EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0452-20160805

Consolidated text: Komisijos reglamentas (ES) Nr. 452/2014 2014 m. balandžio 29 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų, susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/452/2016-08-05

2014R0452 — LT — 05.08.2016 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 452/2014

2014 m. balandžio 29 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų, susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 133 2014.5.6, p. 12)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1158 2016 m. liepos 15 d.

  L 192

21

16.7.2016
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 452/2014

2014 m. balandžio 29 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų, susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos išsamios taisyklės, taikomos Reglamento (EB) Nr. 216/2008 4 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų orlaivių naudotojams iš trečiųjų šalių, vykdantiems komercinius skrydžius į teritoriją, kuriai taikomos Sutarties nuostatos, joje ir iš jos, įskaitant leidimų išdavimo, išlaikymo, pakeitimo, apribojimo, galiojimo sustabdymo arba panaikinimo sąlygas, leidimų turėtojų teises ir pareigas, taip pat sąlygas, kuriomis skrydžiai saugos sumetimais draudžiami, ribojami arba jiems taikomos tam tikros sąlygos.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

1. alternatyvios atitikties užtikrinimo priemonės – priemonės, kurios yra alternatyva esamoms priimtinoms atitikties užtikrinimo priemonėms (AMC) arba kurios yra naujos atitikties Reglamentui (EB) Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo taisyklėms, dėl kurių agentūra nepriėmė susijusių AMC, užtikrinimo priemonės;

2. komercinis skrydis – keleivių, krovinių ar pašto skraidinimas orlaiviu už užmokestį ar kitokį atlygį;

3. skrydis – vykimas iš nurodyto aerodromo į nurodytą paskirties aerodromą;

4. trečiosios šalies vežėjas – vežėjas, turintis trečiosios šalies išduotą oro vežėjo pažymėjimą.

3 straipsnis

Leidimai

Trečiųjų šalių vežėjai gali vykdyti komercinius skrydžius į teritoriją, kuriai taikomos Sutarties nuostatos, joje arba iš jos, tik laikydamiesi 1 priedo reikalavimų ir turėdami agentūros pagal šio reglamento 2 priedą išduotą leidimą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

1.  Šis reglamentas įsigalioja 20-ą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dvidešimtos dienos po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies antros pastraipos, trečiųjų šalių vežėjams leidimus vykdyti veiklą arba lygiaverčius dokumentus pagal nacionalinės teisės aktus šio reglamento įsigaliojimo datą išduodančios valstybės narės tęsia šią veiklą. Trečiosios šalies vežėjai laikosi valstybės narės išduotame leidime arba lygiaverčiame dokumente nustatytos taikymo srities ir teisių, kol agentūra pagal šio reglamento 2 priedą priims sprendimą. Valstybės narės informuoja agentūrą apie tokių leidimų vykdyti veiklą arba lygiaverčių dokumentų išdavimą.

Nuo agentūros sprendimo dėl atitinkamo trečiosios šalies vežėjo priėmimo dienos arba praėjus didžiausiam 30 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos laikotarpiui, pasirenkant ankstesnę datą, išduodamos leidimus vykdyti veiklą valstybės narės nebeatlieka tos trečiosios šalies vežėjo saugos vertinimo pagal nacionalinės teisės aktus.

3.  Įsigaliojimo dieną leidimą vykdyti veiklą arba lygiavertį dokumentą turintys trečiųjų šalių vežėjai ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo datos pateikia agentūrai prašymą išduoti leidimą. Prašyme pateikiama informacija apie visus valstybės narės išduotus leidimus vykdyti veiklą.

4.  Gavusi prašymą agentūra įvertina trečiosios šalies vežėjo atitiktį taikytiniems reikalavimams. Vertinimas užbaigiamas ne vėliau kaip 30 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
1 PRIEDAS

TCO DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ VEŽĖJAI

I SKIRSNIS

Bendrieji reikalavimai

TCO.100.    Taikymo sritis

Šiame priede (toliau – TCO dalis) nustatomi reikalavimai, kurių turi laikytis trečiųjų šalių vežėjai, vykdantys komercinius skrydžius į teritoriją, kuriai taikomos Sutarties nuostatos, joje arba iš jos.

TCO.105.    Atitikties užtikrinimo priemonės

a) Siekdamas užtikrinti atitiktį Reglamentui (EB) Nr. 216/2008 ( 1 ) ir TCO daliai, trečiosios šalies vežėjas gali taikyti agentūros priimtoms AMC alternatyvias atitikties užtikrinimo priemones.

b) Jei, siekdamas užtikrinti atitiktį Reglamentui (EB) Nr. 216/2008 ir TCO daliai, trečiosios šalies vežėjas, kuriam reikia leidimo, nori taikyti priimtinoms atitikties užtikrinimo priemonėms (AMC), kurias priėmė agentūra, alternatyvias atitikties užtikrinimo priemones, prieš įgyvendindamas šias priemones jis praneša apie tai agentūrai ir pateikia išsamų alternatyvių atitikties užtikrinimo priemonių aprašą. Į aprašą įtraukiami visi galintys būti svarbūs vadovų arba tvarkos patikslinimai ir vertinimas, kuriuo įrodoma, kad laikomasi įgyvendinimo taisyklių.

Trečiosios šalies vežėjas gali įgyvendinti šias alternatyvias atitikties užtikrinimo priemones, kai jas prieš tai patvirtina agentūra ir kai jis gauna 2 priedo ART.105 dalyje (toliau – ART dalis) nurodytą pranešimą.

TCO.110.    Poveikio mažinimo priemonės

a) Jei vežėjo arba registracijos valstybė praneša apie skirtumus, palyginti su ICAO standartais, kuriuos agentūra nustatė pagal ART dalies ART.200 dalies d punktą, trečiosios šalies vežėjas gali pasiūlyti poveikio mažinimo priemones, kuriomis galima užtikrinti atitiktį TCO daliai.

b) Trečiosios šalies vežėjas agentūrai įrodo, kad šiomis priemonėmis užtikrinamas toks saugos lygis, koks užtikrinamas standartu, kurio atžvilgiu pranešta apie skirtumą.

TCO.115.    Prieiga

a) Trečiosios šalies vežėjas užtikrina, kad, iš anksto pranešus arba nepranešus, bet kuriam agentūros arba valstybės narės, kurioje nutūpė vienas iš jo orlaivių, įgaliotam asmeniui bet kada būtų leidžiama patekti į tokį orlaivį siekiant:

1. patikrinti dokumentus ir vadovus, kurie turi būti laikomi orlaivyje, ir atlikti patikrinimus siekiant įsitikinti, kad laikomasi TCO dalies, arba

2. atlikti patikrinimus perone, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012 ( 2 ) II priede.

b) Trečiosios šalies vežėjas užtikrina, kad, siekiant nustatyti, ar laikomasi TCO dalies, bet kuriam agentūros įgaliotam asmeniui būtų leidžiama patekti į bet kurias jo patalpas arba susipažinti su dokumentais, susijusiais su jo veikla, įskaitant pagal subrangos sutartis vykdomą veiklą.

II SKIRSNIS

Orlaivių naudojimas skrydžiams

TCO.200.    Bendrieji reikalavimai

a) Trečiųjų šalių vežėjas laikosi:

1. taikomų Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos prieduose, pirmiausia 1 priede (Personalo licencijavimas), 2 priede (Skrydžių (oro) taisyklės), 6 priede (Orlaivių naudojimas), I dalyje (Tarptautinis komercinis oro transportas. Lėktuvai) arba III dalyje (Tarptautiniai skrydžiai. Sraigtasparniai), jei taikoma, 8 priede (Orlaivių tinkamumas skraidyti), 18 priede (Pavojingieji kroviniai) ir 19 priede (Saugos valdymas) nurodytų standartų;

2. agentūros pagal ART.200 dalies d punktą priimtų poveikio mažinimo priemonių;

3. atitinkamų TCO dalies reikalavimų ir

4. taikomų Sąjungos skrydžių taisyklių.

b) Trečiosios šalies vežėjas užtikrina, kad orlaiviai, kuriais vykdomi skrydžiai į teritoriją, kuriai taikomos Sutarties nuostatos, joje arba iš jos, būtų naudojami pagal:

1. jo oro vežėjo pažymėjimą (AOC) ir susijusias skrydžių vykdymo specifikacijas ir

2. leidimą, išduotą pagal šį reglamentą, ir prie šio leidimo pridėtose specifikacijose apibrėžtą taikymo sritį ir teises.

c) Trečiosios šalies vežėjas užtikrina, kad orlaiviui, kuriuo vykdomi skrydžiai į Sąjungą, joje arba iš jos, būtų išduotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas (CofA); šį pažymėjimą turi būti išdavusi arba patvirtinusi:

1. registracijos valstybė arba

2. vežėjo valstybė, jei pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 83bis straipsnį ši valstybė ir registracijos valstybė yra sudariusios susitarimą, kuriuo perduodama pareiga išduoti CofA.

d) Paprašytas trečiosios šalies vežėjas agentūrai pateikia informaciją, kurios reikia siekiant patikrinti atitiktį TCO daliai.

e) Nepažeisdamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 996/2010 ( 3 ), trečiosios šalies vežėjas be reikalo nedelsdamas praneša agentūrai apie bet kokią ICAO 13 priede apibrėžtą avariją, susijusią su orlaiviu, naudojamu pagal jo AOC.

TCO.205.    Navigacijos, ryšio ir stebėjimo įranga

Vykdant skrydžius oro erdvėje virš teritorijos, kuriai taikoma Sutartis, trečiosios šalies vežėjo orlaivyje turi būti įrengta ir naudojama tokia navigacijos, ryšio ir stebėjimo įranga, kokios reikalaujama toje oro erdvėje.

TCO.210.    Dokumentai, vadovai ir įrašai, kuriuos reikia laikyti orlaivyje

Trečiosios šalies vežėjas užtikrina, kad visi dokumentai, vadovai ir įrašai, kuriuos reikia laikyti orlaivyje, galiotų ir būtų atnaujinti.

TCO.215.    Dokumentų, vadovų ir įrašų pateikimas

Agentūros arba valstybės narės, kurioje orlaivis nutūpė, kompetentingos institucijos įgalioto asmens prašymu įgulos vadas per pagrįstą laikotarpį pateikia dokumentus, vadovus ir įrašus, kuriuos reikia laikyti orlaivyje.

III SKIRSNIS

Leidimų išdavimas trečiųjų šalių vežėjams

TCO.300.    Prašymas išduoti leidimą

a) Prieš pradėdamas vykdyti komercinius skrydžius pagal TCO dalį, trečiosios šalies vežėjas agentūrai pateikia prašymą dėl leidimo ir jį gauna.

b) Prašymas išduoti leidimą pateikiamas:

1) likus bent 30 dienų iki numatomos skrydžio pradžios datos ir

2) laikantis agentūros nustatytos formos ir jos nustatytu būdu.

c) Nepažeisdamas taikytinų dvišalių susitarimų, prašymo teikėjas agentūrai pateikia visą informaciją, kurios reikia siekiant įvertinti, ar numatomas skrydis bus vykdomas pagal taikomus TCO.200 dalies a punkto reikalavimus. Pateikiama ši informacija:

1. tinkamai užpildytas prašymas;

2. prašymo teikėjo oficialus pavadinimas ir verslo pavadinimas, adresas ir pašto adresas;

3. vežėjo valstybės išduoto prašymo teikėjo AOC ir susijusių skrydžių vykdymo specifikacijų arba lygiaverčio dokumento, kuriuo patvirtinamas jo turėtojo gebėjimas vykdyti numatomus skrydžius, kopija;

4. dabartinis prašymo teikėjo steigimo aktas arba įmonės registracijos sertifikatas, arba panašus šalies, kurioje yra pagrindinė verslo vieta, juridinių asmenų registro išduotas dokumentas;

5. siūloma pradžios data, skrydžio tipas ir geografinės skrydžio sritys.

d) Prireikus agentūra gali paprašyti bet kokių kitų papildomų susijusių vežėjo arba registracijos valstybės išduotų arba patvirtintų dokumentų, vadovų arba konkrečių patvirtinimų.

e) Jei orlaiviai neregistruoti vežėjo valstybėje, agentūra gali paprašyti pateikti:

1. kiekvieno šiuo tikslu naudotino orlaivio nuomos sutarties duomenis ir

2. jei taikoma, tam orlaiviui taikomo vežėjo valstybės ir registracijos valstybės susitarimo pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 83bis straipsnį kopiją.

TCO.305.    Nereguliarieji skrydžiai – vienkartinis pranešimas

a) Nukrypstant nuo TCO.300 dalies a punkto, iškilus nenumatytam, neatidėliotinam ir skubiam operatyviniam reikalui trečiosios šalies vežėjas gali vykdyti greitosios medicinos pagalbos skrydžius arba nereguliarųjį skrydį (ar kelis nereguliariuosius skrydžius) iš anksto negavęs leidimo, jei vežėjas:

1. laikydamasis agentūros nustatytos formos ir jos nustatytu būdu praneša apie tai agentūrai iki numatomos pirmo skrydžio dienos;

2. jam netaikomas draudimas vykdyti veiklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 ( 4 ) ir

3. pateikia prašymą išduoti leidimą per 10 darbo dienų po pranešimo agentūrai pateikimo pagal TCO.300 dalį dienos.

b) Skrydis (skrydžiai), nurodytas (-i) a punkto 1 papunktyje numatytame pranešime, gali būti vykdomi ne ilgiau kaip šešias savaites iš eilės po pranešimo dienos arba kol agentūra priima sprendimą dėl prašymo pagal ART dalį, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

c) Vežėjas gali teikti pranešimą tik kartą per 24 mėnesius.

TCO.310.    Leidimo turėtojo teisės

Vežėjo teisės nurodomos prie leidimo pridėtose specifikacijose; šios teisės negali viršyti vežėjo valstybės suteiktų teisių.

TCO.315.    Pakeitimai

a) Bet kokiam pakeitimui (išskyrus pakeitimus, dėl kurių sutarta pagal ART.210 dalies c punktą), kuris turi poveikį leidimo arba susijusių specifikacijų sąlygoms, reikia išankstinio agentūros leidimo.

b) Prašymą išduoti išankstinį agentūros leidimą trečiosios šalies vežėjas pateikia likus bent 30 dienų iki numatomo pakeitimo įdiegimo datos.

Trečiosios šalies vežėjas pateikia agentūrai TCO.300 dalyje nurodytą informaciją; ji ribojama atsižvelgiant į pakeitimą.

Pateikęs prašymą dėl pakeitimo trečiosios šalies vežėjas vykdo veiklą laikydamasis pagal ART.225 dalies b punktą agentūros nustatytų sąlygų.

c) Apie visus pakeitimus, kuriems, kaip sutarta pagal ART.210 dalies c punktą, nereikia išankstinio leidimo, pranešama agentūrai iki pakeitimo įdiegimo.

TCO.320.    Nepertraukiamasis galiojimas

a) Leidimas galioja, jei:

1. trečiosios šalies vežėjas tebesilaiko atitinkamų TCO dalies reikalavimų. Taip pat atsižvelgiama į TCO.325 dalyje nurodytas pažeidimų ištaisymo nuostatas;

2. galioja vežėjo valstybės išduotas AOC arba lygiavertis dokumentas ir, jei taikoma, susijusios skrydžių vykdymo specifikacijos;

3. agentūrai suteikiama TCO.115 dalyje nurodyta galimybė patekti į trečiosios šalies vežėjo patalpas;

4. trečiosios šalies vežėjui netaikomas draudimas vykdyti veiklą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005;

5. leidimo nebuvo atsisakyta, jo galiojimas nebuvo sustabdytas arba leidimas nebuvo panaikintas;

6. trečiosios šalies vežėjas kas 24 kalendorinius mėnesius pagal leidimą įvykdo bent vieną skrydį į teritoriją, kuriai taikomos Sutarties nuostatos, joje arba iš jos.

b) Atsisakytas arba panaikintas leidimas grąžinamas agentūrai.

TCO.325.    Pažeidimai

Pagal ART.230 dalį gavęs pranešimą apie agentūros nustatytus pažeidimus trečiosios šalies vežėjas:

a) nustato pagrindinę neatitikties priežastį;

b) per priimtiną laikotarpį parengia ir agentūrai pateikia taisomųjų veiksmų, kuriais siekiama pašalinti pagrindinę neatitikties priežastį, planą;

c) agentūrai priimtinu būdu įrodo, kad taisomieji veiksmai įgyvendinti per ART.230 dalies e punkto 1 papunktyje nustatytą ir su agentūra sutartą laikotarpį.
2 PRIEDAS

ART DALIS

SU LEIDIMŲ IŠDAVIMU TREČIŲJŲ ŠALIŲ VEŽĖJAMS SUSIJĘ REIKALAVIMAI INSTITUCIJOMS

I SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

ART.100.    Taikymo sritis

Šiame priede (ART dalyje) nustatyti valstybėms narėms ir agentūrai taikomi administraciniai reikalavimai, pirmiausia susiję su:

a) komercinius skrydžius vykdančių trečiųjų šalių vežėjų leidimų išdavimu, išlaikymu, keitimu, apribojimu, panaikinimu arba jų galiojimo sustabdymu ir

b) šių vežėjų stebėsena.

ART.105.    Alternatyvios atitikties užtikrinimo priemonės

Agentūra vertina visas pagal TCO.105 dalies b punktą trečiosios šalies vežėjo pasiūlytas alternatyvias atitikties užtikrinimo priemones analizuodama pateiktus dokumentus ir, jei manoma, kad reikia, atlikdama organizacijos patikrinimą.

Nustačiusi, kad alternatyvios atitikties užtikrinimo priemonės atitinka TCO dalį, agentūra be reikalo nedelsdama praneša prašymo teikėjui, kad galima įgyvendinti alternatyvias atitikties užtikrinimo priemones, ir, jei taikoma, atitinkamai iš dalies pakeičia prašymo teikėjui išduotą leidimą.

ART.110.    Keitimasis informacija

a) Agentūra informuoja Komisiją ir valstybes nares, kai:

1. atmeta prašymą išduoti leidimą;

2. nustato apribojimą dėl saugos problemų, sustabdo leidimo galiojimą arba leidimą panaikina.

b) Agentūra informuoja valstybes nares apie pranešimus, kuriuos ji gavo pagal TCO.305 dalį, per vieną darbo dieną po pranešimo gavimo.

c) Agentūra reguliariai teikia valstybėms narėms atnaujintą sąrašą, kuriame nurodyti jos išduoti, apriboti, pakeisti, sustabdyto galiojimo arba panaikinti leidimai.

d) Valstybės narės informuoja agentūrą apie ketinimą imtis priemonių pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 6 straipsnio 1 dalį.

ART.115.    Įrašų saugojimas

a) Agentūra sukuria įrašų saugojimo sistemą, kurią taikant galima tinkamai saugoti, naudoti ir patikimai atsekti:

1. jos darbuotojų mokymą, kvalifikaciją ir įgaliojimą;

2. trečiųjų šalių vežėjams išduotus leidimus arba gautus pranešimus;

3. leidimų išdavimo procesus ir nuolatinę trečiųjų šalių vežėjų, kuriems išduoti leidimai, stebėseną;

4. pažeidimus, sutartus taisomuosius veiksmus ir veiksmų pabaigos datą;

5. taikytas vykdymo užtikrinimo priemones, įskaitant agentūros reikalavimu pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 paskirtas baudas;

6. taisomųjų veiksmų, kurių imtis pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 22 straipsnio 1 dalį įpareigojo agentūra, įgyvendinimą ir

7. lankstumo nuostatų taikymą pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 18 straipsnio d dalį.

b) Visi įrašai saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus laikantis galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų.

II SKIRSNIS

Leidimų išdavimas, stebėsena ir vykdymo užtikrinimas

ART.200.    Pirminio vertinimo procedūra. Bendrosios nuostatos

a) Gavusi prašymą išduoti leidimą pagal TCO.300 dalį, agentūra įvertina trečiosios šalies atitiktį TCP dalyje nustatytiems taikomiems reikalavimams.

b) Pirminis vertinimas užbaigiamas per 30 dienų po prašymo gavimo dienos arba per 30 dienų iki numatytos skrydžio vykdymo pradžios datos, pasirenkant vėlesnę datą.

Jei pirminis vertinimas apima tolesnį vertinimą arba auditą, vertinimo laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka atitinkamas tolesnis vertinimas arba auditas.

c) Pirminis vertinimas grindžiamas:

1. trečiosios šalies vežėjo pateiktais dokumentais ir duomenimis;

2. susijusia informacija apie trečiosios šalies vežėjo saugos rodiklius, įskaitant patikrinimų perone ataskaitas, informaciją, pateiktą pagal ARO.RAMP.145 dalies c punktą, pripažintus pramonės standartus, įrašus apie avarijas ir trečiosios šalies taikytas vykdymo užtikrinimo priemones;

3. susijusia informacija apie vežėjo valstybės arba registracijos valstybės priežiūros pajėgumus, jei taikoma, įskaitant pagal tarptautines konvencijas ir valstybės saugos vertinimo programas atliktų auditų rezultatus, ir

4. sprendimais, tyrimais pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 arba bendromis konsultacijomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 473/2006 ( 5 ).

d) Agentūra, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, nustato tuos ICAO standartus, kurių atžvilgiu ji gali priimti poveikio mažinimo priemones, jei vežėjo valstybė arba registracijos valstybė praneša apie skirtumą, palyginti su ICAO. Įsitikinusi, kad poveikio mažinimo priemonėmis užtikrinamas toks saugos lygis, koks pasiekiamas standartu, kurio atžvilgiu pranešta apie skirtumą, agentūra poveikio mažinimo priemonę priima.

e) Jei atlikdama pirminį vertinimą agentūra negali užtikrinti pakankamo pasitikėjimo trečiosios šalies vežėju ir (arba) vežėjo valstybe, ji:

1. jei iš vertinimo rezultatų matyti, kad atlikus tolesnį vertinimą nebus galima išduoti leidimo, atmeta prašymą arba

2. atlieka kitus vertinimus, kiek tai būtina siekiant nustatyti, kad numatomas skrydis bus vykdomas laikantis taikytinų TCO dalies reikalavimų.

ART.205.    Pirminio vertinimo procedūra. Trečiųjų šalių vežėjai, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą

a) Gavusi prašymą išduoti leidimą iš vežėjo, kuriam pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 taikomas draudimas vykdyti veiklą arba veiklos apribojimas, agentūra pateikia prašymą atlikti atitinkamą ART.200 dalyje aprašytą vertinimo procedūrą.

b) Jei draudimas vykdyti veiklą vežėjui taikomas dėl to, kad vežėjo valstybė nevykdo tinkamos priežiūros, agentūra informuoja Komisiją, kad būtų atliktas tolesnis vežėjo ir vežėjo valstybės vertinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005.

c) Agentūra atlieka auditą, kai:

1. trečiosios šalies vežėjas sutinka, kad būtų atliktas jo auditas;

2. iš a ir b punktuose nurodytų vertinimų rezultatų matyti, kad audito rezultatas gali būti teigiamas, ir

3. auditą trečiosios šalies vežėjo patalpose galima atlikti nesukeliant pavojaus agentūros darbuotojų saugumui.

d) Jei esama įrodymų, kad prašymo teikėjo priežiūra turi didelių trūkumų, trečiosios šalies auditas gali apimti vežėjo valstybės vykdomos priežiūros vertinimą.

e) Agentūra informuoja Komisiją apie audito rezultatus.

ART.210.    Leidimo išdavimas

▼M1

a) Agentūra išduota leidimą, įskaitant susijusias specifikacijas, jei:

1. yra įsitikinusi, kad trečiosios šalies vežėjas turi vežėjo valstybės išduotą galiojantį AOC arba lygiavertį dokumentą ir susijusias skrydžių vykdymo specifikacijas;

2. yra įsitikinusi, kad vežėjo valstybė trečiosios šalies vežėjui leidžia vykdyti skrydžius į ES;

3. yra įsitikinusi, kad trečiosios šalies vežėjas užtikrino:

i) atitiktį taikytiniems TCO dalies reikalavimams;

ii) skaidrų, tinkamą ir spartų bendravimą atsakant į, jei taikoma, tolesnį agentūros vertinimą ir (arba) auditą ir

iii) laiku sėkmingai įgyvendintus taisomuosius veiksmus atsakant į nustatytą neatitikimą (jei jis nustatytas);

4. nesama įrodymų, kad vežėjo valstybės arba registracijos valstybės, jei taikoma, vežėjo ir (arba) orlaivio sertifikavimo ir priežiūros pagal taikytinus ICAO standartus pajėgumai turi didelių trūkumų, ir

5. prašymo teikėjui netaikomas draudimas vykdyti veiklą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005.

▼B

b) Išduoto leidimo galiojimo trukmė neribojama.

Teisės ir veiklos, kurią trečiosios šalies vežėjui leidžiama vykdyti, taikymo sritis nurodoma prie leidimo pridedamose specifikacijose.

c) Agentūra su trečiosios šalies vežėju sutaria dėl trečiosios šalies vežėjo, kuriam nereikia išankstinio leidimo, pakeitimų taikymo srities.

ART.215.    Stebėsena

a) Agentūra vertina:

1. nuolatinę trečiosios šalies vežėjų, kuriems ji yra išdavusi leidimus, atitiktį taikytiniems TCO dalies reikalavimams;

2. jei taikoma, taisomųjų veiksmų, kurių imtis pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 22 straipsnio 1 dalį įpareigojo agentūra, įgyvendinimą.

b) Atliekant šį vertinimą:

1. atsižvelgiama į su sauga susijusius trečiosios šalies vežėjo pateiktus dokumentus ir duomenis;

2. atsižvelgiama į susijusią informaciją apie trečiosios šalies vežėjo saugos rodiklius, įskaitant patikrinimų perone ataskaitas, informaciją, pateiktą pagal ARO.RAMP.145 dalies c punktą, pripažintus pramonės standartus, įrašus apie avarijas ir trečiosios šalies taikytas vykdymo užtikrinimo priemones;

3. atsižvelgiama į susijusią informaciją apie vežėjo valstybės arba registracijos valstybės priežiūros pajėgumus, jei taikoma, įskaitant pagal tarptautines konvencijas ir valstybės saugos vertinimo programas atliktų auditų rezultatus;

4. atsižvelgiama į sprendimus ir tyrimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 arba bendras konsultacijas pagal Reglamentą (EB) Nr. 473/2006;

5. atsižvelgiama į ankstesnius vertinimus arba auditus, jei jie buvo atlikti, ir

6. agentūrai pateikiami įrodymai, kurių reikia prireikus imtis tolesnių veiksmų, įskaitant ART.235 dalyje numatytas priemones.

c) a ir b punktuose apibrėžtos stebėsenos taikymo sritis nustatoma remiantis ankstesnio leidimų išdavimo ir (arba) stebėsenos rezultatais.

d) Jei remiantis esama informacija įtariama, kad trečiosios šalies vežėjo saugos rodikliai suprastėjo ir (arba) vežėjo valstybės priežiūros pajėgumai sumažėjo taip, kad neatitinka taikytinų standartų, nustatytų Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos prieduose, agentūra atlieka tolesnius vertinimus, kurių reikia siekiant įsitikinti, kad numatomas skrydis bus vykdomas laikantis taikytinų TCO dalies reikalavimų.

e) Agentūra renka ir tvarko visą stebėsenai svarbia laikomą saugos informaciją.

ART.220.    Stebėsenos programa

a) Agentūra parengia ir prižiūri stebėsenos programą, apimančią veiklą, kurios reikalaujama pagal ART.215 dalį ir, jei taikoma, pagal ARO.RAMP skyrių.

b) Stebėsenos programa rengiama atsižvelgiant į ankstesnės leidimų išdavimo ir (arba) stebėsenos veiklos rezultatus.

c) Ne rečiau kaip kas 24 mėnesius agentūra atlieka trečiosios šalies vežėjų patikrą.

Šis intervalas gali būti sumažintas, jei esama požymių, kad suprastėjo trečiosios šalies vežėjo saugos rodikliai ir (arba) sumažėjo vežėjo valstybės priežiūros pajėgumai – taip, kad neatitinka taikytinų standartų, nustatytų Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos prieduose.

Agentūra intervalą gali padidinti daugiausia iki 48 mėnesių, jei nustato, kad per ankstesnį stebėsenos laikotarpį:

1. nebūta požymių, kad priežiūrą atliekanti vežėjo valstybės institucija neveiksmingai vykdytų vežėjų, kurių priežiūrą ji privalo vykdyti, priežiūrą;

2. trečiosios šalies vežėjas visada laiku pranešdavo apie TCO.315 dalyje nurodytus pakeitimus;

3. nebuvo paskelbta apie 1 lygio pažeidimus, nurodytus ART.230 dalies b punkte, ir

4. visi taisomieji veiksmai buvo įgyvendinti per agentūros nustatytą arba pratęstą laikotarpį, kaip apibrėžta ART.230 dalies e punkto 1 papunktyje.

d) Stebėsenos programa apima įrašus apie stebėsenos veiklos datas, įskaitant susitikimus.

ART.225.    Pakeitimai

a) Gavusi prašymą dėl pakeitimo, kuriam reikia išankstinio leidimo, agentūra taiko atitinkamą ART.200 dalyje aprašytą procedūrą; ji ribojama atsižvelgiant į pakeitimo mastą.

b) Agentūra nustato sąlygas, kuriomis trečiosios šalies vežėjas pagal leidimo taikymo sritį gali veikti, kol vyksta pakeitimas, nebent agentūra nustato, kad reikia sustabdyti leidimo galiojimą.

c) Jei pakeitimams nereikia išankstinio leidimo, agentūra vertina trečiojo šalies vežėjo pagal TCO.315 dalį atsiųstame pranešime pateiktą informaciją, siekdama patikrinti atitiktį taikomiems reikalavimams. Nustačiusi bet kokį neatitikimą, agentūra:

1. praneša trečiosios šalies vežėjui apie neatitikimą ir prašo pakeisti pasiūlymą, kad jis atitiktų reikalavimus, ir

2. jei tai 1 arba 2 lygio pažeidimas, jei taikoma, veikia pagal ART.230 ir ART.235 dalis.

ART.230.    Pažeidimai ir taisomieji veiksmai

a) Agentūra įdiegia sistemą, pagal kurią gali nagrinėti pažeidimų svarbą saugos atžvilgiu.

b) Nustačiusi bet kokią reikšmingą neatitiktį taikomiems Reglamento (EB) Nr. 216/2008 ir TCO dalies reikalavimams arba leidimo sąlygoms, dėl kurios mažėja sauga arba kyla didelis pavojus skrydžio saugai, agentūra paskelbia, kad tai yra 1 lygio pažeidimas.

1 lygio pažeidimais laikomi, pavyzdžiui, šie pažeidimai:

1. agentūrai įprastomis darbo valandomis ir pateikus raštišką prašymą nesuteikiama TCO.115 dalies b punkte apibrėžta prieiga prie trečiosios šalies vežėjo infrastruktūros;

2. pakeitimai, kuriems reikia išankstinio leidimo, įgyvendinami negavus ART.210 dalyje apibrėžto leidimo;

3. leidimas gautas arba jo galiojimas išlaikytas suklastojus įrodomuosius dokumentus;

4. įrodoma neteisėta veikla arba nesąžiningas leidimo naudojimas.

c) Nustačiusi bet kokią neatitiktį taikomiems Reglamento (EB) Nr. 216/2008 ir TCO dalies reikalavimams arba leidimo sąlygoms, dėl kurios gali sumažėti sauga arba kilti pavojus skrydžio saugai, agentūra paskelbia, kad tai yra 2 lygio pažeidimas.

d) Kai pažeidimas nustatomas vykdant stebėseną, agentūra, nepažeisdama jokių papildomų Reglamente (EB) Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo taisyklėse reikalaujamų veiksmų, raštu praneša apie pažeidimą trečiosios šalies vežėjui ir paprašo imtis taisomųjų veiksmų nustatytai pagrindinei priežasčiai pašalinti arba sumažinti siekiant išvengti nustatytos (-ų) neatitikties (-čių) pasikartojimo.

e) Nustačiusi 2 lygio pažeidimus, agentūra:

1. skiria trečiosios šalies vežėjui pažeidimo pobūdį atitinkantį taisomųjų veiksmų įgyvendinimo laikotarpį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį, agentūra šį laikotarpį gali pratęsti, jei su ja suderintas pakankamas taisomųjų veiksmų planas, ir

2. įvertina trečiosios šalies vežėjo pasiūlytus taisomuosius veiksmus bei įgyvendinimo planą ir su jais sutinka. Jei vertinime padaroma išvada, kad pateiktos pagrindinės (-ių) priežasties (-čių) analizės ir veiksmo (-ų) pakanka pagrindinei (-ėms) priežasčiai (-tims) veiksmingai šalinti arba mažinti siekiant išvengti neatitikties (-čių) pasikartojimo, taisomųjų veiksmų ir įgyvendinimo planui pritariama.

Jei trečiosios šalies vežėjas nepateikia priimtino taisomųjų veiksmų plano, nurodyto ART.230 dalies e punkto 1 papunktyje, arba neįvykdo taisomųjų veiksmų per agentūros priimtą arba pratęstą laikotarpį, pažeidimas padidinamas iki 1 lygio ir imamasi ART.235 dalies a punkte nurodytų veiksmų.

f) Agentūra registruoja visus jos paskelbtus pažeidimus ir apie juos praneša, jei taikoma, vežėjo valstybei arba registracijos valstybei.

ART.235.    Leidimų apribojimas, galiojimo sustabdymas ir panaikinimas

a) Nepažeisdama jokių papildomų vykdymo užtikrinimo priemonių, agentūra imasi veiksmų siekdama apriboti leidimą arba sustabdyti jo galiojimą, jei:

1. nustatytas 1 lygio pažeidimas;

2. esama patikrinamų įrodymų, kad vežėjo valstybė arba registracijos valstybė, jei taikoma, negali sertifikuoti ir prižiūrėti vežėjo ir (arba) orlaivio pagal taikytiną ICAO standartą, arba

3. trečiosios šalies vežėjui taikoma priemonė pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 6 straipsnio 1 ir 2 dalis.

b) Leidimo galiojimas sustabdomas daugiausia šešiems mėnesiams. Šešių mėnesių laikotarpio pabaigoje agentūra galiojimo sustabdymo laikotarpį gali pratęsti dar trim mėnesiais.

c) Apribojimas arba galiojimo sustabdymas panaikinamas, jei agentūra įsitikina, kad trečiosios šalies vežėjas ir (arba) vežėjo valstybė sėkmingai įgyvendino taisomuosius veiksmus.

d) Jei įvykdytos ART.205 dalies c punkto sąlygos, svarstydama galimybę panaikinti galiojimo sustabdymą agentūra atlieka trečiosios šalies vežėjo auditą. Jei galiojimas sustabdytas dėl didelių vežėjo valstybės arba registracijos valstybės, jei taikoma, vykdomos prašymo teikėjo priežiūros trūkumų, atliekant auditą gali būti vertinama, ar šie priežiūros trūkumai pašalinti.

e) Agentūra gali panaikinti leidimą, jei:

1. baigėsi b punkte nurodytas laikotarpis arba

2. trečiosios šalies vežėjui pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 pradedamas taikyti draudimas vykdyti veiklą.

f) Jei apribojus leidimą, kaip nurodyta a punkte, trečiosios šalies vežėjui pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 nustatomas veiklos apribojimas, agentūra tokį apribojimą išlaiko tol, kol šis veiklos apribojimas panaikinamas.

▼M1 —————( 1 ) 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 6/2013 (OL L 4, 2013 1 9, p. 34).

( 2 ) 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296, 2012 10 25, p. 1).

( 3 ) 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (OL L 295, 2010 11 12, p. 35).

( 4 ) 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (OL L 344, 2005 12 27, p. 15).

( 5 ) 2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 473/2006, nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles (OL L 84, 2006 3 23, p. 8).

Top