EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1062-20220619

Consolidated text: 2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/2022-06-19

02014R1062 — LT — 19.06.2022 — 004.004


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1062/2014

2014 m. rugpjūčio 4 d.

dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 294 2014.10.10, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/698 2017 m. vasario 3 d.

  L 103

1

19.4.2017

 M2

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/157 2018 m. lapkričio 6 d.

  L 31

1

1.2.2019

►M3

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/227 2018 m. lapkričio 28 d.

  L 37

1

8.2.2019

►M4

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/825 2022 m. kovo 17 d.

  L 147

3

30.5.2022


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 198, 28.7.2015, p.  28 (1062/2014)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 024, 26.1.2023, p.  40 (Nr. 1062/2014)
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1062/2014

2014 m. rugpjūčio 4 d.

dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos

(Tekstas svarbus EEE)1 SKYRIUS

DALYKAS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos visų esamų veikliųjų medžiagų sistemingo tyrimo darbo programos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnyje, vykdymo taisyklės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

nepatvirtinimo sprendimas – sprendimas nepatvirtinti medžiagos ir produkto tipo derinio pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 1 dalies b punktą arba to reglamento 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, arba jo neįtraukti į Direktyvos 98/8/EB I arba IA priedą;

b)

į peržiūrėjimo programą įtrauktas medžiagos ir produkto tipo derinys –

medžiagos ir produkto tipo derinys, įrašytas į II priedą ir atitinkantis šias sąlygas:

i) 

dėl jo nebuvo priimta:

— 
direktyva dėl jo įtraukimo į Direktyvos 98/8/EB I arba IA priedą,
— 
reglamentas dėl jo patvirtinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą;
ii) 

dėl jo nebuvo priimtas nepatvirtinimo sprendimas arba paskutinis jo nepatvirtinimo sprendimas buvo panaikintas;

c)

dalyvis – asmuo, pateikęs paraišką dėl medžiagos ir produkto tipo derinio, įtraukto į peržiūrėjimo programą, arba pranešimą, atitinkantį šio reglamento 17 straipsnio 5 dalies reikalavimus, arba asmuo, kurio vardu pateikta tokia paraiška arba pranešimas;

d)

vertinančioji kompetentinga institucija – šio reglamento II priede nurodytos valstybės narės kompetentinga institucija, paskirta pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 81 straipsnį.2 SKYRIUS

DOKUMENTŲ RINKINIO VERTINIMO PROCESAS

3 straipsnis

Patvirtinimo arba įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą paraiška

1.  
Patvirtinimo arba įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą paraišką gali pateikti tik dalyvis, kurio atitiktį Agentūra patvirtino pagal šio reglamento 17 straipsnio 5 dalį.

Jei paraiška teikiama dėl įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą, ji gali būti susijusi tik su to priedo 1, 2, 3, 4, 5 arba 6 kategorijomis.

2.  
1 dalyje minimos paraiškos Agentūrai pateikiamos per dvejus metus nuo pareiškimo apie atitiktį dienos pagal 17 straipsnio 5 dalį.

4 straipsnis

Paraiškos priėmimas

1.  
Agentūra informuoja pareiškėją apie mokesčius, mokėtinus pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 564/2013 ( 1 ), ir, jei pareiškėjas nesumoka šių mokesčių per 30 dienų, paraišką atmeta. Ji atitinkamai informuoja pareiškėją ir vertinančiąją kompetentingą instituciją.
2.  
Gavusi pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 564/2013 mokėtinus mokesčius, Agentūra priima paraišką ir informuoja apie tai pareiškėją ir vertinančiąją kompetentingą instituciją, nurodydama paraiškos priėmimo datą bei jos unikalų identifikavimo kodą.
3.  
Pagal šio straipsnio 1 dalį Agentūros priimti sprendimai gali būti apskundžiami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 77 straipsniu.
4.  
Per 30 dienų nuo tos dienos, kai Agentūra patvirtina paraišką, vertinančioji kompetentinga institucija informuoja dalyvį apie mokesčius, mokėtinus pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 80 straipsnio 2 dalį, ir, jei pareiškėjas nesumoka šio mokesčio per 30 dienų, paraišką atmeta. Ji atitinkamai informuoja dalyvį ir Agentūrą.

5 straipsnis

Patvirtinimo arba įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 6 kategoriją paraiškų tvirtinimas

1.  
Jei patvirtinimo arba įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 6 kategoriją paraišką, kurioje pateikiami pagal 6 straipsnio 1 ir 2 dalį reikalaujami duomenys, Agentūra priima pagal 4 straipsnio 2 dalį ir jei sumokamas mokestis pagal 4 straipsnio 4 dalį, vertinančioji kompetentinga institucija patvirtina paraišką per 30 dienų nuo mokesčių sumokėjimo dienos.
2.  
Jei vertinančioji kompetentinga institucija iš dalyvio yra gavusi dokumentų rinkinį pagal Reglamentą (EB) Nr. 1451/2007, tačiau dar nėra jos priėmusi kaip išsamios pagal to reglamento 13 straipsnį, vertinančioji kompetentinga institucija patvirtina paraišką vėliausiai 2015 m. sausio 3 d.
3.  
1 ir 2 dalyje numatytais atvejais vertinančioji kompetentinga institucija nevertina pateiktų duomenų ar pagrindžiamųjų teiginių kokybės ar tinkamumo.
4.  
Jei vertinančioji kompetentinga institucija mano, kad paraiška yra neišsami, ji informuoja dalyvį, kokios papildomos informacijos reikia paraiškos vertinimui, ir nustato pagrįstą tokios informacijos pateikimo terminą. Paprastai tas terminas neturi viršyti 90 dienų.

Gavusi papildomos informacijos, vertinančioji kompetentinga institucija per 30 dienų patvirtina paraišką, jei nusprendžia, kad pateiktos papildomos informacijos pakanka, jog būtų laikoma, kad 2 dalyje nustatytas reikalavimas yra įvykdytas.

Jei dalyvis iki nustatyto termino nepateikia prašomos informacijos, vertinančioji kompetentinga institucija paraišką atmeta ir apie tai informuoja dalyvį ir Agentūrą. Tokiais atvejais dalyviui grąžinama dalis pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 80 straipsnio 1 ir 2 dalis sumokėtų mokesčių.

Patvirtinusi paraišką, vertinančioji kompetentinga institucija nedelsdama apie tai informuoja dalyvį, Agentūrą ir kitas kompetentingas institucijas, nurodydama paraiškos patvirtinimo datą

6 straipsnis

Paraiškų vertinimas

1.  

Šis straipsnis taikomas, jei taikoma kuri nors iš toliau išvardytų sąlygų:

a) 

paraiška buvo patvirtinta pagal 5 straipsnį;

b) 

vertinančioji kompetentinga institucija priėmė dokumentų rinkinį kaip išsamų pagal Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 13 straipsnį, bet dar nepateikė kompetentingos institucijos ataskaitos Komisijai pagal to reglamento 14 straipsnio 4 dalį;

c) 

įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 1, 2, 3, 4 arba 5 kategoriją paraišką Agentūra priėmė pagal 4 straipsnio 2 dalį ir sumokėtas mokestis pagal 4 straipsnio 4 dalį.

2.  
Vertinančioji kompetentinga institucija įvertina paraišką pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 ir 5 straipsnius, prireikus taip pat įvertindama pagal to reglamento 6 straipsnio 3 dalį pateiktą pasiūlymą pritaikyti duomenų pateikimo reikalavimus, ir išsiunčia Agentūrai vertinimo ataskaitą bei vertinimo išvadas.
3.  

Jei to paties medžiagos ir produktų tipo derinio patvirtinimu rūpinasi keli dalyviai, vertinančioji kompetentinga institucija rengia vieną vertinimo ataskaitą. Vertinimo ataskaita ir išvados išsiunčiamos per vieną iš toliau nurodytų terminų, nelygu kuris vėlesnis:

a) 

per 365 dienas nuo paskutinio patvirtinimo, nurodyto 1 dalies a punkte, nuo išsamumo patvirtinimo, nurodyto 1 dalies b punkte, arba nuo 1 dalies c punkte nurodyto mokesčio, susijusio su tuo konkrečiu medžiagos ir produktų tipo deriniu, sumokėjimo;

b) 

per III priede nurodytą terminą.

4.  
Prieš pateikdama savo išvadas Agentūrai, vertinančioji kompetentinga institucija suteikia galimybę dalyviui per 30 dienų pateikti pastabas raštu dėl vertinimo ataskaitos ir vertinimo išvadų. Priimdama galutinį sprendimą dėl vertinimo, vertinančioji kompetentinga institucija tinkamai atsižvelgia į tas pastabas.
5.  
Jei paaiškėja, kad vertinimui atlikti reikia papildomos informacijos, vertinančioji kompetentinga institucija paprašo dalyvio pateikti tokią papildomą informaciją per nustatytą laikotarpį ir apie tai informuoja Agentūrą.

3 dalyje nurodytas 365 dienų terminas sustabdomas nuo tokio prašymo pateikimo dienos iki informacijos gavimo dienos. Nebent tai būtų pateisinama dėl prašomų duomenų pobūdžio arba dėl išimtinių aplinkybių, tokio sustabdymo trukmė negali viršyti šių laikotarpių:

a) 

365 dienų, jei papildoma informacija susijusi su susirūpinimą keliančiais aspektais, kurie nebuvo įvertinti pagal Direktyvą 98/8/EB, arba taikant pagal tą direktyvą nustatytą praktiką;

b) 

180 dienų visais kitais atvejais.

6.  
Jei vertinančioji kompetentinga institucija mano, kad dėl biocidinių produktų, kuriuose yra tos pačios veikliosios medžiagos arba įvairių veikliųjų medžiagų, kumuliacijos kyla grėsmė žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai, ji savo susirūpinimą nurodo dokumentuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ( 2 ) XV priedo atitinkamų II.3 skirsnio dalių reikalavimus ir juos įtraukia į savo išvadas.
7.  

Užbaigusi pavojingumo vertinimą, vertinančioji kompetentinga institucija nedelsdama, vėliausiai teikdama vertinimo ataskaitą pagal 3 dalį, atitinkamai:

a) 

pateikia pasiūlymą Agentūrai pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 37 straipsnio 1 dalį, jei ji mano, kad tenkinamas vienas iš to reglamento 36 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų, bet į tai nėra tinkamai atsižvelgta to reglamento VI priedo 3 dalyje;

b) 

konsultuojasi su Agentūra, jei mano, kad tenkinamas vienas iš Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 1 dalies d arba e punkto kriterijų arba to reglamento 10 straipsnio 1 dalies d punkte nustatyta sąlyga, tačiau į tai nėra tinkamai atsižvelgta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede arba to reglamento 59 straipsnio 1 dalyje nurodytame kandidatiniame sąraše.

▼M3

6a straipsnis

Paraiškos, kurių vertinančioji kompetentinga institucija iki 2019 m. kovo 30 d. buvo Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija

1.  
Šis straipsnis taikomas su II priedo 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 ir 1047 įrašais susijusioms paraiškoms, kurių vertinančioji kompetentinga institucija iki 2019 m. kovo 30 d. buvo Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija.
2.  
Valstybės narės vertinančioji kompetentinga institucija, pakeitusi Jungtinės Karalystės kompetentingą instituciją dėl paraiškų, pateiktų iki 2019 m. kovo 30 d., informuoja dalyvį apie mokesčius, mokėtinus pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 80 straipsnio 2 dalį ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 30 d., o jei dalyvis nesumoka mokesčių per vertinančios kompetentingos institucijos nustatytą laikotarpį, paraišką atmeta. Ji atitinkamai informuoja dalyvį ir Agentūrą.
3.  

Nukrypstant nuo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų terminų, vertinančioji kompetentinga institucija vertinimo ataskaitą ir išvadas siunčia ne vėliau kaip iki vieno iš toliau nurodytų terminų, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė:

a) 

2020 m. gruodžio 31 d.;

b) 

vertinimo ataskaitos pateikimo pagal 6 straipsnio 3 dalies b punktą termino, nustatyto III priede.

▼B

7 straipsnis

Agentūros nuomonė

1.  

Šis straipsnis taikomas, jei taikoma kuri nors iš toliau išvardytų sąlygų:

a) 

vertinančioji kompetentinga institucija pateikė vertinimo ataskaitą pagal 6 straipsnio 2 dalį ir, jei reikia, pateikė pasiūlymą arba konsultavosi pagal 6 straipsnio 7 dalį;

b) 

kompetentingos institucijos ataskaita pateikta Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 dalį, tačiau vertinimo ataskaitos dar neperžiūrėjo Biocidinių produktų nuolatinis komitetas pagal to reglamento 15 straipsnio 4 dalį.

2.  
Priėmusi ataskaitą ir atsižvelgdama į vertinančiosios kompetentingos institucijos išvadas, Agentūra parengia ir Komisijai pateikia nuomonę dėl medžiagos ir produktų tipo derinio patvirtinimo arba įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 1, 2, 3, 4, 5 arba 6 kategorijas, arba dėl šių abiejų veiksmų.

Agentūra pradeda rengti nuomonę per vieną iš toliau nurodytų terminų, nelygu kuris vėlesnis:

a) 

per tris mėnesius nuo ataskaitos priėmimo;

b) 

per III priede nurodytą terminą.

Savo nuomonę Agentūra pateikia Komisijai per 270 dienų nuo tos dienos, kai pradeda ją rengti.

8 straipsnis

Keistinos veikliosios medžiagos

1.  
Rengdama savo nuomonę pagal 7 straipsnio 2 dalį Agentūra išnagrinėja, ar veiklioji medžiaga atitinka kurį nors iš Reglamento (ES) Nr. 528/2012 10 straipsnio 1 dalyje išvardytų kriterijų, ir šį klausimą aptaria savo nuomonėje.
2.  
Prieš pateikdama savo nuomonę Komisijai, Agentūra, paisydama Reglamento (ES) Nr. 528/2012 66 ir 67 straipsnių nuostatų, ne ilgiau kaip 60 dienų viešai skelbia informaciją apie galimai keistinas medžiagas; per šį laikotarpį suinteresuotos trečiosios šalys gali pateikti susijusios informacijos, įskaitant informaciją apie turimus pakaitalus. Apsispręsdama dėl savo nuomonės Agentūra tinkamai atsižvelgia į gautą informaciją.
3.  
Jei patvirtinta veiklioji medžiaga atitinka vieną iš Reglamento (ES) Nr. 528/2012 10 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų, ji reglamente, priimtame pagal to reglamento 89 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, įvardijama kaip galimai keistina medžiaga.

9 straipsnis

Komisijos sprendimas

Gavusi Agentūros nuomonę pagal 7 straipsnio 2 dalį, Komisija, be reikalo nedelsdama, parengia sprendimo, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 1 dalį arba atitinkamais atvejais pagal 28 straipsnio 1 dalį, projektą.3 SKYRIUS

PERŽIŪRĖJIMO PROGRAMOS ELEMENTŲ PAKEITIMAI

10 straipsnis

Prisijungimas prie dalyvio arba dalyvio pakeitimas bendru sutarimu

1.  
Dalyvio vaidmuo gali būti perimtas arba prie dalyvio galima prisijungti bendru esamo dalyvio ir būsimo dalyvio sutarimu, su sąlyga, kad būsimas dalyvis turi teisę remtis visais esamo dalyvio pateiktais arba nurodytais duomenimis.
2.  
Taikant šį straipsnį, per Biocidinių produktų registrą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 528/2012 71 straipsnyje (toliau – registras) Agentūrai pateikiamas bendras būsimo dalyvio ir esamo dalyvio pranešimas, kuriame pateikiami atitinkami sutikimo naudotis dokumentų rinkiniu raštai.
3.  
Gavusi 2 dalies nuostatas atitinkantį pranešimą Agentūra registre atnaujina informaciją, susijusią su dalyvio tapatybe.
4.  
Sąjungoje įsisteigęs asmuo, pagal šį straipsnį prisijungęs prie dalyvio arba perėmęs dalyvio vaidmenį, laikomas pateikusiu dokumentų rinkinį arba sutikimo naudotis dokumentų rinkiniu raštą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 95 straipsnį.

11 straipsnis

Dalyvių pasitraukimas

1.  

Toliau nurodytais atvejais laikoma, kad dalyvis nebesirūpina medžiagos ir produktų tipo derinio patvirtinimu pagal peržiūrėjimo programą:

a) 

dalyvis per registrą informuoja Agentūrą arba vertinančiąją kompetentingą instituciją apie savo ketinimą pasitraukti;

b) 

dalyvis nepateikė paraiškos per 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą;

c) 

dalyvio paraiška atmesta pagal 4 straipsnio 1 arba 4 dalį arba pagal 5 straipsnio 4 dalį;

d) 

dalyvis nepateikė papildomos informacijos per 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą terminą;

e) 

dalyvis nesumokėjo vertinančiajai kompetentingai institucijai arba Agentūrai mokėtinų mokesčių.

2.  
Laikoma, kad pasitraukimas atliktas tinkamu laiku, jei jis atliekamas po to, kai vertinančioji kompetentinga institucija pateikia kompetentingos institucijos ataskaitą pareiškėjui pagal šio reglamento 6 straipsnio 4 dalį.

12 straipsnis

Tinkamu laiku atlikto pasitraukimo pasekmės

1.  
Jei apie tinkamu laiku atliktą pasitraukimą žino tik vertinančioji kompetentinga institucija, o Agentūra – ne, vertinančioji kompetentinga institucija be reikalo nedelsdama apie tai informuoja Agentūrą per registrą.
2.  
Jei Agentūra žino apie tinkamu laiku atliktą pasitraukimą, ji registre atnaujina informaciją, susijusią su dalyvio tapatybe.
3.  
Jei iš peržiūrėjimo programos pasitraukia visi dalyviai, besirūpinantys to paties medžiagos ir produktų tipo derinio patvirtinimu ir jei to derinio patvirtinimu besirūpinančio dalyvio vaidmuo anksčiau buvo perimtas, Agentūra per registrą apie tai informuoja Komisiją.

13 straipsnis

Naujas veikliųjų medžiagų tapatumas

1.  
Jei įvertinus veikliąją medžiagą negalima apie ją padaryti tokių išvadų kaip nurodyta II priede, vertinančioji kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su atitinkamu dalyviu, nustato naują medžiagos tapatumą. Vertinančioji kompetentinga institucija apie tai informuoja Agentūrą.
2.  
Agentūra registre atnaujina informaciją apie medžiagos tapatumą.

14 straipsnis

Dalyvio vaidmens perėmimas

1.  

Visais toliau nurodytais atvejais Agentūra paskelbia atvirą kvietimą perimti su tam tikru medžiagos ir produktų tipo deriniu susijusio dalyvio vaidmenį:

a) 

jei visi to paties medžiagos ir produktų tipo derinio patvirtinimu besirūpinantys dalyviai tinkamu laiku pasitraukė iš programos pagal 11 straipsnį ir su tuo deriniu susijusio dalyvio vaidmuo anksčiau nebuvo perimtas;

b) 

jei medžiagos tapatumas nustatomas iš naujo pagal 13 straipsnį; tuo atveju kvietimas teikiamas dėl bet kokios medžiagos, kuriai taikomas esamas II priede nurodytas tapatumas, bet ne dėl naujo medžiagos tapatumo.

2.  
Per 12 mėnesių nuo 1 dalyje nurodyto kvietimo paskelbimo bet koks asmuo gali pateikti pranešimą dėl to derinio pagal 17 straipsnį.

▼M1 —————

▼B

15 straipsnis

Medžiagų ir produktų tipų deriniai, kurie atitinka įtraukimo į peržiūrėjimo programą kriterijus

▼C2

Jei rinkai pateikiamą biocidinį produktą, kuriam taikomas Reglamentas (ES) Nr. 528/2012, sudaro esama veiklioji medžiaga, tos medžiagos yra tame biocidiniame produkte arba ta medžiaga susidaro naudojant tą produktą, ir jei ta veiklioji medžiaga nėra nei patvirtinta, nei jos ir konkretaus produktų tipo derinys nėra įtrauktas į peržiūrėjimo programą, nei ji įrašyta į to reglamento I priedą, ta medžiaga derinyje su konkrečiu produktų tipu gali būti įtraukta į peržiūrėjimo programą dėl kurios nors iš toliau nurodytų priežasčių:

a) 

asmuo, pateikiantis produktą rinkai, rėmėsi Komisijos arba kompetentingos institucijos, paskirtos pagal Direktyvos 98/8/EB 26 straipsnį arba pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 81 straipsnį, paskelbtais nurodymais arba iš jų gautomis rašytinėmis rekomendacijomis, kai tuose nurodymuose arba rekomendacijose buvo pateikta objektyviai pagrįstų priežasčių manyti, kad produktui nebuvo taikoma Direktyva 98/8/EB arba Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 arba kad dėl veikliosios medžiagos naudojimo tam konkrečiam produktų tipui buvo pateiktas pranešimas, tačiau vėliau tie nurodymai arba rekomendacijos persvarstyti sprendime, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį, arba naujose Komisijos paskelbtose nurodomojo pobūdžio gairėse;

▼B

b) 

medžiagai buvo taikoma Reglamento (ES) Nr. 1451/2007 6 straipsnyje numatyta išimtis dėl maisto ir pašarų;

c) 

pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 biocidinis produktas priskirtas kitam produktų tipui negu jis buvo priskirtas pagal Direktyvą 98/8/EB, nes tų produktų tipų aprėptis buvo pakeista, ir jame yra medžiagos, kuri buvo įtraukta į peržiūrėjimo programą dėl pirminio produktų tipo, o dėl naujo – ne.

16 straipsnis

Pareiškimas apie suinteresuotumą pateikti pranešimą

1.  

Pareiškimą apie savo suinteresuotumą pateikti pranešimą dėl medžiagos, kuri atitinka įtraukimo į peržiūrėjimo programą kriterijus pagal 15 straipsnį, gali pateikti bet kuris asmuo, suinteresuotas pateikti pranešimą dėl medžiagos ir produktų tipo derinio; pareiškimas teikiamas per registrą vienam iš šių gavėjų:

a) 

Komisijai vėliausiai per 12 mėnesių po sprendimo arba rekomendacijų, nurodytų 15 straipsnio a punkte, priėmimo;

b) 

Agentūrai vėliausiai 2015 m. spalio 30 d. 15 straipsnio b punkte nurodytais atvejais;

c) 

Komisijai vėliausiai 2015 m. spalio 30 d. 15 straipsnio c punkte nurodytais atvejais.

2.  
Pareiškime nurodomas atitinkamas medžiagos ir produktų tipo derinys. 15 straipsnio a punkte nurodytais atvejais pareiškime pateikiami pagrįsti įrodymai, kad išpildytos visos tame punkte numatytos sąlygos.
3.  
Jei 15 straipsnio a arba c punkte nurodytu atveju pateikiama deklaracija, bet Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis nustato, kad 6 dalis tuo atveju netaikoma, ir, jei aktualu, kad tenkinamos 15 straipsnio a punkte išvardytos pranešimo pateikimo sąlygos, ji apie tai informuoja Agentūrą.
4.  
Jei deklaracija pateikiama 15 straipsnio b punkte nurodytu atveju arba jei Komisija informuoja Agentūrą pagal 3 dalį, Agentūra tą informaciją skelbia viešai elektroninėmis priemonėmis, nurodydama atitinkamą medžiagos ir produktų tipo derinį. Šio reglamento taikymo tikslais informacijos paskelbimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 3a straipsnio 3 dalį laikomas paskelbimu pagal šią dalį.
5.  
Per 6 mėnesius nuo 4 dalyje nurodyto informacijos paskelbimo datos bet koks asmuo, suinteresuotas pateikti pranešimą dėl medžiagos ir produktų tipo derinio, gali tai padaryti pagal 17 straipsnį.
6.  

15 straipsnio a ir c punktuose nurodytais atvejais laikoma, kad dalyvis pateikė pranešimą apie medžiagos ir produktų tipo derinį, ir todėl papildomo pranešimo apie jį teikti nereikia, jei išpildytos šios sąlygos:

a) 

aptariama veiklioji medžiaga jau yra įtraukta į peržiūrėjimo programą;

b) 

viename vertinančiajai valstybei narei pateiktame dokumentų rinkinyje jau yra visi tam produktų tipui įvertinti reikiami duomenys;

c) 

tą dokumentų rinkinį pateikęs dalyvis išreiškia susidomėjimą rūpintis to medžiagos ir produktų tipo derinio patvirtinimu.

17 straipsnis

Pranešimo teikimo tvarka

▼M1

1.  
Pranešimai pagal 14 straipsnio 2 dalį arba 16 straipsnio 5 dalį Agentūrai teikiami per registrą.

▼B

2.  
Pranešimas teikiamas IUCLID formatu. Jame pateikiama I priede nurodyta informacija.
3.  
Jei II priede aptariamai medžiagai dar nėra nurodyta vertinančioji kompetentinga institucija, pranešėjas Agentūrai nurodo savo pasirinktos kompetentingos institucijos, kuri paskirta pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 81 straipsnį, pavadinimą ir pateikia rašytinį patvirtinimą, kad ta kompetentinga institucija sutinka įvertinti jo dokumentų rinkinį.
4.  
Gavusi tokį pranešimą Agentūra apie jį informuoja Komisiją, o pranešėją – apie mokesčius, mokėtinus pagal Reglamentą (ES) Nr. 564/2013. Jei per 30 dienų nuo tokios informacijos gavimo pranešėjas mokesčio nesumoka, Agentūra pranešimą atmeta ir apie tai informuoja pranešėją ir Komisiją.
5.  
Gavusi sumokėtus mokesčius Agentūra per 30 dienų patikrina, ar pranešimas atitinka 2 dalyje nurodytus reikalavimus. Jeigu pranešimas neatitinka šių reikalavimų, Agentūra pranešėjui suteikia 30 dienų laikotarpį, per kurį jis pranešimą papildo arba pataiso. Pasibaigus minėtam 30 dienų laikotarpiui, Agentūra per 30 dienų arba pareiškia, kad pranešimas atitinka 2 dalies reikalavimus, arba pranešimą atmeta ir apie tai praneša pranešėjui bei Komisijai.
6.  
Pagal 4 arba 5 dalį Agentūros priimti sprendimai gali būti apskundžiami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 77 straipsniu.
7.  

Jeigu pranešimas atitinka 5 dalies reikalavimus, Agentūra nedelsdama:

▼M1

a) 

registre atnaujina informaciją apie dalyvio tapatybę ir prireikus apie medžiagos tapatumą, jei pranešimas pateiktas pagal 14 straipsnio 2 dalį;

▼B

b) 

informuoja Komisiją apie atitiktį, jei pranešimas pateiktas pagal 16 straipsnio 5 dalį.

18 straipsnis

Įtraukimas į peržiūrėjimo programą

Jei laikoma, kad apie medžiagos ir produktų tipo derinį pranešta pagal 16 straipsnio 6 dalį, arba jei Agentūra informuoja Komisiją apie atitiktį pagal 17 straipsnio 7 dalies b punktą, Komisija įtraukia medžiagos ir produktų tipo derinį į peržiūrėjimo programą.

19 straipsnis

Informavimas apie medžiagas, kurių patvirtinimu pagal peržiūrėjimo programą niekas nebesirūpina

Jei per 16 straipsnio 5 dalyje nurodytą laikotarpį negaunama jokio pranešimo arba jei tame straipsnyje nurodytas pranešimas buvo gautas, bet po to Agentūros atmestas pagal 17 straipsnio 4 arba 5 dalį, Agentūra per registrą apie tai informuoja valstybes nares ir tą informaciją paskelbia elektroniniu būdu.

20 straipsnis

Komisijos sprendimai dėl medžiagų, kurių patvirtinimu pagal peržiūrėjimo programą niekas nebesirūpina

Toliau nurodytais atvejais Komisija parengia nepatvirtinimo sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą projektą:

a) 

kai Agentūra informuoja Komisiją apie visų dalyvių pasitraukimą tinkamu laiku pagal šio reglamento 12 straipsnio 3 dalį;

▼M1

b) 

kai niekas nepateikia pranešimo iki šio reglamento 14 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino arba kai toks pranešimas buvo pateiktas ir atmestas pagal 17 straipsnio 4 arba 5 dalį;

c) 

kai pranešimas buvo pateiktas iki šio reglamento 14 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino ir nustatyta, kad jis atitinka 17 straipsnio 5 dalies reikalavimus, tačiau pranešime nurodyta medžiagos tapatybė apima tik dalį esamos medžiagos tapatybės, nurodytos šio reglamento II priede.

▼B

Pirmos dalies c punkte nurodytu atveju sprendimo dėl nepatvirtinimo projektas taikomas bet kuriai medžiagai, kuri įtraukta į šio reglamento II priedą kaip esama medžiaga, tačiau ne pranešime arba patvirtinimo sprendime nurodytai medžiagai.4 SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS

21 straipsnis

15 straipsnyje nurodytoms medžiagoms taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

1.  

Valstybė narė gali toliau taikyti savo dabartinę sistemą arba praktiką, pagal kurią rinkai tiekiamas ir naudojamas biocidinis produktas, kurį sudaro 15 straipsnio b ir c punktuose nurodyta esama veiklioji medžiaga, kuriame yra tos veikliosios medžiagos arba ta medžiaga susidaro naudojant tą produktą. Tokiais atvejais:

▼C2

a) 

praėjus 24 mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo toks biocidinis produktas rinkai nebegali būti tiekiamas;

▼B

b) 

esamas biocidinio produkto atsargas galima naudoti iki 30 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos;

2.  

Valstybė narė gali toliau taikyti savo dabartinę sistemą arba praktiką, pagal kurią rinkai tiekiamas ir naudojamas biocidinis produktas, kurį sudaro 15 straipsnio a punkte nurodyta esama veiklioji medžiaga, kuriame yra tos veikliosios medžiagos arba ta medžiaga susidaro naudojant tą produktą. Tokiais atvejais:

a) 

►C2  toks biocidinis produktas rinkai nebegali būti tiekiamas praėjus 24 mėnesiams po vienos iš toliau nurodytų datų, nelygu kuri iš jų yra vėlesnė: ◄

i) 

šio reglamento įsigaliojimo dienos;

ii) 

pranešimo pateikimo arba sprendimo arba rekomendacijų, nurodytų 15 straipsnio a punkte, paskelbimo dienos.

b) 

Esamas biocidinio produkto atsargas galima naudoti iki 30 mėnesių po vienos iš toliau nurodytų datų, nelygu kuri iš jų yra vėlesnė:

i) 

šio reglamento įsigaliojimo dienos;

ii) 

pranešimo pateikimo arba sprendimo arba rekomendacijų, nurodytų 15 straipsnio a punkte, paskelbimo dienos.

3.  

Valstybė narė gali toliau taikyti savo dabartinę sistemą arba praktiką, pagal kurią rinkai tiekiamas ir naudojamas biocidinis produktas, kurį sudaro esama veiklioji medžiaga, dėl kurios naudojimo tam tikro tipo produktams Agentūra paskelbė informaciją pagal 16 straipsnio 4 dalį, kuriame yra tos veikliosios medžiagos arba ta medžiaga susidaro naudojant tą produktą. Tokiais atvejais:

▼C2

a) 

toks biocidinis produktas rinkai nebegali būti tiekiamas praėjus 12 mėnesių po tos dienos, kai Agentūra elektroniniu būdu paskelbia 19 straipsnyje minimą informaciją, ir

▼B

b) 

esamas biocidinio produkto atsargas galima naudoti iki 18 mėnesių po tos informacijos paskelbimo dienos.

22 straipsnis

Būtiniausios reikmės

1.  
Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 528/2012 55 straipsnio 1 dalies nuostatų, per 18 mėnesių nuo sprendimo nepatvirtinti esamos veikliosios medžiagos dienos, jei valstybė narė mano, kad ta veiklioji medžiaga yra būtina dėl vienos iš priežasčių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b arba c punktuose, ji gali Komisijai pateikti pagrįstą prašymą padaryti minėto reglamento 89 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatos taikymo išimtį.
2.  
Prašančioji valstybė narė pagrįstą prašymą per registrą pateikia Agentūrai. Jei prašyme yra konfidencialios informacijos, prašančioji valstybė narė kartu pateikia nekonfidencialią versiją.
3.  
Prašymą arba atitinkamais atvejais jo nekonfidencialią versiją Agentūra paskelbia viešai elektroninėmis priemonėmis. Valstybės narės arba bet kuris kitas asmuo per 60 dienų nuo paskelbimo gali pateikti savo pastabas.

▼C2

4.  
Atsižvelgdama į gautas pastabas, Komisija gali suteikti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatos taikymo išimtį, kuria leidžiama prašančiosios valstybės narės rinkai tiekti biocidinius produktus, kurie sudaryti iš tos medžiagos, kurių sudėtyje yra tos medžiagos arba kuriuos naudojant susidaro ta medžiaga, ir juos naudoti toje valstybėje narėje pagal nacionalines taisykles ir laikantis 5 dalies sąlygų bei visų kitų Komisijos nustatytų sąlygų.

▼B

5.  

Valstybė narė, kuriai suteikiama išimtis:

a) 

užtikrina, kad atitinkami biocidiniai produktai būtų naudojami tik tais atvejais, kai tenkinamos 1 dalies sąlygos, ir tik tol, kol minėtos sąlygos yra tenkinamos;

b) 

nustato tinkamas rizikos mažinimo priemones, kad užtikrintų, jog žmonėms, gyvūnams ir aplinkai būtų padarytas kuo mažesnis poveikis;

c) 

užtikrina, kad būtų ieškoma pakaitalų arba kad likus pakankamai laiko iki išimties galiojimo pabaigos būtų rengiama veikliosios medžiagos patvirtinimo paraiška, kuri turi būti pateikta pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 7 straipsnį.5 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 panaikinamas.

Nuorodos į tą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

24 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Reikalavimai dėl pranešimuose pagal 17 straipsnį pateikiamos informacijos

Pagal 17 straipsnį pateikiamame pranešime turi būti pateikiama bent tokia informacija:

1) 

įrodymas, kad medžiaga yra esama veiklioji medžiaga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies d punkte;

2) 

nurodomas produktų tipas (-ai), dėl kurio (-ių) teikiamas pranešimas;

3) 

informacija apie visus užsakytus tyrimus, susijusius su patvirtinimo arba įrašymo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą paraiška, taip pat numatoma tyrimų pabaigos data;

4) 

atskiruose skirsniuose nurodyta informacija:

a) 

apie chemines medžiagas pateikiama Reglamento (ES) Nr. 528/2012 II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 1 ir 2 skirsniuose ir 7 skirsnio 1–5 punktuose nurodyta informacija;

b) 

apie mikroorganizmus pateikiama Reglamento (ES) Nr. 528/2012 II priedo 2 antraštinės dalies lentelės 1 ir 2 skirsniuose ir 6 skirsnio 1–4 punktuose nurodyta informacija;

5) 

jei pranešimas buvo pateiktas 15 straipsnio a punkte nurodytu atveju, pateikiamas įrodymas, kad medžiaga buvo rinkoje kaip biocidinio produkto, priskiriamo atitinkamam produktų tipui, veiklioji medžiaga pranešimo pateikimo arba sprendimo ar tame punkte nurodytų gairių paskelbimo dieną.

▼M4
II PRIEDAS

MEDŽIAGOS IR PRODUKTO TIPO DERINIAI, ĮTRAUKTI Į PERŽIŪROS PROGRAMĄ 2022 M. KOVO 17 D.

Veikliosios medžiagos ir produkto tipo deriniai, kurių patvirtinimu buvo rūpinamasi 2022 m. kovo 17 d., išskyrus bet kokias kitas nanomedžiagas, kurios nėra aiškiai nurodytos 1017 įraše, ir išskyrus bet kokią in situ gautą veikliąją medžiagą, nebent būtų aiškiai nurodyta ir pateikta nuoroda į pirmtaką (-us), kurio (-ių) patvirtinimu rūpinamasiĮrašo numeris

Cheminės medžiagos pavadinimas

Ataskaitą rengianti valstybė narė

EB numeris

CAS numeris

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehidas

DE

200–001–8

50–00–0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopolis

ES

200–143–0

52–51–7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanolis

EL

200–578–6

64–17–5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Skruzdžių rūgštis

BE

200–579–1

64–18–6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

Peroksiskruzdžių rūgštis, gauta iš skruzdžių rūgšties ir vandenilio peroksido

BE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salicilo rūgštis

NL

200–712–3

69–72–7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etileno oksidas

NO

200–849–9

75–21–8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glikolio rūgštis

NL

201–180–5

79–14–1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Peroksiacto rūgštis, gauta iš tetraacetiletilendiamino (TAED) ir vandenilio peroksido

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Peroksiacto rūgštis, gauta iš 1,3-diacetiloksipropan-2-ilacetato ir vandenilio peroksido

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-pieno rūgštis

DE

201–196–2

79–33–4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksichromen[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-onas (rotenonas)

PL

201–501–9

83–79–4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Simklozenas

DE

201–782–8

87–90–1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-olis

ES

201–993–5

90–43–7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenil-propen-2-alis (cinamono aldehidas)

PL

203–213–9

104–55–2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniolis

FR

203–377–1

106–24–1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glioksalis

FR

203–474–9

107–22–2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-dieno rūgštis (sorbo rūgštis)

DE

203–768–7

110–44–1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksietanolis

IT

204–589–7

122–99–6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

180

Natrio dimetilarsinatas (natrio kakodilatas)

PT

204–708–2

124–65–2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Natrio tozilchloramidas (chloraminas T)

ES

204–854–7

127–65–1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kalio dimetilditiokarbamatas

SE

204–875–1

128–03–0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natrio dimetilditiokarbamatas

SE

204–876–7

128–04–1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazolas (tiabendazolas)

ES

205–725–8

148–79–8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuronas

DK

206–354–4

330–54–1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cianamidas

DE

206–992–3

420–04–2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

283

Terbutrinas

SK

212–950–5

886–50–0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas (d-tetrametrinas)

DE

214–619–0

1166–46–7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuronas

HU

217–129–5

1746–81–2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas (diaminas)

PT

219–145–8

2372–82–9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2’-ditiobis[N-metilbenzamidas] (DTBMA)

PL

219–768–5

2527–58–4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT)

ES

220–120–9

2634–33–5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metil-2H-izotiazol-3-onas (MIT)

SI

220–239–6

2682–20–4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Natrio dichlorizocianurato dihidratas

DE

220–767–7

51580–86–0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

345

Troklozennatris

DE

220–767–7

2893–78–9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

348

Mecetronio etilsulfatas (MES)

PL

221–106–5

3006–10–8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Iš (etilendioksi)dimetanolio (etilenglikolio ir paraformaldehido reakcijos produkto (EGForm)) išskirtas formaldehidas

PL

222–720–6

3586–55–8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Piridin-2-tiolio 1-oksido natrio druska (natrio piritionas)

SE

223–296–5

3811–73–2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metenamino 3-chloralilchloridas (CTAC)

PL

223–805–0

4080–31–3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2’,2“-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolis (HHT)

PL

225–208–0

4719–04–04

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionas (TMAD)

ES

226–408–0

5395–50–6

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metileno ditiocianatas

FR

228–652–3

6317–18–6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas (DMDMH)

PL

229–222–8

6440–58–0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecildimetilamonio chloridas (DDAC)

IT

230–525–2

7173–51–5

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Sidabras

SE

231–131–3

7440–22–4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

405

Sieros dioksidas, gautas deginant sierą

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Aktyvusis bromas, gautas iš natrio bromido ir natrio hipochlorito

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Aktyvusis bromas, gautas iš natrio bromido ir kalcio hipochlorito

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Aktyvusis bromas, gautas iš natrio bromido ir chloro

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Aktyvusis bromas, gautas elektrolizės būdu iš natrio bromido

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Aktyvusis bromas, gautas iš hipobromito rūgšties, karbamido ir bromkarbamido

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Aktyvusis bromas, gautas iš natrio hipobromito, N-bromsulfamato ir sulfamo rūgšties

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrinas

DE

231–711–6

7696–12–0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Vandenilio peroksidas

FI

231–765–0

7722–84–1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Iš natrio peroksokarbonato išskirtas vandenilio peroksidas

FI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazol[3,4-c]oksazolas (EDHO)

PL

231–810–4

7747–35–5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Sidabro nitratas

SE

231–853–9

7761–88–8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinatrio peroksodisulfatas

PT

231–892–1

7775–27–1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Iš natrio hipochlorito išskirtas aktyvusis chloras

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Iš kalcio hipochlorito išskirtas aktyvusis chloras

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Iš chloro išskirtas aktyvusis chloras

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Monochloraminas, gautas iš amonio sulfato ir chloro šaltinio

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Sidabro chloridas

SE

232–033–3

7783–90–6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076

Sidabro polietilenimino chloridas

SE

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

Chloro dioksidas

DE

233–162–8

10049–04–4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Chloro dioksidas, gautas iš natrio chlorito elektrolizės būdu

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Chloro dioksidas, gautas iš natrio chlorito rūgštinant

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Chloro dioksidas, gautas iš natrio chlorito oksidacijos būdu

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Chloro dioksidas, gautas iš natrio chlorato ir vandenilio peroksido pridėjus stiprios rūgšties

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibrom-2-cianacetamidas (DBNPA)

DK

233–539–7

10222–01–2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1022

Dialiuminio chlorido pentahidroksidas

NL

234–933–1

12042–91–0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

Aliuminio trihidroksido, druskos rūgšties, aliuminio ir vandens reakcijos produktai

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Bromidu aktyvintas chloraminas (BAC), gautas iš pirmtakų – amonio bromido ir natrio hipochlorito

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Cinko piritionas

SE

236–671–3

13463–41–7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecilguanidino monohidrochloridas

ES

237–030–0

13590–97–1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Aktyvusis bromas, gautas iš bromo chlorido

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benziloksi)metanolis

AT

238–588–8

14548–60–8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-gliukono rūgšties ir N,N″-bis(4-chlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekandiamidino junginys (2:1) (CHDG)

PT

242–354–0

18472–51–0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodmetil)sulfonil]toluenas

CH

243–468–3

20018–09–1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Benzotiazol-2-iltio)metiltiocianatas (TCMTB)

NO

244–445–0

21564–17–0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-en-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas (praletrinas)

EL

245–387–9

23031–36–9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

566

Paraformaldehido ir 2-hidroksipropilamino (santykis 1:1) reakcijos produktai (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (OIT)

FR

247–761–7

26530–20–1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonio chloridas

ES

248–595–8

27668–52–6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas (BCDMH)

NL

251–171–5

32718–18–6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamidas (izoproturonas)

DE

251–835–4

34123–59–6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-chlor-2-oksooksazol[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil]-O,O-dimetiltiofosfatas (azametifosas)

IT

252–626–0

35575–96–3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonio chloridas

PL

255–451–8

41591–87–1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Hidratuotas ciklinis citrininių korimbijų (Eucalyptus citriodora) aliejus

CZ

 

1245629–80–4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Frakcionuotas hidratuotas ciklinis svaigiųjų citrinžolių (Cymbopogon winterianus) aliejus

CZ

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)

DK

259–627–5

55406–53–6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonio sulfatas (2:1) (THPS)

MT

259–709–0

55566–30–8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dichlor-2-oktilizotiazol-3-(2H)-onas (4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (DCOIT))

NO

264–843–8

64359–81–5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Paraformaldehido ir 2-hidroksipropilamino (santykis 3:2) reakcijos produktai (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkil (C12–18) dimetilbenzilamonio chloridas (ADBAC (C12–18))

IT

269–919–4

68391–01–5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkil (C12–16) dimetilbenzilamonio chloridas (ADBAC/BKC (C12–C16))

IT

270–325–2

68424–85–1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecildimetilamonio chloridas (DDAC (C8–10))

IT

270–331–5

68424–95–3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–18-alkildimetil-, druskos su 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioksidu (1:1) (ADBAS)

MT

273–545–7

68989–01–5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrio N-(hidroksimetil)glicinatas

AT

274–357–8

70161–44–3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakalio bis(peroksimonosulfato) bis(sulfatas) (KPMS)

SI

274–778–7

70693–62–8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš natrio chlorido

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1049

Aktyvusis chloras, gautas iš natrio chlorido ir pentakalio bis(peroksimonosulfato) bis(sulfato)

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš jūros vandens (natrio chlorido)

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš magnio chlorido heksahidrato ir kalio chlorido

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš natrio N-chlorsulfamato

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

701

Divandenilio bis[monoperoksiftalato (2-)-O1,OO1]magnezatas(2-) (MMPP)

PL

279–013–0

84665–66–7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Indinių nimbamedžių ekstraktas, gautas ekstrahavus šalto spaudimo Azadirachta Indica sėklų aliejų superkritiniu anglies dioksidu

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkil (C12–C14) dimetilbenzilamonio chloridas (ADBAC (C12–C14))

IT

287–089–1

85409–22–9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkil (C12–C14) dimetil(etilbenzil)amonio chloridas (ADEBAC (C12–C14))

IT

287–090–7

85409–23–0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1057

Chrysanthemum cinerariaefolium ekstraktas, gautas iš prasiskleidusių ir subrendusių Tanacetum cinerariifolium gėlių naudojant angliavandenilinį tirpiklį

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Chrysanthemum cinerariaefolium ekstraktas, gautas iš prasiskleidusių ir subrendusių Tanacetum cinerariifolium gėlių naudojant superkritinį anglies dioksidą

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Levandų, Lavandula hybrida, ekstraktas / levandų aliejus

PT

294–470–6

91722–69–9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Glutamo rūgšties ir N-(C12–C14-alkil)propilendiamino reakcijos produktai (glukoprotaminas)

DE

403–950–8

164907–72–6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftalimido)peroksiheksano rūgštis (PAP)

IT

410–850–8

128275–31–0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butil-benz[d]izotiazol-3-onas (BBIT)

CZ

420–590–7

4299–07–04

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Chloro dioksidas, gautas iš tetrachlordekaoksidų komplekso (TCDO) rūgštinant

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Sidabro natrio vandenilio cirkonio fosfatas

SE

422–570–3

265647–11–8

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

Cis-1-(3-chloralil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano chloridas (cis CTAC)

PL

426–020–3

51229–78–8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1014

Sidabro ceolitas

SE

nėra

nėra

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

5,5-dimetilhidantoino, 5-etil-5-metilhidantoino ir bromo bei chloro reakcijos produktai (DCDMH)

NL

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Titano dioksido ir sidabro chlorido reakcijos masė

SE

nėra

nėra

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

5,5-dimetilhidantoino, 5-etil-5-metilhidantoino ir chloro reakcijos produktai (DCEMH)

NL

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Sidabro fosfato stiklas

SE

nėra

308069–39–8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

Sidabro borofosfato stiklas

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078

Sidabro fosfoborato stiklas

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Sidabro cinko ceolitas

SE

nėra

130328–20–0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Sidabro vario ceolitas

SE

nėra

130328–19–7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Sidabras, adsorbuotas ant silicio dioksido (kaip stabilios agregatinės būsenos nanomedžiaga su nanoskalės pirminėmis dalelėmis)

SE

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilatas (4 izomerų mišinys; 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletrinas)

DE

Augalų apsaugos produktas

231937–89–6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-brom-2-(4-chlorfenil)-1-etoksimetil-5-trifluormetilpirol-3-karbonitrilas (chlorfenapiras)

PT

Augalų apsaugos produktas

122453–73–0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

N-metilmetanamino (Einecs 204–697–4) ir (chlormetil)oksirano (Einecs 203–439–8) polimeras/polimerinis ketvirtinis amonio chloridas (PQ polimeras)

HU

Polimeras

25988–97–0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

α-[2-(didecilmetilamonio)etil]-ω-hidroksi-poli(oksi-1,2-etandiil)propanoatas (druska) (bardapas 26)

IT

Polimeras

94667–33–1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecil-N-dipolietoksiamonio boratas/didecilpolioksetilamonio boratas (polimerinis betainas)

EL

Polimeras

214710–34–6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

Saldžiojo apelsino ekstr.

Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai – tinktūros, konkretai, absoliutai, eteriniai aliejai, dervingieji aliejai, terpenai, terpenų neturinčios frakcijos, distiliatai, likučiai ir kt., gaunami iš Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232–433–8

8028–48–6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Česnakų ekstr.

Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai – tinktūros, konkretai, absoliutai, eteriniai aliejai, dervingieji aliejai, terpenai, terpenų neturinčios frakcijos, distiliatai, likučiai ir kt., gaunami iš Allium sativum, Liliaceae.

AT

232–371–1

8008–99–9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1072

Brendis

Turi būti nustatyta

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1073

Žemės riešutų sviestas

BE

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1074

Vario milteliai

FR

231–159–6

7440–50–8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

▼B
III PRIEDAS

TerminaiProduktų tipai

Vertinimo ataskaitos pateikimo pagal 6 straipsnio 3 dalies b punktą terminas

Nuomonės rengimo pradžios pagal 7 straipsnio 2 dalies b punktą terminas

8, 14, 16, 18, 19 ir 21

2015 12 31

2016 3 31

3, 4 ir 5

2016 12 31

2017 3 31

1 ir 2

2018 12 31

2019 3 31

6 ir 13

2019 12 31

2020 3 31

7, 9 ir 10

2020 12 31

2021 3 31

11, 12, 15, 17, 20 ir 22

2022 12 31

►C1  2023 9 30 ◄( 1 ) 2013 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 564/2013 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčiųpagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2013 6 19, p. 17).

( 2 ) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Top