EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0065-20170307

Consolidated text: Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 65/2014 2013 m. spalio 1 d. kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių orkaičių ir gartraukių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/65/2017-03-07

02014R0065 — LT — 07.03.2017 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 65/2014

2013 m. spalio 1 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių orkaičių ir gartraukių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 029 2014.1.31, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/254 2016 m. lapkričio 30 d.

  L 38

1

15.2.2017


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 061, 5.3.2015, p.  26 (65/2014,)
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 65/2014

2013 m. spalio 1 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių orkaičių ir gartraukių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomi buitinių elektrinių ir dujinių orkaičių (įskaitant į virykles integruotas orkaites) ir buitinių elektrinių gartraukių ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimai, kurie taip pat taikomi, kai šie gaminiai parduodami naudoti ne buitiniais tikslais.

2.  Šis reglamentas netaikomas:

a) ne elektros energiją arba ne dujas vartojančioms orkaitėms;

b) mikrobanginio šildymo funkciją turinčioms orkaitėms;

c) mažosioms orkaitėms;

d) nešiojamosioms orkaitėms;

e) termoakumuliacinėms orkaitėms;

f) garu (kaip pagrindine kaitinimo priemone) kaitinamoms orkaitėms;

g) tik trečiosios kartos dujas (propaną ir butaną) deginti skirtoms orkaitėms.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente pateikiamos šių terminų apibrėžtys:

1)

orkaitė – prietaisas arba prietaiso dalis su viena arba daugiau ertmių, naudojančių elektros energiją ir (arba) dujas, kuriose maistas ruošiamas naudojant įprastą veikseną arba priverstinio cirkuliavimo veikseną;

2)

ertmė – uždara kamera, kurioje gali būti reguliuojama maisto ruošimo temperatūra;

3)

kelių ertmių orkaitė – orkaitė su dviem arba daugiau ertmių, kurių kiekviena kaitinama atskirai;

4)

mažoji orkaitė – orkaitė, kurios visų ertmių plotis ir gylis yra mažesni kaip 250 mm arba aukštis mažesnis kaip 120 mm;

5)

nešiojamoji orkaitė – orkaitė, kurios masė (jei orkaitė neskirta įmontuoti) yra mažesnė kaip 18 kg;

6)

mikrobanginis šildymas – maisto šildymas elektromagnetine energija;

7)

įprasta veiksena – orkaitės veiksena, kai įkaitintas oras orkaitės ertmėje cirkuliuoja dėl natūraliosios konvekcijos;

8)

priverstinio cirkuliavimo veiksena – orkaitės veiksena, kai įkaitintą orą orkaitės ertmėje cirkuliuoja įmontuotas ventiliatorius;

9)

ciklas – standartinės įkrovos kaitinimas orkaitės ertmėje nustatytomis sąlygomis;

10)

viryklė – iš orkaitės ir kaitvietės sudarytas prietaisas, naudojantis dujas arba elektros energiją;

11)

naudojimo veiksena – naudojamos orkaitės būsena;

12)

karščio šaltinis – pagrindinė energijos, naudojamos orkaitei įkaitinti, forma;

13)

gartraukis – savo paties valdomu varikliu varomas prietaisas, kuriuo surenkamas nešvarus oras virš kaitvietės, arba prietaisas, turintis šalia virtuvės viryklių, kaitviečių ar panašių virimo prietaisų įmontuojamą krintančiojo oro srauto sistemą, kuria garai įtraukiami žemyn į išleidžiamąjį ortakį;

14)

automatinio veikimo veiksena virimo laikotarpiu – būsena, kai gartraukio oro srautas virimo laikotarpiu yra automatiškai valdomas (be kitų dalykų, drėgmės, temperatūros ir kt.) jutikliu (-iais);

15)

visiškai automatinis gartraukis – gartraukis, kurio oro srovė ir (arba) kitos funkcijos valdomos jutikliu (-iais) 24 valandas, įskaitant virimo laikotarpiu;

16)

optimalaus našumo taškas (BEP) – gartraukio veikimo taškas, kai srauto dinaminis efektyvumas (FDEhood) yra didžiausias;

17)

apšvietimo našumas (LEhood) – buitinio gartraukio apšvietimo sistemos vidutinės apšvietos ir apšvietimo sistemos galios santykis (lux/W);

18)

riebalų filtravimo našumas (GFEhood) – santykinė gartraukio riebalų filtre sulaikyta riebalų dalis;

19)

išjungties būsena – būsena, kai prietaisas yra prijungtas prie elektros energijos tinklo, tačiau neatlieka jokios funkcijos arba rodo, kad yra išjungties būsenos, arba atlieka tik tas funkcijas, kuriomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB ( 1 ) užtikrinamas elektromagnetinis suderinamumas;

20)

budėjimo veiksena – būsena, kai prietaisas yra prijungtas prie elektros energijos tinklo, jo įprastam veikimui užtikrinti yra maitinamas iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas funkcijas, kurios gali trukti neribotą laiką: veikimo aktyvinimo funkcija arba veikimo aktyvinimo funkcija ir tik įjungtos veikimo aktyvinimo funkcijos rodymas ir (arba) informacijos arba būsenos rodymas;

21)

veikimo aktyvinimo funkcija – funkcija, leidžianti nuotoliniu jungikliu (taip pat ir nuotolinio valdymo pultu), vidaus jutikliu arba laikmačiu suaktyvinti kitas veiksenas (taip pat ir aktyviąją veikseną) papildomoms funkcijoms (įskaitant pagrindinę funkciją) įjungti;

22)

informacijos arba būsenos rodymas – informacijos arba įrangos būsenos rodymo ekrane nuolatinė funkcija, įskaitant laikrodžius;

23)

galutinis naudotojas – gaminį perkantis arba ketinantis pirkti vartotojas;

24)

pardavimo vieta – prietaisų rodymo ir (arba) siūlymo parduoti arba išsinuomoti vieta;

25)

lygiavertis modelis – rinkai tiekiamas modelis, kurio techniniai parametrai yra tokie patys kaip kito modelio, kurį tas pats tiekėjas arba importuotojas pateikė rinkai su kitu komerciniu kodu.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos ir tvarkaraštis

Tiekėjai užtikrina, kad būtų laikomasi toliau nurodytų reikalavimų:

1) Etikečių, vardinių parametrų lentelių ir techninių dokumentų reikalavimai

a) Buitinės orkaitės:

i) kiekviena buitinė orkaitė pateikiama su spausdinta (-omis) etikete (-ėmis), kurioje (-iose) pateikiama III priedo 1 punkte nustatytos formos informacija apie kiekvieną orkaitės ertmę;

ii) pateikiama rinkai tiekimų buitinių orkaičių IV priedo A punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

iii) valstybių narių institucijų prašymu joms pateikiami V priedo A punkte nustatyti techniniai dokumentai;

iv) kiekvienoje konkretaus buitinės orkaitės modelio reklamoje nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

v) bet kokioje konkretaus buitinės orkaitės modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

vi) prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinės orkaitės modelio kiekvienos ertmės elektroninė etiketė, kurios forma ir informacija nustatytos III priedo 1 punkte;

vii) prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinės orkaitės modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo A punkte.

b) Buitiniai gartraukiai:

i) kiekvienas buitinis gartraukis pateikiamas su spausdinta (-omis) etikete (-ėmis), kurioje (-iose) pateikiama III priedo 2 punkte nustatytos formos informacija;

ii) pateikiama rinkai tiekimų buitinių gartraukių IV priedo B punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

iii) valstybių narių institucijų prašymu joms pateikiami V priedo B punkte nustatyti techniniai dokumentai;

iv) kiekvienoje konkretaus buitinio gartraukio modelio reklamoje nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

v) bet kokioje konkretaus buitinio gartraukio modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

vi) prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinio gartraukio modelio elektroninė etiketė, kurios forma ir informacija nustatytos III priedo 2 punkte;

vii) prekiautojams pateikiama kiekvieno gartraukio modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo B punkte.

2) Energijos vartojimo efektyvumo klasių reikalavimai

a) Buitinių orkaičių orkaitės ertmės energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal I priedo 1 punktą ir II priedo 1 punktą.

b) Buitinių gartraukių:

i) energijos vartojimo efektyvumo klasės nustatomos pagal I priedo 2 punkto a papunktį ir pagal II priedo 2.1 punktą;

ii) srauto dinaminio efektyvumo klasės nustatomos pagal I priedo 2 dalies b punktą ir pagal II priedo 2.2 punktą;

iii) apšvietimo našumo klasės nustatomos pagal I priedo 2 dalies c punktą ir pagal II priedo 2.3 punktą;

iv) riebalų filtravimo efektyvumo klasės nustatomos pagal I priedo 2 dalies d punktą ir pagal II priedo 2.4 punktą.

3) Etikečių forma

a) Nuo 2015 m. sausio 1 d. rinkai tiekiamų prietaisų buitinių orkaičių orkaitės ertmės etiketės forma atitinka nustatytąją III priedo 1 punkte.

b) III priedo 2 punkte nustatytą formą buitinių gartraukių etiketės atitinka pagal šį tvarkaraštį:

i) nuo 2015 m. sausio 1 d. rinkai pateikiamų buitinių gartraukių, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasės yra A, B, C, D, E, F, G, etiketės atitinka III priedo 2.1.1 punktą (1 etiketė) arba, kai tiekėjų nuomone tai tinkama, to priedo 2.1.2 punktą (2 etiketė);

ii) nuo 2016 m. sausio 1 d. rinkai tiekiamų buitinių gartraukių, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasės yra A+, A, B, C, D, E, F, etiketės atitinka III priedo 2.1.2 punktą (2 etiketė) arba, kai tiekėjų nuomone tai tinkama, to priedo 2.1.3 punktą (3 etiketė);

iii) nuo 2018 m. sausio 1 d. rinkai tiekiamų buitinių gartraukių, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasės yra A++, A+, A, B, C, D, E, etiketės atitinka III priedo 2.1.3 punktą (3 etiketė) arba, kai tiekėjų nuomone tai tinkama, to priedo 2.1.4 punktą (4 etiketė);

iv) nuo 2020 m. sausio 1 d. rinkai tiekiamų buitinių gartraukių, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasės yra A+++, A++, A+, A, B, C, D, etiketės atitinka III priedo 2.1.4 punktą (4 etiketė).

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

1) Taikoma buitinėms orkaitėms:

a) kiekviena pardavimo vietoje siūloma orkaitė būtų su tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio reikalavimus atitinkančia kiekvienos ertmės etikete, rodoma ant prietaiso priekinio šono arba viršaus arba šalia prietaiso taip, kad būtų aiškiai matoma ir atpažįstama kaip tam modeliui priklausanti etiketė, neperskaičius joje nurodyto prekinio pavadinimo ir modelio numerio;

b) parduodamos arba išsinuomoti siūlomos orkaitės, kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiamos su informacija, kurią tiekėjai pateikia pagal šio reglamento VI priedo A dalį, kaip nurodyta Direktyvos 2010/30/ES 7 straipsnyje, išskyrus kai pasiūlymas teikiamas internetu – tuomet taikomos VII priedo nuostatos;

c) visoje bet kurios formos reklamoje arba nuotolinio pardavimo priemonėje, susijusioje su konkrečiu orkaitės modeliu, būtų nuoroda į energijos vartojimo efektyvumo klasę, jei reklamoje nurodoma su energija arba kainomis susijusi informacija;

d) bet kokioje konkretaus modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami techniniai orkaitės parametrai, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

2) Taikoma buitiniams gartraukiams:

a) kiekvienas pardavimo vietoje siūlomas buitinis gartraukis būtų su tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunkčio reikalavimus atitinkančia etikete, rodoma ant prietaiso priekinio šono arba viršaus arba šalia prietaiso taip, kad būtų aiškiai matoma ir atpažįstama, kaip tam modeliui priklausanti etiketė, neperskaičius joje nurodyto prekinio pavadinimo ir modelio numerio;

b) parduodami arba išsinuomoti siūlomi buitiniai gartraukiai, kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiami su informacija, kurią tiekėjai pateikia pagal šio reglamento VI priedo B dalį, kaip nurodyta Direktyvos 2010/30/ES 7 straipsnyje, išskyrus kai pasiūlymas teikiamas internetu – tuomet taikomos VII priedo nuostatos;

c) visoje bet kurios formos reklamoje arba nuotolinio pardavimo priemonėje, susijusioje su konkrečiu buitinio gartraukio modeliu, būtų nuoroda į energijos vartojimo efektyvumo klasę, jei reklamoje nurodoma su energija arba kainomis susijusi informacija;

d) bet kokioje konkretaus modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami techniniai buitinio gartraukio parametrai, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

5 straipsnis

Matavimo ir skaičiavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimomis, tiksliomis ir atkartojamomis matavimo procedūromis, pagrįstomis pripažintais pažangiausiais skaičiavimo ir matavimo metodais.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybių narių institucijos, atlikdamos rinkos priežiūros patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų, taiko VIII priede aprašytą patikros procedūrą.

7 straipsnis

Peržiūra

Komisija persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d.

8 straipsnis

Panaikinimas

Komisijos direktyva 2002/40/EB panaikinama nuo 2015 m. sausio 1 d.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  Buitinės orkaitės, atitinkančios šio reglamento nuostatas ir pateiktos rinkai arba siūlytos parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma anksčiau kaip 2015 m. sausio 1 d., laikomos atitinkančiomis Direktyvos 2002/40/EB reikalavimus.

2.  Prekiautojai gali nuo 2015 m. sausio 1 d. iki balandžio 1 d. tam tikroms orkaitėms, kurioms taikoma ši nuostata, taikyti 4 straipsnio 1 dalies b punktą.

3.  Prekiautojai gali nuo 2015 m. sausio 1 d. iki balandžio 1 d. tam tikriems gartraukiams, kuriems taikoma ši nuostata, taikyti 4 straipsnio 2 dalies b punktą.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. Tačiau 3 straipsnio 1 dalies a punkto iv ir v papunkčiai, 3 straipsnio 1 dalies b punkto iv ir v papunkčiai, 4 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktai ir 4 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktai taikomi nuo 2015 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

1.   BUITINĖS ORKAITĖS

Kiekvienos buitinių orkaičių ertmės energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal šio priedo 1 lentelės vertes. Orkaičių energijos vartojimo efektyvumas nustatomas pagal II priedo 1 punktą.1  lentelė

Buitinių orkaičių energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIcavity)

A+++ (didžiausias efektyvumas)

EEIcavity < 45

A++

45 ≤ EEIcavity < 62

A+

62 ≤ EEIcavity < 82

A

82 ≤ EEIcavity < 107

B

107 ≤ EEIcavity < 132

C

132 ≤ EEIcavity < 159

D (mažiausias efektyvumas)

EEIcavity ≥ 159

2.   BUITINIAI GARTRAUKIAI

a) buitinių gartraukių energijos vartojimo efektyvumo klasės nustatomos pagal šio priedo 2 lentelės vertes. Buitinių gartraukių energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIhood) apskaičiuojamas pagal II priedo 2.1 punktą.2  lentelė

Buitinių gartraukių energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIhood)

1 etiketė

2 etiketė

3 etiketė

4 etiketė

A+++ (didžiausias efektyvumas)

 

 

 

EEIhood < 30

A++

 

 

EEIhood < 37

30 ≤ EEIhood < 37

A+

 

EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

A

EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

B

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

C

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

D

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

EEIhood ≥ 85

E

100 ≤ EEIhood < 110

100 ≤ EEIhood < 110

EEIhood ≥ 100

 

F

110 ≤ EEIhood < 120

EEIhood ≥ 110

 

 

G (mažiausias efektyvumas)

EEIhood ≥ 120

 

 

 

b) Buitinių gartraukių srauto dinaminio efektyvumo klasės nustatomos pagal 3 lentelėje nurodytą jų srauto dinaminį efektyvumą (FDEhood). Buitinių gartraukių srauto dinaminis efektyvumas apskaičiuojamas pagal II priedo 2.2 punktą.3  lentelė

Buitinių gartraukių srauto dinaminio efektyvumo klasės

Srauto dinaminio efektyvumo klasė

Srauto dinaminis efektyvumas (FDEhood)

A (didžiausias efektyvumas)

FDEhood > 28

B

23 < FDEhood ≤ 28

C

18 < FDEhood ≤ 23

D

13 < FDEhood ≤ 18

E

8 < FDEhood ≤ 13

F

4 < FDEhood ≤ 8

G (mažiausias efektyvumas)

FDEhood ≤ 4

c) Buitinių gartraukių apšvietimo našumo klasės nustatomos pagal 4 lentelėje nurodytą jų apšvietimo našumą (LEhood). Buitinių gartraukių apšvietimo našumas apskaičiuojamas pagal II priedo 2.3 punktą.4  lentelė

Buitinių gartraukių apšvietimo našumo klasės

Apšvietimo našumo klasė

Apšvietimo našumas (LEhood)

A (didžiausias našumas)

LEhood > 28

B

20 < LEhood ≤ 28

C

16 < LEhood ≤ 20

D

12 < LEhood ≤ 16

E

8 < LEhood ≤ 12

F

4 < LEhood ≤ 8

G (mažiausias našumas)

LEhood ≤ 4

d) Buitinių gartraukių riebalų filtravimo našumo klasės nustatomos pagal 5 lentelėje nurodytą jų riebalų filtravimo efektyvumą (GFEhood). Buitinių gartraukių riebalų filtravimo našumas apskaičiuojamas pagal II priedo 2.4 punktą.5  lentelė

Buitinių gartraukių riebalų filtravimo našumo klasės (GFEhood)

Riebalų filtravimo našumo klasė

Riebalų filtravimo našumas (proc.)

A (didžiausias efektyvumas)

GFEhood > 95

B

85 < GFEhood ≤ 95

C

75 < GFEhood ≤ 85

D

65 < GFEhood ≤ 75

E

55 < GFEhood ≤ 65

F

45 < GFEhood ≤ 55

G (mažiausias efektyvumas)

GFEhood ≤ 45
II PRIEDAS

Matavimas ir skaičiavimas

Siekiant atitikties šio reglamento reikalavimams ir tikrinant atitiktį šiems reikalavimams matavimas ir skaičiavimas atliekami taikant patikimą, tikslų ir atkuriamą metodą, kurį taikant atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jie atitinka šiame priede nustatytas technines apibrėžtis, sąlygas, lygtis ir parametrus.

1.   BUITINĖS ORKAITĖS

Buitinės orkaitės ertmės suvartojamos energijos kiekis matuojamas per vieną įprastos veiksenos ir vieną priverstinio cirkuliavimo veiksenos, jei yra, standartinį ciklą, įkaitinant standartinę vandeniu įmirkytą įkrovą. Tikrinama, ar per bandymo ciklo trukmę temperatūra orkaitės ertmės viduje pasiekia orkaitės termostatu ir (arba) valdymo indikatoriumi nustatytą temperatūrą. Atliekant toliau nurodytą skaičiavimą, naudojami geriausių veikimo rodiklių veiksenos (įprastinės veiksenos arba priverstinio cirkuliavimo veiksenos) suvartojamos energijos kiekio kiekvienu ciklu duomenys.

Kiekvienos buitinių orkaičių ertmės energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIcavity) apskaičiuojamas pagal šias formules:

buitinių elektrinių orkaičių

image

image

(kWh)

buitinių dujinių orkaičių

image

image

(MJ)

Čia:

EEIcavity – iki dešimtųjų suapvalintas kiekvienos buitinės orkaitės ertmės energijos vartojimo efektyvumo indeksas (proc.),

SECelectric cavity – iki šimtųjų suapvalintas standartinis suvartojamos (elektros) energijos, kurios reikia buitinės elektrinės orkaitės ertmėje esančiai standartinei įkrovai įkaitinti per vieną ciklą, kiekis kilovatvalandėmis (kWh),

SECgas cavity – iki šimtųjų suapvalintas standartinis suvartojamos energijos, kurios reikia buitinės dujinės orkaitės ertmėje esančiai standartinei įkrovai įkaitinti per vieną ciklą, kiekis megadžauliais (MJ),

V – iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas buitinės orkaitės ertmės tūris litrais (l),

ECelectric cavity – iki šimtųjų suapvalintas suvartojamos energijos, kurios reikia buitinės elektrinės orkaitės ertmėje esančiai standartinei įkrovai įkaitinti per vieną ciklą, kiekis kilovatvalandėmis (kWh),

ECgas cavity – iki šimtųjų suapvalintas suvartojamos energijos, kurios reikia buitinės orkaitės dujinėje ertmėje esančiai standartinei įkrovai įkaitinti per vieną ciklą, kiekis megadžauliais (MJ).

2.   BUITINIAI GARTRAUKIAI

2.1.    Energijos vartojimo efektyvumo indekso (EEIhood) apskaičiavimas

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIhood ) apskaičiuojamas pagal šią formulę

image

ir suapvalinamas iki dešimtųjų.

Čia:

SAEChood – iki dešimtųjų suapvalintas buitinio gartraukio standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus),

AEChood – iki dešimtųjų suapvalintas buitinio gartraukio metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus).

Buitinio gartraukio standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (SAEChood ) apskaičiuojamas taip:

image

Čia:

WBEP – iki dešimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia vatais,

WL – iki dešimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio apšvietimo sistemos virš virimo paviršiaus vardinė vartojamoji elektrinė galia vatais.

Buitinio gartraukio metinis suvartojamos energijos kiekis (AEChood ) apskaičiuojamas taip:

i) visiškai automatinių buitinių gartraukių

▼C1

image

ii) kitų buitinių gartraukių

image

Čia:

tL – vidutinis apšvietimo laikas minutėmis per parą (tL = 120),

tH – vidutinis buitinių gartraukių veikimo laikas minutėmis per parą (tH = 60),

Po – iki šimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio išjungties būsena vartojamoji elektrinė galia vatais (W),

Ps – iki šimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio budėjimo veiksena vartojamoji elektrinė galia vatais (W),

f – iki dešimtųjų suapvalintas laiko didėjimo daugiklis, kuris apskaičiuojamas taip:

image

2.2.    Srauto dinaminio efektyvumo (FDEhood) apskaičiavimas

Optimalaus našumo taško srauto dinaminis efektyvumas FDEhood apskaičiuojamas pagal toliau pateiktą formulę ir suapvalinamas iki dešimtųjų.

image

Čia:

QBEP – iki dešimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio optimalaus našumo taško oro srautas kubiniais metrais per valandą (m3/h),

PBEP – iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas buitinio gartraukio optimalaus našumo taško statinis slėgis paskaliais (Pa),

WBEP – iki dešimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio optimalaus našumo taške vartojamoji elektrinė galia vatais.

2.3.    Apšvietimo našumo (LEhood) apskaičiavimas

Buitinio gartraukio apšvietimo našumas – vidutinės apšvietos ir apšvietimo sistemos vardinės vartojamosios elektrinės galios santykis. Jis apskaičiuojamas liuksais vatui (lux/Watt) ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus taip:

image

Čia:

Emiddle – apšvietimo sistema užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvieta, matuojama standartinėmis sąlygomis liuksais ir suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus,

WL – iki dešimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio apšvietimo sistemos virš virimo paviršiaus vardinė vartojamoji elektrinė galia vatais.

2.4.    Riebalų filtravimo našumo apskaičiavimas (GFEhood)

Buitinio gartraukio riebalų filtravimo našumas (GFEhood) – santykinis gartraukio riebalų filtruose sulaikytas riebalų kiekis. Jis apskaičiuojamas ir suapvalinamas iki dešimtųjų taip:

image

Čia:

wg – iki dešimtųjų suapvalinta riebalų filtre, įskaitant visas nuimamas dangas, sulaikyto aliejaus masė gramais,

wr – iki dešimtųjų suapvalinta gartraukio ortakiuose sulaikyto aliejaus masė gramais,

wt – iki dešimtųjų suapvalinta absoliučiajame filtre sulaikyto aliejaus masė gramais.

2.5.    Triukšmas

Triukšmo vertė (dB) matuojama kaip iki artimiausios sveikojo skaičiaus suapvalinta aukščiausiu įprasto naudojimo nustatymu veikiančio gartraukio ore skleidžiama A svertinė garso galia (vidutinė svertinė vertė LWA).
III PRIEDAS

Etiketė

1.   BUITINIŲ ORKAIČIŲ ETIKETĖ

1.1.    Buitinės elektrinės orkaitės

1.1.1.    Etiketės atvaizdas (taikoma kiekvienai buitinės elektrinės orkaitės ertmei)

image

1.1.2.    Buitinių elektrinių orkaičių etiketės informacija

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II. tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras buitinės orkaitės modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III. buitinės orkaitės energijos šaltinis;

IV. pagal I priedą nustatyta ertmės energijos vartojimo efektyvumo klasė. Rodyklės su žymimąja raide smaigalys yra tame pačiame aukštyje, kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V. iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas naudingasis ertmės tūris litrais;

VI. iki šimtųjų suapvalintas ertmės per ciklą kaitinimo funkcijai (-oms) (įprastu ir, jei yra, priverstiniu oro cirkuliavimu) suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per ciklą (kWh/ciklas) (suvartojamos elektros energijos kiekis), grindžiamas standartine įkrova, nustatyta pagal bandymo procedūras (ECelectric cavity ).

1.1.3.    Buitinių elektrinių orkaičių etiketės forma

Kiekvienos buitinių elektrinių orkaičių ertmės etiketės forma pavaizduota šiame paveiksle.

image

Pagal ją:

i) Etiketė yra bent 85 mm pločio ir 170 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

ii) Fonas yra baltas.

iii) Spalvos atitinka spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00. 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

iv) Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

image   Apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3 mm.

image   ES logotipas. Spalvos: X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

image   Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 70 mm, aukštis – 14 mm.

image   Linija po ženklais. 1,5 pt, spalva – 100 % žydra, ilgis – 70 mm.

image   Energijos klasių skalė

  Rodyklė. Aukštis – 5,5 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

 

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

  Tekstas. Šriftas Calibri bold, 18 pt, didžiosios raidės, balta spalva; ženklo „+“ šriftas Calibri bold 12 pt, balta spalva, vienoje eilėje.

image   Energijos vartojimo efektyvumo klasė

  Rodyklė. Plotis – 20 mm, aukštis – 10 mm, 100 % juoda;

  Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, balta spalva; ženklo „+“ šriftas Calibri bold 18 pt, balta spalva, vienoje eilėje.

image   Per ciklą suvartojamos energijos kiekis

  Apvadas. 1,5 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3 mm.

  Vertė. Šriftas Calibri bold, 19 pt, 100 % juoda ir Calibri regular, 10 pt, 100 % juoda.

image   Tūris

  Apvadas. 1,5 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3 mm.

  Vertė. Šriftas Calibri bold, 20 pt, 100 % juoda ir Calibri regular, 10 pt, 100 % juoda.

image   Žvaigždutė. Šriftas Calibri regular, 6 pt, 100 % juoda.

image   Reglamento numeris. Šriftas Calibri bold, 10 pt, 100 % juoda.

image   Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

image   Tiekėjo modelio žymuo.

image  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 70 × 13 mm plote.

1.2.    Buitinės dujinės orkaitės

1.2.1.    Etiketės atvaizdas (taikoma kiekvienai buitinės dujinės orkaitės ertmei)

image

1.2.2.    Etiketės informacija

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II. tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras buitinės orkaitės modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III. buitinės orkaitės energijos šaltinis;

IV. pagal I priedą nustatyta ertmės energijos vartojimo efektyvumo klasė. Rodyklės su žymimąja raide smaigalys yra tame pačiame aukštyje, kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V. iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas naudingasis ertmės tūris litrais;

VI. iki šimtųjų suapvalintas per ciklą ertmės kaitinimo funkcijai (-oms) (įprastu ir, jei yra, priverstiniu oro cirkuliavimu) suvartojamos energijos kiekis megadžauliais per ciklą (MJ/ciklas) ir kilovatvalandėmis per ciklą (kWh/ciklas) ( 2 ) (suvartojamų dujų kiekis), grindžiamas standartine įkrova, nustatyta pagal bandymo procedūras (ECgas cavity ).

1.2.3.    Buitinių dujinių orkaičių etiketės forma

Kiekvienos buitinių dujinių orkaičių ertmės etiketės forma pavaizduota šiame paveiksle:

image

Pagal ją:

i) Etiketė yra bent 85 mm pločio ir 170 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

ii) Fonas yra baltas.

iii) Spalvos atitinka spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00. 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

iv) Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

image   Apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3 mm.

image   ES logotipas. Spalvos: X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

image   Energijos ženklas. Spalva – X-00–00–00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 70 mm, aukštis – 14 mm.

image   Linija po ženklais. 1,5 pt, spalva – 100 % žydra, ilgis – 70 mm.

image   Energijos klasių skalė

  Rodyklė. Aukštis – 5,5 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

 

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

  Tekstas. Šriftas Calibri bold, 18 pt, didžiosios raidės, balta spalva; ženklo „+“ šriftas Calibri bold 12 pt, balta spalva, vienoje eilėje.

image   Energijos vartojimo efektyvumo klasė

  Rodyklė. Plotis – 20 mm, aukštis – 10 mm, 100 % juoda.

  Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, balta spalva; ženklo „+“ šriftas Calibri bold 18 pt, balta spalva, vienoje eilėje.

image   Per ciklą suvartojamos energijos kiekis

  Apvadas. 1,5 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3 mm.

  Vertė. Šriftas Calibri bold, 19 pt, 100 % juoda ir Calibri regular, 10 pt, 100 % juoda.

image   Tūris

  Apvadas. 1,5 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3 mm.

  Vertė. Šriftas Calibri bold, 20 pt, 100 % juoda ir Calibri regular, 10 pt, 100 % juoda.

image   Žvaigždutė. Šriftas Calibri regular, 6 pt, 100 % juoda.

image   Reglamento numeris. Šriftas Calibri bold, 10 pt, 100 % juoda.

image   Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

image   Tiekėjo modelio žymuo.

image  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 70 × 13 mm plote.

2.   BUITINIŲ GARTRAUKIŲ ETIKETĖ

2.1.    Etikečių formos

2.1.1.    Buitiniai gartraukiai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases A–G (1 etiketė)

image

2.1.2.    Buitiniai gartraukiai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases A+ –F (2 etiketė)

image

2.1.3.    Buitiniai gartraukiai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases A++ –E (3 etiketė)

image

2.1.4.    Buitiniai gartraukiai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases A+++ –D (4 etiketė)

image

2.2.    Buitinių gartraukių etiketės informacija

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II. tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras buitinio gartraukio modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III. pagal I priedą nustatyta buitinio gartraukio energijos vartojimo efektyvumo klasė. Rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma buitinio gartraukio energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV. pagal II priedą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis suvartojamos energijos kiekis (AEChood), kWh;

V. pagal I priedą nustatyta srauto dinaminio efektyvumo klasė;

VI. pagal I priedą nustatyta apšvietimo našumo klasė;

VII. pagal I priedą nustatyta riebalų filtravimo našumo klasė;

VIII. pagal II priedo 2.5 punktą išmatuota ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalinta triukšmo vertė.

2.3.    Buitinių gartraukių etiketės forma

Etiketės forma atitinka parodytąją šiame paveiksle.

image

Pagal ją:

i) Etiketė yra bent 60 mm pločio ir 120 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

ii) Fonas yra baltos spalvos.

iii) Spalvos atitinka spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00–70-X-00. 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

iv) Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

image   Apvado linija. 3 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 2 mm.

image   ES logotipas. Spalvos: X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

image   Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 51 mm, aukštis – 10 mm.

image   Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydra, ilgis – 51 mm.

image   Energijos klasių skalė

  Rodyklė. Aukštis – 4 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

 

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

  Tekstas. Šriftas Calibri bold, 10 pt, didžiosios raidės, balta spalva; ženklo „+“ šriftas Calibri bold, 7 pt, balta spalva, vienoje eilėje.

image   Energijos vartojimo efektyvumo klasė

  Rodyklė. Plotis – 15 mm, aukštis – 8 mm, 100 % juoda.

  Tekstas. Šriftas Calibri bold, 17 pt, didžiosios raidės, balta spalva; ženklo „+“ šriftas Calibri bold, 12 pt, balta spalva, vienoje eilėje.

image   Metinis suvartojamos energijos kiekis

  Apvadas. 1 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 2,5 mm.

  Vertė. Šriftas Calibri bold, 21 pt, 100 % juoda ir Calibri regular, 8 pt, 100 % juoda.

image   Srauto dinaminis efektyvumas

  Piktograma atitinka pavaizduotąją

  Apvadas. 1 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 2,5 mm.

  Vertė. Šriftas Calibri regular, 6 pt, 100 % juoda ir Calibri bold, 11,5 pt, 100 % juoda.

image   Apšvietimo našumas

  Piktograma atitinka pavaizduotąją

  Apvadas. Storis – 1 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 2,5 mm.

  Vertė. Šriftas Calibri regular, 6 pt, 100 % juoda ir Calibri bold, 11,5 pt, 100 % juoda.

image   Riebalų filtravimo našumas

  Piktograma atitinka pavaizduotąją

  Apvadas. Storis – 1 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 2,5 mm.

  Vertė. Šriftas Calibri regular, 10 pt, 100 % juoda ir Calibri bold, 14 pt, 100 % juoda.

image   Triukšmo lygis

  Piktograma atitinka pavaizduotąją

  Apvadas. 1 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 2,5 mm.

  Vertė. Šriftas Calibri regular, 6 pt, 100 % juoda ir Calibri bold, 11,5 pt, 100 % juoda.

image   Reglamento numeris. Šriftas Calibri bold, 8 pt, 100 % juoda.

image   Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

image   Tiekėjo modelio žymuo.

image  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 51 × 9 mm plote.
IV PRIEDAS

Vardinių parametrų lentelė

A.   BUITINIŲ ORKAIČIŲ VARDINIŲ PARAMETRŲ LENTELĖ

1. Informacija 3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje nurodytoje buitinių orkaičių vardinių parametrų lentelėje pateikiama toliau nustatyta forma ir tvarka, taip pat įtraukiama į gaminio brošiūrą ar kitokią kartu su gaminiu pateikiamą medžiagą.

a) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b) tiekėjo modelio žymuo – kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras buitinės orkaitės modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių; modeliai skiriasi deklaruotomis bet kurio parametro, įrašyto į buitinės orkaitės etiketę, vertėmis (III priedo 1 punktas);

c) pagal II priedo 1 punktą apskaičiuotas ir iki dešimtųjų suapvalintas kiekvienos modelio ertmės energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIcavity); deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo indeksas yra ne didesnis nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodytas indeksas;

d) I priedo 1 lentelėje apibrėžta kiekvienos modelio ertmės energijos vartojimo efektyvumo klasė; deklaruotoji energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra palankesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta klasė;

e) per įprastos veiksenos ir priverstinio cirkuliavimo veiksenos, jei yra, ciklą kiekvienos ertmės suvartojamos energijos kiekis, suapvalintas iki šimtųjų, (išmatuotasis suvartojamos energijos kiekis išreiškiamas kWh (elektrinių ir dujinių orkaičių) ir MJ (dujinių orkaičių)); deklaruotoji vertė yra ne mažesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta vertė;

f) ertmių skaičius; kiekvienos ertmės karščio šaltinis (-iai) ir kiekvienos ertmės tūris.

2. Nepažeidžiant jokių Sąjungos ekologinio ženklo suteikimo sistemos reikalavimų, jei modeliui suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010, gali būti pridedama ekologinio ženklo kopija.

3. Keliems to paties tiekėjo buitinės orkaitės modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

4. Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą kiekvienos ertmės etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.

B.   BUITINIŲ GARTRAUKIŲ VARDINIŲ PARAMETRŲ LENTELĖ

1. Informacija 3 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodytoje buitinių gartraukių vardinių parametrų lentelėje pateikiama toliau nustatyta forma ir tvarka, taip pat įtraukiama į gaminio brošiūrą ar kitokią kartu su gaminiu pateikiamą medžiagą.

a) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b) tiekėjo modelio žymuo – kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras buitinio gartraukio modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių; modeliai skiriasi deklaruotomis bet kurio parametro, įrašyto į buitinio gartraukio etiketę, vertėmis (III priedo 2 punktas);

c) pagal II priedo 2 punktą apskaičiuotas ir iki dešimtųjų suapvalintas metinis suvartojamos energijos kiekis (AEChood) (kWh per metus); deklaruotoji vertė yra ne mažesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta vertė;

d) pagal I priedo 2 lentelę apibrėžta energijos vartojimo efektyvumo klasė; deklaruotoji energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra palankesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta klasė;

e) pagal II priedo 2 punktą apskaičiuotas ir iki dešimtųjų suapvalintas srauto dinaminis efektyvumas (FDEhood); deklaruotoji vertė yra ne didesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta vertė;

f) pagal I priedo 3 lentelę apibrėžta srauto dinaminio efektyvumo klasė; deklaruotoji energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne geresnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta klasė;

g) pagal II priedo 2 punktą apskaičiuotas ir iki dešimtųjų suapvalintas apšvietimo našumas (LEhood) liuksais vatui (lux/Watt); deklaruotoji vertė yra ne didesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta vertė;

h) pagal I priedo 4 lentelę apibrėžta apšvietimo našumo klasė; deklaruotoji energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne geresnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta klasė;

i) pagal II priedo 2 punktą apskaičiuotas iki dešimtųjų suapvalintas riebalų filtravimo efektyvumas procentais; deklaruotoji vertė yra ne didesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta vertė;

j) pagal I priedo 5 lentelę apibrėžta riebalų filtravimo efektyvumo klasė; deklaruotoji energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne geresnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta klasė;

k) iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas oro srautas kubiniais metrais per valandą (m3/h) įprasto naudojimo, išskyrus intensyviąją arba forsuotąją veikseną, mažiausiu ir didžiausiu greičiu; deklaruotosios vertės yra ne didesnės nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodytos vertės;

l) iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas oro srautas kubiniais metrais per valandą (m3/h) intensyviąja arba forsuotąja veiksena, jei yra; deklaruotosios vertės yra ne didesnės nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodytos vertės;

m) iki artimiausios sveikojo skaičiaus suapvalinta ore skleidžiama A svertinė garso galia decibelais (dB) įprasto naudojimo mažiausiu ir didžiausiu greičiu; deklaruotoji vertė yra ne mažesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta vertė;

n) iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalinta ore skleidžiama A svertinė garso galia decibelais (dB) intensyviąja arba forsuotąja veiksena, jei yra; deklaruotoji vertė yra ne mažesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta vertė;

o) jei taikytina, iki šimtųjų suapvalintas išjungties būsena suvartojamos elektros energijos kiekis (Po) vatais; deklaruotosios vertės yra ne mažesnės nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodytos vertės;

p) jei taikytina, iki šimtųjų suapvalintas budėjimo veiksena suvartojamos elektros energijos kiekis (Ps) vatais; deklaruotosios vertės yra ne mažesnės nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

2. Keliems to paties tiekėjo buitinio gartraukio modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

3. Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.
V PRIEDAS

Techniniai dokumentai

A.   BUITINIŲ ORKAIČIŲ TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. 3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje nurodyti techniniai dokumentai yra bent šie:

a) tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b) bendras prietaiso modelio aprašymas, kurio pakaktų aiškiai ir lengvai modelį identifikuoti, įskaitant tiekėjo modelio žymenį (t. y. paprastai raidinį-skaitinį kodą), pagal kurį tam tikras buitinės orkaitės modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių; modeliai skiriasi deklaruotomis bet kurio parametro, įrašyto į buitinės orkaitės etiketę, vertėmis (III priedo 1 punktas);

c) techniniai šių matavimų parametrai:

i) ertmių skaičius; kiekvienos ertmės tūris; kiekvienos ertmės karščio šaltinis (-iai); kiekvienos ertmės kaitinimo funkcija (-os) (įprastas ir (arba) priverstinis oro cirkuliavimas);

ii) per įprastos veiksenos ir priverstinio cirkuliavimo veiksenos, jei yra, ciklą kiekvienos ertmės suvartojamos energijos kiekis, suapvalintas iki šimtųjų, (išmatuotasis suvartojamos energijos kiekis išreiškiamas kWh (elektrinių ir dujinių orkaičių) ir MJ (dujinių orkaičių));

iii) pagal II priedo 1 punktą apskaičiuotas ir iki dešimtųjų suapvalintas kiekvienos buitinių orkaičių ertmės energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIcavity);

iv) I priedo 1 lentelėje apibrėžta kiekvienos buitinių orkaičių ertmės energijos vartojimo efektyvumo klasė;

d) skaičiavimo nuorašas ir pagal II priedą atlikto skaičiavimo rezultatai;

e) prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

f) prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

g) tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybės duomenys ir parašas.

2. Po šių pirmiau išvardytų duomenų tiekėjai gali pateikti papildomos informacijos.

B.   BUITINIŲ GARTRAUKIŲ TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. 3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktyje nurodyti techniniai dokumentai yra bent šie:

a) tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b) bendras prietaiso modelio aprašymas, kurio pakaktų aiškiai ir lengvai modelį identifikuoti, įskaitant tiekėjo modelio žymenį (t. y. paprastai raidinį-skaitinį kodą), pagal kurį tam tikras buitinio gartraukio modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių; modeliai skiriasi deklaruotomis bet kurio parametro, įrašyto į buitinio gartraukio etiketę, vertėmis (III priedo 2 punktas);

c) techniniai šių matavimų parametrai:

1) pagal II priedo 2 punktą apskaičiuotas ir iki dešimtųjų suapvalintas energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIhood);

2) pagal I priedo 2 lentelę apibrėžta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

3) pagal II priedo 2 punktą apskaičiuotas ir iki dešimtųjų suapvalintas metinis suvartojamos energijos kiekis (AEChood) kWh per metus;

4) pagal II priedo 2 punktą apskaičiuotas ir iki dešimtųjų suapvalintas laiko didėjimo daugiklis (f);

5) pagal II priedo 2 punktą apskaičiuotas ir iki dešimtųjų suapvalintas srauto dinaminis efektyvumas (FDEhood);

6) pagal I priedo 3 lentelę apibrėžta srauto dinaminio efektyvumo klasė;

7) iki dešimtųjų suapvalintas išmatuotasis buitinio gartraukio optimalaus našumo taško (QBEP) oro srautas kubiniais metrais per valandą;

8) iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalinta buitinio gartraukio optimalaus našumo taško (PBEP) išmatuotoji statinio slėgio vertė paskaliais (Pa);

9) iki dešimtųjų suapvalinta buitinio gartraukio optimalaus našumo taško (WBEP) išmatuotoji vartojamosios elektrinės galios vertė vatais;

10) iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalinta vidutinė apšvietimo sistema užtikrinama virimo paviršiaus apšvieta (Emiddle) liuksais;

11) iki dešimtųjų suapvalinta virimo paviršiaus apšvietimo sistemos vardinė vartojamoji galia (WL) vatais;

12) pagal II priedo 2 punktą apskaičiuoto apšvietimo našumo (LEhood) išmatuotoji vertė liuksais vatui (lux/Watt), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

13) pagal I priedo 4 lentelę apibrėžta apšvietimo našumo klasė;

14) pagal II priedo 2 punktą apskaičiuoto riebalų filtravimo efektyvumo (GFEhood) išmatuotoji vertė, suapvalinta iki dešimtųjų;

15) pagal I priedo 5 lentelę apibrėžta riebalų filtravimo efektyvumo klasė;

16) jei taikytina, iki šimtųjų suapvalintas išjungties būsena suvartojamos elektros energijos kiekis (Po) vatais;

17) jei taikytina, iki šimtųjų suapvalintas budėjimo veiksena suvartojamos elektros energijos kiekis (Ps) vatais;

18) iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalinta ore skleidžiama A svertinė garso galia decibelais (dB) įprasto naudojimo mažiausiu ir didžiausiu greičiu;

19) iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalinta ore skleidžiama A svertinė garso galia decibelais (dB) intensyviąja arba forsuotąja veiksena, jei yra;

20) iki dešimtųjų suapvalintos buitinio gartraukio, veikiančio įprasto naudojimo mažiausiu ir didžiausiu greičiu, oro srauto kubiniais metrais per valandą (m3/h) vertės;

21) iki dešimtųjų suapvalintos buitinio gartraukio, veikiančio intensyviąja arba forsuotąja veiksena, oro srauto kubiniais metrais per valandą (m3/h) vertės, jei yra;

d) skaičiavimo nuorašas ir pagal II priedą atlikto skaičiavimo rezultatai;

e) prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

f) prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

g) tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybės duomenys ir parašas.

2. Tiekėjai gali pateikti papildomos informacijos.
VI PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio, išskyrus internetą

A.   BUITINĖS ORKAITĖS

1. 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b) tiekėjo modelio žymuo, t. y. tam tikros buitinės orkaitės, kuriai taikomi toliau nurodyti skaičiai, modelio žymuo;

c) I priedo 1 lentelėje apibrėžta kiekvienos modelio ertmės energijos vartojimo efektyvumo klasė; deklaruotoji energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra palankesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta klasė;

d) per įprastos veiksenos ir priverstinio cirkuliavimo veiksenos, jei yra, ciklą kiekvienos ertmės suvartojamos energijos kiekis, suapvalintas iki šimtųjų; išmatuotasis suvartojamos energijos kiekis išreiškiamas kWh (elektrinių ir dujinių orkaičių) ir MJ (dujinių orkaičių); deklaruotoji vertė yra ne mažesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta vertė;

e) ertmių skaičius; kiekvienos ertmės karščio šaltinis (-iai); kiekvienos ertmės tūris.

2. Jei taip pat nurodoma kita į gaminio vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos pateikimo forma ir tvarka turi atitikti IV priedo nuostatas.

3. Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

B.   BUITINIAI GARTRAUKIAI

1. 4 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b) tiekėjo modelio žymuo, t. y. tam tikro gartraukio, kuriam taikomi toliau nurodyti skaičiai, modelio žymuo;

c) I priedo 2 lentelėje apibrėžta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė; deklaruotoji energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra palankesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta klasė;

d) II priedo 2.1 punkte nustatytas metinis modelio suvartojamos energijos kiekis kWh; deklaruotoji vertė yra ne mažesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta vertė;

e) I priedo 3 lentelėje apibrėžta modelio srauto dinaminio efektyvumo klasė; deklaruotoji energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra palankesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta klasė;

f) I priedo 4 lentelėje apibrėžta modelio apšvietimo našumo klasė; deklaruotoji energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra palankesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta klasė;

g) I priedo 5 lentelėje apibrėžta modelio riebalų filtravimo efektyvumo klasė; deklaruotoji energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra palankesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta klasė;

h) iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalinta buitinio gartraukio ore skleidžiama A svertinė garso galia (svertinė vidutinė vertė LWA) decibelais (dB) įprasto naudojimo mažiausiu ir didžiausiu greičiu; deklaruotoji vertė yra ne mažesnė nei V priedo techniniuose dokumentuose nurodyta vertė.

2. Jei taip pat nurodoma kita į gaminio vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos pateikimo forma ir tvarka turi atitikti IV priedo nuostatas.

3. Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.
VII PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1. Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane iškleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2. Pagal 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunkčio arba 3 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunkčio reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Rodoma orkaitės kiekvienos ertmės etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga III priede nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane iškleidus paveikslėlį.

3. Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a) yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b) kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c) paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų –image

image

4. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a) rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b) paveikslėlis yra susietas su etikete;

c) etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d) etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įterptiniame ekrano rodinyje;

e) jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f) etiketės rodymas nutraukiamas panaudojus uždarymo funkciją arba kitą standartinį uždarymo funkciją;

g) jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5. Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunkčio arba 3 straipsnio 1 dalies b punkto vii papunkčio reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad gaminio vardinių parametrų lentelė būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymėta įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.

▼M1
VIII PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1) Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a) pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b) etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c) vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 6 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3) Jei 2 punkto a arba b papunkčiuose nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4) Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai.

5) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 6 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6) Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7) Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko II priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 6 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.6 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Orkaitės masė, M

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės M daugiau kaip 5 %.

Orkaitės ertmės tūris, V

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 5 % mažesnė už deklaruotą vertę V.

ECelectric cavity , ECgas cavity

Nustatytos vertės neviršija deklaruotų verčių ECelectric cavity ir ECgas cavity daugiau kaip 5 %.

WBEP , WL

Nustatytos vertės neviršija deklaruotų verčių WBEP ir WL daugiau kaip 5 %.

Q BEP, PBEP

Nustatytos vertės nėra daugiau kaip 5 % mažesnės už deklaruotas vertes QBEP ir PBEP .

Qmax

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Qmax daugiau kaip 8 %.

Emiddle

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 5 % mažesnė už deklaruotą vertę Emiddle .

GFEhood

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 5 % mažesnė už deklaruotą vertę GFEhood .

Po , Ps

Nustatytos suvartojamos elektros energijos kiekio vertės Po ir Ps neviršija deklaruotų verčių Po ir Ps daugiau kaip 10 %. Nustatytos ne didesnės kaip 1,00 W suvartojamos elektros energijos kiekio vertės Po ir Ps neviršija deklaruotų verčių Po ir Ps daugiau kaip 0,10 W.

Garso galios lygis, LWA

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės LWA .( 1 ) 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/108/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, panaikinanti Direktyvą 89/336/EEB (OL L 390, 2004 12 31, p. 24).

( 2 ) 1 kWh per ciklą = 3,6 MJ per ciklą

Top