EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0066-20170109

Consolidated text: Komisijos reglamentas (ES) Nr. 66/2014 2014 m. sausio 14 d. kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių orkaičių, kaitviečių ir gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimai (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/66/2017-01-09

02014R0066 — LT — 09.01.2017 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 66/2014

2014 m. sausio 14 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių orkaičių, kaitviečių ir gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 029 2014.1.31, p. 33)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/2282 2016 m. lapkričio 30 d.

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 66/2014

2014 m. sausio 14 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių orkaičių, kaitviečių ir gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomi rinkai pateikiamų ir pradedamų naudoti buitinių orkaičių (įskaitant į virykles integruotas orkaites), buitinių kaitviečių ir buitinių elektrinių gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimai, kurie taip pat taikomi, kai šie gaminiai parduodami naudoti ne buitiniais tikslais.

2.  Šis reglamentas netaikomas:

a) ne elektros energiją arba dujas vartojantiems prietaisams;

b) mikrobanginio šildymo funkciją turintiems prietaisams;

c) mažosioms orkaitėms;

d) nešiojamosioms orkaitėms;

e) termoakumuliacinėms orkaitėms;

f) garu (kaip pagrindine kaitinimo priemone) kaitinamoms orkaitėms;

g) uždengtiesiems kaitviečių dujų degikliams;

h) lauko virimo prietaisams;

i) tik trečiosios kartos dujas (propaną ir butaną) deginti skirtiems prietaisams;

j) griliams.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2009/125/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente pateikiamos šių terminų apibrėžtys:

1)

orkaitė – prietaisas arba prietaiso dalis su viena arba daugiau ertmių, naudojančių elektros energiją ir (arba) dujas, kuriose maistas ruošiamas naudojant įprastą veikseną arba priverstinio cirkuliavimo veikseną;

2)

ertmė – uždara kamera, kurioje gali būti reguliuojama maisto ruošimo temperatūra;

3)

kelių ertmių orkaitė – orkaitė su dviem arba daugiau ertmių, kurių kiekviena kaitinama atskirai;

4)

mažoji orkaitė – orkaitė, kurios visų ertmių plotis ir gylis yra mažesni kaip 250 mm arba aukštis mažesnis kaip 120 mm;

5)

nešiojamoji orkaitė – orkaitė, kurios masė (jei orkaitė neskirta įmontuoti) yra mažesnė kaip 18 kg;

6)

mikrobanginis šildymas – maisto šildymas elektromagnetine energija;

7)

įprasta veiksena – orkaitės veiksena, kai įkaitintas oras orkaitės ertmėje cirkuliuoja dėl natūraliosios konvekcijos;

8)

priverstinio cirkuliavimo veiksena – veiksena, kai įkaitintą orą orkaitės ertmėje cirkuliuoja įmontuotas ventiliatorius;

9)

ciklas – standartinės įkrovos kaitinimas orkaitės ertmėje nustatytomis sąlygomis;

10)

viryklė – iš orkaitės ir kaitvietės sudarytas prietaisas, naudojantis dujas arba elektros energiją;

11)

naudojimo veiksena – naudojamos orkaitės arba kaitvietės būsena;

12)

karščio šaltinis – pagrindinė energijos, naudojamos orkaitei arba kaitvietei įkaitinti, forma;

13)

elektrinė kaitvietė – elektra kaitinamas prietaisas arba prietaiso dalis su viena arba daugiau virimo vietų ir (arba) virimo sričių, įskaitant valdymo įtaisą;

14)

dujinė kaitvietė – bent 1,16 kW galios dujų degikliais kaitinamas prietaisas arba prietaiso dalis su viena arba daugiau virimo vietų ir (arba) virimo sričių, įskaitant valdymo įtaisą;

15)

kaitvietė – elektrinė kaitvietė, dujinė kaitvietė arba mišrioji kaitvietė;

16)

uždengtieji dujų degikliai – uždarieji arba sandarieji dujinės viryklės degikliai, uždengti tvirtojo stiklo arba keraminiu dangčiu, kuris sudaro lygų besiūlį virimo paviršių;

17)

mišrioji kaitvietė – prietaisas su viena arba daugiau elektros energija įkaitinamų virimo vietų arba sričių ir viena arba daugiau dujų degikliais įkaitinamų virimo vietų;

18)

virimo vieta – bent 100 mm skersmens kaitvietės dalis, ant kurios po vieną statomi ir įkaitinami virtuvės indai. Virimo vietos sritis gali būti aiškiai pažymėta kaitvietės paviršiuje;

19)

virimo sritis – indukcijos magnetiniu lauku kaitinama elektrinės kaitvietės dalis, ant kurios virimo indai statomi kaitinti; virtuvės indų statymo vieta aiškiai nepažymėta; ant šios dalies gali būti statomi iš karto keli virtuvės indai;

20)

gartraukis – savo paties valdomu varikliu varomas prietaisas, kuriuo surenkamas nešvarus oras virš kaitvietės, arba prietaisas, turintis šalia virtuvės viryklių, kaitviečių ar panašių virimo prietaisų įmontuojamą krintančiojo oro srauto sistemą, kuria garai įtraukiami žemyn į išleidžiamąjį ortakį;

21)

automatinio veikimo veiksena virimo laikotarpiu – būsena, kai gartraukio oro srautas virimo laikotarpiu yra automatiškai valdomas (be kitų dalykų, drėgmės, temperatūros ir kt.) jutikliu (-iais);

22)

visiškai automatinis gartraukis – gartraukis, kurio oro srovė ir (arba) kitos funkcijos valdomos jutikliu (-iais) 24 valandas, įskaitant virimo laikotarpiu;

23)

optimalaus našumo taškas (BEP) – gartraukio veikimo taškas, kai srauto dinaminis efektyvumas (FDEhood) yra didžiausias;

24)

vidutinė apšvieta (Emiddle) – gartraukio apšvietimo sistema užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvieta, matuojama liuksais;

25)

išjungties būsena – būsena, kai įranga yra prijungta prie elektros energijos tinklo, tačiau neatlieka jokios funkcijos arba rodo, kad yra išjungties būsenos, arba atlieka tik tas funkcijas, kuriomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB ( 1 ) užtikrinamas elektromagnetinis suderinamumas;

26)

budėjimo veiksena – būsena, kai įranga yra prijungta prie elektros energijos tinklo, jos įprastam veikimui užtikrinti yra maitinama iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas funkcijas, kurios gali trukti neribotą laiką: veikimo aktyvinimo funkcija arba veikimo aktyvinimo funkcija ir tik įjungtos veikimo aktyvinimo funkcijos rodymas ir (arba) informacijos arba būsenos rodymas;

27)

veikimo aktyvinimo funkcija – funkcija, leidžianti nuotoliniu jungikliu (taip pat ir nuotolinio valdymo pultu), vidaus jutikliu arba laikmačiu suaktyvinti kitas veiksenas (taip pat ir aktyviąją veikseną) papildomoms funkcijoms (įskaitant pagrindinę funkciją) įjungti;

28)

informacijos arba būsenos rodymas – informacijos arba įrangos būsenos rodymo ekrane nuolatinė funkcija, įskaitant laikrodžius;

29)

galutinis naudotojas – gaminį perkantis arba ketinantis pirkti vartotojas;

30)

lygiavertis modelis – rinkai tiekiamas modelis, kurio techniniai parametrai yra tokie patys kaip kito modelio, kurį tas pats tiekėjas arba importuotojas pateikė rinkai su kitu komerciniu kodu.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai ir tvarkaraštis

1.  Buitinių orkaičių, kaitviečių ir gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimai, įskaitant taikymo tvarkaraštį, išdėstyti I priede.

2.  Atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma ir reikalingas skaičiavimas atliekamas pagal II priede išdėstytus metodus.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

1.  Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra – tai tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba jos V priede nustatyta valdymo sistema.

2.  Atliekant atitikties vertinimą pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį į techninių dokumentų rinkinį įtraukiamas šio reglamento II priede nustatyto skaičiavimo nuorašas.

3.  Jei į techninių dokumentų rinkinį įtraukta tam tikro modelio informacija buvo nustatyta atlikus skaičiavimą, kurį atliekant buvo remiamasi projekto duomenimis, arba ji buvo nustatyta ekstrapoliuojant lygiaverčio prietaiso duomenis ar buvo taikomi abu metodai, techniniuose dokumentuose pateikiami išsamūs šio skaičiavimo ar ekstrapoliavimo arba abiejų metodų ir bandymų, kurių siekdami patikrinti atliktų skaičiavimų tikslumą ėmėsi tiekėjai, duomenys. Šiais atvejais techniniuose dokumentuose taip pat pateikiamas visų kitų lygiaverčių modelių, apie kuriuos į techninius dokumentus įtraukta informacija buvo nustatyta minėtuoju būdu, sąrašas.

4.  Jei gamintojas arba importuotojas rinkai tiekia lygiaverčius modelius, gamintojas arba importuotojas įtraukia visų lygiaverčių modelių sąrašą.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybių narių institucijos, atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio reglamento I priede nustatytų reikalavimų, taiko šio reglamento III priede aprašytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Orientaciniai etalonai

Įsigaliojant šiam reglamentui efektyviausių rinkoje esančių prietaisų orientaciniai etalonai pateikti IV priede.

7 straipsnis

Peržiūra

Komisija peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ir pateikia tos peržiūros rezultatus Konsultacijų forumui per 7 metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Peržiūrint reglamentą, be kitų dalykų, vertinama, ar galima nustatyti geresnio pakartotinio prietaisų medžiagų naudojimo ir jų perdirbimo reikalavimus, nustatyti patvarumo ir gyvavimo ciklo reikalavimus, į taikymo sritį įtraukti profesinės arba komercinės paskirties prietaisus ir nustatyti garų bei kvapų šalinimo reikalavimus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Jis taikomas praėjus vieniems metams nuo jo įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO, ORO SRAUTO IR APŠVIETOS REIKALAVIMAI

1.1.    Buitinės orkaitės

Buitinių orkaičių ertmės (įskaitant į virykles integruotų orkaičių ertmes) atitinka 1 lentelėje nustatytas didžiausio energijos vartojimo efektyvumo indekso ribas.1  lentelė

Buitinių orkaičių ertmių energijos vartojimo efektyvumo indekso ribos (EEIcavity)

 

Buitinės elektrinės ir dujinės orkaitės

Praėjus 1 metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos

EEIcavity < 146

Praėjus 2 metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos

EEIcavity < 121

Praėjus 5 metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos

EEIcavity < 96

Praėjus 5 metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos, bent viena kelių ertmių orkaičių (įskaitant į virykles integruotų orkaičių ertmes) ertmė atitinka 1 lentelėje nustatytą didžiausio energijos vartojimo efektyvumo indeksą, taikomą praėjus 5 metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos, o kitos ertmės atitinka 1 lentelėje nustatytą didžiausio energijos vartojimo efektyvumo indeksą, taikomą praėjus 2 metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos.

1.2.    Buitinės kaitvietės

Buitinių elektrinių kaitviečių didžiausio energijos vartojimo ribos (ECelectric hob) ir buitinių dujinių kaitviečių mažiausio energijos vartojimo efektyvumo ribos (EEgas hob) nustatytos 2 lentelėje.2  lentelė

Buitinių kaitviečių energijos vartojimo efektyvumo rodiklių ribos (ECelectric hob ir EEgas hob)

 

Elektrinė kaitvietė

(ECelectric hob, Wh/kg)

Dujinė kaitvietė

(EEgas hob, proc.)

Praėjus 1 metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos

ECelectric hob < 210

EEgas hob > 53

Praėjus 3 metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos

ECelectric hob < 200

EEgas hob > 54

Praėjus 5 metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos

ECelectric hob < 195

EEgas hob > 55

1.3.    Buitiniai gartraukiai

1.3.1.    Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIhood) ir srauto dinaminis efektyvumas (FDEhood)

Didžiausios buitinių gartraukių EEIhood ir mažiausios jų FDEhood ribos yra nustatytos 3 lentelėje.3  lentelė

Buitinių gartraukių energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIhood) ir srauto dinaminis efektyvumas (FDEhood)

 

EEIhood

FDEhood

Praėjus 1 metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos

EEIhood < 120

FDEhood > 3

Praėjus 3 metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos

EEIhood < 110

FDEhood > 5

Praėjus 5 metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos

EEIhood < 100

FDEhood > 8

1.3.2.    Oro srautas

Praėjus 1 metams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos buitiniai gartraukiai, kurių didžiausias oro srautas bet kuriuo iš esamų nustatymų yra didesnis kaip 650 m3/h, per II priede nustatytą laiką tlimit automatiškai perjungia srautą, kad jis būtų ne didesnis kaip 650 m3/h.

1.3.3.    Buitinių gartraukių mažos galios veiksena

1) Praėjus 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

 Išjungties būsena suvartojamos elektros energijos kiekis. Suvartojamos elektros energijos kiekis bet kokiomis išjungties būsenos sąlygomis yra ne didesnis kaip 1,00 W.

 Budėjimo veiksena suvartojamos elektros energijos kiekis.

 

 Suvartojamos elektros energijos kiekis esant įrenginiui tokios būsenos, kai galima tik aktyvinimo funkcija arba tik aktyvinimo funkcija ir galimos aktyvinimo funkcijos rodymas, yra ne didesnis kaip 1,00 W.

 Įrangos, kuri bet kokiomis sąlygomis užtikrina tik informacijos arba būsenos rodymą arba tik veikimo aktyvinimo funkcijos ir informacijos arba būsenos rodymo derinį, suvartojamos elektros energijos kiekis yra ne didesnis kaip 2,00 W.

 Išjungties būsenos ir (arba) budėjimo veiksenos buvimas. Buitiniai gartraukiai turi išjungties būseną ir (arba) budėjimo veikseną ir (arba) kitą būseną, kurioje, kai įrenginys prijungtas prie elektros energijos tinklo, suvartojamos elektros energijos kiekis neviršija taikomų išjungties būsena ir (arba) budėjimo veiksena suvartojamos elektros energijos kiekio reikalavimų.

2) Praėjus 3 metams ir 6 mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

 Išjungties būsena suvartojamos elektros energijos kiekis. Suvartojamos elektros energijos kiekis bet kokiomis išjungties būsenos sąlygomis yra ne didesnis kaip 0,50 W.

 Budėjimo veiksena suvartojamos elektros energijos kiekis. Suvartojamos elektros energijos kiekis įrenginiui esant tokios būsenos, kai galima tik aktyvinimo funkcija arba tik aktyvinimo funkcija ir galimos aktyvinimo funkcijos rodymas, yra ne didesnis kaip 0,50 W.

 Įrangos, kuri bet kokiomis sąlygomis užtikrina tik informacijos arba būsenos rodymą arba tik veikimo aktyvinimo funkcijos ir informacijos arba būsenos rodymo derinį, suvartojamos elektros energijos kiekis yra ne didesnis kaip 1,00 W.

 Suvartojamos energijos kiekio valdymas. Buitinis gartraukis turi turėti (nebent pagal numatytą jo paskirtį būtų netinkama) elektros energijos suvartojimo valdymo arba panašią funkciją, kuri, kai buitinis gartraukis nevykdo pagrindinės funkcijos arba kai kitas (-i) energiją naudojantis (-ys) gaminys (-iai) nėra priklausomas (-i) nuo jo funkcijų, po trumpiausio įmanomo laikotarpio (atsižvelgiant į numatytą įrenginio paskirtį) automatiškai perjungtų įrenginį į:

 

 budėjimo veikseną arba

 išjungties būseną, arba

 kitą būseną, kurioje, kai įrenginys prijungtas prie elektros tinklo, elektros energijos suvartojimas atitinka elektros energijos sunaudojimo išjungties ir (arba) budėjimo režimu reikalavimus.

 Suvartojamos elektros energijos kiekio valdymo funkcija įjungiama prieš gaminio atvežimą.

 Virimo laikotarpiu automatiškai veikiančių gartraukių ir visiškai automatinių gartraukių delsa, po kurios gaminys automatiškai persijungia į ankstesniame punkte nurodytas veiksenas arba būsenas, yra viena minutė po variklio ir apšvietimo automatinio išsijungimo arba išjungimo rankiniu būdu.

1.3.4.    Apšvietos stiprumas

Praėjus 1 metams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, virimo paviršiaus apšvietimo funkciją turinčių buitinių gartraukių apšvietimo sistema užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvieta (Emiddle), išmatuota standartinėmis sąlygomis, yra didesnė kaip 40 liuksų.

2.   INFORMACIJOS APIE GAMINĮ REIKALAVIMAI

Praėjus 1 metams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, gaminio techniniuose dokumentuose, instrukcijų knygelėje ir nemokamai prieinamose buitinių orkaičių, kaitviečių ir gartraukių gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų arba importuotojų interneto svetainėse pateikiama ši gaminio informacija:

a) trumpas matavimo ir skaičiavimo metodų, kuriais nustatyta atitiktis minėtiems reikalavimams, pavadinimas arba nuoroda į juos;

b) naudotojams svarbi informacija, kaip sumažinti virimo poveikį, pavyzdžiui, suvartojamos energijos kiekį, aplinkai.

Praėjus 1 metams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, techniniuose dokumentuose ir gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų arba importuotojų nemokamai prieinamų interneto svetainių dalyse, skirtose profesionaliems naudotojams, pateikiama informacija, kaip prietaiso nesulaužius jį išmontuoti techninės priežiūros tikslais, ir informacija, kaip grąžinamojo perdirbimo ir šalinimo, pasibaigus gyvavimo ciklui, tikslais išmontuoti visų pirma variklį ir baterijas (jei yra).

2.1.    Buitinės orkaitės4  lentelė

Informacija apie buitines orkaites

 

Ženklas

Vertė

Vienetas

Modelio identifikatorius

 

 

 

Orkaitės rūšis

 

 

 

Prietaiso masė

M

X,X

kg

Ertmių skaičius

 

X

 

Karščio šaltinis (elektrinis arba dujų) kiekvienoje ertmėje

 

 

 

Kiekvienos ertmės tūris

V

X

l

Elektrinės orkaitės ertmėje standartinei įkrovai įkaitinti per tam tikrą kiekvienos ertmės įprastos veiksenos ciklą suvartojamos (elektros) energijos kiekis (galutinė elektros energija)

ECelectric cavity

X,XX

kWh per ciklą

Elektrinės orkaitės ertmėje standartinei įkrovai įkaitinti per tam tikrą kiekvienos ertmės priverstinio cirkuliavimo veiksenos ciklą suvartojamos energijos kiekis (galutinė elektros energija)

ECelectric cavity

X,XX

kWh per ciklą

Orkaitės dujinėje ertmėje standartinei įkrovai įkaitinti per tam tikrą kiekvienos ertmės įprastos veiksenos ciklą suvartojamos energijos kiekis (galutinė dujų energija)

ECgas cavity

X,XX

X,XX

MJ per ciklą

kWh per ciklą (1)

Orkaitės dujinėje ertmėje standartinei įkrovai įkaitinti per tam tikrą kiekvienos ertmės priverstinio cirkuliavimo veiksenos ciklą suvartojamos energijos kiekis (galutinė dujų energija)

ECgas cavity

X,XX

X,XX

MJ per ciklą

kWh per ciklą

Kiekvienos ertmės energijos vartojimo efektyvumo indeksas

EEIcavity

X,X

 

(1)   1 kWh per ciklą = 3,6 MJ per ciklą

2.2.    Buitinės kaitvietės

2.2.1.    Buitinės elektrinės kaitvietės5a  lentelė

Informacija apie buitines elektrines kaitvietes

 

Ženklas

Vertė

Vienetas

Modelio identifikatorius

 

 

 

Kaitvietės rūšis

 

 

 

Virimo vietų ir (arba) sričių skaičius

 

X

 

Kaitinimo technologija (indukcinės virimo vietos ir virimo sritys, spinduliavimo energijos virimo vietos, kietosios plokštės)

 

 

 

Apvalių virimo vietų arba sričių – kiekvienos elektrinės virimo vietos naudingojo paviršiaus skersmuo, suapvalintas iki artimiausių 5 mm

Ø

X,X

cm

Neapvalių virimo vietų arba sričių – kiekvienos elektrinės virimo vietos arba srities naudingojo paviršiaus ilgis ir plotis, suapvalinti iki artimiausių 5 mm

L

W

X,X

X,X

cm

Vienam kilogramui kiekvienoje virimo vietoje arba srityje suvartojamos energijos kiekis

ECelectric cooking

X,X

Wh/kg

Kaitvietės kilogramui tenkantis suvartojamos energijos kiekis

ECelectric hob

X,X

Wh/kg

2.2.2.    Buitinės dujinės kaitvietės5b  lentelė

Informacija apie buitines dujines kaitvietes

 

Ženklas

Vertė

Vienetas

Modelio identifikatorius

 

 

 

Kaitvietės rūšis

 

 

 

Dujų degiklių skaičius

 

X

 

Kiekvieno dujų degiklio energijos vartojimo efektyvumas

EEgas burner

X,X

 

Dujinės kaitvietės energijos vartojimo efektyvumas

EEgas hob

X,X

 

2.2.3.    Buitinės mišriosios dujų ir elektrinės kaitvietės5c  lentelė

Informacija apie buitines mišriąsias kaitvietes

 

Ženklas

Vertė

Vienetas

Modelio identifikatorius

 

 

 

Kaitvietės rūšis

 

 

 

Elektrinių virimo vietų ir (arba) sričių skaičius

 

X

 

Kiekvienos elektrinės virimo vietos ir (arba) srities kaitinimo technologija (indukcinės virimo vietos ir virimo sritys, spinduliavimo energijos virimo vietos, kietosios plokštės)

 

 

 

Apvalių elektrinių virimo vietų – kiekvienos elektrinės virimo vietos naudingojo paviršiaus skersmuo, suapvalintas iki artimiausių 5 mm

Ø

X,X

cm

Neapvalių elektrinių virimo vietų – kiekvienos elektrinės virimo vietos arba srities naudingojo paviršiaus ilgis ir plotis, suapvalinti iki artimiausių 5 mm

L

W

X,X

X,X

cm

Vienam kilogramui kiekvienoje elektrinėje virimo vietoje arba srityje suvartojamos energijos kiekis

ECelectric cooking

X

Wh/kg

Dujų degiklių skaičius

 

X

 

Kiekvieno dujų degiklio energijos vartojimo efektyvumas

EEgas burner

X,X

 

2.3.    Buitiniai gartraukiai6  lentelė

Informacija apie buitinius gartraukius

 

Ženklas

Vertė

Vienetas

Modelio identifikatorius

 

 

 

Metinis suvartojamos energijos kiekis

AEChood

X,X

kWh per metus

Laiko didėjimo daugiklis

f

X,X

 

Srauto dinamimis efektyvumas

FDEhood

X,X

 

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

EEIhood

X,X

 

Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas

QBEP

X,X

m3/h

Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis

PBEP

X

Pa

Didžiausias oro srautas

Qmax

X,X

m3/h

Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia

WBEP

X,X

W

Vardinė apšvietimo sistemos galia

WL

X,X

W

Apšvietimo sistema užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvieta

Emiddle

X

lux

Išmatuotasis budėjimo veiksena suvartojamos energijos kiekis

Ps

X,XX

W

Išmatuotasis išjungties būsena suvartojamos energijos kiekis

Po

X,XX

W

Garso galios lygis

LWA

X

dB
II PRIEDAS

Matavimas ir skaičiavimas

Siekiant atitikties šio reglamento reikalavimams ir tikrinant atitiktį šiems reikalavimams matavimas ir skaičiavimas atliekami taikant patikimą, tikslų ir atkuriamą metodą, kurį taikant atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jie atitinka šiame priede nustatytas technines apibrėžtis, sąlygas, lygtis ir parametrus.

1.   BUITINĖS ORKAITĖS

Buitinės orkaitės ertmės suvartojamos energijos kiekis matuojamas per vieną įprastos veiksenos ir vieną priverstinio cirkuliavimo veiksenos, jei yra, standartinį ciklą, įkaitinant standartinę vandeniu įmirkytą įkrovą. Per visą bandymo ciklą tikrinama, ar temperatūra orkaitės ertmės viduje pasiekia termostatu ir (arba) valdymo indikatoriumi nustatytą temperatūrą. Atliekant toliau nurodytą skaičiavimą, naudojami geriausių veikimo rodiklių veiksenos (įprastinės veiksenos arba priverstinio cirkuliavimo veiksenos) suvartojamos energijos kiekio kiekvienu ciklu duomenys.

Kiekvienos buitinių orkaičių ertmės energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIcavity) apskaičiuojamas pagal šias formules:

buitinių elektrinių orkaičių

image

image

(kWh)

buitinių dujinių orkaičių

image

image

(MJ)

Čia:

EEIcavity – iki dešimtųjų suapvalintas kiekvienos buitinės orkaitės ertmės energijos vartojimo efektyvumo indeksas,

SECelectric cavity – iki šimtųjų suapvalintas standartinis suvartojamos (elektros) energijos, kurios reikia buitinės elektrinės orkaitės ertmėje esančiai standartinei įkrovai įkaitinti per vieną ciklą, kiekis kilovatvalandėmis (kWh),

SECgas cavity – iki šimtųjų suapvalintas standartinis suvartojamos energijos, kurios reikia buitinės dujinės orkaitės ertmėje esančiai standartinei įkrovai įkaitinti per vieną ciklą, kiekis megadžauliais (MJ),

V – iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas buitinės orkaitės ertmės tūris litrais (l),

ECelectric cavity – iki šimtųjų suapvalintas suvartojamos energijos, kurios reikia buitinės elektrinės orkaitės ertmėje esančiai standartinei įkrovai įkaitinti per vieną ciklą, kiekis kilovatvalandėmis (kWh),

ECgas cavity – iki šimtųjų suapvalintas suvartojamos energijos, kurios reikia buitinės orkaitės dujinėje ertmėje esančiai standartinei įkrovai įkaitinti per vieną ciklą, kiekis megadžauliais (MJ).

2.   BUITINĖS KAITVIETĖS

2.1.    Buitinės elektrinės kaitvietės

Buitinės elektrinės kaitvietės suvartojamos energijos kiekis (ECelectric hob) matuojamas vatvalandėmis (Wh) vandens, kaitinamo atliekant norminį matavimą, kilogramui (Wh/kg), atsižvelgiant į visus virtuvės indus standartizuotomis bandymo sąlygomis, ir suapvalinamas iki dešimtųjų.

2.2.    Buitinės dujinės kaitvietės

Buitinių kaitviečių dujų degiklių energijos vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:

image

Čia:

EEgas burner – iki dešimtųjų suapvalintas dujų degiklio energijos vartojimo efektyvumas procentais,

Egas burner – iki dešimtųjų suapvalintas dujų, suvartotų nustatytam kaitinimui gauti, energijos kiekis megadžauliais (MJ),

Etheoretic – iki dešimtųjų suapvalintas teoriškai mažiausias energijos, kurios reikia atitinkamam kaitinimui gauti, kiekis megadžauliais (MJ).

Dujinės kaitvietės energijos vartojimo efektyvumas (EEgas hob ) apskaičiuojamas kaip įvairių kaitvietės dujų degiklių energijos vartojimo efektyvumo vidurkis (EEgas burner ).

2.3.    Buitinės mišriosios elektrinės ir dujinės kaitvietės

Matuojant laikoma, kad buitinės mišriosios elektrinės ir dujinės kaitvietės yra du atskiri prietaisai. Buitinių mišriųjų kaitviečių elektrinėms virimo vietoms ir virimo sritims galioja 2.1 punkto nuostatos, o dujų degikliais kaitinamoms virimo vietoms galioja 2.2 punkto nuostatos.

3.   BUITINIAI GARTRAUKIAI

3.1.    Energijos vartojimo efektyvumo indekso (EEIhood) apskaičiavimas

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIhood ) apskaičiuojamas pagal šią formulę

image

ir suapvalinamas iki dešimtųjų.

Čia:

SAEChood – iki dešimtųjų suapvalintas buitinio gartraukio standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus),

AEChood – iki dešimtųjų suapvalintas buitinio gartraukio metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus).

Buitinio gartraukio standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (SAEChood ) apskaičiuojamas taip:

image

Čia:

  WBEP – iki dešimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia vatais,

  WL – iki dešimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio apšvietimo sistemos virš virimo paviršiaus vardinė vartojamoji elektrinė galia vatais.

Buitinio gartraukio metinis suvartojamos energijos kiekis (AEChood ) apskaičiuojamas taip:

i) visiškai automatinių buitinių gartraukių

image

ii) kitų buitinių gartraukių

image

Čia:

tL – vidutinis apšvietimo laikas minutėmis per parą (tL = 120),

tH – vidutinis buitinių gartraukių veikimo laikas minutėmis per parą (tH = 60),

Po – iki šimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio išjungties būsena vartojamoji elektrinė galia vatais (W),

Ps – iki šimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio budėjimo veiksena vartojamoji elektrinė galia vatais (W),

f
iki dešimtųjų suapvalintas laiko didėjimo daugiklis, kuris apskaičiuojamas taip:
image

3.2.    Srauto dinaminio efektyvumo (FDEhood) apskaičiavimas

Optimalaus našumo taško FDEhood apskaičiuojamas pagal toliau pateiktą formulę ir suapvalinamas iki dešimtųjų.

image

Čia:

QBEP

iki dešimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio optimalaus našumo taško oro srautas kubiniais metrais per valandą (m3/h),

PBEP

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas buitinio gartraukio optimalaus našumo taško statinis slėgis paskaliais (Pa),

WBEP

iki dešimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio optimalaus našumo taške vartojamoji elektrinė galia vatais.

3.3.    Oro šalinimo laiko ribų apskaičiavimas

3.3.1. Buitiniai gartraukiai, kurių didžiausias oro srautas bet kuriuo iš esamų nustatymų yra didesnis kaip 650 m3/h, per laiką tlimit automatiškai perjungia srautą, kad jis būtų ne didesnis kaip 650 m3/h. Tai laikas, per kurį buitinis gartraukis, kurio veikiančio oro srovė yra didesnė kaip 650 m3/h, turi ištraukti 100 m3 oro prieš automatiškai įjungdamas ne didesnį kaip 650 m3/h oro srautą. Šis laikas apskaičiuojamas, išreiškiamas minutėmis ir apvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus taip:

image  ( 2 )

Čia:

Qmax – iki dešimtųjų suapvalintas didžiausias buitinio gartraukio oro srautas kubiniais metrais per valandą (m3/h), įskaitant intensyviąją / forsuotąją veikseną, jei yra.

Šio reikalavimo atitikčiai užtikrinti neužtenka to, kad yra rankinis jungiklis arba rankinis nustatymas, kuriuo prietaiso oro srautas sumažinamas, kad neviršytų 650 m3/h vertės.

3.3.2. Kai verdama, automatinių funkcijų veikseną turinčių buitinių gartraukių:

 automatinių funkcijų veikseną įjungti gali tik naudotojas rankinėmis priemonėmis gartraukio gaubte arba kitur.

 automatinių funkcijų veiksena į rankinį valdymą perjungiama ne vėliau kaip po 10 minučių nuo tada, kai automatinė funkcija išjungia variklį.

3.4.    Apšvietimo sistemos apšvieta (Emiddle)

Apšvietimo sistema užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvieta (Emiddle ) matuojama standartinėmis sąlygomis liuksais ir suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

3.5.    Triukšmas

Triukšmo vertė (dB) matuojama kaip iki artimiausios sveikojo skaičiaus suapvalinta aukščiausiu įprasto naudojimo nustatymu, išskyrus intensyviąją arba forsuotąją veikseną, veikiančio buitinio gartraukio ore skleidžiama A svertinė garso galia (vidutinė svertinė vertė LWA).

▼M1
III PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; gamintojas ar importuotojas jų nenaudoja kaip leidžiamųjų nuokrypų nustatydamas vertes techniniuose dokumentuose ir nesiremia jomis aiškindamas šias vertes, norėdamas įrodyti, kad gaminys atitinka reikalavimus, ar bet kokiomis priemonėmis nurodyti geresnius veikimo rodiklius.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame reglamente pagal Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalį nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1) Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a) pagal Direktyvos 2009/125/EB IV priedo 2 punktą techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos šioms vertėms apskaičiuoti, nėra gamintojui ar importuotojui palankesnės už atitinkamų matavimų, atliktų pagal to punkto g papunktį, rezultatus ir

b) deklaruotos vertės atitinka visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus, o gamintojo ar importuotojo paskelbtoje reikalaujamoje informacijoje apie gaminį nėra nurodytos jokios vertės, kurios gamintojui ar importuotojui būtų palankesnės už deklaruotas vertes, ir

c) vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 7 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3) Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie gamintojo ar importuotojo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio reglamento reikalavimų.

4) Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Taikant alternatyvų būdą, galima atrinkti tris papildomus vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie gamintojo ar importuotojo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, vienetus.

5) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 7 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

6) Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie gamintojo ar importuotojo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio reglamento reikalavimų.

7) Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko II priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 7 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikomos jokios kitos leidžiamosios nuokrypos, pavyzdžiui, leidžiamosios nuokrypos, nustatytos darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.7  lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Buitinės orkaitės masė, M

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės M daugiau kaip 5 %.

Buitinės orkaitės ertmės tūris, V

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 5 % mažesnė už deklaruotą vertę V.

ECelectric cavity , ECgas cavity

Nustatytos vertės neviršija deklaruotų verčių ECelectric cavity ir ECgas cavity daugiau kaip 5 %.

ECelectric hob

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės ECelectric hob daugiau kaip 5 %.

EEgas hob

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 5 % mažesnė už deklaruotą vertę EEgas hob .

WBEP , WL

Nustatytos vertės neviršija deklaruotų verčių WBEP ir WL daugiau kaip 5 %.

QBEP , PBEP

Nustatytos vertės nėra daugiau kaip 5 % mažesnės už deklaruotas vertes QBEP ir PBEP .

Qmax

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Qmax daugiau kaip 8 %.

Emiddle

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 5 % mažesnė už deklaruotą vertę Emiddle .

Garso galios lygis, LWA

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės LWA .

Po , Ps

Nustatytos suvartojamos energijos kiekio vertės Po ir Ps neviršija deklaruotų verčių Po ir Ps daugiau kaip 10 % Nustatytos ne didesnės kaip 1,00 W suvartojamos energijos kiekio vertės Po ir Ps neviršija deklaruotų verčių Po and Ps daugiau kaip 0,10 W.

▼B
IV PRIEDAS

Orientaciniai etalonai

Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui energijos vartojimo rodiklių atžvilgiu geriausios rinkoje buitinės orkaitės, kaitvietės ir gartraukiai buvo šios:Buitinės orkaitės

Elektrinės

EEIcavity = 70,7

Dujinės

EEIcavity = 75,4

Buitinės kaitvietės

Elektrinės

ECelectric cooking = 169,3

Dujinės

EEgas burner = 63,5 %

Buitiniai gartraukiai

Oro srautas

FDEhood = 22

Triukšmas

51 dB, kai 550 m3/h; 57 dB, kai 750 m3/h( 1 ) 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/108/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, panaikinanti Direktyvą 89/336/EEB (OL L 390, 2004 12 31, p. 24).

( 2 ) Žr.
image arba supaprastintai
image

Čia:

Vmax – didžiausias oro, kurį reikia ištraukti, tūris yra lygus 100 m3,

Qmax – didžiausias gartraukio oro srautas, įskaitant intensyviąją/forsuotąją veikseną, jei yra,

t – iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas laikas minutėmis,

dt – visas laikas, per kurį pasiekiamas 100 m3 oro tūris,

tlimit – iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalinta laiko, kurio reikia 100 m3 ištraukti, riba minutėmis.

Top