyje, jei jie laikomi saugiomis sąlygomis. 4-C priedėlio c, d ir e punktuose išvardyti daiktai gali būti laikomi riboto patekimo zonose, jei jų negali paimti keleiviai.

1-A PRIEDĖLIS

KITI NEI KELEIVIAI ASMENYS

DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

a)  Ginklai, šaunamieji ginklai ir kiti sviedinius šaudantys įtaisai – įtaisai, kurie yra tinkami arba atrodo tinkami iššauti sviedinį ir sukelti sunkių sužeidimų, įskaitant:

 visų tipų šaunamuosius ginklus, pavyzdžiui, pistoletus, revolverius, graižtvinius šautuvus, lygiavamzdžius šautuvus,

 žaislinius šautuvus, tikslias šaunamųjų ginklų kopijas ir padirbinius, kuriuos galima palaikyti tikrais ginklais,

 šaunamųjų ginklų dalis, išskyrus optinius taikiklius,

 pneumatinius ir dujinius šautuvus, pavyzdžiui, pistoletus, šratinius šautuvus, graižtvinius ginklus ir BB tipo šoviniais užtaisomus pneumatinius šaunamuosius ginklus,

 signalinius ir starto pistoletus,

 lankus, arbaletus ir strėles,

 harpūnus ir povandeninės žūklės šautuvus,

 timpas ir svaidytuvus.

b)  Svaiginimo įtaisai – įtaisai, specialiai skirti apsvaiginti arba imobilizuoti, įskaitant:

 paralyžiuojančius įtaisus, pavyzdžiui, elektros šoko įtaisus, tazerius ir apsvaiginimo lazdas,

 gyvūnų svaiginimo ir žudymo priemones,

 neutralizavimo ir paralyžiavimo chemines medžiagas, dujas ir purškalus, pavyzdžiui, dujų balionėlius, pipirinius purškalus, kapsicino purškalus, ašarinius purškalus, rūgštinius purškalus ir gyvūnų atbaidymo purškalus.

c)  Sprogstamosios ir padegamosios medžiagos ir įtaisai – sprogstamosios ir padegamosios medžiagos ir įtaisai, kurie yra tinkami arba atrodo tinkami sunkiems sužeidimams sukelti arba pavojingi orlaivio saugai, įskaitant:

 šaudmenis,

 sprogstamąsias kapsules,

 detonatorius ir sprogdiklius,

 sprogstamųjų įtaisų tikslias kopijas ar padirbinius,

 minas, granatas ir kitus karinius sprogstamuosius įtaisus,

 fejerverkus ir kitokią pirotechniką,

 dūmadėžes ir dūminius užtaisus,

 dinamitą, paraką ir plastikinius sprogmenis.

d) Visi kiti daiktai, kurie gali būti tinkami sunkiems sužeidimams sukelti ir kurie paprastai nenaudojami riboto patekimo zonose, pavyzdžiui, sportinės dvikovos reikmenys, špagos, kardai ir t. t.

2.    ATRIBOTOSIOS ORO UOSTŲ ZONOS

Šiame reglamente nenumatyta jokių nuostatų.

3.    ORLAIVIO SAUGUMAS

3.0.   BENDROSIOS NUOSTATOS

3.0.1.

Jei nenurodyta kitaip, oro vežėjas užtikrina, kad šiame skyriuje nustatytos priemonės būtų įgyvendintos jo orlaivių atžvilgiu.

3.0.2.

Trečiosios šalys, kurių taikomi saugumo standartai pripažįstami lygiaverčiais bendriesiems pagrindiniams standartams, taikomiems orlaivių saugumui, išvardytos 3-B priedėlyje.

3.0.3.

Orlaivyje nereikia atlikti orlaivio saugumo patikrinimo. Jame atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas pagal 3.1 punktą.

3.0.4.

Jei oro vežėjas paprašo, oro uosto operatorius jam praneša, ar jo orlaivis yra riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje. Jei tai neaišku, laikoma, kad orlaivis yra zonoje, kuri nėra riboto patekimo zonos svarbiausia dalis.

3.0.5.

Jei dalis nebelaikoma riboto patekimo zonos svarbiausia dalimi dėl pasikeitusio saugumo statuso, oro uostas informuoja suinteresuotuosius vežėjus.

3.0.6.

Prie trečiųjų šalių, į kurias daroma nuoroda šiame skyriuje ir, jei taikoma, Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005, priskiriamos kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma to sutarties VI antraštinės dalies trečia dalis.

3.1.   ORLAIVIO SAUGUMO NUODUGNUS PATIKRINIMAS

3.1.1.    Kada reikia atlikti orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą

3.1.1.1.

Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas atliekamas visada, kai tik yra priežastis manyti, kad asmenys į jį galėjo patekti nesankcionuotai.

3.1.1.2.

Atliekant orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą tikrinamos apibrėžtos orlaivio vietos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

3.1.1.3.

Į riboto patekimo zonos svarbiausią dalį iš trečiosios šalies, kuri neįrašyta į 3-B priedėlio sąrašą, atvykstančio orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas atliekamas bet kuriuo metu po to, kai iš tikrintinų vietų išlaipinti keleiviai ir (arba) iškrautas krovinių skyrius.

3.1.1.4.

Orlaivis, kuris atvyksta iš valstybės narės, į kurią atskrido tranzitu iš trečiosios šalies, kuri neįrašyta į 3-B priedėlio sąrašą, laikomas orlaiviu, atvykstančiu iš trečiosios šalies.

3.1.1.5.

Orlaivio saugumo nuodugnaus patikrinimo atlikimo laikui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

3.1.2.    Kaip reikia atlikti orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą

Orlaivio saugumo nuodugniam patikrinimui taikomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

3.1.3.    Informacija apie orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą

Ši informacija apie išskrendančio orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą užregistruojama ir 24 valandas arba visą skrydžio trukmę, jei ji ilgesnė už pirmiau minėtą laikotarpį, laikoma vietoje, kuri yra ne orlaivyje:

a) skrydžio numeris ir

b) iš kur vykdytas ankstesnis skrydis;

jei atliktas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas, taip pat pateikiama ši informacija:

c) orlaivio saugumo nuodugnaus patikrinimo atlikimo data ir laikas ir

d) asmens, atsakingo už orlaivio saugumo nuodugnaus patikrinimo atlikimą, vardas, pavardė ir parašas.

3.2.   ORLAIVIO APSAUGA

3.2.1.    Orlaivio apsauga. Bendrosios nuostatos

3.2.1.1.

Bet kurioje oro uosto vietoje stovinčio orlaivio visos išorinės durys apsaugomos nuo nesankcionuoto patekimo:

a) užtikrinant, kad asmenys, bandantys nesankcionuotai patekti į orlaivį, būtų nedelsiant sustabdyti ir jų būtų reikalaujama įrodyti savo tapatybę; arba

b) laikant išorines duris uždarytas. Jei orlaivis yra riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje, nuo žemės asmeniui nepasiekiamos išorinės durys laikomos uždarytomis, jei patekimo į orlaivį įranga atitraukta ir pastatyta pakankamai toli nuo orlaivio, kad būtų pagrįstai užkirstas kelias į jį patekti, arba

c) taikant elektronines priemones, kuriomis galima nedelsiant pastebėti nesankcionuotą patekimą, arba

d) prie visų durų, pro kurias galima tiesiogiai patekti į keleivių įlaipinimo galeriją, esančią šalia atidarytų orlaivio durų, įdiegiant elektroninę patekimo su oro uosto pažymėjimais sistemą, kuri leistų patekti tik asmenims, baigusiems mokymą pagal 11.2.3.7 punktą. Tokie asmenys privalo užtikrinti, kad jiems naudojantis durimis būtų išvengta nesankcionuoto patekimo.

3.2.1.2.

3.2.1.1 punktas netaikomas orlaiviui, kuris stovi užrakintame ar kitaip nuo nesankcionuoto patekimo apsaugotame angare.

3.2.2.    Papildoma orlaivių su uždarytomis išorinėmis durimis, esančių zonoje, kuri nėra riboto patekimo zonos svarbiausia dalis, apsauga

3.2.2.1.

Jei išorinės durys uždarytos ir orlaivis yra zonoje, kuri nėra riboto patekimo zonos svarbiausia dalis, kiekvienos išorinės durys taip pat turi būti:

a) su atitraukta patekimo į orlaivį įranga arba

b) užplombuotos, arba

c) užrakintos, arba

d) stebimos.

a punktas netaikomas durims, kurios asmeniui pasiekiamos nuo žemės.

3.2.2.2.

Jei nuo durų, kurios asmeniui nepasiekiamos nuo žemės, atitraukta patekimo į orlaivį įranga, ta įranga pastatoma pakankamai toli nuo orlaivio, kad būtų pagrįstai užkirstas kelias į jį patekti.

3.2.2.3.

Jei išorinės durys užrakintos, atrakinti jas gali tik asmenys, kuriems to reikia darbo tikslais.

3.2.2.4.

Jei išorinės durys stebimos, stebėjimu užtikrinama, kad nesankcionuotas patekimas į orlaivį būtų pastebėtas nedelsiant.

3.2.2.5.

Orlaivių, kurių išorinės durys uždarytos ir kurie stovi zonoje, kuri nėra riboto patekimo zonos svarbiausia dalis, apsaugai taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

3-A PRIEDĖLIS

ORLAIVIO SAUGUMO NUODUGNUS PATIKRINIMAS

Išsamios orlaivio saugumo nuodugnaus patikrinimo nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼M1

3-B PRIEDĖLIS

ORLAIVIO SAUGUMAS

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT KITOS ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 355 STRAIPSNĮ NETAIKOMA TOS SUTARTIES TREČIOSIOS DALIES VI ANTRAŠTINĖ DALIS, PRIPAŽINTOS TAIKANČIOMIS SAUGUMO STANDARTUS, LYGIAVERČIUS BENDRIESIEMS PAGRINDINIAMS CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO STANDARTAMS

Orlaivių saugumo atžvilgiu pripažįstama, kad šios trečiosios šalys, taip pat kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma tos sutarties trečiosios dalies VI antraštinė dalis, taiko saugumo standartus, lygiaverčius bendriesiems pagrindiniams civilinės aviacijos saugumo standartams:

Kanada

Farerų Salos (Vagaro oro uostas)

Grenlandija (Kangerlusuako oro uostas)

Gernsis

Meno Sala

Džersis

Juodkalnija

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jei Komisija turi informacijos, kad trečiojoje šalyje arba kitoje susijusioje šalyje ar teritorijoje taikomi saugumo standartai, turintys didelį poveikį bendram aviacijos saugumo lygiui Sąjungoje, nebeatitinka Sąjungos bendrųjų pagrindinių standartų, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

Jei Komisija turi informacijos apie veiksmus, įskaitant išlyginamąsias priemones, kuriuos vykdant atkurtas trečiojoje šalyje arba kitoje susijusioje šalyje ar teritorijoje taikomų atitinkamų saugumo standartų lygiavertiškumas, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

▼B

4.    KELEIVIAI IR RANKINIS BAGAŽAS

4.0.   BENDROSIOS NUOSTATOS

4.0.1.

Jei nenustatyta kitaip, šio skyriaus priemonių įgyvendinimą užtikrina institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas arba subjektas, atsakingas pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje nurodytą nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą.

4.0.2.

Trečiosios šalys, kurių taikomi saugumo standartai pripažįstami lygiaverčiais bendriesiems pagrindiniams standartams, taikomiems keleiviams ir rankiniam bagažui, išvardytos 4-B priedėlyje.

4.0.3.

Keleiviai ir jų rankinis bagažas, atvykstantys iš valstybės narės, į kurią orlaivis atskrido tranzitu iš trečiosios šalies, kuri neįrašyta į 4-B priedėlio sąrašą, laikomi keleiviais ir rankiniu bagažu, atvykstančiais iš trečiosios šalies, išskyrus tuos atvejus, kai yra patvirtinimas, kad šie asmenys ir jų rankinis bagažas patikrinti toje valstybėje narėje.

4.0.4.

Šiame priede:

a)

skysčiai, aerozoliai ir geliai – pastos, losjonai, skystų ir kietų medžiagų mišiniai ir hermetiškų talpyklų turinys, pavyzdžiui, dantų pasta, plaukų gelis, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos ir kiti panašios konsistencijos produktai;

b)

saugusis maišelis, kurio pažeidimus galima nustatyti – Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos rekomenduojamas saugumo kontrolės gaires atitinkantis maišelis;

c)

skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga – Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 12.7 punkto nuostatas atitinkanti įranga, kuria galima aptikti pavojingas medžiagas.

4.0.5.

Prie trečiųjų šalių, į kurias daroma nuoroda šiame skyriuje ir, jei taikoma, Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005, priskiriamos kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma to sutarties VI antraštinės dalies trečia dalis.

4.1.   KELEIVIŲ IR RANKINIO BAGAŽO TIKRINIMAS

4.1.1.    Keleivių tikrinimas

4.1.1.1.

Prieš tikrinimą keleiviai nusirengia paltus, striukes ir švarkus – tokie daiktai tikrinami kaip rankinis bagažas. Prireikus tikrintojas gali paprašyti keleivio nusirengti daugiau drabužių.

4.1.1.2.

Keleiviai tikrinami bent vienu iš šių metodų:

a) apieškomi rankomis,

b) arkiniu metalo ieškikliu,

c) su sprogmenis užuodžiančiais šunimis,

d) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu,

e) kūno skeneriais be jonizuojančiosios spinduliuotės,

f) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu, naudojamu su rankiniu metalo ieškikliu.

Kol tikrintojas neįsitikinęs, kad keleivis neturi draudžiamų daiktų, keleiviui neleidžiama patekti į riboto patekimo zonas arba jis dar kartą tikrinamas, kad tikrintojas įsitikintų, kad keleivis draudžiamų daiktų neturi.

4.1.1.3.

Jei apieškoma rankomis, tai atliekama taip, kad būtų pagrįstai užtikrinta, kad asmuo draudžiamų daiktų neturi.

4.1.1.4.

Jei įsijungia arkinių metalo ieškiklių pavojaus signalas, būtina surasti pavojaus signalo priežastis.

4.1.1.5.

Rankinis metalo ieškiklis gali būti naudojamas tik kaip papildoma tikrinimo priemonė. Juo negali būti pakeistas reikalavimas apieškoti rankomis.

4.1.1.6.

Jei į orlaivio keleivių saloną leidžiama įsinešti gyvą gyvūną, gyvūnas tikrinamas arba kaip keleivis, arba kaip rankinis bagažas.

4.1.1.7.

Atitinkama institucija gali nustatyti keleivių, kuriems dėl objektyvių priežasčių taikomos specialios tikrinimo procedūros arba kurie gali būti netikrinami, kategorijas. Apie tokias nustatytas kategorijas pranešama Komisijai.

4.1.1.8.

Keleivių tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

4.1.1.9.

Sprogmenis užuodžiantys šunys ir mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis gali būti naudojami tik kaip papildoma tikrinimo priemonė.

4.1.1.10.

Jei keleivius kūno skeneriu tikrina atvaizdo analizuotojas, kaip apibrėžta 12.11.1 punkto antroje pastraipoje, turi būti laikomasi šių būtiniausių sąlygų:

a) kūno skeneriu neturi būti galima kaupti, laikyti, kopijuoti, spausdinti arba atkurti atvaizdų. Tačiau bet kuris per tikrinimą sukurtas atvaizdas gali būti laikomas tiek laiko, kiek būtina analizuotojui jį analizuoti, ir turi būti ištrinamas iškart, kai keleivis praleidžiamas. Nesankcionuota prieiga prie atvaizdo ir atvaizdo naudojimas draudžiami; turi būti imamasi priemonių, kad tokios prieigos ir naudojimo būtų išvengta;

b) atvaizdo analizuotojas turi būti atskiroje vietoje, kad nematytų tikrinamo keleivio;

c) toje atskiroje vietoje, kurioje analizuojamas atvaizdas, negali būti jokių techninių prietaisų, kuriais galima kaupti, kopijuoti, fotografuoti ar kitaip įrašyti atvaizdus;

d) atvaizdas neturi būti susiejamas su jokiais tikrinamo asmens duomenimis, neturi būti atskleista asmens tapatybė;

e) keleivis gali paprašyti, kad jo kūno atvaizdą analizuotų jo pasirinktos lyties atvaizdo analizuotojas;

f) atvaizdas turi būti neryškus arba patamsintas, kad nebūtų galima atpažinti keleivio veido.

Kūno skeneriams su automatiniu pavojaus aptikimu taip pat taikomos a ir d dalys.

Keleiviams turi būti suteikta teisė atsisakyti tikrinimo kūno skeneriu. Tokiu atveju keleivis tikrinamas kitu metodu, įskaitant bent apieškojimą rankomis pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 4-A priedėlį. Jei įsijungia kūno skenerio pavojaus signalas, būtina surasti pavojaus signalo priežastis.

Prieš tikrinimą kūno skeneriu keleiviui pranešama apie naudojamą technologiją, su jos naudojimu susijusias sąlygas ir galimybę atsisakyti tikrinimo kūno skeneriu.

4.1.1.11.

Mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis kartu su rankiniu metalo ieškikliu gali būti naudojami tik jei tikrintojas mano, kad tam tikros asmens vietos apieškojimas rankomis yra neveiksmingas ir (arba) nepageidautinas.

4.1.2.    Rankinio bagažo tikrinimas

4.1.2.1.

Prieš tikrinimą nešiojamieji kompiuteriai ir kiti dideli elektros prietaisai išimami iš rankinio bagažo ir tikrinami atskirai, nebent rankinis bagažas tikrinamas C2 arba aukštesnį standartą atitinkančia sprogmenų aptikimo sistemos įranga.

4.1.2.2.

Visuose oro uostose atitinkamas subjektas tikrina į riboto patekimo zoną įneštus bent tuos oro uoste arba orlaivyje įsigytus skysčius, aerozolius ir gelius, kurie sandariai uždaryti saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamu įrodymu, kad jie buvo pirkti kontroliuojamojoje zonoje arba orlaivyje, taip pat skysčius, aerozolius ir gelius, kurie kelionėje reikalingi dėl medicininių priežasčių arba specialiems mitybos poreikiams patenkinti, įskaitant kūdikių maistą.

Prieš tikrinimą skysčiai, aerozoliai ir geliai išimami iš rankinio bagažo ir tikrinami atskirai nuo kitų rankinio bagažo daiktų, nebent rankiniam bagažui tikrinti naudojama įranga, kuria taip pat galima tikrinti daug uždarytų skysčių, aerozolių ir gelių talpyklų bagažo viduje.

Jei skysčiai, aerozoliai ir geliai išimami iš rankinio bagažo, keleivis pateikia:

a) visus skysčius, aerozolius ir gelius atskirose talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 100 mililitrų arba lygiavertis dydis, viename sandariai uždarytame skaidriame ne didesnės kaip vieno litro talpos plastikiniame maišelyje, kurį galima pakartotinai sandariai uždaryti, o plastikinio maišelio turinys turi lengvai jame tilpti, ir

b) visus kitus skysčius, aerozolius ir gelius, įskaitant skysčius, aerozolius ir gelius, sudėtus į saugiuosius maišelius, kurių pažeidimus galima nustatyti.

Atitinkamos institucijos, oro vežėjai ir oro uostai pateikia keleiviams deramą informaciją apie skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimą jų oro uostuose.

4.1.2.3.

Rankinis bagažas tikrinamas bent vienu iš šių metodų:

a) apieškomas rankomis,

b) rentgeno įranga,

c) sprogmenų aptikimo sistemos įranga,

d) su sprogmenis užuodžiančiais šunimis, kartu taikant a punkte nurodytą metodą,

e) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu.

Kol tikrintojas neįsitikinęs, kad rankiniame bagaže nėra draudžiamų daiktų, bagažas nepraleidžiamas arba jis dar kartą tikrinamas, kad tikrintojas įsitikintų, kad draudžiamų daiktų rankiniame bagaže nėra.

4.1.2.4.

Rankinio bagažo apieškojimas rankomis – kruopštus rankinio bagažo, įskaitant jo turinį, tikrinimas rankomis, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad jame nebūtų draudžiamų daiktų.

4.1.2.5.

Jei naudojama rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, kiekvieną atvaizdą turi apžiūrėti tikrintojas arba išanalizuoti automatinio tikrinimo programinė įranga.

4.1.2.6.

Jei naudojama rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo įranga, būtina rasti visų pavojaus signalų priežastis, kad tikrintojas pagrįstai užtikrintų, kad į riboto patekimo zoną arba į orlaivį nebūtų įnešta draudžiamų daiktų.

4.1.2.7.

Jei naudojama rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, bet kuris daiktas, kurio tankumas blogina tikrintojo galimybes patikrinti rankinio bagažo turinį, išimamas iš bagažo. Krepšys tikrinamas dar kartą, o tas daiktas tikrinamas atskirai kaip rankinis bagažas.

4.1.2.8.

Jei kuriame nors krepšyje randamas didelis elektros prietaisas, krepšys, išėmus iš jo tą prietaisą, patikrinamas dar kartą, o pats elektros prietaisas patikrinamas atskirai, nebent rankinis bagažas patikrintas C2 arba aukštesnį standartą atitinkančia sprogmenų aptikimo sistemos įranga.

4.1.2.9.

Sprogmenis užuodžiantys šunys arba mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis gali būti naudojami tik kaip papildoma tikrinimo priemonė.

4.1.2.10.

Atitinkama institucija gali nustatyti rankinio bagažo, kuriam dėl objektyvių priežasčių taikomos specialios tikrinimo procedūros arba kuris gali būti netikrinamas, kategorijas. Apie tokias nustatytas kategorijas pranešama Komisijai.

4.1.2.11.

Asmenys, tikrinantys rankinį bagažą rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, atvaizdus be pertraukos paprastai peržiūri ne ilgiau kaip 20 minučių. Kiekvieną kartą pasibaigus šiam laikui tikrintojas atvaizdų neperžiūri bent 10 minučių. Šis reikalavimas taikomas tik jei peržiūrėtinų atvaizdų srautas yra nenutrūkstamas.

Už rankinio bagažo tikrintojus yra atsakingas vadovas, kuris užtikrina optimalią grupės sudėtį, darbo kokybę, mokymą, paramą ir jos darbo vertinimą.

4.1.2.12.

Rankinio bagažo tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

4.1.3.    Skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimas

4.1.3.1.

Skysčiai, aerozoliai ir geliai, kuriuos į riboto patekimo zoną nešasi keleiviai, gali būti netikrinami skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga, jei:

a) skystis, aerozolis ir gelis yra atskirose talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 100 mililitrų arba lygiavertis dydis, viename sandariai uždarytame skaidriame ne didesnės kaip vieno litro talpos plastikiniame maišelyje, kurį galima pakartotinai sandariai uždaryti, o plastikinio maišelio turinys turi lengvai jame tilpti;

b) skystis, aerozolis ir gelis nupirktas vietinėje kontroliuojamojoje zonoje ir sandariai uždarytas specialiame saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti;

c) skystis, aerozolis ir gelis saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, yra iš kito ES oro uosto arba ES oro vežėjo orlaivio, o prieš išnešimą iš oro uosto riboto patekimo zonos yra pakartotinai sandariai uždarytas specialiame saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti;

d) skystis, aerozolis ir gelis yra vietoje patikrintas kontroliuojamojoje zonoje skystųjų sprogmenų aptikimo sistemos įranga ir tuomet sandariai uždarytas specialiame saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti.

c ir d punktuose numatytos išimtys baigia galioti 2015 m. gruodžio 31 d.

4.1.3.2.

4.1.3.1 punkto b–d papunkčiuose nurodyti specialūs saugieji maišeliai, kurių pažeidimus galima nustatyti:

a) aiškiai atpažįstami kaip to oro uosto saugieji maišeliai, kurių pažeidimus galima nustatyti, ir

b) viduje turi pirkimo arba pakartotino sandaraus uždarymo tame oro uoste per praėjusias tris valandas įrodymą, ir

c) jiems taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

4.1.3.3.

Skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

4.2.   KELEIVIŲ IR RANKINIO BAGAŽO APSAUGA

Keleivių ir rankinio bagažo apsaugai taikomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

4.3.   POTENCIALIAI PAVOJINGI KELEIVIAI

4.3.1.

Kompetentinga institucija atitinkamam oro vežėjui iš anksto raštu praneša apie planus į orlaivį įlaipinti potencialiai pavojingą keleivį.

4.3.2.

Pranešime nurodoma ši informacija:

a) asmens tapatybė ir lytis ir

b) asmens vežimo priežastis, ir

c) lydinčiųjų asmenų, jei yra, vardai, pavardės ir pareigos, ir

d) kompetentingos institucijos parengtas rizikos vertinimas, įskaitant lydinčiųjų asmenų paskyrimo arba nepaskyrimo priežastis, ir,

e) jei būtina, išankstinės susodinimo vietos, ir

f) turimų kelionės dokumentų pobūdis.

Oro vežėjas šią informaciją pateikia orlaivio įgulos vadui prieš keleivių įlaipinimą į orlaivį.

4.3.3.

Kompetentinga institucija užtikrina, kad suimtieji asmenys būtų lydimi visada.

4.4.   DRAUDŽIAMI DAIKTAI

4.4.1.

Keleiviams neleidžiama į riboto patekimo zonas arba orlaivį įsinešti 4-C priedėlyje išvardytų daiktų.

4.4.2.

4.4.1 punkto išimtis gali būti daroma, jei:

a) atitinkama institucija sutiko, kad daiktas būtų įsineštas, ir

b) apie keleivį ir daiktą, kurį jis nešasi, oro vežėjas informuotas prieš keleivių įlaipinimą į orlaivį, ir

c) laikomasi galiojančių saugos taisyklių.

Tie daiktai orlaivyje laikomi saugiomis sąlygomis.

4.4.3.

Oro vežėjas užtikrina, kad apie 4-C priedėlyje išvardytus draudžiamus daiktus keleiviai būtų informuojami iki registracijos pabaigos.

4-A PRIEDĖLIS

APIEŠKOJIMO RANKOMIS REIKALAVIMAI

Išsamios apieškojimo rankomis nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼M1

4-B PRIEDĖLIS

KELEIVIAI IR RANKINIS BAGAŽAS

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT KITOS ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 355 STRAIPSNĮ NETAIKOMA TOS SUTARTIES TREČIOSIOS DALIES VI ANTRAŠTINĖ DALIS, PRIPAŽINTOS TAIKANČIOMIS SAUGUMO STANDARTUS, LYGIAVERČIUS BENDRIESIEMS PAGRINDINIAMS CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO STANDARTAMS

Keleivių ir rankinio bagažo saugumo atžvilgiu pripažįstama, kad šios trečiosios šalys, taip pat kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma tos sutarties trečiosios dalies VI antraštinė dalis, taiko saugumo standartus, lygiaverčius bendriesiems pagrindiniams civilinės aviacijos saugumo standartams:

Kanada

Farerų Salos (Vagaro oro uostas)

Grenlandija (Kangerlusuako oro uostas)

Gernsis

Meno Sala

Džersis

Juodkalnija

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jei Komisija turi informacijos, kad trečiojoje šalyje arba kitoje susijusioje šalyje ar teritorijoje taikomi saugumo standartai, turintys didelį poveikį bendram aviacijos saugumo lygiui Sąjungoje, nebeatitinka Sąjungos bendrųjų pagrindinių standartų, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

Jei Komisija turi informacijos apie veiksmus, įskaitant išlyginamąsias priemones, kuriuos vykdant atkurtas trečiojoje šalyje arba kitoje susijusioje šalyje ar teritorijoje taikomų atitinkamų saugumo standartų lygiavertiškumas, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

▼B

4-C PRIEDĖLIS

KELEIVIAI IR RANKINIS BAGAŽAS

DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

Nepažeidžiant galiojančių saugos taisyklių, į riboto patekimo zonas ir orlaivį keleiviams neleidžiama įsinešti toliau išvardytų daiktų:

a)

ginklų, šaunamųjų ginklų ir kitų sviedinius šaudančių įtaisų

įtaisų, kurie yra tinkami arba atrodo tinkami iššauti sviedinį ir sukelti sunkių sužeidimų, įskaitant:

 visų tipų šaunamuosius ginklus, pavyzdžiui, pistoletus, revolverius, graižtvinius šautuvus, lygiavamzdžius šautuvus,

 žaislinius šautuvus, tikslias šaunamųjų ginklų kopijas ir padirbinius, kuriuos galima palaikyti tikrais ginklais,

 šaunamųjų ginklų dalis, išskyrus optinius taikiklius,

 pneumatinius ir dujinius šautuvus, pavyzdžiui, pistoletus, šratinius šautuvus, graižtvinius ginklus ir BB tipo šoviniais užtaisomus pneumatinius šaunamuosius ginklus,

 signalinius ir starto pistoletus,

 lankus, arbaletus ir strėles,

 harpūnus ir povandeninės žūklės šautuvus,

 timpas ir svaidytuvus;

b)

svaiginimo įtaisų

įtaisų, specialiai skirtų apsvaiginti arba imobilizuoti, įskaitant:

 paralyžiuojančius įtaisus, pavyzdžiui, elektros šoko įtaisus, tazerius ir apsvaiginimo lazdas,

 gyvūnų svaiginimo ir žudymo įtaisus,

 neutralizavimo ir paralyžiavimo chemines medžiagas, dujas ir purškalus, pavyzdžiui, dujų balionėlius, pipirinius purškalus, kapsicino purškalus, ašarinius purškalus, rūgštinius purškalus ir gyvūnų atbaidymo purškalus;

c)

smailiagalių arba aštriabriaunių daiktų

daiktų, kurių galai smailūs arba briaunos aštrios ir kurie gali būti panaudoti sunkiems sužeidimams sukelti, įskaitant:

 daiktus, skirtus kapoti, pavyzdžiui, kirvius, kirvelius ir kapokles,

 ledo kirvukus ir ledo kirtiklius,

 skutimosi peiliukus,

 rėžiklius,

 peilius su ilgesne kaip 6 cm geležte,

 žirkles su ilgesnėmis kaip 6 cm geležtėmis, matuojant nuo sukimosi taško,

 smailiagalius arba aštriabriaunius sportinės dvikovos reikmenis,

 špagas ir kardus;

d)

amato įrankių

įrankių, kuriuos galima panaudoti sunkiems sužeidimams sukelti, arba įrankių, kurie gali būti pavojingi orlaivio saugai, įskaitant:

 laužtuvus,

 gręžtuvus ir grąžtus, įskaitant belaidžius nešiojamuosius elektrinius gręžtuvus,

 įrankius, kurių geležtė arba kotas ilgesni kaip 6 cm ir kuriuos galima panaudoti kaip ginklą, pavyzdžiui, atsuktuvus ir kaltus,

 pjūklus, įskaitant belaidžius nešiojamuosius elektrinius pjūklus,

 litavimo lempas,

 varžtų ir vinių pistoletus;

e)

bukų įrankių

daiktų, kuriuos galima panaudoti sunkiems sužeidimams sukelti smogiant jais, įskaitant:

 beisbolo ir mažojo beisbolo lazdas,

 kuokas ir lazdas, pavyzdžiui, policininko lazdas, blakštus ir vėzdus,

 sportinės dvikovos reikmenis;

f)

sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir įtaisų

sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir įtaisų, kurie yra tinkami arba atrodo tinkami sunkiems sužeidimams sukelti arba pavojingi orlaivio saugai, įskaitant:

 šaudmenis,

 sprogstamąsias kapsules,

 detonatorius ir sprogdiklius,

 sprogstamųjų įtaisų tikslias kopijas ar padirbinius,

 minas, granatas ir kitus karinės paskirties sprogstamuosius įtaisus,

 fejerverkus ir kitokią pirotechniką,

 dūmadėžes ir dūminius užtaisus,

 dinamitą, paraką ir plastikinius sprogmenis.

5.    KROVINIŲ SKYRIAUS BAGAŽAS

5.0.   BENDROSIOS NUOSTATOS

5.0.1.

Jei nenustatyta kitaip, šio skyriaus priemonių įgyvendinimą užtikrina institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas arba subjektas, atsakingas pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje nurodytą nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą.

5.0.2.

Trečiosios šalys, kurių taikomi saugumo standartai pripažįstami lygiaverčiais bendriesiems pagrindiniams standartams, taikomiems krovinių skyriaus bagažui, išvardytos 5-A priedėlyje.

5.0.3.

Krovinių skyriaus bagažas, atvežamas iš valstybės narės, į kurią orlaivis atskrido tranzitu iš trečiosios šalies, kuri neįtraukta į 5-A priedėlio sąrašą, laikomas krovinių skyriaus bagažu, atvežamu iš trečiosios šalies, išskyrus tuos atvejus, kai yra patvirtinimas, kad šis krovinių skyriaus bagažas patikrintas toje valstybėje narėje.

5.0.4.

Šiame skyriuje „saugus bagažas“ – patikrintas išvykstančių keleivių krovinių skyriaus bagažas, kuris yra fiziškai apsaugotas, kad į jį nebūtų įdėta jokių daiktų.

5.0.5.

Prie trečiųjų šalių, į kurias daroma nuoroda šiame skyriuje ir, jei taikoma, Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005, priskiriamos kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma to sutarties VI antraštinės dalies trečia dalis.

5.1.   KROVINIŲ SKYRIAUS BAGAŽO TIKRINIMAS

5.1.1.

Krovinių skyriaus bagažas tikrinamas šiais pavieniais arba tarpusavyje derinamais metodais:

a) apieškomas rankomis arba

b) rentgeno įranga, arba

c) sprogmenų aptikimo sistemos įranga, arba

d) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu arba

e) su sprogmenis užuodžiančiais šunimis.

Kol tikrintojas neįsitikinęs, kad krovinių skyriaus bagaže nėra draudžiamų daiktų, bagažas nepraleidžiamas arba jis dar kartą tikrinamas, kad tikrintojas įsitikintų, kad draudžiamų daiktų krovinių skyriaus bagaže nėra.

5.1.2.

Apieškojimas rankomis – kruopštus bagažo, įskaitant visą jo turinį, tikrinimas rankomis, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad jame nebūtų draudžiamų daiktų.

5.1.3.

Jei naudojama rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, bet kuris daiktas, kurio tankumas blogina tikrintojo galimybes patikrinti bagažo turinį, tikrinamas kitu metodu.

5.1.4.

Tikrinimas mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu – mėginių, paimtų iš bagažo vidaus ir nuo jo išorės bei iš jo turinio, analizė. Turinys gali būti taip pat apieškomas rankomis.

5.1.5.

Atitinkama institucija gali nustatyti krovinių skyriaus bagažo, kuriam dėl objektyvių priežasčių taikomos specialios tikrinimo procedūros arba kuris gali būti netikrinamas, kategorijas. Apie tokias nustatytas kategorijas pranešama Komisijai.

5.1.6.

Krovinių skyriaus bagažo tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

5.1.7.

Asmenys, tikrinantys krovinių skyriaus bagažą rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, atvaizdus be pertraukos paprastai peržiūri ne ilgiau kaip 20 minučių. Kiekvieną kartą pasibaigus šiam laikui tikrintojas atvaizdų neperžiūri bent 10 minučių. Šis reikalavimas taikomas tik jei peržiūrėtinų atvaizdų srautas yra nenutrūkstamas.

Už krovinių skyriaus bagažo tikrintojus yra atsakingas vadovas, kuris užtikrina optimalią grupės sudėtį, darbo kokybę, mokymą, paramą ir jos darbo vertinimą.

5.2.   KROVINIŲ SKYRIAUS BAGAŽO APSAUGA

5.2.1.

Keleiviams negali būti leista patekti prie patikrinto krovinių skyriaus bagažo, nebent tai yra jų bagažas ir jie stebimi siekiant užtikrinti, kad:

a) į krovinių skyriaus bagažą nebūtų įdėta 5-B priedėlyje išvardytų draudžiamų daiktų arba

b) iš krovinių skyriaus bagažo nebūtų išimti ir į riboto patekimo zonas arba orlaivį įnešti 4-C priedėlyje išvardyti draudžiami daiktai.

5.2.2.

Krovinių skyriaus bagažas, kuris nebuvo apsaugotas nuo nesankcionuoto poveikio, patikrinamas dar kartą.

5.2.3.

Krovinių skyriaus bagažo apsaugai taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

5.3.   BAGAŽO PRIKLAUSOMYBĖS NUSTATYMAS

5.3.1.    Krovinių skyriaus bagažo atpažinimas

5.3.1.1.

Oro vežėjas užtikrina, kad įlaipinamas keleivis pateiktų galiojantį įlaipinimo taloną arba lygiavertį dokumentą, atitinkantį užregistruotą krovinių skyriaus bagažą.

5.3.1.2.

Oro vežėjas užtikrina, kad būtų įdiegta procedūra, kurią taikant būtų galima atpažinti keleivių, neįlipusių į orlaivį arba iš jo išlipusių prieš jam išvykstant, krovinių skyriaus bagažą.

5.3.1.3.

Jei keleivio orlaivyje nėra, krovinių skyriaus bagažas, kuris atitinka to keleivio įlaipinimo taloną arba lygiavertį dokumentą, laikomas nelydimuoju.

5.3.1.4.

Oro vežėjas užtikrina, kad būtų galima aiškiai atskirti kiekvieną bagažo skyriuje vežamo orlaiviu nevykstančių keleivių bagažo (toliau – krovinių skyriaus nelydimojo bagažo) vienetą, kurį leista vežti orlaiviu.

5.3.2.    Nuo keleivio valios nepriklausančios aplinkybės

5.3.2.1.

Priežastys, dėl kurių bagažas tapo nelydimasis, užregistruojamos prieš bagažą pakraunant į orlaivį, nebent vykdoma 5.3.3 punkte minima saugumo kontrolė.

5.3.2.2.

Papildomos išsamios nuostatos dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo keleivio valios, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

5.3.3.    Derama krovinių skyriaus nelydimojo bagažo saugumo kontrolė

5.3.3.1.

Krovinių skyriaus nelydimasis bagažas, kuriam netaikomas 5.3.2 punktas, patikrinamas vienu iš 5.1.1 punkte nustatytų metodų ir, jei taikoma, pagal papildomus reikalavimus, nustatytus Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

5.3.3.2.

Krovinių skyriaus bagažas, kuris tampa nelydimuoju bagažu dėl kitų aplinkybių, nei minimos 5.3.2.2 punkte, iškraunamas iš orlaivio ir dar kartą tikrinamas prieš vėl jį pakraunant į orlaivį.

5.3.3.3.

Papildomos išsamios nuostatos dėl deramos krovinių skyriaus nelydimojo bagažo saugumo kontrolės išdėstytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

5.4.   DRAUDŽIAMI DAIKTAI

5.4.1.

Keleiviams neleidžiama jiems priklausančiame krovinių skyriaus bagaže turėti 5-B priedėlyje išvardytų daiktų.

5.4.2.

5.4.1 punkto išimtis gali būti daroma, jei:

a) atitinkama institucija yra patvirtinusi nacionalines taisykles, pagal kurias daiktą leidžiama vežti, ir

b) laikomasi galiojančių saugos taisyklių.

5.4.3.

Apie 5-B priedėlyje išvardytus draudžiamus daiktus keleiviai informuojami iki registracijos pabaigos.

▼M1

5-A PRIEDĖLIS

KROVINIŲ SKYRIAUS BAGAŽAS

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT KITOS ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 355 STRAIPSNĮ NETAIKOMA TOS SUTARTIES TREČIOSIOS DALIES VI ANTRAŠTINĖ DALIS, PRIPAŽINTOS TAIKANČIOMIS SAUGUMO STANDARTUS, LYGIAVERČIUS BENDRIESIEMS PAGRINDINIAMS CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO STANDARTAMS

Krovinių skyriaus bagažo saugumo atžvilgiu pripažįstama, kad šios trečiosios šalys, taip pat kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma tos sutarties trečiosios dalies VI antraštinė dalis, taiko saugumo standartus, lygiaverčius bendriesiems pagrindiniams civilinės aviacijos saugumo standartams:

Kanada

Farerų Salos (Vagaro oro uostas)

Grenlandija (Kangerlusuako oro uostas)

Gernsis

Meno Sala

Džersis

Juodkalnija

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jei Komisija turi informacijos, kad trečiojoje šalyje arba kitoje susijusioje šalyje ar teritorijoje taikomi saugumo standartai, turintys didelį poveikį bendram aviacijos saugumo lygiui Sąjungoje, nebeatitinka Sąjungos bendrųjų pagrindinių standartų, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

Jei Komisija turi informacijos apie veiksmus, įskaitant išlyginamąsias priemones, kuriuos vykdant atkurtas trečiojoje šalyje arba kitoje susijusioje šalyje ar teritorijoje taikomų atitinkamų saugumo standartų lygiavertiškumas, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

▼B

5-B PRIEDĖLIS

KROVINIŲ SKYRIAUS BAGAŽAS

DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

Jiems priklausančiame krovinių skyriaus bagaže keleiviams neleidžiama turėti toliau nurodytų daiktų:

sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir įtaisų

sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir įtaisų, kurie yra tinkami sunkiems sužeidimams sukelti arba pavojingi orlaivio saugai, įskaitant:

 šaudmenis,

 sprogstamąsias kapsules,

 detonatorius ir sprogdiklius,

 minas, granatas ir kitus karinius sprogstamuosius įtaisus,

 fejerverkus ir kitokią pirotechniką,

 dūmadėžes ir dūminius užtaisus,

 dinamitą, paraką ir plastikinius sprogmenis.

6.    KROVINIAI IR PAŠTAS

6.0.   BENDROSIOS NUOSTATOS

6.0.1.

Institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas arba subjektas, kaip apibrėžta šiame skyriuje, užtikrina šiame skyriuje nustatytų priemonių įgyvendinimą.

6.0.2.

Laikoma, kad sumontuoti sprogstamieji ir padegamieji įtaisai, kurie vežami nesilaikant galiojančių saugos taisyklių, yra draudžiami daiktai krovinio ir pašto siuntose.

6.0.3.

Prie trečiųjų šalių, į kurias daroma nuoroda šiame skyriuje ir, jei taikoma, Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005, priskiriamos kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma to sutarties VI antraštinės dalies trečia dalis.

6.1.   SAUGUMO KONTROLĖ. BENDROSIOS NUOSTATOS

6.1.1.

Prieš krovimą į orlaivį visus krovinius ir paštą patikrina reguliuojamas subjektas, nebent:

a) reguliuojamas subjektas atliko reikalaujamą siuntos saugumo kontrolę ir siunta buvo apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos saugumo kontrolės atlikimo iki siuntos pakrovimo; arba

b) žinomas siuntėjas atliko reikalaujamą siuntos saugumo kontrolę ir siunta buvo apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos saugumo kontrolės atlikimo iki siuntos pakrovimo; arba

c) patikimas siuntėjas atliko reikalaujamą siuntos saugumo kontrolę ir siunta buvo apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos saugumo kontrolės atlikimo iki siuntos pakrovimo ir ji nėra vežama keleiviniu orlaiviu; arba

d) siuntai netaikomas tikrinimo reikalavimas ir ji buvo apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo to laiko, kai tapo atpažįstamu oro transporto kroviniu arba paštu, iki pakrovimo.

6.1.2.

Jei yra priežasčių manyti, kad siunta, kurios saugumo kontrolė atlikta, buvo pažeista arba nebuvo apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo, siuntą tikrina reguliuojamas subjektas prieš ją pakraunant į orlaivį. Akivaizdžiai pažeistos siuntos ir siuntos, dėl kurių kyla įtarimų, tvarkomos kaip didelės rizikos kroviniai arba paštas pagal 6.7 punktą.

6.1.3.

Pagal 11.1 punktą turi būti atliktas asmens, galinčio be palydos patekti prie atpažįstamo oro transporto krovinio arba atpažįstamo oro pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė atlikta, reputacijos patikrinimas arba patikrinimas prieš įdarbinimą ir tokių patikrinimų išvados turi būti teigiamos.

6.2.   TIKRINIMAS

6.2.1.    Tikrinimas

6.2.1.1.

Kai tikrinami kroviniai arba paštas:

a) atsižvelgiant į siuntos ypatybes, taikomos tinkamiausios draudžiamų daiktų aptikimo priemonės ar metodai ir

b) taikomų priemonių arba metodų turi pakakti pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų.

6.2.1.2.

Jei tikrintojas negali pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nėra draudžiamų daiktų, siunta nepraleidžiama arba tikrinama pakartotinai, kol tikrintojas įsitikina, kad joje draudžiamų daiktų nėra.

6.2.1.3.

Krovinių ir pašto tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

6.2.1.4.

Asmenys, tikrinantys krovinius rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, atvaizdus be pertraukos paprastai peržiūri ne ilgiau kaip 20 minučių. Kiekvieną kartą pasibaigus šiam laikui tikrintojas atvaizdų neperžiūri bent 10 minučių. Šis reikalavimas taikomas tik jei peržiūrėtinų atvaizdų srautas yra nenutrūkstamas.

6.2.1.5.

Kroviniai ir paštas tikrinami bent vienu iš šių metodų pagal 6-J priedėlį:

a) apieškomi rankomis,

b) rentgeno įranga,

c) sprogmenų aptikimo sistemos įranga,

d) su sprogmenis užuodžiančiais šunimis,

e) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu,

f) apžiūrimi,

g) metalo ieškikliu.

Kol tikrintojas neįsitikinęs, kad krovinyje arba pašte nėra draudžiamų daiktų, krovinys arba paštas nepraleidžiamas arba jis dar kartą tikrinamas, kad tikrintojas įsitikintų, kad draudžiamų daiktų krovinyje arba pašte nėra.

6.2.1.6.

Jei atitinkama institucija pritarė kitokiai deramai saugumo kontrolei ir jei apie ją pranešta Komisijai, tokia kontrolė gali būti taikoma tik jei dėl siuntos ypatybių neįmanoma pritaikyti jokios kitos priemonės arba metodo, nustatytų 6.2.1.5 punkte.

6.2.2.    Tikrinimo išimtys

Tikrinimo išimčių darymo nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

6.3.   REGULIUOJAMI SUBJEKTAI

6.3.1.    Reguliuojamų subjektų patvirtinimas

6.3.1.1.

Reguliuojamus subjektus tvirtina atitinkama institucija.

Reguliuojamas subjektas patvirtinamas tam tikrai teritorijai.

Subjektas, kuris taiko 6.3.2 punkte nurodytą saugumo kontrolę, patvirtinamas kaip reguliuojamas subjektas. Reguliuojamais subjektais taip pat patvirtinami trečiosios šalies logistikos paslaugų teikėjai, atsakingi už integruotas sandėliavimo ir vežimo paslaugas, oro vežėjai ir paslaugų agentai.

Reguliuojamas subjektas gali sudaryti subrangos susitarimus vienu arba keliais šiais klausimais:

a) su kitu reguliuojamu subjektu dėl 6.3.2 punkte nurodytos bet kurios rūšies saugumo kontrolės;

b) su kitu subjektu dėl 6.3.2 punkte nurodytos bet kurios rūšies saugumo kontrolės, jei kontrolė atliekama reguliuojamo subjekto teritorijoje arba oro uoste ir jai taikoma reguliuojamo subjekto arba oro uosto saugumo programa;

c) su kitu subjektu dėl 6.3.2 punkte nurodytos bet kurios rūšies saugumo kontrolės, jei kontrolė atliekama ne reguliuojamo subjekto teritorijoje arba ne oro uoste, ir atitinkama institucija yra atestavusi arba patvirtinusi subjektą ir įtraukusi jį į tokių paslaugų teikėjų sąrašą;

d) su 6.6 punkto reikalavimus atitinkančiu vežėju dėl siuntų apsaugos ir vežimo.

6.3.1.2.

Reguliuojami subjektai patvirtinami laikantis šių procedūrų:

a) pareiškėjas kreipiasi dėl patvirtinimo į valstybės narės, kurioje yra į paraišką įtrauktos teritorijos, atitinkamą instituciją.

Pareiškėjas atitinkamai institucijai pateikia saugumo programą. Tokioje programoje aprašomi metodai ir tvarka, kurių subjektas turi laikytis, kad įvykdytų Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimus. Programoje taip pat aprašoma, kaip pats subjektas kontroliuoja šių metodų ir tvarkos laikymąsi. Laikoma, kad oro vežėjo saugumo programa, kurioje aprašomi metodai ir tvarka, kurių oro vežėjas turi laikytis, kad įvykdytų Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimus, atitinka reguliuojamo subjekto saugumo programos reikalavimus.

Pareiškėjas taip pat pateikia „Reguliuojamo subjekto įsipareigojimų pareiškimą“, numatytą 6-A priedėlyje. Šį pareiškimą pasirašo pareiškėjo teisėtas atstovas arba už saugumą atsakingas asmuo.

Pasirašytą pareiškimą saugo atitinkama institucija;

b) kad įvertintų, ar pareiškėjas atitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimus, atitinkama institucija arba jos vardu veikiantis ES aviacijos saugumo tikrintojas patikrina saugumo programą ir nurodytose teritorijose atlieka patikrinimą vietoje.

Išskyrus 6.2 punkte nustatytus reikalavimus, atitinkamos muitinės įstaigos pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 ( 6 ) 14n straipsnį atliekamas pareiškėjo teritorijos patikrinimas laikomas patikrinimu vietoje, jei jis buvo atliktas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki datos, kurią pareiškėjas siekia būti patvirtintas reguliuojamu subjektu. Pareiškėjas tolesniam patikrinimui pateikia įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikatą ir atitinkamą muitinės įstaigos vertinimą;

c) jei atitinkamai institucijai pakanka pagal a ir b punktus pateiktos informacijos, ji užtikrina, kad būtina informacija apie subjektą ne vėliau kaip kitą darbo dieną būtų įrašyta į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę. Įrašydama informaciją į duomenų bazę atitinkama institucija kiekvienai patvirtintai teritorijai suteikia unikalų standartinio formato raidinį skaitinį identifikavimo kodą.

Jei atitinkamai institucijai nepakanka pagal a ir b punktus pateiktos informacijos, subjektui, siekiančiam tapti reguliuojamu subjektu, ji nedelsdama praneša to priežastis;

d) reguliuojamas subjektas nelaikomas patvirtintu tol, kol informacija apie jį neįrašoma į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

6.3.1.3.

Reguliuojamas subjektas kiekvienai teritorijai paskiria bent vieną asmenį, kuris yra atsakingas už pateiktos saugumo programos įgyvendinimą. Tokio asmens reputacijos patikrinimo pagal 11.1 punktą išvada turi būti teigiama.

6.3.1.4.

Reguliuojamas subjektas pakartotinai tikrinamas reguliariai, ne daugiau kaip penkerių metų tarpsniais. Tai apima patikrinimą vietoje siekiant įvertinti, ar reguliuojamas subjektas ir toliau atitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimus.

Atitinkamos institucijos pagal jos nacionalinę kokybės kontrolės programą atliekamas reguliuojamo subjekto patalpų tikrinimas gali būti laikomas patikrinimu vietoje, jei jis apima visus reikalavimus, kurie būtini teikiant patvirtinimą.

Išskyrus 6.2 punkte nustatytus reikalavimus, atitinkamos muitinės įstaigos pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 14n straipsnį atliekamas reguliuojamo subjekto teritorijos patikrinimas laikomas patikrinimu vietoje.

6.3.1.5.

Jei atitinkama institucija mano, kad reguliuojamas subjektas nebeatitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimų, ji panaikina reguliuojamo subjekto statusą konkrečios (-ių) teritorijos (-ų) atžvilgiu.

Jei subjektas nebeturi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 14a straipsnio 1 dalies b arba c punktuose nurodyto įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikato arba jei šio įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikato galiojimas sustabdomas dėl to reglamento 14k straipsnio nesilaikymo, atitinkama institucija imasi reikiamų veiksmų, kad įsitikintų, ar reguliuojamas subjektas atitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 reikalavimus.

Subjektas atitinkamą instituciją informuoja apie visus pasikeitimus, susijusius su jo įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikatu, nurodytu Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 14a straipsnio 1 dalies b arba c punktuose.

Iškart po panaikinimo ir visais atvejais per 24 valandas atitinkama institucija užtikrina, kad buvusio reguliuojamo subjekto statuso pasikeitimas būtų įrašytas Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje.

6.3.1.6.

Nepažeidžiant kiekvienos valstybės narės teisės pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 6 straipsnį taikyti griežtesnes priemones, pagal šio priedo 6.3 punktą patvirtintas reguliuojamas subjektas pripažįstamas visose valstybėse narėse.

6.3.1.7.

6.3.1 punkto, išskyrus 6.3.1.2 punkto d papunktį, reikalavimai netaikomi, jei pati atitinkama institucija turi būti patvirtinta reguliuojamu subjektu.

6.3.1.8.

Atitinkama institucija muitinės įstaigai pateikia visą su reguliuojamo subjekto statusu susijusią informaciją, kuri galėtų būti svarbi turimo įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikato, nurodyto Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 14a straipsnio 1 dalies b arba c punktuose, atžvilgiu. Tai apima informaciją, susijusią su nauju reguliuojamų subjektų patvirtinimu, reguliuojamų subjektų statuso panaikinimu, pakartotinu patikrinimu ir inspekcijomis, tikrinimo tvarkaraščiais ir šių vertinimų rezultatais.

Keitimosi informacija būdus tarpusavyje nusistato atitinkama institucija ir nacionalinės muitinės įstaigos.

6.3.2.    Reguliuojamo subjekto vykdoma saugumo kontrolė

6.3.2.1.

Priimdamas visas siuntas reguliuojamas subjektas nustato, ar subjektas, iš kurio jis priima siuntas, yra reguliuojamas subjektas, žinomas siuntėjas, patikimas siuntėjas, ar nė vienas iš jų.

6.3.2.2.

Reguliuojamam subjektui arba oro vežėjui siuntas pristatantis asmuo pateikia asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą dokumentą su nuotrauka, kurį išdavė arba pripažįsta nacionalinė institucija. Kortelė arba dokumentas naudojami siuntas pristatančio asmens tapatybei nustatyti.

6.3.2.3.

Reguliuojamas subjektas užtikrina, kad siuntos, kurių anksčiau atlikta ne visa reikalaujama saugumo kontrolė:

a) būtų patikrintos pagal 6.2 punktą arba

b) būtų priimtos ir sandėliuojamos išskirtine reguliuojamo subjekto atsakomybe, prieš jas atrenkant nebūtų atpažįstamos kaip siuntos, skirtos vežti orlaiviu, ir būtų atrenkamos savarankiškai, neįsikišant siuntėjui ar bet kuriam asmeniui ar subjektui, kuris nėra reguliuojamo subjekto tuo tikslu paskirtas ir išmokytas asmuo ar subjektas.

b punktas gali būti taikomas, tik jei siuntėjas negali numatyti, kad siunta turi būti vežama oru.

6.3.2.4.

Atlikus šio reglamento 6.3.2.1–6.3.2.3 punktuose ir Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 6.3 punkte nurodytą saugumo kontrolę, reguliuojamas subjektas užtikrina, kad:

a) prie šių siuntų be palydos galėtų patekti tik įgaliotieji asmenys ir

b) siuntos būtų apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio iki jų perdavimo kitam reguliuojamam subjektui arba oro vežėjui. Laikoma, kad riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje esančios krovinių ir pašto siuntos yra apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio. Jei krovinių ir pašto siuntos yra kitur nei riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje, jos turi būti tose reguliuojamo subjekto patalpų dalyse, į kurias patekimas yra kontroliuojamas, arba, kai laikomos ne tokiose dalyse, jos yra:

 fiziškai apsaugotos, kad į jas nebūtų įdėta draudžiamų daiktų, arba

 nepaliekamos be priežiūros, o patekti prie jų gali tik asmenys, saugantys ir tvarkantys krovinius.

6.3.2.5.

Atlikus 6.3.2.1–6.3.2.4 punktuose nurodytą saugumo kontrolę, reguliuojamas subjektas užtikrina, kad prie visų oro vežėjui ar kitam reguliuojamam subjektui pristatomų siuntų būtų pridėti atitinkami lydraščiai, t. y. oro transporto važtaraštis arba atskira elektroninė arba rašytinė deklaracija.

6.3.2.6.

6.3.2.5 punkte nurodytus dokumentus atitinkama institucija gali tikrinti bet kuriuo metu prieš siuntos pakrovimą į orlaivį, taip pat vėliau per 24 valandas arba visą skrydžio trukmę, jei ji ilgesnė už pirmiau minėtą laikotarpį; dokumentuose turi būti visa ši informacija:

a) reguliuojamo subjekto unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas, kurį jam suteikė atitinkama institucija,

b) unikalus siuntos identifikavimo kodas, pavyzdžiui, oro transporto važtaraščio (vidinio arba pagrindinio) numeris,

c) siuntos turinys, išskyrus Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 6.2.1 punkto d ir e papunkčiuose išvardytas siuntas;

d) siuntos saugumo statusas, nurodant:

SPX – saugu vežti keleiviniais, krovininiais ir pašto orlaiviais arba

SCO – saugu vežti tik krovininiais ir pašto orlaiviais, arba

SHR – saugu vežti keleiviniais, vien tik krovininiais ir vien tik pašto orlaiviais pagal didelės rizikos reikalavimus,

e) saugumo statuso suteikimo priežastis, nurodant:

 KC – gauta iš žinomo siuntėjo arba

 AC – gauta iš patikimo siuntėjo, arba

 RA – atrinko reguliuojamas subjektas, arba

 taikytos tikrinimo priemonės ar metodai, arba

 siuntos atleidimo nuo tikrinimo priežastys,

f) asmens, kuris suteikė saugumo statusą, vardas ir pavardė arba lygiaverčiai identifikavimo duomenys, saugumo statuso suteikimo data ir laikas,

g) bet kurio reguliuojamo subjekto, kuris sutiko su kito reguliuojamo subjekto siuntai suteiktu saugumo statusu, atitinkamos institucijos suteiktas unikalus identifikavimo kodas.

Reguliuojamas subjektas, pristatantis siuntas kitam reguliuojamam subjektui arba oro vežėjui, taip pat gali nuspręsti perduoti tik informaciją, kurios reikalaujama pagal a–e papunkčius ir g papunktį, ir 24 valandas arba visą skrydžio (-ių) trukmę, jei ji ilgesnė už pirmiau minėtą laikotarpį turėti informaciją, kurios reikalaujama pagal f papunktį.

6.3.2.7.

Jei siuntos jungtinės, 6.3.2.5 ir 6.3.2.6 punktų reikalavimai laikomi įvykdytais, jei:

a) siuntas sujungiantis reguliuojamas subjektas 24 valandas arba visą skrydžio (-ių) trukmę, jei ji ilgesnė už pirmiau minėtą laikotarpį, turi pagal 6.3.2.6 punkto a–g papunkčius būtiną informaciją apie kiekvieną siuntą, ir

b) prie jungtinių siuntų pridėtuose lydraščiuose pateikiamas reguliuojamo subjekto, kuris sujungė siuntas, raidinis skaitinis identifikavimo kodas, unikalus jungtinės siuntos identifikavimo kodas ir jos saugumo statusas.

a punkto nereikalaujama laikytis jungiant siuntas, kurios nuolat tikrinamos arba kurių leidžiama netikrinti pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 6.2.1 punkto d ir e papunkčius, jei reguliuojamas subjektas suteikia jungtinei siuntai unikalų identifikavimo kodą ir nurodo saugumo statusą ir vienintelę priežastį, kodėl šis saugumo statusas suteiktas.

6.3.2.8.

Priimdamas siuntas, kurioms taikytos ne visos reikalaujamos saugumo kontrolės priemonės, reguliuojamas subjektas taip pat gali pasirinkti netaikyti 6.3.2 punkte nurodytos saugumo kontrolės, o perduoti siuntas kitam reguliuojamam subjektui ir taip užtikrinti, kad būtų atlikta tokia saugumo kontrolė.

6.3.2.9.

Reguliuojamas subjektas užtikrina, kad visi darbuotojai, vykdantys saugumo kontrolę, būtų pasamdyti ir išmokyti pagal 11 skyriaus reikalavimus, o visi darbuotojai, galintys patekti prie atpažįstamo oro transporto krovinio arba atpažįstamo oro pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė atlikta, būtų pasamdyti ir baigtų pažintinį saugumo mokymo kursą pagal 11 skyriaus reikalavimus.

Reguliuojamo subjekto taikomoms saugumo kontrolės priemonėms taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

6.4.   ŽINOMI SIUNTĖJAI

6.4.1.    Žinomų siuntėjų patvirtinimas

6.4.1.1.

Žinomus siuntėjus patvirtina atitinkama institucija.

Žinomas siuntėjas patvirtinamas tam tikrai teritorijai.

6.4.1.2.

Žinomi siuntėjai tvirtinami laikantis šios procedūros:

a) pareiškėjas dėl patvirtinimo kreipiasi į valstybės narės, kurioje yra jo teritorija, atitinkamą instituciją.

Pareiškėjui pateikiamos 6-B priedėlyje nustatytos „Rekomendacijos žinomiems siuntėjams“ ir 6-C priedėlyje nustatytas „Žinomų siuntėjų patikrinimo kontrolinis sąrašas“;

b) kad įvertintų, ar pareiškėjas atitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimus, atitinkama institucija arba jos vardu veikiantis ES aviacijos saugumo tikrintojas nurodytose teritorijose atlieka patikrinimą vietoje.

Kad įvertintų, ar pareiškėjas atitinka šiuos reikalavimus, atitinkama institucija arba jos vardu veikiantis ES aviacijos saugumo tvirtintojas naudojasi 6-C priedėlyje pateiktu „Žinomų siuntėjų tvirtinimo kontroliniu sąrašu“. Į tą kontrolinį sąrašą įtrauktas įsipareigojimų pareiškimas, kurį pasirašo pareiškėjo teisėtas atstovas arba už saugumą toje teritorijoje atsakingas asmuo.

Kai patikrinimo kontrolinis sąrašas užpildomas, jame esanti informacija tvarkoma kaip įslaptinta informacija.

Pasirašytą pareiškimą saugo suinteresuota atitinkama institucija, arba jį saugo ES aviacijos saugumo tikrintojas ir, paprašius, pateikia suinteresuotai atitinkamai institucijai;

c) atitinkamos muitinės įstaigos pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 14n straipsnį atliekamas pareiškėjo teritorijos patikrinimas laikomas patikrinimu vietoje, jei jis buvo atliktas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki datos, kurią pareiškėjas siekia būti patvirtintas žinomu siuntėju. Tokiais atvejais pareiškėjas pateikia 6-C priedėlyje nustatyto „Žinomų siuntėjų patikrinimo kontrolinio sąrašo“ pirmoje dalyje reikalaujamą informaciją ir ją kartu su įsipareigojimų pareiškimu, kurį pasirašo pareiškėjo teisėtas atstovas arba už saugumą toje teritorijoje atsakingas asmuo, išsiunčia atitinkamai institucijai.

Pareiškėjas tolesniam patikrinimui pateikia įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikatą ir atitinkamą muitinės įstaigos vertinimą;

Pasirašytą pareiškimą saugo suinteresuota atitinkama institucija, arba jį saugo ES aviacijos saugumo tikrintojas ir, paprašius, pateikia suinteresuotai atitinkamai institucijai;

d) jei atitinkamai institucijai pakanka pagal a ir b arba a ir c punktus, jei taikoma, pateiktos informacijos, ji užtikrina, kad būtina informacija apie siuntėją ne vėliau kaip kitą darbo dieną būtų įrašyta į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę. Įrašydama informaciją į duomenų bazę atitinkama institucija kiekvienai patvirtintai teritorijai suteikia unikalų standartinio formato raidinį skaitinį identifikavimo kodą.

Jei atitinkamai institucijai nepakanka pagal a ir b arba a ir c punktus, jei taikoma, pateiktos informacijos, subjektui, siekiančiam tapti patvirtintu žinomu siuntėju, ji nedelsdama praneša to priežastis;

e) žinomas siuntėjas nelaikomas patvirtintu tol, kol informacija apie jį neįrašoma į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

6.4.1.3.

Žinomas siuntėjas kiekvienoje teritorijoje paskiria bent vieną už saugumo kontrolės vykdymą ir šio vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį. Tokio asmens reputacijos patikrinimo pagal 11.1 punktą išvada turi būti teigiama.

6.4.1.4.

Žinomas siuntėjas pakartotinai tikrinamas reguliariai, ne daugiau kaip penkerių metų tarpsniais. Tai apima patikrinimą vietoje siekiant įvertinti, ar žinomas siuntėjas ir toliau atitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimus.

Atitinkamos institucijos pagal jos nacionalinę kokybės kontrolės programą atliekamas žinomo siuntėjo patalpų tikrinimas gali būti laikomas patikrinimu vietoje, jei jis apima visas 6-C priedėlyje pateiktame kontroliniame sąraše nurodytas vietas.

Atitinkamos muitinės įstaigos pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 14n straipsnį atliekamas žinomo siuntėjo teritorijos patikrinimas laikomas patikrinimu vietoje.

6.4.1.5.

Jei atitinkama institucija mano, kad žinomas siuntėjas nebeatitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimų, ji panaikina žinomo siuntėjo statusą konkrečios (-ių) teritorijos (-ų) atžvilgiu.

Jei subjektas nebeturi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 14a straipsnio 1 dalies b arba c punktuose nurodyto įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikato arba jei šio įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikato galiojimas sustabdomas dėl to reglamento 14k straipsnio nesilaikymo, atitinkama institucija imasi reikiamų veiksmų, kad įsitikintų, ar žinomas siuntėjas atitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 reikalavimus.

Subjektas atitinkamą instituciją informuoja apie visus pasikeitimus, susijusius su jo įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikatu, nurodytu Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 14a straipsnio 1 dalies b arba c punktuose.

Iškart po panaikinimo ir visais atvejais per 24 valandas atitinkama institucija užtikrina, kad siuntėjo statuso pasikeitimas būtų įrašytas į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

6.4.1.6.

Nepažeidžiant kiekvienos valstybės narės teisės pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 6 straipsnį taikyti griežtesnes priemones, pagal šio priedo 6.4 punktą patvirtintas žinomas siuntėjas pripažįstamas visose valstybėse narėse.

Pagal šio priedo 6.4.1.2 punkto d papunktį patvirtintiems žinomiems siuntėjams taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 6.4 punkte.

6.4.1.7.

Atitinkama institucija muitinės įstaigai pateikia visą su žinomo siuntėjo statusu susijusią informaciją, kuri galėtų būti svarbi turimo įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikato, nurodyto Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 14a straipsnio 1 dalies b arba c punktuose, atžvilgiu. Tai apima informaciją, susijusią su nauju žinomų siuntėjų patvirtinimu, žinomų siuntėjų statuso panaikinimu, pakartotiniu patikrinimu ir inspekcijomis, tikrinimo tvarkaraščiais ir šių vertinimų rezultatais.

Keitimosi informacija būdus tarpusavyje nusistato atitinkama institucija ir nacionalinės muitinės įstaigos.

6.4.2.    Žinomo siuntėjo vykdoma saugumo kontrolė

6.4.2.1.

Žinomas siuntėjas užtikrina, kad:

a) saugumo lygis teritorijoje arba patalpose yra pakankamas atpažįstamam oro transporto kroviniui ir atpažįstamam oro paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio ir

b) visi darbuotojai, vykdantys saugumo kontrolę, būtų pasamdyti ir išmokyti pagal 11 skyriaus reikalavimus, o visi darbuotojai, galintys patekti prie atpažįstamo oro transporto krovinio arba atpažįstamo oro pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė atlikta, būtų pasamdyti ir baigtų pažintinį saugumo mokymo kursą pagal 11 skyriaus reikalavimus, ir

c) gamybos, pakavimo, sandėliavimo, išsiuntimo ir (arba) vežimo metu atpažįstamas oro transporto krovinys ir atpažįstamas oro paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Jei dėl kokių nors priežasčių siuntai netaikyta tokia saugumo kontrolė arba siuntą žinomas siuntėjas paruošė ne savo vardu, žinomas siuntėjas tai aiškiai nurodo reguliuojamam subjektui, kad būtų galima taikyti 6.3.2.3 punktą.

6.4.2.2.

Žinomas siuntėjas sutinka, kad siuntos, kurioms netaikyta derama saugumo kontrolė, būtų patikrintos pagal 6.2.1 punktą.

6.5.   PATIKIMI SIUNTĖJAI

6.5.1.

Patikimus siuntėjus skiria reguliuojamas subjektas.

6.5.2.

Patikimas siuntėjas paskiriamas pagal šią procedūrą:

a) reguliuojamas subjektas perduoda subjektui 6-D priedėlyje pateiktus „Aviacijos saugumo nurodymus patikimiems siuntėjams“ ir „Patikimo siuntėjo įsipareigojimų pareiškimą“. Šiuos nurodymus ir pareiškimą reguliuojamam subjektui pateikia valstybės narės, kurioje yra jo teritorija, atitinkama institucija;

b) subjektas reguliuojamam subjektui perduoda pasirašytą 6-D priedėlyje pateiktą „Patikimo siuntėjo įsipareigojimų pareiškimą“, nebent subjektas turi įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikatą, nurodytą Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 14a straipsnio 1 dalies b arba c punkte.

Subjektas taip pat paskiria bent vieną už jo patalpų saugumą atsakingą asmenį ir reguliuojamam subjektui praneša jo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją.

Jei taikoma, pasirašytą pareiškimą saugo reguliuojamas subjektas, ir jis pateikiamas suinteresuotai atitinkamai institucijai jos prašymu.

Jei reikalavimas pildyti įsipareigojimų pareiškimą netaikytas remiantis įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikatu, netekęs tokio sertifikato patikimas siuntėjas nedelsdamas informuoja apie tai reguliuojamą subjektą;

c) reguliuojamas subjektas patikrinimą atlieka remdamasis šia būsimo patikimo siuntėjo informacija:

 bendrovės duomenimis, įskaitant bona fide buveinės adresą,

 verslo pobūdžiu,

 kontaktine informacija, įskaitant už saugumą atsakingo (-ų) asmens (-ų) kontaktinę informaciją,

 PVM kodu arba bendrovės registracijos numeriu ir

 įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikato numeriu, kai pagal 6.5 skirsnio 2 punkto b papunktį taikoma išimtis;

d) jei reguliuojamam subjektui pagal b ir c punktus pateiktos informacijos pakanka, reguliuojamas subjektas gali subjektą skirti patikimu siuntėju.

6.5.3.

Reguliuojamas subjektas turi duomenų bazę, kurioje kaupiama 6.5.2 punkto c papunktyje nurodyta informacija. Šią duomenų bazę gali patikrinti atitinkama institucija.

6.5.4.

Jei patikimas siuntėjas dvejus metus nesiverčia veikla, susijusia su krovinių ar pašto vežimu oro transportu, jo turimas patikimo siuntėjo statusas baigia galioti.

6.5.5.

Jei atitinkama institucija arba reguliuojamas subjektas mano, kad patikimas siuntėjas nebeatitinka 6-D priedėlyje pateiktų nurodymų, reguliuojamas subjektas nedelsdamas panaikina patikimo siuntėjo statusą.

6.5.6.

Jei dėl kokių nors priežasčių siuntai netaikyta saugumo kontrolė, nurodyta „Aviacijos saugumo nurodymuose patikimiems siuntėjams“, arba siuntą patikimas siuntėjas paruošė ne savo vardu, patikimas siuntėjas tai aiškiai nurodo reguliuojamam subjektui, kad būtų galima taikyti 6.3.2.3 punktą.

6.6.   KROVINIŲ IR PAŠTO APSAUGA

6.6.1.    Vežamų krovinių ir pašto apsauga

6.6.1.1.

Siekiant užtikrinti, kad siuntos, kurių reikalaujama saugumo kontrolė atlikta, būtų apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio jas vežant:

a) reguliuojamas subjektas, žinomas siuntėjas arba patikimas siuntėjas siuntas supakuoja arba užplombuoja, kad būtų aiškiai matomi pažeidimo požymiai, jei tai neįmanoma, imamasi alternatyvių apsaugos priemonių, kuriomis užtikrinamas siuntos vientisumas; ir

b) transporto priemonės krovinių skyrius, kuriame turi būti vežamos siuntos, užrakinamas arba užplombuojamas; transporto priemonės, kurių krovinių skyrius su tentu, apsaugomos naudojant TIR virves, siekiant užtikrinti, kad bet koks pažeidimas būtų matomas, o žemos platformos transporto priemonių pakrovimo vietos stebimos; ir

c) vežėjas, sudaręs transporto susitarimą su reguliuojamu subjektu, žinomu siuntėju arba patikimu siuntėju, pasirašo 6-E priedėlyje pateiktą vežėjo pareiškimą, nebent pats vežėjas yra patvirtintas reguliuojamas subjektas.

Pasirašytą pareiškimą saugo reguliuojamas subjektas, žinomas siuntėjas arba patikimas siuntėjas, kurio vardu vykdomas transportas. Jei to prašoma, pasirašyto pareiškimo kopija taip pat pateikiama reguliuojamam subjektui arba oro vežėjui, kuris gauna siuntą, arba atitinkamai institucijai.

Užuot vykdęs c punkte nustatytą reikalavimą, vežėjas reguliuojamam subjektui, žinomam siuntėjui arba patikimam siuntėjui, kuriems jis teikia vežimo paslaugas, gali pateikti įrodymų, kad jis turi sertifikatą arba yra patvirtintas atitinkamos institucijos.

Šie įrodymai apima reikalavimus, nustatytus 6-E priedėlyje, o kopijas saugo suinteresuotas reguliuojamas subjektas, žinomas siuntėjas arba patikimas siuntėjas. Jei to prašoma, kopija taip pat pateikiama reguliuojamam subjektui arba oro vežėjui, kuris gauna siuntą, arba kitai atitinkamai institucijai.

6.6.1.2.

6.6.1.1 punkto b ir c papunkčiai netaikomi, kai vežama kontroliuojamojoje zonoje.

6.6.2.    Į orlaivį krauti parengtų krovinių ir pašto apsauga oro uostuose

6.6.2.1.

Laikoma, kad riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje esančios krovinių ir pašto siuntos yra apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio.

6.6.2.2.

Jei krovinių ir pašto siuntos yra kitur nei riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje, jos turi būti tose reguliuojamo subjekto patalpų dalyse, į kurias patekimas yra kontroliuojamas, arba, kai jos sudėtos ne tokiose dalyse, laikoma, kad jos yra apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio, jei:

a) jos yra fiziškai apsaugotos, kad į jas nebūtų įdėta draudžiamų daiktų, arba

b) jos nepaliekamos be priežiūros, o patekti prie jų gali tik asmenys, saugantys krovinius ir paštą ir kraunantys juos į orlaivį.

6.7.   DIDELĖS RIZIKOS KROVINIAI IR PAŠTAS

Didelės rizikos krovinių ir pašto nuostatos išdėstytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

6.8.   Į SĄJUNGĄ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ATVEŽAMŲ KROVINIŲ IR PAŠTO SAUGUMO PROCEDŪROS

6.8.1.    Oro vežėjų paskyrimas

6.8.1.1.

Viena iš šių institucijų oro vežėją, vežantį krovinius arba paštą iš trečiosios šalies, kuri neįrašyta į 6-Fi arba 6-Fii priedėlių sąrašus, oro uosto ir juos perduodantį gabenti toliau, vežantį tranzitu arba iškraunantį bet kuriame oro uoste, kuriam taikomas Reglamentas (EB) Nr. 300/2008, skiria „skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Sąjungą vykdančiu krovinių arba pašto oro vežėju“ (toliau – ACC3 vežėjas):

a) valstybės narės atitinkama institucija, kuri išdavė oro vežėjo pažymėjimą;

b) į Komisijos reglamento (EB) Nr. 748/2009 ( 7 ) priedo sąrašą įrašytos valstybės narės atitinkama institucija, jei oro vežėjas neturi valstybės narės išduoto oro vežėjo pažymėjimo;

c) valstybės narės, kurioje yra pagrindinė oro vežėjo bazė skrydžiams Sąjungoje, atitinkama institucija arba bet kuri kita Sąjungos atitinkama institucija pagal susitarimą su minėta atitinkama institucija, jei oro vežėjas neturi valstybės narės išduoto oro vežėjo pažymėjimo ir neįrašytas į Reglamento (EB) Nr. 748/2009 priedo sąrašą.

6.8.1.2.

Oro vežėjo paskyrimas ACC3 vežėju, būtinas oro vežėjui dėl krovinių ir pašto tvarkymo veiklos (toliau – atitinkama krovinių tvarkymo veikla), vykdomos iš oro uosto, kuriame tam reikia ACC3 paskyrimo, yra grindžiamas:

a) asmens, kuris oro vežėjo vardu prisiima bendrąją atsakomybę įgyvendinti krovinių arba pašto saugumo nuostatas atitinkamos krovinių veiklos atžvilgiu, paskyrimu; ir

b) ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaita, kuria patvirtinama, kad įgyvendinamos saugumo priemonės.

6.8.1.3.

Atitinkama institucija paskirtam ACC3 vežėjui suteikia unikalų standartinio formato raidinį skaitinį identifikavimo kodą, iš kurio atpažįstamas oro vežėjas ir trečiosios šalies oro uostas, dėl kurio oro vežėjas gavo paskyrimą vežti krovinius arba paštą į Sąjungą.

6.8.1.4.

Paskyrimas galioja ne ilgiau kaip penkerius metus nuo dienos, kurią atitinkama institucija įrašo ACC3 vežėjo duomenis į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

6.8.1.5.

Į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę įrašyto ACC3 vežėjo visa veikla iš trečiosios šalies oro uosto į Sąjungą yra pripažįstama visose valstybėse narėse.

6.8.2.    ACC3 vežėjui taikomas ES aviacijos saugumo patikrinimas

6.8.2.1.

ES aviacijos saugumo patikrinimas, taikomas oro vežėjo atitinkamai krovinių tvarkymo veiklai, apima:

a) oro vežėjo saugumo programos analizę, užtikrinant, kad ji būtų tinkama ir išsami pagal visus 6-G priedėlyje nurodytus punktus; ir

b) atitinkamai krovinių tvarkymo veiklai skirtų aviacijos saugumo priemonių įgyvendinimo tikrinimą pagal 6-C3 priedėlyje pateiktą kontrolinį sąrašą.

6.8.2.2.

ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūroje numatytas įgyvendinimo tikrinimas atliekamas vietoje kuriuo nors vienu iš toliau nurodytų lygių:

1) oro uoste, iš kurio oro vežėjas vykdo atitinkamą krovinių tvarkymo veiklą, kol tokio oro uosto atžvilgiu galės būti suteiktas ACC3 vežėjo paskyrimas.

Jei vėliau atliekant ES aviacijos saugumo patikrinimą nustatoma, kad vienas arba daugiau 6-C3 priedėlyje pateiktame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų neįvykdyti, atitinkama institucija nepaskiria oro vežėjo ACC3 vežėju atitinkamai krovinių tvarkymo veiklai vykdyti, kol negaus įrodymų, kad oro vežėjas įgyvendina nustatytų trūkumų pašalinimo priemones;

2) reprezentatyviame skaičiuje oro uostų, kuriuose oro vežėjas vykdo atitinkamą krovinių tvarkymo veiklą, kol ACC3 vežėjo paskyrimas bus suteiktas visų oro uostų, kuriuose tas oro vežėjo vykdo atitinkamą krovinių tvarkymo veiklą, atžvilgiu. Turi būti įvykdytos šios sąlygos:

a) tokios galimybės paprašo oro vežėjas, kuris vykdo kelių rūšių atitinkamą oro transporto krovinių tvarkymo veiklą, ir

b) atitinkama institucija patikrino, ar oro vežėjas taiko vidaus saugumo kokybės užtikrinimo programą, kuri yra lygiavertė ES aviacijos saugumo patikrinimui, ir

c) reprezentatyvusis skaičius yra bent 3 arba 5 % (atsižvelgiant į didesnį skaičių), o visi oro uostai yra didelės rizikos kilmės vietoje, ir

d) atitinkama institucija patvirtino veiksmų planą, pagal kurį ES aviacijos saugumo patikrinimas atliekamas kiekvienais paskyrimo galiojimo metais papildomuose oro uostuose, kurių atžvilgiu bus suteiktas ACC3 vežėjo paskyrimas, arba kol bus patikrinti visi oro uostai. Šių patikrinimų skaičius kasmet turi būti bent lygus c punkte nustatytam patikrinimų skaičiui. Veiksmų plane nurodomos papildomų oro uostų pasirinkimą pagrindžiančios priežastys, ir

e) visų ACC3 vežėjo paskyrimų galiojimas baigiasi tą pačią dieną, ir

f) jei per vieną iš ES aviacijos saugumo patikrinimų, vykdomų pagal veiksmų planą, nustatoma, kad vienas ar daugiau 6-C3 priedėlyje pateiktame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų neįgyvendinami, atitinkama paskiriančioji institucija reikalauja įrodyti, kad įgyvendinamos tame oro uoste nustatytiems trūkumams pašalinti skirtos priemonės, ir, atsižvelgiant į trūkumų rimtumą, prašo:

 per atitinkamos institucijos nustatytą terminą pagal 6.8.2.2.1 punktą atlikti ES aviacijos saugumo patikrinimą visuose oro uostuose, kuriems būtinas ACC3 vežėjo paskyrimas, arba

 padvigubinti d punkte nustatytą ES aviacijos saugumo patikrinimų skaičių kiekvienais iš likusių ACC3 vežėjo paskyrimo galiojimo metų.

6.8.2.3.

Atitinkama institucija gali priimti trečiosios šalies subjekto, siekiančio paskyrimo ACC3 vežėju, ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaitą, jei visas krovinių tvarkymo operacijas, įskaitant krovimą į orlaivio krovinių skyrių, tas subjektas vykdo ACC3 vežėjo vardu, o ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaita apima visą tokią veiklą.

6.8.2.4.

Atitinkama institucija oro vežėją gali paskirti ACC3 vežėju ribotam laikotarpiui, kuris baigiasi ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d., jei ES aviacijos saugumo patikrinimo nebuvo galima atlikti dėl objektyvių priežasčių, už kurias oro vežėjas neatsako. Jei toks paskyrimas suteikiamas daugiau kaip šešiems mėnesiams, atitinkama institucija turi būti patikrinusi, ar oro vežėjas taiko vidaus saugumo kokybės užtikrinimo programą, kuri yra lygiavertė ES aviacijos saugumo patikrinimui.

6.8.2.5.

ES aviacijos saugumo patikrinimo rezultatai registruojami patikrinimo ataskaitoje, kurią sudaro bent 6-H1 priedėlyje pateiktas įsipareigojimų pareiškimas, 6-C3 priedėlyje pateiktas kontrolinis sąrašas ir ES aviacijos saugumo tikrintojo deklaracija, pateikta 11-A priedėlyje. ES aviacijos saugumo tikrintojas pateikia patikrinimo ataskaitą atitinkamai institucijai, o patikrintam oro vežėjui pateikia ataskaitos kopiją.

6.8.3.    Iš trečiosios šalies atvežamų krovinių ir pašto saugumo kontrolė

6.8.3.1.

ACC3 vežėjas užtikrina, kad visi vežami kroviniai ir paštas, kurie perduodami gabenti toliau, vežami tranzitu arba iškraunami Sąjungos oro uoste, būtų tikrinami, nebent:

a) laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintas reguliuojamas subjektas atliko reikalaujamą siuntos saugumo kontrolę, ir siunta apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo to laiko, kai atlikta saugumo kontrolė, iki siuntos pakrovimo; arba

b) laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintas žinomas siuntėjas atliko reikalaujamą siuntos saugumo kontrolę, ir siunta apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo to laiko, kai atlikta saugumo kontrolė, iki siuntos pakrovimo; arba

c) patikimas siuntėjas atliko reikalaujamą siuntos saugumo kontrolę, už kurią atsako ACC3 vežėjas arba laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintas reguliuojamas subjektas, siunta apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo to laiko, kai atlikta saugumo kontrolė, iki siuntos pakrovimo ir ji nėra vežama keleiviniu orlaiviu; arba

d) siuntai netaikomas tikrinimo reikalavimas pagal 6.1.1 punkto d papunktį ir ji yra apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo to laiko, kai tapo atpažįstamu oro transporto kroviniu arba atpažįstamu oro paštu, iki pakrovimo.

6.8.3.2.

Į Sąjungą vežami kroviniai ir paštas tikrinami taikant vieną iš 6.2.1 punkte nurodytų priemonių arba metodų taip, kad būtų galima pagrįstai įsitikinti, kad juose nėra draudžiamų daiktų.

6.8.3.3.

ACC3 vežėjas užtikrina:

a) perduodamų ir tranzitu vežamų krovinių arba pašto atžvilgiu – kad kilmės vietoje arba kitoje tiekimo grandinės vietoje jis pats arba laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintas subjektas atliktų tikrinimą pagal 6.8.3.2 punktą arba saugumo kontrolę ir kad tokios siuntos būtų apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo to laiko, kai atlikta saugumo kontrolė, iki pakrovimo; ir

b) didelės rizikos krovinių ir pašto atžvilgiu – kad kilmės vietoje arba kitoje tiekimo grandinės vietoje pagal 6.7 punktą būtų atliktas tikrinimas (tikrinimą atlieka pats ACC3 vežėjas arba laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintas subjektas) ir kad tokios siuntos būtų pažymėtos ženklu „SHR“ ir būtų apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo to laiko, kai atlikta saugumo kontrolė, iki pakrovimo.

6.8.3.4.

Unikalus raidinis skaitinis ACC3 vežėjo identifikavimo kodas ir 6.3.2.6 punkto d papunktyje nurodytas siuntos saugumo statusas, kurį suteikia laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintas reguliuojamas subjektas, nurodomi lydraščiuose, t. y. oro transporto važtaraštyje, lygiaverčiuose pašto dokumentuose arba atskiroje elektroninėje arba rašytinėje deklaracijoje.

6.8.3.5.

Jei 6.8.4 punkte nurodyto reguliuojamo subjekto nėra, ACC3 vežėjas arba oro vežėjas, atvykstantis iš 6-Fi arba 6-Fii priedėlyje nurodytos trečiosios šalies, gali išduoti saugumo statuso deklaraciją.

6.8.4.    Reguliuojamų subjektų ir žinomų siuntėjų patikrinimas

6.8.4.1.

Kad taptų laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintu reguliuojamu subjektu arba žinomu siuntėju, trečiosios šalies subjektai tikrinamo vienu iš toliau nurodytų būdų ir įrašomi į ACC3 vežėjo (-ų), kuriam (-iems) jis (jie) tiesiogiai pristato į Sąjungą vežtinus krovinius arba paštą, duomenų bazę:

a) ACC3 vežėjo saugumo programoje išdėstoma informacija apie saugumo kontrolę, kurią jo vardu atlieka trečiųjų šalių subjektai, iš kurių jis tiesiogiai priima į Sąjungą vežtinus krovinius arba paštą. Per ACC3 vežėjo ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą tikrinama tų subjektų atliekama saugumo kontrolė; arba

b) trečiųjų šalių subjektai ne rečiau kaip kas 5 metus pasirūpina, kad būtų atliktas atitinkamos krovinių tvarkymo veiklos ES aviacijos saugumo patikrinimas, o patikrinimo ataskaitos kopiją pateikia ACC3 vežėjui (-ams). Trečiosios šalies reguliuojamų subjektų patikrinimo ataskaitoje yra 6-H2 priedėlyje pateiktas įsipareigojimų pareiškimas ir 6-C2 priedėlyje pateiktas kontrolinis sąrašas, o trečiosios šalies žinomų siuntėjų patikrinimo ataskaitoje – 6-H3 priedėlyje pateiktas įsipareigojimų pareiškimas ir 6-C4 priedėlyje pateiktas kontrolinis sąrašas. Į patikrinimo ataskaitą taip pat įrašoma 11-A priedėlyje pateikta ES aviacijos saugumo tikrintojo deklaracija.

6.8.4.2.

Jei per ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą pagal 6.8.4.1 punkto b papunktį padaroma išvada, kad subjektas:

a) įvykdė atitinkamame kontroliniame sąraše nurodytus tikslus, patikrinimo ataskaitoje nurodoma, kad subjektas paskiriamas laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintu reguliuojamu subjektu arba žinomu siuntėju. Tikrintojas pateikia patikrintam subjektui patikrinimo ataskaitos originalą;

b) neįvykdė atitinkamame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų, subjektui neleidžiama vykdyti į ES vežtinų krovinių tvarkymo veiklos. Jis gauna užpildyto kontrolinio sąrašo, kuriame nurodyti trūkumai, kopiją.

6.8.4.3.

ACC3 vežėjas tvarko duomenų bazę, kurioje pateikiami bent toliau išvardyti duomenys apie kiekvieną reguliuojamą subjektą arba žinomą siuntėją, kuriam pagal 6.8.4.1 punktą atlikta ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūra ir iš kurio jis tiesiogiai priima į Sąjungą vežtinus krovinius arba paštą:

a) bendrovės duomenys, įskaitant bona fide buveinės adresą, ir

b) verslo pobūdis, išskyrus neskelbtiną verslo informaciją, ir

c) kontaktinė informacija, įskaitant už saugumą atsakingo (-ų) asmens (-ų) kontaktinę informaciją, ir

d) bendrovės registracijos numeris, jei taikoma, ir

e) patikrinimo ataskaita, jei yra.

Duomenų bazės duomenys pateikiami ACC3 vežėjo patikrinimui.

Kiti laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrinti subjektai gali tvarkyti tokią duomenų bazę.

6.8.4.4.

Oro transportu krovinius arba paštą vežantis subjektas, veikiantis skirtingas teritorijas trečiosiose šalyse apimančiame tinkle, gali būti bendrai paskirtas laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintu reguliuojamu subjektu, vykdančiu veiklą visose tinklo teritorijose, jei:

a) atitinkama tinklo aviacijos saugumo veikla, įskaitant tarp teritorijų teikiamas vežimo paslaugas, vykdoma pagal bendrą saugumo programą arba standartizuotas saugumo programas; ir

b) saugumo programa (-os) įgyvendinama (-os) pagal vieną vidaus saugumo kokybės užtikrinimo programą, kuri yra lygiavertė ES aviacijos saugumo patikrinimui; ir

c) prieš tinklą paskiriant laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintu reguliuojamu subjektu, šiose subjekto teritorijose atliekamas ES aviacijos saugumo patikrinimas:

i) teritorijoje (-ose), iš kurios (-ių) krovinys arba paštas tiesiogiai pristatomas ACC3 vežėjui,

ii) bent dviejose tinklo teritorijose arba 20 % tinklo teritorijų (pasirenkamas didesnis skaičius), iš kurių kroviniai arba paštas vežami į i papunktyje nurodytą (-as) teritoriją (-as), ir

iii) visose trečiųjų šalių, išvardytų Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 6-I priedėlyje, teritorijose.

Kad iki 2018 m. birželio 30 d. galiotų laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrinto reguliuojamo subjekto paskyrimas veikti visose dar nepatikrintose tinklo teritorijose, kol bus patikrintos visos teritorijos, kiekvienais metais po paskyrimo ES aviacijos saugumo patikrinimas atliekamas bent kitose dviejose teritorijose arba kitose 20 % teritorijų (pasirenkamas didesnis skaičius), iš kurių kroviniai arba paštas vežami į 6.8.4.4 punkto c papunkčio i dalyje nurodytą (-as) teritoriją (-as).

ES aviacijos saugumo tikrintojas parengia planą, kuriame eilės tvarka pateikia atsitiktinai atrinktų vietų, kurios turi būti patikrintos kiekvienais metais, sąrašą. Planas parengiamas neatsižvelgiant į tinkle veikiantį subjektą, ir šis jo pakeisti negali. Šis planas yra neatskiriama patikrinimo ataskaitos dalis, kuria remiantis tinklas skiriamas laikantis ES patikrinimo procedūros patikrintu reguliuojamu trečiosios šalies subjektu.

Kai vienoje iš tinklo teritorijų atliekamas ES aviacijos saugumo patikrinimas, ji laikoma laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintu reguliuojamu subjektu pagal 6.8.4.2 punkto a papunktį.

6.8.4.5.

Jei vienoje iš tinklo teritorijų atlikus 6.8.4.4 punkto c papunkčio ii dalyje nurodytą ES aviacijos saugumo patikrinimą padaroma išvada, kad teritorija neatitinka 6-C2 priedėlyje pateiktame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų, iš tos teritorijos vežami kroviniai ir paštas tikrinami pagal 6.8.4.2 punkto a papunktį patikrintoje teritorijoje, kol atlikus ES aviacijos saugumo patikrinimą patvirtinama, kad laikomasi kontroliniame sąraše nurodytų tikslų.

6.8.4.6.

6.8.4.4–6.8.4.6 punktai baigia galioti 2018 m. birželio 30 d.

6.8.5.    ACC3 vežėjo paskyrimo reikalavimų nesilaikymas ir panaikinimas

6.8.5.1.    Reikalavimų nesilaikymas

1. Jei Komisija arba atitinkama institucija nustato didelį su ACC3 vežėjo veikla susijusį trūkumą ir jei laikoma, kad tas trūkumas turi didelį poveikį bendram Sąjungos aviacijos saugumo lygiui, ji:

a) nedelsdama informuoja susijusį ACC3 vežėją, paprašo pateikti pastabas ir deramas tokio trūkumo pašalinimo priemones ir

b) nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

2. Jei atitinkamai institucijai nepavyksta užtikrinti, kad trūkumas būtų pašalintas, Komisija, pasikonsultavusi su Civilinės aviacijos saugumo komitetu, įsteigtu pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 19 straipsnio 1 dalį, gali padaryti išvadą, kad skrydžiams konkrečiu maršrutu arba visais maršrutais iš trečiųjų šalių į Sąjungą vežėjas nebegali būti pripažįstamas ACC3 vežėju. Tokiais atvejais informacija apie ACC3 vežėją pašalinama iš Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazės.

3. Oro vežėjo, kurio pripažinimas ACC3 vežėju panaikintas pagal 6.8.5.1.2 punktą, ACC3 vežėjo statusas negrąžinamas ir jis į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę neįrašomas tol, kol per ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą nebus patvirtinta, kad didelis trūkumas pašalintas, ir atitinkama institucija neinformuos apie tai Civilinės aviacijos saugumo komiteto.

6.8.5.2.    Panaikinimas

Atitinkama ACC3 vežėją paskyrusi institucija yra atsakinga už ACC3 vežėjo pašalinimą iš Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazės:

a) jei to paprašo oro vežėjas arba su juo dėl to susitariama, arba

b) jei ACC3 vežėjas nevykdo atitinkamos krovinių tvarkymo veiklos ir nereaguoja į prašymą pateikti pastabų ar kitaip trukdo atlikti rizikos aviacijai vertinimą.

6-A PRIEDĖLIS

REGULIUOJAMO SUBJEKTO ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ( 8 ) ir jo įgyvendinamuosius aktus

aš pareiškiu, kad:

 kiek man žinoma, bendrovės saugumo programoje pateikta informacija yra teisinga ir tiksli,

 šioje saugumo programoje nustatyta praktika ir procedūros bus įgyvendinamos ir palaikomos visose teritorijose, kurioms taikoma ši programa,

 saugumo programa bus pataisyta ir pritaikyta, kad atitiktų visus būsimus susijusius Sąjungos teisės aktų pakeitimus, išskyrus tuos atvejus, kai [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas], kad nebenori veikti kaip reguliuojamas subjektas,

 [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas] raštu apie:

 

a) nedidelius savo saugumo programos pakeitimus, pavyzdžiui, bendrovės pavadinimo, už saugumą atsakingo asmens ar jo kontaktinių duomenų, asmens, prašančio prieigos prie Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazės, pasikeitimą – skubiai ir ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų; ir

b) didelius planuojamus pakeitimus, pavyzdžiui, naujas tikrinimo procedūras, didelius statybos darbus, kurie gali paveikti jos atitiktį susijusiems Sąjungos teisės aktams, ar teritorijos arba adreso pasikeitimą – bent per penkiolika darbo dienų iki darbų pradžios ar planuojamo pakeitimo,

 siekiant užtikrinti atitiktį susijusiems Sąjungos teisės aktams, [bendrovės pavadinimas] prireikus visapusiškai bendradarbiaus atliekant visus patikrinimus ir pateiks visus inspektorių prašomus dokumentus,

 [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas] apie visus didelius saugumo pažeidimus ir visas įtartinas aplinkybes, kurios gali būti susijusios su oro transporto krovinio arba pašto saugumu, visų pirma apie visus bandymus siuntose paslėpti draudžiamų daiktų,

 [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad visi susiję darbuotojai būtų išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių ir žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu, pagal bendrovės saugumo programą, ir

 [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas], jei ji:

 

a) nuspręs baigti veiklą,

b) nebedirbs su oro transporto kroviniais ar oro paštu arba

c) nebegalės laikytis susijusių Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

Aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Data

Parašas

6-B PRIEDĖLIS

REKOMENDACIJOS ŽINOMIEMS SIUNTĖJAMS

Šios rekomendacijos jums padės įvertinti jūsų taikomą saugumo tvarką ir palyginti ją su žinomiems siuntėjams taikomais kriterijais, aprašytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 ( 9 ) ir jo įgyvendinamuosiuose aktuose. Jos turėtų padėti jums užtikrinti atitiktį reikalavimams prieš oficialaus patikrinimo vietoje vizito pradžią.

Svarbu, kad tikrintojas patikrinimo vizito metu galėtų pasikalbėti su tinkamais asmenimis (pavyzdžiui, už saugumą atsakingu asmeniu ir už darbuotojų samdymą atsakingu asmeniu). Tikrintojo vertinimui registruoti bus naudojamas ES kontrolinis sąrašas. Užpildžius kontrolinį patikrinimo sąrašą, kontroliniame sąraše esanti informacija bus tvarkoma kaip įslaptinta informacija.

Prašome atkreipti dėmesį, kad ES kontroliniame sąraše yra dviejų tipų klausimai: 1) klausimai, į kuriuos atsakius neigiamai, tokie neigiami atsakymai automatiškai reikš, kad negalite būti pripažintas žinomu siuntėju, ir 2) klausimai, kuriais bus remiamasi susidarant bendrą nuomonę apie jūsų saugumo nuostatas, kad tikrintojas galėtų padaryti bendrą išvadą. Sritys, kurioms automatiškai bus suteiktas neigiamas vertinimas, nurodytos paryškintu šriftu pateiktame reikalavimų apraše. Jei neigiamai bus įvertintas paryškintu šriftu pateiktų reikalavimų laikymasis, jums bus nurodytos priežastys ir patarta, kokių priemonių imtis, kad vertinimas būtų teigiamas.

Jei turite Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 ( 10 ) 14a straipsnio 1 dalies b arba c punktuose nurodytą įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikatą (vadinamuosius AEOF ir AEOS sertifikatus) ir jei teritoriją, dėl kurios prašote suteikti žinomo siuntėjo statusą, ne anksčiau nei prieš 3 metus iki datos, kurią prašoma suteikti žinomo siuntėjo statusą, patikrino ir teigiamai įvertino muitinės įstaigos, turite užpildyti ir pateikti jūsų bendrovės teisėtam atstovui pasirašyti su organizacija ir pareigomis susijusią 1 dalį, taip pat 6-C priedėlyje nustatytame Žinomų siuntėjų kontroliniame patikrinimo sąraše pateiktą įsipareigojimų pareiškimą.

Įvadas

Jūsų bendrovė turi paruošti krovinį toje teritorijoje, kuri bus tikrinama. Tai apima gamybą toje teritorijoje, taip pat paėmimo ir pakavimo operacijas, jei negalima atpažinti, kad daiktai yra oro transporto krovinys, kol jie atrenkami užsakymui įvykdyti. (Taip pat žr. pastabą.)

Jūs turėsite nustatyti, kur galima atpažinti, kad krovinių arba pašto siunta yra oro transporto krovinys arba paštas, ir įrodyti, kad taikote reikalingas priemones jiems apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo. Tai apims informaciją apie gamybą, pakavimą, sandėliavimą ir (arba) išsiuntimą.

Organizacija ir pareigos

Jūs turėsite pateikti informaciją apie savo organizaciją (pavadinimą, PVM ar Prekybos rūmų kodą arba bendrovės registracijos numerį, jei taikytina, įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikato numerį ir paskutinio šios teritorijos patikrinimo, kurį atliko muitinės įstaigos, datą, jei taikoma), teritorijos, kuri turi būti patikrinta, adresą ir pagrindinį organizacijos adresą (jei jis skiriasi nuo teritorijos, kuri turi būti patikrinta, adreso). Reikia nurodyti ankstesnio patikrinimo vizito datą ir naujausią unikalų raidinį skaitinį identifikavimo kodą, jei taikoma, taip pat verslo pobūdį, apytikslį teritorijoje dirbančių darbuotojų skaičių, asmens, atsakingo už oro transporto krovinių arba pašto saugumą, vardą, pavardę, pareigas ir kontaktinius duomenis.

Jūs turėsite nurodyti išsamią informaciją apie visų savo darbuotojų (nuolatinių darbuotojų, laikinų ar agentūrų darbuotojų, vairuotojų), kurie gali patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto, samdymo procedūras. Samdymo procedūra turi apimti asmens patikrinimą prieš įdarbinimą arba asmens reputacijos patikrinimą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1 punktą. Per patikrinimo vietoje vizitą bus apklaustas už darbuotojų samdymą atsakingas asmuo. Tas asmuo turės pateikti įrodymų (pvz., blankų), kad pagrįstų bendrovės procedūras. Tokia samdymo procedūra taikoma darbuotojams, pasamdytiems po 2010 m. balandžio 29 d.

Jūs turėsite įrodyti, kad visiems darbuotojams (nuolatiniams, laikiniems ar agentūrų darbuotojams, vairuotojams), kurie gali patekti prie oro transporto krovinio arba pašto, buvo surengtas tinkamas pažintinis saugumo mokymas. Toks mokymas rengiamas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.7 punktą. Kiekvieno asmens mokymo protokolai turėtų būti saugomi byloje. Be to, jūs turėsite įrodyti, kad visiems susijusiems darbuotojams, vykdantiems saugumo kontrolę, buvo surengtas mokymas ar kartojamasis mokymas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių.

Jūs turėsite parodyti, kaip jūsų teritorija yra saugoma (pvz., fizine užtvara arba užkarda) ir kad taikomos reikiamos patekimo kontrolės procedūros. Jei taikoma, jūs turėsite pateikti informaciją apie visas signalizacijos ir (arba) vaizdo stebėjimo (CCTV) sistemas. Būtina kontroliuoti patekimą į teritoriją, kurioje tvarkomi arba sandėliuojami oro transporto kroviniai arba paštas. Visos durys, langai ir kitos patekimo prie oro transporto krovinių arba pašto vietos turi būti apsaugotos arba patekimas prie jų turi būti kontroliuojamas.

Jūs turėsite įrodyti, kad patekimas į gamybos zoną yra kontroliuojamas, o gamybos procesas prižiūrimas. Jei galima atpažinti, kad gaminamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, jūs turėsite įrodyti, kad šiame etape imamasi priemonių oro transporto kroviniui arba paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Jūs turėsite įrodyti, kad patekimas į pakavimo zoną yra kontroliuojamas, o pakavimo procesas prižiūrimas. Jei galima atpažinti, kad pakuojamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, jūs turėsite įrodyti, kad šiame etape imamasi priemonių oro transporto kroviniui arba paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Jūs turėsite pateikti išsamios informacijos apie pakavimo procesą ir įrodyti, kad visi gatavi gaminiai patikrinami prieš pakavimą.

Jūs turėsite aprašyti galutinę išorinę pakuotę ir įrodyti, kad ji tvirta. Jūs taip pat turite parodyti, kaip pasiekiama, kad galutinės išorinės pakuotės pažeidimus būtų galima nustatyti, pavyzdžiui, naudojant numeruotas plombas, apsaugines juostas, specialius spaudus ar juosta sutvirtintas kartono dėžes. Jūs taip pat turite įrodyti, kad tokie nenaudojami daiktai laikomi saugiomis sąlygomis ir kad jų išdavimas kontroliuojamas.

Jūs turėsite įrodyti, kad patekimas į sandėliavimo zoną yra kontroliuojamas. Jei galima atpažinti, kad sandėliuojamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, jūs turėsite įrodyti, kad šiame etape imamasi priemonių oro transporto kroviniui arba paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Galiausiai jūs turėsite įrodyti, kad parengtas ir supakuotas oro transporto krovinys arba paštas prieš išsiuntimą patikrinamas.

Jūs turėsite įrodyti, kad patekimas į išsiuntimo zoną yra kontroliuojamas. Jei galima atpažinti, kad išsiunčiamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, jūs turėsite įrodyti, kad šiame etape imamasi priemonių oro transporto kroviniui arba paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Jūs turėsite pateikti išsamios informacijos apie krovinio arba pašto vežimo reguliuojamam subjektui metodą.

Jei naudojatės savo transportu, turėsite įrodyti, kad jūsų vairuotojai yra reikiamai išmokyti. Jei jūsų bendrovė naudojasi rangovo paslaugomis, turėsite užtikrinti, kad: a) oro transporto krovinys arba paštas yra jūsų užplombuotas arba supakuotas, kad jo pažeidimą būtų galima lengvai nustatyti, b) vežėjas pasirašė vežėjo pareiškimą, pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-E priedėlyje.

Jei esate atsakingi už oro transporto krovinio arba pašto vežimą, turėsite įrodyti, kad transporto priemones galima apsaugoti naudojant plombas, jei įmanoma, arba bet kokiu kitu metodu. Jei naudojamos numeruotos plombos, turėsite įrodyti, kad patekimas prie plombų kontroliuojamas, o numeriai registruojami; jei naudojami kiti metodai, turėsite parodyti, kaip užtikrinama, kad krovinio arba pašto pažeidimus būtų galima nustatyti, ir (arba) kaip jis apsaugomas. Be to, turėsite įrodyti, kad tikrinama transporto priemonių, kuriomis paimamas jūsų parengtas oro transporto krovinys arba paštas, vairuotojų tapatybė. Jūs taip pat turėsite įrodyti, kad užtikrinate, kad iš patalpų išvežtas krovinys arba paštas yra patikimai apsaugotas. Turėsite įrodyti, kad vežamas oro transporto krovinys arba paštas yra apsaugotas nuo nesankcionuoto poveikio.

Jūs neturėsite pateikti įrodymų apie vairuotojų mokymą arba vežėjo pareiškimo kopijos, jei reguliuojamas subjektas taiko oro transporto krovinio arba pašto paėmimo iš jūsų patalpų procedūras.

Turėsite pareikšti, kad sutinkate, kad šių standartų taikymo stebėjimo tikslais atitinkamos institucijos inspektoriai patikrinimus atliktų apie juos neįspėję.

Taip pat turėsite pareikšti, kad kuo skubiau ir bent per dešimt darbo dienų pateiksite [kam – atitinkamos institucijos pavadinimas] reikalingos išsamios informacijos, jei:

a)   bendroji atsakomybė už saugumą suteikta ne nurodytam, o kuriam nors kitam asmeniui,

b)   yra kokių nors kitų patalpų ar procedūrų pakeitimų, kurie gali labai paveikti saugumą,

c)   jūsų bendrovė nutraukia veiklą, nebetvarko oro transporto krovinių arba pašto arba nebegali laikytis susijusių ES teisės aktų reikalavimų.

Galiausiai turėsite pareikšti, kad iki kito patikrinimo vietoje vizito ir (arba) inspekcijos laikysitės saugumo standartų.

Tuomet turėsite prisiimti visą atsakomybę už pareiškimą ir pasirašyti patikrinimo dokumentą.

PASTABOS

Sprogstamieji ir padegamieji įtaisai

Sumontuoti sprogstamieji ir padegamieji įtaisai gali būti vežami krovinių siuntose, jei visiškai laikomasi visų saugos taisyklių.

Siuntos iš kitų šaltinių

Žinomas siuntėjas ne paties paruoštas siuntas gali perduoti reguliuojamam subjektui, jei:

a) tos siuntos atskirtos nuo paties parengtų siuntų ir

b) ant siuntos arba lydraščiuose aiškiai nurodyta kilmė.

Visos tokios siuntos turi būti tikrinamos prieš jas pakraunant į orlaivį.

6-C PRIEDĖLIS

ŽINOMŲ SIUNTĖJŲ PATIKRINIMO KONTROLINIS SĄRAŠAS

Pildymo pastabos

Pildydami šią formą atkreipkite dėmesį į tai, kad:

 ženklu „*“ pažymėtos vietose duomenys privalomi ir jos TURI būti užpildytos,

 jei į paryškintu šriftu pateiktus klausimus atsakoma NE, patikrinimas TURI būti įvertintas NEIGIAMAI. Tai netaikoma, jei klausimai netaikytini,

 visapusiškas vertinimas gali būti laikomas TEIGIAMU tik jei siuntėjas pasirašė įsipareigojimų pareiškimą paskutiniame puslapyje,

 originalus įsipareigojimų pareiškimas turi būti saugomas atitinkamoje institucijoje arba jai pateiktas iki patikrinimo galiojimo pabaigos. Pareiškimo kopija turėtų būti pateikta ir siuntėjui.

1 DALIS

Organizacija ir pareigos1.1.  Patikrinimo data (*)

metai-mėnuo-diena

 

1.2.  Ankstesnio patikrinimo data ir unikalus identifikavimo kodas, jei taikoma

metai-mėnuo-diena

 

UNI

 

1.3.  Tikrinamos organizacijos pavadinimas (*)

Pavadinimas

PVM/Prekybos rūmų kodas/Bendrovės registracijos numeris (jei taikoma)

1.4.  Informacija apie AEOF arba AEOS sertifikatą, jei taikoma

Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikato numeris

 

Paskutinio šios teritorijos patikrinimo, kurį atliko muitinės įstaigos, data

 

1.5.  Tikrinamos teritorijos adresas (*)

Numeris/skyrius/pastatas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Pašto indeksas

 

Šalis

 

1.6.  Pagrindinis organizacijos adresas (kai skiriasi nuo tikrinamos teritorijos, bet jei yra toje pačioje šalyje)

Numeris/skyrius/pastatas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Pašto indeksas

 

Šalis

 

1.7.  Verslo pobūdis. Tvarkomų krovinių rūšys

1.8.  Ar pareiškėjas atsakingas už:

a)  gamybą?

b)  pakavimą?

c)  sandėliavimą?

d)  išsiuntimą?

e)  kita (nurodyti)?

 

1.9.  Apytikslis darbuotojų skaičius teritorijoje

 

1.10.  Už oro transporto krovinio arba pašto saugumą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos (*)

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

1.11.  Kontaktinis telefono numeris

Tel.

 

1.12.  E. pašto adresas (*)

E. paštas

 

2 DALIS

Atpažįstamas oro transporto krovinys arba paštas

Tikslas – nustatyti punktą (arba vietą), kur galima atpažinti, kad krovinys arba paštas yra oro transporto krovinys arba paštas.

2.1. Patikrinę gamybos, pakavimo, sandėliavimo, atrinkimo, išsiuntimo ir kitas susijusias zonas, nustatykite, kur ir kaip galima atpažinti, kad oro transporto krovinio arba pašto siunta yra oro transporto krovinys arba paštas.

Aprašykite.

Dėmesio! Išsami informacija apie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo turėtų būti pateikta 5–8 dalyse.

3 DALIS

Darbuotojų samdymas ir mokymas

Tikslas – užtikrinti, kad būtų atliktas visų darbuotojų (nuolatinių darbuotojų, laikinų ar agentūrų darbuotojų, vairuotojų), kurie gali patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba atpažįstamo oro pašto, tinkamas patikrinimas prieš įdarbinimą ir (arba) asmens reputacijos patikrinimas, taip pat kad jie būtų išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.7 punktą. Taip pat užtikrinti, kad visi darbuotojai, vykdantys atsargų saugumo kontrolę, būtų išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių.

Tai, ar 3.1 ir 3.2 klausimai pateikti paryškintu šriftu, ar ne (taigi atsakymai NE turi būti vertinami kaip netvirtinimas), priklauso nuo valstybėje, kurioje yra ta teritorija, galiojančių nacionalinių taisyklių. Tačiau bent vienas iš tų dviejų klausimų turi būti pateiktas paryškintu šriftu, taip pat turi būti leidžiama nereikalauti patikrinimo prieš įdarbinimą, jei atliktas asmens reputacijos patikrinimas. Asmeniui, atsakingam už saugumo kontrolės vykdymą, visuomet taikomas asmens reputacijos patikrinimo reikalavimas.3.1.  Ar nustatyta visų darbuotojų, kurie gali patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba atpažįstamo oro pašto, samdymo tvarka, apimanti patikrinimą prieš įdarbinimą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1.4 punktą? Taikoma darbuotojams, pasamdytiems po 2010 m. balandžio 29 d.

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kokia

 

3.2.  Ar tokia samdymo tvarka taip pat apima asmens reputacijos patikrinimą, įskaitant teistumo (neteistumo) patikrinimą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1.3 punktą?

Taikoma darbuotojams, pasamdytiems po 2010 m. balandžio 29 d.

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kokia

 

3.3.  Ar asmens, kuris nurodytas kaip atsakingas už saugumo kontrolės įgyvendinimą ir įgyvendinimo priežiūrą teritorijoje, paskyrimo procesas apima reikalavimą atlikti asmens reputacijos patikrinimą, įskaitant teistumo (neteistumo) patikrinimą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1.3 punktą?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

3.4.  Ar darbuotojams, galintiems patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba atpažįstamo oro pašto, rengiamas pažintinis saugumo mokymas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.7 punktą, kad jie gautų leidimą patekti prie tokių krovinių arba pašto? Ar darbuotojams, vykdantiems atsargų saugumo kontrolę, rengiamas mokymas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

3.5.  Ar darbuotojams (kaip nurodyta pirmiau) rengiamas kartojamasis mokymas šiam mokymui nustatytu dažnumu?

TAIP arba NE

 

3.6.  Vertinimas. Ar yra pakankamai priemonių užtikrinti, kad visi darbuotojai, galintys patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba atpažįstamo oro pašto, būtų tinkamai pasamdyti ir išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

4 DALIS

Fizinis saugumas

Tikslas – nustatyti, ar (fizinio) saugumo lygis teritorijoje arba patalpose yra pakankamas atpažįstamiems oro transporto kroviniams arba paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio.4.1.  Ar teritorija apsaugota fizine užtvara arba užkarda?

TAIP arba NE

 

4.2.  Ar visose patekimo į teritoriją vietose vykdoma patekimo kontrolė?

TAIP arba NE

 

4.3.  Jei TAIP, ar …?

patekimo vietas kontroliuoja darbuotojai

 

patekimo vietos kontroliuojamos rankiniu būdu

 

patekimo vietos kontroliuojamos automatiniu būdu

 

patekimo vietos kontroliuojamos elektroniniu būdu

kitaip, prašome nurodyti

4.4.  Ar pastato konstrukcija patvari?

TAIP arba NE

 

4.5.  Ar pastate yra veiksminga signalizacija?

TAIP arba NE

 

4.6.  Ar pastate įrengta veiksminga vaizdo stebėjimo sistema?

TAIP arba NE

 

4.7.  Jei taip, ar vaizdo stebėjimo sistema matomi vaizdai įrašomi?

TAIP arba NE

 

4.8.  Ar visos durys, langai ir kitos patekimo prie atpažįstamų oro transporto krovinių ar oro pašto vietos yra apsaugotos arba patekimas prie jų kontroliuojamas?

TAIP arba NE

 

4.9.  Jei ne, nurodykite priežastis

4.10.  Vertinimas. Ar priemonės, kurių imasi organizacija, yra pakankamos, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui į tas teritorijos dalis ir patalpas, kuriose tvarkomi arba sandėliuojami atpažįstami oro transporto kroviniai arba atpažįstamas oro paštas?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

5 DALIS

Gamyba

Tikslas – apsaugoti atpažįstamus oro transporto krovinius arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Atsakykite į šiuos klausimus, jei galima atpažinti, kad gaminamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas.5.1.  Ar patekimas į gamybos zoną kontroliuojamas?

TAIP arba NE

 

5.2.  Jei TAIP, kaip?

5.3.  Ar gamybos procesas prižiūrimas?

TAIP arba NE

 

5.4.  Jei TAIP, kaip?

5.5.  Ar įdiegtos kontrolės priemonės, užkertančios kelią pažeidimams gamybos metu?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

5.6.  Vertinimas. Ar priemonės, kurių imasi organizacija, yra pakankamos atpažįstamiems oro transporto kroviniams arba paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo gamybos metu?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

6 DALIS

Pakavimas

Tikslas – apsaugoti atpažįstamus oro transporto krovinius arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Atsakykite į šiuos klausimus, jei galima atpažinti, kad pakuojamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas.6.1.  Ar pakavimo procesas prižiūrimas?

TAIP arba NE

 

6.2.  Jei TAIP, kaip?

6.3.  Prašome apibūdinti galutinę išorinę pakuotę.

a)  Ar galutinė išorinė pakuotė tvirta?

TAIP arba NE

Aprašykite.

b)  Ar galutinės išorinės pakuotės pažeidimus galima nustatyti?

TAIP arba NE

 

Aprašykite.

 

6.4. a)  Ar naudojamos numeruotos plombos, apsauginės juostos, specialūs spaudai arba juosta sutvirtintos kartoninės dėžės, kad būtų galima nustatyti oro transporto krovinio arba pašto pažeidimą?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP,

 

6.4. b)  Ar nenaudojamos plombos, apsauginės juostos arba specialūs spaudai laikomi saugiomis sąlygomis?

TAIP arba NE

 

Aprašykite.

 

6.4. c)  Ar numeruotų plombų, apsauginių juostų ir (arba) spaudų išdavimas kontroliuojamas?

TAIP arba NE

 

Aprašykite.

 

6.5.  Jei į 6.4 punkto a klausimą atsakėte TAIP, kaip tai kontroliuojama?

6.6.  Vertinimas. Ar atpažįstami oro transporto kroviniai arba paštas pakavimo procedūromis pakankamai apsaugomi nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

7 DALIS

Sandėliavimas

Tikslas – apsaugoti atpažįstamus oro transporto krovinius arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Atsakykite į šiuos klausimus, jei galima atpažinti, kad sandėliuojamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas.7.1.  Ar užtikrinama sandėliuojamų parengtų ir supakuotų oro transporto krovinių arba pašto apsauga ir ar tikrinama, ar jie nepažeisti?

TAIP arba NE

 

7.2.  Vertinimas. Ar atpažįstamas oro transporto krovinys arba paštas sandėliavimo procedūromis pakankamai apsaugomi nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

8 DALIS

Išsiuntimas

Tikslas – apsaugoti atpažįstamus oro transporto krovinius arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Atsakykite į šiuos klausimus, jei galima atpažinti, kad išsiunčiamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas.8.1.  Ar patekimas į išsiuntimo zoną kontroliuojamas?

TAIP arba NE

 

8.2.  Jei TAIP, kaip?

8.3.  Kas turi teisę patekti į išsiuntimo zoną?

Darbuotojai?

TAIP arba NE

 

Vairuotojai?

TAIP arba NE

 

Lankytojai?

TAIP arba NE

 

Rangovai?

TAIP arba NE

 

8.4.  Vertinimas. Ar apsauga pakankama, kad oro transporto kroviniai arba paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo išsiuntimo zonoje?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

8A dalis

Siuntos iš kitų šaltinių

Tikslas – nustatyti nesaugių siuntų tvarkymo procedūras.

Atsakykite į šiuos klausimus tik jei siuntos, kurios bus vežamos oro transportu, priimamos iš kitų bendrovių.8A.1.  Ar bendrovė priima iš kitų bendrovių krovinių siuntas, skirtas vežti oro transportu?

TAIP arba NE

 

8A.2.  Jei TAIP, kaip tos siuntos atskiriamos nuo bendrovės krovinių ir kaip jos identifikuojamos reguliuojamam subjektui arba vežėjui?

9 DALIS

Vežimas

Tikslas – apsaugoti atpažįstamus oro transporto krovinius arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.9.1.  Kaip oro transporto kroviniai arba paštas perduodami reguliuojamam subjektui?

a)  Tai atlieka reguliuojamas subjektas arba tai daroma jo vardu?

TAIP arba NE

 

b)  Siuntėjas nuosavu transportu?

TAIP arba NE

 

c)  Rangovas, kurio paslaugomis naudojasi siuntėjas?

TAIP arba NE

 

9.2.  Jei siuntėjas naudojasi rangovo paslaugomis:

— ar prieš vežimą oro transporto krovinys arba paštas užplombuojamas arba supakuojamas taip, kad pažeidimą būtų galima nustatyti ir

— ar vežėjas pasirašė vežėjo pareiškimą?

TAIP arba NE

 

Atsakykite į šiuos klausimus tik jei taikomi 9.1 punkto b arba c papunkčiai

9.3.  Ar transporto priemonės krovinių skyrių galima apsaugoti?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip …

9.4. a)  Jei transporto priemonės krovinių skyrių galima apsaugoti, ar naudojamos numeruojamos plombos?

TAIP arba NE

 

b)  Jei naudojamos numeruojamos plombos, ar patekimas prie plombų kontroliuojamas, o išduodamų plombų numeriai registruojami?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip …

 

9.5.  Jei transporto priemonės krovinių skyriaus negalima apsaugoti, ar galima nustatyti oro transporto krovinių arba pašto pažeidimus?

TAIP arba NE

9.6.  Jei TAIP, aprašykite pažeidimui nustatyti naudojamas priemones.

9.7.  Jei NE, kaip apsaugomas transporto priemonės krovinių skyrius?

9.8.  Vertinimas. Ar tų priemonių pakanka, kad vežami oro transporto kroviniai arba paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Aš pareiškiu, kad:

  aš sutinku, kad šių standartų taikymo stebėjimo tikslais atitinkamos institucijos inspektoriai patikrinimus atliktų apie juos neįspėję. Jei inspektorius nustatys kokių nors didelių saugumo pažeidimų, mano, žinomo siuntėjo, statusas galės būti panaikintas;

  kuo skubiau ir bent per dešimt darbo dienų aš pateiksiu [kam – atitinkamos institucijos pavadinimas] reikalingos išsamios informacijos, jei:

 

  bendroji atsakomybė už saugumą suteikta kuriam nors kitam, o ne 1.10 punkte nurodytam asmeniui,

  yra kokių nors kitų patalpų ar procedūrų pakeitimų, galinčių labai paveikti saugumą, ir

  bendrovė nutraukia veiklą, nebetvarko oro transporto krovinių arba pašto arba nebegali laikytis susijusių Sąjungos teisės aktų reikalavimų;

  aš išlaikysiu saugumo standartus iki kito patikrinimo vietoje vizito ir (arba) inspekcijos;

  aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.Parašas

Pareigos bendrovėje

 

Vertinimas (ir pranešimas)Teigiamas/neigiamas vertinimas

 

Jei visapusiškas vertinimas neigiamas, toliau išvardykite sritis, kuriose siuntėjas nepasiekė reikalaujamo saugumo standarto arba kurios konkrečios sritys yra pažeidžiamos. Patarkite, kaip pašalinti trūkumus, kad būtų pasiektas reikalaujamas standartas ir gautas teigiamas įvertinimas.

Parašas

(Tikrintojo vardas, pavardė)

6-C2 PRIEDĖLIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ REGULIUOJAMŲ SUBJEKTŲ PATIKRINIMO PAGAL ES AVIACIJOS SAUGUMO PROCEDŪRĄ KONTROLINIS SĄRAŠAS

Trečiųjų šalių subjektai turi galimybę prisijungti prie ACC3 (krovinių arba pašto oro vežėjų, vykdančių skrydžius į Sąjungą iš trečiųjų šalių oro uostų) saugios tiekimo grandinės, jei jie kreipiasi būti paskirti pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintais reguliuojamais trečiųjų šalių subjektais (RA3). RA3 subjektas – trečiojoje šalyje esantis krovinius tvarkantis subjektas, patikrintas ir patvirtintas pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą.

RA3 užtikrina, kad būtų vykdoma į Europos Sąjungą vežamų siuntų saugumo kontrolė, įskaitant, jei reikia, tikrinimą, ir kad siuntos būtų apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos saugumo kontrolės vykdymo iki siuntų pakrovimo į orlaivį arba perdavimo kitu būdu ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui.

Būtinos oro transporto krovinių arba pašto vežimo į Sąjungą ( 11 ) arba Islandiją, Norvegiją ir Šveicariją sąlygos nustatytos Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1998.

Kontrolinis sąrašas yra priemonė, kuria naudodamasis ES aviacijos saugumo tikrintojas įvertina, kokio lygio saugumo priemones į ES ir EEE vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui ( 12 ) taiko subjektas, siekiantis būti paskirtas RA3 subjektu; arba už kokio lygio minėtų priemonių taikymą jis yra atsakingas. Kontrolinis sąrašas turi būti naudojamas tik Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.4.1 punkto b papunktyje nurodytais atvejais. To priedo 6.8.4.1 punkto a papunktyje nurodytais atvejais ES aviacijos saugumo tikrintojas naudoja ACC3 vežėjų kontrolinį sąrašą.

Jei ES aviacijos saugumo tikrintojas padaro išvadą, kad subjektas atitinka tame kontroliniame sąraše nurodytus tikslus, tikrinamam subjektui pateikiama patikrinimo ataskaita. Patikrinimo ataskaitoje nurodoma, kad subjektas paskiriamas pagal ES saugumo patikrinimo procedūrą patikrintu reguliuojamu trečiosios šalies subjektu (RA3). RA3 subjektas ta ataskaita naudojasi palaikydamas verslo santykius su ACC3 vežėjais. Patikrinimo ataskaitą sudaro bent visos šios dalys:

a) užpildytas kontrolinis sąrašas (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-C2 priedėlis), kurį pasirašė ES aviacijos saugumo tikrintojas ir kuriame atitinkamais atvejais savo pastabas pateikė patikrintas subjektas;

b) įsipareigojimų pareiškimas (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-H2 priedėlis), kurį pasirašė patikrintas subjektas;

c) nepriklausomumo nuo tikrinamo subjekto deklaracija (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 11-A priedėlis), kurią pasirašė ES aviacijos saugumo tikrintojas.

Puslapių numeracija, ES aviacijos saugumo patikrinimo data ir tikrintojo bei patikrinto subjekto parafai ant kiekvieno puslapio yra patikrinimo ataskaitos autentiškumo įrodymas. Patikrinimo ataskaita paprastai rengiama anglų kalba.

5 dalis „Tikrinimas“ ir 6 dalis „Didelės rizikos kroviniai arba paštas“ vertinamos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.7 ir 6.8 skyrių reikalavimus. Kitoms dalims, kurios negali būti vertinamos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 reikalavimus, taikomi pagrindiniai standartai yra Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 17 priede nustatyti standartai ir rekomenduojama tvarka, taip pat rekomendacinė medžiaga, pateikta ICAO aviacijos saugumo vadove (Doc 8973-Restricted).

Jei ES aviacijos saugumo tikrintojas padaro išvadą, kad subjektas neatitinka tame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų, patikrintam subjektui pateikiama užpildyto kontrolinio sąrašo, kuriame nurodyti trūkumai, kopija.

Pildymo pastabos

1) Visos kontrolinio sąrašo dalys turi būti užpildytos. Jei nėra informacijos, tai reikia paaiškinti.

2) Po kiekvienos dalies ES aviacijos saugumo tikrintojas nusprendžia, ar tos dalies tikslai pasiekti ir kokiu mastu.

1 DALIS

Tikrinamo subjekto ir tikrintojo identifikavimo duomenys1.1.  Patikrinimo data (-os)

Naudoti tikslų datos formatą, pvz., 2012-10-01–2012-10-02

metai-mėnuo-diena

 

1.2.  Ankstesnio patikrinimo, jei taikoma, data

metai-mėnuo-diena

 

Ankstesnis RA3 subjekto registracijos numeris, jei yra

 

Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikatas/Muitinės ir prekybos partnerystės kovojant su terorizmu programos (C-TPAT) statusas/kiti pažymėjimai, jei yra

 

1.3.  Aviacijos saugumo tikrintojo informacija

Vardas, pavardė

 

Bendrovė, organizacija arba institucija

 

Unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas

 

E. pašto adresas

 

Telefono numeris (su tarptautiniais kodais)

 

1.4.  Subjekto pavadinimas

Pavadinimas

 

Bendrovės numeris (t. y. prekybos registro identifikavimo numeris, jei taikoma)

 

Numeris/skyrius/pastatas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Pašto indeksas

 

Valstija, jei taikoma

 

Šalis

 

Pašto dėžutės adresas, jei taikoma

 

1.5.  Pagrindinis organizacijos adresas, jei skiriasi nuo tikrinamos teritorijos

Numeris/skyrius/pastatas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Pašto indeksas

 

Valstija, jei taikoma

 

Šalis

 

Pašto dėžutės adresas, jei taikoma

 

1.6.  Verslo pobūdis (gali būti vykdoma kelių rūšių veikla)

a)  tik oro transporto kroviniai

b)  oro ir kitų rūšių transportas

c)  ekspeditorius, turintis kroviniams skirtas patalpas

d)  ekspeditorius, neturintis kroviniams skirtų patalpų

e)  krovinių ir (arba) pašto tvarkymo subjektas

f)  kiti

 

1.7.  Ar pareiškėjas …?

a)  gauna krovinius iš kito reguliuojamo trečiosios šalies subjekto

 

b)  gauna krovinius iš žinomų trečiosios šalies siuntėjų

 

c)  gauna krovinius iš patikimų trečiosios šalies siuntėjų

 

d)  gauna krovinius, kuriems daromos išimtys

 

e)  tikrina krovinius

 

f)  sandėliuoja krovinius

 

g)  kita, prašome nurodyti

 

1.8.  Apytikslis teritorijoje dirbančių darbuotojų skaičius

Skaičius

 

1.9.  Už oro transporto krovinių arba pašto saugumą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos

Pavadinimas

 

Pareigos

 

E. pašto adresas

 

Telefono numeris (su tarptautiniais kodais)

 

2 DALIS

Pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrinto reguliuojamo trečiosios šalies subjekto organizacija ir pareigos

Tikslas. Į ES arba EEE jokie kroviniai arba paštas negali būti vežami oro transportu neįvykdžius tų krovinių arba pašto saugumo kontrolės. Kroviniai ir paštas, kuriuos RA3 subjektas perdavė ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui gali būti priimami kaip saugūs tik jei RA3 subjektas įvykdė tų krovinių ir pašto saugumo kontrolę. Išsami informacija apie tokią kontrolę pateikiama toliau nurodytose šio kontrolinio sąrašo dalyse.

RA3 subjektas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad būtų vykdoma į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių ir pašto saugumo kontrolė ir kad saugūs kroviniai arba paštas būtų apsaugoti iki perdavimo ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui. Saugumo kontrolę sudaro vienas iš šių dalykų:

a) fizinis tikrinimas, atliekamas pagal tokį standartą, kurio pakanka pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų;

b) kitos tiekimo grandinės saugumo procesui priklausančios saugumo kontrolės priemonės, kuriomis pagrįstai įsitikinama, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų, ir kurias taiko kitas RA3 subjektas, KC3 siuntėjas arba RA3 subjekto paskirtas AC3 siuntėjas.

Nuoroda – 6.8.3 punktas.2.1.  Ar subjektas įdiegė saugumo programą?

TAIP arba NE

 

Jei NE, toliau pildomas 2.5 punktas.

 

2.2.  Subjekto saugumo programa

Data (naudoti tikslų datos formatą – metai-mėnuo-diena)

 

Versija

 

Ar saugumo programa pateikta atitinkamai subjekto valstybės institucijai ir (arba) jos patvirtinta? Jei TAIP, aprašykite procesą.

 

2.3.  Ar saugumo programa pakankamai apima kontrolinio sąrašo elementus (3–9 dalys)?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite kodėl ir išsamiai apibūdinkite priežastis.

 

2.4.  Ar saugumo programa yra galutinė, stabili ir išsami?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis.

 

2.5.  Ar subjektas yra parengęs procedūrą, kuria užtikrina, kad būtų įvykdyta derama oro transporto krovinių arba pašto saugumo kontrolė prieš jų perdavimą ACC3 vežėjui ar kitam RA3 subjektui?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite tą procedūrą

 

2.6.  Ar subjektas taiko valdymo sistemą (pvz., priemones, nurodymus), kuria užtikrina, kad būtų vykdoma reikalaujama saugumo kontrolė?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite valdymo sistemą ir paaiškinkite, ar ji patvirtinta, patikrinta ar pateikta atitinkamos institucijos arba kito subjekto.

 

Jei NE, paaiškinkite, kaip subjektas užtikrina, kad saugumo kontrolė būtų vykdoma pagal reikalavimus.

 

2.7.  Išvados ir bendrosios pastabos apie procedūros patikimumą, galutinumą ir stabilumą.

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

3 DALIS

Darbuotojų samdymas ir mokymas

Tikslas. Siekdamas užtikrinti, kad būtų vykdoma reikalaujama saugumo kontrolė, RA3 subjektas skiria atsakingus ir kompetentingus darbuotojus dirbti oro transporto krovinių arba pašto saugumo užtikrinimo srityje. Darbuotojai, galintys patekti prie saugių oro transporto krovinių, turi sugebėti atlikti pareigas ir būti deramai išmokyti.

Siekdamas šio tikslo, RA3 subjektas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad:

a) būtų atliktas visų darbuotojų (nuolatinių, laikinųjų, agentūrų darbuotojų, vairuotojų ir kt.), kurie gali tiesiogiai ir be palydos patekti prie oro transporto krovinių arba pašto, kurių saugumo kontrolė įvykdyta ar vykdoma, pirminis ir periodinis patikrinimas prieš įdarbinimą ir (arba) asmens reputacijos patikrinimas, kurie atitinka bent vietos, kurioje yra patikrintos RA3 subjekto patalpos, valdžios institucijų nustatytus reikalavimus, ir

b) visi tie darbuotojai būtų baigę pirminį ir periodinį mokymą, parengtą pagal vietos, kurioje yra patikrintos RA3 subjekto patalpos, institucijų nustatytus reikalavimus, kad žinotų su saugumu susijusias savo pareigas.

Pastaba.

 Asmens reputacijos patikrinimas – asmens tapatybės ir ankstesnės patirties, įskaitant, kai teisiškai leistina, duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimas, kuris yra sudėtinė proceso dalis, vertinant asmens tinkamumą atlikti saugumo kontrolę ir (arba) patekti be palydos į riboto patekimo zoną (ICAO 17 priede pateikta apibrėžtis).

 Atliekant patikrinimą prieš įdarbinimą pagal pateiktus dokumentus nustatoma asmens tapatybė, tikrinami bent pastarųjų penkerių metus duomenys apie darbą, išsilavinimą bei pertraukas ir reikalaujama, kad asmuo pasirašytų pareiškimą, kuriame būtų pateikti bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie teistumą (neteistumą) visose gyvenamosiose valstybėse (Sąjungos apibrėžtis).

Nuoroda – 6.8.3.1 punktas.3.1.  Ar yra procedūra, kuria užtikrinama, kad būtų atliekamas visų darbuotojų, kurie gali tiesiogiai ir nelydimi patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto, patikrinimas prieš įdarbinimą, per kurį vertinami asmens reputacijos patikrinimo duomenys ir gebėjimai?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, nurodykite, kelerių ankstesnių metų laikotarpis vertinamas per patikrinimą prieš įdarbinimą ir koks subjektas atlieka patikrinimą

 

3.2.  Ar ši procedūra apima …?

□  asmens reputacijos patikrinimą

□  patikrinimą prieš įdarbinimą

□  duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimą

□  pokalbius

□  kita (pateikite išsamesnės informacijos)

Paaiškinkite sudedamąsias dalis, nurodykite už šią sudedamąją dalį atsakingą subjektą ir, jei taikoma, nurodykite, į kokį ankstesnį laikotarpį atsižvelgiama.

 

3.3.  Ar yra taikoma procedūra, kuria užtikrinama, kad asmeniui, atsakingam už saugumo kontrolės atlikimą ir to atlikimo priežiūrą teritorijoje, būtų taikomas patikrinimas prieš įdarbinimą, per kurį vertinami asmens reputacijos patikrinimo duomenys ir gebėjimai?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, nurodykite, kelerių ankstesnių metų laikotarpis vertinamas per patikrinimą prieš įdarbinimą ir koks subjektas atlieka patikrinimą

 

3.4.  Ar ši procedūra apima …?

□  asmens reputacijos patikrinimą

□  patikrinimą prieš įdarbinimą

□  duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimą

□  pokalbius

□  kita (pateikite išsamesnės informacijos)

Paaiškinkite sudedamąsias dalis, nurodykite už šią sudedamąją dalį atsakingą subjektą ir, jei taikoma, nurodykite, į kokį ankstesnį laikotarpį atsižvelgiama.

3.5.  Ar darbuotojams, kurie gali tiesiogiai ir be palydos patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto, rengiamas saugumo mokymas, kad jie gautų leidimą patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite mokymo sudedamąsias dalis ir nurodykite trukmę.

 

3.6.  Ar darbuotojams, kurie priima, tikrina ir (arba) saugo oro transporto krovinius arba paštą, rengiamas su konkrečiu darbu susijęs mokymas?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite mokymo kursų sudedamąsias dalis ir nurodykite trukmę

 

3.7.  Ar rengiamas 3.5 ir 3.6 punktuose nurodytų darbuotojų periodinis mokymas?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, nurodykite periodinio mokymo sudedamąsias dalis ir dažnumą.

 

3.8.  Išvados. Ar su darbuotojų samdymu ir mokymu susijusiomis priemonėmis užtikrinama, kad visi darbuotojai, kurie gali patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto, būtų tinkamai samdomi ir mokomi pagal tokį standartą, kad pakankamai žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

4 DALIS

Priėmimo procedūros

Tikslas. RA3 subjektas gali gauti krovinius arba paštą iš kito RA3 subjekto, KC3 siuntėjo, AC3 siuntėjo arba iš nežinomo siuntėjo. RA3 subjektas taiko atitinkamas krovinių ir pašto priėmimo procedūras, kad nustatytų, ar siunta siunčiama per saugią tiekimo grandinę, ar ne, ir kokios saugumo priemonės turi būti jai taikomos.

RA3 subjektas gali naudotis duomenų baze, kurioje apie kiekvieną reguliuojamą subjektą arba žinomą siuntėją, kuriam pagal 6.8.4.1 punktą taikoma ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūra ir iš kurio RA3 subjektas tiesiogiai priima ACC3 vežėjui pristatytinus krovinius arba paštą, kuriuos ketinama vežti į Sąjungą, pateikiama bent ši informacija:

a) bendrovės duomenys, įskaitant bona fide buveinės adresą,

b) verslo pobūdis, išskyrus neskelbtiną verslo informaciją,

c) kontaktinė informacija, įskaitant už saugumą atsakingo (-ų) asmens (-ų) kontaktinę informaciją,

d) bendrovės registracijos numeris, jei taikoma,

e) patikrinimo ataskaita, jei yra.

Nuoroda – 6.8.3.1 ir 6.8.4.3 punktai.

Pastaba. RA3 subjektas gali iš AC3 siuntėjo priimti krovinius kaip saugius tik jei tas RA3 siuntėjas pats paskyrė šį siuntėją AC3 siuntėju ir atsako už krovinius, kuriuos pristato šis siuntėjas.4.1.  Ar priimdamas siuntą subjektas nustato, ar ši siunta gauta iš kito RA3 subjekto, KC3 siuntėjo, AC3 siuntėjo ar nežinomo siuntėjo?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip?

 

4.2.  Ar subjektas sukuria ir tvarko duomenų bazę, kurioje yra informacija apie kiekvieną RA3 subjektą, KC3 siuntėją ir AC3 siuntėją, iš kurio jis tiesiogiai priima ACC3 vežėjui pristatytinus oro transporto krovinius arba paštą, kuriuos ketinama vežti į Sąjungą?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, nurodykite, kokia informacija įrašoma į duomenų bazę.

 

Jei NE, kaip subjektas sužino, ar kroviniai gaunami iš kito RA3 subjekto, KC3 siuntėjo arba AC3 siuntėjo?

 

4.3.  Ar subjektas siuntėjus skiria AC3 siuntėjais?

TAIP arba NE

 

Jei taip, aprašykite procedūrą ir apsaugos priemones, kurias subjektas reikalauja siuntėjo taikyti.

 

4.4.  Ar priimdamas siuntą subjektas nustato, ar jos paskirties vieta yra ES arba EEE oro uostas?

TAIP arba NE (paaiškinkite)

 

4.5.  Jei TAIP, ar subjektas vykdo tokią pačią visų oro transporto krovinių arba pašto, kurių paskirties vieta yra ES arba EEE oro uostas, saugumo kontrolę?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite procedūrą

 

4.6.  Ar priimdamas siuntą subjektas nustato, ar ji laikytina didelės rizikos kroviniu ir paštu (žr. 6 dalyje pateiktą apibrėžtį), įskaitant tuos atvejus, kai siuntos pristatomos ne orlaiviais, o kitų rūšių transporto priemonėmis?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip?

Aprašykite procedūrą

 

4.7.  Ar priimdamas saugią siuntą tikrinamas subjektas nustato, ar ji apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite, kokiu būdu (plombos, užraktai, tikrinimas ir kt.).

 

4.8.  Ar siuntą pristatantis asmuo turi pateikti oficialų asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka?

TAIP arba NE

 

4.9.  Ar taikoma siuntų, kurias privaloma tikrinti, identifikavimo procedūra?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip?

 

4.10.  Išvados. Ar priėmimo procedūrų pakanka nustatyti, ar oro transporto kroviniai arba paštas, kurio paskirtis yra ES arba EEE oro uostas, yra gaunami per saugią tiekimo grandinę, ar juos reikia tikrinti?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

5 DALIS

Tikrinimas

Tikslas. Kai RA3 subjektas priima krovinius ir paštą, kurie gauti ne per saugią tiekimo grandinę, RA3 subjektas turi tas siuntas tinkamai patikrinti prieš perduodamas juos ACC3 vežėjui kaip saugius krovinius. RA3 subjektas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad į ES arba EEE vežami oro transporto kroviniai ir paštas, kurie perduodami gabenti toliau, vežami tranzitu arba iškraunami Sąjungos oro uoste, būtų tikrinami Sąjungos teisės aktuose nurodytomis priemonėmis arba metodais pagal tokį standartą, kurio pakanka pagrįstai įsitikinti, kad siuntose nėra draudžiamų daiktų.

Jei oro transporto krovinius arba paštą tikrina atitinkama trečiosios šalies institucija arba toks tikrinimas atliekamas jos vardu, RA3 subjektas apie tai paskelbia ir nurodo, kaip užtikrinamas tinkamas tikrinimas.

Nuoroda – 6.8.3 punktas.5.1.  Ar tikrinimą vieno subjekto vardu atlieka kitas subjektas?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP,

nurodykite tų subjektų rūšį ir pateikite išsamią informaciją:

— privati tikrinimo bendrovė

— valstybės prižiūrima bendrovė

— valstybinė tikrinimo institucija arba naudojama valstybės valdoma infrastruktūra

— kita

Nurodykite tikrinamo subjekto ir subjekto, kuris tikrinamo subjekto vardu atlieka tikrinimą, susitarimo arba sutarties tipą.

 

5.2.  Kokie tikrinimo metodai naudojami oro transporto kroviniams ir paštui?

Nurodykite juos, taip pat pateikite išsamią informaciją (pavyzdžiui, gamintojas, tipas, programinės įrangos versija, standartas, serijos numeris ir kt.) apie oro transporto krovinių ir pašto tikrinimo įrangą, naudojamą taikant kiekvieną metodą.

 

5.3.  Ar naudojama įranga arba metodas (pavyzdžiui, sprogmenis užuodžiantys šunys) įtraukti į naujausius Europos Sąjungos, Europos civilinės aviacijos konferencijos arba JAV Transporto saugumo administracijos atitikties sąrašus?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos

 

Jei NE, pateikite išsamią informaciją apie įrangos patvirtinimą ir nurodykite patvirtinimo datą, taip pat pateikite duomenų, kad įranga atitinka ES įrangos standartus.

 

5.4.  Ar įranga naudojama pagal gamintojų naudojimo instrukcijas (CONOPS) ir ar ji yra reguliariai tikrinama ir atliekama jos techninė priežiūra?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite tą procedūrą

 

5.5.  Ar atsižvelgiama į tikrinamos siuntos ypatybes?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite, kaip užtikrinama, kad pasirinktas tikrinimo metodas būtų taikomas pagal tokį standartą, kurio pakanka pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų.

 

5.6.  Ar taikoma tikrinimo įrangos pavojaus signalo priežasčių suradimo procedūra? (Kai kurios (pavyzdžiui, rentgeno) įrangos atveju operatorius pats įjungia pavojaus signalą).

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite, kokia naudojama pavojaus signalo priežasčių suradimo procedūra, siekiant pagrįstai įsitikinti, kad draudžiamų daiktų nėra.

 

Jei NE, aprašykite, kas daroma su siunta.

 

5.7.  Ar yra siuntų, kurioms saugumo tikrinimas netaikomas?

TAIP arba NE

 

5.8.  Ar yra išimčių, neatitinkančių Sąjungos sąrašo?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos

 

5.9.  Ar patekimas į tikrinimo zoną kontroliuojamas siekiant užtikrinti, kad į ją būtų įleidžiami tik įgalioti ir išmokyti darbuotojai?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

5.10.  Ar taikoma kokybės kontrolė ir (arba) bandymų tvarka?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

5.11.  Išvados. Ar oro transporto kroviniai arba paštas patikrinami taikant vieną iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6.2.1 punkte nurodytų priemonių arba metodų pagal tokį standartą, kurio pakanka pagrįstai įsitikinti, kad draudžiamų daiktų juose nėra?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

6 DALIS

Didelės rizikos kroviniai arba paštas

Tikslas. Siuntos iš vietovių, kurias Sąjunga yra priskyrusi prie didelės rizikos vietovių, arba tokiose vietovėse perkraunamos siuntos, arba siuntos, kurios atrodo labai pažeistos, turi būti laikomos didelės rizikos kroviniais ir paštu. Tokios siuntos turi būti tikrinamos laikantis specialių nurodymų. RA3 subjektas taiko procedūrą, kuria užtikrina, kad būtų identifikuojami į ES arba EEE vežami didelės rizikos kroviniai ir paštas ir kad jiems būtų taikoma Sąjungos teisės aktuose nustatyta derama kontrolė.

ACC3 vežėjas, kuriam RA3 subjektas pristato oro transporto krovinius arba paštą, kad šis juos vežtų, įgaliojamas pranešti RA3 subjektui naujausią atitinkamą informaciją apie didelės rizikos kilmės vietas.

RA3 subjektas taiko tas pačias priemones, neatsižvelgdamas į tai, ar didelės rizikos krovinius ir paštą jis gauna iš kito oro vežėjo arba kitų rūšių transportu.

Nuoroda – 6.7 punktas.

Pastaba. Didelės rizikos kroviniams ir paštui, kuriuos leista vežti į ES ar EEE, suteikiamas SHR saugumo statusas (saugu vežti keleiviniais, vien tik krovininiais ir vien tik pašto orlaiviais pagal didelės rizikos reikalavimus).6.1.  Ar už saugumo kontrolės vykdymą atsakingi darbuotojai žino, kokie oro transporto kroviniai ir paštas turi būti laikomi didelės rizikos kroviniais ir paštu?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

6.2.  Ar subjektas įsidiegęs didelės rizikos krovinių ir pašto identifikavimo procedūras?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

6.3.  Ar didelės rizikos kroviniams ir paštui pagal Sąjungos teisės aktus taikomos didelės rizikos krovinių ir pašto tikrinimo procedūros?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite taikomas procedūras

 

6.4.  Ar po tikrinimo subjektas išduoda SHR saugumo statuso deklaraciją, kuri pridedama prie siuntos lydraščių?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, apibūdinkite, kaip suteikiamas saugumo statusas ir koks išduodamas tokį statusą liudijantis dokumentas

 

6.5.  Išvados. Ar subjektas yra įdiegęs tinkamą ir pakankamą procedūrą, kad užtikrintų deramą visų didelės rizikos krovinių ir pašto apdorojimą iki pakrovimo?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

7 DALIS

Saugių oro transporto krovinių ir saugaus oro pašto apsauga

Tikslas. RA3 subjektas taiko procedūras, kuriomis užtikrina į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių ir (arba) pašto apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo nuo to momento, kai atliekamas tikrinimas arba taikomos kitos saugumo kontrolės priemonės, arba nuo priėmimo atlikus tikrinimą ar saugumo kontrolės vykdymo iki pakrovimo arba perdavimo ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui. Jei pirmiau saugių oro transporto krovinių ir pašto apsauga vėliau nėra užtikrinama, šie kroviniai ir paštas negali būti pakraunami arba perduodami ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai ir paštas.

Apsauga gali būti užtikrinama įvairiais būdais, pavyzdžiui, fiziniais (užkardos, rakinamos patalpos ir kt.), žmogiškaisiais (patruliai, parengti darbuotojai ir kt.) ir techniniais (vaizdo stebėjimo sistema, įsibrovimo signalizacija ir kt.).

Į ES arba EEE vežami saugūs oro transporto kroviniai ar saugus oro paštas turėtų būti atskirti nuo nesaugių oro transporto krovinių ar nesaugaus oro pašto.

Nuoroda – 6.8.3.1 punktas.7.1.  Ar saugių oro transporto krovinių ir saugaus oro pašto apsaugą tikrinamo subjekto vardu užtikrina kitas subjektas?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP,

nurodykite tų subjektų rūšį ir pateikite išsamią informaciją:

— privati tikrinimo bendrovė

— valstybės prižiūrima bendrovė

— valstybinė tikrinimo institucija arba naudojama valstybės valdoma infrastruktūra

— kita

 

7.2.  Ar tikrinimo metu užtikrinama saugumo kontrolė ir apsauga, kad tikrinamos siuntos nebūtų pažeistos?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

Nurodykite, kokie apsaugos būdai taikomi:

— fiziniai (užtvaros, užkardos, tvirtos konstrukcijos pastatai ir kt.)

— žmogiškieji (patruliai ir kt.)

— techniniai (vaizdo stebėjimo sistema, signalizacija ir kt.)

ir paaiškinkite, kokia jų taikymo tvarka.

 

7.3.  Ar prie saugių oro transporto krovinių arba saugaus oro pašto gali patekti tik įgaliotieji asmenys?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

Nurodykite, kaip kontroliuojamos visos patekimo prie atpažįstamų ir saugių oro transporto krovinių arba atpažįstamo ir saugaus oro pašto vietos (įskaitant duris ir langus).

 

7.4.  Ar taikomos procedūros, kuriomis užtikrinama, kad į ES arba EEE vežami oro transporto kroviniai arba paštas, kurių saugumo kontrolė įvykdyta, būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio nuo tada, kai buvo pritaikytos saugumo priemonės, iki perdavimo ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite, kokiais būdais užtikrinama apsauga (fiziniais, žmogiškaisiais, technologiniais ir kt.).

Taip pat nurodykite, ar pastatas yra tvirtos konstrukcijos, ir kokios medžiagos naudotos, jei žinoma.

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

7.5.  Išvados. Ar siuntų apsauga pakankamai veiksminga, kad būtų išvengta neteisėtos veikos?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

8 DALIS

Dokumentai

Tikslas. Siuntos saugumo statusas nurodomas lydraščiuose, t. y. oro transporto važtaraštyje, lygiaverčiuose pašto dokumentuose arba atskiroje elektroninėje arba rašytinėje deklaracijoje. Saugumo statusą suteikia RA3 subjektas.

Nuoroda – 6.3.2.6 punkto d papunktis ir 6.8.3.4 punktas.

Pastaba. Gali būti nurodytas toks saugumo statusas:

SPX – saugu vežti keleiviniais, krovininiais ir pašto orlaiviais arba

SCO – saugu vežti tik krovininiais ir pašto orlaiviais, arba

SHR – saugu vežti keleiviniais, vien tik krovininiais ir vien tik pašto orlaiviais pagal didelės rizikos reikalavimus,8.1.  Ar siuntos lydraščiuose (pvz., oro transporto važtaraštyje) subjektas nurodo krovinio saugumo statusą ir kaip šis statusas užtikrinamas?

TAIP arba NE

 

Jei NE, paaiškinkite

 

8.2.  Išvados. Ar su lydraščiais susijusi procedūra yra pakankama siekiant užtikrinti, kad prie krovinio arba pašto būtų pridėti tinkami lydraščiai, kuriuose nurodomas teisingas saugumo statusas?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

9 DALIS

Vežimas

Tikslas. Oro transporto kroviniai ir paštas turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo nuo tada, kai buvo pritaikytos saugumo priemonės, iki perdavimo ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui. Jie turi būti apsaugoti ir vežami orlaivį arba, kitu atveju, ACC3 vežėjui ar kitam RA3 subjektui. Jei vežamų pirmiau saugių oro transporto krovinių ir saugaus oro pašto apsauga vėliau nėra užtikrinama, šie kroviniai ir paštas negali būti pakraunami arba perduodami ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui kaip saugus krovinys.

RA3 subjektas yra atsakingas už saugių siuntų, vežamų į orlaivį, ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui, apsaugą. Tai apima ir atvejus, kai siuntas jo vardu veža kitas subjektas, pavyzdžiui, ekspeditorius. Tačiau tai neapima atvejų, kai už vežamas siuntas yra atsakingas ACC3 vežėjas arba kitas RA3 subjektas.

Nuoroda – 6.8.3 punktas.9.1.  Kaip oro transporto kroviniai arba paštas perduodami ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui?

a)  Tikrinamo subjekto nuosavu transportu?

TAIP arba NE

 

b)  Kito RA3 subjekto arba ACC3 vežėjo nuosavu transportu?

TAIP arba NE

 

c)  Juos perduoda rangovas, kurio paslaugomis naudojasi tikrinamas subjektas?

TAIP arba NE

 

9.2.  Ar oro transporto kroviniai arba paštas supakuoti taip, kad būtų galima nustatyti pažeidimus?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip?

 

9.3.  Ar prieš vežimą transporto priemonė užplombuota arba užrakinta?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip?

 

9.4.  Jei naudojamos numeruotos plombos, ar patekimas prie plombų kontroliuojamas, o numeriai registruojami?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip?

 

9.5.  Jei taikoma, ar atitinkamas vežėjas pasirašo vežėjo pareiškimą?

TAIP arba NE

 

9.6.  Ar vykdoma speciali krovinius vežančio asmens kontrolė ir ar jis yra baigęs pažintinį saugumo mokymą, kad jam būtų leista vežti saugius oro transporto krovinius ir (arba) saugų oro paštą?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite, kokios kontrolės priemonės (patikrinimas prieš įdarbinimą, asmens reputacijos patikrinimas ir kt.) taikomos ir kokį mokymą (pažintinį saugumo mokymą ir kt.) reikia baigti.

 

9.7.  Išvados. Ar tų priemonių pakanka, kad vežami oro transporto kroviniai arba paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

10 DALIS

Atitiktis

Tikslas. Įvertinęs šio kontrolinio sąrašo 1–9 dalis, ES aviacijos saugumo tikrintojas turi nuspręsti, ar jo atlikto patikrinimo vietoje rezultatai patvirtina, kad saugumo kontrolė vykdoma laikantis šiame kontroliniame sąraše išvardytų tikslų, susijusių su į ES arba EEE vežamais oro transporto kroviniais arba paštu.

Galimi scenarijai yra du. ES aviacijos saugumo tikrintojas padaro išvada, kad subjektas:

a) laikosi šiame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų. Tokiu atveju tikrintojas tikrinamam subjektui pateikia patikrinimo ataskaitos originalą ir nurodo, kad laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros subjektas paskiriamas patikrintu reguliuojamu trečiosios šalies subjektu;

b) nesilaiko šiame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų. Tokiu atveju subjektas neturi teisės į ES arba EEE esančias paskirties vietas vežamų saugių oro transporto krovinių arba saugaus oro pašto pristatyti ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui. Jis gauna užpildyto kontrolinio sąrašo, kuriame nurodyti trūkumai, kopiją.

Apskritai ES aviacijos saugumo tikrintojas turi nuspręsti, ar tikrinamas subjektas krovinius ir paštą tvarko taip, kad tuo momentu, kai tie kroviniai ir paštas pristatomi ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui, juos būtų galima laikyti saugiais vežti oro transportu į ES arba EEE pagal taikomus Sąjungos teisės aktus.

ES aviacijos saugumo tikrintojas turi atsiminti, kad vertinimas grindžiamas visapusiškos atitikties tikslams metodika.10.1.  Bendroji išvada.

Vertinimas (ir pranešimas)

(paryškinkite, kas tinka)

Jei vertinimas teigiamas, subjektas laikomas paskirtu pagal ES aviacijos saugumo tikrinimo procedūrą patikrintu reguliuojamu trečiosios šalies subjektu (RA3).

Teigiamas/neigiamas vertinimas

Jei visapusiškas vertinimas neigiamas, toliau išvardykite sritis, kuriose subjektui nepavyko pasiekti reikalaujamo saugumo standarto arba kurios konkrečios sritys yra pažeidžiamos. Patarkite, kokių pakeitimų reikia, kad būtų pasiektas reikalaujamas standartas ir gautas teigiamas įvertinimas.

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

Subjekto pastabos

 

Tikrintojo vardas, pavardė

Data

Parašas
PRIEDAS

Aplankytų ir apklaustų asmenų ir subjektų sąrašas

Nurodomas subjekto pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir apsilankymo arba pokalbio data.Subjekto pavadinimas

Kontaktinio asmens vardas, pavardė

Apsilankymo arba pokalbio data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-C3 PRIEDĖLIS

ACC3 VEŽĖJO PATIKRINIMO KONTROLINIS SĄRAŠAS

ACC3 vežėjo (skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Sąjungą vykdančio krovinių arba pašto oro vežėjo) paskyrimas yra būtina sąlyga norint vežti oro transporto krovinius arba paštą į Europos Sąjungą ( 13 ) (ES) arba Islandiją, Norvegiją ir Šveicariją, ir to reikalaujama Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1998.

ACC3 vežėjo paskyrimas iš esmės būtinas visiems skrydžiams, kuriais vežami kroviniai ir paštas, kurie perduodami gabenti toliau, vežami tranzitu arba iškraunami ES arba EEE oro uostuose ( 14 ). Kiekviena Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos atitinkama institucija yra atsakinga už konkrečių oro vežėjų skyrimą ACC3 vežėjais. Toks paskyrimas grindžiamas oro vežėjo saugumo programa ir tikrinimu vietoje, kai įgyvendinami šiame patikrinimo kontroliniame sąraše nurodyti tikslai.

Kontrolinis sąrašas yra priemonė, kuria naudodamasis ES aviacijos saugumo tvirtintojas įvertina, kokio lygio saugumo priemones į ES ir EEE vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui taiko ACC3 vežėjas arba oro vežėjas, siekiantis būti paskirtas ACC3 vežėju, arba už kokio lygio minėtų priemonių taikymą jis yra atsakingas.

Patikrinimo ataskaita pateikiama atitinkamai paskiriančiajai institucijai ir patikrintam subjektui ne ilgiau kaip per mėnesį nuo tikrinimo vietoje. Patikrinimo ataskaitą sudaro bent tokios dalys:

 užpildytas kontrolinis sąrašas, pasirašytas ES aviacijos saugumo tikrintojo ir, kai taikytina, pateikiamas su patikrinto subjekto pastabomis,

 įsipareigojimų pareiškimas (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-H1 priedėlis), kurį pasirašė patikrintas subjektas, ir

 nepriklausomumo nuo tikrinamo subjekto deklaracija (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 11-A priedėlis), kurią pasirašė ES aviacijos saugumo tikrintojas.

Puslapių numeracija, ES aviacijos saugumo patikrinimo data ir tikrintojo bei patikrinto subjekto parafai ant kiekvieno puslapio yra patikrinimo ataskaitos autentiškumo įrodymas. Patikrinimo ataskaita paprastai rengiama anglų kalba.

3 dalis „Oro vežėjo saugumo programa“, 6 dalis „Duomenų bazė“, 7 dalis „Tikrinimas“ ir 8 dalis „Didelės rizikos kroviniai arba paštas“ vertinamos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.7 ir 6.8 skyrių reikalavimus. Kitoms dalims pagrindiniai standartai yra Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 17 priedo standartai, taip pat rekomendacinė medžiaga, pateikta ICAO aviacijos saugumo vadove (DOC 8973-restricted).

Pildymo pastabos

 Visos kontrolinio sąrašo dalys turi būti užpildytos. Jei nėra informacijos, tai reikia paaiškinti.

 Po kiekvienos dalies ES aviacijos saugumo tikrintojas nusprendžia, ar tos dalies tikslai pasiekti ir kokiu mastu.

1 DALIS

Tikrinamo subjekto ir tikrintojo identifikavimo duomenys1.1.  Patikrinimo data (-os)

Naudoti tikslų datos formatą, pvz., 2012-10-01–2012-10-02

metai-mėnuo-diena

 

1.2.  Ankstesnio patikrinimo data ir unikalus raidinis skaitinis ACC3 vežėjo identifikavimo kodas, jei yra

metai-mėnuo-diena

 

Unikalus raidinis skaitinis kodas

 

1.3.  Aviacijos saugumo tikrintojo informacija

Vardas, pavardė

 

Bendrovė, organizacija arba institucija

 

Unikalus raidinis skaitinis kodas

 

E. pašto adresas

 

Telefono numeris (su tarptautiniais kodais)

 

1.4.  Oro vežėjo, kurį reikia patikrinti, pavadinimas

Pavadinimas

 

Oro vežėjo pažymėjimą išdavė (valstybės pavadinimas)

 

IATA (Tarptautinės oro transporto asociacijos) kodas arba ICAO (Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos) kodas, jei tam oro vežėjui IATA kodas neskirtas. Nurodyti, kuris kodas

 

Už oro vežėjo paskyrimą ACC3 vežėju atsakinga valstybė

 

1.5.  Išsami informacija apie trečiosios šalies oro uosto vietovę, kuri turi būti patikrinta, arba su ta vietove susijusią krovinių ir pašto tvarkymo infrastruktūrą

Pavadinimas

 

Oro uosto IATA (arba ICAO) kodas

 

Šalis

 

1.6.  Oro vežėjo verslo pobūdis (gali būti vykdoma kelių rūšių veikla)

a)  Keleivių ir krovinių arba pašto vežėjas

b)  Tik krovinių ir pašto vežėjas

c)  Tik krovinių vežėjas

d)  Tik pašto vežėjas

e)  Integruoto krovinių vežimo paslaugų teikimas

f)  Užsakomieji skrydžiai

 

1.7.  Už oro transporto krovinių arba pašto saugumą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

E. pašto adresas

 

Telefono numeris (su tarptautiniais kodais)

 

1.8.  Oro vežėjo pagrindinės buveinės adresas lankomame oro uoste

Numeris/skyrius/pastatas/oro uostas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Pašto indeksas

 

Valstija, jei taikoma

 

Šalis

 

1.9.  Oro vežėjo pagrindinės buveinės (pavyzdžiui, įmonės būstinės) adresas

Numeris/skyrius/pastatas/oro uostas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Pašto indeksas

 

Valstija, jei taikoma

 

Šalis

 

2 DALIS

ACC3 vežėjo veiklos organizavimas ir pareigos oro uoste

Tikslas. Visiems į ES ar EEE vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui taikoma saugumo kontrolė. Išsami informacija apie tokią kontrolę pateikiama toliau nurodytose šio kontrolinio sąrašo dalyse. ACC3 vežėjas priima į ES skrendančiu orlaiviu vežtinus krovinius arba paštą tik jei laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintas reguliuojamas subjektas, laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintas žinomas siuntėjas arba laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrinto reguliuojamo subjekto patikimas siuntėjas patvirtina, kad atliktas tikrinimas arba saugumo kontrolė, ir už tai prisiima atsakomybę, kitaip tokioms siuntoms taikomas tikrinimas pagal Sąjungos teisės aktus.

ACC3 vežėjas taiko procedūrą, kuria užtikrinama, kad derama saugumo kontrolė būtų taikoma visiems į ES ar EEE vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui, nebent tikrinimo reikalavimas jiems netaikomas pagal Sąjungos teisės aktus, ir kad krovinys arba paštas būtų apsaugoti iki pakrovimo į orlaivį. Saugumo kontrolė apima:

 fizinį tikrinimą, kurio pakanka pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų, arba

 kitą saugumo kontrolę, kuri yra sudedamoji tiekimo grandinės saugumo proceso dalis ir kurią taikant galima pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų; ją taiko laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrinti reguliuojami subjektai ar žinomi siuntėjai arba laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrinto reguliuojamo subjekto patikimas siuntėjas.

Nuoroda – 6.8.3 punktas.2.1.  Ar oro vežėjas yra parengęs procedūrą, kuria užtikrina, kad būtų įvykdyta derama oro transporto krovinių arba pašto saugumo kontrolė prieš jų krovimą į ES ar EEE skrendantį orlaivį?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite tą procedūrą

 

2.2.  Ar saugumo kontrolę taiko oro vežėjas, ar tai jo vardu daro subjektas, kuriam taikoma oro vežėjo saugumo programa?

Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos

 

Jei NE, kokie subjektai, kuriems netaikoma oro vežėjo saugumo programa, taiko saugumo kontrolę oro transporto kroviniams arba paštui, kuriuos šis oro vežėjas veža į ES arba EEE

 

Nurodykite šių subjektų pobūdį ir pateikite išsamesnės informacijos:

— privati krovinių tvarkymo bendrovė

— valstybės prižiūrima bendrovė

— valstybinė tikrinimo institucija arba naudojama valstybės valdoma infrastruktūra

— kita

 

2.3.  Kokiomis priemonėmis ir instrukcijomis oro vežėjas užtikrina, kad saugumo kontrolė būtų taikoma laikantis reikiamos tvarkos?

 

2.4.  Ar oro vežėjas gali paprašyti atlikti deramą saugumo kontrolę, jei tikrinimą atlieka subjektai, kuriems netaikoma oro vežėjo saugumo programa, pavyzdžiui, valstybiniai organai?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos

 

2.5.  Ar oro uosto, kuriame vyksta patikrinimo vizitas, valstybėje oro transporto kroviniams ir paštui yra pagal ICAO standartus įdiegta reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo programa?

Jei TAIP, aprašykite programos dalis ir kaip ji įdiegta

 

2.6.  Išvados ir bendrosios pastabos apie procedūros patikimumą, galutinumą ir stabilumą.

Oro vežėjo pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

3 DALIS

Oro vežėjo saugumo programa

Tikslas. ACC3 vežėjas užtikrina, kad į jo saugumo programą būtų įtrauktos visos į ES vežamų oro transporto krovinių ir pašto saugumui užtikrinti tinkamos ir pakankamos aviacijos saugumo priemonės.

Oro vežėjo saugumo programa ir susiję dokumentai yra saugumo kontrolės, kuri taikoma laikantis šio kontrolinio sąrašo tikslo, pagrindas. Oro vežėjas gali apsvarstyti galimybę perduoti savo dokumentus ES aviacijos saugumo tikrintojui iki apsilankymo teritorijoje, kad tikrintojas galėtų susipažinti su informacija apie vietas, kuriose lankysis.

Nuoroda – 6.8.2.1 punktas ir 6-G priedėlis.

Pastaba. Toliau pateikiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-G priedėlio punktai deramai apima:

a) kroviniams ir paštui taikomų priemonių apibūdinimą,

b) priėmimo procedūras,

c) reguliuojamų subjektų sistemą ir kriterijus,

d) žinomų siuntėjų sistemą ir kriterijus,

e) patikimų siuntėjų sistemą ir kriterijus,

f) tikrinimo standartą,

g) tikrinimo vietą,

h) tikrinimo įrangos duomenis,

i) duomenis apie veiklos vykdytoją arba paslaugų teikėją,

j) saugumo tikrinimo išimčių sąrašą,

k) didelės rizikos krovinių ir pašto tvarkymą.3.1.  Oro vežėjo saugumo programa

Data (naudoti tikslų datos formatą – metai-mėnuo-diena)

 

Versija

 

Ar programa pateikta ES ar EEE atitinkamai institucijai ankstesniu etapu? Jei TAIP, ar ji pateikta dėl ACC3 vežėjo paskyrimo? Kitais tikslais?

 

3.2.  Ar saugumo programa apima pakankamai pirmiau pateikto sąrašo elementų?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite kodėl ir išsamiai apibūdinkite priežastis.

 

3.3.  Ar aviacijos saugumo priemonės, aprašytos saugumo programoje, yra tinkamos ir pakankamos, kad į ES ar EEE vežami oro transporto kroviniai arba paštas būtų apsaugoti pagal reikalaujamus standartus?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite kodėl ir išsamiai apibūdinkite priežastis.

 

3.4.  Išvados. Ar saugumo programa yra galutinė, stabili ir išsami?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Oro vežėjo pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

4 DALIS

Darbuotojų samdymas ir mokymas

Tikslas. ACC3 vežėjas paskiria atsakingus ir kompetentingus darbuotojus dirbti oro transporto krovinių arba pašto saugumo užtikrinimo srityje. Darbuotojai, galintys patekti prie saugaus oro transporto krovinio, turi sugebėti atlikti pareigas ir būti deramai išmokyti.

Siekdamas šio tikslo, ACC3 vežėjas taiko procedūrą, kuria užtikrina, kad:

 būtų atliktas visų darbuotojų (nuolatinių, laikinųjų, agentūrų darbuotojų, vairuotojų ir kt.), kurie gali tiesiogiai ir be palydos patekti prie oro transporto krovinių arba pašto, kurių saugumo kontrolė įvykdyta arba vykdoma, pirminis ir periodinis patikrinimas prieš įdarbinimą ir (arba) asmens reputacijos patikrinimas, kurie atitinka bent vietos, kurioje yra patikrintas oro uostas, valdžios institucijų nustatytus reikalavimus ir

 visi tie darbuotojai būtų baigę pirminį ir periodinį mokymą, parengtą pagal vietos, kurioje yra patikrintas oro uostas, valdžios institucijų nustatytus reikalavimus, kad žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu.

Nuoroda – 6.8.3.1 punktas.

Pastaba.

 Asmens reputacijos patikrinimas – asmens tapatybės ir ankstesnės patirties, įskaitant, kai teisiškai leistina, duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimas, kuris yra sudėtinė proceso dalis, vertinant asmens tinkamumą atlikti saugumo kontrolę ir (arba) patekti be palydos į riboto patekimo zoną (ICAO 17 priede pateikta apibrėžtis).

 Atliekant patikrinimą prieš įdarbinimą pagal pateiktus dokumentus nustatoma asmens tapatybė, tikrinami bent pastarųjų penkerių metus duomenys apie darbą, išsilavinimą bei pertraukas ir reikalaujama, kad asmuo pasirašytų pareiškimą, kuriame būtų pateikti bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie teistumą (neteistumą) visose gyvenamosiose valstybėse (Sąjungos apibrėžtis).4.1.  Ar yra parengta procedūra, kuria užtikrinama, kad visiems darbuotojams, kurie tiesiogiai ir be palydos gali patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto, būtų taikomas patikrinimas prieš įdarbinimą, kuriuo vertinama asmens reputacija ir gebėjimai?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, nurodykite, kelerių ankstesnių metų laikotarpis vertinamas per patikrinimą prieš įdarbinimą ir koks subjektas atlieka patikrinimą

 

4.2.  Ar ši procedūra apima …?

— asmens reputacijos patikrinimą

— patikrinimą prieš įdarbinimą

— duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimą

— pokalbius

— kita (pateikite išsamesnės informacijos)

Paaiškinkite sudedamąsias dalis, nurodykite už šią sudedamąją dalį atsakingą subjektą ir, jei taikoma, nurodykite, į kokį ankstesnį laikotarpį atsižvelgiama.

 

4.3.  Ar yra taikoma procedūra, kuria užtikrinama, kad asmeniui, atsakingam už saugumo kontrolės atlikimą ir to atlikimo priežiūrą teritorijoje, būtų taikomas patikrinimas prieš įdarbinimą, per kurį vertinami asmens reputacijos patikrinimo duomenys ir gebėjimai?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, nurodykite, kelerių ankstesnių metų laikotarpis vertinamas per patikrinimą prieš įdarbinimą ir koks subjektas atlieka patikrinimą

 

4.4.  Ar ši procedūra apima …?

— asmens reputacijos patikrinimą

— patikrinimą prieš įdarbinimą

— duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimą

— pokalbius

— kita (pateikite išsamesnės informacijos)

Paaiškinkite sudedamąsias dalis, nurodykite už šią sudedamąją dalį atsakingą subjektą ir, jei taikoma, nurodykite, į kokį ankstesnį laikotarpį atsižvelgiama.

 

4.5.  Ar darbuotojams, kurie gali tiesiogiai ir be palydos patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto, rengiamas saugumo mokymas, kad jie gautų leidimą patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite mokymo sudedamąsias dalis ir nurodykite trukmę.

 

4.6.  Ar darbuotojams, kurie priima, tikrina ir (arba) saugo oro transporto krovinius arba paštą, rengiamas su konkrečiu darbu susijęs mokymas?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite mokymo kursų sudedamąsias dalis ir nurodykite trukmę

 

4.7.  Ar rengiamas 4.5 ir 4.6 punktuose nurodytų darbuotojų periodinis mokymas?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, nurodykite periodinio mokymo sudedamąsias dalis ir dažnumą.

 

4.8.  Išvados. Ar priemonėmis, susijusiomis su darbuotojų įdarbinimu ir mokymu, užtikrinama, kad visi darbuotojai, galintys patekti prie saugaus oro transporto krovinių arba pašto, būtų tinkamai paskirti ir išmokyti taip, kad žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Oro vežėjo pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

5 DALIS

Priėmimo procedūros

Tikslas. ACC3 vežėjas taiko procedūrą, kad galėtų įvertinti ir patikrinti priimtos siuntos saugumo statusą ankstesnės kontrolės atžvilgiu.

Procedūros sudėtinės dalys:

 patikrinimas, ar siuntą pristatė asmuo, kurį paskyrė laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintas reguliuojamas subjektas arba žinomas siuntėjas, kaip nurodyta jo duomenų bazėje (6 dalis), arba tokio reguliuojamo subjekto patikimas siuntėjas,

 patikrinimas, ar siunta pateikiama su visa reikalaujama saugumo informacija (oro transporto važtaraščiu ir informacija apie saugumo statusą – popieriuje ar elektroninėmis priemonėmis), kuri atitinka pristatomas oro transporto krovinių ir pašto siuntas,

 patikrinimą, ar siunta yra be jokių pažeidimo požymių, ir

 patikrinimas, ar siunta turi būti vertinama kaip didelės rizikos krovinys ir paštas.

Nuoroda – 6.8.3.1 punktas.

Pastaba.

 Reguliuojamas subjektas arba žinomas siuntėjas – krovinius tvarkantis subjektas, kurį patikrino ES aviacijos saugumo tikrintojas arba kurio saugumo priemonės įtrauktos į ES patikrinto ACC3 vežėjo saugumo programą (tokiu atveju ACC3 vežėjas yra bendrai atsakingas už saugumo priemones).

 Patikimas siuntėjas – subjektas, tvarkantis krovinius savo vardu, o už tai atsako laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintas reguliuojamas subjektas. Šis reguliuojamas subjektas visiškai atsako už saugumo kontrolę, kurią taiko patikimas siuntėjas.

 Paskirtasis asmuo prilygsta asmeniui, kuriam pavesta pristatyti oro transporto krovinį arba paštą oro vežėjui. Siuntą oro vežėjui pristatantis asmuo pateikia asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, kuriame yra jo nuotrauka ir kurį išdavė arba pripažįsta nacionalinė institucija.5.1.  Jei oro vežėjas tiesiogiai priima siuntą, ar jis tikrina, ar siunta yra iš reguliuojamo subjekto, žinomo siuntėjo arba oro vežėjo tvarkomoje duomenų bazėje esančio patikimo siuntėjo, patikrinto arba pripažinto pagal oro transporto kroviniams taikomus Sąjungos teisės aktus?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite procedūrą

 

5.2.  Ar tuomet, kai oro vežėjas tiesiogiai priima siuntą, jis patikrina, ar siuntos paskirties oro uostas yra ES ar EEE oro uostas?

TAIP arba NE (paaiškinkite išsamiau)

 

5.3.  Jei TAIP, ar oro vežėjas visiems kroviniams ar paštui taiko tokią pačią saugumo kontrolę, kai paskirties oro uostas yra ES ar EEE oro uostas

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite procedūrą

 

5.4.  Jei oro vežėjas tiesiogiai priima siuntą, ar jis tikrina, ar ta siunta turi būti laikoma didelės rizikos kroviniu ir paštu, įskaitant siuntas, kurios pristatomos ne oro transportu?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip?

Aprašykite procedūrą

 

5.5.  Ar priimdamas saugią siuntą oro vežėjas tikrina, ar siunta apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, apibūdinkite (plombos, užraktai ir kt.)

 

5.6.  Ar tranzitu vežamą oro transporto krovinį arba paštą (krovinį arba paštą, kuris išvežamas tuo pačiu orlaiviu, kuriuo buvo atvežtas) šioje vietoje priimantis oro vežėjas, remdamasis pateiktais duomenimis, tikrina, ar reikia taikyti papildomą saugumo kontrolę?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip tai patikrinama?

 

Jei NE, kokia taikoma kontrolė, siekiant užtikrinti į ES ar EEE vežamų krovinių ir pašto saugumą

 

5.7.  Ar oro vežėjas, jei jis šioje vietoje priima perkraunamą oro transporto krovinį arba paštą (krovinį arba paštą, kuris išvežamas kitu orlaiviu nei tuo, kuriuo buvo atvežtas), remdamasis pateiktais duomenimis tikrina, ar reikia taikyti papildomą saugumo kontrolę?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip tai patikrinama?

 

Jei NE, kokia taikoma kontrolė, siekiant užtikrinti į ES ar EEE vežamų krovinių ir pašto saugumą

 

5.8.  Ar asmuo, pristatantis saugų žinomą oro transporto krovinį oro vežėjui, turi pateikti oficialų asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka?

TAIP arba NE

 

5.9.  Išvados. Ar priėmimo procedūros yra pakankamos, kad būtų galima nustatyti, ar oro transporto kroviniai arba paštas yra iš saugios tiekimo grandinės arba kad jiems reikia taikyti tikrinimą?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Oro vežėjo pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

6 DALIS

Duomenų bazė

Tikslas. Jei ACC3 vežėjas neprivalo tikrinti būtinai visų į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių arba pašto, ACC3 vežėjas užtikrina, kad krovinius arba paštą pristatytų laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintas reguliuojamas subjektas arba žinomas siuntėjas, arba reguliuojamo subjekto patikimas siuntėjas.

Kad galėtų stebėti saugumui užtikrinti reikalingą audito seką, ACC3 vežėjas tvarko duomenų bazę, į kurią įrašomi šie duomenys apie kiekvieną subjektą arba asmenį, iš kurių jis tiesiogiai priima krovinį arba paštą:

 susijusio subjekto statusas (reguliuojamas subjektas ar žinomas siuntėjas),

 bendrovės duomenys, įskaitant bona fide buveinės adresą,

 verslo pobūdis, išskyrus neskelbtiną verslo informaciją,

 kontaktinė informacija, įskaitant už saugumą atsakingo (-ų) asmens (-ų) kontaktinę informaciją,

 bendrovės registracijos numeris, jei taikoma.

Gavęs oro transporto krovinį arba paštą ACC3 vežėjas turi patikrinti, ar subjektas įrašytas į duomenų bazę. Jei subjektas į duomenų bazę neįrašytas, jo pristatomas oro transporto krovinys arba paštas turi būti tikrinami prieš pakrovimą.

Nuoroda – 6.8.4.1 ir 6.8.4.3 punktai.6.1.  Ar oro vežėjas tvarko duomenų bazę, įskaitant, jei reikia, pirmiau nurodytą informaciją apie:

— laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintus reguliuojamus subjektus,

— laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintus žinomus siuntėjus,

— reguliuojamo subjekto patikimus siuntėjus (savanoriškai)?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite duomenų bazę

 

Jei NE, paaiškinkite kodėl

 

6.2.  Ar darbuotojai, priimantys oro transporto krovinius ir paštą, gali lengvai naudotis duomenų baze?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite tą procedūrą

 

6.3.  Ar duomenų bazė reguliariai atnaujinama, siekiant pateikti patikimus duomenis darbuotojams, priimantiems oro transporto krovinius ir paštą?

TAIP arba NE

 

Jei NE, paaiškinkite

 

6.4.  Išvados. Ar oro vežėjas tvarko duomenų bazę, kad užtikrintų visišką savo ryšių su subjektais, iš kurių jis tiesiogiai gauna į Sąjungą arba EEE vežtinus krovinius arba paštą (patikrintus arba tokius, kurių saugumo kontrolė atlikta), skaidrumą?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Oro vežėjo pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

7 DALIS

Tikrinimas

Tikslas. Jei ACC3 vežėjas priima krovinius ir paštą iš subjekto, kuris nėra patikrintas laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros, arba gautas krovinys nėra apsaugotas nuo nesankcionuoto poveikio nuo tada, kai atlikta saugumo kontrolė, ACC3 vežėjas užtikrina, kad tokie oro transporto kroviniai arba paštas būtų tikrinami prieš kraunant juos į orlaivį. ACC3 vežėjas taiko procedūrą, kuria užtikrina, kad į ES arba EEE vežami oro transporto kroviniai ir paštas, kurie perduodami gabenti toliau, vežami tranzitu arba iškraunami Sąjungos oro uoste, būtų tikrinami Sąjungos teisės aktuose nurodytomis priemonėmis arba metodais taip, kad būtų galima pagrįstai įsitikinti, kad juose nėra draudžiamų daiktų.

Jei ACC3 vežėjas netikrina oro transporto krovinių arba pašto pats, jis užtikrina, kad tinkamas tikrinimas būtų atliktas pagal Sąjungos reikalavimus. Tikrinimo procedūros prireikus apima perkraunamų arba tranzitu vežamų krovinių ir pašto apdorojimą.

Jei oro transporto krovinius arba paštą tikrina trečiosios šalies atitinkama institucija arba tai daroma tos atitinkamos institucijos vardu, ACC3 vežėjas, priimantis tokius oro transporto krovinius arba paštą iš subjekto, tai deklaruoja savo saugumo programoje ir nurodo, kaip užtikrinamas tinkamas tikrinimas.

Nuoroda – 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 punktai.7.1.  Ar tikrinimą taiko oro vežėjas, ar tai jo vardu daro subjektas, kuriam taikoma oro vežėjo saugumo programa?

Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos.

Jei taikoma, pateikite išsamesnės informacijos apie subjektą ar subjektus, kuriems taikoma oro vežėjo saugumo programa:

— pavadinimas

— teritorijos adresas

— įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statuso turėjimas, jei taikoma

 

Jei NE, kurie subjektai, kuriems netaikoma oro vežėjo saugumo programa, atlieka krovinio arba pašto, kuriuos šis oro vežėjas oro transportu veža į ES arba EEE, tikrinimą?

Nurodykite šių subjektų pobūdį ir pateikite išsamesnės informacijos:

— privati krovinių tvarkymo bendrovė

— valstybės prižiūrima bendrovė

— valstybinė tikrinimo institucija arba naudojama valstybės valdoma infrastruktūra

— kita

 

7.2.  Kokiais metodais tikrinami oro transporto kroviniai ir paštas?

Nurodykite juos, taip pat pateikite išsamią informaciją (pavyzdžiui, gamintoją, tipą, programinės įrangos versiją, standartą, serijos numerį ir kt.) apie oro transporto krovinių ir pašto tikrinimo įrangą, naudojamą taikant kiekvieną metodą.

 

7.3.  Ar naudojama įranga arba metodas (pavyzdžiui, sprogmenis užuodžiantys šunys) įtraukti į naujausius Europos Sąjungos, Europos civilinės aviacijos konferencijos arba JAV Transporto saugumo administracijos atitikties sąrašus?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos

 

Jei NE, pateikite išsamią informaciją apie įrangos patvirtinimą ir nurodykite patvirtinimo datą, taip pat pateikite duomenų, kad įranga atitinka ES įrangos standartus.

 

7.4.  Ar įranga naudojama pagal gamintojų naudojimo instrukcijas (CONOPS) ir ar ji yra reguliariai tikrinama ir atliekama jos techninė priežiūra?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite tą procedūrą

 

7.5.  Ar atsižvelgiama į tikrinamos siuntos ypatybes?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, apibūdinkite, kaip užtikrinama, kad pasirinktas tikrinimo metodas būtų naudojamas taip, kad būtų galima pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų

 

7.6.  Ar taikoma tikrinimo įrangos pavojaus signalo priežasčių suradimo procedūra?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite, kokia naudojama pavojaus signalo priežasčių suradimo procedūra, siekiant pagrįstai įsitikinti, kad draudžiamų daiktų nėra.

 

Jei NE, apibūdinkite, kokie tolesni veiksmai atliekami su siunta.

 

7.7.  Ar yra siuntų, kurioms saugumo tikrinimas netaikomas?

TAIP arba NE

 

7.8.  Ar yra išimčių, neatitinkančių Sąjungos sąrašo?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos

 

7.9.  Ar patekimas į tikrinimo zoną kontroliuojamas siekiant užtikrinti, kad į ją būtų įleidžiami tik įgalioti ir išmokyti darbuotojai?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

7.10.  Ar taikoma kokybės kontrolė ir (arba) bandymų tvarka?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

7.11.  Išvados. Ar oro transporto kroviniai arba paštas patikrinami taikant vieną iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6.2.1 punkte nurodytų priemonių arba metodų pagal tokį standartą, kurio pakanka pagrįstai įsitikinti, kad draudžiamų daiktų juose nėra?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Oro vežėjo pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

8 DALIS

Didelės rizikos kroviniai arba paštas

Tikslas. Siuntos iš vietovių, kurias Sąjunga yra priskyrusi prie didelės rizikos vietovių, arba tokiose vietovėse perkraunamos siuntos, arba siuntos, kurios atrodo labai pažeistos, turi būti laikomos didelės rizikos kroviniais ir paštu. Tokios siuntos turi būti tikrinamos laikantis specialių nurodymų. Didelės rizikos kilmės vietas ir tikrinimo nurodymus pateikia ACC3 vežėją paskyrusi atitinkama ES arba EEE institucija. ACC3 vežėjas taiko procedūrą, kuria užtikrina, kad į ES arba EEE vežami didelės rizikos kroviniai ir paštas būtų atpažįstami ir kad jiems būtų taikoma Sąjungos teisės aktuose nustatyta derama kontrolė.

Kad gautų naujausios informacijos apie didelės rizikos kilmės vietas, ACC3 vežėjas palaiko ryšius su atitinkama institucija, atsakinga už ES arba EEE oro uostus, į kuriuos jis veža krovinius.

ACC3 vežėjas taiko tas pačias priemones, neatsižvelgdamas į tai, ar didelės rizikos krovinius ir paštą jis gauna iš kito oro vežėjo arba kitomis transporto rūšimis.

Nuoroda – 6.7 ir 6.8.3.4 punktai.

Pastaba. Didelės rizikos kroviniams ir paštui, kuriuos leista vežti į ES ar EEE, suteikiamas SHR saugumo statusas (saugu vežti keleiviniais, vien tik krovininiais ir vien tik pašto orlaiviais pagal didelės rizikos reikalavimus).8.1.  Ar už saugumo kontrolę atsakingi oro vežėjo darbuotojai žino, kokie oro transporto kroviniai ir paštas turi būti laikomi didelės rizikos kroviniais ir paštu?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

8.2.  Ar oro vežėjas turi įdiegęs didelės rizikos krovinių ir pašto atpažinimo procedūras?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

8.3.  Ar didelės rizikos kroviniams ir paštui pagal ES teisės aktus taikomos didelės rizikos krovinių ir pašto tikrinimo procedūros?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite taikomas procedūras

 

8.4.  Ar po tikrinimo oro vežėjas išduoda SHR saugumo statuso deklaraciją, kuri pridedama prie siuntos lydraščių?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, apibūdinkite, kaip suteikiamas saugumo statusas ir koks išduodamas tokį statusą liudijantis dokumentas

 

8.5.  Išvados. Ar oro vežėjas yra įdiegęs tinkamą ir pakankamą procedūrą, kad užtikrintų deramą visų didelės rizikos krovinių ir pašto apdorojimą iki pakrovimo?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Oro vežėjo pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

9 DALIS

Apsauga

Tikslas. ACC3 vežėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių ir (arba) pašto apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio nuo to momento, kai atliktas saugumo tikrinimas arba kitokia saugumo kontrolė, arba nuo priėmimo po atlikto tikrinimo arba saugumo kontrolės iki pakrovimo.

Apsauga gali būti užtikrinama įvairiais būdais, pavyzdžiui, fiziniais (užkardos, rakinamos patalpos ir kt.), žmogiškaisiais (patruliai, parengti darbuotojai ir kt.) ir techniniais (vaizdo stebėjimo sistema, įsibrovimo signalizacija ir kt.).

Į ES arba EEE vežami saugūs oro transporto kroviniai ar saugus oro paštas turėtų būti atskirti nuo nesaugių oro transporto krovinių ar nesaugaus oro pašto.

Nuoroda – 6.8.3 punktas.9.1.  Ar saugių oro transporto krovinių ir pašto apsaugą užtikrina oro vežėjas, ar tai jo vardu daro subjektas, kuriam taikoma oro vežėjo saugumo programa?

Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos

 

Jei NE, kokie subjektai, kuriems netaikoma oro vežėjo saugumo programa, taiko apsaugos priemones saugiems kroviniams arba paštui, kuriuos šis oro vežėjas veža į ES arba EEE?

Nurodykite šių subjektų pobūdį ir pateikite išsamesnės informacijos:

— privati krovinių tvarkymo bendrovė

— valstybės prižiūrima bendrovė

— valstybinė tikrinimo institucija arba naudojama valstybės valdoma infrastruktūra

— kita

 

9.2.  Ar tikrinimo metu užtikrinama saugumo kontrolė ir apsauga, kad tikrinamos siuntos nebūtų pažeistos?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

9.3.  Ar įdiegtos procedūros, kuriomis užtikrinama, kad į ES arba EEE vežami oro transporto kroviniai arba paštas, kurių saugumo kontrolė įvykdyta, būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio nuo tada, kai buvo pritaikytos saugumo priemonės, iki jų pakrovimo?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite, kaip užtikrinama apsauga

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

9.4.  Išvados. Ar siuntų apsauga pakankamai veiksminga, kad būtų išvengta neteisėtos veikos?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Oro vežėjo pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

10 DALIS

Lydraščiai

Tikslas. ACC3 vežėjas užtikrina, kad:

1) siuntos saugumo statusas būtų nurodytas lydraščiuose, t. y. oro transporto važtaraštyje, lygiaverčiuose pašto dokumentuose arba atskiroje elektroninėje arba rašytinėje deklaracijoje, ir

2) jo unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas būtų nurodytas vežamų siuntų elektroniniuose arba rašytiniuose lydraščiuose.

Nuoroda – 6.3.2.6 punkto d papunktis, 6.8.3.4 ir 6.8.3.5 punktai.

Pastaba. Gali būti nurodytas toks saugumo statusas:

SPX – saugu vežti keleiviniais, krovininiais ir pašto orlaiviais arba

SCO – saugu vežti tik krovininiais ir pašto orlaiviais, arba

SHR – saugu vežti keleiviniais, vien tik krovininiais ir vien tik pašto orlaiviais pagal didelės rizikos reikalavimus,

Jei reguliuojamo subjekto nėra, ACC3 vežėjas arba oro vežėjas, atvykstantis iš trečiosios šalies, kuriai netaikoma ACC3 vežėjo tvarka, gali išduoti saugumo statuso deklaraciją.10.1.  Ar siuntų lydraščiais patvirtinama ankstesnė ir dabartinė saugumo kontrolė?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, apibūdinkite lydraščių turinį

 

Jei NE, paaiškinkite, kodėl ir kaip oro vežėjas nusprendžia, kad krovinys arba paštas yra saugūs, jei jie pakraunami į orlaivį

 

10.2.  Ar lydraščiuose nurodytas unikalus raidinis skaitinis oro vežėjo ACC3 identifikavimo kodas?

TAIP arba NE

 

Jei NE, paaiškinkite kodėl

 

10.3.  Ar lydraščiuose nurodytas krovinio saugumo statusas ir kaip šis statusas suteiktas?

TAIP arba NE

 

10.4.  Išvados. Ar su lydraščiais susijusi procedūra yra pakankama siekiant užtikrinti, kad prie krovinio arba pašto būtų pridėti tinkami lydraščiai, kuriuose nurodomas teisingas saugumo statusas?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Oro vežėjo pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

11 DALIS

Atitiktis

Tikslas. Įvertinęs dešimt ankstesnių šio kontrolinio sąrašo dalių, ES aviacijos saugumo tikrintojas turi nuspręsti, ar jo atliktas patikrinimas vietoje atitinka oro vežėjo saugumo programos dalies, kurioje aprašomos į ES arba EEE vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui skirtos priemonės, turinį, taip pat ar atliekant saugumo kontrolę tinkamai įgyvendinami šiame kontroliniame sąraše išvardyti tikslai.

Išvadose atskirkite keturis galimus pagrindinius atvejus:

1) oro vežėjo saugumo programa atitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-G priedėlį, o per patikrinimą vietoje patvirtinta atitiktis kontrolinio sąrašo tikslui, arba

2) oro vežėjo saugumo programa atitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-G priedėlį, tačiau per patikrinimą vietoje nepatvirtinta atitiktis kontrolinio sąrašo tikslui, arba

3) oro vežėjo saugumo programa neatitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-G priedėlio, tačiau per patikrinimą vietoje patvirtinta atitiktis kontrolinio sąrašo tikslui, arba

4) oro vežėjo saugumo programa neatitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-G priedėlio, o per patikrinimą vietoje nepatvirtinta atitiktis kontrolinio sąrašo tikslui.11.1.  Bendroji išvada. Nurodykite patikrintai situacijai artimiausią atvejį

1, 2, 3 arba 4

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

Oro vežėjo pastabos

 

Tikrintojo vardas, pavardė

Data

Parašas
PRIEDAS

Aplankytų ir apklaustų asmenų ir subjektų sąrašas

Nurodomas subjekto pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir apsilankymo arba pokalbio data.Subjekto pavadinimas

Kontaktinio asmens vardas, pavardė

Apsilankymo arba pokalbio data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- C4 PRIEDĖLIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽINOMŲ SIUNTĖJŲ PATIKRINIMO PAGAL ES AVIACIJOS SAUGUMO PROCEDŪRĄ KONTROLINIS SĄRAŠAS

Trečiųjų šalių subjektai turi galimybę prisijungti prie ACC3 (krovinių arba pašto oro vežėjų, vykdančių skrydžius į Sąjungą iš trečiųjų šalių oro uostų) saugios tiekimo grandinės, jei jie kreipiasi būti paskirti pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintais žinomais trečiųjų šalių siuntėjais (KC3). KC3 siuntėjas – trečiojoje šalyje esantis krovinius tvarkantis subjektas, patikrintas pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą.

KC3 siuntėjas užtikrina, kad būtų vykdoma į Europos Sąjungą ( 15 ) vežamų siuntų saugumo kontrolė ir kad siuntos būtų apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos saugumo kontrolės vykdymo iki siuntos perdavimo ACC3 vežėjui arba pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintam reguliuojamam trečiosios šalies subjektui (RA3).

Būtinos oro transporto krovinių arba pašto vežimo į Sąjungą (ES) arba Islandiją, Norvegiją ir Šveicariją sąlygos nustatytos Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1998.

Kontrolinis sąrašas yra priemonė, kuria naudodamasis ES aviacijos saugumo tikrintojas įvertina, kokio lygio saugumo priemones į ES arba EEE vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui ( 16 ) taiko subjektas, siekiantis būti paskirtas KC3 siuntėju, arba už kokio lygio minėtų priemonių taikymą jis yra atsakingas. Kontrolinis sąrašas turi būti naudojamas tik Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.4.1 punkto b papunktyje nurodytais atvejais. To priedo 6.8.4.1 punkto a papunktyje nurodytais atvejais ES aviacijos saugumo tikrintojas naudoja ACC3 vežėjų kontrolinį sąrašą.

Jei ES aviacijos saugumo tikrintojas padaro išvadą, kad subjektas atitinka tame kontroliniame sąraše nurodytus tikslus, patikrintam subjektui pateikiama patikrinimo ataskaita. Patikrinimo ataskaitoje nurodoma, kad subjektas paskiriamas pagal ES saugumo patikrinimo procedūrą patikrintu žinomu trečiosios šalies siuntėju (KC3). KC3 siuntėjas ta ataskaita naudojasi palaikydamas verslo santykius su ACC3 vežėjais ir RA3 subjektais. Patikrinimo ataskaitą sudaro bent visos šios dalys:

a) užpildytas kontrolinis sąrašas (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-C4 priedėlis), kurį pasirašė ES aviacijos saugumo tikrintojas ir kuriame atitinkamais atvejais savo pastabas pateikė patikrintas subjektas;

b) įsipareigojimų pareiškimas (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-H3 priedėlis), kurį pasirašė patikrintas subjektas; ir

c) nepriklausomumo nuo tikrinamo subjekto deklaracija (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 11-A priedėlis), kurią pasirašė ES aviacijos saugumo tikrintojas.

Puslapių numeracija, ES aviacijos saugumo patikrinimo data ir tikrintojo bei patikrinto subjekto parafai ant kiekvieno puslapio yra patikrinimo ataskaitos autentiškumo įrodymas. Patikrinimo ataskaita paprastai rengiama anglų kalba.

Kitoms dalims, kurios negali būti vertinamos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 reikalavimus, taikomi pagrindiniai standartai yra Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 17 priede nustatyti standartai ir rekomenduojama tvarka, taip pat rekomendacinė medžiaga, pateikta ICAO aviacijos saugumo vadove (Doc 8973-Restricted).

Jei ES aviacijos saugumo tikrintojas padaro išvadą, kad subjektas neatitinka tame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų, patikrintam subjektui pateikiama užpildyto kontrolinio sąrašo, kuriame nurodyti trūkumai, kopija.

Pildymo pastabos

1) Visos kontrolinio sąrašo dalys turi būti užpildytos. Jei nėra informacijos, tai reikia paaiškinti.

2) Po kiekvienos dalies ES aviacijos saugumo tikrintojas nusprendžia, ar tos dalies tikslai pasiekti ir kokiu mastu.

1 DALIS

Organizacija ir pareigos1.1.  Patikrinimo data (-os)

Naudoti tikslų datos formatą, pvz., 2012 10 01–2012 10 02

metai-mėnuo-diena

 

1.2.  Ankstesnio patikrinimo, jei taikoma, data

metai-mėnuo-diena

 

Ankstesnis KC3 siuntėjo registracijos numeris, jei yra

 

Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikatas/Muitinės ir prekybos partnerystės kovojant su terorizmu programos (C-TPAT) statusas/kiti pažymėjimai, jei yra

 

1.3.  Aviacijos saugumo tikrintojo informacija

Pavadinimas

 

Bendrovė, organizacija arba institucija

 

Unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas

 

E. pašto adresas

 

Telefono numeris (su tarptautiniais kodais)

 

1.4.  Subjekto pavadinimas

Pavadinimas

 

Bendrovės numeris (t. y. prekybos registro identifikavimo numeris, jei taikoma)

 

Numeris/skyrius/pastatas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Pašto indeksas

 

Valstija, jei taikoma

 

Šalis

 

Pašto dėžutės adresas, jei taikoma

 

1.5.  Pagrindinis organizacijos adresas, jei skiriasi nuo tikrinamos teritorijos

Numeris/skyrius/pastatas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Pašto indeksas

 

Valstija, jei taikoma

 

Šalis

 

Pašto dėžutės adresas, jei taikoma

 

1.6.  Verslo pobūdis. Tvarkomų krovinių rūšys

Koks verslo pobūdis, pareiškėjo patalpose tvarkomų krovinių rūšys?

 

1.7.  Ar pareiškėjas atsakingas už …?

a)  gamybą

b)  pakavimą

c)  sandėliavimą

d)  išsiuntimą

e)  kita, prašome nurodyti

 

1.8.  Apytikslis teritorijoje dirbančių darbuotojų skaičius

Skaičius

 

1.9.  Už oro transporto krovinių arba pašto saugumą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos

Pavadinimas

 

Pareigos

 

E. pašto adresas

 

Telefono numeris (su tarptautiniais kodais)

 

2 DALIS

Pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrinto žinomo trečiosios šalies siuntėjo organizacija ir pareigos

Tikslas. Į ES arba EEE jokie kroviniai arba paštas negali būti vežami oro transportu neįvykdžius tų krovinių arba pašto saugumo kontrolės. Kroviniai ir paštas, kuriuos KC3 siuntėjas perdavė ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui gali būti priimami kaip saugūs tik jei KC3 siuntėjas įvykdė tų krovinių ir pašto saugumo kontrolę. Išsami informacija apie tokią kontrolę pateikiama toliau nurodytose šio kontrolinio sąrašo dalyse.

KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad būtų vykdoma į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių ir pašto saugumo kontrolė ir kad saugūs kroviniai arba paštas būtų apsaugoti iki perdavimo ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui. Saugumo kontrolę sudaro priemonės, kurias taikant pagrįstai įsitikinama, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų.

Nuoroda – 6.8.3 punktas.2.1.  Ar subjektas įdiegė saugumo programą?

TAIP arba NE

 

Jei NE, toliau pildomas 2.5 punktas.

 

2.2.  Informacija apie subjekto saugumo programą

Data (naudoti tikslų datos formatą – metai-mėnuo-diena)

 

Versija

 

Ar saugumo programa pateikta atitinkamai valstybės, kurioje yra subjektas, institucijai ir (arba) yra jos patvirtinta? Jei TAIP, aprašykite procesą.

 

2.3.  Ar saugumo programa pakankamai apima kontrolinio sąrašo elementus (4–11 dalys)?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite kodėl ir išsamiai apibūdinkite priežastis.

 

2.4.  Ar saugumo programa yra galutinė, stabili ir išsami?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis.

 

2.5.  Ar subjektas yra parengęs procedūrą, kuria užtikrina, kad būtų įvykdyta derama į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių arba pašto saugumo kontrolė prieš jų perdavimą ACC3 vežėjui ar RA3 subjektui?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite tą procedūrą.

 

2.6.  Ar subjektas taiko valdymo sistemą (pvz., priemones, nurodymus ir t. t.), kuria užtikrina, kad būtų vykdoma reikalaujama saugumo kontrolė?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite valdymo sistemą ir paaiškinkite, ar ji patvirtinta, patikrinta ar pateikta atitinkamos institucijos arba kito subjekto.

 

Jei NE, paaiškinkite, kaip subjektas užtikrina, kad saugumo kontrolė būtų vykdoma pagal reikalavimus.

 

2.7.  Išvados ir bendrosios pastabos apie procedūros patikimumą, galutinumą ir stabilumą.

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

3 DALIS

Atpažįstamas oro transporto krovinys arba paštas

Tikslas. Nustatyti punktą (arba vietą), kuriame (-ioje) galima atpažinti, kad krovinys arba paštas yra oro transporto krovinys arba paštas.3.1.  Patikrinę gamybos, pakavimo, sandėliavimo, atrinkimo, išsiuntimo ir bet kurią kitą atitinkamų sričių veiklą, nustatykite, kur ir kaip galima atpažinti, kad oro transporto krovinio arba pašto siunta yra oro transporto krovinys arba paštas, vežamas į ES arba EEE.

Aprašykite

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

Dėmesio! Išsami informacija apie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo turėtų būti pateikta 6–9 dalyse.

4 DALIS

Darbuotojų samdymas ir mokymas

Tikslas. Siekdamas užtikrinti, kad būtų vykdoma reikalaujama saugumo kontrolė, KC3 siuntėjas skiria atsakingus ir kompetentingus darbuotojus dirbti oro transporto krovinių arba pašto saugumo užtikrinimo srityje. Darbuotojai, galintys patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių, turi sugebėti atlikti pareigas ir būti deramai išmokyti.

Siekdamas šio tikslo, KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad:

a) būtų atliktas visų darbuotojų (nuolatinių, laikinųjų, agentūrų darbuotojų, vairuotojų ir kt.), kurie gali tiesiogiai ir be palydos patekti prie oro transporto krovinių arba pašto, kurių saugumo kontrolė įvykdyta ar vykdoma, pirminis ir periodinis patikrinimas prieš įdarbinimą ir (arba) asmens reputacijos patikrinimas, kurie atitinka bent vietos, kurioje yra patikrintos KC3 siuntėjo patalpos, valdžios institucijų nustatytus reikalavimus, ir

b) visi tie darbuotojai būtų baigę pirminį ir periodinį saugumo mokymą, parengtą pagal vietos, kurioje yra patikrintos KC3 siuntėjo patalpos, institucijų nustatytus reikalavimus, kad žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu.

Pastaba.

 Asmens reputacijos patikrinimas – asmens tapatybės ir ankstesnės patirties, įskaitant, kai teisiškai leistina, duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimas, kuris yra sudėtinė proceso dalis, vertinant asmens tinkamumą atlikti saugumo kontrolę ir (arba) patekti be palydos į riboto patekimo zoną (ICAO 17 priede pateikta apibrėžtis).

 Atliekant patikrinimą prieš įdarbinimą pagal pateiktus dokumentus nustatoma asmens tapatybė, tikrinami bent pastarųjų penkerių metus duomenys apie darbą, išsilavinimą bei pertraukas ir reikalaujama, kad asmuo pasirašytų pareiškimą, kuriame būtų pateikti bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie teistumą (neteistumą) visose gyvenamosiose valstybėse (Sąjungos apibrėžtis).

Nuoroda – 6.8.3.1 punktas.4.1.  Ar taikoma procedūra, kuria užtikrinama, kad būtų atliekamas visų darbuotojų, kurie gali patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto, patikrinimas prieš įdarbinimą, per kurį vertinami asmens reputacijos patikrinimo duomenys ir gebėjimai?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, nurodykite, kelerių ankstesnių metų laikotarpis vertinamas per patikrinimą prieš įdarbinimą ir koks subjektas atlieka patikrinimą

 

4.2.  Ar ši procedūra apima …?

□  asmens reputacijos patikrinimą

□  patikrinimą prieš įdarbinimą

□  duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimą

□  pokalbius

□  kita (pateikite išsamesnės informacijos)

Paaiškinkite sudedamąsias dalis, nurodykite už šią sudedamąją dalį atsakingą subjektą ir, jei taikoma, nurodykite, į kokį ankstesnį laikotarpį atsižvelgiama.

 

4.3.  Ar yra taikoma procedūra, kuria užtikrinama, kad asmeniui, atsakingam už saugumo kontrolės atlikimą ir to atlikimo priežiūrą teritorijoje, būtų taikomas patikrinimas prieš įdarbinimą, per kurį vertinami asmens reputacijos patikrinimo duomenys ir gebėjimai?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, nurodykite, kelerių ankstesnių metų laikotarpis vertinamas per patikrinimą prieš įdarbinimą ir koks subjektas atlieka patikrinimą

 

4.4.  Ar ši procedūra apima …?

□  asmens reputacijos patikrinimą

□  patikrinimą prieš įdarbinimą

□  duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimą

□  pokalbius

□  kita (pateikite išsamesnės informacijos)

Paaiškinkite sudedamąsias dalis, nurodykite už šią sudedamąją dalį atsakingą subjektą ir, jei taikoma, nurodykite, į kokį ankstesnį laikotarpį atsižvelgiama.

 

4.5.  Ar darbuotojams, kurie gali patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto, rengiamas mokymas, kad jie gautų leidimą patekti prie tokių krovinių arba pašto?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite mokymo sudedamąsias dalis ir nurodykite trukmę.

 

4.6.  Ar rengiamas 4.5 punkte nurodytų darbuotojų periodinis mokymas?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, nurodykite periodinio mokymo sudedamąsias dalis ir dažnumą.

 

4.7.  Išvados. Ar su darbuotojų samdymu ir mokymu susijusiomis priemonėmis užtikrinama, kad visi darbuotojai, kurie gali patekti prie oro transporto krovinių arba pašto, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, būtų tinkamai samdomi ir mokomi pagal tokį standartą, kad pakankamai žinotų su saugumu susijusias savo pareigas?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

5 DALIS

Fizinis saugumas

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina oro transporto krovinių ir (arba) pašto, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo. Jei tokių krovinių arba pašto apsauga neužtikrinama, šie kroviniai arba paštas negali būti perduodami ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai ir paštas.

Subjektas turi parodyti, kaip apsaugota jo teritorija arba patalpos, ir įrodyti, kad taikomos atitinkamos patekimo į jas kontrolės procedūros. Būtina kontroliuoti patekimą į teritoriją, kurioje tvarkomi arba sandėliuojami atpažįstami oro transporto kroviniai arba atpažįstamas oro paštas. Visos durys, langai ir kitos patekimo prie saugių į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių arba pašto vietos turi būti apsaugotos arba patekimas prie jų turi būti kontroliuojamas.

Fizinis saugumas gali būti užtikrinamas, be kitų, tokiomis priemonėmis:

 fizinėmis kliūtimis, pavyzdžiui, užtvaromis arba užkardomis,

 techninėmis priemonėmis su signalizacija ir (arba) vaizdo stebėjimo sistemomis,

 žmogiškosiomis saugumo priemonėmis, pavyzdžiui, pasitelkiant stebėjimą vykdančius darbuotojus.

Nuoroda – 6.8.3.1 punktas.5.1.  Ar vykdoma visų patekimo prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto vietų kontrolė ir ar per jas gali patekti tik įgaliotieji asmenys?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip kontroliuojamas patekimas per tuos punktus? Paaiškinkite ir aprašykite. Gali būti keli atsakymai:

□  kontroliuoja apsaugos darbuotojai

□  kontroliuoja kiti darbuotojai

□  ne techninėmis priemonėmis tikrinama, ar asmenys turi teisę patekti į teritoriją

□  veikia elektroninės patekimo kontrolės sistemos

□  kitaip, prašome nurodyti

 

Jei TAIP, kaip įsitikinama, kad asmuo įgaliotas patekti į teritoriją? Paaiškinkite ir aprašykite. Gali būti keli atsakymai:

— pagal bendrovės pažymėjimą

— pagal kitokį dokumentą, pavyzdžiui, pasą arba vairuotojo pažymėjimą

— pagal įgaliotųjų asmenų sąrašą, kuriuo naudojasi (apsaugos darbuotojai)

— naudojantis elektroninėmis įgaliojimo priemonėmis, pavyzdžiui, lustais

— išduodant raktus arba suteikiant patekimo kodus tik įgaliotiems darbuotojams

— kitaip, prašome nurodyti

 

5.2.  Ar visos patekimo prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba atpažįstamo oro pašto vietos yra apsaugotos? Tokios vietos yra ir nenuolatinės patekimo prie krovinių arba pašto vietos, ir vietos, per kurias paprastai nėra patenkama prie krovinių arba pašto, pavyzdžiui, langai.

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip užtikrinama tų punktų apsauga? Paaiškinkite ir aprašykite. Gali būti keli atsakymai:

— budi apsaugos darbuotojai

— veikia elektroninė patekimo kontrolės sistema, todėl vienu metu gali patekti tik vienas asmuo

— yra užkardos, pavyzdžiui, langinės arba užraktai

— veikia vaizdo stebėjimo sistema

— veikia įsibrovėlių aptikimo sistema

 

5.3.  Ar bendrai taikomos papildomos patalpų apsaugos stiprinimo priemonės?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, paaiškinkite ir aprašykite tas papildomas priemones:

□  yra užtvaros arba užkardos

□  veikia vaizdo stebėjimo sistema

□  veikia įsibrovėlių aptikimo sistema

□  patalpos stebimos ir patruliuojamos

□  kitaip, prašome nurodyti

 

5.4.  Ar pastatas yra tvirtos konstrukcijos?

TAIP arba NE

 

5.5.  Išvados. Ar priemonės, kurių imasi subjektas, yra pakankamos, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui į tas teritorijos dalis ir patalpas, kuriose tvarkomi arba sandėliuojami oro transporto kroviniai arba paštas, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

6 DALIS

Gamyba

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad per gamybos procesą oro transporto kroviniai ir (arba) paštas, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo. Jei tokių krovinių arba pašto apsauga neužtikrinama, šie kroviniai arba paštas negali būti perduodami ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai ir paštas.

Subjektas turi įrodyti, kad patekimas į gamybos zoną yra kontroliuojamas, o gamybos procesas prižiūrimas. Jei gamybos metu galima atpažinti, kad gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE, subjektas turi įrodyti, kad priemonės, kurių jis imasi siekdamas apsaugoti oro transporto krovinį arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo, taikomos jau gamybos metu.

Atsakykite į toliau pateiktus klausimus, jei galima atpažinti, kad gaminamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE.6.1.  Ar patekimas į gamybos zoną yra kontroliuojamas ir į ją gali patekti tik įgaliotieji asmenys?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, paaiškinkite, kaip patekimas į šią zoną kontroliuojamas ir ribojamas, kad į ją galėtų patekti tik įgaliotieji asmenys?

 

6.2.  Ar gamybos procesas prižiūrimas?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip prižiūrimas šis procesas?

 

6.3.  Ar įdiegtos kontrolės priemonės, užkertančios kelią pažeidimams gamybos metu?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

6.4.  Išvados. Ar priemonės, kurių imasi subjektas, yra pakankamos oro transporto kroviniams arba paštui, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo gamybos metu?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

7 DALIS

Pakavimas

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad per pakavimo procesą oro transporto kroviniai ir (arba) paštas, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo. Jei tokių krovinių arba pašto apsauga neužtikrinama, šie kroviniai arba paštas negali būti perduodami ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai ir paštas.

Subjektas turi įrodyti, kad patekimas į pakavimo zoną yra kontroliuojamas, o pakavimo procesas prižiūrimas. Jei pakavimo metu galima atpažinti, kad gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE, subjektas turi įrodyti, kad priemonės, kurių jis imasi siekdamas apsaugoti oro transporto krovinį arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo, taikomos jau pakavimo metu. Visi gatavi gaminiai turi būti tikrinami prieš pakavimą.

Atsakykite į toliau pateiktus klausimus, jei galima atpažinti, kad pakuojamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE.7.1.  Ar patekimas į pakavimo zoną yra kontroliuojamas ir į ją gali patekti tik įgaliotieji asmenys?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, paaiškinkite, kaip patekimas į šią zoną kontroliuojamas ir ribojamas, kad į ją galėtų patekti tik įgaliotieji asmenys?

 

7.2.  Ar pakavimo procesas prižiūrimas?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip prižiūrimas šis procesas?

 

7.3.  Ar įdiegtos kontrolės priemonės, užkertančios kelią pažeidimams pakavimo metu?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

7.4.  Aprašykite galutinę išorinę pakuotę:

a)  Ar galutinė išorinė pakuotė tvirta?

TAIP arba NE

 

Aprašykite

 

b)  Ar galutinės išorinės pakuotės pažeidimus galima nustatyti?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite, koks procesas taikomas siekiant gaminį supakuoti taip, kad būtų galima nustatyti pakuotės pažeidimus, pavyzdžiui, naudojamos numeruotos plombos, specialūs spaudai arba apsauginės juostos ir t. t.

 

Jei NE, aprašykite, kokių apsaugos priemonių imamasi, kad būtų užtikrintas siuntos vientisumas?

 

7.5.  Išvados. Ar priemonės, kurių imasi subjektas, yra pakankamos apsaugoti oro transporto krovinius arba paštą, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo pakavimo metu?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

8 DALIS

Sandėliavimas

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina oro transporto krovinių ir (arba) pašto, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo sandėliavimo metu. Jei tokių krovinių arba pašto apsauga neužtikrinama, šie kroviniai arba paštas negali būti perduodami ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai ir paštas.

Subjektas turi įrodyti, kad patekimas į sandėliavimo zoną yra kontroliuojamas. Jei sandėliavimo metu galima atpažinti, kad gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE, subjektas turi įrodyti, kad priemonės, kurių jis imasi siekdamas oro transporto krovinį arba paštą apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo, taikomos jau sandėliavimo metu.

Atsakykite į toliau pateiktus klausimus, jei galima atpažinti, kad sandėliuojamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE.8.1.  Ar patekimas į sandėliavimo zoną yra kontroliuojamas ir į ją gali patekti tik įgaliotieji asmenys?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, paaiškinkite, kaip patekimas į šią zoną kontroliuojamas ir ribojamas, kad į ją galėtų patekti tik įgaliotieji asmenys?

 

8.2.  Ar užtikrinama sandėliuojamų parengtų ir supakuotų oro transporto krovinių arba pašto apsauga ir ar tikrinama, ar jie nepažeisti?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

Jei NE, paaiškinkite, kaip subjektas užtikrina, kad parengti ir supakuoti į ES arba EEE vežami oro transporto kroviniai ir paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio ir bet kokio pažeidimo.

 

8.3.  Išvados. Ar priemonės, kurių imasi subjektas, yra pakankamos oro transporto kroviniams arba paštui, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo sandėliavimo metu?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

9 DALIS

Išsiuntimas

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad per išsiuntimo procesą oro transporto kroviniai ir (arba) paštas, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo. Jei tokių krovinių arba pašto apsauga neužtikrinama, šie kroviniai arba paštas negali būti perduodami ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai ir paštas.

Subjektas turi įrodyti, kad patekimas į išsiuntimo zoną yra kontroliuojamas. Jei galima atpažinti, kad išsiunčiamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE, subjektas turi įrodyti, kad priemonės, kurių jis imasi siekdamas oro transporto krovinį arba paštą apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo, taikomos jau išsiuntimo metu.

Atsakykite į toliau pateiktus klausimus, jei galima atpažinti, kad išsiunčiamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE.9.1.  Ar patekimas į išsiuntimo zoną yra kontroliuojamas ir į ją gali patekti tik įgaliotieji asmenys?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, paaiškinkite, kaip patekimas į šią zoną kontroliuojamas ir ribojamas, kad į ją galėtų patekti tik įgaliotieji asmenys?

 

9.2.  Kas gali patekti į išsiuntimo zoną? Gali būti keli atsakymai:

□  subjekto darbuotojai

□  vairuotojai

□  lankytojai

□  rangovai

□  kiti (nurodykite)

 

9.3.  Ar išsiuntimo procesas prižiūrimas?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip prižiūrimas šis procesas?

 

9.4.  Ar taikomos kontrolės priemonės, užkertančios kelią pažeidimams išsiuntimo zonoje?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite

 

9.5.  Išvados. Ar priemonės, kurių imasi subjektas, yra pakankamos oro transporto kroviniams arba paštui, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo išsiuntimo metu?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

10 DALIS

Siuntos iš kitų šaltinių

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad ne jo paties parengti kroviniai arba paštas nebūtų perduodami ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai arba paštas.

KC3 siuntėjas ne savo paties parengtas siuntas gali perduoti RA3 subjektui arba ACC3 vežėjui, jei:

a) tos siuntos atskirtos nuo paties parengtų siuntų ir

b) ant siuntos arba lydraščiuose aiškiai nurodyta kilmė.

Visas tokias siuntas prieš jas pakraunant į orlaivį turi tikrinti RA3 subjektas arba ACC3 vežėjas.10.1.  Ar subjektas priima iš kitų subjektų krovinių arba pašto siuntas, skirtas vežti oro transportu?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip šios siuntos laikomos atskirai nuo pačios bendrovės krovinių arba pašto ir kaip jos identifikuojamos reguliuojamam subjektui arba vežėjui?

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

11 DALIS

Vežimas

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina oro transporto krovinių ir (arba) pašto, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo vežimo metu. Jei tokių krovinių arba pašto apsauga neužtikrinama, ACC3 vežėjas arba RA3 subjektas šių kroviniai arba pašto negali priimti kaip saugių krovinių ir pašto.

KC3 siuntėjas atsako už vežamų saugių siuntų apsaugą. Tai apima ir atvejus, kai siuntas jo vardu veža kitas subjektas, pavyzdžiui, ekspeditorius. Tačiau tai neapima atvejų, kai už vežamas siuntas yra atsakingas ACC3 vežėjas arba RA3 subjektas.

Atsakykite į toliau pateiktus klausimus, jei galima atpažinti, kad vežamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE.11.1.  Kaip oro transporto kroviniai arba paštas perduodami ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui?

a)  Tikrinamo subjekto nuosavu transportu?

TAIP arba NE

 

b)  ACC3 vežėjo arba RA3 subjekto transportu?

TAIP arba NE

 

c)  Juos perduoda rangovas, kurio paslaugomis naudojasi tikrinamas subjektas?

TAIP arba NE

 

11.2.  Ar oro transporto kroviniai arba paštas supakuoti taip, kad būtų galima nustatyti pažeidimus?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip?

 

11.3.  Ar prieš vežimą transporto priemonė užplombuota arba užrakinta?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip?

 

11.4.  Jei naudojamos numeruotos plombos, ar patekimas prie plombų kontroliuojamas, o numeriai registruojami?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kaip?

 

11.5.  Jei taikoma, ar atitinkamas vežėjas pasirašo vežėjo pareiškimą?

TAIP arba NE

 

11.6.  Ar vykdoma speciali krovinius vežančio asmens kontrolė ir ar jis yra baigęs pažintinį saugumo mokymą, kad jam būtų leista vežti saugius oro transporto krovinius ir (arba) saugų oro paštą?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite, kokios kontrolės priemonės (patikrinimas prieš įdarbinimą, asmens reputacijos patikrinimas ir kt.) taikomos ir kokį mokymą (pažintinį saugumo mokymą ir kt.) reikia baigti.

 

11.7.  Išvados. Ar tų priemonių pakanka, kad vežami oro transporto kroviniai arba paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Subjekto pastabos

 

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

12 DALIS

Atitiktis

Tikslas. Įvertinęs šio kontrolinio sąrašo vienuolika dalių, ES aviacijos saugumo tikrintojas turi nuspręsti, ar jo atlikto patikrinimo vietoje rezultatai patvirtina, kad saugumo kontrolė vykdoma laikantis šiame kontroliniame sąraše išvardytų tikslų, susijusių su į ES arba EEE vežamais oro transporto kroviniais arba paštu.

Galimi scenarijai yra du. ES aviacijos saugumo tikrintojas padaro išvada, kad subjektas:

a) laikosi šiame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų. Tokiu atveju tikrintojas patikrintam subjektui pateikia patikrinimo ataskaitos originalą ir nurodo, kad laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros subjektas paskiriamas patikrintu žinomu trečiosios šalies siuntėju (KC3);

b) nesilaiko šiame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų. Tokiu atveju subjektas neturi teisės ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui pristatyti oro transporto krovinių arba pašto, vežamų į ES arba EEE esančias paskirties vietas, jei tų krovinių arba pašto nepatikrino įgaliotoji šalis. Jis gauna užpildyto kontrolinio sąrašo, kuriame nurodyti trūkumai, kopiją.

Apskritai ES aviacijos saugumo tikrintojas turi nuspręsti, ar tikrinamas subjektas krovinius ir paštą tvarko taip, kad tuo momentu, kai tie kroviniai ir paštas pristatomi ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui, juos būtų galima laikyti apsaugotais taip, kad būtų galima vežti oro transportu į ES arba EEE pagal taikomus Sąjungos teisės aktus.

ES aviacijos saugumo tikrintojas turi atsiminti, kad vertinimas grindžiamas visapusiškos atitikties tikslams metodika.12.1.  Bendroji išvada.

Vertinimas (ir pranešimas)

(paryškinkite, kas tinka)

Jei vertinimas teigiamas, subjektas laikomas paskirtu pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintu žinomu trečiosios šalies siuntėju (KC3).

Neigiamas/teigiamas vertinimas

Jei visapusiškas vertinimas neigiamas, toliau išvardykite sritis, kuriose subjektui nepavyko pasiekti reikalaujamo saugumo standarto arba kurios konkrečios sritys yra pažeidžiamos. Patarkite, kaip pašalinti trūkumus, kad būtų pasiektas reikalaujamas standartas ir gautas teigiamas įvertinimas.

ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos

 

Subjekto pastabos

 

Tikrintojo vardas, pavardė

Data

Parašas
PRIEDAS

Aplankytų ir apklaustų asmenų ir subjektų sąrašas

Nurodomas subjekto pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir apsilankymo arba pokalbio data.Subjekto pavadinimas

Kontaktinio asmens vardas, pavardė

Apsilankymo arba pokalbio data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-D PRIEDĖLIS

AVIACIJOS SAUGUMO NURODYMAI PATIKIMIEMS SIUNTĖJAMS

Šie nurodymai parengti jūsų reikmėms ir kaip informacinė medžiaga jūsų darbuotojams, kurie rengia ir kontroliuoja oro transporto krovinių arba pašto siuntas. Šie nurodymai jums pateikiami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 ( 17 ) ir jo įgyvendinamuosius aktus.

Patalpos

Patekimas į zonas, kuriose rengiamos, pakuojamos ir (arba) sandėliuojamos atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto siuntos, kontroliuojamas, siekiant užtikrinti, kad prie siuntų negalėtų patekti tam neįgalioti asmenys.

Lankytojai tose zonose, kuriose rengiamos, pakuojamos ir (arba) sandėliuojamos atpažįstamos oro transporto krovinių arba pašto siuntos, lydimi visą laiką arba jiems ten patekti neleidžiama.

Darbuotojai

Tikrinamas visų samdomų darbuotojų, kurie galės patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto, sąžiningumas. Toks tikrinimas apima bent asmens tapatybės patikrinimą (jei įmanoma, pagal asmens tapatybės kortelę su nuotrauka, vairuotojo pažymėjimą arba pasą) ir gyvenimo aprašymo ir (arba) pateiktų rekomendacijų patikrinimą.

Visi darbuotojai, galintys patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto, informuojami apie šiuose nurodymuose nustatytas jų pareigas, susijusias su saugumu.

Atsakingas paskirtasis asmuo

Paskiriamas bent vienas asmuo, atsakingas už šių nurodymų taikymą ir kontrolę (atsakingas paskirtasis asmuo).

Siuntos vientisumas

Oro transporto krovinių arba pašto siuntose neturi būti draudžiamų daiktų, nebent tie daiktai tinkamai deklaruoti ir jiems pritaikyti įstatymai ir kiti teisės aktai.

Oro transporto krovinių arba pašto siuntos turi būti apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio.

Oro transporto krovinių arba pašto siuntos turi būti tinkamai supakuotos ir, jei įmanoma, jų pakuotė turi būti tokia, kad būtų galima nustatyti jos pažeidimus.

Siunčiamos oro transporto krovinių arba pašto siuntos turi būti išsamiai aprašytos pridėtuose dokumentuose kartu su teisinga adresato informacija.

Vežimas

Jei patikimas siuntėjas yra atsakingas už oro transporto krovinių arba pašto siuntų vežimą, siuntos turi būti apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio.

Jei patikimas siuntėjas naudojasi rangovo paslaugomis:

a) siuntos prieš vežimą užplombuojamos ir

b) vežėjas, kuris siuntas veža patikimo siuntėjo vardu, turi pasirašyti 6-E priedėlyje pateiktą vežėjo pareiškimą.

Pasirašytą pareiškimą arba lygiaverčio atitinkamos institucijos išduoto dokumento kopiją saugo patikimas siuntėjas.

Pažeidimai

Apie akivaizdžius arba įtariamus pažeidimus, susijusius su šiais nurodymais, pranešama atsakingam paskirtajam asmeniui. Atsakingas paskirtasis asmuo imasi tinkamų veiksmų.

Siuntos iš kitų šaltinių

Patikimas siuntėjas ne savo paties parengtas siuntas reguliuojamam subjektui gali perduoti, jei:

a) tos siuntos atskirtos nuo paties parengtų siuntų ir

b) ant siuntos arba lydraščiuose aiškiai nurodyta kilmė.

Visos tokios siuntos turi būti tikrinamos prieš jas pakraunant į orlaivį.

Patikrinimai be įspėjimo

Atitinkamos institucijos aviacijos saugumo inspektoriai gali be įspėjimo tikrinti, ar laikomasi šių nurodymų. Inspektoriai visuomet turi oficialų leidimą, kuris paprašius turi būti pateiktas tikrinant jūsų patalpas. Leidime turi būti inspektoriaus vardas, pavardė ir jo nuotrauka.

Draudžiami daiktai

Sumontuoti sprogstamieji ir padegamieji įtaisai negali būti vežami krovinių siuntose, išskyrus atvejus, kai iki galo įvykdyti visi saugos taisyklių reikalavimai.

Įsipareigojimų pareiškimas

Patikimo siuntėjo įsipareigojimų pareiškimo pasirašyti ir pateikti reguliuojamam subjektui nereikia, jei jūsų bendrovė turi įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikatą, nurodytą Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 ( 18 ) 14a straipsnio 1 dalies b arba c punkte.

Tačiau, jei jūsų bendrovė netenka tokio sertifikato, turite nedelsdami informuoti apie tai reguliuojamą subjektą. Tokiu atveju reguliuojamas subjektas informuos jus, kaip išlaikyti patikimo siuntėjo statusą.

PATIKIMO SIUNTĖJO ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 ( 19 ) ir jo įgyvendinamuosius aktus,

aš pareiškiu, kad:

 [bendrovės pavadinimas] atitinka šiuos „Aviacijos saugumo nurodymus patikimiems siuntėjams“,

 [bendrovės pavadinimas] užtikrina, kad šie nurodymai būtų perduoti darbuotojams, galintiems patekti prie oro transporto krovinių arba pašto,

 [bendrovės pavadinimas] užtikrina oro transporto krovinių arba pašto saugumą iki jų perdavimo reguliuojamam subjektui,

 [bendrovės pavadinimas] sutinka, kad būtų atlikta siuntų saugumo kontrolė, įskaitant tikrinimą, ir

 [bendrovės pavadinimas] sutinka, kad jos patalpose valstybės narės, kurioje ji veikia, atitinkama institucija atliktų patikrinimus be įspėjimo ir įvertintų, ar [bendrovės pavadinimas] laikosi šių nurodymų.

Aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Data

Parašas

6-E PRIEDĖLIS

VEŽĖJO PAREIŠKIMAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 (19)  ir jo įgyvendinamuosius aktus,

aš patvirtinu, kad paimant, vežant, sandėliuojant ir pristatant oro transporto krovinius arba paštą, kurių saugumo kontrolė atlikta [reguliuojamo subjekto/oro vežėjo, taikančio saugumo kontrolės priemones kroviniams ir paštui,/žinomo siuntėjo/patikimo siuntėjo pavadinimas vardu], bus laikomasi šių saugumo procedūrų:

 visi darbuotojai, kurie veža tokius oro transporto krovinius arba paštą, bus baigę bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.7 punktą;

 bus tikrinamas visų samdomų darbuotojų, galinčių patekti prie tokių oro transporto krovinių arba pašto, sąžiningumas. Toks tikrinimas apima bent asmens tapatybės patikrinimą (jei įmanoma, pagal asmens tapatybės kortelę su nuotrauka, vairuotojo pažymėjimą arba pasą) ir gyvenimo aprašymo ir (arba) pateiktų rekomendacijų patikrinimą;

 transporto priemonių krovinių skyriai bus užplombuoti arba užrakinti. Transporto priemonės, kurių krovinių skyrius su tentu, bus apsaugotos naudojant TIR virves. Žemos platformos sunkvežimių pakrovimo vietos gabenant oro transporto krovinius bus stebimos;

 prieš pat pakrovimą krovinių skyrius bus apieškotas ir po šio apieškojimo nustatyta padėtis bus išlaikyta, kol transporto priemonė bus baigta krauti;

 kiekvienas vairuotojas turės asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą arba nacionalinių valdžios institucijų išduotą arba jų pripažįstamą kitokį dokumentą su nuotrauka;

 nuo krovinio paėmimo iki jo pristatymo vairuotojai neplanuotai niekur nesustos. Jei toks sustojimas bus neišvengiamas, vairuotojas grįžęs patikrins krovinio saugumą ir ar nepažeisti užraktai ir (arba) plombos. Jei vairuotojas pastebės kokių nors pažeidimo požymių, jis informuos savo vadovą, ir oro transporto krovinys arba paštas nebus pristatytas apie tai nepranešus pristatymo metu;

 vežimo subrangos sutartys su trečiąja šalimi nebus sudaromos, nebent trečioji šalis:

 

a) yra sudariusi vežimo sutartį su reguliuojamu subjektu, žinomu siuntėju arba patikimu siuntėju [tas pats pavadinimas kaip pirmiau], atsakingu už vežimą, arba

b) yra patvirtinta arba atestuota atitinkamos institucijos, arba

c) yra sudariusi vežimo sutartį su toliau pasirašiusiu vežėju, kurioje reikalaujama, kad trečioji šalis savo ruožtu nesudarytų subrangos sutarties, ir įgyvendina šiame pareiškime nustatytas saugumo procedūras. Toliau pasirašęs vežėjas yra visiškai atsakingas už visą reguliuojamo subjekto, žinomo siuntėjo arba patikimo siuntėjo vardu vykdomą vežimo veiklą; ir

 kitų paslaugų (pavyzdžiui, sandėliavimo) teikimo subrangos sutartys nebus sudaromos su jokia kita šalimi, išskyrus reguliuojamą subjektą arba subjektą, kurį atitinkama institucija atestavo arba patvirtino ir įtraukė į tokių paslaugų teikėjų sąrašą.

Aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Bendrovės pavadinimas ir adresas:

Data

Parašas

▼M1

6-F PRIEDĖLIS

KROVINIAI IR PAŠTAS

6-Fi

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT KITOS ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 355 STRAIPSNĮ NETAIKOMA TOS SUTARTIES TREČIOSIOS DALIES VI ANTRAŠTINĖ DALIS, PRIPAŽINTOS TAIKANČIOMIS SAUGUMO STANDARTUS, LYGIAVERČIUS BENDRIESIEMS PAGRINDINIAMS CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO STANDARTAMS

Krovinių ir pašto saugumo atžvilgiu pripažįstama, kad šios trečiosios šalys taiko bendriesiems pagrindiniams standartams lygiaverčius civilinės aviacijos saugumo standartus:

Juodkalnija

Jei Komisija turi informacijos, kad trečiojoje šalyje arba kitoje susijusioje šalyje ar teritorijoje taikomi saugumo standartai, turintys didelį poveikį bendram aviacijos saugumo lygiui Sąjungoje, nebeatitinka Sąjungos bendrųjų pagrindinių standartų, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

Jei Komisija turi informacijos apie veiksmus, įskaitant išlyginamąsias priemones, kuriuos vykdant atkurtas trečiojoje šalyje arba kitoje susijusioje šalyje ar teritorijoje taikomų atitinkamų saugumo standartų lygiavertiškumas, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

6-Fii

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT KITOS ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 355 STRAIPSNĮ NETAIKOMA TOS SUTARTIES TREČIOSIOS DALIES VI ANTRAŠTINĖ DALIS IR KURIOMS NEBŪTINAS ACC3 VEŽĖJO PASKYRIMAS, IŠVARDYTOS KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIME C(2015) 8005.

6-Fiii

TREČIŲJŲ ŠALIŲ, TAIP PAT KITŲ ŠALIŲ IR TERITORIJŲ, KURIOMS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 355 STRAIPSNĮ NETAIKOMA TOS SUTARTIES TREČIOSIOS DALIES VI ANTRAŠTINĖ DALIS, TVIRTINIMO VEIKLA, PRIPAŽĮSTAMA LYGIAVERTE ES AVIACIJOS SAUGUMO TVIRTINIMUI

Priimtų nuostatų dar nėra.

▼B

6-G PRIEDĖLIS

NUOSTATOS DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ KROVINIŲ IR PAŠTO

ACC3 vežėjo saugumo programoje, jei taikoma (atskirai kiekvienam trečiosios šalies oro uostui arba bendrame dokumente, nurodant su konkrečiais trečiosios šalies oro uostais susijusius variantų skirtumus), pateikiama ši informacija:

a) kroviniams ir paštui taikomų priemonių apibūdinimas,

b) priėmimo procedūros,

c) reguliuojamų subjektų sistema ir kriterijai,

d) žinomų siuntėjų sistema ir kriterijai,

e) patikimų siuntėjų sistema ir kriterijai,

f) tikrinimo standartas,

g) tikrinimo vieta,

h) duomenys apie tikrinimo įrangą,

i) duomenys apie veiklos vykdytoją arba paslaugų teikėją,

j) saugumo tikrinimo išimčių sąrašas,

k) didelės rizikos krovinių ir pašto tvarkymas.

6-H1 PRIEDĖLIS

PAGAL ES AVIACIJOS SAUGUMO PATIKRINIMO PROCEDŪRĄ PATIKRINTO ACC3 VEŽĖJO ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

[oro vežėjo pavadinimas] vardu konstatuoju toliau nurodytus faktus:

Šioje ataskaitoje nustatytas saugumo lygis, taikomas oro transporto krovinių vežimui į ES arba EEE, atsižvelgiant į kontroliniame sąraše išvardytus arba jame minimus saugumo standartus.

[Oro vežėjo pavadinimas] gali būti paskirtas krovinių arba pašto oro vežėju (ACC3 vežėju), vykdančiu skrydžius į Sąjungą iš trečiųjų šalių oro uostų, tik kai tuo tikslu Europos Sąjungos valstybės narės arba Islandijos, Norvegijos ar Šveicarijos atitinkamai institucijai bus pateikta ES patikrinimo ataskaita, ir ši institucija tą ataskaitą priims, o ACC3 vežėjo duomenys bus įrašyti į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

Jei ataskaitoje konstatuojama joje nurodytų saugumo priemonių neatitiktis, šio oro uosto atžvilgiu jau gautas [oro vežėjo pavadinimas] ACC3 vežėjo paskyrimas gali būti panaikintas, todėl [oro vežėjo pavadinimas] iš šio oro uosto negalės oro transporto krovinių arba pašto vežti į ES arba EEE.

Ataskaita galioja penkerius metus, todėl jos galiojimas baigiasi ….

[oro vežėjo pavadinimas] vardu pareiškiu, kad:

 [oro vežėjo pavadinimas] sutiks imtis tinkamų tolesnių veiksmų, kad ataskaitoje patvirtinti standartai būtų stebimi;

 informacija apie visus [oro vežėjo pavadinimas] veiklos pokyčius, kuriems nereikia pakartotinio patikrinimo, bus įrašyta pirminėje ataskaitoje, kartu užtikrinant, kad anksčiau įrašyta informacija išliktų matoma. Tai gali būti susiję su šiais pokyčiais:

 

1) bendrąja atsakomybe už saugumą, suteikiama kitam asmeniui nei Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-C3 priedėlio 1.7 punkte nurodytas asmuo,

2) kitais patalpų arba procedūrų pakeitimais, galinčiais labai paveikti saugumą.

 [oro vežėjo pavadinimas] informuos instituciją, paskyrusią jį ACC3 vežėju, jei [oro vežėjo pavadinimas] nutrauks veiklą, nebetvarkys oro transporto krovinių arba pašto ar nebegalės laikytis šioje ataskaitoje patikrintų reikalavimų.

 [oro vežėjo pavadinimas] išlaikys saugumo lygį, kuris, kaip patvirtinta šioje ataskaitoje, atitinka kontroliniame sąraše nurodytą tikslą ir prireikus iki kito [oro vežėjo pavadinimas] veiklos patikrinimo įgyvendins ir taikys visas papildomas ACC3 vežėjo paskyrimui gauti reikalingas saugumo priemones, jei nustatyta, kad saugumo standartai nepakankami.

[oro vežėjo pavadinimas] vardu prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Data

Parašas

6-H2 PRIEDĖLIS

PAGAL ES AVIACIJOS SAUGUMO PATIKRINIMO PROCEDŪRĄ PATIKRINTŲ REGULIUOJAMŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SUBJEKTŲ (RA3) ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

[RA3 pavadinimas] vardu konstatuoju toliau nurodytus faktus:

Šioje ataskaitoje nustatytas saugumo lygis, taikomas oro transporto krovinių vežimui į ES arba EEE, atsižvelgiant į kontroliniame sąraše išvardytus arba jame minimus saugumo standartus.

[RA3 pavadinimas] gali būti skiriamas pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintu reguliuojamu trečiosios šalies subjektu (RA3), jei į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę įrašytas ES aviacijos saugumo tikrintojas sėkmingai užbaigia ES saugumo patikrinimo procedūrą ir parašo teigiamą įvertinimą.

Jei ataskaitoje konstatuojama joje nurodytų saugumo priemonių neatitiktis, šių patalpų atžvilgiu jau gautas [RA3 pavadinimas] RA3 subjekto paskyrimas gali būti panaikintas, todėl [RA3 pavadinimas] negalės saugių krovinių arba pašto, kurie turi būti nuvežti į ES arba EEE, pristatyti ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui.

Ataskaita galioja penkerius metus, todėl jos galiojimas baigiasi ….

[RA3 pavadinimas] vardu pareiškiu, kad:

a) [RA3 pavadinimas] sutiks imtis tinkamų tolesnių veiksmų, kad ataskaitoje patvirtinti standartai būtų stebimi;

b) informacija apie visus [RA3 pavadinimas] veiklos pokyčius, kuriems nereikia pakartotinio patikrinimo, bus įrašyta pirminėje ataskaitoje, kartu užtikrinant, kad anksčiau įrašyta informacija išliktų matoma. Tai gali būti susiję su šiais pokyčiais:

1) bendrosios atsakomybės už saugumą suteikimu kitam asmeniui nei Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-C2 priedėlio 1.8 punkte nurodytas asmuo,

2) kitais patalpų arba procedūrų pakeitimais, galinčiais labai paveikti saugumą;

c) [RA3 pavadinimas] informuos ACC3 vežėjus ir RA3 subjektus, kuriems jis pristato saugius oro transporto krovinius arba paštą, jei [RA3 pavadinimas] nutrauks veiklą, nebetvarkys oro transporto krovinių arba pašto ar nebegalės laikytis šioje ataskaitoje patikrintų reikalavimų;

d) [RA3 pavadinimas] išlaikys saugumo lygį, kuris, kaip patvirtinta šioje ataskaitoje, atitinka kontroliniame sąraše nurodytą tikslą ir prireikus iki kito [RA3 pavadinimas] veiklos patikrinimo įgyvendins ir taikys visas papildomas RA3 subjekto paskyrimui gauti reikalingas saugumo priemones, jei nustatyta, kad saugumo standartai nepakankami.

[RA3 pavadinimas] vardu prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Data

Parašas

6-H3 PRIEDĖLIS

PAGAL ES AVIACIJOS SAUGUMO PATIKRINIMO PROCEDŪRĄ PATIKRINTŲ ŽINOMŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SIUNTĖJŲ (KC3) ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

[KC3 pavadinimas] vardu konstatuoju toliau nurodytus faktus.

Šioje ataskaitoje nustatytas saugumo lygis, taikomas oro transporto krovinių vežimui į ES arba EEE, atsižvelgiant į kontroliniame sąraše išvardytus arba jame minimus saugumo standartus.

[KC3 pavadinimas] gali būti skiriamas pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintu žinomu trečiosios šalies siuntėju (KC3), jei į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę įrašytas ES aviacijos saugumo tikrintojas sėkmingai užbaigia ES saugumo patikrinimo procedūrą ir parašo teigiamą įvertinimą.

Jei ataskaitoje konstatuojama joje nurodytų saugumo priemonių neatitiktis, šių patalpų atžvilgiu jau gautas [KC3 pavadinimas] KC3 siuntėjo paskyrimas gali būti panaikintas, todėl [KC3 pavadinimas] negalės saugių krovinių arba pašto, kurie turi būti nuvežti į ES arba EEE, pristatyti ACC3 vežėjui arba pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintam reguliuojamam trečiosios šalies subjektui (RA3).

Ataskaita galioja penkerius metus, todėl jos galiojimas baigiasi ….

[KC3 pavadinimas] vardu pareiškiu, kad:

a) [KC3 pavadinimas] sutiks imtis tinkamų tolesnių veiksmų, kad ataskaitoje patvirtinti standartai būtų stebimi;

b) informacija apie visus [KC3 pavadinimas] veiklos pokyčius, kuriems nereikia pakartotinio patikrinimo, bus įrašyta pirminėje ataskaitoje, kartu užtikrinant, kad anksčiau įrašyta informacija išliktų matoma. Tai gali būti susiję su šiais pokyčiais:

1) bendrąja atsakomybe už saugumą, suteikiama kitam asmeniui nei Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-C4 priedėlio 1.9 punkte nurodytas asmuo,

2) kitais patalpų arba procedūrų pakeitimais, galinčiais labai paveikti saugumą;

c) [KC3 pavadinimas] informuos ACC3 vežėjus ir RA3 subjektus, kuriems jis pristato saugius oro transporto krovinius arba paštą, jei [KC3 pavadinimas] nutrauks veiklą, nebetvarkys oro transporto krovinių arba pašto ar nebegalės laikytis šioje ataskaitoje patikrintų reikalavimų;

d) [KC3 pavadinimas] išlaikys saugumo lygį, kuris, kaip patvirtinta šioje ataskaitoje, atitinka kontroliniame sąraše nurodytą tikslą ir prireikus iki kito [KC3 pavadinimas] veiklos patikrinimo įgyvendins ir taikys visas papildomas KC3 siuntėjo paskyrimui gauti reikalingas saugumo priemones, jei nustatyta, kad saugumo standartai nepakankami.

[KC3 pavadinimas] vardu prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Data

Parašas

6-I PRIEDĖLIS

Didelės rizikos krovinių nuostatos išdėstytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

6-J PRIEDĖLIS

Tikrinimo įrangos naudojimo nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

7.    ORO VEŽĖJO PAŠTAS IR ORO VEŽĖJO MEDŽIAGOS

7.0.   BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiame skyriuje nustatytų priemonių įgyvendinimą savo pašto ir medžiagų atžvilgiu užtikrina oro vežėjas, nebent nurodyta kitaip arba saugumo kontrolės įgyvendinimą, kaip nustatyta atitinkamai 4, 5 ir 6 skyriuose, užtikrina institucija, oro uosto operatorius, subjektas arba kitas oro vežėjas.

7.1.   ORO VEŽĖJO PAŠTAS IR ORO VEŽĖJO MEDŽIAGOS, KURIOS TURI BŪTI PAKRAUTOS Į ORLAIVĮ

7.1.1.

Prieš pakrovimą į orlaivio krovinių skyrių oro vežėjo paštas ir oro vežėjo medžiagos tikrinami ir apsaugomi pagal 5 skyrių arba jiems taikoma saugumo kontrolė ir jie apsaugomi pagal 6 skyrių.

7.1.2.

Prieš pakrovimą į bet kurią orlaivio dalį, išskyrus krovinių skyrių, oro vežėjo paštas ir oro vežėjo medžiagos tikrinami ir apsaugomi pagal 4 skyriuje išdėstytas rankinio bagažo nuostatas.

7.1.3.

Oro vežėjo paštui ir oro vežėjo medžiagoms, kurie turi būti pakrauti į orlaivį, taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

7.2.   ORO VEŽĖJO MEDŽIAGOS, NAUDOJAMOS APTARNAUJANT KELEIVIUS IR TVARKANT BAGAŽĄ

7.2.1.

Oro vežėjo medžiagos, kurios naudojamos aptarnaujant keleivius ir tvarkant bagažą ir kurios gali būti panaudotos siekiant sukelti pavojų aviacijos saugumui, yra saugomos arba prižiūrimos, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui prie jų.

Keleiviams suteikta savarankiškos registracijos galimybė ir galimybė naudotis atitinkamomis interneto paslaugomis laikomos teisėta prieiga prie tų medžiagų.

7.2.2.

Nebereikalingos medžiagos, kuriomis gali būti pasinaudota nesankcionuotai prieigai palengvinti arba bagažui perkelti į riboto patekimo zoną arba orlaivį, naikinamos arba pasirūpinama, kad jomis nebūtų galima naudotis.

7.2.3.

Išvykimo kontrolės ir registracijos sistemos tvarkomos taip, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotai prieigai.

Keleiviams suteikta savarankiškos registracijos galimybė laikoma teisėta prieiga prie tokių sistemų.

8.    ORLAIVIO ATSARGOS

8.0.   BENDROSIOS NUOSTATOS

8.0.1.

Jei nenustatyta kitaip, šio skyriaus priemonių įgyvendinimą užtikrina institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas arba subjektas, atsakingas pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje nurodytą nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą.

8.0.2.

Šiame skyriuje „orlaivio atsargos“ – visi daiktai, kuriuos ketinama imti į orlaivį keleiviams arba įgulai skrydžio metu naudoti, vartoti arba įsigyti, išskyrus:

a) rankinį bagažą ir

b) kitų nei keleiviai asmenų nešulius, ir

c) oro vežėjo paštą ir oro vežėjo medžiagas.

Šiame skyriuje „reguliuojamas orlaivio atsargų tiekėjas“ – tiekėjas, kurio procedūros atitinka bendrąsias saugumo taisykles ir standartus tiek, kad jam būtų leista tiekti orlaivio atsargas tiesiogiai į orlaivį.

Šiame skyriuje „žinomas orlaivio atsargų tiekėjas“ – tiekėjas, kurio procedūros atitinka bendrąsias saugumo taisykles ir standartus tiek, kad jam būtų leista tiekti orlaivio atsargas oro vežėjui arba reguliuojamam tiekėjui, bet ne tiesiogiai į orlaivį.

8.0.3.

Atsargos laikomos orlaivio atsargomis nuo tada, kai jas galima atpažinti kaip atsargas, kurios bus imamos į orlaivį keleiviams arba įgulai skrydžio metu naudoti, vartoti arba įsigyti.

8.0.4.

Draudžiamų daiktų orlaivio atsargose sąrašas yra toks pat, koks pateiktas 1-A priedėlyje. Draudžiami daiktai tvarkomi pagal 1.6 punktą.

8.1.   SAUGUMO KONTROLĖ

8.1.1.    Saugumo kontrolė. Bendrosios nuostatos

8.1.1.1.

Prieš įnešant orlaivio atsargas į riboto patekimo zoną jos tikrinamos, nebent:

a) reikalaujamą atsargų saugumo kontrolę atliko oro vežėjas, kuris pristato jas į savo orlaivį, ir atsargos buvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo iki pristatymo į orlaivį, arba

b) reikalaujamą atsargų saugumo kontrolę atliko reguliuojamas tiekėjas, ir atsargos buvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo iki atvežimo į riboto patekimo zoną arba, jei taikoma, iki pristatymo oro vežėjui arba kitam reguliuojamam tiekėjui, arba

c) reikalaujamą atsargų saugumo kontrolę atliko žinomas tiekėjas, ir atsargos buvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo iki pristatymo oro vežėjui arba reguliuojamam tiekėjui.

8.1.1.2.

Jei yra priežasčių manyti, kad orlaivio atsargos, kurių saugumo kontrolė atlikta, buvo pažeistos arba nebuvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo, jos patikrinamos prieš jas įleidžiant į riboto patekimo zonas.

8.1.1.3.

Orlaivio atsargų saugumo kontrolei taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

8.1.2.    Tikrinimas

8.1.2.1.

Orlaivio atsargų tikrinimo priemonės ar metodai pasirenkami atsižvelgiant į atsargų pobūdį ir turi būti pakankami, kad būtų galima pagrįstai įsitikinti, kad atsargose nepaslėpta draudžiamų daiktų.

8.1.2.2.

Orlaivio atsargų saugumo tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

8.1.2.3.

Orlaivio atsargos tikrinamos šiais pavieniais arba tarpusavyje derinamais metodais:

a) apžiūrimos,

b) apieškomos rankomis,

c) peršviečiamos rentgeno įranga,

d) tikrinamos sprogmenų aptikimo sistemos įranga,

e) tikrinamos mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu, kartu taikant a punkte nurodytą metodą,

f) tikrinamos su sprogmenis užuodžiančiais šunimis, kartu taikant a punkte nurodytą metodą.

Kol tikrintojas neįsitikinęs, kad orlaivio atsargose nėra draudžiamų daiktų, atsargos nepraleidžiamos arba jos dar kartą tikrinamos, kad tikrintojas įsitikintų, kad draudžiamų daiktų atsargose nėra.

8.1.3.    Reguliuojamų tiekėjų patvirtinimas

8.1.3.1.

Reguliuojamus tiekėjus tvirtina atitinkama institucija.

Reguliuojamas tiekėjas patvirtinamas tam tikrai teritorijai.

Visi subjektai, kurie užtikrina 8.1.5 punkte nurodytą saugumo kontrolę ir tiekia orlaivio atsargas tiesiogiai į orlaivį, patvirtinami reguliuojamais tiekėjais. Tai netaikoma oro vežėjui, kuris tokią saugumo kontrolę vykdo pats ir tiekia atsargas tik į savo orlaivį.

8.1.3.2.

Reguliuojami tiekėjai patvirtinami laikantis šių procedūrų:

a) subjektas dėl patvirtinimo kreipiasi į valstybės narės, kurioje yra jo teritorija, atitinkamą instituciją, kad jam būtų suteiktas reguliuojamo tiekėjo statusas.

Pareiškėjas atitinkamai institucijai pateikia saugumo programą. Tokioje programoje aprašomi metodai ir procedūros, kurių tiekėjas turi laikytis, kad įvykdytų 8.1.5 punkto reikalavimus. Programoje taip pat aprašoma, kaip pats tiekėjas stebi šių metodų ir procedūrų laikymąsi.

Pareiškėjas taip pat pateikia „Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo įsipareigojimų pareiškimą“, pateiktą 8-A priedėlyje. Šį pareiškimą pasirašo teisėtas atstovas arba už saugumą atsakingas asmuo.

Pasirašytą pareiškimą saugo atitinkama institucija;

b) atitinkama institucija arba jos vardu veikiantis ES aviacijos saugumo tikrintojas patikrina saugumo programą ir nurodytose teritorijose atlieka patikrinimą vietoje, kad įvertintų, ar pareiškėjas atitinka 8.1.5 punkto reikalavimus;

c) jei atitinkamai institucijai pagal a ir b punktus pateiktos informacijos pakanka, ji tiekėją gali patvirtinti reguliuojamu tiekėju, veikiančiu nustatytose teritorijose. Jei atitinkamai institucijai pateiktos informacijos nepakanka, subjektui, siekiančiam tapti patvirtintu reguliuojamu tiekėju, ji nedelsdama praneša to priežastis.

8.1.3.3.

Reguliuojamas tiekėjas pakartotinai tikrinamas reguliariai, ne daugiau kaip penkerių metų tarpsniais. Tai apima patikrinimą vietoje siekiant įvertinti, ar reguliuojamas tiekėjas ir toliau atitinka 8.1.5 punkto reikalavimus.

Patikrinimu vietoje gali būti laikomas reguliuojamo tiekėjo patalpų tikrinimas, kurį atlieka atitinkama institucija pagal jos nacionalinę kokybės kontrolės programą, jei jis apima visus 8.1.5 punkto reikalavimus.

8.1.3.4.

Jei atitinkama institucija mano, kad reguliuojamas tiekėjas nebeatitinka 8.1.5 punkto reikalavimų, ji panaikina reguliuojamo tiekėjo statusą konkrečių teritorijų atžvilgiu.

8.1.3.5.

Nepažeidžiant kiekvienos valstybės narės teisės pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 6 straipsnį taikyti griežtesnes priemones, pagal 8.1.3 punktą patvirtintas reguliuojamas tiekėjas pripažįstamas visose valstybėse narėse.

8.1.4.    Žinomų tiekėjų paskyrimas

8.1.4.1.

Visus subjektus (tiekėjus), kurie užtikrina 8.1.5 punkte nurodytą saugumo kontrolę ir tiekia orlaivio atsargas, bet ne tiesiogiai į orlaivį, veiklos vykdytojas arba subjektas, kuriam jie tas atsargas tiekia (žinomą tiekėją skiriantis subjektas), paskiria žinomais tiekėjais. Tai netaikoma reguliuojamam tiekėjui.

8.1.4.2.

Kad būtų paskirtas žinomu tiekėju, žinomą tiekėją skiriančiam subjektui tiekėjas turi pateikti:

a) 8-B priedėlyje pateiktą „Žinomo orlaivio atsargų tiekėjo įsipareigojimų pareiškimą“. Šį pareiškimą pasirašo teisėtas atstovas; ir

b) saugumo programą, apimančią 8.1.5 punkte nurodytą saugumo kontrolę.

8.1.4.3.

Visi žinomi tiekėjai privalo būti skiriami patikrinus:

a) saugumo programos tinkamumą ir išsamumą 8.1.5 punkto atžvilgiu ir

b) saugumo programos įgyvendinimą be trūkumų.

Jei atitinkama institucija arba žinomą tiekėją skiriantis subjektas mano, kad žinomas tiekėjas nebeatitinka 8.1.5 punkto reikalavimų, žinomą tiekėją skiriantis subjektas nedelsdamas panaikina žinomo tiekėjo statusą.

8.1.4.4.

Atitinkama institucija savo nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo programoje, nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje, nustato, kas tikrina saugumo programą ir jos įgyvendinimą – nacionalinis auditorius, ES aviacijos saugumo tikrintojas ar žinomą tiekėją skiriančio subjekto vardu veikiantis jo paskirtas ir tuo tikslu išmokytas asmuo.

Patikrinimas turi būti dokumentuojamas ir, jei šiame teisės akte nenustatyta kitaip, atliekamas prieš paskyrimą, o vėliau kartojamas kas dvejus metus.

Jei patikrinimas atliekamas ne žinomą tiekėją skiriančio subjekto vardu, jam turi būti pateikiami visi patikrinimo dokumentai.

8.1.4.5.

Saugumo programos įgyvendinimo patikrinimą, kuriuo užtikrinama, kad programa įgyvendinama be trūkumų, sudaro:

a) lankymasis tiekėjo teritorijoje kas dvejus metus arba

b) reguliarūs patikrinimai, pradedami po paskyrimo ir atliekami gavus to žinomo tiekėjo tiekiamas atsargas, įskaitant:

 patikrinimą, ar žinomo tiekėjo vardu atsargas tiekiantis asmuo buvo tinkamai išmokytas, ir

 patikrinimą, ar atsargos tinkamai apsaugotos, ir

 atsargų tikrinimą taip, kaip tikrinamos nežinomo tiekėjo tiekiamos atsargos.

Šie patikrinimai turi būti atliekami nenuspėjama tvarka arba bent kartą per tris mėnesius, arba tikrinant 20 % žinomo tiekėjo atsargų, pristatomų žinomą tiekėją skiriančiam subjektui.

b galimybe galima naudotis tik jei atitinkama institucija savo nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo programoje nurodė, kad patikrinimą atlieka žinomą tiekėją skiriančio subjekto vardu veikiantis asmuo.

8.1.4.6.

Žinomą tiekėją skiriančio subjekto saugumo programoje nustatomi per paskyrimą ir po jo taikytini metodai ir procedūros.

8.1.4.7.

Žinomą tiekėją skiriantis subjektas saugo:

a) visų jo paskirtų žinomų tiekėjų sąrašą, kuriame nurodoma jų paskyrimo galiojimo pabaigos data, ir

b) bent 6 mėnesius po kiekvieno žinomo tiekėjo paskyrimo galiojimo pabaigos – to tiekėjo pasirašytą pareiškimą, saugumo programos kopiją ir visas ataskaitas, kuriose aprašytas tos programos įgyvendinimas.

Gavus prašymą, šie dokumentai atitikties stebėjimo tikslais pateikiami atitinkamai institucijai.

8.1.5.    Oro vežėjo, reguliuojamo tiekėjo ir žinomo tiekėjo vykdoma saugumo kontrolė

8.1.5.1.

Oro vežėjas, reguliuojamas orlaivio atsargų tiekėjas ir žinomas orlaivio atsargų tiekėjas:

a) paskiria už saugumą bendrovėje atsakingą asmenį ir

b) užtikrina, kad asmenys, galintys patekti prie orlaivio atsargų, būtų baigę bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal 11.2.7 punktą, kad jie gautų tam leidimą, ir

c) imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui į jo patalpas ir prie orlaivio atsargų, ir

d) pagrįstai įsitikina, kad orlaivio atsargose nepaslėpta draudžiamų daiktų, ir

e) visoms transporto priemonėms ir (arba) konteineriams, kuriuose vežamos orlaivio atsargos, naudoja plombas, kurių pažeidimus galima nustatyti, arba užtikrina tų priemonių ir (arba) konteinerių fizinę apsaugą.

e punktas netaikomas vežimui kontroliuojamojoje zonoje.

8.1.5.2.

Jei žinomas tiekėjas atsargoms vežti pasitelkia kitą bendrovę, kuri nėra oro vežėjui ar reguliuojamam tiekėjui žinomas tiekėjas, žinomas tiekėjas užtikrina, kad būtų imtasi visų 8.1.5.1 punkte išvardytų saugumo kontrolės priemonių.

8.1.5.3.

Saugumo kontrolei, kurią vykdo oro vežėjas ir reguliuojamas tiekėjas, taip pat taikomos papildomos nuostatos. nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

8.2.   ORLAIVIO ATSARGŲ APSAUGA

Orlaivio atsargų apsaugos nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

8.3.   PAPILDOMOS SAUGUMO NUOSTATOS, TAIKOMOS SKYSČIŲ, AEROZOLIŲ IR GELIŲ TAIP PAT SAUGIŲJŲ MAIŠELIŲ, KURIŲ PAŽEIDIMUS GALIMA NUSTATYTI, ORLAIVIO ATSARGOMS

8.3.1.

Saugiųjų maišelių, kurių pažeidimus galima nustatyti, orlaivio atsargos į kontroliuojamąją zoną arba į riboto patekimo zoną patiekiamos pakuotėje, kurios pažeidimus galima nustatyti.

8.3.2.

Skysčiai, aerozoliai ir geliai taip pat saugieji maišeliai, kurių pažeidimus galima nustatyti, apsaugomi nuo nesankcionuoto poveikio nuo pat jų gavimo kontroliuojamojoje zonoje arba riboto patekimo zonoje iki jų galutinio pardavimo orlaivyje.

8.3.3.

Išsamios papildomų saugumo reikalavimų, taikomų skysčių, aerozolių ir gelių, taip pat saugiųjų maišelių, kurių pažeidimus galima nustatyti, orlaivio atsargoms, nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

8-A PRIEDĖLIS

REGULIUOJAMO ORLAIVIO ATSARGŲ TIEKĖJO

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 ( 20 ) ir jo įgyvendinamuosius aktus,

aš pareiškiu, kad:

 kiek man žinoma, bendrovės saugumo programoje pateikta informacija yra teisinga ir tiksli;

 šioje saugumo programoje nustatyta praktika ir procedūros bus įgyvendinamos ir palaikomos visose teritorijose, kurioms taikoma ši programa;

 ši saugumo programa bus pataisyta ir pritaikyta, kad atitiktų visus būsimus susijusius Sąjungos teisės aktų pakeitimus, nebent [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas], kad nebenori tiekti orlaivio atsargų tiesiai į orlaivį (taigi ir veikti kaip reguliuojamas tiekėjas);

 [bendrovės pavadinimas] raštu informuos [ką– atitinkamos institucijos pavadinimas] apie:

 

a) nedidelius savo saugumo programos pakeitimus, pavyzdžiui, bendrovės pavadinimo, už saugumą atsakingo asmens ar jo kontaktinių duomenų pakeitimą – kuo skubiau ir bent per dešimt darbo dienų, ir

b) didelius planuojamus pakeitimus, pavyzdžiui, naujas tikrinimo procedūras, didelius statybos darbus, kurie gali paveikti jos atitiktį susijusiems Sąjungos teisės aktams, ar teritorijos arba adreso pakeitimą – bent per penkiolika darbo dienų iki darbų pradžios ar planuojamo pakeitimo;

 siekiant užtikrinti atitiktį susijusiems Sąjungos teisės aktams, [bendrovės pavadinimas] prireikus visapusiškai bendradarbiaus atliekant visus patikrinimus ir pateiks visus inspektorių prašomus dokumentus;

 [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas] apie visus didelius saugumo pažeidimus ir visas įtartinas aplinkybes, kurios gali būti susijusios su orlaivio atsargomis, visų pirma apie visus bandymus atsargose paslėpti draudžiamų daiktų;

 [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad visi susiję darbuotojai būtų išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių ir žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu, pagal bendrovės saugumo programą ir

 [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas], jei ji:

 

a) nuspręs baigti veiklą,

b) nebetieks orlaivio atsargų tiesiogiai į orlaivį, arba

c) nebegalės laikytis susijusių Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

Aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Data

Parašas

8-B PRIEDĖLIS

ŽINOMO ORO UOSTO ATSARGŲ TIEKĖJO

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 ( 21 ) ir jo įgyvendinamuosius aktus,

aš pareiškiu, kad:

 [bendrovės pavadinimas]:

 

a) paskirs už saugumą bendrovėje atsakingą asmenį ir

b) užtikrins, kad asmenys, galintys patekti prie orlaivio atsargų, būtų baigę bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.7 punktą, kad jie gautų tam leidimą. Be to, užtikrins, kad orlaivio atsargas tikrinantys asmenys būtų parengti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.3.3 punktą, o asmenys, vykdantys kitokią orlaivio atsargų saugumo kontrolę, būtų parengti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.3.10 punktą ir

c) imsis priemonių, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui į jos patalpas ir prie orlaivio atsargų, ir

d) pagrįstai įsitikins, kad orlaivio atsargose nepaslėpta draudžiamų daiktų, ir

e) visoms transporto priemonėms ir (arba) konteineriams, kuriuose vežamos orlaivio atsargos, naudos plombas, kurių pažeidimus galima nustatyti, arba užtikrins tų priemonių ir (arba) konteinerių fizinę apsaugą (šis punktas netaikomas vežant kontroliuojamojoje zonoje).

Jei atsargoms vežti pasitelkiama kita bendrovė, kuri nėra oro vežėjui arba reguliuojamam tiekėjui žinomas tiekėjas, [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad būtų imtasi visų pirmiau išvardytų saugumo kontrolės priemonių:

 siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų, [bendrovės pavadinimas] prireikus visapusiškai bendradarbiaus atliekant visus patikrinimus ir pateiks visus inspektorių prašomus dokumentus,

 [bendrovės pavadinimas] informuos [oro vežėją arba reguliuojamą tiekėją, kuriam ji tiekia orlaivio atsargas] apie visus didelius saugumo pažeidimus ir visas įtartinas aplinkybes, kurios gali būti susijusios su orlaivio atsargomis, visų pirma apie visus bandymus atsargose paslėpti draudžiamų daiktų,

 [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad visi susiję darbuotojai būtų išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių ir žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu, ir

 [bendrovės pavadinimas] informuos [oro vežėją arba reguliuojamą tiekėją, kuriam ji tiekia orlaivio atsargas], jei ji:

 

a) nuspręs baigti veiklą arba

b) nebegalės laikytis susijusių Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

Aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Teisėtas atstovas

Vardas, pavardė

Data

Parašas

9.    ORO UOSTO ATSARGOS

9.0.   BENDROSIOS NUOSTATOS

9.0.1.

Šiame skyriuje nustatytų priemonių įgyvendinimą užtikrina oro uosto operatorius, nebent nurodyta kitaip arba tikrinimo įgyvendinimą užtikrina institucija arba subjektas.

9.0.2.

Šiame skyriuje:

a)

oro uosto atsargos – visi daiktai, kuriuos ketinama parduoti, naudoti arba pateikti bet kokiu tikslu ar bet kokiai veiklai oro uostų riboto patekimo zonose, išskyrus kitų nei keleiviai asmenų nešulius;

b)

žinomas oro uosto atsargų tiekėjas – tiekėjas, kurio procedūros atitinka bendrąsias saugumo taisykles ir standartus tiek, kad oro uosto atsargas būtų leista tiekti į riboto patekimo zonas.

9.0.3.

Atsargos laikomos oro uosto atsargomis nuo tada, kai jas galima atpažinti kaip atsargas, kurios bus parduodamos, naudojamos arba pateikiamos oro uostų riboto patekimo zonose.

9.0.4.

Draudžiamų daiktų oro uosto atsargose sąrašas yra toks pats, koks pateiktas 1-A priedėlyje. Draudžiami daiktai tvarkomi pagal 1.6 punktą.

9.1.   SAUGUMO KONTROLĖ

9.1.1.    Saugumo kontrolė. Bendrosios nuostatos

9.1.1.1.

Prieš įleidžiant oro uosto atsargas į riboto patekimo zonas jos patikrinamos, nebent:

a) reikalaujamą atsargų saugumo kontrolę atliko oro uosto operatorius, kuris pristato jas į savo oro uostą, ir atsargos buvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo iki pristatymo į riboto patekimo zoną arba

b) reikalaujamą atsargų saugumo kontrolę atliko žinomas tiekėjas arba reguliuojamas tiekėjas ir atsargos buvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo iki pristatymo į riboto pateikimo zoną.

9.1.1.2.

Tokia saugumo kontrolė gali būti netaikoma riboto patekimo zonoje paruoštoms oro uosto atsargoms.

9.1.1.3.

Jei yra priežasčių manyti, kad oro uosto atsargos, kurių saugumo kontrolė atlikta, buvo pažeistos arba nebuvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo, jos patikrinamos prieš jas įleidžiant į riboto patekimo zonas.

9.1.2.    Tikrinimas

9.1.2.1.

Oro uosto atsargų tikrinimo priemonės ar metodai pasirenkami atsižvelgiant į atsargų pobūdį ir turi būti pakankami, kad būtų galima pagrįstai įsitikinti, kad atsargose nepaslėpta draudžiamų daiktų.

9.1.2.2.

Oro uosto atsargų saugumo tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

9.1.2.3.

Oro uosto atsargos tikrinamos šiais pavieniais arba tarpusavyje derinamais metodais:

a) apžiūrimos,

b) apieškomos rankomis,

c) peršviečiamos rentgeno įranga,

d) tikrinamos sprogmenų aptikimo sistemos įranga,

e) tikrinamos mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu, kartu taikant a punkte nurodytą metodą,

f) tikrinamos su sprogmenis užuodžiančiais šunimis, kartu taikant a punkte nurodytą metodą.

Kol tikrintojas neįsitikinęs, kad orlaivio atsargose nėra draudžiamų daiktų, atsargos nepraleidžiamos arba jos dar kartą tikrinamos, kad tikrintojas įsitikintų, kad draudžiamų daiktų atsargose nėra.

9.1.3.    Žinomų tiekėjų paskyrimas

9.1.3.1.

Visus subjektus (tiekėjus), kurie užtikrina 9.1.4 punkte nurodytą saugumo kontrolę ir tiekia oro uosto atsargas, oro uosto operatorius paskiria žinomais tiekėjais.

9.1.3.2.

Kad būtų paskirtas žinomu tiekėju, oro uosto operatoriui tiekėjas turi pateikti:

a) 9-A priedėlyje pateiktą „Žinomo oro uosto atsargų tiekėjo įsipareigojimų pareiškimą“. Šį pareiškimą pasirašo teisėtas atstovas; ir

b) saugumo programą, apimančią 9.1.4 punkte nurodytą saugumo kontrolę.

9.1.3.3.

Visi žinomi tiekėjai privalo būti skiriami patikrinus:

a) saugumo programos tinkamumą ir išsamumą 9.1.4 punkto atžvilgiu ir

b) saugumo programos įgyvendinimą be trūkumų.

Jei atitinkama institucija arba oro uosto operatorius mano, kad žinomas tiekėjas nebeatitinka 9.1.4 punkto reikalavimų, oro uosto operatorius nedelsdamas panaikina žinomo tiekėjo statusą.

9.1.3.4.

Atitinkama institucija savo nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo programoje, nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje, nustato, kas tikrina saugumo programą ir jos įgyvendinimą – nacionalinis auditorius, ES aviacijos saugumo tikrintojas ar oro uosto operatoriaus vardu veikiantis jo paskirtas ir tuo tikslu išmokytas asmuo.

Patikrinimas turi būti dokumentuojamas ir, jei šiame teisės akte nenustatyta kitaip, atliekamas prieš paskyrimą, o vėliau kartojamas kas dvejus metus.

Jei patikrinimas atliekamas ne oro uosto operatoriaus vardu, jam turi būti pateikiami visi patikrinimo dokumentai.

9.1.3.5.

Saugumo programos įgyvendinimo patikrinimą, kuriuo užtikrinama, kad programa įgyvendinama be trūkumų, sudaro:

a) lankymasis tiekėjo teritorijoje kas dvejus metus arba

b) reguliarūs patikrinimai, kurie pradedami po paskyrimo ir atliekami to žinomo tiekėjo tiekiamoms atsargoms patekus į riboto patekimo zoną, įskaitant:

 patikrinimą, ar žinomo tiekėjo vardu atsargas tiekiantis asmuo buvo tinkamai išmokytas, ir

 patikrinimą, ar atsargos tinkamai apsaugotos, ir

 atsargų tikrinimą taip, kaip tikrinamos nežinomo tiekėjo tiekiamos atsargos.

Šie patikrinimai turi būti atliekami nenuspėjama tvarka arba bent kartą per tris mėnesius, arba tikrinant 20 % oro uosto operatoriui pristatomų žinomo tiekėjo atsargų.

b galimybe galima naudotis tik jei atitinkama institucija savo nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo programoje nurodė, kad patikrinimą atlieka oro uosto operatoriaus vardu veikiantis asmuo.

9.1.3.6.

Oro uosto operatoriaus saugumo programoje nustatomi per paskyrimą ir po jo taikytini metodai ir procedūros.

9.1.3.7.

Oro uosto operatorius saugo:

a) visų jo paskirtų žinomų tiekėjų sąrašą, kuriame nurodoma jų paskyrimo galiojimo pabaigos data, ir

b) bent 6 mėnesius po kiekvieno žinomo tiekėjo paskyrimo galiojimo pabaigos – to tiekėjo pasirašytą pareiškimą, saugumo programos kopiją ir visas ataskaitas, kuriose aprašytas tos programos įgyvendinimas.

Gavus prašymą, šie dokumentai atitikties stebėjimo tikslais pateikiami atitinkamai institucijai.

9.1.4.    Žinomo tiekėjo arba oro uosto operatoriaus vykdoma saugumo kontrolė

9.1.4.1.

Žinomas oro uosto atsargų tiekėjas arba oro uosto operatorius, pristatantis oro uosto atsargas į riboto patekimo zoną:

a) paskiria už saugumą bendrovėje atsakingą asmenį ir

b) užtikrina, kad asmenys, galintys patekti prie oro uosto atsargų, būtų baigę bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal 11.2.7 punktą, kad jie gautų tam leidimą, ir

c) imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui į jo patalpas ir prie oro uosto atsargų, ir

d) pagrįstai įsitikina, kad oro uosto atsargose nepaslėpta draudžiamų daiktų, ir

e) visoms transporto priemonėms ir (arba) konteineriams, kuriuose vežamos oro uosto atsargos, naudoja plombas, kurių pažeidimus galima nustatyti, arba užtikrina tų priemonių ir (arba) konteinerių fizinę apsaugą.

e punktas netaikomas vežimui kontroliuojamojoje zonoje.

9.1.4.2.

Jei žinomas tiekėjas atsargoms į oro uostą vežti pasitelkia kitą bendrovę, kuri nėra oro uosto operatoriui žinomas tiekėjas, žinomas tiekėjas užtikrina, kad būtų imtasi visų šioje dalyje išvardytų saugumo kontrolės priemonių.

9.2.   ORO UOSTO ATSARGŲ APSAUGA

Oro uosto atsargų apsaugos nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

9.3.   PAPILDOMOS SAUGUMO NUOSTATOS, TAIKOMOS SKYSČIŲ, AEROZOLIŲ IR GELIŲ TAIP PAT SAUGIŲJŲ MAIŠELIŲ, KURIŲ PAŽEIDIMUS GALIMA NUSTATYTI, ATSARGOMS

9.3.1.

Saugiųjų maišelių, kurių pažeidimus galima nustatyti, atsargos į kontroliuojamąją zoną už įlaipinimo talonų tikrinimo punkto arba į riboto patekimo zoną patiekiamos pakuotėje, kurios pažeidimus galima nustatyti.

9.3.2.

Skysčiai, aerozoliai ir geliai taip pat saugieji maišeliai, kurių pažeidimus galima nustatyti, apsaugomi nuo nesankcionuoto poveikio nuo pat jų gavimo kontroliuojamojoje zonoje arba riboto patekimo zonoje iki jų galutinio pardavimo prekyvietėje.

9.3.3.

Išsamios papildomų saugumo reikalavimų, taikomų skysčių, aerozolių ir gelių, taip pat saugiųjų maišelių, kurių pažeidimus galima nustatyti, atsargoms, nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

9-A PRIEDĖLIS

ŽINOMO ORO UOSTO ATSARGŲ TIEKĖJO

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 ( 22 ) ir jo įgyvendinamuosius aktus,

aš pareiškiu, kad:

 [bendrovės pavadinimas]:

 

a) paskirs už saugumą bendrovėje atsakingą asmenį ir

b) užtikrins, kad asmenys, galintys patekti prie oro uosto atsargų, būtų baigę bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.7 punktą, kad jie gautų tam leidimą. Be to, užtikrins, kad oro uosto atsargas tikrinantys asmenys būtų parengti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.3.3 punktą, o asmenys, vykdantys kitokią oro uosto atsargų saugumo kontrolę, būtų parengti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.3.10 punktą, ir

c) imsis priemonių, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui į jos patalpas ir prie oro uosto atsargų, ir

d) pagrįstai įsitikins, kad oro uosto atsargose nepaslėpta draudžiamų daiktų, ir

e) visoms transporto priemonėms ir (arba) konteineriams, kuriuose vežamos oro uosto atsargos, naudos plombas, kurių pažeidimus galima nustatyti, arba užtikrins tų priemonių ir (arba) konteinerių fizinę apsaugą (šis punktas netaikomas vežant kontroliuojamojoje zonoje).

Jei atsargoms vežti pasitelkiama kita bendrovė, kuri nėra oro uosto operatoriui žinomas tiekėjas, [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad būtų imtasi visų pirmiau išvardytų saugumo kontrolės priemonių.

 siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų, [bendrovės pavadinimas] prireikus visapusiškai bendradarbiaus atliekant visus patikrinimus ir pateiks visus inspektorių prašomus dokumentus,

 [bendrovės pavadinimas] informuos [oro uosto operatorius] apie visus didelius saugumo pažeidimus ir visas įtartinas aplinkybes, kurios gali būti susijusios su oro uosto atsargomis, visų pirma apie visus bandymus atsargose paslėpti draudžiamų daiktų,

 [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad visi susiję darbuotojai būtų išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių ir žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu, ir

 [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – oro uosto operatoriaus pavadinimas], jei ji:

 

a) nuspręs baigti veiklą arba

b) nebegalės laikytis susijusių Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

Aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Teisėtas atstovas

Vardas, pavardė

Data

Parašas

10.    SKRYDŽIO SAUGUMO PRIEMONĖS

Šiame reglamente nenumatyta jokių nuostatų.

11.    DARBUOTOJŲ SAMDYMAS IR MOKYMAS

11.0.   BENDROSIOS NUOSTATOS

11.0.1.

Institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas ar subjektas, įdarbinantys asmenis, kurie įgyvendina priemones (arba yra atsakingi už jų įgyvendinimą), už kurias institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas ar subjektas yra atsakingas pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje nurodytą nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą, užtikrina, kad tokie asmenys atitiktų šiame skyriuje nustatytus standartus.

11.0.2.

Šiame skyriuje „atestavimas“ – atitinkamos institucijos arba jos vardu atliekamas oficialus įvertinimas ir patvirtinimas, kad asmuo sėkmingai baigė atitinkamą mokymo kursą ir turi reikiamus gebėjimus, kad tinkamai atliktų jam paskirtas užduotis.

11.0.3.

Šiame skyriuje „gyvenamoji valstybė“ – bet kuri šalis, kurioje asmuo nuolatos gyveno šešis mėnesius arba ilgiau, o „pertrauka“ išsilavinimo ar darbo dokumentuose reiškia ilgesnę kaip 28 dienų pertrauką.

11.0.4.

Šiame skyriuje „gebėjimas“ – tinkamų žinių ir įgūdžių turėjimo įrodymas.

11.0.5.

Į asmens gebėjimus, įgytus prieš įdarbinimą, galima atsižvelgti, kai vertinamas mokymo pagal šį skyrių poreikis.

11.0.6.

Jei gebėjimai, kurių reikia pagal šį reglamentą, nėra išimtinai aviacijos saugumo srities ir buvo įgyti per mokymą, kurio nevedė instruktorius, kuriam taikomi šio reglamento 11.5 punkto reikalavimai, ir (arba) kursuose, kurių nenustatė arba nepatvirtino atitinkama institucija, į juos galima atsižvelgti, kai vertinamas mokymo pagal šį skyrių poreikis.

11.0.7.

Jei asmuo baigė mokymą ir įgijo 11.2 punkte išvardytus gebėjimus, mokymo nereikia kartoti kitais nei periodinio mokymo tikslais.

11.1.   SAMDYMAS

11.1.1.

Asmenų, samdomų atlikti tikrinimą, patekimo kontrolę arba kitokią saugumo kontrolę riboto patekimo zonoje ar būti atsakingiems už tokį tikrinimą ar kontrolę, asmens reputacijos patikrinimo išvada turi būti teigiama.

11.1.2.

Asmenų, samdomų atlikti tikrinimą, patekimo kontrolę arba kitokią saugumo kontrolę ne riboto patekimo zonoje ar būti atsakingiems už tokį tikrinimą ar kontrolę, asmens reputacijos arba patikrinimo prieš įdarbinimą išvados turi būti teigiamos. Būtinybę atlikti asmens reputacijos patikrinimą arba patikrinimą prieš įdarbinimą nustato atitinkama institucija pagal galiojančias nacionalines taisykles, nebent šiame reglamente nustatyta kitaip.

11.1.3.

Pagal taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus tikrinant asmens reputaciją bent jau:

a) nustatoma asmens tapatybė remiantis pateiktais dokumentais ir

b) surenkami bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie teistumą (neteistumą) visose gyvenamosiose valstybėse, ir

c) patikrinami bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie darbą, išsilavinimą ir pertraukas.

11.1.4.

Pagal taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus tikrinant asmenį prieš įdarbinimą bent jau:

a) nustatoma asmens tapatybė remiantis pateiktais dokumentais ir

b) patikrinami bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie darbą, išsilavinimą ir pertraukas, ir

c) reikalaujama, kad asmuo pasirašytų pareiškimą, kuriame būtų pateikti išsamūs bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie teistumą (neteistumą) visose gyvenamosiose valstybėse.

11.1.5.

Asmens reputacijos patikrinimas arba patikrinimas prieš įdarbinimą atliekami prieš asmeniui pradedant dalyvauti saugumo mokymo kurse, kuriame pateikiama viešai neprieinama informacija. Asmens reputacijos patikrinimas pakartotinai atliekamas reguliariais, ne ilgesniais kaip penkerių metų tarpsniais.

11.1.6.

Visų asmenų, samdomų pagal 11.1.1 ir 11.1.2 punktus, samdymo procesas apima bent rašytinę paraišką ir pokalbį, skirtą pirminiam gabumų ir tinkamumo įvertinimui.

11.1.7.

Asmenys, samdomi saugumo kontrolei įgyvendinti, turi protiškai ir fiziškai gebėti ir tikti veiksmingam jiems paskirtų užduočių vykdymui, ir apie tokį reikalavimų pobūdį turi būti informuoti nuo pat samdymo pradžios.

Asmens gabumai ir tinkamumas vertinami jį samdant ir iki bandomojo laikotarpio pabaigos.

11.1.8.

Visų pagal 11.1.1 ir 11.1.2 punktus samdomų asmenų samdymo dokumentai, įskaitant visų vertinimo testų rezultatus, saugomi bent visą jų darbo sutarčių galiojimo laikotarpį.

11.2.   MOKYMAS

11.2.1.    Bendrosios mokymo prievolės

11.2.1.1.

Prieš asmenims leidžiant be priežiūros vykdyti saugumo kontrolę, jie turi sėkmingai baigti susijusį mokymo kursą.

11.2.1.2.

Asmenų, vykdančių 11.2.3.1–11.2.3.5 punktuose ir 11.2.4 punkte išvardytas užduotis, mokymas turi apimti teorinius, praktinius ir mokymo darbo vietoje aspektus.

11.2.1.3.

Kursų turinį nustato arba patvirtina atitinkama institucija prieš:

a) instruktoriaus vedamą mokymą, kurio reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamuosius aktus, arba

b) kompiuterinį mokymą siekiant įvykdyti Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimus.

Kompiuteriniam mokymui instruktorius arba mokytojas nebūtinas.

11.2.1.4.

Visų mokyme dalyvavusių asmenų mokymo dokumentai saugomi bent visą jų darbo sutarčių galiojimo laikotarpį.

11.2.2.    Pagrindinis mokymas

11.2.3.1, 11.2.3.4 ir 11.2.3.5 punktuose, taip pat 11.2.4, 11.2.5 ir 11.5 punktuose nurodytas užduotis atliekantys asmenys, baigę pagrindinį mokymą, turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

a) žinias apie ankstesnę neteisėtą veiką, susijusią su civiline aviacija, teroristinius išpuolius ir esamą pavojų,

b) žinias apie teisinę aviacijos saugumo sistemą,

c) žinias apie aviacijos saugumo tikslus ir organizavimą, įskaitant saugumo kontrolę įgyvendinančių asmenų pareigas ir atsakomybę,

d) žinias apie patekimo kontrolės procedūras,

e) žinias apie oro uoste naudojamas pažymėjimų sistemas,

f) žinias apie asmenų sustabdymo ir reikalavimo, kad jie įrodytų savo tapatybę, procedūras ir apie aplinkybes, kuriomis asmenys turėtų būti sustabdyti ir jų reikalaujama įrodyti savo tapatybę arba apie juos pranešama,

g) žinias apie pranešimo procedūras,

h) gebėjimą atpažinti draudžiamus daiktus,

i) gebėjimą tinkamai reaguoti į su saugumu susijusius incidentus,

j) žinias apie tai, kaip nuo žmogaus elgesio ir reakcijos priklauso saugumo užtikrinimo efektyvumas,

k) gebėjimą bendrauti aiškiai ir užtikrintai.

11.2.3.    Su konkrečiomis pareigomis susijęs saugumo kontrolę vykdančių asmenų specialusis mokymas

11.2.3.1.

Asmenis, rankinį bagažą, nešulius ir krovinių skyriaus bagažą tikrinantys asmenys, baigę specialųjį mokymą, turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

a) žinias apie kontrolinės konfigūraciją ir tikrinimo procesą,

b) žinias apie draudžiamų daiktų slėpimo būdus,

c) gebėjimą tinkamai reaguoti, kai aptinkama draudžiamų daiktų,

d) žinias apie naudojamos saugumo įrangos arba taikomų tikrinimo metodų galimybes ir trūkumus,

e)