EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0680-20180301

Consolidated text: Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 2014 m. balandžio 16 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/680/2018-03-01

02014R0680 — LT — 01.03.2018 — 008.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 680/2014

2014 m. balandžio 16 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 191 2014.6.28, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/79 2014 m. gruodžio 18 d.

  L 14

1

21.1.2015

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/227 2015 m. sausio 9 d.

  L 48

1

20.2.2015

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1278 2015 m. liepos 9 d.

  L 205

1

31.7.2015

►M4

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/313 2016 m. kovo 1 d.

  L 60

5

5.3.2016

►M5

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/322 2016 m. vasario 10 d.

  L 64

1

10.3.2016

►M6

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/428 2016 m. kovo 23 d.

  L 83

1

31.3.2016

►M7

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1702 2016 m. rugpjūčio 18 d.

  L 263

1

29.9.2016

►M8

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1443 2017 m. birželio 29 d.

  L 213

1

17.8.2017

►M9

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2114 2017 m. lapkričio 9 d.

  L 321

1

6.12.2017


pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 210, 7.8.2015, p.  38 (2015/1278,)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 095, 9.4.2016, p.  17 (2016/322,)
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 680/2014

2014 m. balandžio 16 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)1 SKYRIUS

DALYKAS IR TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi vienodi reikalavimai, susiję su toliau nurodytų sričių priežiūros ataskaitų teikimu kompetentingoms institucijoms:

a) nuosavų lėšų reikalavimai ir finansinė informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnį;

b) nuostoliai dėl skolinimo, užtikrinto nekilnojamuoju turtu, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 101 straipsnio 4 dalies a punktą;

c) didelės pozicijos ir kitos didžiausios pozicijos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 394 straipsnio 1 dalį;

d) sverto koeficientas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnį;

e) padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimai ir grynojo pastovaus finansavimo poreikiai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnį;

▼M1

f) turto suvaržymas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 100 straipsnį;

▼M4

g) papildomi likvidumo stebėsenos parametrai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalies b punktą.

▼B2 SKYRIUS

ATASKAITINĖS DATOS, INFORMACIJOS PATEIKIMO DATOS IR RIBINĖS VERTĖS

2 straipsnis

Ataskaitinės datos

1.  Įstaigos kompetentingoms institucijoms pateikia šių ataskaitinių datų informaciją:

a) mėnesio ataskaitos: paskutinė kiekvieno mėnesio diena;

b) ketvirčio ataskaitos: kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d. ir gruodžio 31 d.;

c) pusmečio ataskaitos: birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.;

d) metinės ataskaitos: gruodžio 31 d.

2.  Informacija, susijusi su tam tikru laikotarpiu, teikiama pagal III ir IV prieduose nustatytas formas laikantis V priedo nurodymų, pateikiama kumuliatyviai nuo pirmos finansinių metų dienos iki ataskaitinės datos.

3.  Jeigu pagal valstybės narės įstatymus įstaigoms leidžiama finansinę informaciją teikti atsižvelgiant į jų finansinių metų, kurie nesutampa su kalendoriniais metais, pabaigą, ataskaitinės datos gali būti atitinkamai pakoreguotos, kad finansinė informacija būtų teikiama atitinkamai kas tris, šešis arba dvylika mėnesių nuo jų finansinių metų pabaigos.

3 straipsnis

Informacijos pateikimo datos

1.  Įstaigos kompetentingoms institucijoms informaciją pateikia iki darbo pabaigos šiomis informacijos teikimo dienomis:

a) mėnesio ataskaitos: 15-a kalendorinė diena po ataskaitinės datos;

b) ketvirčio ataskaitos: gegužės 12 d., rugpjūčio 11 d., lapkričio 11 d. ir vasario 11 d.;

c) pusmečio ataskaitos: rugpjūčio 11 d. ir vasario 11 d.;

d) metinės ataskaitos: vasario 11 d.

2.  Jeigu informacijos teikimo diena yra įstatymo nustatyta nedarbo diena kompetentingos institucijos, kuriai turi būti pateikta ataskaita, valstybėje narėje arba tai yra šeštadienis ar sekmadienis, duomenys pateikiami kitą darbo dieną.

3.  Jeigu įstaigos savo finansinę informaciją teikia pagal pakoreguotas ataskaitines datas, kurios pagrįstos jų finansinių metų pabaiga, kaip nustatyta 2 straipsnio 3 dalyje, informacijos pateikimo datos taip pat gali būti atitinkamai pakoreguotos, kad būtų išlaikytas tas pats informacijos pateikimo laikotarpis nuo pakoreguotos ataskaitinės datos.

4.  Įstaigos gali pateikti neaudituotus duomenis. Jeigu audituoti duomenys skiriasi nuo pateiktų neaudituotų duomenų, nedelsiant pateikiami patikslinti audituoti duomenys. Neaudituoti duomenys – duomenys, dėl kurių negauta išorės auditoriaus nuomonė, o audituoti duomenys – duomenys, kuriuos auditavo išorės auditorius ir pareiškė audito nuomonę.

5.  Kitos pateiktų ataskaitų pataisos kompetentingoms institucijoms taip pat pateikiamos nedelsiant.

4 straipsnis

Informacijos teikimo ribinės vertės. Prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai

1.  Įstaigos pradeda teikti informaciją, kuriai taikomos ribinės vertės, nuo kitos ataskaitinės datos, jeigu jos du kartus iš eilės ataskaitinę datą viršijo ribinę vertę.

2.  Pirmųjų dviejų ataskaitinių datų, kai įstaigos turi laikytis šio reglamento reikalavimų, informaciją, kuriai taikomos ribinės vertės, įstaigos teikia, jeigu tą pačią ataskaitinę datą jos viršija atitinkamas ribines vertes.

3.  Įstaigos gali nustoti teikti informaciją, kuriai taikomos ribinės vertės, nuo kitos ataskaitinės datos, jeigu jos tris kartus iš eilės ataskaitinę datą neviršija atitinkamų ribinių verčių.3 SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE NUOSAVAS LĖŠAS, NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMUS IR FINANSINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA IR DAžNUMAS1 SKIRSNIS

Informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimo forma ir dažnumas

5 straipsnis

Įstaigų, išskyrus investicines įmones, kurioms taikomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 95 ir 96 straipsniai, individualaus informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimo forma ir dažnumas

Individualiai teikdamos informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnį, įstaigos pateikia visą a ir b punktuose nurodytą informaciją.

a) Įstaigos kas ketvirtį pateikia toliau nurodytą informaciją:

1) informaciją, susijusią su nuosavomis lėšomis ir nuosavų lėšų reikalavimais, kaip nurodyta I priedo 1–5 formose, pagal II priedo II dalies 1 punkto nurodymus;

2) informaciją apie kredito riziką ir sandorio šalies kredito rizikos pozicijas, kurios vertinamos taikant standartizuotą metodą, kaip nurodyta I priedo 7 formoje, pagal II priedo II dalies 3.2 punkto nurodymus;

3) informaciją apie kredito riziką ir sandorio šalies kredito rizikos pozicijas, kurios vertinamos taikant vidaus reitingais pagrįstą metodą, kaip nurodyta I priedo 8 formoje, pagal II priedo II dalies 3.3 punkto nurodymus;

4) informaciją apie geografinį pozicijų suskirstymą pagal šalį, kaip nurodyta I priedo 9 formoje, pagal II priedo II dalies 3.4 punkto nurodymus, kai ne vidaus pradinės pozicijos visose „ne buveinės“ šalyse visose pozicijų klasėse, kaip nurodyta I priedo 4 formos 850 eilutėje, sudaro arba viršija 10 % bendros vidaus ir ne vidaus pradinių pozicijų sumos, kaip nurodyta I priedo 4 formos 860 eilutėje. Šiuo tikslu pozicijos laikomos vidaus, jeigu jos yra sandorio šalių, esančių valstybėje narėje, kurioje yra įstaiga, pozicijos. Taikomi 4 straipsnio prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai;

5) informaciją apie nuosavybės vertybinių popierių pozicijas, kurios vertinamos taikant vidaus reitingais pagrįstą metodą, kaip nurodyta I priedo 10 formoje, pagal II priedo II dalies 3.5 punkto nurodymus;

6) informaciją apie atsiskaitymų riziką, kaip nurodyta I priedo 11 formoje, pagal II priedo II dalies 3.6 punkto nurodymus;

7) informaciją apie pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, kurios vertinamos taikant standartizuotą metodą, kaip nurodyta I priedo 12 formoje, pagal II priedo II dalies 3.7 punkto nurodymus;

8) informaciją apie pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, kurios vertinamos taikant vidaus reitingais pagrįstą metodą, kaip nurodyta I priedo 13 formoje, pagal II priedo II dalies 3.8 punkto nurodymus;

9) informaciją apie nuosavų lėšų reikalavimus ir nuostolius, susijusius su operacine rizika, kaip nurodyta I priedo 16 formoje, pagal II priedo II dalies 4.1 punkto nurodymus;

10) informaciją apie nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su rinkos rizika, kaip nurodyta I priedo 18–24 formose, pagal II priedo II dalies 5.1–5.7 punktų nurodymus;

11) informaciją apie nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su kredito vertinimo koregavimo rizika, kaip nurodyta I priedo 25 formoje, pagal II priedo II dalies 5.8 punkto nurodymus.

b) Įstaigos kas pusmetį pateikia toliau nurodytą informaciją:

▼M2

1) informaciją apie visas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, kaip nurodyta I priedo 14 formoje, pagal II priedo II dalies 3.9 punkto nurodymus.

Reikalavimas pateikti išsamią informaciją apie pakeitimą vertybiniais popieriais įstaigoms netaikomas, kai jos priklauso grupei toje pačioje šalyje, kurioje joms taikomi nuosavų lėšų reikalavimai;

▼M9

2) informaciją apie reikšmingus nuostolius dėl operacinės rizikos įvykių pateikia taip:

a) įstaigos, kurios apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su operacine rizika, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies III antraštinės dalies 4 skyrių, šią informaciją praneša, kaip nurodyta I priedo 17.01 ir 17.02 formose, pagal II priedo II dalies 4.2 punkto nurodymus;

b) įstaigos, kurios apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su operacine rizika, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies III antraštinės dalies 3 skyrių ir kurios atitinka bent vieną iš toliau nurodytų kriterijų, šią informaciją praneša, kaip nurodyta I priedo 17.01 ir 17.02 formose, pagal II priedo II dalies 4.2 punkto nurodymus:

i) atskiro balanso bendros sumos ir visų įstaigų toje pačioje valstybėje narėje atskirų balansų bendros sumos santykis yra lygus 1 % arba didesnis, kai balanso bendros sumos duomenys grindžiami metų, ėjusių prieš metus prieš ataskaitinę datą, pabaigos duomenimis;

ii) bendra įstaigos turto vertė viršija 30 mlrd. EUR;

iii) bendra įstaigos turto vertė viršija ir 5 mlrd. EUR, ir 20 % valstybės narės, kurioje ji įsteigta, BVP;

iv) įstaiga yra viena iš trijų didžiausių tam tikroje valstybėje narėje įsteigtų įstaigų, vertinant pagal bendrą jos turto vertę;

v) įstaiga yra patronuojamųjų įstaigų, kurios pačios yra kredito įstaigos, įsteigtos bent dviejose valstybėse narėse, išskyrus valstybę narę, kurioje patronuojančioji įstaiga gavo veiklos leidimą, patronuojančioji įstaiga, kai įvykdomos abi šios sąlygos:

 įstaigos konsoliduoto viso turto vertė viršija 5 mlrd. EUR;

 daugiau nei 20 % įstaigos konsoliduoto viso turto, kaip apibrėžta atitinkamai III arba IV priedo 1.1 formoje, arba įstaigos konsoliduotų visų įsipareigojimų, kaip apibrėžta atitinkamai III arba IV priedo 1.2 formoje, yra susiję su veikla, vykdoma su sandorio šalimis, esančiomis kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje patronuojančioji įstaiga gavo veiklos leidimą;

c) įstaigos, kurios apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su operacine rizika, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies III antraštinės dalies 3 skyrių ir kurios neatitinka nė vienos iš b punkte nurodytų sąlygų, toliau i ir ii papunkčiuose nurodytą informaciją praneša pagal II priedo II dalies 4.2 punkto nurodymus:

i) I priedo 17.01 formos 080 skiltyje nurodytą informaciją šiose eilutėse:

 įvykių (naujų įvykių) skaičius (910 eilutė);

 bendrųjų nuostolių suma (nauji įvykiai) (920 eilutė);

 įvykių, dėl kurių atliktas nuostolių koregavimas, skaičius (930 eilutė);

 su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais susijęs nuostolių koregavimas (940 eilutė);

 didžiausias vieno įvykio nuostolis (950 eilutė);

 penkių didžiausių nuostolių suma (960 eilutė);

 bendra tiesiogiai susigrąžinta nuostolių suma (išskyrus pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus) (970 eilutė);

 bendra suma, susigrąžinta pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus (980 eilutė);

ii) I priedo 17.02 formoje nurodytą informaciją;

d) c punkte nurodytos įstaigos gali pranešti visą informacijos, nurodytos I priedo 17.01 ir 17.02 formose, rinkinį pagal II priedo II dalies 4.2 punkto nurodymus;

e) įstaigos, kurios apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su operacine rizika, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies III antraštinės dalies 2 skyrių ir kurios atitinka bent vieną iš b punkto ii–v papunkčiuose nurodytų sąlygų, šią informaciją praneša, kaip nurodyta I priedo 17.01 ir 17.02 formose, pagal II priedo II dalies 4.2 punkto nurodymus;

f) įstaigos, kurios apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su operacine rizika, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies III antraštinės dalies 2 skyrių ir kurios neatitinka nė vienos iš b punkto ii–v papunkčiuose nurodytų sąlygų, gali pranešti I priedo 17.01 ir 17.02 formose nurodytą informaciją pagal II priedo II dalies 4.2 punkto nurodymus;

g) taikomi 4 straipsnio prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai;

▼M9

3) informaciją apie centrinės valdžios pozicijas pateikia taip:

a) įstaigos praneša I priedo 33 formoje nurodytą informaciją pagal II priedo II dalies 6 punkto nurodymus, kai finansinio turto iš sandorio šalies sektoriaus „Valdžios sektoriaus institucijos“ agreguota balansinė vertė yra lygi 1 % „Skolos vertybinių popierių ir Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų“ bendros balansinės vertės sumos arba didesnė. Siekdamos nustatyti tas balansines vertes, įstaigos taiko apibrėžtis, atitinkamai naudojamas III priedo 4.1–4.4.1 formose arba IV priedo 4.1–4.4.1 ir 4.6–4.10 formose;

b) kai nurodyta neišvestinio finansinio turto vidaus pozicijų vertė, nurodyta I priedo 33 formos 010 skilties 010 eilutėje, yra mažesnė nei 90 % nurodytos to paties duomenų vieneto vidaus ir ne vidaus pozicijų vertės, a punkte nurodytus kriterijus atitinkančios įstaigos I priedo 33 formoje nurodytą informaciją pagal II priedo II dalies 6 punkto nurodymus praneša agreguotą bendru lygmeniu ir kiekvienos atskiros šalies, dėl kurios joms kyla rizika, lygmeniu;

c) įstaigos, kurios atitinka a punkte nurodytą kriterijų, bet neatitinka b punkte nurodyto kriterijaus, praneša I priedo 33 formoje nurodytą informaciją pagal II priedo II dalies 6 punkto nurodymus agreguodamos pozicijas tiek bendru lygmeniu, tiek vidaus lygmeniu;

d) taikomi 4 straipsnio prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai.

▼B

6 straipsnis

Konsoliduoto informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimo forma ir dažnumas, išskyrus grupes, kurias sudaro tik investicinės įmonės, kurioms taikomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 95 ir 96 straipsniai

Konsoliduotai teikdamos informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnį, valstybės narės įstaigos pateikia:

a) 5 straipsnyje nurodytą informaciją tame straipsnyje nurodytu dažnumu, tačiau informacija teikiama konsoliduotai;

b) kas pusmetį pateikia I priedo 6 formoje nurodytą informaciją dėl subjektų, kurie yra konsoliduojami, pagal II priedo II dalies 2 punkto nurodymus.

7 straipsnis

Investicinių įmonių, kurioms taikomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 95 ir 96 straipsniai, individualaus informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimo forma ir dažnumas

1.  Individualiai teikdamos informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnį, investicinės įmonės, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 95 straipsnis, kas ketvirtį pateikia I priedo 1–5 formose nurodytą informaciją pagal II priedo II dalies 1 punkto nurodymus.

2.  Individualiai teikdamos informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnį, investicinės įmonės, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 96 straipsnis, pateikia šio reglamento 5 straipsnio a punkte ir b punkto 1 papunktyje nurodytą informaciją tuose punktuose nurodytu dažnumu.

8 straipsnis

Grupių, kurias sudaro tik investicinės įmonės, kurioms taikomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 95 ir 96 straipsniai, konsoliduoto informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimo forma ir dažnumas

1.  Konsoliduotai teikdamos informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnį, investicinės įmonės, priklausančios grupėms, kurias sudaro tik investicinės įmonės, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 95 straipsnis, konsoliduotai pateikia šią informaciją:

a) pagal II priedo II dalies 1 punkto nurodymus kas ketvirtį pateikia informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus, kaip nurodyta I priedo 1–5 formose;

b) pagal II priedo II dalies 2 punkto nurodymus kas pusmetį pateikia informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su konsoliduojamais subjektais, kaip nurodyta I priedo 6 formoje.

2.  Konsoliduotai teikdamos informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnį, investicinės įmonės, priklausančios grupėms, kurias sudaro investicinės įmonės, kurioms taikomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 95 ir 96 straipsniai, ir grupėms, kurias sudaro tik investicinės įmonės, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 96 straipsnis, konsoliduotai pateikia šią informaciją:

a) 5 straipsnio a punkte ir b punkto l papunktyje nurodytą informaciją tuose punktuose nurodytu dažnumu;

b) pagal II priedo II dalies 2 punkto nurodymus kas pusmetį pateikia informaciją, susijusią su konsoliduojamais subjektais, kaip nurodyta I priedo 6 formoje.2 SKIRSNIS

Konsoliduoto finansinės informacijos teikimo forma ir dažnumas

9 straipsnis

Įstaigų, kurioms taikomas Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 4 straipsnis, ir kitų kredito įstaigų, taikančių Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, konsoliduoto finansinės informacijos teikimo forma ir dažnumas

1.  Konsoliduotai teikdamos finansinę informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 2 dalį, valstybėje narėje įsisteigusios įstaigos pagal V priedo nurodymus konsoliduotai teikia III priede nurodytą informaciją ir pagal IX priedo nurodymus konsoliduotai teikia VIII priede nurodytą informaciją.

2.  1 dalyje nurodyta informacija teikiama atsižvelgiant į šiuos nurodymus:

a) III priedo 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama kas ketvirtį;

b) III priedo 3 dalyje nurodyta informacija pateikiama kas pusmetį;

c) III priedo 4 dalyje nurodyta informacija pateikiama kas metus;

d) III priedo 2 dalies 20 formoje nurodyta informacija 5 straipsnio a punkto 4 papunktyje numatytu būdu pateikiama kas ketvirtį. Taikomi 4 straipsnyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai;

e) III priedo 2 dalies 21 formoje nurodyta informacija, jeigu materialusis turtas, kuriam taikoma veiklos nuoma, sudaro arba viršija 10 % viso materialiojo turto, kaip nurodyta III priedo 1 dalies 1.1 formoje, pateikiama kas ketvirtį. Taikomi 4 straipsnyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai;

f) III priedo 2 dalies 22 formoje nurodyta informacija, jeigu grynosios paslaugų ir komisinių pajamos sudaro arba viršija 10 % grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų ir grynųjų palūkanų pajamų sumos, kaip nurodyta III priedo 1 dalies 2 formoje, pateikiama kas ketvirtį. Taikomi 4 straipsnyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai;

g) VIII priede nurodyta informacija apie pozicijas, kurių pozicijos vertė yra 300 mln. EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 10 % įstaigos reikalavimus atitinkančio kapitalo, pateikiama kas ketvirtį.

10 straipsnis

Kredito įstaigų, kurios taiko Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, konsoliduoto finansinės informacijos teikimo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 3 dalį forma ir dažnumas

Jeigu kompetentinga institucija išplečia konsoliduoto finansinės informacijos teikimo reikalavimų taikymą valstybėje narėje įsisteigusioms įstaigoms pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 3 dalį, įstaigos finansinę informaciją teikia pagal 9 straipsnį.

11 straipsnis

Įstaigų, kurios taiko pagal Direktyvą 86/635/EEB parengtas nacionalines apskaitos sistemas, konsoliduoto finansinės informacijos teikimo forma ir dažnumas

1.  Jeigu kompetentinga institucija išplečia konsoliduoto finansinės informacijos teikimo reikalavimų taikymą valstybėje narėje įsisteigusioms įstaigoms pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 6 dalį, įstaigos pagal V priedo nurodymus konsoliduotai teikia IV priede nurodytą informaciją ir pagal IX priedo nurodymus konsoliduotai teikia VIII priede nurodytą informaciją.

2.  1 dalyje nurodyta informacija teikiama atsižvelgiant į šiuos nurodymus:

a) IV priedo 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama kas ketvirtį;

b) IV priedo 3 dalyje nurodyta informacija pateikiama kas pusmetį;

c) IV priedo 4 dalyje nurodyta informacija pateikiama kas metus;

d) IV priedo 2 dalies 20 formoje nurodyta informacija 5 straipsnio a punkto 4 papunktyje numatytu būdu pateikiama kas ketvirtį. Taikomi 4 straipsnyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai;

e) IV priedo 2 dalies 21 formoje nurodyta informacija, jeigu materialusis turtas, kuriam taikoma veiklos nuoma, sudaro arba viršija 10 % viso materialiojo turto, kaip nurodyta IV priedo 1 dalies 1.1 formoje, pateikiama kas ketvirtį. Taikomi 4 straipsnyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai;

f) IV priedo 2 dalies 22 formoje nurodyta informacija, jeigu grynosios paslaugų ir komisinių pajamos sudaro arba viršija 10 % grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų ir grynųjų palūkanų pajamų sumos, kaip nurodyta IV priedo 1 dalies 2 formoje, pateikiama kas ketvirtį. Taikomi 4 straipsnyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai;

g) VIII priede nurodyta informacija apie pozicijas, kurių pozicijos vertė yra 300 mln. EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 10 % įstaigos reikalavimus atitinkančio kapitalo, pateikiama kas ketvirtį.4 SKYRIUS

SPECIALIOS INFORMACIJOS APIE NUOSTOLIUS DĖL SKOLINIMO, UžTIKRINTO NEKILNOJAMUOJU TURTU, TEIKIMO PRIEVOLIŲ PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 575/2013 101 STRAIPSNĮ FORMA IR DAžNUMAS

12 straipsnis

1.  Įstaigos kas pusmetį konsoliduotai pateikia VI priede nurodytą informaciją pagal VII priedo nurodymus.

2.  Įstaigos kas pusmetį individualiai pateikia VI priede nurodytą informaciją pagal VII priedo nurodymus.

3.  Kitoje valstybėje narėje esantys filialai priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai kas pusmetį taip pat pateikia informaciją, nurodytą VI priede ir susijusią su tuo filialu, pagal VII priedo nurodymus.5 SKYRIUS

INDIVIDUALAUS IR KONSOLIDUOTO INFORMACIJOS APIE DIDELES POZICIJAS TEIKIMO FORMA IR DAžNUMAS

13 straipsnis

1.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 394 straipsnio 1 dalį individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie dideles klientų ir susijusių klientų grupių pozicijas, įstaigos kas ketvirtį pateikia VIII priede nurodytą informaciją pagal IX priedo nurodymus.

2.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 394 straipsnio 1 dalies paskutinį sakinį konsoliduotai teikdamos informaciją apie dvidešimt didžiausių klientų arba susijusių klientų grupių pozicijų įstaigos, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 3 skyrius, kas ketvirtį pateikia VIII priede nurodytą informaciją pagal IX priedo nurodymus.

3.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 394 straipsnio 2 dalį konsoliduotai teikdamos informaciją apie dešimt didžiausių įstaigų pozicijų ir dešimt didžiausių nereguliuojamųjų finansų subjektų pozicijų įstaigos kas ketvirtį pateikia VIII priede nurodytą informaciją pagal IX priedo nurodymus.6 SKYRIUS

INDIVIDUALAUS IR KONSOLIDUOTO INFORMACIJOS APIE SVERTO KOEFICIENTĄ TEIKIMO FORMA IR DAžNUMAS

14 straipsnis

1.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalį individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie sverto koeficientą, įstaigos kas ketvirtį pateikia X priede nurodytą informaciją pagal XI priedo nurodymus.

▼M6

2.  Teikiant duomenis remiamasi sverto koeficiento, kaip ketvirčio pabaigos sverto koeficiento, apskaičiavimo metodika.

3.  Įstaigoms per ateinantį ataskaitinį laikotarpį reikia pateikti XI priedo II dalies 14 punkte nurodytą informaciją, jeigu įvykdoma bet kuri iš šių sąlygų:

a) XI priedo II dalies 7 punkte nurodyta išvestinių finansinių priemonių dalis viršija 1,5 %;

b) XI priedo II dalies 7 punkte nurodyta išvestinių finansinių priemonių dalis viršija 2,0 %.

Taikomi 4 straipsnyje nustatyti prievolės taikymo kriterijai, išskyrus šios dalies pirmos pastraipos b punkto atveju, kai įstaigos, vieną ataskaitinę datą viršijusios susijusią taikytiną ribinę vertę, pradeda teikti informaciją nuo kitos ataskaitinės datos.

4.  Įstaigos, kurių bendra išvestinių finansinių priemonių tariamoji vertė, apibrėžta XI priedo II dalies 9 punkte, viršija 10 mlrd. EUR, teikia XI priedo II dalies 14 punkte nurodytą informaciją nepriklausomai nuo to, ar jų išvestinių finansinių priemonių dalis atitinka 3 dalyje nurodytas sąlygas.

4 straipsnyje nustatyti prievolės taikymo kriterijai netaikomi. Įstaigos, vieną ataskaitinę datą viršijusios susijusią taikytiną ribinę vertę, pradeda teikti informaciją nuo kitos ataskaitinės datos.

5.  Įstaigoms per ateinantį ataskaitinį laikotarpį reikia pateikti XI priedo II dalies 15 punkte nurodytą informaciją, jeigu įvykdoma bet kuri iš šių sąlygų:

a) XI priedo II dalies 10 punkte nurodyta kredito išvestinių finansinių priemonių apimtis viršija 300 mln. EUR;

b) XI priedo II dalies 10 punkte nurodyta kredito išvestinių finansinių priemonių apimtis viršija 500 mln. EUR.

Taikomi 4 straipsnio prievolės taikymo kriterijai, išskyrus b punkto atveju, kai įstaigos, vieną ataskaitinę datą viršijusios susijusią taikytiną ribinę vertę, pradeda teikti informaciją nuo kitos ataskaitinės datos.

▼M6 —————

▼B7 SKYRIUS

INDIVIDUALAUS IR KONSOLIDUOTO INFORMACIJOS APIE LIKVIDUMĄ IR PASTOVŲ FINANSAVIMĄ TEIKIMO FORMA IR DAžNUMAS

▼C2

15 straipsnis

Informacijos apie padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimą teikimo forma ir dažnumas

1.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnį individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimą įstaigos laikosi šių nuostatų:

a) kredito įstaigos kas mėnesį pateikia XXIV priede nurodytą informaciją pagal XXV priedo nurodymus;

b) visos kitos įstaigos, išskyrus a punkte nurodytas įstaigas, kas mėnesį pateikia XII priede nurodytą informaciją pagal XIII priedo nurodymus.

2.  XII ir XXIV prieduose nurodytoje informacijoje atsižvelgiama į pateiktą ataskaitinės dienos informaciją ir informaciją apie įstaigos pinigų srautus per ateinančias 30 kalendorinių dienų.

▼B

16 straipsnis

Informacijos apie pastovų finansavimą teikimo forma ir dažnumas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnį individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie pastovų finansavimą, įstaigos kas ketvirtį pateikia XII priede nurodytą informaciją pagal XIII priedo nurodymus.

▼M17a SKYRIUS

INDIVIDUALAUS IR KONSOLIDUOTO INFORMACIJOS APIE TURTO SUVARŽYMĄ TEIKIMO FORMA IR DAŽNUMAS

16a straipsnis

Individualaus ir konsoliduoto informacijos apie turto suvaržymą teikimo forma ir dažnumas

1.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 100 straipsnį individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie turto suvaržymą, įstaigos pateikia šio reglamento XVI priede nurodytą informaciją pagal šio reglamento XVII priede pateiktus nurodymus.

2.  1 dalyje nurodyta informacija teikiama atsižvelgiant į šiuos nurodymus:

(a) XVI priedo A, B ir D dalyse nurodyta informacija teikiama kas ketvirtį;

(b) XVI priedo C dalyje nurodyta informacija teikiama kas metus;

(c) XVI priedo E dalyje nurodyta informacija teikiama kas pusmetį.

3.  Įstaigos neprivalo pateikti XVI priedo B, C arba E dalyse nurodytos informacijos, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

(a) įstaigos turimas visas turtas, apskaičiuotas pagal XVII priedo 1.6 punkto 10 papunktį, yra ma esnis nei 30 mlrd. EUR;

(b) įstaigos turto suvaržymo lygis, apskaičiuotas pagal XVII priedo 1.6 punkto 9 papunktį, yra mažesnis nei 15 %.

4.  XVI priedo D dalyje nurodytą informaciją įstaigos turi pateikti tik jei jos išleidžia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ( 1 ) 52 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas obligacijas.

▼M47b SKYRIUS

INDIVIDUALAUS IR KONSOLIDUOTO INFORMACIJOS APIE PAPILDOMUS LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRUS TEIKIMO FORMATAS IR DAŽNUMAS

16b straipsnis

1.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalies b punktą individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus įstaigos kas mėnesį teikia visą šią informaciją:

a) XVIII priede nurodytą informaciją pagal XIX priede pateiktus nurodymus;

b) XX priede nurodytą informaciją pagal XXI priede pateiktus nurodymus;

▼M9

c) XXII priede nurodytą informaciją pagal XXIII priede pateiktus nurodymus.

▼M4

2.  Nukrypdama nuo 1 dalies, įstaiga gali teikti informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus kas ketvirtį, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

▼M9

a) įstaiga nepriklauso grupei, kurią sudaro kredito įstaigos, investicinės įmonės ar finansų įstaigos su patronuojamosiomis įstaigomis ar patronuojančiosiomis įstaigomis, priklausančiomis kitoms jurisdikcijoms nei įstaigos įsisteigimo jurisdikcija;

▼M4

b) įstaigos atskiro balanso bendros sumos ir visų įstaigų atitinkamoje valstybėje narėje atskirų balansų bendros sumos santykis yra mažesnis negu 1 % dvejus metus iš eilės prieš informacijos teikimo metus;

c) įstaigos turimas visas turtas, apskaičiuotas pagal Tarybos direktyvą 86/635/EEB ( 2 ), yra mažesnis nei 30 mlrd. EUR.

Taikant b punktą, balanso bendros sumos duomenys santykiui apskaičiuoti grindžiami metų, ėjusių prieš metus prieš ataskaitinę datą, pabaigos audituotais duomenimis.

3.  Vykdant 1 ir 2 dalyse nurodytas prievoles, informacija apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus turi būti pradėta teikti 2016 m. balandžio mėn.

▼B8 SKYRIUS

ĮSTAIGŲ DUOMENŲ TEIKIMO KOMPETENTINGOMS INSTITUCIJOMS IT SPRENDIMAI

17 straipsnis

▼M1

1.  Įstaigos šiame reglamente nurodytą informaciją pateikia pagal kompetentingų institucijų nustatytas keitimosi duomenimis formas ir jų nustatytais informacijos pateikimo būdais, laikydamosi duomenų vienetų apibrėžčių, įtrauktų į XIV priede nurodytą bendrą duomenų vienetų modelį, ir XV priede nurodytų patvirtinimo taisyklių, taip pat atsižvelgdamos į šiuos nurodymus:

(a) į pateikiamus duomenis nereikalaujama arba netaikoma informacija nėra įtraukiama;

(b) skaitinės vertės pateikiamos kaip faktai remiantis šiais nurodymais:

(i) duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „piniginė vertė“, nurodomi mažiausiai tūkstančių vienetų tikslumu;

(ii) duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „procentinė dalis“, nurodomi vienetais mažiausiai dešimttūkstantųjų tikslumu;

(iii) duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „sveikasis skaičius“, nurodomi nenaudojant dešimtainių skaičių, vienetų tikslumu.

▼B

2.  Įstaigų pateikti duomenys susiejami su šia informacija:

a) ataskaitine data ir ataskaitiniu laikotarpiu;

b) ataskaitose nurodoma valiuta;

c) apskaitos standartu;

d) informaciją teikiančios įstaigos identifikatoriumi ir

e) individualiu arba konsoliduotu taikymo lygiu.9 SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

Ketvirčio ataskaitų, kurių ataskaitinė data yra 2014 m. kovo 31 d., informacijos pateikimo data – vėliausiai 2014 m. birželio 30 d.

Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies a punkto, laikotarpiu nuo 2014 m. kovo 31 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. mėnesio ataskaitų pateikimo data – 2014 m. birželio 30 d.

Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies a punkto, laikotarpiu nuo 2014 m. gegužės 31 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. mėnesio ataskaitų pateikimo data yra trisdešimta kalendorinė diena po ataskaitinės datos.

▼M1

Teikiant pagal 16a straipsnį reikalaujamą informaciją, pirmoji ataskaitinė data yra 2014 m. gruodžio 31 d.

▼M2

Nedarant poveikio 2 straipsniui, III priedo 18 ir 19 formų pateikimo pirmą kartą terminas yra 2014 m. gruodžio 31 d. III priedo 6, 9.1, 20.4, 20.5 ir 20.7 formų eilutės ir skiltys, kuriose prašoma pateikti informaciją apie restruktūrizuotas pozicijas ir neveiksnias pozicijas, yra užpildomos iki 2014 m. gruodžio 31 d. termino.

▼M4

Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies a punkto, nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2016 m. spalio mėn. imtinai kas mėnesį teikiamos informacijos apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus pateikimo data yra trisdešimta kalendorinė diena po ataskaitinės datos.

▼M5

Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies a punkto, laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo 10 d. iki 2017 m. kovo 10 d. kredito įstaigų teikiamų padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio mėnesio ataskaitų pateikimo data yra trisdešimta kalendorinė diena po ataskaitinės datos.

▼B

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

9, 10 ir 11 straipsniai taikomi nuo 2014 m. liepos 1 d.

15 straipsnis taikomas nuo 2014 m. kovo 1 d.

▼M1

16a straipsnis taikomas nuo 2014 m. gruodžio 1 d.

▼B

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M9
I PRIEDAS

INFORMACIJOS APIE NUOSAVAS LĖŠAS IR NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMUS TEIKIMASCOREP FORMOS

Formos numeris

Formos kodas

Formos (formų grupės) pavadinimas

Trumpasis pavadinimas

 

 

Kapitalo pakankamumas

CA

1

C 01.00

NUOSAVOS LĖŠOS

CA1

2

C 02.00

NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

CA2

3

C 03.00

KAPITALO PAKANKAMUMO KOEFICIENTAI

CA3

4

C 04.00

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

CA4

 

 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

CA5

5,1

C 05.01

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

CA5.1

5,2

C 05.02

PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS, KURIOS NĖRA VALSTYBĖS PAGALBA

CA5.2

 

 

Grupės mokumas

GS

6,1

C 06.01

GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS. BENDRA SUMA

GS Total

6,2

C 06.02

GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS

GS

 

 

Kredito rizika

CR

7

C 07.00

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI

CR SA

 

 

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI

CR IRB

8,1

C 08.01

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI

CR IRB 1

8,2

C 08.02

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI. Suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens rangą arba grupę

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFINIS SUSKIRSTYMAS

CR GB

9,1

C 09.01

9.1 lentelė. Geografinis pozicijų suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens įsisteigimo vietą. Pozicijos, kurioms taikomas SA metodas

CR GB 1

9,2

C 09.02

9.2 lentelė. Geografinis pozicijų suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens įsisteigimo vietą. Pozicijos, kurioms taikomas IRB metodas

CR GB 2

9,4

C 09.04

9.4 lentelė. Kredito pozicijų, kurios svarbios apskaičiuojant anticiklinį kapitalo rezervą, suskirstymas pagal šalį ir įstaigos specialaus anticiklinio kapitalo rezervo norma

CCB

 

 

KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI. BENDROS POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS PD / LGD METODAS, SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGĄ

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

CR SETT

12

C 12.00

KREDITO RIZIKA. PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAMS

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITO RIZIKA. PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS. IRB METODAS, TAIKOMAS NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAMS

CR SEC IRB

14

C 14.00

IŠSAMI INFORMACIJA APIE PAKEITIMĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS

CR SEC Details

 

 

Operacinė rizika

OPR

16

C 16.00

OPERACINĖ RIZIKA

OPR

17

C 17.00

OPERACINĖ RIZIKA. BENDRIEJI NUOSTOLIAI PAGAL VERSLO LINIJĄ IR ĮVYKIŲ RŪŠĮ PER PRAĖJUSIUS METUS

OPR Details

 

 

Rinkos rizika

MKR

18

C 18.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SKOLOS PRIEMONIŲ, KURIOMIS PREKIAUJAMA, POZICIJŲ RIZIKAI

MKR SA TDI

19

C 19.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SPECIFINEI PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS RIZIKAI

MKR SA SEC

20

C 20.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SPECIFINEI RIZIKAI, SUSIJUSIAI SU KORELIACINĖS PREKYBOS PORTFELIU

MKR SA CTP

21

C 21.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJOS RIZIKAI

MKR SA EQU

22

C 22.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTI METODAI, TAIKOMI UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKAI

MKR SA FX

23

C 23.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTI METODAI, TAIKOMI BIRŽOS PREKĖMS

MKR SA COM

24

C 24.00

RINKOS RIZIKOS VIDAUS MODELIAI

MKR IM

25

C 25.00

KREDITO VERTINIMO KOREGAVIMO RIZIKA

CVA

33

C 33.00

VALDŽIOS SEKTORIAUS POZICIJOS PAGAL SANDORIO ŠALIES ŠALĮ

GOVC 01.00. NUOSAVOS LĖŠOS (CA1)

Eilutės

ID

Straipsnis

Suma

010

1

NUOSAVOS LĖŠOS

 

015

1.1

1 LYGIO KAPITALAS

 

020

1.1.1

BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

 

030

1.1.1.1

Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 kapitalo reikalavimus

 

040

1.1.1.1.1

Apmokėtos kapitalo priemonės

 

045

1.1.1.1.1*

Iš jų: viešosios valdžios institucijų ekstremaliųjų situacijų atveju pasirašytos kapitalo priemonės

 

050

1.1.1.1.2*

Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės

 

060

1.1.1.1.3

Akcijų priedai

 

070

1.1.1.1.4

(–) Nuosavos CET1 priemonės

 

080

1.1.1.1.4.1

(–) Tiesiogiai turimos CET1 priemonės

 

090

1.1.1.1.4.2

(–) Netiesiogiai turimos CET1 priemonės

 

091

1.1.1.1.4.3

(–) Dirbtinai turimos CET1 priemonės

 

092

1.1.1.1.5

(–) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas CET1 priemones

 

130

1.1.1.2

Nepaskirstytasis pelnas

 

140

1.1.1.2.1

Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas

 

150

1.1.1.2.2

Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai

 

160

1.1.1.2.2.1

Patronuojančiosios įmonės savininkams priskirtinas pelnas arba nuostoliai

 

170

1.1.1.2.2.2

(–) Reikalavimų neatitinkanti tarpinio arba metų pabaigos pelno dalis

 

180

1.1.1.3

Sukauptos kitos bendrosios pajamos

 

200

1.1.1.4

Kiti rezervai

 

210

1.1.1.5

Atidėjiniai bendrai bankinei rizikai

 

220

1.1.1.6

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl CET1 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas

 

230

1.1.1.7

Mažumos dalys, pripažintos kaip CET1 kapitalas

 

240

1.1.1.8

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomų mažumos dalių

 

250

1.1.1.9

CET1 koregavimai pritaikius riziką ribojančius filtrus

 

260

1.1.1.9.1

(–) Nuosavo kapitalo padidėjimas dėl vertybiniais popieriais pakeisto turto

 

270

1.1.1.9.2

Pinigų srautų apsidraudimo rezervas

 

280

1.1.1.9.3

Kaupiamasis pelnas ir nuostoliai iš įstaigos įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos pokyčių

 

285

1.1.1.9.4

Tikrąja verte vertinamas pelnas ir nuostoliai, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimais

 

290

1.1.1.9.5

(–) Vertės koregavimai pagal riziką ribojančiais principais pagrįsto vertinimo reikalavimus

 

300

1.1.1.10

(–) Prestižas

 

310

1.1.1.10.1

(–) Prestižas, apskaitomas kaip nematerialusis turtas

 

320

1.1.1.10.2

(–) Prestižas, įtrauktas į reikšmingų investicijų vertinimą

 

330

1.1.1.10.3

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su prestižu

 

340

1.1.1.11

(–) Kitas nematerialusis turtas

 

350

1.1.1.11.1

(–) Kitas nematerialusis turtas prieš atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų atskaitymą

 

360

1.1.1.11.2

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su kitu nematerialiuoju turtu

 

370

1.1.1.12

(–) Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų, atėmus susijusius atidėtųjų mokesčių įsipareigojimus

 

380

1.1.1.13

(–) Kredito rizikos koregavimų pagal IRB metodą trūkumas, atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

 

390

1.1.1.14

(–) Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas

 

400

1.1.1.14.1

(–) Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas

 

410

1.1.1.14.2

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su nustatytų išmokų pensijų fondo turtu

 

420

1.1.1.14.3

Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas, kurį įstaiga gali neribotai naudoti

 

430

1.1.1.15

(–) Abipusė kryžminė CET1 kapitalo dalių nuosavybė

 

440

1.1.1.16

(–) Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą

 

450

1.1.1.17

(–) Kvalifikuotoji akcijų paketo dalis, turima ne finansų sektoriaus įmonėse, kuriai kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas

 

460

1.1.1.18

(–) Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas

 

470

1.1.1.19

(–) Nebaigti sandoriai, kuriems kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas

 

471

1.1.1.20

(–) Į krepšelį įtrauktos pozicijos, kurių rizikos koeficiento pagal IRB metodą įstaiga negali nustatyti ir kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas

 

472

1.1.1.21

(–) Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal vidaus modelių metodą, kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas

 

480

1.1.1.22

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

 

490

1.1.1.23

(–) Atskaitomas atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

 

500

1.1.1.24

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

 

510

1.1.1.25

(–) 17,65 % ribą viršijanti suma

 

520

1.1.1.26

Kiti CET1 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

 

524

1.1.1.27

(–) Papildomi atskaitymai iš CET1 kapitalo pagal KRR 3 straipsnį

 

529

1.1.1.28

CET1 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

 

530

1.1.2

PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

 

540

1.1.2.1

Kapitalo priemonės, atitinkančios AT1 kapitalo reikalavimus

 

550

1.1.2.1.1

Apmokėtos kapitalo priemonės

 

560

1.1.2.1.2*

Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės

 

570

1.1.2.1.3

Akcijų priedai

 

580

1.1.2.1.4

(–) Nuosavos AT1 priemonės

 

590

1.1.2.1.4.1

(–) Tiesiogiai turimos AT1 priemonės

 

620

1.1.2.1.4.2

(–) Netiesiogiai turimos AT1 priemonės

 

621

1.1.2.1.4.3

(–) Dirbtinai turimos AT1 priemonės

 

622

1.1.2.1.5

(–) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas AT1 priemones

 

660

1.1.2.2

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl AT1 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas

 

670

1.1.2.3

Patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, pripažintos kaip AT1 kapitalas

 

680

1.1.2.4

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomai AT1 kapitale pripažįstamų patronuojamųjų įmonių išleistų priemonių

 

690

1.1.2.5

(–) Abipusė kryžminė AT1 kapitalo dalių nuosavybė

 

700

1.1.2.6

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

 

710

1.1.2.7

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

 

720

1.1.2.8

(–) Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą

 

730

1.1.2.9

Kiti AT1 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

 

740

1.1.2.10

Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą (atskaitoma iš CET1)

 

744

1.1.2.11

(–) Papildomi atskaitymai iš AT1 kapitalo pagal KRR 3 straipsnį

 

748

1.1.2.12

AT1 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

 

750

1.2

2 LYGIO KAPITALAS

 

760

1.2.1

Kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos, atitinkančios T2 kapitalo reikalavimus

 

770

1.2.1.1

Apmokėtos kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos

 

780

1.2.1.2*

Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos

 

790

1.2.1.3

Akcijų priedai

 

800

1.2.1.4

(–) Nuosavos T2 priemonės

 

810

1.2.1.4.1

(–) Tiesiogiai turimos T2 priemonės

 

840

1.2.1.4.2

(–) Netiesiogiai turimos T2 priemonės

 

841

1.2.1.4.3

(–) Dirbtinai turimos T2 priemonės

 

842

1.2.1.5

(–) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas T2 priemones

 

880

1.2.2

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl T2 kapitalo priemonių ir subordinuotųjų paskolų, kurioms taikomas tęstinumo principas

 

890

1.2.3

Patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, pripažintos kaip T2 kapitalas

 

900

1.2.4

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomai T2 kapitale pripažįstamų patronuojamųjų įmonių išleistų priemonių

 

910

1.2.5

Atidėjinių pagal IRB metodą perviršis, atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančius tikėtinus nuostolius

 

920

1.2.6

Bendrosios kredito rizikos koregavimai pagal SA

 

930

1.2.7

(–) Abipusė kryžminė T2 kapitalo dalių nuosavybė

 

940

1.2.8

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

 

950

1.2.9

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

 

960

1.2.10

Kiti T2 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

 

970

1.2.11

Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą (atskaitoma iš AT1)

 

974

1.2.12

(–) Papildomi atskaitymai iš T2 kapitalo pagal KRR 3 straipsnį

 

978

1.2.13

T2 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

 C 02.00. NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI (CA2)

Eilutės

Straipsnis

Pavadinimas

Suma

010

1

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

 

020

1*

iš jos: investicinėms įmonėms pagal KRR 95 straipsnio 2 dalį ir 98 straipsnį

 

030

1**

iš jos: investicinėms įmonėms pagal KRR 96 straipsnio 2 dalį ir 97 straipsnį

 

040

1.1

PAGAL KREDITO RIZIKĄ, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKĄ, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKĄ IR SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSIĄ RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS

 

050

1.1.1

Standartizuotas metodas (SA)

 

060

1.1.1.1

Pozicijų klasės pagal standartizuotą metodą, išskyrus pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas

 

070

1.1.1.1.01

Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

 

080

1.1.1.1.02

Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos

 

090

1.1.1.1.03

Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

 

100

1.1.1.1.04

Daugiašalių plėtros bankų pozicijos

 

110

1.1.1.1.05

Tarptautinių organizacijų pozicijos

 

120

1.1.1.1.06

Įstaigų pozicijos

 

130

1.1.1.1.07

Įmonių pozicijos

 

140

1.1.1.1.08

Mažmeninės pozicijos

 

150

1.1.1.1.09

Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

160

1.1.1.1.10

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

 

170

1.1.1.1.11

Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika

 

180

1.1.1.1.12

Padengtų obligacijų pozicijos

 

190

1.1.1.1.13

Trumpalaikį kredito vertinimą turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos

 

200

1.1.1.1.14

Pozicijos, kurias sudaro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniai vienetai arba akcijos

 

210

1.1.1.1.15

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

 

211

1.1.1.1.16

Kitos pozicijos

 

220

1.1.1.2

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal standartizuotą metodą

 

230

1.1.1.2*

iš jų: pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos

 

240

1.1.2

Vidaus reitingais pagrįstas metodas (IRB)

 

250

1.1.2.1

IRB metodai, kai nenaudojami nei pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai, nei perskaičiavimo koeficientai

 

260

1.1.2.1.01

Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

 

270

1.1.2.1.02

Įstaigų pozicijos

 

280

1.1.2.1.03

Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

 

290

1.1.2.1.04

Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

 

300

1.1.2.1.05

Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

 

310

1.1.2.2

IRB metodai, kai naudojami pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai

 

320

1.1.2.2.01

Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

 

330

1.1.2.2.02

Įstaigų pozicijos

 

340

1.1.2.2.03

Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

 

350

1.1.2.2.04

Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

 

360

1.1.2.2.05

Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

 

370

1.1.2.2.06

Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu MVĮ pozicijos

 

380

1.1.2.2.07

Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu ne MVĮ pozicijos

 

390

1.1.2.2.08

Mažmeninės pozicijos: reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos

 

400

1.1.2.2.09

Mažmeninės pozicijos: kitos MVĮ pozicijos

 

410

1.1.2.2.10

Mažmeninės pozicijos: kitos ne MVĮ pozicijos

 

420

1.1.2.3

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal IRB metodą

 

430

1.1.2.4

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal IRB metodą

 

440

1.1.2.4*

iš jų: pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos

 

450

1.1.2.5

Kito nekreditinių įsipareigojimų turto pozicijos

 

460

1.1.3

Rizikos pozicijos suma, susijusi su įmokomis į pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą

 

490

1.2

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKAI

 

500

1.2.1

Atsiskaitymo / pristatymo rizika ne prekybos knygoje

 

510

1.2.2

Atsiskaitymo / pristatymo rizika prekybos knygoje

 

520

1.3

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA POZICIJOS RIZIKAI, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKAI IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKAI

 

530

1.3.1

Rizikos pozicijos suma pozicijos rizikai, užsienio valiutos kurso rizikai ir biržos prekių kainos rizikai pagal standartizuotus metodus (SA)

 

540

1.3.1.1

Skolos priemonės, kuriomis prekiaujama

 

550

1.3.1.2

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

 

555

1.3.1.3

Specialus metodas KIS pozicijų rizikai

 

556

1.3.1.3*

Papildomas straipsnis: KIS, investuojantys tik į skolos priemones, kuriomis prekiaujama

 

557

1.3.1.3**

Papildomas straipsnis: KIS, investuojantys tik į nuosavybės priemones arba į mišrias priemones

 

560

1.3.1.4

Užsienio valiutos kurso pozicijos

 

570

1.3.1.5

Biržos prekių kainų pozicijos

 

580

1.3.2

Rizikos pozicijos suma pozicijos rizikai, užsienio valiutos kurso rizikai ir biržos prekių kainos rizikai pagal vidaus modelius (IM)

 

590

1.4

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA OPERACINEI RIZIKAI (OpR )

 

600

1.4.1

OpR bazinio indikatoriaus metodas (BIA)

 

610

1.4.2

OpR standartizuotas (STA) / alternatyvus standartizuotas (ASA) metodai

 

620

1.4.3

OpR pažangieji vertinimo metodai (AMA)

 

630

1.5

PAPILDOMA RIZIKOS POZICIJOS SUMA DĖL PASTOVIŲJŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ

 

640

1.6

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA KREDITO VERTINIMO KOREGAVIMUI

 

650

1.6.1

Pažangusis metodas

 

660

1.6.2

Standartizuotas metodas

 

670

1.6.3

Grindžiama OEM

 

680

1.7

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA, SUSIJUSI SU DIDELĖMIS PREKYBOS KNYGOS POZICIJOMIS

 

690

1.8

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

 

710

1.8.2

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal 458 straipsnį

 

720

1.8.2*

iš jų: reikalavimai didelėms pozicijoms

 

730

1.8.2**

iš jų: dėl pakeistų gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto sektoriaus kainų burbulams skirtų rizikos koeficientų

 

740

1.8.2***

iš jų: dėl pozicijų finansų sektoriaus viduje

 

750

1.8.3

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal 459 straipsnį

 

760

1.8.4

iš jų: papildoma rizikos pozicijos suma pagal KRR 3 straipsnį

 C 03.00. KAPITALO PAKANKAMUMO KOEFICIENTAI IR KAPITALO LYGIAI (CA3)

Eilutės

ID

Straipsnis

Suma

010

1

CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas

 

020

2

CET1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (–)

 

030

3

T1 kapitalo pakankamumo koeficientas

 

040

4

T1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (–)

 

050

5

Viso kapitalo pakankamumo koeficientas

 

060

6

Viso kapitalo perviršis (+) / deficitas (-)

 

Papildomi straipsniai: kapitalo pakankamumo koeficientai dėl II ramsčio koregavimų

070

7

CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas, įskaitant II ramsčio koregavimus

 

080

8

Siekiamas CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas dėl II ramsčio koregavimų

 

090

9

T1 kapitalo pakankamumo koeficientas, įskaitant II ramsčio koregavimus

 

100

10

Siekiamas T1 kapitalo pakankamumo koeficientas dėl II ramsčio koregavimų

 

110

11

Viso kapitalo pakankamumo koeficientas, įskaitant II ramsčio koregavimus

 

120

12

Siekiamas viso kapitalo pakankamumo koeficientas dėl II ramsčio koregavimų

 C 04.00. PAPILDOMI STRAIPSNIAI (CA4)

Eilutė

ID

Straipsnis

Skiltis

Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai

010

010

1

Bendra atidėtųjų mokesčių turto suma

 

020

1.1

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris nepriklauso nuo būsimo pelningumo

 

030

1.2

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

 

040

1.3

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

 

050

2

Bendra atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma

 

060

2.1

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, kurie nėra atskaitomi iš atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo

 

070

2.2

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, kurie yra atskaitomi iš atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo

 

080

2.2.1

Atskaitomi atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su atidėtųjų mokesčių turtu, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

 

090

2.2.2

Atskaitomi atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su atidėtųjų mokesčių turtu, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

 

093

2A

Mokesčių permokos ir perkelti mokestiniai nuostoliai

 

096

2B

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuriam taikomas 250 % rizikos koeficientas

 

097

2C

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuriam taikomas 0 % rizikos koeficientas

 

Kredito rizikos koregavimai ir tikėtini nuostoliai

100

3

Kredito rizikos koregavimų, papildomų vertės koregavimų ir kitų nuosavų lėšų sumažinimų pagal IRB metodą perviršis (+) arba trūkumas (-), atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius pagal pozicijas, kurių atžvilgiu nėra įsipareigojimų neįvykdymo atvejų

 

110

3.1

Bendra kredito rizikos koregavimų, papildomų vertės koregavimų ir kitų nuosavų lėšų sumažinimų suma, į kurią galima atsižvelgti apskaičiuojant tikėtinų nuostolių sumą

 

120

3.1.1

Bendrosios kredito rizikos koregavimai

 

130

3.1.2

Specifinės kredito rizikos koregavimai

 

131

3.1.3

Papildomi vertės koregavimai ir kiti nuosavų lėšų sumažinimai

 

140

3.2

Bendra reikalavimus atitinkančių tikėtinų nuostolių suma

 

145

4

Specifinės kredito rizikos koregavimų pagal IRB metodą perviršis (+) arba trūkumas (-), atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius pagal pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui

 

150

4.1

Specifinės kredito rizikos koregavimai ir panašiai vertinamos pozicijos

 

155

4.2

Bendra reikalavimus atitinkančių tikėtinų nuostolių suma

 

160

5

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, skirtos T2 reikalavimus atitinkančio atidėjinio perviršio apribojimui apskaičiuoti

 

170

6

Visa bendroji atidėjinių suma, kurią galima įtraukti į T2 kapitalą

 

180

7

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, skirtos T2 reikalavimus atitinkančio atidėjinio apribojimui apskaičiuoti

 

Atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo ribos

190

8

Neatskaitomų turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, kapitalo dalių riba

 

200

9

10 % CET1 riba

 

210

10

17,65 % CET1 riba

 

225

11,1

Reikalavimus atitinkantis kapitalas nustatant kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, turimą ne finansų sektoriuje

 

226

11,2

Reikalavimus atitinkantis kapitalas nustatant dideles pozicijas

 

Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, kapitalą

230

12

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

240

12.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

250

12.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

260

12.1.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

270

12.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

280

12.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

290

12.2.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

291

12.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

292

12.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

293

12.3.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

300

13

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

310

13.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

320

13.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

330

13.1.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

340

13.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

350

13.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

360

13.2.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

361

13.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

362

13.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

363

13.3.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

370

14

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

380

14.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

390

14.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

400

14.1.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

410

14.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

420

14.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

430

14.2.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

431

14.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

432

14.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

433

14.3.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, kapitalą

440

15

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

450

15.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

460

15.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

470

15.1.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

480

15.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

490

15.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

500

15.2.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

501

15.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

502

15.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

503

15.3.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

510

16

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

520

16.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

530

16.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

540

16.1.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

550

16.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

560

16.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

570

16.2.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

571

16.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

572

16.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

573

16.3.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

580

17

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

590

17.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

600

17.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

610

17.1.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

620

17.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

630

17.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

640

17.2.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

641

17.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

642

17.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

643

17.3.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

Bendros turimų kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš atitinkamos kategorijos kapitalo, rizikos pozicijos sumos:

650

18

Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų CET1 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos CET1 kapitalo, pozicijos

 

660

19

Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų AT1 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos AT1 kapitalo, pozicijos

 

670

20

Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų T2 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos T2 kapitalo, pozicijos

 

Laikinas nuostatų dėl atskaitymo iš nuosavų lėšų netaikymas

680

21

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

690

22

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

700

23

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

710

24

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

720

25

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

730

26

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

Kapitalo rezervai

740

27

Jungtinio rezervo reikalavimas

 

750

 

Kapitalo apsaugos rezervas

 

760

 

Apsaugos rezervas, sudarytas dėl valstybės narės lygmeniu nustatytos makroprudencinės rizikos arba sisteminės rizikos

 

770

 

Įstaigos specialus anticiklinis kapitalo rezervas

 

780

 

Sisteminės rizikos rezervas

 

800

 

Pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos rezervas

 

810

 

Kitos sisteminės svarbos įstaigos rezervas

 

II ramsčio reikalavimai

820

28

Nuosavų lėšų reikalavimai, susiję su II ramsčio koregavimais

 

Papildoma investicinių įmonių informacija

830

29

Pradinis kapitalas

 

840

30

Nuosavos lėšos, nustatomos pagal pastoviąsias pridėtines išlaidas

 

Papildoma informacija informacijos teikimo ribinėms vertėms apskaičiuoti

850

31

Ne vidaus pradinės pozicijos

 

860

32

Bendra pradinių pozicijų suma

 

Žemiausia riba pagal susitarimą „Bazelis I“

870

 

Bendros nuosavų lėšų sumos koregavimai

 

880

 

Nuosavos lėšos, visiškai koreguotos atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“

 

890

 

Nuosavų lėšų reikalavimai atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“

 

900

 

Nuosavų lėšų reikalavimai atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“. Alternatyvus SA metodas

 

910

 

Viso kapitalo deficitas pagal minimalius nuosavų lėšų reikalavimus atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“

 C 05.01. PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS (CA5.1)

 

CET1 koregavimai

AT1 koregavimai

T2 koregavimai

Koregavimai, įtraukti į pagal riziką įvertintą turtą (RWA)

Papildomi straipsniai

Taikoma procentinė dalis

Reikalavimus atitinkanti suma neatsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio nuostatas

Kodas

ID

Straipsnis

010

020

030

040

050

060

010

1

BENDRA KOREGAVIMŲ SUMA

 

 

 

 

 

 

020

1.1

PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS

susieta su {CA1;r220}

susieta su {CA1;r660}

susieta su {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Priemonės, kurioms taikomas tęstinumo principas, kurios yra valstybės pagalba

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Priemonės, kurios pagal Direktyvą 2006/48/EB galėjo būti laikomos nuosavomis lėšomis

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Valstybėje narėje, kuriai taikoma ekonominio koregavimo programa, įsteigtų įstaigų išleistos priemonės

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Priemonės, kurios nėra valstybės pagalba

susieta su {CA5.2;r010;c060}

susieta su {CA5.2;r020;c060}

susieta su {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MAŽUMOS DALYS IR LYGIAVERTĖS PRIEMONĖS

susieta su {CA1;r240}

susieta su {CA1;r680}

susieta su {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Kapitalo priemonės ir straipsniai, nesudarantys mažumos dalių

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Mažumos dalių pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Kvalifikuotojo papildomo 1 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Kvalifikuotojo 2 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

 

 

 

 

 

 

100

1.3

KITI PEREINAMOJO LAIKOTARPIO KOREGAVIMAI

susieta su {CA1;r520}

susieta su {CA1;r730}

susieta su {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Nerealizuotas pelnas ir nuostoliai

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Nerealizuotas pelnas

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Nerealizuoti nuostoliai

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Centrinės valdžios pozicijų, priskiriamų prie ES taikomo 39-ojo TAS „parduoti laikomų“ kategorijos, nerealizuotas pelnas

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Centrinės valdžios pozicijų, priskiriamų prie ES taikomo 39-ojo TAS „parduoti laikomų“ kategorijos, nerealizuoti nuostoliai

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Tikrąja verte vertinamas pelnas ir nuostoliai, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimais

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Atskaitymai

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Einamųjų finansinių metų nuostoliai

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Atidėjinių pagal IRB metodą trūkumas, atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

iš jo: 19-ojo TAS pakeitimų įdiegimas. Teigiamas straipsnis

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

iš jo: 19-ojo TAS pakeitimų įdiegimas. Neigiamas straipsnis

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Nuosavos priemonės

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Nuosavos CET1 priemonės

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

iš jų: tiesiogiai turimos kapitalo dalys

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

iš jų: netiesiogiai turimos kapitalo dalys

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Nuosavos AT1 priemonės

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

iš jų: tiesiogiai turimos kapitalo dalys

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

iš jų: netiesiogiai turimos kapitalo dalys

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Nuosavos T2 priemonės

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

iš jų: tiesiogiai turimos kapitalo dalys

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

iš jų: netiesiogiai turimos kapitalo dalys

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Abipusė kryžminė kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Abipusė kryžminė CET1 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Abipusė kryžminė AT1 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Abipusė kryžminė T2 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, nuosavų lėšų priemonės

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų, ir finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, nuosavų lėšų priemonės

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Draudimo bendrovėse turimų nuosavo kapitalo dalių atskaitymo iš CET 1 straipsnių išimtis

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Papildomi filtrai ir atskaitymai

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Koregavimai dėl 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio nuostatų

 

 

 

 

 

 C 05.02. PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS, KURIOS NĖRA VALSTYBĖS PAGALBA (CA5.2)

CA 5.2  priemonės, kurioms taikomas tęstinumo principas, kurios nėra valstybės pagalba

Priemonių suma ir susiję akcijų priedai

Apribojimo apskaičiavimo pagrindas

Taikoma procentinė dalis

Apribojimas

(–) Suma, kuri viršija tęstinumo ribą

Bendra priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas, suma

Kodas

ID

Straipsnis

010

020

030

040

050

060

010

1.

Priemonės, kurioms buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio a punktą

 

 

 

 

 

susieta su {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Priemonės, kurioms buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio ca punktą ir 154 straipsnio 8 ir 9 dalis ir kurioms nustatytas 489 straipsnyje nurodytas apribojimas

 

 

 

 

 

susieta su {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Bendra priemonių, kurių negali būti pareikalauta arba kurių neskatinama išpirkti, suma

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Priemonės, kurioms taikomas tęstinumo principas, kurių gali būti pareikalauta ir kurias gali būti skatinama išpirkti

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Priemonės, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui atitinka KRR 52 straipsnyje nustatytas sąlygas

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Priemonės, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KRR 52 straipsnyje nustatytų sąlygų

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Priemonės, kurių galėjo būti pareikalauta iki 2011 m. liepos 20 d. imtinai ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KRR 52 straipsnyje nustatytų sąlygų

 

 

 

 

 

 

080

2.3

CET1 priemonėms, kurioms taikomas tęstinumo principas, nustatyto apribojimo perviršis

 

 

 

 

 

 

090

3

Straipsniai, kuriems buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio e, f, g arba h punktą laikantis 490 straipsnyje nustatyto apribojimo

 

 

 

 

 

susieta su {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Bendra straipsnių, kuriems netaikoma paskata išpirkti, suma

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Straipsniai, kuriems taikomas tęstinumo principas ir kuriems taikoma paskata išpirkti

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Straipsniai, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui atitinka KRR 63 straipsnyje nustatytas sąlygas

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Straipsniai, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KRR 63 straipsnyje nustatytų sąlygų

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Straipsniai, kurių galėjo būti pareikalauta iki 2011 m. liepos 20 d. imtinai ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KRR 63 straipsnyje nustatytų sąlygų

 

 

 

 

 

 

150

3.3

AT1 priemonėms, kurioms taikomas tęstinumo principas, nustatyto apribojimo perviršis

 

 

 

 

 

 C 06.01. GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS. BENDRA SUMA (GS TOTAL)

 

INFORMACIJA APIE SUBJEKTŲ INDĖLĮ Į GRUPĖS MOKUMĄ

KAPITALO REZERVAI

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

 

Į KONSOLIDUOTAS NUOSAVAS LĖŠAS ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

 

KONSOLIDUOTOS NUOSAVOS LĖŠOS

 

JUNGTINIO REZERVO REIKALAVIMAI

 

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

OPERACINĖ RIZIKA

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

Į KONSOLIDUOTĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

 

Į KONSOLIDUOTĄ 2 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS

PAPILDOMAS STRAIPSNIS:

(–) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

IŠ JO: BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

IŠ JO: PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

IŠ JO: INDĖLIAI Į KONSOLIDUOTĄ REZULTATĄ

IŠ JO: (–) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

KAPITALO APSAUGOS REZERVAS

ĮSTAIGOS SPECIALUS ANTICIKLINIS KAPITALO REZERVAS

APSAUGOS REZERVAS, SUDARYTAS DĖL VALSTYBĖS NARĖS LYGMENIU NUSTATYTOS MAKROPRUDENCINĖS RIZIKOS ARBA SISTEMINĖS RIZIKOS

SISTEMINĖS RIZIKOS REZERVAS

PASAULINĖS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

KITOS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

Į KONSOLIDUOTĄ BENDRĄ 1 LYGIO NUOSAVĄ KAPITALĄ ĮTRAUKTOS MAŽUMOS DALYS

Į KONSOLIDUOTĄ PAPILDOMĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

BENDRA SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 06.02. GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS (GS)

KONSOLIDUOJAMI SUBJEKTAI

INFORMACIJA APIE SUBJEKTUS, KURIEMS TAIKOMI NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

INFORMACIJA APIE SUBJEKTŲ INDĖLĮ Į GRUPĖS MOKUMĄ

KAPITALO REZERVAI

PAVADINIMAS

KODAS

LEI kodas

ĮSTAIGOS ARBA LYGIAVERČIAI REIKALAVIMAI (TAIP / NE)

DUOMENŲ APIMTIS. ATSKIRAS VISIŠKAI KONSOLIDUOJAMAS SUBJEKTAS (SF) AR ATSKIRAS IŠ DALIES KONSOLIDUOJAMAS SUBJEKTAS (SP)

ŠALIES KODAS

TURIMOS KAPITALO DALYS (%)

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

 

NUOSAVOS LĖŠOS

 

 

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

 

Į KONSOLIDUOTAS NUOSAVAS LĖŠAS ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

 

KONSOLIDUOTOS NUOSAVOS LĖŠOS

 

JUNGTINIO REZERVO REIKALAVIMAI

 

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

OPERACINĖ RIZIKA

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

 

BENDRA 1 LYGIO KAPITALO SUMA

 

 

2 LYGIO KAPITALAS

 

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

OPERACINĖ RIZIKA

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

Į KONSOLIDUOTĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

 

Į KONSOLIDUOTĄ 2 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS

PAPILDOMAS STRAIPSNIS:

(–) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

IŠ JO: BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

IŠ JO: PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

IŠ JO: INDĖLIAI Į KONSOLIDUOTĄ REZULTATĄ

IŠ JO: (–) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

KAPITALO APSAUGOS REZERVAS

ĮSTAIGOS SPECIALUS ANTICIKLINIS KAPITALO REZERVAS

APSAUGOS REZERVAS, SUDARYTAS DĖL VALSTYBĖS NARĖS LYGMENIU NUSTATYTOS MAKROPRUDENCINĖS RIZIKOS ARBA SISTEMINĖS RIZIKOS

SISTEMINĖS RIZIKOS REZERVAS

PASAULINĖS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

KITOS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

 

BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

 

PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

 

Į KONSOLIDUOTĄ BENDRĄ 1 LYGIO NUOSAVĄ KAPITALĄ ĮTRAUKTOS MAŽUMOS DALYS

Į KONSOLIDUOTĄ PAPILDOMĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

IŠ JO: KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS IR AKCIJŲ PRIEDAI

IŠ JO: KVALIFIKUOTASIS 1 LYGIO KAPITALAS

SUSIJUSIOS T1 PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS IR AKCIJŲ PRIEDAI

IŠ JO: MAŽUMOS DALYS

SUSIJUSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS, AKCIJŲ PRIEDAI IR KITI REZERVAI

IŠ JO: KVALIFIKUOTASIS PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

IŠ JO: KVALIFIKUOTASIS 2 LYGIO KAPITALAS

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 07.00. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI (CR SA)

SA pozicijos klasė

 

 

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

(-) SU PRADINE POZICIJA SUSIJĘ VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

POZICIJA ATĖMUS VERTĖS KOREGAVIMUS IR ATIDĖJINIUS

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

GRYNOJI POZICIJA PRITAIKIUS KRM, TURINČIUS PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, VEIKIANTYS POZICIJOS SUMĄ. TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS. IŠSAMUSIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODAS

VISIŠKAI KOREGUOTA POZICIJOS VERTĖ (E*)

VISIŠKAI KOREGUOTOS NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ POZICIJOS VERTĖS SUSKIRSTYMAS PAGAL PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTĄ

POZICIJOS VERTĖ

 

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

 

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS. PAKOREGUOTOS VERTĖS (Ga)

TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

POZICIJOS KINTAMUMO KOREGAVIMAS

(-) PAPRASTASIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ PAKOREGUOTA VERTĖ (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

IŠ JOS: SU PASKIRTOSIOS ECAI ATLIKTU KREDITO VERTINIMU

IŠ JOS: SU KREDITO VERTINIMU PAGAL CENTRINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ DUOMENIS

(–) GARANTIJOS

(–) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

(-) PAPRASTASIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODAS

(–) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

(–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+)

 

(-) IŠ JOS: KINTAMUMO IR TERMINO KOREGAVIMAI

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

BENDRA POZICIJŲ SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukelis susietas su CA

 

 

015

iš jos: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

iš jos: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

iš jos: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

iš jos: gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

iš jos: pozicijos, kurioms nuolat iš dalies taikomas standartizuotas metodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

iš jos: pozicijos, kurioms taikomas standartizuotas metodas, gavus išankstinį priežiūros institucijų leidimą nuosekliai taikyti IRB metodą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ

070

Balansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Nebalansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozicijos / sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Išvestinės finansinės priemonės ir ilgalaikiai atsiskaitymo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

kurios susidaro pagal įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTĄ

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kiti rizikos koeficientai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

290

Komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 100 % rizikos koeficientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 150 % rizikos koeficientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.01. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI (CR IRB 1)

IRB pozicijos klasė:

Pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai:

 

VIDAUS REITINGŲ SISTEMA

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

POZICIJOS VERTĖ PRITAIKIUS KRM, TURINČIUS PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

 

POZICIJOS VERTĖ

 

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, Į KURIUOS ATSIŽVELGIAMA LGD ĮVERČIUOSE, NEĮSKAITANT DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMO

KAI TAIKOMAS DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMAS

POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

STAMBIŲ FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTŲ IR NEREGULIUOJAMŲJŲ FINANSŲ SUBJEKTŲ POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

POZICIJOS TERMINO SVERTINIO VIDURKIO VERTĖ (DIENOMIS)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

(–) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

(–) VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS

PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI (%)

 

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

(–) GARANTIJOS

(–) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

(–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+)

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

GARANTIJOS

KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

REIKALAVIMUS ATITINKANTI FINANSINĖ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ

KITOS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

NEKILNOJAMASIS TURTAS

KITOS FIZINĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

GAUTINOS SUMOS

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

BENDRA POZICIJŲ SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukelis susietas su CA

 

 

 

 

015

iš jos: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ

020

Balansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Nebalansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozicijos / sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Išvestinės finansinės priemonės ir ilgalaikiai atsiskaitymo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

kurios susidaro pagal įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

POZICIJOS, PRISKIRTOS ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ RANGAMS ARBA GRUPĖMS. BENDRA SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO KRITERIJAI. BENDRA SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSKIRSTYMAS PAGAL BENDRŲ POZICIJŲ RIZIKOS KOEFICIENTĄ, REMIANTIS SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO KRITERIJAIS

090

RIZIKOS KOEFICIENTAS: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Iš jų: 1 kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATYVI TVARKA: UŽTIKRINTOS NEKILNOJAMUOJU TURTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

POZICIJOS, KURIOS SUSIDARĖ DĖL NEBAIGTŲ SANDORIŲ, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI PAGAL ALTERNATYVIĄ TVARKĄ ARBA 100 %, IR KITOS POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA: BENDRA ĮSIGYTŲ GAUTINŲ SUMŲ SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.02. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI. SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGĄ ARBA GRUPĘ (CR IRB 2)

IRB pozicijos klasė:

Pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai:

ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGAS (EILUTĖS IDENTIFIKATORIUS)

VIDAUS REITINGŲ SISTEMA

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

POZICIJOS VERTĖ PRITAIKIUS KRM, TURINČIUS PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

 

POZICIJOS VERTĖ

 

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, Į KURIUOS ATSIŽVELGIAMA LGD ĮVERČIUOSE, NEĮSKAITANT DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMO

KAI TAIKOMAS DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMAS

POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

STAMBIŲ FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTŲ IR NEREGULIUOJAMŲJŲ FINANSŲ SUBJEKTŲ POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

POZICIJOS TERMINO SVERTINIO VIDURKIO VERTĖ (DIENOMIS)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

(–) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

(–) VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS

PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI (%)

 

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

(–) GARANTIJOS

(-) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

(–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+)

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

GARANTIJOS

KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

REIKALAVIMUS ATITINKANTI FINANSINĖ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ

KITOS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

NEKILNOJAMASIS TURTAS

KITOS FIZINĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

GAUTINOS SUMOS

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.01. GEOGRAFINIS POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS ĮSISTEIGIMO VIETĄ. POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS SA METODAS (CR GB 1)

Šalis:

 

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

Per laikotarpį pastebėti nauji įsipareigojimų neįvykdymo atvejai

Bendrosios kredito rizikos koregavimai

Specifinės kredito rizikos koregavimai

Iš jų: nurašymai

Kredito rizikos koregavimai / nurašymai pastebėtais naujais įsipareigojimų neįvykdymo atvejais

POZICIJOS VERTĖ

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Daugiašalių plėtros bankų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Tarptautinių organizacijų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Įstaigų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Įmonių pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

iš jų: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Mažmeninės pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

iš jų: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

iš jų: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Padengtų obligacijų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Trumpalaikį kredito vertinimą turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Pozicijos, kurias sudaro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniai vienetai arba akcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Kitos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Bendra pozicijų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.02. GEOGRAFINIS POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS ĮSISTEIGIMO VIETĄ. POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS IRB METODAS (CR GB 2)

Šalis:

 

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

Iš jos: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

Per laikotarpį pastebėti nauji įsipareigojimų neįvykdymo atvejai

Bendrosios kredito rizikos koregavimai

Specifinės kredito rizikos koregavimai

Iš jų: nurašymai

Kredito rizikos koregavimai / nurašymai pastebėtais naujais įsipareigojimų neįvykdymo atvejais

PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI (%)

POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

Iš jos: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

POZICIJOS VERTĖ

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

Iš jos: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Įstaigų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Įmonių pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Iš jų: specializuoto skolinimo pozicijos (išskyrus pozicijas, kurioms taikomi skirstymo kriterijai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Iš jų: specializuoto skolinimo pozicijos kurioms taikomi skirstymo kriterijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Iš jų: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Mažmeninės pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Užtikrintos nekilnojamuoju turtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Ne MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Kitos mažmeninės pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ne MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Bendra pozicijų suma