EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0447-20200701

Consolidated text: 2014 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 447/2014 dėl konkrečių 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II), įgyvendinimo taisyklių

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/447/2020-07-01

02014R0447 — LT — 01.07.2020 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 447/2014

2014 m. gegužės 2 d.

dėl konkrečių 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II), įgyvendinimo taisyklių

(OL L 132 2014.5.3, p. 32)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/891 2020 m. birželio 26 d.

  L 206

3

30.6.2020


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 277, 22.10.2015, p.  60 (Nr. 447/2014)
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 447/2014

2014 m. gegužės 2 d.

dėl konkrečių 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II), įgyvendinimo taisykliųI ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYKAS IR BENDRA PNPP PARAMOS ĮGYVENDINIMO SISTEMAI SKYRIUS

Dalykas ir apibrėžtys

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos konkrečios taisyklės, kuriomis nustatomos vienodos Reglamento (ES) Nr. 231/2014 įgyvendinimo sąlygos ir išsamios taisyklės, kuriomis įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 236/2014, susijusios su įgyvendinimo metodais, finansų valdymu, stebėsena, vertinimu ir ataskaitų teikimu, PNPP II paramos skaidrumu ir matomumu, taip pat konkrečios tarpvalstybinio bendradarbiavimo politikos srityje „regioninis ir teritorinis bendradarbiavimas“ ir parama pagal kaimo plėtros programas politikos srityje „žemės ūkis ir kaimo plėtra“ taisyklės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) 

PNPP II paramos gavėja – viena iš paramos gavėjų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 231/2014 I priede;

b) 

programa – veiksmų programa, individualios, specialios arba paramos priemonės, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 236/2014 2 ir 3 straipsniuose;

c) 

bendrasis susitarimas – Komisijos ir PNPP II paramos gavėjos susitarimas, taikomas visoms PNPP II politikos sritims, kuriame nustatyti PNPP II paramos gavėjos ir Komisijos finansinio bendradarbiavimo pagal šį reglamentą principai;

d) 

sektorių susitarimas – Komisijos ir PNPP II paramos gavėjos susitarimas, susijęs su konkrečia PNPP II politikos sritimi arba programa, kuriame išdėstytos taikytinos taisyklės ir procedūros, kurių nėra bendrajame susitarime ar finansavimo susitarimuose;

e) 

politikos sritis (-ys) – pagrindinės bendradarbiavimo sritys, kuriose parengti PNPP II parama finansuojami veiksmai, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 231/2014 3 straipsnio 1 dalyje;

f) 

valdžios institucijos – PNPP II paramos gavėjos arba valstybės narės nacionalinio, regiono arba vietos lygmens viešieji subjektai arba įstaigos;

g) 

didelis projektas – projektas, kuris apima įvairius darbus, veiklą ar paslaugas ir kuris yra skirtas apibrėžtai ir nedalomai tikslaus ekonominio ar techninio pobūdžio užduočiai įgyvendinti, turi tiksliai apibrėžtus tikslus ir visos jo išlaidos viršija numatytąsias bendrajame susitarime;

h) 

dalyvaujančios šalys – PNPP II paramos gavėjos atskirai arba PNPP II paramos gavėjos kartu su valstybe (-ėmis) nare (-ėmis) arba šalimis, kurioms taikoma Europos kaimynystės priemonė, dalyvaujančiomis daugiametėje tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje, kurią kartu parengia dalyvaujančios šalys;

i) 

finansavimo susitarimas – Komisijos ir PNPP II paramos gavėjos metinis arba daugiametis susitarimas Sąjungos finansinei paramai įgyvendinti vykdant veiksmą, kuriam taikomas šis reglamentas. II skyrius. Bendra PNPP II paramos įgyvendinimo sistemaII SKYRIUS

Bendra PNPP II paramos įgyvendinimo sistema

3 straipsnis

Sąjungos finansavimo principai

1.  PNPP II parama remia PNPP II paramos gavėjų reformų pastangas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 231/2014 1 straipsnyje. Konkrečioms programoms ir atskiriems veiksmams finansuoti gali prireikti tiek PNPP II paramos gavėjos, tiek Sąjungos finansinių įnašų.

2.  Pagal Reglamentą (ES) Nr. 231/2014 finansuotam išlaidų straipsniui netaikomas joks kitas finansavimas iš Sąjungos biudžeto.

4 straipsnis

Atsakomybės principas

1.  Atsakomybė už PNPP II paramos programavimą ir įgyvendinimą visų pirma tenka PNPP II paramos gavėjai.

2.  PNPP II paramos gavėja paskiria nacionalinį PNPP koordinatorių (NPNPPK), kuris yra pagrindinis Komisijos partneris PNPP II paramos strateginiam planavimui, programavimo koordinavimui, įgyvendinimo stebėsenai, vertinimui ir ataskaitų teikimui.

NPNPPK:

a) 

užtikrina koordinavimą su PNPP II paramos gavėjos administracija bei kitais paramos teikėjais ir glaudų ryšį tarp PNPP II paramos naudojimo ir bendro pasirengimo narystei proceso;

b) 

koordinuoja PNPP II paramos gavėjų dalyvavimą atitinkamose teritorinio bendradarbiavimo programose, visų pirma tarpvalstybinio bendradarbiavimo programose, nurodytose 27 straipsnio a–c punktuose, jei tinka, tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo programose, nustatytose ir įgyvendinamose pagal Reglamentą (ES) Nr. 1299/2013. NPNPPK gali šią koordinavimo užduotį pavesti atitinkamai teritorinio bendradarbiavimo koordinatoriui arba veiklos struktūrai;

c) 

užtikrina, kad PNPP II paramos gavėjų pasiūlytuose veiksmuose arba programose nustatyti tikslai atitiktų šalies strategijos dokumentuose nustatytus tikslus ir kad jais būtų tinkamai atsižvelgta į atitinkamas makroregionines ir jūrų baseinų strategijas;

d) 

siekia, kad PNPP II paramos gavėjos administracija imtųsi visų reikiamų priemonių, kad būtų sudarytos sąlygos susijusioms programoms įgyvendinti.

NPNPPK yra aukšto lygio PNPP II paramos gavėjos Vyriausybės arba nacionalinės administracijos atstovas, turintis atitinkamus įgaliojimus.

3.  Kad suteiktų tvirtesnį pagrindą pasirengimo narystei paramos ir nacionalinių lėšų valdymui, Komisija ir PNPP II paramos gavėja palaiko dialogą viešųjų finansų valdymo klausimais. Šiuo klausimu Komisija įvertina, kokiu lygmeniu PNPP II paramos gavėjos administracija laikosi atviros ir tvarkingos viešųjų finansų valdymo sistemos principų. Jeigu administracija šių reikalavimų laikosi tik iš dalies, PNPP II paramos gavėja ir atsakingas įgaliotasis pareigūnas sutaria dėl nustatytiems trūkumams pašalinti būtinų priemonių.

5 straipsnis

Bendrieji susitarimai ir sektorių susitarimai

1.  Komisija ir PNPP II paramos gavėja sudaro bendrąjį susitarimą, kuriame išdėstomos konkrečios PNPP paramos valdymo, kontrolės, priežiūros, stebėsenos, vertinimo, ataskaitų teikimo ir audito nuostatos, kuriomis PNPP II paramos gavėja įpareigojama į savo teisinę sistemą perkelti atitinkamus Sąjungos reglamentavimo reikalavimus. Bendrąjį susitarimą gali papildyti sektorių susitarimai, kuriuose išdėstomos konkrečios PNPP II paramos valdymo ir įgyvendinimo konkrečiose politikos srityse arba programose nuostatos.

2.  PNPP II parama PNPP II paramos gavėjai suteikiama tiktai po to, kai įsigalioja 1 dalyje minėtas bendrasis susitarimas. Jeigu sudaromi sektorių susitarimai, PNPP II parama tam tikroje politikos srityje arba pagal tam tikrą programą suteikiama po to, kai įsigalioja tiek bendrasis susitarimas, tiek taikytinas sektorių susitarimas.

3.  Bendrasis susitarimas taikomas visiems 6 straipsnyje nurodytiems finansavimo susitarimams. Jei taikytina, sektorių susitarimai taikomi visiems finansavimo susitarimams, sudarytiems dėl politikos srities arba programos, kurioms taikomas sektorių susitarimas.

4.  Bendrajame susitarime ir, jei taikytina, sektorių susitarimuose, visų pirma išdėstomos išsamios nuostatos dėl:

a) 

struktūrų ir institucijų, būtinų PNPP II paramos valdymui, kontrolei, priežiūrai, stebėsenai, vertinimui, ataskaitų teikimui ir auditui, taip pat jų funkcijų ir atsakomybės;

b) 

sąlygų ir kontrolės reikalavimų, taikomų:

i) 

PNPP II paramos gavėjos reikiamų struktūrų ir institucijų įsteigimui, kad joms būtų galima pavesti PNPP II paramos biudžeto vykdymo užduotis;

ii) 

pavestų biudžeto vykdymo užduočių stebėsenai, sustabdymui arba nutraukimui;

c) 

PNPP II paramos programavimo ir įgyvendinimo, visų pirma paramos intensyvumo, Sąjungos įnašo normos ir tinkamumo finansuoti;

d) 

viešųjų pirkimų, dotacijų ir kitų finansavimo skyrimo procedūrų pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2014 1 straipsnio 3 dalį, 8 ir 10 straipsnius;

e) 

mokesčių, muitų ir kitų fiskalinių mokesčių taisyklių pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2014 5 straipsnį;

f) 

reikalavimų, taikomų mokėjimams, sąskaitoms patikrinti bei patvirtinti ir finansinių koregavimų procedūrų ir nepanaudotų lėšų panaikinimo;

g) 

Sąjungos finansinių interesų apsaugos, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 236/2014 7 straipsnyje, taip pat pranešimo apie sukčiavimo atvejus ir kitus pažeidimus;

h) 

skaidrumo, matomumo, informavimo ir viešinimo reikalavimų.

6 straipsnis

Finansavimo sprendimai ir finansavimo susitarimai

1.  Programas patvirtinantys Komisijos sprendimai turi atitikti reikalavimus, pagal kuriuos finansavimo sprendimai rengiami remiantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 84 straipsnio 3 dalimi ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 94 straipsniu.

2.  Jeigu tokiais sprendimais patvirtinamos daugiametės veiksmų programos, kurios įgyvendinamos išskaidžius įsipareigojimus įvairioms politikos sritims, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. 231/2014 3 straipsnio a–c punktuose, jei tinkama, programose pateikiamas orientacinio pobūdžio didelių projektų sąrašas. Komisija priima sprendimą dėl finansinio įnašo atrinktam dideliam projektui patvirtinimo.

3.  Finansavimo susitarimuose nustatomos, inter alia, PNPP II paramos valdymo sąlygos, įskaitant taikytinus įgyvendinimo metodus, paramos intensyvumą, įgyvendinimo terminus ir išlaidų tinkamumo finansuoti taisykles. Jeigu PNPP II paramos gavėja programas įgyvendina pagal netiesioginį valdymą, į finansavimo susitarimą turi būti įtrauktos reikiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 40 straipsnio nuostatos.

4.  Finansavimo susitarimus dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų, nurodytų VI antraštinės dalies II skyriuje, taip pat gali pasirašyti valstybė narė, kurioje įsisteigusi atitinkamos programos vadovaujančioji institucija. Visos atitinkamoje programoje dalyvaujančios valstybės narės gali pasirašyti vieną finansavimo susitarimą, taikytiną tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms, nurodytoms VI antraštinės dalies III skyriuje.II ANTRAŠTINĖ DALIS

NETIESIOGINIS PNPP II PARAMOS GAVĖJŲ VYKDOMAS VALDYMASI SKYRIUS

Valdymo ir kontrolės sistemos

7 straipsnis

Struktūros ir institucijos

1.  PNPP II paramos gavėja įsteigia ir (arba) paskiria šias struktūras ir institucijas, būtinas PNPP II paramos valdymui, įgyvendinimui, kontrolei, priežiūrai, stebėsenai, vertinimui, ataskaitų teikimui ir vidaus auditui:

a) 

nacionalinį PNPP koordinatorių (NPNPPK);

b) 

įgaliotąjį nacionalinį pareigūną (ĮNP);

c) 

veiklos struktūras.

2.  ĮNP įsteigia valdymo struktūrą, kurią sudaro nacionalinis fondas ir ĮNP paramos biuras.

3.  PNPP II paramos gavėja numato audito instituciją.

4.  PNPP II paramos gavėja užtikrina tinkamą 1–3 dalyse nurodytų struktūrų ir institucijų pareigų atskyrimą.

8 straipsnis

Nacionalinio PNPP koordinatoriaus funkcijos ir pareigos

Be 4 straipsnio 2 dalyje numatytų funkcijų, NPNPPK imasi priemonių užtikrinti, kad įgyvendinant PNPP II paramą būtų tinkamai atsižvelgta į veiksmuose ar programose, dėl kurių buvo pavestos biudžeto įgyvendinimo užduotys, išdėstytus tikslus.

9 straipsnis

Įgaliotojo nacionalinio pareigūno funkcijos ir pareigos

1.  ĮNP tenka bendra atsakomybė už finansinį PNPP II paramos valdymą PNPP II paramos gavėjoje ir jis užtikrina, kad išlaidos būtų teisėtos ir tvarkingos.

2.  ĮNP yra aukšto lygio PNPP II paramos gavėjos Vyriausybės arba nacionalinės administracijos atstovas, turintis atitinkamus įgaliojimus.

3.  ĮNP visų pirma atsako už:

a) 

PNPP II sąskaitų ir finansinių operacijų valdymą;

b) 

veiksmingą vidaus kontrolės sistemų veikimą įgyvendinant PNPP II paramą;

c) 

veiksmingų ir proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių nustatymą, atsižvelgiant į nustatytą riziką;

d) 

14 straipsnyje numatytos procedūros pradėjimą.

4.  ĮNP imasi tolesnių veiksmų gavus 12 straipsnyje nurodytos audito institucijos ataskaitas ir teikia metinę valdymo deklaraciją Komisijai. Metinė valdymo deklaracija parengiama kiekvienai programai bendrajame susitarime nurodyta forma, remiantis faktine ĮNP per finansinius metus atlikta valdymo ir kontrolės sistemų priežiūra.

Programos įgyvendinimo pabaigoje ĮNP pateikia galutinę išlaidų ataskaitą.

10 straipsnis

Veiklos struktūrų funkcijos ir atsakomybė

1.  PNPP II paramos gavėja įsteigia veiklos struktūrą (-as) PNPP II paramai įgyvendinti ir valdyti.

2.  Veiklos struktūra atsako už programų įgyvendinimą, informavimą ir matomumą, stebėseną ir ataskaitų teikimą, taip pat, jei taikytina, programų vertinimą, laikantis patikimo finansų valdymo principo, ir už įgyvendinant programas, už kurias ji atsako, patirtų išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo užtikrinimą.

11 straipsnis

Valdymo struktūros funkcijos ir atsakomybė

1.  Nacionalinis fondas veikia PNPP II paramos gavėjos nacionalinio lygio ministerijoje, turinčioje kompetenciją vykdyti centrinės valdžios biudžetą. Jis teikia paramą įgaliotajam nacionaliniam pareigūnui, jam vykdant užduotis, visų pirma nurodytas 9 straipsnio 3 dalies a punkte.

2.  ĮNP paramos biuras teikia paramą įgaliotajam nacionaliniam pareigūnui, jam vykdant užduotis, visų pirma nurodytas 9 straipsnio 3 dalies b punkte.

12 straipsnis

Audito institucijos funkcijos ir atsakomybė

1.  Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktą nepriklausomą PNPP II paramos gavėjos įsteigtų struktūrų ir institucijų, nurodytų 7 straipsnio 1 dalyje, ir ĮNP įsteigtos valdymo struktūros, nurodytos 7 straipsnio 2 dalyje, išorės auditą atlieka 7 straipsnio 3 dalyje nurodyta audito institucija, kuri yra nepriklausoma nuo minėtų struktūrų ir institucijų. PNPP II paramos gavėja užtikrina, kad audito institucijos vadovas turėtų būtiną kompetenciją, reikiamų žinių ir patirties audito srityje.

2.  Audito institucija atlieka valdymo ir kontrolės sistemos (-ų), veiksmų, sandorių ir metinių sąskaitų auditą, laikydamasi tarptautiniu mastu pripažintų audito standartų ir trejų metų laikotarpiui parengtos audito strategijos. Audito strategija atnaujinama kasmet.

3.  Audito institucija parengia metinę audito veiklos ataskaitą ir metinę audito nuomonę, laikydamasi tarptautiniu mastu pripažintų audito standartų.

4.  Programos įgyvendinimo pabaigoje audito institucija parengia galutinę audito veiklos ataskaitą ir audito nuomonę apie galutinę išlaidų ataskaitą.II SKYRIUS

Konkrečios nuostatos, susijusios su biudžeto vykdymo užduočių pavedimu

13 straipsnis

Sąlygos, kuriomis PNPP II paramos gavėjai pavedamos biudžeto vykdymo užduotys

1.  Komisija paveda biudžeto vykdymo užduotis PNPP II paramos gavėjai, sudarydama finansavimo susitarimą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 1 ir 2 dalių, 61 straipsnio ir 184 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas.

2.  PNPP II paramos gavėja užtikrina, kad Sąjungos finansinių interesų apsaugos lygis atitiktų lygį, kurio reikalaujama pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1268/2012, ir sukuria reikiamas struktūras, kuriomis užtikrinamas veiksmingas vidaus kontrolės sistemų veikimas.

3.  PNPP II paramos gavėjoje sukurtos valdymo, kontrolės, priežiūros ir audito sistemos sudaro veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, į kurią įtrauktos bent šios penkios sritys:

a) 

kontrolės aplinka;

b) 

rizikos valdymas;

c) 

kontrolės veikla;

d) 

informacija ir komunikacija;

e) 

stebėsenos veikla.

14 straipsnis

Biudžeto vykdymo užduočių pavedimas

1.  ĮNP, PNPP II paramos gavėjos vardu, atsako už prašymo pavesti jam biudžeto vykdymo užduotis pagal 13 straipsnį pateikimą Komisijai.

2.  Prieš pateikdamas 1 dalyje nurodytą prašymą, ĮNP užtikrina, kad valdymo struktūra ir atitinkama (-os) veiklos struktūra (-os) atitinka Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a, b ir d punktų ir šio reglamento 13 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

3.  Prieš pavesdama PNPP II paramos biudžeto vykdymo užduotis, Komisija peržiūri 1 dalyje nurodytą prašymą ir įsteigtas 7 straipsnyje nurodytas struktūras bei institucijas ir ex-ante patikrinimo pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 61 straipsnio 1 dalį tikslu gauna įrodymų, kad tenkinami Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a–d punktuose ir šio reglamento 13 straipsnio 3 dalyje išdėstyti reikalavimai.

Kad pavestų PNPP II paramos biudžeto vykdymo užduotis, Komisija gali pasikliauti ex-ante patikrinimu, atliktu dėl ankstesnio finansavimo susitarimo su PNPP II paramos gavėja, arba ex-ante patikrinimu, atliktu dėl valdymo įgaliojimų perdavimo, dėl kurio sprendimas priimtas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1085/2006 ( 1 ). Komisija paprašo papildomų įrodymų, jeigu šiuose patikrinimuose nagrinėjami ne visi reikiami reikalavimai.

4.  ĮNP stebi, kaip valdymo struktūra ir veiklos struktūra (-os) toliau vykdo 2 dalyje nurodytus reikalavimus. Jei šių reikalavimų nesilaikoma, ĮNP nedelsdamas apie tai praneša Komisijai ir imasi reikiamų apsaugos priemonių atliktų mokėjimų arba pasirašytų sutarčių atžvilgiu.

5.  Komisija stebi, kaip laikomasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 2 ir 3 dalių, ir gali imtis reikiamų taisomųjų priemonių, įskaitant finansavimo susitarimo laikiną sustabdymą arba nutraukimą bet kuriuo metu, jeigu reikalavimų nebesilaikoma.III ANTRAŠTINĖ DALIS

FINANSŲ VALDYMASI SKYRIUS

Sąjungos skiriama finansinė parama

15 straipsnis

Išlaidų tinkamumas finansuoti

1.  Kol nesudarytas atitinkamas finansavimo susitarimas pagal 13 straipsnį, pasirašytos sutartys ir jų priedai, PNPP II paramos gavėjos patirtos išlaidos ir atlikti mokėjimai nėra tinkami finansuoti pagal Reglamentą (ES) Nr. 231/2014.

2.  Pagal Reglamentą (ES) Nr. 231/2014 netinkamos finansuoti šios išlaidos:

a) 

žemės ir esamų pastatų įsigijimo, išskyrus atvejus, kai finansavimo sprendime tai tinkamai pagrįsta dėl veiksmo pobūdžio;

b) 

kitos išlaidos, kurios gali būti numatytos sektorių arba finansavimo susitarimuose.II SKYRIUS

Taisyklės, susijusios su netiesioginiu PNPP II paramos gavėjos vykdomu valdymu

16 straipsnis

Pranešimas apie įtariamo sukčiavimo atvejus ir kitus pažeidimus

PNPP II paramos gavėja nedelsdama praneša Komisijai apie įtariamo sukčiavimo atvejus ir kitus pažeidimus, kurie buvo nustatyti pirminėse administracinėse ar teisminėse išvadose, ir ją informuoja apie administracinių ir teisinių procedūrų eigą. Pranešama elektroniniu būdu, naudojantis Komisijos šiam tikslui pateiktu moduliu.

17 straipsnis

Finansinių klaidų ištaisymas

1.  Siekdama užtikrinti, kad PNPP II lėšos būtų panaudojamos pagal taikomas taisykles, Komisija taikys finansinių klaidų ištaisymo mechanizmus.

2.  Finansines klaidas gali tekti taisyti:

a) 

nustačius konkrečią klaidą, pažeidimą ar sukčiavimo atvejį;

b) 

nustačius PNPP II paramos gavėjos valdymo ir kontrolės sistemų trūkumą arba nepakankamumą.

3.  Komisija finansines klaidas ištaiso remdamasi netinkamai išleistų sumų nustatymu ir finansiniu poveikiu biudžetui. Jeigu tokios sumos negali būti tiksliai nustatytos, kad būtų galima taikyti individualius finansinių klaidų ištaisymus, Komisija gali taikyti fiksuoto dydžio arba išvadų ekstrapoliacija paremtus klaidų ištaisymus.

4.  Prireikus finansinių klaidų ištaisymai atliekami kompensuojant.

5.  Priimdama sprendimą dėl ištaisymo sumos, Komisija atsižvelgia į konkrečios klaidos arba pažeidimo pobūdį, sunkumą ir (arba) nustatytų atitinkamos programos valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų arba nepakankamumo mastą ir finansinį poveikį.IV ANTRAŠTINĖ DALIS

STEBĖSENA, VERTINIMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMASI SKYRIUS

Stebėsena

18 straipsnis

PNPP stebėsenos komitetas

1.  Komisija ir PNPP II paramos gavėja ne vėliau kaip šeši mėnesiai po pirmojo finansavimo susitarimo įsigaliojimo įsteigia PNPP stebėsenos komitetą.

2.  PNPP stebėsenos komitetas peržiūri bendrą visų veiksmų įgyvendinimo efektyvumą, veiksmingumą, kokybę, nuoseklumą, koordinavimą ir atitiktį reikalavimams siekiant jų tikslų. Šiuo tikslu, jei taikytina, jis remiasi sektorių stebėsenos komitetų pateikta informacija. Prireikus jis gali teikti rekomendacijas atlikti taisomuosius veiksmus.

3.  PNPP stebėsenos komitetą sudaro Komisijos atstovai, NPNPPK ir kitų susijusių PNPP II paramos gavėjos nacionalinių institucijų ir įstaigų atstovai, ir, jei taikytina, tarptautinių organizacijų, įskaitant tarptautines finansines įstaigas, ir kitų suinteresuotųjų subjektų, kaip antai pilietinės visuomenės ir privataus sektoriaus organizacijų, atstovai.

4.  PNPP stebėsenos komiteto posėdžiams kartu pirmininkauja Komisijos atstovas ir NPNPPK.

5.  PNPP stebėsenos komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

6.  PNPP stebėsenos komitetas susitinka bent kartą per metus. Komisijos arba PNPP II paramos gavėjos iniciatyva taip pat gali būti sušaukiami ad hoc posėdžiai, ypač skirti konkrečiai temai.

19 straipsnis

Sektorių stebėsenos komitetai

1.  Pagal netiesioginį PNPP II paramos gavėjų valdymą PNPP II paramos gavėja ne vėliau kaip šeši mėnesiai po pirmojo finansavimo susitarimo, susijusio su atitinkama politikos sritimi arba programa, įsigaliojimo įsteigia sektorių stebėsenos komitetus. Jei taikytina, sektorių stebėsenos komitetai gali būti įsteigiami ad hoc pagrindu pagal kitus įgyvendinimo metodus.

2.  Kiekvienas sektoriaus stebėsenos komitetas peržiūri tam tikros politikos srities ar programos veiksmų įgyvendinimo efektyvumą, veiksmingumą, kokybę, nuoseklumą, koordinavimą ir atitiktį reikalavimams ir jų derėjimą su atitinkamomis sektoriaus strategijomis. Jis vertina pažangą pagal tai, kaip siekiama veiksmų tikslų, numatytų rezultatų ir pagal jų poveikį, lygindamas rodiklius su pradine situacija ir vertindamas finansinio vykdymo pažangą. Sektoriaus stebėsenos komitetas yra atskaitingas PNPP stebėsenos komitetui ir gali teikti pasiūlymus dėl taisomųjų veiksmų, kuriais būtų užtikrinamas veiksmų tikslų įgyvendinimas ir pagerinamas teikiamos paramos veiksmingumas, efektyvumas, poveikis ir tvarumas.

3.  Sektoriaus stebėsenos komitetą sudaro susijusių nacionalinių institucijų ir įstaigų, kitų suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos partnerių, ir jei tinkama, tarptautinių organizacijų, įskaitant tarptautines finansų įstaigas, ir pilietinės visuomenės atstovai. Komiteto veikloje dalyvauja Komisija. Sektoriaus stebėsenos komiteto posėdžiams pirmininkauja aukšto lygio PNPP II paramos gavėjos atstovas. Priklausomai nuo politikos srities arba programos komiteto posėdžiams gali kartu pirmininkauti ir Komisija.

4.  Kiekvienas sektoriaus stebėsenos komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

5.  Sektorių stebėsenos komitetai posėdžiauja bent du kartus per metus. Taip pat gali būti sušaukiami ad hoc posėdžiai.

20 straipsnis

Kita stebėsenos veikla

Prireikus gali būti sukuriamos kitos stebėsenos platformos. Apie jų veiklą pranešama PNPP stebėsenos komitetui.II SKYRIUS

Vertinimas

21 straipsnis

Principai

1.  Siekiant pagerinti paramos tikslingumą, nuoseklumą, kokybę, veiksmingumą, efektyvumą, Sąjungos pridėtinę vertę, derėjimą ir sąveiką su atitinkamu politiniu dialogu, remiantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 30 straipsnio 4 dalimi, atliekamas PNPP II paramos vertinimas.

2.  Vertinimas gali būti atliekamas politikos, strateginiu, teminiu, sektorių, programų ir veiklos lygmenimis, taip pat šalies arba regionų lygmeniu.

3.  Į vertinimo rezultatus atsižvelgia PNPP stebėsenos komitetas ir sektorių stebėsenos komitetai.

22 straipsnis

PNPP II paramos gavėjos vertinimas pagal netiesioginį valdymą

1.  PNPP II paramos gavėja, kuriai pavestos PNPP II paramos biudžeto vykdymo užduotys, atlieka savo valdomų programų vertinimą.

2.  PNPP II paramos gavėja parengia vertinimo planą, kuriame pristatoma vertinimo veikla, kurią ji ketina vykdyti skirtingais įgyvendinimo etapais.III SKYRIUS

Ataskaitų teikimas

23 straipsnis

Metinės PNPP II paramos gavėjos PNPP II paramos įgyvendinimo pagal netiesioginį valdymą ataskaitos

1.  Iki kitų finansinių metų vasario 15 d. PNPP II paramos gavėja pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a–c punktus Komisijai pateikia:

a) 

metinę pavestų užduočių įgyvendinimo ataskaitą;

b) 

metines išlaidų, patirtų vykdant pavestas užduotis, finansines ataskaitas arba apskaitą kaupimo principu, kaip nurodyta finansavimo susitarime;

c) 

9 straipsnio 4 dalyje nurodytą metinę valdymo deklaraciją;

d) 

valdymo struktūros atlikto audito ir patikrinimo ataskaitų santrauką, kuri suteikia tvirtą pagrindą valdymo deklaracijai. Į šią santrauką įtraukiama sistemose nustatytų klaidų ir trūkumų pobūdžio ir masto analizė, įgyvendintas arba planuojamas taisomasis veiksmas, taip pat veiksmai, kurių imtasi po audito institucijos pateiktų ataskaitų.

2.  Iki kitų finansinių metų kovo 15 d. PNPP II paramos gavėja pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalį Komisijai pateikia audito nuomonę.

3.  Kiekvienos programos įgyvendinimo pabaigoje PNPP II paramos gavėja pateikia galutinę ataskaitą, kurioje apžvelgiamas visas įgyvendinimo laikotarpis ir į kurią gali būti įtraukta paskutinė metinė ataskaita.

4.  Priklausomai nuo veiksmo ar programos, už kurią atsako, veiklos struktūros gali būti reikalaujama parengti išsamią metinę ataskaitą už visus finansinius metus, kurią NPNPPK pateiktų Komisijai po to, kai ją išnagrinėtų atsakingas sektoriaus stebėsenos komitetas.V ANTRAŠTINĖ DALIS

SKAIDRUMAS IR MATOMUMAS

24 straipsnis

Informavimas, viešinimas ir skaidrumas

1.  Visi subjektai, įgyvendinantys PNPP II paramą, kaip apibrėžta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies a–c punktuose, turi atitikti informavimo, viešinimo ir skaidrumo reikalavimus pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 35 straipsnio 2 dalį ir užtikrinti tinkamą veiksmų matomumą.

2.  Netiesioginio PNPP II paramos gavėjos valdymo atveju veiklos struktūros atsako už informacijos apie Sąjungos lėšų gavėjus paskelbimą pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 21 ir 22 straipsnius. Veiklos struktūros užtikrina, kad gavėjui būtų pranešta apie tai, kad jis bus įtrauktas į skelbiamą gavėjų sąrašą. Visi šiame sąraše pateikti asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 reikalavimus.

3.  Šalių arba daugiašaliai strategijų dokumentai, jų pakeitimai ir programos yra vieši dokumentai, jei taikytina, ir yra pateikiami plačiajai ir pilietinei visuomenei.

25 straipsnis

Matomumas ir komunikacija

1.  Komisija ir PNPP II paramos gavėja sutaria dėl nuoseklaus numatomos komunikacinės veiklos plano ir aktyviai skelbia informaciją apie PNPP II paramą PNPP II paramos gavėjoje.

2.  PNPP II paramos gavėja apie savo matomumo ir komunikacinę veiklą praneša PNPP stebėsenos komitetui ir sektorių stebėsenos komitetams.VI ANTRAŠTINĖ DALIS

TARPVALSTYBINIS BENDRADARBIAVIMASI SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

26 straipsnis

Apibrėžtys

1.  Šioje antraštinėje dalyje vartojamų terminų apibrėžtys:

a) 

veiksmai – projektas, sutartis, veiksmas arba projektų grupė, atrinkti atitinkamos programos jungtinio stebėsenos komiteto arba perkančiosios organizacijos arba jų atsakomybe, kuriais prisidedama prie tikslų, susijusių su prioritetinės krypties ar krypčių, su kuriomis jie susiję, tarpvalstybinio bendradarbiavimo programomis, nurodytomis 27 straipsnio a punkte, arba teminio prioriteto arba prioritetų, su kuriais jie susiję, tarpvalstybinio bendradarbiavimo programomis, nurodytomis 27 straipsnio b arba c punkte;

b) 

paramos gavėjas – viešasis arba privatus subjektas, atsakingas už veiksmų inicijavimą arba jų inicijavimą ir įgyvendinimą; kai omenyje turimos valstybės pagalbos schemos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 ( 2 ) 2 straipsnio 13 dalyje, kalbant apie tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas, kuriose dalyvauja valstybės narės, terminas „paramos gavėjas“ reiškia paramą gaunantį subjektą.

(2)  Šios antraštinės dalies I ir II skyriuose, kalbant apie tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas, kuriose dalyvauja valstybės narės, terminai „viešosios išlaidos“, „programavimas“, „partnerystės susitarimas“ ir „dokumentas“ vartojami, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnyje.

27 straipsnis

Paramos forma

Parama teikiama vienai iš šių tarpvalstybinio bendradarbiavimo formų:

a) 

vienos arba kelių valstybių narių ir vienos arba kelių PNPP II paramos gavėjų tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, numatytam II skyriuje;

b) 

dviejų arba daugiau PNPP II paramos gavėjų tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, numatytam III skyriuje;

c) 

PNPP II paramos gavėjos ir šalių, kurioms taikoma Europos kaimynystės priemonė, tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, numatytam III skyriuje.

28 straipsnis

Paramos intensyvumas ir PNPP II paramos norma

1.  Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinama tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa 27 straipsnyje nurodytoms bendradarbiavimo formoms, nustatoma bendro finansavimo norma ir didžiausia galima PNPP II paramos suma, remiantis:

a) 

visomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, įskaitant viešąsias ir privačiąsias išlaidas, arba

b) 

viešosiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis.

2.  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų, nurodytų 27 straipsnio a punkte, Sąjungos bendro finansavimo norma kiekvienos prioritetinės tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos krypties, kaip nurodyta 34 straipsnio 2 dalyje, lygiu yra ne mažesnė kaip 20 % ir ne didesnė kaip 85 % tinkamų finansuoti išlaidų.

▼M1

2A.  Nukrypstant nuo 2 dalies, vadovaujančiosios institucijos prašymu išlaidoms, deklaruotoms mokėjimo paraiškose ataskaitiniais metais, kurie prasideda 2020 m. liepos 1 d. ir baigiasi 2021 m. birželio 30 d., vienai ar daugiau prioritetinių krypčių gali būti taikoma 100 % bendro finansavimo norma.

Prašymas pakeisti bendro finansavimo normą teikiamas laikantis 31 straipsnio 5A dalyje nustatytos programų keitimo tvarkos ir prie jų pridedama pakeista programa. 100 % bendro finansavimo norma taikoma tik tuo atveju, jei Komisija patvirtina atitinkamą bendradarbiavimo programos pakeitimą prieš galutinės tarpinio mokėjimo paraiškos pateikimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 135 straipsnio 2 dalį.

Pirmą ataskaitinių metų, kurie prasideda 2021 m. liepos 1 d. ir baigiasi 2022 m. birželio 30 d., dieną bendro finansavimo norma automatiškai vėl tampa tokio dydžio, koks buvo tą dieną, kai Komisijai buvo pateiktas antroje pastraipoje nurodytas prašymas pakeisti bendro finansavimo normą.

▼B

3.  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų, nurodytų 27 straipsnio b ir c punktuose, Sąjungos bendro finansavimo norma kiekvieno teminio prioriteto lygiu yra ne mažesnė kaip 20 % ir ne didesnė kaip 85 % tinkamų finansuoti išlaidų. Techninės pagalbos bendro finansavimo norma yra 100 %

29 straipsnis

PNPP II paramos teminiai prioritetai ir koncentracija

1.  PNPP II paramos teminiai prioritetai apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 231/2014 III priede.

2.  Kiekvienai tarpvalstybinio bendradarbiavimo programai pasirenkami ne daugiau kaip 4 teminiai prioritetai.

30 straipsnis

Geografinė aprėptis

Atitinkamoje tarpvalstybinėje programoje pateikiamas reikalavimus atitinkančių regionų sąrašas:

a) 

27 straipsnio a dalyje nurodytoms tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms – bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 3 lygio regionai arba, jei nenurodyta NUTS klasifikatoriuje, lygiavertės teritorijos, esančios prie sausumos sienų arba prie jūrų sienų, kurias skiria ne daugiau nei 150 kilometrų, neatmetant galimybės atlikti pakeitimus, kurie būtini 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui patvirtintų tarpvalstybinių programų suderinamumui ir tęstinumui užtikrinti;

b) 

27 straipsnio b ir c dalyse nurodytoms tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms reikalavimus atitinkantys regionai prireikus nustatomi atitinkamoje tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje.

31 straipsnis

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų rengimas, vertinimas, patvirtinimas ir keitimas

1.  Kiekvienos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos teminius prioritetus kiekvienai sienai arba sienų grupei nustato dalyvaujančios šalys, remdamosi teminiais prioritetais, apibrėžtais Reglamento (ES) Nr. 231/2014 III priede.

2.  Komisija vertina tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų derėjimą su šiuo reglamentu, tai, kaip veiksmingai jomis prisidedama prie pasirinktų Reglamento (ES) Nr. 231/2014 III priedo teminių prioritetų, ir dalyvaujančių valstybių narių atžvilgiu – atitinkamą partnerystės susitarimą.

3.  Komisija per tris mėnesius nuo tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos pateikimo dienos pateikia pastabas. Dalyvaujančios šalys Komisijai pateikia visą reikiamą papildomą informaciją ir prireikus pasiūlytą tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą iš dalies pakeičia.

4.  Tvirtindama kiekvieną tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą po jos oficialaus pateikimo, Komisija turi užtikrinti, kad į visas jos pastabas buvo tinkamai atsižvelgta.

5.  Prašymai iš dalies pakeisti dalyvaujančių šalių pateiktas tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas turi būti tinkamai pagrįsti, visų pirma turi būti aprašytas numatomas tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos pakeitimų poveikis jos siekiamiems tikslams. Šie prašymai pateikiami kartu su iš dalies pakeista programa. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų pakeitimams taikomos 2 ir 3 dalys.

▼M1

5A.  Nukrypdama nuo 5 dalies nuostatų, tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų pagal 27 straipsnio a punktą atveju vadovaujančioji institucija programavimo laikotarpiu gali perkelti iki 8 % prioriteto asignavimo nuo 2020 m. vasario 1 d. ir ne daugiau kaip 4 % programos biudžeto kitam to paties fondo tos pačios programos prioritetui. Tokie perkėlimai nedaro poveikio ankstesniems metams.

Jie laikomi nereikšmingais ir nereikalauja Komisijos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama programa. Tačiau jie turi atitikti visus reguliavimo reikalavimus ir turi būti iš anksto patvirtinti jungtinio stebėsenos komiteto. Valstybė narė Komisijai pateikia patikslintą finansavimo planą.

2 ir 3 dalys netaikomos programos pakeitimams pagal šią dalį.

▼B

32 straipsnis

Techninė pagalba

1.  Kiekvienoje tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje numatomos lėšos, skirtos konkrečiai techninės pagalbos veiksmams, įskaitant rengimo, valdymo, stebėsenos, vertinimo, informavimo, komunikacinę, tinklų kūrimo, ginčų sprendimo, kontrolės ir audito veiklą, susijusią su programos įgyvendinimu, ir veiklą, kuria siekiama pagerinti administracinius gebėjimus programai įgyvendinti. PNPP II parama taip pat gali pasinaudoti dalyvaujančios šalys veiksmams, kuriais mažinama paramos gavėjams tenkanti administracinė našta, įskaitant elektroninio keitimosi duomenimis sistemas, ir veiksmams, kuriais stiprinami dalyvaujančių šalių institucijų ir paramos gavėjų gebėjimai administruoti bei naudoti PNPP II paramą ir jų keitimasis gerąja patirtimi. Šie veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir vėlesniais programavimo laikotarpiais.

2.  Nukrypstant nuo 15 straipsnio 1 dalies, techninės pagalbos išlaidos, skirtos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programai parengti ir valdymo bei kontrolės sistemoms įsteigti, gali būti tinkamos finansuoti prieš Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinama tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa, priėmimo dieną, tačiau ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.II SKYRIUS

Valstybių narių ir PNPP II paramos gavėjų tarpvalstybinis bendradarbiavimas

33 straipsnis

Taikomos nuostatos

1.  Jeigu tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje, kuriai taikomas šis skyrius, dalyvauja valstybė (-ės) narė (-ės), ypač valstybė narė, kurioje yra įsikūrusi vadovaujančioji institucija, taikomos Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1299/2013 ( 3 ) nustatytos taisyklės, taikomos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui, kaip numatyta šiame skyriuje. Kai šiose taisyklėse daroma nuoroda į Europos struktūrinius ir investicijų fondus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 1 straipsnyje, šiame skyriuje laikoma, kad į šią apibrėžtį taip pat įtraukta PNPP II parama.

2.  Jeigu tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje, kuriai taikomas šis skyrius, dalyvauja PNPP II paramos gavėjos, taikomos Europos teritoriniam bendradarbiavimui taikomos taisyklės, kaip numatyta šiame skyriuje, nedarant poveikio pagrįstoms atitinkamame finansavimo susitarime nustatytoms nukrypti leidžiančioms nuostatoms.

34 straipsnis

Programavimas

1.  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos parengiamos laikantis partnerystės principo, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir laikantis Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2–4, 7, 9 ir 10 dalių.

2.  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas sudaro prioritetinės kryptys. Nedarant poveikio 32 straipsniui, prioritetinė kryptis atitinka teminį prioritetą, nurodytą 29 straipsnyje. Prioritetinėje ašyje, kur tinkama, ir siekiant padidinti jo poveikį ir efektyvumą taikant nuoseklų integruotą požiūrį, gali būti pridedami kitų teminių prioritetų elementai.

3.  Pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas gali būti vykdomi bendruomenės inicijuojami vietos plėtros veiksmai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 32–35 straipsniuose, veiksmai pagal bendrus veiklos planus, kaip apibrėžta to reglamento 104–109 straipsniuose, ir integruotų teritorinių investicijų veiksmai, kaip apibrėžta to reglamento 36 straipsnyje, atsižvelgiant į esminius šių priemonių principus ir į Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 9–11 straipsnius. Dėl konkrečių kiekvienos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos taisyklių ir sąlygų susitaria Komisija ir dalyvaujančios šalys.

4.  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas elektroniniu būdu Komisijai teikia valstybė narė, kurioje yra įsikūrusi programos vadovaujančioji institucija.

5.  Dalyvaujančių šalių prašymu rengiant veiksmus, ypač didelius projektus, ir su jų rengimu susijusioje veikloje gali dalyvauti Europos investicijų bankas (EIB).

Komisija gali pasikonsultuoti su EIB prieš patvirtindama tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas.

35 straipsnis

Techninė pagalba

Techninei pagalbai skiriama PNPP II paramos suma sudaro ne daugiau kaip 10 % visos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programai skirtos sumos tačiau ne mažiau kaip 1 500 000  EUR.

36 straipsnis

Įgyvendinimo būdas ir programos institucijų paskyrimas

1.  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos, kurioms taikomas šis skyrius, įgyvendinamos taikant pasidalijamąjį valdymą. Taigi už programų valdymą ir kontrolę pagal atitinkamas atsakomybės sritis, nustatytas visų pirma Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1268/2012 ir šiame reglamente, atsako valstybės narės ir Komisija.

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 73 ir 74 straipsniai dėl valstybių narių atsakomybės taikant pasidalijamąjį valdymą taikomi valstybei narei, kurioje yra įsikūrusi vadovaujančioji institucija.

Taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 75 straipsnis dėl Komisijos įgaliojimų ir atsakomybės taikant pasidalijamąjį valdymą.

2.  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje dalyvaujančios šalys taikant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnio 1 dalį paskiria vieną vadovaujančiąją instituciją, taikant to reglamento 123 straipsnio 2 dalį – vieną tvirtinančiąją instituciją, o to reglamento 123 straipsnio 4 dalį – vieną audito instituciją.

3.  Vadovaujančioji institucija ir audito institucija turi būti įsikūrusios toje pačioje valstybėje narėje. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje dalyvaujančios šalys gali paskirti bendrą vadovaujančiąją instituciją atlikti tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

Vadovaujančiosios institucijos ir atitinkamais atvejais tvirtinančiosios institucijos paskyrimo procedūrą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnyje, vykdo valstybė narė, kurioje institucija yra įsisteigusi.

Paskiriant šiame straipsnyje numatytas institucijas, nedaroma poveikio dalyvaujančių šalių su finansinių klaidų ištaisymu susijusių įsipareigojimų paskirstymui, kaip nustatyta tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje.

37 straipsnis

Programos institucijų funkcijos

1.  Dėl vadovaujančiosios institucijos funkcijų taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnis ir Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 23 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 dalys.

2.  Dėl tvirtinančiosios institucijos funkcijų taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnis ir Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 24 straipsnis.

Tvirtinančioji institucija gauna Komisijos išmokas ir paprastai perveda išmokas pagrindiniam paramos gavėjui pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 132 straipsnį.

3.  Dėl audito institucijos funkcijų taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnis ir Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 25 straipsnis.

38 straipsnis

Bendras stebėsenos komitetas

1.  Dalyvaujančios šalys per tris mėnesius nuo tos dienos, kai dalyvaujančioms šalims pranešama apie sprendimą, kuriuo patvirtinama tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa, įsteigia bendrą stebėsenos komitetą (toliau – BSK).

2.  BSK sudaro Komisijos atstovai, NPNPPK ir kitų susijusių PNPP II paramos gavėjų, dalyvaujančios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) nacionalinių institucijų ir įstaigų atstovai, ir, jei taikytina, tarptautinių finansų įstaigų arba kitų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant pilietinės visuomenės ir privataus sektoriaus organizacijas, atstovai.

3.  BSK pirmininkauja vienos iš dalyvaujančių šalių arba vadovaujančiosios institucijos atstovas.

4.  Komisija dalyvauja BSK veikloje kaip patariamoji institucija.

5.  Jei prie programos prisideda EIB, jis BSK veikloje gali dalyvauti kaip patariamoji institucija.

6.  BSK peržiūri bendrą visų veiksmų įgyvendinimo efektyvumą, kokybę ir nuoseklumą siekiant visų tikslų, nustatytų tarpvalstybinėje programoje, finansavimo susitarimuose ir susijusiame (-iuose) strateginiame (-iuose) dokumente (-iuose). Prireikus jis gali teikti rekomendacijas atlikti taisomuosius veiksmus.

Taip pat dėl jos funkcijų taikomi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 49 ir 110 straipsniai.

BSK ir vadovaujančioji institucija vykdo stebėseną remdamiesi atitinkamoje tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje nustatytais rodikliais pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 16 straipsnį.

7.  BSK priima savo darbo tvarkos taisykles.

8.  BSK posėdžiauja bent kartą per metus. Vienos iš dalyvaujančių šalių arba Komisijos iniciatyva taip pat gali būti sušaukiami papildomi posėdžiai, ypač skirti konkrečiai temai.

39 straipsnis

Veiksmų atranka

1.  Veiksmus, vykdomus pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas, atrenka BSK.

Veiksmams atrinkti BSK gali įsteigti jo atsakomybe veikiantį valdymo komitetą.

2.  Atrinktuose veiksmuose dalyvauja ne mažiau kaip dviejų dalyvaujančių šalių paramos gavėjai, iš kurių bent vienas yra iš valstybės narės. Veiksmas gali būti įgyvendintas ir vienoje dalyvaujančioje šalyje, jeigu nustatomas tarpvalstybinis poveikis ir nauda.

3.  Paramos gavėjai bendradarbiauja rengiant ir įgyvendinant veiksmus. Be to, jie bendradarbiauja arba priimant darbuotojus, arba finansuojant veiksmus.

40 straipsnis

Paramos gavėjai

1.  Jei tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos veiksme dalyvauja du arba daugiau paramos gavėjų, visi jie vieną iš jų paskiria pagrindiniu paramos gavėju.

2.  Pagrindinis paramos gavėjas atlieka šias užduotis:

a) 

su kitais paramos gavėjais nustato sąlygas susitarime, apimančiame nuostatas, kuriomis, inter alia, užtikrinamas patikimas veiksmui skirtų lėšų valdymas, įskaitant nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimą;

b) 

prisiima atsakomybę už viso veiksmo įgyvendinimo užtikrinimą;

c) 

užtikrina, kad visų paramos gavėjų nurodytos išlaidos buvo sumokėtos veiksmui įgyvendinti, ir kad jos atitiktų veiklą, dėl kurios susitarė visi paramos gavėjai, bei vadovaujančiosios institucijos pateiktą dokumentą, kaip nurodyta 6 dalyje;

d) 

užtikrina, kad kitų paramos gavėjų nurodytas išlaidas patikrino kontrolierius (-iai), jeigu šio patikrinimo neatlieka vadovaujančioji institucija, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 23 straipsnio 1 dalyje.

3.  Jei 2 dalies a punkte nurodytame susitarime nenurodyta kitaip, pagrindinis paramos gavėjas užtikrina, kad kiti paramos gavėjai kuo skubiau ir visiškai gautų visą viešosios paramos sumą. Neatimamos ir neišskaičiuojamos jokios sumos, ir neimamas joks specialus mokestis arba kitas lygiavertis mokestis, dėl kurio sumažėtų šios kitiems paramos gavėjams skirtos sumos.

4.  Pagrindiniai arba vieninteliai paramos gavėjai turi būti įsikūrę dalyvaujančioje šalyje.

5.  Nepaisant šio reglamento 39 straipsnio 2 dalies, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė, įsteigta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1082/2006 ( 4 ), arba kitas juridinis subjektas, įsteigtas pagal vienos iš dalyvaujančių šalių įstatymus, gali pateikti paraišką vykdyti veiksmą kaip vienintelis paramos gavėjas, su sąlyga, kad jis įsteigtas viešųjų institucijų ir įstaigų bent iš dviejų dalyvaujančių šalių.

6.  Vadovaujančioji institucija pateikia pagrindiniam arba vieninteliam paramos gavėjui kiekvieno veiksmo dokumentą, kuriame nurodytos paramos veiksmui sąlygos, įskaitant specialius su produktais arba paslaugomis, kuriuos reikia teikti pagal šį veiksmą, susijusius reikalavimus, finansavimo planą ir įgyvendinimo terminą.

41 straipsnis

Vertinimas

1.  Vertinimą atlieka vidaus arba išorės ekspertai, funkciškai nepriklausomi nuo institucijų, atsakingų už programos įgyvendinimą. Visi vertinimai skelbiami viešai.

2.  Dalyvaujančios šalys kartu atlieka ex-ante vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 55 straipsnį.

3.  Vertinimui programavimo laikotarpiu taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 56 straipsnis.

4.  Ex post vertinimui taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 57 straipsnis.

42 straipsnis

Ataskaitų teikimas, informavimas ir komunikacija

1.  Įgyvendinimo ataskaitoms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 14 straipsnis.

2.  Metinis peržiūros posėdis organizuojamas pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 15 straipsnį.

3.  Iki kiekvienų metų sausio 31 d., liepos 31 d. ir spalio 31 d. vadovaujančioji institucija elektroniniu būdu Komisijai stebėsenos tikslais apie kiekvieną tarpvalstybinę programą pateikia šiuos duomenis pagal prioritetines kryptis:

a) 

visas ir viešąsias tinkamas finansuoti veiksmų sąnaudas ir paramai atrinktų veiksmų skaičių;

b) 

visas paramos gavėjų vadovaujančiajai institucijai deklaruotas tinkamas finansuoti išlaidas.

Be to, teikiant duomenis iki sausio 31 d., teikiami a ir b punktuose nurodyti duomenys, suskirstyti pagal intervencijos kategorijas. Šie duomenys laikomi atitinkančiais Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalyje nurodytus finansinių duomenų pateikimo reikalavimus.

Kartu su sausio 31 d. ir liepos 31 d. pateikiamais duomenimis pateikiama prognozė, kokią sumą vadovaujančioji institucija tikisi nurodyti einamųjų finansinių metų ir ateinančių finansinių metų mokėjimo paraiškose.

Pagal šią dalį teikiamų duomenų laikotarpio pabaiga yra mėnesio, einančio prieš duomenų pateikimo mėnesį, pabaiga.

4.  Vadovaujančioji institucija koordinuoja užduotis, susijusias su informavimo, viešinimo ir skaidrumo reikalavimais, pagal šio reglamento 24 straipsnio 1 ir 3 dalis.

Nukrypstant nuo šio reglamento 25 straipsnio, vadovaujančioji institucija atsako už informavimo ir komunikacijos veiklą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 115 ir 116 straipsniuose.

43 straipsnis

Tinkamumas finansuoti ir trukmė

1.  Nukrypstant nuo šio reglamento 15 straipsnio 1 dalies, išlaidos yra tinkamos finansuoti PNPP II tarpvalstybinio bendradarbiavimo paramos lėšomis:

▼C1

a) 

jeigu jos patirtos paramos gavėjo iš valstybės narės ir sumokėtos 2014 m. sausio 1 d.–2023 m. gruodžio 31 d. arba

▼B

b) 

jeigu jos patirtos paramos gavėjo iš PNPP II paramos gavėjos ir sumokėtos po to, kai buvo pateikta tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa.

2.  Be šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje išdėstytų taisyklių, PNPP II tarpvalstybinio bendradarbiavimo paramos lėšomis neremiama:

a) 

skolos palūkanos;

b) 

pridėtinės vertės mokestis (PVM), išskyrus tuos atvejus, kai jo negalima susigrąžinti pagal nacionalinius PVM teisės aktus;

c) 

atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimas ir statyba;

d) 

investicijos, kuriomis siekiama sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį vykdant veiklą, kuriai taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB ( 5 ) I priedas;

e) 

tabako ir tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir prekyba jais;

f) 

sunkumų patiriančios įmonės, kaip apibrėžta Sąjungos valstybės pagalbos taisyklėse;

g) 

investicijos į oro uostų infrastruktūrą, nebent jos būtų susijusios su aplinkos apsauga arba kartu būtų vykdomos investicijos, reikalingos siekiant švelninti arba mažinti neigiamą investicijų poveikį aplinkai.

Nukrypstant nuo šio reglamento 15 straipsnio 2 dalies, neužstatytos ir užstatytos žemės pirkimas už sumą, neviršijančią 10 % atitinkamo veiksmo visų tinkamų finansuoti išlaidų, yra tinkamas finansuoti PNPP II tarpvalstybinio bendradarbiavimo paramos lėšomis. Apleistų ir anksčiau pramoninės paskirties vietovių, kuriose yra pastatų, atveju ši riba padidinama iki 15 % Išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais įgyvendinant veiksmus, susijusius su aplinkos apsauga, ši riba gali būti didesnė nei atitinkama ankstesnė procentinė dalis.

3.  Veiksmai neatrenkami, kad jiems būtų teikiama PNPP II parama, jeigu iki paramos gavėjo paraiškos skirti finansavimą pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą pateikimo vadovaujančiajai institucijai jie buvo fiziškai baigti arba visiškai įgyvendinti, nepaisant to, ar paramos gavėjas atliko visus su jais susijusius mokėjimus.

4.  Dotacijoms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnis, 65 straipsnio 4, 6–9 ir 11 dalys, 66–68 straipsniai, 69 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 71 straipsnis.

5.  Be šio reglamento 6 straipsnio 2 dalies, tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų, kurioms taikomas šis skyrius, finansavimo susitarimuose nustatoma atitinkamai tarpvalstybinio bendradarbiavimo programai taikomų tinkamumo finansuoti taisyklių hierarchija, laikantis principų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 18 straipsnyje.

6.  Darbuotojų sąnaudoms taip pat taikomas Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 19 straipsnis.

44 straipsnis

Tinkamumas finansuoti priklausomai nuo vietos

1.  Veiksmai, kuriems taikomos 2 ir 3 dalyse nurodytos nukrypti leidžiančios nuostatos, turi būti vykdomi programos įgyvendinimo teritorijoje, kurią sudaro dalyvaujančių šalių teritorijos dalis, kaip apibrėžta atitinkamoje tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje (toliau – programos įgyvendinimo teritorija).

2.  Vadovaujančioji institucija gali sutikti, kad visi veiksmai arba jų dalis būtų įgyvendinami ne programos įgyvendinimo teritorijoje, jei įvykdytos visos šios sąlygos:

a) 

veiksmas naudingas programos teritorijai;

b) 

visa veiksmams, įgyvendinamiems ne programos įgyvendinimo teritorijoje, pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą skirta suma neviršija 20 % Sąjungos paramos programos lygmeniu;

c) 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos institucijos įvykdo su veiksmu susijusius vadovaujančiosios ir audito institucijų įsipareigojimus, susijusius su valdymu, kontrole ir auditu, arba sudaro sutartis su valstybės narės arba trečiosios šalies, kurioje įgyvendinamas veiksmas, institucijomis.

3.  Techninės pagalbos, reklaminės veiklos ir gebėjimų stiprinimo veiksmų išlaidos gali būti patiriamos ne programos įgyvendinimo teritorijoje, jei įvykdomos 2 dalies a ir c punktų sąlygos.

45 straipsnis

Viešieji pirkimai

1.  Paslaugų, tiekimo ir viešųjų darbų sutarčių sudarymui viešųjų pirkimų procedūros atitinka Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 2 dalies IV antraštinės dalies 3 skyriaus ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 2 dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus nuostatas, kurios taikomos visoje programos įgyvendinimo teritorijoje – tiek valstybių narių, tiek PNPP II paramos gavėjos (-ų).

2.  Vadovaujančiosios institucijos paslaugų, tiekimo ir viešųjų darbų sutarčių sudarymui iš lėšų, skirtų konkrečiai techninės pagalbos veiksmams, vadovaujančiosios institucijos taikomos viešųjų pirkimų procedūros gali būti nurodytosios 1 dalyje arba nustatytos jos nacionalinėje teisėje.

46 straipsnis

Finansų valdymas, biudžetinių įsipareigojimų panaikinimas, sąskaitų patikrinimas ir patvirtinimas, užbaigimas ir finansinių klaidų ištaisymas

1.  Biudžetiniams įsipareigojimams taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 76 straipsnis.

2.  Mokėjimams taikomi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 77–80 straipsniai, 82–83 straipsniai, 129–132 straipsniai, 134–135 straipsniai ir 142 straipsnis. Be to, taikoma Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 27 straipsnio 1 dalis dėl mokėjimų į vieną sąskaitą. Dėl euro naudojimo taikomas Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 28 straipsnis.

3.  Dėl išankstinio finansavimo, Komisijai priėmus sprendimą, patvirtinantį tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą, Komisija sumoka vienkartinę išankstinio finansavimo sumą.

Išankstinio finansavimo suma sudaro 50 % pirmų trijų biudžetinių įsipareigojimų programai.

Prireikus Išankstinio finansavimo suma gali būti, atsižvelgiant į biudžeto poreikius, mokama dviem dalimis.

Visa išankstinio finansavimo suma grąžinama Komisijai, jei per dvidešimt keturis mėnesius nuo tos dienos, kai Komisija sumokėjo pirmą išankstinio finansavimo sumos dalį, nebuvo išsiųsta paraiška dėl mokėjimo pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą.

4.  Biudžetinių įsipareigojimų panaikinimui taikomi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 86–88 straipsniai ir 136 straipsnis.

5.  Sąskaitų patikrinimui ir patvirtinimui, taip pat užbaigimui taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 84 straipsnis ir 137–141 straipsniai.

6.  Finansinių klaidų ištaisymui ir lėšų susigrąžinimui taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 85 straipsnis, 122 straipsnio 2 dalis ir 143–147 straipsniai. Be to, taikomos Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 27 straipsnio 2 ir 3 dalys.

47 straipsnis

Valdymo ir kontrolės sistemos ir auditas

1.  Dėl bendrųjų valdymo ir kontrolės sistemų principų taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 72 straipsnis ir 122 straipsnio 1 ir 3 dalys.

2.  Dėl Komisijos ir audito institucijų bendradarbiavimo taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 128 straipsnis.

3.  Dėl proporcingos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų kontrolės taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 148 straipsnis.

48 straipsnis

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų nutraukimas

1.  Jeigu iki metų, einančių po metų, kuriais buvo patvirtinta programa, pabaigos nei viena iš dalyvaujančių PNPP II paramos gavėjų nesudaro finansavimo susitarimo, Komisija tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą nutraukia.

Jau paskirtos Europos regioninės plėtros fondo metinės įmokos lieka galioti jų įprastą trukmę, tačiau jas galima naudoti tik veiklai, kuri vykdoma išimtinai susijusių valstybių narių teritorijoje ir dėl kurios sutartys sudarytos prieš Komisijos nutraukimo sprendimą. Vadovaujančioji institucija perduoda galutinę ataskaitą per tris mėnesius po sutarčių baigimo Komisijai, kuri laikosi 2 ir 3 dalyse nustatytos tvarkos.

2.  Jeigu tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos neįmanoma įgyvendinti dėl problemų, susijusių su dalyvaujančių šalių santykiais, ir kitais tinkamai pagrįstais atvejais, Komisija gali bendro stebėsenos komiteto prašymu arba savo iniciatyva, pasikonsultavusi su bendru stebėsenos komitetu, nuspręsti nutraukti programą iki numatytos jos įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Jeigu programa nutraukiama, vadovaujančioji institucija perduoda galutinę ataskaitą per šešis mėnesius po Komisijos sprendimo. Patikrinusi ankstesnius išankstinio finansavimo mokėjimus Komisija atlieka galutinį mokėjimą arba prireikus išduoda vykdomąjį raštą sumoms išieškoti. Komisija taip pat panaikina su likusia suma susijusius įsipareigojimus.

Taip pat gali būti nuspręsta sumažinti programai skirtą išmoką, ją pritaikant prie programos taikymo srities, kaip numatyta 31 straipsnio 5 dalyje.

3.  1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais nepaskirta parama iš Europos regioninės plėtros fondo, atitinkanti dar nepaskirtas metines įmokas arba visiškai ar iš dalies paskirtas ir per tuos pačius finansinius metus atšauktas metines įmokas, kuri dar nebuvo iš naujo paskirta kitai tos pačios išorės bendradarbiavimo programų kategorijos programai, paskiriama vidaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 4 straipsnį.

PNPP II parama, atitinkanti dar nepaskirtas metines įmokas arba visiškai ar iš dalies paskirtas ir per tuos pačius finansinius metus atšauktas metines įmokas, naudojama finansuoti kitoms programoms arba projektams, tinkamiems finansuoti PNPP II paramos lėšomis.III SKYRIUS

PNPP II paramos gavėjų arba PNPP II paramos gavėjų ir šalių, kurioms taikoma Europos kaimynystės priemonė, tarpvalstybinis bendradarbiavimas

49 straipsnis

Programavimas

1.  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas dalyvaujančios šalys kartu parengia pagal Komisijos pateiktą pavyzdinę programą ir elektroniniu būdu pateikia Komisijai.

2.  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą sudaro teminiai prioritetai, kaip nurodyta 29 straipsnyje.

50 straipsnis

Techninė pagalba

Techninei pagalbai skiriamos PNPP II paramos suma neviršija 10 % visos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programai skirtos sumos.

51 straipsnis

Įgyvendinimo būdai

1.  27 straipsnio b ir c punktuose nurodytos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos įgyvendinamos pagal tiesioginį arba netiesioginį valdymą.

2.  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas valdo viena perkančioji organizacija, kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo sprendime, kuriuo patvirtinama atitinkama tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa.

52 straipsnis

Struktūros ir institucijos

1.  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų valdyme PNPP II paramos gavėjose dalyvauja šios struktūros:

a) 

šalių, dalyvaujančių tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje, NPNPPK, kaip nurodyta 4 straipsnyje, ir, jei taikytina, teritorinio bendradarbiavimo koordinatoriai;

b) 

dalyvaujančios PNPP II paramos gavėjos, kurioje yra perkančioji organizacija, kai tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa yra įgyvendinama pagal netiesioginį valdymą, ĮNP ir valdymo struktūra, kaip nurodyta 7 straipsnyje;

c) 

veiklos struktūros visose dalyvaujančiose šalyse, kurios glaudžiai bendradarbiauja programuojant ir įgyvendinant atitinkamą tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą. Netiesioginio valdymo atveju veiklos struktūra apima ir perkančiąją organizaciją;

d) 

audito institucija, kaip nurodyta 7 straipsnio 3 dalyje, kai tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa yra įgyvendinama pagal netiesioginį valdymą. Jei ji neturi įgaliojimo vykdyti 12 straipsnyje nustatytų funkcijų, jai padeda auditorių grupė, kurią sudaro kiekvienos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje dalyvaujančios šalies atstovas.

2.  PNPP II paramos gavėjos ir šalys, kurioms taikoma Europos kaimynystės priemonė, dalyvaujančios tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje, įsteigia bendrą stebėsenos komitetą, kuris taip pat atlieka 19 straipsnyje nurodyto sektoriaus stebėsenos komiteto funkciją.

3.  Įsteigiamas bendras techninis sekretoriatas, kuris padeda Komisijai, veiklos struktūroms ir bendram stebėsenos komitetui.

4.  Šių struktūrų vaidmuo ir atsakomybė apibrėžiami 5 straipsnyje nurodytuose bendruosiuose susitarimuose.

5.  Pagal netiesioginį valdymą dalyvaujančios šalys sudaro dvišalį susitarimą, kuriame nustato atitinkamą atsakomybę už atitinkamos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimą. Tokiam dvišaliam susitarimui taikomi būtiniausi reikalavimai nustatomi 5 straipsnyje nurodytame bendrajame susitarime.

53 straipsnis

Veiksmų atranka

1.  Atrinktais tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų veiksmais turi būti daromas aiškus tarpvalstybinis poveikis ir užtikrinama nauda.

2.  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų veiksmus atrenka perkančioji organizacija skelbdama kvietimus teikti paraiškas, apimančias visą reikalavimus atitinkančią teritoriją.

3.  Dalyvaujančios šalys taip pat gali nustatyti veiksmus, kurie neįtraukiami į kvietimą teikti paraiškas. Tokiu atveju veiksmai konkrečiai nurodomi 49 straipsnyje nurodytoje tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje.

4.  Atrinktuose tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiksmuose turi dalyvauti paramos gavėjai bent iš dviejų dalyvaujančių šalių. Paramos gavėjai bendradarbiauja rengiant ir įgyvendinant veiksmus. Be to, jie bendradarbiauja arba priimant darbuotojus, arba finansuojant veiksmus, arba tiek priimant darbuotojus, tiek finansuojant veiksmus.

5.  Veiksmas gali būti įgyvendintas ir vienoje dalyvaujančioje šalyje, jeigu nustatomas tarpvalstybinis poveikis ir nauda.

54 straipsnis

Paramos gavėjai

1.  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų, nurodytų 27 straipsnio b punkte, paramos gavėjai turi būti įsisteigę PNPP II paramos gavėjoje. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų, nurodytų 27 straipsnio c punkte, paramos gavėjas turi būti įsisteigęs PNPP II paramos gavėjoje arba, Europos kaimynystės priemonės šalyje.

2.  Vienas iš tam tikrame veiksme dalyvaujančių paramos gavėjų visų paskiriamas pagrindiniu paramos gavėju.

3.  Pagrindinis paramos gavėjas prisiima atsakomybę už viso veiksmo finansinio įgyvendinimo užtikrinimą, stebi, kad veiksmas būtų įgyvendintas laikantis sutartyje nustatytų sąlygų, ir su kitais paramos gavėjais nustato sąlygas, kuriomis užtikrinamas patikimas veiksmui skirtų lėšų valdymas, įskaitant nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimą.VII ANTRAŠTINĖ DALIS

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

55 straipsnis

Konkrečios kaimo plėtros programų nuostatos

1.  Kaip politikos srities „žemės ūkis ir kaimo plėtra“ dalis, kaimo plėtros programos parengiamos nacionaliniu lygmeniu atitinkamų PNPP II paramos gavėjos paskirtų institucijų ir pateikiamos Komisijai pasikonsultavus su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis.

2.  Kaimo plėtros programas įgyvendina PNPP II paramos gavėjos, taikydamos netiesioginį valdymą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalį, ir jomis finansuojami atrinktų rūšių veiksmai, numatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1305/2013 ( 6 ).

3.  Kaimo plėtros programų veiklos struktūrą, kuri įsteigiama pagal 10 straipsnį, sudaro šios atskiros, glaudžiai bendradarbiaujančios institucijos:

a) 

vadovaujančioji institucija, kuri yra nacionaliniu lygmeniu veikiantis viešasis subjektas ir kuri atsako už programų rengimą ir įgyvendinimą, taip pat už atitinkamos programos priemonių atrinkimą, viešinimą, koordinavimą, vertinimą, stebėseną bei ataskaitų teikimą ir kuriai vadovauja aukšto lygio pareigūnas, kuriam tenka išskirtinė atsakomybė, ir

b) 

PNPP kaimo plėtros agentūra, kurios funkcijos panašios į mokėjimo agentūrų valstybėse narėse ir kuri atsako už viešinimą, projektų atranką, taip pat įsipareigojimų ir mokėjimų patvirtinimą, kontrolę bei apskaitą ir mokėjimų vykdymą.

4.  Nukrypstant nuo 15 straipsnio 1 dalies, išlaidos, patirtos prieš priimant Komisijos sprendimą, kuriuo patvirtinama kaimo plėtros programa, tačiau ne anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d., skirtos techninei pagalbai, kuria remiamas kaimo plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas ir valdymo bei kontrolės sistemų steigimas, gali būti laikomos tinkamomis finansuoti.

5.  Nustatant viešųjų išlaidų normą, išreikštą visų tinkamų finansuoti investicijų sąnaudų procentine dalimi, neatsižvelgiama į nacionalinę paramą, kuria sudaromos palankesnės sąlygos gauti paskolas, teikiamas nenaudojant pagal Reglamentą (ES) Nr. 231/2014 skiriamų Sąjungos lėšų.

6.  Investiciniai projektai pagal kaimo plėtros programas toliau atitinka Sąjungos finansavimo reikalavimus, jei juose per penkerius metus po galutinio veiklos struktūros įvykdyto mokėjimo nėra esminių pakeitimų.VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( 1 ) 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1085/2006, nustatantis Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA) (OL L 210, 2006 7 31, p. 82).

( 2 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

( 3 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL L 347, 2013 12 20, p. 259).

( 4 ) 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL L 210, 2006 7 31, p. 19).

( 5 ) 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

( 6 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

Top