EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1011-20150627

Consolidated text: Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1011 2015 m. balandžio 24 d. kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1011/2015-06-27

02015R1011 — LT — 27.06.2015 — 000.003


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1011

2015 m. balandžio 24 d.

kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 162 2015.6.27, p. 12)


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 185, 14.7.2015, p.  31 (2015/1011,)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 125, 18.5.2017, p.  75 (2015/1011,)
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1011

2015 m. balandžio 24 d.

kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatytos licencijų ir registracijos pažymėjimų išdavimo sąlygos, atvejai, kuriais licencijos ir registracijos nereikalaujama, kriterijai, kuriais remiantis galima įrodyti teisėtą sandorio tikslą, prekybos stebėsenai vykdyti būtini duomenys, sąlygos, pagal kurias nustatomi paskirties šalių, į kurias eksportuojamos į oficialų sąrašą įtrauktos 2 ir 3 kategorijų medžiagos, sąrašai, kriterijai, kuriais remiantis nustatomos supaprastintas procedūros, taikomos išankstiniams pranešimams apie eksportą ir eksporto leidimams, ir reikalavimai dėl informacijos, kuri turi būti teikiama apie prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) stebėsenos priemonių įgyvendinimą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Taikant šį reglamentą, sąvoka „verslo patalpos“ reiškia ekonominės veiklos vykdytojo bet kurioje vietoje užimamą pastatą (-us) ir žemės sklypus.

3 straipsnis

Licencijų išdavimo sąlygos

1.  Siekdamas gauti licenciją pagal Reglamento (EB) Nr. 111/2005 6 straipsnio 1 dalį, ekonominės veiklos vykdytojas paskiria pareigūną, atsakingą už prekybą to reglamento priede nustatytos 1 kategorijos medžiagomis, įtrauktomis į oficialų sąrašą, kompetentingai institucijai praneša to pareigūno vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis ir nedelsdamas ją informuoja apie bet kokius vėlesnius šios informacijos pasikeitimus.

Atsakingasis pareigūnas užtikrina, kad importo, eksporto ar tarpininkavimo veikla būtų vykdoma laikantis susijusių teisės aktų nuostatų, ir yra įgaliotas atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ir priimti atliekant šią užduotį būtinus sprendimus.

2.  Ekonominės veiklos vykdytojas turi atitikti visus šiuos reikalavimus ir sąlygas:

a) ekonominės veiklos vykdytojas turi imtis tinkamų priemonių prieš neteisėtą Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 1 kategorijos medžiagų, įtrauktų į oficialų sąrašą, paėmimą iš sandėliavimo, gamybos, gaminimo ir perdirbimo vietų ir apsaugoti verslo patalpas;

b) ekonominės veiklos vykdytojas pateikia paraišką ir joje pateikia šiuos duomenis:

i) pareiškėjo pavadinimą (vardą, pavardę), adresą, telefono ir (arba) fakso numerius ir el. pašto adresą;

ii) atsakingojo pareigūno vardą bei pavardę ir jo kontaktinius duomenis;

iii) atsakingojo pareigūno pareigų ir užduočių aprašymą;

iv) verslo patalpų adresą;

v)  ►C1  visų vietų, kuriose atliekama ix punkte nurodyta veikla, aprašą; ◄

vi) informaciją, patvirtinančią, kad imtasi 2 dalies a punkte nurodytų tinkamų priemonių;

vii) į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pavadinimus ir KN kodus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede;

viii) jeigu tai mišinys arba natūralus produktas, nurodomi šie duomenys:

a) mišinio arba natūralaus produkto pavadinimas;

b) mišinyje arba natūraliame produkte esančių į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pavadinimai ir KN kodai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede;

c) didžiausia tokių į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų mišinyje arba natūraliame produkte procentinė dalis;

ix) numatytos veiklos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 6 straipsnio 1 dalyje, rūšies aprašas;

x) kai taikoma, patvirtinta įmonių arba veiklos rūšių registro išrašo kopija;

xi) sertifikatas, kuriuo patvirtinama geroji susijusio ekonominės veiklos vykdytojo ir atsakingojo pareigūno praktika, arba dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad jie suteikia reikiamas garantijas, kad veikla bus atlikta tinkamai, arba informacija, kuria remdamasi kompetentinga institucija gali gauti tokį dokumentą.

3.  Jeigu ekonominės veiklos vykdytojui jau buvo suteiktas įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusas pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 ( 1 ) 5a straipsnį, pateikdamas paraišką licencijai gauti jis gali nurodyti ĮEOV sertifikato numerį, kad kompetentinga institucija galėtų atsižvelgti į šį statusą.

4.  Gavęs raštišką susijusios kompetentingos institucijos prašymą, pareiškėjas pateikia bet kokią susijusią papildomą informaciją.

5.  Jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, 2 dalies b punkto ii ir iii papunkčiai netaikomi, o 2 dalies b punkto iv papunktis taikomas tik atitinkamais atvejais.

6.  Nepažeisdamos pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 10 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 26 straipsnio 3 dalį priimtų priemonių, kompetentinga institucija atsisako išduoti licenciją, jeigu nesilaikoma šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies b punkte išdėstytų sąlygų arba jeigu ji pagrįstai įtaria, kad į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas ketinama panaudoti neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

7.  Jeigu prekyba vyksta tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 111/2005, kompetentinga institucija gali apriboti licencijos galiojimo laiką ne ilgiau kaip trejiems metams arba įpareigoti ekonominės veiklos vykdytojus ne rečiau kaip kas trejus metus įrodyti, kad tebesilaikoma sąlygų, kuriomis licencija buvo suteikta.

Licencijų, išduotų prieš įsigaliojant šiam Reglamentui, galiojimui tai neturės jokio poveikio.

8.  Licencija negali būti perleidžiama.

9.  Licencijos savininkas pateikia paraišką naujai licencijai gauti, jeigu numatoma:

a) papildyti ją dar viena į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga;

b) pradėti naują veiklą;

c) persikelti į kitas verslo patalpas, kuriose bus vykdoma veikla.

Tokiais atvejais turima licencija nustoja galioti vieną iš šių dienų, priklausomai nuo to, kuri iš jų ateina anksčiausiai:

i)  ►C2  galiojimo pabaigos dieną, jeigu galiojimo terminas buvo nustatytas pagal šio reglamento 3 straipsnio 7 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 5 dalį; ◄

ii) naujos licencijos galiojimo pradžios dieną.

10.  9 dalis taip pat taikoma licencijoms, išduotoms prieš pradedant taikyti šį reglamentą.

11.  Šio straipsnio 2–6, 8, 9 ir 10 dalys taip pat taikomos siekiant gauti licencijas pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 2 dalį, išskyrus specialiąsias licencijas.

12.  Prie Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 2 ir 6 dalyse nurodytų valdžios institucijų priskiriama muitinė, policija ir oficialios kompetentingų institucijų laboratorijos.

4 straipsnis

Atvejai, kai licencijos nereikalaujama

Vaistinėms, veterinarinių vaistų platintojams, muitinėms, policijai, ginkluotosioms pajėgoms ir oficialioms kompetentingų institucijų laboratorijoms gali būti netaikomas Reglamento (EB) Nr. 111/2005 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas dėl licencijų, jeigu šie subjektai narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) naudoja tik vykdydami oficialią veiklą.

Pirmoje pastraipoje išvardyti subjektai taip pat neprivalo:

a) pateikti Reglamento (EB) Nr. 111/2005 3 straipsnyje nurodytų dokumentų;

b) paskirti atsakingojo pareigūno, kaip nurodyta šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje.

5 straipsnis

Registracijos pažymėjimų išdavimo sąlygos

1.  Siekdamas gauti registracijos pažymėjimą pagal Reglamento (EB) Nr. 111/2005 7 straipsnio 1 dalį, ekonominės veiklos vykdytojas paskiria pareigūną, atsakingą už prekybą to reglamento priede nustatytos 2 kategorijos medžiagomis, įtrauktomis į oficialų sąrašą, kompetentingai institucijai praneša to pareigūno vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis ir nedelsdamas ją informuoja apie bet kokius vėlesnius šios informacijos pasikeitimus.

Atsakingasis pareigūnas užtikrina, kad importo, eksporto ar tarpininkavimo veikla būtų vykdoma laikantis susijusių teisės aktų nuostatų, ir yra įgaliotas atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ir priimti atliekant šią užduotį būtinus sprendimus.

2.  Ekonominės veiklos vykdytojas, kurio veikla susijusi su Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 2 kategorijos medžiagomis, įtrauktomis į oficialų sąrašą, pateikia paraišką, o joje nurodo duomenis ir prideda dokumentus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalies b punkte, išskyrus 3 straipsnio 2 dalies b punkto vi, x ir xi papunkčius, nebent to pareikalautų kompetentinga institucija.

Ta pati nuostata taikoma ekonominės veiklos vykdytojui, eksportuojančiam Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 3 kategorijos medžiagas, įtrauktas į oficialų sąrašą.

3.  Taip pat taikomos 3 straipsnio 3 ir 4 dalys.

4.  2 dalies pirmoji pastraipa ir 3 dalis mutatis mutandis taikoma Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 6 dalyje nurodytiems ekonominės veiklos vykdytojams ir naudotojams, kurių veikla susijusi su to Reglamento I priede nustatytos 2 kategorijos medžiagomis, įtrauktomis į oficialų sąrašą.

5.  Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede nustatytos 2A kategorijos medžiagų, įtrauktų į oficialų sąrašą, naudotojai taip pat pateikia informaciją apie medžiagų, įtrauktų į oficialų sąrašą, naudojimą.

6 straipsnis

Atvejai, kai registracijos nereikalaujama

Reglamento (EB) Nr. 111/2005 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas registracijos reikalavimas gali būti netaikomas toliau nurodytiems subjektams:

a) vaistinėms, veterinarinių vaistų platintojams, muitinėms, policijai, oficialioms kompetentingų institucijų laboratorijoms ir ginkluotosioms pajėgoms, jeigu šie subjektai narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) naudoja tik vykdydami oficialią veiklą;

b) ekonominės veiklos vykdytojams, eksportuojantiems Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 3 kategorijos medžiagas, įtrauktas į oficialų sąrašą, jeigu per paskutiniuosius kalendorinius metus (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.) eksportuoti kiekiai neviršija šio reglamento I priede nurodytų kiekių. Jeigu per einamuosius kalendorinius metus tie kiekiai viršijami, ekonominės veiklos vykdytojas nedelsdamas įvykdo registracijos reikalavimą;

c) ekonominės veiklos vykdytojams, eksportuojantiems Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 3 kategorijos medžiagų, įtrauktų į oficialų sąrašą, mišinius, jeigu mišiniuose esančių į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų kiekis per paskutiniuosius kalendorinius metus neviršija šio reglamento I priede nurodytų kiekių. Jeigu per einamuosius kalendorinius metus tie kiekiai viršijami, ekonominės veiklos vykdytojas nedelsdamas įvykdo registracijos reikalavimą.

7 straipsnis

Sąlygos, kuriomis galima netaikyti tam tikrų reikalavimų

Pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 6 straipsnį pirkėjai praneša tiekėjams, ar tas straipsnis jiems taikomas.

8 straipsnis

Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar sandorio tikslas yra teisėtas

1.  Ekonominės veiklos vykdytojas pateikia informaciją, kad siunta iš eksportuojančios šalies išsiųsta pagal galiojančias nacionalinių teisės aktų nuostatas, priimtas remiantis Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta ( 2 ) 12 straipsniu, siekiant įrodyti sandorio tikslo teisėtumą pagal Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 8 straipsnio 1 dalį.

2.  Šiuo tikslu ekonominės veiklos vykdytojas turi naudoti šio reglamento II priede nurodytą pavyzdį arba pateikti Reglamento (EB) Nr. 111/2005 20 straipsnyje nurodytą importo leidimą ar Reglamento (EB) Nr. 273/2004 4 straipsnyje nurodytą pirkėjo deklaraciją.

9 straipsnis

Prekybos stebėsenai vykdyti būtina informacija

1.  Vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 273/2004 8 straipsnio 2 dalimi, ekonominės veiklos vykdytojai kompetentingoms institucijoms pateikia suvestinę informaciją apie sunaudotų arba pristatytų į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų kiekius ir apie kiekvienai trečiajai šaliai pristatytus kiekius.

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede nustatytos 3 kategorijos medžiagoms, įtrauktoms į oficialų sąrašą, pirmoji pastraipa taikoma tik gavus kompetentingų institucijų prašymą.

2.  Vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 111/2005 9 straipsnio 2 dalimi, ekonominės veiklos vykdytojai kompetentingoms institucijoms praneša apie:

a) į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, kurioms būtinas eksporto leidimas, eksportą;

b) bet kokį Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 1 kategorijos medžiagų, įtrauktų į oficialų sąrašą, importą, kai reikalingas importo leidimas, arba visus atvejus, kai Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 2 kategorijos medžiagos, įtrauktos į oficialų sąrašą, buvo įvežtos į II kontrolės tipo laisvąją zoną, pateiktos sąlyginio neapmokestinimo procedūrai, išskyrus tranzitą, arba išleistos į laisvą apyvartą;

c) bet kokią tarpininkavimo veiklą, susijusią su Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytų 1 ir 2 kategorijų medžiagomis, įtrauktomis į oficialų sąrašą.

3.  Tvarkant 2 dalies a punkte nurodytą informaciją įtraukiama informacija apie paskirties šalis, eksportuotus kiekius ir prireikus eksporto leidimų numerius.

4.  Tvarkant 2 dalies b punkte nurodytą informaciją įtraukiama informacija apie eksportuojančią trečiąją šalį ir prireikus importo leidimų numerius.

5.  Tvarkant 2 dalies c punkte nurodytą informaciją įtraukiama informacija apie tarpininkavimo veikloje dalyvavusias trečiąsias šalis ir prireikus eksporto ar importo leidimus. Kompetentingoms institucijoms pareikalavus ekonominės veiklos vykdytojai pateikia papildomos informacijos.

6.  Kompetentingos institucijos tvarko šiame straipsnyje nurodytą informaciją kaip konfidencialią verslo informaciją.

10 straipsnis

Sąlygos, pagal kurias nustatomi paskirties šalių, į kurias eksportuojamos 2 ir 3 kategorijų medžiagos, įtrauktos į oficialų sąrašą, sąrašai

Reglamento (EB) Nr. 111/2005 11 straipsnio 1 dalyje nurodytuose sąrašuose pateikiami visi šie duomenys:

a) trečiosios šalys, su kuriomis Sąjunga sudarė konkretų susitarimą dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių);

b) trečiosios šalys, kurios prašo pateikti išankstinius pranešimus apie eksportą pagal 1988 m. Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 12 straipsnio 10 dalį;

c) trečiosios šalys, kurios prašo pateikti išankstinius pranešimus apie eksportą pagal 1988 m. Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 24 straipsnį.

Konkrečių a, b ir c punktuose paminėtų paskirties šalių, į kurias eksportuojamos priede nurodytų 2 ir 3 kategorijų medžiagos, įtrauktos į oficialų sąrašą, sąrašai skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

11 straipsnis

Kriterijai, kuriais remiantis nustatomos supaprastintos procedūros, taikomos išankstiniams pranešimams apie eksportą

1.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 111/2005 11 straipsnio 3 dalį kompetentinga institucija gali išsiųsti supaprastintą išankstinį pranešimą apie eksportą, skirtą kelioms eksporto operacijoms per tam tikrą šešių arba dvylikos mėnesių laikotarpį, jeigu eksportuojant numatoma taikyti supaprastintą eksporto leidimų išdavimo tvarką.

2.  Eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos trečiosios paskirties šalies kompetentingai institucijai teikia informaciją, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 111/2005 13 straipsnio 1 dalyje.

3.  Kompetentinga institucija atitinkamai informuoja paskirties šalį ir šiam tikslui naudojasi PEN-online sistema arba šio reglamento III priede nurodytu daugiašaliu pranešimu apie chemines medžiagas.

12 straipsnis

Kriterijai, kuriais remiantis nustatomos supaprastintos procedūros, taikomos eksporto leidimams

1.  Jeigu konkreti į oficialų sąrašą įtraukta 3 ir 4 kategorijų medžiaga to paties Sąjungoje įsisteigusio eksportuotojo tam pačiam trečiojoje paskirties šalyje esančiam importuotojui per tam tikrą šešių arba dvylikos mėnesių laikotarpį eksportuojama dažnai, atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui pateikus paraišką, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 111/2005 19 straipsniu, kompetentinga institucija gali išduoti eksporto leidimą supaprastinta tvarka.

Toks supaprastintas eksporto leidimas gali būti išduotas tik šiais atvejais:

a) jeigu ekonominės veiklos vykdytojas ankstesnio eksporto metu įrodė gebąs įvykdyti visus su tuo eksportu susijusius įsipareigojimus ir nepadarė nė vieno atitinkamų teisės aktų pažeidimo;

b) jeigu kompetentinga valdžios institucija gali įsitikinti teisėtu tų eksporto operacijų tikslu.

2.  Paraiškoje supaprastintam eksporto leidimui gauti nurodomi bent šie duomenys:

a) eksportuotojo, trečiojoje šalyje esančio importuotojo ir galutinio gavėjo pavadinimas ir adresas;

b) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, arba, jei tai mišinys ar natūralus produktas – jo pavadinimas ir KN kodas bei į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, esančių mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede;

c) didžiausias į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, kurias ketinama eksportuoti, kiekis;

d) eksporto operacijoms numatytas konkretus laikotarpis.

3.  Kompetentinga institucija per 15 darbo dienų nuo reikiamos informacijos gavimo priima sprendimą dėl paraiškos supaprastintam eksporto leidimui gauti.

4.  Skubios medicininės pagalbos atveju, jeigu tenkinamos šio straipsnio 1 dalies a ir b punktų sąlygos, kompetentinga institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl paraiškos supaprastintam Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 4 kategorijos medžiagų, įtrauktų į oficialų sąrašą, eksporto leidimui gauti.

13 straipsnis

Sąlygos ir reikalavimai dėl informacijos, kuri turi būti teikiama apie stebėsenos priemonių įgyvendinimą

1.  Kiekvieną mėnesį po kalendorinio ketvirčio valstybės narės Komisijai pateikia pranešimus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 111/2005 32 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13 straipsnio 1 dalyje. Pranešimuose pateikiama informacija apie visus atvejus, kai buvo sustabdytas į oficialų sąrašą įtrauktų ir neįtrauktų medžiagų išleidimas į apyvartą arba tos medžiagos buvo sulaikytos.

2.  Teikiant tą informaciją nurodoma:

a) medžiagos pavadinimas;

b) jei žinoma, medžiagų kilmė, kilmės ir paskirties vietos;

c) į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų kiekis, jų muitinis statusas ir naudotos transporto priemonės.

3.  Baigiantis kiekvieniems kalendoriniams metams Komisija valstybėms narėms praneša pagal 1 dalį gautą informaciją.

14 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 panaikinamas.

15 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDASMedžiaga

Kiekis

Acetonas (1)

50 kg

Etilo eteris (1)

20 kg

Metiletilketonas (1)

50 kg

Toluenas (1)

50 kg

Sulfato rūgštis

100 kg

Druskos rūgštis

100 kg

(1)   Taip pat šios kategorijos išvardytų medžiagų druskos, jei jos gali egzistuoti.
II PRIEDAS

image

Pastabos

1. Pavyzdžio išdėstymo laikytis neprivaloma.

2. Pavyzdžio eilės numerių ir teksto laikytis privaloma.

Asmens duomenų apsauga

Europos Komisijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Valstybės narės kompetentingai institucijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Tvarkant asmens duomenis siekiama užtikrinti narkotinių medžiagų pirmtakų prekybos Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1258/2013, ir tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1259/2013, stebėseną.

Už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra kompetentinga nacionalinė institucija, kuriai pateikiamas šis dokumentas. Kompetentingų institucijų sąrašas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, 17 straipsniu, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nepažeisdamos nuostatų, taikytinų duomenų apsaugai Sąjungoje, ir siekdamos kontroliuoti ir stebėti tam tikras medžiagas, dažnai naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, gali keistis asmens duomenimis ir šiame dokumente pateikta informacija su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir atitinkamais atvejais juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Visi prašymai pasinaudoti teise susipažinti, ištaisyti, pašalinti asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą pateikiami juos tvarkyti kompetentingai institucijai, kuriai buvo pateiktas prašymas imtis priemonių.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 111/2005 33 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13b straipsnis.

Šiame dokumente pateiktus asmens duomenis negalima saugoti ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Kilus konfliktui skundus galima teikti atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos tvarkomais duomenimis, jį reikėtų teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
III PRIEDAS

image

Pastabos

1. Pavyzdžio išdėstymo laikytis neprivaloma.

2. Pavyzdžio eilės numerių ir teksto laikytis privaloma. Pusjuodžiu šriftu paryškintus langelius užpildyti privaloma.

3. Kita informacija apie langelius:

Langelis „A dalis“: nurodoma, ar DPCM taikomas vienai eksporto operacijai, ar kelioms. Jeigu jis taikomas kelioms operacijoms, nurodomas numatomas laikotarpis.

14 langelis (kiekis ir svoris): jeigu DPCM taikomas kelioms eksporto operacijoms, nurodomas didžiausias kiekis ir svoris.

18 skiltis (Išvykimo data): jeigu DPCM taikomas kelioms eksporto operacijoms, šiame langelyje turi būti įrašyta galutinė numatoma išvykimo data.

Asmens duomenų apsauga

Europos Komisijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Valstybės narės kompetentingai institucijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Tvarkant asmens duomenis siekiama užtikrinti narkotinių medžiagų pirmtakų prekybos Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1258/2013, ir tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1259/2013, stebėseną.

Už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra kompetentinga nacionalinė institucija, kuriai pateikiamas šis dokumentas. Kompetentingų institucijų sąrašas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, 17 straipsniu, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nepažeisdamos nuostatų, taikytinų duomenų apsaugai Sąjungoje, ir siekdamos kontroliuoti ir stebėti tam tikras medžiagas, dažnai naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, gali keistis asmens duomenimis ir šiame dokumente pateikta informacija su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir atitinkamais atvejais juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Visi prašymai pasinaudoti teise susipažinti, ištaisyti, pašalinti asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą pateikiami juos tvarkyti kompetentingai institucijai, kuriai buvo pateiktas prašymas imtis priemonių.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 111/2005 33 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13b straipsnis.

Šiame dokumente pateiktus asmens duomenis negalima saugoti ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Kilus konfliktui skundus galima teikti atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos tvarkomais asmens duomenimis, jį reikėtų teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).( 1 ) 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

( 2 ) 1990 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas (OL L 326, 1990 11 24, p. 56).

Top