EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014L0025-20180101

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES 2014 m. vasario 26 d. dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/2018-01-01

02014L0025 — LT — 01.01.2018 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/25/ES

2014 m. vasario 26 d.

dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 094 2014.3.28, p. 243)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/2171 2015 m. lapkričio 24 d.

  L 307

7

25.11.2015

►M2

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/2364 2017 m. gruodžio 18 d.

  L 337

17

19.12.2017
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/25/ES

2014 m. vasario 26 d.

dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB

(Tekstas svarbus EEE)I ANTRAŠTINĖ DALIS

TAIKYMO SRITIS, TERMINŲ APIBRĖŽTYS IR BENDRIEJI PRINCIPAI

I SKYRIUS

Dalykas ir terminų apibrėžtys

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

3 straipsnis

Perkančiosios organizacijos

4 straipsnis

Perkantieji subjektai

5 straipsnis

Mišrieji pirkimai, apimantys tą pačią veiklą

6 straipsnis

Pirkimas, apimantis kelių rūšių veiklą

II SKYRIUS

Veiklos rūšys

7 straipsnis

Bendrosios nuostatos

8 straipsnis

Dujos ir šiluma

9 straipsnis

Elektros energija

10 straipsnis

Vanduo

11 straipsnis

Transporto paslaugos

12 straipsnis

Uostai ir oro uostai

13 straipsnis

Pašto paslaugos

14 straipsnis

Naftos ir dujų gavyba ir anglies ar kito kietojo kuro žvalgymas arba gavyba

III SKYRIUS

Materialinė taikymo sritis

1 SKIRSNIS

VERTĖS RIBOS

15 straipsnis

Vertės ribų dydžiai

16 straipsnis

Numatomos pirkimo vertės skaičiavimo metodai

17 straipsnis

Vertės ribų peržiūra

2 SKIRSNIS

NETAIKYMAS SUTARTIMS IR PROJEKTO KONKURSAMS; specialios nuostatos dėl pirkimų, apimančių gynybos ir saugumo aspektus

1 poskyris

Visiems perkantiesiems subjektams taikomos išimtys ir vandens bei energetikos sektoriams taikomos specialiosios išimtys

18 straipsnis

Perpardavimo arba lizingo tikslais trečiosioms šalims skiriamos sutartys

19 straipsnis

Kitais nei į šios direktyvos veikimo sritį patenkančiai veiklai vykdyti tikslais arba tokiai veiklai trečiojoje šalyje vykdyti skiriamos sutartys arba rengiami projekto konkursai

20 straipsnis

Pagal tarptautines taisykles skiriamos sutartys ir organizuojami projekto konkursai

21 straipsnis

Specialiosios netaikymo paslaugų pirkimo sutartims nuostatos

22 straipsnis

Paslaugų pirkimo sutartys, skiriamos remiantis išimtine teise

23 straipsnis

Tam tikrų perkančiųjų subjektų skiriamos sutartys dėl vandens pirkimo ir energijos arba energijai gaminti skirto kuro tiekimo

2 poskirsnis

Pirkimai, apimantys gynybos ir saugumo aspektus

24 straipsnis

Gynyba ir saugumas

25 straipsnis

Mišrieji pirkimai, apimantys tą pačią veiklą bei apimantys gynybos ar saugumo aspektus

26 straipsnis

Pirkimai, apimantys kelių rūšių veiklą bei apimantys gynybos ar saugumo aspektus

27 straipsnis

Pagal tarptautines taisykles skiriamos sutartys arba organizuojami projekto konkursai, apimantys gynybos ar saugumo aspektus

3 poskirsnis

Ypatingi santykiai (bendradarbiavimas, susijusios įmonės ir bendrosios įmonės)

28 straipsnis

Sutartys tarp perkančiųjų organizacijų

29 straipsnis

Susijusiai įmonei skiriamos sutartys

30 straipsnis

Bendrajai įmonei arba bendrajai įmonei priklausančiam perkančiajam subjektui skiriamos sutartys

31 straipsnis

Informacijos pateikimas

4 poskyris

Ypatingi atvejai

32 straipsnis

Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

33 straipsnis

Sutartys, kurioms taikomos specialiosios priemonės

5 poskyris

Konkurencijos tiesiogiai veikiamos veiklos rūšys ir su jomis susijusios procedūrinės nuostatos

34 straipsnis

Konkurencijos tiesiogiai veikiamos veiklos rūšys

35 straipsnis

Nustatymo, ar taikytinas 34 straipsnis, procedūra

IV SKYRIUS

Bendrieji principai

36 straipsnis

Pirkimų principai

37 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojai

38 straipsnis

Rezervuotos sutartys

39 straipsnis

Konfidencialumas

40 straipsnis

Komunikavimui taikomos taisyklės

41 straipsnis

Nomenklatūros

42 straipsnis

Interesų konfliktai

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SUTARTIMS TAIKYTINOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

Procedūros

43 straipsnis

Sąlygos, susijusios su SVP ir kitais tarptautiniais susitarimais

44 straipsnis

Procedūrų pasirinkimas

45 straipsnis

Atviras konkursas

46 straipsnis

Ribotas konkursas

47 straipsnis

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse

48 straipsnis

Konkurencinis dialogas

49 straipsnis

Inovacijų partnerystė

50 straipsnis

Derybų be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse naudojimas

II SKYRIUS

Elektroninių ir grupinių pirkimų metodai ir priemonės

51 straipsnis

Preliminariosios sutartys

52 straipsnis

Dinaminės pirkimo sistemos

53 straipsnis

Elektroniniai aukcionai

54 straipsnis

Elektroniniai katalogai

55 straipsnis

Centralizuota pirkimo veikla ir centrinės perkančiosios organizacijos

56 straipsnis

Tam tikrais atvejais taikomi bendri pirkimai

57 straipsnis

Pirkimai, kuriuose dalyvauja skirtingų valstybių narių perkantieji subjektai

III SKYRIUS

Procedūros vykdymas

1 SKIRSNIS

PASIRENGIMAS

58 straipsnis

Pirminės rinkos konsultacijos

59 straipsnis

Išankstinis kandidatų arba konkurso dalyvių dalyvavimas

60 straipsnis

Techninės specifikacijos

61 straipsnis

Ženklinimas

62 straipsnis

Tyrimų ataskaitos, sertifikavimas ir kitos įrodinėjimo priemonės

63 straipsnis

Techninių specifikacijų pateikimas

64 straipsnis

Alternatyvūs pasiūlymai

65 straipsnis

Sutarčių skaidymas į pirkimo dalis

66 straipsnis

Terminų nustatymas

2 SKIRSNIS

PASKELBIMAS IR SKAIDRUMAS

67 straipsnis

Reguliarūs orientaciniai skelbimai

68 straipsnis

Skelbimai apie kvalifikacijos vertinimo sistemą

69 straipsnis

Skelbimai apie pirkimą

70 straipsnis

Skelbimai apie sutarties skyrimą

71 straipsnis

Skelbimų paskelbimo forma ir būdas

72 straipsnis

Paskelbimas nacionaliniu lygmeniu

73 straipsnis

Galimybė gauti pirkimo dokumentus elektronine forma

74 straipsnis

Kvietimai kandidatams

75 straipsnis

Pareiškėjų pagal kvalifikacijos vertinimo sistemą, kandidatų ir konkurso dalyvių informavimas

3 SKIRSNIS

DALYVIŲ PASIRINKIMAS IR SUTARČIŲ SKYRIMAS

76 straipsnis

Bendrieji principai

1 poskirsnis

Kvalifikacijos vertinimas ir kokybinė atranka

77 straipsnis

Kvalifikacijos vertinimo sistemos

78 straipsnis

Kokybinės atrankos kriterijai

79 straipsnis

Rėmimasis kitų subjektų pajėgumu

80 straipsnis

Direktyvoje 2014/24/ES numatytų pašalinimo pagrindų ir atrankos kriterijų taikymas

81 straipsnis

Kokybės užtikrinimo standartai ir aplinkosaugos vadybos standartai

2 poskirsnis

Sutarties skyrimas

82 straipsnis

Sutarties skyrimo kriterijai

83 straipsnis

Gyvavimo ciklo sąnaudos

84 straipsnis

Neįprastai maža pasiūlyta kaina

4 SKIRSNIS

PASIŪLYMAI, APIMANTYS TREČIŲJŲ ŠALIŲ KILMĖS PRODUKTUS, IR SANTYKIAI SU TOMIS ŠALIMIS

85 straipsnis

Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių kilmės produktus

86 straipsnis

Santykiai su trečiosiomis šalimis, susiję su darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartimis

IV SKYRIUS

Sutarties vykdymas

87 straipsnis

Sutarčių vykdymo sąlygos

88 straipsnis

Subranga

89 straipsnis

Sutarčių keitimas galiojimo laikotarpiu

90 straipsnis

Sutarčių nutraukimas

III ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIOSIOS PIRKIMO PROCEDŪROS

I SKYRIUS

Socialinės ir kitos specialios paslaugos

91 straipsnis

Socialinių ir kitų specialių paslaugų pirkimo sutarčių skyrimas

92 straipsnis

Skelbimų paskelbimas

93 straipsnis

Sutarčių skyrimo principai

94 straipsnis

Rezervuotos sutartys tam tikrų paslaugų atveju

II SKYRIUS

Projekto konkursams taikomos taisyklės

95 straipsnis

Taikymo sritis

96 straipsnis

Skelbimai

97 straipsnis

Projekto konkursų rengimo ir dalyvių bei vertinimo komisijos atrankos taisyklės

98 straipsnis

Vertinimo komisijos sprendimai

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

VALDYMAS

99 straipsnis

Vykdymo užtikrinimas

100 straipsnis

Atskiros sutarčių skyrimo procedūrų ataskaitos

101 straipsnis

Nacionalinės ataskaitos ir statistinė informacija

102 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas

V ANTRAŠTINĖ DALIS

DELEGUOTIEJI ĮGALIOJIMAI, ĮGYVENDINIMO ĮGALIOJIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

103 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

104 straipsnis

Skubos procedūra

105 straipsnis

Komiteto procedūra

106 straipsnis

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

107 straipsnis

Panaikinimas

108 straipsnis

Peržiūra

109 straipsnis

Įsigaliojimas

110 straipsnis

Adresatai

PRIEDAI

I PRIEDAS

2 straipsnio 2 punkto a papunktyje nustatytų veiklos rūšių sąrašas

II PRIEDAS

4 straipsnio 3 dalyje nurodytų Sąjungos teisės aktų sąrašas

III PRIEDAS

34 straipsnio 3 dalyje nurodytų Sąjungos teisės aktų sąrašas

IV PRIEDAS

35 straipsnyje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo terminai

V PRIEDAS

Reikalavimai, susiję su pasiūlymų, prašymų dalyvauti, kvalifikacijos vertinimo paraiškų ir konkursų planų bei projektų elektroninio gavimo priemonėmis ir prietaisais

VI PRIEDO A dalis

Informacija, kuri turi būti pateikta reguliariame orientaciniame skelbime (kaip nurodyta 67 straipsnyje)

VI PRIEDO B dalis

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbimuose apie reguliaraus orientacinio skelbimo, kuris nėra naudojamas kaip kvietimas dalyvauti konkurse, paskelbimą pirkėjo profilyje (kaip nurodyta 67 straipsnio 1 dalyje)

VII PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta pirkimo dokumentuose, susijusiuose su elektroniniais aukcionais (53 straipsnio 4 dalis)

VIII PRIEDAS

Tam tikrų techninių specifikacijų apibrėžtis

IX PRIEDAS

Paskelbimo ypatumai

X PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbime apie kvalifikacijos vertinimo sistemą (kaip nurodyta 44 straipsnio 4 dalies b punkte ir 68 straipsnyje)

XI PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbimuose apie pirkimą (kaip nurodyta 69 straipsnyje)

XII PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbime apie sutarties skyrimą (kaip nurodyta 70 straipsnyje)

XIII PRIEDAS

74 straipsnyje numatytų kvietimų pateikti pasiūlymus, dalyvauti dialoge, dalyvauti derybose arba patvirtinti susidomėjimą turinys

XIV PRIEDAS

36 straipsnio 2 dalyje nurodytų tarptautinių socialinių ir aplinkos apsaugos konvencijų sąrašas

XV PRIEDAS

83 straipsnio 3 dalyje nurodytų Sąjungos teisės aktų sąrašas

XVI PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbimuose apie sutarties keitimą jos galiojimo laikotarpiu (kaip nurodyta 89 straipsnio 1 dalyje)

XVII PRIEDAS

91 straipsnyje nurodytos paslaugos

XVIII PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbimuose apie pirkimą socialinių ir kitų specialių paslaugų pirkimo sutarčių atveju (kaip nurodyta 92 straipsnyje)

XIX PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbime apie projekto konkursą (kaip nurodyta 96 straipsnio 1 dalyje)

XX PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbimuose apie projekto konkurso rezultatus (kaip nurodyta 96 straipsnio 1 dalyje)

XXI PRIEDAS

Atitikties lentelėI

ANTRAŠTINĖ DALIS

Taikymo sritis, terminų apibrėžtys ir bendrieji principaiI

SKYRIUS

Dalykas ir terminų apibrėžtys

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šia direktyva nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojamos perkančiųjų subjektų vykdomo pirkimo procedūros, atliekamos siekiant sudaryti sutartis ir vykdyti projekto konkursus, jeigu jų numatoma vertė ne mažesnė nei 15 straipsnyje nustatytos vertės ribos.

2.  Kaip apibrėžta šioje direktyvoje, pirkimas – vieno ar daugiau perkančiųjų subjektų vykdomas darbų, prekių ar paslaugų įsigijimas pagal darbų, prekių ar paslaugų pirkimo sutartį iš tų perkančiųjų subjektų pasirinktų ekonominės veiklos vykdytojų, su sąlyga, kad darbai, prekės ar paslaugos yra skirti vienos iš 8–14 straipsniuose nurodytų rūšių veiklai vykdyti.

3.  Taikant šią direktyvą laikomasi SESV 346 straipsnio.

4.  Šia direktyva nedaromas poveikis valstybių narių teisei laisvai spręsti, laikantis Sąjungos teisės, kokias paslaugas jos laiko bendrojo ekonominio intereso paslaugomis, kaip tos paslaugos turėtų būti organizuojamos ir finansuojamos laikantis valstybės pagalbos taisyklių ir kokios konkrečios pareigos joms turėtų būti taikomos. Lygiai taip pat šia direktyva nedaromas poveikis viešųjų institucijų teisei spręsti ar, kaip ir kokiu mastu jos nori pačios atlikti viešąsias funkcijas pagal SESV 14 straipsnį ir Protokolą Nr. 26.

5.  Šia direktyva nedaromas poveikis tam, kaip valstybės narės nusprendžia organizuoti savo socialinės apsaugos sistemas.

6.  Ši direktyva netaikoma bendrojo intereso neekonominėms paslaugoms.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

prekių, darbų ir paslaugų pirkimo sutartys – atlygintinos sutartys, kurios raštu sudaromos tarp vieno ar daugiau perkančiųjų subjektų ir vieno ar daugiau ekonominės veiklos vykdytojų, kurių objektas – darbų vykdymas, produktų tiekimas ar paslaugų teikimas;

2.

darbų pirkimo sutartys –

sutartys, kurių objektas yra vienas iš toliau nurodytų dalykų:

a) darbų, susijusių su viena iš I priede apibrėžtų veiklos rūšių, vykdymas arba projektavimas kartu su vykdymu;

b) darbo vykdymas arba projektavimas kartu su vykdymu;

c) darbo, atitinkančio perkančiojo subjekto, darančio lemiamą įtaką darbo pobūdžiui ar projektui, reikalavimus, atlikimas bet kokiomis priemonėmis;

3.

darbas – visų statybos arba civilinės inžinerijos darbų, skirtų ekonominei ar techninei funkcijai atlikti, rezultatas;

4.

prekių pirkimo sutartys – sutartys, kurių objektas yra produktų pirkimas, lizingas, nuoma arba pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant. Prekių pirkimo sutartis papildomai gali apimti įrengimo ir montavimo operacijas;

5.

paslaugų pirkimo sutartys – sutartys, kurių objektas – paslaugų, išskyrus nurodytąsias 2 punkte, teikimas;

6.

ekonominės veiklos vykdytojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba perkantysis subjektas, arba tokių asmenų ir (arba) subjektų grupė, įskaitant bet kokias laikinas įmonių asociacijas, kurie rinkoje siūlosi vykdyti darbus ir (arba) darbą, tiekti produktus ar teikti paslaugas;

7.

konkurso dalyvis – pasiūlymą pateikęs ekonominės veiklos vykdytojas;

8.

kandidatas – ekonominės veiklos vykdytojas, siekiantis būti pakviestas arba jau pakviestas dalyvauti ribotame konkurse, derybose, konkurenciniame dialoge arba inovacijų partnerystėje;

9.

pirkimo dokumentas – dokumentas, kurį pateikė arba nurodė perkantysis subjektas ir kuriame apibūdinami ar nustatomi pirkimo ar procedūros elementai, įskaitant skelbimą apie pirkimą, reguliarų orientacinį skelbimą arba skelbimus apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, naudojamus kaip kvietimo dalyvauti konkurse priemonę, technines specifikacijas, aprašomąjį dokumentą, siūlomas sutarties sąlygas, kandidatų ir konkurso dalyvių dokumentų teikimo formatus, informaciją apie bendrai taikytinas pareigas ir visus kitus papildomus dokumentus;

10.

centralizuota pirkimo veikla –

veikla, vykdoma nuolat viena iš toliau nurodytų formų:

a) perkantiesiems subjektams skirtų prekių ir (arba) paslaugų įsigijimas;

b) viešųjų sutarčių skyrimas arba preliminariųjų sutarčių dėl perkantiesiems subjektams skirtų darbų, prekių ar paslaugų sudarymas;

11.

pagalbinė pirkimo veikla –

pagalbos vykdant pirkimų veiklą teikimas, visų pirma šiomis formomis:

a) techninė infrastruktūra, suteikianti perkantiesiems subjektams galimybę skirti viešąsias sutartis arba sudaryti preliminariąsias sutartis dėl darbų, prekių ar paslaugų;

b) konsultacijos dėl pirkimo procedūrų vykdymo ar rengimo;

c) pirkimo procedūrų rengimas ir valdymas atitinkamo perkančiojo subjekto vardu ir sąskaita;

12.

centrinė perkančioji organizacija –

perkantysis subjektas, kaip apibrėžta šios direktyvos 4 straipsnio 1 punkte, arba perkančioji organizacija, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte, vykdanti centralizuotą pirkimo veiklą ir, galimai, pagalbinę pirkimo veiklą.

Pirkimas, kurį centrinė perkančioji organizacija atlieka siekdama vykdyti centralizuotą pirkimo veiklą, laikomas pirkimu vykdant 8–14 straipsniuose aprašytą veiklą. 18 straipsnis netaikomas pirkimui, kurį centrinė perkančioji organizacija atlieka siekdama vykdyti centralizuotą pirkimo veiklą;

13.

pirkimo paslaugų teikėjas – viešasis arba privatusis subjektas, rinkoje siūlantis pagalbines pirkimo veiklos paslaugas;

14.

rašytinis arba raštu – bet kokia išraiška žodžiais ar skaičiais, kuriuos galima perskaityti, atgaminti, o paskui perduoti, įskaitant elektroninėmis priemonėmis perduodamą ir saugomą informaciją;

15.

elektroninės priemonės – elektroninė įranga, naudojama duomenims, perduodamiems, siunčiamiems ir gaunamiems laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, tvarkyti (įskaitant skaitmeninį suspaudimą) ir saugoti;

16.

gyvavimo ciklas – visi vienas po kito einantys ir (arba) tarpusavyje susiję produktų tiekimo, darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, įskaitant atliktinus mokslinius tyrimus ir plėtrą, gamybą, prekybą ir jos sąlygas, gabenimą, naudojimą ir priežiūrą, nuo žaliavų įsigijimo ar išteklių gavimo iki išėmimo iš apyvartos, sunaikinimo ir gyvavimo ciklo pabaigos ar utilizavimo;

17.

projekto konkursai – procedūros, kai perkančiajam subjektui suteikiama teisė įsigyti konkursui, per kurį gali būti skiriami prizai, pateiktą ir vertinimo komisijos atrinktą planą ar projektą (daugiausia miestų planavimo ir teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų tvarkymo srityse);

18.

inovacija – naujo arba iš esmės pagerinto produkto, paslaugos ar proceso, įskaitant gamybos, statymo ar konstravimo procesus, bet jais neapsiribojant, naujo rinkodaros metodo arba naujo organizacinio metodo verslo praktikos, darbo vietų organizavimo arba išorės santykių srityse įgyvendinimas, inter alia, siekiant padėti spręsti visuomenės uždavinius ar remti strategiją „Europa 2020 pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui“;

19.

ženklinimo dokumentas – bet koks dokumentas, sertifikatas ar liudijimas, kuriuo patvirtinama, kad atitinkami darbai, produktai, paslaugos, procesai ar procedūros atitinka tam tikrus reikalavimus;

20.

ženklinimo reikalavimai – reikalavimai, kuriuos turi atitikti atitinkami darbai, produktai, paslaugos, procesai ar procedūros, kad gautų atitinkamą ženklinimo dokumentą.

3 straipsnis

Perkančiosios organizacijos

1.  Šioje direktyvoje perkančiosios organizacijos – valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojami subjektai arba iš vienos ar daugiau tokių institucijų arba vieno ar daugiau tokių viešosios teisės reglamentuojamų subjektų sudarytos asociacijos.

2.  Regionų valdžios institucijos apima visas administracinių vienetų valdžios institucijas, kurių nebaigtinis sąrašas pateiktas Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūroje (NUTS) 1 ir 2, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1059/2003 ( 1 ).

3.  Vietos valdžios institucijos apima visas administracinių vienetų, klasifikuojamų NUTS 3, ir mažesnių administracinių vienetų, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1059/2003, valdžios institucijas.

4.  Viešosios teisės reglamentuojami subjektai – subjektai, pasižymintys visomis toliau išvardytomis charakteristikomis:

a) jie įsteigti siekiant konkretaus tikslo – patenkinti bendrojo intereso poreikius, kurie nėra pramoninio ar komercinio pobūdžio;

b) jie turi teisinį subjektiškumą ir

c) jie didžiąja dalimi finansuojami valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijų ar kitų viešosios teisės reglamentuojamų subjektų lėšomis arba jų valdymas yra prižiūrimas tų valdžios institucijų ar subjektų, arba jie turi administracinį, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusę narių skiria valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijos arba kiti viešosios teisės reglamentuojami subjektai.

4 straipsnis

Perkantieji subjektai

1.  Šioje direktyvoje perkantieji subjektai yra subjektai, kurie:

a) yra perkančiosios organizacijos arba viešosios įmonės, kurie vykdo vienos iš 8–14 straipsniuose nurodytų rūšių veiklą;

b) jeigu jie nėra perkančiosios organizacijos arba viešosios įmonės, vykdo vienos iš 8–14 straipsniuose nurodytų rūšių veiklą arba jų derinį ir veikia remdamiesi specialiosiomis arba išimtinėmis teisėmis, kurias jiems suteikė valstybės narės kompetentinga valdžios institucija.

2.  Viešoji įmonė – įmonė, kuriai perkančiosios organizacijos gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti lemiamą įtaką dėl to, kad jos valdo įmonę nuosavybės teise, dėl jų finansinio dalyvavimo šioje įmonėje arba šią įmonę reglamentuojančių taisyklių.

Prielaida, kad perkančiosios organizacijos turi lemiamą įtaką, daroma bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų, kai tos organizacijos tiesiogiai ar netiesiogiai:

a) valdo didžiąją įmonės pasirašytojo kapitalo dalį;

b) kontroliuoja daugumą balsų, kurie suteikiami įmonės išleistomis akcijomis;

c) gali skirti daugiau kaip pusę įmonės administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių.

3.  Šiame straipsnyje specialiosios ar išimtinės teisės – teisės, kurias valstybės narės kompetentinga valdžios institucija suteikė įstatymais ar kitais teisės aktais, kuriomis 8–14 straipsniuose apibrėžtų rūšių veiklą leisti vykdyti vienam ar daugiau subjektų ir kuriomis daromas esminis poveikis kitų subjektų galimybėms vykdyti tokią veiklą.

Teisės, suteiktos laikantis procedūros, kurios atveju užtikrintas pakankamas viešumas, kai suteikiant tas teises buvo remiamasi objektyviais kriterijais, nėra laikomos specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis, kaip apibrėžta pirmoje pastraipoje.

Tokios procedūros apima:

a) pirkimo procedūras su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse laikantis Direktyvos 2014/24/ES, Direktyvos 2009/81/EB, Direktyvos 2014/23/ES arba šios direktyvos;

b) procedūras, vykdomas laikantis kitų II priede išvardytų Sąjungos teisės aktų, kuriomis būtų iš anksto užtikrinama, kad leidimų išdavimas, grindžiamas objektyviais kriterijais, būtų pakankamai skaidrus.

4.  Komisijai pagal 103 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl II priede pateikto Sąjungos teisės aktų sąrašo keitimo, kai tokie pakeitimai būtini dėl naujų teisės aktų priėmimo, tokių teisės aktų panaikinimo ar keitimo.

5 straipsnis

Mišrieji pirkimai, apimantys tą pačią veiklą

1.  2 dalis taikoma mišriosioms sutartims, kurių dalykas yra įvairių rūšių pirkimai, kuriems visiems taikoma ši direktyva.

3–5 dalys taikomos mišriosioms sutartims, kurių dalykas yra pirkimas, kuriam taikoma ši direktyva, ir pirkimas, kuriam taikomi kiti teisiniai režimai.

2.  Sutartys, kurių dalykas yra dviejų ar daugiau rūšių pirkimai (darbų, paslaugų ar prekių), skiriamos pagal tai pirkimų rūšiai, kuriai priskiriamas pagrindinis atitinkamos sutarties dalykas, taikytinas nuostatas.

Mišriųjų sutarčių, iš dalies apimančių paslaugas, kaip apibrėžta III antraštinės dalies I skyriuje, ir iš dalies kitas paslaugas, arba mišriųjų sutarčių, iš dalies apimančių paslaugas ir iš dalies prekes, atveju pagrindinis dalykas nustatomas atsižvelgiant į tai, kuri iš atitinkamų paslaugų ar prekių numatomų verčių yra didžiausia.

3.  Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys objektyviai gali būti atskirtos, taikoma 4 dalis. Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys objektyviai negali būti atskirtos, taikoma 5 dalis.

Kai tam tikrai konkrečios sutarties daliai taikomas SESV 346 straipsnis arba Direktyva 2009/81/EB, taikomas šios direktyvos 25 straipsnis.

4.  Sutarčių, kurių dalykas yra pirkimas, kuriam taikoma ši direktyva, ir pirkimas, kuriam netaikoma ši direktyva, atveju perkantieji subjektai gali nuspręsti skirti atskiras sutartis atskiroms dalims arba skirti vieną sutartį. Kai perkantieji subjektai nusprendžia skirti atskiras sutartis atskiroms dalims, sprendimas dėl to, kurį teisinį režimą taikyti bet kuriai iš tokių atskirų sutarčių, priimamas atsižvelgiant į atitinkamos atskiros dalies charakteristikas.

Kai perkantieji subjektai nusprendžia skirti vieną sutartį, tokiai sudaromai mišriajai sutarčiai taikoma ši direktyva, nebent 25 straipsnyje numatyta kitaip, neatsižvelgiant į dalių, kurioms kitu atveju būtų taikomas skirtingas teisinis režimas, vertę ir neatsižvelgiant į tai, kuris teisinis režimas antraip būtų taikomas toms dalims.

Mišriųjų sutarčių, turinčių prekių, darbų ir paslaugų pirkimo sutarčių ir koncesijų elementų, atveju mišrioji sutartis skiriama pagal šią direktyvą, jeigu sutarties dalies, kuri laikoma sutartimi, kuriai taikoma ši direktyva, numatoma vertė, apskaičiuota pagal 16 straipsnį, yra lygi 15 straipsnyje nustatytai atitinkamai vertės ribai arba yra už ją didesnė.

5.  Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys negali būti objektyviai atskirtos, taikytinas teisinis režimas nustatomas atsižvelgiant į pagrindinį tos sutarties dalyką.

6 straipsnis

Pirkimas, apimantis kelių rūšių veiklą

1.  Sutarčių, kuriomis siekiama apimti kelių rūšių veiklą, atveju perkantieji subjektai gali nuspręsti skirti atskiras sutartis dėl kiekvienos atskiros veiklos arba skirti vieną sutartį. Jei perkantieji subjektai nusprendžia skirti atskiras sutartis, sprendimas dėl to, kurias taisykles taikyti bet kuriai iš tokių atskirų sutarčių, priimamas atsižvelgiant į atitinkamos atskiros veiklos charakteristikas.

Nepaisant 5 straipsnio, kai perkantieji subjektai nusprendžia skirti vieną sutartį, taikomos šio straipsnio 2 ir 3 dalys. Vis dėlto, jei vienai iš atitinkamų veiklos rūšių taikomas SESV 346 straipsnis arba Direktyva 2009/81/EB, taikomas šios direktyvos 26 straipsnis.

Sprendimas skirti vieną sutartį ar skirti kelias atskiras sutartis vis dėlto neturi būti priimamas siekiant, kad sutarčiai ar sutartims nebūtų taikoma ši direktyva arba, jei taikytina, Direktyva 2014/24/ES arba Direktyva 2014/23/ES.

2.  Sutarčiai, kuria siekiama apimti kelias veiklos rūšis, taikomos taisyklės, taikytinos veiklai, kuriai vykdyti iš esmės skirta sutartis.

3.  Jeigu neįmanoma objektyviai nustatyti, kuriai veiklos rūšiai iš esmės yra skirta sutartis, tokiai sutarčiai taikytinos taisyklės nustatomos pagal a, b ir c punktus:

a) sutartis skiriama laikantis Direktyvos 2014/24/ES, jei vienai iš veiklos rūšių, kuriai yra skirta sutartis, taikoma ši direktyva, o kitai – Direktyva 2014/24/ES;

b) sutartis skiriama laikantis šios direktyvos, jeigu vienai iš veiklos rūšių, kuriai yra skirta sutartis, taikoma ši direktyva, o kitai – Direktyva 2014/23/ES;

c) sutartis skiriama laikantis šios direktyvos, jeigu vienai iš veiklos rūšių, kuriai yra skirta sutartis, taikoma ši direktyva, o kitai – netaikoma nei ši direktyva, nei Direktyva 2014/24/ES, nei Direktyva 2014/23/ES.II

SKYRIUS

Veiklos rūšys

7 straipsnis

Bendrosios nuostatos

8, 9 ir 10 straipsnių tikslais „tiekimas“ apima generavimą ir (arba) gamybą, didmeninę prekybą ir mažmeninę prekybą.

Vis dėlto dujų gamyba gavybos būdu patenka į 14 straipsnio taikymo sritį.

8 straipsnis

Dujos ir šiluma

1.  Dujų ir šilumos srityje ši direktyva taikoma šioms veiklos rūšims:

a) fiksuotų tinklų, kurių paskirtis – teikti paslaugą visuomenei, suteikimui ar eksploatavimui, kiek tai susiję su dujų ar šilumos gamyba, transportavimu ar paskirstymu;

b) dujų arba šilumos tiekimui tokiems tinklams.

2.  Perkančiojo subjekto, kuris nėra perkančioji organizacija, vykdomas dujų ar šilumos tiekimas fiksuotiems tinklams, kuriais teikiama paslauga visuomenei, nėra laikomas atitinkama veikla, kaip apibrėžta 1 dalyje, kai įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos:

a) to perkančiojo subjekto vykdoma dujų ar šilumos gamyba yra neišvengiama veiklos, kuri nėra nurodyta šio straipsnio 1 dalyje arba 9–11 straipsniuose, vykdymo pasekmė;

b) tiekimu viešajam tinklui siekiama tik ekonominiu požiūriu pasinaudoti tokia gamyba ir toks tiekimas sudaro ne daugiau kaip 20 % perkančiojo subjekto apyvartos, remiantis trejų ankstesnių metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkiu.

9 straipsnis

Elektros energija

1.  Elektros srityje ši direktyva taikoma šioms veiklos rūšims:

a) fiksuotų tinklų, kurių paskirtis – teikti paslaugą visuomenei, suteikimui ar eksploatavimui, kiek tai susiję su elektros energijos gamyba, transportavimu ar paskirstymu;

b) elektros energijos tiekimui tokiems tinklams.

2.  Perkančiojo subjekto, kuris nėra perkančioji organizacija, vykdomas elektros energijos tiekimas fiksuotiems tinklams, kuriais teikiama paslauga visuomenei, nėra laikomas atitinkama veikla, kaip apibrėžta 1 dalyje, kai įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos:

a) tas perkantysis subjektas gamina elektros energiją, nes jos vartojimas yra būtinas veiklai, kuri nėra nurodyta šio straipsnio 1 dalyje arba 8, 10 ir 11 straipsniuose, vykdyti;

b) tiekimas viešajam tinklui priklauso tik nuo to perkančiojo subjekto vartojimo ir neviršijo 30 % bendro to perkančiojo subjekto pagamintos energijos kiekio, remiantis trejų ankstesnių metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkiu.

10 straipsnis

Vanduo

1.  Vandens srityje ši direktyva taikoma šioms veiklos rūšims:

a) fiksuotų tinklų, kurių paskirtis – teikti paslaugą visuomenei, suteikimui ar eksploatavimui, kiek tai susiję su geriamojo vandens gamyba, transportavimu ar paskirstymu;

b) geriamojo vandens tiekimui tokiems tinklams.

2.  Ši direktyva taip pat taikoma 1 dalyje nurodytą veiklą vykdančių perkančiųjų subjektų skiriamoms sutartims arba rengiamiems projektų konkursams, kurie yra susiję su vienu iš toliau nurodytų dalykų:

a) hidraulinės inžinerijos projektais, drėkinimu arba žemės sausinimu, su sąlyga, kad vandens kiekis, skirtas geriamajam vandeniui tiekti, sudaro daugiau kaip 20 % viso vandens kiekio, gaunamo vykdant tokius projektus arba naudojant drėkinimo ar sausinimo įrenginius;

b) nuotekų šalinimu arba valymu.

3.  Perkančiojo subjekto, kuris nėra perkančioji organizacija, vykdomas geriamojo vandens tiekimas fiksuotiems tinklams, kuriais teikiama paslauga visuomenei, nėra laikomas atitinkama veikla, kaip apibrėžta 1 dalyje, kai įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos:

a) tas perkantysis subjektas gamina geriamąjį vandenį, nes jo vartojimas yra būtinas veiklai, kuri nėra nurodyta 8–11 straipsniuose, vykdyti;

b) tiekimas viešajam tinklui priklauso tik nuo to perkančiojo subjekto vartojimo ir neviršijo 30 % bendro to perkančiojo subjekto pagaminto geriamojo vandens kiekio, remiantis trejų ankstesnių metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkiu.

11 straipsnis

Transporto paslaugos

Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, susijusioms su tinklų, kuriais teikiama paslauga visuomenei vežimo geležinkeliais, automatinėmis sistemomis, tramvajais, troleibusais, autobusais arba lynų kelio transportu srityje, suteikimu arba eksploatavimu.

Transporto paslaugų srityje laikoma, kad tinklas egzistuoja, kai paslauga yra teikiama laikantis valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos nustatytų eksploatavimo sąlygų, kaip antai sąlygų, susijusių su maršrutais, kurie turi būti aptarnaujami, pajėgumais, kurie turi būti užtikrinti, arba paslaugos teikimo dažnumu.

12 straipsnis

Uostai ir oro uostai

Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, susijusioms su geografinės vietovės eksploatavimu siekiant vežėjams oru, jūra arba vidaus vandenų keliais suteikti oro uostus, jūrų ar vidaus vandenų uostus arba kitą terminalų infrastruktūrą.

13 straipsnis

Pašto paslaugos

1.  Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, susijusioms su:

a) pašto paslaugų teikimu;

b) kitų nei pašto paslaugų teikimu, su sąlyga, kad tokias paslaugas teikiantis subjektas taip pat teikia pašto paslaugas, kaip apibrėžta šio straipsnio 2 dalies b punkte, ir kad paslaugų, kurioms taikomas šio straipsnio 2 dalies b punktas, atžvilgiu neįvykdytos 34 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

2.  Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 97/67/EB ( 2 ) šiame straipsnyje:

a)

pašto siunta – bet kokio svorio adresuota ir išsiųsti paruošta siunta. Be korespondencijos siuntų, tokiomis siuntomis taip pat laikomos, pavyzdžiui, knygos, katalogai, laikraščiai, periodiniai spaudiniai ir pašto siuntiniai su prekėmis, turinčiomis komercinę vertę ar jos neturinčiomis, nepriklausomai nuo svorio;

b)

pašto paslaugos – paslaugos, kurias sudaro pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas. Jos apima paslaugas, kurios priskiriamos universaliosioms paslaugoms, kaip apibrėžta Direktyvoje 97/67/EB, ir paslaugas, kurios priskiriamos universaliosioms paslaugoms, kaip apibrėžta Direktyvoje 97/67/EB;

c)

kitos nei pašto paslaugos –

paslaugos, teikiamos šiose srityse:

i) pašto paslaugų valdymo paslaugos (paslaugos, teikiamos prieš išsiuntimą ir po jo, įskaitant siuntų skyriaus valdymo paslaugas);

ii) paslaugos, susijusios su a punkte nepaminėtomis pašto siuntomis, kaip antai tiesioginis neadresuotų pašto siuntų pristatymas.

14 straipsnis

Naftos ir dujų gavyba ir anglies ar kito kietojo kuro žvalgymas arba gavyba

Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, susijusioms su geografinės vietovės eksploatavimu tokiu tikslu:

a) naftos arba dujų gavyba;

b) anglių ar kito kietojo kuro žvalgymas arba gavyba.III

SKYRIUS

Materialinė taikymo sritis1

skirsnis

Vertės ribos

15 straipsnis

Vertės ribų dydžiai

Išskyrus pirkimus, kuriems ši direktyva netaikoma vadovaujantis 18–23 straipsniuose numatytomis išimtimis arba išimtimis pagal 34 straipsnį, kiek tai susiję su atitinkamos veiklos vykdymu, ši direktyva taikoma pirkimams, kurių numatoma vertė be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) yra lygi toliau nurodytoms vertės riboms arba didesnė už jas:

a)  ►M2  443 000 EUR ◄ – prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių ir projektų konkursų atveju;

b)  ►M2  5 548 000 EUR ◄ – darbų pirkimo sutarčių atveju;

c) 1 000 000  EUR – XVII priede išvardytų socialinių ir kitų specialių paslaugų pirkimo sutarčių atveju.

16 straipsnis

Numatomos pirkimo vertės apskaičiavimo metodai

1.  Numatoma pirkimo vertė apskaičiuojama remiantis visa mokėtina suma be PVM, kurią yra apskaičiavęs perkantysis subjektas, įskaitant visas pasirinkimo ir sutarčių atnaujinimo galimybes, aiškiai nustatytas pirkimo dokumentuose.

Kai perkantysis subjektas numato prizus arba mokėjimus kandidatams ar konkurso dalyviams, jis atsižvelgia į juos apskaičiuodamas numatomą pirkimo vertę.

2.  Kai perkantysis subjektas yra sudarytas iš atskirų veiklos padalinių, atsižvelgiama į bendrą numatomą vertę visiems atskiriems veiklos padaliniams.

Nepaisant pirmos pastraipos, kai atskiras veiklos padalinys savarankiškai atsako už savo pirkimą arba tam tikras to pirkimo kategorijas, vertės gali būti numatomos to padalinio lygiu.

3.  Numatomos pirkimo vertės skaičiavimo metodas negali būti pasirenkamas taip, kad būtų galima išvengti šios direktyvos taikymo pirkimui. Pirkimo skaidyti į dalis siekiant išvengti šios direktyvos taikymo negalima, nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių priežasčių.

4.  Ta numatoma vertė galioja kvietimo dalyvauti konkurse išsiuntimo momentu, o atvejais, kai toks kvietimas dalyvauti konkurse nenumatytas – tuo momentu, kai perkantysis subjektas pradeda su sutartimi susijusią pirkimo procedūrą, pavyzdžiui, kai tinkama, susisiekdamas su ekonominės veiklos vykdytojais pirkimo tikslu.

5.  Preliminariųjų sutarčių ir dinaminių pirkimo sistemų atveju atsižvelgiama į visų per sutarties arba sistemos galiojimo laiką numatytų sutarčių didžiausią numatomą vertę be PVM.

6.  Inovacijų partnerysčių atveju atsižvelgiama į mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos, kurią numatoma vykdyti visais numatomos partnerystės etapais, taip pat prekių, paslaugų ar darbų, kuriuos numatoma sukurti ir nupirkti pasibaigus numatomai partnerystei, didžiausią numatomą vertę be PVM.

7.  15 straipsnio tikslais perkantieji subjektai į numatomą darbų pirkimo sutarties vertę įskaičiuoja ir darbų kainą, ir bendrą numatomą prekių ar paslaugų, kurias rangovui tiekia arba pateikia perkantieji subjektai su sąlyga, kad tokios prekės ar paslaugos yra būtinos darbams atlikti, vertę.

8.  Kai dėl siūlomo darbo ar siūlomo paslaugų teikimo sutartys gali būti skiriamos pagal atskiras pirkimo dalis, atsižvelgiama į bendrą numatomą visų tokių pirkimo dalių vertę.

Kai bendra pirkimo dalių vertė yra lygi 15 straipsnyje nustatytai vertės ribai arba ją viršija, ši direktyva taikoma skiriant kiekvieną pirkimo dalį.

9.  Kai dėl pasiūlymo įsigyti panašias prekes sutartys gali būti skiriamos pagal atskiras pirkimo dalis, taikant 15 straipsnio b ir c punktus atsižvelgiama į bendrą numatomą visų tokių pirkimo dalių vertę.

Kai bendra pirkimo dalių vertė yra lygi 15 straipsnyje nustatytai vertės ribai arba ją viršija, ši direktyva taikoma skiriant kiekvieną pirkimo dalį.

10.  Nepaisant 8 ir 9 dalių, perkantieji subjektai gali skirti sutartis pagal atskiras pirkimo dalis, netaikydami šioje direktyvoje numatytų procedūrų su sąlyga, kad numatoma atitinkamos pirkimo dalies vertė be PVM yra mažesnė kaip 80 000  EUR prekių ar paslaugų atveju arba 1 mln. EUR darbų atveju. Vis dėlto bendra taip, netaikant šios direktyvos, skirtų pirkimo dalių vertė neturi viršyti 20 % visų pirkimo dalių, į kurias yra suskaidytas siūlomas darbas, siūlomas panašių prekių įsigijimas ar siūlomas paslaugų teikimas, bendros vertės.

11.  Prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių, kurios pagal savo pobūdį yra reguliaraus pobūdžio arba kurias ketinama per nustatytą laikotarpį atnaujinti, atveju numatoma sutarties vertė apskaičiuojama pagal:

a) bendrą faktinę viena po kitos einančių tos pačios rūšies sutarčių, paskirtų per ankstesnius 12 mėnesių arba finansinius metus, vertę, pakoreguotą, kai įmanoma, atsižvelgiant į perkamų prekių ar paslaugų kiekio arba vertės pokyčius per 12 mėnesių nuo pradinės sutarties sudarymo;

b) arba bendrą numatomą viena po kitos einančių sutarčių, paskirtų per 12 mėnesių nuo pirmojo prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo arba per finansinius metus, jeigu jie ilgesni kaip 12 mėnesių, vertę.

12.  Prekių pirkimo sutarčių, susijusių su produktų lizingu, nuoma ar pirkimu išsimokėtinai, atveju numatoma sutarties vertė apskaičiuojama pagal:

a) terminuotų sutarčių atveju, kai sutarties terminas yra trumpesnis kaip 12 mėnesių ar lygus 12 mėnesių, – bendrą sutarties laikotarpiui numatomą vertę arba, kai sutarties terminas ilgesnis kaip 12 mėnesių, – bendrą vertę, įskaitant numatomą likutinę vertę;

b) neterminuotų sutarčių atveju arba jeigu sutarties termino nustatyti neįmanoma – sutarties mėnesio vertę, padaugintą iš 48.

13.  Paslaugų pirkimo sutarčių atveju numatoma sutarties vertė, kai taikytina, apskaičiuojama atsižvelgiant į:

a) draudimo paslaugų atveju – mokėtiną draudimo įmoką ir kitų formų atlygį;

b) bankininkystės ir kitų finansinių paslaugų atveju – mokesčius, mokėtinus komisinius, palūkanas ir kitų formų atlygį;

c) su projektavimu susijusių sutarčių atveju – mokesčius, mokėtinus komisinius ir kitų formų atlygį.

14.  Jeigu paslaugų pirkimo sutartyje nenurodoma visa kaina, numatoma sutarties vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į:

a) terminuotų sutarčių atveju, jeigu sutarties terminas yra trumpesnis kaip 48 mėnesiai ar lygus 48 mėnesiams – bendrą vertę per visą sutarties laikotarpį;

b) neterminuotų sutarčių atveju arba jeigu sutarties terminas ilgesnis kaip 48 mėnesiai – sutarties mėnesio vertę, padaugintą iš 48.

17 straipsnis

Vertės ribų peržiūra

1.  Komisija kas dvejus metus, pradedant nuo 2013 m. birželio 30 d., patikrina, ar 15 straipsnio a ir b punktuose nustatytos vertės ribos atitinka vertės ribas, nustatytas Pasaulio prekybos organizacijos Sutartyje dėl viešųjų pirkimų (toliau – SVP), ir prireikus jas peržiūri pagal šį straipsnį.

Laikydamasi SVP nustatyto skaičiavimo metodo, Komisija tų vertės ribų vertes skaičiuoja pagal vidutinę euro dienos vertę, išreikštą specialiosiomis skolinimosi teisėmis (toliau – SST), per 24 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi rugpjūčio mėnesio, einančio prieš peržiūrą, 31 d., ir jos įsigalioja sausio 1 d. Taip peržiūrėtų vertės ribų vertė prireikus suapvalinama tūkstančio eurų tikslumu, siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma galiojančių SVP numatytų vertės ribų, išreikštų SST.

2.  Kas dvejus metus nuo 2014 m. sausio 1 d. Komisija nustato 15 straipsnio a ir b punktuose nurodytų vertės ribų, peržiūrėtų pagal šio straipsnio 1 dalį, vertes valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionaline valiuta.

Tuo pačiu metu Komisija nustato 15 straipsnio c punkte nurodytos vertės ribos vertę valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionaline valiuta.

Laikantis SVP nustatyto skaičiavimo metodo, tokios vertės nustatomos pagal tų valiutų vidutinę dienos vertę, atitinkančią taikytiną vertės ribą, išreikštą eurais, per 24 mėnesius, pasibaigiančius rugpjūčio, einančio prieš peržiūrą, 31 dieną, ir įsigalioja sausio 1 d.

3.  Komisija paskelbia 1 dalyje nurodytas peržiūrėtas vertės ribas, 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas jų vertes nacionaline valiuta ir pagal 2 dalies antrą pastraipą nustatytą vertę Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje lapkričio mėnesio, einančio po jų peržiūros, pradžioje.

4.  Komisijai pagal 103 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyto metodo suderinimo su SVP numatytų metodų, taikomų 15 straipsnio a ir b punktuose nurodytų verčių ribų peržiūrai ir valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, atitinkamų verčių nacionaline valiuta nustatymui, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, pakeitimais.

Komisijai pagal 103 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 15 straipsnio a ir b punktuose nurodytų vertės ribų peržiūros, jeigu reikia.

5.  Jeigu reikia peržiūrėti 15 straipsnio a ir b punktuose nurodytas verčių ribas, o dėl laiko apribojimų negalima taikyti 103 straipsnyje nustatytos procedūros ir todėl yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šio straipsnio 4 dalies antrą pastraipą priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 104 straipsnyje numatyta procedūra.2

skirsnis

Netaikymas sutartims ir projekto konkursams; specialios nuostatos dėl pirkimų, apimančių gynybos ir saugumo aspektus1

poskirsnis

Visiems perkantiesiems subjektams taikomos išimtys ir vandens bei energetikos sektoriams taikomos specialiosios išimtys

18 straipsnis

Perpardavimo arba lizingo tikslais trečiosioms šalims skiriamos sutartys

1.  Ši direktyva netaikoma sutartims, skiriamoms perpardavimo arba lizingo tikslais trečiosioms šalims su sąlyga, kad perkantysis subjektas neturi specialiosios arba išimtinės teisės parduoti arba išnuomoti išperkamuoju būdu tokių sutarčių objekto, o kiti subjektai gali jį laisvai parduoti arba išnuomoti išperkamuoju būdu tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir perkantysis subjektas.

2.  Gavę prašymą, perkantieji subjektai Komisijai praneša apie visas produktų ar veiklos kategorijas, kurioms, jų nuomone, taikoma 1 dalyje numatyta išimtis. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija informaciniais tikslais gali reguliariai skelbti produktų ir veiklos kategorijų, kurioms, jos nuomone, taikoma ši išimtis, sąrašus. Tą darydama Komisija atsižvelgia į visus jautrius komercinius aspektus, kuriuos, perduodami informaciją, gali nurodyti perkantieji subjektai.

19 straipsnis

Kitais nei į šios direktyvos veikimo sritį patenkančiai veiklai vykdyti tikslais arba tokiai veiklai trečiojoje šalyje vykdyti skiriamos sutartys arba rengiami projekto konkursai

1.  Ši direktyva netaikoma nei sutartims, kurias perkantieji subjektai skiria kitais nei 8–14 straipsniuose aprašytų rūšių veiklai vykdyti tikslais arba tokių rūšių veiklai trečiojoje šalyje vykdyti sąlygomis, nesusijusiomis su fiziniu tinklo panaudojimu arba geografine vietove Sąjungoje, nei tokiais tikslais rengiamiems projekto konkursams.

2.  Gavę prašymą, perkantieji subjektai Komisijai praneša apie visas veiklos rūšis, kurioms, jų nuomone, taikoma 1 dalyje numatyta išimtis. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija informaciniais tikslais gali reguliariai skelbti veiklos kategorijų, kurioms, jos nuomone, taikoma ši išimtis, sąrašus. Tą darydama Komisija atsižvelgia į visus jautrius komercinius aspektus, kuriuos, perduodami šią informaciją, gali nurodyti perkantieji subjektai.

20 straipsnis

Pagal tarptautines taisykles skiriamos sutartys ir organizuojami projekto konkursai

1.  Ši direktyva netaikoma sutartims ar projekto konkursams, kuriuos perkantysis subjektas privalo skirti arba organizuoti pagal pirkimo procedūras, kurios skiriasi nuo šioje direktyvoje nustatytų pirkimo procedūrų ir yra nustatytos kuriuo nors toliau nurodytu būdu:

a) teisine priemone, kuria sukuriamos tarptautinės teisės pareigos, kaip antai tarptautiniu susitarimu, kurį laikydamasi Sutarčių yra sudariusi valstybė narė ir viena ar daugiau trečiųjų šalių ar jo dalimis, ir kuris taikomas darbams, prekėms ar paslaugoms, skirtoms tam, kad jį pasirašiusiosios valstybės galėtų bendrai įgyvendinti arba naudoti projektą;

b) tarptautinės organizacijos.

Valstybės narės apie visas šios dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytas teisines priemones praneša Komisijai, kuri gali konsultuotis su 105 straipsnyje nurodytu Viešųjų pirkimų patariamuoju komitetu.

2.  Ši direktyva netaikoma sutartims ir projekto konkursams, kurias perkantysis subjektas skiria arba kuriuos organizuoja pagal tarptautinės organizacijos arba tarptautinės finansų institucijos numatytas pirkimų taisykles, kai atitinkamas sutartis ar atitinkamus projekto konkursus visiškai finansuoja tos organizacijos arba institucijos; tais atvejais, kai sutartis ar projekto konkursus didžiąja dalimi bendrai finansuoja tarptautinė organizacija arba tarptautinė finansų įstaiga, šalys susitaria dėl taikytinų pirkimų procedūrų.

3.  27 straipsnis taikomas gynybos ar saugumo aspektus apimančioms sutartims ir projekto konkursams, kurios yra skiriamos ar kurie yra organizuojami pagal tarptautines taisykles. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos toms sutartims ir projekto konkursams.

21 straipsnis

Specialios išimtys paslaugų pirkimo sutarčių atveju

Ši direktyva netaikoma paslaugų pirkimo sutartims dėl:

a) žemės, esamų pastatų ar kito nekilnojamojo turto įsigijimo arba nuomos bet kokiomis finansinėmis priemonėmis arba sutartims, susijusioms su teisėmis į juos;

b) arbitražo ir taikinimo paslaugų;

c) bet kurios iš šių teisinių paslaugų:

i) teisininko vykdomo kliento teisinio atstovavimo, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 77/249/EEB ( 3 ) 1 straipsnyje:

 arbitražo ar taikinimo procese, vykstančiame valstybėje narėje, trečiojoje šalyje arba tarptautinio arbitražo ar taikinimo instancijoje, arba

 teismo procesuose, vykstančiuose valstybės narės ar trečiosios šalies teismuose ar viešosiose institucijose arba tarptautiniuose teismuose ar institucijose;

ii) teisinių konsultacijų, teikiamų rengiantis šio punkto i papunktyje nurodytiems procesams arba jei yra konkreti nuoroda ir didelė tikimybė, kad klausimas, dėl kurio teiktos konsultacijos, bus nagrinėjamas tokiuose procesuose, su sąlyga, kad konsultaciją teikia teisininkas, kaip apibrėžta Direktyvos 77/249/EEB 1 straipsnyje;

iii) dokumentų sertifikavimo ir tvirtinimo paslaugų, kurias turi teikti notarai;

iv) patikėtinių ar paskirtų globėjų teikiamų teisinių paslaugų arba kitų teisinių paslaugų, kurių teikėjus yra paskyręs atitinkamos valstybės narės teismas arba kurie yra paskirti pagal įstatymą tam, kad atliktų specialias užduotis prižiūrint tokiems teismams;

v) kitų teisinių paslaugų, kurios atitinkamoje valstybėje narėje yra susijusios (net jei retai) su viešosios valdžios funkcijų vykdymu;

d) finansinių paslaugų, susijusių su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/39/EB ( 4 ) ir dėl operacijų, atliekamų su Europos finansinio stabilumo fondu ir Europos stabilumo mechanizmu;

e) paskolų, susijusių ar nesusijusių su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu;

f) darbo sutartims;

g) viešojo keleivių vežimo geležinkeliais arba metro paslaugų;

h) civilinės gynybos, civilinės saugos ir pavojaus prevencijos paslaugų, kurias teikia ne pelno organizacijos ar asociacijos ir kurių BVPŽ kodai yra 75250000–3, 75251000–0, 75251100–1, 75251110–4, 75251120–7, 75252000–7, 75222000–8, 98113100–9 ir 85143000–3, išskyrus pacientų vežimui skirtas greitosios pagalbos paslaugas;

i) transliacijos laiko ar programų transliavimo, skiriamoms audiovizualinės ar radijo žiniasklaidos paslaugų teikėjams. Taikant šį punktą terminas „žiniasklaidos paslaugų teikėjai“ turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES ( 5 ) 1 straipsnio 1 dalies d punkte. Terminas „programa“ turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta tos direktyvos 1 straipsnio 1 dalies b punkte, tačiau jis taip pat apima radijo programas ir radijo programų medžiagą. Be to, taikant šią nuostatą, termino „programų medžiaga“ ir termino „programa“ reikšmės yra tokios pačios.

22 straipsnis

Paslaugų pirkimo sutartys, skiriamos remiantis išimtine teise

Ši direktyva netaikoma paslaugų pirkimo sutartims, kurios skiriamos subjektui, kuris pats yra perkančioji organizacija, arba perkančiųjų organizacijų asociacijai remiantis išimtine teise, kuria jie naudojasi pagal įstatymus ar kitus paskelbtus teisės aktus, atitinkančius SESV.

23 straipsnis

Tam tikrų perkančiųjų subjektų skiriamos sutartys dėl vandens pirkimo ir energijos arba energijai gaminti skirto kuro tiekimo

Ši direktyva netaikoma:

a) sutartims dėl vandens pirkimo, jeigu jas skiria vienos ar abiejų 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų rūšių su geriamuoju vandeniu susijusią veiklą vykdantys perkantieji subjektai;

b) sutartims, kurias skiria perkantieji subjektai, patys veikiantys energetikos sektoriuje ir šiuo tikslu vykdantys 8 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje arba 14 straipsnyje nurodytą veiklą, kad būtų tiekiama:

i) energija;

ii) energijai gaminti skirtas kuras.2

poskirsnis

Pirkimai, apimantys gynybos ir saugumo aspektus

24 straipsnis

Gynyba ir saugumas

1.  Kiek tai susiję su gynybos ir saugumo srityse skiriamomis sutartimis ir rengiamais projekto konkursais, ši direktyva netaikoma:

a) sutartims, kurioms taikoma Direktyva 2009/81/EB;

b) sutartims, kurioms Direktyva 2009/81/EB netaikoma pagal jos 8, 12 ir 13 straipsnius.

2.  Ši direktyva netaikoma sutartims ir projekto konkursams, kuriems netaikomos išimtys pagal 1 dalį, tiek, kiek valstybės narės esminių saugumo interesų apsaugos negalima užtikrinti mažiau intervencinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, nustačius reikalavimus, kuriais siekiama apsaugoti informacijos, kurią perkantysis subjektas teikia vykdydamas šioje direktyvoje numatytą sutarties skyrimo procedūrą, konfidencialų pobūdį.

Be to, laikantis SESV 346 straipsnio 1 dalies a punkto ši direktyva netaikoma sutartims ir projekto konkursams, kuriems netaikomos išimtys pagal šio straipsnio 1 dalį, tiek, kiek taikant šią direktyvą valstybė narė būtų įpareigota teikti informaciją, kurios atskleidimą ji laiko prieštaraujančiu esminiams savo saugumo interesams.

3.  Kai pirkimas ir sutarties vykdymas arba projekto konkursas yra pripažįstami slaptais arba jų metu reikia imtis specialių apsaugos priemonių pagal valstybėje narėje galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, ši direktyva netaikoma su sąlyga, kad valstybė narė yra nustačiusi, kad atitinkamų esminių interesų nebūtų įmanoma apsaugoti mažiau intervencinėmis priemonėmis, kaip antai nurodytosiomis 2 dalies pirmoje pastraipoje.

25 straipsnis

Mišrieji pirkimai, apimantys tą pačią veiklą bei apimantys gynybos ar saugumo aspektus

1.  Šis straipsnis taikomas tą pačią veiklą apimančioms mišriosioms sutartims, kurių dalykas yra pirkimai, kuriems taikoma ši direktyva, ir pirkimai ar kiti elementai, kuriems taikomas SESV 346 straipsnis arba Direktyva 2009/81/EB.

2.  Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys objektyviai gali būti atskirtos, perkantieji subjektai gali nuspręsti skirti atskiras sutartis atskiroms dalims arba skirti vieną sutartį.

Kai perkantieji subjektai nusprendžia skirti atskiras sutartis atskiroms dalims, sprendimas dėl to, kurį teisinį režimą taikyti tokioms atskiroms sutartims, priimamas atsižvelgiant į atitinkamos atskiros dalies charakteristikas.

Kai perkantieji subjektai nusprendžia skirti vieną sutartį, taikytinam teisiniam režimui nustatyti taikomi šie kriterijai:

a) kai konkrečios sutarties daliai yra taikomas SESV 346 straipsnis, sutartis gali būti skiriama netaikant šios direktyvos su sąlyga, kad vienos sutarties skyrimas yra pateisinamas dėl objektyvių priežasčių;

b) kai konkrečios sutarties daliai yra taikoma Direktyva 2009/81/EB, sutartis gali būti skiriama laikantis tos direktyvos su sąlyga, kad vienos sutarties skyrimas yra pateisinamas dėl objektyvių priežasčių. Šis punktas nedaro poveikio toje direktyvoje numatytoms vertės riboms ir išimtims.

Vis dėlto sprendimas skirti vieną sutartį neturi būti priimtas siekiant, kad sutartims nebūtų taikoma ši direktyva arba Direktyva 2009/81/EB.

3.  2 dalies trečios pastraipos a punktas taikomas mišriosioms sutartims, kurioms kitu atveju galėtų būti taikomi tos pastraipos a ir b punktai.

4.  Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys objektyviai negali būti atskirtos, sutartis, jei ji apima elementus, kuriems taikomas SESV 346 straipsnis, gali būti skiriama netaikant šios direktyvos; kitu atveju ji gali būti skiriama laikantis Direktyvos 2009/81/EB.

26 straipsnis

Pirkimai, apimantys kelių rūšių veiklą bei apimantys gynybos ar saugumo aspektus

1.  Sutarčių, kuriomis siekiama apimti kelių rūšių veiklą, atveju perkantieji subjektai gali nuspręsti skirti atskiras sutartis dėl kiekvienos atskiros veiklos arba skirti vieną sutartį. Jei perkantieji subjektai nusprendžia skirti atskiras sutartis dėl atskirų dalių, sprendimas dėl to, kurį teisinį režimą taikyti bet kuriai iš tokių atskirų sutarčių, priimamas atsižvelgiant į atitinkamos atskiros veiklos charakteristikas.

Jei perkantieji subjektai nusprendžia skirti vieną sutartį, taikoma šio straipsnio 2 dalis. Sprendimu skirti vieną sutartį ar skirti kelias atskiras sutartis nesiekiama, kad sutarčiai ar sutartims nebūtų taikoma ši direktyva arba Direktyva 2009/81/EB.

2.  Sutarčių, kuriomis siekiama apimti tam tikrą veiklą, kuriai taikoma ši direktyva, ir kitos rūšies veiklą, kuriai:

a) taikoma Direktyva 2009/81/EB arba

b) taikomas SESV 346 straipsnis, atveju

sutartis gali būti skiriama pagal Direktyvą 2009/81/EB pirmos pastraipos a punkte nustatytais atvejais ir gali būti skiriama netaikant šios direktyvos b punkte nustatytais atvejais. Šios pastraipos taikymas nedaro poveikio Direktyvoje 2009/81/EB numatytoms vertės riboms ir išimtims.

Sutartys, kaip nustatyta pirmos pastraipos a punkte, į kurias papildomai įtraukta pirkimų ar kitų elementų, kuriems taikomas SESV 346 straipsnis, gali būti skiriamos netaikant šios direktyvos.

Vis dėlto nustatoma, kad pirmą ir antrą pastraipas leidžiama taikyti tik tuo atveju, jei vienos sutarties skyrimas yra pateisinamas dėl objektyvių priežasčių, o sprendimu skirti vieną sutartį nesiekiama sutartims netaikyti šios direktyvos.

27 straipsnis

Pagal tarptautines taisykles skiriamos sutartys arba organizuojami projekto konkursai, apimantys gynybos ar saugumo aspektus

1.  Ši direktyva netaikoma sutartims ar projekto konkursams, apimantiems gynybos ar saugumo aspektus, kuriuos perkantysis subjektas privalo skirti arba organizuoti pagal pirkimo procedūras, kurios skiriasi nuo šioje direktyvoje nustatytų procedūrų ir yra nustatytos kuriuo nors toliau nurodytu būdu:

a) tarptautiniu susitarimu ar susitarimu, kurie laikantis Sutarčių yra sudaryti tarp valstybės narės ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių, ar jo dalimis, ir kurie taikomi darbams, prekėms ar paslaugoms, skirtoms tam, kad jį pasirašiusiosios valstybės galėtų bendrai įgyvendinti arba naudoti projektą;

b) tarptautiniu susitarimu ar susitarimu dėl karinių dalinių dislokavimo ir susijusio su valstybės narės ar trečiosios šalies įmonėmis;

c) tarptautinės organizacijos.

Apie visus šios dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytus susitarimus pranešama Komisijai, kuri gali konsultuotis su 105 straipsnyje nurodytu Viešųjų pirkimų patariamuoju komitetu.

2.  Ši direktyva netaikoma sutartims ir projekto konkursams, apimantiems gynybos ar saugumo aspektus, kuriuos perkantysis subjektas skiria pagal tarptautinės organizacijos arba tarptautinės finansų institucijos numatytas pirkimų taisykles, kai atitinkamos sutartys ar atitinkami projekto konkursai yra visiškai finansuojami tos organizacijos arba institucijos. Kai sutartis ar projekto konkursus didžiąja dalimi bendrai finansuoja tarptautinė organizacija arba tarptautinė finansų institucija, šalys susitaria dėl taikytinų pirkimo procedūrų.3

poskirsnis

Ypatingi santykiai (bendradarbiavimas, susijusios įmonės ir bendrosios įmonės)

28 straipsnis

Sutartys tarp perkančiųjų organizacijų

1.  Ši direktyva netaikoma sutarčiai, kurią perkančioji organizacija skiria privačiosios ar viešosios teisės reglamentuojamam juridiniam asmeniui, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

a) perkančioji organizacija atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja panašiai kaip ir savo skyrius;

b) daugiau kaip 80 % kontroliuojamojo juridinio asmens veiklos vykdoma atliekant užduotis, kurias jam yra pavedusi kontroliuojančioji perkančioji organizacija arba kiti tos perkančiosios organizacijos kontroliuojami juridiniai asmenys;

c) kontroliuojamajame juridiniame asmenyje nėra tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo, išskyrus atvejus, kai kontrolės ir teisės blokuoti nesuteikiantis privataus kapitalo dalyvavimas yra reikalaujamas pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas laikantis Sutarčių ir jis nesuteikia lemiamos įtakos kontroliuojamojo juridinio asmens sprendimams.

Perkančioji organizacija laikoma kontroliuojančia juridinį asmenį panašiai kaip ir savo skyrius pagal pirmos pastraipos a punktą, jeigu ji daro lemiamą įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens strateginiams tikslams ir reikšmingiems sprendimams. Tokią kontrolę gali vykdyti ir kitas juridinis asmuo, kurį patį tokiu pačiu būdu kontroliuoja perkančioji organizacija.

2.  1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai kontroliuojamasis asmuo, kuris yra perkančioji organizacija, skiria sutartį savo kontroliuojančiajai perkančiajai organizacijai ar kitam tos pačios perkančiosios organizacijos kontroliuojamam juridiniam asmeniui, jeigu juridiniame asmenyje, kuriam skiriama viešoji sutartis, nėra tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo, išskyrus atvejus, kai kontrolės ir teisės blokuoti nesuteikiantis privataus kapitalo dalyvavimas yra reikalaujamas pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas laikantis Sutarčių ir jis nesuteikia lemiamos įtakos kontroliuojamojo juridinio asmens sprendimams.

3.  Vis dėlto perkančioji organizacija, nekontroliuojanti privačiosios ar viešosios teisės reglamentuojamo juridinio asmens taip, kaip apibrėžta 1 dalyje, gali skirti tam juridiniam asmeniui sutartį netaikydama šios direktyvos, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

a) perkančioji organizacija kartu su kitomis perkančiosiomis organizacijomis tą juridinį asmenį kontroliuoja panašiai, kaip jos kontroliuoja savo skyrius;

b) daugiau kaip 80 % to juridinio asmens veiklos vykdoma atliekant užduotis, kurias jam yra pavedusios kontroliuojančiosios perkančiosios organizacijos arba kiti tų pačių perkančiųjų organizacijų kontroliuojami juridiniai asmenys, ir

c) kontroliuojamajame juridiniame asmenyje nėra tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo, išskyrus atvejus, kai kontrolės ir teisės blokuoti nesuteikiantis privataus kapitalo dalyvavimas yra reikalaujamas pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas laikantis Sutarčių ir jis nesuteikia lemiamos įtakos kontroliuojamojo juridinio asmens sprendimams.

Taikant pirmos pastraipos a punktą perkančiosios organizacijos laikomos bendrai kontroliuojančiomis juridinį asmenį, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

i) kontroliuojamojo juridinio asmens sprendimų priėmimo organus sudaro visų dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų atstovai. Atskiri atstovai gali atstovauti kelioms arba visoms dalyvaujančioms perkančiosioms organizacijoms;

ii) tos perkančiosios organizacijos gali kartu daryti lemiamą įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens strateginiams tikslams ir svarbiems sprendimams ir

iii) kontroliuojamasis juridinis asmuo nesiekia jokių interesų, kurie būtų priešingi kontroliuojančiųjų perkančiųjų organizacijų interesams.

4.  Ši direktyva netaikoma išimtinai dviejų ar daugiau perkančiųjų organizacijų sudarytai sutarčiai, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

a) sutartimi nustatomas ar įgyvendinamas dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų bendradarbiavimas siekiant užtikrinti, kad viešosios paslaugos, kurias jie turi suteikti, būtų teikiamos siekiant bendrų jų tikslų;

b) toks bendradarbiavimas įgyvendinamas vadovaujantis vien su viešuoju interesu susijusiais motyvais ir

c) dalyvaujančios perkančiosios organizacijos atviroje rinkoje vykdo mažiau kaip 20 % veiklų, kurias apima bendradarbiavimas.

5.  Nustatant procentinę 1 dalies pirmos pastraipos b punkte, 3 dalies pirmos pastraipos b punkte ir 4 dalies c punkte nurodytos veiklos dalį, atsižvelgiama į trejų metų iki sutarties skyrimo duomenis apie vidutinę bendrąją apyvartą arba atitinkamą alternatyvų veikla grindžiamą rodiklį, kaip antai atitinkamo juridinio asmens su paslaugomis, prekėmis ir darbais susijusias sąnaudas.

Kai dėl atitinkamo juridinio asmens įsteigimo ar veiklos pradžios datos arba kai dėl jo veiklos reorganizavimo duomenų apie trejų ankstesnių metų apyvartą arba alternatyvų veikla grindžiamą rodiklį, pavyzdžiui, sąnaudas, nėra arba jie nebeaktualūs, pakanka įrodyti, visų pirma remiantis verslo projekcijomis, kad veiklos matavimas yra patikimas.

29 straipsnis

Susijusiai įmonei skiriamos sutartys

1.  Šiame straipsnyje susijusi įmonė – įmonė, kurios metinės finansinės ataskaitos yra konsoliduojamos su perkančiojo subjekto metinėmis finansinėmis ataskaitomis laikantis Direktyvoje 2013/34/ES nustatytų reikalavimų.

2.  Subjektų, kuriems Direktyva 2013/34/ES netaikoma, atveju, susijusi įmonė – bet kuri įmonė:

a) kuriai perkantysis subjektas gali turėti tiesioginę ar netiesioginę lemiamą įtaką;

b) kuri gali turėti lemiamą įtaką perkančiajam subjektui arba

c) kuriai, kartu su perkančiuoju subjektu, lemiamą įtaką daro kita įmonė dėl to, kad ji priklauso pastarajai įmonei, pastaroji dalyvauja valdant jos kapitalą arba dėl ją reglamentuojančių taisyklių.

Šioje dalyje „lemiama įtaka“ reiškia tai, kas apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje.

3.  Nepaisant 28 straipsnio ir jeigu yra tenkinamos šio straipsnio 4 dalyje nurodytos sąlygos, ši direktyva netaikoma sutartims, kurias skiria:

a) perkantysis subjektas susijusiai įmonei arba

b) bendroji įmonė, sudaryta išimtinai tik iš kelių perkančiųjų subjektų, kad būtų vykdoma veikla, aprašyta 8–14 straipsniuose, įmonei, susijusiai su vienu iš tų perkančiųjų subjektų.

4.  3 dalis taikoma:

a) paslaugų pirkimo sutartims, jei bent 80 % susijusios įmonės vidutinės bendrosios apyvartos per ankstesnius trejus metus, atsižvelgiant į visas tos įmonės suteiktas paslaugas, susidarė dėl paslaugų teikimo perkančiajam subjektui ar kitoms įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi;

b) prekių pirkimo sutartims, jei bent 80 % susijusios įmonės vidutinės bendrosios apyvartos, atsižvelgiant į visas tos įmonės patiektas prekes, per ankstesnius trejus metus susidarė dėl prekių tiekimo perkančiajam subjektui ar kitoms įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi;

c) darbų pirkimo sutartims, jei bent 80 % susijusios įmonės vidutinės bendrosios apyvartos, atsižvelgiant į visus tos įmonės įvykdytus darbus, per ankstesnius trejus metus susidarė dėl darbų vykdymo perkančiajam subjektui ar kitoms įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi.

5.  Kai atsižvelgiant į datą, kurią susijusi įmonė buvo įsteigta arba pradėjo veiklą, duomenų apie trejų ankstesnių metų apyvartą nėra, tai įmonei pakanka įrodyti, visų pirma remiantis verslo planais, kad 4 dalies a, b arba c punktuose nurodyta apyvarta yra tikėtina.

6.  Kai tas pačias ar panašias paslaugas teikia, tas pačias ar panašias prekes tiekia arba tuos pačius ar panašius darbus atlieka daugiau nei viena įmonė, susijusi su perkančiuoju subjektu, su kuriuo jos sudaro ekonominę grupę, procentiniai dydžiai apskaičiuojami atsižvelgiant į bendrąją apyvartą, kuri susidarė dėl tų susijusių įmonių vykdomo atitinkamai paslaugų teikimo, prekių tiekimo ar darbų atlikimo.

30 straipsnis

Bendrajai įmonei arba bendrajai įmonei priklausančiam perkančiajam subjektui skiriamos sutartys

Nepaisant 28 straipsnio ir su sąlyga, kad bendroji įmonė yra įsteigta atitinkamai veiklai vykdyti bent trejų metų laikotarpiu ir jos steigimo dokumentuose nurodyta, kad perkantieji subjektai, kurie tą įmonę sudaro, bus jos dalis bent jau tokios pačios trukmės laikotarpiu, ši direktyva netaikoma sutartims, kurias skiria:

a) bendroji įmonė, sudaryta išimtinai iš kelių perkančiųjų subjektų, kad būtų vykdoma veikla, kaip apibrėžta 8–14 straipsniuose, vienam iš tų perkančiųjų subjektų arba

b) perkantysis subjektas tokiai bendrajai įmonei, kuriai jis priklauso.

31 straipsnis

Informacijos pateikimas

Gavę prašymą, perkantieji subjektai Komisijai pateikia toliau nurodytą informaciją dėl 29 straipsnio 2 bei 3 dalių ir 30 straipsnio taikymo:

a) atitinkamų įmonių ar bendrųjų įmonių pavadinimus;

b) atitinkamų sutarčių pobūdį ir vertę;

c) Komisijos nuomone, būtinus įrodymus, kad įmonės ar bendrosios įmonės, kuriai skirtos sutartys, santykis su perkančiuoju subjektu atitinka 29 arba 30 straipsnio reikalavimus.4

poskirsnis

Ypatingi atvejai

32 straipsnis

Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

Ši direktyva taikoma tik paslaugų pirkimo sutartims dėl mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, kurių BVPŽ kodai yra nuo 73000000–2 iki 73120000–9, 73300000–5, 73420000–2 ir 73430000–5, su sąlyga, kad įvykdytos abi toliau nurodytos sąlygos:

a) naudą gauna tik perkantysis subjektas vykdydamas savo veiklą ir

b) už teikiamą paslaugą visiškai atlygina perkantysis subjektas.

33 straipsnis

Sutartys, kurioms taikomos specialios priemonės

1.  Nedarant poveikio šios direktyvos 34 straipsniui, Austrijos Respublika ir Vokietijos Federacinė Respublika, nustatydamos leidimų išdavimo sąlygas arba taikydamos kitas tinkamas priemones, užtikrina, kad bet kuris subjektas, vykdantis veiklą Komisijos sprendime 2002/205/EB ( 6 ) ir Komisijos sprendime 2004/73/EB ( 7 ) nurodytuose sektoriuose:

a) prekių, darbų ir paslaugų pirkimo sutarčių skyrimo srityje laikytųsi nediskriminavimo principo ir konkurencingų viešųjų pirkimų principo, visų pirma dėl ekonominės veiklos vykdytojams subjekto teikiamos informacijos apie jo viešojo pirkimo ketinimus;

b) Komisijos sprendime 93/327/EEB ( 8 ) nustatytomis sąlygomis pateiktų Komisijai informaciją apie savo skiriamas sutartis.

2.  Nedarant poveikio 34 straipsniui, Jungtinė Karalystė, nustatydama leidimų išdavimo sąlygas arba taikydama kitas tinkamas priemones, užtikrina, kad bet kuris Sprendime 97/367/EEB nurodytuose sektoriuose veiklą vykdantis subjektas šio straipsnio 1 dalies a ir b punktus taikytų sutartims, skiriamoms tai veiklai vykdyti Šiaurės Airijoje.

3.  1 ir 2 dalys netaikomos sutartims, skiriamoms naftos arba dujų žvalgybai.5

poskirsnis

Konkurencijos tiesiogiai veikiamos veiklos rūšys ir su jomis susijusios procedūrinės nuostatos

34 straipsnis

Konkurencijos tiesiogiai veikiamos veiklos rūšys

1.  Sutartims, kuriomis siekiama suteikti galimybę vykdyti 8–14 straipsniuose minėtą veiklą, ši direktyva netaikoma, jei pateikę 35 straipsnyje nurodytą prašymą valstybė narė arba perkantieji subjektai gali įrodyti, kad valstybėje narėje, kurioje ši veikla vykdoma, ją veikia tiesioginė konkurencija rinkose, į kurias patekti nėra apribojimų; taip pat ši direktyva netaikoma toje geografinėje vietovėje tokiai veiklai vykdyti rengiamiems projekto konkursams. Atitinkama veikla gali būti didesnio sektoriaus veiklos dalis arba gali būti vykdoma tik tam tikrose atitinkamos valstybės narės dalyse. Šios dalies pirmame sakinyje nurodytas konkurencijos vertinimas, kuris bus atliekamas atsižvelgiant į Komisijos turimą informaciją ir šios direktyvos tikslais, nedaro poveikio konkurencijos teisės taikymui. Toks vertinimas atliekamas atsižvelgiant į atitinkamų rūšių veiklos rinką ir geografinę orientacinę rinką, kaip apibrėžta 2 dalyje.

2.  Taikant šio straipsnio 1 dalį, sprendimas dėl to, ar veiklą veikia tiesioginė konkurencija, priimamas remiantis kriterijais, kurie atitinka SESV nuostatas dėl konkurencijos. Jie gali apimti atitinkamų produktų ar paslaugų savybes, alternatyvių produktų ar paslaugų, laikomų pakeičiamomis paklausos ar pasiūlos požiūriu, buvimą, kainas ir faktinį ar galimą daugiau kaip vieno atitinkamų produktų tiekėjo ar paslaugų teikėjo buvimą.

Geografinę orientacinę rinką, pagal kurią vertinamas konkurencijos poveikis, sudaro teritorija, kurioje egzistuoja atitinkamų įmonių tiekiamų produktų ar teikiamų paslaugų pasiūla ir paklausa, kurioje konkurencijos sąlygos yra pakankamai vienodos ir kurią galima atskirti nuo kaimyninių teritorijų, visų pirma todėl, kad tose teritorijose konkurencijos sąlygos gerokai skiriasi. Atliekant tą vertinimą visų pirma atsižvelgiama į atitinkamų produktų arba paslaugų pobūdį ir savybes, kliūčių patekti į rinką buvimą ar vartotojų prioritetus, pastebimus įmonių užimamos rinkos dalies skirtumus atitinkamoje teritorijoje ir kaimyninėse teritorijose arba reikšmingus kainų skirtumus.

3.  Taikant šio straipsnio 1 dalį, laikoma, kad patekti į rinką nėra apribojimų, jei valstybė narė yra įgyvendinusi ir taiko III priede išvardytus Sąjungos teisės aktus.

Jei, remiantis pirma pastraipa, negalima daryti prielaidos, jog į konkrečią rinką galima laisvai patekti, turi būti įrodyta, kad į atitinkamą rinką galima laisvai patekti de facto ir de jure.

35 straipsnis

Nustatymo, ar taikytinas 34 straipsnis, procedūra

1.  Kai valstybė narė arba, jei tai numatoma atitinkamos valstybės narės teisės aktuose, perkantysis subjektas mano, kad remiantis 34 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais kriterijais atitinkamos rūšies veikla rinkose, į kurias patekti nėra apribojimų, yra veikiama tiesioginės konkurencijos, ji (-s) gali Komisijai pateikti prašymą nustatyti, kad ši direktyva netaikoma tai veiklai vykdyti skirtų sutarčių skyrimui arba projekto konkursų rengimui, atitinkamais atvejais kartu su atitinkamos veiklos srityje kompetentingos nepriklausomos nacionalinės valdžios institucijos priimta nuomone. Tokie prašymai gali būti susiję su veikla, kuri yra didesnio sektoriaus veiklos dalis arba vykdoma tik tam tikrose atitinkamos valstybės narės dalyse.

Atitinkama valstybė narė arba perkantysis subjektas savo prašyme Komisijai pateikia visus svarbius faktus, visų pirma informuoja apie visus įstatymus ir kitus teisės aktus ar susitarimus dėl 34 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų laikymosi.

2.  Jeigu prie perkančiojo subjekto prašymo nepridedama atitinkamos veiklos srityje kompetentingos nepriklausomos nacionalinės valdžios institucijos priimta motyvuota ir pagrįsta nuomonė, kurioje pateikiama išsami 34 straipsnio 1 dalies galimo taikomumo atitinkamai veiklai pagal to straipsnio 2 ir 3 dalis sąlygų analizė, Komisija nedelsdama apie tai informuoja atitinkamą valstybę narę. Atitinkama valstybė narė tokiais atvejais Komisijai pateikia visus svarbius faktus ir visų pirma informuoja apie visus įstatymus, kitus teisės aktus ar susitarimus dėl 34 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų laikymosi.

3.  Gavusi prašymą pagal šio straipsnio 1 dalį, Komisija per IV priede nustatytus laikotarpius priimdama įgyvendinimo aktus gali nustatyti, ar remiantis 34 straipsnyje nustatytais kriterijais 8–14 straipsniuose nurodytų rūšių veiklą tiesiogiai veikia konkurencija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 105 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Sutartims, kuriomis siekiama suteikti galimybę vykdyti atitinkamą veiklą, ir šiai veiklai vykdyti rengiamiems projekto konkursams ši direktyva nebetaikoma bet kuriuo iš šių atvejų:

a) Komisija per IV priede numatytą laikotarpį priėmė įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomas 34 straipsnio 1 dalies taikomumas;

b) per IV priede numatytą laikotarpį Komisija įgyvendinimo akto nepriėmė.

4.  Pateikę prašymą, atitinkama valstybė narė arba perkantysis subjektas gali pritarus Komisijai iš esmės keisti savo prašymą, visų pirma kiek tai susiję su atitinkama veikla arba atitinkamomis geografinėmis vietovėmis. Tuo atveju taikomas naujas įgyvendinimo akto priėmimo laikotarpis, kuris skaičiuojamas pagal IV priedo 1 punktą, išskyrus atvejus, kai Komisija ir prašymą pateikę valstybė narė arba perkantysis subjektas susitaria dėl trumpesnio laikotarpio.

5.  Jei atitinkamoje valstybėje narėje vykdomai veiklai jau taikoma 1, 2 ir 4 dalyse nustatyta procedūra, tolesni prašymai dėl tos pačios veiklos toje pačioje valstybėje narėje dar nepasibaigus su pirmuoju prašymu susijusiam laikotarpiui nelaikomi naujomis procedūromis ir nagrinėjami reaguojant į pirmąjį prašymą.

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomos išsamios 1–5 dalių taikymo taisyklės. Tame įgyvendinimo akte pateikiamos bent taisyklės, susijusios su:

a) datos, kurią prasideda ir baigiasi IV priedo 1 punkte nustatytas laikotarpis, įskaitant bet kokius tų laikotarpių pratęsimus arba sustabdymus, kaip numatyta tame priede, paskelbimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje informaciniais tikslais;

b) 34 straipsnio 1 dalies galimo taikomumo pagal šio straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktą paskelbimu;

c) įgyvendinimo nuostatomis dėl šio straipsnio 1 dalyje nustatytų prašymų formos, turinio ir kitos išsamios informacijos.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 105 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.IV

SKYRIUS

Bendrieji principai

36 straipsnis

Pirkimų principai

1.  Perkantieji subjektai ekonominės veiklos vykdytojus vertina vienodai ir jų nediskriminuoja, jie veikia skaidriai ir vadovaujasi proporcingumo principu.

Pirkimai negali būti parengti siekiant išvengti šios direktyvos taikymo arba dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta tais atvejais, kai pirkimai parengiami siekiant nederamai sudaryti palankesnes ar nepalankias sąlygas tam tikriems ekonominės veiklos vykdytojams.

2.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad vykdydami viešąsias sutartis ekonominės veiklos vykdytojai laikytųsi taikytinų pareigų aplinkos, socialinės ir darbo teisės srityse, nustatytų Sąjungos teise, nacionaline teise, kolektyvinėmis sutartimis arba XIV priede išvardytomis aplinkos, socialinės ir darbo tarptautinės teisės nuostatomis.

37 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojai

1.  Ekonominės veiklos vykdytojai pagal valstybės narės, kurioje jie įsisteigę, teisę turintys teisę teikti atitinkamą paslaugą, nėra atmetami remiantis vien tuo, kad pagal valstybės narės, kurioje skiriama sutartis, teisę reikalaujama, kad jie būtų fiziniai arba juridiniai asmenys.

Vis dėlto paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių, taip pat prekių pirkimo sutarčių, į kurias įeina ir paslaugos arba įrengimo ir montavimo operacijos, atveju iš juridinių asmenų gali būti reikalaujama pasiūlyme arba prašyme dalyvauti nurodyti darbuotojų, atsakingų už atitinkamos sutarties vykdymą, vardus, pavardes ir atitinkamą profesinę kvalifikaciją.

2.  Pirkimo procedūrose gali dalyvauti ekonominės veiklos vykdytojų grupės, įskaitant laikinas asociacijas. Perkantieji subjektai iš jų nereikalauja turėti konkrečią teisinę formą tam, kad jos galėtų pateikti pasiūlymą ar prašymą dalyvauti.

Prireikus perkantieji subjektai gali pirkimo dokumentuose paaiškinti, kaip ekonominės veiklos vykdytojų grupės turi atitikti 77–81 straipsniuose nurodytus kvalifikacijos vertinimo ir kokybinės atrankos kriterijus ir reikalavimus su sąlyga, kad tai pagrįsta objektyviomis priežastimis ir yra proporcinga. Valstybės narės gali nustatyti standartines sąlygas, kaip ekonominės veiklos vykdytojų grupės turi įvykdyti tuos reikalavimus.

Bet kokios tokių ekonominės veiklos vykdytojų grupių atliekamo sutarties vykdymo sąlygos, kurios skiriasi nuo tų, kurios nustatytos atskiriems dalyviams, taip pat turi būti pagrįstos objektyviomis priežastimis ir turi būti proporcingos.

3.  Nepaisant 2 dalies, perkantieji subjektai gali reikalauti, kad po to, kai ekonominės veiklos vykdytojų grupėms buvo paskirta sutartis, jos įgytų konkrečią teisinę formą tiek, kiek toks pakeitimas yra būtinas sutarčiai tinkamai įvykdyti.

38 straipsnis

Rezervuotos sutartys

1.  Valstybės narės gali rezervuoti teisę dalyvauti pirkimo procedūrose globojamoms darbo grupėms ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurių pagrindinis tikslas – socialinė ir profesinė neįgaliųjų ar nepalankioje padėtyje esančių asmenų integracija, arba gali numatyti, kad tokios sutartys būtų vykdomos pagal socialines globojamų darbo grupių užimtumo programas, su sąlyga, kad ne mažiau kaip 30 % tų grupių, ekonominės veiklos vykdytojų ar programų darbuotojų yra neįgalūs ar nepalankioje padėtyje esantys asmenys.

2.  Kvietime dalyvauti konkurse pateikiama nuoroda į šį straipsnį.

39 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Jei šioje direktyvoje arba perkančiajam subjektui taikomoje nacionalinėje teisėje, visų pirma teisės aktuose dėl teisės gauti informaciją, nenurodyta kitaip, ir nedarant poveikio pareigoms, susijusioms su paskirtų sutarčių viešinimu ir informacijos teikimu kandidatams ir konkurso dalyviams, kaip nustatyta 70 ir 75 straipsniuose, perkantysis subjektas neatskleidžia ekonominės veiklos vykdytojų jam perduotos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią, įskaitant technikos ar prekybos paslaptis ir konfidencialius pasiūlymų aspektus, bet jais neapsiribojant.

2.  Perkantieji subjektai gali nustatyti ekonominės veiklos vykdytojams reikalavimus, kuriais siekiama apsaugoti informacijos, kurią perkantieji subjektai teikia vykdydami pirkimo procedūrą, konfidencialų pobūdį, įskaitant pateiktą informaciją, susijusią su kvalifikacijos vertinimo sistemos taikymu, nepaisant to, ar tai buvo skelbimo apie kvalifikacijos vertinimo sistemą kaip kvietimo dalyvauti konkurse priemonės dalyku.

40 straipsnis

Komunikavimui taikomos taisyklės

1.  Valstybės narės užtikrina, kad bet koks komunikavimas ir keitimasis informacija pagal šią direktyvą, visų pirma pasiūlymų teikimas elektroninėmis priemonėmis, būtų atliekamas naudojant elektronines ryšio priemones, laikantis šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų. Priemonės ir prietaisai, kurie turi būti naudojami komunikuojant elektroninėmis priemonėmis, taip pat jų techninės charakteristikos turi būti nediskriminaciniai, plačiai prieinami ir sąveikūs su visuotinai naudojamais IRT produktais ir jais neturi būti ribojama ekonominės veiklos vykdytojų galimybė dalyvauti pirkimo procedūroje.

Nepaisant pirmos pastraipos, perkantieji subjektai neturi būti įpareigoti reikalauti teikiant pasiūlymus naudoti elektronines ryšio priemones šiais atvejais:

a) dėl specializuoto pirkimo pobūdžio norint naudoti elektronines ryšio priemones reikėtų specialių priemonių, prietaisų ar rinkmenų formatų, kurie nėra plačiai prieinami ar palaikomi plačiai prieinamomis programomis;

b) programoms, kuriomis palaikomi pasiūlymų aprašui tinkami rinkmenų formatai, naudojami rinkmenų formatai, kurie negali būti tvarkomi jokiomis kitomis atviromis ar plačiai prieinamomis programomis, arba joms taikomos patentų teisės, ir perkantysis subjektas negali sudaryti sąlygų tas programas atsisiųsti arba naudoti nuotoliniu būdu;

c) norint naudoti elektronines ryšio priemones reikėtų specialios biuro įrangos, kuri nėra plačiai prieinama perkantiesiems subjektams;

d) pagal pirkimo dokumentus reikalaujama pateikti fizinį arba tam tikro mastelio modelį, kurio perduoti elektroninėmis priemonėmis neįmanoma.

Jeigu komunikavimui pagal antrą pastraipą nėra naudojamos elektroninės ryšio priemonės, komunikavimas vykdomas paštu ar per kitą tinkamą vežėją arba kartu naudojant paštą ar kitą tinkamą vežėją ir elektronines priemones.

Nepaisant šios dalies pirmos pastraipos, perkantieji subjektai neprivalo reikalauti, kad teikiant pasiūlymus būtų naudojamos elektroninės ryšio priemonės, jeigu naudoti kitas nei elektronines ryšio priemones reikia dėl elektroninių ryšio priemonių saugumo pažeidimo arba siekiant apsaugoti itin slaptą informacijos pobūdį, o toks aukštas jos apsaugos lygis negali būti tinkamai užtikrintas naudojant elektronines priemones ir prietaisus, kurie yra plačiai prieinami ekonominės veiklos vykdytojams arba jiems gali būti sudaryta galimybė tomis priemonėmis ir prietaisais naudotis alternatyviomis prieigos galimybėmis, kaip apibrėžta 5 dalyje.

Perkantiesiems subjektams, pagal šios dalies antrą pastraipą reikalaujantiems teikiant pasiūlymus naudoti kitas nei elektronines ryšio priemones, tenka atsakomybė už tai, kad 100 straipsnyje nurodytoje atskiroje ataskaitoje būtų nurodytos šio reikalavimo priežastys. Prireikus perkantieji subjektai atskiroje ataskaitoje nurodo priežastis, kodėl taikant šios dalies ketvirtą pastraipą nuspręsta, kad būtina naudoti kitas nei elektronines ryšio priemones.

2.  Nepaisant 1 dalies, komunikuojant kitais klausimais nei esminiai pirkimo procedūros elementai galima komunikuoti žodžiu su sąlyga, kad komunikavimo žodžiu turinys pakankamu mastu užfiksuojamas dokumentuose. Šiuo tikslu esminiai pirkimo procedūros elementai apima pirkimo dokumentus, prašymus dalyvauti ir susidomėjimo patvirtinimus bei pasiūlymus. Visų pirma dokumentuose turi būti pakankamu mastu ir tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, naudojant rašytinius protokolus ar garso įrašus arba parengiant pagrindinių komunikavimo elementų santraukas, užfiksuojamas toks komunikavimas žodžiu su konkurso dalyviais, kuris galėtų padaryti didelį poveikį pasiūlymų turiniui ir vertinimui.

3.  Visais komunikavimo, keitimosi informacija ir jos saugojimo atvejais perkantieji subjektai užtikrina, kad būtų išsaugotas duomenų vientisumas ir pasiūlymų bei prašymų dalyvauti konfidencialumas. Jie nagrinėja pasiūlymų ir prašymų dalyvauti turinį tik pasibaigus jų pateikimo laikotarpiui.

4.  Viešųjų darbų pirkimo sutarčių ir projekto konkursų atveju valstybės narės gali reikalauti naudoti specialias elektronines priemones, pavyzdžiui, pastatų informacijos elektroninio modeliavimo priemones ar pan. Tokiais atvejais perkantieji subjektai turi pasiūlyti alternatyvias prieigos galimybes, kaip numatyta 5 dalyje, iki tol, kol tos priemonės taps plačiai prieinamos, kaip apibrėžta 1 dalies pirmos pastraipos antrame sakinyje.

5.  Perkantieji subjektai prireikus gali reikalauti naudoti priemones, kurios nėra plačiai prieinamos, su sąlyga, kad perkantieji subjektai pasiūlo alternatyvias prieigos galimybes.

Laikoma, kad perkantieji subjektai pasiūlo tinkamas alternatyvias prieigos galimybes bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų, kai jie:

a) suteikia neribotą, visapusišką tiesioginę ir nemokamą prieigą elektroninėmis priemonėmis prie tų priemonių ir prietaisų nuo skelbimo paskelbimo dienos pagal IX priedą arba nuo kvietimo patvirtinti susidomėjimą išsiuntimo dienos. Skelbimo arba kvietimo patvirtinti susidomėjimą tekste nurodomas interneto adresas, kuriuo tos priemonės ir prietaisai yra prieinami;

b) užtikrina, kad konkurso dalyviai, neturintys prieigos prie atitinkamų priemonių ir prietaisų arba galimybės jų gauti per atitinkamą laikotarpį, su sąlyga, kad toks prieigos neturėjimas nepriklauso nuo atitinkamo konkurso dalyvio, galėtų dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje naudodami internetu suteikiamus nemokamus laikinus prisijungimo kodus arba

c) patvirtina alternatyvų pasiūlymų teikimo elektroninėmis priemonėmis kanalą.

6.  Priemonėms ir prietaisams, skirtiems pasiūlymams perduoti bei priimti elektroninėmis priemonėmis ir prašymams dalyvauti priimti elektroninėmis priemonėmis, be V priede nustatytų reikalavimų taikomos šios taisyklės:

a) suinteresuotosioms šalims turi būti prieinama informacija apie elektroninio pasiūlymų ir prašymų dalyvauti teikimo specifikacijas, įskaitant kodavimą ir laiko žymėjimą;

b) valstybės narės arba perkantieji subjektai, veikdami pagal atitinkamos valstybės narės nustatytą bendrą sistemą, nurodo saugumo lygį, kurį įvairiais konkrečios pirkimo procedūros etapais privalo atitikti naudotinos elektroninės ryšio priemonės; tas lygis turi būti proporcingas susijusiai rizikai;

c) kai valstybės narės arba perkantieji subjektai, veikdami pagal atitinkamos valstybės narės nustatytą bendrą sistemą, padaro išvadą, kad pagal šios dalies b punktą įvertintas rizikos lygis yra toks, kad reikalingi saugūs elektroniniai parašai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/93/EB ( 9 ), perkantieji subjektai pripažįsta saugius elektroninius parašus, patvirtintus kvalifikuotu sertifikatu, atsižvelgiant į tai, ar tuos sertifikatus yra pateikęs sertifikato paslaugų teikėjas, įtrauktas į Komisijos sprendime 2009/767/EB ( 10 ) numatytą patikimą sąrašą, ar jie yra sukurti naudojant saugią parašo formavimo įrangą arba jos nenaudojant su sąlyga, kad įvykdomos toliau nurodytos sąlygos:

i) remdamiesi Komisijos sprendime 2011/130/ES ( 11 ) nustatytais formatais, perkantieji subjektai nustato reikalaujamą saugaus elektroninio parašo formatą ir įdiegia reikiamas priemones, kad galėtų techniškai tuos formatus tvarkyti; tuo atveju, kai naudojamas kitoks elektroninio parašo formatas, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, o už tai atsako valstybė narė. Perkantysis subjektas, naudodamasis tomis patvirtinimo galimybėmis, turi galėti internetu, nemokamai ir asmenims, kuriems tai nėra gimtoji kalba, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip saugų elektroninį parašą, patvirtintą kvalifikuotu sertifikatu. Valstybės narės pateikia informaciją apie tvirtinimo paslaugų teikėją Komisijai, kuri iš valstybių narių gautą informaciją viešai paskelbia internete;

ii) kai pasiūlymas yra pasirašytas ir parašas yra patvirtintas patikimame sąraše esančiu kvalifikuotu sertifikatu, perkantieji subjektai neturi kelti papildomų reikalavimų, kurie gali kliudyti konkurso dalyviams naudoti tokius parašus.

Kalbant apie pirkimų procedūroje naudojamus dokumentus, kuriuos yra pasirašiusi valstybės narės kompetentinga valdžios institucija arba kitas išduodantysis subjektas, kompetentinga išduodančioji institucija arba subjektas gali nustatyti reikalaujamą saugaus parašo formatą pagal Sprendimo 2011/130/ES 1 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Jie įdiegia būtinas priemones, kad būtų galima tą formatą techniškai tvarkyti, įtraukdami informaciją, būtiną atitinkamame dokumente pateikto parašo tvarkymui. Į tokių dokumentų elektroninį parašą arba elektroninio dokumento laikmeną įtraukiama informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis pasinaudojant gautus elektroninius parašus būtų galima patvirtinti internetu, nemokamai ir asmenims, kuriems tai nėra gimtoji kalba, suprantamu būdu.

7.  Komisijai pagal 103 straipsnį suteikiami įgaliojamai priimti deleguotuosius aktus dėl V priede nustatytos techninės informacijos ir charakteristikų dalinio keitimo, siekiant atsižvelgti į technologinę pažangą.

Komisijai pagal 103 straipsnį suteikiami įgaliojamai priimti deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio 1 dalies antros pastraipos a–d punktuose pateikto sąrašo dalinio keitimo, kai dėl technologinės raidos nebetikslinga toliau taikyti elektroninių ryšio priemonių naudojimo išimtis arba kai išimtiniais atvejais dėl technologinės raidos turi būti numatytos naujos išimtys.

Siekiant užtikrinti techninių formatų, taip pat proceso ir pranešimų standartų sąveikumą, visų pirma tarpvalstybiniame kontekste, Komisijai pagal 103 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti privalomą tokių konkrečių techninių standartų naudojimą, visų pirma elektroninio pasiūlymų teikimo, elektroninių katalogų ir elektroninio tapatumo nustatymo priemonių naudojimo srityje, tačiau tik tuo atveju, jeigu techniniai standartai buvo nuodugniai išbandyti, o jų nauda įrodyta praktikoje. Prieš nustatydama pareigą taikyti techninį standartą Komisija taip pat atidžiai atsižvelgia į susijusias sąnaudas, galinčias atsirasti visų pirma dėl poreikio pritaikyti esamas elektronines pirkimo priemones, įskaitant infrastruktūrą, procesus ar programinę įrangą.

41 straipsnis

Nomenklatūros

1.  Visos nuorodos į nomenklatūras viešųjų pirkimų srityje pateikiamos naudojant Reglamente (EB) Nr. 2195/2002 nustatytą Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ).

2.  Komisijai pagal 103 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šioje direktyvoje nurodytų BVPŽ kodų pritaikymo, kai BVPŽ nomenklatūros pakeitimai turi būti atspindėti šioje direktyvoje ir jeigu jie nereiškia, kad turi būti keičiama šios direktyvos taikymo sritis.

42 straipsnis

Interesų konfliktai

Valstybės narės užtikrina, kad perkančiosios organizacijos imtųsi tinkamų priemonių, kad būtų veiksmingai užkertamas kelias interesų konfliktams, kylantiems vykdant pirkimo procedūras, ir kad jie būtų veiksmingai nustatomi ir šalinami, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo bei užtikrinti visų ekonominės veiklos vykdytojų lygiateisiškumą.

Interesų konfliktų koncepcija turi apimti bent visus atvejus, kai perkančiosios organizacijos darbuotojai arba perkančiosios organizacijos vardu veikiančio pirkimo paslaugų teikėjo darbuotojai, kurie dalyvauja vykdant pirkimo procedūrą arba gali padaryti poveikį tos procedūros rezultatams, turi tiesioginį arba netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokį asmeninį suinteresuotumą, kuris galėtų būti laikomas kenkiančiu jų nešališkumui ir nepriklausomumui vykstant pirkimo procedūrai.II

ANTRAŠTINĖ DALIS

SUTARTIMS TAIKYTINOS TAISYKLĖSI

SKYRIUS

Procedūros

43 straipsnis

Sąlygos, susijusios su SVP ir kitais tarptautiniais susitarimais

Kiek jie numatyti 3, 4 ir 5 prieduose bei SVP Europos Sąjungos I priedėlio bendrosiose pastabose, taip pat kituose tarptautiniuose susitarimuose, kurie Sąjungai yra privalomi, perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies a punkte, tuos susitarimus pasirašiusių šalių darbus, prekes, paslaugas ir ekonominės veiklos vykdytojus vertina ne mažiau palankiai nei Sąjungos darbus, prekes, paslaugas ir ekonominės veiklos vykdytojus.

44 straipsnis

Procedūrų pasirinkimas

1.  Skirdami prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutartis, perkantieji subjektai taiko procedūras, patikslintas, kad jos atitiktų šią direktyvą, su sąlyga, kad, nedarant poveikio 47 straipsniui, kvietimas dalyvauti konkurse buvo paskelbtas pagal šią direktyvą.

2.  Valstybės narės nustato, kad perkantieji subjektai gali taikyti šioje direktyvoje reglamentuojamus atvirus ar ribotus konkursus arba derybas su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse.

3.  Valstybės narės nustato, kad perkantieji subjektai gali taikyti šioje direktyvoje reglamentuojamus konkurencinius dialogus ir inovacijų partnerystes.

4.  Kvietimas dalyvauti konkurse gali būti pateikiamas vienu iš toliau nurodytų būdų:

a) reguliariu orientaciniu skelbimu pagal 67 straipsnį, jei sutartis skiriama pagal ribotą konkursą ar derybų būdu;

b) skelbimu apie kvalifikacijos vertinimo sistemą pagal 68 straipsnį, jei sutartis skiriama pagal ribotą konkursą arba derybų būdu, arba taikant konkurencinį dialogą ar inovacijų partnerystę;

c) skelbimu apie pirkimą pagal 69 straipsnį.

Šios dalies a punkte nurodytu atveju, paskelbus reguliarų orientacinį skelbimą susidomėjimą pareiškę ekonominės veiklos vykdytojai toliau kviečiami raštu patvirtinti susidomėjimą naudojant kvietimą patvirtinti susidomėjimą pagal 74 straipsnį.

5.  Valstybės narės gali nustatyti, kad 50 straipsnyje aiškiai nurodytais konkrečiais atvejais ir aplinkybėmis perkantieji subjektai gali taikyti derybas be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse. Valstybės narės neleidžia taikyti tos procedūros jokiais kitais atvejais, išskyrus nurodytuosius 50 straipsnyje.

45 straipsnis

Atviras konkursas

1.  Atvirų konkursų atveju pasiūlymą pagal kvietimą dalyvauti konkurse gali teikti bet kuris suinteresuotasis ekonominės veiklos vykdytojas.

Minimalus pasiūlymų priėmimo laikotarpis yra 35 dienos nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

Kartu su pasiūlymu pateikiama perkančiojo subjekto reikalaujama kokybinės atrankos informacija.

2.  Kai perkantieji subjektai yra paskelbę reguliarų orientacinį skelbimą, kuris pats savaime nereiškė kvietimo dalyvauti konkurse, minimalus pasiūlymų priėmimo laikotarpis, nustatytas šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, gali būti sutrumpintas iki 15 dienų, su sąlyga, kad įvykdomos visos toliau nurodytos sąlygos:

a) į reguliarų orientacinį skelbimą be informacijos, reikalaujamos pagal VI priedo A dalies I skirsnį, buvo įtraukta visa pagal VI priedo A dalies II skirsnį reikalaujama informacija tiek, kiek ta informacija buvo prieinama reguliaraus orientacinio skelbimo paskelbimo metu;

b) reguliarus orientacinis skelbimas buvo išsiųstas paskelbti prieš ne mažiau kaip 35 dienas ir ne daugiau kaip 12 mėnesių iki skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

3.  Kai dėl skubos, kurią perkantysis subjektas tinkamai pagrindžia, 1 dalies antroje pastraipoje nustatytas laikotarpis nebeįmanomas, jis gali nustatyti kitą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 15 dienų nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

4.  Šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytą pasiūlymų priėmimo laikotarpį perkantysis subjektas gali sutrumpinti penkiomis dienomis, kai jis sutinka, kad pasiūlymai gali būti teikiami elektroninėmis priemonėmis laikantis 40 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos ir 40 straipsnio 5 ir 6 dalių.

46 straipsnis

Ribotas konkursas

1.  Ribotų konkursų atveju bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti prašymą dalyvauti pagal kvietimą dalyvauti konkurse, pateikdamas perkančiojo subjekto reikalaujamą kokybinės atrankos informaciją.

Paprastai nustatomas minimalus prašymų dalyvauti priėmimo laikotarpis yra ne trumpesnis kaip 30 dienų nuo skelbimo apie pirkimą arba kvietimo patvirtinti susidomėjimą išsiuntimo dienos ir bet kuriuo atveju neturi būti trumpesnis kaip 15 dienų.

2.  Pasiūlymus gali teikti tik tie ekonominės veiklos vykdytojai, kuriuos perkantysis subjektas pakvietė tai padaryti įvertinęs pateiktą informaciją. Pagal 78 straipsnio 2 dalį perkantieji subjektai gali apriboti tinkamų kandidatų, kviečiamų dalyvauti procedūroje, skaičių.

Pasiūlymų priėmimo laikotarpį gali abipusiu sutarimu nustatyti perkantysis subjektas ir atrinkti kandidatai su sąlyga, kad visi atrinkti kandidatai turėtų tiek pat laiko savo pasiūlymams parengti ir pateikti.

Kai dėl pasiūlymų priėmimo laikotarpio nesusitariama, laikotarpis yra ne trumpesnis kaip 10 dienų nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos.

47 straipsnis

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse

1.  Derybų su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse atveju bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti prašymą dalyvauti pagal kvietimą dalyvauti konkurse, pateikdamas perkančiojo subjekto reikalaujamą kokybinės atrankos informaciją.

Paprastai nustatomas minimalus prašymų dalyvauti priėmimo laikotarpis yra ne trumpesnis kaip 30 dienų nuo skelbimo apie pirkimą arba, jei kaip kvietimas dalyvauti konkurse naudojamas reguliarus orientacinis skelbimas, kvietimo patvirtinti susidomėjimą išsiuntimo dienos ir bet kuriuo atveju neturi būti trumpesnis kaip 15 dienų.

2.  Derybose gali dalyvauti tik tie ekonominės veiklos vykdytojai, kuriuos perkantysis subjektas pakvietė, įvertinęs pateiktą informaciją. Pagal 78 straipsnio 2 dalį perkantieji subjektai gali apriboti tinkamų kandidatų, kviečiamų dalyvauti procedūroje, skaičių.

Pasiūlymų priėmimo laikotarpį gali abipusiu sutarimu nustatyti perkantysis subjektas ir atrinkti kandidatai su sąlyga, kad jie visi turėtų tiek pat laiko savo pasiūlymams parengti ir pateikti.

Kai dėl pasiūlymų priėmimo laikotarpio nesusitariama, laikotarpis neturi būti trumpesnis kaip 10 dienų nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos.

48 straipsnis

Konkurencinis dialogas

1.  Konkurencinių dialogų atveju bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti prašymą dalyvauti pagal kvietimą dalyvauti konkurse vadovaujantis 44 straipsnio 4 dalies b ir c punktais, pateikdamas perkančiojo subjekto reikalaujamą kokybinės atrankos informaciją.

Paprastai nustatomas minimalus prašymų dalyvauti priėmimo laikotarpis yra ne trumpesnis kaip 30 dienų nuo skelbimo apie pirkimą arba, jei kaip kvietimas dalyvauti konkurse naudojamas reguliarus orientacinis skelbimas, kvietimo patvirtinti susidomėjimą išsiuntimo dienos ir bet kuriuo atveju neturi būti trumpesnis kaip 15 dienų.

Dialoge gali dalyvauti tik tie ekonominės veiklos vykdytojai, kuriuos perkantysis subjektas pakvietė įvertinęs pateiktą informaciją. Pagal 78 straipsnio 2 dalį perkantieji subjektai gali apriboti tinkamų kandidatų, kviečiamų dalyvauti procedūroje, skaičių. Sutartis skiriama remiantis vieninteliu sutarties skyrimo kriterijumi – geriausio kainos ir kokybės santykio kriterijumi pagal 82 straipsnio 2 dalį.

2.  Perkantieji subjektai savo poreikius bei reikalavimus nurodo ir apibrėžia kvietime dalyvauti konkurse ir (arba) aprašomajame dokumente. Tuo pačiu metu ir tuose pačiuose dokumentuose jie taip pat nurodo ir apibrėžia pasirinktus sutarties skyrimo kriterijus ir nustato orientacinį tvarkaraštį.

3.  Perkantieji subjektai su dalyviais, atrinktais pagal atitinkamas 76–81 straipsnių nuostatas, pradeda dialogą, kurio tikslas – nustatyti ir apibrėžti priemones, geriausiai tinkančias jų poreikiams patenkinti. Vykstant šiam dialogui jie gali su pasirinktais dalyviais aptarti visus pirkimo aspektus.

Vykstant dialogui perkantieji subjektai užtikrina vienodas sąlygas visiems dalyviams. Tuo tikslu jie neteikia informacijos diskriminuojamai, kad vieniems dalyviams nebūtų suteikta pranašumo kitų dalyvių atžvilgiu.

Pagal 39 straipsnį vykstant dialogui perkantieji subjektai neatskleidžia kitiems dalyviams dalyvaujančio kandidato ar konkurso dalyvio pasiūlytų sprendimų ar kitos jo perduotos konfidencialios informacijos be jo sutikimo. Toks sutikimas turi būti ne bendro pobūdžio, o duodamas dėl numatomo konkrečios informacijos perdavimo.

4.  Konkurenciniai dialogai gali vykti vienas po kito einančiais etapais, kad būtų sumažintas sprendimų, aptartinų vykstant dialogo etapui, skaičius, taikant kvietime dalyvauti konkurse arba aprašomajame dokumente nustatytus sutarties skyrimo kriterijus. Kvietime dalyvauti konkurse arba aprašomajame dokumente perkantysis subjektas nurodo, ar jis pasinaudos ta galimybe.

5.  Perkantysis subjektas tęsia dialogą tol, kol gali nustatyti jo poreikius galintį (-čius) patenkinti sprendimą (-us).

6.  Paskelbę apie dialogo užbaigimą ir apie tai pranešę likusiems dalyviams, perkantieji subjektai paprašo jų pateikti galutinius pasiūlymus, grindžiamus vykstant dialogui pristatytu (-ais) ir apibūdintu (-ais) sprendimu (-ais). Šiuose pasiūlymuose nurodomi visi projektui įgyvendinti reikalingi ir būtini elementai.

Perkančiojo subjekto prašymu tie pasiūlymai gali būti paaiškinti, išsamiai apibūdinti ir patobulinti. Tačiau dėl tokio paaiškinimo, išsamaus apibūdinimo, patobulinimo arba papildomos informacijos negali būti pakeisti esminiai pasiūlymo ar pirkimo aspektai, įskaitant kvietime dalyvauti konkurse arba aprašomajame dokumente nustatytus poreikius ir reikalavimus, kai tokių aspektų, poreikių ir reikalavimų pakeitimai gali iškreipti konkurenciją arba turėti diskriminacinį poveikį.

7.  Perkantieji subjektai vertina gautus pasiūlymus remdamiesi kvietime dalyvauti konkurse arba aprašomajame dokumente nustatytais sutarties skyrimo kriterijais.

Perkančiojo subjekto prašymu su dalyviu, kuris įvertintas kaip pateikęs pasiūlymą, atitinkantį geriausią kainos ir kokybės santykį pagal 82 straipsnio 2 dalį, gali būti vykdomos derybos siekiant patvirtinti finansinius įsipareigojimus ar kitas pasiūlyme pateiktas sąlygas, galutinai nustatant sutarties sąlygas, jeigu dėl tokių derybų nereikia iš esmės keisti esminių pasiūlymo arba pirkimo aspektų, įskaitant kvietime dalyvauti konkurse arba aprašomajame dokumente nustatytus poreikius ir reikalavimus, ir jeigu dėl to nekyla pavojaus, kad bus iškreipta konkurencija arba sukelta diskriminacija.

8.  Perkantieji subjektai gali dialogo dalyviams skirti prizus arba pinigines išmokas.

49 straipsnis

Inovacijų partnerystė

1.  Inovacijų partnerysčių atveju bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti prašymą dalyvauti pagal kvietimą dalyvauti konkurse vadovaujantis 44 straipsnio 4 dalies b ir c punktais, pateikdamas perkančiojo subjekto reikalaujamą kokybinės atrankos informaciją.

Pirkimo dokumentuose perkantysis subjektas nustato inovacinio produkto, paslaugos ar darbų poreikį, kurio neįmanoma patenkinti perkant rinkoje jau prieinamus produktus, paslaugas ar darbus. Jis taip pat nurodo, kuriose šio aprašo dalyse nustatomi minimalūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti visi pasiūlymai. Nurodoma informacija turi būti pakankamai tiksli, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų nustatyti reikiamo sprendimo pobūdį bei aprėptį ir nuspręsti, ar pateikti prašymą dalyvauti procedūroje.

Perkantysis subjektas gali nuspręsti sudaryti inovacijų partnerystę su vienu ar keliais partneriais, vykdančiais atskiras mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklas.

Minimalus prašymų dalyvauti priėmimo laikotarpis paprastai yra ne trumpesnis kaip 30 dienų nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos ir bet kuriuo atveju neturi būti trumpesnis kaip 15 dienų. Procedūroje gali dalyvauti tik tie ekonominės veiklos vykdytojai, kuriuos perkantysis subjektas pakvietė įvertinęs pateiktą informaciją. Pagal 78 straipsnio 2 dalį perkantieji subjektai gali apriboti tinkamų kandidatų, kviečiamų dalyvauti procedūroje, skaičių. Sutartys skiriamos remiantis vieninteliu sutarties skyrimo kriterijumi – geriausio kainos ir kokybės santykio pasiūlymo kriterijumi pagal 82 straipsnio 2 dalį.

2.  Taikant inovacijų partnerystę siekiama sukurti inovacinį produktą, paslaugą ar darbus, taip pat vykdyti vėlesnį susijusių prekių, paslaugų arba darbų pirkimą su sąlyga, kad jie atitiktų rezultatyvumo lygius ir maksimalias sąnaudas, dėl kurių susitarė perkantieji subjektai ir dalyviai.

Inovacijų partnerystė sudaroma vienas po kito einančiais etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso etapų, kurie gali apimti produktų gamybą, paslaugų teikimą arba darbų užbaigimą, seką. Pagal inovacijų partnerystę nustatomi tarpiniai rodikliai, kuriuos partneriai turi pasiekti, ir numatomas atlyginimo mokėjimas atitinkamomis dalimis.

Remdamasis tais rodikliais, perkantysis subjektas po kiekvieno etapo gali nuspręsti nutraukti inovacijų partnerystę, o inovacijų partnerystės su keliais partneriais atveju – sumažinti partnerių skaičių nutraukdamas atskiras sutartis, su sąlyga, kad perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nurodė tas galimybes ir naudojimosi jomis sąlygas.

3.  Nebent šiame straipsnyje būtų numatyta kitaip, perkantieji subjektai derasi su konkurso dalyviais dėl jų pateiktų pirminių ir visų vėlesnių pasiūlymų, išskyrus galutinį pasiūlymą, siekiant pagerinti jų turinį.

Dėl minimalių reikalavimų ir sutarties skyrimo kriterijų nesiderama.

4.  Vykstant deryboms perkantieji subjektai užtikrina visų konkurso dalyvių lygiateisiškumą. Tuo tikslu jie neteikia informacijos diskriminuojamai, kad vieniems konkurso dalyviams nebūtų suteikta pranašumų kitų konkurso dalyvių atžvilgiu. Jie raštu informuoja visus konkurso dalyvius, kurių pasiūlymai pagal 5 dalį nebuvo atmesti, apie techninių specifikacijų ar kitų pirkimo dokumentų, išskyrus dokumentus, kuriais nustatomi minimalūs reikalavimai, pakeitimus. Atsižvelgdami į tuos pakeitimus perkantieji subjektai suteikia pakankamai laiko konkurso dalyviams pasiūlymams prireikus patikslinti ir iš dalies pakeistiems pasiūlymams vėl pateikti.

Pagal 39 straipsnį perkantieji subjektai neatskleidžia kitiems dalyviams konfidencialios informacijos, pateiktos derybose dalyvaujančio kandidato ar konkurso dalyvio be jo sutikimo. Toks sutikimas turi būti ne bendro pobūdžio, o duodamas dėl numatomo konkrečios informacijos perdavimo.

5.  Derybos inovacijų partnerystės procedūrų metu gali būti vykdomos vienas po kito einančiais etapais, kad būtų sumažintas pasiūlymų, dėl kurių bus deramasi, skaičius, taikant skelbime apie pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą arba pirkimo dokumentuose nurodytus sutarties skyrimo kriterijus. Skelbime apie pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą arba pirkimo dokumentuose perkantysis subjektas nurodo, ar naudosis ta galimybe.

6.  Atrinkdami kandidatus perkantieji subjektai visų pirma taiko kriterijus, susijusius su kandidatų gebėjimais mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei inovacinių sprendimų kūrimo ir įgyvendinimo srityse.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriais siekiama patenkinti perkančiojo subjekto nurodytus poreikius, kurių negali patenkinti esami sprendimai, gali teikti tik tie ekonominės veiklos vykdytojai, kuriuos perkantysis subjektas pakvietė, įvertinęs prašomą informaciją.

Pirkimo dokumentuose perkantysis subjektas nurodo, kokie susitarimai taikomi intelektinės nuosavybės teisėms. Inovacijų partnerystės su keliais partneriais atveju perkantysis subjektas pagal 39 straipsnį neatskleidžia kitiems partneriams įgyvendinant partnerystę vieno iš partnerių pasiūlytų sprendimų ar kitos jo perduotos konfidencialios informacijos be to partnerio sutikimo. Toks sutikimas turi būti ne bendro pobūdžio, o duodamas dėl numatomo konkrečios informacijos perdavimo.

7.  Perkantysis subjektas užtikrina, kad partnerystės struktūra ir visų pirma įvairių etapų trukmė bei vertė atspindėtų siūlomo sprendimo inovacijų laipsnį ir mokslinių tyrimų bei inovacijų veiklos, reikalingos inovaciniam sprendimui, kurio rinkoje dar nėra, kurti, seką. Numatoma įsigytų prekių, paslaugų ar darbų vertė neturi būti neproporcinga investicijoms į jų kūrimą.

50 straipsnis

Derybų be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse naudojimas

Perkantieji subjektai gali taikyti derybas be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse tokiais atvejais:

a) kai pagal procedūrą su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse nebuvo pateikta pasiūlymų arba nebuvo pateikta tinkamų pasiūlymų, arba nebuvo pateikta prašymų dalyvauti, arba nebuvo pateikta tinkamų prašymų dalyvauti, su sąlyga, kad iš esmės nepakeičiamos pradinės sutarties sąlygos.

Pasiūlymas laikomas netinkamu, kai jis yra nereikšmingas sutarčiai, nes, nepadarius esminių pakeitimų, jis akivaizdžiai negali patenkinti pirkimo dokumentuose nurodytų perkančiojo subjekto poreikių ir reikalavimų. Prašymas dalyvauti laikomas netinkamu, kai atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas turi būti pašalintas ar gali būti pašalintas pagal 78 straipsnio 1 dalį arba 80 straipsnio 1 dalį arba jis neatitinka atrankos kriterijų, kuriuos perkantysis subjektas yra nustatęs pagal 78 ar 80 straipsnį;

b) kai sutartis skiriama tik moksliniams tyrimams, eksperimentams, studijoms arba technologinei plėtrai vykdyti, o ne pelnui gauti arba mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sąnaudoms susigrąžinti, ir jeigu tokios sutarties skyrimas nepažeidžia konkurencijos skiriant paskesnes sutartis, kuriomis siekiama visų pirma tų tikslų;

c) kai atlikti darbus, tiekti prekes arba teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl bet kurios iš toliau išvardytų priežasčių:

i) pirkimo tikslas yra unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas;

ii) konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių;

iii) išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos.

Išimtys, nustatytos ii ir iii punktuose, taikomos tik tuo atveju, jeigu nėra pagrįstos alternatyvos arba pakaitalo ir konkurencijos nebuvimas nėra nulemtas dirbtinio pirkimo parametrų susiaurinimo;

d) kiek tai yra neišvengiamai būtina, kai dėl ypatingos skubos, susidariusios dėl įvykių, kurių perkantysis subjektas negalėjo numatyti, neįmanoma laikytis atviro konkurso, riboto konkurso ir derybų su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse nustatytų terminų. Aplinkybės, kuriomis remiamasi norint pateisinti ypatingą skubą, bet kuriuo atveju neturi priklausyti nuo perkančiojo subjekto;

e) prekių pirkimo sutarčių atveju – dėl pradinio tiekėjo tiekiamų papildomų prekių, kurios skirtos prekėms arba įrenginiams iš dalies pakeisti arba kurios yra esamų prekių arba įrenginių gamybos linijos tąsa, kai pakeitus tiekėją perkančiajam subjektui reikėtų įsigyti prekių, kurių techninės charakteristikos yra kitokios, ir dėl to atsirastų eksploatacijos ir techninės priežiūros nesuderinamumas arba kiltų neproporcingų techninių sunkumų;

f) dėl naujų darbų arba paslaugų, kuriuos sudaro panašių darbų arba paslaugų, pavestų tiekti arba teikti rangovui, kuriam tie patys perkantieji subjektai skyrė ankstesnę sutartį, pakartojimas, su sąlyga, kad tokie darbai arba paslaugos atitiktų pagrindinį projektą, dėl kurio 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka buvo paskirta pirma sutartis.

Pagrindiniame projekte nurodoma galimų papildomų darbų arba paslaugų aprėptis ir sąlygos, kuriomis jie bus skiriami. Iš karto po to, kai dėl pirmojo projekto paskelbiamas konkursas, perkantieji subjektai paskelbia apie galimą šios procedūros naudojimą ir taikydami 15 ir 16 straipsnius atsižvelgia į bendrą numatomą paskesnių darbų arba paslaugų kainą;

g) dėl prekių, kurios kotiruojamos ir perkamos prekių rinkoje;

h) dėl prekių pirkimo ypač gera kaina, jei prekes galima pirkti už gerokai mažesnę kainą negu įprasta rinkos kaina, pasinaudojus ypač palankia labai trumpą laiką egzistuojančia galimybe;

i) dėl prekių arba paslaugų pirkimo ypač palankiomis sąlygomis iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą, arba iš likvidatoriaus pagal nemokumo procedūrą, susitarimą su kreditoriais arba pagal panašią procedūrą remiantis nacionaliniais įstatymais arba kitais teisės aktais;

j) kai atitinkama paslaugų pirkimo sutartis skiriama po projekto konkurso, surengto pagal šią direktyvą, ir pagal projekto konkurse numatytas taisykles turi būti skiriama to projekto konkurso laimėtojui arba vienam iš laimėtojų; pastaruoju atveju visi laimėtojai kviečiami dalyvauti derybose.II

SKYRIUS

Elektroninių ir grupinių pirkimų metodai ir priemonės

51 straipsnis

Preliminariosios sutartys

1.  Perkantieji subjektai gali sudaryti preliminariąsias sutartis, su sąlyga, kad jie taiko šioje direktyvoje numatytas procedūras.

Preliminarioji sutartis – vieno ar daugiau perkančiųjų subjektų ir vieno ar daugiau ekonominės veiklos vykdytojų susitarimas, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, visų pirma susijusias su kainos ir, kai to reikia, numatomo kiekio nustatymu, taikomas sutartims, kurios bus skirtos per tam tikrą laikotarpį.

Preliminariosios sutarties terminas turi būti ne ilgesnis kaip aštuoneri metai, išskyrus išimtinius, visų pirma dėl preliminariosios sutarties dalyko tinkamai pagrįstus atvejus.

2.  Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromos sutartys skiriamos remiantis objektyviomis taisyklėmis ir kriterijais, kurie gali apimti konkurso tarp tų ekonominės veiklos vykdytojų, kurie yra sudarytos preliminariosios sutarties šalys, skelbimą iš naujo. Šios taisyklės ir kriterijai nustatomi preliminariosios sutarties pirkimo dokumentuose.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis objektyviomis taisyklėmis ir kriterijais užtikrinamas ekonominės veiklos vykdytojų, kurie yra sutarties šalys, lygiateisiškumas. Kai yra numatyta galimybė konkursą skelbti iš naujo, perkantieji subjektai nustato laikotarpį, kuris turi būti pakankamai ilgas, kad pasiūlymus būtų galima pateikti dėl kiekvienos konkrečios sutarties, o perkantieji subjektai kiekvieną sutartį skiria geriausią pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui, remdamiesi preliminariosios sutarties specifikacijose nustatytais sutarties skyrimo kriterijais.

Perkantieji subjektai nenaudoja preliminariųjų sutarčių netinkamai arba taip, kad būtų užkirstas kelias konkurencijai, ji būtų ribojama arba iškreipiama.

52 straipsnis

Dinaminės pirkimo sistemos

1.  Įprastiems pirkimams, kurių charakteristikos, visuotinai prieinamos rinkoje, atitinka perkančiųjų subjektų nustatytus reikalavimus, perkantieji subjektai gali naudoti dinaminę pirkimo sistemą. Dinaminė pirkimo sistema taikoma kaip vien elektroninis procesas ir ja visu viešojo pirkimo sistemos galiojimo laikotarpiu gali naudotis bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas, atitinkantis atrankos kriterijus. Ji gali būti suskirstyta į produktų, darbų ar paslaugų kategorijas, kurios objektyviai nustatomos remiantis pirkimo, kuris turi būti vykdomas pagal atitinkamą kategoriją, charakteristikomis. Tokios charakteristikos gali apimti nuorodą į maksimaliai leistiną paskesnių konkrečių sutarčių apimtį arba į konkrečią geografinę vietovę, kurioje bus vykdomos paskesnės konkrečios sutartys.

2.  Norėdami pirkti pagal dinaminę pirkimo sistemą, perkantieji subjektai vadovaujasi riboto konkurso taisyklėmis. Sistemoje leidžiama dalyvauti visiems atrankos kriterijus atitinkantiems kandidatams, o sistemoje galinčių dalyvauti kandidatų skaičius pagal 78 straipsnio 2 dalį neribojamas. Kai pagal šio straipsnio 1 dalį perkantieji subjektai yra suskirstę sistemą į produktų, darbų ar paslaugų kategorijas, jie apibrėžia kiekvienai kategorijai taikytinus atrankos kriterijus.

Nepaisant 46 straipsnio, taikomi šie laikotarpiai:

a) paprastai nustatomas minimalus prašymų dalyvauti priėmimo laikotarpis yra ne trumpesnis kaip 30 dienų nuo skelbimo apie pirkimą arba, kai kaip kvietimas dalyvauti konkurse naudotas reguliarus orientacinis skelbimas, nuo kvietimo patvirtinti susidomėjimą išsiuntimo dienos ir bet kuriuo atveju neturi būti trumpesnis kaip 15 dienų. Kai išsiunčiamas kvietimas pateikti pasiūlymus dėl pirmojo konkretaus pirkimo taikant dinaminę pirkimo sistemą, nebetaikomi jokie tolesni prašymų dalyvauti priėmimo laikotarpiai;

b) minimalus pasiūlymų priėmimo laikotarpis yra bent 10 dienų nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos. Taikomos 46 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos.

3.  Visas komunikavimas, kai naudojama dinaminė pirkimo sistema, vyksta tik elektroninėmis priemonėmis pagal 40 straipsnio 1, 3, 5 ir 6 dalis.

4.  Norėdami skirti sutartis pagal dinaminę pirkimo sistemą, perkantieji subjektai:

a) paskelbia kvietimą dalyvauti konkurse ir aiškiai nurodo, kad yra taikoma dinaminė pirkimo sistema;

b) pirkimo dokumentuose nurodo bent numatomų pirkimų pobūdį ir numatomą kiekį, taip pat visą būtiną informaciją, susijusią su dinamine pirkimo sistema, įskaitant tai, kaip dinaminė pirkimo sistema veikia, kokia naudojama elektroninė įranga, techninės ryšio priemonės ir specifikacijos;

c) jeigu yra, nurodo suskirstymą į produktų, darbų ar paslaugų kategorijas ir nurodo charakteristikas, pagal kurias tokios kategorijos nustatomos;

d) kol sistema galioja, suteikia neribotą ir visapusišką tiesioginę prieigą prie pirkimo dokumentų pagal 73 straipsnį.

5.  Perkantieji subjektai visu dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpiu suteikia bet kuriam ekonominės veiklos vykdytojui galimybę prašyti dalyvauti sistemoje 2 dalyje nurodytomis sąlygomis. Perkantieji subjektai tokių prašymų vertinimą pagal atrankos kriterijus užbaigia per 10 darbo dienų nuo jų gavimo. Tas terminas atskirais atvejais gali būti pratęstas iki 15 darbo dienų, jeigu tai yra pagrįsta, visų pirma dėl poreikio išnagrinėti papildomus dokumentus arba kitaip patikrinti, ar įvykdyti atrankos kriterijai.

Nepaisant pirmos pastraipos, kol nėra išsiųstas kvietimas pateikti pasiūlymus dėl pirmojo konkretaus pirkimo taikant dinaminę pirkimo sistemą, perkantieji subjektai gali pratęsti vertinimo laikotarpį su sąlyga, kad pratęstu vertinimo laikotarpiu nebūtų paskelbta kvietimų pateikti pasiūlymus. Perkantieji subjektai pirkimo dokumentuose nurodo pratęsto laikotarpio, kurį jie ketina taikyti, trukmę.

Perkantieji subjektai atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui kuo anksčiau praneša, ar jam leista dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje.

6.  Perkantieji subjektai pakviečia visus dalyvius, kuriems leista dalyvauti, pateikti pasiūlymą dėl kiekvieno konkretaus pirkimo taikant dinaminę pirkimo sistemą, laikydamiesi 74 straipsnio. Kai dinaminė pirkimo sistema suskirstyta į darbų, produktų arba paslaugų kategorijas, perkantieji subjektai pakviečia visus dalyvius, kuriems leista dalyvauti pagal atitinkamą konkretų pirkimą atitinkančią kategoriją, pateikti pasiūlymą.

Jie skiria sutartį konkurso dalyviui, pateikusiam geriausią pasiūlymą, remdamiesi skelbime apie pirkimą (taikant dinaminę pirkimo sistemą), kvietime patvirtinti susidomėjimą arba, jei kaip kvietimo dalyvauti konkurse priemonė naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, kvietime pateikti pasiūlymus nustatytais sutarties skyrimo kriterijais. Atitinkamais atvejais tie kriterijai gali būti tiksliau suformuluoti kvietime pateikti pasiūlymus.

7.  Perkantieji subjektai, kurie pagal 80 straipsnį taiko Direktyvoje 2014/24/ES numatytus pašalinimo pagrindus ir atrankos kriterijus, visu dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpiu gali pareikalauti, kad dalyviai, kuriems leista dalyvauti, pateiktų atnaujintą ir patikslintą savideklaraciją, kaip numatyta tos direktyvos 59 straipsnio 1 dalyje, per penkias darbo dienas nuo to reikalavimo pateikimo dienos.

Visu dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpiu taikomos 59 straipsnio 2–4 dalys.

8.  Perkantieji subjektai kvietime dalyvauti konkurse nurodo dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpį. Jie praneša Komisijai apie galiojimo laikotarpio pakeitimus, naudodami šias standartines formas:

a) kai galiojimo laikotarpis pakeičiamas nenutraukiant sistemos taikymo – formą, kuri buvo iš pradžių naudojama kvietimui dalyvauti konkurse taikant dinaminę pirkimo sistemą;

b) kai sistemos taikymas nutraukiamas – skelbimą apie sutarties skyrimą, nurodytą 70 straipsnyje.

9.  Ekonominės veiklos vykdytojams, kurie yra suinteresuotas dinamine pirkimo sistema arba yra jos šalys, negali būti taikomos jokios rinkliavos iki dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpio arba jo metu.

53 straipsnis

Elektroniniai aukcionai

1.  Perkantieji subjektai gali naudoti elektroninius aukcionus, kuriuose pateikiamos naujos sumažintos kainos ir (arba) tam tikrų pasiūlymų elementų naujos vertės.

Šiuo tikslu perkantieji subjektai rengia elektroninį aukcioną kaip kartojamąjį elektroninį procesą, kuris vyksta iš pradžių išsamiai įvertinus pasiūlymus, suteikiant galimybę juos išdėstyti eilės tvarka pagal automatinius vertinimo metodus.

Tam tikroms paslaugų pirkimo sutartims ir tam tikroms darbų pirkimo sutartims, kurių dalykas yra intelektinės veiklos rezultatai, kaip antai darbų projektavimas, ir kurių negalima išdėstyti eilės tvarka pagal automatinius vertinimo metodus, elektroniniai aukcionai nėra taikomi.

2.  Kai rengiamas atviras konkursas, ribotas konkursas ar derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse, perkantieji subjektai gali nuspręsti, kad prieš skiriant sutartį turi būti rengiamas elektroninis aukcionas, kai pirkimo dokumentų, visų pirma techninių specifikacijų, turinys gali būti tiksliai nustatytas.

Tokiomis pačiomis aplinkybėmis elektroninis aukcionas gali būti rengiamas dėl konkurso tarp preliminariosios sutarties šalių paskelbimo iš naujo, kaip numatyta 51 straipsnio 2 dalyje, ir dėl sutarčių, kurias numatoma skirti taikant 52 straipsnyje nurodytą dinaminę pirkimo sistemą, konkurso skelbimo.

3.  Elektroninis aukcionas grindžiamas vienu iš toliau nurodytų pasiūlymų elementų:

a) tik kainomis, kai sutartis skiriama remiantis vien kaina;

b) kainomis ir (arba) naujomis pasiūlymų elementų vertėmis, nurodytomis pirkimo dokumentuose, kai sutartis skiriama remiantis geriausiu kainos ir kokybės santykiu, arba pasiūlymui, kuriuo siūloma mažiausia kaina, taikant išlaidų efektyvumo metodą.

4.  Perkantieji subjektai, nusprendę surengti elektroninį aukcioną, tai nurodo skelbime apie pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą arba, jei kaip kvietimas dalyvauti konkurse naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą – kvietime pateikti pasiūlymus. Pirkimo dokumentuose pateikiama bent VII priede nustatyta informacija.

5.  Prieš pradėdami elektroninį aukcioną, perkantieji subjektai iš pradžių išsamiai įvertina pasiūlymus vadovaudamiesi sutarties skyrimo kriterijumi arba kriterijais ir jo (jų) nustatytu lyginamuoju svoriu.

Pasiūlymas laikomas priimtinu, kai jį pateikė konkurso dalyvis, kuris nebuvo pašalintas pagal 78 straipsnio 1 dalį ar 80 straipsnio 1 dalį, kuris atitinka 78 ir 80 straipsniuose nustatytus atrankos kriterijus ir kurio pasiūlymas atitinka technines specifikacijas ir nėra netaisyklingas ar nepriimtinas arba netinkamas.

Netaisyklingais pasiūlymais laikomi visų pirma pasiūlymai, kurie neatitinka pirkimo dokumentų, buvo gauti per vėlai, pasiūlymai, kurių atveju gauta duomenų apie slaptą susitarimą ar korupciją, arba pasiūlymai, kuriuos perkančioji organizacija laiko neįprastai mažos kainos pasiūlymais. Nepriimtinais pasiūlymais visų pirma laikomi pasiūlymai, kurių teikėjai neturi reikiamos kvalifikacijos, taip pat pasiūlymai, kurių kaina viršija perkančiosios organizacijos biudžetą, nustatytą ir užfiksuotą dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Pasiūlymas laikomas netinkamu, kai jis yra nereikšmingas sutarčiai, nes, nepadarius esminių pakeitimų, jis akivaizdžiai negali patenkinti pirkimo dokumentuose nurodytų perkančiojo subjekto poreikių ir reikalavimų. Prašymas dalyvauti laikomas netinkamu, kai atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas turi būti pašalintas arba gali būti pašalintas pagal 78 straipsnio 1 dalį arba 80 straipsnio 1 dalį arba kai jis neatitinka atrankos kriterijų, kuriuos perkantysis subjektas yra nustatęs pagal 78 ar 80 straipsnį.

Visi priimtinus pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai elektroninėmis priemonėmis vienu metu kviečiami dalyvauti elektroniniame aukcione – pagal kvietime nustatytas instrukcijas prisijungti prie elektroninės sistemos nurodytą dieną ir nurodytu laiku. Elektroninis aukcionas gali vykti keliais vienas po kito einančiais etapais. Elektroninis aukcionas neprasideda anksčiau nei praėjus dviem darbo dienoms po tos dienos, kurią buvo išsiųsti kvietimai.

6.  Kartu su kvietimu pateikiami atitinkamo pasiūlymo išsamaus vertinimo, atlikto pagal 82 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje numatytą lyginamąjį svorį, rezultatai.

Kvietime taip pat nurodoma matematinė formulė, kuri bus naudojama elektroniniame aukcione naujam eiliškumui automatiniu būdu nustatyti remiantis pateiktomis naujomis kainomis ir (arba) naujomis vertėmis. Išskyrus atvejus, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas tik kainos pagrindu, į tą formulę įtraukiamas visų nustatytų kriterijų, pagal kuriuos nustatomas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, lyginamasis svoris, nurodytas skelbime, naudojamame kaip kvietimas dalyvauti konkurse, arba kituose pirkimo dokumentuose. Vis dėlto tuo tikslu visi intervalai iš anksto sumažinami iki nustatytos vertės.

Jeigu leidžiami alternatyvūs pasiūlymai, kiekvienam alternatyviam pasiūlymui pateikiama atskira formulė.

7.  Kiekviename elektroninio aukciono etape perkantieji subjektai vienu metu visiems konkurso dalyviams praneša informaciją, kurios turi pakakti tam, kad jie bet kuriuo metu galėtų nustatyti savo santykinę vietą pasiūlymų eilėje. Be to, jie gali suteikti ir kitą informaciją apie kitas pateiktas kainas ar vertes, kai tai buvo nurodyta specifikacijose. Jie taip pat gali bet kuriuo metu paskelbti dalyvių skaičių tame aukciono etape. Vis dėlto jie jokiu atveju jokiame elektroninio aukciono etape negali atskleisti konkurso dalyvių tapatybės.

8.  Perkantieji subjektai uždaro elektroninį aukcioną vienu ar daugiau toliau nurodytų būdų:

a) iš anksto nurodytą dieną ir laiką;

b) kai jie nebegauna naujų kainų arba naujų verčių, kurios atitiktų reikalavimus dėl minimalių skirtumų tarp teikiamų pasiūlymų, su sąlyga, kad jie anksčiau yra nurodę laiką, kuris turi praeiti nuo paskutinio pasiūlymo pateikimo iki elektroninio aukciono uždarymo, arba

c) kai baigiasi visi pirmiau nurodyti aukciono etapai.

Kai perkantieji subjektai ketina uždaryti elektroninį aukcioną pagal pirmos pastraipos c punktą, galbūt kartu derinant su jos b punkte nustatyta tvarka, kvietime dalyvauti aukcione nurodomas kiekvieno aukciono etapo tvarkaraštis.

9.  Uždarę elektroninį aukcioną, perkantieji subjektai skiria sutartį pagal 82 straipsnį remdamiesi elektroninio aukciono rezultatais.

54 straipsnis

Elektroniniai katalogai

1.  Kai reikalaujama naudoti elektronines ryšio priemones, perkantieji subjektai gali reikalauti, kad pasiūlymai būtų teikiami elektroninio katalogo forma arba į juos būtų įtrauktas elektroninis katalogas.

Valstybės narės gali nustatyti, kad elektroninių katalogų naudojimas būtų privalomas tam tikrų pirkimo rūšių atveju.

Kartu su elektroninio katalogo forma pateiktais pasiūlymais gali būti teikiami ir kiti dokumentai, kuriais pasiūlymas papildomas.

2.  Kandidatai arba konkurso dalyviai elektroninius katalogus sudaro siekdami dalyvauti konkrečioje pirkimo procedūroje pagal perkančiojo subjekto nustatytas technines specifikacijas ir formatą.

Be to, elektroniniai katalogai turi atitikti elektroninių ryšių priemonėms taikomus reikalavimus ir papildomus pagal 40 straipsnį perkančiojo subjekto nustatytus reikalavimus.

3.  Kai pasiūlymus leidžiama arba reikalaujama teikti elektroninių katalogų forma, perkantieji subjektai:

a) tai nurodo skelbime apie pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą arba, jei kaip kvietimas dalyvauti konkurse naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, kvietime pateikti pasiūlymus arba dalyvauti derybose;

b) pirkimo dokumentuose nurodo visą pagal 40 straipsnio 6 dalį būtiną informaciją, susijusią su katalogo formatu, naudojama elektronine įranga ir techninėmis ryšio priemonėmis bei specifikacijomis.

4.  Kai po pasiūlymų pateikimo elektroninių katalogų forma su daugiau negu vienu ekonominės veiklos vykdytoju sudaroma preliminarioji sutartis, perkantieji subjektai gali nustatyti, kad iš naujo paskelbtas konkursas dėl konkrečių sutarčių turi vykti pagal atnaujintus katalogus. Tokiu atveju perkantieji subjektai taiko vieną iš toliau nurodytų metodų:

a) paprašo konkurso dalyvių pateikti iš naujo prie atitinkamos sutarties reikalavimų pritaikytus elektroninius katalogus arba

b) praneša konkurso dalyviams ketinantys iš jau pateiktų elektroninių katalogų surinkti informaciją, reikalingą prie atitinkamos sutarties reikalavimų pritaikytiems pasiūlymams suformuoti su sąlyga, kad apie to metodo taikymą yra paskelbta preliminariosios sutarties pirkimo dokumentuose.

5.  Kai perkantieji subjektai iš naujo paskelbia konkursą dėl konkrečių sutarčių pagal 4 dalies b punktą, jie konkurso dalyviams praneša apie datą ir laiką, kada jie ketina rinkti informaciją, reikalingą prie atitinkamos konkrečios sutarties reikalavimų pritaikytiems pasiūlymams sudaryti, ir suteikia konkurso dalyviams galimybę nesutikti, kad informacija būtų taip renkama.

Perkantieji subjektai suteikia pakankamai laiko nuo pranešimo iki faktinio informacijos rinkimo dienos.

Prieš skirdami sutartį, perkantieji subjektai pateikia surinktą informaciją atitinkamam konkurso dalyviui, kad suteiktų jam galimybę užginčyti arba patvirtinti, jog taip suformuotame pasiūlyme nėra esminių klaidų.

6.  Perkantieji subjektai gali skirti sutartis taikydami dinaminę pirkimo sistemą, reikalaudami, kad pasiūlymai dėl konkrečios sutarties būtų teikiami elektroninio katalogo forma.

Perkantieji subjektai taip pat gali skirti sutartis taikydami dinaminę pirkimo sistemą pagal 4 dalies b punktą ir 5 dalį, su sąlyga, kad kartu su prašymu dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje pateikiamas elektroninis katalogas, atitinkantis perkančiojo subjekto nustatytas technines specifikacijas ir formatą. Vėliau kandidatai, kai jiems pranešama apie perkančiojo subjekto ketinimą suformuoti pasiūlymus taikant 4 dalies b punkte nustatytą procedūrą, pildo tą katalogą.

55 straipsnis

Centralizuota pirkimo veikla ir centrinės perkančiosios organizacijos

1.  Valstybės narės gali nustatyti, kad perkantieji subjektai gali įsigyti darbus, prekes ir (arba) paslaugas iš centrinės perkančiosios organizacijos, siūlančios 2 straipsnio 10 punkto a papunktyje nurodytos centralizuotos pirkimo veiklos paslaugas.

Valstybės narės taip pat gali nustatyti, kad perkantieji subjektai gali įsigyti darbus, prekes ir paslaugas naudodami centrinės perkančiosios organizacijos skirtas sutartis, taikydami centrinės perkančiosios organizacijos valdomas dinamines pirkimo sistemas arba naudodami centrinės perkančiosios organizacijos, siūlančios 2 straipsnio 10 punkto b papunktyje nurodytos centralizuotos pirkimo veiklos paslaugas, sudarytą preliminariąją sutartį. Kai centrinės perkančiosios organizacijos valdoma dinamine pirkimo sistema gali naudotis ir kiti perkantieji subjektai, tai nurodoma kvietime dalyvauti konkurse, kuriuo sudaroma ta dinaminė pirkimo sistema.

Kiek tai susiję su pirma ir antra pastraipomis, valstybės narės gali numatyti, kad tam tikri pirkimai turi būti vykdomi pasitelkiant centrines perkančiąsias organizacijas arba vieną ar daugiau konkrečių centrinių perkančiųjų organizacijų.

2.  Perkantysis subjektas įvykdo savo pareigas pagal šią direktyvą, kai jis įsigyja prekes arba paslaugas iš centrinės perkančiosios organizacijos, siūlančios 2 straipsnio 10 punkto a papunktyje nurodytos centralizuotos pirkimo veiklos paslaugas.

Be to, perkantysis subjektas taip pat įvykdo savo pareigas pagal šią direktyvą, kai jis įsigyja darbus, prekes arba paslaugas naudodamas centrinės perkančiosios organizacijos skirtas sutartis, naudodamas centrinės perkančiosios organizacijos valdomas dinamines pirkimo sistemas arba naudodamas centrinės perkančiosios organizacijos, siūlančios 2 straipsnio 10 punkto b papunktyje nurodytos centralizuotos pirkimo veiklos paslaugas, sudarytą preliminariąją sutartį.

Vis dėlto atsakomybė už šioje direktyvoje nustatytų pareigų vykdymą tenka atitinkamam perkančiajam subjektui jo vykdomų dalių atžvilgiu, kaip antai atsakomybė už:

a) sutarties skyrimą taikant centrinės perkančiosios organizacijos valdomą dinaminę pirkimo sistemą arba

b) iš naujo paskelbto konkurso vykdymą pagal centrinės perkančiosios organizacijos sudarytą preliminariąją sutartį.

3.  Visos centrinės perkančiosios organizacijos vykdomos pirkimo procedūros atliekamos naudojant elektronines ryšio priemones, laikantis 40 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

4.  Perkantieji subjektai gali, netaikydami šioje direktyvoje numatytų procedūrų, centrinei perkančiajai organizacijai skirti paslaugų pirkimo sutartį dėl centralizuotos pirkimo veiklos paslaugų teikimo.

Tokiose paslaugų pirkimo sutartyse taip pat galima numatyti pagalbinės pirkimo veiklos paslaugų teikimą.

56 straipsnis

Tam tikrais atvejais taikomi bendri pirkimai

1.  Du arba daugiau perkančiųjų subjektų gali susitarti kartu vykdyti tam tikrus pirkimus.

2.  Jeigu visa pirkimo procedūra bendrai vykdoma visų atitinkamų perkančiųjų subjektų vardu ir interesais, jiems tenka bendra atsakomybė už jų pareigų pagal šią direktyvą vykdymą. Tai taikoma ir tais atvejais, kai vienas perkantysis subjektas vienas pats valdo pirkimo procedūrą veikdamas savo interesais ir kitų atitinkamų perkančiųjų subjektų interesais.

Jeigu ne visa pirkimo procedūra vykdoma atitinkamų perkančiųjų subjektų vardu ir interesais, jiems tenka bendra atsakomybė tik už bendrai vykdomas procedūros dalis. Kiekvienam perkančiajam subjektui tenka visa atsakomybė už jo pareigų pagal šią direktyvą vykdymą tų dalių, kurias jis vykdo savo vardu ir savo interesais, atžvilgiu.

57 straipsnis

Pirkimai, kuriuose dalyvauja skirtingų valstybių narių perkantieji subjektai

1.  Nedarant poveikio 28–31 straipsniams, skirtingų valstybių narių perkantieji subjektai gali bendrai veikti skirdami sutartis, taikydami vieną iš šiame straipsnyje numatytų priemonių.

Perkantieji subjektai nesinaudoja šiame straipsnyje numatytomis priemonėmis siekdami išvengti privalomų viešosios teisės nuostatų, atitinkančių Sąjungos teisę, kurios jiems taikomos jų valstybėje narėje, taikymo.

2.  Valstybė narė savo perkantiesiems subjektams nedraudžia naudotis kitoje valstybėje narėje esančių centrinių perkančiųjų organizacijų siūlomomis centralizuotos pirkimo veiklos paslaugomis.

Vis dėlto, jeigu centralizuotos pirkimo veiklos paslaugas siūlo centrinė perkančioji organizacija, esanti kitoje valstybėje narėje nei perkantysis subjektas, valstybės narės gali nuspręsti nustatyti, kad jų perkantieji subjektai gali naudotis tik 2 straipsnio 10 punkto a arba b papunktyje apibrėžtos centralizuotos pirkimo veiklos paslaugomis.

3.  Kai centralizuotos pirkimo veiklos paslaugas siūlo kitoje valstybėje narėje esanti centrinė perkančioji organizacija, ji vykdoma laikantis tos valstybės narės, kurioje yra centrinė perkančioji organizacija, nacionalinių nuostatų.

Valstybės narės, kurioje yra centrinė perkančioji organizacija, nacionalinės nuostatos taip pat taikomos:

a) sutarties skyrimui taikant dinaminę pirkimo sistemą;

b) iš naujo paskelbto konkurso pagal preliminariąją sutartį vykdymui.

4.  Keli skirtingų valstybių narių perkantieji subjektai gali bendrai skirti sutartį, sudaryti preliminariąją sutartį arba valdyti dinaminę pirkimo sistemą. Jie taip pat gali skirti sutartis preliminariosios sutarties arba dinaminės pirkimo sistemos pagrindu. Išskyrus atvejus, kai būtini elementai reglamentuojami tarp atitinkamų valstybių narių sudarytu tarptautiniu susitarimu, dalyvaujantys perkantieji subjektai sudaro susitarimą, kuriame nustatoma:

a) šalių atsakomybė ir atitinkamos taikytinos nacionalinės nuostatos;

b) pirkimo procedūros vidinis organizavimas, įskaitant procedūros valdymą, numatomų pirkti darbų, prekių ar paslaugų paskirstymą ir sutarčių sudarymą.

Dalyvaujantis perkantysis subjektas, įsigydamas darbus, prekes ar paslaugas iš perkančiojo subjekto, kuris yra atsakingas už pirkimo procedūrą, įvykdo savo pareigas pagal šią direktyvą. Nustatydami atsakomybę ir taikytiną nacionalinę teisę, kaip nurodyta a punkte, dalyvaujantys perkantieji subjektai gali paskirstyti konkrečią atsakomybę tarp jų ir nustatyti taikytinas bet kurios atitinkamos savo valstybės narės nacionalinės teisės aktų nuostatas. Atsakomybės paskirstymas ir taikytina nacionalinė teisė nurodomi bendrai skiriamų sutarčių pirkimo dokumentuose.

5.  Kai keli skirtingų valstybių narių perkantieji subjektai įsteigia bendrą subjektą, įskaitant Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1082/2006 ( 12 ) arba kitus pagal Sąjungos teisę įsteigtus subjektus, dalyvaujantys perkantieji subjektai bendro subjekto kompetentingo organo sprendimu susitaria dėl vienos iš toliau nurodytų valstybių narių nacionalinių pirkimų taisyklių taikymo:

a) valstybės narės, kurioje yra bendro subjekto registruotoji būstinė, nacionalinės nuostatos;

b) valstybės narės, kurioje bendras subjektas vykdo veiklą, nacionalinės nuostatos.

Pirmoje pastraipoje nurodytas susitarimas gali būti taikomas neterminuotai, jeigu tai nustatyta bendro subjekto steigimo dokumente, arba terminuotai, tam tikrų rūšių sutartims arba vienos ar kelių atskirų sutarčių skyrimui.III

SKYRIUS

Procedūros vykdymas1

skirsnis

Pasirengimas

58 straipsnis

Pirminės rinkos konsultacijos

Prieš pradėdami pirkimo procedūrą, perkantieji subjektai gali organizuoti rinkos konsultacijas, kad pasirengtų pirkimui ir praneštų ekonominės veiklos vykdytojams apie savo pirkimo planus bei reikalavimus.

Šiuo tikslu perkantieji subjektai gali, pavyzdžiui, prašyti nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultacijas arba iš šių subjektų gauti konsultacijas. Tomis konsultacijomis gali būti remiamasi planuojant ir vykdant pirkimo procedūrą, su sąlyga, kad dėl tokių konsultacijų neiškreipiama konkurencija ir nėra pažeidžiami nediskriminavimo ir skaidrumo principai.

59 straipsnis

Išankstinis kandidatų arba konkurso dalyvių dalyvavimas

Kai kandidatas arba konkurso dalyvis, arba su kandidatu arba konkurso dalyviu susijusi įmonė suteikė perkančiajam subjektui konsultaciją (nesvarbu, ar pagal 58 straipsnį, ar ne) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą, perkantysis subjektas imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad dėl to kandidato arba konkurso dalyvio dalyvavimo nebūtų iškreipta konkurencija.

Tokios priemonės apima aktualios informacijos, kuria keistasi kandidatui arba konkurso dalyviui dalyvaujant pirkimo procedūros rengime arba dėl tokio jo dalyvavimo, pateikimą kitiems kandidatams bei konkurso dalyviams ir tinkamų pasiūlymų priėmimo terminų nustatymą. Atitinkamas kandidatas arba konkurso dalyvis pašalinamas iš procedūros tik tuo atveju, kai nėra kitų priemonių užtikrinti, jog būtų laikomasi pareigos laikytis lygiateisiškumo principo.

Prieš tokį pašalinimą, kandidatams ar konkurso dalyviams suteikiama galimybė įrodyti, kad jų dalyvavimas rengiant pirkimo procedūrą negalėtų iškreipti konkurencijos. Priemonės, kurių imamasi, užfiksuojamos atskiroje ataskaitoje, kurios reikalaujama pagal 100 straipsnį.

60 straipsnis

Techninės specifikacijos

1.  VIII priedo 1 punkte apibrėžtos techninės specifikacijos nustatomos pirkimo dokumentuose. Techninėse specifikacijose nustatomos reikalaujamos darbų, paslaugų arba prekių charakteristikos.

Tos charakteristikos taip pat gali sietis su konkrečiu gamybos arba prašomų darbų atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų teikimo procesu ar metodu arba konkrečiu kito jo gyvavimo ciklo etapo procesu, net jei tokie veiksniai nėra susiję su esminiais jų aspektais, su sąlyga, kad jie yra susiję su sutarties dalyku ir atitinka jos vertę bei tikslus.

Techninėse specifikacijose taip pat gali būti nurodoma, ar bus reikalaujama intelektinės nuosavybės teisių perdavimo.

Techninės visų pirkimų, skirtų fizinių asmenų naudojimui, ar tai būtų plačioji visuomenė, ar perkančiojo subjekto darbuotojai, specifikacijos, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, rengiamos taip, kad būtų atsižvelgta į prieinamumo neįgaliems asmenims arba tinkamumo visiems naudotojams kriterijus.

Kai Sąjungos teisės aktu yra patvirtinti privalomieji prieinamumo reikalavimai, techninėse specifikacijose prieinamumo neįgaliems asmenims arba tinkamumo visiems naudotojams kriterijai apibrėžiami remiantis tokiais aktais.

2.  Techninėmis specifikacijomis ekonominės veiklos vykdytojams sudaromos vienodos galimybės dalyvauti pirkimo procedūroje ir nesudaromos nepagrįstos kliūtys atverti viešuosius pirkimus konkurencijai.

3.  Nedarant poveikio privalomosioms nacionalinėms techninėms taisyklėms, tiek, kiek jos yra suderinamos su Sąjungos teise, techninės specifikacijos formuluojamos vienu iš toliau nurodytų būdų:

a) nurodant rezultatų ar funkcinius reikalavimus, įskaitant aplinkosaugines charakteristikas, su sąlyga, kad parametrai yra pakankamai tikslūs, jog konkurso dalyviai galėtų nustatyti sutarties dalyką, o perkantieji subjektai – skirti sutartį;

b) nurodant technines specifikacijas ir, pirmumo tvarka, nacionalinius standartus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliami Europos standartai, Europos techninius įvertinimus, bendras technines specifikacijas, tarptautinius standartus, kitas Europos standartizacijos institucijų nustatytas techninių etalonų sistemas arba, jei tokių nėra, nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalines technines specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu; kiekviena nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba lygiavertis“;

c) nurodant rezultatų ar funkcinius reikalavimus, nurodytus a punkte, ir remiantis b punkte nurodytomis techninėmis specifikacijomis kaip priemone daryti prielaidą, kad tokių rezultatų ar funkcinių reikalavimų yra laikomasi;

d) nurodant b punkte nurodytas technines specifikacijas tam tikroms charakteristikoms ir a punkte nurodytus rezultatų ar funkcinius reikalavimus kitoms charakteristikoms.

4.  Nebent tai būtų pateisinama sutarties dalyku, techninėse specifikacijose negalima nurodyti konkretaus modelio, tiekimo šaltinio ar konkretaus proceso, būdingo konkretaus ekonominės veiklos vykdytojo tiekiamiems produktams ar teikiamoms paslaugoms, arba prekių ženklų, patentų, rūšių ar konkrečios kilmės šalies ar gamybos būdo taip, kad taip tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankios sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai sutarties dalyko neįmanoma pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti pagal 3 dalį. Toks nurodymas pateikiamas su fraze „arba lygiavertis“.

5.  Kai perkantysis subjektas pasinaudoja galimybe pateikti nuorodą į 3 dalies b punkte nurodytas technines specifikacijas, jis neatmeta pasiūlymo remdamasis tuo, kad siūlomi darbai, prekės ar paslaugos neatitinka jo nurodytų techninių specifikacijų, jei konkurso dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis tinkamomis priemonėmis, įskaitant 62 straipsnyje nurodytas įrodinėjimo priemones, įrodo, jog jo pasiūlyti sprendimai lygiaverčiu būdu tenkina techninėse specifikacijose apibrėžtus reikalavimus.

6.  Kai perkantysis subjektas pasinaudoja 3 dalies a punkte numatyta galimybe suformuluoti technines specifikacijas kaip rezultatų ar funkcinius reikalavimus, jis neturi atmesti prekių, paslaugų ar darbų, kurie atitinka nacionalinį standartą, kuriuo į nacionalinę teisę perkeliamas Europos standartas, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos institucijos nustatytą techninių etalonų sistemą, pasiūlymo, kai tos specifikacijos apima jo nustatytus rezultatų arba funkcinius reikalavimus.

Savo pasiūlyme konkurso dalyvis bet kokiomis tinkamomis priemonėmis, įskaitant nurodytąsias 62 straipsnyje, įrodo, kad standartą atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiojo subjekto nustatytus rezultatų ar funkcinius reikalavimus.

61 straipsnis

Ženklinimas

1.  Kai perkantieji subjektai ketina pirkti konkrečiomis aplinkosaugos, socialinėmis ar kitomis charakteristikomis pasižyminčius darbus, prekes arba paslaugas, jie gali techninėse specifikacijose, sutarties skyrimo kriterijuose ar sutarties įvykdymo sąlygose reikalauti naudoti specialų ženklinimą kaip įrodymą, kad darbai, prekės ar paslaugos atitinka reikalaujamas charakteristikas, su sąlyga, kad įvykdomos visos toliau nurodytos sąlygos:

a) ženklinimo reikalavimai yra susiję tik su kriterijais, kurie susieti su sutarties dalyku ir yra tinkami apibrėžti sutarties dalyku esančių darbų, prekių arba paslaugų charakteristikoms;

b) ženklinimo reikalavimai grindžiami objektyviai patikrinamais ir nediskriminaciniais kriterijais;

c) ženklinimas nustatomas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi atitinkami suinteresuotieji subjektai, įskaitant valdžios įstaigas, vartotojus, socialinius partnerius, gamintojus, platintojus ir nevyriausybines organizacijas;

d) ženklinimo dokumentai yra prieinami visoms suinteresuotosioms šalims;

e) ženklinimo reikalavimus yra nustačiusi trečioji šalis, kurios sprendimams ekonominės veiklos vykdytojas, kuris kreipiasi dėl ženklinimo naudojimo, negali turėti lemiamos įtakos.

Kai perkantieji subjektai nereikalauja, kad darbai, prekės ar paslaugos atitiktų visus ženklinimo reikalavimus, jos nurodo, kurie ženklinimo reikalavimai turimi omenyje.

Perkantieji subjektai, reikalaujantys naudoti specialų ženklinimą, pripažįsta visų tipų ženklinimą, kuriuo patvirtinama, kad darbai, prekės ar paslaugos atitinka lygiaverčius ženklinimo reikalavimus.

Kai ekonominės veiklos vykdytojas akivaizdžiai neturėjo galimybės gauti perkančiojo subjekto nurodytą specialaus ženklinimo dokumentą arba lygiavertį ženklinimo dokumentą per atitinkamą laikotarpį dėl nuo to ekonominės veiklos vykdytojo nepriklausančių priežasčių, perkantysis subjektas pripažįsta kitas tinkamas įrodinėjimo priemones, kurias, be kita ko, gali sudaryti gamintojo techniniai dokumentai, su sąlyga, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas įrodo, jog darbai, prekės ar paslaugos, kuriuos jis atliks, pateiks ar suteiks, atitinka specialaus ženklinimo reikalavimus arba perkančiojo subjekto nurodytus specialius reikalavimus.

2.  Kai ženklinimas atitinka 1 dalies b, c, d ir e punktuose nustatytas sąlygas, tačiau juo taip pat nustatomi su sutarties dalyku nesusiję reikalavimai, perkantieji subjektai nereikalauja paties ženklinimo, o gali apibrėžti techninę specifikaciją, remdamiesi to ženklinimo išsamių specifikacijų arba prireikus jų dalių reikalavimais, susijusiais su sutarties dalyku ir tinkamais šio dalyko charakteristikoms apibrėžti.

62 straipsnis

Tyrimų ataskaitos, sertifikavimas ir kitos įrodinėjimo priemonės

1.  Perkantieji subjektai gali reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą arba tokios įstaigos išduotą pažymą kaip atitikties techninėse specifikacijose, sutarties skyrimo kriterijuose arba sutarties vykdymo sąlygose nustatytiems reikalavimams ar kriterijams įrodinėjimo priemonę.

Kai perkantieji subjektai reikalauja pateikti konkrečios atitikties vertinimo įstaigos parengtas pažymas, perkantieji subjektai pripažįsta ir kitų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų pažymas.

Šios dalies tikslu atitikties vertinimo įstaiga – įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, testavimą, sertifikavimą ir patikrą, akredituota pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008 ( 13 ).

2.  Perkantieji subjektai pripažįsta kitas, nei nurodytosios 1 dalyje, tinkamas įrodinėjimo priemones, pavyzdžiui, gamintojo techninius dokumentus, kai atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas negalėjo gauti tokių 1 dalyje nurodytų pažymų arba tyrimų ataskaitų arba neturėjo galimybės jų gauti per atitinkamą laikotarpį, su sąlyga, kad toks prieigos neturėjimas nepriklauso nuo atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo, ir su sąlyga, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas įrodo, kad jo atlikti darbai, patiektos prekės ar suteiktos paslaugos atitinka techninėse specifikacijose, sutarties skyrimo kriterijuose ar sutarties įvykdymo sąlygose nustatytus reikalavimus ar kriterijus.

3.  Valstybės narės kitų valstybių narių prašymu suteikia joms informaciją, susijusią su įrodymais ir dokumentais, pateiktais pagal 60 straipsnio 6 dalį, 61 straipsnį ir šio straipsnio 1 ir 2 dalis. Ekonominės veiklos vykdytojo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos šią informaciją pateikia pagal 102 straipsnį.

63 straipsnis

Techninių specifikacijų pateikimas

1.  Pasirašyti sutartį suinteresuotų ekonominės veiklos vykdytojų prašymu perkantieji subjektai pateikia technines specifikacijas, kurias jie reguliariai nurodo savo prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutartyse, arba technines specifikacijas, kurias jie ketina taikyti sutartims, kurių atveju kaip kvietimas dalyvauti konkurse naudojamas reguliarus orientacinis skelbimas. Tos specifikacijos pateikiamos elektroninėmis priemonėmis, prie kurių suteikiama neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga.

Tačiau techninės specifikacijos perduodamos ne elektroninėmis, bet kitomis priemonėmis tais atvejais, kai neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga elektroninėmis priemonėmis prie tam tikrų pirkimo dokumentų negali būti suteikta dėl vienos iš 40 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytų priežasčių arba kai neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga elektroninėmis priemonėmis prie tam tikrų pirkimo dokumentų negali būti suteikta dėl to, kad perkantieji subjektai ketina taikyti 39 straipsnio 2 dalį.

2.  Jei techninės specifikacijos grindžiamos dokumentais, prie kurių suinteresuotiems ekonominės veiklos vykdytojams suteikiama neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga elektroninėmis priemonėmis, pakanka pateikti nuorodą į tuos dokumentus.

64 straipsnis

Alternatyvūs pasiūlymai

1.  Perkantieji subjektai gali leisti konkurso dalyviams teikti alternatyvius pasiūlymus, atitinkančius perkančiųjų subjektų nustatytus minimalius reikalavimus, arba reikalauti, kad jie juos pateiktų.

Perkantieji subjektai pirkimo dokumentuose nurodo, ar jie leidžia teikti alternatyvius pasiūlymus arba reikalauja juos pateikti, ir jei taip, nurodo minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti alternatyvūs pasiūlymai, ir specialius jų teikimo reikalavimus, visų pirma, ar alternatyvius pasiūlymus galima teikti tik tada, kai pateikiamas ir pasiūlymas, kuris nėra alternatyvus pasiūlymas. Jei alternatyvius pasiūlymus teikti leidžiama arba reikalaujama, jie taip pat užtikrina, kad pasirinktus sutarties skyrimo kriterijus būtų galima taikyti tuos minimalius reikalavimus atitinkantiems alternatyviems pasiūlymams bei reikalavimus atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra alternatyvūs pasiūlymai.

2.  Prekių arba paslaugų pirkimo sutarčių skyrimo procedūrose perkantieji subjektai, leidę arba pareikalavę teikti alternatyvius pasiūlymus, neatmeta alternatyvaus pasiūlymo vien todėl, kad jį pripažinus laimėjusiu būtų paskirta ne prekių pirkimo, o paslaugų pirkimo sutartis arba prekių, o ne paslaugų pirkimo sutartis.

65 straipsnis

Sutarčių skaidymas į pirkimo dalis

1.  Perkantieji subjektai gali nuspręsti skirti sutartį atskiromis pirkimo dalimis ir gali nustatyti tokių dalių pirkimo dalyką ir dydį.

Perkantieji subjektai skelbime apie pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą arba, jei kaip kvietimas dalyvauti konkurse naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, kvietime pateikti pasiūlymus arba dalyvauti derybose nurodo, ar pasiūlymus galima teikti dėl vienos, kelių ar visų pirkimo dalių.

2.  NET ir tais atvejais, kai galima teikti pasiūlymus dėl kelių ar visų pirkimo dalių, perkantieji subjektai gali apriboti vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičių su sąlyga, kad maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinas pirkimo dalių skaičius nurodomas skelbime apie pirkimą arba kvietime patvirtinti susidomėjimą, pateikti pasiūlymus ar dalyvauti derybose. Perkantieji subjektai pirkimo dokumentuose nurodo objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus arba taisykles, kuriuos jie ketina taikyti spręsdami, kurios pirkimo dalys bus skirtos, kai pritaikius sutarties skyrimo kriterijus paaiškėtų, kad vienam konkurso dalyviui būtų skirta daugiau pirkimo dalių nei nustatytas jų maksimalus skaičius.

3.  Valstybės narės gali numatyti, kad tais atvejais, kai tam pačiam konkurso dalyviui gali būti paskirtos daugiau nei viena pirkimo dalys, perkantieji subjektai gali paskirti sutartį, apimančią kelias ar visas pirkimo dalis, kai jie skelbime apie pirkimą ar kvietime patvirtinti susidomėjimą, pateikti pasiūlymus arba dalyvauti derybose nurodė, kad pasilieka galimybę taip pasielgti, ir nurodė pirkimo dalis arba pirkimo dalių grupes, kurias būtų galima sujungti.

4.  Valstybės narės gali įpareigoti skirti sutartis pagal atskiras pirkimo dalis jų nacionalinėje teisėje apibrėžtinomis sąlygomis ir atsižvelgiant į Sąjungos teisę. Taikoma 1 dalies antra pastraipa ir atitinkamais atvejais 3 dalis.

66 straipsnis

Terminų nustatymas

1.  Nustatydami prašymų dalyvauti ir pasiūlymų priėmimo terminus, perkantieji subjektai visų pirma atsižvelgia į sutarties sudėtingumą ir pasiūlymams parengti reikalingą laiką, nedarydami poveikio 45–49 straipsniuose nustatytiems minimaliems terminams.

2.  Kai pasiūlymai gali būti parengti tik apsilankius vietoje arba vietoje patikrinus dokumentus, kuriais grindžiami pirkimo dokumentai, nustatomi pasiūlymų priėmimo terminai, kurie yra ilgesni nei 45–49 straipsniuose nustatyti minimalūs terminai, kad visi atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai galėtų sužinoti visą pasiūlymams parengti būtiną informaciją.

3.  Perkantieji subjektai pratęsia pasiūlymų priėmimo laikotarpius, kad visi atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai galėtų sužinoti visą pasiūlymams parengti būtiną informaciją šiais atvejais:

a) kai dėl kokių nors priežasčių papildoma informacija, nors jos ekonominės veiklos vykdytojas paprašė laiku, nėra pateikiama likus ne daugiau kaip šešioms dienoms iki nustatyto pasiūlymų priėmimo termino. Kai vykdoma pagreitinta atvira procedūra, kaip nurodyta 45 straipsnio 3 dalyje, tas laikotarpis yra keturios dienos;

b) kai padaryta esminių pirkimo dokumentų pakeitimų.

Pratęsimo trukmė turi atitikti informacijos ar pakeitimų svarbą.

Kai papildomos informacijos nebuvo paprašyta laiku arba jos svarba tinkamų pasiūlymų parengimui yra nedidelė, iš perkančiųjų subjektų terminų pratęsti nereikalaujama.2

skirsnis

Paskelbimas ir skaidrumas

67 straipsnis

Reguliarūs orientaciniai skelbimai

1.  Perkantieji subjektai apie savo ketinimus vykdyti planuojamus pirkimus gali paskelbti reguliariame orientaciniame skelbime. Tuose skelbimuose pateikiama VI priedo A dalies I skirsnyje nustatyta informacija. Juos skelbia Europos Sąjungos leidinių biuras arba perkantieji subjektai pirkėjo profilyje pagal IX priedo 2 punkto b papunktį. Kai reguliarus orientacinis skelbimas perkančiųjų subjektų skelbiamas pirkėjo profilyje, jie Europos Sąjungos leidinių biurui nusiunčia skelbimą apie reguliaraus orientacinio skelbimo paskelbimą pirkėjo profilyje laikydamiesi IX priedo 3 punkto. Tuose skelbimuose pateikiama VI priedo B dalyje nustatyta informacija.

2.  Jei rengiami riboti konkursai ir derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse, kai kaip kvietimas dalyvauti konkurse naudojamas reguliarus orientacinis skelbimas, toks skelbimas turi atitikti visus toliau išvardytus reikalavimus:

a) jame konkrečiai nurodomos prekės, darbai arba paslaugos, kurios bus numatomos skirti sutarties dalykas;

b) jame nurodoma, kad sutartis bus skiriama taikant ribotą konkursą arba derybas be papildomo skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse, o suinteresuotieji ekonominės veiklos vykdytojai kviečiami pareikšti susidomėjimą;

c) be VI priedo A dalies I skirsnyje nustatytos informacijos, jame pateikiama ir VI priedo A dalies II skirsnyje nustatyta informacija;

d) jis išsiųstas paskelbti likus ne mažiau kaip 35 dienoms ir ne daugiau kaip 12 mėnesių iki kvietimo patvirtinti susidomėjimą išsiuntimo dienos.

Tokie skelbimai pirkėjo profilyje neskelbiami. Vis dėlto pagal 72 straipsnį nacionaliniu lygiu juos galima papildomai paskelbti pirkėjo profilyje.

Laikotarpis, kuriam skelbiamas reguliarus orientacinis skelbimas, neturi būti ilgesnis nei 12 mėnesių nuo tos dienos, kurią skelbimas pateikiamas paskelbti. Tačiau socialinių ir kitų specialių paslaugų pirkimo sutarčių atveju 92 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas reguliarus orientacinis skelbimas gali apimti ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį.

68 straipsnis

Skelbimai apie kvalifikacijos vertinimo sistemą

1.  Jei perkantieji subjektai pagal 77 straipsnį nusprendžia sukurti kvalifikacijos vertinimo sistemą, apie ją skelbiamas X priede nurodytas skelbimas, kuriame nurodomas kvalifikacijos vertinimo sistemos tikslas ir nurodoma, kaip gauti jos veikimo taisykles.

2.  Skelbime apie kvalifikacijos vertinimo sistemą perkantieji subjektai nurodo jos galiojimo laikotarpį. Jie praneša Europos Sąjungos leidinių biurui apie galiojimo laikotarpio pakeitimus, naudodami tokias standartines formas:

a) jeigu galiojimo laikotarpis pakeičiamas nenutraukiant sistemos taikymo – formą, skirtą skelbimams apie kvalifikacijos vertinimo sistemas;

b) jeigu sistemos taikymas nutraukiamas – skelbimą apie sutarties skyrimą, nurodytą 70 straipsnyje.

69 straipsnis

Skelbimai apie pirkimą

Skelbimai apie pirkimą gali būti naudojami visų procedūrų atveju kaip kvietimo dalyvauti konkurse priemonė. Juose pateikiama XI priedo atitinkamoje dalyje nurodyta informacija ir jie skelbiami pagal 71 straipsnį.

70 straipsnis

Skelbimai apie sutarties skyrimą

1.  Ne vėliau kaip per 30 dienų po sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo, kuris įvyksta priėmus sprendimą ją skirti ar sudaryti, perkantieji subjektai išsiunčia skelbimą apie sutarties skyrimą, kuriame pateikiami pirkimo procedūros rezultatai.

Tokiame skelbime pateikiama XII priede nustatyta informacija ir jis skelbiamas pagal 71 straipsnį.

2.  Kai dalyvauti konkurse dėl atitinkamos sutarties buvo kviečiama naudojant reguliarų orientacinį skelbimą ir perkantysis subjektas nusprendė, kad per reguliaraus orientacinio skelbimo apimamą laikotarpį neskirs kitų sutarčių, tai konkrečiai nurodoma skelbime apie sutarties skyrimą.

Jeigu pagal 51 straipsnį sudaromos preliminariosios sutartys, perkantieji subjektai neprivalo siųsti skelbimo apie pirkimo procedūros rezultatus dėl kiekvienos tos sutarties pagrindu sudaromos sutarties. Valstybės narės gali numatyti, kad perkantieji subjektai skelbimus apie pirkimo procedūros rezultatus pagal preliminariosios sutarties pagrindu sudaromas sutartis grupuoja kas ketvirtį. Tokiu atveju perkantieji subjektai išsiunčia sugrupuotus skelbimus per 30 dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos.

Perkantieji subjektai siunčia skelbimą apie sutarties skyrimą per 30 dienų po kiekvienos sutarties, kuri remiasi dinamine pirkimo sistema, skyrimo. Tačiau jie gali sugrupuoti tokius skelbimus kas ketvirtį. Tuo atveju jie išsiunčia sugrupuotus skelbimus per 30 dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos.

3.  Pagal XII priedą teikiama skelbtina informacija skelbiama pagal IX priedą. Tam tikra informacija apie sutarties skyrimą arba preliminariosios sutarties sudarymą gali būti neskelbiama, kai jos pateikimas trukdytų užtikrinti įstatymų vykdymą arba kitaip prieštarautų viešajam interesui, pažeistų teisėtus konkretaus viešojo ar privačiojo ekonominės veiklos vykdytojo komercinius interesus arba galėtų trukdyti sąžiningam ekonominės veiklos vykdytojų tarpusavio konkuravimui.

Jei skiriamos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugų (toliau – MTTP paslaugos) pirkimo sutartys, informacija apie paslaugų pobūdį ir kiekį gali būti apribota iki:

a) nuorodos „MTTP paslaugos“, jei sutartis skiriama po derybų be kvietimo dalyvauti konkurse pagal 50 straipsnio b punktą;

b) bent tokio išsamumo informacijos, kokia buvo pateikta skelbime, kuris buvo naudojamas kaip kvietimas dalyvauti konkurse.

4.  Pagal XII priedą teikiama informacija, pažymėta kaip neskelbtina viešai, skelbiama tik supaprastinta forma statistikos tikslais pagal IX priedą.

71 straipsnis

Skelbimų paskelbimo forma ir būdas

1.  VI priedo A dalyje, VI priedo B dalyje ir X, XI bei XII prieduose nustatyta informacija 67–70 straipsniuose nurodytuose skelbimuose pateikiama naudojant standartines formas, įskaitant standartines klaidų ištaisymo formas.

Komisija tas standartines formas nustato priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 105 straipsnyje nurodytos patariamosios procedūros.

2.  67–70 straipsniuose nurodyti skelbimai rengiami, perduodami elektroninėmis priemonėmis Europos Sąjungos leidinių biurui ir skelbiami laikantis IX priedo. Skelbimai skelbiami ne vėliau kaip praėjus penkioms dienoms po jų išsiuntimo. Europos Sąjungos leidinių biuro patiriamas skelbimų paskelbimo išlaidas padengia Sąjunga.

3.  67–70 straipsniuose nurodyti skelbimai skelbiami išsamiai perkančiojo subjekto pasirinkta oficialiąja (-iosiomis) Sąjungos institucijų kalba (-omis). Tos kalbos arba tų kalbų redakcija laikoma (-os) vieninteliu (-iais) autentišku (-ais) tekstu (-ais). Svarbių kiekvieno skelbimo elementų santrauka skelbiama ir kitomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis.

4.  Europos Sąjungos leidinių biuras užtikrina, kad 67 straipsnio 2 dalyje nurodytų reguliarių orientacinių skelbimų, 52 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytų kvietimų dalyvauti konkurse taikant dinaminę pirkimo sistemą ir 44 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų skelbimų apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, kurie naudojami kaip kvietimas dalyvauti konkurse, visas tekstas ir santrauka būtų toliau skelbiami:

a) reguliarių orientacinių skelbimų atveju – 12 mėnesių arba kol bus gautas 70 straipsnio 2 dalyje numatytas skelbimas apie sutarties skyrimą, kuriame nurodoma, kad per 12 mėnesių laikotarpį, kurį apima kvietimas dalyvauti konkurse, daugiau sutarčių nebus skiriama. Tačiau socialinių ir kitų specialių paslaugų pirkimo sutarčių atveju 92 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas reguliarus orientacinis skelbimas toliau skelbiamas iki iš pradžių nurodyto jo galiojimo laikotarpio pabaigos arba iki kol bus gautas skelbimas apie sutarties skyrimą, kaip numatyta 70 straipsnyje, kuriame nurodoma, kad per laikotarpį, kurį apima kvietimas dalyvauti konkurse, daugiau sutarčių nebus skiriama;

b) kvietimų dalyvauti konkurse taikant dinaminę pirkimo sistemą atveju – dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpį;

c) skelbimų apie kvalifikacijos vertinimo sistemą atveju – kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laikotarpį.

5.  Perkantieji subjektai turi gebėti pateikti skelbimų išsiuntimo datos įrodymus.

Europos Sąjungos leidinių biuras pateikia perkančiajam subjektui skelbimo gavimo patvirtinimą ir atsiųstos informacijos paskelbimo patvirtinimą, nurodydama to paskelbimo datą. Toks patvirtinimas laikomas paskelbimo įrodymu.

6.  Perkantieji subjektai gali skelbti skelbimus apie darbų, prekių ar paslaugų pirkimo sutartis, kurioms netaikomi šioje direktyvoje nustatyti paskelbimo reikalavimai, su sąlyga, kad tie skelbimai Europos Sąjungos leidinių biurui siunčiami elektroninėmis priemonėmis laikantis IX priede nurodyto perdavimo formato ir procedūrų.

72 straipsnis

Paskelbimas nacionaliniu lygiu

1.  67–70 straipsniuose nurodyti skelbimai ir juose pateikta informacija neskelbiami nacionaliniu lygiu anksčiau nei tą dieną, kurią jie paskelbiami pagal 71 straipsnį. Vis dėlto paskelbti nacionaliniu lygiu bet kuriuo atveju galima, kai perkantiesiems subjektams nebuvo pranešta apie paskelbimą per 48 valandas po skelbimo gavimo patvirtinimo pagal 71 straipsnį.

2.  Nacionaliniu lygiu skelbiamuose skelbimuose neturi būti kitos nei Europos Sąjungos leidinių biurui išsiųstuose arba pirkėjo profilyje paskelbtuose skelbimuose nurodytos informacijos, bet juose nurodoma skelbimo išsiuntimo Europos Sąjungos leidinių biurui arba jo paskelbimo pirkėjo profilyje data.

3.  Reguliarūs orientaciniai skelbimai neskelbiami pirkėjo profilyje anksčiau, nei Europos Sąjungos leidinių biurui išsiunčiamas skelbimas apie jų paskelbimą ta forma; juose nurodoma to išsiuntimo data.

73 straipsnis

Galimybė gauti pirkimo dokumentus elektronine forma

1.  Perkantieji subjektai suteikia neribotą, visapusišką, tiesioginę ir nemokamą prieigą elektroninėmis priemonėmis prie pirkimo dokumentų nuo skelbimo paskelbimo dienos pagal 71 straipsnį arba kvietimo patvirtinti susidomėjimą išsiuntimo dienos.

Jeigu kaip kvietimas dalyvauti konkurse naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, tokia prieiga suteikiama kaip galima greičiau ir ne vėliau kaip kvietimo pateikti pasiūlymus arba dalyvauti derybose išsiuntimo metu. Skelbimo arba tų kvietimų tekste nurodomas interneto adresas, kuriuo galima gauti pirkimo dokumentus.

Tais atvejais, kai dėl vienos iš 40 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytų priežasčių negali būti suteikta neribota, visapusiška, tiesioginė ir nemokama prieiga elektroninėmis priemonėmis prie tam tikrų pirkimo dokumentų, perkantieji subjektai skelbime arba kvietime patvirtinti susidomėjimą gali nurodyti, kad atitinkami pirkimo dokumentai bus perduoti ne elektroninėmis, bet kitomis priemonėmis laikantis šio straipsnio 2 dalies. Tokiu atveju pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas penkiomis dienomis, išskyrus 45 straipsnio 3 dalyje nurodytus tinkamai pagrįstus skubos atvejus ir atvejus, kai terminas nustatytas abipusiu susitarimu pagal 46 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą arba 47 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

Kai neribota, visapusiška, tiesioginė ir nemokama prieiga elektroninėmis priemonėmis prie tam tikrų pirkimo dokumentų negali būti suteikta, nes perkantieji subjektai ketina taikyti 39 straipsnio 2 dalį, jie skelbime arba kvietime patvirtinti susidomėjimą, arba, jei kaip kvietimas dalyvauti konkurse naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, pirkimo dokumentuose nurodo, kokių priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti konfidencialų informacijos pobūdį, jie reikalauja ir kaip būtų galima susipažinti su atitinkamais dokumentais. Tokiu atveju pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas penkiomis dienomis, išskyrus 45 straipsnio 3 dalyje nurodytus tinkamai pagrįstus skubos atvejus ir atvejus, kai terminas nustatytas abipusiu susitarimu pagal 46 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą arba 47 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

2.  Su sąlyga, kad papildomos informacijos, susijusios su specifikacijomis ir visais patvirtinamaisiais dokumentais, prašoma laiku, perkantieji subjektai ją pateikia visiems pirkimo procedūroje dalyvaujantiems konkurso dalyviams ne vėliau kaip likus šešioms dienoms iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei vykdoma pagreitinta atvira procedūra, kaip nurodyta 45 straipsnio 3 dalyje, tas laikotarpis yra keturios dienos.

74 straipsnis

Kvietimai kandidatams

1.  Kai rengiami riboti konkursai, konkurencinio dialogo procedūros, taikomos inovacijų partnerystės ir derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse, perkantieji subjektai vienu metu raštu pakviečia atrinktus kandidatus pateikti pasiūlymus, dalyvauti dialoge arba dalyvauti derybose.

Kai kaip kvietimas dalyvauti konkurse naudojamas reguliarus orientacinis skelbimas pagal 44 straipsnio 4 dalies a punktą, perkantieji subjektai vienu metu raštu pakviečia susidomėjimą pareiškusius ekonominės veiklos vykdytojus patvirtinti savo susidomėjimą.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose kvietimuose pateikiama nuoroda į elektroninį adresą, kuriuo tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis galima susipažinti su pirkimo dokumentais. Kai dėl 73 straipsnio 1 dalies trečioje ar ketvirtoje pastraipoje nustatytų priežasčių neribota, visapusiška, tiesioginė ir nemokama prieiga prie tų pirkimo dokumentų nesuteikiama ir su tais dokumentais nebuvo leista kitaip susipažinti, jie pridedami prie kvietimų. Be to, šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose kvietimuose pateikiama XIII priede nustatyta informacija.

75 straipsnis

Pareiškėjų pagal kvalifikacijos vertinimo sistemą, kandidatų ir konkurso dalyvių informavimas

1.  Perkantieji subjektai kiekvienam kandidatui ir konkurso dalyviui nedelsiant praneša apie priimtus sprendimus dėl preliminariosios sutarties sudarymo, sutarties skyrimo ar leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, įskaitant sprendimo nesudaryti preliminariosios sutarties, neskirti sutarties, dėl kurios buvo paskelbtas kvietimas dalyvauti konkurse, pradėti procedūrą iš naujo arba netaikyti dinaminės pirkimo sistemos motyvus.

2.  Jeigu to prašo atitinkamas kandidatas ar konkurso dalyvis, perkantieji subjektai kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per 15 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo praneša:

a) visiems nelaimėjusiems kandidatams apie jų prašymo dalyvauti atmetimo priežastis;

b) visiems nelaimėjusiems konkurso dalyviams apie jų pasiūlymo atmetimo priežastis, o 60 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytais atvejais – ir savo sprendimo dėl nelygiavertiškumo arba sprendimo, kad darbai, prekės arba paslaugos neatitinka rezultatų arba funkcinių reikalavimų, priežastis;

c) visiems konkurso dalyviams, pateikusiems priimtiną pasiūlymą, apie atrinkto pasiūlymo ypatybes ir santykinius pranašumus, taip pat nurodo laimėjusį konkurso dalyvį arba preliminariosios sutarties šalis;

d) visiems konkurso dalyviams, pateikusiems priimtiną pasiūlymą, apie derybų ir dialogo su konkurso dalyviais eigą ir pažangą.

3.  Perkantieji subjektai gali nuspręsti nepateikti tam tikros 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos, susijusios su sutarties skyrimu, preliminariosios sutarties sudarymu arba leidimu dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, kai jos pateikimas trukdytų užtikrinti įstatymų vykdymą arba kitaip prieštarautų viešajam interesui, pažeistų teisėtus konkretaus viešojo ar privačiojo ekonominės veiklos vykdytojo komercinius interesus arba galėtų trukdyti sąžiningam ekonominės veiklos vykdytojų konkuravimui.

4.  Jeigu perkantieji subjektai sukuria ir taiko kvalifikacijos vertinimo sistemą, apie savo sprendimą dėl kvalifikacijos vertinimo jie pareiškėjams praneša per šešis mėnesius.

Jei sprendimo priėmimas truks daugiau nei keturis mėnesius nuo paraiškos pateikimo, perkantysis subjektas per du mėnesius nuo paraiškos pateikimo praneša pareiškėjui apie ilgesnio laikotarpio nustatymą pagrindžiančias priežastis ir nurodo datą, iki kurios bus priimtas sprendimas jo paraišką priimti arba atmesti.

5.  Pareiškėjams, kurių kvalifikacija pripažįstama netinkama, apie pripažinimo netinkama sprendimą ir to sprendimo priežastis pranešama kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pripažinimo netinkama sprendimo priėmimo dienos. Priežastys turi būti grindžiamos 77 straipsnio 2 dalyje nurodytais kvalifikacijos vertinimo kriterijais.

6.  Kvalifikacijos vertinimo sistemą sukūrę ir taikantys perkantieji subjektai gali nutraukti ekonominės veiklos vykdytojo kvalifikacijos vertinimo procedūrą tik dėl priežasčių, grindžiamų 77 straipsnio 2 dalyje nurodytais kvalifikacijos vertinimo kriterijais. Apie ketinimą nutraukti kvalifikacijos vertinimo procedūrą ekonominės veiklos vykdytojui pranešama raštu, likus ne mažiau kaip 15 dienų iki kvalifikacijos vertinimo procedūros pabaigos dienos, ir nurodoma (-os) siūlomą veiksmą pagrindžianti (-čios) priežastis (-ys).3

skirsnis

Dalyvių pasirinkimas ir sutarčių skyrimas

76 straipsnis

Bendrieji principai

1.  Siekiant atrinkti pirkimo procedūrų dalyvius, taikomos visos šios taisyklės:

a) perkantieji subjektai, pateikę konkurso dalyvių ar kandidatų pašalinimo taisykles ir kriterijus pagal 78 straipsnio 1 dalį arba 80 straipsnio 1 dalį, pašalina ekonominės veiklos vykdytojus, nustatytus pagal tokias taisykles ir atitinkančius tokius kriterijus;

b) perkantieji subjektai atrenka konkurso dalyvius ir kandidatus remdamiesi objektyviomis taisyklėmis ir kriterijais, nustatytais pagal 78 ir 80 straipsnius;

c) ribotų konkursų, derybų su kvietimu dalyvauti konkurse, konkurencinių dialogų ir inovacijų partnerysčių atveju perkantieji subjektai, kai tinka, pagal 78 straipsnio 2 dalį sumažina pagal šios dalies a ir b punktus atrinktų kandidatų skaičių.

2.  Jei kaip kvietimas dalyvauti konkurse naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, siekdami atrinkti konkrečių sutarčių, dėl kurių kviečiama dalyvauti konkurse, pirkimo procedūrų dalyvius, perkantieji subjektai:

a) įvertina ekonominės veiklos vykdytojų kvalifikaciją pagal 77 straipsnį;

b) tokiems kvalifikuotiems ekonominės veiklos vykdytojams taiko ribotam konkursui ar deryboms, konkurenciniams dialogams arba inovacijų partnerystėms taikytinas 1 dalies nuostatas.

3.  Atrinkdami riboto konkurso ar derybų, konkurencinio dialogo arba inovacijų partnerystės dalyvius, perkantieji subjektai, priimdami sprendimą dėl kvalifikacijos vertinimo arba kai atnaujinami kriterijai ir taisyklės:

a) tam tikriems ekonominės veiklos vykdytojams nekelia administracinių, techninių ar finansinių sąlygų, jei tokios pačios sąlygos nebūtų keliamos ir kitiems;

b) nereikalauja tyrimų ar įrodymų, kurie pakartotų jau turimus objektyvius įrodymus.

4.  Kai informacija ar dokumentai, kuriuos turi pateikti ekonominės veiklos vykdytojai, yra ar atrodo neišsamūs ar klaidingi kai jeigu trūksta konkrečių dokumentų, perkantieji subjektai gali, išskyrus atvejus, kai nacionalinėje teisėje, kuria įgyvendinama ši direktyva, nustatyta kitaip, prašyti atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų per tinkamą laikotarpį pateikti, papildyti, patikslinti aktualią informaciją ar dokumentus arba pateikti trūkstamą aktualią informaciją ar dokumentus su sąlyga, kad tokie prašymai pateikiami visapusiškai laikantis lygiateisiškumo ir skaidrumo principų.

5.  Perkantieji subjektai patikrina, ar atrinktų konkurso dalyvių pateikti pasiūlymai atitinka pasiūlymams taikytinas taisykles ir reikalavimus, ir skiria sutartį pagal 82 ir 84 straipsniuose nustatytus kriterijus ir atsižvelgdami į 64 straipsnį.

6.  Perkantieji subjektai gali nuspręsti neskirti sutarties geriausią pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui, kai nustato, kad pasiūlymas neatitinka 36 straipsnio 2 dalyje nurodytų taikytinų pareigų.

7.  Jei rengiami atviri konkursai, perkantieji subjektai gali nuspręsti išnagrinėti pasiūlymus prieš patikrindami konkurso dalyvių tinkamumą su sąlyga, kad yra laikomasi atitinkamų 76–84 straipsnių nuostatų, įskaitant taisyklę, kad sutartis neskiriama konkurso dalyviui, kuris turėjo būti pašalintas pagal 80 straipsnį arba kuris neatitinka perkančiojo subjekto pagal 78 straipsnio 1 dalį ir 80 straipsnį nustatytų atrankos kriterijų.

Valstybės narės gali neleisti naudoti pirmoje pastraipoje nurodytos procedūros vykdant tam tikras pirkimų procedūras ar esant konkrečioms aplinkybėms arba apriboti jos naudojimą tik rengiant tam tikras pirkimų procedūras ar esant konkrečioms aplinkybėms.

8.  Komisijai pagal 103 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl XIV priede pateikto sąrašo dalinio keitimo, kai tai būtina norint į sąrašą įtraukti naujus tarptautinius susitarimus, kuriuos yra ratifikavusios visos valstybės narės, kai sąraše nurodyti esami tarptautiniai susitarimai jau nebėra ratifikuoti visų valstybių narių arba jei jie buvo kitaip pakeisti, pavyzdžiui, buvo pakeista jų taikymo sritis, turinys arba pavadinimas.1

poskirsnis

Kvalifikacijos vertinimas ir kokybinė atranka

77 straipsnis

Kvalifikacijos vertinimo sistemos

1.  Perkantieji subjektai, jei jie to pageidauja, gali kurti ir taikyti ekonominės veiklos vykdytojų kvalifikacijos vertinimo sistemą.

Perkantieji subjektai, kurie sukuria ar taiko kvalifikacijos vertinimo sistemą, užtikrina, kad ekonominės veiklos vykdytojai visada galėtų prašyti įvertinti kvalifikaciją.

2.  1 dalyje nurodytoje sistemoje gali būti keli kvalifikacijos vertinimo etapai.

Perkantieji subjektai nustato objektyvias ekonominės veiklos vykdytojų, pateikusių kvalifikacijos vertinimo paraišką, pašalinimo ir atrankos taisykles bei kriterijus ir objektyvius kvalifikacijos vertinimo sistemos taikymo kriterijus bei taisykles, apimančius tokius dalykus kaip antai registracija sistemoje, reguliarus kvalifikacijų atnaujinimas, jei taikoma, ir sistemos veikimo trukmė.

Kai tie kriterijai ir taisyklės apima technines specifikacijas, taikomi 60–62 straipsniai. Jei reikia, kriterijai ir taisyklės gali būti atnaujinami.

3.  2 dalyje nurodyti kriterijai ir taisyklės pateikiami ekonominės veiklos vykdytojams jų prašymu. Tie atnaujinti kriterijai ir taisyklės pranešami suinteresuotiems ekonominės veiklos vykdytojams.

Jei, perkančiojo subjekto nuomone, tam tikrų kitų subjektų arba organizacijų kvalifikacijos vertinimo sistema atitinka jo reikalavimus, jis tokių kitų subjektų arba organizacijų pavadinimus praneša suinteresuotiems ekonominės veiklos vykdytojams.

4.  Sudaromas ir saugomas kvalifikuotų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašas; jis gali būti padalytas į kategorijas pagal sutarties rūšį, kuriai galioja kvalifikacija.

5.  Jeigu kaip kvietimas dalyvauti konkurse naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, kvalifikacijos vertinimo sistemos apimamos konkrečios darbų, prekių ar paslaugų pirkimo sutartys skiriamos pagal ribotus konkursus ar derybų būdu, o visi konkurso dalyviai ir kiti dalyviai atrenkami iš kandidatų, kurie jau įvertinti kaip kvalifikuoti pagal tokią sistemą.

6.  Kvalifikacijos vertinimo prašymams arba pagal sistemą jau įvertintai kvalifikacijai atnaujinti arba išlaikyti taikomi mokesčiai turi būti proporcingi kilusioms sąnaudoms.

78 straipsnis

Kokybinės atrankos kriterijai

1.  Perkantieji subjektai gali nustatyti objektyvias konkurso dalyvių ar kandidatų pašalinimo ir atrankos taisykles bei kriterijus; tos taisyklės ir kriterijai pateikiami suinteresuotiems ekonominės veiklos vykdytojams.

2.  Kai perkantieji subjektai turi užtikrinti tinkamą konkrečių pirkimo procedūros ypatybių ir jai vykdyti reikalingų išteklių pusiausvyrą, rengdami ribotus konkursus arba derybas, taikydami konkurencinius dialogus arba inovacijų partnerystes jie gali nustatyti šį poreikį atitinkančias objektyvias taisykles ir kriterijus, kuriais perkančiajam subjektui būtų suteikta galimybė sumažinti kandidatų, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus arba dalyvauti derybose, skaičių. Tačiau atrinktų kandidatų skaičius turi būti toks, kad būtų užtikrinta tinkama konkurencija.

79 straipsnis

Rėmimasis kitų subjektų pajėgumu

1.  Kai objektyvios ekonominės veiklos vykdytojų, pateikusių kvalifikacijos vertinimo paraišką kvalifikacijos vertinimo sistemoje, pašalinimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai apima reikalavimus dėl ekonominės veiklos vykdytojo ekonominio ir finansinio pajėgumo arba jo techninių ir profesinių pajėgumų, ekonominės veiklos vykdytojas gali, jei reikia, remtis kitų subjektų pajėgumu, nepaisant jį ir tokius subjektus siejančių ryšių teisinio pobūdžio. Tačiau kriterijų, susijusių su paslaugų teikėjo arba rangovo, arba įmonės vadovaujančiojo personalo išsilavinimu ir profesinėmis kvalifikacijomis arba su atitinkama profesine patirtimi, atžvilgiu ekonominės veiklos vykdytojai gali remtis kitų subjektų pajėgumu tik tuo atveju, kai pastarieji atliks tuos darbus ar teiks tas paslaugas, kuriems reikalaujama šių pajėgumų. Kai ekonominės veiklos vykdytojas pageidauja remtis kitų subjektų pajėgumu, jis perkančiajam subjektui turi įrodyti, pavyzdžiui, pateikdamas tų subjektų tuo tikslu patvirtintą įsipareigojimą, kad jis turės galimybę naudotis tokiais ištekliais visą kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laikotarpį.

Kai pagal šios direktyvos 80 straipsnį perkantieji subjektai nurodė Direktyvoje 2014/24/ES numatytus pašalinimo arba atrankos kriterijus, perkantieji subjektai pagal šios direktyvos 80 straipsnio 3 dalį patikrina, ar kiti subjektai, kurių pajėgumu ketina remtis ekonominės veiklos vykdytojas, tenkina atitinkamus atrankos kriterijus arba ar yra pašalinimo pagrindų, kuriuos nurodė perkantieji subjektai, pagal Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnį. Perkantysis subjektas reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojas pakeistų subjektą, kurio atžvilgiu yra privalomų pašalinimo pagrindų, kuriuos nurodė perkantysis subjektas. Perkantysis subjektas gali reikalauti arba valstybė narė gali reikalauti, kad jis reikalautų, jog ekonominės veiklos vykdytojas pakeistų subjektą, kurio atžvilgiu yra neprivalomų pašalinimo pagrindų, kuriuos nurodė perkantysis subjektas.

Kai ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumu kriterijų, susijusių su ekonomine ir finansine būkle, atžvilgiu, perkantysis subjektas gali reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojas ir tie subjektai būtų bendrai atsakingi už sutarties įvykdymą.

Tomis pačiomis sąlygomis 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta ekonominės veiklos vykdytojų grupė gali remtis grupės dalyvių ar kitų subjektų pajėgumu.

2.  Kai objektyvios atviro konkurso, riboto konkurso ar derybų, konkurencinių dialogų arba inovacijų partnerysčių kandidatų ir konkurso dalyvių pašalinimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai apima reikalavimus dėl ekonominės veiklos vykdytojo ekonominio ir finansinio pajėgumo arba jo techninių ir profesinių pajėgumų, ekonominės veiklos vykdytojas, jei reikia, tam tikrai sutarčiai įvykdyti gali remtis kitų subjektų pajėgumu, nepaisant jį ir tuos subjektus siejančių ryšių teisinio pobūdžio. Tačiau kriterijų, susijusių su paslaugų teikėjo arba rangovo, arba įmonės vadovaujančiojo personalo išsilavinimu ir profesinėmis kvalifikacijomis arba su atitinkama profesine patirtimi, atžvilgiu ekonominės veiklos vykdytojai gali remtis kitų subjektų pajėgumu tik tuo atveju, kai pastarieji atliks tuos darbus ar teiks tas paslaugas, kuriems reikalaujama šių pajėgumų. Kai ekonominės veiklos vykdytojas pageidauja remtis kitų subjektų pajėgumus, jis perkančiajam subjektui įrodo, pavyzdžiui, pateikdamas tų subjektų tuo tikslu prisiimtą įsipareigojimą, kad jis turės galimybę naudotis tokiais ištekliais.

Kai pagal šios direktyvos 80 straipsnį perkantieji subjektai nurodė Direktyvoje 2014/24/ES numatytus pašalinimo arba atrankos kriterijus, perkantieji subjektai pagal šios direktyvos 80 straipsnio 3 dalį patikrina, ar kiti subjektai, kurių pajėgumu ketina remtis ekonominės veiklos vykdytojas, atitinka atitinkamus atrankos kriterijus arba ar yra pašalinimo pagrindų, kuriuos nurodė perkantieji subjektai, pagal Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnį. Perkantysis subjektas reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojas pakeistų subjektą, kuris neatitinka atitinkamo atrankos kriterijaus arba kurio atžvilgiu yra privalomų pašalinimo pagrindų, kuriuos nurodė perkantysis subjektas. Perkantysis subjektas gali reikalauti arba valstybė narė gali reikalauti, kad jis reikalautų ekonominės veiklos vykdytojo pakeisti subjektą, kurio atžvilgiu yra neprivalomų pašalinimo pagrindų, kuriuos nurodė perkantysis subjektas.

Kai ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumu kriterijų, susijusių su ekonomine ir finansine būkle, atžvilgiu, perkantysis subjektas gali reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojas ir tie subjektai būtų bendrai atsakingi už sutarties įvykdymą.

Tomis pačiomis sąlygomis 37 straipsnyje nurodyta ekonominės veiklos vykdytojų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų subjektų pajėgumu.

3.  Darbų pirkimo sutarčių, paslaugų pirkimo sutarčių ir įrengimo bei montavimo operacijų pagal prekių pirkimo sutartį atveju perkantieji subjektai gali reikalauti, kad tam tikras esmines užduotis tiesiogiai atliktų pats konkurso dalyvis, o kai pasiūlymą teikia 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta ekonominės veiklos vykdytojų grupė – tos grupės dalyvis.

80 straipsnis

Direktyvoje 2014/24/ES numatytų pašalinimo pagrindų ir atrankos kriterijų taikymas

1.  Objektyvios ekonominės veiklos vykdytojų, pateikusių kvalifikacijos vertinimo paraišką kvalifikacijos vertinimo sistemoje, pašalinimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai ir objektyvios atviro konkurso, riboto konkurso ar derybų, konkurencinių dialogų arba inovacijų partnerysčių kandidatų ir konkurso dalyvių pašalinimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai gali apimti Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnyje išvardytus pašalinimo pagrindus, laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų.

Kai perkantysis subjektas yra perkančioji organizacija, tokie kriterijai ir taisyklės apima Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytus pašalinimo pagrindus, laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų.

Valstybių narių reikalavimu tie kriterijai ir taisyklės taip pat apima Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje išvardytus pašalinimo pagrindus, laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti kriterijai ir taisyklės gali apimti atrankos kriterijus, išdėstytus Direktyvos 2014/24/ES 58 straipsnyje, laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų, visų pirma dėl to straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje numatytų metinės apyvartos reikalavimų apribojimų.

3.  Taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalis, taikomi Direktyvos 2014/24/ES 59–61 straipsniai.

81 straipsnis

Kokybės užtikrinimo standartai ir aplinkosaugos vadybos standartai

1.  Kai perkantieji subjektai reikalauja pateikti nepriklausomų organizacijų išduotas pažymas, kuriomis patvirtinama, kad ekonominės veiklos vykdytojas atitinka tam tikrus kokybės užtikrinimo standartus, įskaitant dėl prieinamumo neįgaliesiems, jie nurodo kokybės užtikrinimo sistemas, grindžiamas atitinkamomis akredituotų institucijų sertifikuotomis Europos standartų serijomis. Jie pripažįsta lygiavertes kitose valstybėse narėse įsteigtų organizacijų pažymas. Jie taip pat pripažįsta kitus lygiaverčių kokybės užtikrinimo priemonių įrodymus, kai atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas neturėjo galimybės gauti tokių pažymų per atitinkamą laikotarpį dėl nuo to ekonominės veiklos vykdytojo nepriklausančių priežasčių, su sąlyga, kad tas ekonominės veiklos vykdytojas įrodo, jog siūlomos kokybės užtikrinimo priemonės atitinka reikiamus kokybės užtikrinimo standartus.

2.  Kai perkantieji subjektai reikalauja pateikti nepriklausomų organizacijų parengtas pažymas, kuriomis patvirtinama, kad ekonominės veiklos vykdytojas atitinka tam tikras aplinkosaugos vadybos sistemas arba standartus, jie nurodo Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) arba kitas aplinkosaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 45 straipsnį, arba kitus aplinkosaugos vadybos standartus, grindžiamus atitinkamais akredituotų institucijų Europos arba tarptautiniais standartais. Jie pripažįsta lygiavertes kitose valstybėse narėse įsteigtų organizacijų pažymas.

Kai ekonominės veiklos vykdytojas akivaizdžiai neturėjo galimybės gauti tokių pažymų arba negalėjo jų gauti per atitinkamą laikotarpį dėl su tuo ekonominės veiklos vykdytojų nesusijusių priežasčių, perkantysis subjektas taip pat pripažįsta kitus aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas įrodo, kad šios priemonės yra lygiavertės pagal taikytiną aplinkosaugos vadybos sistemą ar standartą reikalaujamoms priemonėms.

3.  Valstybės narės kitų valstybių narių prašymu pateikia joms informaciją, susijusią su dokumentais, kurie pateikti kaip 1 ir 2 dalyse nurodytų kokybės ir aplinkosaugos standartų laikymosi įrodymas.2

poskirsnis

Sutarties skyrimas

82 straipsnis

Sutarties skyrimo kriterijai

1.  Nedarant poveikio nacionaliniams įstatymams ar kitiems teisės aktams dėl tam tikrų prekių kainos arba atlygio už tam tikras paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą skirti sutartis grindžia ekonomiškiausiai naudingiausiu pasiūlymu.

2.  Perkančiojo subjekto nuomone ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas kainos ar išlaidų pagrindu, taikant išlaidų efektyvumo metodą, pavyzdžiui, gyvavimo ciklo sąnaudų metodą pagal 83 straipsnį, ir gali apimti geriausią kainos ir kokybės santykį, kuris įvertinamas remiantis kriterijais, įskaitant kokybinius, aplinkosaugos ir (arba) socialinius aspektus, susijusius su atitinkamos sutarties dalyku. Tokie kriterijai, pavyzdžiui, gali būti:

a) kokybė, įskaitant techninius privalumus, estetinės ir funkcinės charakteristikos, prieinamumas, tinkamumas visiems naudotojams, socialinės, aplinkosauginės ir inovacinės charakteristikos bei prekyba ir jos sąlygos;

b) sutarčiai įvykdyti paskirtų darbuotojų organizavimas, kvalifikacija ir patirtis tais atvejais, kai paskirtų darbuotojų kokybė gali daryti didelį poveikį sutarties vykdymo lygiui, arba

c) garantinis aptarnavimas ir techninė pagalba, pristatymo sąlygos, kaip antai pristatymo data, pristatymo procesas ir pristatymo laikotarpis arba užbaigimo laikotarpis, įsipareigojimai dėl dalių ir tiekimo garantijų.

Išlaidų veiksnys taip pat gali būti išreikštas fiksuota kaina arba fiksuotomis išlaidomis, kurių pagrindu ekonominės veiklos vykdytojai konkuruos tik dėl kokybės kriterijų.

Valstybės narės gali nustatyti, kad perkantieji subjektai negali remtis tik kaina arba tik išlaidomis kaip vieninteliu sutarties skyrimo kriterijumi, arba gali leisti šiuos kriterijus taikyti tik tam tikroms perkančiųjų subjektų kategorijoms ar tam tikroms sutarčių rūšims.

3.  Laikoma, kad sutarties skyrimo kriterijai yra susieti su viešosios sutarties dalyku, kai jie susiję su darbais, kurie turi būti atliekami, prekėmis, kurios turi būti tiekiamos, arba paslaugomis, kurios turi būti teikiamos pagal tą sutartį visais atžvilgiais ir visais jų gyvavimo ciklo etapais, įskaitant veiksnius, susijusius su:

a) konkrečiu tų darbų, prekių ar paslaugų gamybos, tiekimo, teikimo ar prekybos procesu arba

b) konkrečiu kito jų gyvavimo ciklo etapo procesu,

net jei tokie veiksniai neapima jų daiktinės materijos.

4.  Sutarties skyrimo kriterijais perkančiajam subjektui nesuteikiama neribota pasirinkimo laisvė. Jais užtikrinama veiksmingos konkurencijos galimybė ir jie pateikiami kartu su specifikacijomis, pagal kurias galima veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių pateiktą informaciją, siekiant įvertinti, kokia apimtimi pasiūlymai atitinka sutarties skyrimo kriterijus. Kilus abejonių, perkantieji subjektai veiksmingai tikrina informacijos tikslumą ir konkurso dalyvių pateiktus įrodymus.

5.  Perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nurodo kiekvienam pasirinktam kriterijui teikiamą santykinį lyginamąjį svorį, kad nustatytų ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išskyrus atvejus, kai tai nustatoma remiantis tik kaina.

Tie lyginamieji svoriai gali būti išreikšti nustatant intervalą su atitinkama maksimalia apimtimi.

Kai dėl objektyvių priežasčių lyginamojo svorio taikyti neįmanoma, perkantysis subjektas kriterijus nurodo mažėjančios svarbos tvarka.

83 straipsnis

Gyvavimo ciklo sąnaudos

1.  Gyvavimo ciklo sąnaudos tiek, kiek tinkama, apima toliau nurodytų išlaidų dalis ar visas išlaidas per visą produkto, paslaugos ar darbų gyvavimo ciklą:

a) perkančiajam subjektui ar kitiems naudotojams tenkančias išlaidas, kaip antai:

i) su įsigijimu susijusias išlaidas;

ii) naudojimo išlaidas, kaip antai energijos ir kitų išteklių vartojimą;

iii) priežiūros išlaidas;

iv) gyvavimo ciklo pabaigos išlaidas, kaip antai surinkimo ir perdirbimo išlaidas;

b) išlaidas dėl išorinių aplinkos veiksnių, susijusias su produktu, paslauga arba darbais per jų gyvavimo ciklą, su sąlyga, kad galima nustatyti ir patikrinti jų piniginę vertę; tokios išlaidos gali apimti su išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu ir kitais išmetamais teršalais susijusias išlaidas ir kitas klimato kaitos mažinimo išlaidas.

2.  Kai perkantieji subjektai išlaidas apskaičiuoja taikydami gyvavimo ciklo sąnaudų metodą, jie pirkimo dokumentuose nurodo, kokius duomenis turi pateikti konkurso dalyviai, ir metodą, kurį perkantysis subjektas naudos gyvavimo ciklo sąnaudoms apskaičiuoti remdamasis tais duomenimis.

Metodas, naudojamas išlaidoms dėl išorinių aplinkos veiksnių apskaičiuoti, turi atitikti visas toliau nurodytas sąlygas:

a) jis grindžiamas objektyviai patikrinamais ir nediskriminaciniais kriterijais. Visų pirma, kai jis nebuvo nustatytas pakartotiniam ar nuolatiniam taikymui, jis neturi būti toks, kad juo būtų sudarytos nepagrįstai palankios ar nepalankios sąlygos tam tikriems ekonominės veiklos vykdytojams;

b) jis prieinamas visoms suinteresuotosioms šalims;

c) prašomus duomenis gali pateikti įprasto pareigingumo ekonominės veiklos vykdytojai dėdami pagrįstas pastangas, įskaitant ekonominės veiklos vykdytojus iš trečiųjų šalių, kurios yra SVP ar kitų tarptautinių susitarimų, kurie yra privalomi Sąjungai, šalys.

3.  Kai tik Sąjungos teisėkūros procedūra priimtu aktu bendrasis gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo metodas padaromas privalomu, tas bendrasis metodas taikomas gyvavimo ciklo sąnaudoms apskaičiuoti.

Tokių teisėkūros procedūra priimtų aktų ir prireikus juos papildančių deleguotųjų aktų sąrašas pateikiamas XV priede.

Komisijai pagal 103 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl to sąrašo atnaujinimo, kai sąrašą būtina atnaujinti dėl naujų teisės aktų, kuriais bendrasis metodas padaromas privalomu, priėmimo arba esamų teisės aktų panaikinimo ar dalinio keitimo.

84 straipsnis

Pasiūlyta neįprastai maža kaina

1.  Perkantieji subjektai reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai paaiškintų pasiūlyme nurodytą kainą arba išlaidas, kai pasiūlyta kaina atrodo neįprastai maža darbų, prekių ar paslaugų atžvilgiu.

2.  1 dalyje nurodyti paaiškinimai visų pirma gali būti susiję su:

a) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonominiu aspektu;

b) pasirinktais techniniais sprendimais arba konkurso dalyviui prieinamomis išskirtinai palankiomis sąlygomis tiekti produktus, teikti paslaugas ar atlikti darbus;

c) konkurso dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumu;

d) 36 straipsnio 2 dalyje nurodytų pareigų laikymusi;

e) 88 straipsnyje nurodytų pareigų laikymusi;

f) konkurso dalyvio galimybe gauti valstybės pagalbą.

3.  Perkantysis subjektas įvertina pateiktą informaciją, kreipdamasis į konkurso dalyvį. Jis gali atmesti pasiūlymą tik tuo atveju, kai pateiktų įrodymų nepakanka pagrįsti pasiūlytą mažą kainą arba išlaidas, atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus aspektus.

Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, kai nustato, kad pasiūlyta kaina neįprastai maža todėl, kad pasiūlymas neatitinka taikytinų 36 straipsnio 2 dalyje nurodytų pareigų.

4.  Kai perkantysis subjektas nustato, jog pasiūlyta kaina neįprastai maža todėl, kad konkurso dalyvis gavo valstybės pagalbą, pasiūlymas gali būti atmestas vien dėl tos priežasties tik po konsultacijų su konkurso dalyviu, kai jis per perkančiojo subjekto nustatytą pakankamą laikotarpį negali įrodyti, jog ši pagalba buvo suderinama su vidaus rinka, kaip apibrėžta SESV 107 straipsnyje. Kai perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą tokiomis aplinkybėmis, jis apie tai praneša Komisijai.

5.  Valstybės narės kitų valstybių narių prašymu administracinio bendradarbiavimo tvarka pateikia joms turimą informaciją, kaip antai įstatymus ir kitus teisės aktus, visuotinai taikytinas kolektyvines sutartis ar nacionalinius techninius standartus, susijusius su įrodymais ir dokumentais, pateiktais dėl 2 dalyje išvardytų aspektų.4

skirsnis

Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių kilmės produktus, ir santykiai su tomis šalimis

85 straipsnis

Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių kilmės produktus

1.  Šis straipsnis taikomas pasiūlymams, apimantiems trečiųjų šalių, su kuriomis Sąjunga nėra sudariusi nei daugiašalio, nei dvišalio susitarimo, kuriuo Sąjungos įmonėms būtų užtikrinamos panašios ir veiksmingos galimybės patekti į tų trečiųjų šalių rinkas, kilmės produktus. Juo nedaromas poveikis Sąjungos ar jos valstybių narių įsipareigojimams trečiosioms šalims.

2.  Pasiūlymas, pateiktas skirti prekių pirkimo sutarčiai, gali būti atmestas, kai trečiųjų šalių kilmės produktų dalis, nustatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013 ( 14 ), sudaro daugiau kaip 50 % bendros pasiūlymo produktų vertės.

Taikant šį straipsnį, programinė įranga, naudojama telekomunikacijų tinklo įrenginiuose, laikoma produktais.

3.  Atsižvelgiant į šios dalies antrą pastraipą, kai du ar daugiau pasiūlymų yra lygiaverčiai pagal sutarties skyrimo kriterijus, apibrėžtus 82 straipsnyje, pirmenybė teikiama tiems pasiūlymams, kurie negali būti atmesti pagal šio straipsnio 2 dalį. Taikant šį straipsnį, tokių pasiūlymų kainos yra laikomos lygiavertėmis, jei kainų skirtumas nėra didesnis kaip 3 %.

Tačiau pirmenybė vienam pasiūlymui prieš kitą nesuteikiama pagal pirmą pastraipą, kai, jį priėmus, perkančiajam subjektui tektų įsigyti įrangą, kurios techninės charakteristikos skiriasi nuo turimos įrangos charakteristikų, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas, techniniai eksploatacijos bei priežiūros sunkumai ar būtų patirtos pernelyg didelės išlaidos.

4.  Taikant šį straipsnį ir nustatant 2 dalyje nurodytą trečiųjų šalių kilmės produktų dalį neatsižvelgiama į tas trečiąsias šalis, kurioms pradėta taikyti ši direktyva priėmus Tarybos sprendimą pagal 1 dalį.

5.  Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kiekvienais metais, Komisija Tarybai pateikia metinę ataskaitą apie daugiašalių ar dvišalių derybų dėl Sąjungos įmonių galimybių patekti į trečiųjų šalių rinkas šios direktyvos taikymo srityse pažangą, apie bet kokius rezultatus, kurie galbūt buvo pasiekti tokių derybų būdu, ir apie visų sudarytų susitarimų praktinį įgyvendinimą.

86 straipsnis

Santykiai su trečiosiomis šalimis, susiję su darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartimis

1.  Valstybės narės Komisijai praneša apie bendro pobūdžio teisinius ar praktinius sunkumus, su kuriais, siekdamos užtikrinti paslaugų pirkimo sutarčių skyrimą trečiosiose šalyse, susiduria ir apie kuriuos praneša jų įmonės.

2.  Ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 18 d., o vėliau – reguliariai Komisija Tarybai teikia ataskaitą apie paslaugų pirkimo sutarčių padarymą prieinamomis trečiosiose šalyse ir apie derybų su šiomis šalimis šiuo klausimu pažangą, visų pirma Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) sistemoje.

3.  Komisija, kreipdamasi į atitinkamą trečiąją šalį, stengiasi ištaisyti padėtį, kai, remdamasi 2 dalyje nurodytomis ataskaitomis arba kita informacija, ji nustato, kad, skiriant paslaugų pirkimo sutartis, trečioji šalis:

a) Sąjungos įmonėms nesuteikia veiksmingos galimybės patekti į savo rinką, panašios į tą, kurią Sąjunga suteikia tos šalies įmonėms;

b) netaiko Sąjungos įmonėms tokio nacionalinio režimo arba nesuteikia tokių pačių konkurencinių galimybių, kokias ji suteikia nacionalinėms įmonėms, arba

c) kitų trečiųjų šalių įmonėms taiko palankesnį režimą nei Sąjungos įmonėms.

4.  Valstybės narės Komisijai praneša apie visus teisinius ar praktinius sunkumus, su kuriais, siekdamos užtikrinti sutarčių skyrimą trečiosiose šalyse, susiduria ir apie kuriuos praneša jų įmonės ir kurie kyla dėl to, kad nesilaikoma tarptautinės darbo teisės nuostatų, išvardytų XIV priede.

5.  3 ir 4 dalyse nurodytomis aplinkybėmis Komisija gali bet kuriuo metu pasiūlyti, kad Taryba priimtų įgyvendinimo aktą, kuriuo sustabdytų arba apribotų paslaugų pirkimo sutarčių skyrimą laikotarpiu, kuris nustatomas tame įgyvendinimo akte:

a) įmonėms, kurių veiklą reglamentuoja atitinkamos trečiosios šalies teisė;

b) įmonėms, susijusioms su a punkte nurodytomis įmonėmis ir turinčioms savo registruotą buveinę Sąjungoje, tačiau neturinčioms jokių tiesioginių ir veiksmingų ryšių su jokios valstybės narės ekonomika;

c) įmonėms, pateikiančioms pasiūlymus, kurių dalykas – atitinkamos trečiosios šalies kilmės paslaugos.

Taryba kuo greičiau priima sprendimą kvalifikuota balsų dauguma.

Komisija gali siūlyti tas priemones savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu.

6.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis Sąjungos įsipareigojimams trečiosioms šalims pagal tarptautinius susitarimus dėl viešųjų pirkimų, visų pirma sudarytus PPO sistemoje.IV

SKYRIUS

Sutarties įvykdymas

87 straipsnis

Sutarčių įvykdymo sąlygos

Perkantieji subjektai gali nustatyti specialias sąlygas, susijusias su sutarties įvykdymu, su sąlyga, kad jos susietos su sutarties dalyku, kaip apibrėžta 82 straipsnio 3 dalyje, ir nurodytos kvietime dalyvauti konkurse arba pirkimo dokumentuose. Tos sąlygos gali apimti ekonominius, su inovacijomis susijusius, aplinkosaugos, socialinius ar su užimtumu susijusius aspektus.

88 straipsnis

Subranga

1.  Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, veikdamos pagal savo atsakomybę ir kompetenciją, imdamosi atitinkamų veiksmų užtikrina, kad subrangovai laikytųsi 36 straipsnio 2 dalyje nurodytų pareigų.

2.  Pirkimo dokumentuose perkantysis subjektas gali prašyti arba gali būti valstybės narės įpareigotas konkurso dalyvio prašyti pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, kurias jis ketina subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims, ir visus siūlomus subrangovus.

3.  Valstybės narės gali nustatyti, kad subrangovo prašymu ir jeigu tai įmanoma dėl sutarties pobūdžio, perkantysis subjektas tiesiogiai subrangovui pervestų mokėtinas sumas už ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam skirta sutartis (pagrindiniam rangovui) suteiktas paslaugas, patiektas prekes arba atliktus darbus. Tokios priemonės, be kita ko, gali būti atitinkami mechanizmai, kuriuos taikydamas pagrindinis rangovas galėtų prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. To mokėjimo būdo tvarka nustatoma pirkimo dokumentuose.

4.  1–3 dalimis nedaromas poveikis pagrindinio rangovo atsakomybei.

5.  Darbų pirkimo sutarčių atveju ir paslaugų, kurios turi būti teikiamos objekte tiesiogiai prižiūrint perkančiajam subjektui, atveju paskyrus sutartį ir ne vėliau kaip nuo tada, kai sutartis pradedama vykdyti, perkantysis subjektas reikalauja, kad pagrindinis rangovas perkančiajam subjektui nurodytų savo subrangovų, kurie dalyvauja atliekant tokius darbus ar teikiant tokias paslaugas, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir teisinius atstovus tiek, kiek ta informacija tuo metu jau yra žinoma. Perkantysis subjektas reikalauja, kad pagrindinis rangovas jį informuotų apie visus šios informacijos pasikeitimus visu sutarties laikotarpiu, taip pat praneštų būtiną informaciją apie visus naujus subrangovus, kuriuos jis vėliau įtraukia į tokių darbų atlikimą ar paslaugų teikimą.

Nepaisant pirmos pastraipos, valstybės narės gali tiesiogiai pagrindiniam rangovui nustatyti pareigą teikti reikiamą informaciją.

Prireikus, šio straipsnio 6 dalies b punkto tikslais prie reikiamos informacijos pridedamos subrangovų savideklaracijos, kaip nurodyta 80 straipsnio 3 dalyje. Vadovaujantis šio straipsnio 8 dalimi įgyvendinimo priemonėmis gali būti nustatyta, kad subrangovai, kurie pristatomi po to, kai skiriama sutartis, pateiktų ne savideklaracijas, o pažymėjimus ir kitus patvirtinamuosius dokumentus.

Pirma pastraipa netaikoma tiekėjams.

Perkantieji subjektai gali išplėsti arba gali būti valstybių narių įpareigoti išplėsti pirmoje pastraipoje numatytų pareigų taikymą, pavyzdžiui:

a) prekių pirkimo sutartims, paslaugų pirkimo sutartims, nesusijusioms su paslaugomis, kurios turi būti teikiamos objektuose tiesiogiai prižiūrint perkančiajam subjektui, arba tiekėjams, įtrauktiems į darbų ar paslaugų pirkimo sutartis;

b) pagrindinio rangovo subrangovų subrangovams arba dar žemesnėje subrangos grandyje esantiems subrangovams.

6.  Siekiant išvengti 36 straipsnio 2 dalyje nurodytų pareigų pažeidimų, galima imtis atitinkamų priemonių, kaip antai:

a) kai valstybės narės nacionalinėje teisėje nustatytas subrangovų ir pagrindinio rangovo bendrosios atsakomybės mechanizmas, atitinkama valstybė narė užtikrina, kad atitinkamos taisyklės būtų taikomos laikantis 36 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;

b) perkančiosios organizacijos, vadovaudamosi šios direktyvos 80 straipsnio 3 dalimi, gali patikrinti arba gali būti valstybių narių įpareigotos patikrinti, ar yra subrangovams taikytinų pašalinimo pagrindų pagal Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnį. Tokiais atvejais perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojas pakeistų subrangovą, kurio atžvilgiu atlikto patikrinimo rezultatai rodo, jog yra privalomų pašalinimo pagrindų. Perkančioji organizacija gali reikalauti arba gali būti valstybės narės įpareigota reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojas pakeistų subrangovą, kurio atžvilgiu atlikto patikrinimo rezultatai rodo, kad yra neprivalomų pašalinimo pagrindų.

7.  Valstybės narės gali numatyti griežtesnes atsakomybės taisykles pagal nacionalinę teisę arba imtis papildomų priemonių pagal nacionalinę teisę dėl tiesioginių mokėjimų subrangovams, pavyzdžiui, numatydamos nuostatas dėl tiesioginių mokėjimų subrangovams jiems nebūtinai prašant tokio tiesioginio mokėjimo.

8.  Valstybės narės, nusprendusios numatyti priemones pagal 3, 5 ar 6 dalis, įstatymais ar kitais teisės aktais ir atsižvelgdamos į Sąjungos teisę, apibrėžia tų priemonių įgyvendinimo sąlygas. Tą darydamos valstybės narės gali apriboti jų taikymą, pavyzdžiui, numatyti, kad jos bus taikomos tik tam tikroms sutarčių rūšims, tam tikroms perkančiųjų subjektų ar ekonominės veiklos vykdytojų kategorijoms arba pradedant nuo tam tikrų sumų.

89 straipsnis

Sutarčių keitimas jų galiojimo laikotarpiu

1.  Sutartys ir preliminariosios sutartys gali būti keičiamos nevykdant naujos pirkimo procedūros pagal šią direktyvą bet kuriuo iš šių atvejų:

a) kai pakeitimai, neatsižvelgiant į jų piniginę vertę, buvo numatyti pradiniuose pirkimo dokumentuose apibrėžtose aiškiose, tiksliose ir nedviprasmiškose peržiūros nuostatose, kurios, be kita ko, gali apimti nuostatas dėl kainos persvarstymo, arba pasirinkimo galimybėse. Tokiose nuostatose nurodoma galimų pakeitimų arba pasirinkimo galimybių taikymo sritis, pobūdis ir galimos jų taikymo sąlygos. Jose nenumatomi pakeitimai arba pasirinkimo galimybės, dėl kurių pasikeistų bendras sutarties arba preliminariosios sutarties pobūdis;

b) perkant iš pradinio rangovo papildomus darbus, paslaugas ar prekes, neatsižvelgiant į jų vertę, kurie tapo būtini ir kurie nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, jei:

i) rangovo keisti negalima dėl ekonominių ar techninių priežasčių, pavyzdžiui, dėl sukeičiamumo arba sąveikumo su esama įranga, programine įranga, paslaugomis arba įrenginiais, įsigytais vykdant pradinį pirkimą, reikalavimų, ir

ii) pakeitus rangovą perkančiajam subjektui kiltų didelių nepatogumų arba dėl to būtų dubliuojama nemažai jo išlaidų;

c) kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

i) būtinybė daryti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareigingas perkantysis subjektas negalėjo numatyti;

ii) dėl pakeitimo nepasikeičia bendras sutarties pobūdis;

d) kai rangovas, kuriam perkantysis subjektas iš pradžių paskyrė sutartį, pakeičiamas nauju rangovu dėl vienos iš šių priežasčių:

i) nedviprasmiškos nuostatos dėl sutarties peržiūros arba pasirinkimo galimybės, laikantis a punkto;

ii) jeigu dėl įmonės restruktūrizavimo, įskaitant perėmimą, susijungimą ir įsigijimą, arba dėl nemokumo visas arba dalį pradinio rangovo teisių perima kitas ekonominės veiklos vykdytojas, atitinkantis pradinius kokybinės atrankos kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia daryti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip nesiekiama išvengti šios direktyvos taikymo, arba

iii) kai pats perkantysis subjektas prisiima pagrindinio rangovo pareigas jo subrangovų atžvilgiu, jei tokia galimybė numatyta nacionalinės teisės aktuose atsižvelgiant į 88 straipsnį;

e) kai pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, nėra esminiai, kaip apibrėžta 4 dalyje.

Perkantieji subjektai, pakeitę sutartį šios dalies b ir c punktuose nustatytais atvejais, tuo tikslu paskelbia skelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokiame skelbime pateikiama XVI priede nustatyta informacija ir jis skelbiamas pagal 71 straipsnį.

2.  Be to, sutartys gali būti taip pat keičiamos nevykdant naujos pirkimo procedūros pagal šią direktyvą, nereikalaujant patikrinti, ar įvykdytos 4 dalies a–d punktuose nustatytos sąlygos, kai pakeitimo vertė neviršija šių abiejų verčių:

i) 15 straipsnyje nustatytų vertės ribų ir

ii) 10 % pradinės sutarties vertės paslaugų ir prekių pirkimo sutarčių atveju ir 15 % pradinės sutarties vertės darbų pirkimo sutarčių atveju.

Vis dėlto pakeitimu neturi būti pakeičiamas bendras sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis. Kai daromi keli pakeitimai iš eilės, vertė nustatoma pagal iš eilės daromų pakeitimų grynąją kumuliacinę vertę.

3.  Tais atvejais, kai į sutartį įtraukiama nuostata dėl indeksavimo, siekiant apskaičiuoti 2 dalyje nurodytą kainą, atnaujinta kaina yra pamatinė vertė.

4.  Sutarties ar preliminariosios sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal 1 dalies e punktą, jeigu dėl jo iš esmės pasikeičia sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis, palyginti su pradine sutartimi. Bet kuriuo atveju, nedarant poveikio 1 ir 2 dalims, pakeitimas laikomas esminiu, kai įvykdoma viena ar daugiau iš šių sąlygų:

a) pakeitimu nustatomos sąlygos, dėl kurių, jeigu jos būtų buvusios įtrauktos į pradinę pirkimo procedūrą, būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems kandidatams nei iš pradžių atrinktieji arba priimti kitą pasiūlymą nei iš pradžių priimtas, arba pirkimo procedūra būtų pritraukusi papildomų dalyvių;

b) pakeitimu rangovo naudai pakeičiama sutarties arba preliminariosios sutarties ekonominė pusiausvyra taip, kaip nebuvo numatyta pradinėje sutartyje arba preliminariojoje sutartyje;

c) pakeitimu labai išplečiama sutarties arba preliminariosios sutarties taikymo sritis;

d) kai rangovas, kuriam perkantysis subjektas iš pradžių paskyrė sutartį, pakeičiamas nauju rangovu kitais atvejais, nei numatytieji pagal 1 dalies d punktą.

5.  Darbų, prekių ar paslaugų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu darant kitus jos nuostatų pakeitimus nei numatyti 1 ir 2 dalyse, reikalaujama vykdyti naują pirkimo procedūrą pagal šią direktyvą.

90 straipsnis

Sutarčių nutraukimas

Valstybės narės užtikrina, kad perkantieji subjektai bent toliau nurodytomis aplinkybėmis ir taikytinoje nacionalinėje teisėje nustatytomis sąlygomis turėtų galimybę nutraukti darbų, prekių ar paslaugų pirkimo sutartį jos galiojimo laikotarpiu, kai:

a) sutartis buvo iš esmės pakeista ir dėl to turėjo būti reikalaujama vykdyti naują pirkimo procedūrą pagal 89 straipsnį;

b) skiriant sutartį rangovas buvo vienoje iš Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nurodytų situacijų ir todėl jis turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal šios direktyvos 80 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą;

c) sutartis neturėjo būti paskirta rangovui, atsižvelgiant į rimtą pagal Sutartis ir šią direktyvą nustatytų įsipareigojimų neįvykdymą, kurį pripažino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal SESV 258 straipsnį.III

ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIOSIOS PIRKIMO PROCEDŪROSI

SKYRIUS

Socialinės ir kitos specialios paslaugos

91 straipsnis

Socialinių ir kitų specialių paslaugų pirkimo sutarčių skyrimas

XVII priede išvardytų socialinių ir kitų specialių paslaugų pirkimo sutartys skiriamos šiame skyriuje nustatyta tvarka, kai sutarčių vertė yra lygi 15 straipsnio c punkte nurodytai vertės ribai arba ją viršija.

92 straipsnis

Skelbimų paskelbimas

1.  Perkantieji subjektai, ketinantys skirti sutartį dėl 91 straipsnyje nurodytų paslaugų, savo ketinimą paskelbia naudodami kurią nors iš šių priemonių:

a) skelbimą apie pirkimą arba

b) reguliarų orientacinį skelbimą, kuris skelbiamas nuolat. Reguliariame orientaciniame skelbime konkrečiai nurodomos paslaugų, kurios bus skirtinų sutarčių dalykas, rūšys. Jame nurodoma, kad sutartys bus skiriamos neskelbiant kito skelbimo, o suinteresuotieji ekonominės veiklos vykdytojai kviečiami pareikšti savo susidomėjimą raštu, arba

c) skelbimą apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, kuris skelbiamas nuolat.

Vis dėlto pirma pastraipa netaikoma, kai paslaugų pirkimo sutarties skyrimui galėjo būti taikomos derybos be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse laikantis 50 straipsnio.

2.  Perkantieji subjektai, paskyrę sutartį dėl 91 straipsnyje nurodytų paslaugų, rezultatus paskelbia skelbime apie sutarties skyrimą. Tačiau jie gali sugrupuoti tokius skelbimus kas ketvirtį. Tuo atveju jie išsiunčia sugrupuotus skelbimus per 30 dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos.

3.  Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose pateikiama XVIII priedo atitinkamai A, B, C arba D dalyse nurodyta informacija, laikantis standartinio pavyzdžio skelbimų. Priimdama įgyvendinimo aktus Komisija nustato standartines formas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 105 straipsnyje nurodytos patariamosios procedūros.

4.  Šiame straipsnyje nurodyti skelbimai skelbiami pagal 71 straipsnį.

93 straipsnis

Sutarčių skyrimo principai

1.  Valstybės narės nustato nacionalines sutarčių skyrimo pagal šį skyrių taisykles siekdamos užtikrinti, kad perkantieji subjektai laikytųsi skaidrumo ir ekonominės veiklos vykdytojų lygiateisiškumo principų. Valstybės narės gali savarankiškai nustatyti taikytinas procedūrines taisykles, jeigu tokiomis taisyklėmis perkantiesiems subjektams leidžiama atsižvelgti į atitinkamų paslaugų specifiką.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad perkantieji subjektai galėtų atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų kokybę, tęstinumą, prieinamumą, įperkamumą, galimybę jas gauti ir visapusiškumą, įvairių naudotojų kategorijų, įskaitant nepalankioje padėtyje esančias ir pažeidžiamas grupes, konkrečius poreikius, naudotojų įtraukimą ir įgalinimą bei inovacijas. Valstybės narės taip pat gali numatyti, kad paslaugų teikėjas pasirenkamas vadovaujantis geriausio kainos ir kokybės santykio pasiūlymu, atsižvelgiant į socialinių paslaugų kokybės ir tvarumo kriterijus.

94 straipsnis

Rezervuotos sutartys tam tikrų paslaugų atveju

1.  Valstybės narės gali numatyti, kad perkantieji subjektai, kurie yra perkančiosios organizacijos, gali rezervuoti teisę organizacijoms dalyvauti viešųjų sutarčių skyrimo procedūrose tik tų 91 straipsnyje nurodytų sveikatos, socialinių ir kultūros paslaugų atveju, kurių BVPŽ kodai yra 75121000–0, 75122000–7, 75123000–4, 79622000–0, 79624000–4, 79625000–1, 80110000–8, 80300000–7, 80420000–4, 80430000–7, 80511000–9, 80520000–5, 80590000–6, nuo 85000000–9 iki 85323000–9, 92500000–6, 92600000–7, 98133000–4, 98133110–8.

2.  1 dalyje nurodyta organizacija turi tenkinti visas šias sąlygas:

a) jos tikslas yra vykdyti viešųjų paslaugų misiją, susijusią su 1 dalyje nurodytų paslaugų teikimu;

b) pelnas reinvestuojamas siekiant organizacijos tikslo. Jei pelnas yra paskirstomas ar perskirstomas, tai turėtų būti daroma atsižvelgiant į dalyvavimo veiksnius;

c) sutartį vykdančios organizacijos valdymo ar nuosavybės teisių struktūra grindžiama darbuotojų nuosavybės teisių ar dalyvavimo principais arba reikalaujama aktyvaus darbuotojų, naudotojų ar suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo ir

d) organizacijai per paskutinius trejus metus atitinkama perkančioji organizacija nėra skyrusi atitinkamų paslaugų pirkimo sutarties pagal šį straipsnį.

3.  Maksimali sutarties trukmė yra ne daugiau nei treji metai.

4.  Kvietime dalyvauti konkurse daroma nuoroda į šį straipsnį.

5.  Nepaisant 108 straipsnio, Komisija įvertina šio straipsnio poveikį ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 2019 m. balandžio 18 d.II

SKYRIUS

Projekto konkursams taikomos taisyklės

95 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis skyrius taikomas projekto konkursams, rengiamiems kaip paslaugų pirkimo sutarties pirkimo procedūros dalis, su sąlyga, kad numatoma sutarties vertė be PVM ir įskaitant dalyviams skiriamų prizų arba mokėjimų vertę yra lygi 15 straipsnio a punkte nustatytai sumai arba yra didesnė už ją.

2.  Šis skyrius taikomas visiems projekto konkursams, jeigu bendra konkurso prizų ir mokėjimų dalyviams suma, įskaitant paslaugų pirkimo sutarties, kuri gali būti vėliau sudaryta pagal 50 straipsnio j punktą, numatomą vertę be PVM, jei perkantysis subjektas skelbime apie konkursą neatmeta tokios sutarties skyrimo galimybės, yra lygi 15 straipsnio a punkte nustatytai sumai arba yra didesnė už ją.

96 straipsnis

Skelbimai

1.  Perkantieji subjektai, ketinantys rengti projekto konkursą, dalyvauti konkurse pakviečia skelbime apie konkursą.

Kai paskui jie ketina skirti paslaugų pirkimo sutartį pagal 50 straipsnio j punktą, tai nurodoma skelbime apie projekto konkursą.

Projekto konkursą surengę perkantieji subjektai apie konkurso rezultatus praneša skelbimu.

2.  Kvietime dalyvauti konkurse pateikiama XIX priede nustatyta informacija, o skelbime apie projekto konkurso rezultatus pateikiama XX priede nustatyta informacija, naudojant standartines formas. Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl tų standartinių formų nustatymo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 105 straipsnyje nurodytos patariamosios procedūros.

Skelbimas apie projekto konkurso rezultatus išsiunčiamas Europos Sąjungos leidinių biurui per 30 dienų nuo projekto konkurso pabaigos.

Informacija apie konkurso rezultatus gali būti neskelbiama, jeigu jos pateikimas trukdytų užtikrinti įstatymų vykdymą ar prieštarautų viešajam interesui arba pažeistų teisėtus konkretaus viešojo ar privačiojo ekonominės veiklos vykdytojo komercinius interesus arba galėtų trukdyti sąžiningam ekonominės veiklos vykdytojų tarpusavio konkuravimui.

3.  71 straipsnio 2–6 dalys taip pat taikomos su projekto konkursais susijusiems skelbimams.

97 straipsnis

Projekto konkursų rengimo ir dalyvių bei vertinimo komisijos atrankos taisyklės

1.  Rengdami projekto konkursus, perkantieji subjektai taiko procedūras, pritaikytas pagal I antraštinę dalį ir šį skyrių.

2.  Dalyvavimas projekto konkursuose negali būti ribojamas:

a) nurodant į valstybės narės teritoriją arba jos dalį;

b) remiantis tuo, jog pagal valstybės narės, kurioje rengiamas konkursas, teisę reikalaujama, kad dalyviai būtų fiziniai arba juridiniai asmenys.

3.  Kai projekto konkursuose leidžiama dalyvauti ribotam dalyvių skaičiui, perkantieji subjektai nustato aiškius ir nediskriminacinius atrankos kriterijus. Bet kuriuo atveju dalyvauti pakviestų kandidatų skaičiaus turi pakakti tikrai konkurencijai užtikrinti.

4.  Vertinimo komisiją sudaro tik fiziniai asmenys, kurie yra nepriklausomi nuo konkurso dalyvių. Kai iš konkurso dalyvių reikalaujama konkrečios profesinės kvalifikacijos, bent trečdalis vertinimo komisijos narių turi turėti tą arba lygiavertę kvalifikaciją.

98 straipsnis

Vertinimo komisijos sprendimai

1.  Vertinimo komisija sprendimus priima ar nuomonę reiškia savarankiškai.

2.  Vertinimo komisija nagrinėja kandidatų pateiktus planus ir projektus anonimiškai ir remdamasi tik skelbime apie konkursą nurodytais kriterijais.

3.  Vertinimo komisija į savo narių pasirašomą protokolą surašo projektų eilę, sudaromą atsižvelgus į kiekvieno projekto pranašumus, ir jame pateikia pastabas ir dalykus, kuriuos gali reikėti patikslinti.

4.  Kol vertinimo komisija nėra priėmusi nuomonės ar sprendimo, užtikrinamas anonimiškumas.

5.  Prireikus kandidatų gali būti prašoma atsakyti į klausimus, kuriuos vertinimo komisija įrašė į protokolą, siekiant išsiaiškinti bet kokius projektų aspektus.

6.  Parengiamas išsamus vertinimo komisijos narių ir kandidatų dialogo protokolas.IV

ANTRAŠTINĖ DALIS

VALDYMAS

99 straipsnis

Vykdymo užtikrinimas

1.  Siekdamos veiksmingai užtikrinti tinkamą ir veiksmingą įgyvendinimą, valstybės narės užtikrina, kad bent šiame straipsnyje nustatytas užduotis vykdytų viena ar daugiau valdžios institucijų, įstaigų ar struktūrų. Jos Komisijai nurodo visas tas užduotis vykdyti kompetentingas valdžios institucijas ar struktūras.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų stebima, kaip taikomos viešojo pirkimo taisyklės.

Kai stebėsenos institucijos ar struktūros savo iniciatyva arba gavusios informacijos nustato konkrečius pažeidimus ar sistemines problemas, jos įgaliojamos nurodyti tas problemas nacionalinėms audito institucijoms, teismams arba kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms ar struktūroms, kaip antai ombudsmenui, nacionaliniams parlamentams ar jų komitetams.

3.  Stebėsenos veiklos rezultatai pagal 2 dalį skelbiami viešai, naudojant tinkamas informacijos priemones. Šie rezultatai taip pat pateikiami Komisijai. Pavyzdžiui, jie gali būti įtraukti į šios dalies antroje pastraipoje nurodytas stebėsenos ataskaitas.

Ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 18 d., o vėliau – kas trejus metus, valstybės narės pateikia Komisijai stebėsenos ataskaitą, kurioje atitinkamais atvejais pateikiama informacija apie dažniausias netinkamo taikymo ar teisinio netikrumo priežastis, įskaitant galimas struktūrines ar pasikartojančias taisyklių taikymo problemas, apie MVĮ dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose lygį ir apie sukčiavimo, korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų pažeidimų pirkimų srityje atvejų prevenciją, nustatymą ir tinkamą pranešimą apie tokius atvejus.

Komisija ne dažniau kaip kas trejus metus gali paprašyti valstybių narių pateikti informaciją apie nacionalinės strateginės pirkimų politikos praktinį įgyvendinimą.

Šios dalies tikslais MVĮ suprantamos taip, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB ( 15 ).

Pagal šią dalį gautų duomenų pagrindu Komisija reguliariai pateikia nacionalinės pirkimų politikos įgyvendinimo ir geriausios praktikos vidaus rinkoje ataskaitą.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad:

a) būtų galima nemokamai gauti informaciją ir konsultacijas dėl Sąjungos viešųjų pirkimų teisės aiškinimo ir taikymo, kad perkančiosioms organizacijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams, visų pirma MVĮ, būtų padedama tinkamai taikyti Sąjungos viešųjų pirkimų taisykles, ir

b) būtų teikiama parama perkančiosioms organizacijoms planuojant ir vykdant pirkimo procedūras.

5.  Valstybės narės, nedarydamos poveikio Komisijos nustatytoms bendrosioms procedūroms ir darbo metodams, taikomiems jos bendravimui ir ryšiams su valstybėmis narėmis, paskiria kontaktinį punktą bendradarbiavimui su Komisija dėl viešųjų pirkimų teisės aktų taikymo.

6.  Perkančiosios organizacijos bent sutarties galiojimo laikotarpiu saugo visų sudarytų sutarčių kopijas, kai sutarties vertė lygi arba didesnė negu:

a) 1 000 000  EUR prekių pirkimo ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju;

b) 10 000 000  EUR darbų pirkimo sutarčių atveju.

Perkančiosios organizacijos leidžia susipažinti su tomis sutartimis; tačiau gali būti neleidžiama susipažinti su konkrečiais dokumentais ar informacijos dalimis tiek, kiek tokia galimybė numatyta taikytinose Sąjungos ar nacionalinėse taisyklėse dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir duomenų apsaugos ir jose numatytomis sąlygomis.

100 straipsnis

Atskiros sutarčių skyrimo procedūrų ataskaitos

1.  Perkantieji subjektai saugo atitinkamą informaciją, susijusią su kiekviena sutartimi ar preliminariąja sutartimi, kuriai taikoma ši direktyva, ir kiekvieną kartą, kai sukuriama dinaminė pirkimo sistema. Ši informacija turi būti pakankamai išsami, kad jie vėliau galėtų pagrįsti sprendimus, priimtus dėl:

a) ekonominės veiklos vykdytojų kvalifikacijos vertinimo bei atrankos ir sutarčių skyrimo;

b) derybų be kvietimo dalyvauti konkurse taikymo pagal 50 straipsnį;

c) II antraštinės dalies II–IV skyrių netaikymo taikant I antraštinės dalies II ir III skyriuose numatytas nukrypti leidžiančias nuostatas;

d) prireikus, priežasčių, kodėl elektroniniam pasiūlymų teikimui buvo naudojamos kitos nei elektroninės ryšio priemonės.

Jei skelbime apie sutarties skyrimą, parengtame pagal 70 straipsnį arba 92 straipsnio 2 dalį, pateikta pagal šią dalį reikalaujama informacija, perkantieji subjektai gali remtis tuo skelbimu.

2.  Perkantieji subjektai visų pirkimo procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, nepriklausomai nuo to, ar procedūros vykdomos elektroninėmis priemonėmis. Tuo tikslu jie užtikrina, kad būtų saugoma pakankamai dokumentų visais pirkimo procedūros etapais priimtiems sprendimams pagrįsti, kaip antai dokumentai, susiję su ryšių palaikymu su ekonominės veiklos vykdytojais ir vidaus svarstymais, pirkimo dokumentų rengimu, dialogu ar derybomis, jeigu vyko, atranka ir sutarties skyrimu. Dokumentai saugomi bent trejus metus po sutarties skyrimo datos.

3.  Informacija arba dokumentai, arba pagrindinės jų dalys pateikiamos Komisijai arba nacionalinės valdžios institucijoms, įstaigoms ar struktūroms, nurodytoms 99 straipsnyje, kai jos to prašo.

101 straipsnis

Nacionalinės ataskaitos ir statistinė informacija

1.  Komisija peržiūri duomenų, kuriuos galima gauti iš 67–71, 92 ir 96 straipsniuose nurodytų skelbimų, skelbiamų pagal IX priedą, kokybę ir išsamumą.

Kai šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų duomenų kokybė ir išsamumas neatitinka pareigų, nustatytų 67 straipsnio 1 dalyje, 68 straipsnio 1 dalyje, 69 straipsnyje, 70 straipsnio 1 dalyje, 92 straipsnio 3 dalyje ir 96 straipsnio 2 dalyje, Komisija prašo atitinkamos valstybės narės papildomos informacijos. Atitinkama valstybė narė per pagrįstą laikotarpį suteikia Komisijos prašomą trūkstamą statistinę informaciją.

2.  Ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 18 d., o vėliau – kas trejus metus, valstybės narės perduoda Komisijai statistinę ataskaitą apie pirkimą, kuriam būtų taikoma ši direktyva, jei jo vertė būtų viršijusi 15 straipsnyje nustatytą atitinkamą vertės ribą, kurioje nurodomas tokio pirkimo agreguotos bendros vertės atitinkamu laikotarpiu apskaičiavimas. Tas apskaičiavimas visų pirma gali būti grindžiamas turimais duomenimis pagal nacionalinius skelbimo reikalavimus arba skaičiavimais pagal imčių modelius.

Ta ataskaita gali būti įtraukta į 99 straipsnio 3 dalyje nurodytą ataskaitą.

102 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas

1.  Valstybės narės viena kitai teikia pagalbą ir įdiegia veiksmingo tarpusavio bendradarbiavimo priemones, kad užtikrintų informacijos mainus 62, 81 ir 84 straipsniuose nurodytais klausimais. Jos užtikrina informacijos, kuria keičiasi, konfidencialumą.

2.  Visų atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos keičiasi informacija laikydamosi asmens duomenų apsaugos taisyklių, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB ( 16 ) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB ( 17 ).

3.  Siekiant įvertinti, ar Vidaus rinkos informacinė sistema (toliau – IMI), sukurta Reglamentu (ES) Nr. 1024/2012, yra tinkama naudoti siekiant keistis informacija, kuriai taikoma ši direktyva, ne vėliau kaip 2015 m. balandžio 18 d. pradedamas bandomasis projektas.V

ANTRAŠTINĖ DALIS

DELEGUOTIEJI ĮGALIOJIMAI, ĮGYVENDINIMO ĮGALIOJIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

103 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4, 17, 40, 41, 76 ir 83 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2014 m. balandžio 17 d.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4, 17, 40, 41, 76 ir 83 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 4, 17, 40, 41, 76 ir 83 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

104 straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 103 straipsnio 5 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

105 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Viešųjų pirkimų patariamasis komitetas, įsteigtas pagal Tarybos sprendimą 71/306/EEB ( 18 ). Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

106 straipsnis

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 18 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

2.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali atidėti 40 straipsnio 1 dalies taikymą iki 2018 m. spalio 18 d., išskyrus atvejus, kai elektroninių priemonių naudojimas yra privalomas pagal 52, 53, 54 straipsnius, 55 straipsnio 3 dalį, 71 straipsnio 2 dalį arba 73 straipsnį.

Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali atidėti 40 straipsnio 1 dalies taikymą centrinėms perkančiosioms organizacijoms pagal 55 straipsnio 3 dalį iki 2017 m. balandžio 18 d.

Kai valstybė narė nusprendžia atidėti 40 straipsnio 1 dalies taikymą, ta valstybė narė numato, kad visų tipų bendravimui ir keitimuisi informacija perkantieji subjektai gali pasirinkti kurią nors iš šių bendravimo priemonių:

a) elektronines priemones, laikantis 40 straipsnio;

b) paštą ar kitą tinkamą vežėją;

c) faksą;

d) tų priemonių derinį.

3.  Valstybės narės, priimdamos 1 ir 2 dalyse nurodytas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

107 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 2004/17/EB panaikinama nuo 2016 m. balandžio 18 d.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal XXI priede pateiktą atitikties lentelę.

108 straipsnis

Peržiūra

Komisija peržiūri ekonominį poveikį vidaus rinkai, visų pirma atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip tarpvalstybinis sutarčių skyrimas ir sandorių sąnaudos, atsiradusį dėl 15 straipsnyje nustatytų vertės ribų taikymo, ir ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 18 d. dėl jo pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Komisija, jei įmanoma ir tinkama, apsvarsto galimybę pasiūlyti kitame derybų raunde padidinti pagal SVP taikytinas vertės ribas. Jei yra kokių nors pagal SVP taikytinų vertės ribų pakeitimų, po ataskaitos prireikus pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo keičiamos šioje direktyvoje nustatytos vertės ribos.

109 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

110 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 2 PUNKTO A PAPUNKTYJE NUSTATYTŲ VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

Jei apibrėžtys Bendrame viešųjų pirkimų žodyne (toliau – BVPŽ) ir Europos bendrijos statistiniame ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (toliau – NACE) skiriasi, bus taikoma BVPŽ nomenklatūra.NACE (1)

BVPŽ kodas

F SEKCIJA

STATYBA

Skyrius

Grupė

Klasė

Pavadinimas

Pastabos

45

 

 

Statyba

Šis skyrius apima:

naujų pastatų statybą bei darbus, atnaujinimą ir įprastus remonto darbus.

45000000

 

45.1

 

Statybvietės paruošimas

 

45100000

 

 

45.11

Pastatų nugriovimas, išardymas; grunto pervežimas

Ši klasė apima:

— pastatų ir kitų statinių nugriovimą,

— statybviečių valymą,

— grunto pervežimą: iškasimą, užkasimą, statybvietės išlyginimą, griovių kasimą, akmenų pašalinimą, sprogdinimą ir t. t.,

— vietovės paruošimą kasybos darbams:

— nuodangos pašalinimą ir kitokį statybviečių bei kasybos darbų plėtojimą bei ruošimą.

Ši klasė taip pat apima:

— statybviečių drenažą,

— žemės ir miškų ūkio paskirties naudmenų drenažą.

45110000

 

 

45.12

Žvalgomasis gręžimas

Ši klasė apima:

— žvalgomąjį gręžimą ir kernų pavydžių ėmimą statybinėms, geofizinėms, geologinėms ar panašioms reikmėms.

Ši klasė neapima:

— naftos ir gamtinių dujų pramoninės gavybos gręžinių gręžimo (žr. 11.20),

— vandens gręžinių gręžimo (žr. 45.25),

— šachtų įrengimo (žr. 45.25),

— naftos ir gamtinių dujų telkinių žvalgymo, geofizinių, geologinių ir seisminių matavimų (žr. 74.20).

45120000

 

45.2

 

Pastatų ar jų dalių statyba; civilinė inžinerija

 

45200000

 

 

45.21

Bendroji pastatų statyba ir civilinės inžinerijos darbai

Ši klasė apima:

— visų rūšių pastatų statybą, civilinės inžinerijos statinių statybą:

— tiltus, įskaitant tuos, kurie skirti estakadinėms magistralėms, viadukams, tuneliams ir požeminėms perėjoms,

— ilgų nuotolių vamzdynus, komunikacijų ir elektros linijas,

— miesto vamzdynų, miesto komunikacijų ir elektros linijas,

— papildomus miesto darbus,

— surenkamų statinių surinkimą ir montavimą statybvietėje.

Ši klasė neapima:

— paslaugų, susijusių su naftos ir gamtinių dujų gavyba (žr. 11.20),

— surenkamų statinių, kurių dalys nėra betoninės ir yra pačių pagamintos, įrengimo statybvietėje (žr. 20, 26 ir 28 skyrius),

— stadionų, plaukimo baseinų, sporto salių, teniso ir golfo aikštelių ir kitų sportui skirtų įrenginių statybos darbų (išskyrus pastatų statybos darbus) (žr. 45.23),

— pastatų įrengimo (žr. 45.3),

— pastatų apdailos (žr. 45.4),

— architektūrinės ir inžinerinės veiklos (žr. 74.20),

— statybos projektų valdymo (žr. 74.20).

45210000

Išskyrus:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Stogų dangos ir stogo konstrukcijų įrengimas

Ši klasė apima:

— stogų įrengimą,

— stogo dangų įrengimą,

— sandarinimą.

45261000

 

 

45.23

Automagistralių, kelių tiesimas, aerodromų ir sporto įrenginių statyba

Ši klasė apima:

— automagistralių, gatvių, kelių, kitų transporto ir pėsčiųjų kelių statybą,

— geležinkelių statybą,

— oro uosto pakilimo takų statybą,

— stadionų, plaukimo baseinų, sporto salių, teniso ir golfo aikštelių statybą ir kitų sportui skirtų įrenginių statybos darbus (išskyrus pastatų statybos darbus),

— kelių ir stovėjimo aikštelių ženklinimą.

Ši klasė neapima:

— pirminio grunto pervežimo (žr. 45.11).

45212212 ir DA03

45230000

išskyrus:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

 

 

45.24

Vandens statinių statyba

Ši klasė apima:

— statybą:

— vandens kelių, uostų ir upių darbų, poilsinių prieplaukų (valčių prieplaukų), šliuzų ir t. t.,

— užtvankų ir nutekamųjų griovių,

— dugno valymo darbus,

— darbus po vandeniu.

45240000

 

 

45.25

Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus

Ši klasė apima:

— statybos darbus, susijusius su įvairioms konstrukcijoms bendru konkrečiu aspektu, kuriems atlikti reikia specialių žinių arba įrangos,

— pamatų įrengimą, įskaitant polių įleidimą,

— vandens šulinių gręžimą bei statybą, šachtų įrengimą,

— ne savos gamybos plieno detalių montavimą,

— plieno lankstymą,

— mūrijimą ir grindimą,

— pastolių ir darbo platformų įrengimą ir išardymą, įskaitant pastolių ir darbo platformų nuomą,

— kaminų ir pramoninių krosnių įrengimą.

Ši klasė neapima:

— pastolių nuomos be jų įrengimo ir išardymo (žr. 71.32).

45250000

45262000

 

45.3

 

Pastatų įrengimas

 

45300000

 

 

45.31

Elektros laidų ir kitokios armatūros įrengimas

Ši klasė apima:

įrengimą pastatuose arba kituose statiniuose:

— elektros laidų ir armatūros,

— telekomunikacijos sistemų,

— elektrinių šildymo sistemų,

— radijo ir televizijos antenų (gyvenamiesiems namams),

— priešgaisrinės signalizacijos,

— įsilaužimo signalizacijos sistemų,

— liftų ir eskalatorių,

— žaibolaidžių ir t. t.

45213316

45310000

Išskyrus:

– 45316000

 

 

45.32

Veikla, susijusi su izoliacijos darbais

Ši klasė apima:

— šiluminės, garso arba vibracijos izoliacijos įrengimą pastatuose arba kituose statiniuose.

Ši klasė neapima:

— sandarinimo darbų (žr. 45.22).

45320000

 

 

45.33

Santechnikos darbai

Ši klasė apima:

— šiuos darbus pastatuose arba kituose statiniuose:

— santechnikos ir sanitarijos įrangos montavimą,

— dujotiekio armatūros įrengimą,

— šildymo, vėdinimo, šaldymo ar oro kondicionavimo įrangos bei kanalų įrengimą,

— automatinių gesinimo sistemų įrengimą.

Ši klasė neapima:

— elektrinių šildymo sistemų įrengimo (žr. 45.31).

45330000

 

 

45.34

Kiti pastatų įrengimo darbai

Ši klasė apima:

— kelių, geležinkelių, oro uostų ir jūrų uostų apšvietimo ir signalų sistemų įrengimą,

— armatūros ir armatūros reikmenų pastatuose ir kituose statiniuose įrengimą (niekur kitur nepriskirtą).

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Pastatų apdaila

 

45400000

 

 

45.41

Tinkavimas

Ši klasė apima:

— vidaus ir išorės tinkavimo ar gipso klojimo darbus pastatuose ir kituose statiniuose, įskaitant grebėstų medžiagas.

45410000

 

 

45.42

Staliaus dirbinių įrengimas

Ši klasė apima:

— ne savos gamybos durų, langų, durų ir langų rėmų, sumontuojamųjų virtuvių, laiptinių, parduotuvių armatūros ir pan. iš medžio arba kitų medžiagų įrengimą,

— vidaus apdailos darbus, pavyzdžiui, lubų, medinių sienų dangų, slankiųjų pertvarų ir t. t. įrengimą.

Ši klasė neapima:

— parketo ir kitokių medinių grindų dangų klojimo (žr. 45.43).

45420000

 

 

45.43

Grindų ir sienų dengimas

Ši klasė apima:

— šiuos klojimo, dengimo, kabinimo arba tiesimo darbus pastatuose ar kituose statiniuose:

— keraminių, betoninių arba graviruoto akmens sienų arba grindų plytelių klojimą,

— parketo ir kitokių medinių grindų dangų, kiliminių ir linoleumo grindų dangų klojimą,

— įskaitant pagamintas iš gumos arba plastiko grindų dangas,

— terrazzo, marmuro, granito arba skalūno grindų dangų klojimą arba sienų dangų įrengimą,

— tapetų klijavimą

45430000

 

 

45.44

Dažymas ir stiklinimas

Ši klasė apima:

— pastatų išorės ir vidaus dažymą,

— civilinės inžinerijos konstrukcijų dažymą,

— stiklų, veidrodžių ir pan. įrengimą.

Ši klasė neapima:

— langų montavimo (žr. 45.42).

45440000

 

 

45.45

Kiti statybos apdailos darbai

Ši klasė apima:

— privačių baseinų įrengimą,

— pastatų valymo garais, smėliasraučiu ir panašius pastatų išorės darbus,

— kitus pastatų apdailos ir užbaigimo darbus (niekur kitur nepriskirtus).

Ši klasė neapima:

— pastatų ir kitų statinių vidaus valymo darbų (žr. 74.70).

45212212 ir DA04

45450000

 

45.5

 

Statybos ar griovimo įrenginių nuoma (su operatorių samdymu)

 

45500000

 

 

45.50

Statybos ar griovimo įrenginių nuoma (su operatorių samdymu)

Ši klasė neapima:

— statybos ar griovimo mašinų ir įrenginių nuomos nesamdant operatorių (žr. 71.32).

45500000

(1)   1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 (OL L 293, 1990 10 24, p. 1).
II PRIEDAS

4 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTŲ SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

Teisės, suteiktos laikantis procedūros, kurios atveju užtikrintas pakankamas viešumas, jeigu suteikiant šias teises buvo remiamasi objektyviais kriterijais, nėra laikomos specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis, kaip apibrėžta šios direktyvos 4 straipsnyje. Toliau pateikiamas procedūrų, kuriomis iš anksto užtikrinamas tinkamas skaidrumas, skirtų kitų Sąjungos teisės aktų pagrindu išduoti leidimus, kurie nėra laikomi specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis, kaip apibrėžta šios direktyvos 4 straipsnyje, sąrašas:

a) leidimų eksploatuoti gamtinių dujų įrengimus išdavimas pagal Direktyvos 2009/73/EB 4 straipsnyje nustatytas procedūras;

b) leidimų statyti naujus elektros energijos gamybos įrenginius išdavimas arba kvietimas pateikti pasiūlymus dėl naujų elektros energijos gamybos įrenginių statybos pagal Direktyvą 2009/72/EB;

c) leidimų pašto paslaugoms, kurios yra nerezervuotos arba neturi būti rezervuotos, teikti išdavimas pagal Direktyvos 97/67/EB 9 straipsnyje nustatytas procedūras;

d) leidimų vykdyti su angliavandenilių eksploatavimu susijusią veiklą išdavimo procedūra pagal Direktyvą 94/22/EB;

e) viešojo paslaugų pirkimo sutartys, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1370/2007, keleivinio miesto autobusų, tramvajų, geležinkelių ar metro transporto viešosioms paslaugoms teikti, kurios buvo skirtos konkurso tvarka pagal jo 5 straipsnio 3 dalį, jeigu jų trukmė atitinka to reglamento 4 straipsnio 3 dalį arba 4 straipsnio 4 dalį.
III PRIEDAS

34 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTŲ SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

A.    Dujų ar šilumos transportavimas ar paskirstymas

Direktyva 2009/73/EB

B.    Elektros gamyba, perdavimas ar paskirstymas

Direktyva 2009/72/EB

C.    Geriamojo vandens gamyba, transportavimas ar paskirstymas

[Įrašo nėra]

D.    Perkantieji subjektai, veikiantys geležinkelių paslaugų srityje

Krovininis geležinkelių transportas

Direktyva 2012/34/ES

Tarptautinis keleivinis geležinkelių transportas

Direktyva 2012/34/ES

Nacionalinis keleivinis geležinkelių transportas

[Įrašo nėra]

E.    Perkantieji subjektai, veikiantys miestų geležinkelių, tramvajų, troleibusų ar motorinių autobusų paslaugų srityje

[Įrašo nėra]

F.    Perkantieji subjektai, veikiantys pašto paslaugų srityje

Direktyva 97/67/EB

G.    Naftos ar dujų gavyba

Direktyva 94/22/EB

H.    Anglių ar kito kietojo kuro žvalgymas ir gavyba

[Įrašo nėra]

I.    Perkantieji subjektai, veikiantys jūrų ar vidaus vandenų uostų ar kitų terminalų įrangos srityje

[Įrašo nėra]

J.    Perkantieji subjektai, veikiantys oro uostų įrenginių srityje

[Įrašo nėra]
IV PRIEDAS

35 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ĮGYVENDINIMO AKTŲ PRIĖMIMO TERMINAI

1. 35 straipsnyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami per tokius laikotarpius:

a) 90 darbo dienų, jei pagal 34 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą daroma prielaida, kad į atitinkamą rinką patekti galima laisvai;

b) 130 darbo dienų kitais atvejais, nei nurodyta a punkte.

Šios dalies a ir b punktuose nustatyti laikotarpiai pratęsiami 15 darbo dienų, kai prie prašymo nepridedama atitinkamos veiklos srityje kompetentingos nepriklausomos nacionalinės valdžios institucijos priimta motyvuota ir pagrįsta nuomonė, kurioje pateikiama išsami 34 straipsnio 1 dalies galimo taikomumo atitinkamai veiklai pagal 34 straipsnio 2 ir 3 dalis sąlygų analizė.

Tie laikotarpiai pradedami skaičiuoti nuo pirmos darbo dienos po to, kai Komisija gauna 35 straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą, arba, jei prašyme pateiktina informacija yra neišsami, nuo pirmos darbo dienos po to, kai gaunama visa informacija.

Komisija gali pratęsti pirmoje pastraipoje nustatytus laikotarpius, jei tam pritaria prašymą pateikusi valstybė narė arba perkantysis subjektas.

2. Komisija gali atitinkamos valstybės narės arba perkančiojo subjekto, arba 1 punkte nurodytos nepriklausomos nacionalinės valdžios institucijos arba kitos kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, paprašyti per tinkamą laikotarpį pateikti visą reikiamą informaciją arba papildyti ar paaiškinti pateiktą informaciją. Jei atsakymai pateikiami pavėluotai arba yra neišsamūs, 1 punkto pirmoje pastraipoje nustatyti laikotarpiai sustabdomi laikotarpiui nuo prašyme pateikti informaciją nustatyto termino iki išsamios ir tikslios informacijos gavimo.
V PRIEDAS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU PASIŪLYMŲ, PRAŠYMŲ DALYVAUTI, KVALIFIKACIJOS VERTINIMO PARAIŠKŲ IR KONKURSŲ PLANŲ BEI PROJEKTŲ ELEKTRONINIO GAVIMO PRIEMONĖMIS IR PRIETAISAIS

Pasiūlymų, prašymų dalyvauti, kvalifikacijos vertinimo paraiškų ir konkursų planų bei projektų elektroninio gavimo priemonės ir prietaisai turi techninėmis priemonėmis ir pagal atitinkamas procedūras bent užtikrinti, kad:

a) būtų galima tiksliai nustatyti tikslų pasiūlymų, prašymų dalyvauti, kvalifikacijos vertinimo paraiškų gavimo ir planų bei projektų pateikimo laiką ir datą;

b) būtų galima pagrįstai užtikrinti, kad iki nustatyto termino niekas negalėtų susipažinti su pagal tuos reikalavimus perduotais duomenimis;

c) tik įgalioti asmenys galėtų nustatyti arba keisti prieigos prie gautų duomenų datas;

d) įvairiais kvalifikacijos vertinimo procedūros, pirkimo procedūros arba konkurso etapais prieiga prie visų pateiktų duomenų arba jų dalies būtų įmanoma tik įgaliotiems asmenims;

e) tik įgalioti asmenys suteiktų prieigą prie perduotų duomenų ir tik po nustatytos datos;

f) su laikantis tų reikalavimų gautais ir peržiūrėtais duomenimis ir toliau galėtų susipažinti tik tie asmenys, kurie yra įgalioti su tokiais duomenimis susipažinti;

g) jei padaromas draudimo susipažinti pažeidimas arba jei pažeidžiamos b–f punktuose nurodytos sąlygos, arba jei bandoma tai padaryti, būtų galima pagrįstai užtikrinti, kad pažeidimus arba bandymus būtų galima aiškiai nustatyti.
VI PRIEDAS

A DALIS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA REGULIARIAME ORIENTACINIAME SKELBIME

(kaip nurodyta 67 straipsnyje)

I.    Visais atvejais teiktina informacija

1. Perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Pagrindinė veikla.

3.

 

a) Prekių pirkimo sutarčių atveju: teiktinų paslaugų ar tiektinų produktų pobūdis ir kiekis arba vertė (BVPŽ kodai).

b) Darbų pirkimo sutarčių atveju: teiktinų paslaugų pobūdis ir apimtis, bendrosios darbų arba darbų dalių ypatybės (BVPŽ kodai).

c) Paslaugų pirkimo sutarčių atveju: planuojamas visas kiekvienos numatomos paslaugų kategorijos pirkimas (BVPŽ kodai).

4. Skelbimo išsiuntimo data arba skelbimo apie šio skelbimo paskelbimą pirkėjo profilyje išsiuntimo data.

5. Kita aktuali informacija.

II.    Papildoma informacija, kurią reikia pateikti, kai skelbimas naudojamas kaip kvietimas dalyvauti konkurse arba jame numatyta galimybė sutrumpinti pasiūlymų priėmimo laikotarpį (67 straipsnio 2 dalis)

6. Nurodoma, kad suinteresuoti ekonominės veiklos vykdytojai turi pranešti subjektui apie susidomėjimą sutartimi ar sutartimis.

7. El. pašto arba interneto adresas, kuriuo bus suteikta neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie specifikacijų ir pirkimo dokumentų.

Tais atvejais, kai dėl 73 straipsnio 1 dalies trečioje ir ketvirtoje pastraipose nurodytų priežasčių neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų nesuteikiama, turi būti nurodoma, kokiu būdu su pirkimo dokumentais būtų galima susipažinti.

8. Kai tinka, nurodoma, ar sutartis globojamoms darbo grupėms arba ar sutarties vykdymas rezervuotas pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas.

9. Paraiškų pagal kvietimą pateikti pasiūlymus arba dalyvauti derybose priėmimo terminas.

10. Tiektinų produktų pobūdis ir kiekis arba darbo ar paslaugų kategorijos bendras pobūdis ir aprašymas, nurodant, ar numatoma sudaryti preliminariąją (-iąsias) sutartį (-is), įskaitant paskesnio pirkimo galimybes ir numatomą laiką, per kurį galima pasinaudoti tomis galimybėmis, taip pat, jeigu reikia, atnaujinimų skaičių. Jeigu tokios sutartys sudaromos reguliariai, taip pat numatomas paskesnių kvietimų dalyvauti konkurse tvarkaraštis. Nurodoma, ar bus vykdomas pirkimas, išperkamoji nuoma, nuoma ar pirkimas išsimokėtinai arba bet koks jų derinys.

11. Pagrindinės darbų vietos NUTS kodas darbų atveju arba pagrindinės prekių pristatymo arba paslaugų teikimo vietos NUTS kodas prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atveju; jeigu sutartis skaidoma į pirkimo dalis, ši informacija pateikiama kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

12. Paslaugų atlikimo ar užbaigimo terminai arba paslaugų pirkimo sutarties trukmė ir, jeigu įmanoma, vykdymo pradžios terminas.

13. Adresas, kuriuo suinteresuotos įmonės raštu siunčia paraiškas dėl reiškiamo susidomėjimo.

14. Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas.

15. Kalba arba kalbos, kuriomis leidžiama teikti kandidatūras arba pasiūlymus.

16. Tiekėjams keliamos ekonominės bei techninės sąlygos ir iš jų reikalaujamos finansinės bei techninės garantijos.

17.

 

a) Numatoma su sutartimi ar sutartimis susijusios pirkimo procedūros pradžios data (jeigu žinoma);

b) Pirkimo procedūros rūšis (ribotas konkursas (neatsižvelgiant į tai, ar taikoma dinaminė pirkimo sistema) arba derybos).

18. Kai tinka, konkrečios sutarties vykdymo sąlygos.

19. Kai tinka, nurodoma, ar:

a) pasiūlymus arba prašymus dalyvauti bus reikalaujama/leidžiama teikti elektroninėmis priemonėmis;

b) bus naudojami elektroniniai užsakymai;

c) bus naudojamos elektroninės sąskaitos faktūros;

d) bus priimami elektroniniai mokėjimai.

20. Įstaigos, atsakingos už apeliacines ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su apeliacijų teikimo terminais, arba prireikus tarnybos, galinčios suteikti šią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir el. pašto adresas.

21. Jeigu žinoma, 82 straipsnyje nurodyti taikytini sutarties skyrimo kriterijai. Išskyrus atvejus, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas remiantis tik kaina, nurodomi kriterijai, pagal kuriuos atrenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, ir jų lyginamasis svoris arba, kai tinka, tų kriterijų išdėstymas pagal svarbą, jeigu tai nenurodyta specifikacijose arba tai nebus nurodyta 67 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytame kvietime patvirtinti susidomėjimą arba kvietime pateikti pasiūlymus ar dalyvauti derybose.

B DALIS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE REGULIARAUS ORIENTACINIO SKELBIMO, KURIS NĖRA NAUDOJAMAS KAIP KVIETIMAS DALYVAUTI KONKURSE, PASKELBIMĄ PIRKĖJO PROFILYJE

(kaip nurodyta 67 straipsnio 1 dalyje)

1. Perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Pagrindinė veikla.

3. BVPŽ kodai.

4. Pirkėjo profilio interneto adresas (URL).

5. Skelbimo apie išankstinio informacinio skelbimo paskelbimą pirkėjo profilyje išsiuntimo data.
VII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA PIRKIMO DOKUMENTUOSE, SUSIJUSIUOSE SU ELEKTRONINIAIS AUKCIONAIS (53 STRAIPSNIO 4 DALIS)

Perkantiesiems subjektams nusprendus rengti elektroninį aukcioną, pirkimo dokumentuose turi būti pateikta bent ši informacija:

a) savybės, kurių vertės bus elektroninio aukciono dalykas, jeigu tokias savybes galima įvertinti kiekybiškai ir išreikšti skaičiais arba procentais;

b) verčių ribos, kurios gali būti pateiktos, jeigu yra nustatytos specifikacijose, susijusiose su sutarties dalyku;

c) informacija, kuri bus pateikta konkurso dalyviams vykstant elektroniniam aukcionui, ir, jei taikytina, laikas, kada ji bus jiems pateikta;

d) atitinkama informacija, susijusi su elektroninio aukciono procesu;

e) sąlygos, kuriomis konkurso dalyviai galės teikti pasiūlymus, ir visų pirma minimalūs skirtumai, kurių, jei taikytina, bus reikalaujama pateikiant pasiūlymą;

f) atitinkama informacija, susijusi su naudojama elektronine įranga ir ryšio priemonėmis bei techninėmis specifikacijomis.
VIII PRIEDAS

TAM TIKRŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ APIBRĖŽTIS

Šioje direktyvoje:

1.

techninė specifikacija –

vienas iš toliau nurodytų dalykų:

a) paslaugų ar prekių pirkimo sutarčių atveju – dokumente pateikta specifikacija, kuria apibrėžiamos produktui arba paslaugai būtinos charakteristikos, pavyzdžiui, kokybės lygiai, aplinkosaugos ir klimatinio veiksmingumo lygiai, reikalavimai „visiems tinkamas“ (įskaitant galimybę naudotis neįgaliesiems) ir atitikties įvertinimas, rezultatai, produkto naudojimas, sauga ar matmenys, įskaitant produktui taikomus reikalavimus, susijusius su produkto prekiniu pavadinimu, terminija, simboliais, testavimo ir bandymų metodais, pakavimu, žymėjimu ir ženklinimu, instrukcijomis naudotojams, gamybos procesais ir metodais bet kuriame prekės ar paslaugos gyvavimo ciklo etape, taip pat atitikties įvertinimo procedūromis;

b) darbų pirkimo sutarčių atveju – visuma pirmiausia pirkimo dokumentuose pateiktų techninių reikalavimų, kuriais apibrėžiamos charakteristikos, kurias turi atitikti medžiaga, produktas ar prekė, dėl kurių medžiaga, produktas ar prekė gali būti apibūdinti kaip atitinkantys perkančiojo subjekto nustatytą paskirtį; tos charakteristikos – tai, be kita ko, aplinkosaugos ir klimatinio veiksmingumo lygiai, reikalavimai „visiems tinkamas“ (įskaitant galimybę naudotis neįgaliesiems) ir atitikties įvertinimas, veikimo rezultatai, sauga ar matmenys, įskaitant kokybės užtikrinimo procedūras, terminiją, simbolius, testavimą ir bandymų metodus, pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą etiketėmis, instrukcijas naudotojams ir gamybos procesus ir metodus bet kuriame darbų gyvavimo ciklo etape; tos charakteristikos taip pat apima taisykles, susijusias su projektavimu ir sąnaudų apskaičiavimu, darbams taikomas bandymų, kontrolės bei priėmimo sąlygas ir statybos darbų metodus arba technologijas, taip pat visas kitas technines sąlygas, kurias perkantysis subjektas gali nustatyti bendrosiose arba konkrečiose taisyklėse baigtų darbų ir juos sudarančių medžiagų ar atskirų dalių atžvilgiu;

2.

standartas –

pripažintos standartizacijos įstaigos priimta techninė specifikacija, kuri skirta daugkartiniam ar nuolatiniam taikymui, kurios laikytis nėra privaloma ir kuri yra:

a)

tarptautinis standartas – tarptautinės standartizacijos organizacijos patvirtintas standartas, kuriuo gali vadovautis plačioji visuomenė;

b)

Europos standartas – Europos standartizacijos organizacijos patvirtintas standartas, kuriuo gali vadovautis plačioji visuomenė;

c)

nacionalinis standartas – nacionalinės standartizacijos organizacijos patvirtintas standartas, kuriuo gali vadovautis plačioji visuomenė;

3.

Europos techninis įvertinimas – dokumentuotas statybos produkto eksploatacinių ypatybių vertinimas, atsižvelgiant į jo esmines charakteristikas, pagal atitinkamą Europos vertinimo dokumentą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 305/2011 ( 19 ) 2 straipsnio 12 punkte;

4.

bendroji techninė specifikacija – techninė specifikacija IRT srityje, nustatyta pagal Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 13 ir 14 straipsnius;

5.

techninis etalonas – bet kuris Europos standartizacijos įstaigų produktas, išskyrus Europos standartus, nustatytas remiantis procedūromis, pritaikytomis kintančioms rinkos reikmėms.
IX PRIEDAS

PASKELBIMO YPATUMAI

1.    Skelbimų skelbimas

67, 68, 69, 70, 92 ir 96 straipsniuose nurodytus skelbimus perkantieji subjektai privalo nusiųsti Europos Sąjungos leidinių biurui; jie skelbiami pagal toliau nurodytas taisykles:

a) 67, 68, 69, 70, 92 ir 96 straipsniuose nurodytus skelbimus skelbia Europos Sąjungos leidinių biuras arba perkantieji subjektai, jei 67 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pirkėjo profilyje skelbiamas reguliarus orientacinis skelbimas.

Be to, perkantieji subjektai šią informaciją gali paskelbti internete, pirkėjo profilyje, kaip nurodyta 2 punkto b papunktyje;

b) Europos Sąjungos leidinių biuras pateiks perkančiajam subjektui patvirtinimą, nurodytą 71 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje.

2.    Papildomos informacijos skelbimas

a) Išskyrus atvejus, kai 73 straipsnio 1 dalies trečioje ir ketvirtoje pastraipose numatyta kitaip, perkantieji subjektai skelbia išsamius pirkimo dokumentus internete;

b) Pirkėjo profilyje gali būti skelbiami reguliarūs orientaciniai skelbimai, kaip nurodyta 67 straipsnio 1 dalyje, informacija apie tuo metu skelbiamus kvietimus pateikti pasiūlymus, planuojamus pirkimus, sudarytas sutartis, nutrauktas procedūras ir kita naudinga bendro pobūdžio informacija, kaip antai įstaiga, kurioje galima pasiteirauti, telefono ir fakso numeriai, adresas ir el. pašto adresas. Be to, pirkėjo profilyje gali būti skelbiami reguliarūs orientaciniai skelbimai, naudojami kaip kvietimo dalyvauti konkurse priemonė, kurie skelbiami nacionaliniu lygiu pagal 72 straipsnį.

3.    Skelbimų siuntimo elektroniniu būdu formatas ir procedūros

Informacija apie Komisijos nustatytą skelbimų siuntimo elektroniniu būdu formatą ir procedūrą pateikta internete adresu http://simap.eu.int
X PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIME APIE KVALIFIKACIJOS VERTINIMO SISTEMĄ

(kaip nurodyta 44 straipsnio 4 dalies b punkte ir 68 straipsnyje)

1. Perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Pagrindinė veikla.

3. Kai tinka, nurodoma, ar sutartis rezervuota globojamoms darbo grupėms arba ar sutarties vykdymas rezervuotas pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas.

4. Kvalifikacijos vertinimo sistemos tikslas (naudojant sistemą planuojamų pirkti produktų, paslaugų, darbų ar jų kategorijų aprašas – BVPŽ kodai). Pagrindinės darbų vietos NUTS kodas darbų atveju arba pagrindinės prekių pristatymo arba paslaugų teikimo vietos NUTS kodas prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atveju.

5. Kvalifikacijos vertinimo sąlygos, kurias pagal sistemą turi atitikti ekonominės veiklos vykdytojai, ir kiekvienos iš šių sąlygų tikrinimo metodai. Jeigu tokių sąlygų ir metodų aprašas labai didelės apimties ir tokios sąlygos ir metodai yra pagrįsti dokumentais, kuriuos suinteresuoti ekonominės veiklos vykdytojai turi galimybę gauti, pakanka pateikti svarbiausių sąlygų ir metodų santrauką ir nuorodą į minėtus dokumentus.

6. Kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laikotarpis ir sistemos atnaujinimo formalumai.

7. Nurodoma tai, kad skelbimas naudojamas kaip kvietimas dalyvauti konkurse.

8. Adresas, kuriuo galima gauti su kvalifikacijos vertinimo sistema susijusią tolesnę informaciją ir dokumentus (jeigu skiriasi nuo 1 punkte nurodytų adresų).

9. Įstaigos, atsakingos už apeliacines ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su apeliacijų teikimo terminais, arba prireikus tarnybos, galinčios suteikti šią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir el. pašto adresas.

10. Jeigu žinoma, 82 straipsnyje nurodyti taikytini sutarties skyrimo kriterijai. Išskyrus atvejus, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas remiantis tik kaina, nurodomi kriterijai, pagal kuriuos atrenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, ir jų lyginamasis svoris arba, kai tinka, tų kriterijų išdėstymas pagal svarbą, jeigu tai nenurodyta specifikacijose arba tai nebus nurodyta kvietime pateikti pasiūlymus ar dalyvauti derybose.

11. Kai tinka, nurodoma, ar:

a) pasiūlymus arba prašymus dalyvauti bus reikalaujama/leidžiama teikti elektroninėmis priemonėmis;

b) bus naudojami elektroniniai užsakymai;

c) bus naudojamos elektroninės sąskaitos faktūros;

d) bus priimami elektroniniai mokėjimai.

12. Kita aktuali informacija.
XI PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE PIRKIMĄ

(kaip nurodyta 69 straipsnyje)

A.   ATVIRI KONKURSAI

1. Perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Pagrindinė veikla.

3. Kai tinka, nurodoma, ar sutartis rezervuota globojamoms darbo grupėms arba ar sutarties vykdymas rezervuotas pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas.

4. Sutarties pobūdis (prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutartis, kai tinka, nurodoma, ar tai preliminarioji sutartis, ar dinaminė pirkimo sistema), aprašymas (BVPŽ kodai). Kai tinka, nurodoma, ar pasiūlymų reikia pirkimui, išperkamajai nuomai, nuomai ar pirkimui išsimokėtinai ar bet kokiam jų deriniui.

5. Pagrindinės darbų vietos NUTS kodas darbų atveju arba pagrindinės prekių pristatymo arba paslaugų teikimo vietos NUTS kodas prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atveju.

6. Prekių ir darbų pirkimo sutarčių atveju:

a) tiektinų produktų pobūdis ir kiekis (BVPŽ kodai), įskaitant paskesnių pirkimų galimybes ir, jei įmanoma, numatomą laiką, per kurį galima pasinaudoti tomis galimybėmis, taip pat, jeigu reikia, atnaujinimų skaičių. Jeigu tokios sutartys sudaromos reguliariai, taip pat, jei įmanoma, numatomas paskesnių kvietimų dalyvauti konkurse dėl produktų pirkimo tvarkaraštis arba teiktinų paslaugų pobūdis bei aprėptis ir bendras darbų pobūdis (BVPŽ kodai);

b) nurodoma, ar tiekėjai gali teikti pasiūlymus dėl dalies ir (arba) visų reikiamų produktų tiekimo.

Jeigu skiriama darbų pirkimo sutartis ir darbas arba sutartis yra skaidomi į kelias pirkimo dalis, pateikiamas įvairių pirkimo dalių išdėstymas pagal dydį ir nurodoma galimybė teikti pasiūlymus dėl vienos, kelių arba visų pirkimo dalių;

c) darbų pirkimo sutarčių atveju: informacija apie darbo tikslą arba sutarties tikslą, jeigu sutartis apima ir projektų rengimą.

7. Paslaugų pirkimo sutarčių atveju:

a) tiektinų produktų pobūdis ir kiekis, įskaitant paskesnių pirkimų galimybes ir, jei įmanoma, numatomą laiką, per kurį galima pasinaudoti tomis galimybėmis, taip pat, jeigu reikia, atnaujinimų skaičių. Jeigu tokios sutartys sudaromos reguliariai, taip pat, jei įmanoma, numatomas paskesnių kvietimų dalyvauti konkurse dėl paslaugų pirkimo tvarkaraštis;

b) nurodoma, ar pagal įstatymus ar kitus teisės aktus paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai;

c) nuoroda į atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą;

d) nurodoma, ar juridiniai asmenys turi nurodyti darbuotojų, kurie bus atsakingi už paslaugos teikimą, vardus, pavardes ir profesinę kvalifikaciją;

e) nurodoma, ar paslaugų teikėjai gali teikti pasiūlymą dėl dalies atitinkamų paslaugų teikimo.

8. Jeigu žinoma, nurodoma, leidžiama ar neleidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus.

9. Paslaugų atlikimo ar užbaigimo terminai arba paslaugų pirkimo sutarties trukmė ir, jeigu įmanoma, vykdymo pradžios data.

10. El. pašto arba interneto adresas, kuriuo bus suteikta neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų.

Tais atvejais, kai dėl 73 straipsnio 1 dalies trečioje ir ketvirtoje pastraipose nurodytų priežasčių neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų nesuteikiama, turi būti nurodoma, kokiu būdu su pirkimo dokumentais būtų galima susipažinti.

11.

 

a) Pasiūlymų arba, jeigu sukuriama dinaminė pirkimo sistema, orientacinių pasiūlymų priėmimo galutinė data;

b) adresas, kuriuo jie siunčiami;

c) kalba arba kalbos, kuriomis jie rengiami.

12.

 

a) Kai taikoma, asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti atplėšiant vokus su pasiūlymais;

b) vokų su pasiūlymais atplėšimo data, laikas ir vieta.

13. Kai taikoma, reikalaujami užstatai ir garantijos.

14. Pagrindinės finansavimo ir mokėjimo sąlygos ir (arba) nuorodos į nuostatas, kuriose išdėstytos šios sąlygos.

15. Kai tinka, teisinė ekonominės veiklos vykdytojų grupės, kuriai bus skiriama sutartis, forma.

16. Minimalūs ekonominiai ir techniniai reikalavimai, keliami ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam skiriama sutartis.

17. Laikotarpis, kuriuo konkurso dalyvis turi išlaikyti savo pasiūlymą.

18. Kai tinka, konkrečios sutarties vykdymo sąlygos.

19. 82 straipsnyje nurodyti taikytini sutarties skyrimo kriterijai. Išskyrus atvejus, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas remiantis tik kaina, nurodomi kriterijai, pagal kuriuos atrenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, ir jų lyginamasis svoris arba, kai tinka, tų kriterijų išdėstymas pagal svarbą, jeigu tai nenurodyta specifikacijose.

20. Kai tinka, su sutartimi susijusio reguliaraus informacinio skelbimo arba skelbimo apie tokio skelbimo paskelbimą pirkėjo profilyje paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje data (-os) ir nuoroda (-os).

21. Įstaigos, atsakingos už apeliacines ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su apeliacijų teikimo terminais, arba prireikus tarnybos, galinčios suteikti šią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir el. pašto adresas.

22. Data, kurią perkantysis subjektas išsiuntė skelbimą.

23. Kita aktuali informacija.

B.   RIBOTAS KONKURSAS

1. Perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Pagrindinė veikla.

3. Kai tinka, nurodoma, ar sutartis rezervuota globojamoms darbo grupėms arba ar sutarties vykdymas rezervuotas pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas.

4. Sutarties pobūdis (prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutartis, kai tinka, nurodoma, ar tai preliminarioji sutartis), aprašas (BVPŽ kodai). Kai tinka, nurodoma, ar pasiūlymų reikia pirkimui, išperkamajai nuomai, nuomai ar pirkimui išsimokėtinai ar bet kokiam jų deriniui.

5. Pagrindinės darbų vietos NUTS kodas darbų atveju arba pagrindinės prekių pristatymo arba paslaugų teikimo vietos NUTS kodas prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atveju.

6. Prekių ir darbų pirkimo sutarčių atveju:

a) tiektinų produktų pobūdis ir kiekis (BVPŽ kodai), įskaitant paskesnių pirkimų galimybes ir, jei įmanoma, numatomą laiką, per kurį galima pasinaudoti tomis galimybėmis, taip pat, jeigu reikia, atnaujinimų skaičių. Jeigu tokios sutartys sudaromos reguliariai, taip pat, jei įmanoma, numatomas paskesnių kvietimų dalyvauti konkurse dėl produktų pirkimo tvarkaraštis arba teiktinų paslaugų pobūdis bei aprėptis ir bendras darbų pobūdis (BVPŽ kodai);

b) nurodoma, ar tiekėjai gali teikti pasiūlymus dėl dalies ir (arba) visų reikiamų produktų tiekimo.

Jeigu skiriama darbų pirkimo sutartis ir darbas arba sutartis yra skaidomi į kelias pirkimo dalis, pateikiamas įvairių pirkimo dalių išdėstymas pagal dydį ir nurodoma galimybė teikti pasiūlymus dėl vienos, kelių arba visų pirkimo dalių;

c) nurodoma informacija apie darbo tikslą arba sutarties tikslą, jeigu sutartis apima ir projektų rengimą.

7. Paslaugų pirkimo sutarčių atveju:

a) tiektinų produktų pobūdis ir kiekis, įskaitant paskesnių pirkimų galimybes ir, jei įmanoma, numatomą laiką, per kurį galima pasinaudoti tomis galimybėmis, taip pat, jeigu reikia, atnaujinimų skaičių. Jeigu tokios sutartys sudaromos reguliariai, taip pat, jei įmanoma, numatomas paskesnių kvietimų dalyvauti konkurse dėl paslaugų pirkimo tvarkaraštis;

b) nurodoma, ar pagal įstatymus ar kitus teisės aktus paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai;

c) nuoroda į atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą;

d) nurodoma, ar juridiniai asmenys turi nurodyti darbuotojų, kurie bus atsakingi už paslaugos teikimą, vardus, pavardes ir profesinę kvalifikaciją;

e) nurodoma, ar paslaugų teikėjai gali teikti pasiūlymą dėl dalies atitinkamų paslaugų teikimo.

8. Jeigu žinoma, nurodoma, leidžiama ar neleidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus.

9. Atlikimo ar užbaigimo terminai arba sutarties trukmė ir, jeigu įmanoma, vykdymo pradžios terminas.

10. Kai tinka, teisinė ekonominės veiklos vykdytojų grupės, kuriai bus skiriama sutartis, forma.

11.

 

a) Galutinė prašymų dalyvauti priėmimo data;

b) adresas, kuriuo jie siunčiami;

c) kalba arba kalbos, kuriomis jie rengiami.

12. Galutinė kvietimų pateikti pasiūlymus išsiuntimo data.

13. Kai taikoma, reikalaujami užstatai ir garantijos.

14. Pagrindinės finansavimo ir mokėjimo sąlygos ir (arba) nuorodos į nuostatas, kuriose išdėstytos šios sąlygos.

15. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo padėtį ir jam keliamus minimalius ekonominius ir techninius reikalavimus.

16. 82 straipsnyje nurodyti taikytini sutarties skyrimo kriterijai. Išskyrus atvejus, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas remiantis tik kaina, nurodomi kriterijai, pagal kuriuos atrenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, ir jų lyginamasis svoris arba, kai tinka, tų kriterijų išdėstymas pagal svarbą, jeigu tai nenurodyta specifikacijose arba nebus nurodyta kvietime pateikti pasiūlymus.

17. Kai tinka, konkrečios sutarties vykdymo sąlygos.

18. Kai tinka, su sutartimi susijusio reguliaraus informacinio skelbimo arba skelbimo apie tokio skelbimo paskelbimą pirkėjo profilyje paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje data (-os) ir nuoroda (-os).

19. Įstaigos, atsakingos už apeliacines ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su apeliacijų teikimo terminais, arba prireikus tarnybos, galinčios suteikti šią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir el. pašto adresas.

20. Data, kurią perkantieji subjektai išsiuntė skelbimą.

21. Kita aktuali informacija.

C.   DERYBOS

1. Perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Pagrindinė veikla.

3. Kai tinka, nurodoma, ar sutartis rezervuota globojamoms darbo grupėms arba ar sutarties vykdymas rezervuotas pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas.

4. Sutarties pobūdis (prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutartis, kai tinka, nurodoma, ar tai preliminarioji sutartis), aprašas (BVPŽ kodai). Kai tinka, nurodoma, ar pasiūlymų reikia pirkimui, išperkamajai nuomai, nuomai ar pirkimui išsimokėtinai ar bet kokiam jų deriniui.

5. Pagrindinės darbų vietos NUTS kodas darbų atveju arba pagrindinės prekių pristatymo arba paslaugų teikimo vietos NUTS kodas prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atveju.

6. Prekių ir darbų pirkimo sutarčių atveju:

a) tiektinų produktų pobūdis ir kiekis (BVPŽ kodai), įskaitant paskesnių pirkimų galimybes ir, jei įmanoma, numatomą laiką, per kurį galima pasinaudoti tomis galimybėmis, taip pat, jeigu reikia, atnaujinimų skaičių. Jeigu tokios sutartys sudaromos reguliariai, taip pat, jei įmanoma, numatomas paskesnių kvietimų dalyvauti konkurse dėl produktų pirkimo tvarkaraštis arba teiktinų paslaugų pobūdis bei aprėptis ir bendras darbų pobūdis (BVPŽ kodai);

b) nurodoma, ar tiekėjai gali teikti pasiūlymus dėl dalies ir (arba) visų reikiamų produktų tiekimo.

Jeigu skiriama darbų pirkimo sutartis ir darbas arba sutartis yra skaidomi į kelias pirkimo dalis, pateikiamas įvairių pirkimo dalių išdėstymas pagal dydį ir nurodoma galimybė teikti pasiūlymus dėl vienos, kelių arba visų pirkimo dalių;

c) darbų pirkimo sutarčių atveju: informacija apie darbo tikslą arba sutarties tikslą, jeigu sutartis apima ir projektų rengimą.

7. Paslaugų pirkimo sutarčių atveju:

a) teiktinų paslaugų pobūdis ir kiekis, įskaitant paskesnių pirkimų galimybes ir, jei įmanoma, numatomą laiką, per kurį galima pasinaudoti tomis galimybėmis, taip pat, jeigu reikia, atnaujinimų skaičių. Jeigu tokios sutartys sudaromos reguliariai, taip pat, jei įmanoma, numatomas paskesnių kvietimų dalyvauti konkurse dėl paslaugų pirkimo tvarkaraštis;

b) nurodoma, ar pagal įstatymus ar kitus teisės aktus paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai;

c) nuoroda į atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą;

d) nurodoma, ar juridiniai asmenys turi nurodyti darbuotojų, kurie bus atsakingi už paslaugos teikimą, vardus, pavardes ir profesinę kvalifikaciją;

e) nurodoma, ar paslaugų teikėjai gali teikti pasiūlymą dėl dalies atitinkamų paslaugų teikimo.

8. Jeigu žinoma, nurodoma, leidžiama ar neleidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus.

9. Atlikimo ar užbaigimo terminai arba sutarties trukmė ir, jeigu įmanoma, vykdymo pradžios terminas.

10. Kai tinka, teisinė ekonominės veiklos vykdytojų grupės, kuriai bus skiriama sutartis, forma.

11.

 

a) Galutinė prašymų dalyvauti priėmimo data;

b) adresas, kuriuo jie siunčiami;

c) kalba arba kalbos, kuriomis jie rengiami.

12. Kai tinka, reikalaujami užstatai ir garantijos.

13. Pagrindinės finansavimo ir mokėjimo sąlygos ir (arba) nuorodos į nuostatas, kuriose išdėstytos šios sąlygos.

14. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo padėtį ir jam keliamus minimalius ekonominius ir techninius reikalavimus.

15. 82 straipsnyje nurodyti taikytini sutarties skyrimo kriterijai. Išskyrus atvejus, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas remiantis tik kaina, nurodomi kriterijai, pagal kuriuos atrenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, ir jų lyginamasis svoris arba, kai tinka, tų kriterijų išdėstymas pagal svarbą, jeigu tai nenurodyta specifikacijose arba nebus nurodyta kvietime dalyvauti derybose.

16. Jeigu taikytina, perkančiojo subjekto jau atrinktų ekonominės veiklos vykdytojų pavadinimai ir adresai.

17. Kai tinka, konkrečios sutarties vykdymo sąlygos.

18. Kai tinka, su sutartimi susijusio reguliaraus informacinio skelbimo arba skelbimo apie tokio skelbimo paskelbimą pirkėjo profilyje paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje data (-os) ir nuoroda (-os).

19. Įstaigos, atsakingos už apeliacines ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su apeliacijų teikimo terminais, arba prireikus tarnybos, galinčios suteikti šią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir el. pašto adresas.

20. Data, kurią perkantysis subjektas išsiuntė skelbimą.

21. Kita aktuali informacija.
XII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIME APIE SUTARTIES SKYRIMĄ

(kaip nurodyta 70 straipsnyje)

I.    Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  ( 20 )skelbtina informacija

1. Perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Pagrindinė veikla.

3. Sutarties pobūdis (prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutartis, BVPŽ kodai, jeigu taikytina, nurodoma, ar tai preliminarioji sutartis).

4. Bent trumpas tiekiamų produktų, atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų pobūdžio ir kiekio aprašymas.

5.

 

a) Kvietimo dalyvauti konkurse forma (skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, reguliarus skelbimas, kvietimas pateikti pasiūlymus);

b) skelbimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje data (-os) ir nuoroda (-os);

c) jeigu sutartys skiriamos be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse, nuoroda į atitinkamą 50 straipsnio nuostatą.

6. Pirkimo procedūra (atviras konkursas, ribotas konkursas ar derybos).

7. Gautų pasiūlymų skaičius, nurodant:

a) iš ekonominės veiklos vykdytojų, kurie yra MVĮ, gautų pasiūlymų skaičių;

b) iš užsienio gautų pasiūlymų skaičių;

c) elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičių.

Jei skiriama keletas sutarčių (pirkimo dalys, keletas preliminariųjų sutarčių), ši informacija pateikiama apie kiekvieną skyrimą atskirai.

8. Sutarties (-čių) arba preliminariosios (-iųjų) sutarties (-čių) sudarymo, priėmus sprendimą ją (jas) skirti arba sudaryti, data.

9. Pagal 50 straipsnio h punktą už ypač gerą kainą nupirktų prekių kaina.

10. Kiekvienai skirtai sutarčiai – konkursą laimėjusio (-ių) dalyvio (-ių) pavadinimas, adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas ir interneto adresas, įskaitant:

a) informaciją, ar konkursą laimėjęs dalyvis yra MVĮ;

b) informaciją, ar sutartis skirta konsorciumui.

11. Kai tinka, nurodoma, ar sutartį vykdo arba gali vykdyti subrangovas (-ai).

12. Konkursą laimėjusio pasiūlymo kaina arba didžiausios ir mažiausios kainos pasiūlymai, į kuriuos atsižvelgta skiriant sutartį.

13. Įstaigos, atsakingos už apeliacines ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su apeliacijų teikimo terminais, arba prireikus tarnybos, galinčios suteikti šią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir el. pašto adresas.

14. Neprivaloma skelbti informacija:

 sutarties, kurią vykdo arba gali vykdyti trečiosios šalys subrangovai, vertė ir dalis,

 sutarties skyrimo kriterijai.

II.    Neskelbtina informacija

15. Skirtų sutarčių skaičius (jeigu sutartys buvo skirtos keliems tiekėjams).

16. Kiekvienos skirtos sutarties vertė.

17. Produkto ar paslaugos kilmės šalis (Bendrijos kilmė ar ne Bendrijos kilmė; pastaruoju atveju, suskirstyti pagal trečiąsias valstybes).

18. Kokie sutarties skyrimo kriterijai taikyti?

19. Ar sutartis skirta konkurso dalyviui, pateikusiam alternatyvų pasiūlymą pagal 64 straipsnio 1 dalį?

20. Ar kurie nors pasiūlymai buvo pašalinti pagal 84 straipsnį dėl neįprastai mažos kainos?

21. Data, kurią perkantysis subjektas išsiuntė skelbimą.
XIII PRIEDAS

74 STRAIPSNYJE NUMATYTŲ KVIETIMŲ PATEIKTI PASIŪLYMUS, DALYVAUTI DIALOGE, DALYVAUTI DERYBOSE ARBA PATVIRTINTI SUSIDOMĖJIMĄ TURINYS

1. 74 straipsnyje numatytame kvietime pateikti pasiūlymus, dalyvauti dialoge arba dalyvauti derybose turi būti pateikta bent tokia informacija:

a) galutinis pasiūlymų priėmimo terminas, adresas, kuriuo turi būti siunčiami pasiūlymai, ir kalba (-os), kuria (-iomis) turi būti parengti pasiūlymai.

Tačiau, jeigu sutartys skiriamos taikant konkurencinį dialogą arba inovacijų partnerystę, ši informacija nurodoma ne kvietime dalyvauti derybose, o kvietime pateikti pasiūlymus;

b) jei rengiamas konkurencinis dialogas – nustatyta konsultacijos pradžios data bei adresas ir vartotina (-os) kalba (-os);

c) nuoroda į paskelbtą kvietimą dalyvauti konkurse;

d) nuoroda į pridėtinus dokumentus;

e) sutarties skyrimo kriterijai, jei jie nenurodyti skelbime apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, naudojamame kaip kvietimas dalyvauti konkurse;

f) santykinis sutarties skyrimo kriterijų lyginamasis svoris arba, kai tinka, tokių kriterijų išdėstymas pagal svarbą, jei ši informacija nenurodyta skelbime apie pirkimą, skelbime apie kvalifikacijos vertinimo sistemą arba specifikacijose.

2. Jeigu konkurse kviečiama dalyvauti paskelbiant reguliarų orientacinį skelbimą, perkantieji subjektai prieš pradėdami konkurso ar derybų dalyvių atranką pakviečia visus kandidatus patvirtinti savo susidomėjimą, remiantis pateikta išsamia informacija apie atitinkamą sutartį.

Tokiame kvietime turi būti pateikta bent tokia informacija:

a) pobūdis ir kiekis, įskaitant visas galimybes dėl papildomų sutarčių ir, jei įmanoma, numatomas laikas, per kurį galima pasinaudoti tomis galimybėmis; pratęstinų sutarčių atveju – pobūdis ir kiekis ir, jei įmanoma, būsimų skelbimų apie darbų, prekių ar paslaugų pirkimo sutartis, dėl kurių turi būti skelbiamas konkursas, numatomos paskelbimo datos;

b) pirkimo procedūros rūšis: ribotas konkursas ar derybos;

c) kai tinka, data, kada prekių pristatymas, darbai ar paslaugų teikimas turi būti pradėtas ar užbaigtas;

d) jei elektroninės prieigos galimybės nėra, adresas, kuriuo reikia teikti prašymus gauti pirkimo dokumentus, jų pateikimo galutinė data ir kalba ar kalbos, kuria (-omis) jie turi būti parengti;

e) perkančiojo subjekto adresas;

f) ekonominės ir techninės sąlygos, finansinės garantijos ir informacija, kurios reikalaujama iš ekonominės veiklos vykdytojų;

g) sutarties, kuri yra kvietimo pateikti pasiūlymus dalykas, forma: pirkimas, išperkamoji nuoma, nuoma arba pirkimas išsimokėtinai, ar jų derinys ir

h) sutarties skyrimo kriterijai ir jų lyginamasis svoris arba, kai tinka, tokių kriterijų išdėstymas pagal svarbą, jei ši informacija nėra pateikta orientaciniame skelbime arba specifikacijose, arba kvietime pateikti pasiūlymus arba dalyvauti derybose.
XIV PRIEDAS

36 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ TARPTAUTINIŲ SOCIALINIŲ IR APLINKOS APSAUGOS KONVENCIJŲ SĄRAŠAS

 TDO Konvencija Nr. 87 dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo,

 TDO Konvencija Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo,

 TDO Konvencija Nr. 29 dėl priverstinio ar privalomojo darbo,

 TDO Konvencija Nr. 105 dėl priverstinio darbo panaikinimo,

 TDO Konvencija Nr. 138 dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus,

 TDO Konvencija Nr. 111 dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje,

 TDO Konvencija Nr. 100 dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą,

 TDO Konvencija Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti,

 Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos ir jos Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų,

 Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Bazelio konvencija),

 Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (Stokholmo POT konvencija),

 1998 m. rugsėjo 10 d. Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje (UNEP/FAO) (IAPS, arba PIC konvencija), ir jos 3 regioniniai protokolai.
XV PRIEDAS

83 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTŲ SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB.
XVI PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE SUTARTIES KEITIMĄ JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

(kaip nurodyta 89 straipsnio 1 dalyje)

1. Perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Pagrindinė veikla.

3. BVPŽ kodai.

4. Pagrindinės darbų vietos NUTS kodas darbų atveju arba pagrindinės prekių pristatymo arba paslaugų teikimo vietos NUTS kodas prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atveju.

5. Pirkimo aprašymas prieš pakeitimus ir po jų: darbų pobūdis ir aprėptis, prekių pobūdis ir kiekis arba vertė, paslaugų pobūdis ir aprėptis.

6. Kai taikoma, dėl pakeitimų padidėjusi kaina.

7. Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina daryti pakeitimus, aprašymas.

8. Sprendimo skirti sutartį data.

9. Kai taikoma, naujo ekonominės veiklos vykdytojo (naujų ekonominės veiklos vykdytojų) pavadinimas, adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas ir interneto adresas.

10. Informacija, ar sutartis yra susijusi su Sąjungos fondų lėšomis finansuojamu projektu ir (arba) programa.

11. Įstaigos, atsakingos už peržiūros ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su peržiūros procedūrų terminu, arba prireikus tarnybos, galinčios suteikti šią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir el. pašto adresas.
XVII PRIEDAS91 STRAIPSNYJE NURODYTOS PASLAUGOS

BVPŽ kodas

Aprašymas

75200000–8; 75231200–6; 75231240–8; 79611000–0; 79622000–0 [Namų ūkio pagalbinių darbininkų parūpinimo paslaugos]; 79624000–4 [Slaugos personalo parūpinimo paslaugos] ir 79625000–1 [Medicinos personalo parūpinimo paslaugos] nuo 85000000–9 iki 85323000–9; 98133100–5, 98133000–4; 98200000–5 ir 98500000–8 [Privatūs namų ūkiai, samdantys namų ūkio darbininkus] ir nuo 98513000–2 iki 98514000–9 [Namų ūkių darbo jėgos paslaugos, namų ūkių agentūrų darbuotojų paslaugos, namų ūkių raštinės darbuotojų paslaugos, namų ūkių laikinųjų darbuotojų paslaugos, pagalbos namuose paslaugos ir namų ūkio paslaugos]

Sveikatos, socialinės ir susijusios paslaugos

85321000–5 ir 85322000–2, 75000000–6 [Administracinės, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos], 75121000–0, 75122000–7, 75124000–1; nuo 79995000–5 iki 79995200–7; nuo 80000000–4 [Švietimo ir mokymo paslaugos] iki 80660000–8; nuo 92000000–1 iki 92700000–8 79950000–8 [Parodų, mugių ir kongresų organizavimo paslaugos], 79951000–5 [Seminarų organizavimo paslaugos], 79952000–2 [Su renginiais susijusios paslaugos], 79952100–3 [Kultūrinių renginių organizavimo paslaugos], 79953000–9 [Festivalių organizavimo paslaugos], 79954000–6 [Pobūvių organizavimo paslaugos], 79955000–3 [Madų šou organizavimo paslaugos], 79956000–0 [Mugių ir parodų organizavimo paslaugos]

Administracinės, socialinės, švietimo, sveikatos priežiūros ir kultūros paslaugos

75300000–9

Privalomojo socialinio draudimo paslaugos (1)

75310000–2, 75311000–9, 75312000–6, 75313000–3, 75313100–4, 75314000–0, 75320000–5, 75330000–8, 75340000–1

Išmokų paslaugos

98000000–3, 98120000–0; 98132000–7; 98133110–8 ir 98130000–3

Kitos bendruomenės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos, įskaitant profesinių organizacijų, politinių organizacijų, jaunimo asociacijų ir kitų narystės organizacijų teikiamas paslaugas

98131000–0

Religinės paslaugos

Nuo 55100000–1 iki 55410000–7; nuo 55521000–8 iki 55521200–0 [55521000–8 Pagaminto valgio tiekimo privatiems namų ūkiams paslaugos, 55521100–9 Skubaus valgių pristatymo į namus paslaugos, 55521200–0 Maisto pristatymo paslaugos] 55510000–8 [Valgyklų paslaugos], 55511000–5 [Valgyklų ir kitų ribotos klientūros užkandinių paslaugos], 55512000–2 [Valgyklų valdymo paslaugos], 55523100–3 [Maisto mokykloms paslaugos], 55520000–1 [Pagaminto valgio tiekimo paslaugos], 55522000–5]Pagaminto valgio tiekimo transporto įmonėms paslaugos], 55523000–2 [Pagaminto valgio tiekimo kitoms įmonėms ar kitoms institucijoms paslaugos], 55524000–9 [Pagaminto valgio tiekimo mokykloms paslaugos]

Viešbučių ir restoranų paslaugos

Nuo 79100000–5 iki 79140000–7; 75231100–5;

Teisinės paslaugos, išskyrus tas, kurios nepatenka į taikymo sritį pagal 21 straipsnio c punktą

Nuo 75100000–7 iki 75120000–3; 75123000–4; nuo 75125000–8 iki 75131000–3

Kitos administracinės ir valdžios paslaugos

nuo 75200000–8 iki 75231000–4

Paslaugų teikimas bendruomenei

Nuo 75231210–9 iki 75231230–5; nuo 75240000–0 iki 75252000–7; 794300000–7; 98113100–9

Kalėjimų paslaugos, visuomenės saugumo ir gelbėjimo paslaugos, išskyrus tas, kurios nepatenka į taikymo sritį pagal 21 straipsnio h punktą

Nuo 79700000–1 iki 79721000–4 [Tyrimo ir apsaugos paslaugos, apsaugos paslaugos, signalizacijos sistemų stebėsenos paslaugos, apsaugos paslaugos, stebėjimo paslaugos, suradimo sistemų paslaugos, pasislėpusių asmenų radimo paslaugos, patrulių paslaugos, tapatybės kortelių išleidimo paslaugos, tyrimo paslaugos ir detektyvų agentūrų paslaugos] 79722000–1 [Grafologijos paslaugos], 79723000–8 [Atliekų analizės paslaugos]

Tyrimo ir apsaugos paslaugos

98900000–2 [Ekstrateritorialių organizacijų ir įstaigų paslaugos] ir 98910000–5 [Specifinės tarptautinių organizacijų ir institucijų paslaugos]

Tarptautinės paslaugos

64000000–6 [Pašto ir telekomunikacijų paslaugos], 64100000–7 [Pašto ir kurjerių paslaugos], 64110000–0 [Pašto paslaugos], 64111000–7 [Pašto paslaugos, susijusios su laikraščiais ir periodiniais leidiniais], 64112000–4 [Pašto paslaugos, susijusios su laiškais], 64113000–1 [Pašto paslaugos, susijusios su siuntiniais], 64114000–8 [Pašto skyrių langelių paslaugos], 64115000–5 [Pašto dėžučių nuoma], 64116000–2 [Pašto paslaugos „iki pareikalavimo“], 64122000–7 [Vidaus pašto ir kurjerių paslaugos]

Pašto paslaugos

50116510–9 [Padangų restauravimo paslaugos], 71550000–8 [Kalvystės paslaugos]

Įvairios paslaugos

(1)   Ši direktyva šios rūšies paslaugoms netaikoma, jei šios paslaugos yra organizuojamos kaip bendrojo intereso neekonominės paslaugos. Valstybės narės gali laisvai pasirinkti būdą, kaip organizuoti privalomųjų socialinių paslaugų arba kitų paslaugų teikimą – ar jas teikti kaip bendrojo intereso paslaugas ar kaip bendrojo intereso neekonomines paslaugas.
XVIII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE PIRKIMĄ SOCIALINIŲ IR KITŲ SPECIALIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARČIŲ ATVEJU

(kaip nurodyta 92 straipsnyje)

A dalis.    Skelbimas apie pirkimą

1. Perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktuose), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Pagrindinė veikla.

3. Perkamų paslaugų ar jų kategorijų ir, kai taikoma, susijusių darbų ir prekių aprašymas, įskaitant jų kiekius ar vertes, ir BVPŽ kodai.

4. Pagrindinės paslaugų teikimo vietos NUTS kodas.

5. Kai tinka, nurodoma, ar sutartis rezervuota neįgaliųjų socialinėms įmonėms arba ar sutarties vykdymas rezervuotas pagal socialines neįgaliųjų užimtumo programas.

6. Pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi tenkinti ūkio subjektai dalyvavimo tikslais, arba, jeigu taikytina, elektroninis adresas, kuriuo galima gauti išsamią informaciją.

7. Kreipimosi į perkantįjį subjektą dėl dalyvavimo laikotarpis (-iai).

8. Kita aktuali informacija.

B dalis.    Reguliarus orientacinis skelbimas

1. Perkančiojo subjekto pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktuose), adresas, įskaitant NUTS kodą, el. pašto ir interneto adresas.

2. Trumpas konkrečios sutarties aprašymas, įskaitant BVPŽ kodus.

3. Jei jau žinoma:

a) pagrindinės darbų vietos NUTS kodas darbų atveju arba pagrindinės prekių pristatymo arba paslaugų teikimo vietos NUTS kodas prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atveju;

b) prekių tiekimo, darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo laikotarpis ir sutarties trukmė;

c) dalyvavimo sąlygos, įskaitant:

kai tinka, informaciją, ar sutartis yra skirta tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms arba ar ji vykdoma tik pagal apsaugotų darbo vietų programas;

kai tinka, informaciją, ar pagal įstatymus ar kitus teisės aktus paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai;

d) trumpas taikytinos skyrimo procedūros pagrindinių aspektų aprašymas.

4. Informacija apie tai, kad suinteresuoti ūkio subjektai turi pranešti perkančiajam subjektui apie susidomėjimą sutartimi ar sutartimis, paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminai ir adresas, kuriuo siunčiamos tokios paraiškos.

C dalis.    Skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą

1. Perkančiojo subjekto pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktuose), adresas, įskaitant NUTS kodą, el. pašto ir interneto adresas.

2. Trumpas konkrečios sutarties aprašymas, įskaitant BVPŽ kodus.

3. Jei jau žinoma:

a) pagrindinės darbų vietos NUTS kodas darbų atveju arba pagrindinės prekių pristatymo arba paslaugų teikimo vietos NUTS kodas prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atveju;

b) prekių tiekimo, darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo laikotarpis ir sutarties trukmė;

c) dalyvavimo sąlygos, įskaitant:

kai tinka, informaciją, ar sutartis yra skirta tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms arba ar ji vykdoma tik pagal apsaugotų darbo vietų programas;

kai tinka, informaciją, ar pagal įstatymus ar kitus teisės aktus paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai;

d) trumpas taikytinos skyrimo procedūros pagrindinių aspektų aprašymas.

4. Informacija apie tai, kad suinteresuoti ūkio subjektai turi pranešti perkančiajam subjektui apie susidomėjimą sutartimi ar sutartimis, paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminai ir adresas, kuriuo siunčiamos tokios paraiškos.

5. Kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laikotarpis ir sistemos atnaujinimo formalumai.

D dalis.    Skelbimas apie sutarties skyrimą

1. Perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktuose), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Pagrindinė veikla.

3. Bent trumpas teikiamų paslaugų ir, kai taikoma, susijusių darbų ir prekių pobūdžio ir kiekio aprašymas.

4. Skelbimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda.

5. Gautų pasiūlymų skaičius.

6. Pasirinkto (-ų) ūkio subjekto (-ų) pavadinimas ir adresas.

7. Kita aktuali informacija.
XIX PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIME APIE PROJEKTO KONKURSĄ

(kaip nurodyta 96 straipsnio 1 dalyje)

1. Perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Pagrindinė veikla.

3. Projekto aprašymas (BVPŽ kodai).

4. Konkurso pobūdis: atviras arba ribotas.

5. Jei skelbiamas atviras konkursas: galutinė projektų priėmimo data.

6. Jei skelbiamas ribotas konkursas:

a) numatomas dalyvių skaičius arba skaičiaus intervalas;

b) kai taikoma, jau atrinktų dalyvių pavadinimai;

c) dalyvių atrankos kriterijai;

d) galutinė prašymų dalyvauti priėmimo data.

7. Kai taikoma, nurodoma, ar dalyvauti gali tik tam tikros profesijos atstovai.

8. Projektų vertinimo kriterijai.

9. Kai taikoma, atrinktų vertinimo komisijos narių vardai, pavardės.

10. Nurodoma, ar vertinimo komisijos sprendimas organizacijai yra privalomas.

11. Kai taikoma, prizų skaičius ir vertė.

12. Kai taikoma, išsami mokėjimų visiems dalyviams informacija.

13. Nurodoma, ar prizų laimėtojams leidžiama sudaryti paskesnes sutartis.

14. Įstaigos, atsakingos už apeliacines ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su apeliacijų teikimo terminais, arba prireikus tarnybos, galinčios suteikti šią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir el. pašto adresas.

15. Skelbimo išsiuntimo data.

16. Kita aktuali informacija.
XX PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE PROJEKTO KONKURSO REZULTATUS

(kaip nurodyta 96 straipsnio 1 dalyje)

1. Perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Pagrindinė veikla.

3. Projekto aprašymas (BVPŽ kodai).

4. Visas dalyvių skaičius.

5. Dalyvių iš užsienio skaičius.

6. Konkurso laimėtojas (-ai).

7. Kai taikoma, prizas (-ai).

8. Kita informacija.

9. Skelbimo apie projekto konkursą nuoroda.

10. Įstaigos, atsakingos už apeliacines ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su apeliacijų teikimo terminais, arba prireikus tarnybos, galinčios suteikti šią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir el. pašto adresas.

11. Skelbimo išsiuntimo data.
XXI PRIEDASATITIKTIES LENTELĖ

Ši direktyva

Direktyva 2004/17/EB

1 straipsnis

2 straipsnio 1 sakinys

1 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 punktas

1 straipsnio 2 dalies a punktas

2 straipsnio 2 punktas

1 straipsnio 2 dalies b punkto 1 sakinys

2 straipsnio 3 punktas

1 straipsnio 2 dalies b punkto 2 sakinys

2 straipsnio 4 punktas

1 straipsnio 2 dalies c punktas

2 straipsnio 5 punktas

1 straipsnio 2 dalies d punkto pirma pastraipa

2 straipsnio 6 punktas

1 straipsnio 7 dalies pirma ir antra pastraipos

2 straipsnio 7 punktas

1 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

2 straipsnio 8 punktas

1 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

2 straipsnio 9 punktas

34 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 10 punktas

1 straipsnio 8 dalis

2 straipsnio 11 punktas

2 straipsnio 12 punktas

1 straipsnio 8 dalis

2 straipsnio 13 punktas

2 straipsnio 14 punktas

1 straipsnio 11 dalis

2 straipsnio 15 punktas

1 straipsnio 12 dalis

2 straipsnio 16 punktas

2 straipsnio 17 punktas

1 straipsnio 10 dalis

2 straipsnio 18 punktas

2 straipsnio 19 punktas

2 straipsnio 20 punktas

3 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 1 dalies a punkto antra pastraipa

4 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalies antra ir trečia pastraipos

4 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

1 straipsnio 2 dalies d punkto antra ir trečia pastraipos

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalies pirma ir antra pastraipos

5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

5 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos

6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 3 dalies a punktas

9 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalies b punktas

6 straipsnio 3 dalies c punktas

9 straipsnio 3 dalis

7 straipsnis

3 straipsnio 1 ir 3 dalys, 4 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio a punktas

8 straipsnis

3 straipsnio 1 ir 2 dalys

9 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 4 dalis

10 straipsnis

4 straipsnis

11 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

12 straipsnis

7 straipsnio b punktas

13 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies c punkto pabaiga

13 straipsnio 2 dalies a punktas

6 straipsnio 2 dalies a punktas

13 straipsnio 2 dalies b punktas

6 straipsnio 2 dalies b punktas

13 straipsnio 2 dalies c punkto i ir ii papunkčiai

6 straipsnio 2 dalies c punkto pirma ir trečia įtraukos

6 straipsnio 2 dalies c punkto antra, ketvirta, penkta ir šešta įtraukos

14 straipsnio a punktas

7 straipsnio a punktas

14 straipsnio b punktas

7 straipsnio a punktas

8 straipsnis

I–X priedai

15 straipsnis

16 ir 61 straipsniai

16 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 1 dalis; 17 straipsnio 8 dalis

16 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 3 dalis

17 straipsnio 2 dalis; 17 straipsnio 8 dalis

16 straipsnio 4 dalis

16 straipsnio 5 dalis

17 straipsnio 3 dalis

16 straipsnio 6 dalis

16 straipsnio 7 dalis

17 straipsnio 4 ir 5 dalys

16 straipsnio 8 dalis

17 straipsnio 6 dalies a punkto pirma ir antra pastraipos

16 straipsnio 9 dalis

17 straipsnio 6 dalies b punkto pirma ir antra pastraipos

16 straipsnio 10 dalis

17 straipsnio 6 dalies a punkto trečia pastraipa ir 6 dalies b punkto trečia pastraipa

16 straipsnio 11 dalis

17 straipsnio 7 dalis

16 straipsnio 12 dalis

17 straipsnio 9 dalis

16 straipsnio 13 dalis

17 straipsnio 10 dalis

16 straipsnio 14 dalis

17 straipsnio 11 dalis

17 straipsnis

69 straipsnis

18 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 1 dalis; 62 straipsnio 1 punktas

19 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio 2 dalis

20 straipsnis

22 straipsnis; 62 straipsnio 1 punktas

21 straipsnio a punktas

24 straipsnio a punktas

21 straipsnio b punktas

24 straipsnio b punktas

21 straipsnio c punktas

21 straipsnio d punktas

24 straipsnio c punktas

21 straipsnio e punktas

21 straipsnio f punktas

24 straipsnio d punktas

21 straipsnio g punktas

21 straipsnio h punktas

21 straipsnio i punktas

22 straipsnis

25 straipsnis

23 straipsnis

26 straipsnis

24 straipsnio 1 dalis

22a straipsnis

24 straipsnio 2 dalis

21 straipsnis; 62 straipsnio 1 punktas

24 straipsnio 3 dalis

21 straipsnis; 62 straipsnio 1 punktas

25 straipsnis

26 straipsnis

27 straipsnio 1 dalis

22a straipsnio pabaiga, Direktyvos 2009/81/EB 12 straipsnis

27 straipsnio 2 dalis

28 straipsnis

29 straipsnio 1 dalis

23 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 2 dalis

23 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 3 dalis

23 straipsnio 2 dalis

29 straipsnio 4 dalis

23 straipsnio 3 dalies a–c punktai

29 straipsnio 5 dalis

23 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

29 straipsnio 6 dalis

23 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

30 straipsnis

23 straipsnio 4 dalis

31 straipsnis

23 straipsnio 5 dalis

32 straipsnis

24 straipsnio e punktas

33 straipsnio 1 ir 2 dalys

27 straipsnis

33 straipsnio 3 dalis

34 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 sakiniai

30 straipsnio 1 dalis; 62 straipsnio 2 punktas

34 straipsnio 1 dalies 3 sakinys

34 straipsnio 1 dalies 4 sakinys

30 straipsnio 2 dalis, 41 konstatuojamoji dalis

34 straipsnio 2 dalis pirma pastraipa

30 straipsnio 2 dalis

34 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

34 straipsnio 3 dalis

30 straipsnio 3 dalis

35 straipsnio 1 dalis

30 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa; 5 dalies pirma ir antra pastraipos

35 straipsnio 2 dalis

30 straipsnio 5 dalies pirma ir antra pastraipos

35 straipsnio 3 dalis

30 straipsnio 4 dalies antra pastraipa; 5 dalies ketvirta pastraipa; 62 straipsnio 2 punktas

30 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

35 straipsnio 4 dalis

35 straipsnio 5 dalis

30 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

35 straipsnio 6 dalis

30 straipsnio 6 dalies trečia ir ketvirta pastraipos

36 straipsnio 1 dalis

10 straipsnis

36 straipsnio 2 dalis

37 straipsnis

11 straipsnis

38 straipsnio 1 dalis

28 straipsnio pirma pastraipa

38 straipsnio 2 dalis

28 straipsnio antra pastraipa

39 straipsnis

13 straipsnis

40 straipsnio 1 dalis

48 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys; 64 straipsnio 1 dalis

40 straipsnio 2 dalis

40 straipsnio 3 dalis

48 straipsnio 3 dalis; 64 straipsnio 2 dalis

40 straipsnio 4 dalis

40 straipsnio 5 dalis

40 straipsnio 6 dalis

48 straipsnio 5 ir dalys; 64 straipsnio 3 dalis

40 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

70 straipsnio 2 dalies f punktas ir antra pastraipa

40 straipsnio 7 dalies antra ir trečia pastraipos

 

41 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 13 dalis

41 straipsnio 2 dalis

70 straipsnio 2 dalies c ir d punktai; 70 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

42 straipsnis

43 straipsnis

12 straipsnis

44 straipsnio 1 dalis

40 straipsnio 1 ir 2 dalys

44 straipsnio 2 dalis

40 straipsnio 2 dalis

44 straipsnio 3 dalis

44 straipsnio 4 dalis

42 straipsnio 1 dalis ir 3 dalies b punktas

44 straipsnio 5 dalis

40 straipsnio 3 dalies pradžia

45 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1 straipsnio 9 dalies a punktas

45 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos

45 straipsnio 2 dalis

45 straipsnio 2 dalis

45 straipsnio 4 dalis

45 straipsnio 3 dalis

45 straipsnio 4 dalis

46 straipsnis

1 straipsnio 9 dalies b punktas; 45 straipsnio 3 dalis

47 straipsnis

1 straipsnio 9 dalies c punktas; 45 straipsnio 3 dalis

48 straipsnis

49 straipsnis

50 straipsnio a punktas

40 straipsnio 3 dalies a punktas

50 straipsnio b punktas

40 straipsnio 3 dalies b punktas

50 straipsnio c punktas

40 straipsnio 3 dalies c punktas

50 straipsnio d punktas

40 straipsnio 3 dalies d punktas

50 straipsnio e punktas

40 straipsnio 3 dalies e punktas

50 straipsnio f punktas

40 straipsnio 3 dalies g punktas

50 straipsnio g punktas

40 straipsnio 3 dalies h punktas

50 straipsnio h punktas

40 straipsnio 3 dalies j punktas

50 straipsnio i punktas

40 straipsnio 3 dalies k punktas

50 straipsnio j punktas

40 straipsnio 3 dalies l punktas

51 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos

14 straipsnio 1 dalis; 1 straipsnio 4 dalis

51 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

51 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos

51 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

14 straipsnio 4 dalis

52 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 5 dalis; 15 straipsnio 1 dalis

52 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 2 dalis

52 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 2 dalies paskutinis sakinys

52 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 3 dalis

52 straipsnio 5 dalis

15 straipsnio 4 dalis

52 straipsnio 6 dalis

15 straipsnio 6 dalis

52 straipsnio 7 dalis

52 straipsnio 8 dalis

52 straipsnio 9 dalis

15 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1 straipsnio 6 dalis; 56 straipsnio 1 dalis

53 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos

1 straipsnio 6 dalis

53 straipsnio 2 dalis

56 straipsnio 2 dalis

53 straipsnio 3 dalis

56 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

53 straipsnio 4 dalis

56 straipsnio 3 dalis

53 straipsnio 5 dalis

56 straipsnio 4 dalis

53 straipsnio 6 dalis

56 straipsnio 5 dalis

53 straipsnio 7 dalis

56 straipsnio 6 dalis

53 straipsnio 8 dalis

56 straipsnio 7 dalis

53 straipsnio 9 dalis

56 straipsnio 8 dalis

54 straipsnis

55 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 1 dalis

55 straipsnio 2 dalis

29 straipsnio 2 dalis

55 straipsnio 3 dalis

55 straipsnio 4 dalis

29 straipsnio 2 dalis

56 straipsnis

57 straipsnis

58 straipsnis

15 konstatuojamoji dalis

59 straipsnis

60 straipsnio 1 dalis

34 straipsnio 1 dalis

60 straipsnio 2 dalis

34 straipsnio 2 dalis

60 straipsnio 3 dalis

34 straipsnio 3 dalis

60 straipsnio 4 dalis

34 straipsnio 8 dalis

60 straipsnio 5 dalis

34 straipsnio 4 dalis

60 straipsnio 6 dalis

34 straipsnio 5 dalis

61 straipsnio 1 dalis

34 straipsnio 6 dalis

61 straipsnio 2 dalis

34 straipsnio 6 dalis

62 straipsnio 1 dalis

34 straipsnio 4 dalies antra pastraipa; 5 dalies antra ir trečia pastraipos; 6 dalies antra pastraipa; 7 dalis

62 straipsnio 2 dalis

34 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa; 5 dalies pirma pastraipa; 6 dalies pirma pastraipa

62 straipsnio 3 dalis

63 straipsnis

35 straipsnis

64 straipsnio 1 dalis

36 straipsnio 1 dalis

64 straipsnio 2 dalis

36 straipsnio 2 dalis

65 straipsnis

66 straipsnio 1 dalis

45 straipsnio 1 dalis

66 straipsnio 2 dalis

45 straipsnio 9 dalis

45 straipsnio 10 dalis

66 straipsnio 3 dalis

45 straipsnio 9 dalis

67 straipsnio 1 dalis

41 straipsnio pirma ir antra dalys

67 straipsnio 2 dalis

42 straipsnio 3 dalis; 44 straipsnio 1 dalis

68 straipsnis

41 straipsnio 3 dalis

69 straipsnis

42 straipsnio 1 dalies c punktas, 44 straipsnio 1 dalis

70 straipsnio 1 dalis

43 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa; 44 straipsnio 1 dalis

70 straipsnio 2 dalis

43 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos

70 straipsnio 3 dalis

43 straipsnio 2 ir 3 dalys

70 straipsnio 4 dalis

43 straipsnio 5 dalis

71 straipsnio 1 dalis

44 straipsnio 1 dalis;

70 straipsnio 1 dalies b punktas

71 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

44 straipsnio 2 ir 3 dalys

71 straipsnio 2 dalies antras ir trečias sakiniai

44 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

71 straipsnio 3 dalis

44 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

71 straipsnio 4 dalis

71 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

44 straipsnio 6 dalis

71 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

44 straipsnio 7 dalis

71 straipsnio 6 dalis

44 straipsnio 8 dalis

72 straipsnio 1 dalis

44 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

72 straipsnio 2 ir 3 dalys

44 straipsnio 5 dalies antra ir trečia pastraipos

73 straipsnio 1 dalis

45 straipsnio 6 dalis

73 straipsnio 2 dalis

46 straipsnio 2 dalis

74 straipsnio 1 dalis

47 straipsnio 1 dalies 1 sakinys ir 5 dalies pirma pastraipa

74 straipsnio 2 dalis

47 straipsnio 1 dalies

2 sakinys ir 5 dalies antra pastraipa

75 straipsnio 1 dalis

49 straipsnio 1 dalis

75 straipsnio 2 dalis

49 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos

75 straipsnio 3 dalis

49 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

75 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys

49 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys

76 straipsnio 1 dalis

51 straipsnio 1 dalis

76 straipsnio 2 dalis

51 straipsnio 2 dalis

76 straipsnio 3 dalis

52 straipsnio 1 dalis

76 straipsnio 4 dalis

76 straipsnio 5 dalis

51 straipsnio 3 dalis

76 straipsnio 6 dalis

76 straipsnio 7 dalis

76 straipsnio 8 dalis

77 straipsnio 1 dalis

53 straipsnio 1 dalis

77 straipsnio 2 dalis

53 straipsnio 2 dalis

77 straipsnio 3 dalis

53 straipsnio 6 dalis

77 straipsnio 4 dalis

53 straipsnio 7 dalis

77 straipsnio 5 dalis

53 straipsnio 9 dalis

77 straipsnio 6 dalis

78 straipsnio 1 dalis

54 straipsnio 1 ir 2 dalys

78 straipsnio 2 dalis

54 straipsnio 3 dalis

79 straipsnio 1 dalis

53 straipsnio 4 ir 5 dalys

79 straipsnio 2 dalis

54 straipsnio 5 ir 6 dalys

79 straipsnio 3 dalis

80 straipsnio 1 dalis

53 straipsnio 3 dalis; 54 straipsnio 4 dalis

80 straipsnio 2 dalis

80 straipsnio 3 dalis

53 straipsnio 3 dalis; 54 straipsnio 4 dalis

81 straipsnio 1 dalis

52 straipsnio 2 dalis

81 straipsnio 2 dalis

52 straipsnio 3 dalis

81 straipsnio 3 dalis

82 straipsnio 1 dalis

55 straipsnio 1 dalis

82 straipsnio 2 dalis

55 straipsnio 1 dalis

82 straipsnio 3 dalis

82 straipsnio 4 dalis

1 konstatuojamoji dalis; 55 konstatuojamosios dalies trečia pastraipa

82 straipsnio 5 dalis

55 straipsnio 2 dalis

83 straipsnis

84 straipsnio 1 dalis

57 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

84 straipsnio 2 dalies a punktas

57 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

84 straipsnio 2 dalies b punktas

57 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

84 straipsnio 2 dalies c punktas

57 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

84 straipsnio 2 dalies d punktas

57 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktas

84 straipsnio 2 dalies e punktas

84 straipsnio 2 dalies f punktas

57 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e punktas

84 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos

57 straipsnio 2 dalis

84 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

84 straipsnio 4 dalis

57 straipsnio 3 dalis

84 straipsnio 5 dalis

85 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalys ir 86 straipsnis

58 straipsnio 1–4 dalys; 59 straipsnis

85 straipsnio 5 dalis

58 straipsnio 5 dalis

87 straipsnis

38 straipsnis

88 straipsnio 1 dalis

88 straipsnio 2 dalis

37 straipsnio 1 sakinys

88 straipsnio 3 dalis

88 straipsnio 4 dalis

37 straipsnio 2 sakinys

88 straipsnio 5–8 dalys

89 straipsnis

90 straipsnis

91 straipsnis

92 straipsnis

93 straipsnis

94 straipsnis

95 straipsnis

61 straipsnis

96 straipsnio 1 dalis

63 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

96 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

63 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

96 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

63 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirma ir antras sakinys

96 straipsnio 3 dalis

63 straipsnio 2 dalis

97 straipsnio 1 dalis

65 straipsnio 1 dalis

97 straipsnio 1a dalis

60 straipsnio 2 dalis

97 straipsnio 2 ir 3 dalys

65 straipsnio 2 ir 3 dalys

99 straipsnis

66 straipsnis

99 straipsnio 1 dalis

72 straipsnio pirma pastraipa

99 straipsnio 2–6 dalys

100 straipsnis

50 straipsnis

101 straipsnis

102 straipsnis

103 straipsnis

68 straipsnio 3 ir 4 dalys

104 straipsnis

68 straipsnio 5 dalis

105 straipsnio 1 ir 2 dalys

68 straipsnio 1 ir 2 dalys

105 straipsnio 3 dalis

106 straipsnio 1 dalis

71 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

106 straipsnio 2 dalis

106 straipsnio 3 dalis

71 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

107 straipsnis

73 straipsnis

108 straipsnis

109 straipsnis

74 straipsnis

110 straipsnis

75 straipsnis

I–X priedai

I priedas (išskyrus 1 sakinį)

XII priedas (išskyrus 1 išnašą)

I priedo 1 sakinys

XII priedo 1 išnaša

II priedas

III priedo A, B, C, E, F, G, H, I ir J punktai

XI priedas

III priedo D punktas

IV priedo 1 punkto 1–3 pastraipos

30 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

IV priedo 1 dalies ketvirta pastraipa

IV priedo 2 punktas

30 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos antras sakinys

V priedo a–f punktai

XXIV priedo b–h punktai

V priedo g punktas

VI priedas

XV priedas

VII priedas

56 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a–f punktai

VIII priedas, išskyrus 4 punktą

XXI priedas, išskyrus 4 punktą

VIII priedo 4 punktas

XXI priedo 4 punktas

IX priedas

XX priedas

X priedas

XIV priedas

XI priedas

XIII priedas

XII priedas

XVI priedas

XIII priedo 1 punktas

47 straipsnio 4 dalis

XIII priedo 2 punktas

47 straipsnio 5 dalis

XIV priedas

XXIII priedas

XV priedas

XVI priedas

XVI priedas

XVII priedas

XVII priedas

XVIII priedas

XIX priedas

XVIII priedas

XX priedas

XIX priedas

XXI priedas

XXVI priedas

XXII priedas

XXV priedas( 1 ) 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

( 2 ) 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 15, 1998 1 21, p. 14).

( 3 ) 1977 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva 77/249/EEB, skirta padėti teisininkams veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas (OL L 78, 1977 3 26, p. 17).

( 4 ) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

( 5 ) 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

( 6 ) 2002 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimas 2002/205/EB, priimtas po to, kai Austrija pateikė prašymą taikyti specialų režimą, numatytą Direktyvos 93/38/EEB 3 straipsnyje (OL L 68, 2002 3 12, p. 31).

( 7 ) 2004 m. sausio 15 d. Komisijos sprendimas 2004/73/EB dėl Vokietijos prašymo taikyti specialią procedūrą, numatytą Direktyvos 93/38/EEB 3 straipsnyje (OL L 16, 2004 1 23, p. 57).

( 8 ) 1993 m. gegužės 13 d. Komisijos sprendimas 93/327/EEB, nustatantis sąlygas, kuriomis užsakovai, eksploatuojantys geografines vietoves naftos, dujų, anglių ar kito kietojo kuro žvalgymui ar gavybai, turi pateikti Komisijai informaciją, susijusią su jų sudarytomis sutartimis (OL L 129, 1993 5 27, p. 25).

( 9 ) 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (OL L 13, 2000 1 19, p. 12).

( 10 ) 2009 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimas 2009/767/EB, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje nustatomos priemonės procedūroms, atliekamoms naudojantis elektroninėmis priemonėmis ir kontaktinių centrų paslaugomis, palengvinti (OL L 274, 2009 10 20, p. 36).

( 11 ) 2011 m. vasario 25 d. Komisijos sprendimas 2011/130/ES, kuriuo nustatomi būtinieji dokumentų, kompetentingų institucijų pasirašomų elektroniniu būdu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, tarptautinio tvarkymo reikalavimai (OL L 53, 2011 2 26, p. 66).

( 12 ) 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL L 210, 2006 7 31, p. 19).

( 13 ) 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

( 14 ) 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

( 15 ) 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

( 16 ) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

( 17 ) 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

( 18 ) 1971 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 71/306/EEB dėl Viešųjų darbų sutarčių patariamojo komiteto įsteigimo (OL L 185, 1971 8 16, p. 15).

( 19 ) 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL L 88, 2011 4 4, p. 5).

( 20 ) 6, 9 ir 11 punktuose nurodyta informacija laikoma neskelbtina, jei, sutartį skiriančio subjekto nuomone, tokios informacijos paskelbimas gali pakenkti jautriems komerciniams interesams.

Top